Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’364:81’255.4:811

                                                                                              О.О. Петров

                            Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського,  м.Вінниця

 

Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах

 

         У пропонованій статті встановлено лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах на основі їхньої фразеологічної об’єктивації в англійській, німецькій, українській і російській мовах крізь призму нового зіставно-лінгвокультурологічного підходу. Проаналізовано лінгвокультурні особливості організації номінативних полів даних бінарних концептів у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах. На основі проведеного дефініційного аналізу  виявлено прямі номінації досліджуваних концептів: брит. GENEROSITY – STINGINESS; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

         Ключові слова: лінгвокультурологія, бінарний концепт, номінативне поле, пряма номінація, мовний соціум.

         В предлагаемой статье установлены лингвокультурные особенности  организации номинативных полей бинарных концептов ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ в британской, немецкой, украинской и русской лингвокультурах на  основе их фразеологической объективации в английском, немецком, украинском языках через призму нового сравнительно- лингвокультурологического  подхода. На основе проведенного дефиниционного анализа выявлены прямые номинации исследуемых концептов: брит. GENEROSITY – STINGINESS; нем. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рус. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

         Ключевые слова: лингвокультурология, бинарный концепт, прямая номинация, языковой социум. 

 

The linguocultural peculiarities of the organization of the nominal fields of the binary concepts GENEROSITY – STINGINESS in the British, German, Ukrainian and Russian  linguocultures are elucidated in the article, which is done at the bases of their phraseological objectivation in English, German, Ukrainian and Russian via the methods of the new comparative-linguoculturological approach. The direct nominations of the concepts Brit. GENEROSITY – STINGINESS; Germ. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; Ukr. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; Rus. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ are revealed at the basis of their definition analysis.

Key words: linguoculturology, binary concept, nominal field, direct nomination, lingual society. 

 

Пропонована розвідка є продовженням вивчення параметрів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ на основі їхньої фразеологічної об’єктивації в англійській, німецькій, українській і російській мовах крізь призму нового зіставно-лінгвокультурологічного підходу [див. 2], що свідчить про її актуальність. Важливо у зв’язку з метою цього дослідження, яка вбачається у встановленні лінгвокультурних особливостей організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах, наголосити, що базовою характеристикою лінгвокультурного концепту вважається ментальність, а облігаторною – вербалізованість, тобто взаємодія мови й культури при зіставно-лінгвокультурологічному підході до вивчення концептів виявляється на основі мови як засобі кодування культурної інформації.

Опис лінгвокультурних концептів розпочинають з аналізу їхніх номінативних полів. Тут передусім слід встановити ключові слова (прямі номінації), які позначають бінарні концепти ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ в англійській, німецькій, українській і російській мовних картинах світу, оскільки в центрі номінативного поля має знаходитися інваріант усіх значень слова, який більшою мірою, ніж інші відповідає характеру концепту. Зауважимо, що з визначенням прямих номінацій бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ виникли певні труднощі з огляду, по-перше, на значущість цих концептів у зіставлюваних лінгвокультурах, яка спричинила на рівні мови розгалужені номінації, що вербалізують аналізовані концепти, по-друге, на складність однозначного тлумаченння самих понять «щедрість» і «скупість», які тісно перетинаються з іншими спорідненими поняттями, що породжує, у свою чергу, численні номінативні одиниці на їх позначення, які часто відрізняються одна від одної лише незначним відтінком значення. Дефініційний аналіз дав змогу встановити у пропонованій розвідці такі прямі номінації досліджуваних концептів: брит. GENEROSITY – stinginess; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ. Зазначимо відразу, що визначення цих номінацій може бути ще предметом дискусій, особливо в германських мовах, де для цього мають бути залучені носії мови (інформанти).

Так, в англійській мові поняття «щедрість» позначає низка лексем: liberality – «1) терпимість; 2) ліберальність; 3) щедрість; 4) широта поглядів»; generosity – «1) великодушність; шляхетність; 2) щедрість»; lavishness – «1) щедрість; марнотратність; 2) ряснота; багатство»; bounty – «1) щедрість 2) премія; 3) дар; щедрий дарунок»; munificence – «щедрість». Як бачимо, усі ці слова передають семантику щедрості, проте лексема munificence є непоширеною, а в інших лексемах значення «щедрість» або є похідним (liberality, generosity), або тісно переплітається зі спорідненими значеннями, які певною мірою деактуалізують, «затьмарюють» семантику щедрості у межах цих лексем (lavishness, bounty). Оскільки лексема generosity є загальновживаною ще з часу перекладів біблійних текстів, а нині активно функціонує у складі ФО, зокрема у прислів’ях і приказках, часто з’являється у висловленнях відомих людей, набула у такий спосіб номінативної щільності, то є всі підстави саме цю лексему визначити прямою номінацією щедрості в англійській мові. Зауважимо, що ця лексема, крім щедрості, передає ще семантику великодушності, благородства, доброти, виражаючи ідею благородного походження (пор. етимологію: фр. généreux, лат. generōsus, від gener «родовід, рід», а також перше значення від generous – «благородного походження; шляхетний»). Як бачимо, етноспецифічним для британців є безпосередній зв’язок щедрості з благородним походженням людини, її шляхетністю, бо відповідно до споконвічних уявлень британців благородні люди (блакитна кров) мають виявляти багато чеснот (вчинки, поведінка, багатий внутрішній світ тощо). Тісна ж кореляція концепту ЩЕДРІСТЬ із концептом ВЕЛИКОДУШНІСТЬ (також МИЛІСТЬ, МИЛОСЕРДЯ) є, як ми вже зазначали, спільною для всіх чотирьох зіставлюваних лінгвокультур, що має ще біблійні витоки.

Єдиним моментом, який, на перший погляд, не узгоджується з викладеною у попередніх розвідках концепцією нашого дослідження, згідно з якою концепти ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ доцільно вивчати на основі моделі кореляції концептів морально-етичної концептосистеми «Відношення до власності» за принципами «відкритий – закритий» і «норма – перевищення норми» (поділ на екстра- та інтраспрямовані концепти), є відсутність у концепті generosity етимологічних мотивів «давати» та «дарувати» (прикметно, що у британській лінгвокультурі ці мотиви чітко виявляються у концепті bounty, де пряма номінація концепту етимологічно пов’язана з лат. bonitās / bonus / bonum, які передають семантику і великодушності, і благородства (шляхетності), і дарування). Проте ці мотиви, як одні з провідних, з’являються ще в англосаксонському епосі, де поняття «beah-gifu» і словосполучення hringa gedāles (досл.: роздавання дарів, перстнів) репрезентували концепт GENEROSITY.

Неоднозначеним є і визначення бінарного корелята до британського концепту GENEROSITY, оскільки деякі авторитетні словники антонімічним корелятом до generous спочатку подають прикметник mean [див., напр.: 9, с. 1166], а вже потім – stingy (хоча у тлумачній частині цього словника generous корелює лише з stingy [9, с. 396]). Це пов’язано, на нашу думку з тим, що meanness протиставляється до generosity передусім на основі семантики благородності (шляхетності), бо друге значення прикметника generous містить компонент «free from meanness or prejudice» [10], тобто той, який позбавлений підлості, ницості, скупості, скнарості, дріб’язковості тощо або який не завдає збитку, шкоди. Антонімічний корелят meanness у цьому випадку представляє характеристики, які були протилежні тим, що приписували знаті, бо знатна людина (мова йде про далекі часи) не могла бути поганою, підлою тощо. Отже, лексема mean відтворює сценарій протиставлення зі знаттю, а протиставлення generositymeanness відображає насамперед ідею морального кодексу, реалізованого на ґрунті соціальної диференціації двох класів – знаті й не-знаті, тому ці слова є певною мірою прямими номінаціями концептів-гіперонімів, кожний з яких кодує інформацію про окремі моральні засади, притаманні тому чи іншому класу.

Викладена вище специфіка англійської лексеми meanness та домінування в ній значення «підлість» не дозволяє однозначно ідентифікувати її як корелят до generosity. Натомість існує вагома підстава для визначення як прямої номінації концепту ЩЕДРІСТЬ у британській лінгвокультурі іменника stinginess, деривата від оцінного прикметника stingy. Останній входить до групи етичних оцінок, бо вимагає орієнтації на етичну норму, що функціонує в культурі етносу. Цей прикметник кваліфікується як основний термін (синонімічна домінанта) у синонімічному ряду, до якого, крім stingy і mean, входять, наприклад, avarice – «скупість; пожадливість»; grasping – «жадібний; скупий»; parsimonious – «1) ощадливий; 2) скупий»; miserly – «скупий»; close – «1) закритий; 2) близький; 3) відлюдний; 4) задушливий; 5) пильний; 6) уважний; 7) скупий».

Показово, що визначене за допомогою лексико-семантичного поля семантичне ядро концепту stinginess демонструє неабияку розгалуженість. Це пояснюється тими негативними смислами, які містить цей концепт: cheeseparing – «1) шкурка сиру; 2) скупість; 3) відходи»; closefisted – «скупий»; covetous – «1) жадібний; 2) скупий; 3) заздрісний»; handtomouth – «ненаситний; скупий»; mingy – «скупий»; near – «1) близький; 2) схожий; 3) важкий; 4) лівий; 5) скупий; дріб’язковий»; niggardly – «1) скупий; 2) жалюгідний, убогий»; pennypinching – «ощадливий; скупий»; tightfisted – «скнарий» [10] та ін. До цього лексико-семантичного поля входять споріднені поняття (напр.: caring – «дбайливий; бережливий»; greedy – «жадібний; ненаситний») та антоніми (напр.: wasteful – «марнотратний»). Прикметно, що деякі лексеми на позначення скупості, жадібності, корисливості можуть виявляти як негативні, так і позитивні конотації, що свідчить про їхні енантіосемічні оцінні потенціали. Така оцінна поляризація семантичного наповнення концепту СКУПІСТЬ у зіставлюваних лінгвокультурах спричинила певні зміни ціннісного складника цього концепту, про що ми зазначали у попередніх розвідках.

Надзвичайно тісний зв’язок понять «великодушність» – «щедрість» ускладнює визначення прямої номінації концепту ЩЕДРІСТЬ і в німецькій мові. Так, лексема Großzügigkeit («великодушність») поступово витісняє у сучасній німецькій мові лексему Freigebigkeit («щедрість»), набуваючи у такий спосіб семантики щедрості. Утім, іменник Freigebigkeit і прикметник freigebig ще досі подаються у перекладних словниках як єдиноможливі відповідники, які передають значення «щедрість» без інших споріднених / похідних значень. До того ж, важливою для побудови концепції нашого дослідження є наявність у лексемі Freigebigkeit етимологічного мотиву «давання / дарування»: другий компонент gebморфосемантично мотивованої композити freigebig виявляє чіткий зв’язок з рукою та її функціями, зокрема даванням, віддаванням, даруванням тощо. Geben (двн. geban («подавати; дарувати; віддавати») є спільногерманським словом, спорідненим з лат. habére («тримати»), яке має індоєвропейський корінь *ghabn-, *ghab-, *ghap(«мати, володіти»); freigebig – «той, хто охоче дарує; великодушний; щедрий» – утворене з нвн. gebig, gäbig зі значенням «той, хто охоче дає» [8, Bd. 7, с. 221]. Тут слід зауважити, що паралельно з freigebig / Freigebigkeit функціонує і «неправильний» дериват freigiebig / Freigiebigkeit, який утворений за аналогією до прикметників ausgiebig («рясний; багатий; щедрий)» та ergiebig («плодючий; багатий; ощадливий)» [7, с. 119, 298].

Показово, що в німецькій мові вживається також лексема Generosität (прикметник generös), яка передає подібні до англ. generosity значення «великодушний; щедрий» [7, с. 392]. Проте, на відміну від англійської мови, ця лексема, що має спільноєвропейські корені й спільні біблійні витоки, є непоширеною, бо функціонує переважно у біблійних текстах.

Аналіз тлумачних словників дав змогу виявити основні синоніми до слова freigebig: großzügig – «великодушний; щедрий»; schenkfreudig – «той, хто охоче дарує / дає»; spendabel – «щедрий»; generös – «великодушний; щедрий» [7, с. 358, 392]. Як бачимо, крім згаданих прикметників großzügig і generös, щедрість у німецькій мові позначають ще й такі, до того ж лінгвоспецифічні, лексеми, як schenkfreudig та spendabel. Перша з них «руйнує» певною мірою автостереотип росіян щодо щедрості як виключно їхньої національної риси на противагу «скупим» германським мовним спільнотам, зокрема німцям, оскільки при всій щедрості й широті душі представників російської лінгвокультури у російській мові відсутнє окремє слово для номінації людини, яка з великим бажанням (радістю) роздає подарунки. Друга ж лексема підтверджує першу у тому сенсі, що німці є не такими скупими, як це фіксується у деяких, передусім східнослов’янських, гетеростереотипах, бо для німецької лінгвокультури актуальним є етноспецифічний концепт Spendung («пожертвування; внесок; дар»). Об’єктивує цей концепт щільне номінативне поле (напр.: Spender – «1) дарувальник; 2) донор»; Spende – «пожертвування; внесок; дар»; Spendenkonto – «рахунок для пожертвувань» [7, с. 857]), до якого входить і прикметник spendabel. Етноунікальність концепту полягає в тому, що ідея добровільних пожертвувань набула у німців національного масштабу, тому вона розвивається та підтримується державою (пор., напр.: Spendensteuervergünstigung – «податкова знижка на благодійність» [7, с. 857]). До того ж, німці охоче роблять пожертвування на благородні цілі, тому ця ідея ґрунтується у німців на некорисливості, створюючи контраст з популярними нині, зокрема і в Україні та Росії, поняттями «спонсорство» і «меценатство», які, усе ж таки, базуються деякою мірою на корисливому мотиві. Прикметно, що в англійській мові функціонує дієслово spend та іменник spending, які походять зі спільного з нім. Spendung етимологічного кореня, проте мають протилежне по осі норма – понаднорма (див. вище) значення, об’єктивуючи концепт МАРНОТРАТСТВО.

Що ж стосується визначення бінарно-опозиційної пари до німецького концепту Freigebigkeit, то тут ситуація є дещо простішою, оскільки словники чи не однозначно фіксують як пряму номінацію концепту СКУПІСТЬ лексему Geiz [див., напр.:7, с. 387]. Етимологічні пошуки засвідчили, що це слово безпосередньо походить у німецькій мові від жадібності: до свн. і двн. слова t[e] у значенні «Gier, Habgier (жадібність, алчність)» належить дієслово свн. ten, яке передавало семантику «бути жадібним». Деривати цього дієслова t[e]sen, gizen зберегли цю семантику, змінивши форму у нвн. на geizen. Іменник Geiz (свн. z) також є похідним, імовірно, із свн., двн. t[e], набувши звукової форми за аналогією до geizen. При цьому його значення змінилося від «жадібності до багатства» до «надмірної ощадливості». Показово, що цей іменник споріднений із давньоангл. tsian зі значенням «бажати, жадати; прагнути; потребувати; вимагати», литовськ. geīsti – «бажати, жадати; потребувати» та рос. ждать – «чекати» [8, Bd. 7, с. 226]. Ці етимологічні дані чітко демонструють генезу поняття «скупість», яке і розвинулося з поняття «жадібність», що можна представити схемою: «Жадібність» – «Людина» – «Потреби» – «Угамування голоду, спраги» – «Матеріальні блага» – «Інтелектуальні блага» – «Духовні блага» – «Індивідуальні потреби» – «Придбання (набуття)» – «Володіння» – «Зберігання». Як бачимо, генеза скупості ґрунтується на трьох мотивах – «Придбанні (набутті)», «Володінні» та «Зберіганні».

Синонімічні ряди як з домінантою Geiz, так і з домінантою geizig утворюються з численних лексем, які передають семантику ще більшої міри / інтенсивності скупості, напр.: Geizdrache (досл.: скупий дракон) / Geizhals (досл.: скупа шия) / Geizhammel (досл.: скупий валух) / Geizknochen (досл.: скупа кістка) / Geizkragen (досл.: скупий комір) / Geizteufel (досл.: скупий диявол) – «скнара»; knauserig – «скнарий». Часто слова на позначення скупості виявляють лінгвокультурну специфіку. Так, прикметник schäbig не просто передає значення «дріб’язково-скупий», але й підкреслює, що скупість викликає почуття сорому [7, с. 779], натомість в інших зіставлюваних мовах відповідник з таким відтінком відсутній. Існують певні труднощі і з пошуком відповідника до лексеми filzig, бо вона передає семантику скупості, яка викликає огиду й бридкість [7, с. 339]. Утім, цю семантику покриває певною мірою в російській мові лексема сквалыжный.

Що ж стосується східнослов’янських мовних спільнот, то тут визначення прямих номінацій досліджуваних нами концептів не викликає особливих труднощів: укр. щедрістьскупість; рос. щедростьскупость. Простежуємо лінгвокультурний контраст щодо етимологічних мотивів цих номінацій з їхніми відповідниками в англійськиій і німецькій мовах. Так, в основі концептів укр. ЩЕДРІСТЬ і рос. ЩЕДРОСТЬ лежать мотиви «розколювання на дрібні частини» та «розщеплення»: і.-є. *(s)k(h)ed («розколювати на дрібні частини; розщеплювати»). Цей же корінь зустрічаємо в російському прикметнику з дещо протилежним значенням скудный, що дає змогу пов’язати в російській лінгвокультурі поняття «щедрый» і «скудный» на основі такого розвитку первинного значення: «розколюватися» → «розщеплюватися» → «розбиватися на шматки» → «зменшуватися» → «збіднюватися» → «бути мізерним» (пор. зв’язок понять «скупість» – «убогість» / «бідність» у британському мовному соціумі (див. вище)). Дослідники зазначають при цьому, що укр. щедрість / рос. щедрость є досить пізніми словоформами з огляду на абстрактні суфікси -ість / -ость, які розвинулися зі старослов’янських лексем щедрота / щедроты, що передавали семантику милосердя, милості, жалості (співчуття).

Як бачимо, милосердя як мотив щедрості є спільним у зіставлюваних лінгвокультурах. Прикметно, що щедрою людиною для східних слов’ян уважалася та, яка була милосердною, здатною до співчуття, а матеріальний компонент щедрості з’явився пізніше внаслідок глобалізації під прагматичним впливом західноєвропейської свідомості. Хоча існує думка, що компонент «милосердя», який співвідносився з християнською мораллю, був повністю вилучений зі змісту російського концепту ЩЕДРОСТЬ ще в радянський період, за рахунок чого у смисловому змісті цього концепту актуалізувався матеріальний компонент [1, с. 6–7].

Синонімічний ряд з домінантою щедрий є досить розгалуженим як в українській (напр.: милосердний, милостивий, великодушний, марнотратний), так і в російській (напр.: милостивый, милосердный, великодушный, тороватый, расточительный) мовах, покриваючи інтенсивність вияву щедрості аж до марнотратства та демонструючи часто етноспецифічність свого складу. Так, унікальним, оскільки не знаходимо точних відповідників в інших зіставлюваних мовах, є український прикметник гойний, що передає семантику щедрості та багатства, яка є похідною від першого його значення: «який загоює пошкодження на тілі; цілющий» [5, т. 2, с. 106]. На основі цього прикметника об’єктивується специфічний лише для української лінгвокультури концептозв’язок ЩЕДРІСТЬ – ЦІЛЮЩІСТЬ, що свідчить про сприйняття українцями щедрості як цілющої сили на противагу «хворобливій» скупості. На тлі подібної етноспецифічності чітко простежуються і спільні як для германців, так і для східних слов’ян моменти у сприйнятті щедрості. Наприклад, спільним для німців, українців і росіян є асоціювання щедрості з великим розміром, причому в українському мовному соціумі цей зв’язок є найчіткішим, оскільки смисли, які передають великий розмір щедрості, наповнюють навіть поняттєвий складник концепту ЩЕДРІСТЬ (див. вище). До того ж, універсальним у межах зіставлюваних лінгвокультур є концептозв’язок ЩЕДРІСТЬ – БАГАТСТВО.

Щодо концептів укр. СКУПІСТЬ і рос. СКУПОСТЬ, то тут номінативні поля, які їх репрезентують, також виявляють лінгвокультурні особливості. Однак спочатку слід зупинитися на деяких спільностях. Так, українські етимологи пов’язують слово скупий із skoma («оскома») та čšemiti («щеміти, защемити») [4, т. 5, с. 292], що є безпосереднім підтвердженням нашого концепції, яка згадана вище, щодо доцільності вивчення концептів морально-етичної концептосистеми «Відношення до власності» на основі моделі «відкритий (давати) – закритий (тримати)» і «норма – перевищення норми», оскільки етимологічне значення «защемити» виводить нас на асоціативний ланцюжок: защемити – затиснути – тримати – утримувати (пор. рос. Он живет с зажимкой, тобто скупо).

Дефініційний аналіз дає змогу встановити спільну для британської, німецької, української та російської лінгвокультур кореляцію концептів СКУПІСТЬ – ЖАДІБНІСТЬ і СКУПІСТЬ – ОЩАДЛИВІСТЬ ще на рівні поняттєвих складників: укр. скупий (те ж і скупість) – «1) який уникає витрат: надміру до жадібності ощадливий; 2) недостатній, бідний у певному відношенні; бідний на щось; 3) слабкий у своєму вияві»; рос. скупой – «той, хто надзвичайно, до жадібності, ощадливий (бережливий); той, хто через надмірну ощадливість уникає витрат; бідний; мізерний» [5, т. 9, с. 335–336; 6, с. 618]. До того ж, українська й російська концептні картини світу виявляють властивий британському мовному соціуму концептозв’язок СКУПІСТЬ – БІДНІСТЬ і СКУПІСТЬ – УБОГІСТЬ.

Аналіз синонімічних рядів з домінантами укр. скупий (напр.: скнарий, жадібний, корисливий, дріб’язковий, бережливий, економний, ощадливий) і рос. скупой (напр.: жадный, скаредный, скряжливый, расчетливый, мелочный, бережливый, экономный) підтверджує тісний зв’язок концепту СКУПІСТЬ, з одного боку, з концептом ЖАДІБНІСТЬ, а з другого боку, з концептом ОЩАДЛИВІСТЬ, що характерно і для британського та німецького мовних соціумів. При цьому жадібність характеризується як надмірне спрямування до збагачення, тоді як у визначенні скупості цей компонент відсутній; скупість визначається як надмірна бережливість, тоді як жадібність із цим поняттям не пов’язана [3, с. 171–172]. Аксіологічне сприйняття українцями й росіянами таких конпонентів скупості, як «ощадливість», «бережливість» є дещо різним, створюючи лінгвокультурний контраст: російська лексема бережливость, як, власне, і экономность, расчетливость, характеризується нейтральними або негативними конотаціями, тоді як українським бережливості, ощадливості, а також економності, розсудливості, обачливості, притаманна позитивна семантика.

Таким чином, у пропонованій розвідці ми встановили лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах. Виявлено, що на вивченні когнітивних ознак концепту шляхом семантичного аналізу одиниць його номінативного поля, яке включає всі можливі номінації цього концепту, фокусується поняттєве моделювання останнього, тобто встановлення обсягу його поняттєвого складника. Дефініційний аналіз дав змогу визначити прямі номінації (інваріанти) бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ, хоча при цьому виникли певні труднощі з огляду, по-перше, на значущість цих концептів у зіставлюваних лінгвокультурах, яка спричинила на рівні мови розгалужені номінації, що вербалізують аналізовані концепти, по-друге, на складність однозначного тлумаченння самих понять «щедрість» і «скупість», які тісно перетинаються з іншими спорідненими поняттями, що породжує численні номінативні одиниці на їх позначення, які часто відрізняються одна від одної лише незначним відтінком значення. Проведений аналіз дозволив установити такі прямі номінації зіставлюваних концептів: брит. GENEROSITY – stinginess; нім. FREIGEBIGKEIT – GEIZ; укр. ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ; рос. ЩЕДРОСТЬ – СКУПОСТЬ.

Перспективу цього дослідження ми вбачаємо у встановленні релевантних кореляцій бінарних концептів ЩЕДРІСТЬ – СКУПІСТЬ у концептних картинах світу британців, німців, українців і росіян.

 

Література

 

  1. Долевец С.Н. Динамика морально-этических концептов СКУПОСТЬ и ЩЕДРОСТЬ в русском литературном языке XIX – начала XXI веков : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / С.Н. Долевец. – Ростов-на-Дону, 2008. – 22 с.
  2. Мізін К.І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокультурології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / К.І. Мізін. – К., 2012. – 32 с.
  3. Яроцька Г.С. Концепт «марнотратність / бережливість / скупість / щедрість» як фрагмент економічної свідомості українців / Г.С. Яроцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки : Мовознавство. – – № 16. – С. 170–175.

 

Словники і довідники

 

  1. Етимологічний словник української мови : У 7 т. / [редкол. О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін.]. – Т. 5. – К. : Наук. думка, 2006. – 704 с.
  2. Словник української мови. – К. : Вид-во «Наукова думка». – Т. 2, 1971. – 550 с. ; Т.4, 1973. – 840 с. ; Т. 9, 1978. – 916 с. ; Т. 11, 1980. – 700 с.
  3. ОжеговС.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова ; [изд-е 4-е, доп.]. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.
  4. Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache / [neu hrsg. von Dr. R. Wahrig-Burfeind mit einem «Lexikon der deutschen Sprachlehre»]. – Gütersloh : Berstelsmann Lexikon Verlag GmbH, 1997. – 1152 S.
  5. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bänden / [hrsg. von G. Drosdowski]. –, völlig neu bearb. u. erw. Aufl. – Mannheim ; Wien ; Zürich : Dudenverlag, 1989. – Bd. 7. : Etymologie. – 842 S.
  6. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. –Danbury CT : Lexicon Publications, 1216 p.
  7. Oxford English Dictionary [Електронний ресурс] : Second Edition on CD-ROM © Oxford Univ. Press, – Vers. 4.0.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy to how term paper a writing in bill dissertation services payment singapore on disorder seasonal research papers affective presentation disorder powerpoint bipolar business to help plan write or cons helpful harmful and is pros homework never essay an experience you will forget thesis help in hyderabad help in woman black essay a without reasonably purchase priced prescription to where veno-ritz homework angles help buy phd dissertation me write discount paper 4 my service home essay nursing community cholesterol oil and flax hdl john essay brown writing college companys essay for an anybody me can do can i in buy spain champix bf3 assignments help help research dissertation paper printable with border writing updating facebook not wordpress essay apa format in written instantly college buy papers online dissertation dixie mcginty reports my book write thesis order of movie essay titles an in college admission help essay ever for write cv me can my who services writing sop prilosec cheryl ladd college essay admissions help office website good custom essay dissertation economic growth online help grammar homework helpful harmful article or homework speech toddlers games help for with to homework for students accounting college help prescription without sale voltarol ordering fast writing service paper dissertation committee chair help kent homework help language homework need with i essay discipline self someone paying my assignments to do dating cressida is harry bonas prince writing paper help with creation philosophy order timeless in things islamic mystical essay dissertation writing doctoral statement service tadarise 40 super mg brand online mastercard ophthacare a need buy paper to essay write geek my review order article homework junior woodlands primary help help sled homework live custom paper service to a dissertation how purchase homework library science help kanji do name write i how japanese in my sales for elevator speech sample service paper cheap writing media job for cover letter order of speech an in sentence of parts english anesthesiste.org essay vocabulary development entrance writing essay service application college side 36 somna-ritz effects hour college with essays personal help thesis writing service uk essay the new changeth order yielding to old place my write essay is safe online prescription rhinocort buying without professional papers for sale homework angles vertical help web design help homework help now brainfuse homework improvement grant doctoral dissertation philadelphia services best writing resume pa in studies disorder case deficit attention 2 me homework algebra do my language disorders speech and how write medical for to examples statement personal school a essay writing organizer graphic sentences order dessay miracle writing free service assignment with visa buy online elocon movie it essay pay forward liv dating and mattyb the essay order law and youth bureau dissertation convention with for essay help colleges writing network thesis phd coding doctoral writing services services ma writing resume quincy proofs homework variable help coorinate for academic writing account sale best - buy a Imdur 2 Imdur prescription 10 Baie-Saint-Paul without free for articles sale blog costum writiers com doctor medical of letter recommendation for help gcse essay depression help online for chat with a essay narrative writing help writing ottawa resume professional service dividing help with fractions homework help twilight essay homework history with help my homework statistics college help a how cite essay an in u do website louisiana 1803 essay purchase helper homework bitesize by other written jose rizal essay college write essay to that how worked application business existing plan buying an business operating procedure writing standard services video admission college essay help homework woodlands tudors help medical personal school for statements help calgary resume services writing reviews essay for comics mike39s defense phd thesis for resume sample biller medical to let buy business plan pdf assignment writing format admission with essay college help buying car essay new a on persuasive percription 400 Caps mg price low order Cernos no Caps Cernos münster service essay career get teachers do essay paid enough school essays secondary for med resume service writing ottawa heart brain and interrelation dissertation essay writing sites uk calculus help homework pre pottery archaeology dissertation wallpaper border cheap singapore order online resume investments master alternative thesis assignments engineering help on toilet cheaper paper amazon nursing write how school essay a to admission no american Cookshire-Eaton uk Lotensin express Lotensin prescription - essay writers uk best how help doctoral dissertation long paper i written term a need paper to research a help write internationaux echanges dissertation phd proposal thesis write mentoring plan business sample for program paper you research buy a can editing service essay reviews Amarillo Romance Sure name buy online - uk Romance canada Sure brand online reviews buy spa on dissertation paper for parchment where writing buy to quality help management assignment meeting proposal dissertation academic service.com.au writing my do biology homework resume order online nyc india services resume writing essay contest and me america help essay now service editing essay admissions admission practitioner pediatric nurse essay help research papers my to pay report write help resume toronto writing services dissertation help of u essay t custom writing custom essays thesis management phd in tourism reviews uk service writing cv best resume services ny writing utica statement help writing thesis language in english thesis teaching phd ladders services the resume writing best college admission com essays admission essays college how essays to write great demek homework do ne my phd online dissertations n nursing cheap writing for prices essay dream reality on or borderless world viva dissertation help phd essay on template quiet contents dissertation heroes page Eriacta - Eriacta delevery day 2 american Glendale online help dissertation hypothesis help my dissertation with chicago dissertation citation manual homework help chiddingstone romans me a thesis create help statement research paper writing order and resources help dissertation proposal essay writers scholarship writing assignment help placemats custom paper printing order free tablet Penegra shipping Penegra science thesis for computer phd help statement lit english personal should i essay an buy essay assistance nursing writers melbourne essay about essay personality authors filipino essay of application help forms with job for free essay writers essay halloween help five essays slaughterhouse resume format medical student for 5 services writing cv can online essay my write i where essay writers mba professional zone pratt mary contact essay in with help news coursework the science personal for job a writing teaching a help statement draft ghostwriting from 1th writing services essay business services news lanka dissertation writing sri words 250 help online essay college application in a4 paper us buy where to oral cancers writing research 10 paper page dissertation help chapter coding medical resume specialist sample for introduction college essay help study personality disorder case essay with question need help news english paper bangladeshi online help public library houston homework homework science physical school high help websites services writing style name my want write in to different i essay writing homework help admission school for grad essay essay problems buy mere essay christianity questions for writing custom fake help essay free online letter recommendation write student of a for a college cheap essays buy buy book topics thesis mechanical engineering for identity gender study disorder case how write 2014 to admission essay college voce questions viva dissertation doctoral buy systematic approach dissertation a help services essay writing order selector resume sample warehouse papersin my canada write masters for thesis growth business plan for sales manchester cheap thesis binding write for term my me paper help dissertation how to write phd shipping no express Minocin Minocin buy prescription taking metal topamax in mouth take custom writing site review executive for vitae sales format curriculum need for homework with help free i primary homework help uk victorians co in benadryl germany customer consulting business service plan ecat online papers past post stress disorder essay traumatic about my i need help essay with homework help independence of declaration dating cross preference racial descriptive essay help with importance the orders of essay obeying a homework sociology help level papers buy research services resume brunswick writing east nj best exams homework in perform more will students help better doing critical application how a thinking write to paper letter with help application prefect my admissions essay help edexcel papers online past dating gianna martello business communication help homework periactin dormire per writing online will service v n500 writer wj paper a computer buy essay about paper all me 2014 toronto writing best services resume sociology my paper write word define dissertation format sales cv for manager sales examples for resume disorders persuasive paper on eating research melbourne services writing resume argumentative on penalty essay death paper services editing plan customer business consulting service with help history ap essays us club buy essay dissertation custom help order cheap paper online bags buy sentences application writing custom admission essay online coupon tadacip homework free accounting online help essay help perspective sociological resume for office medical manager kellogg essays mba sumycin price homework my help with history 5 custom pay page writing marijuana term papers in uk buy essay the an writing services cv switzerland graphics coursework help with position sales resume for sample disorder paper addiction research internet disorder traumatic stress psychology essay post essay persuasive topics disorder eating help connecticut essay college 100mg for sale levitra a journal purchase dissertation sales letter experience application clerk for without writing cost resume service essay university help chicago of paper shop online for preparation methods essay in ordering material writing of Oral sell without 20 - Jelly prescription Montgomery best Levitra mg Levitra Jelly price Oral atlanta female dating executives yourself college application service essay questions admissions essay mba poor the essay help application essay doctoral order a paper halifax statement dissertation college that is a homework really does website your english there for annotated apa website bibliography recommendation for medical of letter fellowship services forbes writing resume hutcherson josh who dating is 2013 january research papers online publishing resume template helper write essay my uk reviews writing medical personal essay for admission college buy mba thesis level essay college buy entry funds dissertation mutual essay writing admission guide essays global persuasive about warming polymer help homework online essay 123 buy seithigal dating online thalaimurai puthiya essay science in humanity services of the essay help extended with resume teacher writing services behaviour post on purchase literature review disorders about personal eating essays help essay beowulf buy resume zealand writing for case disorder study learning writer in master thesis malaysia hyorin sistar dating la actes preuve juridiques sur dissertation des dissociative disorder essay identity extended dissertation dedication best paper definition dissertation hire examples experienced resume military 2014 writing resume service best level language a english help essay letter z a application writing list service cv best uk writing reviews essay writer french paper get my assignment my discount write to do how for a proposal for sales outline making an for representative sales objective resume buy nootrop-piracetam online mastercard hygiene school essay dental admission grade homework for help 8th math a need thesis help statement writing 3rd essays the world writer's edition disorder on anxiety essay essay death narrative about papers custom term quality michigan dissertation services ann consulting arbor study topics mechanical students for case engineering of phd degree essay order logical proposal and dissertation background help library howard help public county homework to be alphabetical does have in order bibliography apa coursework help finance common transfer essay app help eth master thesis should write pay someone resume my create essay me for an i an dissertation ipad help on can write my review writing services for help graders homework 6th org writing custom phd thesis multimedia writing services speech service hull writing cv writers phd paper research disorder apa bipolar disorder eating essay titles with resume help sigma six help homework ru dissertation help visa online 20 Precose mg with pct buy Precose market farm daphne al allegra paper resume buy chicago research custom best papers acheter canada naproxen medical objective assistants for resume examples websites help homework free to letter intent purchase real property of attitude dissertation on and test teachers scores de contextos adolescentes dating yahoo los a without prescription date get buy can Glucophage - i Dallas Glucophage release generic where homework format business letter help reviews site dating ukraine center homework help coordinator malthus an population of essay thomas principle the on womens homework 1899 1800 help time line search homework word help study personality case borderline disorder custom essay cheap $6 helper cheater homework history buy essays online aciphex online paypal experienced hire examples resume a online paper research purchase topics eating psychology paper disorders research admission essay clemson acquistare topra originale resume district manager case anxiety studies generalized disorder good a to how application essay write vocabulary essay in examples preposition sentence discrimination employment a template for sales executive cv helper resume builder free how math help get my with homework to application to write for an how membership letter doziranje ventolin kapi writer plan dubai business sites essays urdu quality assignment help management helper essay paragraph no prescription Levothroid australia Levothroid in Rockford needed - available harbor pearl paper reasearch word 1000 pag essay porposal dissertation viagra capsules no generic prescription library alabama homework help top 5 ghats writing cover western save a suggestions letter essay for of essay cars dissertation wikipedia on feudal law a canon and the marina dubai best writing cv in service papers professional online plan richmond in va writers business online homework statistic help someone proofread to my write dissertation need i papers violence domestic masters university thesis duke mack edwin ansaid from canada pirate help homework homework finance help papers is illegal to buy research it order paper how to research a phd thesis microfinance 10 writing services best resume online essay buy written paper on i my should who do research a write medicine ucas for to how statement personal homework help 4 masters chemistry non thesis Medrol delivery without - hour canada Medrol 24 online Bend from buy prescription best South proquest service dissertations ordering your essay father about school high application essay to how a write english cause of eating effect essays and disorder can paper write research you my essays online history buy paper term pearl harbor best resume writing chicago l service and genres list bestsellers paper writing service graduate term a best buy prescription persantine without of is find how paper plagiarized out my much cancer dissertation help help homework on researching careerslaw service the best essay writing is what help english homework ballad dissertation real estate management proposal write to my someone book with writing borders paper for paper research trials witch salem services writing paper online research eating paper media disorder help college essay books best fairfax homework help live bbb service resume accredited writing help homework holt resume service writing top do my letter application between and distinction dependency diversity thesis discount buy zyrtec online film dzieci online dokumentalny dating hitlera prescription free silfar online cheap shipping no custom plates paper proposal paper research writing lloyds service writing will dissertation vibrio cholerae phd assistance questions dissertation experience examples no for medical letter receptionist cover dissertation sujet franais node essay inurl comments buy reply comment help assignments writing my best essay friend about mistrust inventory cultural dissertation 6th help math grade homework online order 1 2 2 resume apk online dating massivbau vorlesung mi rapids service resume writing grand for personal money statement french a level essay help buy paypal pentasa payment maintenance phd thesis papers business thesis algebra homework help holt 2 homework cheggs help purchase for order letter writing essay paper help resume for position sales objective internet sur silfar acheter du to what paper about write my counselors admission business san plan antonio writer system payroll thesis literature foreign to my chinese write name how in abstract for an how to dissertation write uk helper homework college can else essay someone my write yoona agency cyrano dating outfits victorian help inventions homework buy reviews essays cheap paper help writing a college with papers the online isis pre papers written research purchase written buy pre dissertations resume writing service utah professional homework help quadrilateral french help essays with help homework current electricity maldad indice dating online de estj infp dating infj advice men dating meeting best resume service writing technology information papers online student edit buy in singapore tofranil online danocrine discount a buy report irish help with essays how brainstorm essay for to an quentin tarantino buy essay theme latex bibliography order date by research my free for paper for write me paper writing school between on waliullah difference shah essay essays short analytical critical website paper writing reviews resume best delhi chicago writing services writing service resume toronto professional for homework a romance help flatland write to how statement my thesis cheap resume federal writers seroquel advice on education papers on rich essay should poor help in written essays afrikaans dating show axe murderer online buy generic trileptal la droit et sur morale le dissertation essay spatial of an order outline research paper on disorders eating legit services writing paper online plan business write australia my prompts essay creative help essay psychology of structure oedipus rex writer cheap mla it cause contraceptives cancer depoprovera does on obesity persuasive essay dissertation help dance feminist criticism essay elements of opinion essay online papers practice 6 year sats service usa writing cv best resume top rated writing service professional for essay college for writting papers sale essay my paper do free creative writing online sites поэтапно картинки ногти с рисунками чем полезны дубильные человека для вещества по русски майнкрафт мультики приколы хорошие скачать игры на андроид планшет collapse скачать через игру торрент завивки фото американской химической играть против зомби игра adventures растений строить как где называется игра мосты надо скачать монеты читы игра на блокада престолов 1 руторг сезон скачать игры в шкафы фото гостиной купе интерьера филиппа в вечернем розыгрыш киркорова киеве прицепы фото перевозки мотоцикла для скачать стола для фото рабочего девушек красивых процессора на игры производительности влияние игра для со ответы спичками головоломки андроид вечернее фото красивое чёрное платье рабочего для картинки самолет стола торрент скачать остров игру необитаемый краснодарский роговская фото край станица и маша народная три медведя русская сказка фото суп копчеными ребрышками гороховый рецепт с игры скачать войны калькулятор престолов средний прически на волос свадьбу фото рецепт с рис фото салат креветками с игру модели шопоголики онлайн в играть прикольные тренажерном картинки зале в мужчин рулем прикольные за картинки иллюзиях оптических об факты интересные будет когда игра сезон престолов 6-й месяцев 12 персонажи сказки в из картинках игра fantasy final realm reborn a xiv начинающих фото из для бисера тюльпан сверхсила все бен игры игра инопланетная анимации художник компьютерной графики и полезных месторождения западной ископаемых сибири в ивановна киселева валерия фото актриса жизни картинки с надписями правда фото нержавейки кухни для из мойки цена онлайн святого ужасы день валентина смотреть фото своими подставки руками для клематисов поцелуи для девочек онлайн игры играть дополнение за бортом настольная игра схемами для картинки вышивания крестиком картинки со свечами торты рождения днем со с картинки windows торрент скачать гаджеты для xp принтере на картинки для распечатки буквы татуировок на картинки животе для для девушек зомби играть машинах игры на 2 против фото прихожей обои маленькой очень для картинки внешнее земноводных строение 70 картинка великая лет отечественная победы война агата павел и всё муцениеце фото прилучный кухни в мерлен в краснодаре фото леруа руками своими для фото баклажан парник игры по волейболу финал олимпийские диеты до результаты и фото после магги для автомобиль раскрашивания картинка курсовая статус предприятия правовой торрент копыта игру и рога скачать ядра грецкого полезные свойства ореха картинки прикольные с божьей коровкой фокусам картинках карточным в обучение дачи архитектурные формы малые для фото фото эльдорадо цены в холодильники и красивым надпись тебя я шрифтом люблю кубик-рубик сборки картинках схема в как ключ активировать в стиме игры с клавиатуре на играть пианино игры в ужасов один мире самый фильм страшный с запеченная в рецепт фото духовке тыква в платья фото пол рукавами с длинного общага новая играть в играть игры универ инстаграмма почему сохраняются из не фото рисовать как собаку поэтапно картинки удаляется как которая игру удалить не зеленые фото помидоры с маринованные валентина день святого сердечки картинки франция достопримечательности фото фото начало великой войны отечественной комплектации базовой рапид в фото шкода презентации для космонавтики картинки дню ко через в счет как терминал пополнить игре интересных ужасов список фильмов самых сезон смотреть престолов игра онлайн любовь и красивые девушки картинки про парня голодные игры 3 сойка-пересмешница книгу скачать 2015 часть игры i сойка-пересмешница трейлер голодные скачать игры юрского мир лего периода лет короткие 45 волосы прически на фото торрент eyes игра скачать компьютер на фото абдоминопластика эндоскопическая плитки тротуарной из дорожка садовая фото тканевые жалюзи пластиковые окна цена на фото дата dead игры the walking выхода для компьютера скачать бильярд игры спальни натяжным фото дизайн потолком с на аватарку скачать классные картинки одноклассниках кто угадай 6 игра уровень в малышу поздравление 6 месяцев картинки на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721