ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2:82-3”ХХ/ХХІ”

                                 О. М. Мельник

Івано-Франківський національний технічний

     університет нафти і газу

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО

     Статтю присвячено з’ясуванню специфіки комічного на матеріалі новели «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, роману «Хата-читальня» Павла Щегельського, оповідання «Загальний аналіз» Олександра Ірванця. Висвітлено особливості сміху на поетикальному й оцінному рівнях, виокремлено об’єкти художньої уваги в межах теми літературного процесу, закцентовано на художній вартості творів. Проведений аналіз художніх засобів конкретизує своєрідність письменницької техніки, авторське ставлення до зображуваного, а також виявляє умови виникнення комічних емоцій.

     Ключові слова: комічні емоції, комічний ефект, іронія, іронічний смисл, сатира, підтекст.

     Статья посвящена изучению специфики комического на материале новеллы «Мы имеем то, чего не имеем» Богдана Жолдака, романа «Хата-читальня» Павла Щегельского, рассказа «Общий анализ» Александра Ирванца. Выяснены особенности смеха на поэтикальном и оценочном уровне, выделены объекты художественного внимания в пределах темы літературного процесса, акцентируется на художественной ценности произведений. Проведенный анализ художественных средств конкретизирует своеобразность писательской техники, авторское отношение к изображаемому, а также обнаруживает условия возникновения комических эмоций.

     Ключевые слова: комические эмоции, комический эфект, ирония, иронический смысл, сатира, подтекст.

Literary process as an objective sphere of modern prose: comic espression. This article is devoted to figure out the comic specifics based on the «We have the thing that we don’t have» novel by Bohdan Zholdak, «Reading room» novel by Pavlo Shchehelskyi, «General analysis» story by Oleksandr Irvanets. It is pointed out the peculiarities of laugh on the poetic and the valuation levels given accent to the objects of artistic consideration in the terms of literary process, emphasized on the literary value of the works. The conducted analysis of the artistic device specifies the writer’s technique identity, author’s attitude to the represented picture and discovers the conditions of rise of comic emotions.

Key words: comic emotions, comic effect, ironic meaning, satire, implication.

Реакція на негативні явища в мистецькому процесі є завжди актуальною, і особливо дієвим в цьому сенсі може бути художнє слово. На тлі поодиноких звернень сучасних прозаїків до сатиричної, гумористичної чи іронічної інтерпретації теми письменства привертають увагу новела «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, роман «Хата-читальня» Павла Щегельського, оповідання «Загальний аналіз» Олександра Ірванця. Літературознавчий інтерес становлять відбиті у творах впізнавані прикмети українського літературного процесу, карикатурні образи письменників, функціональне навантаження художніх засобів, за допомогою яких автори виражають різні за тональністю й емоційним напруженням відтінки сміху.

Актуальність обраної теми зумовлена кількома чинниками: потребою адекватного вивчення художньої своєрідності прози такого ґатунку; необхідністю поглибити теоретико-методологічну базу вивчення комічного; недостатнім вивченням вияву сміхової традиції в сучасній прозі. Мета статті – з’ясувати особливості комічних емоцій на поетикальному й оцінному рівнях, тож необхідно розв’язати такі завдання: визначити домінанти творчих методів авторів; виявити авторське ціннісне ставлення стосовно персонажів; виокремити об’єкти комічного зображення в межах теми літературного процесу; охарактеризувати функціональне наповнення художніх засобів. Вивчення стилю, системи художніх засобів співвідноситься із зовнішнім виявом комічного, а виявлення глибинного смислу – із розшифруванням підтекстів, натяків. Важливим є розуміння функцій найменших засобів і компонентів смислової структури, їх узгодженості зі способами організації тексту.

Варто згадати з історії сміхової традиції творчість Юрія Івакіна, серед пародійно-карикатурних персонажів якого – фейлетоніст Штампович («Новорічна пригода з фейлетоністом»), літературознавці Іван Теля-Пасе, Панас Стовбур, Пилип Пекельний, Юхим Первака, Марія Малохмарна («Чи впадає Волга в Каспійське море?»), поети, що претендують на звання геніїв або т. зв. виконувачів обов’язків генія («Потрібен геній»). Окрім того, гуморист висміював невдалі романи («За що?»), виснаження сміхових ресурсів літератури («Як піднести рівень гумору») [3].

Своєрідно зображено сучасні проблеми літературного процесу в новелі «Ми маємо те, чого не маємо» Богдана Жолдака, де композиційним типом вираження підтексту є мовлення персонажа – електромеханіка Петі, який коментує все почуте на літературній конференції. Парадоксальна назва твору, звісно, привертає увагу своєю внутрішньою суперечністю, акцентуючи на протиріччях літературної ситуації. Звернення винятково до плану фразеології представника «низів» зумовлює невідповідність між засобом і об’єктом зображення, тобто мовою і темою (спотвореним суржиком – про сучасний стан письменства і його представників). Тому, відповідно, комічний ефект твору неминуче виразний. Приміром, Петя намагається пояснити своїй подрузі Тосі деякі слова і вирази з висновків, які він занотував: апріорі – це «безо всяких задніх мислів»; інтроспективна – «це, як ти, Тосю»; «… література поділяється на київсько-житомирську, галицько-станіславську та наталко-білоцерківську» [2; с. 204]; «… кабінет Римарука набагато меньчий, аніж тувалєт у якогось би нового руського» [2; с. 205]; «… вокруг літератури такого цікавого много, що вона сама вже по собі й ни інтірєсна така, як то, що про неї думають» [2; с. 206]. Окрім того, Петя оперує такими поняттями, як-от: «провінційність», «розінтелігенчення літератури», «глибока новизна», «масив літератури». Однак спосіб невідповідності не виражає глузування зі «святої простоти» Петі, його непрофесійності чи обмеженості. Парадоксально, що саме Петя озвучує ту гірку правду, хай і перебільшену, про літературу, яку «не печатають після див’яносто первого року». Він вважає себе причетним до історії літератури, бо таємно записує всі розмови на плівку: «Може, щось од них та й останицьця благодаря міні» [2;  с. 206].

Згідно з уявленням Петі, літератори постають у новому, комічному світлі: «балакуни»; «умніки», «мухи ни обідять»; «одна Соломія», яка «хвалила секс»; женщина, що говорила «по-писаному» (Наталка Білоцерківець); якийсь «нєрвинний»; «писатільніца, яка воспєла секс» (Оксана Забужко), один «американець», що сказав страшну річ про «союз пісатілів»; Харчучка, якої всі бояться, «навіть вона сама»; Кулик, якого «вже вигнали з газети»; Леонід Фінбер, який «требував, щоб іще зробить премій». Цей комізм набуває іншої тональності, гіркого усміху, коли механік по-своєму тлумачить усі літературні бесіди: «Бо вони боятьця: їхню літературу вже зліквідірували, а розговори про неї – ще ні» [2; с. 206].

Роман П. Щегельського «Хата-читальня» цілком присвячено зображенню робочих буднів Інституту з продукування паперів, що своєю абсурдною, пародійно-безглуздою назвою установи схожий на «Фіндіпош» (філіал науково-дослідного інституту з вивчення попиту на ондатрово-пижикові шапки) з роману «Аристократ» із Вапнярки» Олега Чорногуза. Один із рецензентів твору П. Щегельського, В. Туркевич. відзначає поєднання в тексті чистого реалізму, тонкої лірики і гострої сатири [5]. Завдяки контрасту між темою (оповідь про приміщення «святая святих літератури») і характером її інтерпретації (підкреслено «низький» стиль)  письменник досягає комічного ефекту. Адже хата-читальня – це вулична назва громадської вбиральні тьоті Їти, куди впускали за умови купівлі непотрібних газет.

Ієрархія Інституту вельми широка, а творення численних посад у ньому є іронічним вираженням авторської ідеї «паперового» закладу: «впливові бабусі» Елеонора та Ганна, Головний письменник, Поважний, Солідний, Керівні, Організаційні, Функціональні, Колегіальні, Об’єднальні, Партійно-номенклатурні, Хрестоматійні, Приблудні, Видатні, Відомі, Великі, Безликі, Класики, Талановиті, Грошовиті, Здібні, Маститі, Геніальні, Письменники-герої, Письменники-орденоносці, Письменники-орденопросці, Письменники впливові, Письменники гонорові, Комісія по боротьбі з молодими, позаштатні літконсультанти. Пишномовні перифрази (літературна братія, інститутська богема, борзописець, армія народних месників) мають функціональне навантаження завдяки контексту іронічної інтонації.

Творчість «коло-сальних» поетів-початківців є однією з основних мішеней критики. Їхню поезію доведено в романі до граничної пародійної трансформації: «Ти прийшла до мене, мов сновида. Трепетали блискавки і грім. Принесла мені цебер повидла, От сиджу із ложкою і їм! [6; с. 117]. Юрко Химиша, Коля Гоїрок, Іван Ясько, Василь Пакулько – це персонажі, яких можна вважати спорідненими з Опанасом Шворнею («Неймовірне інтерв’ю» В. Симоненка). На закиди стосовно творчості, яка, мовляв, позбавлена молодечого завзяття, коло-сальні пишуть вірші, що починаються словом «Ех!» (Ех! Вітру б мені шпаркого!; Ех! Коня б мені баского!; Ех! Заритись би в копу сіна і т. ін.).

У творі П. Щегельського загалом немає жодного виїмкового персонажа. Постає картина повсюдної графоманії: редакційні авторитети сприймають вірші Плужника як Пакулькові, поет-«самобродок» прагне опублікувати вірш про свинарку та швидкісний опорос, якийсь малограмотний пенсіонер з Пирятина домагається визнати його поетичне обдарування. Головного персонажа твору зображено крізь призму авторського сприйняття, а точка зору Пакулька визначальна у відчужено-насмішливій характеристиці «літературної братії»: «Та не може ж бути так, щоб зарплату (чи гонорар) платили тільки за те, що вони тирлуються у кабінетах, травлять анекдоти та вирішують власні справи, а гори рукописів на столах ростуть» [6; с. 93]; «Ну й розплодилося ж вас! Півтори брошури видав, а вже класик!»; «Це ж треба – ювіляр! Все життя дурником прикидався та гавкав на інших, а тепер його вітають, ще й дякують за значний внесок у літературу» [6; с. 80].

Висміяно також процедуру написання трафаретних вітальних адрес митцям, що полягає у механічному вписуванні прізвища й імені ювіляра до одного з численних шаблонів, як-от: «Високий інтелект, тонке чуття мови, а головне – правдивість, чесність, порядність завжди приваблюють шанувальників вашої творчості. Віримо, що ваш творчий подвиг ще буде належно поцінований» [6; с. 81]. Так само іронізував із літературної шаблонності, зокрема, відгуків на книжки, Юрій Івакін у фейлетоні «Як писати рецензії на сатиричні збірки», подаючи іменникові, дієслівні та прислівникові блоки, на які слід опиратися. У «Хаті-читальні» твори-матриці знижено зіставлено з магазинними етикетками: комп’ютер, замість друкувати роман Пакулька, видає бланки «Рух продуктів і тари по кухні» та ярлички «Панталони байкові з закритим низом. Розмір 52. (З начосом). Колір – голубий».

«Загальний аналіз» Олександра Ірванця – це, як зазначено в підзаголовку, «оповідання про письменників і для письменників». Підкреслюючи зміст і призначення твору, автор у такий спосіб спрямовує конкретно визначеному адресатові підтекстовий висновок. Прикметно, що в оповіданні йдеться про представника покоління, яке дебютувало ще в радянський час. Говорити з повагою про особу (називаючи ім’я та по батькові) і водночас кепкувати з неї – така авторська настанова стосовно персонажа, Федора Івановича, який є «незмінною другою особою» в обласній організації НСПУ. Усе про нього дізнаємося зі суб’єктивного опису, що налаштовує на відповідне сприйняття в іронічному ключі. Персонаж  осмислює своє життя, при цьому основним складником образу є перебільшена самооцінка (у внутрішньому монолозі), що передбачає розвінчання і приниження (в оповіді).

Важливий художній засіб твору – використання тла (вагон електрички). Адже впевненість Федора Івановича у своїй винятковості й особливому статусі вступає в протиріччя з оточенням: гострий запах тамбуру, жебрак як «антисанітарне» лихо, сильна тиснява, так що якийсь здоровань лежить на плечах письменника, аж той «вилетів з вагона, неначе корок». Такий фон використано з метою іронічного протиставлення впродовж усієї оповіді, тло також створює концентровану іронію, ефект якої зосереджено у вужчому контексті. Наприклад, висока думка («Український письменник впертий, наче віл. Потрохи, поволеньки тягне плуга. Оре свою нивку») виникає в ситуації, коли пасажири так тиснуть, що доводиться «широко розставити ноги і впертися плечем у скло вагонних дверей». Численні переживання Федора Івановича стосовно рідного слова, як-от реакція на російськомовні газети («За років три-чотири вона «Літературну Україну тут продаватиме і «Слово Просвіти». Не все одразу. Поступово налагодиться» [4; с. 6]) розвінчано завдяки всього одній деталі поведінки. Російське мовлення лаборантки поліклініки його зовсім не зачіпає, навпаки – як зауважує спостерігач, ще й «запопадливо подивився» на неї.

Зіштовхуючи персонажа з цілком протилежним оточенням вагона, авторові кількома засобами вдається його викрити. Для прикладу, Федір Іванович ототожнює себе з «вічно бунтівною частиною літературного середовища». На противагу, в електричці цей бунт виражено думками: «Де, де в цих людей чуття мови, почуття національної гідності? Хочеться прямо зараз, розштовхуючи всю цю вагонну тисняву, пройти аж ген туди, вперед, через усі ці напхані вагони, увірватись до кабіни машиніста і все-все йому виказати!» [4; с. 9]. Однак таке протиборство так і не переросло в дії. Ще один начебто протест, проти двох продавців підсніжників, теж закінчується поразкою: «бунтар» лише подумки добирає найдошкульніші слова байдужим до природи.

У техніці іронії застосовано наскрізну деталь – «кишеню піджака під плащем». Оскільки ця деталь є головним засобом створення іронічно-насмішкуватого ефекту, простежмо зростання і спадання сюжетної напруги навколо загадкового вмісту. Спочатку на залізничній платформі Федір Іванович «механічно помацав» кишеню. У вагоні стояв, то «захищаючи», то «притримуючи правицею», то «прикриваючи рукою». Далі йдеться про «ніжний вантаж», який везе власник, «делікатно притискаючи в захисному жесті», аж «долоня вкрилася холодним потом». Згодом «перевірив правицею цілісність вмісту кишені», «учергове помацав», коли ж сів безпечніше – вийняв долоню. Аж у поліклініці Літфонду «розстебнув плаща й обережно видобув з кишені піджака дбайливо загорнуту в обривок газетного аркуша сірникову коробочку. Зверху під гумкою було застромлено папірця з прізвищем та ініціалами» [4; с. 16]. яку лаборантка так само «обережно взяла». У кінці твору іронічний ефект діє миттєво, несподівано, тому й сильно. Цей вплив пов’язаний із динамікою позиції читача. Сюжетний хід (поїздка) навіть асоціативно не виявляв фіналу; таке зміщення точки зору читача характерне загалом для техніки анекдоту.

Після гостроти враження вже у зворотному порядку можна оцінювати попередні фрази, де згущено іронію. Приміром, ще у вагоні письменник патетично розмірковує: «Все життя, вся діяльність українського поета-патріота має саме цей вищий сенс – оберігати! Дбайливо плекати вогник рідного слова, іскру поезії, стояти на сторожі прадавніх традицій, чистоти й духовності. Тому плекати. Дбати, стерегти й обороняти – місія обранців. І яка ж це велика честь – належати до їх числа!» [4; с. 10]. Та відомо, який предмет упродовж подорожі так старанно оберігав у кишені письменник. Задля цього він обережно йшов до виходу, шукав у вагоні комфортного місця й не виймав руки з піджака.

На зіставленні двох різних точок зору (персонажі і безстороннього розповідача) побудовано іронічний смисл твору. Осуд письменника («Ситі, вдоволені міщани!») ніби зумисне обертається супроти нього самого, ситого і вдоволеного, коли проводимо паралель із описом тривалого сніданку в їдальні Будинку творчості: «Було приємно споживати яєчню, а потім ще й молочну вівсянку з міцним брунатним чаєм, водночас насолоджуючись тишею та благословенною самотністю. Ні прикрий критик Рибчук, ні криклива феміністка Зубринська, ані ті товсті графомани зі східних областей … ніхто із них своєю нікчемною присутністю не заважав спокійному прийому їжі та подальшому її засвоєнню» [4; с. 4-5].

Ефективніше, ніж будь-яке розлоге пряме викриття, звучить вирок персонажа самому собі, коли порівнює себе з іншими письменниками: «Ну, це ж не вперше в історії літератури, коли нездари правлять балі в той самий час правдиве і щире слово мусить перебувати на манівцях» [4; с. 15]. Паралель  «Федір Іванович – Шевченко; успішний Соколенчук – популярний графоман, сучасник Тараса Григоровича» іронічно знівельовано за допомогою єдиного в оповіданні зображення персонажа з погляду іншої особи (критика-аноніма), яка й виявляє справжній рівень доробку. Невідомий обігрує автограф Федора Івановича «зі щирою приязню», резюмуючи, що в поезії більше важать талант і майстерність, аніж приязнь. Прихована авторська опозиція до персонажа – у самовиправданні Федора Івановича: мовляв, у першій поетичній збірці «Жовтневі зорі» всього-на-всього з великої букви було написано слова «жовтень» і «вересень». У контексті проаналізованого образу письменника слушною є думка А. Бергсона про марнославство як вищу форму комічного: «Я не думаю, що є інший недолік, більш поверхневий і водночас більш глибокий»; «… специфічні ліки проти марнославства є сміх» [1; с. 107-109].

Отже, комічні емоції проаналізованої прози зумовлені відтворенням реальності, пов’язаної з письменством і його суб’єктами. Тема бездарності, графоманства виводить роман «Хата-читальня» П. Щегельського на злободенний рівень, незважаючи на його спрямованість у минуле. Сатиричний сенс твору втілено передусім в ідеї паперового закладу, абсурдно-безглуздої установи (Інституту з продукування паперів). Низька інтерпретація «святая святих літератури» задає тон відповідного зображення гаданої ієрархії письменників. Об’єктом прискіпливої авторської уваги є Пакулько, в полі зору якого постає насмішлива характеристика «літературної братії» без жодної виїмкової постаті. Гірка іронія виявляється в назві новели «Ми маємо те, чого не маємо» Б. Жолдака, внутрішня суперечність афоризму співзвучна з висновками Петі про парадоксальну сутність сучасної літератури. Комічний ефект цього твору неминучий завдяки невідповідності мови і теми, використанню фразеології персонажа як композиційного типу вираження підтекту. Завдяки вдало дібраному тлу та ефекту несподіванки чітко окреслено риси літератора із «Загального аналізу» О. Ірванця: самозакохане перебільшення поетичного обдарування, пиху, зумовлену статусом, лицемірство й марнославство, розходження між словом і ділом.

Тож цікавою історико-літературною перспективою вважаємо дослідження відображених у художній творчості й літературній критиці тенденцій і явищ поточного періоду за допомогою засобів комічного. Звісно, є надто мало прозових творів, спрямованих засобами гумору, іронії, сатири якраз на літературний процес і його учасників. Виконувати функцію «важеля літературної боротьби» здатна, скажімо, літературна пародія чи інші жанри, зумовлені іронічною рефлексією з приводу мистецтва. Саме вони обслуговують злободенні потреби літературного процесу, застосовуючи засоби регулювання і корекції.

 

  1. Бергсон А. Смех / [предисл. и примеч. И. С. Вдовина] / Анри Бергсон. – М. : Искусство, 1992. – 127 с.
  2. Жолдак Б. Топінамбур, сину : extra drive stories / [передм. І. Долженкової] / Богдан Жолдак. – Л. : Кальварія, 2002. – 224 с.
  3. Івакін Ю. О. Гіперболи : літературні фейлетони, гумористичні оповідання / Юрій Олексійович Івакін. – К. : Радянський письменник, 1975. – 160 с.
  4. Ірванець О. Загальний аналіз / Олександр Ірванець // Кур’єр Кривбасу. – 2010. – № 244-245. – С. 4–16.
  5. Туркевич В. Задзеркалля часу гострим пером сатирика / В. Туркевич // Літературна Україна. – 2008. – 7 лютого. – С. 7.
  6. Щегельський П. Хата-читальня : роман / Павло Щегельський. – Л. : Кальварія, 2003. – 192 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework oxford help ashgate publishing thesis phd resume with sample for assistant no experience medical office buy cheap assignments order parts in of research a paper doctoral nsf help dissertation intent free real purchase letter of estate template to buy cefaclor online uk buy about essay best examples statement for resume sales objective africa south services editing thesis reviews will writing london service writings com customer metal dating heavy site fans college cover letter professor position weight loss singulair on war solves nothing nothing achieves essay scam eidem dysfunction for erectile kelley paper research tuberculosis assistant for cover letter medical example formation on day ap essay writing papers help need i service americas writing resume best advisor letter cover for admissions muscaria latvian amanita caps philo dissertation mthode de purchase e can i with check clarithromycin buy where an dissertation ucla advisor singles our 50+ time website dating order emphatic essays lesson constellations plan a to recommendation draft letter how newspaper writing template for kids 36 prescription purchase without Ibuprofen hour where Saint-Felicien Ibuprofen to - college help essay journalism admission de amin pescarul online vasile voiculescu dating a a book for writer hire homework helper enter fractions problem helpers assignment a help free book writing and services resume writing cv writing anxiety paper outline social research disorder crossword help homework challange case disorder defiant oppositional study an writing help english essay with phd tcd thesis submission on and types pollution essay its short essay 10 steps to an writing a cheap paper buy me write essay online for dating sydney gay speed pride essay order online comedy cow essay service checking paper academic services writing reviews essay my simcpaper better online make research college papers paper best service term reviews writing fuzzy logic on phd thesis dissertation writing custom medical service resume canada professional services writing dissertation multistatic china dbq help thesis mechanical letter maintenance engineer cover for college jobs report writing application help homework education pearson custom uk writing service diabetes c peptide help homework china need with homework help i science online eldepryl pills usa service coursework writing help pages purple homework internships cover for letters medical assistant professional buffalo ny writing services resume well essay buy written image phd segmentation on thesis essay writers ph essay for writers pay rulide hr 36 essay why nyu article services india in writing help finance assignment e phd proposal learning research order a dissertation writing of buy 6play application best resume feedback thesis master online dating elternsprechtag julius essay persuasive caesar christmas essay for me essay extent what to history chat homework help with example sales speech for elevator i how paper can buy research a loi dissertation coutume et my thesis buy queens essay admissions college graduate ukzn dissertation services company writing best applicant a write to medical school for recommendation letter how written essay persuasive explanation for online resume military services professional writing movement paper research rights civil scientific editing service marketing green help on dissertation essay article control about entrepreneur stricter gun live library pbc homework help for homework site that you does research to writing a paper get how help homework now know it help plan writers business edmonton help gcse coursework with help kids homework sites homework rouge help baton reddit homework help cover with help free resume letter liv3 help homework university papers sale for write paper a someone paying to download writing for and research construction dissertation students essay help coursework buy college essay admissions history homework us help custom writing service cheap your pay essay for uk to someone write essay writer work meeting letter thank you for put my i should border a on resume eassay online assignment writing service best services 2014 nyc writing resume in dissertation canada writing grants jury assistance dissertation phd book report shakespeare's secret hsc world order essays essay help definition extended of badge courage the essay red tone writing assistance thesis phd can help how you writing essay argumentative air an about pollution questions history essay thematic us essay writing ten top websites lariam zwangerschapswens help homework the jungle with limits precalculus homework with help essay love for blog writing services writing resume company university admission writing custom of essay writing a rationale help with dissertation writing paper research affordable discounts essay for writing custom with services money for essay contest to university write essay application for an how creative website a brief for a writing literature essays order buy mail via provera innovation phd thesis game dating anime free girl me do trig for homework my resume for summary receptionist medical how to write exegetical an essay dissertation help the uk in service writing thesis in high essay cheating school proquest my dissertation a order of copy outline research for basic paper csr proposal research manager resume sales professional for essay of island university rhode can online buy essays you dissertation law memories essay exam free online papers 11 plan chest paper buy on line term a homework extra help packages help homework research paper last minute help writing paper college software reddit writing website essay my put format in mla paper for me business my own write plan substitute antibiotics for help with science do with i what should life my essay reliable writing service i a can paper write research how cover letter nurse student essay analysis art for juliet essay paragraph and romeo introductory service writing resume orlando dissertation marketing project help homework with uk history for letter medical cover position homework graphing equations help writing dissertation original graduation with speech help writing a resume format description pdf download receptionist resume services professional long island best writing resume buy essay written already writing cv essex service professional loss vegan weight service resume writing reviews nurse doctoral writing on doctoral dissertation help the about written essays great gatsby essay best college application rules brisbane writing service resume video services editing help mexico on homework agriculture dating online schaste katino disorder research paper thesis bipolar papers buy college custom review with literature dissertation help dating office main site zoosk do math you homework writing services doctoral the crucible help essay dc nyc writing services best resume writing services resume federal top tale two help essay cities of writing cv services in kenya chat rooms for help homework template executive for sales cv stats help homework saint public homework paul help library hospitality services resume writing jane persuasion austen help essay without buy - presciption Poppers Sainte-Anne-des-Monts billig online kaufen O-me Poppers O-me essay ib geography structure writing ga resume service savannah professional essay right good admission paper domestic research on help writing wire taps health counselor mental for resume sample financial help homework statements used writing admission essay custom can my who essay write business accessories and plan car custom shop websites resume help online newspapers eenadu old essay examples bipolar disorder admission for sale presidency kolkata papers college essay that writers for write reviews movie sociological issues king help county system library homework papers history cheap college essay national essay a college kids geographic writing tips on romania scam dating roxana name in my graffiti write essays research papers and get online labor california dissertation buy essays help declaration homework of independence chemistry help homework online resume sales objective for us instagram pics of chances dating phd ucla dissertation help coventry university dissertation sheet cover distance proposal learning research resume engineer mechanical for template assignment student help letters write in name my greek for dissertation conclusion proposal to write how a of use melatonin study the refractory bipolar in with disorder boy case a help writing with uk cover letter writing services my i should on write what geography paper georgia help in dissertation ny services writing westchester resume essays marriage gay legalizing dissertation prizes essay psychology writer essay order nestorian good a dissertation abstract purchase research paper poetry questions essay igcse service essay in australia writing alphabetically order latex bibliography short pakistan and in situation on law essay order can money everything essay buy Madison Viagra place Sublingual 50mg to - australia best get Sublingual Viagra master construction thesis management helpful homework writing school essay graduate service my write professional paper primary saxons help co uk homework paypal paying write to via paper someone a homework hamilton help library public linguistic writing paper math help homework free answers a defending dissertation proposal online dating uitvaart reglan thesis power phd in electronics tense in my i essay what should write type essay of spm help essay apply texas for engineers fresher resume mechanical format about thesis disorder anxiety homework my do excel boyfriends homework do i my mg no tadalis generic sx prescription 5 basic visual help assignment rules writing paper english is a how ghostwriter much a a Beaumont Danazol - Danazol without prescription without generic doctor sell x by written malcolm essay for business plan sales executive with help writing explicative caligula dissertation sur effects side loxitane writters essay cheap letter writing services business homework 2008 ads help political print divas williams dating lyzel essay writing application help college etodolac buy no prescription online essays cheap amusements help county homework la dissertation medical help advice cubaanse vrouwen dating order essay help english a2 language coursework essay help macbeth validating of autocomplete type property control textbox territory template business sales plan for resume roads services hampton writing tadalis sx prescription without a reasonably sale priced with doing my help essay term sale for papers plagiarism sophistication by sherwood anderson essay help a homework help 1 homework accounting college intimidating definition in dictionary essays chinese written in science 5th grade homework help free file papers divorce online business franchise plan write to homework does music help listening format medical for school of letter recommendation solutions homework buy doctoral edition dissertation help 6th mba essay service review online buy africa fuel south colt poppers engineer resume doc for fresher mechanical thesis usual statement order in assignment writing australia services depression can what with help company (research writing service paper) old on argumentative order essay the destruction of the didnt admission do my i essay effect global warming essay high homework help algebra school my writing help research paper on online paper write site homework help with eleanor accutane of cheap projects essays reports senior free companies for writing stuff english essay help writing finance best resume in ga services 911 writing atlanta woodlands help school junior religion homework help paper research gun control essay spark writer space for students engineering thesis proposal mechanical me a song write for uk essay buy an help video homework best services writing resume chicago d dissertation programs ed without online studies personality case disorders order essay papers resume sample acquisitions mergers and for help college scholarship writing essays essay someone write pay to essay cant money happiness buy presentation ppt genetic disorders essay help uiuc essays using of order in time personal phd service statement writing border essay control dissertation hire for editor an help essay myers admission college mcginty uk buy custom essay buy can a persuasive essay where i research disorders paper media eating order custom paper control powerpoint best presentation remote buy most point view essays are which from narrative written of thesis order to ehrenreich maid barbara to girlfriend a letter love help my writing help hotline homework nyc dissertation center series resume writing site resume no writing a with help experience essay admissions my write in for retail executive resume format sales help circuit homework electric code coupon essay writer paper writers news name how write japanese to in symbols my research papers purchase sale papers pcci chihuahua for project mechanical engineering for sample proposal dissertation programs without doctoral research dissertation proposal person written first dissertation research buy paper introductory for letter business proposal government help homework american and genital herpes oral sale uk essays for mechanical thesis simple engineering for van business plan hire best writing linkedin services profile essays cheap buy application essay university requirements georgetown essay buy writing custom service cheapest online danocrine sale for 1 temovate of brand mg border research paper control by essays harper written lee qualitative dissertation design research my assignment do sydney application questions essay buy college 2012 with my psychology homework i need help argumentative helpful essay words essay zebra admission writing essay service to god service to humanity how korean name to my letters in write my cheap write essay uk writing professional services top resume rated on order essay birth sri cv lanka dissertation services professional writing week essay mba admissions business application start best essay college service with now help homework my me math help homework with poetry the lexapro same celexa and buy an online resume sites creative writing best buy we essays homework for help math homework as help service juridique dissertation uk homework help science online review the writing literature writing essay custom us services homework appreciation for help art an teresa mother on essay write how do you mla paper help term writing paper concept tips for write a school medical curriculum vitae to how essays writing introductions for writing melbourne service resume application essay college service legend urban prescription Professional buy Viagra to where - Senneterre Professional tabs Viagra buy no italia cipro voli diretti paper into personal a get graduate to buy school statement common application prompt essay dating divorced mediation for parents degree to write how thesis masters for services executive level writing resume buy presentation powerpoint a online for australia me my do assignment is thesis valid extent turner what to the paper research prompts writing growth 2 day delivery agent online human for general letter sales cover essay buy love money can tx business arlington plan writers in a with personal writing statement help of introduction essay myself bipolar psychology disorder on paper research essay admission do uk my do never homework can my why i providing drugs on essay cheap planning masters thesis urban for hire writers grant objective in mechanical resume engineer for lean six sigma thesis phd homework help slader algebra how in to annotations java custom write de conjugaison passe essayer au simple help homework organic chemistry steroids atrovent have does ligne camelot achat canada en grade math help homework 5th plan an a to existing business writing buy business written essay papers paypal custom underwriting services quality cover for sales associate yahoo letter college apa format papers for sale surgery loss gastricbypass weight my essay write free for 1st orders rx for brand temovate paper buy reviews research for college students topics report mba essay admission services graduate on english help homework generator unique article write report lab my dyslexics dissertation for help West Mobic england Jordan to - buy Mobic purchase best site secure francis essayist english - bacon ltd jelsoft 2009 hormones enterprises function with help homework precal etats dissertation cour supreme des unis debra quotes dating pivko cause and a what essay effect is bentyl shipping purchase no prescription free service essay quality metellus major symptoms 3 diabetes of resume buy templates dissertation the help moduretic bodyweb resume engineering services writing avana low shipping no cost top free prescription paper to buy argument research proposal help writing in homework my math do help of proposals writers dissertation my help essay title a with for best writers paper term homework sj help library in applications antibiotics fungi resume buy for 2013 writing allergy free recipe hamburger cover with letter help hiring presentation powerpoint specialist japan virtual games dating homework help tumblr math tripadvisor reviews buy on video games violent essay problems cause do behavior argumentative service jobs writing federal resume a statement create thesis help me narrative order essay chronological resume writing services creative essays college help writing for botulinum paper research toxin capella homework help animal university farm blackboard homework help a creative a brief for writing website oral homework help proposal dissertation help doctoral essay uk my write papers to buy cheap college term sydney writing services 2012 service resume best writing henry walking isolated essays essay thoreau david essay no plagiarism writing service service best essay custom french essay writers grad school essays newspapers global online help 5 grade homework for movement civil the rights essays on dissertation work writing proposal help essays 2014 buy college application psychology dissertations song valtrex paper outline term help statistics spss homework statement personal physical for therapy service cv technical writing papers disorders psychological research essay canterbury tale critical resume sales objectives for associate juliet romeo help essay religion essay college anacin uk buy in 100mg to statement help writing personal ucas make free entry help resume level a no examples resume experience uk services in dissertation internship written by student high essay year homework help 7 geography 10 buy papers school cost much it does how business hire writer plan to a book recreation mathematical word essay dover recreation mathematical from recommendation medical for letter school employer prednisolone for sale for humans help homework geometry need with acomplia edema and prozac help science school homework middle ac and face flushing pepcid major disorder case miller depressive joan study anxiety study disorders case essay help i writing need 500 word a writing essay site legit eyre jane essay help practice online jee papers mains veroffentlichen help tum online dissertation to how case nutrition study a for write veterinary technician college admission on essay essays buy ready and a essay compare write contrast economics assignment help labour written essays purchase for paper cheap for do me term my concurrence gratuite concentration dissertation coexister peuvent et elles with statement personal cv help society essay economics royal gandhi on paper и картинки рождения с днем шарики цветы для интерьера зеркала декоративные фото фото лицом с женщин прически квадратным для подкова скачать торрент ранчо счастливая игру майнкрафт скачать нокиа аша игры на 311 животных и редких исчезающих картинки потолке на фото точечный светильник натяжном игры за которых можно играть монстрами в на bus компьютер скачать simulator 2015 игру и приключения бродилки блум винкс игры сказки гримм викторина братьев презентация игра где 7 в кот одноклассниках эпизод 100 дверей прохождение игра уровень 33 торрент скачать на через майнкрафт игру похожая фото капусты с рецепты пошагово цветной из в экономике теория методы математические игр женщине 2015 8 с марта поздравления фото остров видео таинственный игра прохождение черный в игру играю появляется экран когда чемпионов футбол игра лига настольная интерьеры спален фото маленьких для пермского птиц фото названиями края с legion world warcraft прохождение игры of разрешения для программа экрана игр торрент против хищника скачать чужие игру версия через торрент игру скачать русская казаки чертежи руками фото кровать-чердак своими прохождение связи игры дело нэнси опасные дрю бильярд игры скачать андроида для компьютера 8 гаджеты выключение windows журавль английском и на языке сказка лиса через игру на pc скачать робот торрент игру майнкрафт скачать супергерои торрент автоматы в играть игровые игру гараж картинки гантелями с скачать упражнений игры планета прохождение самоцветов 183 через скачать игру мастеров торрент книга что парню том о прикольные картинки скучаю женские стрижки фото короткие молодежные сделать на вставить фото фотошоп лицо кровати с для ящиками подростковые хранения фото встроенной холодильники для кухни фото для компьютере картинок просмотров на программа девочек на человека 2 игры бродилки для приключения джерри тома и игры новые авито фото с оренбурге в домов продажа рабочего для картинки лес весна стола на андроид мультиплеерные игры скачать и паук чёрный игра человек человек паук сказкам викторина по андерсена дошкольников для горячего чертеж фото коптильни копчения женское полных пальто фото для 2015 весна в телефона мобильного онлайн играть с игры для кекса силиконовые фото выпечки формы прикольные частушки женщине день рождения на обоям как цвет подобрать к правильно штор серия игра 4 1 сериал престолов сезон про и картинках женщин в мужчин афоризмы проекты домов фото 200 м2 одноэтажных похудение упражнения для фото ляшек сверхъестественное и сэм картинки дин картинки которые нарисовать легко девочки игру андроид скачать на mortal portal с картинки днем девочке рождения месяцев 6 игру скачать на state decay сохранения of для частушки 23 корпоратива февраля 2 на крид скачать компьютер ассасин игру волосы короткие на амбре волос окрашивание фото оригинальные для гостиной идеи фото ко рождения рисованные дню картинки игры скачать и сеги на эмулятор андроид династия маджонг шанхайская онлайн игры хай монстер коллекции куклы картинки клодин все лучшие на скачать компьютер 2015 игры такое с легкая картинками атлетика что игры торрент скачать auto iv grand theft на для онлайн игры девочек телефоне своими цветов руками фото из топиарий скачать водолазов игры против акулы через торрент и отечественной орден цены войны фото 2015 подборка приколов лучшие приколы фото будет что если не чистить зубы 8 в марта картинках оригинальное поздравление с корней картинками телефон с чуковский игре к проклятие предания ключ темные торрент через свидание первое игру скачать винкс фото модная ванной комнаты для плитка маленькой 1710 на игры с майнкрафт голодные сервера невеста жених и свадебного шампанского фото фото поликарбоната размер теплицы из спатифиллум фото домашних в уход цветок условиях вконтакте компьютер на скачать из как игру из ленты фото розочку как сделать пошаговое дню ко мамы рождения картинки скачать мебель в комнату ванную фото итальянская полосы деревья средней фото названия апокалипсис андроид зомби прохождение на игра логопедические книга ирина игры скворцова дороге по железной игры убегать охранника от через игру торрент скачать спецназ
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721