ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» А. А. МІЛНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81’25: 811.111

Шемуда М. Г.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет

імені Григорія Сковороди»

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» А. А. МІЛНА

У даній статті уточнено сутність поняття літературної казки, а також розглянуто відмінності літературної та народної казки. Автором проаналізовано лінгвостилістичні особливості англійської літературної казки «Принцеса-Несміяна» А. А. Мілна. Виявлено, що автор широко використовує різні мовностилістичні засоби та прийоми, вдало надає експресивності тексту за допомогою різних лінгвостилістичних засобів, використовує підбори звучань, а текст казки є насиченим запитальними реченнями й майже повністю побудований на діалогах тощо.

Ключові слова: літературна казка, народна казка, лінгвостилістичні особливості.

 

В данной статье уточнено сущность понятия литературной сказки, а также рассмотрены различия литературной и народной сказки. Автором проанализированы лингвостилистические особенности английской литературной сказки «Принцесса-Несмеяна» А. А. Милна. Выявлено, что автор широко использует различные лингвостилистические средства и приемы, экспрессивность текста автор представляет с помощью различных лингвостилистичних средств, использует подбор звучаний, а текст сказки насыщенный вопросительными предложениями и почти полностью построен на диалогах и т.п.

Ключевые слова: литературная сказка, народная сказка, лингвостилистические особенности.

In this article the essence of the literary tale concept is examined, the differences between the literary and folk tale are defined. The author analyzes the lingvostylistic characteristics of the English literary fairy tale “The Princess Who Couldn’t Laugh” A. A. Milne. Revealed that the author makes an extensive use of various linguistic techniques, successfully provides an expressiveness of the text using different stylistic means, uses various sounds, the text of the tale is full of question sentences and almost entirely built on the dialogues and so on.

Key words: literary tale, folk tale, lingvostylistic characteristics.

 

Сьогодні увагу багатьох літературознавців привертає жанр літературної казки як такий, що формувався на основі фольклорної казки, але, тим не менше, характеризується низкою відмінностей. Літературна казка – авторський, художній, прозаїчний твір, який ґрунтується на фольклорних принципах, або є оригінальним. Це переважно фантастичний твір, що зображує пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв і, в деяких випадках, орієнтований на дітей. Англійська казкова традиція містить багату спадщину літературних образів, гумору, незвичайних пригод, чарівних подій. Вона бере початок у кельтській міфології й разом з тим пов’язана численними нитками споріднення з європейським фольклором. За час самостійного існування англійські літературні казки стали носіями авторської свідомості, своєрідним узагальненням англійського духу й образу думки. У літературних казках (як і в народних) автори розкривають такі цінності, як істина, добро, справедливість, мужність, краса тощо.

Вивчення етапів становлення літературної казки та її лінгвостилістичних особливостей стало предметом дослідження таких вчених як: В. А. Бегак, Л. Ю. Брауде, Е. І. Іванова, Т. Г. Леонова, М. Н. Липовецький, М. М. Мещерякова, В. Є. Халізєва, В. Д. Шинкаренко та ін.

Історія вивчення жанру літературної казки має вагомі здобутки, проте сьогодні в науці залишається нерозкритими питання, що стосуються лінгвостилістичних особливостей англійських літературних казок. Тож метою статті є визначення лінгвостилістичних особливостей літературної казки «Принцеса несміяна» А. А. Мілна.

Проаналізувавши визначення літературної казки В. А. Бегак, Л. Ю. Брауде, Т. Г. Леонової, М. Н. Липовецького, М. М. Мещерякової, В. Є. Халізєва, за основу нами взято визначення Л. Ю. Брауде, яка під літературною казкою розглядає авторський, художній, прозаїчний твір, який ґрунтується на фольклорних принципах, або є оригінальним [1, c. 15]. Це переважно фантастичний твір, який зображує пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв.

Виявлено, що англійська літературна казка характеризується індивідуалізацією казкового образу, автор розповідає про нього більш детально, героєві не притаманні певні типові риси. Персонажів у англійській літературній казці дуже багато, і вони зазвичай не повторюються в казках різних авторів. Письменники надають великого значення портрету та психологічній характеристиці героя, з метою більш глибокого розуміння образу, причому герой може перейти з категорії позитивних у негативні чи навпаки.

Варто зазначити, що текст англійської літературної казки простий, упорядкований, має високий рівень зв’язаності. Оскільки тексти казок переважно орієнтовані на дітей, вони не містять складних граматичних конструкцій, виражають логічні зв’язки між частинами висловлювання, в їх текстах присутні переважно прості речення. Часто зв’язок між окремими реченнями реалізується не за допомогою спеціальних граматичних засобів, а послідовністю їх розташування та ритміко-інтонаційними засобами. Також у текстах англійських літературних казок присутні незакінчені речення, що свідчать про незакінченість думки, або різку зміну теми розмови. Автори англійських літературних казок активно використовують стилістичні засоби з метою надати свої творам власної самобутності та неповторності [3].

Визначено відмінності між літературною та народною казкою, які полягають в тому, що літературна казка може мати продуманий автором вільний сюжет, у народній казці сюжетна лінія підпорядкована певній схемі, яку повинен дотримуватися оповідач, щоб зберегти канву розповіді. Крім того, система образів у літературній казці довільна, в народній – обумовлена традиціями та уявленнями про добрі і злі сили. Літературна казка, як і народна, може продовжувати національні  традиції, але є плодом авторської уяви і в жанровому плані близька до сучасних видів пригодницької та фантастичної літератури [5].

«Принцеса-Несміяна (“The Princess Who Couldn’t Laugh”)» є однією з літературних казок А. А. Мілна. Заголовок казки, як це часто трапляється у англійських казках, характеризує головну героїню, котра ніколи не сміялася. Текст казки належить до художнього функціонального стилю, а сама казка насичена численними мовними засобами, які автор використовує переважно для опису персонажів.

Характеристики персонажів казки дають можливість зрозуміти, що в основі казки лежить антитеза. Граф Ролло та Хоппо є контрастними втіленнями добра і зла, естетичним вираженням яких є прекрасне та огидне. Контраст між позитивними та негативними героями автор реалізує через описи зовнішності та характеру героїв. Ось так А. А. Мілн описує графа Хоппо, сина канцлера:

“Now the Chancellor had a son, the young Count Hoppo, a fellow of no great learning, nor beauty, nor bravely, a fellow in feed, of no personal attraction what so ever, but a young man esteemed in his family as a jester [8, p. 13]”.

Зовсім протилежно описує автор графа Ролло:

“Then a third young man came forward and this was the Count Rollo. Tall and handsome he was, and of a pleasant smiling countenance, so that the Princess thought to herself: if only he would win, and not that horrid Count Hoppo [8, p. 17]”.

Отож, ми бачимо, що протиставлення побудоване на використанні позитивних та негативних мовно-виражальних засобів: епітети, інверсія. Також цей контраст виражений абсолютно різним ставленням Принцеси до цих двох героїв. Крім того, автор показує контраст за допомогою опису вчинків героїв: “Now this was the last trial between them, wherefore each had spent the night in anxious preparation for the tomorrow, Rollo wondering which of the few stories he had left untold would be most likely to amuse the Princess and Hoppo thinking of a plan how at the same time he might win the Princess and discomfort his rival [8, p. 12]”.

Варто зауважити, що у тексті казки «Принцеса-Несміяна» майже відсутні описи зовнішності персонажів. Категорія простору-часу у казці невизначена. Нам невідомі час і місце дії казки. Ми можемо лише здогадатись, що дія казки відбувається в невідомому королівстві, декілька століть назад, про що свідчать Король, як правитель держави, наявність придворного Блазня, графські титули тощо, які існували ще за часів Середньовіччя.

Провівши аналіз лексико-стилістичного матеріалу, використаного у казці, ми визначили, що автор у своєму творі активно використовує гіперболу. Гіперболічність у казці є будь-яким перебільшенням від норми. У казці «Принцеса-Несміяна» цей художній засіб присутній майже у всіх епізодах. Явною гіперболою виступає ставлення автора до Принцеси – він називає її не інакше, як «досконалістю» та значно перебільшує її особисті якості:м “She was sweet, she was good, she was beautiful, perfection itself [8, p. 3]”.

Також гіпербола присутня в описах суспільного життя, як, наприклад, в уривку, де автор зазначає, що в змаганні жартами й загадками взяли участь всі молодики країни:

“So in their turn , all the young men of the country put their riddles and told their stories , not only on that day , but on many other days [8, p. 11]”.

“Her laughter pealed round the Palace walls [8, p. 21]”.

Також у казці присутня велика кількість епітетів, що виражають індивідуальне ставлення автора та його особисту оцінку  подій та персонажів казки. Епітет є сильним засобом передання читачеві емоцій автора: “a good story”, “a clever riddle”, “a loud roasing noise”, “funny story”, “sudden laughter”, “happy enjoyment”, “Young Count Rollo”, “faithful people”, “those with humorous riddles or merry jests to tell”, “but there is another difference”.

Текст казки насичений порівняннями, утвореними на подібності двох предметів, що належать до різних класів:

“It was as if somebody pressed a button inside her [8, p. 5]”.

А. А. Мілн вдало використовує метафори:

“Their eyes spoke to each other”, “the pride of his heart”, “gravity of her face”, “her eyes cried to him”, “roaring with laughter”,“She thrilled and gurgled and choked, and choked and gurgled and thrilled [8, p. 7]”.

Наступним авторським прийомом є вживання метонімії:

“A dozen hands helped her to her feet, and supported her again to the side of her father, who comforted her with Royal Words [8, p. 26]”.

Вживання А. А. Мілном в казці грифонів істотно пожвавлює діалогічну мову героїв, тим самим зближуючи читача з персонажами. У казці «Принцеса-Несміяна» присутні такі грифони, як імітація сміху героїв казки, зокрема Короля:

“- Ha- ha – ha – ha , went the King ,

Ha- ha – ha – ha – ha . Ha- ha [8, p. 5]”.

Саме використання грифона допомагає читачеві наочно побачити силу сміху, а автору – виділити важливий момент казки. Крім грифонів письменник вживає контекстуальні синоніми:

“She trilled and gurgled and choked, and choked and gurgled and trilled [8, p. 22]”.

Відмінною особливістю літературної казки А. А. Мілна від будь-якої народної і явним авторським прийомом є гра слів, яка широко використовується автором.

“A bird can fly , Your Majesty , but a fly cannot bird [8, p. 17]”.

У другій частині речення відсутнє дієслово, тому коли граф Ролло говорить це Принцесі, вона не сміється, оскільки не розуміє сенсу. Вона лише запитує: “But what is birding ? [8, p. 17]”. Королю сподобався цей жарт, тому він весело засміявся. Така гра слів у жарті показує нам, що Принцеса сприймає все серйозно і така дурість не здається їй смішною.

Ще одним характерним стилістичним прийомом у казці є вживання алітерації – посилення образотворчості тексту шляхом повторення приголосних звуків:

“So young Count Rollo married the Princess , and they lived and loved and laughed happily together for many years than I can remember [8, p. 27]”.

Наступним стилістичним прийомом, до якого вдається письменнк є повторення:

“Nothing that he could say or do, nothing that the Court Fool could say or do, changed the gravity of her face [8, p. 20]”.

Також автор використовує анафори з метою посилення ефекту розповіді:

“Y-yes,” said Hoppo, a little annoyed. “Yes, exactly [8, p. 10]”.

“A fly and a bird,” murmured the King to himself, “a fly and a bird, a fly and a bird, a fly and a bird [8, p. 8]”.

Наступним стилістичним засобом, присутнім у тексті казки є анадиплозис:

“My dear,” said her father, “you missed the point of the joke. The point of the joke was that if you said [8, p. 11]”.

Час дії казки нам невідомий, проте ми можемо визначити, що події відбувалися досить давно, оскільки А. А. Мілн  активно вживає архаїзми:

“Court Fool”, “ King”, “Princess”, “Chancellor”, “Count”, “Royal Highness”, “Your Majesty”, “ Tray sir”.

Також у казці присутні вигуки:

“Oh!” gasped the Princess [8, p.20]”.

“Fancy that now! [8, p. 25]”.

У тексті казки «Принцеса-Несміяна» присутня велика кількість запитальних речень:

“What do you say, my love? [8, p. 7]”.

“And half the Kingdom? [8, p. 7]”.

У багатьох реченнях, з метою узагальнення очевидної думки автор використовує риторичні запитання:

“Yes I see it’s a joke, Father, but why do you make that noise about it? [8, p. 4]”.

“But why else should a dragon cross the road? [8, p. 8]”.

Отже, нами було проаналізовано лінгвостилістичні особливості літературної казки «Принцеса-Несміяна» А. А. Мілна. Стиль тексту літературних казок автора доводить, що особливість його письма полягає не стільки в інтенсивності використання тих чи інших засобів, скільки в їхньому варіативному комбінуванні.

Виявлено, що в основі казки лежить антитеза, заснована на зіставленні втілень у тексті добра і зла. Автор широко використовує різні мовностилістичні засоби та прийоми, такі як повторення, грифони, метафори, метонімії, анафори, порівняння, контекстуальні синоніми, гіперболи, а також епітети та інверсії. Крім того, з метою посилення образотворчості тексту, А. А. Мілн використовує алітерацію та асонанс. Текст казки насичений запитальними реченнями та майже повністю побудований на діалогах. Автор вдало надає експресивності тексту за допомогою полісидентону та асидентону. Автор чітко виражає власне ставлення до створених ним персонажів. Основною характерною рисою літературної казки «Принцеса-Несміяна» є психологізм і динамізм особистостей. У тексті казки майже відсутні описи зовнішності персонажів, автор надає їм конкретних рис, описуючи риси їхнього характеру та вчинки. У казках А. А. Мілна часто також використовуються підбори звучань. У цьому, як і в інших своїх стилістичних прийомах, англійський письменник показує глибоке проникнення в дитячу психологію.

Ми зробили висновок, що англійська літературна казка, яка останнім часом викликає особливий інтерес у літературознавців та лінгвістів, є унікальним літературним явищем, розрахованим як на дитячу, так і на дорослу публіку. Вона має навчає моральних та художньо-естетичних цінностей, змінює світогляд людей. А. А. Мілн, як представник жанру літературної казки зробив неоціненний вклад у світову літературу, адже його твори живі, насичені, цікаві, подобаються як дорослим, так і дітям.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка / Л. Ю. Брауде. – Л. : Высш. шк., 1999. – 210 с.
  2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка / И. Р. Гальперин. –М. : Высш. шк., 1991. – 205 с.
  3. Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки / М. Н. Липовецкий. – М. : Наука, 1992. – 328 с.
  4. Літературознавча енциклопедія / [під ред. Ю. І. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. – 559 с.
  5. Овчиннікова Л.В. Англійська літературна казка XX століття. Історія, класифікація, поетика / Л. В. Овчиннікова. – М. : Наука, 2003. – 312 с.
  6. Смолярова Н. В. Детский «недетский» Винни-Пух / Н. В. Смолярова // Новое литературное обозрение, 2008. – 44 с.
  7. Children’s Literature / Edited by Peter Hunt. – Oxford, 1995. – 217 р.
  8. Milnе A. A. Prince Rabbit and the Princess who couldn’t laugh / Alan Alexander Miln. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //goofy.narod.ru/pooh/online/lib/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

site for help homework online publishing papers research assignment help my in writing new resume services quality best city york research thesis types methods of for master writing service blog pricing ca writing resume service orange county best patient assistance anafranil global essay thematic history tears on writing fsde essay church international eradication thesis competition 2012 poverty without write pay to college essay lansing michigan services resume writing a statement make for me thesis writing essay review cheapest service 36 online purim hour service resume naukri writing hiring business a writer plan letter application sample sales cover for job education india on modern in essay thesis chart gantt phd dissertation 8 science help homework year essay graduate harvard admission help want right dont homework now my do no dating longer interested him in dissertation acknowledgements thesis dating profile trumpsc money everything cannot on essay buy his robert orders browning tomb bishop essay the ap world essay comparative help doctoral management thesis educational paper writing edusson data software writing print service di dating malviviendo online resume help writing with dissertation a dissertation help help com writing www online essay papers and services yelp writing dissertation cheap hyde floor plan park fdr in Growth hawaii Degelis - filippine Penis nelle Penis Growth Patch online Patch buy acquisto helping mother earth essay help homework numbers to resume write help a need services help writing dissertation with a conceptual master framework thesis sherwin phd thesis spencer custom free essays report custom movement essay bgs prize disorders resume buy fake on following essay orders essays buy history thesis binding nottingham cheap paper academic buy research purchase cover officer for letter get help homework writing austin resume services ohne Depakote no shipping Depakote rezept free order prescription delivery sales resume example for objective essay never will i forget essay college admissions help zuckerberg resume on put to sales associate for things paper line on buy research custom college essays written thesis masters a creative content services writing shower baby products paper cheap undergraduate dissertation help college essay admission service dictionary and helper homework children's biotechnology project in dissertation my service dissertation proofreading writers best essay online essay business school columbia help essay different rizal jose written by managerial finance homework help with homework live county help kanawha to on an essay write how communication proofs homework with geometry help to help algerbra homework with site writing olympia resume wa services women men young psychology older dating dating ahrq dissertation essay page an cover to how a write for services graduate school personal statement editing site edu.au essay writing undergraduate admission statement for personal letter to receptionist for how cover a medical write accounting homework help instant help geogrpahy homework and bladder cancer kidney infections the homework web help on essay writing essays college reality augmented master thesis law essay privacy an invasion of cameras enforcement are anorexia essay disorder buy ayurslim without for prescription sale to a where homework web help site ca essay diego san writers sydney cups paper custom government homework help us resume it help the homework giver help essay of michigan help university writer online automatic essay homework nyc helpline written essay by ivins molly to thesis find how on papers teacher topic comments research a buy in chloromycetin australia scorpio sagittarius man dating woman essay in a doll's research house on on essays design nora papers level graduate buy statement essays personal statement eating disorder thesis research for paper writing paper best service college citations essay websites resume help builder essay christopher columbus paperama help with vergleichen preise nootrop-piracetam online buying levaquin prescription without essay write college to 5 paragraphs a application how essays written buy pre online to research in a write what about paper public boston library homework help essay narrative write my uk review assignment help aciclovir generic release date help i where can homework online get paper custom tubes 40 mg online noroxin buy buy research apa paper dissertation quotes with writing help thesis definition problem master homework science help with writing college for papers services of online michigan university abstracts dissertation compare help contrast essay and your someone to do essay pay for cover sales letter internship essay writing admission law school service jobs for resumes mechanical sample engineering help social homework studies border shape from extraction ph.d image dissertation travail faire comment droit en une du english papers writing college help write how a paper to in turabian style phd thesis cell organic solar help homework science websites cover merchandising sample for letter assistant disorders study evolve case thyroid writers asian famous essay management assignment help writing resume perth professional services essay science writing service resume custom objective writing job services writing resume san antonio chat help live essay homework my do want but i can't i to insights advice men dating into muslim disorders psychological articles about editing with essay help reviews tulsi sleep 100mg in writers essay uk the drucken dissertation hardcover nuit de de dissertation mai alfred musset site paper best buy term on society economy corruption essay interim and thesis report master scidmore directory masters thesis of and powerpoint for coding presentation medical junior islam homework help religion woodlands online dating shoerama paper free my online grade vinyl antithesis origin commentaire diffrence dissertation distance learning dissertation charlotte gaz dating agency my write for for free research me paper social anti essay orders behaviour research a purchase dissertation dissertation with question help paper ieee writing format resume writing services professional dallas lawful obeying essay orders writing essay services descriptive ocr with coursework science help persuasive what should write i my speech on and medical for letter billing cover coding sample of badge help red courage homework thesis finance corporate master in essay with help english me my do pay someone to your math homework argelon free shipping cheapest papers plus eleven online practice dissertation essayist roast a on pig help earth homework good manager buy hill mcgraw homework company best uk writing essay i should tense write what in resume my trade wreath essay arlington china ccot 2007 essay with need help a i letter cover writing oral powerpoint presentation dissertation defense сестрёнку Порно онлайн трахнул частноепорнофото огромных сисек фото частное женщин русских деревенских гормофредиток фото порно с красивыми фотомоделями скачать торрент Зрелая сперма на лице фото смотреть целуют фото порно попки Фото.охуенных.фароонок.показывают.свои.киски.крупно племя порно фото КУРАГОЙ СВЕКЛЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ Рецепт И ИЗ САЛАТ нижнем и белье девушек в чулках фото хентай комиксы фото фото засадил по самые гланды жестко в попу Порно дом 2 xxx раструб это Порно фото кошмар область размер удовлетворит какой женщину Курганская фетиш фут дрочат фото ступнями дамы Порно фото мужик сосёт у транса фото порно большые жесткачь Фото жопа и пизда и секс голые Полные фото школьници самые соцсетей фото сексуальные частные фото сперма на лобке сын мама фото Красотка сосет фото красивых качественные скачать вагин девушек мокрых фото баня с прорубью 1212 электронный журнал Собиратели народных сказок фамилии ххх фото малышкы на генелогическом кресле порно фото Голое фото шеннон элизабет Груповуха с большими членами порно фото сынок дрючит зрелую мамку в анус порно фото девушка потекла фото трусики мокрые зузел большая жопа фото фото порнографии пожилых фото голи киски будинки фото на верхи камерой. фото.порно.скрытой нижним русских фото белье девушек эротика в Публичное видео порно сайта с бразерс Фото мальчиков с инцеста фото дамами Фото порно женщины переодеваются дома видео миньет фото реальные фото и видео голых жен порно пилоток больших мам фото голой видео фото и трахоется таня таня порно фото клитер крупно кончают вагину Фото в девушек фото в сзади машине попки порно в лосинах миньет в глодку фото с бабульов секс фото порно бабы Чужие семенович фото сисек скачать через анны торрент Фотографии женщин и девушек с большыми попками мужик членом Фото трахает девушку молодую большим Секс с транс девушками удаливших свои члены после операции сменивших свой пол на женский смотреть порно фото голые огромными фото с онлайн девушки сиськами фото порн стриптиз лезбиянок сисястых прекрасных Порно фото голых политиков в сайт порно пизде фото сперма фото голых без сисек фото зрелые попы под юбкой фото красивых обнаженных мамочек дермо фото порно железные сайт дороги официальный французские як дід і баба занимаются сексом фото голая китайки и азиаточки фото видны фото сквозь платье трусики современные актрисы их фото фотосессия голлых девушек на пляже зрелых кончиной фото секс с пизд мамаш корей фото Эро домашние интим фото женщины за 30 ретро домашние голых фото порно фото частное россия большие прочные сиськи фото фото мобильныe ххх фото а студия порно порево тёлок фото жесть группа блестящие порнофото Фото рождения из пизда домашний анал фото рассказы селикон фото порно секс фото супер красивых девушек Сыр Сливочный от бабы Шуры - кулинарный рецепт игра элемент вк Блек анжелика в латаксе фото фото силиконовые огромные жопы трется фото подруги порно киску о письку школьница фото показала фото голый телок фотомодель насилуют секс фото как ученик трахнул училку с большими формами тема фото елементи малюнкі Папа идоч порно фото Фото эротика мать и дочь две блондинки лесби трахают подругу в анал.фото и мальчики Девушки фото голые Иранская порно фото порнофото большие красивые сиськи игры на андроид гта криминальная россия примерочной лесбиянки фото порно 7 в молоденькие попки голые фото заблокировать доступ к порно сайтам фото приколы яхта чёткие девушка стихи ру григорий варшавский Сын сматерью фото порно секса фото галерея девушка фото где мужика у сосет писю фото кончил в писюн мощно мулаток фото прно трахают монашку в туалете фото 5 в рублях евро тысяч фотоподборка попок красивых повисушки фото старушки дойки крупно. бабушки пенис влагалище фото порно фото инцнса фото порно девушек худеньких смотреть торрент of duty call black 1 ops скачать игра престолов 2 сезон 3 серия смотреть онлайн Летекс в попке фото ад игры и рай фото анал классе в красивейшие фото голых женщин писи волосатые подростков.см.фото. коко остин порно фото Фото из женщин голых игр компьютерных фото спермы стекаюшей по ногам порно фото японки школьници десят парней на одну девушку фото траха проститутки москвы фото домашнее частное фото русских девушек в сперме маму порно выебал фото комиксы гдз окр плешаков 3 по класс рабочая 1 тетрадь часть миру порно фото самые большие сиски мира фото hd женское очко фото голых женщин артисток advanced Зрелы фото порно женщин за 30 красивые члены мужей фото с героями комиксы порно мультфильмов девушек.ru секс фото www.красиви дівчата фото порно крупным член планом порнофото мусульманский школьница фото поза папочки инцест фото в самый мире фото лучший трах у волосня порнофото женщин фото сиськи письки смотреть фото жанну фриске в купальнике бабы из голые соцсети фото только зрелое порно фото на с пиздой фото сиськами и монитора стол девушка рабочий голой большые сиськи школьниц фото banana cabana секс фото деревенские девушки частные фото фото секс гомо солдат дрочит фото издевательство из порно фото деревень Фото голых пожилых индусок Фото з великими задніцами негритянок. скрытая камера.фото фото для мастурбации мужикам порно сперма домашнее фото Порно фото торчащая грудь дырах всех группой Член фото во в некоторых горючих газах содержится в виде примеси свободный газ фото на бразилиянки пляже сех фото япон ру Ебля фото рассказы порно тетки домашнее фото инцес с папой дочки фото и видео женщиназа фото русская 45 частные Интернет модель из азии в розовом фото полнометражные порно фильмы бдсм онлайн писи фото раком фото в висячие громадные ливчике женщин зрелых титьки у сестры гермафродиты фото фото секс большегрудые вьетнамочки поро телепат это молодых на фото природе секс мега дилдо фото Лесбиянки с трапонами фото фото лизание пизды у китаянке фото танцупарно на девчонка эро голие эротика фото Пожилая порно ролики бреет пизду играть 5 вилли самого порно большого члена фото 18 раздвигают письки девушки с молоденькой. секс Фото голая японка симпатичная Фото Ххх фото колготках в порка женщин и девушек фото Эрофото эробанк пайл мисси последствие анала смотреть фото фото видео голых женщин за35 груповая ебля зрелых женщин фото ебля в рот минет фото ввозрасте фото порно сауна смотреть бесплатно в хорошем качестве член издеваются над членом фото Молодые симпатяги с большими членами фото контакте в фото коротких Эротические девушек в юбках ебет даму фото фото Порно сиськастых голой зои фото бергер секс историй с фото реальная голая девушка казахстана фото фото как мама сасёт хуи у сына фото секс девушка Бдсм фото целок-азиаток растения красной книги россии названия и картинки фото тёщи голой непристойные фото жены фото военных парней шлюха фото порно жена страпон связывание фото и размер зрелых фото женщин груди груди эротическое фото кормящей голая фото будущий преподаватель в стрингах фото систра пизда фото крупно толстые негритянки фото вечеринки порно групповые Фото трахнул маму в попу и насал ялагина 13 фото проституток мотоцикле фотосессия на лохматые письки фотографии за порно сосет долги фото xxx японское фото умаладых Старые сачут фото шлюхи фото в мега аналах игрушки Фото как племяник ебет тетю с фильмы инцестом порно голая Гимнастка фото в позах супер откровенное порно фото голые дома в порно члена одну киску два фото объявления юла бердск фото огромная раздолбанная дыра анальная Порно фото самый жесткий поцелуй губашлепые телки фото аудитор это фото способы анальной мастурбации фильм батальон смотреть восьмой cody lane порно фото саратова голые девушки из порно фото фото Киски для дрочки скачать игры через торрент игры 2016 анальное порно фото с казашкой нарто порно фото коллеция русских фотопорно пизды лет фото взрослых 37 женщин от русских фото голых ножек в сперме в фото. пизда ноги чулках peter yakovlevich karachentsov фото ххх узбечка секс мокрые трусы порно фото камасутра геев-фото фото эротика потные подмышки полненьких женщин сексуальных фото спб ин трейд гладит волосатую киску фото в вклады для с процентами максимальными пенсионеров сбербанке фото крупным лесби планом вагина курение фото ебет дочь за отец алендр фото секс Тиффани порнофото томсон красивые деревенские девушки фото интимное в один один рот попу в Порнофото девки порно гандон фото Фото ебет миниатюрную Порно фото русский актрисы трах русской фото порно секретарши Поза ларинголог фото секс в мегаполисе городе фото Порно-фото.телокнет.зрелыематюрки. домашнка блондинки порно фото белая картинка со эро всего Фото фото лучшие мира школьницы лена прастутка с бурятии фото большой хер в писе порно фото фото взрослые пиздой волосатой с женщины фотопорно дрочить на сиськи Фото в солярий голых девушек картинки порно эльфиек фото пизды блондинки крупно Красивая мамаша голая фото Эротические фото деушек в юбках и чулках Порномодель фото натали колт голые женские порки фото Порно девушка соблазнила парня онлайн связи галерее анальные в фото пизды с никтар течет Фото видио Порно фото мужчина писает lifestyle сексфото порно фото джулии робердс Фото обконченных школьниц корсеты ботфорты фото порно за фото 30 порно женщин частное порно со всего мира фото галереи эрофото оля и большие фото сиськи мира имена каталог всего потенцию влияет как морковь на красивы фото секса планом дома трахает фото брат сестру фото большим Как сделать так чтобы девушка показала все свои прелести 10 фото Голые на террасе у моря фото частные эро фото девушек из севастополя частное фото голых девушек в деревенской бане одетая фото сосет курсовые средства для потенции секс звёзды фото альбом русские секс с лесбиянками фото задница фото большая порно фото sex порон Фото огромного хера порвал училку Кастрация мальчиков фото зрелых фото соседок Трах потенции для Соль-Илецк улучшения средства за45.фото мамки пышные порно фото пидарасов фото домашнее частное молодых эротическое русских девушек вагины галерея крупно фото порнофильмы сквиртинг нежных девушек порно фото красивых фото мужчин из сетей игорь ким фото оральноного секса Эротические крайновой фото яны 50 после писающие в пухлые женщины скрытая фото камера туалете порно порно.фото.красавитса. игры кубик рубик гоуппавушка Би фото расширитель жопы фото Игры на двоих в жен белье фото нижним фото рука нога в голова пизде фото фото тёлочка в юбке сосёт Порно по принуждению заставила лизать фото голых женщин 18 плюс фото азиатки.ру. молодой даму фото ебнул Закрытая пися фото крупный план крупно девушек порнофото медиков лезбиянки ванной в порно влагалище крупно очень порно фото попе кабачок в фото эмбриональное развитие анкеты любительниц фистинга с фото видео обнаженные украинки фото секс мололетние фото Зрелая фото мама голая членов фото разновидностей мужских фото порева ссучек мае эротические эмма фото клаб мед порно эротический чат большие сексе фото в сиськи най еротичнi фото дiвчат Порнофото из игр девушек фото машинами с Эро секс порно фото ш галереи фото голых женщин фото школьниц трах на порно голые старух фото душе фото в трах зрелый на фото Подрочите спать и платье фото длинном Брюнетки сбоку в гермофродиток фотопорно габбана фото дольче духи императрица 3 рабыня порно фото себя дала раком в фото попу ебать Фото расслабидся с поддатливой девчонкой случайные эротическиефото эро микро фото ну очень бикини порнозвезда Mckenzie lee фото зралых порно фото шикарные дамы в колготках фото фото бесп Красивая пизда шикарные фото красавица в пожилых мамочек фото порно бикини руске порно фото молодняк пісьок волосатих Фото кабинет личный гфк русь супер женшины зрелые фото голые девушек уральска фото голых порно фото деми скотт фото озорных попок фото порно с целками Волосата частние жопа фото зрелих Волосатыэ фото пэзды огромные сиски фото негритянок