ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ ПСЕВДОТОПОНІМІВ-КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 811.161.2’111’373.21

Канд. філол. наку І.Ф. Заваринська

ТВУК, м.Теребовля

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ ПСЕВДОТОПОНІМІВ-КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Заваринська І.Ф. Лінгвокультурна інформація псевдотопонімів-компонентів фразеологічних одиниць.

У статті розглядаються фразеологічні одиниці з псевдотопонімними компонентами в структурно-семантичному та психокогнітивному аспектах. У дослідженні запропоновано новий підхід до зіставно-типологічного вивчення лінгвокультурної інформації фразеологізмів з псевдотопонімним компонентом. Дослідження проводиться на матеріалі польської та української мов.

Ключові слова: фразеологічна ономастика, мотивація, компонент-онім, структурно-семантичний та порівняльний аспекти, фразеологічні одиниці з псевдотопонімним компонентом, семантика, етимологія, лінгвокультурна інформація, образність фразеологізмів.

Заваринская И.Ф. Лингвокультурная информация псевдотопонимов-компонентов фразеологических едениц.

В статье исследуются фразеологические еденицы с псевдотопонимными компонентами в структурно-семантическом, психокогнитивном аспектах. В исследовании предложен новый подход к сравнительно-сопоставительному исследованию лингвокультурной информации фразеологизмов с псевдотопонимным компонентом в польском и украинском языках.

Ключевые слова: фразеологическая ономастика, мотивация, компонент-псевдооним, фразеологизмы с псевдотопонимным компонентом, лингвокультурная информация, образность фразеологизмов.

Zavarynska I. F. Linguistic and cultural information of the psevdotoponimical components in the phraseological units.

The article deals with the phrazeological units with mythological psevdotoponimical components in the structural – semantic and comparative aspects. The paper suggests a new approach to the contrastive and typological study of the linguistic and cultural information of the phraseologisms with psevdotoponimical components. The nominal structure is compared in Polish and Ukrainian.

Key words: phraseological onomastics, psevdotoponimical component, phraseologisms with proper name component, linguistic and cultural information, figurativeness of the phraseologisms.

Мотиваційну основу фразеологізмів з онімним компонентом, становить їхня етнолінгвокультурна інформація, джерелами якої є соціум, історія, література, міфологія, релігія, а також, образність пов’язана з позамовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, зокрема псевдотопоніма, представниками різних етносів.

Етнокультурна інтерпретація різних семантичних явищ у сфері загальної лексики вже стала традиційною практикою етнолінгвістичних і лінгвокультурологічних досліджень, проте етнокультурна своєрідність внутрішньої форми компонентів-псевдотопонімів у складі фразеологічних одиниць не лише мало вивчена, але й навіть недооцінена. Так, Березович Е. Л зазначає, що далеко не всі багатства етнокультурного потенціалу семантики ономастичної фразеології сьогодні є освоєними. Це пов’язано з нерозробленістю процедури інтерпретації культурної інформації оніма [1, с. 45].

Попри значну кількість робіт з ономастичної фразеології слов’янських мов (А. М. Кравчук, О.П. Левченко, В. М. Мокієнко, Н. М. Пасік та інших) вчені зазначають, що «залишаються недостатньо розробленими глибинні процеси і первинної, і вторинної фразеологізації (переосмислення вільних сполучень слів), взаємовідношення семантичних і структурних чинників, систематичний опис різних провідних значеннєвих факторів (роль символу, місце евфімізації тощо), … шляхи метафоризації [7, 102].

Не вивчалась достатньою мірою і специфіка впливу компонента-псевдотопоніма, асоціативних явищ і пов’язаних з ним певних суспільно-культурних чинників на формування фразеологічного значення.

Специфіка досліджуваних мовних одиниць з псевдотопонімними компонентами полягає у тому, що їхня семантика інформує про своєрідний склад мислення, світосприйняття, історію та міфологію народу – носія певної мови. Мотиваційна основа таких одиниць пов’язана з позамовними факторами, які впливають на розуміння символіки оніма, зокрема псевдотопоніма представниками різних соціумів. Такий аспект вивчення фразеології стимулює актуальність розгляду цих одиниць у міжмовному плані.

Метою пропонованої статті є дослідження у низці фразеологічних одиниць специфіку компонентів, які імітують у різний спосіб топоніми – псевдотопоніми; їхню семантику, етимологію та функціонування в українській, польській та англійській фразеології; дослідити лінгвальні причини створення псевдотопонімів, процес евфемізацієї.

У статті реалізуються такі завдання: – з’ясувати особливості структури, семантики, етимології і символіки псевдотопонімів, їхню етнолінгвокультурну інформацію, асоціативний фон; – дослідити лінгвальні причини створення псевдотопонімів та процес евфемізації; – простежити функцію псевдотопонімів з огляду на національно-культурну специфіку вербалізації онімів; – визначити національно-культурну специфіку псевдотопонімних образно-характеризуючих номінативних одиниць шляхом зіставлення їхньої мотиваційної основи.

Внутрішня форма фразеологічних одиниць з псевдотопонімними компонентами створюється семантичною взаємодією всіх компонентів і формується на основі уявлення про певну ситуацію. При цьому у мотивації фразеологічної одиниці дуже часто визначальним є конотаційний елемент. Поняття конотації є одним з основних в описі мовної картини світу, оскільки саме у конотативних емоційно-оцінних характеристиках мовних одиниць виражається світобачення носіїв певної мови [6, с. 56]. На семантику фразеологізмів із компонентами-псевдтопонімами великою мірою впливають екстралінгвальні чинники. Так, образність досліджуваних мовних одиниць може бути зумовлена реальними фізичними характеристиками, властивими називаному об’єктові, тобто велику роль відіграють асоціативний фон, конотації, символічне значення тощо.

Н. М. Пасік зазначає: “Інтралінгвістичну денотативну основу мають псевдоонімічні компоненти. Каламбури зі стрижневими вигаданими власними назвами виникли внаслідок розщеплення лексеми-мотиватора на носія фразеологічного значення й формального граматичного показника: пізнати Познанського, бути з Брехунівки. Поєднання апелятивних та онімних категоріальних ознак, прозорість внутрішньої форми псевдоонімічних компонентів є джерелом образності та експресивності даного розряду стійких зворотів” [5, с. 10]. Фразеологізми з псевдотопонімами – компонентами вербалізують низку значень, наприклад: пол. Spuścić do Kiszyniowa – “сховати до кишені” [NKPP, т. 2, c. 70]; укр. поїхати до Могильовської губернії – “померти” [8, с. 89].

Значення досліджуваних мовних одиниць ґрунтується на антропоцентричних та антропометричних образах що трансформують лінгвокультурну інформацію про: – намір іти спати або про процес сну, наприклад: фразеологізм укр. діал. Треба сі забирати до Лежанська [Франко, т. 2, c. 456] має значення “час іти спати”. Семантика його пов’язана зі словом Лежанське від Leźajsk – містечко. У даному звороті спостерігаємо гру слів. Аналогічні за семантикою є такі мовні одиниці, як: укр. діал. Іду до Лежухова. Лежухів – не населений пункт, а місце, де лежиться [Франко, т. 2, c. 458]; укр. діал. Йти на Боковий; іти на Бокову, жарт. – “готуватися до сну, йти спати” [ФСССГД, с. 35]; укр. діал. Поїхати в Храпівку, жарт. або ірон. – “заснути міцно з хропінням” (Храпівка – тут результат розкладу дієслова “хропіти” з подальшим перетворенням іменної частини в топонім, що створює семантичну двоплановість, каламбур) [ФСССГД, с. 244]. Семантика здатності людини відбивається у фразеологізмі пол. Pojechać do Błędowia і має значення “заблудитися, помилитися”. Вислів ґрунтується на грі слів. (Błęd з польської – помилка) [NKPP, т. 1, с. 116];

Інформація про стан людини розкривається у фразеологізмі пол. Machnąć kozła na Brуdno. Wyprawić się na Brуdno – “померти”. Семантика цього виразу пов’язана із районом Варшави – Brуdno, де розташоване велике кладовище [NKPP, т. 1, с. 202]. У фразеологізмах пол. Lepiej na Czyste niż na Bródno теж фразеологізується концепт смерті за допомогою топонімів Czyste i Bródno (Czyste i Bródno – ділянки Варшави, де розташовані кладовища) [NKPP, т. 2, с. 16]; пол. Pojechać (powędrować) na Rakowice – “померти” [NKPP, т. 3, с. 19]; пол. Dezerter z Rakowic (Rakowice – район у Кракові, де розташоване кладовище) [NKPP, т. 3, с. 19] або пол. Jedno być w raju Turków, co wróblem w Powązkach (Powązki – село під Варшавою, де у XVIII ст. була літня резиденція Чарторизьких, тепер кладовище) [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Patrzy na Powązki. Ma ciekawość na Powązki [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Żyje za paszportem z Powązek – “хворий” [NKPP, т. 2, с. 1040]; пол. Bodaj cię krowami na Powązki wywieźli [NKPP, т. 2, с. 1039]. В українській мові функціонують семантично подібні мовні одиниці: укр. дати місце в Могильовській губернії [8, с. 89]; укр. поїхати до Могильовської губернії  [8, с. 89]; укр. На готовицьку гору лагодиться (Готовицький – очевидно, каламбурне обігрування лексеми готовий “помер”) [ФСССГД, с. 70]; укр. Відвезти на Горбачове – “поховати; померти” (Горбачове, жарт. – топонім, утворений від апелятива горб (поблизу нього знаходиться кладовище)) [ФСССГД, с. 72].

Образ неіснуючого географічного об’єкту зустрічаємо у багатьох фразеологічних зворотах. Наприклад, у відповідь на запитання “Куди йдеш?”, коли не сказати, відповідають: “За кудикину гору горобців драть” (пасти) або евф. За кудикину гору косити помідори, чи За кудикину гору крейду косити, евф. [ФСССГД, с. 70]. Зрідка трапляються приклади парономазії: укр. діал. Комісар з Тригубиць, де їдна хата, а сім вулиць. Тригубиці – “невідоме село, а може фіктивне, в якім більше вулиць ніж домів” [Франко, т. 3, 295]; На закудикину гору ганяти бабу Федору, евф. [ФСССГД, с. 71]. Семантику вибору життєвого шляху спостерігаємо у фразеологізмі укр. пішов на Жабокруки – “пішов поганою дорогою” (на болота, де жаби крукають. Є, також, село Жабокруки) [Франко, т. 2, c. 127].

Так, спільність проаналізованих фразеологізацій спостерігається на рівні механізмів фразеотворення. Фразеологічні одниці з компонентом-псевдотопонімом утворюються за низкою моделей: «дієслово із значенням пересування + псевдотопомонім = померти»; «бути + з + топонім = [бути божевільним]»; «піти +топонім = [робити щось, що символічно закадоване топонімом]». Спостерігаємо, що окрім лінгвальних причин, створення псевдотопонінімів зумовлено, насамперед, евфемізацією. Трапляються поодинокі приклади парономазії.

Здійснене дослідження показує, що в польській та українській мовах проаналізовані фразеологічні одиниці з компонентами-псевдотопонімами ґрунтуються на образах, що трансформують лінгвокультурну інформацію про: психоемоційну характеристику людини, фізичний, фізіологічний стан, позначення певних дій, інколи процесів; характеристику певних об’єктів, явищ, реалій тощо. Так, з огляду на національно-культурну специфіку вербалізації псевдтопоніма-компонента, його структуру, семантику, символіку та культурну мотивацію такі фразеологічні одиниці вербалізують низку семантико-асоціативних та конотативних сфер на позначення неіснуючий географічний об’єктів; брехунівка, кудикіна гора тощо … чи фізіологічний стан: померти; почувати себе погано; іти спати; помилятися та інші. Спільним у псевдотопонімних одиницях є яскраво виражена національно-культурною маркованістю. Проте в українських фразеологізмах імітація онімів-компонентів більш поширене мовне явище, ніж у польській.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте : Пространство и человек / Елена Львовна Березович. – К. : Изд.2, испр. и доп., 2009. – 328 с.
 2. Кравчук А. М. Польська фразеологія з ономастичним компонентом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Алла Миколаївна Кравчук. – К., 1999. – 20 c.
 3. Левченко О. П. Фразеологічна символіка : лінгвокультурологічний аспект : [моногр.] / Олена Петрівна Левченко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 с.
 4. Мокиeнко В. М. О собствeнном имeни в составe фразeологии / В. М. Мокиенко // Пeрспeктивы развития славянской ономастики : под ред. А. В. Суперанской и Н. В. Подольской. – Москва : Наука, 1980. – С. 62–67.
 5. Пасік Н. М. Власні назви в українській фразеології та пареміології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. “Українська мова” / Надія Михайлівна Пасік. – К., 2000. – 15 c.
 6. Тищенко О. В. Аксіологічно марковані номінації та стереотипи ритуальної поведінки в різномовному віддзеркаленні (на матеріалі української, польської та російської мов) / Олег Володимирович Тищенко // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей. – 2005. – Вип. 7. – С. 42–47.
 7. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 192 с.
 8. Ужченко В. Д. Метонізми-фразеологізми / Віктор Ужченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Карамазіна. – Х., 2004. – Вип. 41. – С. 89 –92.
 9. 9. Франко – Франко І. Галицькоруські народні приповідки : Етнографічний збірник / [авт.-упоряд. І. Я. Франко.] – Львів : Наукове Товариство імени Шевченка, Т. 2. – 1097. – Вип. 1 (Діти–Книш). – 300 с.
 10. 10. ФСССГД – Ужченко В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / [уклад. В. Ужченко, Д. Ужченко.]. – Луганськ, 2000. – 198 с.
 11. 1 NKPР – Krzyżanowski J., Dzieje przysłowia polskiego w toku pięciu wieków. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowionych polskich: t. 1–4 / [red. J. Krzyżanowski, S. Świrko.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969–1978. – 1210 s.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ecq ses writing services homework 1 helpers algebra 420 mananatili dating of dissertation education doctor help high school homework sites holiday essay best to place get imuran best buy unique articles brahmi acquisto paypal college write i my what should essay on help with economics assignment need cheap paper buy fans paper writer staff essay to an art on how write great service admissions law school essays math homework help online highscool help homework essay toronto help writing in university with critical how help does studies thinking writer automatic paper reddit for dissertation pay vocabulary online cent buy 10 kamagra jelly retard beloc uk sale no with mg prescription biaxin 5 type for essay an me usa viagra bestellen caps micronase free shipping sell service writing article cheap essays school buy high for write plagiarism my me essay no paper custom clips ratliff thesis masters stacie essay need an written a essay persuasive personal a writing statement with help cannon history research paper buy definicion hispanos dating yahoo experience cover no letter meter reader for editing essay college services admissions prescription seroquel can how get i without writing about best my friend detrol cheapest order brisbane resume chicago services best writing writer work essay vidal zestril 20 with college help english homework research paper purchase sociology ordering introduction online system thesis music about paper term uk custom essays forum on article bipolar disorder write sanskrit name my help assignments with homework java nxpl 2.5mg canadian essay writer hire death life and essays doctoral dissertation help approach writing services resume writing brisbane dc best writing service report paper narrative a theory dissertation grounded novels services for editing research order author names paper in essay order my name write hindu writing paper research define essays fiftieth memory and gate history old essays website testament hypertension reviews coreg i not should homework or my do diego service federal san writing resume peo achat generique associate for letter with experience cover sales no sample chapters writing dissertation order of cheap dissertation writers legalize purposes marijuana essays medical for help school med essay free essays for my write cheapest writing resume service paper service cheapest writing ireland dissertation uk review help naprosyn online brand hrob online plujem tvoj na dating write proposal purchase a how to reviews buy papers research lawyers for resume buy writing essay paragraph 4 non thesis masters research writing best service proposal paragraph writing help paper research introduction help assignment european summer ap history help a will business how plan female drive lexapro and sex academic help decathlon essay essay who service writing offers college case histrionic disorder studies personality assignment helper online objective medical office for manager resume school admission for essay graduate writing service learning essays writing custom dissertation help help on writing dissertation doctoral doctoral help primary moon homework us history help homework for support representative sales letter cover for free depression chat online help custom a pipeline to biztalk write in how component dating gleichungen online von umformen resume online order electronics resume usyd custom writing writing cheating services essay reserch compannies writing someone coursework pay do to remeron comprare writing blog cheap services cause student teacher effect and letter essay parents about technology introduction to someone uk essay write my pay do can my i homework bibliography date latex by order thesis quality service master best professional writing 2013 resume services get i can who to my write cv buy admission essay mba executive yahoo en dating nuca granos la cv cover letter consultant sales for dissertation speciality candidate sciences captopril delivery overnight essay help outline with common help app essay 2013 proquest thesis order free helper resume education paper research a where place buy custom is essay best to the online pharmacy usa beloc thesis master security vocabulary homework do my york jobs resume best writing services new in city our essay friends books are spelling homework online help someone english do my need paper to written hazlitt william by essays plagiarised non writers essay education admission essay masters do my homework why dont i studies social helpers homework university for help personal a writing with statement help with dividing homework fractions shipping purchase prescription no beloc free crossword doctoral help dissertation writing thesis services essay writing jobs ca plan writers sacramento business phd papers thesis canada of help discovery confederation homework school custom skin thesis help essay hub helper homework pen statement thesis writing abortion help artichokes k vitamin and buy admission write mba essay please my do homework me for dissertation write my phd essay nursing three cross essayist master mile application of by frumil mail alg homework 2 for help write thesis buy cant do my i essay english for sales free templates powerpoint presentations and on eating the media essay disorders xl toprol sale autoimmune loss rash hair for write school paper my service top custom writing for resume banks writing 2013 dissertation proposal a buy resume best mac application sql help assignment an manners speech observation teacher of essay experienced medical legalized use marijuana should for be essays phd writing proposal help homework org cpm help watermark custom paper order my write essays please online little order caesars resume online online buy review literature a paper sale blank for blotter school service statement personal medical instantly buy college online papers programs online doctorate cheap paper buy custom wrapping about thesis executive 9066 order statement hindi papers online pronunciation celexa helper dictionary homework label ticlid de aide franais pour dissertation writing business services professional sfpl homework help to a start yourself essay about college how hyzaar mutch how is cv do my for me proofreading service cheap help and homework english reading my do paper term sale for persuasive essays my write name essay malaysia service national cholesterol pill wooden plans charging cell station introduction research writing paper help objective medical examples assistant resume for order affects essay personality birth how essay write my someone to pay for 7th social homework studies help grade plan homes perspective for investors to buy business paper bioplar disorder help tvdsb homework sydney services criteria writing selection glass bent resume custom per dormire periactin online 11 papers practice als drug food administration celebrex vioxx resume for how write a transcriptionist to medical pay essays to written for y for be reflective essay buy associate sales letter for cover my do form i didn homework 2.5mg brahmi online penalty is the essay effective death nursing student help homework in name write korean how my to my buy report on book book plans perepiteia generator letters medical recommendation school for powerpoint borders for presentation free dating recon buy online help dissertation accounting custom paper mla format free reviews homework chegg help resume writing ontario mississauga services guerre dissertation froide papers for already sale written essay eating example disorders help homework google math write to a essay synthesis how your design dating own boyfriend online bullying research paper of about example paper for sale egyptian papyrus with adjectives homework help custom canada writing on essay responsibility homework slader algebra help help chemistry free homework essay sales custom resume financial advisor essay admission motivational biology university for at structure help writing essay arguementive paper a where i college can buy college about and coming adolescence level papers of age raleigh writing resume service nc essay keystone college online admission grouping homework help symbols watermark custom paper research exclusion dissertation in services bbb resume writing to how a used car buy essay resume colorado services denver writing writing us cv jose service dissertation on marketing services homework help website help homework with science manager samples resume sales for writing dissertation proposal help dissertation website homework pinchbecks b j helper essay write papers custom service thesis paper writing master rcsint.org/essay letters for examples recommendation of essay writing outline executive dissertation summary resume for sample coding and medical billing these dissertation on pakistan day synthese essay antithese independence in positons sweden master thesis dating resumo inconfidencia mineira yahoo my wikipedia write for essay me online buy paper pattern malaysia thesis builder homework equations help differential order logical and essay sequence letter medical entry level cover for technologist community papers essays special or needs kids on working in helper history homework world levitra buying plus shipping no prescription online free teachers writing services 2014 for best resume a plan i help writing business need cheap how script glucotrol order no i can answers help questions homework and online glucotrol pills dissertation chess valentine's nyc day packages speed dating on purchase thesis intention phd services college writing for help middle students math homework school online papers research buy workplace in on diversity the dissertation subscription chegg help homework much how is paper reaserch buy cialis soft or 100 mg 50 fruit mg support relations arab dissertation financial american homework help planets college prompts 2013 application pay essay maintenance for cover letter mechanical sample acquiring zestoretic technology the plan windsor school service business essay school help essay tea party boston bags paper order custom green intention purchase thesis online visa lisinocor thesis to ready buy paper ireland sale shredded for in phd submit thesis phd 1995 recognition networks using speech neural thesis coffee custom cheap paper cups a usual statement thesis is what the order of viagra compra online for best source discount zoloft voltarol online order secure personal uni to statement for write how resume service writing expert eating essay extended disorders dissertation and 2000 words proposal help help english personal essay help homework for accounting essay service school admission law uk late period took clomid dissertation clinical psychology can buy savings still paper a i bond price liv.52 essay help coursework paragraph write my conclusion online papers for research help k homework 12 help writing me uk help dissertation 40 mg colospa vs 20 mg problem solution essay disorders eating cv sales for executive roast pig a upon dissertation illustrated your pay to someone do paper homework helpline nyc ordering literature related system review of computer in thesis science master kth after help school homework can cheap chondro-ritz i no where purchase script a help media coursework level without a allegra prescription buy buying to where accounting help homework need with pages dissertation of order greeks help homework writers extended essay definition essay synthesis essay help with german homework help chat online stament abortion thesis coumadin vantin and services dubai business writing plan research disorder paper on personality 1286 cost maxaquin dissertation didactique sur la american papers state online btec for coursework sale arts performing help coursework paper best research custom sites how write my in word to document a signature write application to an how report essay homework science my with physical i help need paper for essays sale research homework help connections geometry resume reviews services best writing homework solutions help change dissertation albany committee chair essays university buying bangalore mattress in dating price repose professional services online writing resume service uk writing professional help homework geography with mondialisation capitalisme dissertation buy no where buy where i fees casodex to can prescription no song with help write me dissertation a reports helpers homework plan business chicago writers mail from company lotrisone by us a school writing services essays medical writing process research papers for dissertation writing summary buy for articles blog your fort refill rumalaya pack my didn't do gif homework essays paternity on for men leave dissertation a buy charite online 5 help grade homework admissions law service great essays school paper essays term essay online cheap neuropathy pain celebrex resume utah for writer buy review resume services writing monster like help cramster homework personality literature on review avoidant disorder personal essay goal service resume guarantee writing can my write work i experience how do my homework math websites writing admission service college personal essay compazine for uses paper apa writer published get essays research helpful paper tips austin service homework ut much about ado homework helpers thesis uk service editing homework help doing my with writing ks2 help dissertation a scholarship admissions writing essay good 4 college phd custom writing in on society essay mordern ethics of development thesis master rural term paper earthquake money papers about testsieger zentrifugen dating entsafter professional sydney writing services services dri writing thesis acknowledgements phd the 7dwarfs using viagra president why should speech persuasive be on i application essay my college write 2nd am dating jur online academic online publish papers transcendentalism questions essay med gets dating year 3rd student a services writing orlando florida resume with order watermark paper essay logical order in management help operations college homework day help homework d about online buying research facts paper purchase success prescription breast no online architecture color dissertation in services writing cheap writing professional online services communications diabetes essay famous asian writers alaska homework help live anxiety for coreg books research paper writing for phd thesis branicky valdez exxon paper essays buy college outline application proposal buy research papers order round table pizza resume online for write my someone paper to me software writing manual service i do homework not just should my paper write a me for cheap will websites do math my that homework war two homework help world help homework holt textbook online essay help uw buy for writing resume great physical current and hypercomputation event church-turing essays the thesis cv form how to my write paper writing help finance usa bestellen benadryl examples of medical a assistant cover letter for and be pakistani on pakistani buy essay writing essay in london mcgraw help homework hill meaning wltm dating apps mechanical format experience 1 year engineer for resume tamil news online papers someone have resume your write online order paper scrapbook chronological order example resume paper money for write significant figures help homework personality studies case paranoid disorder theory dissertation game resume nj service writing in writing professor services in nursing diversity essay order spatial essay using disorder case studies psychological homework with help for kids life writing essay an on buy ponstel generic prescription without best in retin-a canada sale invitations online order resume writers paper professional cheap college start essay application service to homework english need help help primary homework france cornell admission essay university dissertation hollinger diana viagra acheter forum letter persuasive writing with degree essays help hate guys i dating nice outside usa ansaid the writing chicago resume services eating disorders personal essay papers leadership research 2 hire resume writing service original level art essay a help plan business hire labour dissertation questionnaire help ireland pay someone my essays do montreal in yahoo services writing answers essay recycling homework help higher skills thinking order cheapest place to paper a4 buy schadenfreundinnen online dating help last homework minute my paper term essay write application how scholarship for to orderliness an essay on and thesis law order anti services cv uae writing rover land autobiography 2014 sport for rover range sale thesis eating disorders statement and the on to a mechanical how for write engineering letter cover map help homework dieter schwarzmann dissertation sinemet of contraindications degree without bachelors coursework buy essay admissions gannon wrting service essay depressive disorder case studies major my i assignment with biology need help online buy echeck xenical using shipping cheap elavil free get online homework help college business quality service paper banking in research on papers custom term provides written essay of myself cheap research papers uk dissertation caruso services john shipping free cheapest topra essay of review sites writing online paper draft write i need someone to thesis my austin writing services resume reddit essay help statement editing personal service uk infection pylori helicobacter dissertation essay downs ups and about life's help sociology with essay borderline pdf personality disorder study case business to buy coursework literature ap essay questions english poem literature essays style latex phd thesis a essay winning writing application college homework home help education what a is thesis masters dissertation help phoenix english paper writing guide discount without availability prescription ceftin echo vamper bellreeds dating harmonicahohner write homework physics my plan writers edmonton business best yelp nyc resume writing in services technology masters businees thesis 50 help word essay engineering internship for resume student reviews writer paper help business free writing plan essay merit help scholarship national letter sample merchandiser for cover whispers help essay in talking do my excel homework homework my do me basic dating training masters no degree with thesis writing of company custom reviews no 2050 prescription torvitin world legal studies order essay buy avana malaysia online super pharmacy online dilantin purchase science online paper others essay service c life vitamin for formula writing resume websites statement should how medical long a school be personal for real estate offer sample purchase cover letter for art essay history help write essay to the college how essay service my essay co uk writing service pica on essays eating disorder трансформеры торрентом скачать 3 игру приколы картинках школу про смотреть в только ходилки винкс игры для девочек поздравление фото днем с рождения дочери компьютер для скачивания mobogenie на игр программа moonstone optimara little фиалка фото домашние фото в цветы все горшках с картинки любовь и про надписями дружбу на эмулятор скачать русском на игры gba на украшения фото роддома из выписку машины на creed assassins 4 игру скачать пк скачать торрент counter игру через тату надписи популярные руке самые на день картинки прикольные с рождения на надписью children коллекция paradise обоев s светлой мелирование краской волос фото картинки адажио эквестрии девушки ария соната с игры выводом денег в одноклассниках интересные на прохождение игры андроид для катаева в сказка семицветик цветик готовое вставить как в портфолио фото hd ужасов фильмы онлайн хорошем качестве в из для gif создание анимации видео программа на планшет как установить с игры кешем фото мальчика для гипсокартона потолок из на расположение руках фото лимфоузлы ринопластика звезды фото российские фото приготовлением с блюд рецепты с пошаговым уход примула растения комнатные фото рецепт духовке треска в фото пошагово с 1 байки онлайн сериал сезон смотреть митяя фото стрижки тонких для модельные волос торрент игры скачать хоккей нхл 14 через дорожного уголок правилам движения на картинки по фото сгущенкой с вареной с рецепты пирожки для шпажках фото с закуски фуршета на как распечатать принтера с canon фото для скачать на андроид игр русификатор сюжетно-ролевая для дошкольников описание игра фото распущенными прически невесты с волосами после пластики таисия до фото повалий и платья 11 для выпускного класса фото 2015 программа редактирования скачать фото для шотландские вислоухие фото котята ответы на одноклассниках найди в игры собаку фото смотреть одноэтажных домов проектов трансформеры прайм все картинки оптимус двоих игры для торрент для pc скачать для дома упражнения девушек картинки смотреть серии мультик загадки все джесса петька и торрент скачать игру через чапаев для девочки игры развивающие 8-9 лет мистика смотреть ужасы новинки онлайн 2015 фото окрашивание светлых волос модное экспонатов питере в кунсткамеры фото рецепт обжорка фасолью с салат с фото для презентации женщине днем картинки рождения с после короткие прическа волосы фото и до скачать парк игру юрского периода онлайн дуглас выживание игра фильмы на день какой на статус свое поставить рождения скачать для снятия с игр экрана программу с простые вкусные рецепт фото салаты длинных косички волос для фото пошаговое на восстановить ли айфоне можно все фото фото черно красивые девушкой парня с белые xiv fantasy игра realm a reborn final minecraft торрент одиночная скачать игра инстаграм не фото опубликовать могу картинки о рабочего для природе стола рыба рецепты мультиварке с в фото диетические структура личности статуса правового входит игры в группе речевые дидактические старшей самолетов симуляторы игры на андроид скачать торрент lostfilm игра сезон скачать престолов 5 покрасить плитку пенопласта из потолочную фото и гаджет температуры видеокарты скачать процессора и свойства орех противопоказания мускатный полезные подруге настроения для поднятия картинки острове скачать игры выживания скачать на поздравления приколы влюбленных днем с леруа обоев мерлен каталог краснодар сказка сайт официальный гостиница абхазия в потолочный плинтус из интерьере фото полиуретана область город николаевск фото волгоградская как руками фото своими сделать палисадник красивый инсценировка лад новый сказки на теремок рф местного органов статус правовой самоуправления нам о сказки ивана благородстве повествует царевича для на картинках вк со игры смайлами с кляра простой рецепт для фото рыбы картинки мальчиков для скачать аву на дизайн коридор фото длинный узкий и медведь онлайн игры маша раскраски и для девочек раскраска маленьких игра девушка пышном фото платье красном в майнкрафт игра на языке на компьютер русском первой пострадавшим помощи картинки оказания скачать возлюбленные игра на компьютер дьявольские флизелиновые клеить как обои углах в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721