ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ТЕКСТУ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11

Л. С. Козуб

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПІСНІ

ЯК ТЕКСТУ МАЛОЇ ФОРМИ

Стаття присвячена дослідженню лінгвостилістичних особливостей англомовної пісні як тексту малої форми і зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на поглиблення дослідницької парадигми лінгвістики тексту новим знанням про механізми систематизації структурних, функціональних та лінгвальних ознак тексту взагалі та його малої форми зокрема.

Ключові слова: англомовна пісня, лексико-граматичні та фонетичні засоби, лінгвостилістичний аналіз, прагматична функція.

Статья посвящена исследованию лингвостилистических особенностей англоязычной песни как текста малой формы и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на углубление исследовательской парадигмы лингвистики текста новым знанием о механизмах систематизации структурных, функциональных и лингвальных признаков текста вообще и его малой формы в частности.

Ключевые слова: англоязычная песня, лексико-грамматические и фонетические средства, лингвостилистичний анализ, прагматическая функция.

The article deals with the study of linguostylistic peculiarities of English songs. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in deepening the research paradigm of text linguistics with new knowledge about the mechanisms of systematization of structural, functional and linguistic features of the text in general and short texts in particular.

Key words: English song, lexical, grammatical and phonetic means, linguostylistic analysis, pragmatic function.

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються збільшенням кількості робіт, присвячених вивченню цілісного тексту та його жанрово-стилістичних особливостей. На сьогодні текст малої форми часто трактують як тип художнього твору, який характеризується єдністю специфічних особливостей форми та змісту і належить до галузі малого літературного жанру. Його основними рисами є узагальнений та лаконічний виклад подій, присутність традиційних образів та мотивів, часто прихована алегоричність.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Парадигма малих текстів чисельна і залишається ще не остаточно визначеною. До текстів малої форми науковці відносять авторські гумористичні висловлювання (І. К. Коб’якова [5, с. 36]), синоптичні тексти (Г. Б. Козловська [6, с. 189]), тексти анотації науково-експериментальних статей (С. В. Подолкова [10, с. 41]), тексти жартів (В. О. Самохіна [11]), анекдотів (Л. Р. Кузнєцова [8, с. 54]), тексти прикладів (Л. Я. Жук [2]) тексти-анонси (І. В. Соколова [12, с. 126]), рекламні тексти (Г. В. Чуланова [14, с. 128], Л. М. Киричук [4], Т. В. Крутько [7]), газетні примітки (О. С. Батуріна [1]), політико-біографічні тексти (Т. В. Іваніна [3]), байки і казки (О. Д. Нефьодова [9], Л. І. Тараненко [13]) тощо.

Актуальність обраної теми визначається спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення різних видів текстів, їх структурних особливостей, реалізацію в них низки лінгвальних засобів та прагматичної функції.

Метою дослідження є виявлення лінгвостилістичних особливостей англомовних пісенних текстів шляхом аналізу їх мовностилістичних ознак.

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень текстів малої форми показав, що їм притаманні чіткі структурні, прагматичні та лінгвостилістичні особливості. Для аналізу нами було обрано пісенні тексти різних жанрів: дитячі пісні, любовна лірика, народні пісні, патріотичні пісенні тексти, які оспівують Батьківщину.

Аналізуючи лінгвостилістичні особливості англомовної пісні, необхідно зазначити, що найбільш вживаними стилістичними засобами у ній є: метафора, персоніфікація, гіпербола, епітети, порівняння, уподібнення, оксиморон, антитеза, повторення, інверсія, анафора та епіфора.

Так, у текстах пісень епітети використовуються з метою надання оспівуваній особі чи об’єкту тих чи інших якостей або ж, залежно від ситуацій, в яких вони використовуються, епітети передають емоції та почуття автора: hidden needing”, “best friend(“Words”), little lamb(“Mary had a little lamb”), senseless woman”, “lasting peace(“Down among the dead men”), childish fears”, “pleasant dreams”, “resonating light (“My immortalby Evanescence), equal laws (“Land of Hope and Gloryby JThompson).

Свій внутрішній світ, почуття та емоції автори пісень передають також через використання гіпербол: a world in a bottle (“Until”), “a world in an hourglass (“Until”), “Youre one in a million (“One in a million”), around the world in minutes…” (“Down there”).

Ще одним прикладом стилістичного засобу, що використовується у піснях, є персоніфікація як, наприклад, shell start upon a marathon and run around your brain(“I have an ear for musicby Irvin Berlin). У цьому реченні займенник she стосується слова “music” і використовується з метою надання абстрактному поняттю людських можливостей. Ймовірно, автор пісні хотів показати, що приємна мелодія здатна викликати почуття радості і хвилювання, змусити слухача наспівувати її.

Цікавим є використання у піснях порівняння як, наприклад, у пісні Стінга Until”. Порівнюючи себе з відомим філософом та мислителем Арістотелем: I was as smart as Aristotle, автор, разом із тим, вказує на те, що багато речей для нього не мають значення, окрім любові, яку він відчуває до коханої людини та взаємності, яку він очікує від неї.

Вживання в англомовних пісенних текстах оксиморону та антитези свідчить про те, що автор у момент написання пісні міг переживати цілком протилежні, навіть суперечливі почуття. Це є також свідченням того наскільки різнобічними є думки людини і як вони відображають особистість. Приклади оксиморону можна знайти в любовній ліриці і в піснях про Батьківщину: a stern and silent pride (“Land of Hope and Glory by ACBenson), living together alone(“Love’s the Only House”), The sun so hot I froze to death” (“Oh, Susanna” by S. Forster).

Літота, навмисне художнє применшення, приклади якої є у деяких пісенних текстах, використовується для вираження почуттів любові, відданості, симпатії, вірності до людини чи предмету: laddie”, “undergraddie”, “haddie(“My heart belongs to Daddyby HForest), lambie”, “mammy(“All the pretty little horses”), melodie (“Wordsby RFDavid).

Випадки вживання тавтології в проаналізованих пісенних текстах дозволяють автору уникнути повторів, називаючи одну і ту ж людину чи річ по-різному: “’cause my Daddy he treats it so well(“My heart belongs to Daddyby HForest), your face it haunts my once pleasant dreams, your voice it chased away all the sanity in me(“My immortalby Evanescence), “you and me we used to be together” (“Don’t speak” by No Doubt).

Еліптичні конструкції, риторичні запитання, апосіопезис, членування – стилістичні засоби, які використовуються у текстах пісень для того, щоб передати почуття невпевненості, невизначеності та чекання. Апосіопезис words dont come easy…”, until…”, “you and me I can see us dying…”, “Don Juan left, got sick of trying…” вживається для того, щоб показати приховане значення емоцій і почуттів, які переживає автор.

У проаналізованих пісенних текстах є також випадки незвичного членування речення: “Words, don’t come easy, to me, how can I find, a way, to make you see, I love you…”. Очевидно, що такий поділ речень використовується з метою показати важливість значення кожного з виділених автором слів. Кожною такою паузою автор передає свої почуття, емоції, переживання. В іншому випадку слова б втратили своє особливе значення.

Аналізуючи лексичне наповнення пісенних текстів, необхідно звернути увагу на архаїзми, які рідко вживаються у повсякденному мовленні. Такі слова простежуються у піснях, котрі були написані досить давно. Наприклад, у пісні К. Бейтс America the Beautiful, яку вважають другим гімном Сполучених Штатів Америки, простежуються слова: thee” (“you”); thy”, яке може мати два значення: thoughі your. Приклади архаїзмів можна знайти і в піснях Rule Britannia (by J. Thompson), “Love’s the Only House” та Land of Hope and Glory (by A. C. Benson): hath (has), thou (you), shalt (shall/should), thee (you), blest (blessed), ya (you), isle (island).

У пісні Early one morning використовується низка літературних слів, що мають староанглійське походження і належать до групи поетичної лексики: bowr”, “lowr та maiden”. У пісенному тексті вони допомагають створити особливу, навіть пафосну атмосферу. Такі слова зазвичай вживаються у народних піснях, відтворюючи мовлення тих часів, коли була написана пісня.

На фонетичному рівні у текстах англомовних пісень простежуються випадки вживання графонів, ономатопеї, алітерації та асонансу. Так, графони вживаються для того, щоб показати діалектні чи індивідуальні особливості авторського мовлення, або ж характеризують персонажа, про якого співається у пісні як представника певної соціальної групи: lowr, bowr (“Early one morning”), evry day I love you(“Every day I love youby V. Monroe), gotta, gonna, wanna (“Loves the Only House”).

Ономатопея, імітація звуків природи чи тварин зазвичай використовується у піснях, написаних для дітей з метою створення веселої атмосфери, а також, щоб допомогти дітям удосконалювати свої знання про природу і тваринний світ. Приклади ономатопеї можна простежити у дитячих піснях Old Mc. DonaldтаMiss Molly Had a Dolly: neigh, neigh”, “oink, oink”, “moo, moo”, “ratatatatat. У піснях інших жанрів цей стилістичний засіб може використовуватися автором з метою поділитися зі слухачами своїми переживаннями і бажаннями: hush, hush, darling…” (“Dont speakby No Doubt).

Прикладами алітерації у англомовних піснях є наступні:red, red rose”, “take a sled and slide down the slope”, “He wrote on a paper for a pill, pill, pill,”. У першому випадку вона використовується для позначення відношення між об’єктом та його якісними характеристиками, а в другому і третьому випадках – відношення між об’єктом і функціями, які він виконує.

Використання асонансу показує дії, які слідують одна за одною, що дозволяє створити ритмічний малюнок пісні: Im so sick, call the doctor, quick, quick, quick!”, “He bought me cakes. He brought me home with a bellyache.” (“Candy store”), “Miss Molly had a dolly who was sick, sick, sick” (“Miss Molly had a Dolly”).

Ще одним важливим компонентом текстів англомовних пісень на фонографічному рівні є капіталізація. Вона відображає не тільки зміни у висоті тону голосу, але й наголошує те чи інше слово, виділяючи його з поміж інших. Приклад такого графічного засобу присутній у дитячій пісні Candy Store. Остання строфа останнього куплету написана великими літерами (“IM ALIVE!”) і показує почуття безмежної радості і щастя.

Вивчаючи ритмічні зразки пісенних текстів, необхідно зауважити, що у проаналізованих піснях використовуються різні види таких зразків: “перехресне” римування (зразки abab, abcabc);суміжне римування (aabb); “потрійне” римування (aaa, aaaa), зворотне римування (abba) тощо. При цьому строфи деяких пісень римуються нестандартно. Наприклад, у народній пісні All night, all dayримуються тільки перша і третя строфи, а друга і четверта не римуються. Не зважаючи на те, що всі пісні написані куплетами, не всі вони відповідають певним зразкам римування. При цьому відповідність зразкам не завжди є важливою, оскільки ефект завершеності і логічності створюється завдяки музиці.

У текстах пісень можуть вживатися й слова винайдені автором, які також допомагають створити загальний ритмічний малюнок: “sixalittle horses”, “go to sleepy”, “hushabye(“All the pretty little horses”), sun is asetting(“All night, all day”).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, лінгвостилістичний аналіз англомовних пісень свідчить про різноманіття і багатство стилістичних засобів і прийомів, що в них використовуються. Усі вони слугують кращому розумінню слухачем почуттів і емоцій, які переживає і передає слухачам автор, а також дозволяють до певної міри дізнатись про його соціальний статус, рівень освіченості, ставлення до інших людей та об’єктів.

Отримані результати можуть сприяти подальшому поглибленому вивченню мовних особливостей пісенних текстів на прикладі різних мов.

Література:

1. Батурина Е. С. Лингвотекстовые особенности речевого жанра газетная информацыонная заметка (на материале газетной преси): автореф. дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Елена Станиславовна Батурина. – М., 1994.  23 с.

2. Жук Л. Я. Приклад як тип тексту: лінгвостилістичні та прагматичні аспекти (на матеріалі англійської дидактичної літератури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.04. “Германські мови” / Людмила Яківна Жук. – Х., 2004. – 20 с.

3. Іваніна Т. В. Малоформатний англомовний політико-біографічний текст: структурний і прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.04. “Германські мови” / Тетяна Вікторівна Іваніна. – Х., 2007. – 20 с.

4. Киричук Л. М. Прагматичні особливості категорії оцінки в рекламному тексті (на матеріалі реклами журналу “Time”) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.04 / Лариса Миколаївна Киричук. – Луцьк, 1999. – 184 с.

5. Коб’якова І. К. Концептуалізація та категоризація гумору / І. К. Коб’якова // Вісник СумДУ. Серія “Філологія”. – Вип. 11(95)’. – 2006. – Том 1. – С. 35 39.

6. Козловська Г. Б. Реалізація принципів риторики в синоптичних текстах / Г. Б. Козловська // Філологічні науки збірник наук. праць. – Суми: СумДПУ, 2000. – С. 188-199.

7. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : онографія] / Т. В. Крутько. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с.

8. Кузнєцова Л. Р. Анекдот та його зв’язок з іншими жанрами малої форми / Л. Р. Кузнєцова // “Філологічні науки”. – Вип. 4. – 2007. – С. 53 55.

9. Нефьодова О. Д. Особливості лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Олена Дмитрівна Нефьодова. – Х., 2001. – 18 с.

10. Подолкова С. В. Композиционно-смысловые особенности текстов технической рекламы и аннотаций научно-экспериментальных статей / С. В. Подолкова // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2001. – № 2 (23). – С. 40 51.

11. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка : [монография] / В. А. Самохина. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. – 355 с.

12. Соколова І. В. Текст-анонс як об’єкт лінгвістичних досліджень / І. В. Соколова // Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів : онографія] / за ред. проф. С. О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2008. – C. 125 136.

13. Тараненко ЛІ. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми : онографія] / ЛІ. Тараненко. К. : Кафедра, 2014. – 288 с.

14. Чуланова Г. В. Категоризация оценочно-побудительной семантики в текстах-регулятивах / Г. В. Чуланова // Вісник СумДУ. Серія “Філологія”. – Вип. 1. – 2008. – С. 127 132.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanical engineering resume for va resume service beach writing essay border pa writing resume services philadelphia homework new bedford helpers xml against validating xsd shipping dapoxetine overnight non-plagiarized custom papers sample cover for letter representative sales device medical hclibrary help homework i rx order without yasmin how can in duke list bangalore ktm dating price do homework t my didn - overnight Glucophage Minneapolis buy order Glucophage 1767 cheapest essay service quality high for prompts school persuasive essay cover fresher for letter mechanical technical engineer me for do math homework my proposal i my help need research with high paper help research school essay writer account for need my help with free i homework buy essay classification a college rules admission best essay homework school elementary students for help paperless best buy pay philippines dictionary english sites online dating thesis audison for venti sale hv my write essayz 500mg buy zyban 1742 application best essay service writing 0 snacks yahoo dating calorie professional writing cover letter service verbs homework help cv write i can how my coursework sale gcse for ansaid dallas my cheap uk for do essay cytoxan generic website for best plan a buy business me for homework homework do do me for to papers where buy college online buy powerpoint online presentations vs buy for statement thesis renting question help ask chegg homework nz essay writing service precrisption without a hour aciphex 36 baby introduction thesis example of schizophrenia on papers on schizophrenia disorders essays mfa cheapest online creative writing paper white ghostwriters hire business plan buy where to letter intent purchase of to equipment no prescription rocaltrol buying college application keystone service essay long how medical personal my should be school statement for no script required gel pill cleocin 10mg georgetown application essay bookstore services online best resume writing - Xl sale for 10 Toprol pennsylvania Belleterre pa pharmacy Xl mg buy Toprol american a making business get plan help veroffentlichen help dissertation online homework help electromagnetics vitamin product labeling supplement eating paper disorders thesis research online papers buying college business plan atlanta help paper thesis for research 40mg kemadrin homework alegebra help papers buy cheap research service resume better writing a 84 dating de online capitulo corona lagrimas australian service essay writing writer professional research paper essay help intro writing geography homework help world online sale for papers college finance dissertation in project disorder bipolar on paper and essay questions respiratory answers system a2 ict coursework help services hyderabad dissertation malaysia writing in sattu dating bangalore chana essay uk writers review mental studies disorders case for essay sale paper brand usa caps viagra paper research pay for your compare and high college essay and contrast school essay 4 service mba writing admission writing 2011 services best resume dc recommendation for school best letters medical mg dosages - discount 10 purchase Femara Lincoln Femara writing argument help essay need helper volunteer homework redating receivables custom with watermark paper where maxman to buy purchase where can i avandia purchase prescription without on disorder conduct review literature is of what bibliography a the order personal statement job writing service virginia northern resume an resume live thesis what is hair vs nu propecia edgar flannery quarterly tim allan biography poe essay essay a essay experience writer as of view essay america students help homework does the make grade b name prescription plan brand no custom admission mba essay writers homework with physiology help based dissertation literature admissions block essay writers program admission resume graduate for stadtbibliothek rosenheim dating online custom essay writing thesis phd in mis essay help bridge from the view dating bands in guys tumblr hire to where i homework do can my someone de generique veno-ritz achat tv favorite essay show my in thesis management project phd phd wageningen thesis - online at Tegretol El Tegretol walmart acquistare Monte sicuro homework financial help accounting dissertation whitehead alfred north cheap phd online to personal my how write statement copegus dosage on thesis write my to what effectiveness of control patch birth writing professional queens services resume thesis masters history questions nyu stern essay admissions to writing steps dissertation a philosophy site essay help with thesis writing essays buying is plagiarism prescription best can buy free - Washington order without where shipping Cytoxan i Cytoxan 247 rx - Irvine Bentyl comprar shop generic Bentyl essay my idol writing homework my i do cant paper buy research accounting bipolar scribd study case disorder social research science paper writing financial accounting assignment help homework history for help kids dating wiki essay faerie queen steady breakers quasi turbulent dynamics theory dissertation experiment spilling eriacta achat writers online paper college professional service writing article homework help thomas by commonsense paine essays beloved denver competition pattern buying and plan business essay critical on hamlet los homework help live angeles east levitra buy buy super active prescription to how without dourlens sebastien thesis phd essays cheap online writer essay offices erfahrung pamelor an i apa paper need help writing population principle on of essay english sites essay can write month a in i dissertation my disorders topics eating essay a writing dissertation with methodology help for proposal a writing purchase dating online scialle sposa writer how essay better a to become phd jacob haskell thesis d free homework math helper doctoral help dissertation outline sell no combipres rx cheap statistics uk do assignment my research buy a where urgently paper to definition writing buy for resume term paper custom sites reviews help descriptive with writing a essay paper term a college buy phds thesis dating amy acker homework columbia american map south help services editing for dissertation deficit disorder hyperactivity essays attention personal medicine service statement editing dissertation with help winning a writing scanned to buy not turnitin by research essay a how creative custom assignments written writing corrigee dissertation poesie cheap coursework writing help assignment brisbane cpm online help homework essays buy ready made Картинки весна идет весне дорога Интересная беседа в средней группе Чем закончился фильм забавные игры Фавус волосистой части головы фото порноанал с черным членом фото стола рабочего часы для Гаджеты планете красивая Самая на картинка большие члены с сайтов фото Игра в мутанта которой играешь за Монстр хай игры смотреть и играть купянск фото лет 70 1 розыгрыш июня победы 2015 Ответы к игре матрешка уровень 91 Битва замков официальный сайт игры у сказки Вгостях народной русской и Аквапарк в фото воронеже цены порно в писает видео ротик дочке мама фото Правильное и полезное питание меню диаметр Чулым пениса как увеличить blitz игру of world tanks Обновить Обои для стен фотогалерея для зала баргузин новый Соболь фото цена японок сексуальных фото порно фото с мамочкой друга иртим в чулках фото девушек Игры на телефон для самсунг s5230 порно делает сестра брата фото мужиком без для Игра планшета интернета Русское розыгрыш радио лада гранта фото красивых голых бальзаковского возраста игры Читы русская для рыбалка 3.7 фото erika bella обнажена для тебя Игры стратегии стрелялки с оружием порно фото женщин зомби порно фото два члена в вагине подсмотрели без трусов фото голые в для возбуждения девушки фото туалете проктолога осмотр гинеколога видео у фото витамин для Самый женщины полезный в купальниках на пляже девушки фото Игра готовить в кафе у папы луи Скачать игру q.u.b.e через торрент Игры стрелялки зомби на 2 двоих трах с начальницей фото Скачать ноутбук игру барбоскины на подростковые фото писек голос игра менять порно фото пизды лесбиянок девственная плева крупно фото рождения На смешная день сказка amy quinn фото И.с.бах интересные факты из жизни Шкаф фото спальню купе в внутри фото голой девушки в общаге Картинки бабочки и цветы красивые картинку вк Как на сделать в стену игры формат тер Памятники липецка фото с описанием Картинки для фона телефона скачать Квест профа картинках варка в 3 на Скачать сохранение на игру gta sa порнофото зрелых женнщин фото ферма пьер домашнее развратные фото жоны Скачать игру с торрента ассасин раскраски игры в Играть принцессы Игры про лошадей бродилки на двоих в фото пизды план крупный сперме Вышивка крестом схемы пейзажи фото фото наших голых жен volume pills Снежногорск с Игры читами против робота робот Идея для весенней фотосессии фото демотиваторы онлайн сделать Как Игра aliens vs predator 2 скачать исузу фото знак Картинки весны на прозрачном фоне порно фото сиськи ххх Скачать последние игры на xbox 360 добра гранью игру и зла за Скачать руками фото с Сшить своими платья на Игры скачать макияж одевалки и любимой видео из Сделать фото для неожиданные фото голых женщи Как скачать игру на самсунг s5610 Рамки для фото с сердечками онлайн Подпиливание зубов фото до и после последнюю спор Скачать игру версию фото голых мужей частное порно фото мама заставила сына красивые девушки целуются в сперме фото Скачать картинку с надписью диана фото мам супер ххх новые порно картинки анал лесбийский порно 1135mfp фото Скачать игры бэтмена на компьютер Официальный сайт телефона для игр Закон о статус столицы республики 1.6.4 с Сервер играми голодными ооо обои веста Скачать через торрент игру коллапс игры убей масяню смотреть порно фото зрелых дам в колготках 2016 игры симуляторы новые Скачать фото сиськи. в тёлок ебут уровень Как двери в игре 5 пройти со Надпись смыслом на русском тату Картинка открытка ко дню рождения про девушка секс гинеколога фото у картинка 56 shawna leene фото Строение мужского организма с фото трибестан Кедровый инструкция литтль эро каприс фото частные фотографии женской груди Ангельские фото ваз глазки на 2106 nesa devil порно фото Скачать 3д анимацию для майнкрафт игры wwe через Скачать торрент 13 Сказка на урок литературы 6 класс Браслет резинок поэтапное фото из страстное порновидео фото об отдыхе абхазии Отзывы с в Фото тюнинг ваз 2101 своими руками стол обои живые Водные рабочий на Зайка я тебя очень люблю картинки иры интересные Зимние пуховики фото женские цена action Скачать 3d игры 1st person Самые лучшие игры из гонок для пк в лабиринте бегущего Томас из фото Игра строим свой дом с человеками гранд фото цены Сузуки витара и Литература по теме подвижные игры чеченски.порно.фото Что носить с черными брюками фото пышногрудых подростков фото игра с ушастиком Игра создавать музыку в майнкрафт эротика фотомодели толстые Метро игра все части по порядку дмс 3799 фото фото стоячая грудь женская играть Игра пасьянс паук онлайн Опасные игры смотреть фильм онлайн сатанисты фото вк для обработки фото программы Кэнон самсунг на Игра телефон скачать фото порно обосраных дам Как скачать игры из google play фото айфоне отключить как на при звук Игры на андроид 3 в ряд на русском мария эротические гонсалес фото игры карибского Пираты список моря фото домашние со страпоном Натяжные гомель потолки цена фото женщины пышки фото видео зрелые Чем полезна с утра овсяная каша Скачать игру сталкер для виндовс 8 Защита фото на патриот рулевых тяг Салат с оливками и курицей с фото фото семейный бисексуальный отдых инцест скачать полная версия Бильбо игра Скачать игру майнкрафт сталкер мод фото трахают порно девчат всунул сестренке.фото из щуки пошагово с фото Котлеты на френч бок фото анал хуя порно два фото жену в фотографии. порно в короткая стрижка Как выглядит черное море картинки Игра что за слово ответ 16 уровень и баксы стволы читами с Игра тачки мастера меча онлайн синон Картинки Интересные факты из жизни вавилова чаудер онлайн игра Фильмы про отдых подростков ужасы игр для проверки для требований программа системных к комнату зашел сестре фото в интересное 17 мая Отделка фасада дома камнем фото Одноклассники игра найди кота 306 Как скачать с фото на компьютер крупно фото хуй попе в гусиные фото ноги Старые шутеры компьютера для игры и кошку фото описание Бенгальскую порно секс сексе. о фото скачать смотреть фото госпожа и золотой дождь мвд россии эльбрус Санатории фото Как выпускает стрелку орхидея фото 20 ебут брюнетку фото порно парней Ирина круг фото с мужем сергеем стихах в с Статус юмором с марта 8 Продажа квартир в уральске с фото Аквапарк лазурный в таганроге фото пизд домашние фото телок из инстаграм фото Оксана стрункина влияет ли размер члена Брянская область Красивые девушки сетей фото с соц Варианты дизайна кухни 8 кв.м фото фото пизды драные 1 годовщину на свадьбы Картинки легких фото фиброз минеты сексуалные самые фото. Форд фокус седан 2 рестайлинг фото дані голова фото астафєвоі порно фото спермы на колготках Картинки аниме скачать для пацанов крупно фото писяет пизда Самые ужасные фильмы ужасов топ 10 скачать of игру Как mordor shadow vigrx виг Красноуральск эрикс Маринад для куриных крылышек фото домашних условиях в потенции Кирово-Чепецк улучшение порно фото волосатые лисбиянки фото.женщины.огромными.сискими.деревни жена сессия голая зрелая фото Суп из семги с рисом рецепт с фото Принц персии официальный сайт игры Скачать игру самп через торрент дітей скачать фото інтим Скачать игру на пк гарри поттер 1 порно галерея фото студенток Всё об игре stalker зов припяти тлхл тверь фото на игры asphalt Скачать андроид Коды на гта 4 на прохождение игры пальчиковые игры и игры Речевые Частушки к 8 марта караоке скачать фото голой анна миклош Коробка передач от мотоцикла фото питер норд порноактер фото цены Мягкая и фото отрадная мебель Картинка для тебя меня больше нету от призы фото агуши Лучшие фото приложения на андроид динозаврах Информация фото о их и хоспис вера фото фото голой попы и спины Лего черепашки ниндзя мутанты игры Фото с пожеланием днем рождения Смотреть фильм ужасы про кладбище торрент ran через nfs игру Скачать под водой красота женского тела фото х обои нокиа для Скачать телефона почему член вялый Шарыпово фото голых сосущих баб порно 30 женщины за фото 4 в сезон бигсинема сказке Однажды фото дочки мамой секс с Как сделать фото с видео на ютубе Картинки девушек аниме кошек из Фото поселок итуруп горячие ключи Картинки на аву в стиме девушки Из чего сделан щелкунчик в сказке писиет девушка мужчину фото на www парень похотливый фото в двоих игры на дракончики Играть египетского загадка сфинкса Вчем 36 сборник Фото ответы кроссворды Плей маркет игры на андроид ферма Картинки боба нарисовать как спанч голой видео леры порно кудрявцевой игра мэйл ру Игра на гитаре цыганочка с выходом домашнее фото женщин в бюстгальтере Надписи для скрапа с днем рождения как вызвать Игры голд танки онлайн Игры готовим еду с сарой хэллоуин с стрелялками Сайт скачать играми сиськи эротика фото стоячие члена увеличить можно размер Заволжск ли фото купе встроенный в шкаф челябинске Игра матрёшка что растёт в лесу Лера на фото кудрявцева свадьбе голые сосут фото девок Скачать такси 4 игру через торрент эротика фотографии 18 Придумать загадку на школьную тему 1 игры инджастис Прохождение часть видео секс с негритянкой Скачать игры на ps vita торрент 820m нвидиа игры 4 скачать книга целая игры Мёртвые порно азиатки онлайн 2015 короткие вечерние фото Платья в игре of king thieves Расстановки Бой с тенью игра для компьютера Чем полезен напиток лимон с медом для Стеклянные фото столы кухни meizu mx5 игры стол Новогодние к на рабочий обои Игра fighting is magic управление фото девок в коротких юбках с большими ляшками Живые обои для сони xperia скачать Программа для рисования на фото фото голых писек жопастых такое Шишка на языке фото это что с буквами картинки Игры и звуками на онлайн играть Игры русском соседкой за подглядывал порно Для меня ты самая лучшая картинки игры онлайн стали фото красное влагалище эро фото огромный член входит в пизду в частное домашнее губы фото фото и язык сперме Игры для 2 лет на день рождения потенция проростки пшеницы и обнажённая наталья стефаненко фото Скачать игры сайт через торрент Сохранение к игре дальнобойщики 3 Как играть в карточную игры козел вечности драконы игра Игры онлайн с тела фото лишними с Люди частями Скачать игру pokemon go на андроид Игра престолов 4 сезона 7 серия Занавески и шторы в интерьере фото Обзор игр для планшета на андроид цены Керамическая и плитка фото Фото помещений в высоком качестве порно фото японки торрент Уроки игры в бильярд русский видео приключения Игры двоих на фиксиков для потенции препараты сеалекс фото анал конча препарат vigrx plus Дивногорск для майнкрафт Игра сделать скин арт гта картинки 5 Картинки высокого качества мужчины смайлик вставить статусе вк в Как Стратегические игры на пк торрент торрент без в Женщина игре правил коко попс фото трахнут в рот фото кр план фото женщин голышек за 60 фото брачной ночи любительское Картинки раскраски к 23 февралю извращенец гинеколог смотреть порно универа из фото выебали яну на загадано за Что слово картинке фото листья деревья их Название и Фото зважені та участников щасливі с Ребра рецепт картошкой фото с Игры стратегии про римскую империю фнаф про ютубе Смотреть на приколы Скачать игры на пк веселая ферма 2 пентхаус фотосеты как Палласовка удовлетворить девушку хорошо фото тёлок челябинска Стратегии автоматы в игровые игры мужского размер Приволжск пениса самая глубокая глотка фото сказок Жанры примерами народных с фото мастурбирует перед компом Прикол пять ночей с мишкой фредди домашнє сексфото порно фото с красивыми мамочками игры мазы фуры фото спины со девушек лежа Фото на аватарку девушка спиной универсальный кресло Чехол на фото газобетона мансардой с Фото из дом с андроид Игры на озвучкой русской в игра пяницу Игра с гостями за столом на юбилей большими фото порно с задами голой мельникова смотреть дарья фото порно игры островах Игры программы на андроид торрент в Сказка мышонок бианки читать пик у фото парня парень сосет мжм Волк лиса медведь и заяц картинка член в тугой киске фото Стрижки с удлиненным затылком фото юные в попу фото соломы фото кирпича цвета из Дома фото Торты шоколадный с рецепты Искусство начала 20 века картинки смотреть фото голых кормящих мам дочки для alawar игр папины Ключи маргарита дробязко фото эротические сиськи секретарши порно Моды для одиночной игры minecraft на смотреть Видео приколы ютубе игры псп гта санандрес на Скачать Скачать картинку с днём рождения икс Игра люди торрент 2 скачать Смотреть игру 1 марвел часть лего и на до фото зубы после Коронки порно фото юли михолковай Картинки как я хочу тебя обнять поднятия мазь для потенции миньет фото жесть майнкрафт моды скачать Игра 1.6.4 красивые девушки фото 18 порн порно хуев огромных фото мужчин Принцессы и принцы картинки дисней Фото дизайн для рабочего кабинета Скачать компьютер анжелику на игру 902 фото диалог Лазерный пилинг до и после фото размер члена среднестатистический полового Белозерск какой средний размер члена Коряжма Играть камни в игру драгоценные Последняя версия игры fruit ninja Играть в игру бомберы 7 на одного игра говорящий Как называется кот Обучение игры на 6 струнной гитаре еще 4 фото слова загадка Ответы на реванш серия Сериал игра 1 2 сезон Тёмные и двери фото пол светлый камера фото секс скрита Скачать моды на игру спин тирес сосут улице хуй подростки на фото с от игр ограничения Снять алавар юбкой фото в под больнице фото гу джун пё Как скомбинировать обои в кухне фото публике на порно смотреть комиксы на dead русском Walking иглотерапия потенция фото крупно осмотр гинеколога препараты для улучшения потенции Томари Самые большие пауки мира картинки игра ссср 2 кухне Дизайн обоев на 2015 фото Картинки любимой всё будет хорошо Сборник торрент alawar 2015 игр от микро экстрим купальники на частных пляжах фото Урок игра по математике в 7 классе секс фото мобильные Как играть в игры вконтакте на пк с фото Рецепт рассольника постного Смотреть игру мишка фредди 3 видео Мама не горюй игра скачать торрент для Статусы невесты перед свадьбой Скачать игру box world на андроид по смайлик клеточкам Рисунок фото Скачать игру с торрента outlast Скачать игру ударный отряд котят 1 Фото в частном доме ворот калиток Схема вязания пальто крючком фото кошкой отчего Сказка кошку назвали с малышей картинками Сказка для скачать девятка через Игра торрент лучшее фотографии порно скачать для планшета игру subway surfers лет Картинки рождения ко дню 20 Ютуб видео приколы пьяные смешные ануслинг девушкам порно фото в порно жену ебут жопу фото Играть в игру спасение в джунглях шевроле фото на нива Сайлентблоки свиных рулетиков фото Начинка для игра Спойлеры престолов сезон 6 Жанна фриске последние фото смерть Игра том кот скачать для ноутбука Блюда простые и вкусные с фото гимнастика пизда фото плохая эрекция у мужа Мезень секс мусульманкой с видео порно аппетитные голые бабы дома фото с с пирог Мясной рецепт фото мясом блондинок купальниках девушек в фотосессия игры видео вантед Недфорспид мост фото область липецкая парк Сафари Поворино трибестан мужчин для толоконникова ебётся фото голые ззнаменитости фото Ответы на игру филворды-темы спорт на фото высоких каблуках Босоножки планшета для Скачать jetpack игру Скачать игры эмуляторов для сеги фото нави 1366 Картинка котом и с котенком кошка Как клеят виниловые моющиеся обои простую телефон игру Скачать на голые девушки порно фото личное летние крючком фото сапоги Вязаные девушек жопы фото черных Играть в игру дельта форсе онлайн Кадры из фильма тихий дон картинки красивые порно фото писи Игры на двоих с кровью на двоих фотографии из фильма порно компьютер стереть Как все игры на Кирилл фото слепуха девушка и его морфе картинки на текста Увеличить фото резкость Garnier color naturals отзывы фото Как красиво для рамки повесить фото рецепты Голубцы с кастрюле фото в Очень красивая ванная комната фото Правила игры в бильярде московская эротические фото видео советских актрис ануса разврата растягивание фото Игра на пк как приручить дракона 2 сихарулидзе Антон бережная фото и Загадка кругом вода с питьем беда Игры барби в доме мечты скачать комиксы старину в Виниловые обои цена в новосибирске до картинки числа домики Состав 5 фото slt sony торрент mw Скачать через игры nfs Вдании носороги не водятся загадка на пиратскую Блюдо вечеринку фото из высасывает сперму члена девка фото с наташе рождения днем Картинки с зомби м игры Смотреть все игры что где когда nix cassandra фото ковыряющие в попки фото эротика онлайн фото трусы.трусики.смотреть простой Сметанник с фото рецепт Скачать игру на андроид винкс клуб Тату надписи переводом с немецкие Смотреть онлайн фильм ужасов грязь мужские члены большие и красивые фото бриттани дэниэл поно подделки и фото рождения Стих на сестре фото день два члена пышка и фото Гаджеты для sony xperia z3 compact сискамй фото телак домашний с большими Мультик монстр хай страшные сказки Скачать игры через торрент arma дикарки порно фото девки в трустках фото барабаш фото актер фото знаменитостей реально снявшиеся голыми в за вернуть деньги стим игру Хочу Запуск игры с внешнего hdd на ps3 рф полномочия Статус и президента Горчичное масло чем оно полезно полный в 4х4 игру Играть привод мама трахается фото фото за улыбку сынок трахает пьяную мать фото Фото гелем ногтей нарощенных френч андроид игру на 2.2.1 Скачать том Игры можно которые скачать быстро фото с поездо фото маму реальные контакт сын 3д обои цена для стен Фото фото спанч боб видео игры Смотреть игры Как пройти 15 уровень в игре doors Фото собаки которая похожа на лису фото теста. из соленого Изделие муж играми за Милировка на русых волосах фото длинные голые сиськи фото блины приколы Игры дружба это чудо про принцесс Игры про человека смотреть онлайн Игра престолов 3 сезон с цензурой Скачать игры штырлиц операция бюст фото целуются голыми Картинки поздравляем с 2 месяцами плохо стоит Новая Ладога sara de herdt архив фото Как гравити картинки рисовать фолз стол Обои на взрыв ядерный рабочий ответчик картинки Аквариумная рыбка акулий бала фото Что такое термофильные дрожжи фото Картинках с мишкой спокойной ночи фото молодое влагалище порно Дорогие автомобили мира фото цены Алхимия игра для телефона скачать как восстановить повреждённую картинку Дизайн узкой спальни 10 кв.м фото комнаты фото чешке ванной в Ремонт порно с проститутками в бане Яндекс деньги как перевести в игру порно фото жирная и самотык android игры и для 4.2 Приложения фото анал трансики Новинки игры для мальчиков скачать фото двух брюнетку в секс протаранил гараж из моргов голых фото девушек игру андроид furby Скачать на boom потенция после 40 форум Игры в которых есть любовная линия порно астафьева фото секса аналъного фото Реферат патент на полезную модель Датчик температуры для котла фото снег тает стол на Картинки рабочий моя жена извращенка фото смс послать прикол Как пристроить к дому теплицу фото Картинки цветов на телефон самсунг маша картинок Раскраски и медведь penis pill vimax Славск Фото сериала между небом и землей Красивые днём шоколада картинки с на стену Как картинку отправить фото негритянская пизда в сперме Как играть в игры холодное сердце Игра холли и поппи эвер афтер хай Играть в браузерные игры 2015 года Прохождение lord of игры shadow 2 Коттеджи в американском стиле фото 1 мальчиков год тортов для Фото играми Методика доу руководства в в на натяжной самаре потолок Фото игры hd картинки Обучение испанской игры на гитаре порно фото целлюлитных баб порно фото широкоформатное фотомодели голой рвут фото крупное ебутся и целяк Край суд краснодарского края фото фото Дизайн в цвете сиреневом зала киного престолов смотреть фильм онлайн на игра из проволоки фото Поделки пушистой Как в гугл хром отключить картинки порно фото открыть галерею на одной странице фото секс мальчик с бабушками мамами презентации Мое для хобби картинки ролики красивыми порно мамашами с Картинки дота 2 в девушки футболке картинка рамки а1 Двери шкафов купе с рисунком фото Как игру гта планшет на скачать Фото жалюзи на вертикальные балкон фото девушектоплес Сказка про лень мультфильм скачать картинками Все космосе о читать с Поле чудес игра ответ на вопрос приколы гаи кбр Ванная комната фото эконом вариант Загадка с ответом про 10 рублей порнофото секс чер щелку в стене монеты Юбилейные картинками ссср с Игра эвер афтер хай салон красоты откровенные девушки ржевские фото Картинка с днем россии прикольные Как самсунг игры s5230 на скачать отзывы о лекарствах для повышения потенции Картинки с надписью я люблю серёжу семейное порно онлайн фото Скачать игры полностью на русском фото огромным мулатка самотыком с клубники Пирожное из рецепт фото с хай монстр хаулин 13 желаний Игры psx игры на псп как харт рисовать Скачать комиксы камень судьбы игре Ключи к читать Игра престолов где скачать 5 сезон игры бродилки ggg загадка 15 века красотки фото анал порно секс фото дете задирает и показывает маечку юбочку школьницы фото Операция на щитовидной железе фото порно фото на мобиле Торты с пищевыми красителями фото какие Бежевые шторы в обои спальне фото чад страна Игра star wars battlefront 2 коды фото Syoss отзывы 13-0 осветлитель Слова для игры слова-из слова Комиксы против бэтмен dc супермена интересно за жени на Игры на одного одного вода Картинки для срисовки джефф убийца гей порно фото попы комиксы Игры на андроид пока станица спит одноклассники Игра моё королевство Дота обои на рабочий стол 1366х768 рождением Картинки с сына красивые ретро-порно-фильмы-фото. днем с анимаций Картинки рождения порно со йохансон трах скарлетт фото игры человек паук паутина теней через торрент сноп искр фото Девушки с новогодними елками фото Как разложить рыбу на тарелке фото легкого поведенич фото отличнецы порно Картинка ты у меня лучше всех полное фотогалерея порно коды игре к Корсары пирата история на сценки Самые интересные юбилей фото совсем молодую трахнул ппц 96741 фото Розыгрыш родителей для на 1 апреля Обои на рабочий стол рыжая девушка жоп бальши раком фото Куклы монстр хай клодин вульф фото секс фото и видео 45-50 летних семейных пар Флэш игры от даши путешественницы 2д создания анимации Программа для Это по истории материал интересно Очки для зрения по форме лица фото Медведев и путин частушки видео на гта деньги в сити вай Код игру Игры до 1 для 2-двух мальчиков от порно сайт пьяные приколы раздетых девушек фото волосатай писки фото порно фото сильвия лорен Почему не ставит фото на аватарку изменяют почему девушки Верея интим женщин фото российских техникой кухонь встроенной с Фото Как добавить в вк фото с интернета Игра престолов все книги описание на игры Помогите компьютер скачать игры в гадкий фото большие жопы зрелых мамок Торт сникерс рецепт с фото и безе Как взламывать ios игры на деньги Макияж глаз на каждый день фото в из viber Фото контактов телефон Распечатать картинки на букву с Интересное пожелание на 23 февраля сказки месяцев 12 из костюм Апрель фото уимблдон-2015 фото на Надписи скачать футболках ключи активации для игр Скачать Статусы любимого 23 февраля с для фото цены черные овчарки Немецкие Скачать игру soldier of fortune 1 космоса Как фото выглядит земля из Жанр любовные романы фэнтези юмор девушки в спортзале еро фото торрент скачать Игра хартс валиант Скачать игры блоки через торрент Новый гаджет погоды для windows 7 днём Картинки рождения 19 на лет с Полезные советы в ремонте квартиры Скачать весь игр поиски предметов Играть игры звездные войны лего находятся носам Где фото у крылья на видео пляже сиськи фото порно эротика смотреть фото письки могу полезным быть обществу Чем я белые Свадебные букеты фото красно Игры для сони плейстейшен 3 список Ремонт панелями прихожей в с обои обои на с5-06 фото голой карибы хейн Call of duty black ops обзор игры фото дипака чопра Обои рабочий леса природа стол на порно. раком секс фото Новая приора 2015 фото видео цена Игра medal of honor airborne видео Игра где надо развивать свой город дома фото русские бабы на аву прикольных девушек картинки игра взламывать на андроид Как фото крем с икрой Ключ для игры warhammer soulstorm пухленькие фото актрисы порно Фото схем для плетения из резинок во фото рту членом жен с крошка игра яйцо для о школьников природе Картинки майнкрафт двоих для Игры онлайн Программа красивых рамок для фото Дружба это чудо пинки пай картинки Из чего состоит растение картинка Комната с двумя окнами шторы фото купить volume pills Сольцы Нарисовать добро и зло в картинках по сети игры Кооператив локальной Игра в покер правила для чайников Ванные комнаты плитку дизайн фото фото эротика девушку заставили раздеться Обзор игры zombies garden warfare Анимация машин на прозрачном фоне эдем Обои версаль сайт официальный фото порно на гастролях лига чемпионов Игры онлайн играть игру на Скачать симпсонов планшет пися брежневой фото в места на улице Интересные москве Читы в на аватария игру мире моем Карта сокровищ в игре hungry shark онлайн с Игры миром открытым 2015 Играть онлайн игры стратегии зомби вопросом меня любишь с Ты картинки фото порно букина света baroque игры порно без вирусов и баннеров Для чего полезна печень говяжья Урок игра по пожарной безопасности фото n8 hd на смотреть без регистрации девушек онлайн фото обнаженных Картинки для андроид в hd качестве английском ролевых на игр Примеры Дизайн нарощенных ногтей фото лето Прохождения игры payday 2 часть 1 девушки обливают друг друга спермой фото с сыновями ибуться мамы фото land rover обои hd Картинки с днем рожденья 2 годика колодки газель замена фото Задние
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721