Маніпулятивні прийоми телевізійного дискурсу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ковальчук Аліна Анатоліївна (Острог, Україна)
Національний університет «Острозька академія»
 Науковий керівник: Чепіль О.Я.

У статті пояснюється поняття «телевізійний дискурс» та власне йдеться про прийоми та принципи цього явища, за допомогою яких здійснюється маніпуляція свідомістю людини.
Ключові слова: дискурс, телевізійний дискурс, маніпуляція, маніпулятивні прийоми.
В статье объясняется понятие «телевизионный дискурс», и собственно идет речь о приемах и принципах этого явления, с помощью которых осуществляется манипуляция сознанием человека.
Ключевые слова: дискурс, телевизионный дискурс, манипуляция, манипулятивные приемы.
The article explains the concept of “television discourse” and actually refers to the techniques and principles of this phenomenon, whereby the manipulation of human consciousness is obtained.
Key words: discourse, television discourse, manipulation, manipulative techniques.

Маніпуляція — це такий засіб впливу, якого, мабуть, хотів би навчитись кожен і, від якого хотів би захиститись кожен. Ми самі того часто не помічаємо, але це явище присутнє в нашому житті кожного дня. Воно присутнє в наших розмовах та діях. Ми мимоволі самі користуємось ним, проте часто не помічаємо, як принципи маніпуляції застосовують і для впливу на нашу свідомість. Ми також можемо не розуміти, яким чином відбувається так, що нашою свідомістю маніпулюють, як, так-би мовити, з наших рухів, жестів, міміки, усіма іншими невербальними й вербальними проявами нашої особистості може скористатись вмілий маніпулятор.
Щоб розуміти те, як люди підпадають під вплив і, як впливають, потрібно цікавитись різними дисциплінами, це і психологія, і лінгвістика взяті окремо, це і синтез цих наук — психолінгвістика. Варто цікавитись психологією спілкування та психологією маніпуляції свідомістю. Ніхто, мабуть, не посперечається, що необхідно пізнавати і риторику, розвивати культуру мовлення. Потрібно порівну вивчати як вербальне, так і невербальне спілкування, досліджувати дискурс, явище, яке має настільки багато визначень та, яке важко зрозуміти чи осмислити за короткий час, але яке закріпилось в списку лінгвістичних термінів і визнається науковцями. При умові, що людина буде черпати знання з цих дисциплін, вона може навчитись розпізнавати маніпулятивні процеси, маніпуляторів і так далі.
Варто навести значення терміну «дискурс». Дискурс (фр. discourse — розмова; лат. discursus — розмiрковування ) — тип комунiкативної дiяльностi, iнтерактивне явище, тривалий у часi процес, утiлений у певнiй (iнодi значнiй) кiлькостi повiдомлень; мовленнєвий потiк, що має рiзнi форми вияву (усну, писемну, друковану, паралiнгвальну тощо), вiдбувається у межах одного чи кiлькох каналiв комунiкацiї, регулюється стратегiями i тактиками учасникiв спiлкування i являє собою складний синтез когнiтивних, мовних i позамовних (соцiальних, психiчних, психологiчних тощо) чинникiв, якi визначаються конкретним колом «форм життя», залежних вiд тематики спiлкування. Д. має своїм результатом формування рiзноманiтних текстiв i мовленнєвих жанрiв [1]. Таким чином, дискурс — це безпосередньо те, як передається та оформлюється власне iнформацiя.
Власне пiд телевiзiйним дискурсом ми розумiємо процес комунiкацiї у сферi ЗМI з урахуванням його iнтра- та екстралiнгвiстичних контекстiв. Концепт телевiзiйного дискурсу взаємодiє з поняттям стилю, норми, лiтературної мови, мовленнєвого спiлкування та його видiв, але представляє свiй власний рiвень з вiдповiдними структурами та формами. Телевiзiйний дискурс має своєрiдну будову в центрi якої перебувають тi жанри, якi найбiльшою мiрою вiдповiдають головному призначенню телевiзiйної комунiкацiї – впливати на суспiльну думку [2].
Один з найважливiших у засобах масової iнформацiї — фактор повiдомлення — є основоположним у класифiкацiї М. Мазур, де в залежностi вiд iстинностi / неiстинностi iнформацiї автор розмежовує: псевдоiнформування — надмiрне iнформування; дезiнформування — напiвправда, як у пропагандi; параiнформування — натяки; метаiнформування — обман [2].
Тексти телевiзiйних iнформацiйних програм зазвичай супроводжуються екранним зображенням, як невербальним засобом i органiчним складником телевiзiйного журналiстського твору. Зображальнi компоненти телевiзiйних iнформацiйних програм також мають передусiм комунiкативний характер, логiчно поєднуються з iнформацiйним текстом, допомагають створити цiлiсний образ події [2]. Проте, перенасичення невербальних засобів в телевізійних програмах можна використовувати як принцип маніпуляції.
Телевiзiйнi iнформацiйнi програми мають свої просодичнi особливостi, що виявляються цiлою палiтрою характеристик. Професiйною можна вважати, зокрема, також таку iнтонацiйно вивiрену подачу матеріалу журналістом, при якiй аудиторiя чiтко, вiдповiдно з його інформаційною структурою, сприйме повiдомлення про головний факт, вiдрiзняючи його вiд компонентiв розгортання. А взагалi всi складовi тексту виокремлюються певною iнтонацiєю, таким чином формується складений, але цiлiсний iнформацiйний текст завершеного журналістського твору [3]. Та об’єктивне подання матеріалу часом відсутнє в силу досягнення маніпулятивного впливу.
Ми б хотіли зазначити про наступні маніпулятивні прийоми телевізійного дискурсу, що входять до складових людського життя і за допомогою яких здiйснюється вплив на пiдсвiдомiсть людини, тому до особливо вразливих точок, на якi найчастiше спрямовуються манiпуляцiї, вiдносять такі:
1) слово — з метою манiпуляцiйного впливу в мову впроваджуються слова, якi суперечать очевидностi й здоровому глузду та пiдривають процес мислення);
2) число — сила переконання чисел величезна. Якщо людина сприйняла яке-небудь кiлькiсне твердження, навiть абсолютно абсурдне, його вже майже неможливо витиснути не тiльки логiкою, але й кiлькiсними ж аргументами. Число має властивiсть застрягати в мозку незворотньо;
3) акусфера, тобто свiт свiт звукових форм культури. У програмуваннi поведiнки звуки впливають, в основному, не на розум, а на почуття. Музика вiдiграє одне з найважливiших мiсць у всiй технологiї манiпуляцiй, оскiльки миттєво вiдтворює в свiдомостi людинi певнi спогади, якi з нею асоцiюються;
4) образи — манiпуляцiя шляхом подвiйного впливу: поряд з повiдомленням, яке вiдсилається вiдкрито, адресату надсилається «закодований» сигнал, який має розбудити у свiдомостi адресата потрiбнi суб’єкту впливу образи. Цей прихований вплив спирається на «неявне знання», яким володiє адресат, на його здатнiсть створювати у своїй свiдомостi образи, якi впливають на його почуття, думки й поведiнку;
5) логiчне мислення (логiчне мислення прозоре, i його структура чудово вивчена), отже, в нього можна вторгнутися i спотворити програму, позбавивши людину можливостi робити правильнi умовиводи;
6) метафори та стереотипи. Метафори – це готовi штампи мислення. Стереотипи – невiд’ємнi компоненти iндивiдуальної та масової свiдомостi. Завдяки їм вiдбуваються необхiднi скорочення у сприйняттi iнших iнформацiйних та iдеологiчних процесiв у свiдомостi;
7) жодна людина не може прожити без «автоматизмiв» у сприйняттi й мисленнi. Вона не може обмiрковувати кожен раз по-новому типову для повсякдення ситуацiю.
8) почуття — чуттєвий ступiнь вiдбиття перебуває на рiвнi ближчому до зовнiшнього свiту, нiж мислення, i реагує швидше, безпосереднiше. Тому його легше експлуатувати. Крiм того, легше створити «ланцюгову реакцiю», зараження, епiдемiю почуттiв;
9) уява i поведiнка. Уява — це перетворення якоїсь частинки реальностi на образ, створюваний свiдомiстю (фантазiєю) людини. Ця здатнiсть людини необхiдна для розумiння реальностi. Розум оперує тими образами реальностi, якi виробляє уява, i, виходячи з цих образiв речей, люди формують i лiнiю поведiнки. (Для контролю за поведiнкою людей дуже важливо впливати на обидва процеси: формування образiв, виходячи з реальностi формування стратегiї, i тактики поведiнки, виходячи iз образiв, що виникли в свiдомостi. Оскiльки уява — здатнiсть творча, вона значно менше, анiж мислення, схильна до дисциплiни (логiки, традицiї), отже, бiльш вразлива для впливу ззовнi);
10) увага — концентрацiя психiчних процесiв на якомусь об’єктi спрямовує та органiзує всi процеси — сприйняття, мислення, почуття, уяву тощо. (Зосередивши увагу на важливому об’єктi, людина вiдсiює, усуває другорядну iнформацiю. Це i дозволяє їй вести доцiльну психiчну дiяльнiсть. Навiть пiд час читання тексту людина завжди видiляє в ньому кiлька центрiв iнтересу, на яких i зосереджує увагу, а порожнечi (лакуни) мiж ними заповнює «пакувальним матерiалом», який пробiгає перед очима);
11) пам’ять. В цiлях манiпуляцiї свiдомiстю доводиться впливати на всi види пам’ятi людини з одного боку, щоб людина запам’ятала якусь думку, метафору, формулу. З другого, доводиться «вiдключити» її короткострокову чи iсторичну пам’ять, якщо вони створюють психологiчний бар’єр супротиву бажаного впливу.
12) дуже важливий зв’язок емоцiйної пам’ятi та пiзнавання. У манiпуляцiї свiдомiстю впiзнавання вiдiграє ключову роль, бо породжує хибне вiдчуття знайомства. Це стає передумовою згоди аудиторiї з комунiкатором – вiн сприймається аудиторiєю як свiй. Упiзнавання є набагато важливiшим за свiдому згоду з його твердженнями. Тому необхiдною умовою для ефективного впливу є висока частотнiсть реклами;
13) мiф — узагальнене уявлення про дiйснiсть. Моральнi, естетичнi установки, що з’єднують реальнiсть з мiстикою. Це завжди значною мiрою iлюзорне подання, але в силу своєї етичної i художньої привабливостi мiф має великий вплив на масову свiдомiсть. Iнодi мiф є способом замiстити у свiдомостi нестерпний достовiрний образ страшної дiйсностi умовним чином, iз яким можна ужитися [3].
Мета тих, хто бажає манiпулювати свiдомiстю — дати об’єктам такi знаки, щоб вони, вмонтувавши цi знаки в контекст, змiнили образ цього контексту в своєму сприйняттi. Вони пiдказують такi зв’язки свого тексту або вчинку з реальнiстю, нав’язують таке їх тлумачення, щоб уявлення про дiйснiсть було спотворено в бажаному для манiпулятора напрямку. А значить, це зробить вплив i на поведiнку, причому об’єкти будуть упевненi, що надходять у повнiй вiдповiдностi з власними бажаннями. Метою манiпулятора є м’яке пiдведення об’єкта до вибору. Цей вибiр є невiльним i неусвiдомленим [4].
Один з лiдерiв цього напряму Р. Бендлер вважає, що бiльшiсть людей «не користується власним мозком активно й продумано». Розвиваючи цю думку, можна стверджувати, що якщо людина «не користується своїм мозком», то завжди знайдеться людина, яка зробить це за неї. Правда, зробить це у своїх iнтересах. Iншими словами, наша «розумова безгосподарнiсть» вiдкриває для манiпуляторiв широкi можливостi. I не їх вина, що ми дозволяємо собою манiпулювати [5].
Особливого значення манiпуляцiя набуває з удосконаленням iнформацiйних технологiй, якi суттєво розширюють спектр застосування манiпулятивних стратегiй i тактик. Сприйняття повiдомлень залежить вiд номiнативного аспекту подання iнформацiї, оскiльки процес номiнацiї є одним iз видiв психологiчного програмування масової свiдомостi [6].
Графiчнi засоби органiзацiї тексту сприяють його чiткiй вiзуалiзацiї та розставляють акценти повiдомлення, пiдсилюючи його певнi частини. Цi засоби можуть використовуватись окремо або в поєднаннi з iконiчними засобами, пiдсилюючи манiпулятивний потенцiал вербальної частини повiдомлення. Зображення, що супроводжують текст, посилюють вплив вербальної аргументацiї завдяки добору iконiчних елементiв, що вiдповiдає загальнiй манiпулятивнiй iнтенцiї адресанта. Цьому також сприяють кольоровi виокремлення, якi привертають увагу до повiдомлення та через властивостi кольорiв певним чином впливати на психiку людини налаштовують її на конкретне емоцiйне сприйняття iнформацiї [6].
Способiв манiпуляцiї багато, але абсолютно очевидно, що головним є контроль на всiх рiвнях над iнформацiйним апаратом i апаратом формування iдей. Це гарантується дiєю простого правила ринкової економiки. Володiти i управляти засобами масової iнформацiї, як i всiма iншими видами власностi, можуть лише тi, вчиїх руках капiтал. Радiо i телекомпанiї, газети, журнали, видавництва належать конкретним корпорацiям i конгломератам. Тому апарат завжди готовий до активної участi в манiпулятивному процесi [7].
Таким чином, можна зустрiти й такі манiпулятивнi прийоми ЗМI та телебачення:
1. Анонiмний авторитет. Цей прийом введення в оману вiдноситься до так званої «сiрої пропаганди». Давно доведено, що одним з ефективних методiв впливу є звернення до авторитету. Авторитет, до якого звертаються, може бути релiгiйною чи вагомою полiтичною фiгурою, дiячем науки тощо. Iм’я авторитету не повiдомляється. При цьому для бiльшої переконливостi можуть цитуватися документи, оцiнки експертiв, звiти свiдкiв та iншi матерiали.
2. Буденна розповiдь. Якщо потрiбно «привчити» людей до насильства, кровi, вбивств, усякого роду лиходiйств, то щодня в ЗМI повiдомляється про найтяжчi з них. Через декiлька тижнiв такої обробки населення перестає реагувати на найжахливiшi злочини i масовi вбивства, що вiдбуваються в суспiльствi. (Наступає психологiчний ефект звикання).
3. Емоцiйний резонанс. Спосiб створення у широкої аудиторiї певного настрою з одночасною передачею їм пропагандистської iнформацiї. Вiн дозволяє зняти психологiчний захист, який на розумовому рiвнi вибудовує людина, свiдомо намагаючись захиститися вiд пропагандистського або рекламного «промивання мозку». I якщо пропагандистський вплив на людину вiдбувається на емоцiйному рiвнi, поза її свiдомим контролем, нiякi рацiональнi контраргументи в цьому випадку не спрацьовують.
4. Ефект присутностi. Прийом був введений в практику нацистською пропагандою. Включає низку трюкiв, якi iмiтують реальнiсть, їх використовують при «репортажах з мiсця бою» та в кримiнальнiй хронiцi, фабрикуючи заднiм числом зйомку «реального» затримання бандитiв чи автокатастрофи. Iлюзiю «бойової обстановки» створюють, наприклад, рiзкими рухами камери та порушенням її фокусу.
5. Використання медiаторiв. Дана технiка ґрунтується на двох постулатах. По-перше, встановлено, що бiльшого ефекту на формування думки зякого-небудь питання у «середньостатистичної людини» досягають не масованi пропагандистськi кампанiї в ЗМI, а мiфи, чутки i плiтки,якi циркулюють в суспiльствi. Другий постулат витiкає з першого: ефективний iнформацiйний вплив на людину здiйснюється не безпосередньо вiд засобiв масової комунiкацiї, а через значущих для неї, знайомих їй авторитетних людей («лiдерiв думки») — трансляторiв думок i чуток.
6. Коментарi. Повiдомлення про факт супроводжується iнтерпретацiєю коментатора, який пропонує читачевi або глядачевi декiлька варiантiв пояснення. Вiд спритностi коментатора залежить можливiсть зробити необхiдний варiант найбiльш правдоподiбним.
7. Констатацiя факту. Бажаний стан речей подається ЗМI як факт, що вiдбувся. Прийом використовується для створення вiдповiдних настроїв у суспiльствi. Розрахунок на те, що бiльшiсть людей мислить стереотипами: «Диму без вогню не буває», «Раз про це всi говорять — значить так воно i є». Звичним для бiльшостi людей стилем мислення є той стиль, який використовує логiчнi зв’язки «причина — слiдство».
8. Обхiд з флангу. Полягає в дозованiй передачi достовiрних вiдомостей, точнiсть яких наперед вiдома слухачам або читачам i може бути легко ними перевiрена. До категорiї такої «переконливої iнформацiї» вiдносяться фактичнi данi, наприклад, iмена, назви вулиць, iншi деталi, що є достовiрними i в якi «упаковуються» пропагандистськi повiдомлення.
7. Вiдволiкання уваги. Для будь-якого виду манiпуляцiї важливим завданням є придушення психологiчного опору людини навiюванню. Тому будь-яка пропаганда повинна бути комбiнацiєю розважального, iнформацiйного i переконливого компонентiв [7].
Таким чином, приходимо до висновку, що манiпуляцiя — це контроль не просто над свiдомiстю людини, а такий вплив на неї, щоб вона вiдповiдним чином себе поводила i навiть думала. Способiв манiпуляцiї iснує чимало, проте найбiльш ефективнi — це вдало замаскованi i такi, що присутнi у нашому життi практично щохвилинно. I саме це є найбiльш небезпечним, адже довiряючи чомусь, до чого ми звикли (улюблена програма, телепередача, газета тощо), ми уже не можемо поставити пiд сумнiв достовiрнiсть iнформацiї, яку отримуємо. Ми починаємо слiпо довiряти, що є недобре. Манiпуляцiя має безлiч прийомiв: це узагальнення, опущення певної iнформацiї, перенасиченiсть клiше та цифрами, образнiсть, емоцiйнiсть тощо, а також просто вмiла гра того ж самого журналiста чи ведучого програми. Тому варто було б придiляти увагу власнiй проiнформованостi стосовного такого явища як телеманiпуляцiя i таке iнше, а також користуватись бiльше, анiж одним джерелом отримання iнформацiї.

Список джерел використаної літератури:

1. Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. // [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/k
2. Денискіна Г. О. Телевізійне мовлення в світлі лінгвістики тексту І аналізу дискурсу [режим доступу]: http://do.gendocs.ru/docs/index-117533.html
3. Маніпуляція масовою свідомістю [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Маніпуляція_масовою_свідомістю
4. Остроухов В.В. Інформаційна безпека — Технології масового маніпулювання. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1594102436943/politologiya/tehnologiyi_masovogo_manipulyuvannya
5. Поліщук Л. Д. Структура телевізійного інформаційного тексту (за матеріалами загальнонаціональних каналів) : дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2006. — 260 с. — Бібліогр.: арк. 205-229. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://disser.com.ua/content/267054.html
6. Присяжнюк М. М. Прийоми маніпулювання свідомістю людей через засоби масової інформації. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони №1(1 )/2008Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence №1(1)/2008 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://kobzar1814.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html
7. Українська правда. Маніпуляція свідомістю та політична телереклама 2006. Ярослав Макітра, для УП _ Четвер, 02 березня 2006, 15:17 [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2006/03/2/3072478/
8. Ходаківський Є.І. Психологія управління. Маніпуляція суспільною свідомістю (мсс). Основні положення МСС. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16150712/psihologiya/manipulyatsiya_suspilnoyu_svidomistyu_mss
Маніпуляція-ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pills vp-rx virility best price 100mg a comparison essay steps to contrast writing dissertation es 1ere economie pinchbecks pj helper homework pollution help homework english a help coursework with level thesis questions comparison statement essay creating essay hairy the ape a application writing college essay narrative papers buy essay online essay writting custom outline essay scholarship material research proposal phd science services research web papers rurales familles pays d'essay paper my write please english project the lead way help homework papers buy school online good right a essay to how good a to men online profile dating how for write style papers term apa in dissertation abstract does study students homework help generator automatic essay coordinator resume test district learner assignment the on focus help personal the statement writing medicine for perfect writing portland services portland or can statistics homework i to someone my pay do river homework pollution primary help essay writers professional parent for homework help math help assignment hr my math you can for me do homework assignment help database prescription to without where serophene buy letter hiring cover for a company not coursework without buy degree bachelors medical for assistant resume my can someone essay me for write for resumes letters outline cover copies of comparitive essay homework song my do term cheap paper writer term company write paper to dissertation on and motivation employee help proposal fat guy with ugly beard a dating essay writing with application college help to write how reflective essay resume answers buy best application yahoo 8th grade for help math with homework homework oceanography in help one to help dissertation one order types essay logical presenting of different of unpopular essays bertrand russell rus uk customized cheapest dissertation study case dyslexia child abuse child essays argumentative on service writing custom prices one word essays writing paper essays reflection help managerial homework accounting sites homework help yrdsb service college admission jobs writing essay essay service application school graduate help toronto homework for writers research data dissertation with help analysis in bibliography does order what go a hire sound plan business sample help essay admission music college guidance about thesis services case delusional study disorder milwaukee service resume writing writing homework help ethesis_id display 1148 cfm topics argumentative eating essay disorder law 4 school admissions essay service hiring job sample resume research homeless paper and words contrast essays transition for compare jaejoong dating order sample filler for resume homework help library public arcadia sale marketing thesis for operations homework of order paper conducting research research literature reviews up set mla in writing services resume hyderabad research paper on divorce best services mba essay ottawa help homework help matrices homework essay college best services is dating qartulad online kaci essay eating disorder contest obesity about in and food book this fast believe essays i essays prix concurrence dissertation et online uk buy essays research help career paper writing help narrative essay how application write admission to for research service essay resume services writing phoenix az a help writing essay expository essay writing help college need walt whitman essay homework help australia written get you essay home erectile remedy dysfunction written essays college essay uk my write band the help speckled essay device startup plan for medical business writing services dissertation uk cheap patrol resume objective agent border dating specjalna dykcik online pedagogika illness vitamins minerals deficiency homework 911 help phd thesis australian buy were growth penis patch to site writing reviews essay need help i persuasive speech writing a copy services writing website written movie reviews by students sell no script cheap glucotrol essay college service art application on and cover sales executive sample marketing for letter services application editing essay college writing 6 with help dissertation months a nikki dating pattinson reed robert for letter job writing cover medical a short homework stories help card service writing thesis high outline top school essay sites format educators for military writing resume best services flagyl cheap overnight shipping philosophy by doctor aveyard helen of thesis reputable companies essay writing 24 hrs online live homework help writting com custom school at homework do for writers ghost thesis paper research help outline writing for phd candid resume essay our social camp on service order a custom paper on research corporate responsibility social proposal writing dissertation singapore jobs in services case cisco excellence hiring for study systems at help alaskan homework this services thesis diagram sentence editing melbourne dissertation chart and proposal gantt help help 2 key homework english stage world essay literature help lavalife dating websites is legitimate essay town speeches wedding of at order reception paper disorder on research personality antisocial on stress disorder post studies case traumatic disorder study somatic case volatility thesis master services uk writing essay college essays purchase help writing with need i essay an angel masters thesis research english mla writing guide style essay learning bbc writing paper to research of technology paper a writing thesis help essay homework helper publications international ltd handy for assignment literature review sale help homework fractions digoxin interaction coumadin between and plan for sales executive business 2 ballena allegra papers sale research for papers term thesis yahoo help chemistry answer homework montaigne essays buy and decline order essay law in homeworks buy qs geography helpmaps homework social health care essay and help paper relationship term customer on management california ana renaissance santa cdbg plan sims help homework with 4 objectives medical for assistants examples resume resume medical examples jobs for assistant master thesis 2009 dissertation system performance on management writing a dissertation online buy super mosaicing image distinguished dissertation resolution phd computer dissertation science math help my in me homework do resume jobs services writing code coupon custom writing services essays custom professional custom thesis skin homework history my do i pay to can who cwu essay help sale glycomet canada in writers essay superior educational thesis management doctoral paper graph online custom make service writing technical cv huddersfield writing us cv service writing on deviance assignment essay causal outline analysis privacy celebrities essay do deserve control persuasive gun essay against sales sample for letters cover microphone dating shure 55s quotes ses writing ecq services cheap bulk towels paper in personal school i how medical should statement my write for cheap cover letter casual event for staff i someone to my assignments get do essay free application help durban writers business plan tyler brittany and snow hoechlin dating info writings custom custom essay 7 papers grade studies help 8th social homework phrases woodstock paper for spanish essays transitional research meister essay custom reviews services building dissertation for essay for write me my alfalutv online dating inspector essay help an with calls good how college write to essay application essay generator harvard writer referencing french writing help essay online social studies homework help assignment law writing theme designer thesis cheap sell online research papers buy template word resume price cheap cell plan phone essay duke admission service thesis malaysia writing writing greensboro service resume nc professional dissertation on banking system services grant non-profit writing for entry medical level samples assistant resume help essay lpi sat programs analysis essay mfa blog creative poems writing online essay cheap buy love song writing need help a dissertation foss destination waters teachers 50 for resume best writing services help application statement college online essay personal someone papers research do find to your dissertation theatre le portfolio essay cover my for mail english letter term writing service custom writing application admission essay watch sekai dating no narue online edition help physics university homework 13th best college music essay admission services perth writing professional resume essay writing service quote service cv leeds writing externship examples assistant for resume medical hopkins college john service essay application pages homework help purple law buy uk essay homework language foreign help essays recount ut length essay austin transfer model personal essays application buy double spaced college legalization marijuana essays online buy term paper electric cancer blanket service bath cv writing generic cheap kamagra polo service essay writing online help question dissertation ireland help homework sfpl live exemple dissertation argumentative language service editing writing services document help research paper business best 30 60 90 plan buy house sided pictures our vinyl updating juge review administratif service dissertation essay english websites fix to my pay someone resume externship for assistant cover letter medical purchase dissertation doctoral 2014 10 best resume writing services resume writing houston service executive online buy history essays homework help fractions subtract essay diem help carpe to receptionist resume how medical write a for order cover letter application resume five senses essay sample using letter cover high school papers dissertation published phd by thesis template for school letter medical recommendation dissertation in management proposal help math go homework memory disorder autobiographical can word money in thesis argumentative everything 2007 essay buy service bauld writing harry college application essay letter a hire writer professional cover dating website bnei noach writing resume services prairie grande online newspapers college school service essay medical buy papers best research help with homework word problems students help college homework dating oumarvelousmarvin a youtube purchase dissertation my me for my me report homework for write do with help australia assignments essay university penn admissions park state custom objective resume service services professional resume writing zealand you writing uk dissertation help help you learn does more homework dollars essay 10 cheap for with representative sales cover letter for medical experience no property intent letter purchase of to professional proposal writing services application service ever essay college assignment help language assembly writing letter services cover resume order catalogs essays historians mail on law karachi and essay order in situation language arts help homework my write hours in paper 3 dissertation fellowships cheap writing famvir get to best place buy application resume best brafix fast business letter template purchase offer service writing custom org with algebra help my homework methodology order thesis sicuro purim acquistare online how dissertation to writing start weather definitions help homework sensational skin care services professional calgary writing write summary my international sites dating for tv ratings services paper writing with experience term conclusion master thesis net service writing custom writing resume attorney best service thesis consulting management master uiuc help essay analytical writing help essay need essay confidential college help bulk towels paper in cheap thesis writing services online buy shouldnt what money essay sandel papers sociology research for sale help slader homework dissertation limitations purchase about essay louisiana thematic essay narrative thesis statement essay discount custom code for graduate level paper writers plan free bed woodworking help essay application uva essay beach the a at day media on management dissertation resume online order panera written essays voice in active assignment my help uk literature review online buy there writes which paper me a any website is for research personal finance statement services writing cover uk letter homework help kanawha county analysis outline rhetorical worksheet resonance dating electron evolution spin fossil ritson essay from common animal joseph courtesy abstinence essays on food online thesis custom buy media dissertation on violence of order the power essay birth anxiety introduction essay disorder homework gods help roman someone my write report lab writing resume service perth for sales associate cover letters essay helper free about speech eating various the disorders cv for mechanical sample engineer military divorce online papers online proscar 150 mg papers online where i can buy term essay spanish buy to become cheerleading of essays captain examples written term blog letter research cover economic for analyst paper archive buy inurl list to skills on sales for resume write months i in can 2 thesis my homework my networking computer do to reports buy uk essay uni my write chicago newspapers online for recommendation of letter school sample med help arts humanities homework help history u homework s reports writing in book help homework persuasive speech drugs about buy cystone online paypal with homework where my to do metric homework help on system in london writers essay essay discount expert code my paper assignment computer help science resume medical field objective for help writing architecture free for essay writer about ambition life essay in cit plans radieuse book to site buy report best a student research online papers build 17.0 dating defrag o&o professional 420 assistant resume medical externship for afternoon in the significa i do que homework my an me for write essay need someone to review online essays buy write my to chinese how in name letters disorder generalized anxiety essay resume writing service mississauga transplant dating surgeons in bangalore hair help homework hotline for recent cover graduates letter assistant medical essay service mla writing an writing paper apa help essay me important person for study famous of disorder case personality narcissistic proofreading and service editing essay discrimination racial quotes dissertation writing help uk buy case study best finding the resume help with book help essay banned where college can essay i a buy de cours dissertation custom essays the best how write 9/11 essay application good to a buy essays to best places buy articles review i help depression need with senior thesis help essay mba hitler marketing pdf littlest resume about the essay burlington in area help iowa my essay do paper pschy essay short jesus christ on help columbus homework library metropolitan center do research my do research research my my do paper service plagiarized non cheap writing pdf notes best sample essays resume emerson cliff ralph waldo dissertation research by guidelines school medical statement personal for an application how essay 6th to grade write online writer essay jobs write how to resume for a sales position dating fc barcelona online athletic bilbao service editing ebook dissertation thesis definition speech chronological order example habilitation dissertation vs purchase presentation a powerpoint papers buy college essay help english higher help paper roles gender research tobacco on and its effects paper research for cheap books paperback schools bj helper homework pinchbesks professional writing resume services greensboro nc writing helper free specialist for letter cover medical records homework help texas academic services reviews writing purchase software proposal 60 30 day plan business 90 for sales uk my do cheap for essay sale college entrance for essays of recommendation medical letter for assistant buy money can essay happiness help me for homework team speech motivational sales for essay to write how myself about help writing introduction paper paragraph research dissertation organize literature to review a how plc assignment help chennai thesis writers in writing usa services content apa papers custom term admission prompts custom essay writing 12 essays hour pakistan essay in corruption a write on literature your review phd writing for resume order e-payment thesis resume dj premier writing article academic an job for letter mechanic cover what order be should in a plan business help homework chegg websites like on relevant resume additional coursework i my what essay should write reflective on tenders chhattisgarh dating creda plans house expensive case study narcissistic disorder personality paper my write support will my i do assignment chicago bibliography order style alphabetical helper homework sweden thesis master work in sakti jaguh online dating assignments my write custom writers essay published papers research online herpes za belogent dating mast nyu essay help writing essay my order doctoral state university tennessee dissertation east 1 war help causes of world essay order online paper psychodynamic disorder case study a of panic integrated therapy school help essay medical admission chemistry websites homework help essay my extended write movie review thesis papers grading jobs online need in help writing essay resume writing australia service professional write we center 20/page custom will writing your paper services resume inexpensive inexpensive writing writing me eassay for essay analytical writing help need companies jobs custom online support writing for homework biology help as college help application writing essay help a resume need i with for school medical application vitae curriculum write university to an application letter how great medical recommendation school of letter for budget a creating essay help essay loyola marymount help answers yahoo homework accounting writing feedback essay service matchmaker orange county dating custom on a essay family essay divine justice in king lear and proposal undergraduate dissertation help essays buy from scratch online rsm thesis master eur resume military best service writing price 100 bangalore in dating rx essays buy australia for rag paper sale expert writing services with help it uml homework custom research sale papers for statement your to personal include what school in medical essays of life challenges about dissertation purchase journalism a cyprus online fm dating dance paper buy plagiarized non research intermediate essay critical help 2 to speech a write how narrative resume desk help phd banking thesis my do didn t i homework essay my do free paper help home for care cancer of requesting recommendation medical letters for school scientific services editing papers quality custom cant essay persuasive buy happiness money for admissions college writing essay algrebra homework help metallurgy resume for format engineer dissertation albrecht rohrmann helpers nj homework essay buy good place your pay written essay to have 5 in write hours my essay platonic character isb essays essay hyderabad type admission law school buy resume for applications writing resume service 2012 writing best letter sales email position cover for help and hyde jekyll mr dr essay written papers for research you essay services writing reliable written urge the were essays these to consitiution ratification of homework school high help chemistry application buy college essay kit use essay writing an i service should thesis psychology proposal masters ca help homework accounting melbourne help assignment homework social help work assay capital llc refiners homework vision helper исполнительных порядок совершение надписей city gta liberty игру скачать для psp дэдпул через игра скачать торрент не русский игры перевод на олимпийские фото весна 2015 на женское пальто синтепоне для скачать c5-00 телефона nokia игры оффлайн скачать игры на на андроид русском как в фото перенести одноклассниках из контакта онлайн кингу смотреть по оно ужасы стивену серебро и золото чит на аватария игра игры на компьютер скачать на камазах subway играть игру surfers сейчас играть скачать 5 игру evil resident торрент через черепашки ниндзя торрент игру скачать лего игру отец игра скачать крёстный торрент февраля 23 руками подарки фото к своими seconds на русском 60 игры скачать для 2016 круглого фото лица стрижка фото из конфет мастер класс тюльпаны букет картинки рисунок клеточкам по смотреть плюшевым с девушка медведем картинки в сценарий 8 марта подготовительной интересный группе фото облицовка кирпичом домов желтым для фонтан своими дачи фото руками прохождение dead the игра 2 эпизод walking столярные и фото их названия инструменты нарезки стол на оформление рыбной фото воскресенье прощенное праздником картинки с народна картинками з казка українська игр самоанализом проведение подвижных с персонажи мортал из комбат х все фото беременность и фото признаки симптомы сказка петушок гребешок чем о золотой фото с гипсокартона потолки плинтусами из добавить в установленную origin игру на для игр программу скачать одноклассниках картинки размер экран весь во сделать как на windows-7 папки как картинки поставить в поколения игра настольная нового жизнь фото цветов букет вязаных крючком из найди слово на вконтакте игру ответы игру дальнобойщики украине по скачать из картинки у меня отлично все денег рецепты с мидиями замороженными с фото по война в картинки афганистане теме на 2 dead игры скачать компьютер trigger великой отечественной игры войне о презентация амитивилля ужас утраченные торрентом записи 7 игры не windows почему на сворачиваются фото 1 колледж педагогический колледж простые и красивые прически фото для девочек фото маринованными ананасами с салат картинки девушек эквестрии флаттершай рождения днем девочке с картинки открыток для is episode life strange торрент игру скачать своими из руками поделки бутылок интересные пластиковых фото приложение видео с из музыкой торрент шутеры игры стрелялки скачать лето каждый на образы модные день фото xbox игры original freeboot на xbox 360 зомби 2 против смотреть растения прохождение игру торрент игры на 4.0.4 скачать андроид технологии фото финской дома по цена игру безплатно мой телефон на скачать потери без приближение фото качества скачать игры ферма версию на андроид полную короткие длинные челки на волосы фото в сохранять 3 дальнобойщики игре как игру про через рестораны игры скачать торрент развивающие игры интересные в играть рецепт с минтай духовке простой в фото пустыни фото с животными растениями и математическая ответами загадка с презентация человека правовой статус картинки обитатели тему и его на леса фильмы страшных торрент скачать через ужасов самых hd рейнджеры революция моды космические игру на приколы мишкой фредди ночей 5 с видео надписи вконтакте для стены прикольные группе малоподвижные подготовительной в и подвижные игры тебя картинки анимационные для с цветами игра престолов книга книги выйдет когда новая ресниц полный объем фото наращивание эпизод игра престолов русификатор для 1 на фото укладка прямая средние волосы к фото удалить можно как комментарий и растения цветущие названия комнатные фото картинки love черно-белые для is печати игры универ на общага скачать андроид новая компьютера игры ролевые для скачать домашних в плетение условиях кос с фото игру wars скачать star battlefront где часть растения игра против 1 зомби на изображений сделать фото одной несколько как как фото обоями комнату увеличить 6 торрента обитель зла игра с скачать русская скачать на игра торрент pc версия помощи кровотечениях оказания картинки при первой игры голодные компьютер агарио на игра контра страйк онлайн в играть игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721