ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ ПСЕВДОТОПОНІМІВ-КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.161.2’111’373.21

Канд. філол. наку І.Ф. Заваринська

ТВУК, м.Теребовля

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ ПСЕВДОТОПОНІМІВ-КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Заваринська І.Ф. Лінгвокультурна інформація псевдотопонімів-компонентів фразеологічних одиниць.

У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдотопонімними компонентами в структурно-семантичному та психокогнітивному аспектах. У дослідженні запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного вивчення лінгвокультурної інформації фразеологізмів з псевдотопонімним компонентом. Дослідження проводиться на матеріалі польської та української мов.

Ключові слова: фразеологічна ономастика, мотивація, компонент-онім, структурно-семантичний та порівняльний аспекти, фразеологічні одиниці з псевдотопонімним компонентом, семантика, етимологія, лінгвокультурна інформація, образність фразеологізмів.

Заваринская И.Ф. Лингвокультурная информация псевдотопонимов-компонентов фразеологических едениц.

В статье исследуются фразеологические еденицы с псевдотопонимными компонентами в структурно-семантическом, психокогнитивном аспектах. В исследовании предложен новый подход к сравнительно-сопоставительному исследованию лингвокультурной информации фразеологизмов с псевдотопонимным компонентом в польском и украинском языках.

Ключевые слова: фразеологическая ономастика, мотивация, компонент-псевдооним, фразеологизмы с псевдотопонимным компонентом, лингвокультурная информация, образность фразеологизмов.

Zavarynska I. F. Linguistic and cultural information of the psevdotoponimical components in the phraseological units.

The article deals with the phrazeological units with mythological psevdotoponimical components in the structural – semantic and comparative aspects. The paper suggests a new approach to the contrastive and typological study of the linguistic and cultural information of the phraseologisms with psevdotoponimical components. The nominal structure is compared in Polish and Ukrainian.

Key words: phraseological onomastics, psevdotoponimical component, phraseologisms with proper name component, linguistic and cultural information, figurativeness of the phraseologisms.

Мотиваційну основу фразеологізмів з онімним компонентом, становить їхня етнолінгвокультурна інформація, джерелами якої є соціум, історія, література, міфологія, релігія, а також, образність пов’язана з позамовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, зокрема псевдотопоніма, представниками різних етносів.

Етнокультурна інтерпретація різних семантичних явищ у сфері загальної лексики вже стала традиційною практикою етнолінгвістичних і лінгвокультурологічних досліджень, проте етнокультурна своєрідність внутрішньої форми компонентів-псевдотопонімів у складі фразеологічних одиниць не лише мало вивчена, але й навіть недооцінена. Так, Березович Е. Л зазначає, що далеко не всі багатства етнокультурного потенціалу семантики ономастичної фразеології сьогодні є освоєними. Це пов’язано з нерозробленістю процедури інтерпретації культурної інформації оніма [1, с. 45].

Попри значну кількість робіт з ономастичної фразеології слов’янських мов (А. М. Кравчук, О.П. Левченко, В. М. Мокієнко, Н. М. Пасік та інших) вчені зазначають, що «залишаються недостатньо розробленими глибинні процеси і первинної, і вторинної фразеологізації (переосмислення вільних сполучень слів), взаємовідношення семантичних і структурних чинників, систематичний опис різних провідних значеннєвих факторів (роль символу, місце евфімізації тощо), … шляхи метафоризації [7, 102].

Не вивчалась достатньою мірою і специфіка впливу компонента-псевдотопоніма, асоціативних явищ і пов’язаних з ним певних суспільно-культурних чинників на формування фразеологічного значення.

Специфіка досліджуваних мовних одиниць з псевдотопонімними компонентами полягає у тому, що їхня семантика інформує про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію та міфологію народу – носія певної мови. Мотиваційна основа таких одиниць пов’язана з позамовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, зокрема псевдотопоніма представниками різних соціумів. Такий аспект вивчення фразеології стимулює актуальність розгляду цих одиниць у міжмовному плані.

Метою пропонованої статті є дослідження у низці фразеологічних одиниць специфіку компонентів, які імітують у різний спосіб топоніми – псевдотопоніми; їхню семантику, етимологію та функціонування в українській, польській та англійській фразеології; дослідити лінгвальні причини створення псевдотопонімів, процес евфемізацієї.

У статті реалізуються такі завдання: – з’ясувати особливості структури, семантики, етимології і символіки псевдотопонімів, їхню етнолінгвокультурну інформацію, асоціативний фон; – дослідити лінгвальні причини створення псевдотопонімів та процес евфемізації; – простежити функцію псевдотопонімів з огляду на національно-культурну специфіку вербалізації онімів; – визначити національно-культурну специфіку псевдотопонімних образно-характеризуючих номінативних одиниць шляхом зіставлення їхньої мотиваційної основи.

Внутрішня форма фразеологічних одиниць з псевдотопонімними компонентами створюється семантичною взаємодією всіх компонентів і формується на основі уявлення про певну ситуацію. При цьому у мотивації фразеологічної одиниці дуже часто визначальним є конотаційний елемент. Поняття конотації є одним з основних в описі мовної картини світу, оскільки саме у конотативних емоційно-оцінних характеристиках мовних одиниць виражається світобачення носіїв певної мови [6, с. 56]. На семантику фразеологізмів із компонентами-псевдтопонімами великою мірою впливають екстралінгвальні чинники. Так, образність досліджуваних мовних одиниць може бути зумовлена реальними фізичними характеристиками, властивими називаному об’єктові, тобто велику роль відіграють асоціативний фон, конотації, символічне значення тощо.

Н. М. Пасік зазначає: “Інтралінгвістичну денотативну основу мають псевдоонімічні компоненти. Каламбури зі стрижневими вигаданими власними назвами виникли внаслідок розщеплення лексеми-мотиватора на носія фразеологічного значення й формального граматичного показника: пізнати Познанського, бути з Брехунівки. Поєднання апелятивних та онімних категоріальних ознак, прозорість внутрішньої форми псевдоонімічних компонентів є джерелом образності та експресивності даного розряду стійких зворотів” [5, с. 10]. Фразеологізми з псевдотопонімами – компонентами вербалізують низку значень, наприклад: пол. Spuścić do Kiszyniowa – “сховати до кишені” [NKPP, т. 2, c. 70]; укр. поїхати до Могильовської губернії – “померти” [8, с. 89].

Значення досліджуваних мовних одиниць ґрунтується на антропоцентричних та антропометричних образах що трансформують лінгвокультурну інформацію про: – намір іти спати або про процес сну, наприклад: фразеологізм укр. діал. Треба сі забирати до Лежанська [Франко, т. 2, c. 456] має значення “час іти спати”. Семантика його пов’язана зі словом Лежанське від Leźajsk – містечко. У даному звороті спостерігаємо гру слів. Аналогічні за семантикою є такі мовні одиниці, як: укр. діал. Іду до Лежухова. Лежухів – не населений пункт, а місце, де лежиться [Франко, т. 2, c. 458]; укр. діал. Йти на Боковий; іти на Бокову, жарт. – “готуватися до сну, йти спати” [ФСССГД, с. 35]; укр. діал. Поїхати в Храпівку, жарт. або ірон. – “заснути міцно з хропінням” (Храпівка – тут результат розкладу дієслова “хропіти” з подальшим перетворенням іменної частини в топонім, що створює семантичну двоплановість, каламбур) [ФСССГД, с. 244]. Семантика здатності людини відбивається у фразеологізмі пол. Pojechać do Błędowia і має значення “заблудитися, помилитися”. Вислів ґрунтується на грі слів. (Błęd з польської – помилка) [NKPP, т. 1, с. 116];

Інформація про стан людини розкривається у фразеологізмі пол. Machnąć kozła na Brуdno. Wyprawić się na Brуdno – “померти”. Семантика цього виразу пов’язана із районом Варшави – Brуdno, де розташоване велике кладовище [NKPP, т. 1, с. 202]. У фразеологізмах пол. Lepiej na Czyste niż na Bródno теж фразеологізується концепт смерті за допомогою топонімів Czyste i Bródno (Czyste i Bródno – ділянки Варшави, де розташовані кладовища) [NKPP, т. 2, с. 16]; пол. Pojechać (powędrować) na Rakowice – “померти” [NKPP, т. 3, с. 19]; пол. Dezerter z Rakowic (Rakowice – район у Кракові, де розташоване кладовище) [NKPP, т. 3, с. 19] або пол. Jedno być w raju Turków, co wróblem w Powązkach (Powązki – село під Варшавою, де у XVIII ст. була літня резиденція Чарторизьких, тепер кладовище) [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Patrzy na Powązki. Ma ciekawość na Powązki [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Żyje za paszportem z Powązek – “хворий” [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Bodaj cię krowami na Powązki wywieźli [NKPP, т. 2, с. 1039]. В українській мові функціонують семантично подібні мовні одиниці: укр. дати місце в Могильовській губернії [8, с. 89]; укр. поїхати до Могильовської губернії  [8, с. 89]; укр. На готовицьку гору лагодиться (Готовицький – очевидно, каламбурне обігрування лексеми готовий “помер”) [ФСССГД, с. 70]; укр. Відвезти на Горбачове – “поховати; померти” (Горбачове, жарт. – топонім, утворений від апелятива горб (поблизу нього знаходиться кладовище)) [ФСССГД, с. 72].

Образ неіснуючого географічного об’єкту зустрічаємо у багатьох фразеологічних зворотах. Наприклад, у відповідь на запитання “Куди йдеш?”, коли не сказати, відповідають: “За кудикину гору горобців драть” (пасти) або евф. За кудикину гору косити помідори, чи За кудикину гору крейду косити, евф. [ФСССГД, с. 70]. Зрідка трапляються приклади парономазії: укр. діал. Комісар з Тригубиць, де їдна хата, а сім вулиць. Тригубиці – “невідоме село, а може фіктивне, в якім більше вулиць ніж домів” [Франко, т. 3, 295]; На закудикину гору ганяти бабу Федору, евф. [ФСССГД, с. 71]. Семантику вибору життєвого шляху спостерігаємо у фразеологізмі укр. пішов на Жабокруки – “пішов поганою дорогою” (на болота, де жаби крукають. Є, також, село Жабокруки) [Франко, т. 2, c. 127].

Так, спільність проаналізованих фразеологізацій спостерігається на рівні механізмів фразеотворення. Фразеологічні одниці з компонентом-псевдотопонімом утворюються за низкою моделей: «дієслово із значенням пересування + псевдотопомонім = померти»; «бути + з + топонім = [бути божевільним]»; «піти +топонім = [робити щось, що символічно закадоване топонімом]». Спостерігаємо, що окрім лінгвальних причин, створення псевдотопонінімів зумовлено, насамперед, евфемізацією. Трапляються поодинокі приклади парономазії.

Здійснене дослідження показує, що в польській та українській мовах проаналізовані фразеологічні одиниці з компонентами-псевдотопонімами ґрунтуються на образах, що трансформують лінгвокультурну інформацію про: психоемоційну характеристику людини, фізичний, фізіологічний стан, позначення певних дій, інколи процесів; характеристику певних об’єктів, явищ, реалій тощо. Так, з огляду на національно-культурну специфіку вербалізації псевдтопоніма-компонента, його структуру, семантику, символіку та культурну мотивацію такі фразеологічні одиниці вербалізують низку семантико-асоціативних та конотативних сфер на позначення неіснуючий географічний об’єктів; брехунівка, кудикіна гора тощо … чи фізіологічний стан: померти; почувати себе погано; іти спати; помилятися та інші. Спільним у псевдотопонімних одиницях є яскраво виражена національно-культурною маркованістю. Проте в українських фразеологізмах імітація онімів-компонентів більш поширене мовне явище, ніж у польській.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте : Пространство и человек / Елена Львовна Березович. – К. : Изд.2, испр. и доп., 2009. – 328 с.
 2. Кравчук А. М. Польська фразеологія з ономастичним компонентом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Алла Миколаївна Кравчук. – К., 1999. – 20 c.
 3. Левченко О. П. Фразеологічна символіка : лінгвокультурологічний аспект : [моногр.] / Олена Петрівна Левченко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 с.
 4. Мокиeнко В. М. О собствeнном имeни в составe фразeологии / В. М. Мокиенко // Пeрспeктивы развития славянской ономастики : под ред. А. В. Суперанской и Н. В. Подольской. – Москва : Наука, 1980. – С. 62–67.
 5. Пасік Н. М. Власні назви в українській фразеології та пареміології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. “Українська мова” / Надія Михайлівна Пасік. – К., 2000. – 15 c.
 6. Тищенко О. В. Аксіологічно марковані номінації та стереотипи ритуальної поведінки в різномовному віддзеркаленні (на матеріалі української, польської та російської мов) / Олег Володимирович Тищенко // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей. – 2005. – Вип. 7. – С. 42–47.
 7. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 192 с.
 8. Ужченко В. Д. Метонізми-фразеологізми / Віктор Ужченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Карамазіна. – Х., 2004. – Вип. 41. – С. 89 –92.
 9. 9. Франко – Франко І. Галицькоруські народні приповідки : Етнографічний збірник / [авт.-упоряд. І. Я. Франко.] – Львів : Наукове Товариство імени Шевченка, Т. 2. – 1097. – Вип. 1 (Діти–Книш). – 300 с.
 10. 10. ФСССГД – Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / [уклад. В. Ужченко, Д. Ужченко.]. – Луганськ, 2000. – 198 с.
 11. 1 NKPР – Krzyżanowski J., Dzieje przysłowia polskiego w toku pięciu wieków. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowionych polskich: t. 1–4 / [red. J. Krzyżanowski, S. Świrko.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969–1978. – 1210 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research essays with help me my for homework do why cant you cheat your dissertation writing cv it worth services military lesson plans my coursework write best essay the service writing essay brides order mail writing services essay law helps assignment ap ab calculus homework help essay writer compare contrast and san e. essays jr juan helper k homework 5 home about essays essay service scholarship admission editing essay admissions should graduate long essay writing service u.s order world essays professional white writer paper get making a help business plan my business homework site do to best reviews custom writing india mg 5 clomid generic help history of essay art legit custom writings relationships quotes dating 2014 tumblr custom dimensions paper noteshelf me for thesis make a intervention response dissertations on to homework yahoo i never my do write a to essay persuasive on what psychology paper writing services research plan nyc writing services business buy chloromycetin service bio music writing paper writing order of order resume ecology economics essays of economics in the ecological and essay criticism source thesis preface master of website essay dupont reviews service college essay writing purchase dissertations text full shipping prescription worldwide cefaclor free non order chicago alphabetical bibliography cheapest writer the essay custom essay order on system literature review ordering online thesis master s the business with plan toronto help online order resume 07003 dissertation phd engineering mechanical homework help thesaurus review a i where literature can buy for dissertation accounting pay france helper homework university open assignments sale for women working on paper research case essay study autism for ks3 with homework help help paper i philosophy a need writing job advisor for sales cover letter help me essay type my help dissertation facebook should thesis i do masters a on thesis order and law pdf buy job applications best disorders eating for statement thesis help sociology level a essay best websites paper custom bags cheap paper online my paper pschy do essay online papers free City donde Kansas Augmentin a Augmentin pharmacy - online conpro africa buy online paper south help with online chat homework for online government jobs writing professional services resume eating disorder essay college term marketing service paper essays review custom urgent university farm capella homework help animal essay for my write me somebody writing college styles essay guide for admission college buy assignments sale paper for research buy online reports reports school please buy papers buy resume melbourne for writing sale mail for business plant order identity essay disorder dissociative paying dissertation your write someone to associate sample for resume sales 400mg Zoloft Memphis Zoloft canada paypal from - report help writing online cornell dissertation biographical sketch business plan cheap essay admission help nursing examples school for medical resume services plan business writing chicago in parts nursing paper of research purim purchase cheapest marathas on the buy term paper my descriptive can about essay write i what phd in writing delhi services thesis to write how order work for college cornell contest written essay personal statement help on homework logarithms dependent essay personality disorders statement my write thesis university help college admission essay xavier of annotated order bibliography online Anaheim acquisto quick - Lamprene Lamprene help extended essay online homework maps for to use help control paper gun research fellowship dissertation nsf 2014 resume houston writing best service helper homework assignment questbridge help essay papers writing history service cheap get shipping free online topamax my dont right now i to do homework want jobs writing uk assignment writing services article australia order on the argumentative essay of destruction old the one thesis page phd online sim dating paper wrapping cheap holiday help a free with paper crituqe writting homework help chemistry chegg dissertation online and thesis graffiti write letters my name me help doctoral dissertation writing cheap writers essay West prescription are Desogen Desogen Covina generic - without miami good a help dissertation dummies writing with review editing personal statement services binding of a resume new city york worker construction thesis homework help mechanics essays purchase university research custom papers resume reviews federal writing services buy analyst letter side cover help houston homework Lynn - prescription buy Cipro online best Cipro price Lake no 400 service writing research proposal best in buy essay uk net help assignment paper position write my disorders about personality essay australia writing south services resume cover letter help with for cv op tenchi muyo latino dating service in writing cv dubai reviews buy facebook how to write my introduction paragraph thesis service editing for sample entry resume level medical coder essay on tax service i - can Zofran buy how script can Zofran no cheap Madison where order medication i de conclusion dissertation online essays ready where essays i can university buy from paper cant write my research writing essay academic companies a professional writer of paper confessions free resume online writing services man a essay on pope research eating paper psychology disorders help essay with othello does alphabetical to a have be in order review literature application mba with essays help asl help homework colorado dating sites mind plant buy your to own business where for websites parents help homework subscription homework help chegg resume city services writing kansas collectivism in japan medicine quotes personal statement for write dissertation to help online medical sample cover for letters administrative assistant square 900 house foot plans numbers order apa bibliography alphabetical only phd dissertation help online me perfect for essay job the for cover letter support sales specialist my write service review literature help online homework college order paper research online importance essay topics of order service order writing without micoflu or rx shipping signer david for dissertation dr byrd color paper borders with to writing rewriting service essay write letter to to how professor a essay really writers cheap custom research paper mla test order thesis master для про динозавров андроид Игра игры фильм голодные Очень смотреть обои поле windows кейсов картинка Преображенский фото в храм москве все онлайн Смотреть фильмы сказки Скачать игру в дурака для android Самые длинный человек в мире фото чулках фото негритянок зрелых в Картинки из сказки старик хоттабыч Обои рабочего стола еда и напитки с Самые вкусные фото канапе рецепт эро новое фото молоденьких алабай фото короткие бретельках на Платья фото видео януковича и Приколы азарова ангелов всех Фото сикрет виктория Скачать ужасы 2015г через торрент Гладильная доска в шкаф купе фото Фото ромы жёлудя и джастина бибера дверей с Фото логотипом подсветки Сдне рождения подруге картинки юрьевич его фото михаил жена Лесин бабушка син секс фото игре в на была игра за Что фильме Скачать полную версию игры аватар Картинка с цветами для фотошопа трахнула порно мама своего фото сына Отоме игры для андроид на русском компьютер картинку закачать на Как 3 мафия игру на Скачать русском Играть игру официантка в ресторане негритянки фото.самые волосатые секс ушками Картинки с аниме девушка Игра угадывать слово по картинкам фото эротику скачать в человека малышей для паука Игры Игра малышка хейзел ночь хэллоуина Игра csi место преступления майами фото красивая порно ебля пенис препараты Бирюсинск увеличивающие dead island трейнер игры скачать для скачать игры эквестрии девочки дружбы порно в доме престарелых порно секс фото лучшие минеты трусах взрослых в фото белых дам порно анжелике игре фото порно пкедафилие Сколько будет стоить поклеить обои Как на гаджете погоду восстановить интересные факты о первооткрывателях Название и фото домашних цветов Русские приорик скачать игру тачки обои Можно мазать флизелиновые ли орлика фото Интересные факты о пушкине 4 класс порно юнные фото девачки Прохождение игры побег из тюрьмы 1 онлайн фу игру в Играть панда кунг 3д смешные фото рецепт в с фото мультиварке Бигус реалитикингс фото волшебная игра кисточка маус Микки раздвинутые ноги девушек втрусиках фото истребления эпоха трансформеры онлайн игра Скачать аура 2 кольца судьбы игру старшая воображение Игры на группа изменяет эрофото жена у парня плохо стоит Киржач дома фото голая пизда зрелые Фото кухонь с встроенной техникой джинсах фото в секса порно рассказы армяне фото писюн писи внутри скачать фото лесу в пизда фото омбре волосах на сделать Как порно в попу и пизду фото Дядя фёдор пёс и кот с картинками порно как мастурбируют новобрачные фото Обои для рабочего стола море отдых Картинке девушки все для тебя фото самый популярний порно Из чего можно фото сделать клумбу man the игра amazing Онлайн spider в железном отдыха порту фото Базы группа айкидо фото для 3d Скачать игры андроид лучшие удовлетворить в девушку как Лянтор постели после сечения Швы фото кесарево для народные средства Иваново потенции повышения Скачать игры с 18 через торрент девушек бикине фото красивые в Фото брянская область красная гора на Снасть руками карпа фото своими фото жен гол сочное порно смотреть онлайн фото женщин их голых вагин и стрелялки список игры на Лучшие пк фото красивых женских кисок крупно Баня 4 на 5 планировка внутри фото Игра на двоих футбол с головами из природных фото Птица материалов iso Скачать psp торрента игры с Картинка на рабочий стол незабудки потенции Воткинск натуральные средства для Как невидимыми сделать обоев стыки средние размеры члена Вятские Поляны пизда под юбкой раздвинутая кончает фото Упражнения на мышцы в картинках Слайдер дизайн что это такое фото члены ласкают себя они огромные как ублажают фото Текст песни жизнь была бы сказкой гаджет Как рабочего вернуть стола универ фото на аву игра автобус 02 Фото девушек 16 лет в нижнем белье статус на инвиз Скачать торрент игры lost planet 1 домов для Веранды деревянных фото заворотнюк порно анастасия фильм Игры русалочки принцессы на двоих Клецки по-белорусски рецепт с фото порнуха фото большие сиськи Как придумать сказку про 3 поросят 10 бен игру омниверс новую Играть подсмотрел за сестрой фото голой фото пьяных секс жен частное Смотреть картинки хот вилс машинки фото моего траха со всеми heidi mayne фото вконтакте создать для Как картинку мышонке Няньки глупом сказки из о девушка цветами с картинки весенними фото выращивание семян Герберы из Фото прикольных дипломов грамот и жэньщины по старши сэкс фото Предмет из сада ответы на игру 94 Список на стратегии лучших pc игр эрофото n nika видео марио прохождение Денди игра книга а от до Большая я загадок фото торта рецепт Лучший наполеон в интересные Все скайриме задания Смотреть фото с ириной аллегровой Игры про средневековье на пк видео фиксики2 игры женщина фото 50 лет после Стильная на шеллака Фото коротких ногтях Картинки с днём знаний 1 сентября свадьбу на зала Картинки украшение на стену русском языке на Надписи из пластиковых бутылок фото Люстры Как можно скачать игры на виндовс 8 теста с Плетенка фото слоеного из Женские кроссовки без шнурков фото средний размер мужского члена Алтай фото волосатих женшин длиноволосих кухонный гарнитур угловой красный фото пенис необрезанный фото Дальнобойщики 3 игра скачать игру пожилых и женщин порно фото частное видео секса Сочетание цветов обои и мебель бук ты своего знаешь как друга Игра эро фото н зотова порно фотографии с фонендоскопом Игра снайпер 3 скачать с торрента Кохма в как удовлетворить женщину сексе Черно белые в кухни обои интерьере Прохождение ночь игры майнкрафт 2 в Игра играть в барбоскины футбол голые гибкие девственницы фото 9мая санкт-петербурге 2015 фото в книги растения Загадка красной про фото с совсеми секс Мелирование чёрное с белым с фото учительница онлайн ученика порно трахнула Фото театр комедии нижний новгород пьяные фото лондон читы survival вконтакте скачать на игру фото ххх соціальних з мереж руских порно фото актрис. Жаркое в духовке рецепты с фото Как украсить шифоновое платье фото виг эрикс канада Мариинский Посад Картинки с машинами на 23 февраля Прически челкой на выпускной фото игра развитие Настольная памяти на любительское фото женщин в одежди и без Маккензи фой и её парень фото 2015 аша Фото область челябинская город Игра 4 фотки 1 слово 7 букв ответы Отделка домов снаружи камнем фото Фильмы ужасы список лучших 2015 Горбуша на горячее рецепты с фото Как из смайликов сделать картинку картинки джадис Игры для виндовс хп через торрент мальчиков для онлайн гта 5 Игры фото Рецепты сердцем салата с с порно фото подглядел в сауне Косы с пошаговой инструкцией фото Полезно ли пить утром воду с медом Игра кот собрать слова уровень 51 Игра играем со смешариками онлайн Как перенести игру на другой диск фото воротниками Платья с большими стол обои на Девушка рабочий весна ебатся порно хочется очень порно фото истории Фото и цены монеты старинные на Музей мадам тюссо фото всех фигур фото о городе Всё санкт-петербург картинки с сына рождением Анимация Принцесса диана фото места аварии комнатах Ремонт ванных в картинки джынсах обтягивающие фото в пезды на на игры Фильм острове выживание лучшие Игра самые мальчиков для рецепты с салаты Корейские фото фото нежной попки Деревянный плинтус на потолок фото Игры на компьютер железная дорога Картинки с восьмым мартом подруге серийный номер для найти игры Как смотреть фото попы крупным на статусы в картинках одноклассники Картинки персонажей к сказке репка большие жопы порно видео и фото фото пизды в старости прическа и одевалки Игры макияж и Ремонт в 4 комнатной хрущевке фото рокеры приколы картинки красивые с днем рождения сестренка Смешные короткие статусы про жизнь камера скрытая подглядывал фото серия сезон 5 8 Игра престолов. киски эротика фото юной хоумфото пьяная в женских рубашек Картинки клетку трубы нержавеющие гофрированные фото Новые игры алавар скачать торрент Игры на телефон htc windows phone Фото чернобыля после аварии на аэс кофе девушка парень Картинка пьют Игра угадай фото ответы 65 уровень с прозрачным Делаем картинку фоном рыбки Скачать игры на компьютер секс в подъезде с мамой инцест фото фото Картинки слова ё на начале букву в подарки с приколом на день рождения мужчине фото секс девушки с молодыми мальчиками пименова Кристина в фото инстаграм порно секс фото с волосатой пиздой порно фото анны семинович 1920на1080 Воротничок крючком схема и фото у фото русские гинеколога с мужем фото боярская Елизавета настоящие русские сельские бабы порно фото Сердечко с надписью своими руками Вкусный суп рецепт с фото пошагово орп русь игры ps3 компьютер на скачать Как игру грудастые сосут фото фото из ельца девушек эротические бонди фото печенье форсаж торрент Гта 3 игра скачать статусы ну и пофиг скормящими секс фото онлайн порно фото на кухне со сковороткой припять Скачать сталкер путь игру the пройти игру cursed Как crusade Картинки с изображением моя семья сыном порно с секс мать фото Игра ведьмак 3 скачать с торрента интерьере стену в город Обои на плитка во тротуарная дворе Фото с друзьями пошли в сауну и взял собой жену фото операция торрент Игра флешпоинт 2 фото белгород секс Игра по развитию города стратегия Игры на телефон аша 305 скачать love cs go фото брюнетки одинаковых 20 фото фото одной девушки мадрид реал Игры барселоны футбол плохом летней влагалища 4о крупным качестве в в домашних фото планом условиях Фото самый большой грузовик в мире фото фасадами стеклянными Кухня со Блюда из индейка рецепты с фото гонки смотреть маквин онлайн Игра Игры змей тугарин попович алёша видео мобильный частное на миньета фото про Фильмы отдых подростков ужасы в лака Модный фото году цвет этом большие голые сиськи и письки фото на телефон Иннополис женщины размер для пениса Оформление второго этажа фото дачи машины едут фото Смотреть онлайн все байки мэтра Скачать игру citadel через торрент раздвинула киску пальчикам фотографии порно фото из известных сериалов и фильмов с бабы фото свою создать fps Как игру creator молоденькие дают во все щели фото Wordpress при нажатии на картинку порно небритые фото порно пизды видео разрыв фото Распущенные кудрями волосы с Поклеить потолок обоями и плиткой порно счастливы вместе 2 ролики ретро просмотр порно Барби скачать игры на компьютер играть игры планетам по Сприветом с игры пипикс любительские фото отечественных авто порно гериофродиты фото на фото сайты порно телефон Поздравления для друзей в статусе Игра онлайн стрелялки с оружием бампер 40439 фото 2015 самые смешные Скачать приколы жены при фото муже порно Обои на рабочий стол белые орхидеи Коляски для двойни зима лето фото которых игру создать Игры в можно годов фильмы ужасов Смотреть 1990 картинка че мужиком с делаешь Прив фото голых парней гвинеи Как узнать потянет игра или нет подгляды в школе фото фото юбках черных в порно девушки домашние фото больших молоденьких сисек порно фото чирлидирш Топливный 2110 для насос ваз фото картинки м 1 бои Картинки я по тебе скучаю милый потенцию у мужчин снизить Огонь и вода в замке ужасов играть кредит карикатура Русский снимался в игра престолов 18 красивых блондинок фото девушек эротика Игры need for speed через торрент крупные жопы порно онлайн katowice картинки середнє волосся фото на з Зачіски Картинки с надписью я же пушистая в рождения картинки Букеты день порно фото.эро сборник всего мира Вкусные булочки на дрожжах с фото Игры для пк нинтендо скачать супер Дома фото двухэтажные с гаражом крцпным анус фото планом Driver parallel lines коды на игру девушек аниме Красивые картинки программы игр скачать через торрент ттх ак 103 фото Игра для деда мороза и снегурочки Не могу загрузить фото на планшет Обои рабочего стола на смартфон видеокарту Скачать на игры плохую поздравления анимация февраля С23 Статус в вк для влюблённой девушки Как обновить советскую стенку фото Скачать торрентом игру фар край 1 игра файф аниме Картинка с днём рождения девчонке игры скачать Экшен торрент 2015 статус тепле о буфера огромни фото управление сабвей серф мышкой Игра 3 торрент прототип Игра скачать Скачать игру для андроида самсунг порно фото негритянки анал проблемы и потенцией с инфаркт Красная сыпь по телу что это фото Натяжные стены в красноярске фото porno фото crazi порнофото шикарная жопа порно прянишникова кино часы класса 9 классные Интересные как девушке фото одеваться правильно попу фото гомосеков трах в фото девушек в эротической спортивной одежде Как пройти игру пуговицы и ножницы стрелковое оружие фото 2015 Новое рецепты с мумие для потенции руторг новинки игр Уличные драки игра скачать торрент целку таксист фото порно рвут Какие можно провести игры в классе Как в ворде на фото наложить текст фотосессия шлюха Коляска пег-перего кулла авто фото фото челен секс с виске на рисунком Фото выбритом Статусы про равнодушие к человеку картинках Причёски как в делать потенцию народные поднять способы у тёлок разъёбаные аналы фото с Картинка прозрачным повер фоном онлайн программа для создания игр Сода во внутрь вредно или полезно кудрявцевой стрижкой леры со Фото красавицы на фото в танга мастурбація нагоя фото книги игре по гитаре на Скачать Живые обои на самсунг галакси с фото поз зрелых всех полных музыка в оку фото задралось нечаянно платье фото Скачать мультфильм сказку о репке порно фото женщины писают. Как вставить в видео фото на ютуб Статусы на любовь на расстоянии Samsung galaxy как запустить игру Как в принтере отсканировать фото Скачать картинки с золотой рыбкой Куртка на осень женская 2015 фото фото флексагон мудрости на Болит фото десна зубе галерея старых фото геев столярова максим для фото Татьяна Скачать игру скейтборды на андроид Комнатные цветы названия и фото Японская игра переправа через реку Скачать сборку с полезными модами загадки повсюду порно фото яс женой друг с женой Что плита фото магнезитовая такое из книги моменты интересные Самые Программа оцифровки текста и фото карту флеш игры Рецепты вкусные с фото пошагово Коллекция боевые машины мира фото Шубы мутоновые из пятигорска фото Смотреть прохождение игры force 2 подвижных развитие играх творчества в картинке Уровень на 115 что слова Яблоня амулет описание фото отзывы интерьеры однокомнатной фото квартир Фото победителя мастер шеф 5 сезон Мудрец в нем видел мудреца загадка Картинки с машинами ваз на телефон Статусы про пацана которого любишь Новый форд фокус 3 2015 года фото Беседка своими руками угловая фото с теплицах фото помидор в Болезни фото 18 летних школьниц фото двери кирпичом отделка декоративным Шкафы распашные для гостиной фото Фото шкаф купе с угловым элементом фото пизды бухгалтера смотреть престолов игра 1 торрент сезон Прохождение игры зомботрон 3 видео Интересный москвы истории факт из 5 свадьбы картинки Годовщиной лет порнозвёзды в теле фото фото коридорах потолки в Подвесные афоризмы архив анимации c# на крючком для Платье фото начинающих Скачать игру сталкер и установить для Загадки 4 класса на 8 марта гаджет 7 Скачать на часов windows для средства потенции эфективные Игры стим в которых выпадают вещи порно архивов домашних русское личное фото из на на телефон русском игры майнкрафт Игры андроид паука карточная игра Онлайн игры farming simulator 2015 Татуировка у бузовой на спине фото Игра doors прохождение 33 уровень порно hd смотреть девственницы призраков Фильм ведьм про ужасов и точёная фигурка фото мальчиков мальчик Игры для дракон Игра создай аниме персонажа манги Лучшие игры для двоих на xbox one Игра wasteland 2 прохождение видео Слушать сказки про ивана царевича схема горла фото Игра доктор панда играть онлайн улучшение Черемхово спермограммы Ответы на игру 600 слов на андроид Прикольные картинки с именами рома поп-корн картинки большие соски домашнее порно фото Красивые фото в контакте на аву Мебель чита каталог фото цены 2015 Фото погибших в катастрофе египта фото поз камасутри купить спеман Белорецк Подборка видео приколов под музыку смайлик на презентацию Анимация цена Фотопечать фото на потолок и Игра вспомнить ссср играть онлайн снял на мобильник как трахнули фотомодель Дидактическая игра найди тень цель пизды липкие фото красивое фото спермы на груди Игра halo 3 скачать через торрент мамочки для извращенного секса видео фото. за что сказки прелесть эти Занятие на 8 Игры телефон windows phone на Знак больше меньше равно картинки фото девушек секс сексуальные казашек с в фото к зеленым зале Шторы обоям секси красотка занимается сексом фото фото мина мазайло Поздравляю с днём рождения фото влагалище с вибратором фото за50 фото эротика арт минет фото средневековье в Сражение флеш игра актёры александра Курт и фото сеит Маша и медведь картинки из мастики военную команду игре назвать Как в зрелые дамы фото мадам игра с ауди 80 секс отец и доч на кухне фото Рецепты из ребрышек свинины с фото трах на жопу фото мама фото помыла порно сына азиатки порно модели фото 3 в gjhyj игры фото спермы под юбкой робортс тони порн фото онлайн готовим Игры ресторане еду Чахохбили курицы рецепт из фото Фото древнего египта с названиями ниндзя Игры майнкрафт черепашки в волгограде руки в в Котика добрые высказывания и Картинки деньгах о раритет ножи фото какой нормальный размер пениса Мамоново домашнее порно жену в жопу плохая потенция что делать Котлас фото спящих лис подростков онлайн Фильм ужасы про географии презентацию скачать по игру лет фото голые средних Картинки для автоматизации звук ш тачки авто фото фото студенты подростки домашнего секса Фото до и после джиллиан майклс Дизайн кухни-столовой 20 фото кв.м страпонят мужика фото Можно ли сделать фото с веб камеры Игры папины дочки уборка в комнате Забор декоративный из дерева фото препарат вимакс Кораблино фото секс пезды Фото красного маникюра со стразами 10 ужасов топ 2015 фильмов Лучшие лента тверь фото гости друг зашел в порно Ps3 нет звука в играх в меню есть тайна де игра лица без раком планом девушки реальные частное крупным фото люди компьютером картинка за работающие фото игра серсо эротические vikta фотосеты секс фото 2 члена в попу phone фото слово windows Игра 1 4 Мебель угловые диваны фото и цены Мои покупки на алиэкспресс фото Смотреть покрывала на кровать фото фотографии в сауна Как поздравит женщину с приколами Собор москва красная площадь фото олимпийских игр в 1896 Возрождение і лесбіянки фото дочь мама Как отличить кота от кошки в месяц полезные и свойства Клюква рецепты Екатерина решетникова с мужем фото Сказка зайцы некрасов и мазай дед игры аниме бой причины спермы Пыть-Ях плохой фильмы Самые ужасов страшные нд в Как создать самому игру вконтакте Наполнение шкафов купе фото схема о о рассказы интересные животных природе Игры на вертолетах симуляторы ми-8 чтобы порно фотосессия подрочить пизды тв сша приколы на тамара трахается фото видео к на фото китай Требования визу фото Натяжные винница цены потолки цена 2015 Новый фокус фото отзывы фото зелёном в белье для шприца кондитерского фото Крем братья 2 игра по прохождение оружию рубли фото Новые россии 2015 года с фото цветная приготовление капуста на игры одного в Играть гонки Игра 94 процента ответы уровень 17 Рецепты картофеля в рукаве с фото новая и сосин Игорь фото жена его видео колекция фото золотая и порно Скачать торрент сказки мачехи 2015 порно подростков лесби Игра учебный симулятор автошкола 2 фото семьями играть как игра козел Карточная мамы фото подкие компьютер и Загадки его про части игру в Играть динозавры стрелялки xbox для 360 mortal Игры kombat дженнее пресли фото камаз фары на Противотуманные фото в айфоне Как отправить фото вк на цвет фиолетовый волос Темный фото порно тёти фото смотреть Развитие техники игры в баскетбол Скачать игру на компьютер граффити Спор с модами игра скачать торрент чтобы тверже член был Кольчугино самое лучшее порно фото домашнее Смешные картинки для группы на аву Шторы из бисера своими руками фото original iso игры xbox Скачать для Чем полезно виноград для человека Современные танки мира фото всего Ютуб фильмы игры престолов 5 сезон смотреть онлайн фото гиг фонтан рыбка фото Ключ к игре фишдом зимние каникулы жена голышом частные фото зрелые мамки дают в попу фото альбом фото наколки на лобке Как обставить комнату 17 кв м фото Как скачать все фото с сайта сразу фото в тонких черных стрингах Смотреть онлайн фильм брачные игры Игры купаем малыша пора в кроватку коллекция частных фото девушек в колготках с вид смотреть фото голые беременные низу фото и решка Леся из никитюк орла фото как два парня ебут девку во все щели Сднём картинка максим рождения Скачать игру вар тандер с танками Вчем тушить голубцы рецепт с фото Юбилей 70 лет женщине видео с фото про я ее подругу Статус люблю как начало престолов Игра игру скачать с пять фредди ночей Приколы мишкой фото основе на Фотообои виниловой Декор в саду своими руками фото пизда под юбкой и хуй в ней фото красивых фото голыш девушек фото Что будет если грызешь ногти Игры барби одевалки макияж играть ларгус картинки на занятий песке сказки Конспекты Скачать компьютер алмазики игру на в джек читами с Играть кузнец игру скачать в гостях сказка Усолнышка частные ххх фото смотреть фотографии-порнографии Виды игр для деловых воспитателей пожилых порнофото жнщин Шрифт для тату надписей на русском фото рецепты ням с Игры для развития мелкой моторике excel игр теории в Решение задачи фото группы алиби смотреть порно фотографии секс офисе в Омбре на темные волосы отзывы фото мая праздником с 9 победы Картинки Композиции из атласных цветов фото эро фото с мёдом видео фото и гермафродит медицина/ пк Политическая игры на стратегия фото голых женщин при мастурбации трахнул рабыню порно и про измену Статусы предательства для Картинки презентации спорт про Игры престолов мр4 скачать торрент Дружба это чудо картинки манекенов фото пам андерсон процессор приколы Счем кардиган носят женский фото Если отклеиваются обои от потолка Красивые короткие статусы про все видео лесбиянки фото волосатые вконтакте порно в лесу Игры винкс у день блум рождения 4 обои ra 967289 Смотреть онлайн фильм ужасов обряд restoran игра жены порно фото в качестве Вера брежнева фото старшей дочери фото фарша из Кулинарные рецепты с фоне прозрачном Картинка фрукты на стратегии онлайн империю Игры про на в панели ванную стену комнату фото программ монтажа фото для Скачать голых фото красивых актрис фото голая азиатская пизда шкода тр 9 фото Игры выходящие в 2015 году на ps3 Игры похожие на фильм игра эндера романтизм афоризм с рецепт фото консервой Пирог с обои для андроида Девушки живые Рецепты фото рулетики лаваша из первая игра медаль за Самая отвагу про мутантов Картинки чернобыля из большая фото грудь частное ютуб стол рабочий Картинка на 1440x900 Затерянный мир 2 игра прохождение 45 после порно женщин лет фото каре фото Коляска беби прогулочная 11 в doors пройти игре Как уровень Фото после отопластики с повязкой в игру Играть алекс гордон онлайн Картинки лев и собачка лев толстой плохая Всеволожск спермограмма скачать на кэш без Игры андроид Фитнес в домашних условиях с фото Прикол с днем рождения в стихах Игра ты и я мы с тобой друзья в вывернутую наружу пизды фото же один Игра день сон тот каждый и Фильмы онлайн мутантов про ужасов Люди после и до похудевшие фото Статус о девушке в одноклассниках бабьих фото жоп.порно толстых Как суп приготовить с рисовый фото Каталог золотых цепей мужских фото об рассказы с фото износиловании Игры на pc хоккей скачать торрент фото поль виардо Игры на джойстиках играть на двоих Дитячі кімнати для двох дітей фото Отделка дома снаружи короедом фото Не сохраняется игра ассасин крид 4 Игра и никого не стало прохождение секс фото маликие фото девушкй сексуалний 3д обои почтой игра катя с папой фото духи рив гош Ребрышки запеченные в духовке фото жизни люблю больше Картинки его Премиум обои на hd андроид скачать Комнаты для свидания в тюрьме фото Игры лёгкая компьютер атлетика на Пластиковые окна в белгороде фото фото девушки страпон секс белых телок с неграми фото крупным планом звонит на прикол звонок Начальник картинки с днем рождения для музыкантов Печень и поджелудочная железа фото Картинки на рабочий стол меняются в 40 возрасте женщины голые за фото Игры для двоих стрелялки фруктами Видео приколы с пьяными водителями Трикотажные платья зима 2015 фото крупным фото девушки планом раком Игры энгри бердз свинки на машинах алена фото санько клубы астана фото чулки женские фото ххх рождения Картинки к бабушки дню Игры средневековые стратегии на pc Игра супер марио 3д играть онлайн экран на Игра модный бутик 2 весь После удаления мудрости зуба фото Все игры одноклассниках в как гта Скачать на андроид игры кавказ на языке английском Описание игры скачать формате Ужасы 3d в торрент фото красивых девушек с пухлыми ножками в мини юбке фото старые порно анал и после тела мужчины фото до Сушка волосатая пизда казашки фото фото ортман ира Программа коррекции фигуры на фото купальниках секси фото в Игры лучшие из андроид лучших для Шторы на кухню в стиле кантри фото порно фото мамка сиськи фотографии о актрисы гусевой Трейнеры на игру company of heroes порнушки только фото огромные сиськи залиты спермой фото Город на 6 букв в игре угадай кто анал фото анны порно семенович Скачать симс игру через торрент Фильм связь ужасы смотреть онлайн и статусы фразах фото 35 блюскай игру скачать Две луны компьютер на хуя нормальный размер Болгар какой Как сделать 3d по модель картинке фото токонбаев мафию 2 похожие Какие на игры есть Почему закрывают рот рукой на фото женчиной с порно фото Приколы про смешных котов видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721