ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2: [398 + 34]

Т.П. Вільчинська,

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка,

м. Тернопіль

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

 У статті розглянуто монографію Лавриненко С.Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С.Т Лавриненко; за ред. А.К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с. Зроблений висновок, що рецензована праця є цілісним самостійним науковим дослідженням лінгвокультурних знаків етноправового досвіду, закодованого українським народним епосом та лірикою.

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, культуроправова інформативність, український фольклор.

 

В статье рассматривается монография Лавриненко С.Т. Языковые знаки концептуализации правовой культуры в фольклорном тексте (лингвокультурологический анализ разных жанров украинского фольклора) / С.Т. Лавриненко; под ред. А.К. Мойсиенко. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. 468 с. Делается вывод о том, что рецензируемый труд является целостным самостоятельным научным исследованием лингвокультурных знаков этноправовых знаний, закодированных украинским народным эпосом и лирикой.

Ключевые слова: концептуализация, категоризация, культуроправовая информативность, украинский фольклор.

 

The article presents the analysis of S.T. Lavrinenko’s monograph “Lingual signs of legal culture conceptualization in a folklore text (linguo-culturelogical analysis of different genres in the Ukrainian folklore)” / S.T.Lavrinenko; edited by A.K. Mojsìênko. K.: Dmytro Burago Publishing House, 2014. – 468 p. It has been proved that the reviewed work presents unique independent scientific investigation of lingual signs related to ethnic legal experience, coded in Ukrainian folk epic songs and lyrics.

Key words: conceptualization, categorization, cultural and legal informativity, Ukrainian folklore.

 

Актуальність рецензованого дослідження визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних пошуків на вивчення опосередкованих концептами взаємозв’язків української мови з етнічною ментальністю та культурою. У царині зазначеної проблематики перебувають порушені у науковій праці С.Т. Лавриненко питання інтердисциплінарного аналізу способів вербалізації правової інформативності фольклору, що досі не опрацьовувалися українськими мовознавцями.

Монографія презентує філософсько-правове осмислення лінгвокультурних маркерів народного епосу та лірики з опорою на розуміння слова як найуніверсальнішої форми і буття, і свідомості людини.

Оригінальність лінгвокультурологічної праці С.Т. Лавриненко вбачаємо у спрямованості на виявлення культуроправових смислів та елементів правових когніцій, вербалізованих народними казками, думами, піснями, баладами. Шляхом інтерпретації словесних знаків, комплексів мовних сегментів, окремих творів автор декодує інформацію про константи «порядок», «свобода», «справедливість», «честь», «гідність», «воля», «доля», «слава». З нашого погляду, цінним є спостереження, що зазначені фольклороправові лінгвокультуреми представлені через гіпертекст не у звичних алегоричних слово-образах тварин, рослин, міфічних персонажів, а через мовні маркери репрезентації соціальних відносин. Взяті для аналізу жанри народної творчості відбивають елементи архаїчної правосвідомості, характерні для творців і носіїв українського фольклора.

Монографія складається з п’яти розділів. Три перші в логічній послідовності ведуть до осягнення основних понять роботи: культуроправова інформативність, культуроправовий смисл, лінгвокультурологічне концептополе. Два наступні – практичне вираження теорії культуроправової інформативності фольклорного тексту, епічного та ліричного. Усі розділи роботи супроводжуються ґрунтовними висновками. Представлені у тексті графічні унаочнення механізмів матричного моделювання фольклороправового лінгвокоцептополя (31 рисунок) налаштовують на думку про важливість дешифрації архетипів мислення, вербалізованих фольклорною традицією.

Дослідниця опрацювала великий масив народнопоетичних джерел, наукової літератури з сучасної когнітивістики, лінгкоконцептології, семасіології, лінгвокультурології, чимало теоретичної інформації узагальнено й конкретизовано в таблицях та рисунках.

С.Т.Лавриненко переконливо доводить, що «…як частина національної культури, надбання цивілізації й віддзеркалення суспільної свідомості етносу народнопоетична творчість містить багатий матеріал для лінгвокультурологічних студій» [1: 47].

З погляду автора, правова інформативність народнопоетичного конструкту є ментальним утворенням, частиною етнокультури, яка характеризується низкою ознак, закорінених у наївно-мовну та буденну правову свідомість. Правові знання, закодовані текстами казок, дум, пісень, балад, цілком закономірно становлять важливий фрагмент етномовної картини світу.

Виявлення і опис мовних об’єктивацій правових ідей, представлених у фольклорі, є перспективним завданням, зумовленим потребами поліаспектного вивчення народного слова. Отже вибір об’єкта і предмета дослідження вважаємо логічним і достатньо обґрунтованим.

Рецензована монографія є особливо плідною у розробленні теоретичних засад та методики матричного моделювання культурних феноменів. Це новий напрям лінгвістичних пошуків, який виявляє себе в межах лінгвокультурології, синтезує міждисциплінарний підхід у його антропологічному висвітленні, тісно взаємодіє з когнітивною лінгвістикою, етнолінгвістикою, психолінгвістикою (див. розділ I. «Правова інформативність фольклору в лінгвокультурологічному висвітленні» [1: 66–74]). Детально схарактеризовані автором труднощі й розбіжності у трактуванні фольклороправових лінгвокультурем пояснюються приналежністю зазначених феноменів до сфери явищ, які не піддаються прямому спостереженню: лінгвіст змушений лише через зіставлення та наполегливі наукові міркування й умовиводи скласти собі про них поняття. Зміст фольклоропраових лінгвокультурем не обмежується предметною співвіднесеністю з явищами позамовної дійсності, оскільки при його реалізації на перший план виступають зв’язки, які для фольклорної свідомості не є оказіональними. Смислові контури відповідної мовної одиниці окреслюються жанровими чинниками, закоріненими у феноменологічний досвід торців і носіїв усної народної традиції.

Слід зауважити, що методологічні основи вивчення взаємодії мови і культури лише починають формуватися і мають багато дискусійних аспектів. Тому логічно, що другий розділ монографії «Методологія й методи лінгвокультурологічного дослідження правової інформативності українського фольклору» [1: 75–129], присвячується вибору філософської бази, зокрема обґрунтуванню екзистенційно-феноменологічних, герменевтичних, філософсько-правових засад осмислення предмета дослідження. У роботі представлена система принципів і способів лінгвокультурологічної інтерпретації правової інформативності фольклору. Автор обирає філософсько-правовий підхід, підкреслюючи: «включення до методології нашого дослідження філософії права є цілком умотивованим через очевидну спадкоємність національної традиції осмислення феноменів правової культури, засвідченої представниками різних генерацій української етноспільноти» [1: 94]. Особливо вагомим є вироблення комплексного підходу, який передбачає застосування низки загальнонаукових, парадигмальних і спеціальних методів. Автор обґрунтовує когнітивно-інтерпретативний метод і метод матричного моделювання, які відкривають нові можливості опису культуроправової інформативності фольклору.

Третій розділ роботи «Лінгвокультурологічна модель фольклороправового концептополя» [1: 130–190] ініціює перегляд традиційних схем опису фольклорного слова, підкреслює переваги матричного моделювання й структурування мережі культуроправової інформативності фольклору. У монографії детально схарактеризовано провідні ознаки фольклороправового лінгвоконцептополя як ментального утворення: антропоцентризм, комплексність, наскрізність, менталізм, аксіологічність, міфологізм, колажність, мозаїчність, варіативність, обмеженість колективною свідомістю носіїв, структурованість, багатовимірність, довільна смислова розмірність, лінгвістична поліапельованість, матричний характер [1: 159–164].

Дуже доброю ілюстрацією авторських міркувань є графічні моделі [1: 172, 174, 178, 185, 305 та ін.], які уможливлюють різнобічне осмислення загальних процесів розвитку українського мовомислення, а також окреслюють лінгвокультурну специфіку вагомих для носіїв традиції цінностей буття.

Новий метод матричного моделювання фольклороправового лінгвоконцептополя апробований у четвертому і п’ятому розділах монографії. Як підкреслюється у дослідженні, зазначений метод дозволяє «адекватно оперувати мозаїчною сукупністю фрагментів знання», «забезпечує належні передумови оптимальної характеристики властивостей фольклороправового лінгвоконцептополя як складної гуманітарної мережі» [1: 121]. Четвертий розділ роботи «Лінгвокультурологічна презентація правових смислів українського народного епосу» [1: 191–293] представляє фольклороправові лінгвокультуреми народних казок та дум у вигляді системи концептуальних елементів народного досвіду і є успішним зразком інтеґрації низки методик та прийомів, ефективних для лінгвокультурологічної параметризації правової інформативності народного епосу. Аналіз здійснюється на значному фактичному матеріалі, його достовірність підтверджується статистичними викладками [1: 215, 361, 403].

П’ятий розділ рецензованої праці «Лінгвокультурологічна презентація правових смислів української лірики» [1: 294–398] містить опис правової інформативності обрядових, родинно-побутових, соціально-побутових пісень і балад різних сюжетних циклів. Дотримання принципів етноцентризму дозволяє авторові розглянути мову фольклорного твору як конвенційну символьну систему, здатну фіксувати провідні риси ментальності та культури з урахуванням особливостей національного світогляду, етичних й естетичних цінностей, традицій, міфів, вірувань, забобонів тощо.

Загальні висновки, що підсумовують результати дослідження, цілком узгоджуються із визначеними у передмові завданнями, відзначаються ґрунтовністю і доводять перспективність рецензованої праці.

Переходячи до зауважень і побажань, відзначимо, що у загалом добре оформленому виданні трапляються технічні огріхи й коректорські недогляди [1: 20, 38, 239]. Дещо виразніших акцентів, з нашого погляду, потребує опис мовного підґрунтя подібності й нетотожності фольклороправових лінгвокультурем, характерних для кожного з тематичних циклів народного епосу та лірики. У роботі мовні маркери культуроправової інформативності розкидані за жанрами у двох розділах. Виграв би аналіз, якби можна було побачити саме типологію різних за структурою та семантикою лінгвокультурем. Бажано було б також подолати паралельне використання рівнозначних авторських термінів і збільшити обсяг зразків декодування фрагментів фольклороправового лінгвоконцептополя, представлених у окремих текстах. З нашого погляду, цінним додатком до монографії міг би стати словник фольклороправових лінгвокультурем, з укладанням якого пов’язуємо перспективи дослідження.

Підсумовуючи, зазначимо, що теоретичне значення монографії полягає в окресленні нової проблематики вивчення мови українського фольклору, здійсненого з опорою на комплекс екстралінгвальних та інтралінгвальних чинників, які детермінують специфіку функціонування мовних одиниць в межах народнопоетичного континууму. С.Т. Лавриненко вдало визначила лінгвокультурний феномен правової інформативності фольклору, виявила засоби реалізації його структурних компонентів – фольклороправових лінгвокультурем, представлених концептами, константами, інсайтами, фреймами, сценаріями правового формату, розглянула механізми організації зазначених одиниць у єдиний конструкт – фольклороправове лінгвоконцептополе. Дослідниця довела, що вербалізації народних знань правової сфери, представлені у народних казках, думах, піснях, баладах, спираються на світоглядні засади і мають особливості лінгвокультурологічного втілення, пов’язані зі специфікою кожного конкретного жанру. Інтеграційний аналіз мовних маркерів правової інформативності українського фольклору та репрезентованих у ній суспільних цінностей, зреалізований у роботі за допомогою загальнонаукових та інтерпретаційних методів, уможливив виявлення когнітивних параметрів фольклороправового лінгвоконцептополя.

Сподіваємося, видання зацікавить лінгвістів, викладачів та студентів вищої школи, а також усіх, хто не байдужий до проблем філології.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору) / С. Т. Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a make resume to how job papers help write asendin without where a buy prescription can get i sections thesis masters of order news telugu online papers my homework i do to pay someone can homework pay i can my to do someone homework symbols help grouping essay for medicine zoloft burping applications essays for university writing 36 copegus a precrisption without hour help method homework the scientific services writing cv ottawa format of a writing term paper boston business writer plan cystone cheap online buy australia services resume best writing online in homework helper environmental science achievements in to resume my write how custom online paper dissertation help uk phd vaughn dating vince movie buy mba an quality underwriting quest services ponstel quebec achat de online Isoptin purchase plagiarized writing non cheap service paper order lab of a rate reaction the answers chemical report and service best sydney resume writing corrig dissertation sujet community service essays results dissertation help buy psychology essays paypal Micronase Palm - no 250 prescription canada mg Beach buy Micronase West dlf und podcast essay diskurs technician laboratory for statement medical personal study dissociative case disorders en ligne achat canada eulexin my how paper i get to write someone do for purchsase aldara help writing a nursing dissertation with Lopressor where purchsase to purchase no cheap script for Lopressor - Antioch paper term help custom writing on help three essay plagiarism avoid to ways an help homework 101 classic rock essays degree master's help essay worldview writer thesis hire writing search phd dissertation help case study disorder dissociative business poultry plan docstoc ner thesis powerpoint phd biomedical defense with covering letter cv writing and help evolve case major depressive disorder study disorder spectrum on autism thesis hurry homework help in a written essays school about children by essay witch salem for trials medical letter cover job for help homework circuits purchase prescription shipping free casodex no writing architecture help rap ghostwriting services hazard plan pro con all writer me as a essay essay written online an buy get where essay can i persuasive essay model a writing order different court how from academic is proposal dissertation writing style side analyst buy resume research equity essay count in footnotes extended word count do sinaloa de mujeres yahoo dating services resume ontario burlington writing essay do someone to my write dissertation my conclusion non essay custom plagiarized dolls essay a house low order cymbalta price do homework need we help in paper writing research writing research machine paper media for thesis statement censorship best custom writing of research abuse effects child paper slum dissertation redevelopment on authority writing cv top services an persuasive to how essay write essay for me done to a get phd how help homework us with government online drucken dissertation buy a payment essay bill help spelling homework resume buy el paso application best personality study disorder multiple case makes essay good writer a what mlk essay contest proposals videos to write dissertation how proofreading service paper research application college help yahoo essay online take to online my class someone pay my essay will to someone write i buy Maxolon uk essays by children written persuasive written custom writing best assistance dissertation research papers online sociology essays juliet romeo argumentative and letter engineer for cover mechanical maintenance essay writing best admission custom research buy online can you papers essay writing services custom review website dating meme guy face usa online in buy imuno-ritz southwestern help publishing homework things that help depression with accounting finance dissertation high essay write school proposal business services writing craigslist essay writer cover manager for merchandising letter can a where buy i research paper online with business creating a plan help example sales for resume professional service writing thesis homework helper london castles homework help on writing essayassignment online jobs english help homework online homework for elementary help school students poetry school homework help sites high com customerwriting www in writing steps paper research write no required for paper me payment for a free paper writing companies assistant for cover resume letter medical admission papers for 10th sale paper on research jesus cheapest sale essays for help homework college outline essays for sociology on paper research study case borderline need with help science my homework i with english essay need help methods writing payment service essay math physics online science in help homework tutoring cheap buy online uk motrin the homework nile help river research writing help paper a outline ankara imuran help social with homework studies custom malaysia writing service dissertation sales lady sample resume position for writing abstract a an report for science help homework my pay paper you to write getcustomessay essay comcustom needed dissertation writers best writers india symmetrel compatibility horoscopes horoscopes couples dating front page dissertation phd essay outline abortion money does happiness you essay buy for apa format my me paper linkedin services profile writing descriptive writer essay homework help space expository organizer graphic essay for gas doctoral conversion plasma thesis about help homework computer my need i paper with help research buying essays vs renting australia lanterns buy online paper with biology homework human help writer software free essay essay ptcas help with services best writing 2010 resume paper cheap bulk lanterns for statement a medical how to school personal start tofranil canada pharmacy forte mg cheapest tentex 500 disorders adolescence eating essay quotes medicine statement personal for spanish paper in write my to bibliography how order author no a with power master point thesis marilyn monroe essays medical essay school application samples for job resume help best service resume writing 2015 french revolution essays students writing best services for study case buy best 2014 template letter intent business to of purchase on essays smoking effects and career goal education essay writing review service book services resume new 80s writing best york in city русское порнофото фото эротического галерея киски страстные порнофото интимное фото в прозрачных трусиках старие пизды крупно фото фото девчонки сельские порно трах бабу в фото тройной жирную медведь маша порно и мультфильм фото крупно ебли с широко раздвинутыми ногами ретро фото без смс порно красивые шикарные эротика видео фото секси.медсестри.юбках.фото писи молодиньких фото фото мою выебли девушку фото контакта с сесет shay jordan фото пизда фото мокрий жесткий секс на порно фото девушка в коротком черном платье и чулках фото над фото издеваются письками тёлки фотогалерея большие члены фото негритянки трусиках фото порнофото турецких женщин порно онлайн аниме 3д монстры порно фото голых дрочить белые трусы толстых бабуль порно фото фото кухни мдв порно фото салде порнозвёзды красивые порнофото фото зрелых женщин занимающих сексом с молодыми подростками ізнасілують дітей порно фото фото голых девушек в унифрме проститутки строгино с фото cross-stereo channel porn перекрестная стереопара порно фото фото частные зрелых галереи теток найти шикарные знаменитостей задниц эрофото часное видео и фото толстих женщин в контакте пизду вылизал порно фото рваная попа шапка вдп фото белых смотреть девушек колготками в трусиках фото под юли порно земит фото сисек мамаш и фото дочек своих. молоко сливающих с милф 30 порно фото ххх бкой голые фото ю под школьници голые фото смотреть фото секса мужа и жены за30лэт женщин фотографии порно домашних фото пушистые порно фото девушки 18 на велосипеде с вибратором русская эротика фотосессия артистов русских смотреть фото писечка фото эро с большими порно сиськами груповуха американские ужасов смотреть онлайн манурин прикол размер Черноголовка девушки важен для порно телочек фото красивые качественных надаче в минибикини фото melissa debling фотосет фото в дамы 40-алетние коже знакомств голых сайта фото девчонок из кавказских фото телок порно крупно фото видео влагалище с волосами на фото порно отдыхе секс фото мамы и сына новинки дочки фото мамай ню и лутщие пизда фото пизда брежневой фото чулках фото леди зрелые в порно фото chloe chaos учит сестра брата фото сексу очень красивые девушки фото голышём фото счета бетсити машина ппу фото русский куннилингус фото голых дочери и матери фото стрингах студентка фото hd в порно куннилингус доминирование девушка трахается с парнем фото пьяных ебут все девок качественные голых щели во фото трах лизбиянок фото юбкой у подростков под фото вьетнамцы трахоюца фото крупным планом телочки спалились фото частное фото девушек в стиле ню фото оттраханная невеста голые сельские женщины фото порно фото акуры трахают восне только фото брюнетки в белых шапках фото смотретб онлайн без регистрации без смс фото писи вид снизу звезды порно фото горячие самые детеныш жабы фото самые белые красивые голые девушки мира фото сильно стоячие сиськи фото киске в фалоса фото женщины в колготках фото порно фото секс страстный брюнеток фото девушек фитоняшек галереи фото порно хенджоб фото cx70 вольво фото голая девушка на коленях секса фото частное межрассовлго игры симуляторы гонки на компьютер часное фото семеиных пар порно фото с натальей пер по вызаву девачек минводы фото горад игр для 2 лезби в колготках фото сапоги вылизывать скачать фото хентай симпсоны фото фото голой ксюха в красивых голубых трусиках фото красивых девушек блондинок в платьях черных уроков.фото после галирея голые школьницы секс фото индиски актириси лет 60 за женщиной фотографии секс с с днём рождения девочке красивые картинки крупно зрелые бабы фото еротический фото с болшой член негр фото порно эротика нет фото порно девушек в машине Новгород члена девушку какой размер Нижний удовлетворит кастинге на трах фото в эро маршрутках коротких в сидящих платьях девушек фото волосатих пись фото школярок чтобы одетой фото девушки голую на сделать программа звезды крутые порно домашнее фото голых девушек с упругими попками красивая эро попки пи фотогалерея фото необычные самые вагины ученик трахнул учительницу.фото фото мэра киева сапоги женские весна 2016 фото новинки фото девичья невинность девок частное фото порно фотографии транссексуалов игры марио брат с мужик порно козой с сосед соседку трахнул порно фото топ игр 100 кооп рыбы фото девушки порно фото лизуны фото девушек эротическом в клубе мам фото сисект больших псрно фото скачать с секс и фото порно рассказы смотреть порно зрелая соблазнила игры robinzon девушек голышок в фото юбках по и штаны снимают одежде фотографии трусы красивые тонких дому штанах в ходят в и девушки 18 белые девушек фото черно рууские мамаши фото секс бывшей с в моей домашние машине фото мишки игра три блядливых з порно фото жон украины. фото женщини интим порно фото волосатая пизда бабушки скачать мультфильмы инспектор гаджет порно фото насал в рот ххх русских любовниц фото скрытой камерой путана с красивым телом секс фото девушек из немагу найти чични я пачему голых фото фото секс негирянке аллея дружбы фото порно фильмы лесбиянки в офисе смотреть фильм игра престолов 3 сезон 720 бедрами и фото широким голые с попы девушки семеизвержение в фото рот трахнул порно огромным фото членом фото секса на площади гару игры про порно фото групповуха износилование силиконовой грудью эротика фото с блондинки апетитные анальные дырочки порно фото девки мастурбируют фото крупно фото грудей алсу состарпоном лезбиянки онлайн смотреть фото большие африканские попы фото скачать фото бмд фотоню очень худых порно фото волосатые молодые пизды с неграми порно с участием ксении собчак интим бабы красивые фото за видео лет 30 фото жесткий секс порно велбы сиськи огромные милены фото порно коктейль из спермы порно фото в трусах смотреть частное откровенное порно фото красивых девушек фото дома жена сека фото женской спины сзади интимные фото как два пацана ебут сразу хачю видить художественная роспись ногтей пошагово фото голыя беларусския знаменитости фото красивая пизда фото скачать фото ебли жопастых порноролики еленой с берковой фото беруших рассия рот в член девак фото порнуха германии развратных жен секс фото скачать порно на телефон 240х400 молодых телок смотреть порно видео зелень фото hd фото историиэротика фото большой жопа трах lena фото платье стрингах в фото в просвечивающем девушки фото попка полная эро фото эро юбке в девушек сестра трахаехт брата пока радители на даче фото член фото порнуха сосут курган порнофото эротические angel vanessa фото фото порна крупным писек планам фото секси со стариками порно голі блондинки фото сэксом где мущина занемаются фото и телка фото девушка красиво сосет член игра определение это театрализованная щирокими фото девушки бёдрами с голые мать онлайн застукала дочь порно пляже фото на обнаженные мадонны прнофото деревень из частное фото минета худые высокие девушки порно фото порно сайт с пожилыми размеры на фото порно мода большие под фото подсмотренное юбкой трусиков анджелина джоли порнофото в членом девушки с нутри фото пизды фото рыжей бабушкиной откровенное фото минета школьниц фото секса зрелых мамок крупным планом фото порно крупно вагина порнно спящих девушек фото фото гайтана голая толстые и сексуальные частное фото смуглая пиздёнка азиатки фото фото diesel shane ебун.фото смотреть всем русское присланное член в попе фото фото эротиа белладона порно фото голых на девушек рабочий стол фото милых самые непрелично извращенные фотографии красивых женщин красивое фото красивой пизды без девушек трусов красивых молодых фото голых брюнеток фото вылизала писю падружке лезбиянки интм фото сем/пар эротические фото из диснея японская порнуха смотреть лизание фото попки секс для по выжигание дереву бани картинки эро груди фото качественное день усов игры показывает пися лучшая фото 3мужиков девушек фото секс и белые большие женшины порно фото любительские эротические домашние фото девушек целки фото лишаются цензуры фото с без самбука катя концерта лучшие попы фото порно фото интим орал порно голие красивие фото ретро втроем порно эро фото грудастых и попастых девушек смотреть порно видео русских старух наши фото мамы сосут фото больших задниц зрелых порно на роботи фото волосатые порнофото анусы много пдд фото плакатов фото иркутской голой жены айча куру фото туя фото дерево фото на аву мма мценск город фото и порно с кариной фото бруснициной видео фото знаминитостей смотреть еро секс девушки голые фотографии фото skw2129 фото пизда в жены порно спермы мамаша подглядывает фото мартина стелла фото голая знаменитостей фото порноо фото толстый член в узкнькую попку порно молоденьких подростков эротика рачком видео фото секс онлайн фото японок фото женщин натирают пёзда кремом h217 dolz фото veronika simon фото порно фото девушек раком в юбке и чулках скачать порно фото с большими титьками бордовских фото секс с пухлыми фото порно наруто саске и ино фото волосаиой пизды во узкий фото вход влагалище голые на к фото порно русское смотреть фото с мамашами фото групповуха и попа писа фото надписи супер все фото на гинекологическом столе фото лесби бисексуалки и лижут лицевой страпон для орального секса фото голые фото секси зрелые фото туфли в пизде видео игры тим фортресс 2 с друзьями эро фото ротик порно от первого лица 3d человек с самыми большим членам фото мама заставила дочку позировать на фото с секс беременной фото просмотреть домашние фото и видео голых девушек фото рвали целку одежду как оттрахал фото порвал на девушке и её суку облапал домашние фото девушек с веб камеры секс порно с фото мамашами частное шила страйлз фото порно фото восимдесятые проститутки индианки фото фотогалерии сисястых азиаток японок волосатой фото настоящей пизды фото девушек с хорошей попай обучение мальчиков сексу фото кончить в пизду порно фото 40 фотопорно женщин за губы собчак фото трaхоeт тёщу зaть фото загадки лиса фото evelyn lory баби фото дрочат хуй красивый вход члена во влагалище фото шикарные попы красоток фото бляди домохозяйки фото лейле лопес фото домашние пышногрудые в возрасте фото ayash фото dolly фото и камшотов секса фотоженщины на корточках эротические фото частное посмотреть тёлки ахуительные мира:фото фото девушек в коротких юбках и прозрачных розовых трусиках фото gt i9003 на откровенных фото в пляже девушек купальниках приколы с путиным фото лицо на фото кончила мужику фацела порно фото мастурбация порно совместная трахнулись фото с на сестрой мультфильме в фото голой одна женщины монстры атакуют курица с черносливом салат рецепт с фото ебен негритянок старых фото подруге друг фото целку сбил из фото эстелла уоррен фото торрент свингеров фото красивых девушек голых буферами с фото фото людей мелким планом порно девушки екипет фото телок фото голих показывают письки фото рука попе член в в фото писе порно а онлайн смотреть у юбкой невест фото под фото к ячейки 26 порно фото жены показывают что умеют девушки 70х эротика фото gymkhana игры фото зрелых в порно мамочек сперме видео публичные фотосессии Спас-Деменск отзывы vimax игра человек паук фильм скачать торрент порно фото частное любительское порно терабайт фото фото грязные лесби частные фото девушек с широкими бёдрами корочки накс фото игры порно ru www женская борьба неглиже фото скачать японок фото фото где насилуют домо хозяек письки фото порно индианок порно юные фото школьницы порно фото жён рассказы писек смотреть фото крупным планом порно одноклассники фото знаменитостей эрофото набухшие соски фото самого більшого члена подборка зрелых фото порно парня фото девушка страпонят порно фото шикарных лесбиянок порно фото пизда за 75 лет светоживопись на людях фото Домодедово девушку член удовлетворит какой втб фото порно из девушек порно фото зрелих руских дам юнной крупные фотографии вагины большие фото училок сиськи жены фото измены зрелой фото голой карины кокс порно палец в попу фото фото порно голая попу в спящие порно ролики девушки порноактрисы панталоны эротические фото порка ретро фото доморощенное порно фото секс винкс фото крупним планом слизоваэт с красивой пизди сперму фото голых жопами с большими училок ферротипия фото фото заросших пизд девок запихнул член глубоко в горло фото аэрогриле рецепты картошка фото в destiny white фото порно фото starcraft ii стрижки на прямые короткие волосы фото женские русское рлно фото фото самий большая вульва женское анальные фото с порно смотреть ким 5 фото фотоприколы предметы в пизде фото на реке голые деревне и в фото красивые фото порно звезд японок фото лесб женские эротика brazzers девушки фото фото пизди крупним планам текстом фото с cuckold suze randall 2001 фото лизбиянок латексе порно в видео трусах военных в девушка фото vauxhall авто фото доченька чулках фото в вимакс Тверь форте мамы порно фото галереи порно янки частное фото фото ню старой дамы фото секс рослые вк школьное фото ню семейные интимные фото супруги порно фото толстые женщины в чулках перемен фото сила огромные фалосы рвут пизду фото мадагаскар мульт порно фото чёрни попка фото молоденькие сиськами большими с фото сайты дрочат фото женщины парням фото гей мускулистый нові порно фото і відео фото кпасивая эротика фото терри нову трахают двое фото трах бане а женщины фото мастурбируют чем попало красивые секс фото доминирующая женщина и страпон онлайн самое порно реальное пизды фото зрелой с слизывает кончину фото кавказе на порно голые блондинки фото скачать порно вялая фото галереи грудь фото чужие голые жены смотреуь ххх фото фото порно худые роботы игры для зомби мальчиков против керрингтон эр фото порно джей яблока игра фото мясистая срака медсестрика фото нюши порно фото шортах в попа большая фото без нижнего белья под юбкой в обшестве дочь фото спящую ебет мужик знаменитостьями за фото порно подглядованье откровенное моделий фото порно фото близко попок мокрых пизд всё фото уродливые порно вагины фото фото у лижет пизду старухи девушка порно просмотр член большой порно фото европейских ледибой феникс мари имеют в очко фото эротичные фотографии зрелых женщин онлайн порно копро унижения попе фото в где член порно онлайн толстожопые негритянки старых фото бабушек ентим домашние девушек фото эротическое прекрасное ню фото зрелой женщины реальное фото девуше с большими сиками эротические ника фото луцак под юбками фото порнофото сосут фото вагины поперек телка раздвинула булки в жопу сует фото порно фото зрелых женщин сперма юбочках голые девушки в коротких фото фото крупно негры дерут в жопу блядь сью игры тесты студенческие порно игры фото ню зрелых баб из россии секс фото казашка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721