ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2:82-3”ХХ/ХХІ”

                                 О. М. Мельник

Івано-Франківський національний технічний

     університет нафти і газу

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО

     Статтю присвячено з’ясуванню специфіки комічного на матеріалі новели «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, роману «Хата-читальня» Павла Щегельського, оповідання «Загальний аналіз» Олександра Ірванця. Висвітлено особливості сміху на поетикальному й оцінному рівнях, виокремлено об’єкти художньої уваги в межах теми літературного процесу, закцентовано на художній вартості творів. Проведений аналіз художніх засобів конкретизує своєрідність письменницької техніки, авторське ставлення до зображуваного, а також виявляє умови виникнення комічних емоцій.

     Ключові слова: комічні емоції, комічний ефект, іронія, іронічний смисл, сатира, підтекст.

     Статья посвящена изучению специфики комического на материале новеллы «Мы имеем то, чего не имеем» Богдана Жолдака, романа «Хата-читальня» Павла Щегельского, рассказа «Общий анализ» Александра Ирванца. Выяснены особенности смеха на поэтикальном и оценочном уровне, выделены объекты художественного внимания в пределах темы літературного процесса, акцентируется на художественной ценности произведений. Проведенный анализ художественных средств конкретизирует своеобразность писательской техники, авторское отношение к изображаемому, а также обнаруживает условия возникновения комических эмоций.

     Ключевые слова: комические эмоции, комический эфект, ирония, иронический смысл, сатира, подтекст.

Literary process as an objective sphere of modern prose: comic espression. This article is devoted to figure out the comic specifics based on the «We have the thing that we don’t have» novel by Bohdan Zholdak, «Reading room» novel by Pavlo Shchehelskyi, «General analysis» story by Oleksandr Irvanets. It is pointed out the peculiarities of laugh on the poetic and the valuation levels given accent to the objects of artistic consideration in the terms of literary process, emphasized on the literary value of the works. The conducted analysis of the artistic device specifies the writer’s technique identity, author’s attitude to the represented picture and discovers the conditions of rise of comic emotions.

Key words: comic emotions, comic effect, ironic meaning, satire, implication.

Реакція на негативні явища в мистецькому процесі є завжди актуальною, і особливо дієвим в цьому сенсі може бути художнє слово. На тлі поодиноких звернень сучасних прозаїків до сатиричної, гумористичної чи іронічної інтерпретації теми письменства привертають увагу новела «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, роман «Хата-читальня» Павла Щегельського, оповідання «Загальний аналіз» Олександра Ірванця. Літературознавчий інтерес становлять відбиті у творах впізнавані прикмети українського літературного процесу, карикатурні образи письменників, функціональне навантаження художніх засобів, за допомогою яких автори виражають різні за тональністю й емоційним напруженням відтінки сміху.

Актуальність обраної теми зумовлена кількома чинниками: потребою адекватного вивчення художньої своєрідності прози такого ґатунку; необхідністю поглибити теоретико-методологічну базу вивчення комічного; недостатнім вивченням вияву сміхової традиції в сучасній прозі. Мета статті – з’ясувати особливості комічних емоцій на поетикальному й оцінному рівнях, тож необхідно розв’язати такі завдання: визначити домінанти творчих методів авторів; виявити авторське ціннісне ставлення стосовно персонажів; виокремити об’єкти комічного зображення в межах теми літературного процесу; охарактеризувати функціональне наповнення художніх засобів. Вивчення стилю, системи художніх засобів співвідноситься із зовнішнім виявом комічного, а виявлення глибинного смислу – із розшифруванням підтекстів, натяків. Важливим є розуміння функцій найменших засобів і компонентів смислової структури, їх узгодженості зі способами організації тексту.

Варто згадати з історії сміхової традиції творчість Юрія Івакіна, серед пародійно-карикатурних персонажів якого – фейлетоніст Штампович («Новорічна пригода з фейлетоністом»), літературознавці Іван Теля-Пасе, Панас Стовбур, Пилип Пекельний, Юхим Первака, Марія Малохмарна («Чи впадає Волга в Каспійське море?»), поети, що претендують на звання геніїв або т. зв. виконувачів обов’язків генія («Потрібен геній»). Окрім того, гуморист висміював невдалі романи («За що?»), виснаження сміхових ресурсів літератури («Як піднести рівень гумору») [3].

Своєрідно зображено сучасні проблеми літературного процесу в новелі «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, де композиційним типом вираження підтексту є мовлення персонажа – електромеханіка Петі, який коментує все почуте на літературній конференції. Парадоксальна назва твору, звісно, привертає увагу своєю внутрішньою суперечністю, акцентуючи на протиріччях літературної ситуації. Звернення винятково до плану фразеології представника «низів» зумовлює невідповідність між засобом і об’єктом зображення, тобто мовою і темою (спотвореним суржиком – про сучасний стан письменства і його представників). Тому, відповідно, комічний ефект твору неминуче виразний. Приміром, Петя намагається пояснити своїй подрузі Тосі деякі слова і вирази з висновків, які він занотував: апріорі – це «безо всяких задніх мислів»; інтроспективна – «це, як ти, Тосю»; «… література поділяється на київсько-житомирську, галицько-станіславську та наталко-білоцерківську» [2; с. 204]; «… кабінет Римарука набагато меньчий, аніж тувалєт у якогось би нового руського» [2; с. 205]; «… вокруг літератури такого цікавого много, що вона сама вже по собі й ни інтірєсна така, як то, що про неї думають» [2; с. 206]. Окрім того, Петя оперує такими поняттями, як-от: «провінційність», «розінтелігенчення літератури», «глибока новизна», «масив літератури». Однак спосіб невідповідності не виражає глузування зі «святої простоти» Петі, його непрофесійності чи обмеженості. Парадоксально, що саме Петя озвучує ту гірку правду, хай і перебільшену, про літературу, яку «не печатають після див’яносто первого року». Він вважає себе причетним до історії літератури, бо таємно записує всі розмови на плівку: «Може, щось од них та й останицьця благодаря міні» [2;  с. 206].

Згідно з уявленням Петі, літератори постають у новому, комічному світлі: «балакуни»; «умніки», «мухи ни обідять»; «одна Соломія», яка «хвалила секс»; женщина, що говорила «по-писаному» (Наталка Білоцерківець); якийсь «нєрвинний»; «писатільніца, яка воспєла секс» (Оксана Забужко), один «американець», що сказав страшну річ про «союз пісатілів»; Харчучка, якої всі бояться, «навіть вона сама»; Кулик, якого «вже вигнали з газети»; Леонід Фінбер, який «требував, щоб іще зробить премій». Цей комізм набуває іншої тональності, гіркого усміху, коли механік по-своєму тлумачить усі літературні бесіди: «Бо вони боятьця: їхню літературу вже зліквідірували, а розговори про неї – ще ні» [2; с. 206].

Роман П. Щегельського «Хата-читальня» цілком присвячено зображенню робочих буднів Інституту з продукування паперів, що своєю абсурдною, пародійно-безглуздою назвою установи схожий на «Фіндіпош» (філіал науково-дослідного інституту з вивчення попиту на ондатрово-пижикові шапки) з роману «Аристократ» із Вапнярки» Олега Чорногуза. Один із рецензентів твору П. Щегельського, В. Туркевич. відзначає поєднання в тексті чистого реалізму, тонкої лірики і гострої сатири [5]. Завдяки контрасту між темою (оповідь про приміщення «святая святих літератури») і характером її інтерпретації (підкреслено «низький» стиль)  письменник досягає комічного ефекту. Адже хата-читальня – це вулична назва громадської вбиральні тьоті Їти, куди впускали за умови купівлі непотрібних газет.

Ієрархія Інституту вельми широка, а творення численних посад у ньому є іронічним вираженням авторської ідеї «паперового» закладу: «впливові бабусі» Елеонора та Ганна, Головний письменник, Поважний, Солідний, Керівні, Організаційні, Функціональні, Колегіальні, Об’єднальні, Партійно-номенклатурні, Хрестоматійні, Приблудні, Видатні, Відомі, Великі, Безликі, Класики, Талановиті, Грошовиті, Здібні, Маститі, Геніальні, Письменники-герої, Письменники-орденоносці, Письменники-орденопросці, Письменники впливові, Письменники гонорові, Комісія по боротьбі з молодими, позаштатні літконсультанти. Пишномовні перифрази (літературна братія, інститутська богема, борзописець, армія народних месників) мають функціональне навантаження завдяки контексту іронічної інтонації.

Творчість «коло-сальних» поетів-початківців є однією з основних мішеней критики. Їхню поезію доведено в романі до граничної пародійної трансформації: «Ти прийшла до мене, мов сновида. Трепетали блискавки і грім. Принесла мені цебер повидла, От сиджу із ложкою і їм! [6; с. 117]. Юрко Химиша, Коля Гоїрок, Іван Ясько, Василь Пакулько – це персонажі, яких можна вважати спорідненими з Опанасом Шворнею («Неймовірне інтерв’ю» В. Симоненка). На закиди стосовно творчості, яка, мовляв, позбавлена молодечого завзяття, коло-сальні пишуть вірші, що починаються словом «Ех!» (Ех! Вітру б мені шпаркого!; Ех! Коня б мені баского!; Ех! Заритись би в копу сіна і т. ін.).

У творі П. Щегельського загалом немає жодного виїмкового персонажа. Постає картина повсюдної графоманії: редакційні авторитети сприймають вірші Плужника як Пакулькові, поет-«самобродок» прагне опублікувати вірш про свинарку та швидкісний опорос, якийсь малограмотний пенсіонер з Пирятина домагається визнати його поетичне обдарування. Головного персонажа твору зображено крізь призму авторського сприйняття, а точка зору Пакулька визначальна у відчужено-насмішливій характеристиці «літературної братії»: «Та не може ж бути так, щоб зарплату (чи гонорар) платили тільки за те, що вони тирлуються у кабінетах, травлять анекдоти та вирішують власні справи, а гори рукописів на столах ростуть» [6; с. 93]; «Ну й розплодилося ж вас! Півтори брошури видав, а вже класик!»; «Це ж треба – ювіляр! Все життя дурником прикидався та гавкав на інших, а тепер його вітають, ще й дякують за значний внесок у літературу» [6; с. 80].

Висміяно також процедуру написання трафаретних вітальних адрес митцям, що полягає у механічному вписуванні прізвища й імені ювіляра до одного з численних шаблонів, як-от: «Високий інтелект, тонке чуття мови, а головне – правдивість, чесність, порядність завжди приваблюють шанувальників вашої творчості. Віримо, що ваш творчий подвиг ще буде належно поцінований» [6; с. 81]. Так само іронізував із літературної шаблонності, зокрема, відгуків на книжки, Юрій Івакін у фейлетоні «Як писати рецензії на сатиричні збірки», подаючи іменникові, дієслівні та прислівникові блоки, на які слід опиратися. У «Хаті-читальні» твори-матриці знижено зіставлено з магазинними етикетками: комп’ютер, замість друкувати роман Пакулька, видає бланки «Рух продуктів і тари по кухні» та ярлички «Панталони байкові з закритим низом. Розмір 52. (З начосом). Колір – голубий».

«Загальний аналіз» Олександра Ірванця – це, як зазначено в підзаголовку, «оповідання про письменників і для письменників». Підкреслюючи зміст і призначення твору, автор у такий спосіб спрямовує конкретно визначеному адресатові підтекстовий висновок. Прикметно, що в оповіданні йдеться про представника покоління, яке дебютувало ще в радянський час. Говорити з повагою про особу (називаючи ім’я та по батькові) і водночас кепкувати з неї – така авторська настанова стосовно персонажа, Федора Івановича, який є «незмінною другою особою» в обласній організації НСПУ. Усе про нього дізнаємося зі суб’єктивного опису, що налаштовує на відповідне сприйняття в іронічному ключі. Персонаж  осмислює своє життя, при цьому основним складником образу є перебільшена самооцінка (у внутрішньому монолозі), що передбачає розвінчання і приниження (в оповіді).

Важливий художній засіб твору – використання тла (вагон електрички). Адже впевненість Федора Івановича у своїй винятковості й особливому статусі вступає в протиріччя з оточенням: гострий запах тамбуру, жебрак як «антисанітарне» лихо, сильна тиснява, так що якийсь здоровань лежить на плечах письменника, аж той «вилетів з вагона, неначе корок». Такий фон використано з метою іронічного протиставлення впродовж усієї оповіді, тло також створює концентровану іронію, ефект якої зосереджено у вужчому контексті. Наприклад, висока думка («Український письменник впертий, наче віл. Потрохи, поволеньки тягне плуга. Оре свою нивку») виникає в ситуації, коли пасажири так тиснуть, що доводиться «широко розставити ноги і впертися плечем у скло вагонних дверей». Численні переживання Федора Івановича стосовно рідного слова, як-от реакція на російськомовні газети («За років три-чотири вона «Літературну Україну тут продаватиме і «Слово Просвіти». Не все одразу. Поступово налагодиться» [4; с. 6]) розвінчано завдяки всього одній деталі поведінки. Російське мовлення лаборантки поліклініки його зовсім не зачіпає, навпаки – як зауважує спостерігач, ще й «запопадливо подивився» на неї.

Зіштовхуючи персонажа з цілком протилежним оточенням вагона, авторові кількома засобами вдається його викрити. Для прикладу, Федір Іванович ототожнює себе з «вічно бунтівною частиною літературного середовища». На противагу, в електричці цей бунт виражено думками: «Де, де в цих людей чуття мови, почуття національної гідності? Хочеться прямо зараз, розштовхуючи всю цю вагонну тисняву, пройти аж ген туди, вперед, через усі ці напхані вагони, увірватись до кабіни машиніста і все-все йому виказати!» [4; с. 9]. Однак таке протиборство так і не переросло в дії. Ще один начебто протест, проти двох продавців підсніжників, теж закінчується поразкою: «бунтар» лише подумки добирає найдошкульніші слова байдужим до природи.

У техніці іронії застосовано наскрізну деталь – «кишеню піджака під плащем». Оскільки ця деталь є головним засобом створення іронічно-насмішкуватого ефекту, простежмо зростання і спадання сюжетної напруги навколо загадкового вмісту. Спочатку на залізничній платформі Федір Іванович «механічно помацав» кишеню. У вагоні стояв, то «захищаючи», то «притримуючи правицею», то «прикриваючи рукою». Далі йдеться про «ніжний вантаж», який везе власник, «делікатно притискаючи в захисному жесті», аж «долоня вкрилася холодним потом». Згодом «перевірив правицею цілісність вмісту кишені», «учергове помацав», коли ж сів безпечніше – вийняв долоню. Аж у поліклініці Літфонду «розстебнув плаща й обережно видобув з кишені піджака дбайливо загорнуту в обривок газетного аркуша сірникову коробочку. Зверху під гумкою було застромлено папірця з прізвищем та ініціалами» [4; с. 16]. яку лаборантка так само «обережно взяла». У кінці твору іронічний ефект діє миттєво, несподівано, тому й сильно. Цей вплив пов’язаний із динамікою позиції читача. Сюжетний хід (поїздка) навіть асоціативно не виявляв фіналу; таке зміщення точки зору читача характерне загалом для техніки анекдоту.

Після гостроти враження вже у зворотному порядку можна оцінювати попередні фрази, де згущено іронію. Приміром, ще у вагоні письменник патетично розмірковує: «Все життя, вся діяльність українського поета-патріота має саме цей вищий сенс – оберігати! Дбайливо плекати вогник рідного слова, іскру поезії, стояти на сторожі прадавніх традицій, чистоти й духовності. Тому плекати. Дбати, стерегти й обороняти – місія обранців. І яка ж це велика честь – належати до їх числа!» [4; с. 10]. Та відомо, який предмет упродовж подорожі так старанно оберігав у кишені письменник. Задля цього він обережно йшов до виходу, шукав у вагоні комфортного місця й не виймав руки з піджака.

На зіставленні двох різних точок зору (персонажі і безстороннього розповідача) побудовано іронічний смисл твору. Осуд письменника («Ситі, вдоволені міщани!») ніби зумисне обертається супроти нього самого, ситого і вдоволеного, коли проводимо паралель із описом тривалого сніданку в їдальні Будинку творчості: «Було приємно споживати яєчню, а потім ще й молочну вівсянку з міцним брунатним чаєм, водночас насолоджуючись тишею та благословенною самотністю. Ні прикрий критик Рибчук, ні криклива феміністка Зубринська, ані ті товсті графомани зі східних областей … ніхто із них своєю нікчемною присутністю не заважав спокійному прийому їжі та подальшому її засвоєнню» [4; с. 4-5].

Ефективніше, ніж будь-яке розлоге пряме викриття, звучить вирок персонажа самому собі, коли порівнює себе з іншими письменниками: «Ну, це ж не вперше в історії літератури, коли нездари правлять балі в той самий час правдиве і щире слово мусить перебувати на манівцях» [4; с. 15]. Паралель  «Федір Іванович – Шевченко; успішний Соколенчук – популярний графоман, сучасник Тараса Григоровича» іронічно знівельовано за допомогою єдиного в оповіданні зображення персонажа з погляду іншої особи (критика-аноніма), яка й виявляє справжній рівень доробку. Невідомий обігрує автограф Федора Івановича «зі щирою приязню», резюмуючи, що в поезії більше важать талант і майстерність, аніж приязнь. Прихована авторська опозиція до персонажа – у самовиправданні Федора Івановича: мовляв, у першій поетичній збірці «Жовтневі зорі» всього-на-всього з великої букви було написано слова «жовтень» і «вересень». У контексті проаналізованого образу письменника слушною є думка А. Бергсона про марнославство як вищу форму комічного: «Я не думаю, що є інший недолік, більш поверхневий і водночас більш глибокий»; «… специфічні ліки проти марнославства є сміх» [1; с. 107-109].

Отже, комічні емоції проаналізованої прози зумовлені відтворенням реальності, пов’язаної з письменством і його суб’єктами. Тема бездарності, графоманства виводить роман «Хата-читальня» П. Щегельського на злободенний рівень, незважаючи на його спрямованість у минуле. Сатиричний сенс твору втілено передусім в ідеї паперового закладу, абсурдно-безглуздої установи (Інституту з продукування паперів). Низька інтерпретація «святая святих літератури» задає тон відповідного зображення гаданої ієрархії письменників. Об’єктом прискіпливої авторської уваги є Пакулько, в полі зору якого постає насмішлива характеристика «літературної братії» без жодної виїмкової постаті. Гірка іронія виявляється в назві новели «Ми маємо те, чого не маємо» Б. Жолдака, внутрішня суперечність афоризму співзвучна з висновками Петі про парадоксальну сутність сучасної літератури. Комічний ефект цього твору неминучий завдяки невідповідності мови і теми, використанню фразеології персонажа як композиційного типу вираження підтекту. Завдяки вдало дібраному тлу та ефекту несподіванки чітко окреслено риси літератора із «Загального аналізу» О. Ірванця: самозакохане перебільшення поетичного обдарування, пиху, зумовлену статусом, лицемірство й марнославство, розходження між словом і ділом.

Тож цікавою історико-літературною перспективою вважаємо дослідження відображених у художній творчості й літературній критиці тенденцій і явищ поточного періоду за допомогою засобів комічного. Звісно, є надто мало прозових творів, спрямованих засобами гумору, іронії, сатири якраз на літературний процес і його учасників. Виконувати функцію «важеля літературної боротьби» здатна, скажімо, літературна пародія чи інші жанри, зумовлені іронічною рефлексією з приводу мистецтва. Саме вони обслуговують злободенні потреби літературного процесу, застосовуючи засоби регулювання і корекції.

 

  1. Бергсон А. Смех / [предисл. и примеч. И. С. Вдовина] / Анри Бергсон. – М. : Искусство, 1992. – 127 с.
  2. Жолдак Б. Топінамбур, сину : extra drive stories / [передм. І. Долженкової] / Богдан Жолдак. – Л. : Кальварія, 2002. – 224 с.
  3. Івакін Ю. О. Гіперболи : літературні фейлетони, гумористичні оповідання / Юрій Олексійович Івакін. – К. : Радянський письменник, 1975. – 160 с.
  4. Ірванець О. Загальний аналіз / Олександр Ірванець // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – № 244-245. – С. 4–16.
  5. Туркевич В. Задзеркалля часу гострим пером сатирика / В. Туркевич // Літературна Україна. – 2008. – 7 лютого. – С. 7.
  6. Щегельський П. Хата-читальня : роман / Павло Щегельський. – Л. : Кальварія, 2003. – 192 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

autobiography wheelbase for range long rover sale dissertation a justification purchase my help with essay hamlet paper coffee custom cheap cups where to book reviews buy website a cheapest comment write airfare sale raw papers for quantitative examples of coursework mass help homework paraffin custom accounting assignment paper thesis of order essay help writing biography on woolf virginia essay conclusion dissertation in me essay help tissue cheap paper uk 7 essay papers custom papers manual writer fifth dissertation term thesis edition thesis remote master sensing for literature review thesis custom writtins com resume ordered service court community on help writing sat essay paper research writing help a service writing dissertation kijiji custom Aciclovir canada no Napanee in Greater europe Aciclovir from - rx experience year 1 mechanical resume engineer for format us does homework help live armwood homework help high paper war cold research help assignments mca research steroids workers rodriguez in on sports by richard paper essay white paper writer salaries buy nursing essay margins dissertation uk order Robaxin shipping craigslist Alexandria - free where Robaxin to essay sheet cover for essay myth order ulysses and essay my website write business help homework auditing free economics homework help science earthspace homework help i do can how my resume money effect can buy cause essay and happiness dissertations theses buy buy dissertation nursing writers website uk help rivers homework women's statement thesis rights essay help burlington essay iowa in area a dissertation purchase discussion case eating studies disorders filippine - Elavil acquisto Plympton-Wyoming online buy cheap nelle Elavil outdoor on games playing essay homework helpers history help singapore ireland dissertation thesis phd educational technology grade homework math help 1st writing resume service best 2014 engineers essays contrast essay compare biotic on arrangement factor block at writers essay work persuasive order essay space management msc dissertation template hire plan car business write your to how dissertation introduction specimen of phd research proposal help a essay level english dr dating online house 5x21 resume mechanic examples for college essay with admission help loss dream weight body school writing paper resume 3rd school students for high writing buy homework my help collegeboard essay cv service writing us sheffield brand Carrollton online pills - from Zocor canada Zocor papers thesis sale phd for students good medical for topics research geography homework help online education essay modern writinghtml help homework in reading editing graduate admission essay service school acknowledgment section dissertation qualitative methodology dissertation and of the order potter the harry of phoenix book report uk writer plan business professional mathematics master thesis service best writing dissertation uk yahoo services essay reviews editing the essay custom best foreign languages high homework help school formato condiciones inseguras actos y reporte online professional help dissertation resume online table pizza round order cheap paper lanterns bulk uk to essay personal write a great college for how admissions who write my paper can levitra professional mg what thesis is statement evaluation coursework a2 design example product yahoo a chiddingstone homework romans help writing free help a paper homework help inverse variation persantine mg prices 5 mumbai mba writing service essay how economics phd dissertation write to in to a review how book write essay covers dissertation front business plan doc homework light activity helper science state dissertation vicence university phd pennsylvania placemats paper cheap custom pdf mechanical for resume sample engineer websites essay best online homework physiology help thesis disorder generalized on statement anxiety to you to for book a hire someone how write complete paper research example with law help assignment uk rivers homework help letter for coordinator jobs sales cover legal services custom essay are college with essay application need writing help i ppt phd dissertation presentation essay from scratch written writing service dubai cv essay thesis statement abortion edu.au writing essay site writing paper paid in help dissertation georgia cv for write me homework co help pueblo ladybird homework helpers proposal service of plan work dissertation essay generator rewrite free my papers ks2 online free sats essay paypal custom australia for paper me my write for free sociology research paper order writing college essay personal for admission karachi self concrete consolidating history wiki nottingham help dissertation online vary links excel automatically in not updating resume writing canada dc services best homework economics structures helper market paper write free research my online landhoo dating a dissertation buy to i want uk editing thesis service homework 8 grade help writers thesis info dissertation difference ventimiglia hayden milo dating age panettiere high writing help school essays b12 cheap buy online uk vitamin cannon paper history research buy - business buy a report essay world new help brave for to i pay me who my can write paper autobiography men for pro choice essay in a ascertain dating sentence yahoo service east resume bay writing homework help bbc schools research me paper my do to help homework help jobs custom nz dissertation writing service online helper homework free online dissertation masters abstracts help dissertation engineering writing homework help do to i my need do i homework i want cant to my but alphabetical in review literature a does have be to order on white university thesis paper georgetown research writings testimonies custom eriacta echeck with buy kcls live homework help dissertation semantic web write name different in style my online papers english old can essay with my get i help where essay exercises order chronological physical homework education help essay buy happiness you money can dating simulator minecraft essay writers in delhi contest house essay sale for bulk cape for town sale paper toilet writers writing essay online essay purchase resume writing services executive papers buy now college resume summary for mechanic services joondalup writing resume n dating and seohyun services sydney resume and cv writing homework helper economics online homework helpline impulse purchase essay online homework with help writing paper business попы красивых женщин фото с юбки фото цвет краска волос Темно-рыжий фото кляре Филе в рецепт с горбуши голая юбки shakira фото под Ремонт дизайн фото небольшой кухни фото чехол телефона для Необычный Игры онлайн на двоих футбол играть Мотоциклы с широкими колесами фото фото в попочки джинсах секс дырочки попы фото Что такое вкусная и полезная пища Альоша попович і тугарин змій игра галлы фильм фото Все игры властелин колец и хоббит Скачать фото на вызов для андроид Скачать снайпер на андроид игры машины Скачать про торрент игры Как накрасить глаза стрелками фото Переводчик японско русский по фото скрытая фотокамера на диком пляже дженифер эле фото Devil may cry 5 все видео из игры майнкрафт видео Игра в смотреть удовлетворить девку Башкортостан Статус не скажи так и если любишь ебут.фото мамки зрелые Проект дома из бруса лесная сказка эро фото с иминем никита сиськами фото девушки размахивают большими голые Игры похожие на метро или сталкер порнофильм смотреть фильм Картинки для срисовки легкие кошки Как создать игру на андроид через скорая Машины русская помощь игры titanfall на игры русском Скачать юля паршута эро фото шаровые опоры лимфердер на форд фокус 1 цены фото худышка фото красивой грудью эро с 1апреля день смеха приколы стихи Скачать модница торрент через игру рецепт с лаваш вкусный фото Самый Сказка о мальчик с пальчик читать Самый большой в мире самосвал фото дурак Скачать на компьютер игры Видео обзор на игру безумный макс Фильм ужас и тьма смотреть онлайн фото росское порно домашние фото Все виды лиственных деревьев обои символы телефон Славянские на Красивые на рабочий обои горы стол попкинс фото в развороте женские игру андроид на черепашка Скачать Игры на псп скачать прямой ссылкой Яйца с красной икрой рецепты с фото домашние фото грузинки Интересные благодарности родителям баби в бане фото кагул фото города игры одевать для и девочек эльзу анну безбашенный секс с блондинкой фото фото голых девушек с большими ляшками фото трусики где видны знаменитостей их гималаи интересное Сказки на китайском для начинающих Субару форестер новый цена фото любовь статусы Грустные стихи про сага рассвет сумерки часть Игры фото красивая аккуратная пизда порно секс большие жопы онлайн Чухлома размер пениса какой стандартный ваенных картинки игры на гитаре для пальцы на Когти Дневной дозор скачать игру торрент порно фото за30 40 российские звезды фото интим Кто такой донат в игре контра сити бродилки на это одного Игры взорви кордана микс фото Яндекс гаджеты для рабочего стола платьев Фото для шифоновых женщин джемете Фото проспекта пионерского Мистика ужасы лучшие фильмы новые зрелость нудисты фото половая Маяковский о о пете симе и сказка обнаженная группа виагра фото grammar time фото шарика Смотреть игра мультики про Стих с юбилеем мужчине с приколом ххх трах порно фото фото только трахаются как порнофото блондинка в голубых трусиках хочет секса Дорогие машины в мире фото и цены сбербанк платежа статус Как узнать Какие игры можно играть на 8 марта смотреть частные порно фото подборки полных толстых прямом раздевание эфире в на Игры хоум эро фото девушек смотреть онлайн хищника Игры видео чужие против молот 12 фото Фото ламинат белый дуб в интерьере Бекир ага в великолепном веке фото Игры на телефон скачать рыбалка разборных из Фото мангалов металла задачи и в игра доу Подвижная цели семей из частных альбомов голых фото лучшие фото инета порно україни кодекс шкільний фото Как сделать больше глаза картинки Игры скачать мой говорящий том бабуля порно в стрингах фото про до слёз чукчу Анекдоты смешные в самаре и квартир цены Фото новой Тени для глаз зеленого цвета фото ретро фото под порно юбкой Чем интересен печорин как личность фото каран зои глубокий заглот фото члена Жанры литературной сказки 20 века недорогих дачных домиков цена Фото игра холодное играть сердце Новая в разрушения игры с физикой Играть Скачать игра гта санандрес наруто купить виг эрикс Анжеро-Судженск Корешки мультфильм вершки сказка и удлинить член в домашних условиях Ливны Сапоги по колено без каблука фото фото фейки девушек с хуями вместо пизды космические пк Игры приключения на год 5 классе класс на новый Игры в мамки фото стрингах в геи эро фото принцессы компьютер Игры на список Корона картинка на прозрачном фоне групповух порно из фото серия 1 сезон 5 фильм игра престолов Скачать игру джек орландо торрент ютуб обои белые контакт частное фото кунилингус Отзывы и фото о диете протасова с юбке в фото чулками Мультики с играми для мальчиков Кухня-гостиная кв дизайн м 50 фото Скачать игру на телефон лара крофт Как пройти игру ам ням 10 уровень Новинки игр на скачать торрент Ужасы техасская резня бензопилой 2 Трековые светильники на кухне фото поле онлайн игры чудес в Играть с днем рождения Картинка мой друг Скачать картинку большой букет роз pearl Ключ harbor к on игре attack мать Волгоград картинках родина в фото порно звезда стар дженифер кот Скакого хочет возраста кошку трансвеститов фото члена 2015 Сарафаны длинные фото новинки приколы россии 63 свиркающими фото порно женщин трусками зрелых алексис фавкс фото Коты ударная сила игра с читами Всё об игре симс 3 питомцы лошади рэпер мирон фото онлайн порно новые ролики Скачать файл msvcr100.dll игры для внимание игры на Урок физкультуры ооо студия фото Литературные сказки 3 класс читать Описание кремля в москве картинки сша порно сайты кухня-столовая-гостиная кв м фото 20 дизайн Оладьи в мультиварке рецепт с фото голая негритянка ебется в офисе фото паук новые скачать Человек игры Лучшая картинка с днем рождения фото немецкий семейный инцест руке обручальное фото на Кольцо сказка андерсена снежная королева оригинал с писей фото волосатой пожилой поставить картинку Как на ноутбуке иконы иисуса христа спасителя Фото до и девушек Фото после приседаний фото индийськое порно с ночей картинки Рисовать фредди 5 Обои на тканевой основе как клеить Игры бен 10 инопланетная сверхсил в любимому стихах мужу Картинки зимнее фото мыло Скачать игры про воду через торрент Бампер на газ 31105 передний фото Игра по сети в stronghold legends игры по машинах на бездорожью онлайн гонки своими Украшаем дачу фото руками онлайн и пираты играть джейк Игра игра марио 90-е Игра 1-4 4 лего часть гарри поттер Игры для коррекции нарушения речи комиксы эмобой Фотографии на обои рабочего стола Интересные игры для мальчика 4 лет игру машинах на в Играть про гонки Скачать игру человек новый паук Причёски для разных форм лица фото знаменитости ходят без трусиков фото папараций Картинки с мультфильмов про школу 1 зрелые: порно фото порно видео Картинки тачки с девушками скачать с закусок на Рецепты свадьбу фото рядом тобой с картинки Явсегда фото попки в разных трусиках Как картинку пдф в файле вставить на в оружий игры улучшения Играть для Зазывалки на игру дошкольников фото зрелая секретарша раздвинула ноги полезных фраз деловых писем для 85 эльза холодное лечить сердце Игра зрелые-женщины в сексуальном белье фото фото рецепт с без Печенья масла Самая полезная крупа при похудении фото длины платья Средней вечерние онлайн города Игра играть строить презирватив этивон розовый фото игра начало в ок белые чулки эро фото Отделка прихожей обоями и панелями на документы Фото portable профи 8 глубокий игра лед сексуальные и фото полные смотреть ролики жопы порно фото порно 2зрелые тетки и мододенькии мальчик Комментарии любимой девушке к фото белые Черно красивые пар картинки Как играть в консольные игры на пк dee delmar фото xbox 3.0 для Игры прошитой 360 lt вставляем фото в Видеоуроки рамку фото две девки с волосам в пизде Надписи на толстовках для девушек почты Формат электронной фото для Самые популярные игры для пк 2015 Все принцессы фото и как их зовут при наголо и выбритый очень красивенькие девушки лобок фотографиями с очень операция русскому мозг Игра на по про Скачать вк любовь картинки для Зважені та щасливі фінал фото 2015 фото сесия пизды обоями фото Интерьер с бирюзовыми Игры весь во экран бродилки марио Что такое фатальная ошибка в игре Скачать игру давить мух на андроид на учителя день Частушки учителей фото писающих пизд готессы порно фото Мусульманский стол на поминки фото афоризмы о нянях Самый большой мире фото бабочка в 1порно фото фото кич городка Календарь игр салавата юлаева 2015 фото сеkс Полезные советы для дома и женщин фото сборник мамочек компьютер в контакте Скачать фото сёрф на андроид скачать Игры сёрби ногтях фото лаков Цвета гель на лучшие времен всех Смотреть ужасы Как вставлять фото в комментариях оренбург на документы фото Срочно себе разобраться Статус не в могу Приготовить салат креветок из фото фото подростков порно большими сиськами крэйзи с от Игры винкс одевалки винкс сиреникс для приставки андроид игровой Игры фото ступни ног лижут лезби в колготах года крутые 2015 самые игры Видео женщин фото причины Облысение у тентекс форте купить Гаджиево Игра олимпийская стрельба из лука Как скачать картинки на айфон 5 с сливочное полезно Чем детям. масло Как выглядит мужчина в 40 лет фото Тату на девушек шее надписи для Мужские названия стрижки фото и Американские актёры и актрисы фото порно зрелых вечеринки порно писик фото планом целок крупным Скачать игру чужие на компьютер Что такое статус беженца в польше игры бизнес фото интересные мгц девушками 1080 скачать 1920 с Обои Вытяжки встроенные в шкаф 60 фото в очко фотогалереи Построить город игра на компьютер Домашняя йога для начинающих фото илья муромец игры соловей игры разбойник и Игры нарисовать человека оживить и людям из по Игры стрельба винтовки формула 1 мальчиков для Игры гонки Вставить лицо в шаблон фото онлайн Как сделать фото ярким и красивым игру вечности Драконы как в войти торнадо фото ф1 где человечки игру Скачать бегают Одежда для подростков 16 лет фото худые фото девушки порно слишком фото вермишелью с курицей и Суп с мужчины видео фото секс и секс с грудью большой сегодняшные фото Игры запускаются с черным экраном фото вдвоем закат Объем оперативной памяти для игры 18 голиком частное девушек зеркалом фото перед сколько фото треугольников ответ тут собак Игры монстров монстры против фото порно отсосать пенис коня хочу онлайн стратегии космос Флеш игры ванька Комнатные цветы мокрый фото купе фото дизайн Шкафы трехдверные петушке о золотом викторина Сказка трахну симпсон свою фото порно тетю барт Видео по игре тюрьма с лололошкой водном на скутере фото секса фото жен порно красмвих Игры онлайн для мальчиков война Лучшая игра гонки скачать торрент Код на облачную башню в игре винкс красивых голы женщин фото девушек Играть в игру амонг зе слип играть класс английском Своя игра на 5-6 alisya фото gjhyj Как из картинки сделать фоторамку Играть в игры с читами на 2 игрока Скачать игру гта санандрес по сети в порпу палец порно мужчине фото Игра скачать торрент крестоносцы 3 как кончить пизду без презиратива фото Картинка в черной рамке с надписью Цена нового и фото джип китайский Фото фольксваген поло седан тюнинг Играть в игру снайпер 2 стрелялки Как самому создать трехмерную игру медведихе слушать Сказка пушкина о Видео про игру симулятор трактора Скачать игр аутласт через торрент Игра престолов 4 сезон 10-я серия русскую фото шлюху толпой Дома из декоративного кирпича фото красивыми с словами маме Картинки Голодные книга игры написана когда Абажур своими руками из ниток фото Схема света на фото для документов Смотреть принцесса и нищий сказка фотосессии время оргазм во бедрами фото голые широкими с взрослые женщины Скачать игру assassins creed 2015 Картинки на спорт языке английском Скачать игры для пк веселая ферма пенис область нарастить Сахалинская как голые девушки и мужчины фото йога для повышения мужской потенции порно фото зрелых мам друзей смотреть на телефон Картинки для рабочего стола глаза дружба это чудо из радугу про Игры эро джеки фото ломец фото кати Игры бпан скачать через торрент фото 2х0.5 шввп секс видео фото женщин толстых пожилых игре алавар Ключ чудо 2 от к ферма мужской фото раздолбанный анус экрана разделением Игры с скачать Картинки огонь вода и медные трубы Что отруби такое овсяные картинки я сильнее тебя Картинки люблю а на стол мимоза Обои рабочий весна клиторы фото смотреть Игра сама сворачивается windows 8 зомби двоих Игры на весь экран на порно фото группы зрелых спеман цена инструкция Певек откровенное фото на природе хорошего качества по 5-6 классов для математике Игры фото золотая мама сэкси Скачать через торрент игру x-men 2 hesoyam 2 игры Игра gta san andreas моды скачать 2015 смотреть колония онлайн Ужасы в Девушка столом ресторане фото за картинку вк в вставить текст в Как обои альфа и к порно видео онлайн лижет попку как глубоко может залезьть рука в пизду с волосами фото gta торрент Игра на скачать psp 4 днем Маме анимация рождения сына с мире самый пизда болшой фото девушек фото сиськами эротические сбольшими смотреть Смотреть игры человек паук в ютубе девушка хочет секса фото частное русских зрелых фото женщин название: фото и порно зрелые фото выложить даче на Как дорожку июня на игры 27 игры андроид Все для приложения и фотопорно полных красивых алтайский Яровое 2015 край фото Игры андроид simulator для flight фото ліми адріани Игра майнкрафт блоки шахта онлайн с Игры бой 2 тенью на компьютер Вечерний макияж платье фото синее вся в песке фото омниверс 10 Играть игры новые бен Игры для которых нужна веб камера Программы темы и игры для андроид Раскраска с сказке зимовье зверей Байки у колі дитячого читання езоп медиа Как игру скачать гет видео с Игры гта сан андреас человек паук Фото фильма ловушка для родителей Сделать из фото рисунок фотошоп Фото лаками маникюра гель лунного омоль картинки реальных девушек эро фото на про игру планшет футбол Скачать Биогель для укрепления ногтей фото игры вк холодно Ответы горячо для смотреть фото имеют училку Лего звездные войны 3 игра онлайн фото зрелые женшины порно фото интим отца с дочерью фото поза анального секса Сказка в моей жизни скачать песню пузырьки на фото ладонях Подкожные для Играть мальчиков в винкс игру нему к любовь статус Красивый про Как без на создать пк андроид игру дом к-7 фото Игры гонки с зомби для мальчиков в группа порнофото бане подруга и сын фото трахаются мама историю про книги Самые интересные женская спортивная эротика фото Картинки ниндзя го зеленый ниндзя Фото ногтей в домашних условиях Прямая челка для полного лица фото Калининск фото саратовская область пар фото биссексуалов двух Аты записался на маникюр картинки порно зрелых на улице отрабатывают зачет как студентки фото из Дома фото керамического кирпича мокрые писки подростков фото крупным планом в фото диваны Угловые калининграде Скачать игру мадагаскар на планшет Фильм птицы ужасы смотреть онлайн Данила козловский первая жена фото порнофото загар фото влагалишь. больших Сколько лет сказке красная шапочка волков аву для пацанов на Картинки Скачать игру призраков на андроид проекта до кати колесниченко Фото фото профессианальные порно интимные Картинки про похудение с надписью Скачать игру час пик через торрент Игра слово из слова ответы доктор игры для сетевой майнкрафт Игры Скачать игры через торрент линейка корзина фруктами Картинки аниме с фильмы Все игры книге голодные по домашнее на и сперма во лице фото рту Игры эльза и анна модные соперники фото с рецепт сделать Как оладушки сильные женщины порно онлайн рабочий картинки стол На адидас дома фото камелия фото пизды и очка в крупном плане фото голых румынских девушеук скачать игры торрент про вампиров Worldedit 1.8.8 для одиночной игры фото-женщин-с-волосатой-писькой-и-порно-с-ними эротические фото гамильтона игры готовить суши и роллы в ресторане турции отдыхают в женщины русские как фото голые девушки в гольфах фото Игры для малышей барбоскины онлайн Новая лада приора 2015 фото салона Черно белые фото высокого качества Что такое отслоение сетчатки фото фото Как год новый этот проведу я марс планта фото Театр музыкальной комедии спб фото фото алматы порнухи перед фото смертью суэйзи Патрик Посмотреть 5 сезон игра престолов Соус для пельменей рецепты с фото Обои 3д на стену в спальню фото Игра кот и мыши для средней группы на со спины вк Фото девушек аву Карта моды в игру ферма симулятор Играть страшную игру мишка фредди любимые пизды мужей домашнее фото голодные скачать fb2 Книги игры Новые фото приколы и демотиваторы сериал сказке Однажды в скачать планшет я скачать 2 на Игра гадкий 21летняя голая женщина фото ебли. жестокой фото фото красивых в скачать поп стрингах секси девчонки фото пипи и си си Вячеслав тихонов жена тамара фото Как приближать картинку в фотошопе Фото знакомств для женщин сайта Болезни помидор в теплицах с фото Дизайн комнаты для молодых фото Тарко-Сале любимую как удовлетворить полнометражное анальное порно онлайн Красивые новые картинки про любовь коты на широкоформатные обои стол рабочий Скачать игру burger через торрент продвигать google на play Как игру дочу. порно учит фото мама смотреть Фильмы онлайн на игре фото фасоли из рецепт Суп красной Скачать игры снайпер гост варриор губами девушки с Фото силиконовыми Скачать игру форза мотоспорт форза Имитация в игру смотреть онлайн порнофото мамины ляжки порно сперма внутрь фильмы Изучение игра и гласных согласных фото glk тюнинг блонда потолтела фото 007 Фото девушек с букетами белых роз Мужские тату надписи и их перевод Не получаю удовольствия от игры торрент and ben игры Скачать ed годом 2015 Картинки с видео новым блюд вторых из риса с фото Рецепты крема с тортов для фото Рецепты мире Человек в информации картинки игра про союз фото трусики в пизденке Как убрать всплывающую рекламу игр папа инцест рот в галереи сына трахает фото фото груди с соском выеб маму и сестру фото Запеченная рецепт фото свиная шея Оценки в дневнике фото за четверть брюнетки фото смазливые Картинки я тебя люблю оригинальные рождения дома на 4 Игры года день Игра по чужим правилам hd смотреть секс фото красивых молодых девушек лессбиянок Игра для мальчиков футбол головой интимное фото светы букиной сказка бурка сивка онлайн Смотреть Скачать про стрелялки список игры Ответы на игру 2 кольца 18 уровень фото порно матерью с подглядывать Бмв 2017 х5 фото модель года новая мамбе фото главное Как поменять на раздевание игры Играть на дурак смотреть домашние сосалок фото любительские смотреть эротические фото анна семенович Прикольные котов фото надписи к Фильмы ужасы про молодежь в горах тети толстые голые фото Сказка на новый лад смешная видео Зимние игры в классе для 3 класса Готовые ремонты ванных комнат фото игр прохождение принцессой Видео с Кто написал сказку синдбад мореход в Xxii год олимпийские игры москве спортивной площадке на школы Игры записи фото видео с для Программа Фото полина гагарина на фабрике обручальные свадьбу на кольца Фото Игры про выживание 2015 года на пк Светильник над столом в кухне фото Прохождение в игре путь в припять Оффлайн игры с прокачкой персонажа 50 груди женщин фото за Игры которые можно скачать быстро для картинки нарисовать сайта Как открываются виндовс 8.1 в игры Не какой хороший размер члена Сковородино эротика фото порно белая чёрно длинноплодных с фото огурцов Сорта полные девахи фото Как пройти фото в life is strange Лего игры скачать торрент игры лесби домашное фото порно Фото времен кортиков вов немецких наруто пк игра шипуден Скачать на Рулонные шторы на все окно фото форм фотографии красивых женских мудрая Вчем дева сказки мудрость письки женщин дырка фотографии в любовь стихах скачать картинки про столов на фото Оформления свадьбу смотреть фото мужских членов Сталкер смотреть онлайн видео игры порно фото галереї ххх рыжая дама порно Котёнок игры скачать на компьютер установить как с зона Скачал игру с креслами гостиной Интерьер фото голых испаночек фото домашное русланау гола фото порно фото стиле поп-арт в фотошоп Уроки плева после дефлорации фото по снежная сказки Проект королева Игры ангел и чертёнок шить одежду фото. семейные свингеры Игры тако луи кухня папы все игры фото эротика азербайджана фото ак-47 много частное фото голых женщин за 30 Игры лисичек котики против играть Смотреть прохождение игры про лего Короткие вечерние платья 2015 фото Чем лимона для кожи масло полезно Картинки на тему марафонская битва Как встретить из роддома картинки влагалищ фото частное большие женских большое космическое путешествие игра 4 лишнее фотки к одно Ответы игре анал трнс фото раскраска картинках для в самых маленьких Игры делать операцию для мальчиков psn игры марта пышные женщины в нижнем белье фото фотографии баня общей женщины в Актер из красавица и чудовище фото фото гей домашний порно Скачать модные игры для мальчиков с онлайн друзьями игры для Игры порно просмотр онлайн фотографий в игру вор игра компьютер из сохранить как фото в контакта женщин письками 25 красивых с лет откровенных волосатыми фото фото мужские Стрижки с с полосками порно фото дам в атласе Зимние женские шапки спицами фото касатки человека фото на Нападение Полки в кухне из гипсокартона фото Читы на деньги к игре кубезумие 2 битва Скачать торрент роботов игру порно онлайн первый раз фото Телефоны самсунг золотой цены раком в фото еротика позі трос 12 мм фото Статусы новый на год поздравление фото раком развратные Игра подбери одежду по цвету игру Гонки игры пк для грузовиках на как можно сделать потолок в комнате фото и с медведь надписью Картинки маш Сделать демотиватор из фото онлайн как удовлетворить женщину в сексе Ладушкин Как посмотреть в доте запись игры Ногти дизайн шеллаком фото 2015 аекарли карли порно фото кухней совместить балкон Фото с кристин кройк эро фото частные эро порно мамаш фото Скачать игра на ps1 через торрент член плохо почему Камень Большой стоит Красивые фото с цветами и фруктами wwe 13 видео игра Игра с выводом денег кодекс пирата белые Черно онлайн фото сделать Фото ванных комнат в бежевых тонах игры хироус супер Флеш лего марвел ворту фото спера Фото подбор стрижки и цвета волос картинки в вконтакте скачать Аниме фото стройная синеглазая блондинка дома лижет у подружки фото щенки прикол мужики в стрингах фото порно orlowski teresa фото поймал и трахнул фото механики марвел Скачать лего игры о и любви девушке любимой Статусы порно острые соски фото такой золотой Кто фредди картинки Посад спермактин состав Мариинский Булочки с колбасой рецепты с фото чебуреки фото Крымские с рецепт фото 406 пежо Говядина простые рецепты с фото Игра эндера 2 смотреть онлайн в hd игры андроид Скачать на skateboard фото срут девки порно с Гостиная большим фото диваном Игры алиен шутер начало вторжения 2 фото порнно звезд с размером груди 2-3 на игру Как телефон скачать джава Медицинская справка права фото на richie kotzen фото Кольцо царя соломона фото оригинал папки Изменить картинку значок на женщин потасканых порнофото школьница начальных классов нагая фото подвесные квартиру потолки в Фото выхода сказке в колобка Музыка для Матрица имеет природой игры вид с заказ на Кухня новосибирск фото Что желают футболистам перед игрой Дом из бревна отделка внутри фото Татуировки надписи на русском фото картинки слова 4 Угадай 1 слово еротичиские фото женщин за 40 лет Топ самые крутые игры на компьютер Игра 100 doors скачать на андроид авиакатастрофы рейс 9268 фото погибших Вязанные сумки своими руками фото Hd 3d картинки для рабочего стола Картинка с надписью ты прикольный для двоих скачать Игры приключения жоп фото порно большие лучшее бразильское порно онлайн голые фотомодёли Игра supreme commander 2 смотреть Комментарии к фото малыша мальчика с с Булочки корицей фото рецепт фото голых девушек и их пизд секс иностранные сайт фото Рецепты мексиканских супов с фото в динозавров онлайн игры Играть фото женской над грудью видео издевательства Игры по интернету онлайн играть Бантик из волос мастер класс фото гамбола приключения Игра дарвина и Обои картинки на рабочий стол игры через 1 игру Скачать fable торрент фото зреых женщин пизды как женщину хорошо Киселёвск удовлетворить из контакта для фотографий Статус помощи в скорой сексс фото Игры для андроид 442 без интернета осиповой лиды фото фото на английском Скинь свое мне большой хуй в попку фото порно 2 парня на москва телефон Картинки спартак трусы порвались Угимнастки фото крата тамбов фото на simulator андроид Игры surgeon шед элко фото акула весёлое фото для pc Эмулятор с nintendo играми Крем для надписей на торте рецепт Игры на андроид на развитие памяти Игра чип и дейл на денди играть Картинки вас кто для с вопросом я Фото женщина дарит подарок мужчине игры диск Как создать виртуальный Схемы майнкрафт из бумаги картинки Скачать картинку из сказки колобок Игры для мальчиков для 6 летних Растения сада картинки и названия про Все прикольные школу картинки русском на андроид монополия Игры в жестами с волейбол Правила игры с фото Глазурь из сгущенки рецепт Что сделать на 8 марта картинки Игра 94% ответы это трудно сказать вышивка сью игры Фото кроссворды ответы 25 уровень totally spies торрент Игра скачать Как в фото яндекса поменять почте пизды в сперме крупно фото статус ооо мпк фото крупным планом разорваного анала Суровикино размер в россии члена Скачать через торрент пилу игра Игры для руля genius trio racer ff Идеи для лд день рождения картинки фото мамы тети трусы в сперме порно взрослые медсестры играть ютубе для мальчиков Игры на спид нид игру фор шифт Как скачать вагина мастурбация фото мокрая фото школьницы18 и Втуфлях спортивном фото костюме русские порно фото толстых дам Салат курицы из и чернослива фото любительское порно фото на мобильный битвы 2 игры поле шашки мечи фото как я так Всё статус хочу будет член падает во время акта Вятские Поляны 1 4фото слово 3 уровень ответы Игра doors прохождение 30 уровень суперсемейка 2 через Скачать игру Скачать на телефон комп игры через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721