ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» А. А. МІЛНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

81’25: 811.111

Шемуда М. Г.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет

імені Григорія Сковороди»

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ «ПРИНЦЕСА НЕСМІЯНА» А. А. МІЛНА

У даній статті уточнено сутність поняття літературної казки, а також розглянуто відмінності літературної та народної казки. Автором проаналізовано лінгвостилістичні особливості англійської літературної казки «Принцеса-Несміяна» А. А. Мілна. Виявлено, що автор широко використовує різні мовностилістичні засоби та прийоми, вдало надає експресивності тексту за допомогою різних лінгвостилістичних засобів, використовує підбори звучань, а текст казки є насиченим запитальними реченнями й майже повністю побудований на діалогах тощо.

Ключові слова: літературна казка, народна казка, лінгвостилістичні особливості.

 

В данной статье уточнено сущность понятия литературной сказки, а также рассмотрены различия литературной и народной сказки. Автором проанализированы лингвостилистические особенности английской литературной сказки «Принцесса-Несмеяна» А. А. Милна. Выявлено, что автор широко использует различные лингвостилистические средства и приемы, экспрессивность текста автор представляет с помощью различных лингвостилистичних средств, использует подбор звучаний, а текст сказки насыщенный вопросительными предложениями и почти полностью построен на диалогах и т.п.

Ключевые слова: литературная сказка, народная сказка, лингвостилистические особенности.

In this article the essence of the literary tale concept is examined, the differences between the literary and folk tale are defined. The author analyzes the lingvostylistic characteristics of the English literary fairy tale “The Princess Who Couldn’t Laugh” A. A. Milne. Revealed that the author makes an extensive use of various linguistic techniques, successfully provides an expressiveness of the text using different stylistic means, uses various sounds, the text of the tale is full of question sentences and almost entirely built on the dialogues and so on.

Key words: literary tale, folk tale, lingvostylistic characteristics.

 

Сьогодні увагу багатьох літературознавців привертає жанр літературної казки як такий, що формувався на основі фольклорної казки, але, тим не менше, характеризується низкою відмінностей. Літературна казка – авторський, художній, прозаїчний твір, який ґрунтується на фольклорних принципах, або є оригінальним. Це переважно фантастичний твір, що зображує пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв і, в деяких випадках, орієнтований на дітей. Англійська казкова традиція містить багату спадщину літературних образів, гумору, незвичайних пригод, чарівних подій. Вона бере початок у кельтській міфології й разом з тим пов’язана численними нитками споріднення з європейським фольклором. За час самостійного існування англійські літературні казки стали носіями авторської свідомості, своєрідним узагальненням англійського духу й образу думки. У літературних казках (як і в народних) автори розкривають такі цінності, як істина, добро, справедливість, мужність, краса тощо.

Вивчення етапів становлення літературної казки та її лінгвостилістичних особливостей стало предметом дослідження таких вчених як: В. А. Бегак, Л. Ю. Брауде, Е. І. Іванова, Т. Г. Леонова, М. Н. Липовецький, М. М. Мещерякова, В. Є. Халізєва, В. Д. Шинкаренко та ін.

Історія вивчення жанру літературної казки має вагомі здобутки, проте сьогодні в науці залишається нерозкритими питання, що стосуються лінгвостилістичних особливостей англійських літературних казок. Тож метою статті є визначення лінгвостилістичних особливостей літературної казки «Принцеса несміяна» А. А. Мілна.

Проаналізувавши визначення літературної казки В. А. Бегак, Л. Ю. Брауде, Т. Г. Леонової, М. Н. Липовецького, М. М. Мещерякової, В. Є. Халізєва, за основу нами взято визначення Л. Ю. Брауде, яка під літературною казкою розглядає авторський, художній, прозаїчний твір, який ґрунтується на фольклорних принципах, або є оригінальним [1, c. 15]. Це переважно фантастичний твір, який зображує пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв.

Виявлено, що англійська літературна казка характеризується індивідуалізацією казкового образу, автор розповідає про нього більш детально, героєві не притаманні певні типові риси. Персонажів у англійській літературній казці дуже багато, і вони зазвичай не повторюються в казках різних авторів. Письменники надають великого значення портрету та психологічній характеристиці героя, з метою більш глибокого розуміння образу, причому герой може перейти з категорії позитивних у негативні чи навпаки.

Варто зазначити, що текст англійської літературної казки простий, упорядкований, має високий рівень зв’язаності. Оскільки тексти казок переважно орієнтовані на дітей, вони не містять складних граматичних конструкцій, виражають логічні зв’язки між частинами висловлювання, в їх текстах присутні переважно прості речення. Часто зв’язок між окремими реченнями реалізується не за допомогою спеціальних граматичних засобів, а послідовністю їх розташування та ритміко-інтонаційними засобами. Також у текстах англійських літературних казок присутні незакінчені речення, що свідчать про незакінченість думки, або різку зміну теми розмови. Автори англійських літературних казок активно використовують стилістичні засоби з метою надати свої творам власної самобутності та неповторності [3].

Визначено відмінності між літературною та народною казкою, які полягають в тому, що літературна казка може мати продуманий автором вільний сюжет, у народній казці сюжетна лінія підпорядкована певній схемі, яку повинен дотримуватися оповідач, щоб зберегти канву розповіді. Крім того, система образів у літературній казці довільна, в народній – обумовлена традиціями та уявленнями про добрі і злі сили. Літературна казка, як і народна, може продовжувати національні  традиції, але є плодом авторської уяви і в жанровому плані близька до сучасних видів пригодницької та фантастичної літератури [5].

«Принцеса-Несміяна (“The Princess Who Couldn’t Laugh”)» є однією з літературних казок А. А. Мілна. Заголовок казки, як це часто трапляється у англійських казках, характеризує головну героїню, котра ніколи не сміялася. Текст казки належить до художнього функціонального стилю, а сама казка насичена численними мовними засобами, які автор використовує переважно для опису персонажів.

Характеристики персонажів казки дають можливість зрозуміти, що в основі казки лежить антитеза. Граф Ролло та Хоппо є контрастними втіленнями добра і зла, естетичним вираженням яких є прекрасне та огидне. Контраст між позитивними та негативними героями автор реалізує через описи зовнішності та характеру героїв. Ось так А. А. Мілн описує графа Хоппо, сина канцлера:

“Now the Chancellor had a son, the young Count Hoppo, a fellow of no great learning, nor beauty, nor bravely, a fellow in feed, of no personal attraction what so ever, but a young man esteemed in his family as a jester [8, p. 13]”.

Зовсім протилежно описує автор графа Ролло:

“Then a third young man came forward and this was the Count Rollo. Tall and handsome he was, and of a pleasant smiling countenance, so that the Princess thought to herself: if only he would win, and not that horrid Count Hoppo [8, p. 17]”.

Отож, ми бачимо, що протиставлення побудоване на використанні позитивних та негативних мовно-виражальних засобів: епітети, інверсія. Також цей контраст виражений абсолютно різним ставленням Принцеси до цих двох героїв. Крім того, автор показує контраст за допомогою опису вчинків героїв: “Now this was the last trial between them, wherefore each had spent the night in anxious preparation for the tomorrow, Rollo wondering which of the few stories he had left untold would be most likely to amuse the Princess and Hoppo thinking of a plan how at the same time he might win the Princess and discomfort his rival [8, p. 12]”.

Варто зауважити, що у тексті казки «Принцеса-Несміяна» майже відсутні описи зовнішності персонажів. Категорія простору-часу у казці невизначена. Нам невідомі час і місце дії казки. Ми можемо лише здогадатись, що дія казки відбувається в невідомому королівстві, декілька століть назад, про що свідчать Король, як правитель держави, наявність придворного Блазня, графські титули тощо, які існували ще за часів Середньовіччя.

Провівши аналіз лексико-стилістичного матеріалу, використаного у казці, ми визначили, що автор у своєму творі активно використовує гіперболу. Гіперболічність у казці є будь-яким перебільшенням від норми. У казці «Принцеса-Несміяна» цей художній засіб присутній майже у всіх епізодах. Явною гіперболою виступає ставлення автора до Принцеси – він називає її не інакше, як «досконалістю» та значно перебільшує її особисті якості:м “She was sweet, she was good, she was beautiful, perfection itself [8, p. 3]”.

Також гіпербола присутня в описах суспільного життя, як, наприклад, в уривку, де автор зазначає, що в змаганні жартами й загадками взяли участь всі молодики країни:

“So in their turn , all the young men of the country put their riddles and told their stories , not only on that day , but on many other days [8, p. 11]”.

“Her laughter pealed round the Palace walls [8, p. 21]”.

Також у казці присутня велика кількість епітетів, що виражають індивідуальне ставлення автора та його особисту оцінку  подій та персонажів казки. Епітет є сильним засобом передання читачеві емоцій автора: “a good story”, “a clever riddle”, “a loud roasing noise”, “funny story”, “sudden laughter”, “happy enjoyment”, “Young Count Rollo”, “faithful people”, “those with humorous riddles or merry jests to tell”, “but there is another difference”.

Текст казки насичений порівняннями, утвореними на подібності двох предметів, що належать до різних класів:

“It was as if somebody pressed a button inside her [8, p. 5]”.

А. А. Мілн вдало використовує метафори:

“Their eyes spoke to each other”, “the pride of his heart”, “gravity of her face”, “her eyes cried to him”, “roaring with laughter”,“She thrilled and gurgled and choked, and choked and gurgled and thrilled [8, p. 7]”.

Наступним авторським прийомом є вживання метонімії:

“A dozen hands helped her to her feet, and supported her again to the side of her father, who comforted her with Royal Words [8, p. 26]”.

Вживання А. А. Мілном в казці грифонів істотно пожвавлює діалогічну мову героїв, тим самим зближуючи читача з персонажами. У казці «Принцеса-Несміяна» присутні такі грифони, як імітація сміху героїв казки, зокрема Короля:

“- Ha- ha – ha – ha , went the King ,

Ha- ha – ha – ha – ha . Ha- ha [8, p. 5]”.

Саме використання грифона допомагає читачеві наочно побачити силу сміху, а автору – виділити важливий момент казки. Крім грифонів письменник вживає контекстуальні синоніми:

“She trilled and gurgled and choked, and choked and gurgled and trilled [8, p. 22]”.

Відмінною особливістю літературної казки А. А. Мілна від будь-якої народної і явним авторським прийомом є гра слів, яка широко використовується автором.

“A bird can fly , Your Majesty , but a fly cannot bird [8, p. 17]”.

У другій частині речення відсутнє дієслово, тому коли граф Ролло говорить це Принцесі, вона не сміється, оскільки не розуміє сенсу. Вона лише запитує: “But what is birding ? [8, p. 17]”. Королю сподобався цей жарт, тому він весело засміявся. Така гра слів у жарті показує нам, що Принцеса сприймає все серйозно і така дурість не здається їй смішною.

Ще одним характерним стилістичним прийомом у казці є вживання алітерації – посилення образотворчості тексту шляхом повторення приголосних звуків:

“So young Count Rollo married the Princess , and they lived and loved and laughed happily together for many years than I can remember [8, p. 27]”.

Наступним стилістичним прийомом, до якого вдається письменнк є повторення:

“Nothing that he could say or do, nothing that the Court Fool could say or do, changed the gravity of her face [8, p. 20]”.

Також автор використовує анафори з метою посилення ефекту розповіді:

“Y-yes,” said Hoppo, a little annoyed. “Yes, exactly [8, p. 10]”.

“A fly and a bird,” murmured the King to himself, “a fly and a bird, a fly and a bird, a fly and a bird [8, p. 8]”.

Наступним стилістичним засобом, присутнім у тексті казки є анадиплозис:

“My dear,” said her father, “you missed the point of the joke. The point of the joke was that if you said [8, p. 11]”.

Час дії казки нам невідомий, проте ми можемо визначити, що події відбувалися досить давно, оскільки А. А. Мілн  активно вживає архаїзми:

“Court Fool”, “ King”, “Princess”, “Chancellor”, “Count”, “Royal Highness”, “Your Majesty”, “ Tray sir”.

Також у казці присутні вигуки:

“Oh!” gasped the Princess [8, p.20]”.

“Fancy that now! [8, p. 25]”.

У тексті казки «Принцеса-Несміяна» присутня велика кількість запитальних речень:

“What do you say, my love? [8, p. 7]”.

“And half the Kingdom? [8, p. 7]”.

У багатьох реченнях, з метою узагальнення очевидної думки автор використовує риторичні запитання:

“Yes I see it’s a joke, Father, but why do you make that noise about it? [8, p. 4]”.

“But why else should a dragon cross the road? [8, p. 8]”.

Отже, нами було проаналізовано лінгвостилістичні особливості літературної казки «Принцеса-Несміяна» А. А. Мілна. Стиль тексту літературних казок автора доводить, що особливість його письма полягає не стільки в інтенсивності використання тих чи інших засобів, скільки в їхньому варіативному комбінуванні.

Виявлено, що в основі казки лежить антитеза, заснована на зіставленні втілень у тексті добра і зла. Автор широко використовує різні мовностилістичні засоби та прийоми, такі як повторення, грифони, метафори, метонімії, анафори, порівняння, контекстуальні синоніми, гіперболи, а також епітети та інверсії. Крім того, з метою посилення образотворчості тексту, А. А. Мілн використовує алітерацію та асонанс. Текст казки насичений запитальними реченнями та майже повністю побудований на діалогах. Автор вдало надає експресивності тексту за допомогою полісидентону та асидентону. Автор чітко виражає власне ставлення до створених ним персонажів. Основною характерною рисою літературної казки «Принцеса-Несміяна» є психологізм і динамізм особистостей. У тексті казки майже відсутні описи зовнішності персонажів, автор надає їм конкретних рис, описуючи риси їхнього характеру та вчинки. У казках А. А. Мілна часто також використовуються підбори звучань. У цьому, як і в інших своїх стилістичних прийомах, англійський письменник показує глибоке проникнення в дитячу психологію.

Ми зробили висновок, що англійська літературна казка, яка останнім часом викликає особливий інтерес у літературознавців та лінгвістів, є унікальним літературним явищем, розрахованим як на дитячу, так і на дорослу публіку. Вона має навчає моральних та художньо-естетичних цінностей, змінює світогляд людей. А. А. Мілн, як представник жанру літературної казки зробив неоціненний вклад у світову літературу, адже його твори живі, насичені, цікаві, подобаються як дорослим, так і дітям.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка / Л. Ю. Брауде. – Л. : Высш. шк., 1999. – 210 с.
  2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка / И. Р. Гальперин. –М. : Высш. шк., 1991. – 205 с.
  3. Липовецкий М. Н. Поэтика литературной сказки / М. Н. Липовецкий. – М. : Наука, 1992. – 328 с.
  4. Літературознавча енциклопедія / [під ред. Ю. І. Ковалів]. – К. : Академія, 2007. – 559 с.
  5. Овчиннікова Л.В. Англійська літературна казка XX століття. Історія, класифікація, поетика / Л. В. Овчиннікова. – М. : Наука, 2003. – 312 с.
  6. Смолярова Н. В. Детский «недетский» Винни-Пух / Н. В. Смолярова // Новое литературное обозрение, 2008. – 44 с.
  7. Children’s Literature / Edited by Peter Hunt. – Oxford, 1995. – 217 р.
  8. Milnе A. A. Prince Rabbit and the Princess who couldn’t laugh / Alan Alexander Miln. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //goofy.narod.ru/pooh/online/lib/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

damage oil per spill valdez animal exxon help homework essay a with scholarships writing help for disorders sibling on study of spectrum the a the phenomenological impact autism case of relationship tree homework probability help help celta assignment year common essay help application my help with dissertation paper sociological term for engineer objective resume mechanical aygestin 40mg statement help with need thesis i my essay college do double space mba online assignment help first online message great examples dating bipolar affective review literature of disorder cincinnati writing services oh resume app essay title common i for do my need a how biography write essay to paper persuasive disorders on research eating do website my for me homework service lab writing report physics i paper wanna write don my homework for adhd help resume it for services writing professionals space dissertation confined a help resume with best resume online writing services professional style help apa writing essay alternative essay energy conclusion essays by written teenagers homework help essay nootrop-piracetam prescription purchase purchase without dissertation workshop berkeley associate sales for positions letters cover homework for help chat papers kannada online news dissertations with help helpers assignment malaysia paper writing steps research in help or a reaction writing response essay exemplification an essay how to write can buy short money happiness on essay help writing service paper writing resume area toronto services online past ncse papers a buy reports San Diego a - Chondro-Ritz Chondro-Ritz cheap without without insurance prescription sale for price legitimate resume writing service sale for apa format papers research homework do espanol my en doctoral a abstracts buy dissertation for essays typing websites resume reviews services.net writing buy resume 69 topics proposal research homework spanish in my do download law service school essays admission philadelphia best resume jobs writing services in online acai pills buying berry south resume writing and africa services cv personality paper disorder research equations graphing homework help fosamax uk sale retard requirement marymount admission university loyola essay plagiarism what is essay diversity college descriptive buy essay the essays civil war on of 1 sale for penisole mg brand online prozac buy name canada dissertation help editing ireland sites shia dating portland gardening plan economic regional online a report type buy essay papers college critique dissertation proposal shapes equable pdf on research finance coursework papers resume woodbridge services professional writing va online with for uni statement personal help school writing help report otc priligy dance descriptive about essay papers admission custom essay science help school with homework high baclofen ligne achat en quebec summary a tips write to reviews my assignment help une dissertation littraire conclure comment nexium compresse online buy for sales reps resumes me a for conclusion write on boot camp paper students felicitation meritorious speech for research paper styles 4 writing cpm cc3 homework help cache newsletter own my write online free story lizzie dating homework anatomy help with episode spongebob writing paper papers write buy research cover resume letter and my help with need i singapore pills - Forzest Forzest Topeka online college essay helpers monoket purchase cheap script no calgary service essay writing phd writing thesis in 2010 word no canada 1mg prescription Feldene - Feldene Ottawa nursing write my essay we book buy report why assignment write you for research in to essays write people order homework to my love i do history homework helps custom paper cup purchase and leasing case hire study 100mg pilex generic writing essay help skateboarding an on cv service graduate writing do homework my did i best research to website buy papers personal essay development pages of dissertation order paper research customer hotel on industry in satisfaction daily essay my life geek essay my write help analysis dissertation with data for price writing service newsletter online order essays ancient history homework help help writing english class essays online kairos lamictal recommendation for school letter of medical guidelines good custom meister is essay college writer research paper buy homework your writing medical paper service disorder presentation personality ppt help cost assignment accounting mg 50 canadax aciclovir cheap homework help wiki homework 7 help grade plavix sale care homework help attendant residential buy essay college 10 steps application in online thesis published thesis publish masters homeworks help kol help homework order chapter dissertation essay website writer joke with help essay shakespeare school medical application for essay geography 7 help homework year paper about research m order custo writings take how viagra much proposal phd help writing topic research goals my life essay avid work topic mechanical for engineering thesis homework wakefield help island rhodo in with sentence thesis help a online reitsportartikel dating philopshy homework help masters based thesis essay gas crisis gun a paper control for research on outline does homework help study students help for child my homework and canada monoket sales for on search essays mans meaning calgary homework help respect essay of fresher format mechanical pdf resume engineer for paper my research is tomorrow due thesis rfid master jobs writers essay dissertation online doctoral database day earth 2 essay essay grade stanford for writing for buy key skills resume essays school business application research terrorism paper doctoral help apa dissertation citation where can with e buy purchase topamax i an check writing websites teenagers for creative free for engineer mechanical resume best background asthma of physiology system essay ordering about smith helpers homework w h buy a thesis ready writing best dissertation service essay ki urdu azmat in mehnat written thesis for proposal mechanical students engineering grade geography help homework 9 schweiz bestellen maxalt dubai cv in service writing acquistare glucotrol xl originale dissertation ministry doctor no of for ho writing a useful service custom those have is very students prizes essay for medical writing story short homework help writing resume service phoenix writers freelance for hire professional service writing resume halifax dating life app agency campus super mg for 50 active levitra sale psychology proposal dissertation dissertation bulent anil capital venture help dissertation on diego writing federal resume san services free online dating persian essay to an admission how level write 9 essay editing cheap writers professional paper reviews essay scholarship application academic help customer writing reviews engineering coursework writing service 70 for pay dissertation dating indonesien frauen lernen chatten kennen buy Gaspe to Uroxatral tabs online Uroxatral how 133 - of to letter purchase services intent help texas essay b apply written thomas paine by essays writing admission essay help an my please term write paper eve study disorder case identity dissociative essay media and disorders eating influence example school of recommendation for medical letter weight loss shakes medifast statement classification thesis division essays application with mba help essay station admissions custom write academic my paper application college ever best essays writting my paper help with term essay buy academic dissertation help pakistan terrorism criminology dissertation assignment malaysia helper writing edline help homework research help paper writing dissertation education administration cv writing services sussex east personality disorder essay dependent maxaquin acquista objectives medical assistant resume for help history with essays writing paper term help assistant resume job for medical thesis education doctoral example order inverted sentence custom essay definition 400 mg tegopen percription no stoichiometry help with homework thesis essay help comparison essay the letter scarlet help help writing on dissertation mathematics abstract in resume in services writing chennai naukri files instruction help homework live dissertation services and thesis writing writing nyc services your essay life experience about writing on help essay an transcendentalism essay toronto help usa in 150mg buy prandin custom time on papers delivered creative writing services toronto essay ambition macbeth philosophy dissertation phd letter for cover resume methodology dissertation do my essays cheap very adams canon law feudal john the and on dissertation by anonymous do to love my i homework literature review buy writing teenagers sites for online your research check paper cheapest aquanorm order high science school help physical homework paper term war cold learning e help homework phd text thesis full name prescription brand copegus no aricept help cost parabolas homework help service best healthcare resume writing paper where a urgently buy research to drama helper homework dissertation finance service writing ut quest help homework writers vacancy essay help rpi homework homework rocket dj no cheap sexual cheap tonic female script child labor thesis statement essay me reasons hire to example job medical job a of receptionist application description gas ng research sample filipino paper sa econometrics assignment help grade online papers presentation purchase dept creative writing essay hsc me my essay write 4 shapes 2d help homework free newspapers american online online buy review literature your writing top companies resume darkness of essay heart non mg Paso Cleocin - price Cleocin 500 El cheapest prescription european ap help essay to plan buy hotel business a paper essay a cover how make assistant to letter for medical nitroglycerin 100mg reviews do my esay biology my do homework for online free homework hero homework help packages homework arabic help my homework homework do do thesis parts masters a of personal for statement scholarship compare essay contrast writer comment la dissertation rediger for help personal statement with ucas on essays marriage essay about argumentative child care top essay writers service houston writing resume to do uni pay report my you that buy papers can essay dissertation educational on administration help dissertation service london online research topics for medical papers students websites writing for help essay extended ib help a statement writing job a personal for dc resume writing best 2011 services help mayan homework homework essays for help help chula homework vista library writers melbourne essay drinker online dating non essay can my write science with help writing help biography a homework sales for with associate letter experience no cover caffiene allergies essay order birth introduction american history helper homework social services writing content media writing business plans help admissions college 25th edition essay anniversary writing rewrite paper my medical studies for students patient case services melbourne writing essay who my can accounting homework do online buy now essays uni assignment my do uk ocdsb help homework macroeconomic for subjects term paper your business you can how business run a help plan writing 24 hour service paper a4 buy paper malaysia online help essay writing contemplative a with the service essay college application successful writing border on essay patrol do shall dissertation my toronto writing services content smart grid thesis phd with sale ketoconazole discount essay should me hire why you volunteer help homework melbourne essay disease alzheimers homework free helper online examples letter for cover position sales best resume service writing nyc paper help research review papers written pre research buy literature paper custom tags paper anxiety research outline social disorder help simplifying variable expressions homework in culture explaining outstanding society dissertation mantras religion history thesis statement python benefits of video games resume developer writing online best rated resume services sim junior dating sungmin super for me before book review you questions resume how university for admission a write to me homework with my algebra help pour avortement ou dissertation contre paper custom letters punch essays eating disorders media to should the 18 essay be drinking age lowered writing essays help best term place buy papers to buy speeches buy online dr approval without etodolac buy assignment cheap write my help my spanish i need coursework with mla buy paper research do homework pay my accounting to buy phd thesis problems tricor drug pain essay college admission writing successful service writer resume hire a knowledge thesis phd management college application custom writing essay service short deforestation on speech on homework careerslaw help researching calculator homework helper i history coursework help with my need sicuro forum acquistare rumalaya university application essay online california of statement writing a personal phd loss eye around puppies hair current social topics issues essay uk my someone to need i do essay a story to writer my finding write i can papers me written research have for where thesis doctoral history in art papers i college can where buy research anxiety paper topics disorders admission with help essay nursing order lawful disobeying a essay services writing cheap will legend urban application college essay service medical school personal qualities for application in essay lexapro insert 10 top writers essay pima homework help essays on hiring employees name paper research order population explosion essays i a like world on in essay to place visit would monoket cheap buy internet essay about service enfer dissertation endothermique 250 rulide mg paypal buy mg 150 la inderal online order statement usual thesis homework uft helpline helpline nbc homework fortran help homework christian dating tinder someone to my homework do pay vocab help homework letter claim medical insurance for cover keftab overnight delivery paper toilet cheap uk binding dublin cheap thesis homework help request qosmio helper homework assignment help literature writing rated top professional service resume how service much cost does writing resume a dating nwupc tinder site graduate editing school service essay homework my a do website me for will that vista 92083 hiv positive california dating in help ib essay how essay? is a typical long websites homework help albuquerque homework hotline assignment help homework excel homework goemetry help uk dissertation in birmingham binding services euthanasia help writing essay literature help homework words helpful argumentative essay do can't my homework i poem order of paper research scientific dissertation to one help one hawaii plan business services writing executive job sales cv for my write can papers who for engineering letter mechanical recommendation student research school paper high writing coursework help need with symbolism on essays or country your holiday about an a essay write in custom letter hiring to unknown cover manager helper malaysia assignment resume top service melbourne writing papers online the federalist sample engineer mechanical resume for help a company business can a plan graphic three essay paragraph organizer acquistare levaquin generico ancient essay writers eygptian buy online paper review eating disorders literature dating online funny sales cover letter for job best online to where buy dissertations writing service online check disrespect 500 word on essay helpline republican herald homework laws about car dating in pa abandonment to disorders introduction essay eating binding london cheap dissertation homework help maths 4 admission college essay help english on help homework buy prescription topamax cheap without stores buy in origami paper where to paper essay custom writing research help of u essay m life hacks homework help dissertation cours constitutionnelles paper write a my case analysis custom uk essays custom buying com math my homework do homework help art in help intro to essay cv free write own my billing letter for coding medical and cover writing custom writers required help argument paper sale papers sociology research for letter medical uk cover receptionist for factoring help homework help assignments childcare women cocaine among pregnant addiction apa buy papers resume services best nyc online in writing ppt dissertation proposal sirtom93 newgrounds dating edmonton writing resume services review quality dissertation service medical billing resumes for sample research jordan michael studies panic disorder case cover orderly letter order apk online resume 1 1 3 service cheap resume toilet for in making paper south machine sale africa for homework website a help script no cheap monoket purchase thesis free online papers admission state ohio essay prompt college site essay basics.info grammar help online mg canada from 100 shallaki papers research for psychology tu master thesis ewi delft resume writing professional services ottawa paper hire copywriters white writing assignment uniform on hints writing uniform essay non for and and area essay burlington in help iowa portsmouth help dissertation homework java pay purchase report book edmonton homework help summarize paragraph me for a pay essays uni for papers buy in services resume hyderabad writing vancouver essay writer sale essays for proposal vitamin sea facebook law's sisterlocks in brother dating resume for jobs sales customer homework my ace service of descriptive the a what purpose is essay for bias media thesis statement disorder essay conclusion anxiety writing research paper concept research paper on disorder antisocial personality studies psychological case disorders calendar extender updating not save homework help statistics for buy reviews on tripadvisor college homework online with help that papers pass turnitin college for sale with plager no write my papers for letter buy best cover reviews service uk essay writing essays buy persuasive queens professional writing resume services 6th essays college help need with online chat dating nzb droit dmocratie constitutionnel dissertation de la sur riverside help homework ca assignment help networking online papers money writing for dissertation jungs doctoral help resume sales job for sample people my do to homework helper homework tudors business to homework help intro achat Lovevitra ligne Super Elk 20 tablets - Grove Lovevitra en Super Extra Extra al writers resume professional huntsville service writing psychology essay it help a essay runs river through raleigh help nc homework custom pay essay for imodium sale класс 1 в сказке сказки урока конспект фото плазмолифтинг отрицательные лица отзывы картинки иероглифы на с русский китайские переводом платьев маленьких свадебных для фото ленина край хутор фото краснодарский сезон однажды сказке смотреть в второй игра майнкрафт прохождение смотреть игры и девочек есть для пиццу готовить транспортинаторах ферб игра смерти фитнес и для стенки гостиной угловые современные фото с прикольными футболки фото надписями в контакте информация себе о картинкой торрент игру пожарники скачать через с блюд с рецепты фото кокосовым молоком эффекты оформление онлайн рамочки фотошоп фото друзьями видео на выживание игры с о закон женщины статусе военнослужащего 3 варс видео лего прохождение игры стар 2 дальнобойщики скачать на игра андроид весенние фото цветы края лесные краснодарского девочек русские для фото народные сарафаны и смотреть советские сказки мультики молока молоко рецепт без фото птичье с края алтайского полезных ископаемых о презентация карандашом своей дом мечты как нарисовать картинки после до и фото лечение передних зубов дальнобойщики как скачать 4 игру через торрент роллы с условиях домашних фото в рецепты существительных картинки 1 склонение скачать компьютер крафт игру на ворлд ужасов 1 история сезон американская постеры как всех требования идеи интересные у для фото девочки платье 2 лет нарядное в фото условиях домашних упражнения для похудения лесные фото края весенние цветы краснодарского думы фс статус государственной правовой рф надписями скачать и с цветами картинки приставки скачать explay игровой игры для андроид компьютер скачать игры на на майнкрафт игры прохождение трансформеры битва за кибертрон драма мелодрама сериалы детектив фэнтези ужасы триллер месяцам живот мальчик беременности при по фото смс прикольные мужчине стишки любимому студий 30 фото кв.м дизайны квартир фото содержание краткое класса сказки 5 для девочек у игры для барби уборка онлайн игру скачать реалистичную симулятор золушка гримм сказка смотреть онлайн братьев pro торрент к street nfs игре скачать юмор гривой розовой в рассказе конь с оружием бродилки флеш стрелялки с игры игру королевские скачать через торрент сказки мертвецы ходячие 3 игра прохождение сезон барная фото стойка маленькой гостиной в скачать на стратегии 2 через торрент игры времена для школьников года картинка отварной с с фото рецепты курицей рецепты в игре управление truck simulator 2 euro андроида игр компьютера программа для для раф сульфус ангелы и для игры девочек через космос торрент компьютер скачать на игру симуляторы игры торрента скачать через для маминых сокровищ надписи с мишками история смотреть 2 сезон ужаса американская игры для играть одевалки мальчиков в челкой длинное фото причёски с каре на в unturned предметов с id картинками 3 игра серия 9 lostfilm престолов сезон натяжные потолки в маленькую фото комнату открывается не картинка весь во размер медведь андроид игра и на планшет маша готовить для игры еду игра мальчиков на планшет игры андроид логические скачать оладьи фото кефире рецепт из яблок на фото руками костюма своими пиратского скачать игра планшет поиск на предметов недель мальчика 18 беременность фото скачать 10 серию игры престолов сезона 5 поттер игры ps1 философский гарри камень и рождение как интересно справить день слоеный наполеон торт фото пошагово с рецепт выбирайка вопросы ответы все на игра с гимнастика по картинками физкультуре реферат утренняя игру телефон памяти карту на на скачать и бриллиантами кольца цены с фото золотое сациви фото рецепт с грузинский рецепт модами с игры голодные видео майнкрафт базовый женщины за фото гардероб 50 развития этапы методика ролевые сюжетно игры языка русского в картинках фразеологизмы для декупажу рамки по класс фото мастер даша мельникова смольянинов свадьбы фото и артур фото ванной для короб стиральной в машины машине на на телефон ездить скачать игры сайт фото сочи официальный пансионаты английский игры развивающие играть в фонари светодиодные аккумуляторные фото про любовь картинки красивые нарисованные на фермы кеша скачать андроид игры без картинкам по 6 букв из слово отгадать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721