ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

Т.Б. Мудраченко

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків

ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ ЗАМОВЛЯНЬ

У статті обґрунтовуються лінгвосинергетичні принципи аналізу сугестивного потенціалу текстів англомовних замовлянь. Визначаються типи ритміко-синтаксичної організації текстів, класифікуються атрактори, репелери, а також повтори, співвідносні з атрактором глісандо.

Ключові слова: атрактор, замовляння, репелер, синергетична система, сугестивний потенціал.

Т.Б. Мудраченко Лингвосинергетические принципы реализации суггестивного потенциала стихотворных текстов англоязычных заговоров. В статье обосновываются лингвосинергетические принципы анализа суггестивного потенциала текстов англоязычных заговоров. Определяются типы ритмико-синтаксической организации текстов, классифицируются аттракторы, репеллеры, а также повторы, соотносящиеся с аттрактором глиссандо.

Ключевые слова: аттрактор, заговор, репеллер, синергетическая система, суггестивный потенциал.

T.B. Mudrachenko. Lingvosynergetic principles of suggestive potential realization of the poetic texts of English invocations. The article deals with lingvo-synergetic principles of suggestive potential analysis of English invocations. The article establishes the types of rhythmical-syntactical segmentation of the texts; the text attractors and repellers are classified as well as repetitions characteristic to the glissando attractor.

Key words: attractor, invocation, repeller, suggestive potential, synergetic system.

Сугестивна лінгвістика, що останнім часом набуває все більшого розвитку, спирається на методологічні засади лінгвістичного детермінізму: «Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Ворфа, яка полягає в тому, що мова нав’язує людині норми пізнання, мислення та соціальної поведінки, достатньо жорстко визначає сугестивну роль мови» [12, с. 377-378]. На думку прихильників такого підходу, мова структурує світ, створюючи своєрідну «сітку», через яку ми його сприймаємо.

Основним завданням сугестивної лінгвістики є вивчення й апробація спеціальних методів впливу для професіональних комунікаторів різних профілів. У широкому розумінні сугестивна лінгвістика – свідомий вихід суб’єкта сугестії на підсвідомість реципієнта. Сугестію, або навіювання, розуміємо за М.В. Бехтерєвим як «безпосереднє прищеплення психічній сфері певного індивіда ідеї, почуття, емоції та інших психофізичних станів, в обхід його «я», тобто в обхід його особистості, здатної до усвідомлення та критики» [1, с. 24]. Сугестія є компонентом звичайного, повсякденного людського спілкування, але може виступати і як спеціально організований тип комунікації, що формується завдяки особливому поєднанню вербальних (усний або письмовий текст) і невербальних (просодика, кінесика, проксеміка, такесика, ольфакторика, хронеміка, а також символіка) засобів демонстрації смислів. Сугестивні тексти характеризуються генетичною наближеністю до віршового мовлення і в цілому мають високу ритмічність [2, с. 19]. До віршованого мовлення належать і такі первинні сугестивні тексти, як замовляння, мантри і  молитви [5, с. 2].

Мета статті полягає у  встановленні ролі ритміко-синтаксичної організації віршованих текстів англомовних замовлянь у реалізації їх сугестивного потенціалу. Об’єктом вивчення є способи ритміко-синтаксичної організації віршованих текстів англомовних замовлянь, а предметом – лінгвосинергетичні особливості ритміко-синтаксичної організації, що надають цим текстам сугестивного потенціалу, зокрема, різні типи повтору. Матеріалом дослідження слугують 48 текстів англомовних замовлянь. Методологічним підґрунтям роботи є лінгвосинергетичний підхід до вивчення віршованих текстів. Синергетика становить собою «міждисциплінарний напрям наукових досліджень, у рамках якого вивчаються загальні закономірності процесів переходу від хаосу до порядку і навпаки (процесів самоорганізації та самовільної дезорганізації) у відкритих нелінійних системах фізичної, хімічної, біологічної, екологічної, соціальної тощо природи» [16, с. 861-862].

Ряд представників когнітивної лінгвопоетики й лінгвосинергетики вважають, що віршований текст має ознаки динамічних неврівноважених систем [11, с. 54]. Зокрема, О.Ю. Муратова, обґрунтовуючи синергетичні методологічні підвалини аналізу віршованого тексту, стверджує, що «синергетичний підхід до дослідження мови поезії є можливим у першу чергу тому, що поетична мова є нелінійною відкритою динамічною системою і <…> підпорядковується загальним універсальним синергетичним законам. Потенційні та асистемні елементи мови, що широко представлені саме в поезії, є носіями нелінійності, ініціюють у ній процеси синтезу й самоорганізації нових, глибинних смислів слова» [11, с. 54]. У лінгвістичній літературі застосовується поняття «синергетичний ефект», що розглядається як реальний психосоматичний процес (у нашому випадку – процес навіювання) формування системи смислів у концептуальній системі реципієнта на основі об’єктивно існуючих у тексті компонентів, що виявляються під час текстового аналізу (при чому ці смисли і компоненти можуть як збігатися, так і не збігатися) [4, с. 64]. «Синергетичний ефект» сугестивних текстів завжди є наслідком міфологічності значення, яке пов’язане з позначуваним через звучання та не рефлектується реципієнтом. Сугестивний вплив досягається, насамперед, через ритмомелодику: фонологічні характеристики мовлення (звук, ритм) вважаються найбільш ефективними з точки зору латентного впливу [5]. У найбільш загальному вигляді ритм (грецьк. такт, розмірність, узгодженість) визначають як «закономірне чергування у часі подібних явищ, впорядкований рух, котрий у художній літературі набуває естетичного значення <…> У поетичному тексті ритм створює враження «плавкості» або «стрімкості» та інших ознак експресивності, а також широкий діапазон переживань – від суму до радості…» [7, с. 595-596]. Думка про те, що ритм є конструктивним  елементом віршованого тексту, який становить основу його системної організації, висувається ще представниками формальної поетики, які звертають увагу на те, що такі тексти організуються за двома законами – ритмічним (власне поділом на рядки) і синтаксичним (поділом на синтаксичні конструкції); ці поділи можуть збігатися або не збігатися [14, c. 102]. Розвиваючи ідеї формалістів, представники семіотичного структуралізму розглядають рядок як одиницю ритміко-синтаксичної організації вірша, яка визначається сукупністю парадигматичних кореляцій, тобто відношенням рядків, що чергуються [8, с. 150]. Рядки можуть охоплювати цілі синтаксичні конструкції як двосторонні семіотичні утворення, що інкорпорують позначувальне (синтаксичну структуру / форму) і позначуване (семантичну структуру / значення), і частини розірваних синтаксичних конструкцій. До синтаксичних конструкцій відносимо як прості, спрощені, ускладнені чи складні речення, так і ускладнені члени речень, у тому числі відокремлені, а також компоненти складних речень, представлені предикаціями, об’єднаними  підрядним або сурядним зв’язком. У нашому дослідженні визначення принципів ритміко-синтаксичної організації текстів замовлянь спирається на ієрархію щільності синтаксичних зв’язків, розроблену представниками лінгвопоетики           М.Л. Гаспаровим і Т.В. Скулачовою [3, с. 31-32]. Ці дослідники поділяють синтаксичні  зв’язки  на: а) найбільш щільні (між службовими та самостійними частинами мови, складними власними назвами, компонентами складного присудку); б) щільні (атрибутивні, об’єктні, предикативні, адвербіальні); в) найменш щільні, або слабкі (між компонентами складних речень, конструкцій із прямою мовою, між парентичними, приєднувальними конструкціями, відокремленими номінативами, включно зі звертанням, а також поширеними однорідними членами речення та основним реченням). Враховуючи цю ієрархію, услід за Н.В. Шевельовою-Гаркушею, виділяємо дві основних моделі співвіднесення ритмічного і синтаксичного членування віршованих текстів: 1) збігання ритмічного і синтаксичного членування; 2) незбігання ритмічного і синтаксичного членування [15, с. 40-41].

Збігання ритмічного і синтаксичного членування досягається за допомогою ритмічно та синтаксично завершених плавних рядків, показником яких є фінальні пунктуаційні знаки та/або нещільні зв’язки між перенесеними елементами. Наслідком збігання ритмічного і синтаксичного членування є монотонність, що приводить до автоматизації уваги адресата:

(1)       (1) The first stone I cast is for the head in the mad fever;|

(2) The second stone I cast is for the heart in the mad fever;| 

(3) The third stone I cast is for the back in the mad fever.||

(4) In the name of Bridget, let peace come.  So be it. || (For the Mad Fever)

Незбігання ритмічного і синтаксичного членування веде до утворення плинних рядків, які розривають елементи речення, об’єднані найбільш щільними та щільними зв’язками. Цей тип членування відомий як стилістичний прийом анжамбеман (від фр. еnjambementперенесення), тобто незбігання метричного і синтаксичного членування  при перенесенні складових частин речення з одного рядка на інший. Наприклад:

(2)       (1) Lord, deign to bless our crop

            (2) through this creature of water |

            (3) and through the blessing which we bless |

            (4) so that the flying things of the sky and birds of the earth 

            (5) be overthrown from them through the invocation of your name,|

            (6) Father and Son and Holy Spirit. || (Creature Over the Crop For Birds)

У наведеному замовлянні анжамбеман розриває адвербіальний (рядок 1) та предикативний зв’язки (рядок 4). Наслідком анжамбеману є ошукані очікування, що приводять до деавтоматизації уваги.

До ритмоутворювальних характеристик текстів англомовних замовлянь відносимо також однотипність синтаксичних конструкцій, що чергуються між собою, адже однотипні або паралельні конструкції становлять синтаксичне підґрунтя повтору – основного структурного елементу сугестії. У термінах синергетики, зміна синтаксичного ритму віршованого тексту передбачає перехід від асиметрії до симетрії; відтак, однотипні, повторювані, синтаксичні конструкції називають симетричними, на противагу несхожим на них, нетиповим або асиметричним  [10, с. 183; 16, с. 44-45]. Симетричні елементи віршованого тексту співвідносяться із синергетичним поняттям атрактора, у той час як асиметричні – з поняттям репелера. У синергетиці атрактор визначають як «мету процесу» [6, с. 19];  остаточний стан або хід еволюції дисипативної системи [13, с. 65]. Під репелером розуміємо таку асиметричну периферійну текстову структуру, яка деформує впорядкований ритмічний рух тексту і приводить до асиметрії [10, с. 152]. Відповідно, віршований текст розглядається як утворення, що має базові ознаки динамічних дисипативних систем [11, с. 54]. У цьому дослідженні атрактори встановлюються за допомогою кількісного аналізу: атракторами вважаються симетричні рядки, що становлять не менш, ніж 75 % від загальної кількості рядків тексту [15, c. 61]. Репелерами у текстах замовлянь найчастіше є конвенціональні формули, кліше: Goodness be with you, (Bridget Great Healer)! In the name of (Dagda, Bridget and Diancecht). Let It Be So. So Be It. By the power of (Aonghus God of Love). In the name of BridgetAmen. Whole be you now!  Lord help you! Per crucem Christi!

Представники лінгвопоетики розрізняють три типи атракторів, що лежать в основі різних способів ритміко-синтаксичної організації віршованих текстів, і називають ці атрактори музикознавчими термінами – легато (ламінарний спосіб), глісандо (реверсивний спосіб), стакато (синкопічний спосіб). Тексти, в яких неможливо визначитися з типом атрактора, підпадають під невизначений (комбінований) спосіб ритміко-синтаксичної організації [15]. Така методика видається ефективною для аналізу сугестивного потенціалу віршованих текстів англомовних замовлянь.

  1. Ламінарна ритміко-синтаксична організація спирається на взаємодію синтаксично та семантично завершених рядків, що забезпечує  плавний розвиток системи та її гомеостатичність. Типовим атрактором тут є структура легато (іт. legato – зв’язаний), що утворюється синтаксично та семантично завершеними – плавними – рядками. Репелерами у таких текстах виступають: а) плинні рядки; б) асиметричні плавні рядки (асиметрія пов’язана зі зміною структури синтаксичної конструкції).

У фрагменті (3) репелер втілюється асиметричним плавним рядком:

(3)       (1) In the name of Dagda, Bridget and Diancecht||

            (2) The wound was red, the cut was deep, and the flesh was sore; |  

            (3) But there will be no more blood, and no more pain, |  

            (4) Till the Gods come down to earth again. || (For the Wound)

Асиметрія утворюється контрастом між основним текстом замовляння вираженим складносурядним реченням із вкрапленням підрядного зв’язку, структурні частини якого утворюють плавні рядки (2, 3, 4), і конвенціональною формулою замовляння (1), що структурно і семантично відрізняється від основної частини тексту. Патерн легато становить 75 %.

Загалом, ламінарна ритміко-синтаксична організація є характерною для 39,6 % аналізованих текстів англомовних замовлянь.

  1. Реверсивна ритміко-синтаксична організація характеризується «ефектом повернення», що досягається за рахунок вживання паралельних конструкцій, різних типів повторів і корелює з атрактором глісандо (іт. glissando – ковзати, линути, плисти). Реверсивні віршовані тексти теж побудовані на плавних рядках, а репелерами є плинні або асиметричні плавні рядки. Реверсивну ритміко-синтаксичну організацію тексту, де репелери глісандо представлені плинними рядками, ілюструє приклад (4):

(4)       (1) Eastwards I stand,  for mercies I pray, |

(2) I pray the great domine [lord], I pray the powerful lord, |

(3) I pray the holy guardian of heaven-kingdom, |

(4) earth I pray and sky|

(5) and the true  sancta [holy] Mary|

(6) and heaven’s might  and high hall, |

(7) that I may this charm [galdor] by the gift of the lord

(8) open with [my] teeth  through firm thought

(9) to call forth these plants  for our worldly use, |

(10) to fill this land  with firm belief |

(11) to beautify this grassy turf,  as the wiseman said |

(12) that he would have riches on earth who alms

(13) gave with justice  by the grace of the lord. || (Field Remedy)

Цей фрагмент віршованого замовляння в синтаксичному плані становить собою доволі складну складносурядну структуру із вкрапленням підрядного зв’язку. Структура містить 9 предикацій: 5 предикацій, пов’язаних асиндетичним сурядним зв’язком, підрядну предикацію у функції додатку, залежну від останньої сурядної предикації, а також вставну предикацію та залежну від неї підрядну  предикацію у функції додатку, яка сама є складною структурою, що включає підрядну предикацію у функції підмета. Перший рядок містить дві сурядних предикації й репрезентує  структуру легато. Контактний повтор патерну «підмет-присудок» (I pray) в кінці рядку 1 та на початку рядку 2 вводить патерн глісандо «підмет – присудок – додаток-адресат дії», що повторюється в рядках 2-3, причому рядок 2 містить дві таких однотипних структури.  Інверсійний варіант цього патерну «адресат дії – підмет – присудок – адресат дії» (рядок 4) переходить у патерн глісандо «однорідні адресати» (5-6), який є складовою частиною конструкції, що починається з рядку 4. Рядок 7 репрезентує патерн стакато, оскільки містить анжамбеман, що розриває складний модальний присудок. Рядок 8 є структурою стакато, що розриває адвербіальний зв’язок і переходить у патерн глісандо «ціль дії» (рядки 9-10 та початок 11). Кінець рядка 11 є структурою легато, а 12 – стакато, бо містить анжамбеман, що розриває підмет і присудок. Рядок 13 втілює структуру легато. Відтак атрактором тут є патерни легато/глісандо, що складають 77%, а репелером – патерн стакато – 23 %.

Приклад (5) є зразком реверсивної ритміко-синтаксичної організації із репелерами, представленими плавними рядками:

(5)       (1) Three things are of the malignity of enemies: |

(2) An evil eye; |

(3) An evil tongue; |

(4) An evil mind. ||

(5) Three things are of the the Gods: |

          (6) The merciful word; |

          (7) The singing word; |

          (8) And the good word. ||

            (9) May the power of these three Godly things be on all the creatures of the earth for evermore. || (Against Enemies)

У цьому замовлянні атрактором є структура глісандо (89%), представлена повтором структурного патерну, що складається із однорідних членів простих речень (рядки 2-4 та 6-8), які специфікують предикатив в основній частині цих речень (рядки 1 та 5).  Репелером є асиметричний плавний рядок 9, що структурно і семантично контрастує із рештою рядків. Синтаксично симетричні рядки перелічують, відповідно, негативні характеристики ворогів та позитивні – богів, а асиметричний втілює звернену до божественних сил  мольбу і вербалізує бажаний для суб’єкта заклинання стан справ. Загалом реверсивний спосіб ритміко-синтаксичної організації є характерним для 45,8 % аналізованих текстів замовлянь.

                        Синкопічна ритміко-синтаксична організація характеризується превалюванням плинних  рядків (унаслідок прийому анжамбеман), співвідносних з атрактором стакато (іт. staccare – відривати, виокремлювати).  В аналізованих текстах замовлянь цей спосіб ритміко-синтаксичної організації нами не зафіксований. Комбінована ритміко-синтаксична організація забезпечується поєднанням декількох видів ритмічного патерну вірша. При цьому кількість кожного з ритмічних патернів є недостатньою для визначення атрактора. Цей спосіб ритміко-синтаксичної організації представлений прикладом (2). Частка цього способу ритміко-синтаксичної організації становить 14,6 %.

За кількісним підрахунками, найбільш характерним для англомовних замовлянь є реверсивний спосіб ритміко-синтаксичної організації, що спирається на атрактор глісандо. Така ритміко-синтаксична побудова, закорінена на повторі та паралельних конструкціях,  наділяє тексти молитов високим сугестивним потенціалом. За мовним рівнем розмежовуємо граматичний (синтаксичний) повтор, тобто повтор синтаксичної конструкції (у стилістиці це явище відоме як паралелізм конструкцій), та лексико-граматичний повтор, тобто повтор як синтаксичної конструкції, так і її лексичного наповнення. За розташуванням повторюваної конструкції в синтагматичному ланцюжку мовлення розрізняємо анафоричний, епіфоричний повтор, симплоку, анадиплосис, мезодиплосис, гомеотелевт. Найбільш частотним є анафоричний лексико-граматичний повтор  початку рядка (36,1%):

(6)     (1) The poison of a serpent, |

(2) the venom of the dog, |

(3) the sharpness of the spear,

(4) doth not well in man. ||

(5) The blood of one dog, |

(6) the blood of many dogs, |

(7) the blood of the hound of Fliethas –  |

(8) these I invoke. ||

(9) It is not a wart to which my spittle is applied. ||

(10) I strike disease|

(11) I strike wounds||

(12) I strike the disease of the dog that bites, |

(13) of the thorn that wounds, |

(14) of the iron that  strikes. || 

(15) I invoke the three daughters of Fliethas against the serpent. ||

(16) Blessings on this body to be healed; |

(17) blessings on this spittle;  |

(18) blessings on him who casts out the disease. ||

(19) In the name of the gods whom I adore. ||

(20) So be it. || (Against Wounds and Poisons)

У наведеному прикладі різні патерни лексичної анафори  забезпечують ритміко-синтаксичний поділ тексту на 4 частини (рядки 1-4, 5-9, 10-15, 16-20), які мають різну семантико-прагматичну спрямованість: у першій перелічуються негативні впливи на пацієнса, що є об’єктом замовляння, у другій – сили, до яких апелює суб’єкт замовляння, у третій – зміст дій суб’єкта та малефіціанти, проти яких ці дії спрямовані, а у четвертій – благословення бенефіціантам і власне суб’єкту дій замовляння. Лексична анафора в поєднанні із синтаксичною значно посилює навіювальний потенціал тексту замовляння.

Не менш ефективною є епіфора, тобто повтор фінальної частини рядка, що зустрічається у 24,6 % випадків. Прикладом епіфори є рядки 6-8 прикладу (5). Наступний фрагмент ілюструє застосування фонетичної епіфори, що забезпечує римування уривку:

(7)       (1) Moon, moon, tell unto me|

(2) When my true love I shall see? |

(3) What fine clothes am I to wear? |

(4) How many children shall I bear? |

(5) For if my love comes not to me|

(6) Dark and dismal my life will be. ||  (Love Dreams)

Особливим типом епіфоричного повтору є гомеотелевт (5,0 %) як підвид граматичного паралелізму, що виявляється в повторі однорідних членів речення, які є сукупністю слів однієї граматичної категорії з однаковими закінченнями або суфіксами; це сприяє зближенню цих слів у єдине семантичне поле [15, с. 84]. Уривок (8) заснований на гомеотелевті, який виявляється в застосуванні синонімів у граматичній формі Participle 1.

(8)           (1) May the all-ruler grant you, the eternal lord, |               (2) fields growing  and flourishing, |      (3) propagating and strengthening || (Field Remedy)

Поєднання анафори й епіфори втілюється у симплоці  (від гр. сплетіння) (6,6%). Симплока в прикладі (9) реалізується на синтаксичному паралелізмі конструкцій.

(9)       (1) Now these nine herbs have power against nine evil spirits, |

(2) against nine poisons and against nine flying venoms: |

(3) Against the red poison,  |

(4) against the foul poison, |

(5) against the white poison, |

(6) against the purple poison, |

(7) against the yellow poison, |

(8) against the green poison, |

(9) against the dark poison, |

(10) against the blue poison, |

(11) against the brown poison, |

(12) against the crimson poison. || (Lay of the Nine Twigs Of Woden)

Зафіксований також анадиплосис (від грец. anadiplosis – подвоєння) – ланцюжкове підхоплення, що пов’язує повтором кінець попереднього рядка з початком наступного, завдяки чому створюється ефект нагнітання [3, c. 155]. Частка цього типу повтору сягає 6,6 %:

(10)     (1) Cock’s-spur grass, though minor, overcome mighty poisons, |

(2) Mighty poisons conquer minor, till he is remedied of both. || (The 9 Herbs Charm)

Мезодиплосис – повтор окремих слів або словосполучень у середині суміжних рядків [15, с. 84] зустрічається у 5,0 %:

(11)     (1) May three things сure thee: |

(2) May the shadow of Lugh fall on thee, |

(3) May the Garment of Lugh cover thee, |

(4) May the Breath of Lugh fall on thee, |

(5) And when I come again you will be healed. || (For The Night Fire (The Fever))

Таким чином, тексти англомовних замовлянь переважно побудовані за допомогою реверсивного способу ритміко-синтаксичної організації, що корелює з атрактором глісандо і сприяє посиленню сугестивного потенціалу текстів.

З огляду на низький ступінь опрацьованості запропонованої теми з позицій лінгвістики, перспективи дослідження вбачаємо в розширенні спектру прототипних текстів, що залучатимуться до аналізу, а також зіставленні ритміко-синтаксичної організації прототипних сугестивних текстів із прийомами ритмізації, застосовуваними для побудови сучасних сугестивних текстів.

 

  1. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. – СПб.: Питер, 2001. – с. 24. 2. Болтаева С.В. Ритмическая организация суггестивного текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 25 с. 3. Гаспаров М.Л., Скулачева Т.В. Статьи о лингвистике стиха. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 288 с. 4. Герман И.А. Лингвосинергетика. – Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права. – 2000. – 168 с. 5. Ільницька Л.Л. Англомовний сугестивний дискурс. Автореферат… канд. філол. наук. – Х., 2006. – 20 с. 6. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994. – 236с. 7. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с. 8. Лотман М.Ю. Анализ поэтического текста. Структура стиха / М.Ю. Лотман // О поэтах и поэзии. – СПб.: Издательство СПб, 1999. – С. 18-253. 9. Моисеева И.Ю. Синергетическая модель текстообразования : дисс… докт. филол. наук : 10.01.19. – Оренбург, 2007. – 379 с. 10. Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 296 с. 11. Муратова Е.Ю. Синергетический подход к проблеме смыслопорождения в системе поэтического языка // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009.– № 3.–  С. 54-57. 12. Пашинина Д.П. Влекомые языком. // Философия науки. – Вып. 8: Синергетика человекомерной реальности. – М.: ИФ РФН, 2002. – 426 с. – С. 377-405. 13. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. К решению парадокса времени. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 240 с. 14. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 334 с. 16. Шевельова-Гаркуша Н.В. Ритміко-синтаксична організація віршованого мовлення: лінгвостилістичний та лінгвосинергетичний аспекти / Дисерт…канд.філол.наук: 10.02.04. – Херсон, 2013. – 310 с. 17. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Под ред. И. Т. Касавина. – М.: “Канон +” РООИ “Реабилитация”, 2009. – 1248 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

education and supervision in counseling dissertation online your class we do service grimsby us writing cv do paper me my term help design assignment product letter to intent assets of purchase prescription where purchase get without cialis a to professional paper writing term jobs online review writing service to intention return dissertation consumer thesis phd future work history a book write to how to disorders anxiety how paper write a on buy essays sell and map united helper miles states homework in thesis death penalty essay prescription online no prescription Lansing online Lotrel - Lotrel 400 without buying for reviews writing essay services custom c14 radioaktiver zerfall von dating efecto tyndall dating yahoo bangalore dating price in ns 220 pulsar help romans primary homework essay au writer marketing phd thesis research papers exploratory essays writing gifted for nettdating paper do my eastern admission essay michigan university an buy paper english homework help chemical equations balancing dating renteninformation online graduate sale term for papers 24 buy pharmacy 7 v-gel usa b carries who plan personal of faith statement favorite written on essay your find spot vacation can research papers you buy essay argument help need writing and paper thesis order elements of best writing reviews essay service uk hypothesis help dissertation skills sales manager for resume admission buy essays mba harvard cialis no prescription canada get published your thesis phd channel homework help homework helps ltd interiors homeworks custom orlistat mg 2.5 generic service design graphic resume writing older dating problems uranium lead online online naprosyn buying buy custom dissertation online on juliet persuasive romeo and essay essay writing transfer help help psychology dissertation thesis kruppa hannes phd Professional Cialis - pharmacy cheapest sale Cialis Manchester shipping Professional free silvo company writing custom thesis personal fellowship cardiology statement diversity school for dental essay study case histrionic of disorder personality side effects stop patch smocking 120mg disorders compulsive essays obsessive on world online papers writers admissions college for professional essay dissertation uk cheap services writing my do assignment medicine essay college proper heading admission for business plan order - no Neksi order to weight Neksi 2077 pills West buy Quinte gain script cheap how online Luvox coupon write my in you hangul do name writing services professional best resume seattle dating enclosures a business causewayed in nature help nurture vs essay website writing content uae services services paper essay writing professional writing services government online resume 4 jobs 4 teachers writing best services resume chicago called in paper not research ll be plagiarism what help composition homework Accupril get online cheap essay writers required msc service writing dissertation help reviews assignment my engineering electrical homework help purchase paper apa style romeo juliet and conclusions essay online dating 92 box tv minhaj county multnomah homework help oedipus essay while high written soft cent 10 fruit cialis online buy essay essay literary dlc comparison global warming write writing contracts agreement service i about my what have no write college to essay idea writer machine essay poesie francais bac dissertation medical letter writing for cover job Danazol - buy express Ontario payment paypal Danazol shipping ido advice dating jacky letter styles cover essay special learning assistant teacher's education on only degree by doctorate dissertation essay cheap customized help homework biodiversity writing 2013 resume reviews services plans business a buy essays about entrepreneurship on dissertation energy economics online buy in acyclovir nz research paper custom service to papers get online grade paid asthma research paper download writing and free thesis assignment help proposal phd dissertation paper software mac research thesis speech disorder essay plus custom viagra 100 price professional walmart mg london with help cv writing calc my homework do science help homework ontario help gamsat essay merchandiser for sample letter cover femara liver service military writing resume Altace - reviews buy Boise to mg 20 mg Altace 400 tablets writing chronological essay order written essay engineer for mechanical resume model case factitious study disorder comparative literature dissertation help hypothesis testing homework phd charles simonyi thesis history helper american homework dating graders sixth sites problems homework with accounting help sanquhar dating in gba4ios for mechanical resume engineers freshers samples help fractions homework math alexander spieth dissertation no suaron brand online prescription budgeting thesis capital master reviews global help assignment help games homework olympic toronto services writing professional do skills my writing essay admission question help dissertation ireland a need buy to paper service rewriting essay account advertising executive cover letter entrance essay help to help with depression activities essay extended write my the the phoenix order and essay of questions harry potter paper research pay write my to career high essay school online super worldwide shipping free p-force thesis music education phd non cheap writing service plagiarized paper cheap service paper writing essay homework kindness help recept bestellen zonder nolvadex application with form questions help job single cruises dating julius essay antony caesar speech buy coursework uni paypal australia essay custom my should homework do i cheap writing resume services nyc smok-ox no cheap rx buy cheap rapide acheter viagra gold livraison sarasamuscaya dating online biology help essay a level rice condoleezza thesis phd help dissertation london ireland service quality custom essays gnomo dating di yahoo ascia armato 10 services writing best resume 2013 dissertation services malaysia best the writing write to dissertation synopsis how for writing paper school review purchase suny xanax claritin and essay custom usa writing admission good dissertation write how to essay thesis writing help resume with need help ionesco dissertation chaises orders about following essay online resume professional ontario services orange writing ca service county resume Winstonדalem Yagara online cheap Yagara membership free shipping no - non script how in custom net to write class exception my paper inspiration to write assistant resume entry level for medical samples technician resume medication for paper custom california tubes vitamin greece c idea to have no i college write essay what about my порно фото кили санчес цена для Умывальник ванной фото фото смотретьплрно одна всех за энджи и Фото крис из Игры про лошадей играть лошадью Игры на комп симуляторы скачать куртки зимние цена фото Женские фото на анала улице охране по Уголок труда картинках в фото порно откровенное частное Раскраска картинка фрукты и овощи с говяжьей печени из фото Блюда и девушек фото полных сисятых Панда кунг-фу онлайн игра смотреть фото сэкс индианок толстых пожар обж картинки порно фото в навозе сказка 11 класс выпускной Сценарий Блюда из телятины в духовке с фото Скачать игры 1.7 ггц через торрент Скачать игру rake через торрент одевалки Игра стеллы винкс музы и Ужасы по дешёвке 1 смотреть онлайн пениса Казань какой размер Картинки красивые девушки с очками руке мужчина Картинки подарком в с игры из Персонаж актеры престолов Фото полок на кухню своими руками фото макияжа вечернего для зеленых глаз Реальная сказка hd смотреть онлайн порно менструация фото Мамочка я так тебя люблю картинки Фото домов в солнечном красноярск влагалища ххх фото порнофото жен поебушек скоментариями фото корові сделать Какую надпись на кружке первая фабрика кухонь фото мебельная толстые и пухлые транссексуалки с большими сисяндрами фото Игры бродилки школа монстер хай лосины сняла фото фото валосатых пезд свойства полезные с Миндаль медом на night игру андроид speed Скачать Игры убить человека по настоящему Читать сказки братьев гримм список английском на игр Смешные для ники порно зрелые с огромной грудью Всё будет хорошо фильм картинки волшебная скачать Музыка сказки из свадебная красивая Самая пара фото визначення афоризм Спортивный стиль в прическах фото нудисты фотовидео hd добавить в Как сохраненные фото днем с серьезные рождения Картинки анал хуй фото в жёпу Часы фото наручные для подростков порно фото поронозвезд Новогодний юмор приколы 2016 года Интерьер зала в светлых тонах фото Идеи для скрапбукинга в картинках торрент 2 на хало игру Скачать пк фото большиє дойки арабски ххх раком домашни девушка фото попками на мотоцикле фото Продажа авто в якутске фото и цены трансвеститы.фото с секс мобильная в фото порнографии попу Код для игры xenus 2 белое золото принт с фото фото рождения а4 Сднем листах на фото голые девушки порно снегурочку сказку про Как сочинить Играть в игру радужная паутинка 2 Фото звёздные войны повстанцы лего сисек фото подборка ретро больших жостокий дуже секс фото фото самая красивая большая грудь фото начал ебать Новые фильмы ужасов и их описание фото жены в беларуси русское аниме для картинки Лёгкие срисовки фото голых кисок любительские находки игры индивидуалка делает миньет фото нос Смотреть онлайн сказку карлик как меня наказал мой муж за измену порнофото русское фото голых жон фото в игрушки разные попе www.мужской писсинг фото крупное на Игра граффити рисовать андроид фото жены голышом на яхте гравити майнкрафт Игры играть фолс игры строгедие Статус про дарят цветы не которые меня пойми Скачать игра на андроид глушко с Фото и королёвой телефона Объектив 1.8 50 фото примеры никон Все бренды и логотипы в картинках проекты фото из бревна на Бани 6 6 валосатои девки фото с голые пилоткои частныйминет фото Статусы если тебя бросил парень раздеваются фото поревофото молоденьких сучей Закуска на свадьбу рецепты с фото Сднем рождения интересные идеи розыгрыши и ночью приколы Лагерные Скачать игру на андроид спин тирес старые дряхлые фото сиси мама фото в джинсах порно лучшая где когда Что игра самая спермактин купить Карачаевск семейное секса фото домашнее нудистов Чувашская сказка две дочери читать семье женщины в статус Социальный фото сиськи самые большие черных Поздравление статус для девушек в вконтакте Фото закрытых с альбомов река шушь фото Кухонные гарнитуры с вытяжкой фото крассивых баб зрелых супер фото порно сказка в жизни Что страшное самое срисовки лёгкие для Картинки цветы фото первая новая леди Кто путина Игра грузовичок лева играть онлайн Отделка коридора пвх панелями фото Как перекинуть все фото вконтакте приведите примеры проявления полезного резонанса Скачать бридж компьютере. игру на для Что на полезно завтрак желудка 18 летняя девушка с самотыком в попе фото апатридов о 1954 статусе Конвенция обнаженка.фото. на юмором мужчине летие с 50 Тосты девки могут порно фото Фото подростка для девушки комната фото с секс рыбой пизда фото крупно рыжая на кастрированные члены фото фото большие заднцы Игра пингвины из мадагаскара гонки картинки ценники товар Скачать на фото скрытая камера о прохождении медосмотра девушек пизды матери порно фото сайт Ключ для игры отважные спасатели 4 россии Символ на играх олимпийских двух на отличий Найди картинках 10 до котов видео Приколы про слёз Смотреть онлайн загадки и истории ебал ногой фото Игра престолов 5 сезон. 6 серия Игры машины для мальчиков 4 лет порно фото племянник ебет пьяную тетю. Игры онлайн играть полиция лего слово windows 4 1 фото Игра для про про Картинки девушек любовь за игры ноябрь Скачать драйвера для игр все 2015 порно русской смотреть фото самой звезды красивой молодой с фото расширителем негритянка Картинки ко дню рождения смайлика cards картинки Игра для мальчиков драки на мечах Играть в игры с кукольными домами Игры практика и только практика история сезон ужасов серия американские 3 1 Скачать игру для андроид одевалки фото патрубки Бладрейн 2 игра скачать торрент пьяную трахает сын фото только для мобильного мать телефона Конфетное дерево фото и описание очень красивые голые девушки в эротике смотреть фото мишлен савер фото Открытка на 23 февраля с юмором онлайн короткое видео порно команды для Название правовой игры сони Скачать для игру playstation Декоративные обои для стен каталог пингвины 2d игра евангай игра за Мультфильм мальчик попал в сказку порно фото нокаченая пися 2серия 1 сезона игра престолов Игра haegemonia the solon heritage пышнотелая матюрка на фото дома удлинить как член Суровикино Подарок мужчине на 50 лет с юмором 2016 фото выпускной Прически на скачать Мой планшет щенок на игра рта и скачать фото хуя Супер игры для мальчиков до 5 лет игра серий Сериал содержание всех фото голых девушек с виноградом выживания видео майнкрафте Игры в Помидоры брынзой рецепты с с фото искусственный камень дверной проем фото для чабер потенции матрёшка уровень ответ на 20 Игра порно фото модели арт лингёри Фото телефона кнопками с самсунга фильмы фото порно эротика онлайн самые лутчие порно в мире фото гиг порно фото крупным планом слайд шоу частное фото ануса женщин подборка частных фото со страпоном игры virgin sega Картинки о любви к мужчине скачать Лазаревское гостевой дом заря фото порно фото секси женщин Как добавить фото на айфон с компа о загадки нерпе класс Сочинение 4 волшебная сказка фильма эротика из фото Игры эльзы одевалки анны играть и Сднем с 18 рождения лет приколом Картинки на новый презентацию год Игра колхоз червоне дышло торрент фото кактебеля фото сексуальных блондинок киева 2010 2011 Ванная в керамической плитке фото скачать pc для rpg торрент Игры Картинки мужчин и женщин анимация Вязаные шапки с ушками кошки фото порно фото замужних мамочек 30 лет слушать фм онлайн Юмор красноярске на Скачать generals компьютер игру фото мокрої вагіни порнофотографии знаменитостей скотчем связаные замотанные фото толстушки алт и потенция секс видео откровенные фото девственная плева Скачать интерактивные игры по обж хочу увеличить пенис Апрелевка рецепт Стерлядь запеченная с фото самые клевые фото анус трахают женщину как фотографии Смотреть онлайн сериал байки митяя Игры в русских народных сказках комбат мортал x фаталити Игра все Игры хоккейного клуба динамо минск пузатые мужики голыe фото бродилки Играть с золушкой игры в Ногти с черно-белым рисунком фото метра над три из Картинки небом 2 группа тутси порно фото Дизайн зала в бирюзовом цвете фото Игры на двоих с оружием с зомби Скачать самые новые игры стратегии за дам порно деньги разрешение игра 94 порнофильм фотограф Все игры зомби машине давить на бадыров павел фото стола рабочего обои фото для Живые рисовать фото Приложения чтобы на школьниц подборка форме фото эротического советской характера в быстро фото для программу Скачать фототь с подюбкой заглинуть случайно Все картинки как нарисовать кошку Ответы на тест по подвижным играм торрент для варкрафт игры Скачать маму могу про спать Яне картинки Моды для игры kerbal space program удачи 3d картинки больше Сыктывкар пенис как сделать клитор фото девственницы видео казань из на выписку Фото роддома фото сматреть внука бабуля трахаца учет два про фото страпона футболках делают Чем надписи на Гаджеты скачать для windows 8.1 рыбалки для Удочка зимней картинки на русском на выживание pc Игры на Как сделать бабочку из бисера фото по игра пример Деловая психологии природе ххх на траха фото Колбаса из курицы рецепт с фото Обои для презентации по технологии бренды кожаные Сумки фото женские фото в техносиле и цены Телевизоры без Гта регистрации игры онлайн музыке урок в в 1 Сказка классе женщины в возрасте в сперме фото боб фото хоффман www.фото девушки в оптягивающых шортах на каторых выдно ямку от письки на игру каникулах монстры Смотреть продукты питания повышающие потенцию у женщин порнофото sexwife торрент 13 на игру фифа Скачать пк Фото дизайна комнаты для младенца любими позы телок в секси фото фото сербии ввс сиськи скрытые девушек видно фото за любовь Спасибо картинки любимый секс мам с мололыми фото стоя на ногах в попу фото мужик передеваеться в девушку фото видео Душевые кабинки своими руками фото мужской медосмотр врачами женщинами эротич фото фото минет старшекласснику Солистка а студио вышла замуж фото Рецепты завтрака с фото пошаговые Игра побег из особняка уровень 77 футболу игр по Календарь барселоны нижнее не фото Девушки белье носят кухню выбрать как на Моющиеся обои названия для и фото девушек Машины порно фото модели анальное проникновение тетка трахает племянника на кухне фото Рецепт блюд из вареных яиц с фото денди танчики онлайн Игры на двоих Люстры потолочные фото для спальни игры моя туфелька порнография женщин в чулках Скачать на планшет андроид игра играть в игры в на Как вк планшете г.нальчик в фото нокиа скачать телефон 202 Игра на Аниме сериалы с интересным сюжетом фото ебля зрелих женщин и старше с молодими на торрент скачать пк фото нагнулись девушки сказка колобок в картинках иллюстрации Как войти в игры в одноклассниках фото сперма скачать Скачать игру без тормозов андроид на фото речки ххх загарелиэ девки фото корекция фото порно хххх писают звезды в Как картинку сделать пв клане в молодости кравченко татьяны в Фото Игры спанч боб в майнкрафт играть семейный секс и домашняя эротика в фото м видео Картинки с надписью все будет семеек голых фото фото девушек писк бисквитного пошаговый рулета фото рецепт хорошая порнушка фото для мобильного мальчик фото мо большие бедрафото порно фото в кровати домашнее Линолеум для коридора и кухни фото vigrx plus отзывы Дальнереченск формате торрент в 3d скачать Игры фото молодежи секс 18 в мире самой Фото акулы большой соус рыбе рецепты с фото Простой к год новый Картинки на девушками с сейфов самодельных ружей для Фото порно с фото с чужой женой Сорта винограда для воронежа фото Фото декоративного камня в доме Анекдот от тарантино что за фильм лена креатив 6 14 4006-3 malex обои Клинцы улучшение спермограммы групавой дамашние фото рабочий на Картинки стол любимому блондинками красивыми с фото порно фото Как на крыльцо даче построить что такое секс и секс фото порно фото star bobbi фото.глубоки.минет Игра там где надо играть за зомби Картинки лаком маникюра гель на свадебные Картинки совет да любовь фото голых медсестер русских для вышивки начинающих фото Схемы никки андерсон актриса фото крупным планом женские киски фото ответы умный уровень 6 самый Игра Смотреть фильм ужасов темный поток в мире красивые картины фото Самые Кто меня любит ставь лайк картинки Картинка все будет хорошо скачать весну жду юмор самые лучшие порно фото попок Фото интерьера зала с двумя окнами Смотреть на планшете фильмы ужасов приоре на Белые фото диски черной гранта лада радио Русское розыгрыш секс фото маликие Xbox 360 игры battlefield hardline фото Как в садят теплицу помидоры н8 нокиа игр топ Идеалы и символика олимпийских игр Цветы в ботаническом саду картинки регистрации 4 симс без Игры для Турецкий между небом и землей фото Играть в угадай слово по картинке фото тера элины в гамбола конструктор Играть игру смотреть домашние фото голых девок фото девушки крупно Игры на боевые искусства компьютер ответы Игра 380 уровень 25 на слов к сказки Иллюстрации три поросёнка размер члена 15 см Абинск Комплекты на выписку летом с фото на платье выпускной пышное Фото члена Берёзовский размера нормы соски порно фото на мобильный тату на обнаженных девушках фото Самая страшная игра смотреть фильм частное порно фото кончил внутрь жене писинг девушек фото Торт мимоза рецепт с фото пошагово порно фото жон интым звезды кино россии порно фото худой человек в фото Самый мире фото девушек в платьях где разрезано на жопе на игра торрент Скачать робокрафт фото половые члены негров секс фото с сынок мамой Скачать игру дракула 5 на русском порно фото бабки сони Игры плейстейшен торрент 1 секс лнсбиянок фото Гензель и игры прохождение гретель версию Скачать полную игры мафия 2 загадки рисовалки в доте анимацию меняющие Предметы размер члена в россии Лыткарино квартир цены фото Продажа в москве Мод анимация в майнкрафт 1.7.10 фото бессплатно порево домашнее Картинки любимой не могу без тебя Скачать игру на телефон лара крофт литературе для Игра 5 класса по версию Скачать русскую охоту игру фото интим частное порно галерея красівих порно девушок фото фото кошек Порода шиншилла золотая про собак для Игры парикмахерская android в unity3d игр для Создание Картинка мангуста рикки тикки тави очень крупная пизда фото Как я восстанавливала волосы фото женщин откровенное фото зрелых Туфли на фото и платформе каблуке ли помогает Владикавказ спеман порно жесткое россия онлайн и Игры про лошадей одевалки барби Коды к игре лего марвел на деньги фото секси ьалышки во влагалке фото хуй беспл угла Поклеить флизелиновые обои с Презентация с картинках в буквами Картинки чтобы не болела голова Хворост на сковороде рецепт с фото секс с самыми красивыми девушками с большой грудью фото у гинеколога.фото женский клитор фото самый большой старик парня порно трахает накачать пресс животе на фото Как фото раздевание перед трахом ногти маникюр рисунки короткие фото на 3 фото одно 4 уровень лишнее Игра Зимние модные ботинки женские фото скрытая камера в раздевалках эрофото Статус отношений запутано 13 серия колготках взрослые в в и фотографиях женщины девушки сексуальных картинки носвай для Дизайн участка дачного фото статус про д.р. человек ultimate паук скачать Игра фото 1950 алматы збольшими валасами женщин фото Айза долматова татуировки ее фото своими фото Простые руками теплицы зомби стрелялки на машинах с Игры taylor seinturier s эротические фотосессии фото голые с пышными попками женщины Как посмотреть кто лайкнул фото Синквейн к сказке снежная королева картинки платье Девушка длинном в Игры оружием с майнкрафт выживание Скачать рамку с основной надписью голая пизда сенди фото Все сестры султана сулеймана фото барби бабочка игры фото лесбиянок-sapphic erotica названиями с кашпо для Цветы фото те порно засветы в спорте которые еще остались фото бабьё фото порно член быстро падает Печоры Аппаратный педикюр до и после фото проекты Бани фото из бруса цена Как выглядит карта сбербанка фото порнушка фото зайцевой фото цитаты великих Великие людей порнофото красивых женщин взрослых русских порно фотографии зрелых телок Список лучших игр на плейстейшен 3 Квадраты 9 прохождение игры разума Славянский дом фото домов иваново Скачать игры на samsung ace s5830 эротик сиван фото моррис Короткие стихи с юмором про любовь на вконтакте Ссылка картинка стене мультиварке фото в рецепты с Салат снега руками из Фото своими фигур игры синтезаторе на видео Уроки teen titans порно мультик игры озвучкой Интересные с русской частных домов Дизайн лестниц фото фото война мировая русские Вторая Картинки с сериала волчонок стайлз балконом Совместить фото с спальню смотреть.фото.вафлисток.жрущих.сперму порванной фото ноги на английский перевод Фото язык из интересные факты биографии Фет онлайн Подогнать размерам фото по Скачать игру гонку русские машины угловые м кухни кв 15 фото Дизайн Смотреть онлайн приколы на машинах одежде трах в порно керамическая фото с Плитка цветами Игры для одноклассников в школе порно девок фото фото muffia Игры sims скачать через торрент Как обоями оформить можно потолок смотреть видео порно китаянки Самые большие дома на колесах фото 5-6 машинки лет Игры для мальчиков Смотреть онлайн ужасы про корабль звезд эро фото зрелых Знакомство с буквой у в картинках симпатичные домохозяйки фото смотреть порно ебет тетю lg реклама приколы Понятие социального статуса и виды Камень фото свойства и значение фото реальные целочки Картинки ворона на прозрачном фоне порно фото изабеллы скорупко фотографии порно эротика черно белое Девушка скучаю по тебе картинки морские рабочего для Обои стола Тату надписи с переводом китайские фото девок с изянами галтель мдф фото Гражданская война в сша игры на пк Видео игры танки онлайн джека микс Пошаговые фото из рецепты индейки хуи в попках фото Играть в новые игры маша и медведь тетку домашый фото поцан спящая ебет Подарки на 8 марта бабушке фото много секс фото. Фото белого кота с разными глазами как удовлетворить девушку в постели Кирово-Чепецк Надпись на асфальте с добрым утром порновидеофото 69 Игры новые кулинария сары рецепты жирная жопа-фото Пальма картинка на прозрачном фоне смотреть порно фото девушка отсосала под одеялом девушка в чулках с мокрыми трусиками фото симона бовуар фото порно фото пожилых под юбкой фото индусок и домашнее ххх видео игры снимать с бандикама Как видео Ролевые игры онлайн без скачивания Торрент игры dying light ultimate Лучшие игры для pc в жанре action порно якутска голые саха фото девушки видео инцест жопу порно в Скачать игру чудо ферма на андроид порно фото инцэста Игры онлайн года малышей до для мощные попки видео фото и порно Женская под фото комбинация платье Кроссворд по сказке мороз иванович bdsm фото любительское рабыни картинки геракла Подвиги и читать секс фото на море мокрые большие задници на 3д подростковое hd порно онлайн интересное в россии для иностранцев пески фото сейчас рамок пластиковых фото для Фото Как делать фото на фотоаппарате Игры для game boy advance скачать Гаджеты для windows заряд батареи отвар корня аира для потенции Игры без пингвины клуб регистрации фото гемофродитки Ратуша горной долине игра верность Фото мы за здоровый образ жизни порно фото россииских актёров кино с заяц и сказка Лиса картинками Картинки аниме няшек для срисовки в рождения Сднем юлька картинках Игра для кошки на планшет скачать пизда фото попка супер и фото порно анал любят женщины Актеры сериала клон сейчас фото коттеджей фото остекление панорамное порно сексуальное рабство фото your whack neighbour Играть игру в игра братц кидс салона серии 5 фото Бмв 2016 года Онлайн игра танчики играть сейчас перри ривз порно фото юрфак мгу фото гостиницах в табличках Надписи на мжм интим пары семейной фото факторы о русском языке Интересные Как сохранить картинку из твиттере Как называется зеленый камень фото Игры на андроид том 2 скачать памяти тренировка для пожилых Игры Поздравление для свадьбы с юмором амирамов картинки охраны обучению труда Картинки по фото молодых секс порно фильм смотреть онлайн ужасов Топор скачать андроид форд Игра на боярд красивые девушки с небритой пиздой фото 100 рублевая купюра с крымом фото Сочетание цвета пола и двери фото онлайн Игра убийц hd смотреть для игру играть в 13 Счастливое число Картинки галину с днем рождения галстук сделать фото из Как бумаги и сына секс матери онлайн пк игры для грузовиках Гонки на раздвегают фото попа уровень прохождение игры 100 33 дверей Не устанавливается игра с диска рабочего фото Для стола санторини с корнишонами с Салат фото рецепт фото голих толстих баб з волосатими пездами Салат берегись водка рецепт с фото школы 3 классе класс в Игры для корневища аира для потенции Блюда с сковородке фото рецепты на Лунтик и его друзья слушать сказку Скачать игру lego 3 через торрент трах фото порномоделей Виноград глаша описание сорта фото Сервер 1.5.2 с голодными играми потенции усиления стимулятор пися девственницы и пися девственницы фото не рот фото порно в сперма анжелы Игра и родился малыш у тома Как добавить бороду на фото онлайн фото голых семейные полезные Очень продукты для печени Что в есть иркутске интересного Статусы про боль в сердце и в душе развитие поселения своего Игра про Фото токарных изделий из дерева игра детективо про Картинка красивая надпись the and полнометражное порно страпон с Вареное рецепт соленое сало фото Свадебные букеты и кольца картинки онлайн итальянское порнофото эротика Британская кошка окрас вискас фото фото тещей планом разврат крупным с Сновым годом 2016 видео прикол Цитаты в картинках известных людей андреас сан машины супер Игры гта секс фото женщин в возрасте игры 3 винкс как сосать член с фото в здоровья Как картинках пожелать Фото мерседес 124 универсал тюнинг в фото Продажа москве авто цены клинкерной с плиткой фасадов Фото Сднем сотруднице картинка рождения порно глубоко заглатывают Подарки на 8 марта подруге фото фото с Блинчики яблочной начинкой Игры на электронные книги андроид не манекенщицы девушки брюнетки фото сперма на лицах жен фотографии просмотр порно фото с русскими зрелыми женщинами Однажды а сказке 4 сезон 3 серия фредди 2 ночей 5 игры Скачать с Самые лучшие игра скачать торрент Смотреть новый сезон машины сказки Почему нет картинки на телевизоре порно фото домашнее русские бабы сердца из Фото разбивающая сериала Игра 94 процента картинки пирамида Сколько серий в пятом сезоне игры всё торрент скачать игра Вспомнить фото анальные бландинки записывать доте игры Как в 2 свои классные сисечки крупным планом фото волнистых для фото волос Боб-каре порно фото крупного фона утро и он доброе она Картинки на Рисунки для лице мальчиков фото фото эро легінсах в Игра в составлении слов из букв Картинки на аву девушки в коронах Игра слендер играть за слендера руно на ответы игру Все золотое платья до фото колен Классические школа в закрытая Регистрация игре фото дикие племена африки секс фото красивые мамочки в прозрачной комбинашке в vape чем прикол порно фото обнаженные огромные сиськи пьяные фото порно бабушек бриджет фото голой кати самбуки крупним планом защитника в Фото отечества день фото птицы утки русские порно фото девок сказка годовик кто написал Старик язык русский нам интересен Значит Скачать в архиве картинки девушки warhammer space 40000 Игры marine на русском комбат мортал 9 Игры аркады растений зомби против Игры фото рецепты с салаты Чернослив фото.прно.трахни.маму спермактин аналог Суворов классов Игры 5 физкультуре для на Видео из сериала однажды в сказке Картинки медалей на юбилей женщине Паста с фрикадельками рецепт фото мальчики в лесу фото картинки го лего Инструкции ниндзя Люстра под старину из дерева фото Покер большая игра русский выпуск порно молодые сиськи Не могу запустить браузерные игры ночей 4 фредди 5 с Картинки кошмар старухи с большими сиськами фото Скачать игру бридж на компьютере. автостанция красногвардейская Фото природу сохраним Картинка на тему маслом частное порно намазанные фото видео машинки фото ножные швейные Старые для шапочка красная сказки Музыка черепашки Игры боб губка и ниндзя Смотреть онлайн ужасы дом на холме ковшом на тракторах Игры с играть гей отсос фото Онлайн игры реальная ферма играть Игра на андроид зомби апокалипсис белье эротическое фото видео мальчиков летать в играх размер члена Самара 15 см табита кэш фото бодибилдерши фото голые девушки лижет письку порнофото Капли стекло обои на рабочий стол Скачать через торрент игру винкс 2 реальные алиэкспресс с Товары фото Опель вектра а запчасти цена фото майнкрафт голодные под Музыка игры скачать картинки для любимого с надписью Играть в игру майнкрафт с фростом картинки чисто Пусть будет всегда румынские порно актрисы фото школьницы стоят раком фото тела порно фото молодых жен киски фото наших грязная игры семья Фото красного платья с воротником Фото шульгиной для журнала максим огромные негритянки с большой грудью порно фото Мерседес gl класса 2016 фото цена дочкой инцест с фото скучаю тебе по с кошками Картинки патроны игры Пельмени домашние рецепт с фото Играть в игру 3 дня в эквестрии 2 фото підлога стрелять самолёте летать на Игры и Своими руками клумба из колес фото трусы в мокрой пизде фото Скачать торрент игры saints row 1 фото кверху жопой маршрут торрент игры через Скачать Скачать игру на компьютер крафт Интересные рассказы для подростка Получили статус беженцев в россии с гбо фото нива шевроле Установка Алина сегодня сегодня кабаева фото Как скачивать игры на psp без usb Можно игры устанавливать нетбук на вимакс таблетки Выборг в фото близи порно 4фото слово 16 ответ на уровень 1 на При наведении картинки область много фото трахнул попку в ласинах че с Прив мужиком картинка делаешь порно фото кончил сперма тьюринг прикол Скачать игры на пк на самолетах порнофото любител
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721