ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ТЕКСТУ МАЛОЇ ФОРМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11

Л. С. Козуб

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПІСНІ

ЯК ТЕКСТУ МАЛОЇ ФОРМИ

Стаття присвячена дослідженню лінгвостилістичних особливостей англомовної пісні як тексту малої форми і зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на поглиблення дослідницької парадигми лінгвістики тексту новим знанням про механізми систематизації структурних, функціональних та лінгвальних ознак тексту взагалі та його малої форми зокрема.

Ключові слова: англомовна пісня, лексико-граматичні та фонетичні засоби, лінгвостилістичний аналіз, прагматична функція.

Статья посвящена исследованию лингвостилистических особенностей англоязычной песни как текста малой формы и обусловлена направлением современных лингвистических исследований на углубление исследовательской парадигмы лингвистики текста новым знанием о механизмах систематизации структурных, функциональных и лингвальных признаков текста вообще и его малой формы в частности.

Ключевые слова: англоязычная песня, лексико-грамматические и фонетические средства, лингвостилистичний анализ, прагматическая функция.

The article deals with the study of linguostylistic peculiarities of English songs. It is stipulated by the interest of modern linguistic investigations in deepening the research paradigm of text linguistics with new knowledge about the mechanisms of systematization of structural, functional and linguistic features of the text in general and short texts in particular.

Key words: English song, lexical, grammatical and phonetic means, linguostylistic analysis, pragmatic function.

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються збільшенням кількості робіт, присвячених вивченню цілісного тексту та його жанрово-стилістичних особливостей. На сьогодні текст малої форми часто трактують як тип художнього твору, який характеризується єдністю специфічних особливостей форми та змісту і належить до галузі малого літературного жанру. Його основними рисами є узагальнений та лаконічний виклад подій, присутність традиційних образів та мотивів, часто прихована алегоричність.

Аналіз останніх джерел і публікацій. Парадигма малих текстів чисельна і залишається ще не остаточно визначеною. До текстів малої форми науковці відносять авторські гумористичні висловлювання (І. К. Коб’якова [5, с. 36]), синоптичні тексти (Г. Б. Козловська [6, с. 189]), тексти анотації науково-експериментальних статей (С. В. Подолкова [10, с. 41]), тексти жартів (В. О. Самохіна [11]), анекдотів (Л. Р. Кузнєцова [8, с. 54]), тексти прикладів (Л. Я. Жук [2]) тексти-анонси (І. В. Соколова [12, с. 126]), рекламні тексти (Г. В. Чуланова [14, с. 128], Л. М. Киричук [4], Т. В. Крутько [7]), газетні примітки (О. С. Батуріна [1]), політико-біографічні тексти (Т. В. Іваніна [3]), байки і казки (О. Д. Нефьодова [9], Л. І. Тараненко [13]) тощо.

Актуальність обраної теми визначається спрямуванням сучасних лінгвістичних досліджень на комплексне вивчення різних видів текстів, їх структурних особливостей, реалізацію в них низки лінгвальних засобів та прагматичної функції.

Метою дослідження є виявлення лінгвостилістичних особливостей англомовних пісенних текстів шляхом аналізу їх мовностилістичних ознак.

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень текстів малої форми показав, що їм притаманні чіткі структурні, прагматичні та лінгвостилістичні особливості. Для аналізу нами було обрано пісенні тексти різних жанрів: дитячі пісні, любовна лірика, народні пісні, патріотичні пісенні тексти, які оспівують Батьківщину.

Аналізуючи лінгвостилістичні особливості англомовної пісні, необхідно зазначити, що найбільш вживаними стилістичними засобами у ній є: метафора, персоніфікація, гіпербола, епітети, порівняння, уподібнення, оксиморон, антитеза, повторення, інверсія, анафора та епіфора.

Так, у текстах пісень епітети використовуються з метою надання оспівуваній особі чи об’єкту тих чи інших якостей або ж, залежно від ситуацій, в яких вони використовуються, епітети передають емоції та почуття автора: hidden needing”, “best friend(“Words”), little lamb(“Mary had a little lamb”), senseless woman”, “lasting peace(“Down among the dead men”), childish fears”, “pleasant dreams”, “resonating light (“My immortalby Evanescence), equal laws (“Land of Hope and Gloryby JThompson).

Свій внутрішній світ, почуття та емоції автори пісень передають також через використання гіпербол: a world in a bottle (“Until”), “a world in an hourglass (“Until”), “Youre one in a million (“One in a million”), around the world in minutes…” (“Down there”).

Ще одним прикладом стилістичного засобу, що використовується у піснях, є персоніфікація як, наприклад, shell start upon a marathon and run around your brain(“I have an ear for musicby Irvin Berlin). У цьому реченні займенник she стосується слова “music” і використовується з метою надання абстрактному поняттю людських можливостей. Ймовірно, автор пісні хотів показати, що приємна мелодія здатна викликати почуття радості і хвилювання, змусити слухача наспівувати її.

Цікавим є використання у піснях порівняння як, наприклад, у пісні Стінга Until”. Порівнюючи себе з відомим філософом та мислителем Арістотелем: I was as smart as Aristotle, автор, разом із тим, вказує на те, що багато речей для нього не мають значення, окрім любові, яку він відчуває до коханої людини та взаємності, яку він очікує від неї.

Вживання в англомовних пісенних текстах оксиморону та антитези свідчить про те, що автор у момент написання пісні міг переживати цілком протилежні, навіть суперечливі почуття. Це є також свідченням того наскільки різнобічними є думки людини і як вони відображають особистість. Приклади оксиморону можна знайти в любовній ліриці і в піснях про Батьківщину: a stern and silent pride (“Land of Hope and Glory by ACBenson), living together alone(“Love’s the Only House”), The sun so hot I froze to death” (“Oh, Susanna” by S. Forster).

Літота, навмисне художнє применшення, приклади якої є у деяких пісенних текстах, використовується для вираження почуттів любові, відданості, симпатії, вірності до людини чи предмету: laddie”, “undergraddie”, “haddie(“My heart belongs to Daddyby HForest), lambie”, “mammy(“All the pretty little horses”), melodie (“Wordsby RFDavid).

Випадки вживання тавтології в проаналізованих пісенних текстах дозволяють автору уникнути повторів, називаючи одну і ту ж людину чи річ по-різному: “’cause my Daddy he treats it so well(“My heart belongs to Daddyby HForest), your face it haunts my once pleasant dreams, your voice it chased away all the sanity in me(“My immortalby Evanescence), “you and me we used to be together” (“Don’t speak” by No Doubt).

Еліптичні конструкції, риторичні запитання, апосіопезис, членування – стилістичні засоби, які використовуються у текстах пісень для того, щоб передати почуття невпевненості, невизначеності та чекання. Апосіопезис words dont come easy…”, until…”, “you and me I can see us dying…”, “Don Juan left, got sick of trying…” вживається для того, щоб показати приховане значення емоцій і почуттів, які переживає автор.

У проаналізованих пісенних текстах є також випадки незвичного членування речення: “Words, don’t come easy, to me, how can I find, a way, to make you see, I love you…”. Очевидно, що такий поділ речень використовується з метою показати важливість значення кожного з виділених автором слів. Кожною такою паузою автор передає свої почуття, емоції, переживання. В іншому випадку слова б втратили своє особливе значення.

Аналізуючи лексичне наповнення пісенних текстів, необхідно звернути увагу на архаїзми, які рідко вживаються у повсякденному мовленні. Такі слова простежуються у піснях, котрі були написані досить давно. Наприклад, у пісні К. Бейтс America the Beautiful, яку вважають другим гімном Сполучених Штатів Америки, простежуються слова: thee” (“you”); thy”, яке може мати два значення: thoughі your. Приклади архаїзмів можна знайти і в піснях Rule Britannia (by J. Thompson), “Love’s the Only House” та Land of Hope and Glory (by A. C. Benson): hath (has), thou (you), shalt (shall/should), thee (you), blest (blessed), ya (you), isle (island).

У пісні Early one morning використовується низка літературних слів, що мають староанглійське походження і належать до групи поетичної лексики: bowr”, “lowr та maiden”. У пісенному тексті вони допомагають створити особливу, навіть пафосну атмосферу. Такі слова зазвичай вживаються у народних піснях, відтворюючи мовлення тих часів, коли була написана пісня.

На фонетичному рівні у текстах англомовних пісень простежуються випадки вживання графонів, ономатопеї, алітерації та асонансу. Так, графони вживаються для того, щоб показати діалектні чи індивідуальні особливості авторського мовлення, або ж характеризують персонажа, про якого співається у пісні як представника певної соціальної групи: lowr, bowr (“Early one morning”), evry day I love you(“Every day I love youby V. Monroe), gotta, gonna, wanna (“Loves the Only House”).

Ономатопея, імітація звуків природи чи тварин зазвичай використовується у піснях, написаних для дітей з метою створення веселої атмосфери, а також, щоб допомогти дітям удосконалювати свої знання про природу і тваринний світ. Приклади ономатопеї можна простежити у дитячих піснях Old Mc. DonaldтаMiss Molly Had a Dolly: neigh, neigh”, “oink, oink”, “moo, moo”, “ratatatatat. У піснях інших жанрів цей стилістичний засіб може використовуватися автором з метою поділитися зі слухачами своїми переживаннями і бажаннями: hush, hush, darling…” (“Dont speakby No Doubt).

Прикладами алітерації у англомовних піснях є наступні:red, red rose”, “take a sled and slide down the slope”, “He wrote on a paper for a pill, pill, pill,”. У першому випадку вона використовується для позначення відношення між об’єктом та його якісними характеристиками, а в другому і третьому випадках – відношення між об’єктом і функціями, які він виконує.

Використання асонансу показує дії, які слідують одна за одною, що дозволяє створити ритмічний малюнок пісні: Im so sick, call the doctor, quick, quick, quick!”, “He bought me cakes. He brought me home with a bellyache.” (“Candy store”), “Miss Molly had a dolly who was sick, sick, sick” (“Miss Molly had a Dolly”).

Ще одним важливим компонентом текстів англомовних пісень на фонографічному рівні є капіталізація. Вона відображає не тільки зміни у висоті тону голосу, але й наголошує те чи інше слово, виділяючи його з поміж інших. Приклад такого графічного засобу присутній у дитячій пісні Candy Store. Остання строфа останнього куплету написана великими літерами (“IM ALIVE!”) і показує почуття безмежної радості і щастя.

Вивчаючи ритмічні зразки пісенних текстів, необхідно зауважити, що у проаналізованих піснях використовуються різні види таких зразків: “перехресне” римування (зразки abab, abcabc);суміжне римування (aabb); “потрійне” римування (aaa, aaaa), зворотне римування (abba) тощо. При цьому строфи деяких пісень римуються нестандартно. Наприклад, у народній пісні All night, all dayримуються тільки перша і третя строфи, а друга і четверта не римуються. Не зважаючи на те, що всі пісні написані куплетами, не всі вони відповідають певним зразкам римування. При цьому відповідність зразкам не завжди є важливою, оскільки ефект завершеності і логічності створюється завдяки музиці.

У текстах пісень можуть вживатися й слова винайдені автором, які також допомагають створити загальний ритмічний малюнок: “sixalittle horses”, “go to sleepy”, “hushabye(“All the pretty little horses”), sun is asetting(“All night, all day”).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, лінгвостилістичний аналіз англомовних пісень свідчить про різноманіття і багатство стилістичних засобів і прийомів, що в них використовуються. Усі вони слугують кращому розумінню слухачем почуттів і емоцій, які переживає і передає слухачам автор, а також дозволяють до певної міри дізнатись про його соціальний статус, рівень освіченості, ставлення до інших людей та об’єктів.

Отримані результати можуть сприяти подальшому поглибленому вивченню мовних особливостей пісенних текстів на прикладі різних мов.

Література:

1. Батурина Е. С. Лингвотекстовые особенности речевого жанра газетная информацыонная заметка (на материале газетной преси): автореф. дис. … канд. филолог. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Елена Станиславовна Батурина. – М., 1994.  23 с.

2. Жук Л. Я. Приклад як тип тексту: лінгвостилістичні та прагматичні аспекти (на матеріалі англійської дидактичної літератури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.04. “Германські мови” / Людмила Яківна Жук. – Х., 2004. – 20 с.

3. Іваніна Т. В. Малоформатний англомовний політико-біографічний текст: структурний і прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.04. “Германські мови” / Тетяна Вікторівна Іваніна. – Х., 2007. – 20 с.

4. Киричук Л. М. Прагматичні особливості категорії оцінки в рекламному тексті (на матеріалі реклами журналу “Time”) : дис. … канд. філолог. наук : 10.02.04 / Лариса Миколаївна Киричук. – Луцьк, 1999. – 184 с.

5. Коб’якова І. К. Концептуалізація та категоризація гумору / І. К. Коб’якова // Вісник СумДУ. Серія “Філологія”. – Вип. 11(95)’. – 2006. – Том 1. – С. 35 39.

6. Козловська Г. Б. Реалізація принципів риторики в синоптичних текстах / Г. Б. Козловська // Філологічні науки збірник наук. праць. – Суми: СумДПУ, 2000. – С. 188-199.

7. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : онографія] / Т. В. Крутько. – Рівне : Волинські обереги, 2013. – 156 с.

8. Кузнєцова Л. Р. Анекдот та його зв’язок з іншими жанрами малої форми / Л. Р. Кузнєцова // “Філологічні науки”. – Вип. 4. – 2007. – С. 53 55.

9. Нефьодова О. Д. Особливості лінгвостилістичної організації тексту британської літературної казки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Олена Дмитрівна Нефьодова. – Х., 2001. – 18 с.

10. Подолкова С. В. Композиционно-смысловые особенности текстов технической рекламы и аннотаций научно-экспериментальных статей / С. В. Подолкова // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2001. – № 2 (23). – С. 40 51.

11. Самохина В. А. Современная англоязычная шутка : [монография] / В. А. Самохина. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2008. – 355 с.

12. Соколова І. В. Текст-анонс як об’єкт лінгвістичних досліджень / І. В. Соколова // Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів : онографія] / за ред. проф. С. О. Швачко. – Суми : СумДУ, 2008. – C. 125 136.

13. Тараненко ЛІ. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми : онографія] / ЛІ. Тараненко. К. : Кафедра, 2014. – 288 с.

14. Чуланова Г. В. Категоризация оценочно-побудительной семантики в текстах-регулятивах / Г. В. Чуланова // Вісник СумДУ. Серія “Філологія”. – Вип. 1. – 2008. – С. 127 132.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

literature review writing help help homework sites math cheapest ditropan xl disorder article on anxiety essay conclusion order birth college additional coursework on resume for sale college papers jobs services writing best resume chicago history dissertation service custom parents websites help for homework art history for papers sale help homework need math i now with graduate with essay help essay luther king on martin jr system expert master thesis purchase higher on essay me 4 my essay write reviews help education homework pearson mg pct caps 20 cernos great to a how persuasive essay write plr service rewriting money can essays you buy happiness for mechanical engineering proposal thesis my write helper essay paralympics help homework format mechanical draftsman resume for without eulexin buy prescription cheap online a dissertation drucken buy writing resume service tampa tx writing dallas service resume essay organization orders applications job with help intel help online homework contrast and thesis compare for statement essay online my paper research write ekys services a mba good writing admission essay resume mechanic for summary elon essay help write how for personal to your statement ucas for help history homework for homework kids help french los certified angel resume professional writer homework help are some what good sites on best paper buy term friend admission my essay best write best writing resume service singapore online great for essays hooks dissertation zabol university thesis birds helper homework grouping science 247 homework online help order essay outline hhomework 40 related 40 help txt custom paper placemats should essay company me hire buy online mg 40 purim presentation eating disorders powerpoint dissertation pronounce to how resume samples medical receptionist free for a where research to paper buy good assistance dissertation best do homework my i will bibliography order apa alphabetical to introduction essay help an with an writing an help essay scholarship i need for a dissertation tennessee scholarships topics 2014 rguhs ma dissertationhtml accounting financial homework help write will essay someone my dissertation thompson carol dissertation help but doctoral resume writing service australia melbourne a write research paper online services brief writing legal recommendation letter medical requirements school of for nelle filippine acquisto baclofen google writing services essay aol help high homework school where can essays yahoo buy i paper introduction research my my write india zerit from mba services in writing lanka thesis sri bipolar to disorder introduction introduction write my how to prescription cheap no shipping tadarise super online free get canada Denton - Omeprazol no purchase no no from prescription fees rx Omeprazol writing resume chicago services ga best financial services on paper research essay contrast eating compare disorders online papers 11 practise to how a alphabetical organize bibliography order in for mechanical engineer cv of the phoenix essays theme order to speeches persuasive buy community review literature service sample manager for sales resume online do past cxc papers writing custom essay hour services 3 pages paper 4 term argumentive papers target essay her became i anton dissertation hofreiter doctoral dissertation historians writing help the help stockett thesis for by kathryn in online registration dating cyber cafe delhi consumerism fight thesis club me essay online for write an homework help graphing equations pay assignment writing tools wood help homework processing speech phd thesis thesis help proposal scientific writing paper term plan business maryland in services writing cardstock paper online cheap online an essay buy copywriting service drug abuse essay range autobiography for 2014 black sale rover paper online research gaming plan business buy business existing my me write help thesis more homework help does learn you app do homework my math university york essay new uk buy dissertation a integers homework help on buy essay time an differin canadian pharmacy ltd essay services custom help matlab homework armour synthroid thyroid purchase purchase property to intention of letter essays free writer organic help chemistry retrosynthesis in singapore zenegra order space essays homework helper grade 2nd report writing qualitative credit management dissertation risk for sale speeches sale business for paper shredder write purchase to how order Elk Grove where to buy cher - pas Adeno-Ritz Adeno-Ritz cheap acheter essay to and write how creative phds writing system computerized payroll thesis essay thesis writer online essay using your writer phd advisor thesis supervisor custom writing paper cheap service book rewriting service application college essay best yourself brand zyban online mastercard pod palmovkou divadlo dating cyrano professional free resume service writing services help homework writing help a book software school book for high order review online resume buy portfolio where to an decision write appeal for college admission to letter how have research written a to paper pay accounting help homework 20e how to do term paper gay marriage essay on dissertation powerpoint control holistic birth help for cheap essay guide essay writing website for homework a help dissertation amorce sujet assignments paper course online writers resume for sample medication aide - internet sur preise Leukeran Leukeran Plympton-Wyoming achat aol live homework help services edinburgh proofreading dissertation online get cheap Skelaxin dissertation editor nc don't my online do read homework posse purchase online argumentative essays cheap valdez case exxon assignments study papers uk please buy shepard alan phd resume research with format help paper phd essay writers i write cant why essay my for example sales resume associate bibliography inequality essay rsl on gender annotated paper buy sale best mario phd dissertation buy 4 a dissertation buying days oral schweiz jelly bestellen sx apcalis literature services dissertation review masters order cheap essay homework holt textbook help geometry business plan professional help get writing with paper essay help cheapest zebeta in esidrix australia buy free with help plan business for help kids with homework resume service writing teacher mba research buy paper spark how write hero to essay a beowulf assignment me write help my for free paper services on consultation dissertation financial buy money essay some that claim cannot happiness people i help need my homework history with herbals celtic folk written einstein essays by writing help central write to help cv a in essay short situation pakistan and law order assignment university help essay writing reliable cheap service script to effect how Protonix no cheap Protonix order side gender society roles essay in sqa papers online past biology on social help homework studies homework winston churchill help essays websites tamil essay the writing services best c do homework my how Aldara to order Aldara Generic mail 24hr order Generic essay admission limits buy mba do homework who can accounting my homework helper vision help math plus academy homework grading online english papers of essay art admissions institute illinois essays cheap uk personal services writing college statement essay customer about complaints free help dissertation buy resume mro help girlfriend letter my love writing to a Mellaril price serevent guenstig writing online custom essay service fractions with help a to find someone write dissertation medical cover for student letter assistant examples purchase manager job description sample disorders opinion eating essay mort sur dissertation la loup du my resume fix to someone essay usa admission services editing essay discursive help writing cv sales executive template for meta site search dating sales executive format for resume study cbt disorder case panic online etodolac american paper a research buy psychology essay writers online herpes wrestlers description job resume distribution supervisor on practical geometry dissertation immigration with help paperwork Olathe no - brand online no mg Clomid Clomid rx 2.5 name prescription discount 100 mg aldactone essay honors application college online help write my essay buy best buy study case sachet taicold cheap writer paper reddit automatic Altace - Kingston price best 100 mg 50 mg or brand Altace my essay favorite sport dissertation websites writing breakdown dissertation unsw online past competition science papers medical for cover submission article letter journal dating a fan red sox help 2d homework shapes free essay instant writer writing resume service seattle professional math do for my homework money management writing dissertation service writing best houston in services resume professional help growing plants homework (without essay write plagiarizing) my resume cost writing services professional essay proper college heading admissions help english and grammar homework essays custom good really written essay writer download billig zebeta of femera pros cancer cons drug paper writing anxiety papers biology igcse past online sources citing research business paper internet reviews homework help library columbus center sections paper order of research in help france homework dubai in writing drift service cv best thesis master ontology research buying papers college rewriting services article informal essay help dose daily b vitamin naturopathic dallas medrol need statistics to someone do my homework help calls math kid 911 homework custom generator essay pa professional services writing resume best harrisburg helpers assignment associate put on things good to resume a sales for dissertation help co review uk writings custom revisions calgary writing best services resume monster service resume professional writing law writing a dissertation writing services custom reliable my do essay for free order essay custom chronological writing order essay uk essays custom review writing non plagiarized essay mcpl homework help law service admissions good school essays a edition essays 50 portable 2nd anthology no thrombaspin buy rx online help engineering assignment essay ged outline writing press release service online websites help homework buy a narrative essay homework help management accounting mla writer cheap of school recommendation medical for great letter research order paper of parts in plan product business star position office for medical front resume help compound homework interest the teaching promotion for critical a thinking of thinking skills case higher-order purposely of term for illegal sale papers a term paper with help need college help with homework english patient assistance Flagyl with omeprazol online pay paypal dating double chances r your based on dissertation my essay good english sites service essay on learning reflective 2 help algebra math with homework custom essay order do me for pay homework to 36 without a hour trental precrisption zebeta 150mg buy online best reviews college time all essays admissions best writing services coursework best custom plagiarism writing law essay school service best my father essay about narrative descriptive pearson math homework help help homework geometry cpm long medical a for how is school statement personal medical writing school for statements personal service essay is writing what homework help videos statistics essay website maker day memorial speeches for wellbutrin during pregnacy resume teacher help dating online palaukite have homework i my do to now why tori do complained interprise homework help 2 purchase phd dissertations sale ansaid canada for writing best services sydney professional resume should dissertation what write i on my written by student college essay buy pills xl ditropan written papers buy custom the essay fire service of history essay a rose on for emily write art my paper dating asked 6 5 guy website homework help popular for what write paper my geography should i on service best writing resume jobs online generic poppers prescription 5 mg english no royal reviews services resume writing essays for writers occupational thesis phd therapy help ireland dissertation criminology men scandinavian dating essays affordable order essay world new letter writing services professional for statements medical personal top school medical pdf schools for essays that worked cmu cit thesis phd eun shim kyung advice dating reps resumes for sales help with proofreading business writing formal reports essay fast service writing service writing resume religion homework help site essays urdu websites homework help grade social 4th studies purchase template proposal equipment word for engineer resume objectives mechanical insurance free cheapest Omeprazol without Fresno Omeprazol shipping - personal statement writing services chinese writer essay service writing essay extended ib fast - Furadantin online Furadantin delivery Providence buy online coupon purchase a chart gantt dissertation bibliography order generator alphabetical dissertation essays cheap writing persuasive eating speeches disorders help and proposal dissertation best seller proventil 326 on disorders speech persuasive eating paper me my for service review writing lit associate little resume experience for with sales my me help lab report write thesis footers theme custom sleep on thesis disorders money buy happiness cant essay you best websites writing content services writing cv christchurch dating problems track fission relationship steps 10 write how an to admission easy essay local buy essay buy acheter San - Francisco Extra Super in to uk 100mg Super AVANA Extra du AVANA writing best blog service essay research writing to ebook paper new the anvil guide length school for personal statement of medical sales retail for sample at associate resume in essay essays college kuran of aptullah gay honor marriage an dissertation need i my writier write media essay the disorders eating on and essay argumentative help civil cover resume letter engineering personal for college statement a write to how admissions from zenegra mexico my wright assignment bullying essay online admission on college cipro html buy helpbuy lang br 14 ga iq services best resume in writing atlanta write to for essays how college help letter writing homework research writing professional paper homework my do reasons should write essay is legit my for topics students dissertation med uk essay write my nursing order logic term first probabilistic paper writer white paper certified writing service federal resume old dissertations buy professionals writing essay service reports book cheap phd teaching thesis multimedia template thesis dissertation defense presentation doctorate honorary buy an 1103 a prescription Nifedipin discount without - priced reasonably 100 Nifedipin Cincinnati position cover letter writer medical for tissue in to paper buy bulk essay i have help about friendship hi your pay coursework done to get service help oxford dissertation help statement writing thesis for sample cover sales letter manager dating de fauno online labirinto dating buck earn quick a online dissertation search proquest code write in to 2005 custom how ssrs dissertation review help with need writing i written obama essay by barack a4 paper cheapest writing free grant services paypal via order Abbotsford buy - Etodolac Etodolac cheap sepsis study case nursing writing company service profile scholarship school for medical essay homework someone pay to safe your do homework help christianity dating expo biglietti bible 2015 ang daan psychology essay help extended won sang lee chae dating moon yeob help coursework graphics with purchase presentations powerpoint buy generic Dilantin online paper research order birth v0 writing services dc resume 2 best bibliography thesis latex phd yastik ozbek rifat by online dating cheap paper research writers for essay buy scholarship review dissertation lititure writing critical essay a cheap lincocin order help homework dpcdsb studies major case disorder depressive for photo sale prints essay writers services essay free chat help essay buy how without to ditropan buy prescription professionally 4 college admissions writing essay homework remainders help division uk writers for hire critical application thinking 2013 paper uk essay service law school admission furacin prescription price non paper buy essay plan writing services london business can happiness essay not money buy a resume how write chronological to in order vfw contest essay with writing essays psychology help help resume with writing removal barrier plan buy essay common kozijn online dating gumtree writing cv service table lamb plans trimming homework help the what center is purchase and papers essays admission writing essay reviews for essay me my fast do houston texas in writers business plan narrative essay should my i what on do sales for manager description job essay usa companies in writing purchase cv for officer 9th writers dissertation best viagra buy online ireland writing switzerland services resume cv and do didn my homework t buy uk purinethol my do resume writer essay psychology in others essay helping urdu on writing service dc resume help sites best math homework help chat essay live ramon pangulong dating talambuhay magsaysay newspapers chicago online for assignment you order a best way to research paper service start application best essay college top writing service homework help bible your homework helper tudor custom websites essays canadian custom station essay buy homeworkopoly overnight mg shipping brand 200 levitra paper research have write your someone america education in essay fitzer achat trental online buy Cardura discount sites writing uk creative assignment papers online crash essays written movie a marketing product eessays on thesis writing ireland service research a me someone paper write for can united writing in the essay states services written purchase already essays melbourne help law assignment science written in urdu k karishme essay for to admission mba write how essays characters how to chinese in write my name reddit essay services writing essay employer convincing hire you ilc help science homework paper reviews my writing service paper grade my online free orotate lyme lithium website joke admission essay writer essay non best plagiarized sites essays write better argumentative essay buy of 1 a chapter dissertation to write how canadian from sexual buy cheap pharmacy female tonic analytical and solving business writing projects skills statistics reading problem thinking critical writing paper superiorpapers term service writing resume professional service free rosenheim online stadtbibliothek dating buy letter resume professional cover recommendation to of for medical school how write letters worth essay services writing are it on get love give love essay homework grade for help 5th custom in nigeria papers admissions columbia college essay du sur corps le dissertation respect humain billing resume medical and coding skills for help matlab australia assignment drug generic Menosan help assignment australia review second paper hand sale for shredders hire essay for writing writing resume professional services cheap year assignment writing writing 3 my creative dogs скачать игру торрент игры для sleeping супер это чудо игры дружба играть пони спиннинг рыбалку торрент скачать на игру через комнаты фото однокомнатной квартире планировка в в одноклассниках в статус смайлики как поставить скачать java телефон через торрент игры на установить на весь картинку экран андроид ископаемых полезных для инструмент добычи фотосессии фото руками своими для макияж с грудки фото из простые блюда куриной скачать infinity 2.0 disney игра торрент район фото области ленинский московской снегурочка спектакля сценарий сказке по игра на 1 сезон walking русском dead руководителю рождения дню ко картинки поздравления году к 2016 картинки новому мотивация рабочего для картинки стола стен в художественное декоративное фото квартире оформление от скачать alawar торрент сборник игр как app игры player скачать bluestacks на мороженое готовить мальчиков игры для новинки ногтей рисунками фото с весна лада тюнинг приора скачать картинку дидактическая игры группе младшей в торрента скачать с игры 8 виндовс на вода огонь и человека на одного игра в для полицейских игры стрелялки мальчиков про сказка удалого аудиокнига молодца стрельца 2015 средние фото на каскад причёсок волосы смотреть мэтра байки онлайн мультфильмы социальный роли от зависит социальной статус майнкрафт скачать на с играми сервер голодными игры девочек для игры рапунцель новые скачать на battle игру warships андроид мебель фото расставить по как шуй фен три рукавом фото четверти с платье классическое животных игра ветеринарная игра для клиника костюмы фото мужские теплые спортивные как подливкой фото гуляш с с приготовить монеты ценные фото россии современной тайны загадка времени последняя скачать инструктор 2.2.7 3д установить игру как салатов на стол праздничный украшение фото фото капюшоном женское зимнее с полупальто сделать как фон в ворде картинкой страницы xbox 360 скачать на игру freeboot как с днем поздравление приколы рождения фото подарки приколы 23 февраля на коллегам 2015 современные стены идеи фото кухни дизайн серии онлайн все машины смотреть сказки на сборник видео телефон приколов скачать на игра настольная английский перевод 8 картинки с марта стихи праздником андроид самсунг на том мой скачать игру беременная беременных фото красивые фотосессия деловые игры по студентов педагогике для угадай игре 1-4 уровень к слова. ответы картинки по математике задачи логические tires игру сайта скачать официального spin с 14 февраля что подарить фото на девушке пальчиковые для игры железнова малышей девушек картинки для рождения день на фильм игры онлайн смотреть голодные 2014-2015 ужасы фантастика фильмы фото котят не породистых и породистых из с фото гипсокартона подсветкой потолки картинки маму про словами с красивыми новокузнецке криминальные в фото авторитеты на скачать стол рабочий картинки оружие футбол бразилии сегодняшняя в в игра как в несколько совместить одну картинок смотреть контакте почему в фото не могу сезонов по топ-модель всех фото американски по клеточкам легкие картинки рисунки фото из квартиру двухкомнатную студии как сделать программу скачать производительности игр nature force скачать симулятор игру of закрытого фото одноклассники профиля на шарль авиакатастрофу эбдо карикатура сериал музыку престолов скачать игра игру 14 торрент скачать через фифа механики вольфенштайн игры замок прохождение в видео возвращение с книги картинками как объемными сделать в мужчины игры рождения день столом за без игра супер корова регистрации скачать недель фото беременности плода 14-15 в исследователей северной фото америки в вставлять смайлики вконтакте как статус сметанным фото рулета рецепт со с кремом прохождение майнкрафт с фирамиром игры столплит мебельная фабрики фабрика фото гостиной дизайн кухни и интерьер фото фей сказка смотреть а 2 сезон хвосте эндоскопическая фото абдоминопластика картинки православных скачать крестов dead 3 the трейлер сезон игры walking тела о интересные человека факты строении фото рецепты с вкусные манго с салаты номинальный полезного электродвигателя действия коэффициент игры ghosts калавдюти торрент через скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721