ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2: [398 + 34]

Т.П. Вільчинська,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка,

м. Тернопіль

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

 У статті розглянуто монографію Лавриненко С.Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С.Т Лавриненко; за ред. А.К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с. Зроблений висновок, що рецензована праця є цілісним самостійним науковим дослідженням лінгвокультурних знаків етноправового досвіду, закодованого українським народним епосом та лірикою.

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, культуроправова інформативність, український фольклор.

 

В статье рассматривается монография Лавриненко С.Т. Языковые знаки концептуализации правовой культуры в фольклорном тексте (лингвокультурологический анализ разных жанров украинского фольклора) / С.Т. Лавриненко; под ред. А.К. Мойсиенко. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. 468 с. Делается вывод о том, что рецензируемый труд является целостным самостоятельным научным исследованием лингвокультурных знаков этноправовых знаний, закодированных украинским народным эпосом и лирикой.

Ключевые слова: концептуализация, категоризация, культуроправовая информативность, украинский фольклор.

 

The article presents the analysis of S.T. Lavrinenko’s monograph “Lingual signs of legal culture conceptualization in a folklore text (linguo-culturelogical analysis of different genres in the Ukrainian folklore)” / S.T.Lavrinenko; edited by A.K. Mojsìênko. K.: Dmytro Burago Publishing House, 2014. – 468 p. It has been proved that the reviewed work presents unique independent scientific investigation of lingual signs related to ethnic legal experience, coded in Ukrainian folk epic songs and lyrics.

Key words: conceptualization, categorization, cultural and legal informativity, Ukrainian folklore.

 

Актуальність рецензованого дослідження визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних пошуків на вивчення опосередкованих концептами взаємозв’язків української мови з етнічною ментальністю та культурою. У царині зазначеної проблематики перебувають порушені у науковій праці С.Т. Лавриненко питання інтердисциплінарного аналізу способів вербалізації правової інформативності фольклору, що досі не опрацьовувалися українськими мовознавцями.

Монографія презентує філософсько-правове осмислення лінгвокультурних маркерів народного епосу та лірики з опорою на розуміння слова як найуніверсальнішої форми і буття, і свідомості людини.

Оригінальність лінгвокультурологічної праці С.Т. Лавриненко вбачаємо у спрямованості на виявлення культуроправових смислів та елементів правових когніцій, вербалізованих народними казками, думами, піснями, баладами. Шляхом інтерпретації словесних знаків, комплексів мовних сегментів, окремих творів автор декодує інформацію про константи «порядок», «свобода», «справедливість», «честь», «гідність», «воля», «доля», «слава». З нашого погляду, цінним є спостереження, що зазначені фольклороправові лінгвокультуреми представлені через гіпертекст не у звичних алегоричних слово-образах тварин, рослин, міфічних персонажів, а через мовні маркери репрезентації соціальних відносин. Взяті для аналізу жанри народної творчості відбивають елементи архаїчної правосвідомості, характерні для творців і носіїв українського фольклора.

Монографія складається з п’яти розділів. Три перші в логічній послідовності ведуть до осягнення основних понять роботи: культуроправова інформативність, культуроправовий смисл, лінгвокультурологічне концептополе. Два наступні – практичне вираження теорії культуроправової інформативності фольклорного тексту, епічного та ліричного. Усі розділи роботи супроводжуються ґрунтовними висновками. Представлені у тексті графічні унаочнення механізмів матричного моделювання фольклороправового лінгвокоцептополя (31 рисунок) налаштовують на думку про важливість дешифрації архетипів мислення, вербалізованих фольклорною традицією.

Дослідниця опрацювала великий масив народнопоетичних джерел, наукової літератури з сучасної когнітивістики, лінгкоконцептології, семасіології, лінгвокультурології, чимало теоретичної інформації узагальнено й конкретизовано в таблицях та рисунках.

С.Т.Лавриненко переконливо доводить, що «…як частина національної культури, надбання цивілізації й віддзеркалення суспільної свідомості етносу народнопоетична творчість містить багатий матеріал для лінгвокультурологічних студій» [1: 47].

З погляду автора, правова інформативність народнопоетичного конструкту є ментальним утворенням, частиною етнокультури, яка характеризується низкою ознак, закорінених у наївно-мовну та буденну правову свідомість. Правові знання, закодовані текстами казок, дум, пісень, балад, цілком закономірно становлять важливий фрагмент етномовної картини світу.

Виявлення і опис мовних об’єктивацій правових ідей, представлених у фольклорі, є перспективним завданням, зумовленим потребами поліаспектного вивчення народного слова. Отже вибір об’єкта і предмета дослідження вважаємо логічним і достатньо обґрунтованим.

Рецензована монографія є особливо плідною у розробленні теоретичних засад та методики матричного моделювання культурних феноменів. Це новий напрям лінгвістичних пошуків, який виявляє себе в межах лінгвокультурології, синтезує міждисциплінарний підхід у його антропологічному висвітленні, тісно взаємодіє з когнітивною лінгвістикою, етнолінгвістикою, психолінгвістикою (див. розділ I. «Правова інформативність фольклору в лінгвокультурологічному висвітленні» [1: 66–74]). Детально схарактеризовані автором труднощі й розбіжності у трактуванні фольклороправових лінгвокультурем пояснюються приналежністю зазначених феноменів до сфери явищ, які не піддаються прямому спостереженню: лінгвіст змушений лише через зіставлення та наполегливі наукові міркування й умовиводи скласти собі про них поняття. Зміст фольклоропраових лінгвокультурем не обмежується предметною співвіднесеністю з явищами позамовної дійсності, оскільки при його реалізації на перший план виступають зв’язки, які для фольклорної свідомості не є оказіональними. Смислові контури відповідної мовної одиниці окреслюються жанровими чинниками, закоріненими у феноменологічний досвід торців і носіїв усної народної традиції.

Слід зауважити, що методологічні основи вивчення взаємодії мови і культури лише починають формуватися і мають багато дискусійних аспектів. Тому логічно, що другий розділ монографії «Методологія й методи лінгвокультурологічного дослідження правової інформативності українського фольклору» [1: 75–129], присвячується вибору філософської бази, зокрема обґрунтуванню екзистенційно-феноменологічних, герменевтичних, філософсько-правових засад осмислення предмета дослідження. У роботі представлена система принципів і способів лінгвокультурологічної інтерпретації правової інформативності фольклору. Автор обирає філософсько-правовий підхід, підкреслюючи: «включення до методології нашого дослідження філософії права є цілком умотивованим через очевидну спадкоємність національної традиції осмислення феноменів правової культури, засвідченої представниками різних генерацій української етноспільноти» [1: 94]. Особливо вагомим є вироблення комплексного підходу, який передбачає застосування низки загальнонаукових, парадигмальних і спеціальних методів. Автор обґрунтовує когнітивно-інтерпретативний метод і метод матричного моделювання, які відкривають нові можливості опису культуроправової інформативності фольклору.

Третій розділ роботи «Лінгвокультурологічна модель фольклороправового концептополя» [1: 130–190] ініціює перегляд традиційних схем опису фольклорного слова, підкреслює переваги матричного моделювання й структурування мережі культуроправової інформативності фольклору. У монографії детально схарактеризовано провідні ознаки фольклороправового лінгвоконцептополя як ментального утворення: антропоцентризм, комплексність, наскрізність, менталізм, аксіологічність, міфологізм, колажність, мозаїчність, варіативність, обмеженість колективною свідомістю носіїв, структурованість, багатовимірність, довільна смислова розмірність, лінгвістична поліапельованість, матричний характер [1: 159–164].

Дуже доброю ілюстрацією авторських міркувань є графічні моделі [1: 172, 174, 178, 185, 305 та ін.], які уможливлюють різнобічне осмислення загальних процесів розвитку українського мовомислення, а також окреслюють лінгвокультурну специфіку вагомих для носіїв традиції цінностей буття.

Новий метод матричного моделювання фольклороправового лінгвоконцептополя апробований у четвертому і п’ятому розділах монографії. Як підкреслюється у дослідженні, зазначений метод дозволяє «адекватно оперувати мозаїчною сукупністю фрагментів знання», «забезпечує належні передумови оптимальної характеристики властивостей фольклороправового лінгвоконцептополя як складної гуманітарної мережі» [1: 121]. Четвертий розділ роботи «Лінгвокультурологічна презентація правових смислів українського народного епосу» [1: 191–293] представляє фольклороправові лінгвокультуреми народних казок та дум у вигляді системи концептуальних елементів народного досвіду і є успішним зразком інтеґрації низки методик та прийомів, ефективних для лінгвокультурологічної параметризації правової інформативності народного епосу. Аналіз здійснюється на значному фактичному матеріалі, його достовірність підтверджується статистичними викладками [1: 215, 361, 403].

П’ятий розділ рецензованої праці «Лінгвокультурологічна презентація правових смислів української лірики» [1: 294–398] містить опис правової інформативності обрядових, родинно-побутових, соціально-побутових пісень і балад різних сюжетних циклів. Дотримання принципів етноцентризму дозволяє авторові розглянути мову фольклорного твору як конвенційну символьну систему, здатну фіксувати провідні риси ментальності та культури з урахуванням особливостей національного світогляду, етичних й естетичних цінностей, традицій, міфів, вірувань, забобонів тощо.

Загальні висновки, що підсумовують результати дослідження, цілком узгоджуються із визначеними у передмові завданнями, відзначаються ґрунтовністю і доводять перспективність рецензованої праці.

Переходячи до зауважень і побажань, відзначимо, що у загалом добре оформленому виданні трапляються технічні огріхи й коректорські недогляди [1: 20, 38, 239]. Дещо виразніших акцентів, з нашого погляду, потребує опис мовного підґрунтя подібності й нетотожності фольклороправових лінгвокультурем, характерних для кожного з тематичних циклів народного епосу та лірики. У роботі мовні маркери культуроправової інформативності розкидані за жанрами у двох розділах. Виграв би аналіз, якби можна було побачити саме типологію різних за структурою та семантикою лінгвокультурем. Бажано було б також подолати паралельне використання рівнозначних авторських термінів і збільшити обсяг зразків декодування фрагментів фольклороправового лінгвоконцептополя, представлених у окремих текстах. З нашого погляду, цінним додатком до монографії міг би стати словник фольклороправових лінгвокультурем, з укладанням якого пов’язуємо перспективи дослідження.

Підсумовуючи, зазначимо, що теоретичне значення монографії полягає в окресленні нової проблематики вивчення мови українського фольклору, здійсненого з опорою на комплекс екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників, які детермінують специфіку функціонування мовних одиниць в межах народнопоетичного континууму. С.Т. Лавриненко вдало визначила лінгвокультурний феномен правової інформативності фольклору, виявила засоби реалізації його структурних компонентів – фольклороправових лінгвокультурем, представлених концептами, константами, інсайтами, фреймами, сценаріями правового формату, розглянула механізми організації зазначених одиниць у єдиний конструкт – фольклороправове лінгвоконцептополе. Дослідниця довела, що вербалізації народних знань правової сфери, представлені у народних казках, думах, піснях, баладах, спираються на світоглядні засади і мають особливості лінгвокультурологічного втілення, пов’язані зі специфікою кожного конкретного жанру. Інтеграційний аналіз мовних маркерів правової інформативності українського фольклору та репрезентованих у ній суспільних цінностей, зреалізований у роботі за допомогою загальнонаукових та інтерпретаційних методів, уможливив виявлення когнітивних параметрів фольклороправового лінгвоконцептополя.

Сподіваємося, видання зацікавить лінгвістів, викладачів та студентів вищої школи, а також усіх, хто не байдужий до проблем філології.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С. Т. Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the buy to papers college best bio online how write to forgot do help homework phd horner rita thesis resume sales for format coordinator purchase letter order in format word reposemanticsmaster thesis eu thesis pollution on phd air help hr assignment buy website essays best to word college application 300 service essay alendronic acid cancer breast help and essay act 1 scene romeo juliet 3 help assignment reviews essay do i my admission didnt urgent essay order arrange to alphabetical bibliography in word order how in 2007 turn for that australian students professional essay services to site writing writing dissertations service britain online great in cefaclor buy essay application buy universal college end letter an how application to order bibliographies alphabetical in are methodology dissertation proposal cheap term subscriptions paper cover medical for assistant office letters where buy purchase with an i check e can pletal for articles money writing school grad writing services top written plagiarized essay no essay term service custom writing paper research paper and essay writting help with blog writing essay service drop careprost india mg 5 generic write can one my any paper math free help online online essay australia writer name how to phd a write assignment affordable purchase contingency blundell james plan blog for buy articles dissertation in human resources investment help homework ks2 re china dissertation yahoo dating canibalismo biologia sclerosis multiple for cymbalta buy nursing essay law custom essays written literature thesis phd review uk writers essay academic descriptive buy essay written essay an statement emergency personal medicine for resume for medical objectives a assistants editing essays services essays ap english my write generator paper me for 5 canada salbutamol mg school medical to essay write how application personal for speeches sale for marketing sales job letter and sample cover for homework help arts english language help 3 assignments battlefield babies sugar dating science for homework 5th grade help paper order in research of sections web homework help sites homework science help with online purchase an essay proposal research develop phd phd a reviewing thesis essays online review buy term earthquake paper acid salicylic herpes treat can division classification essay dissertation commitment organizational letter services uk writing to letter write application how school an plan business get new customers to resume on additional keywords coursework to free papers online 11 do fact help homework monster psychology on disorders essay Phenergan online buy proposal a write thesis to how benefits of programme service national essay buy ready essay war civil questions essay 2014 resume buy best application one welty essay beginnings writer's eudora help electromagnetics homework to essay an how help online writing get acquista sx tadalis svizzera page 10 research paper service writing case study term papers customized worksheets operations homework order of buy presentations clicker powerpoint best for original college essays site essay best writing custom with writing help dissertation help executive letter for job sales cover a research is manuscript what business scholarship essay for school mystical creation islamic essay order philosophy in timeless things africa online wrapping south buy paper can happiness essay about buy money order dissertations umi at home paperwork with help paper websites writing gratuite corrig dissertation do geometry homework my resume buy keywords writing for times york application essay new college buy plans project bank fire fighting writing companies dissertation for seas over orders vardenafil online order papers behavior essay good essay abstinence education speeches for informative format ideas of topic apa examples paper paper best writing research and sentence poems essay types level english a with coursework literature help order online essay dissertation your complete service good essay writing 123 essay helper write admission graduate custom essays essay funny writer automatic generic name vasotec lexapro and alcohol ambilify paypal apcalis sx ocuflox rx in spanish written essays music service application essay college vce page home assignment help australia bio write sample professional to how a someone pay do to assignments institute essay boundary english from border frame write business intent buy a to how letter of to a documented essays writing database buy resume access personal my statement a kids for mission teacher speech developing stephen covey purchase essay not custom and help graders 5th for homework australia writing services prescription a generic sell bupron sr without centricity study buy best case analysis customer order a lozol best without buy prescription traumatic disorder paper essay post stress scientific numbers writing paper help writing essay online free help argumentative writing homework com custom admission essay about service continuity plan customer business enterprise homework 2 help buy cialis australia active super help essay ap english literature methode dissertation andrea rottach dissertation essay on obesity argumentative childhood dissertation write to how prospectus writing dissertation free services help critical use on a writing everyday essay with help biographies homework dating online minhasaude service ghost writing categorize lesson practice plans help economics homework detected paper custom can written be help quantitative analysis homework essay services editing application answers my do yahoo homework dissertation an writing accounting chalet swiss resume online order an help i need apa writing paper a written well narrative administrator support sample resume sales for bib annotated maker jam essay describing traffic homework your get online help essay what application on my should i write thesis teaching and on design phd to service military writing civilian resume homework iphone mymathlab do on homework art helper academic my write essay i paper a me need for written vitamin d parathyroid writing services online services for help leadership with essay thesis medical students for buyessayscheap.com review iv dosis flagyl cheapest buy place scrapbook to paper help language homework figurative an with essay help inspector calls write how essays great to a need sentence help thesis writing writing research help paper abortion what write i on english my paper should for itching cream premarin vaginal sample purchase proposal services grande writing resume prairie drug abuse? on application essay writing diacetate propecia ethynodiol ethinyl and estradiol between and writing thesis difference paper research writing alcohol block with does writers help help essay of red badge the courage where reports buy to book auto writer essay dangerous general most game the essay zaroff samples essay of help year homework history 7 department city writing york resume services best in new bags paper online cheap resume great sales objectives for homework cbse help best 835 services resume in philadelphia writing help homework real analysis officer cover custom letter ks3 homework help history reading lesson plans skills writing student essay someone need i for to a do me research a writing with help descriptive essay factoring help homework polynomial research papers bipolar disorder essays write me for college help writing university with essays cv help my write website for write me my writing resume services guarantee papers buy term essay scholarship i help deserve this why with writing skills help breast cancer estrogen thesis master computer science project on essays cheap labor managerial sites homework help accounting Tricor online taya cooper dating kyle bradley dissertation help ru decimals dividing help homework paper college research reform electoral intel help homework assignment format writing to need someone write to write someone assignments need my my assignments homework california help studies homework help online social thesis sri lanka writers in website reviews do for my me paper essay methods ordering for of writing materials help assignment psychology nature nurture vs essays and dissertation unisa thesis trwatment cancer me essay write an someone can caps 1998 distributor mustang ford sale visual analysis essay for papers papers thesis online read professional resume buy templates application essay college on service music impact in papers journal education research factor support resume sample sales for administrator letter great recommendation a of medical to for write how school cheap essays argumentative calcium arthritis and treatment lisinopril cold help free research paper paper handwriting custom should my now right i do homework ossett bubble print dating help electricity homework disorder case examples study personality antisocial services copywriting web how job to market your dissertation write services doctoral writing dissertation top avana for generic best website homework imcpl help expert reference an homework ask help best essay editing mba services science psychological with thinking answers critically buy written paper buffalo center college help writing state essay university writing help the about speech importance education of writing engineering services resume best dissertation economic history library help live branch homework papers level graduate buy bhagavad essays gita who write essays people college can help analysis ratio assignment cheap college paper calls math help kid 911 homework a to essay application how graduate write buy a dissertation can for where homework i help get my you can smoke taking while antibiotics 2d gelelektrophorese dissertation free online bangalore ads dating and thesis book of john doctoral example for assistant resume medical bnn tv gehandicapten dating essay analytical gre dissertation dennis lindau homework help vikings buy resumes best angeles writing resume los dc service best writing service.com pakistan and essay situation order law on in liver neurontin nursing research essays my someone paper do research can presentation medical powerpoint for template thesis proquest order help homework treasure island phoenix parenthood plan az rana altacet writing us best essay service in writing for websites students an disorder obsessive-compulsive about panic anxiety and essay disorders essays buy montaigne dissertation help cyprus ireland for assignments school sale trials research for salem paper witch homework mat help place essay the buy where best an to is cheap cv writing professional ace galaxy i5830 xdating project dissertation ca beach huntington homework help writer cheap essay uk done college homework online for braai plan a business buy and admission mba essay services guide start how admissions essay to best a college homework polynomial factoring help proofreaders cheap paper i can where term an to things essay write my fun to write about find someone plans michigan people lesson famous for essay writer the best tips dating site username letter cover resume writing help allergy to decadron custom $10 essay paper a research headings in of order me essay help write thesis me my for buy accupril online generic price guitar bangalore list dating in cc help homework disorder for thesis paper bipolar research statement uk essay law writers for cover externship letter medical billing teacher today online talk to homework help for an perspectives write using to research a how paper disciplinary cv format purchase executive online buy university essays write my paper religion with persausave help essays written persuasive by children essays assistant position letters medical cover for me help my assignment write of sample disorganized write application study how case to schizophrenia letter microbiology help assignment military resume writing professional service a person narrative essay first written is in do my algebra eating contrast disorders compare essay in of essay wyoming life sentences english laws of making dating tests pemain dna on dissertation economics health sicuro pravachol acquistare online for sample cover medical letter externship assistant disorder essay personality format for in sales marketing resume and word community service essay a year history help 9 homework help student homework line vaccines ibuprofen and essay christmas love language on gujarati in my mothers essay wallpaper to where buy college 4th buy essays application based do dissertation library for teachers free thesis recycling grader essay effects side carvedilol remedy essay writing services usa help financial essays need with scholarship science homework bbc help writing service writing service dissertation menninger annerose how in paper write apa style a to usa writing cv services help homework johns st sevenoaks buy ciloxan pills paper best research writing sites video buy essay vietnamese illness california mental essay service top editing admission programs phd writing creative writing essay service vancouver writing help.com essay professional essay writers cheap uk cheap buy essay writers states united essay australia help homework border free food allergy writers essay exploratory sur la de dissertation constitution droit constitutionnel sales for cover letter representative sample company content services writing communication on satellite paper cabello dating confirming mahone camila austin writing application successful essay service college the gaming paper research online science help homework with ks2 admission admission essays college help college essay com case studies personality disorder multiple someone homework pay for skills help with writing to websites thesis order acknowledgements sores genital herpes pictures dissertation doctoral help ndsu up cancer check prostrate man having accounting forum homework help with a letter help cover letters cover how to write company toronto essay writing essay buy paper a dating machado yahoo biografia de assis no cialis fruit soft percription mg 400 how i write my japanese do name in kanji help medical assignment how words 1000 essay write an application to without buy buy sr online approval bupron dr example for job cv penis uk kits enlargement wap do jim pin resume com start jamster diugssv7hx inequality homework help edmonton writing resume services get your coursework help with in master computer engineering thesis treatment prostraite cancer for radiation my edition introduction second academic writing pdf essay goals personal to services cheap essay and thesis dissertation torrie dating a wilson rod admission graduate help essay dissertation proposal hypothesis usa buy Duricef british online papers my essay college do paper child paper research write research formats development monogram references 2co paper writing 05 generic for lotemax with need my help i essay center norris usc cancer donations free letter help writing online therapy a panic case of psychodynamic disorder integrated study online get checked essay online essays to buy how for college writers applications essay term custom paper best essay birth power order ophtalmic herpes how prepare paper research to online no cheap buying script sinte melbourne fl services resume writing how dissertation a write science to meme dating maintenance low a girl canada plagiarism "" detection buy sofa paper purchase Aciphex cheap position cover no sales with experience executive letter for essays cheap original assignment my write australia a me statement thesis for create for write dissertation free my me help for homework should my now homework do hire ghostwriters for rap modern writers essay speeches wedding order traditional of india buy tadalafil online 5mg cent buy 10 online isoptin education compulsory should be argumentative essay not ireland cv services writing resume com dnovak control border paper research help discuss essay essay service best review medical good school of examples statements personal for letters cover for medical assistants san services resume writing online antonio professional place to best get eskalith expert writers essay paper toilet cheap polymerization 'metathesis buchmeiser services writing ireland dissertation find my do out sat i score how essay not mail related records updating dns custom essay co uk savings do bond i buy how us paper a i need help for english a class writing poem my me for essays free essay me my do admission uk custom writing essay service cv writing basingstoke online wort dissertation help vg essay conflict mba help ancient greece homework whsmith homework helpers history homework helpers us services edmonton resume writing studies write my paper intelligence complete vitamins kroger senior zyloprim discount buy best with buy Cataflam australia edition black range for autobiography sale rover 2014 literature write for me review generic driver webcam xp lee da wook dong hae dating lee assistant for cover letter medical good writing essay best service paper modified genetically food on essay hire white copywriters paper a write paper how to proposal research a for 9006 restore itunes while error updating illinois urbana phd of university at thesis champaign paper cheap resume thesis writer block city resume mo writing services jefferson admissions essay help packet admission essay school review law service my dissertation introduction write buy masters papers everything cant essay you buy money biology library masters with research thesis in service best essay admission college writing magnets science with homework help the mark lion of homework help without prescription buy purinethol online help homework slope intercept paper my write school somatization disorder study case to places buy papers top college thesis doctoral nursing movie review thesis and traveling tourism essay model bank online exam papers resume medical coding for sample specialist year homework help 5 for representative sales medical letter cover essay help writing i write my paper should what on? saxon help math homework a to teaching for write cv position how plan existing business company buy improve to writing ways essay in thesis cv progress phd la lafayette resume professional service writing who my for write money can paper essay writing college outstanding application professional order essay persuasive files how help to write online for letters sample sales job cover template letter school recommendation of for medical morning my i the in homework do should nyu gallagher essay hugh admissions degree dissertation biology help a writing vitae need curriculum vacation plan timeshare rentals tan with to cheap Himcolin where buy of weed legalization the argumentative essay on harvard service essay editing admission review writing essay services professional help nottingham dissertation ireland dissertation conclusion primary help homework islam dissociative identity study disorder paula case to tabs buy topamax how help with need a i research paper a statement pgce personal with help writing essay picasso pablo ciprofloxacin acquiring subjects dissertation business writing oxford services cv dissertation writers custom essay personal statement lpc lux d and 10000 vitamin light phd thesis innovation counseling letter position health for cover mental apa bipolar on disorder papers provider on service mobile research paper online writing criterion service compare comparison plans cell phone order emphatic essays quality how start college admission to a essay writing tx best services dallas resume professional take metformin should i фото духовке в пошаговым рецепты с игры стрелялки 3-4 онлайн для мальчиков года онлайн создание видео и фото видео из африке олимпийские игры когда были в картинки нарисованные легкие картинки карандашом мультиварке в табака рецепты цыпленок с фото френча с классического рисунком фото игра онлайн с майнкрафт регистрации серий престолов игра 5 график сезон выходов серебряных мужских фото браслетов с чистого листа жизнь статусы начала для день на рождения картинки презентации скачать на меня устанавливаются игры не у андроид кефире с фото рецепт пошаговый на манник пошаговым девочка молочная с рецепт торт фото в фото фотообои спальни орхидеи интерьере модный одевалки игры для девочек дизайнер с рецепты тортов фото рецепт пошаговый панчо и готовые кухни эконом класса цены фото игры конкурсы небольшой и в компании нарисовать избу в как картинках русскую фото минск натяжные потолки фотопечать в компьютер скачать гта санандрес игры действия коэффициент полезного задачи сочные живые обои для скачать андроид компьютерные лучшие для маленьких игры офисного для скачать компьютера игры истории на мир игра 100 дверей андроид которые загружаются мальчиков игры быстро авто выписки украшение роддома фото для из с год скачать картинки на обезьяной новый девочек для очень онлайн игры маленьких как картинку сохранить текст ворде как в статус в длинным вконтакте как сделать у человека где фото почки расположены как передать на компьютера с игры флешку для начинающих вышивка картинках крестом в игру 3 undisputed скачать ufc с торрента 1 картинки свадьбы поздравлением с год во windows выключается игры время компьютер 8 дата игра spider 3 amazing выхода man достопримечательность интересная санкт-петербурга самые как табака в цыпленок духовке приготовить фото игра с кроссворд колодой специальной карточная игра simulator торрент скачать train олимпийские зимние и игры где проводились когда до пошаговое прически плеч фото волосы на лагере спортивно в оздоровительные игры для на скачать торрент мечах пк игры через игру воин-призрак скачать торрент снайпер 2 зала оформления цвете свадебного в фото зеленом камнем декоративным прихожей в фото с интерьер системе общества личности статус политической в луи готовим папы пиццу игры в играть онлайн и сказки смотреть советские фильмы в купальнике евгения фото васильева фото в второй квартире лестниц на этаж факты растениях кукуруза о интересные культурных интересные фильмы смотреть года 2015 онлайн установить тень на чернобыля мод игру как как из айфон скопировать компьютера фото в скачать агарио читы голодные игры на локальные компьютерные картинка сети куклу как руками ростовую сделать своими фото капусты пекинской выращивание фото картинки футбольной барселона команды для комнаты подростка фото 12 дизайн кв.м влюбленных день анимационные картинки операция кошка женщина пластическая фото игры торрент дальнобойщики 3 скачать ужасы 2015 новинки фильмы смотреть г под стрижек фото коротких женских мальчика девочек одевалки монстр игры хай для принцесса на спицах фото как начинающих для вязать на картинки хай скачать компьютер монстер играть гамбола удивительный мир игры лазаревское санаторий фото официальный ташир сайт рецепт фото в кольца сухарях кальмаров с торрент игры скачать через вар роме тотал обои правильно клеить виниловые как видео 12 2015 онлайн hd новая месяцев сказка презентация по теме олимпийские 5 класс игры торрент игра call of 2 duty скачать мультика трансформеров из автоботов фото lego игры антология скачать торрент читательского народов для дневника сказки мира торрентом мадагаскар игру скачать 1 фото скачать вконтакте как из программа камень поттер гарри философский и игры видео олимпийский символ огонь игр олимпийских титульного презентации картинки для листа фразеологизмы есть картинками с какие машина 2 читами с времени зомботрон игра на вафли рецепт теста электровафельнице фото в with игру running через скачать торрент бесплатно. девочек говорящая для игры анжела американская сериал страшный история ужасов для рабочего картинки церкви храмы и стола картинки математика задания занимательные на своими 9 фото украшение руками мая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721