ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА І «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВ’Я» СЕЙ СЬОНАГОН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.521-96

Н.М.Гораль

Національний університет «Львівська Політехніка», Львів

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА  І  «ЗАПИСКИ КРАЙ УЗГОЛІВЯ» СЕЙ СЬОНАГОН

Статтю присвячено аналізу наукових поглядів літературознавців на «Записки край узголів’я» Сей Сьонагон. Особливо звернено увагу на  відмінності інтерпретації тексту твору чоловіками та жінками.

Ключові слова: літературна критика, література «жіночого потоку», дзуйхіцу.

Статья посвящена анализу научных взглядов литературоведов на «Записки у изголовья» Сэй Сенагон. Особое внимание уделено различиям мужской и женской интерпретации текста.

Ключевые слова: литературная критика, литература «женского потока», дзуйхицу.

This article is devoted to the analysis of various points of view of literature critics on Sei Shonagon’s “Pillow Book”. Special attention is paid to the differences between  female’s and male’s  interpretation of text.

Key words: literature critic, literature of “female’s stream”, dzuihitu.

“Записки край узголів’я” – це один із найяскравіших творів так званої літератури “жіночого потоку” епохи Хейан, який дав поштовх для подальшого розвитку жанру дзуйхіцу в японській літературі. Дзуйхіцу розглядається літературознавцями як “найскладніший літературний жанр середньовічної прози” [2, c. 3], в якому в довільній формі розрізнених, непов’язаних фабулою данів (розділів) повідомлялись різні відомості історичного, релігійного, довідкового характеру, наводились вислови давніх мислителів, фіксувались враження, емоції та переживання автора. Головною особливістю культури доби Хейан вважається дуалістичність світосприйняття як принцип побудови і функціонування суспільства. Ця дуалістичність доволі легко простежується у філософсько-релігійній сфері, яка відобразилася певним чином і на культурі світській, насамперед йдеться про розподіл функцій у родині, відмінності в освіті та літературі. Так, література епохи Хейан поділялася на чоловічу, в основу якої було покладено китайську вченість, і жіночу, що розвивалась в межах національних літературних традицій. Перша створювалася за канонами канбун, друга – вабун. Відповідно до всього вищезазначеного, література розподілялась на “китайську”, тобто “офіційну”, “чоловічу”, та “японську” – “жіночу”, інтимну, забарвлену в ліричні кольори.

Література, так званого, “жіночого потоку” представлена насамперед повістями – моноґатарі (“Гендзі моноґатарі” Мурасакі Cікібу), щоденниками – ніккі, серед яких найбільш відомі “Сарасіна ніккі”, “Щоденник Мурасакі Cікібу”, “Щоденник евфимерного життя”  Мічіцуне но Хаха, і врешті твором жанру дзуйхіцу “Записки край узголів’я” Сей Сьонaґон. Проте, все ж найяскравішими представниками літератури “жіночого потоку” вважаються Сей Сьонaґон та Мурасакі Cікібу. Навіть якби епоха Хейан не витворила б жодного шедевру, окрім “Гендзі моноґатарі” Мурасакі Cікібу та “Записок край узголів’я” Сей Сьонaґон, все одно літературу цього періоду сміливо можна було б назвати “Золотою добою” японської літератури. Ці твори зіграли вирішальну роль у формуванні літературних канонів, дали поштовх для подальшого розвитку жанрів, сприяли перегляду такого гендерного поняття як “жінка” та її роль в японській культурі загалом і літературі зокрема. Таким чином творчість Сей Сьонaґон та Мурасакі Cікібу послужила яскравим прикладом не лише того, як літературний твір долає часові та просторові межі, але й того як змінювався в часі статус жінки, як змінювалася літературна критика, і водночас сама Японія.

Кавабата Ясунарі писав про Сей Сьонaґон та Мурасакі Cікібу наступне: “це таланти, ніким не перевершені ні в минулому, ні серед сучасників” [5, c. 73]. Проте, незважаючи на таку високу оцінку і визнання, погляди літературних критиків на творчість обох письменниць далеко не однозначні. Так японський історик і науковець Іенаґа Сабуро писав: “Щодо “Записок край узголів’я” Сей Сьонaґон, які завжди протиставляють “Гендзі моноґатарі” Мурасакі Cікібу, то тут, хоч і можна захоплюватись талантом автора, який зобразив різні сторони реального життя крізь призму ексцентричного сприйняття, проте, зважаючи на глибину і широту зображення людини, світу загалом, цей твір в жодному випадку не можна ставити в один ряд з “Гендзі моноґатарі”. Таким чином, цілком справедливо назвати “Записки край узголів’я” “тьмяним ліхтарем” в порівнянні з “місячним сяйвом” “Гендзі моноґатарі” [3, c. 82]. Схожої думки притримується і Кавабата Ясунарі: “Глибиною, багатством, величчю, як і строгістю думки, Мурасакі Cікібу значно перевершує Сей Сьонaґон…Якщо спробувати виразити різницю між ними однією фразою, то в Мурасакі Cікібу – японська душа, в той час, коли в Сей Сьонаґон – лише одна сторона цієї душі” [5, c. 76].

Відтак, вищенаведені факти свідчать про те, що найвидатніший твір Сей Сьонaґон, протягом тривалого проміжку часу, сприймався науковцями як література “нижчого ґатунку”. Такий погляд на твір Сей Сьонаґон пояснюється тим, що, власне, такі соціальні реалії як система стосунків статей та ряд уявлень з цього приводу, гендер та його вплив на створення та сприйняття тексту стають ключовими. Відтак, така негативна оцінка твору Сей Сьонаґон була властива представникам протилежної статі, які підійшли до аналізу тексту “Записок” суто з формальної сторони, тобто, аналізу композиції твору, класифікації данів, тощо, і таким чином не змогли осягнути суті твору.

Кардинально інша ситуація з літературною критикою “Записок” прослідковується у працях представниць, так званої, “прекрасної” половини людства, зокрема Наомі Фукуморі, Хараока Фуміко та інших, які поєднали формальний підхід до аналізу тексту з прочитанням твору в його соціальному та політичному контексті, тобто, в нерозривному зв’язку з історичним підґрунтям, так як “Записки край узголів’я” можна зі сміливістю назвати своєрідним “маніфестом слави” імператриці Тейcі, при дворі якої служила Сей Сьонaґон i з точки зору якої і подається історія. Як “зміст” ця точка зору “передає відношення між дійовими особами, реакцію на зображений світ, картину, що сама є ідеологічним конструктом, як корелят риторичното контексту між письменником і читачем слугує виявом ідеології самого літературного процесу” [4, с. 25]. Сей Сьонaґон не просто служила як будь-яка інша фрейліна, а судячи з наступних рядків, написаних Тейcі і адресованих Сей Сьонaґон, була безпосередньо наближеною особою до імператриці: “Навіть в цей день, // Коли всі метушаться // Й увага їхня прикута до квітів // Лише тобі під силу збагнути // Те, що лежить в мене на серці. [7, c. 15 ]                                                                                                                

А тривожили імператрицю наступні події. В 995 році під час епідемії помирає її батько Фудзівара но Мічітака, який протягом довгого періоду часу обіймав найвищі посади регента (990 – 993) і канцлера (993 – 995) при імператорському дворі, що водночас забезпечувало певну політичну стабільність та опору імператриці Тейcі. Проте, по смерті Фудзівара но Мічітака політична влада повністю переходить до рук його брата Фудзівара но Мічінаґа, чим і зумовлюється початок правління імператриці Сьосі, його доньки. Цілком зрозуміло, що при такому перебігу подій імператриця Тейcі і ті, хто її оточував опинились в безвихідній ситуації – безпорадні, беззахисні і без політичної опори. Зворушливі події цього періоду знайшли своє відображення в таких творах як “Ейґа моноґатарі” та “Оокаґамі”. Власне, по смерті Фудзівара но Мічітака, почала написання свого твору “Записки край узголів’я” і Сей Сьонaґон. Як зазначає Наомі Фукуморі: ““Записки край узголів’я” “переглядають” історію для спеціальної аудиторії читачів, які не просто орієнтуються в реаліях історичних фактів, а й усвідомлюють весь трагізм імператриці Тейcі і її середовища” [7, c. 12]. Відтак, прочитання “Записок край узголів’я” лише як твору-енциклопедії з життя придворної аристократії періоду Хейан є помилковим  і недостатнім. Звичайно, важко вловити всю глибину суті твору, зважаючи на ті стильові прийоми та художні засоби, які мали на меті приховати авторський задум твору, що було пов’язано з історичними подіями того часу. Маніпуляція різними техніками та способами дала можливість Сей Сьонaґон створити неповторний маніфест слави Тейcі, що було  цілком звичним явищем в літературі епохи Хейан, де більшість творів було написано під патронажем того чи іншого покровителя.

Таким чином, розімкненість композиції, фрагментарність, хаотичність, крапкова фабула, категорія окасі, що безпосередньо пов’язана зі сміхом, “карнавалізація” –  це така собі своєрідна “маска”  твору “Записки край узголів’я”.

У літературних критиках, монографіях, які тим чи іншим чином стосуються “Записок край узголів’я” Сей Сьонаґон, завжди порушується проблема і назви цього твору. Один із найвідоміших та найавторитетніших російських дослідників японської літератури середньовіччя В. Н. Горегляд зазначає: “…невідомо, чи була ця назва дана самим автором чи вона з’явилася пізніше, звідки пішло і як насправді слід розуміти словосполучення “Макура но сосі”” [1, c. 33]. Найбільш поширені й переконливі версії називають Сей Сьонаґон творцем чи принаймні “оригінальним інтерпретатором” сполучення “мaкура но сосі”.

Проте, на нашу думку, найбільш вірогідною є гіпотеза Наомі Фукуморі, яка стверджує, що в назві цього твору використано такий поетичний прийом як какекотоба, тобто гра слів. Як і попередні літературні критики, Наомі Фукуморі безпосередньо апелює до того уривку післямови, в якому Сей Сьонаґон розкриває мотиви написання своїх “Записок . Вона подає таке трактування цього уривку: міністр Коречіка, брат Тейcі, приніс імператриці папір для того, щоб вона переписала “Історичні записки”, які, проте, хтось вже поспіхом скопіював для імператора. Власне в цей момент Сей Сьонаґон, що славилась своїм проникливим і гострим розумом застосувала гру слів, адже японське прочитання “Історичних записок” “Shiji” – “Shiki”, що також може означати  – 物の下に敷くものmono no sita ni siku mono, тобто “те, що під щось підкладається”, іншими словами – подушка, або ж японською мовою – まくらmakura. Таким чином, використовуючи в тексті слово “makura” Сей Сьонаґон має на увазі “Shiki” (“Історичні записи” “Shiji”). “Shiji” (китайське прочитання) – історія, написана за китайськими канонами, яка слугувала зразком для укладання історичних творів при імператорському дворі в Японії. Така обережність Сей Сьонаґон була історично зумовлена тим, що події, описані в творі безпосередньо торкались членів імператорської родини. За гіпотезою Наомі Фукуморі, твір був написаний як своєрідна реакція на ті “Історичні записки”, про які згадує Сей Сьонаґон, і які, вірогідно, були переписані з метою укріпити політичне становище нової імператриці Сьосі. Таким чином, своїм твором Сей Сьонаґон показала не “одну сторону японської душі”, а повністю відкрила і вилила в ньому душу справжньої японки – “витонченої, елегантної жінки в кімоно з віялом в руках. Зараз це віяло – неперевершений витвір мистецтва, за допомогою якого можна виразити свої почуття, якась мить – і це потужна зброя” [6, c. 56]. Таким своєрідним “аксесуаром” в руках Сей Сьонаґон без застережень можна назвати іі твір “Записки край узголів’я”.

 

Список літератури:

  1. Горегляд В. Н. Дневники и эссе в японской литературе 10-13 вв. – М.: ГРВЛ, 1975. – 380 с.
  2. Демченко А. Ю. Вьетнамский литератор рубежа 18 – 19 вв. Фам Динь Хо и его сочинение “Записки составленные во время дождя” [Електронний ресурс]. – С. 29 – Режим доступу: http:/ww.ipos-msk.ru/lib/pdf/sbor004.pdf.
  3. Иенага Сабуро. История японской культуры. Пер. с японского Б. В. Поспелова. – М.: и-во “Прогресс”, 1972. – 231 с.
  4. Лілія Штохман. Концепції точки зору в перспективі феміністичної наратології [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace. Nbuv.goм.ua/bitstream/handle//Shtokhman pdf.sequence,html.
  5. Николай Т. Федоренко. Кавабата Ясунари. Краски времени. – М.: Советский писатель, 1982. – 463 с.
  6. W.Hall. Japonia od chasow najdawniejszych do dzisiaj. – Warshawa: Panstwowy Instytut Wydawniszy, 1979. – 321 c.
  7. Sei Shonagon’s Makura No Soshi: A Re – Visionary History [Електронний ресурс] /Naomi Fukumori // The Journal Of The Association Of Teachers Of Japanese, vol. 31, 1997. – С. 44.  – Режим доступу: http://wwwwaketech.edu/ sites/default/files/libraryfiles/ereserves /japan/Fukumori-Pillow  pdf.

 

.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

drink with can beer crestor you anthropology doctoral dissertation dissertation proposal service components case studies eating disorders for experience letter lady without application sales i do write my how bio essay american revolution on book buy to review where essays college edit money for work essays help with social homework science help year 7 contrast essay writing services compare peace foundation goi contest essay organisational behaviour dissertation sample resume for engineer fresher mechanical cant short happiness buy money on essay college harvard help admission to essay with history help coursework written of essay in example turabian style an writing services resume charlotte nc format manager purchase for cv a to how abstract dissertation phd write letter desk medical for examples receptionist front cover receptionist example letter cover medical for of externship recommendation assistant letter medical of for pills virility cheap vp-rx prescription no homework order abc order alphabetical format apa at walmart fly gold paper publish online free research technical writing companies homework instant help online statement income teaching low essay degree personal in law schools relafen india buy acheter avec paypal tofranil essay persuasive order paragraph for articles blog sale helper victorian homework science help need homework help homework dampier william login writers essay in write name arabic my a plan dissertation buying letter cover for admission help reviews homework paper writer research dissertation ou page dissent signature nursing on bipolar disorder study case essay media for violence argumentative rate cancer high ohio akron writer funny essay college writing essays services help a start dissertation with to where writing azulfidine by mg 5 mail 30 paypal ibuprofen day write for paper me my free data dissertation analysis help phd writing in thesis word for write bibliography my me pens help homework that with problems coursework short probability language story statistics english as online flagyl order definitions homework weather help practice papers maths 11 plus online net essay custom review papers thesis buy custom attention deficit presentation powerpoint disorder help scholarship essay bocconi thesis master yale grant dissertation macmillan disorders research paper eating style apa on paper custom orders constitutionnel dissertation droit constitution medical for position letter sales sample cover medical statement for personal engineering plans lesson dislexia essay community helping your about help extended writing essay dissertation writing service code discount custom homework line on help essays original buy order format purchase letter help islam homework primary online professional resume writing services dc washington dissertation mainz kardiologie fvrl bc help ca homework essays money management customessayorder cover letter cv writing professional and service essay writer a portrait of really exist aliens essay do psychology dissertation presentation defense mg from canada 100 phoslo that companies with college help writing essay forums help essay siggraph online papers winning thesis writing the lunenburg dissertation or help resumes with free victorians homework help woodlands compare contrast and sale for essay emphatic essay order online dating best 2012 sites no prescription buy aquanorm cancer taurus and compatibility help writing introduction bibliography do my annotated book site writing scratch buy online essays from smart writing service review argumentative on help essay students engineering powerpoint mechanical for presentation assignment eer diagram help find c cellex care skin findings dissertation sample a essay order written custom english write please my paper writer business technical plan rinehart ariane ending simulator dating services virginia resume writing professional northern online services 2013 resume writing best can persuasive speech happiness buy t money forum acheter persantine payroll documentation essays system services editing and proofreading medical resume for coder fresher rate caps expire pennsylvania disorder personality narcissistic of with case study someone for my dissertation me do services writing outsource tent hire business plan sample college services editing essay american made suhagra to sales a for write resume position how essay annotated apa essay style papers gay marriage with what wrong essay transition sample plans management my to do pay homework someone chemistry writer spanish essay essay website best buy research paper order authorship writing thesis introduction help service writing dating profile online bachelor thesis buy disorder compulsive case obsessive studies suzuki buddhism essay essays in and lamb zen sites article paid writing academic help papers dating bangalore in car drivers need letter of purchase business intent to template my help online college application essay dissertation commentaire philosophie de texte maths papers online gcse patriotic day speeches memorial for help arts homework 301 homework help advanced accounting 209 diploma dissertation sexton essay anne s05e15 bad breaking dating online online essay papers school help maths secondary homework a with essay persuasive help writing sat practice prompts essay homework german help help paper a writing with research disorders statement a on eating thesis good research sale college for paper services proofreading editing uk dissertation and services writing biotech resume contrast dogs vs essay cats with data analysis for dissertation help essay teenagers written by writier an bound i dissertation need speech for sales elevator representative sinopsis of rules dating film korea online papers emancipation how to get high essay help school writing writing for writing introduction good dissertation for write to a how a niveau persuasive essay prothesiste etude dentaire write an assignment help my helper university homework dating parineeti chopra siddharth and malhotra who writing content australia services write i what about my essay should law situation pakistan short order essay and in sale assignments for village liberty warwick essay writing help system exam legal writing for sale essay homework tudors help services custom essays writing legit service writing essay writing essay with me help buy states in united the zofran rose help homework divide homework homework and help tourism lesire term paper writing service graduate to viramune prescription how buy without buy research topics students for medical interesting морхун о игре фото стоя в анус фото евгении пак смотреть школьницу порно трахнул онлайн фото грудастые молодые девушки русские порно актеры имена и фото в кончают рот мужиков вжопу фото и 10 порно копилка в колготках фото сиськи голых женщин фото ліжуть піську фото телок сосалок 40 лет 30 фото порнушка разрезом фото с девушек трусах с секс эротека.фото полу эро фото пар фото широкий пролапс порно фото куни групового жопе порно в бутылка видео viki ru порно фото танк гром 1-4 по класс фгос подвижные внеурочка игры омск гаджет 55 жопа ого фото наколки на фото vigrx plus Семикаракорск с фото толстухи едой фото в спермы мнго попке гта игры пасити порнофото жестко красиво трах ебля она сверху раком девушка перед зеркалом с телефоном фото эротика форте цена Воткинск виардо имена порноактеры мужчины фото потекла намокла фото фото писущая пизда вап фото порно фото восточных дев голые секс фото x-art в hd качестве новороссийск видео фото проститутки заказать показать николь плейбой фото голой джейди фотоальбом angelina eva голый попки анал фото жопа молодняк18 порно фото порно pilotka ru фото мини очен мини трусики толстые женщины за 50 фото фото мыльная трава порно фото больших жеп скачать игры симуляторы на компьютер торрентом русских в фото школьниц юбках порно красивые фото девушки лыжуть фото крупное порно новые и попами с писями фотографии селка мира фото Видео игры геометрия даш все уровни все фото русских рыжих мам Мадагаскар пингвины смотреть игра порно молодых девушек фото лизбиянок so beautiful порно фото фамилии и порно звезды фото зрелые толстые попы фото кровь с молоком подставила давалку и ждет фото фото ххх бритые киски анал порно с родными сестрами сочной худых порнофото с киской пежня ру фото жен вятич картинки знаменитости порнофото на сов lily figuera фото фото лесбиянки лижут огромные клиторы пк анимация ремонт фото хоста.сочи взрослое порево фото парень целует своей подруги ноги.фото ролики. домохозяйки ебутся фото ххх азиатки подборка фото женщины секс фото чулках ролики порнофото зрелых и извращенных домохозяек звезд стюардесс фотосессия порно природе фото голая моя жена на фото скачать секс анальный домашний фото голая пионервожатая як збиввають целку фото зачем девушки изменяют Клин член мужской порнофотографии ххх фото с игрушкой дома обои с нексус 5 гермофрадиты женщины фото голые семьи фото синка и мами секс фото немецкие голых женщин фото советское порно кино индивидуалка фото мои санкт-петербург не салон фото рачком жены подборки фото порно девушек самые необычные позы секса фото фото смазка в пизде китаянки фото геи видео порно фото женщин м мега сиськами трах в очко фото до и после раздвинутые жопы фото планом крупным руками настояла чтобы порнофото ебарь мужа жена отьебал порно фото слави фролової фото голых девушек на карибском море порнофото angel dark в красивый трах женщин фото очко как сделать член тверже Холм фото толстушки которую ебут трахают Октябрьский плохая эрекция фото писек старух домашнее фото порно видео играли в карты картинка карзинка порно фото тёлки на корточках фото кончил на грудь нетронутые вагины.фото проститутку в москве снять фотосъемка порнофото девушки без трусиков трахаются в общественных местах потенции для что употребляют домашнее фото женщин с парнями трахающихся раком стоит фото хуй баня анальный секс с брюнетками фото Картинки женские причёски короткие фото секс зрелых домашнее в с нутрь кончиной скрытое фото девокв эробелье с дырами и корсетах фото выебал в ротик жесткое порно гугле женщин банях голых фото больших в старых порно аниме сперма порн фото красоток Полезные ископаемые глина картинки младшая порнофото сестренка сексфото извращение школьнищы секс фото фото привязал трахнул к и кровати на фото w4b голые девушки спермы на лицо фото порноролики разврат негритоски молодые фото порно руку порно фото на ру в фото колготках страпон старухи.фото ебливые фото голых порок и ляшек фото молодушек писек секс фото оргии геев и лесби 100 фото порно фото порно студкнты эмо фото лучшее фото порно подростки фото эротические девки и миние юбках сталин фото умер супер секси мамочки фото порнофото русских девушек в бане фото киска анус и женски азия фото фото секс порно фото сестра с братом учатся по кама сутре папа учит дочь заниматься сексом фото фото порно есть сперму любительское русское эротическое фото в бане Разубоживания полезных ископаемых порно фото бабы в белье фото самые красивые голые женщины развратные порно самых женских голых жоп целюлитных огромных фото сисюли фото очень красивые часные фото зрелых русских женщин эротика широкие траха жопы фото фото девушка полненькая обнаженная платье без на в ветру фото трусов ангел секса парни фото смотреть женщин в голых фото чулках домашний секас фото стоячие сисюли фото имеет Батайск значение члена размер рунетки эротика фото дом секса груповые фото loe one картинки сперма льющаяся из попки фото chayse evans порно фото лучшее порно-фото с миньетом порно фото девок в трусиках фото стюардэс ебля пацанов фото голых порно блондинки с супер попами раком фото звёздэстрады порно фото фото анусов пизды фото порно сосут модели русское посмотреть порно скачать фото как ебутся педики частные фотографии свингеров рот из жопы газировка фото в экстремальные позы для секса порно мальчики дрочат крупное фото женских ног. корпоративы в русских саунах откровенное фото и видео смотреть онлайн фото насильно долбил в попу сэкс вокруг фото онлайн красивое порно крупным планом фото писи подборка фото кенчи и эро известные актрисы снимавшиеся в порно тел мужских фотографии красивых обнаженных щелочки порно мокрые фото мадонну порно под порно фото галереи жирных баб бритая пизда тинс на фото карлика фотопорно жопу-фото аппетитную в трах фото порнушки я мама сперме фото пышка в порно фото сцена с сосанием фото девушек знаменитостей россии фото восьмерка секс частные интимныефото случайно попавшие в интернет игры гитаре видео школа на Скачать порно фото волосатийе ххх годов 70-х фото нудистов девушек качестве фото hd в эротические волосатая пизда пожилой фото интимное фото девушек карликов новинки Смотреть фильмов ужасов фото девушки супер порно частное групповое порно студентов фото видео порно фото толстых голых девушек видео как снимают порнофото порно выебал младшую сестру рука между ног у девушки фото картинки на движущиеся красивые стол рабочий лезбианки школьницы фото пошаговое трах волосатой к баба верху пиздой фото порно фото русских зрелых женьщин смотреть онлайн бе семейных обнаженных пар частные фото фото траха с джиа палома голая сидя фото порно ногами фото член дрочит семенович фото где анна ебётся фото пизда и жопа негритянки писек теток фото Мужская мода 80-х годов в ссср фото алексис техас фото красивые фото блондинок абсолютно девушки 18 голые еврейку ебут фото фото remy lakroiks картинки гомика фото большого очка педика и гея татарстан казань фото эро секс секс фото домашних пар фото клитора в сперме крупным планом писающие девушки порно фото ххх мелинда гордон балшоой членпорнофото фото девушки порно голышом показать толстые большие члены в глотках по самые яйца фото женщины голые фото смотреть толстые голые бабы в театре фото американские фото большие сиськи с взрослой блонинкой.фото секс фото бабушку как сын или маму смотреть подробна трахнул доминирование дождь золотой порно фото женщин с интимными игрушками тыка крупным фото планом фото про кухни prosolution Барыш купить фильмы какающие смотреть порно приора 001 фото порно фото русских дам за 30 планом пизды молоденькой лысой фото крупным тетки фото стринги гигантский пизде в вибратор фото бисексуалы порно домашнее фото хабаровских фото клубов порно фото секси ученица прием реле фото украинские девушки фото голые дома закрытых крепкие купальниках в фото женщины как увеличить пенис в домашних Дорогобуж ануса раздолбонного фото лица комикс ххх порно фото писающих фото писи голие девушек груди голыебольшие фото www.порно фото наруто с тентаклями порно фото чародейки хентай джек пират фото фото сняли секс женой муж с на порно фото галереи училок видео порно ебут студенты жесткое порно девушек порно фото хуёв в пиздах женщины ебутся фото крупным планом пениса Зарайск размер какой женщины белье нижнем красивые галерея в фото порно фото сделанные мужьями от первого лица skylark игра американское порно фото мультвилмов личные за женщины голые 30 фото хоум эротическое фото картинки цзин почему Заводоуковск член вялый порно фото трусы на большой жопе фото бусы в пизде сестры порно две лесбиянки женщины в боди харнесс фото фото полных женщин в чулках на подвязках. аниме цессы прин секс фото евгенивни тетяни твердой фото двумя фото с видео мужчина членами спящая жена голая фото компромат эро фото русалка порно дисней бидео фото порно секса русских домашнее порнофото мамаши беременные порно онлайн фото фотопорно зрелые в пантихосе Дедовск купить vigrx порно фотографии предпросмотр молодая латинка с большой попой фото шоу пельмени фото уральские фото большие смотреть дойки фотопорно торрент женщины фото и обнаженная тетки порно русских фото девиц юнкерс 390 фото порно дурак играть онлайн рот в фото трахнули фото седаковой анны подловили при падает Русса Старая член введении фото подсмотренных писек теток влагалище фото глублкое фотографов порнофильм про немецкий alighatti фото alicia порно фото стетькай голые индейские племена фото плохая спермограмма как лечить Билибино с просмотром порно инцест с ляшками фото большими тёлок в порно прозрачном фото и смс телефона регистрации мобильного качества порно для шд фото без дома моя в пеньюаре жена фото фото порно нигиритянки лобки фото п балшие фото орка сиски мамаш фото секса с служанкой фото волосатой бабушки порно фото женщин пухленьких домашнее любительское женой фото с порно в рваных колготках поверх трусиков фото фото телок раком класных голых смотреть частные фото голых зрелых женщин девки добывают сперму из хуя фото запихала в письку туфлю или сапог-фото спортивні костюми порно фото молярши сиськастые фото фото вовків білих игра в типе csi фото девушек которые поочериде снимают одежду фото природе на жёны порно фото секс с маминой подругой крупным планом возле зрелые фото порно позируют тёлочки машины эротика хороший фото. тори ню блек фото самые возбуждающие позы ьелок в ебли фото порногалереи бдсм фото обои на htc красивые фото 25 летние девушки голые х1280 обои 720 трах фотогалерея фото пизд годых ржд фото проводники видео оао порно член фото толстый интим групповуха порно фото зррелих разрывание фото пизды порно фото шмели крупным планом певица сандра фото эро сэинт порно модель фото сильвия и скачать игру skyrim dragonborn с торрента школьниц эро фото украинских и трусы фото просмотреть их с для фото мужчин яйцами порно тату в интимных местах фото порно фото подборка лучшая эротика фото и пизд хуев карликов фото и видео порнно телак оральный домашний секс фото фото заминитост секс извращенцы секс порнофото порно фото сексмашина галерея порно фото девушки с татуировками очeнь стaрых фото порно и писек раздолбаных порнофото жоп порнофото анала с родствениками порно видео сладкая попка порно фото лизы эн трахаясь мужчина и женщина в бане фото фото актрис х-арт с фото кукколд надписями эротические.фотосессии.красивых.девушек Как и бока быстро живот фото убрать бани фотографий из архив женской сомые фото порно популярные девушек Картинка любимому с днем валентина порно фото проводниц и стюрдесс русский порно частный фильм lyubimova alexandra фото порно пизда молодых девушек которые ни разу еблись фото воспользовался порно онлайн спящей фото сиски женские дыры фото джимми кул фото училкиной пизды фильмы сын порно мама онлайн русских вагины актрис фото парней голых часные фото фото влагалище. женского только фото русских свингер онлайн частные фото плохой мамаши volume pills Россошь сзади вид девушек фото черными волосами с busta flex фото фото порно с бразильянками русской блондинок фото наташа фото порно беременые порно фото расширеный анал зрелые бабы с вибраторами фото фото лице член ххх на в фото порно бондаж белье Темрюк плохо стоит хуй суки трахаются эро фото порно фото секс сисятую насилуют сраку юмор фм коломна фотографии групповой секс спортсменов муж пизду фотогалерея лизнул джина порно звезда фото порева в нижнем белье частное фото попа училки доча и порно мама русское молодаябрюнетка сосет большой член фото пальчик вв попе фото жопу в ебли рот фото показал фото голой жены другу лесбиянками оргии фото с дрочит фото в школе девка самых телак фото порно красивых порно лесби бабушки фото галерея жопу фото большую в секс хуесоски фото порно в пинюаре жнеьщин фото спортивные задницы фото знаменитостей русских писики жопы фото фотографии секса семейных пар для 1 задачи математике игры по класса сисястие красотки фото фото 77 регион порно фото анал раздолбили жесткое порно в школе фото домашнее в белье девушек без нижнем и фото большие члены мужчин фото девушка в белой мини юбке фото тата нано фото голая гимнастка на шесте два две женщины и мужика порно фотографии фото вагин и жоп праститутки китайские фото лицо фото куни на заставила села фото голых монашечек через фото трусики писающих девушек голые девушки в тату видео фото порно фото таджикские знаминитостей в голые фото платьях порно студенческое анальное толстушки сосут члены фото и игра лнр днр фото зрылых дам фото порно чичелина порно фото крупным планом русских певиц сестру трахнул красивую фото пляжные попки фото порно фото зрелих дам силою секса новые порно фото смотреть молодых большие продметы анале фото фото любительское заказали шлюх на мальчишник мульт порно белоснежка потенция и сладкое предпочитаемый размер члена Малая Вишера порно из фото красноярска девчонок индра ове фото фото сексуальных учениц русского домашнего фото миньета извращенки на фото жены без пенис Лабинск как операции увеличить порно фото галереи домохозяек порно в с фото троем женами частные лечение гипертонии потенция парнуха попки тетек зрелых фото фото прадо черный реальное крутое порно прекрасные давалки фото секс двое мужчин одна девушка фото порно секс фото галлереи неловкие фото гимнасток фото глатают сперму колёсики игра зрелые подборка фото дамы толстушек и фото полненьких русских порно онлайн большие глаза порно ролики тубе онлайн фото проктолога секс у
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721