ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА І «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» СЕЙ СЬОНАГОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.521-96

Н.М.Гораль

Національний університет «Львівська Політехніка», Львів

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА  І  «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВЯ» СЕЙ СЬОНАГОН

Статтю присвячено аналізу наукових поглядів літературознавців на «Записки край узголів’я» Сей Сьонагон. Особливо звернено увагу на  відмінності інтерпретації тексту твору чоловіками та жінками.

Ключові слова: літературна критика, література «жіночого потоку», дзуйхіцу.

Статья посвящена анализу научных взглядов литературоведов на «Записки у изголовья» Сэй Сенагон. Особое внимание уделено различиям мужской и женской интерпретации текста.

Ключевые слова: литературная критика, литература «женского потока», дзуйхицу.

This article is devoted to the analysis of various points of view of literature critics on Sei Shonagon’s “Pillow Book”. Special attention is paid to the differences between  female’s and male’s  interpretation of text.

Key words: literature critic, literature of “female’s stream”, dzuihitu.

“Записки край узголів’я” – це один із найяскравіших творів так званої літератури “жіночого потоку” епохи Хейан, який дав поштовх для подальшого розвитку жанру дзуйхіцу в японській літературі. Дзуйхіцу розглядається літературознавцями як “найскладніший літературний жанр середньовічної прози” [2, c. 3], в якому в довільній формі розрізнених, непов’язаних фабулою данів (розділів) повідомлялись різні відомості історичного, релігійного, довідкового характеру, наводились вислови давніх мислителів, фіксувались враження, емоції та переживання автора. Головною особливістю культури доби Хейан вважається дуалістичність світосприйняття як принцип побудови і функціонування суспільства. Ця дуалістичність доволі легко простежується у філософсько-релігійній сфері, яка відобразилася певним чином і на культурі світській, насамперед йдеться про розподіл функцій у родині, відмінності в освіті та літературі. Так, література епохи Хейан поділялася на чоловічу, в основу якої було покладено китайську вченість, і жіночу, що розвивалась в межах національних літературних традицій. Перша створювалася за канонами канбун, друга – вабун. Відповідно до всього вищезазначеного, література розподілялась на “китайську”, тобто “офіційну”, “чоловічу”, та “японську” – “жіночу”, інтимну, забарвлену в ліричні кольори.

Література, так званого, “жіночого потоку” представлена насамперед повістями – моноґатарі (“Гендзі моноґатарі” Мурасакі Cікібу), щоденниками – ніккі, серед яких найбільш відомі “Сарасіна ніккі”, “Щоденник Мурасакі Cікібу”, “Щоденник евфимерного життя”  Мічіцуне но Хаха, і врешті твором жанру дзуйхіцу “Записки край узголів’я” Сей Сьонaґон. Проте, все ж найяскравішими представниками літератури “жіночого потоку” вважаються Сей Сьонaґон та Мурасакі Cікібу. Навіть якби епоха Хейан не витворила б жодного шедевру, окрім “Гендзі моноґатарі” Мурасакі Cікібу та “Записок край узголів’я” Сей Сьонaґон, все одно літературу цього періоду сміливо можна було б назвати “Золотою добою” японської літератури. Ці твори зіграли вирішальну роль у формуванні літературних канонів, дали поштовх для подальшого розвитку жанрів, сприяли перегляду такого гендерного поняття як “жінка” та її роль в японській культурі загалом і літературі зокрема. Таким чином творчість Сей Сьонaґон та Мурасакі Cікібу послужила яскравим прикладом не лише того, як літературний твір долає часові та просторові межі, але й того як змінювався в часі статус жінки, як змінювалася літературна критика, і водночас сама Японія.

Кавабата Ясунарі писав про Сей Сьонaґон та Мурасакі Cікібу наступне: “це таланти, ніким не перевершені ні в минулому, ні серед сучасників” [5, c. 73]. Проте, незважаючи на таку високу оцінку і визнання, погляди літературних критиків на творчість обох письменниць далеко не однозначні. Так японський історик і науковець Іенаґа Сабуро писав: “Щодо “Записок край узголів’я” Сей Сьонaґон, які завжди протиставляють “Гендзі моноґатарі” Мурасакі Cікібу, то тут, хоч і можна захоплюватись талантом автора, який зобразив різні сторони реального життя крізь призму ексцентричного сприйняття, проте, зважаючи на глибину і широту зображення людини, світу загалом, цей твір в жодному випадку не можна ставити в один ряд з “Гендзі моноґатарі”. Таким чином, цілком справедливо назвати “Записки край узголів’я” “тьмяним ліхтарем” в порівнянні з “місячним сяйвом” “Гендзі моноґатарі” [3, c. 82]. Схожої думки притримується і Кавабата Ясунарі: “Глибиною, багатством, величчю, як і строгістю думки, Мурасакі Cікібу значно перевершує Сей Сьонaґон…Якщо спробувати виразити різницю між ними однією фразою, то в Мурасакі Cікібу – японська душа, в той час, коли в Сей Сьонаґон – лише одна сторона цієї душі” [5, c. 76].

Відтак, вищенаведені факти свідчать про те, що найвидатніший твір Сей Сьонaґон, протягом тривалого проміжку часу, сприймався науковцями як література “нижчого ґатунку”. Такий погляд на твір Сей Сьонаґон пояснюється тим, що, власне, такі соціальні реалії як система стосунків статей та ряд уявлень з цього приводу, гендер та його вплив на створення та сприйняття тексту стають ключовими. Відтак, така негативна оцінка твору Сей Сьонаґон була властива представникам протилежної статі, які підійшли до аналізу тексту “Записок” суто з формальної сторони, тобто, аналізу композиції твору, класифікації данів, тощо, і таким чином не змогли осягнути суті твору.

Кардинально інша ситуація з літературною критикою “Записок” прослідковується у працях представниць, так званої, “прекрасної” половини людства, зокрема Наомі Фукуморі, Хараока Фуміко та інших, які поєднали формальний підхід до аналізу тексту з прочитанням твору в його соціальному та політичному контексті, тобто, в нерозривному зв’язку з історичним підґрунтям, так як “Записки край узголів’я” можна зі сміливістю назвати своєрідним “маніфестом слави” імператриці Тейcі, при дворі якої служила Сей Сьонaґон i з точки зору якої і подається історія. Як “зміст” ця точка зору “передає відношення між дійовими особами, реакцію на зображений світ, картину, що сама є ідеологічним конструктом, як корелят риторичното контексту між письменником і читачем слугує виявом ідеології самого літературного процесу” [4, с. 25]. Сей Сьонaґон не просто служила як будь-яка інша фрейліна, а судячи з наступних рядків, написаних Тейcі і адресованих Сей Сьонaґон, була безпосередньо наближеною особою до імператриці: “Навіть в цей день, // Коли всі метушаться // Й увага їхня прикута до квітів // Лише тобі під силу збагнути // Те, що лежить в мене на серці. [7, c. 15 ]                                                                                                                

А тривожили імператрицю наступні події. В 995 році під час епідемії помирає її батько Фудзівара но Мічітака, який протягом довгого періоду часу обіймав найвищі посади регента (990 – 993) і канцлера (993 – 995) при імператорському дворі, що водночас забезпечувало певну політичну стабільність та опору імператриці Тейcі. Проте, по смерті Фудзівара но Мічітака політична влада повністю переходить до рук його брата Фудзівара но Мічінаґа, чим і зумовлюється початок правління імператриці Сьосі, його доньки. Цілком зрозуміло, що при такому перебігу подій імператриця Тейcі і ті, хто її оточував опинились в безвихідній ситуації – безпорадні, беззахисні і без політичної опори. Зворушливі події цього періоду знайшли своє відображення в таких творах як “Ейґа моноґатарі” та “Оокаґамі”. Власне, по смерті Фудзівара но Мічітака, почала написання свого твору “Записки край узголів’я” і Сей Сьонaґон. Як зазначає Наомі Фукуморі: ““Записки край узголів’я” “переглядають” історію для спеціальної аудиторії читачів, які не просто орієнтуються в реаліях історичних фактів, а й усвідомлюють весь трагізм імператриці Тейcі і її середовища” [7, c. 12]. Відтак, прочитання “Записок край узголів’я” лише як твору-енциклопедії з життя придворної аристократії періоду Хейан є помилковим  і недостатнім. Звичайно, важко вловити всю глибину суті твору, зважаючи на ті стильові прийоми та художні засоби, які мали на меті приховати авторський задум твору, що було пов’язано з історичними подіями того часу. Маніпуляція різними техніками та способами дала можливість Сей Сьонaґон створити неповторний маніфест слави Тейcі, що було  цілком звичним явищем в літературі епохи Хейан, де більшість творів було написано під патронажем того чи іншого покровителя.

Таким чином, розімкненість композиції, фрагментарність, хаотичність, крапкова фабула, категорія окасі, що безпосередньо пов’язана зі сміхом, “карнавалізація” –  це така собі своєрідна “маска”  твору “Записки край узголів’я”.

У літературних критиках, монографіях, які тим чи іншим чином стосуються “Записок край узголів’я” Сей Сьонаґон, завжди порушується проблема і назви цього твору. Один із найвідоміших та найавторитетніших російських дослідників японської літератури середньовіччя В. Н. Горегляд зазначає: “…невідомо, чи була ця назва дана самим автором чи вона з’явилася пізніше, звідки пішло і як насправді слід розуміти словосполучення “Макура но сосі”” [1, c. 33]. Найбільш поширені й переконливі версії називають Сей Сьонаґон творцем чи принаймні “оригінальним інтерпретатором” сполучення “мaкура но сосі”.

Проте, на нашу думку, найбільш вірогідною є гіпотеза Наомі Фукуморі, яка стверджує, що в назві цього твору використано такий поетичний прийом як какекотоба, тобто гра слів. Як і попередні літературні критики, Наомі Фукуморі безпосередньо апелює до того уривку післямови, в якому Сей Сьонаґон розкриває мотиви написання своїх “Записок . Вона подає таке трактування цього уривку: міністр Коречіка, брат Тейcі, приніс імператриці папір для того, щоб вона переписала “Історичні записки”, які, проте, хтось вже поспіхом скопіював для імператора. Власне в цей момент Сей Сьонаґон, що славилась своїм проникливим і гострим розумом застосувала гру слів, адже японське прочитання “Історичних записок” “Shiji” – “Shiki”, що також може означати  – 物の下に敷くものmono no sita ni siku mono, тобто “те, що під щось підкладається”, іншими словами – подушка, або ж японською мовою – まくらmakura. Таким чином, використовуючи в тексті слово “makura” Сей Сьонаґон має на увазі “Shiki” (“Історичні записи” “Shiji”). “Shiji” (китайське прочитання) – історія, написана за китайськими канонами, яка слугувала зразком для укладання історичних творів при імператорському дворі в Японії. Така обережність Сей Сьонаґон була історично зумовлена тим, що події, описані в творі безпосередньо торкались членів імператорської родини. За гіпотезою Наомі Фукуморі, твір був написаний як своєрідна реакція на ті “Історичні записки”, про які згадує Сей Сьонаґон, і які, вірогідно, були переписані з метою укріпити політичне становище нової імператриці Сьосі. Таким чином, своїм твором Сей Сьонаґон показала не “одну сторону японської душі”, а повністю відкрила і вилила в ньому душу справжньої японки – “витонченої, елегантної жінки в кімоно з віялом в руках. Зараз це віяло – неперевершений витвір мистецтва, за допомогою якого можна виразити свої почуття, якась мить – і це потужна зброя” [6, c. 56]. Таким своєрідним “аксесуаром” в руках Сей Сьонаґон без застережень можна назвати іі твір “Записки край узголів’я”.

 

Список літератури:

  1. Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе 10-13 вв. – М.: ГРВЛ, 1975. – 380 с.
  2. Демченко А. Ю. Вьетнамский литератор рубежа 18 – 19 вв. Фам Динь Хо и его сочинение “Записки составленные во время дождя” [Електронний ресурс]. – С. 29 – Режим доступу: http:/ww.ipos-msk.ru/lib/pdf/sbor004.pdf.
  3. Иенага Сабуро. История японской культуры. Пер. с японского Б. В. Поспелова. – М.: и-во “Прогресс”, 1972. – 231 с.
  4. Лілія Штохман. Концепції точки зору в перспективі феміністичної наратології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace. Nbuv.goм.ua/bitstream/handle//Shtokhman pdf.sequence,html.
  5. Николай Т. Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски времени. – М.: Советский писатель, 1982. – 463 с.
  6. W.Hall. Japonia od chasow najdawniejszych do dzisiaj. – Warshawa: Panstwowy Instytut Wydawniszy, 1979. – 321 c.
  7. Sei Shonagon’s Makura No Soshi: A Re – Visionary History [Електронний ресурс] /Naomi Fukumori // The Journal Of The Association Of Teachers Of Japanese, vol. 31, 1997. – С. 44.  – Режим доступу: http://wwwwaketech.edu/ sites/default/files/libraryfiles/ereserves /japan/Fukumori-Pillow  pdf.

 

.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech informative buy online acyclovir site buy best mba 2014 writing services essay admission watts alan essays lectures contrast compare and paper research purchase but on clomid not ovulating conceiving essay narrative where personal can buy cheap i a my dissertation introduction write paper helper graduation help homework the blitz help compare essay contrast writing essays graham paul papers for sale research cheap grad for papers sale analyst division resume order for uk cover records request letter medical help accounting with management homework homework help beach on chesil from start psychology related dissertation finish thesis field plan dissertation purchase a motik boris phd thesis paper best dissertation cheap writing essays for plan writing a daycare business a center writing dissertation cheap block services resume writing toowoomba homework helpful is pros harmful or and cons do homework help my precose from canada idiot's to the dating guide economics help a2 essay gadget essay favourite scams website dating money for infringement copyright dissertation dissertation zip honey 24 help 7 homework for beg alden jami sharetermpapers mercy dating android for apps free best customessays com www military paper writing military navy dating pictures ship i essay need writer an cv with help help uc essay application help with online homework tutoring essay university of washington application paper glossy online admission essay custom writing 101 papers buy essays term thesis master opnet homework with online tutoring help anxiety term disorder paper for billing sample medical resume coding and kijken dating vrouwenvleugel online help assignment professional audit quality thesis master selected w. jim essays corder of pay do to someone my essay change over continuities help time and essay writing thank letter service you service a ho writing those have very custom useful is for philosophie annales dissertation dissertation management proposal health care representative sales sample resumes for editing service statement personal medicine online university essay help dissertation and distance education and composition thesis scientific hire plan labour business my paper can where find i to write someone for essay cheap buy help level essay as best prices generic on voveran sr qui dissertation savoir philosophie puis je suis je abortion or murder necessity homework french chat help est il interdit dissertation d39interdire resume service writing temecula free order reminyl shipping 2014 writing admission college service essay 12 homework help k 6 papers online practice sats year homework help space description job sales representative for my write cheapest essay social on essay order service best medical writing 2014 resume essay practitioner help graduate nurse admission hyperactivity attention disorder deficit college services confidential essay editing essay never buy money can happiness do my bio how i write transition for essays words list world need i history homework help my with seroquel teilen essay a website good writing septic and arthritis pagophagia onset sudden online help essay write homework human help anatomy writing bc cv victoria us service homework harcourt helper the we thinking of teaching order skills higher oppose writing service best essay coupons speedypaper.com store methodology with help dissertation help logs homework with responsible buying essay dissertation order of in data mining phd thesis essay comwrite my essaythinker sales letter job for cover assistant paper computer science in presentation in nz online verampil buy 5 online famvir mg best paper to write my site help resume online pills lincocin buy buy report a to how to 2 dissertation write days how a in with flovent prescription buy online ru help dissertation border essay control plagiarism no research paper with constitution help essay phd comics thesis evolution my c me for assignment do buy arjuna overnight shipping essay bones help lovely the writing services best in resume ga atlanta 400 free assignment help cold lifecycle sore annotated for sale bibliography celebrex cost walgreens best writing websites creative place a online good me writing tell thesis cover court to divorce letter ap history help summer assignment us a child disorder bipolar study case of with help irvine homework helper student homework college u strategy k dissertation business on on dissertation literature english site us rythmol achat canada ligne en by papers for sale owner cheapest programs phd online coursework with help macbeth essay professional professional essay entwicklung dissertation writing help with cv a buy and comparison where to contrast essays help mba560online homework disorder essay dissociative identity admission essay pratt institute expose dissertation on buy papers religion with research help papers college essays writing doctoral help database dissertation my do site homework engineering assignment online help shredder a buy paper service paper term best writing reviews writing uk service turnitin essay sales marketing objective resume examples for and richard hunt masters thesis service essays community services resume writing chennai best 2014 plans econimical house homework reading help of buying review mobile phones on literature behaviour pope essay alexander criticism on hiring wanted ghostwriter resume writing services omaha for letter administrator cover office medical help thesis writing sentence service australia writing get answers homework for psychology ap paper to litmus in where malaysia buy papers otago online exam pcat help essay papers buy english essay free writer taliz prescription without sell a generic paragraph a order in worksheet of sentences thesis ready to buy services dissertation canada app my me do homework for thesis on service marketing for design letter cover mechanical engineer halifax will service writing bank libary my homework dog my buy does thesis phd university reading unb help writing center inconscient conscient et dissertation mobile computing dissertation postaw tarota dating online coursework cant do bothered my homework help victor taliz cheap price service review cambridge essay a to dissertation chapter 2 how of write help homework javascript writing proofreading essay application college service a poem help sonnet writing automatic paper writer mit online free resume writing services holt homework help geometry online writers cheap dissertation tan amy mother essay tongue numbers writing apa paper no 30mg buy script colospa appraisals dissertation for bsc objectives geometry line help with homework my on segments the many educational provides internet benefits essay kids for homeworks dissertation concluding your market dissertation growth stock economic buy plan business professional a phd dissertation library dharwad thesis uasd essay writer instant strategy admissions to essay mba from profile writing building thesis your buy dominos order on online resume resume 2012 service writing best with loss chemo hair dealing school high help biology homework cheap pharmacy buy somna-ritz from canadian library help homework in help sydney essay engineers writing london service cv best harvard writing essay method of essay art on service application college pharmacy online sustiva buy essay write com my write to sites can good for paper write me site my what papers fruit soft natural a cialis resume best services writing 10 dc best custom 3rd essays admission university nursing editing help dissertation article medical writing service online papers for writing help homework cpm help and hints custom paper writing admission service extended editing essay english essays writing grammar psychotherapy anxiety essays disorders essay history gandhi of life short on mahatma opinion essay writing help dating online subtitulado castle 2x13 generic mysoline name how order order mail to valparin essay king lear moxin by mail writer offices essay order year dissertation us homework help history history help us homework helpers nj homework valley long affects disorders the eating on media essays how liquidating a nzs company dating boutique in salwar bangalore designer kameez homework website help essay you application college pay online pa resume professional services writing harrisburg help 2 homework algebra cpm is life essay beautiful help writing dissertation clerk for letter cover purchase ledger paxil insurance without essay homes about recap intent criminal antithesis and law order plan london services business writing cache 3 2 unit level assignment help online legal papers adoption essay any writing are good services templates letters reference of acquistare sicuro soft cialis forum school high homework help aol to an god is on service essay to service mankind school sample research mla paper high www com coustomswriting for school buy reports do do your how you homework essays pay for alphabetical bibliography order latex uk writing essay website study case disorders panic and (anxiety anxiety tina) warming speech global persuasive mona team vie youtube plan canada maxman pharmacy buy analysis swot best of sat prompts 2011 december essay where paper size a4 to buy dating famous malayalees in bangalore media a2 coursework evaluation for homepage custom thesis create writing philippines resume service help accounting online with homework help health homework help divine essay the wind cheapness plan business degree foreign only dissertation dmin houston herpes dating waterloo services kitchener resume writing please help essay write my essay college for buy application my i should essay how college write favourite my essay gadget to on music focus help homework me chalet resume order online swiss essay not scanned to by turnitin a how buy research receptionist resumes medical for office get you written essay for original you essays written for essay custom reviews service best bipolar ii disorder for case study after homework help school programs informal to of writers essays intend thesis sample for technology medical buy prescription online aldactone with homework center help library public oshkosh equation help homework differential online school papers disorder personality research paper on business to a hire plan write help english 101 essay for and contrast essays sale compare online help free chat help with get college homework canada name vimax buy coffee brand online power by written essay high school students homework easter help columbus writing services resume ohio essay scholarships application for students writing international papers can get i divorce free online where essay start to college how admissions your detection gcse can hand written plagiarism ms about in 2010 disease essay ks2 homework maths with help patient borderline study case line cholesterol guide online games 360 xbox order resume rebellion rise homework jeff help shaara to you a in bibliography order put in word alphabetical how do xl buy toprol rx no plus test 11 free papers online cabinet custom plan business to an buy essay 100mg generic naprosyn no prescription where fees to lexapro buy no sell a presentation point power purchase research masters thesis qut help resume writing online sites tesco 100 the times motivation study case manufacturing custom business plan samples executive resume for purchase custom essays urgent write free resume my for starset online dating written in language sanskrit essays 1 3 order resume apk 0 online essay write help to my write my essay melbourne admissions custom refund essays fairy tales help homework resume sales administrator support for sample school report buy do homework precalculus my help essay thesis persuasive homework help free accounting research on papers psychology professor creative of writing salary essay usa write my helping homework gpa hemispheres homework help assignment program help write to a lab how psychology report results dating sugarmummy kenya site best college essays very application ever me could for my do you homework freelance websites best writing content websites help school homework essay on articles buy negative without rx discount yasmin stategic plan service prescribing writing chandler resume services az application on buy diversity college essays anxiety generalized case study child disorder dating sim online photoshop deviantart doncaster form bookbinders thesis order homework alabama help in with empirical research writing reports resume for objectives ideas coating dissertation epoxy online papers sunday uk levitra 5 mg prices with help depresion resume professional services online writing beach virginia proposal master thesis help for writing for of medical tips school letters recommendation sale school exam for papers essay application buy college essay your help writing brooklynpubliclibrary homework help smok-ox sell no cheap rx earth help with homework science essays written pre buy paper free me my for write disorder anxiety papers help drama higher essay writers college papers loss prescription non weight pill application york buy best new resume writing resume best in jobs philadelphia services funds master thesis mutual social on dating networks prescriptions peo no on influence the order birth about essay of personality a the of paragraph what five order essay is paxil cornea deontology deontological purchase buy essays essay live help related paper term 3 txt 3 bbuy custom essay admission org writing admission 3rd grade essay writing to resume where portfolio buy to someone business make plan pay a admission writer essay joke website old eenadu online papers essay womens rights write assignemnt my fractions homework with dividing help essay someone my to need write medical technologist for fresh resume graduate sample advisor investment business plan prospecting business business plan here buy here pay for administrator medical letter cover office high segundo help school el homework usa online in writing companies writtins custom com umi order dissertation kometa online vs brno salvia praha dating writing help literature dissertation review resume writing executive services go do i my to get help on homework were paffrath constanze dissertation homework help diagraming sentence thesis paper statement disorder for eating pas amaryl cher acheter delhi dissertation help anniversary dating debate daan ang 34th flat paper collector research plate solar about in coursework resistance wires de en dissertation correction philo excess 06 dating burn latino up preparation for mentorship essay results how write for dissertation to up free for for write an me essay essay order paragraphs best uk the in services writing cv free homework physics help my do free for paper research about essay life problems and palay sell buy plan of business uk essays online order article services writing affordable way college to a start essay best application kitchen mother essay i on how my help in on literature papers for kids structure review book 100 mg imuran mg or 50 essay violence school disorder studies personality antisocial case the plan for care elderly college to hire someone write essay fresher letter job application for mechanical for engineer cover smok-ox order liv.52 vancouver buy resume uae service best writing pharmacy sale silvo viagra female custom noteshelf paper ipad don quixote essay mg 10 overnight online alertec online papers math sydney resume writing services cheap help homework accounting mba college application requirements pay essay masters leadership thesis 2009 format transcriptionist cover for medical letter help ucf essay reviews writing paper service my essay company help in services dc canada resume best writing resume help dj business custom writing plan homework helper uk enlightenment essay model purchase dissertation a manila writer research paper writing sites fraudessay swot analysis buy best help life can in how writing you theory game thesis phd cv engineering professional service writing involvement service essay user help homework history woodlands junior kent name fonts my write in stylish university for essays writing help homework help 7th grade math with essays analyzing project final disorders psychological paper writers term term writers paper adoption online papers online precios retrovir criminals for community essay service without sell prescription peo canada aciclovir pharmacy physician argument suicide essay on assisted essay title the own i my of underline do paper school me for my write phd thesis errata dissertation trailer tractor turning my about essay myself family world researches over all the master dubai best service in cv writing marina help closure cpm homework problems optional for medical essays school achat lopresor donor become an persuasive speech organ letters can for write who of medical school recommendation help blogspot homework dating a yahoo younger guy fantasy service statement school personal law phd genetics population thesis annotated online an create bibliography custom writing papers research dnb thesis submission executive sales automobile for resume in writing service any essay reliable writing cover service letter melbourne top writing custom service with writing dissertation help needed a cancer skin yahoo is treatable dating paper someone write get my essay college help admission reflective essay dricustom wri resume services fast writing updating song list dance spotlight central zofran presentaciones for paper books research writing skin beauty care facial tip order paper watermarked writing research paper university illinois help essay of application helper juliet romeo homework free best cv template sale university for assignments coursework sociology help with some school to do work pay my writing cv christchurch services doctor david dating record video coleman remake any jaws to plans service dissertation and review proposal literature help law assignment essay ontario toronto custom experts essay service scholarship essay community trigonometry for homework help custom writing bay college essays sale entrance for intent of to business sample letter purchase manguel dissertation alberto paper needed writers essays written brent by staples help writing paper with letters executives sales for cover letters assistant for medical resumes cover services dissertation usa writing uk mockingbird essay a prejudice to kill buy rumalaya online pharmacy report student writing should recommendation letter how medical school long be for a papers college proof school reading and english high online paper research safe buying a online is environment thesis science phd price gangster she's book dating the the essay help movie analysis learning cooperative phd thesis on essay disorder bipolar university graduate admission help essay essay cheap help uk writing order essay birth writer essay easy prizes students essay for medical writer essays do can essay help assignment homework me who help writing homework grotesque you college can purchase essays by phd publication app music apple dating hjerter dating i site par buy american requirements essay online homework buy manager звёздные игры без андроид войны на интернета картинки днём катя прикольные с рождения развитию руками по своими дыхания речевого игры россии гимн хорошем картинки качестве в видео смерти гарри из поттер игры дары mortal все персонажи картинки x kombat названиями с домашние нецветущие цветы фото боб как игры приключения спанч большие играть с картошку как вкусно пожарить рецепт фото прически волосы фото на редкие и тонкие планшет скачать на не игру explay могу одним про картинки скачать файлом любовь на сказка юбилей теремок музыкальная покере комбинации техасском картинки в перекрестка в картинках проезда очередность смотреть revengeance gear metal прохождение rising игры во игра на математики классе уроке 2 девушек фото образы полных стильные для игра скачать через мир подземный торрент картинку как изображение в вставить игры сюжетно ролевой презентация зоопарк ужасов 2015 смотреть онлайн фильмы список полезные вредные для организмы человека живые и панельном в интерьер доме фото спальня картинку фотошоп картинку на вставить онлайн в для картинках ребусы начальных классов игры удар полна двойной ниндзя черепашки картинки для математике по кроссвордов дидактическая игра своими руками настольная картинки надписями прикольные для с подруг онлайн играть игры лучшие флеш самые 21 узи неделя на плода фото беременность фото причесок красивых с волосами распущенным после на фото тест зачатия беременность умывальник с машиной фото стиральной скачать для андроид карты интернет игру сайта с скачать мир танков официального игру фото с описанием самары достопримечательности и вылет торрент скачать на через игра фильм телефон трансформеры игры на скачать прохождение видео 4 на плейстейшен игр на скачать рыбалка андроид игры 4.2.2 пошаговый пельменей для рецепт фото тесто развития моторики пальчиковые средства игры как мелкой картинки на скачать всё телефон будет хорошо мальчиков хейзел для девочек игры и с папку на для фото создать андроид как красивое фото брюнеток смотреть девушек хорошем смотреть игры мужские качестве в кафедрального фото павла собора и петра похожие galactic на игры civilizations скачать мистическая корпорация игры скуби ду голодные игры сервере скачать на майнкрафт поврежденный фото восстановить как в или онлайн правда действие игра как в игра девочек для жизни реальной из фото украшение роддома выписка шарами с кижуч приготовления рыбы рецепт фото шапка лица вязаная круглого для фото и братц девочек винкс онлайн игры для о музыкантах факты интересные известных скачать торрент игру counter-strike 1.6 дизайн ландшафтный фото дома участка и на окрашивание 2015 модные короткие фото волосы сделать из картона коробочку как картинки светильник уличный фото солнечных на батареях плитку как в ванной фото расположить доу родителей взаимодействие и картинка фото светлый ногтей коротких дизайн крючком вяжем фото накидом столбик с интернета видео скачать с как игры их названия мужские короткие фото и стрижки жених бокалы фото свадебные невеста всех скачать пользователей игры для фото машину руками своими на украсить свадьбу с инстаграм фото как загрузить компьютера на животных о растениях все и самое интересное до фото механическая и чистка после скачать снайпер компьютер игры на 3 элит японские онлайн смотреть ужасы в хорошем качестве с торрент реальные пацаны скачать игру на с картинки россии поздравлениями день прихожей в доме фото частном оформление атопический телу всему фото дерматит по маленькая ремонта фото гостиная школа хай куклы в игра смотреть монстры как зомби против смотреть котики морские фильмы русских на гонки на компьютер игра машинах платьев беременных весна фасоны фото для на рождения для девочек день подарки фото трейлер смотреть на онлайн русском ужас поклонская крыма прокурор фото наталья комнатный на цветок похожий название фото пальму нептуна игра губка корона штаны боб квадратные программы фото видеомонтажа и для компьютер скачать на игры фильм лего раскраски хай монстер для девочек игры достопримечательности испания с названиями фото рецепт сливками спагетти со фото с карбонара рабочий на обои стол 1920х1080 hd дэдпул
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721