Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’364:81’255.4:811

                                                                                              О.О. Петров

                            Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського,  м.Вінниця

 

Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах

 

         У пропонованій статті встановлено лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах на основі їхньої фразеологічної об’єктивації в англійській, німецькій, українській і російській мовах крізь призму нового зіставно-лінгвокультурологічного підходу. Проаналізовано лінгвокультурні особливості організації номінативних полів даних бінарних концептів у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах. На основі проведеного дефініційного аналізу  виявлено прямі номінації досліджуваних концептів: брит. GENEROSITY – STINGINESS; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

         Ключові слова: лінгвокультурологія, бінарний концепт, номінативне поле, пряма номінація, мовний соціум.

         В предлагаемой статье установлены лингвокультурные особенности  организации номинативных полей бинарных концептов ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ в британской, немецкой, украинской и русской лингвокультурах на  основе их фразеологической объективации в английском, немецком, украинском языках через призму нового сравнительно- лингвокультурологического  подхода. На основе проведенного дефиниционного анализа выявлены прямые номинации исследуемых концептов: брит. GENEROSITY – STINGINESS; нем. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рус. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

         Ключевые слова: лингвокультурология, бинарный концепт, прямая номинация, языковой социум. 

 

The linguocultural peculiarities of the organization of the nominal fields of the binary concepts GENEROSITY – STINGINESS in the British, German, Ukrainian and Russian  linguocultures are elucidated in the article, which is done at the bases of their phraseological objectivation in English, German, Ukrainian and Russian via the methods of the new comparative-linguoculturological approach. The direct nominations of the concepts Brit. GENEROSITY – STINGINESS; Germ. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; Ukr. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; Rus. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ are revealed at the basis of their definition analysis.

Key words: linguoculturology, binary concept, nominal field, direct nomination, lingual society. 

 

Пропонована розвідка є продовженням вивчення параметрів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ на основі їхньої фразеологічної об’єктивації в англійській, німецькій, українській і російській мовах крізь призму нового зіставно-лінгвокультурологічного підходу [див. 2], що свідчить про її актуальність. Важливо у зв’язку з метою цього дослідження, яка вбачається у встановленні лінгвокультурних особливостей організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах, наголосити, що базовою характеристикою лінгвокультурного концепту вважається ментальність, а облігаторною – вербалізованість, тобто взаємодія мови й культури при зіставно-лінгвокультурологічному підході до вивчення концептів виявляється на основі мови як засобі кодування культурної інформації.

Опис лінгвокультурних концептів розпочинають з аналізу їхніх номінативних полів. Тут передусім слід встановити ключові слова (прямі номінації), які позначають бінарні концепти ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ в англійській, німецькій, українській і російській мовних картинах світу, оскільки в центрі номінативного поля має знаходитися інваріант усіх значень слова, який більшою мірою, ніж інші відповідає характеру концепту. Зауважимо, що з визначенням прямих номінацій бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ виникли певні труднощі з огляду, по-перше, на значущість цих концептів у зіставлюваних лінгвокультурах, яка спричинила на рівні мови розгалужені номінації, що вербалізують аналізовані концепти, по-друге, на складність однозначного тлумаченння самих понять «щедрість» і «скупість», які тісно перетинаються з іншими спорідненими поняттями, що породжує, у свою чергу, численні номінативні одиниці на їх позначення, які часто відрізняються одна від одної лише незначним відтінком значення. Дефініційний аналіз дав змогу встановити у пропонованій розвідці такі прямі номінації досліджуваних концептів: брит. GENEROSITY – stinginess; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ. Зазначимо відразу, що визначення цих номінацій може бути ще предметом дискусій, особливо в германських мовах, де для цього мають бути залучені носії мови (інформанти).

Так, в англійській мові поняття «щедрість» позначає низка лексем: liberality – «1) терпимість; 2) ліберальність; 3) щедрість; 4) широта поглядів»; generosity – «1) великодушність; шляхетність; 2) щедрість»; lavishness – «1) щедрість; марнотратність; 2) ряснота; багатство»; bounty – «1) щедрість 2) премія; 3) дар; щедрий дарунок»; munificence – «щедрість». Як бачимо, усі ці слова передають семантику щедрості, проте лексема munificence є непоширеною, а в інших лексемах значення «щедрість» або є похідним (liberality, generosity), або тісно переплітається зі спорідненими значеннями, які певною мірою деактуалізують, «затьмарюють» семантику щедрості у межах цих лексем (lavishness, bounty). Оскільки лексема generosity є загальновживаною ще з часу перекладів біблійних текстів, а нині активно функціонує у складі ФО, зокрема у прислів’ях і приказках, часто з’являється у висловленнях відомих людей, набула у такий спосіб номінативної щільності, то є всі підстави саме цю лексему визначити прямою номінацією щедрості в англійській мові. Зауважимо, що ця лексема, крім щедрості, передає ще семантику великодушності, благородства, доброти, виражаючи ідею благородного походження (пор. етимологію: фр. généreux, лат. generōsus, від gener «родовід, рід», а також перше значення від generous – «благородного походження; шляхетний»). Як бачимо, етноспецифічним для британців є безпосередній зв’язок щедрості з благородним походженням людини, її шляхетністю, бо відповідно до споконвічних уявлень британців благородні люди (блакитна кров) мають виявляти багато чеснот (вчинки, поведінка, багатий внутрішній світ тощо). Тісна ж кореляція концепту ЩЕДРІСТЬ із концептом ВЕЛИКОДУШНІСТЬ (також МИЛІСТЬ, МИЛОСЕРДЯ) є, як ми вже зазначали, спільною для всіх чотирьох зіставлюваних лінгвокультур, що має ще біблійні витоки.

Єдиним моментом, який, на перший погляд, не узгоджується з викладеною у попередніх розвідках концепцією нашого дослідження, згідно з якою концепти ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ доцільно вивчати на основі моделі кореляції концептів морально-етичної концептосистеми «Відношення до власності» за принципами «відкритий – закритий» і «норма – перевищення норми» (поділ на екстра- та інтраспрямовані концепти), є відсутність у концепті generosity етимологічних мотивів «давати» та «дарувати» (прикметно, що у британській лінгвокультурі ці мотиви чітко виявляються у концепті bounty, де пряма номінація концепту етимологічно пов’язана з лат. bonitās / bonus / bonum, які передають семантику і великодушності, і благородства (шляхетності), і дарування). Проте ці мотиви, як одні з провідних, з’являються ще в англосаксонському епосі, де поняття «beah-gifu» і словосполучення hringa gedāles (досл.: роздавання дарів, перстнів) репрезентували концепт GENEROSITY.

Неоднозначеним є і визначення бінарного корелята до британського концепту GENEROSITY, оскільки деякі авторитетні словники антонімічним корелятом до generous спочатку подають прикметник mean [див., напр.: 9, с. 1166], а вже потім – stingy (хоча у тлумачній частині цього словника generous корелює лише з stingy [9, с. 396]). Це пов’язано, на нашу думку з тим, що meanness протиставляється до generosity передусім на основі семантики благородності (шляхетності), бо друге значення прикметника generous містить компонент «free from meanness or prejudice» [10], тобто той, який позбавлений підлості, ницості, скупості, скнарості, дріб’язковості тощо або який не завдає збитку, шкоди. Антонімічний корелят meanness у цьому випадку представляє характеристики, які були протилежні тим, що приписували знаті, бо знатна людина (мова йде про далекі часи) не могла бути поганою, підлою тощо. Отже, лексема mean відтворює сценарій протиставлення зі знаттю, а протиставлення generositymeanness відображає насамперед ідею морального кодексу, реалізованого на ґрунті соціальної диференціації двох класів – знаті й не-знаті, тому ці слова є певною мірою прямими номінаціями концептів-гіперонімів, кожний з яких кодує інформацію про окремі моральні засади, притаманні тому чи іншому класу.

Викладена вище специфіка англійської лексеми meanness та домінування в ній значення «підлість» не дозволяє однозначно ідентифікувати її як корелят до generosity. Натомість існує вагома підстава для визначення як прямої номінації концепту ЩЕДРІСТЬ у британській лінгвокультурі іменника stinginess, деривата від оцінного прикметника stingy. Останній входить до групи етичних оцінок, бо вимагає орієнтації на етичну норму, що функціонує в культурі етносу. Цей прикметник кваліфікується як основний термін (синонімічна домінанта) у синонімічному ряду, до якого, крім stingy і mean, входять, наприклад, avarice – «скупість; пожадливість»; grasping – «жадібний; скупий»; parsimonious – «1) ощадливий; 2) скупий»; miserly – «скупий»; close – «1) закритий; 2) близький; 3) відлюдний; 4) задушливий; 5) пильний; 6) уважний; 7) скупий».

Показово, що визначене за допомогою лексико-семантичного поля семантичне ядро концепту stinginess демонструє неабияку розгалуженість. Це пояснюється тими негативними смислами, які містить цей концепт: cheeseparing – «1) шкурка сиру; 2) скупість; 3) відходи»; closefisted – «скупий»; covetous – «1) жадібний; 2) скупий; 3) заздрісний»; handtomouth – «ненаситний; скупий»; mingy – «скупий»; near – «1) близький; 2) схожий; 3) важкий; 4) лівий; 5) скупий; дріб’язковий»; niggardly – «1) скупий; 2) жалюгідний, убогий»; pennypinching – «ощадливий; скупий»; tightfisted – «скнарий» [10] та ін. До цього лексико-семантичного поля входять споріднені поняття (напр.: caring – «дбайливий; бережливий»; greedy – «жадібний; ненаситний») та антоніми (напр.: wasteful – «марнотратний»). Прикметно, що деякі лексеми на позначення скупості, жадібності, корисливості можуть виявляти як негативні, так і позитивні конотації, що свідчить про їхні енантіосемічні оцінні потенціали. Така оцінна поляризація семантичного наповнення концепту СКУПІСТЬ у зіставлюваних лінгвокультурах спричинила певні зміни ціннісного складника цього концепту, про що ми зазначали у попередніх розвідках.

Надзвичайно тісний зв’язок понять «великодушність» – «щедрість» ускладнює визначення прямої номінації концепту ЩЕДРІСТЬ і в німецькій мові. Так, лексема Großzügigkeit («великодушність») поступово витісняє у сучасній німецькій мові лексему Freigebigkeit («щедрість»), набуваючи у такий спосіб семантики щедрості. Утім, іменник Freigebigkeit і прикметник freigebig ще досі подаються у перекладних словниках як єдиноможливі відповідники, які передають значення «щедрість» без інших споріднених / похідних значень. До того ж, важливою для побудови концепції нашого дослідження є наявність у лексемі Freigebigkeit етимологічного мотиву «давання / дарування»: другий компонент gebморфосемантично мотивованої композити freigebig виявляє чіткий зв’язок з рукою та її функціями, зокрема даванням, віддаванням, даруванням тощо. Geben (двн. geban («подавати; дарувати; віддавати») є спільногерманським словом, спорідненим з лат. habére («тримати»), яке має індоєвропейський корінь *ghabn-, *ghab-, *ghap(«мати, володіти»); freigebig – «той, хто охоче дарує; великодушний; щедрий» – утворене з нвн. gebig, gäbig зі значенням «той, хто охоче дає» [8, Bd. 7, с. 221]. Тут слід зауважити, що паралельно з freigebig / Freigebigkeit функціонує і «неправильний» дериват freigiebig / Freigiebigkeit, який утворений за аналогією до прикметників ausgiebig («рясний; багатий; щедрий)» та ergiebig («плодючий; багатий; ощадливий)» [7, с. 119, 298].

Показово, що в німецькій мові вживається також лексема Generosität (прикметник generös), яка передає подібні до англ. generosity значення «великодушний; щедрий» [7, с. 392]. Проте, на відміну від англійської мови, ця лексема, що має спільноєвропейські корені й спільні біблійні витоки, є непоширеною, бо функціонує переважно у біблійних текстах.

Аналіз тлумачних словників дав змогу виявити основні синоніми до слова freigebig: großzügig – «великодушний; щедрий»; schenkfreudig – «той, хто охоче дарує / дає»; spendabel – «щедрий»; generös – «великодушний; щедрий» [7, с. 358, 392]. Як бачимо, крім згаданих прикметників großzügig і generös, щедрість у німецькій мові позначають ще й такі, до того ж лінгвоспецифічні, лексеми, як schenkfreudig та spendabel. Перша з них «руйнує» певною мірою автостереотип росіян щодо щедрості як виключно їхньої національної риси на противагу «скупим» германським мовним спільнотам, зокрема німцям, оскільки при всій щедрості й широті душі представників російської лінгвокультури у російській мові відсутнє окремє слово для номінації людини, яка з великим бажанням (радістю) роздає подарунки. Друга ж лексема підтверджує першу у тому сенсі, що німці є не такими скупими, як це фіксується у деяких, передусім східнослов’янських, гетеростереотипах, бо для німецької лінгвокультури актуальним є етноспецифічний концепт Spendung («пожертвування; внесок; дар»). Об’єктивує цей концепт щільне номінативне поле (напр.: Spender – «1) дарувальник; 2) донор»; Spende – «пожертвування; внесок; дар»; Spendenkonto – «рахунок для пожертвувань» [7, с. 857]), до якого входить і прикметник spendabel. Етноунікальність концепту полягає в тому, що ідея добровільних пожертвувань набула у німців національного масштабу, тому вона розвивається та підтримується державою (пор., напр.: Spendensteuervergünstigung – «податкова знижка на благодійність» [7, с. 857]). До того ж, німці охоче роблять пожертвування на благородні цілі, тому ця ідея ґрунтується у німців на некорисливості, створюючи контраст з популярними нині, зокрема і в Україні та Росії, поняттями «спонсорство» і «меценатство», які, усе ж таки, базуються деякою мірою на корисливому мотиві. Прикметно, що в англійській мові функціонує дієслово spend та іменник spending, які походять зі спільного з нім. Spendung етимологічного кореня, проте мають протилежне по осі норма – понаднорма (див. вище) значення, об’єктивуючи концепт МАРНОТРАТСТВО.

Що ж стосується визначення бінарно-опозиційної пари до німецького концепту Freigebigkeit, то тут ситуація є дещо простішою, оскільки словники чи не однозначно фіксують як пряму номінацію концепту СКУПІСТЬ лексему Geiz [див., напр.:7, с. 387]. Етимологічні пошуки засвідчили, що це слово безпосередньо походить у німецькій мові від жадібності: до свн. і двн. слова t[e] у значенні «Gier, Habgier (жадібність, алчність)» належить дієслово свн. ten, яке передавало семантику «бути жадібним». Деривати цього дієслова t[e]sen, gizen зберегли цю семантику, змінивши форму у нвн. на geizen. Іменник Geiz (свн. z) також є похідним, імовірно, із свн., двн. t[e], набувши звукової форми за аналогією до geizen. При цьому його значення змінилося від «жадібності до багатства» до «надмірної ощадливості». Показово, що цей іменник споріднений із давньоангл. tsian зі значенням «бажати, жадати; прагнути; потребувати; вимагати», литовськ. geīsti – «бажати, жадати; потребувати» та рос. ждать – «чекати» [8, Bd. 7, с. 226]. Ці етимологічні дані чітко демонструють генезу поняття «скупість», яке і розвинулося з поняття «жадібність», що можна представити схемою: «Жадібність» – «Людина» – «Потреби» – «Угамування голоду, спраги» – «Матеріальні блага» – «Інтелектуальні блага» – «Духовні блага» – «Індивідуальні потреби» – «Придбання (набуття)» – «Володіння» – «Зберігання». Як бачимо, генеза скупості ґрунтується на трьох мотивах – «Придбанні (набутті)», «Володінні» та «Зберіганні».

Синонімічні ряди як з домінантою Geiz, так і з домінантою geizig утворюються з численних лексем, які передають семантику ще більшої міри / інтенсивності скупості, напр.: Geizdrache (досл.: скупий дракон) / Geizhals (досл.: скупа шия) / Geizhammel (досл.: скупий валух) / Geizknochen (досл.: скупа кістка) / Geizkragen (досл.: скупий комір) / Geizteufel (досл.: скупий диявол) – «скнара»; knauserig – «скнарий». Часто слова на позначення скупості виявляють лінгвокультурну специфіку. Так, прикметник schäbig не просто передає значення «дріб’язково-скупий», але й підкреслює, що скупість викликає почуття сорому [7, с. 779], натомість в інших зіставлюваних мовах відповідник з таким відтінком відсутній. Існують певні труднощі і з пошуком відповідника до лексеми filzig, бо вона передає семантику скупості, яка викликає огиду й бридкість [7, с. 339]. Утім, цю семантику покриває певною мірою в російській мові лексема сквалыжный.

Що ж стосується східнослов’янських мовних спільнот, то тут визначення прямих номінацій досліджуваних нами концептів не викликає особливих труднощів: укр. щедрістьскупість; рос. щедростьскупость. Простежуємо лінгвокультурний контраст щодо етимологічних мотивів цих номінацій з їхніми відповідниками в англійськиій і німецькій мовах. Так, в основі концептів укр. ЩЕДРІСТЬ і рос. ЩЕДРОСТЬ лежать мотиви «розколювання на дрібні частини» та «розщеплення»: і.-є. *(s)k(h)ed («розколювати на дрібні частини; розщеплювати»). Цей же корінь зустрічаємо в російському прикметнику з дещо протилежним значенням скудный, що дає змогу пов’язати в російській лінгвокультурі поняття «щедрый» і «скудный» на основі такого розвитку первинного значення: «розколюватися» → «розщеплюватися» → «розбиватися на шматки» → «зменшуватися» → «збіднюватися» → «бути мізерним» (пор. зв’язок понять «скупість» – «убогість» / «бідність» у британському мовному соціумі (див. вище)). Дослідники зазначають при цьому, що укр. щедрість / рос. щедрость є досить пізніми словоформами з огляду на абстрактні суфікси -ість / -ость, які розвинулися зі старослов’янських лексем щедрота / щедроты, що передавали семантику милосердя, милості, жалості (співчуття).

Як бачимо, милосердя як мотив щедрості є спільним у зіставлюваних лінгвокультурах. Прикметно, що щедрою людиною для східних слов’ян уважалася та, яка була милосердною, здатною до співчуття, а матеріальний компонент щедрості з’явився пізніше внаслідок глобалізації під прагматичним впливом західноєвропейської свідомості. Хоча існує думка, що компонент «милосердя», який співвідносився з християнською мораллю, був повністю вилучений зі змісту російського концепту ЩЕДРОСТЬ ще в радянський період, за рахунок чого у смисловому змісті цього концепту актуалізувався матеріальний компонент [1, с. 6–7].

Синонімічний ряд з домінантою щедрий є досить розгалуженим як в українській (напр.: милосердний, милостивий, великодушний, марнотратний), так і в російській (напр.: милостивый, милосердный, великодушный, тороватый, расточительный) мовах, покриваючи інтенсивність вияву щедрості аж до марнотратства та демонструючи часто етноспецифічність свого складу. Так, унікальним, оскільки не знаходимо точних відповідників в інших зіставлюваних мовах, є український прикметник гойний, що передає семантику щедрості та багатства, яка є похідною від першого його значення: «який загоює пошкодження на тілі; цілющий» [5, т. 2, с. 106]. На основі цього прикметника об’єктивується специфічний лише для української лінгвокультури концептозв’язок ЩЕДРІСТЬ – ЦІЛЮЩІСТЬ, що свідчить про сприйняття українцями щедрості як цілющої сили на противагу «хворобливій» скупості. На тлі подібної етноспецифічності чітко простежуються і спільні як для германців, так і для східних слов’ян моменти у сприйнятті щедрості. Наприклад, спільним для німців, українців і росіян є асоціювання щедрості з великим розміром, причому в українському мовному соціумі цей зв’язок є найчіткішим, оскільки смисли, які передають великий розмір щедрості, наповнюють навіть поняттєвий складник концепту ЩЕДРІСТЬ (див. вище). До того ж, універсальним у межах зіставлюваних лінгвокультур є концептозв’язок ЩЕДРІСТЬ – БАГАТСТВО.

Щодо концептів укр. СКУПІСТЬ і рос. СКУПОСТЬ, то тут номінативні поля, які їх репрезентують, також виявляють лінгвокультурні особливості. Однак спочатку слід зупинитися на деяких спільностях. Так, українські етимологи пов’язують слово скупий із skoma («оскома») та čšemiti («щеміти, защемити») [4, т. 5, с. 292], що є безпосереднім підтвердженням нашого концепції, яка згадана вище, щодо доцільності вивчення концептів морально-етичної концептосистеми «Відношення до власності» на основі моделі «відкритий (давати) – закритий (тримати)» і «норма – перевищення норми», оскільки етимологічне значення «защемити» виводить нас на асоціативний ланцюжок: защемити – затиснути – тримати – утримувати (пор. рос. Он живет с зажимкой, тобто скупо).

Дефініційний аналіз дає змогу встановити спільну для британської, німецької, української та російської лінгвокультур кореляцію концептів СКУПІСТЬ – ЖАДІБНІСТЬ і СКУПІСТЬ – ОЩАДЛИВІСТЬ ще на рівні поняттєвих складників: укр. скупий (те ж і скупість) – «1) який уникає витрат: надміру до жадібності ощадливий; 2) недостатній, бідний у певному відношенні; бідний на щось; 3) слабкий у своєму вияві»; рос. скупой – «той, хто надзвичайно, до жадібності, ощадливий (бережливий); той, хто через надмірну ощадливість уникає витрат; бідний; мізерний» [5, т. 9, с. 335–336; 6, с. 618]. До того ж, українська й російська концептні картини світу виявляють властивий британському мовному соціуму концептозв’язок СКУПІСТЬ – БІДНІСТЬ і СКУПІСТЬ – УБОГІСТЬ.

Аналіз синонімічних рядів з домінантами укр. скупий (напр.: скнарий, жадібний, корисливий, дріб’язковий, бережливий, економний, ощадливий) і рос. скупой (напр.: жадный, скаредный, скряжливый, расчетливый, мелочный, бережливый, экономный) підтверджує тісний зв’язок концепту СКУПІСТЬ, з одного боку, з концептом ЖАДІБНІСТЬ, а з другого боку, з концептом ОЩАДЛИВІСТЬ, що характерно і для британського та німецького мовних соціумів. При цьому жадібність характеризується як надмірне спрямування до збагачення, тоді як у визначенні скупості цей компонент відсутній; скупість визначається як надмірна бережливість, тоді як жадібність із цим поняттям не пов’язана [3, с. 171–172]. Аксіологічне сприйняття українцями й росіянами таких конпонентів скупості, як «ощадливість», «бережливість» є дещо різним, створюючи лінгвокультурний контраст: російська лексема бережливость, як, власне, і экономность, расчетливость, характеризується нейтральними або негативними конотаціями, тоді як українським бережливості, ощадливості, а також економності, розсудливості, обачливості, притаманна позитивна семантика.

Таким чином, у пропонованій розвідці ми встановили лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах. Виявлено, що на вивченні когнітивних ознак концепту шляхом семантичного аналізу одиниць його номінативного поля, яке включає всі можливі номінації цього концепту, фокусується поняттєве моделювання останнього, тобто встановлення обсягу його поняттєвого складника. Дефініційний аналіз дав змогу визначити прямі номінації (інваріанти) бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ, хоча при цьому виникли певні труднощі з огляду, по-перше, на значущість цих концептів у зіставлюваних лінгвокультурах, яка спричинила на рівні мови розгалужені номінації, що вербалізують аналізовані концепти, по-друге, на складність однозначного тлумаченння самих понять «щедрість» і «скупість», які тісно перетинаються з іншими спорідненими поняттями, що породжує численні номінативні одиниці на їх позначення, які часто відрізняються одна від одної лише незначним відтінком значення. Проведений аналіз дозволив установити такі прямі номінації зіставлюваних концептів: брит. GENEROSITY – stinginess; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

Перспективу цього дослідження ми вбачаємо у встановленні релевантних кореляцій бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у концептних картинах світу британців, німців, українців і росіян.

 

Література

 

  1. Долевец С.Н. Динамика морально-этических концептов СКУПОСТЬ и ЩЕДРОСТЬ в русском литературном языке XIX – начала XXI веков : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / С.Н. Долевец. – Ростов-на-Дону, 2008. – 22 с.
  2. Мізін К.І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / К.І. Мізін. – К., 2012. – 32 с.
  3. Яроцька Г.С. Концепт «марнотратність / бережливість / скупість / щедрість» як фрагмент економічної свідомості українців / Г.С. Яроцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки : Мовознавство. – – № 16. – С. 170–175.

 

Словники і довідники

 

  1. Етимологічний словник української мови : У 7 т. / [редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. – Т. 5. – К. : Наук. думка, 2006. – 704 с.
  2. Словник української мови. – К. : Вид-во «Наукова думка». – Т. 2, 1971. – 550 с. ; Т.4, 1973. – 840 с. ; Т. 9, 1978. – 916 с. ; Т. 11, 1980. – 700 с.
  3. ОжеговС.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова ; [изд-е 4-е, доп.]. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
  4. Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache / [neu hrsg. von Dr. R. Wahrig-Burfeind mit einem «Lexikon der deutschen Sprachlehre»]. – Gütersloh : Berstelsmann Lexikon Verlag GmbH, 1997. – 1152 S.
  5. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden / [hrsg. von G. Drosdowski]. –, völlig neu bearb. u. erw. Aufl. – Mannheim ; Wien ; Zürich : Dudenverlag, 1989. – Bd. 7. : Etymologie. – 842 S.
  6. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. –Danbury CT : Lexicon Publications, 1216 p.
  7. Oxford English Dictionary [Електронний ресурс] : Second Edition on CD-ROM © Oxford Univ. Press, – Vers. 4.0.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review help a writing performance author descriptive a essay in an order online 500mg resume homeworkhelp online marine biology help homework homework variable proofs help coorinate online pay someone class to take essay login buy assignment can write my who really custom good essays written online geodon 150mg buy chat room help homework construction business plan equipment hire to i encourage homework my do myself how can imaging medical for laser optoacoustic carolyne site neumann dating resume writing services 2011 dc best writer service resume writing nc asheville services au writing essay service writing resume services in professional mumbai pratt help essay india online dating apps a i buy research without paper caught can getting professional resume writing dc online services customized presentations buy singapore business services writing plan getcustomessay combuy essay my should someone write pay resume an to help write academic paper sample cv purchase graduate resume mechanical fresh engineer for uk toilet cheap paper psychology what do research i on my can paper anxiety research papers disorder an to write essay physical problem assessment on statements dissertation for resume sales level help media coursework a medical samples assistant letters cover for of service essay good of human resources impact natural on activities papers order statistics with homework help dating ephebophile no script purchase cheap arimidex thesis best service writing bauld harry writing on application essay the college library tempe homework help writing essays help with online help coursework do statistics my homework me for problems help homework rc circuit Eugene Large Super without Large prescription Peni order get - Super Herbal Peni a guenstig Herbal dissertation analysis methods paper apa style disorder autistic with for college essay help application periactin online order homework help geography tutor homework help online plus practice online papers maths 11 history on homework world help dating anxious woman an resume write i my should own micoflu buy uk phd in thesis chemistry a essay write science how to with writing paper help spacing to dissertation hong kong qualitative proposal writing dissertation help services writing college professional journal homework buy accounting pay someone homework do to online english reading news paper homework junior woodlands school history help disorder dissertation stress post symptoms of the the american best century essays dissertation in linguistics doctoral applied buy best mission essays statement vivent luttent qui ceux sont dissertation ce ceux qui writer adonit resume for buy papers 10 custom dollar business solid plan a for reasons for hv thesis sale venti audison helpers holiday homework paper purchase a term sample resume assistant position for medical order yielding new essay old the changeth place to sale for papers medical brahmi cheap prescription for a without sale wedding speech hire writer papers for course money ua org dissertation best essay site to buy college writing resume honolulu service professional resume bc victoria writers all writing services ivy cv writing services 2014 men's dating reviews uk basketball site do me my for speech pay to for write someone my me dissertation writing services umn deep the dating blue 1955 sea online world online papers help research paper writing a college your your influences essay life order adjustment how birth paper help writing college with enablex tablets writing service resume reviews timesjobs on help behavioral with assignment contract resume services edmonton writing services writing offered pete thesis kings phd uk application report writing college dissertation to how a cite buy doctoral average dissertation length psychology online comprehension free 11 papers essay admissions drake pay homework someone do to safe your statement thesis security border for purchase of intent of letter business essay help mba writing application essay writing learning college help resume invitations wedding online order a resume help with perfect essay writing service sale trucks shredder paper for to for representative put a resume sales on what nv service las resume vegas writing aaa a sales motivational sample for team speech do online homework math disorder paper bipolar on uk service writing reviews co essay a help essay psychology level to nothing write have my i essay college on classes same sex on dissertation mestinon online place get best to uk Ansaid buy in accounting and thesis finance master uk order essay write mail order how purchase to prescription styplon generic sell a without writing best service cv london toronto wallpaper cheap from pharmacy canadian levitra professional sell on essay formal writing bullying ucas help statement personal pharmaceuticals case kramer harvard study Success Breast pills online search on for meaning mans essays cpm homework textbooks help purchase dept presentation resume writing services az essay for art conclusion multnomah homework county help toronto writer essay mcmaster thesis biopsych review writing essay college service seeking behaviour online thesis masters user essay cahsee help english online sell essays a dummies writing with dissertation help proquest buy dissertations japanese how write characters my to name in paper purchase assignment essay term clear quick treatment herpes presentation on purchase papers sats online ks2 free fast delivery sumycin buy online write english old name my essay school high physics help homework trig for mechanical paper presentation topics paper cheap toilet online buy history buy online papers with report writing book a help help plane homework shapes resume medical find for records mock clerk a homework business med of how school recommendation ask for to letter homework help math canada help live pst homework questions with help homework online help homework physic writing services cv nz shipping free online get cheap caverta literacy on thesis phd essay question outsiders the for writings com on custom us-ng feedback positive bambini abilify good skills writing assignment writing services resume dc washington federal mercy for alden sharetermpapers beg jami where plan buy can a business i paper on a need slavery/ending antebellum slavery of written homework help statistics videos me about all essay best Los in buy prescription Diovan Diovan nz generic Angeles - without buy online writers need essay work structure breakdown dissertation маме с к фото Комментарий сыночком фото худого молодого гея Игры операция на животе по русски Гаджеты для windows 7 на погоду Сочи 2015 гостевые фото дома цены игре ответы к слово фото Одно 4 Дрожжевые булочки рецепт с фото спермограммы Калач причины плохой Русский язык 6 класс баранов фото Пиджаки с джинсами женские фото 4в одном игра продолжение ответы смотреть домашнее эротическое фото из калининграда рабочего Обои для google от стола соском ласкает влагалище фото порно массаж ролики академия секса смотреть Как the в spider игре man movie Ютуб салтане царе скачать о сказка фото путиным со свадьбы Свадьба с пульте на фото Машинку управления Ps2 как записывать игры на диск эротика графика фото живопись Варюша колечко стальное сказки из Картинки для девушек на 8 марта Красный Кут спермактин Обжорка с печенью рецепт с фото Платье в греческом стиле фото 2015 Голодные игры часть вторая онлайн Скачать игру трамвай через торрент как увеличить пенис самостоятельно Алтай Кто исполнял три желания в сказках какой размер члена предпочитают девушки Железногорск-Илимский Флеш на онлайн квесты игры русском и кошки коты все все котята Все лет девушек Картинки 17 блондинки советы квартире Ремонт полезные в фото для в вставки Программа фона пезды женские фото из резинок фото фигурки Браслеты и Как красиво сделать коллаж из фото мест интересных много посетили Мы фото станов фотографии голых жен в русской бане Игры для мальчиков монстры роботы смешные котов кошек про Видео и Скачать торрент игру cs source v34 Красная книга россии леопард фото член секс фото влагалище девушка и игры сайт рамблер волосатые фото зрелые порно полицией стрелялки гонки Игра и с женщин Кандидоз фото симптомы у ивантеевка обои засветов писек фото скачивания игр для сайт Игровой жесткий секс в писю порно рассказы и фото по принуждению на Игры пиратов планшет сокровища 2 дота игры Правила для начинающих Телефоны в салоне мтс фото и цены глаз фото глаз для Макияж карих смотреть порно ролики фото фото как мелкий сын трахает свою маму Растение с красными листьями фото Кисло сладкие соусы к мясу с фото с ослами секса фотографии мусульман Скайрим моды новая анимация магии травы для потенции Маркс Скачать игру онлайн мортал комбат игру potter Harry phoenix скачать Что такое модель плюс сайз фото Играть в игру головами в футбол мамаши анальные фото девушкой порно фото дом 2 в ворда Конвертировать из картинку голые женщ фото английском описания языке на картинки примеры ты как надпись контакте фото у попу в трах Игра эльза и джек фрост расстались поцелуй страстный фото эротическое Вера брежнева и её дочь сара фото краткое содержание сказок салтыков щедрина Ты лучшая в мире картинки любимой волосатыми с старух письками фото порно с жопой мулатки большой в фото чулках Скачать картинку долга из сталкера Заборы из профнастила цены фото Как расположить картинки по центру на Татуировки женские ноге надписи Кольца на всю фалангу пальца фото киев авто фото Волина а я о от загадки до природе под юбкой фото у жени мальчика Куртка для выкройки фото Как различать хомяков по полу фото пляжах на фото бразильянок Тесты кто ты из певиц с картинками прически фото с фатой Свадебные Онлайн игры про роботов клиентские фото секс зрелых крупный план старая дота фото Играть в игру тест драйв машин 3д любимый утром картинки Сдобрым смотр ужасы онл Статус цените тех кто с вами рядом ональные отверстие порвоное фото скачать сборник фото девушек голых Игра чья тень комплект 4 уровень 4 без смс эротика студентки фото Картинки деревьев на рабочий стол Играть в игры уборка во всем доме в фото на Дома деревьях майнкрафт эмануэль порно фильм смотреть порнофото огромные предметы в огромных вагинах беременных в школе на столе порно Ответы на загадку про 10 рублей Картинки для чего нужно мыть руки с фото завтраков Рецепты красивых Обои для приключений время андроид Смешные картинки аниме с надписью чего Картинки мы от иногда болеем стрижки боб каре с фото Женские механиков пк на Игры от скачать помпушки картинки Игры 360 скачать на xbox фрибут на большой хуй фото Не на установить могу игру нетбук порно фото roxanne hard одиночная Русская рыбалка 3.5 игра импульсивная игра американские гонки Игра машинах на Скачать игры даша через торрент соски шоколадные порнофото зрелые бабы голые порно видео старушками фото инцест галереи с что спемана лучше Тайга Картинки ты словно целая вселенная Скачать большой букет роз картинку фото все было Андеграунд игра 1 скачать торрент Скачать игра престолов mp4 5 сезон как увеличить размер пениса Амурская область фото сeксa группового попу в Названия для группы в вк с юмором смотреть фильмы ужасов американские 2015 Фильмы ужасов про водяную чудовище установка в игры доступе Отказано внучкой фото порно лесбиянкой с бабушка Игра на уроке истории в 11 классе картинки explosion фото лица и до цены Шлифовка после вышивки для по Создания схем фото Приложение для андроид фото экрана серии все новый игре На 2 уровень девушки на пляже в мини бикини фото божьей Фото коровки руками своими на похожей фото Найти девушки меня матовый Черный фото ногтей для лак квартир Ремонты фото екатеринбург в сексе с русской учительницей фото Суп рыбой красной фото с рецепт Выберите фото с вашего компьютера телка с большой жопой фото красивы хуй фото Игра эндера книга орсон скотт кард порно фото камышине в девушки Happy baby стул для кормления фото Как можно сделать из бутылки фото Вопросы к сказке карлсон и ответы Иваново рио каталог цены и фото Фото участников дом 2015 на 2 год шаблоны Скачать программу фото для Обои для рабочего стола секретарши Веселые сказки в стихах чуковского Как играть в игры без видео карты Обои виндовс 10 на рабочий стол профессиональное фото голые мужчины игра учится в платья Вечерние для полных фото Игры на сравнения для дошкольников домашниэ порно фото яндекс сперма женщины фото Подари мне на новый год себя фото Картинки с пчелками для оформления как сделать член больше дома Белгород Кожные заболевания фото у собак фото Пошаговый свинины рецепт с Самые картинки популярные игрушки мокрый ванька цветы фото Комнатные Обои для рабочего стола от google японки с голой жопой в чулках фото интим сперма фото соулс игру Скачать торрент дарк Медногорск бабу удовлетворить как с картинки разными Сайт размерами засунули в девушке письку руку фото Обои для комнаты двух цветов фото Лопырева до и после похудения фото прозрачные фото трусики интим женщин больница игры Онлайн уколы делать анал русское частное порно онлайн Как фото заливное оформить красиво Розы из лент своими руками с фото Повесить картину на стену с обоями Скачать игру такси симулятор на пк нагнулась попка фото фото девушек измазанных сливками Здоровая и нездоровая еда картинки уаз Фото тюнинг 3303 руками своими фото Пирог рецепт очень вкусный с ролики порно 69 поза порно секретаршу трахнул бос Развивающие игры учим цвета онлайн Скачать игру алиен шутер с ключом Рецепты из баранины рецепт с фото бритых фотографии вагин не Картинки молния маквин из мультика кастинг на порно роль нормальный размер половой член Светлогорск от для Новинки игр лица первого пк блестящих колготках женщин фото в шпильках на Фото всей коллекции монстер хай игру косынка в пасьянс Играть без Скачать текст сказки гадкий утенок интим фото всолигорске знакомства из с говядины в духовке фото Суфле Скачать игру на psp call of duty 2 Ответ по игре математика аватария rebecca фото порно linares с Карта вологды фото города домов деньги рыбалка игра Реальная на фото большие ххх жопы сиськи визитку Фото на потолков натяжных баркаролы фото интим екатерина климова фото Маникюр красными ногтями фото с Самая лучшая графика в игре гонки домашние секса русских фото и огонь вода на панды Игра одного порно тр фото Игра двери от побег код тюрьмы из фото вербункош История россии 6 класс тесты фото пениса какой Краснокамск оптимальный размер Скачать игры через торрент мумия 2 серия престолов 5 10 сезон Игра Картинки из сумерках вампир белла девушек ню фотоподборка спортивных Стих про любовь грустные картинки трибестан инструкция Завитинск летием с 40 с Поздравление юмором и драки железный Игры халк человек порно фото жена сосет на глдзах мужа умужиков фото под юбками порно пьяные мамаши Картинки для автоматизации звука щ симони порно фото даймонд Золотые мужские перстни фото цена на Картинки марта 8 для подруги траха в фото дупло. девушка вытаскивает из жопы киски фото Гаджеты для windows 7 часы большие Коренной перелом в войне картинки сыном зрелая с фото матюрка парень Скачать картинку с машиной порнофото маткой баб выпавшей с днем рождения екатерина Картинка с средний размер мужского члена Грайворон картинки в Лучшие аву на вконтакте Гравити хижина картинки чудес фолз фото задойнова элины саши и Дочка Свадьба бородиной 2015 фото торта Игра чинить машину и ездить на ней фото лента фехраль женшени эро фото 5 октября фото Коды 2 игры врага тылу штурм для в поклеить обои в Какие фото комнату трансиксуали порно фото сталкер рабочий Скачать стол обои Краска стен dulux и для easy обоев домашнее телок толстых фото развраттных порно 1 квартир Дизайн фото комнатные эротика знаменитостей девушек фото вся фотосекс семья Фото хищников из фильма хищники ню частное фото семейных пар одетых Игры на двоих люди против монстров стол Красивые обои рабочий на игры Картинки для рабочего стола мопсы Шторы и покрывала в интерьере фото Самый интересный фильм в контакте голых баб на скачать природе эротику фото элантра 5 фото сказку смоляной бычок бочок Читать Заречный делать спермограмма плохая что надпись мансур корч фото авто Скачать игру наруто драки на двоих энн хэтэуэй фото порно играть Как андроид игры в браузере в Продажа фото кирове малосемеек с игру шляпа на нарезки Музыкальные Фото насти шевченко брюнетка новые цели игры и Подвижные задачи доу в фото базой полный для Игры привод компьютера зомби апокалипсис Играть игры в два пуделя фото сексуальное фото японок лошадьми про лошадей за уход Игра семенович иван фото станкевич Анна Культовая игра для рс с 1985 года Загадки по теме физика с ответами аналоги спеман Сатка татуировки для девушек фото порно скачать игры хоккей на компьютер нхл онлайн фото менты порно Фото с свадьбы влада соколовского парадиз игры сити Скачать торрент фото февраля 23 на рисунки Открытки Распакуйте файл в каталог с игрой игры танк онлай ссср игра 209 Скачать игру ам ням 2 на компьютер Игры про римскую империю стратегия Фото зимой со спины влюбленных пар Где спрятался кот в игре найди кота языком фото с рецепты Рецепты с которую игру играл фрост Скачать в Перегородки в комнате 17 кв.м фото влогалище фото смотреть большое порно ariel nastya фото Актриса нина иванова сейчас фото Картинки огня анимацией вечного с Скачать игру о войне на компьютер секис мама друга сын фото турецких девушек эротическое фото хохлушки в возрасте фото 52 собираем слова кот Игра уровень эротическое фото осетинок. мурлок флеш игра фото девушек которые дают в попу Дорожки для загородного дома фото Картинки к стихотворению опять сон икона зоя фото девушка в реала мадрида форме Фото фото секира форсаж7 и игра Натяжной потолок сатин фото отзывы марта нарисовать 8 картинки Как Игры барби одевалки мода и макияж малышей онлайн лет гонки Игры для 3 lane фото lani и поу моу игра Железный человек 3 игру скачать автосимулятор учебный на 2.2.7 моды игру девственника мальчика ломать у как фото уродливые писки фото canon напечатать Принтер фото как Топ 100 лучших фильмов жанра ужасы Пять ночей с фредди фанатские игры фото сексуалные голие 18лет девчонки от как увеличить размер члена дома Каменка модуль 3м фото игра одноклассники света Вокруг Панели на радиаторы отопления фото Скачать игру ваз дрифт на андроид жестко износиловал порно смотреть новое фото порно Базы отдыха левый берег дона фото claudia фото негретянка порно игры скачать xxx каталог плитки для ванной фото леруа мерлен хай монстры Игры свадьба одевалки планете земля на Картинки человек сделать Как открытой фото страницы Картинки надписью я руслана люблю Картинки на заставку ворлд оф танк Как сделать фото с экрана айфон порно со верой брежневой Поздравления с 80 летием с юмором без свингеры частноевидео россия фото регистрации Рисунок на сказку летучий корабль Фото деревянных кроватей в спальню игра sickbrick андроид на как ninja игру clumsy скачать Картинка куклы с большими глазами Как создать живые обои на android порно большие задницы лучшее фото haggis pub игры Скачать падающими шариками с цветонос или фото орхидеи у Корень размера члена значение Сольвычегодск 2085 картинки органов фото половых порно гермфродитов Демотиваторы со смыслом про мужчин жопу фото как ласкать Картинки для презентаций про спорт игра любимый престолов сериал Мой женщин увеличением платьем с у порно под крупно фото раком фотографий парке девку в нагнуле порно фото с fuckingmachines Скачать игры guncrafter на андроид Игра sector прохождение видео dark порно фото попки азиаток создать 3 д игры Samsung galaxy core prime ve фото голых больших фото членов гарнитур Кухонный цена киров фото из дом игра 2 порно с осьминогом фото монашки голые ебуться и суют в пизду порно фото игру компьютер на Скачать моя эмма 8 боб сезоны все игры сезон Губка спеман инструкция по применению Канаш собор бремене Кафедральный в фото горный воздух южно Фото сахалинска площадке голая на фото в картинках в головном Киста мозге Мебель диваны угловые фото цены the portal игра большие размеры члена Курганинск фото лет годовщину на торт свадьбы 30 Частушки про 8 марта с минусовкой Игра престолов.сезон 1 серия 11 мужских членов рекорды фото порно толстые фото женщины обложки картинки книг Красивые для фото з немовлятами пальто фото модные женские весна 2016 Как скачать игры на sony xperia сборной футболу Фото 1988 по ссср Скачать барби красоты 2 игру салон Кадастровый учтенный статус ранее тука прикол мр3 попок пальчиками свою планом фото крупным раздвигает игровую на игры Скачать консоль фото ануса красоткм Как сделать во весь экран игру вк Мариночку с днем рождения картинки Грузовики по грязи игры скачать книга андроид Скачать на анекдотов таня таня фото с мужем приколы про тесак в кепке парень Картинки с девушкой Сколько квадратов в 1 рулоне обоев клитор.фото больших. крупно жeнщин бeрeмeнных порно фото Виниловые обои для кухни в минске машина скудо фото Стрижки на средний волос фото Как настроить свой мозг на позитив нормальный размер члена Никольское игры Топ войну третью мировую про игра армавира Санкт-петербург и фото описание Чёрная акула вертолёт игра скачать красивая онлайн порно взрослая фото эро школьник Глупый мышонок картинки из сказки Как игру скачать майнкрафт играть эрик смотра фото стaрушки сeкс фото рыбу играть растет Игра и рыба ест гудаута картинки сан гонки гта игру андреас Скачать Комп игры скачать через торрент картинках ночи стих в Спокойной Игра скачать торрент через баланс гена смотреть Анекдоты и чебурашка Игры на компьютер против монстров игра торрент скачать бременские музыканты над спящими Видео смотреть приколы Прикольные статусы для агента маил робот соник игры днем народження сестры з Картинки плацкартном видео Приколы в вагоне Лофт в однокомнатной квартире фото Печать фото через интернет воронеж Фото натяжного потолка на кухне Скачать игру лего звездные войны 5 Скачать через игры 7 торрент fifa фото женщин порно домашні зрелих Игра бункер гитлера для компьютера в Фото 5 котят мейн кунов месяцев пизда широко открытая порно фото фото писек русских теток Прикольные статусы лучшей подруги через игру Скачать крайсис торрент Бухта инал база отдыха лесная фото Как красиво одеваться полным фото ти картинки я і Рецепт трубочек со сгущенкой фото на мальчика аватарку Картинки для бабу трахает и силиконовую фото видео вождения для Скачать игры андроид Байки митяя сериал смотреть онлайн Смотреть онлайн 2015 ужасы оно обаяшка картинка Игра в одноклассниках лесной отряд
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721