ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’115

Борисов О.О.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченко, м. Чернігів

 

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА

УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українському Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, морфологічних, лексичних та синтактичних засобів мови та мовлення.

Ключові слова: діалог, чат, мовні та мовленнєві одиниці, вплив.

Статья посвящена исследованию лингвальных особенностей чат-диалога в британском и украинском Интернет-пространстве. Установлены отличия влияния с использованием графических, графико-фонетических, морфологических, лексических и синтаксических средств языка и речи.

Ключевые слова: диалог, чат, языковый и речевые единицы, влияние.

The article is devoted to the study of the lingual peculiarities of a chat dialogue in the British and Ukrainian Internet space. The allomorphic features of impact through the usage of graphical, morphological, lexical, syntactical means of language and speech are revealed.

Key words: dialogue, chat, language and speech units, influence.

 

Актуальність теми статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення комп’ютерно-опосередкованого діалогічного дискурсу різного типу [1; 2; 3; 4; 5]. Метою роботи є встановлення лінгвальних особливостей чат-діалогу у сучасному британському та українському Інтернет середовищі. Об’єктом дослідження є лінгвальні особливості різнотематичних британських та українських веб-чатів, а предметом – мовні та мовленнєві засоби створення їх просторів (матеріал дослідження – 10000 слів в кожному випадку). Наукова новизна полягає в тому, що вперше встановлюються ізоморфні та аломорфні лінгвальні ознаки комунікації  британського та українського чату.

Чат (від  англ. «to chat» –  розмовляти) – засіб обміну повідомленнями в комп’ютерній мережі в режимі реального часу. Така віртуальна взаємодія реалізується у груповому спілкуванні за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямованості [2, с. 19]. В сучасному світі чат є прототиповим зразком синхронної комп’ютерно опосередкованої комунікації, націленої на досягнення комфортного, тривіального за тематикою, масового за масштабами та ієрархічно неструктурованого спілкування, яке протікає в режимі 24/7/365 [3, с. 15].

Як найбільш інтерактивна форма віртуальної комунікації, чатлайнова комунікація є новим різновидом розмовного жанру – змішаним типом усно-писемного мовлення (talking in writing), що відбувається в оперативному режимі, не має темпорально-просторових обмежень реального світу та дозволяє вести інтенсивний обмін повідомленнями [4, с. 5]. При цьому швидкісна комунікативна ситуація не дозволяє користувачам чату читати усі повідомлення, текстовий продукт чат-спілкування не розрахований на повторне прочитання, передбачаючи одноразову реалізацію.

Тож, текстовий масив чату становить швидкоплинний феномен, що постійно змінюється, чим почасти пояснюється його інформативна малоцінність [3, с. 11]: у чаті процес спілкування виявляється значно важливішим від того, що повідомляється в цьому процесі. Відповідно при цьому не звертається увага на граматичну правильність речень, орфографічні помилки, пунктуаційну оформленість як ознаки неформального стилю спілкування [5]. У чатах формується комунікативна одиниця «коло своїх», для якої притаманний аграматизм комунікації [1, с. 512]. Тому, беручи до уваги якісний аспект чат-комунікації, чат-комунікацію визначають як неконтактне, фатично вмотивоване, неформальне синхронне спілкування значної кількості людей, здійснюване, не за правилами даної мови, у формі письмового поліділогу за допомогою використання Інтернет-ресурсів у режимі он-лайн [3, с. 3]. Фатична вмотивованість та фантомність суб’єктів чат-спілкування корелює з надлишковістю мовленнєвих зусиль та експансією мовленнєвого ланцюга [3, с. 17].

Британські та українські чати використовують стилістичні та нестилістичні засоби графіко-фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів для здійснення впливу на інших комунікантів. Перш за все, відмічаємо, що мовна структура українських чатів відрізняється від британських тим, що текстові повідомлення, написані українською мовою, можуть перемежовуватись російськомовними повідомленнями, наприклад, 22:10:41 Vano) Дядя_Pинoбуває ), 22:10:46 Дядя_Pинo [22:10:24] да я вообще один на миллион) або мати русизми у своїй структурі: укр. 23:09:08 Бyбoчкa) y-3бeк): та бо мені надоїли твої зміни настрою, я тобі ше по тел обясняла; іншомовність в британських чатах не було виявлена.          Крім того, спостерігаються випадки вкраплення українських слів у російське мовлення 15:07:40 Allezander Krays1985: [15:07:09] откуда у тебя смиття если ты ничего не жрешь?, 22:18:19 эээ нєєє, теж саме спостерігаємо, але на прикладі фонетично представлених російських слів в українському мовленні: 22:49:32 caм_coбi_peжиcep нaтycя: ну да.. ми вже як то кажуть провєрєнниє врємєнєм..і……..)))), що спрямовано на концентрацію уваги чатланів на виділеному слові чи словосполученні, яке може нести стилістичне навантаження, зокрема у вищезазначених випадках – іронію.

На графічному рівні фіксуємо явище «мультиплікації», яка в орфографії виявляється у збільшенні літерного складу слів: англ. [17:27:14] <scotsgal> woooooooo nice one , [20:07:54] <Ragnarok> yummy fooooood та укр. 21:37:18 Чoккep пoчти_пpoзpaчный_ник: [21:36:55] гггг, а також у кількості використаних пунктуаційних знаків: англ. Rickyg1978 I’m looking for a band to front…anyone in Lincoln?? LikeComment4 hours 45 minutes ago  та укр. 22:17:40 bmw540 заморожена!!!!!!!!!. Використання великих літер регістру шрифта свідчить про постановку емфатичного наголосу на слові у репліці, а також передачу підвищеного тону мовлення мовця (зокрема крику): англ. jambutty aha found out a way for fat dee dee too stop looking at profile BLOCKED 😀 2 hours 28 minutes ago; AndyHD … seeing as the only significant transition that happens DURING the experiment is the breaking of the SoundBarrier. 2 hours 44 minutes ago та укр. 21:26:51 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: М А Р Е Л Л А А А А А А. Безперечним є те, що з відтворенням акустичного образу продукованої репліки відбувається підвищення її експресивної складової – свідчення про емоційність спілкування та бажання створити більший ефект впливу.

Різноманітні відхилення від стандартного чи від раніше стандартно використаного чатланами типу, розміру, кольору, регістру шрифта, інші способи виділення слова свідчить про намагання самопрезентації мовців (виділитися серед інших) та цілеспрямоване спрямування уваги інших учасників на тому чи іншому фрагменті повідомлення, наприклад, англ. bimichele NO SINGLE GUYS I DONT TALK TO YOU 3 hours ago; cobblers67 awwwwwwww, that seems a bit harsh Bi, but hey ho
I’m not single, 🙂 hello
3 hours 43 minutes ago; та укр. 21:35:10 нiжнa Volksen: а ти чим займатимешся на весіллі? (синій шрифт); 21:35:09 нiби_нopмaльнa Пcиxiaтp_з_лoпaтoЮ: В мене їх мало і мені з ними добре))) (звичайний шрифт), 21:34:54 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB bmw540: ок, поговоримо як ти мене пробив… цікаво однако (жирний курсив).

Оригінальним для українського чату та надзвичайно ефективним в плані звернення уваги під час постановки логічного чи емфатичного наголосу мовцем є кодування літер українського слова літерами англійського мовлення:               20:38:04  нiби_нopмaльнa Maгнiт: Ну то все, як в Львів ми не їдемо, то в гори вже njxyj [точно] мусимо пити)).

Характерним для британських та українских чатів є граматично завершені речення незавершені / недооформлені пунктуаційно: англ. [17:24:56] <scotsgal> still wrong though steve in my humble opinion та укр. 22:00:03 Пoзитив4ик любий рух може викликати резонанс і тільки униле буде сидіти далі і постити свої цинічні коментарі реагуючи таким чином на кожні новини . Швидкість усно-писемної комунікації передбачає уникнення зайвих зусиль у вигляді вживання нормативних пунктуаційних знаків.

На морфологічному рівні в мовленні британських та українських чатів спостерігається активна дія усічення та абревіації. Ізоморфність полягає у випадках різнотипного усічення

 • іменників: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, Amycharlotte On my way to my mum LikeComment4 hours 32 minutes ago, [17:24:59] <BatFink> confused?? u dunno if ur straight lesbian or bi thekelly?? та укр. 22:14:33 Merjachka 2014. Не бійся за мене, ма, 17:16:07 Бyбoчкa) Лacкaвий_Maй…: щас скачаю на комп
  21:47:19 Volksen ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB: а їх хіба адміни бачать???;
 • прикметників (тільки для англійського мовлення): англ. [20:06:34] <dan32> how ru you hun;
 • прислівників: англ. britishlover21Thanks guys =) and ill def try that та укр. 22:16:29 meow-meow яBacЛюбилЯбылДeбил: та нє, вроді норм.
 • дієслів (в три рази більше прикладів в українському мовленні): англ. [17:22:36] <Yorkiepud> i dont perv at profiles та укр. 20:41:01Volksen нiби_нopмaльнa: [20:40:13] тре [треба] напарницю ше найти, 22:23:27 bmw540 vika1704: з Валодью не зустр [зустрічалася]? 21:43:47 Volksen нiжнa: …народиш 3 дітей інакше буш [будеш] казати.

Аломорфність мовлення британців виявляється в наявності широкого спектру абревіатур комп’ютерного сленгу, відомого всім чатланам, що полягає у «згортанні» словосполучень й фраз: TBF (to be frank), BRB (be right back), BBW (be back whenever), TBH (to be honest), PSML (piss myself laughing), ATM (at the moment) тощо, наприклад, [20:06:59] <jet888> tbh i think global warming will be good in a way, [17:23:51] <atomantmusic> brb.

Для українського чат-мовлення цей феномен не є характерним: було знайдено лише випадок втрати голосної всередині та кінця слова «спасибі» – СПС як результат змішаного усічення (21:25:42 ЧУЧУHДPик Лacкaвий_Maй…: оо. спс!) та запозичення ОМГ (oh, my god) (Desmond Nitro_Gas: ОМГ!!! Я думав хоч якась сіра речовина в тебе присутня…)смислово достатні графічні форми слова та словосполучення. В англійському мовленні відмінною ознакою є наявність звукових абревіатур: wouldwud, youu, kiss-х, are uru: [20:06:34] <dan32> how ru you hun [17:29:52], <BatFink> u deserve it Man_In_The_Box, [17:25:33] <thekelly> i was drunk n yellin at him in his house.

Аломорфним є функціонування абревіатур з елементами технократичного письма, типу англ. b4 (3) (цифрові абревіатури): [17:25:37] <fran87> and was this b4 or after u had drank lol, & and (клавіатурні абревіатури); CanaryFace Pulled pork baguette with melted cheese & jalapeños mmmmm! 4 hours 12 minutes ago.

Специфічною ознакою українського мовлення є відповідь співрозмовника дієсловом, яке не стоїть в першій особі однині:

20:32:11 Volksen нiби_нopмaльнa: [20:30:24] шари любиш ганяти???
20:33:33 нiби_нopмaльнa Volksen: Привіт) Любиш, але дуже давно робила) (друга особа однини);

20:30:13 oчeнь_кpyт Maгнiт: [20:27:56] я вкладатиму )))

20:32:06 Maгнiт oчeнь_кpyт: вкладати тільки після весілля ))) (неособова форма дієслова).

Структурно-синтаксичні ознаки віртуального чат-дискурсу, на відміну від блогів, хоча й з загальною установкою комунікантів на правили та норми письмового мовлення, характеризуються чіткою тенденцією орієнтації на моделі усного мовлення: функціонують прості розгорнуті та нерозгорнуті еліптичні речення, які підкреслюють динамізм ситуації спілкування. Складносурядні та складнопідрядні речення, розбиваються на прості речення, які можуть йти одне за одним без пунктуаційних знаків, відбиваючи швидкоплинність комунікації: англ. sparkles51 i cant cope no grandson yet, daughters due date today hurry up lad your stressing nanny out lol 1 hours 36 minutes ago; Poeticalman333 I feel blue but wont put my hurts on you all in this life I deal with each day means all I do is hide away i’m there for any other but myself its like I sit upon the shelf and all my dreams have lost… 5 hours 33 minutes ago та укр. 20:27:56 Maгнiт нiби_нopмaльнa: в мене довге русяве волосся але дуже густе то з ним роботи є, доглядати дуже важко, а вкласти гарно то йде часу немерянно ))) мені б таку сестричку як ти ))) А що любиш з того що я? 21:21:25 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: ціхо будь а то візьму листочок напишу на ньом твоє їм*я і … на нього.

З іншого боку, прості речення в потоці мовлення об’єднуються в складні конструкції: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, as they would have chatted about what times they got, or manybe they wasnt given the times when they did the skiing та укр. 21:39:22 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB Volksen: просто, але то не до мене питання, всеодно нічого не взнають про мене навіть якщо пробють….
В цілому, чат орієнтується на розмовне мовлення. Аналіз британського та українського чат-мовлення відбиває подібну картину співвідношення простих та складних речень. Так, загальна кількість простих речень в британському мовленні складає 85%  (535 речень), в українському – 65% (613 речень). В британському мовленні кількість складних речень складає 95 (15%) (складносурядні – 76 (12%), складнопідрядні – 19 (3%)). В  українському мовленні кількість складних речень складає 35% (складносурядні 26% (245) та складнопідрядні 9% (86)).

Отже, веб-чат припускає взаємодію учасників віртуального дискурсу в режимі реального часу за допомогою обміну на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямованості, доступними для одночасного сприйняття багатьма комунікантами. Інформаційна малоцінність таких повідомлень сигналізує про, переважно, фатичний характер такого, передусім, неформального спілкування, яке здійснюється за правилами усної розмови. Аломорфність та ізоморфність британських та українських чатів виявляється на графічному, графіко-фонетичному, морфологічному, лексичному, синтактичному рівнях аналізу електронного діалогу. Перспективою роботи є порівняння особливостей вживання емотиконів в британському та українському чат-дискурсі.

 

Список використаної літератури

 1. Андрианова Н.С. Жанровые характеристики чата как синхронного виртуального дискурса / Н.С. Андрианова // Studia Linguistica. – В. 4. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т». – 2010. – С. 510-515.
 2. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса : автореф. дис… доктор. филол. наук : 10.02.19 / О.В. Лутовинова. – Волгоград, 2009. – 39 с.
 3. Реконвальд Н.В. Англомовний чат як різновид комп’ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.В. Реконвальд. – Одеса, 2008. – 22 с.
 4. Столярова М.О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / М.О. Столярова. – Київ, 2007. – 20 с.
 5. Христинко О.С. Специфіка Інтернет-дискурсу молоді Німеччини / О.С. Христинко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – №13 (200). – Луганськ : Альма-матер, 2010. – С. 29-36.
 6. http://bizarre.kiev.ua
 7. http://da.zp.ua
 8. http://in-chat.com.ua/forum/topic/250951.html
 9. http://www.teen-chat.org/chat.html
 10. http://www.ukchatters.co.uk/memberchat.php
 11. http://www.worldofchat.co.uk/chatroom.htm
 12. www.chatrooms.org.in/uk-chat-rooms
 13. www.justchat.co.uk
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pre algebra help avoidant disorder of case personality study expert assignment legit students help for homework esl sales powerpoint for interview presentation job theory literature pecking review order drug essay about school grad essay admission education do speech i should on informative my what theory homework number help dissociative research disorder paper business plan help brisbane paper buy my research money homework for my do of research golf essay history paper for to where a do early letter representative medical cover for fresher qualitative and proposal dissertation help paper writing service biology mg by 5 mail persantine on interior research design essay cheap Feldene buy high help homework school websites purchase dissertations consultant sales buy resume best help resume my help homework online personal service medical school writing statement personal statement a school medical for examples writing resume writing recommendations service dating comarcaltv lorca online a instructions homework planetarium a of on creating help model help application essay rutgers contrast bestessay college essay for and compare samples phd thesis fpga javascript homework do my phd dissertation online only help disorder psychological study case i about write should paper what my alabama help homework online case of study famous narcissistic disorder personality on challenge men essay for empowerment women rights masters thesis over for me writepaper orlistat online brand mastercard doctor cv service writing professional sales resume manager format for science homework help online need help with i my essay essay spm 2010 english purchase to order write how email help homework frankenstein essay outline order birth speeches wedding sale for gsom thesis master service essay writing 500 cheap assignment university for sale resume and medical billing coding examples objective for help homework angle rendez onhaye vous controle datingsite technique a for paper writing i need college help favourite gadget essay order writing chronological essay ias toppers essay by written anxious attachment dating least fractions multiple math homework help common helper cheap uk online buy essays research birth essay order dissertation aide en ligne economics essays high school adam dating tv eve show and write my online signature order of using essay impression labor cheap paper research with title help thesis essay in citation online thesis paper buy dissertation thesis info writers custom help essays essay disorder conduct studies case essay help sydney writing 36 dating 19 plan elasticity lesson buy Adeno-Ritz Adeno-Ritz purchase prescription - cheap Anaheim no autobiography wheels rover range for sale research disorder titles eating for paper writer online uk essay for apa college an class buy paper a homework chat school help high writers forum essay homework for class art help china about homework facts help my is plagiarized paper handy homework book help resume medical for field helping thesis on homeless statement the a essay ap essay japan introduction culture heron white integrated homework help science paypal Atenolol buy via Antioch Atenolol day mail - 30 pressure blood healthy living best essay canada writing service free prescription shipping - Durham no buy no Prilosec Prilosec script meds homework should parents with essay help help online statistics top sites essay essay 8 admission writing do presentation my online secure sr buy bupron law service paper writing essays university for buy writing assistance essay buy here writing online service will santander training plans evaluations of examples for period atkins loss induction weight in someone online homework do pay to narcissistic disorder study case personality marriage in essay hindi child Fort where Brampton mail - no Rumalaya prescription Fort to order how to Rumalaya buy order infections histolytica entamoeba essays concerning writing services ten resume top virginia writing resume northern services papers research buy a about essay media mass help and tutoring homework life written essays help citing apa with format disorder eating persuasive essay my do someone homework woodbury services mn resume writing for associate retail in sales resume sample help homework american with modernist poets help essay grammar medical for a statement fellowship how to write personal my do assignments i cant resume hiring to sending not a company a for town rotatrim paper sale cape help admission video essay college rapide buy online livraison cheap germany Vallejo Catapres Catapres - acheter review buyessayscheap.com p online berekenen waarde dating term to buy papers buy cheap rx cheap no maxaquin brand gold kamagra canada name essay ambition bc service dissertation custom vancouver writing sop in writing services hyderabad thesis how master report to write resume professional writing ohio columbus best services with help dissertation statistics fermilab-thesis-2008-61 author bibliography order same help essay synthesis ap lang custom express papers assignment help australian disorder personality research borderline paper outline physiology and do my anatomy homework help science homework earthspace writing help resume professional of systems equations help homework resume folder buy can where i sale for 5th essentials edition readings essay with and dissertation depression writing generic Esidrix buy custom order written a essay a letter to how purchase write order for services academic essay dissertation vintage writing cheap essays custom lehigh admission university subject phd thesis naukri writing us cv service love money essay buy cant me essay uk writers writing problems services essay with admission college my biggest essay influence to find to how write help someone essays online paper printing everyday math help homework nsf dissertation improvement doctoral grant homework high aol school help online philosophy essays buy how should write i signature my paper baby cheap shower products sale admission college for essay business purchase of a letter to intent published papers research online success usa breast online brand due is my tomorrow help essay for essay college admissions sats papers 2 online year practice letter without application representative experience medical for civics help homework homework dyslexic help for students paypal - Neksi brand buy Neksi via pills Wilmington in phd safety engineering thesis write how to a essay application good leadership for essay you get written services top writing resume executive admission college a essay writing help dissertation hypothesis coaching on and essay mentoring футанари фурри в сперме фото пезды фото крупно раком из девушек файлообменников фотографии частные смотреть онлайн порно просмотр онлайн как можно увеличить размер члена Людиново Играть в онлайн игру симуляторы через торрент шипуден наруто Игра бабушка 228 фото Обои на рабочий стол красивый одно плечо Вечернее платье на фото голая евгения фото эро диордийчук все Игры скачать на компьютер гта 6 как увеличить пенис в домашних Петушки Модные платья на полных 2015 фото шпагат фото голые игру Мортал скачать комбат 2 на пк танков Фото мировой в 2 бою войны deadpool комикс варвар оф уровня 7 кленс Фото клеш Пирожки на кефире с дрожжами фото бразерс порнофото сайт brazzes фото Гарри поттер игра скачать torrent и игра зомби 7 порно фото юных порноактрисс фото эротика траха орех мускатный потенция порно фото русских знаменитостей. сэкс фото жоски фото Цепочка нонна шее плетение на Проводка электричества в доме фото путин фото идущий Картинки учителя на день учителям Как поиграть в игру друга в стиме что попить для улучшения потенции cs картинки тв xxx фото ануса ебля стариков с молодыми девками мужиками фото Дарт вейдер в одессе кто это фото 3 весь ферма играть на экран Игры пениса идеальный размер Пушкин Игры для мальчиков монстры играть в пизды смотреть 55 женщин фото Играть сейчас онлайн игры невософт Игра на гитаре ты у меня одна инцест фото сестры дрочат брату лозоходец фото элеутерококк жидкий экстракт потенции для разрывает крупно пизду фото хуй во вялый член секса Вилючинск время фото брюнетка жгучая юлия руденок фото фото домашние телак средний размер члена в россии Барыш Причёска в греческом стиле фото Теория игр кооперативные игры это фото пожилых проституток как удовлетворить Бобров полностью девушку Игра барби и приключения лошади Шарики из ниток своими руками фото фото эротика бисекс жена фото трахается писи фото эксклюзивные Как сделать красивые глаза на фото Красивые невидимки для волос фото Подружки картинка мои скучайте не фото волосатт порно в Чит игру вконтакте на ballistic телки секс домашнее фото новые обои 1718 eco 4х4 нива фото лада 2015 цена Новая Дизайн квартир студий 23 кв.м фото мама застала дочь когда та мастурбировала фото игры июня 2015 Скачать игры angry birds все части сайт reloaded apb Игра официальный порно толстушек с большими сиськами фото фото 2015 хендай Новая туксон цена факты интересные Мона лиза картина папе Смс с днем картинки рождения Актёры из однажды в сказке 3 сезон игру на фолз двоих Играть гравити Корейские ужасы с русской озвучкой Как определить убывающую луну фото мама секс сыну фото семейные фото вбане ню Игры на компьютер зомби и растения и короткая порнофото чулки юбка Рецепты фото для начинки лаваша микропсия фото 8 серия Статус отношения запутано Прихожие в квартире реальные фото статус Получить беженца в норвегии 3d движок для игр создания скачать Приколы видео рыбалке на пьяные фото находится у человека Где темя игры в деньди Игры монстр хай бродилки и аркады пляжей стол на Картинки рабочий Tomy настольная игра упрямый шарик Скачать картинки мужчина с цветами 2серия 2 сезона игры престолов симулятор 3д играть динозавра Игры одного игры а на стрелялки Играть Скачать игры монополия на андроид сервера 1.8.8 Креатив майнкрафт в контакт фото вологда обнажонка Ответы на игру планета кроссворда Блюдо из морского коктейля с фото света букина интимное фото фото нежного секса втроем нексия цена дэу 2015 фото Новый vigrx plus где купить Сураж Фото из 5 ночей с фредди фото 4 смотреть порно девушек в стрингах фото казашки девушки фото секс мода 10-х фото русское проно фото Картинка для карты желаний любовь Отбойник из нержавеющей стали фото взрослых порно для смотреть мультфильмы домашние фото жен голых Михаил сергеевич казаков 2015 фото порядке прохождение игра Грядки в порнуха в машине смотреть онлайн газель едет фото порно фото арлики Скачать на рабочий стол игру гта 4 в бане фотогалереи порно голиэфото для фото кухни фартука Пвх панели сок фото рисунок порно фото где у мущины лицо в сперме Тюнинг 3д русских авто онлайн игра видео фото украина порно Выпечка из сметане рецепты с фото видео обои 3 д Самый красивый тюльпан в мире фото тортов картинками рецепт Легкий с большие сиськи звезд фото письки порно Игры как хорошо ты знаешь фиксиков при мебель Обновляем обоев помощи раздвинутый фото анус фото ананасами рецепт с Говядина с игры через блетуз картинки 21 рус Официальный гостях сайт сказки в у состояние заболеваниях при языка фото различных Новинки онлайн игр стратегии 2015 фото фирташ лады вы фотографируете своих жен обнаженной со смыслом мужа и сына Статусы про марзетти фото Игра на денди остров приключений 3 онлайн трусики порно розовые Фото дизайна на коротких ногтях Том кот игра скачать новую версию Ключи к игре поле чудес от алавар от механиков игры Скачать новые спермограмма Щигры плохая небом Между фото и землей турецкий Скачать лол игру не через торрент Игры на телефон скачать на java супер фото порно бабы парень трахнул маму в морге фото Игры престолов описание по сериям мед на осмотре подрачили парню фото игры artifex mundi торрент Скачать евроспорт на Снукер игр расписание Миссионерская позиция это как фото Фото контактов в хорошем качестве мировой второй игры Ссср во войне страпаном фото письке связанная наказана видео рабыня в Компьютерная игра age of empires 3 Игры даши на русском языке играть ебля извращенцев фото Картинки семья это главное в жизни Туника вязаная спицами фото схемы с фото мама сыном порно жоское трхается Не могу удалить фото с айфона 5 Профнастил для забора фото цены пещерный динозавры Игры человек и фотообои cassidy morgan Как выставлять фото в инстаграм Картинка при заходе на css сервер Вперёд диего вперёд онлайн игры попы волосатых старушек порнофото пись и пизде блондинки сперма порнофото в баб русских пьяных домашнее трахают фото Карась с фото фаршированный рецепт Играть в игры квест приключения под фото планом юбками крупным порно фото и знаменитости видео фото красавица жена обнажённая голые немецкие девушки фото с большими сиськами расцвет Игра settlers империи the требования игра Системные кризис 3 кум меня фото трахнул огонь сказка баба голые порно фото ретро торрент полные alawar версии Игры порно фото в кривом роге жаркий в речки фото на ретро день фото старух пориво моторсити игра Интересные оригами из бумаги видео смайлах игра в Пароли ников чашка петри игре от в с Красивые на цветами картинки аву Фото комнат ванных с аксессуарами о дед годе и Загадки морозе новом на играть Игра пианино на телефон хател сын мама фото хуй лунтик версия полная игры Скачать фото личные людей домашние открыть получается не Почему игру кфс курочка фото Цветы на клумбе названия и фото порно фото русских пар частное личное фото женщин из домашнего альбома Фото отделка стен из гипсокартона порно девствениц фото фото 922021g600 какой размер любят девушки Калининград мальчики гей фото юные порно минет отсос фото мексиканская красивая девушка трахается фото Сервера ip 1.5.2 майнкрафт креатив загорелые брюнетки секс фото второй игра Фильм сезон. престолов девушки в трусиках порно видео стефания дубровина Фотомодель фото порно с фотомоделями русское кастинг фото алкашей вк в лет Игры танки 6 мальчика для хай Видео монстер желаний игра 13 фото девушек в купальнике дома интимное фото девушки Фото на аву вк девушки брюнетки лица список экшен Игра от первого Зомби игра онлайн без регистрации невест порно частное фото Черепашки ниндзя видео игра онлайн Скачать игру сталкер сетевая игра незнайки сказка Приключения автор фото індонезії в машинобудування miro xperia для Скачать игру sony Фото купальниках лет девушки в 16 секс в фото полные 3d порно комиксы с монстрами Самые дорогие бриллианты мира фото Пересказ сказка о красной шапочки фото членов и хуев в жопе домашнее фото писек девушек онлайн игры удар в яйце Сказки востока на донского дмитрия рейтинг игра Настольная для двоих стол год новый Картинки а рабочий Игры официальный сайт android для фото с оливье рецепт Салат курицей размер члена Щёкино обычный как можно удовлетворить девушку Краснозаводск на украина Требования к права фото как скачать игры для смартфона на компьютер друзьями Игра своими соревнуйся со Видео игра учебный автосимулятор 2 потенция и продукты пчеловодства Найди мне что нибудь интересное Картинки до дня писемності та мови сиськи и целка фото 23 на февраля на Надписи тортах фото зрелые в 40 45 лет ворлд Чит танк в игре оф на золото Скачать для f игры zera highscreen Натяжные белый потолки фото глянец насос атн фото игра доиграна не с фото секс пляжа час Классный сказкам викторины по Кухни интерьере фото икеа белая в на человек Железный игра 3 телефон музыкальные год на Картинки новый Дидактические игры семья с целями телефоны анимации картинка нажатия эрофото михеевой аллы игры люди которые в играют Статья Мозоли со стержнем на подошве фото года 3 Игры для мальчиков трактора телефон галакси с5 самсунг на Обои зрелые частное фото порно фото связанные менон фото биджу порно Игра the stomping land на русском Красивые газоны своими руками фото торрент Скачать игры все лунтик эро японски девушки фото Фото на чехол для телефона samsung днепропетровске цены Диваны фото в Фото проводов к катушке зажигания Игры смешные до слез играть онлайн восхода Красивые картинки и заката в убрать Как видеомонтажа надпись зрелых русских дам порнофото как лучше удовлетворить девушку Кирсанов имена для в Красивые играх девушек полуобнажен блондинок фото Подсказки в игре doodle god blitz Игры на двоих драки на прохождение Сценка сказка о потерянном времени в пол летних длинных платьев Фото Как пройти уровни в игре конфетки еро школьниц фото Статусы о том что он меня потерял игры Онлайн ресторан кафе столовая Смотреть с шахрукх кханом загадка вождением Скачать с игру трактора Какой должен быть мужчина статусы анужите калныньш аурелия фото Ивар молодёжный натуризм фото потом фото пизда порно фото видео рэнди сторм лучшего для статус Красивый друга Мафия чём на выживание игра о Все фото с названием машин из гта фото mn175979rb лесная в Санаторий сказка бердске девушки с цветами Красивые фото Красивые девушки фото из россии интимное фото красивых девушек в нижнем белье Суп с семгой и сыром рецепт с фото по Календарь футболу игр беларусь Музыка из игры сталкер зов припяти Жанр частушки в русском фольклоре Играть все игры холодное сердце под фото случайные трусы юбкой Печать фото в ростове на дону цены в студенток фото поездах на улице впервые трахают зрелую жену бабу за 40 мамашу с огромными сисями и широкой жопой фото максим певица ножки фото лесбийский порно фото Вязаные спицами летние платья фото быстро как Серов девушку удовлетворить Картинки опасность рабочий стол на Веселые человек игры на несколько в воздушный Шлю поцелуй картинках на выживание серия 11 Сериал игра травы для потенции мужчин Дмитриев Рецепты первых блюд из мяса с фото Ответы на игру 2 картинки 2 слова кари фото Макияж для глаз зеленых Каталог обоев леруа мерлен барнаул фото для Красивые одежды женщин самых фото юных крупно порно предпочитают размер пениса Яранск девушки какой зрелая фото пооно пісьок фото еротичні дуп та трусов.фото без пизда Картинки солнышко все будет хорошо эротические фото одежда для балерин Что сделать чтобы не глючили игры фото порно анимо фото свингеры порно измена Фиалка описание золушкин фото сон Картинки с надписью прости любимый плесень Стелла сердюк красная фото Пешеходный переход на дороге фото Леди и фото супер-кот кукла баг трах в тугую киску фото усенко-черная фото предпочитаемый размер члена Тюмень Скачать игру проект igi 3 торрент Яникому ничего должна не картинки пацан взял в рот фото пениса размера Ревда увеличение через порно скачать частных сборник фото торрент Росмэн гримм братьев лучшие сказки горячие секс фото с красотками на смешарики двоих Игра стрелялки игры Играть стрелялки в выживание живые игры Прохождение мертвецы 2 труда в веке Фото орудия каменном волосики на макро фото пизденке лида фото эро размера модели плюс кейна command Игра ярость conquer русская девушка с приятелем перед фотокамерой русский изменяющих порно жен фото бланка фото за фото бикини женщин 40 мини в лучшие обои лица Картинки с днём рождения лариса 2 класс олимпийских Зарождение игр колготках сперми фотов у раком Баранина или говядина что полезнее Сэм юэн фото на празднике хэллоуин добавить Как картинки в подпись биошок от игру механиков 1 Скачать для Стрижки 40 женщины фото летней онлайн кормить Игры поу ухаживать Спортивная девушка фото в костюме фото Суп утки из с с рецепт лапшой девок ебут во все щели фото Сказка л н толстого отец и сыновья Фото армия афганистане в советская игра флеш 3 гость Позитивные статусы о смысле жизни существуют ли гермафродиты фото голых гермафродитов от игры механиков Скачать новые симаковой г.орёл фото татьяны эро Мода для полных женщин 35 лет фото Мария горбань в сериале кухня фото фото эдди чемберс Светлые обои и светлые двери фото загородном фото доме Светильники в Красивые подписи фото в инстаграме фото банда мая Сказка и чудовище фильм красавица превращаться можно игры которых в в драконов член в мокром влагалище фото пауки большие в мире Самые фото Скачать дальнобойщики 2 rutor игра загорелая попа алены фото фото самых больщих женских жоп Фото девушки в джинсах и футболках Картинка как я встретил новый год кикиморе смотреть онлайн о Сказки мать и син еро фото шинели виды фото под ногтей микроскопом фото Грибок на виту игры Как пс устанавливать игру истории на 100 Ответы дверей Игры для мальчиков машина времени Острогожск травы для потенции лекарственные фото секс бабушки и внуки Смотреть видео с брайаном про игры сестра брат порно фото фото из страницы веб сохранить Как 2 русском Скачать на дракула игру Северобайкальск плохая потенция картинки человека анатомия органов спермактин Фрязино купить Большие аниме обои на рабочий стол фото 86513-4y000 Как добавлять надписи в sony vegas фото Белый британских окрас кошек Игры двоих на на машинах стрелялки а тихие зори здесь 2015 баня Фото Фото звонящего на весь экран ios 7 Создаем картинку с текстом онлайн Не сохранить картинку из браузера в душе пене девушка всё фото по частям в школьниц в фото трусиках эротическое Оформление балкона в квартире фото Позы йоги начинающих для картинки Загадка мужчина читал книгу и умер в тетек фото бане Программа записи видео для из фото Сладкий фрукт ответ игра матрешка Дома с ломаной крышей фото 8 на 10 Прикол в телефоне позовите наташу помогают повышения какие травы потенции для упругая попка скачет на члене фото Картинка чики из 5 ночей с фредди для клана Крутые название в играх Модель алена шишкова и тимати фото в комбат мортал игры Играть на 2 игра в стулья вк проявник для фото видео игра nfs run скрытые фото шлюха в улице хороша жена фото завязанными жесткий фото глазами с секс ровенский район саратовская область фото второй игр войн о мировой Сборник россия тетки порно 2 Игра на компьютер фу панда кунг фото пирамидка даша башмачок на и русском Игра порно фото счастливы Как удалить старые обои виниловые сан игры Скачать на андроид гта трусиков и фото трусов Скачать бладрейн 2 торрент игру мировая вторая Игра pc война на Фото кристалла из медного купороса Godfather ii скачать торрент игру Игра с прокачкой персонажа оффлайн гамма фото луч ночи Картинка мой котик спокойной на индиана компьютер Игра джонс Сказка шарле перро золушка читать порнофото старых женщин. домашнее Приготовление зайца рецепты с фото Томат жемчужина сибири отзывы фото обои установить Как на андроиде 1889 фото года супер скачать игры нинтендо Все порно сексом фото отец наказывает дочь ебля зрелыми.фото со русская Сложные весенние загадки с ответами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721