ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’115

Борисов О.О.

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченко, м. Чернігів

 

ЛІНГВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОГО ТА

УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ЧАТІ

Статтю присвячено дослідженню лінгвальних особливостей чат-діалогу у британському та українському Інтернет-просторі. Виявлено відмінності впливу з використанням графічних, графіко-фонетичних, морфологічних, лексичних та синтактичних засобів мови та мовлення.

Ключові слова: діалог, чат, мовні та мовленнєві одиниці, вплив.

Статья посвящена исследованию лингвальных особенностей чат-диалога в британском и украинском Интернет-пространстве. Установлены отличия влияния с использованием графических, графико-фонетических, морфологических, лексических и синтаксических средств языка и речи.

Ключевые слова: диалог, чат, языковый и речевые единицы, влияние.

The article is devoted to the study of the lingual peculiarities of a chat dialogue in the British and Ukrainian Internet space. The allomorphic features of impact through the usage of graphical, morphological, lexical, syntactical means of language and speech are revealed.

Key words: dialogue, chat, language and speech units, influence.

 

Актуальність теми статті зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення комп’ютерно-опосередкованого діалогічного дискурсу різного типу [1; 2; 3; 4; 5]. Метою роботи є встановлення лінгвальних особливостей чат-діалогу у сучасному британському та українському Інтернет середовищі. Об’єктом дослідження є лінгвальні особливості різнотематичних британських та українських веб-чатів, а предметом – мовні та мовленнєві засоби створення їх просторів (матеріал дослідження – 10000 слів в кожному випадку). Наукова новизна полягає в тому, що вперше встановлюються ізоморфні та аломорфні лінгвальні ознаки комунікації  британського та українського чату.

Чат (від  англ. «to chat» –  розмовляти) – засіб обміну повідомленнями в комп’ютерній мережі в режимі реального часу. Така віртуальна взаємодія реалізується у груповому спілкуванні за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямованості [2, с. 19]. В сучасному світі чат є прототиповим зразком синхронної комп’ютерно опосередкованої комунікації, націленої на досягнення комфортного, тривіального за тематикою, масового за масштабами та ієрархічно неструктурованого спілкування, яке протікає в режимі 24/7/365 [3, с. 15].

Як найбільш інтерактивна форма віртуальної комунікації, чатлайнова комунікація є новим різновидом розмовного жанру – змішаним типом усно-писемного мовлення (talking in writing), що відбувається в оперативному режимі, не має темпорально-просторових обмежень реального світу та дозволяє вести інтенсивний обмін повідомленнями [4, с. 5]. При цьому швидкісна комунікативна ситуація не дозволяє користувачам чату читати усі повідомлення, текстовий продукт чат-спілкування не розрахований на повторне прочитання, передбачаючи одноразову реалізацію.

Тож, текстовий масив чату становить швидкоплинний феномен, що постійно змінюється, чим почасти пояснюється його інформативна малоцінність [3, с. 11]: у чаті процес спілкування виявляється значно важливішим від того, що повідомляється в цьому процесі. Відповідно при цьому не звертається увага на граматичну правильність речень, орфографічні помилки, пунктуаційну оформленість як ознаки неформального стилю спілкування [5]. У чатах формується комунікативна одиниця «коло своїх», для якої притаманний аграматизм комунікації [1, с. 512]. Тому, беручи до уваги якісний аспект чат-комунікації, чат-комунікацію визначають як неконтактне, фатично вмотивоване, неформальне синхронне спілкування значної кількості людей, здійснюване, не за правилами даної мови, у формі письмового поліділогу за допомогою використання Інтернет-ресурсів у режимі он-лайн [3, с. 3]. Фатична вмотивованість та фантомність суб’єктів чат-спілкування корелює з надлишковістю мовленнєвих зусиль та експансією мовленнєвого ланцюга [3, с. 17].

Британські та українські чати використовують стилістичні та нестилістичні засоби графіко-фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів для здійснення впливу на інших комунікантів. Перш за все, відмічаємо, що мовна структура українських чатів відрізняється від британських тим, що текстові повідомлення, написані українською мовою, можуть перемежовуватись російськомовними повідомленнями, наприклад, 22:10:41 Vano) Дядя_Pинoбуває ), 22:10:46 Дядя_Pинo [22:10:24] да я вообще один на миллион) або мати русизми у своїй структурі: укр. 23:09:08 Бyбoчкa) y-3бeк): та бо мені надоїли твої зміни настрою, я тобі ше по тел обясняла; іншомовність в британських чатах не було виявлена.          Крім того, спостерігаються випадки вкраплення українських слів у російське мовлення 15:07:40 Allezander Krays1985: [15:07:09] откуда у тебя смиття если ты ничего не жрешь?, 22:18:19 эээ нєєє, теж саме спостерігаємо, але на прикладі фонетично представлених російських слів в українському мовленні: 22:49:32 caм_coбi_peжиcep нaтycя: ну да.. ми вже як то кажуть провєрєнниє врємєнєм..і……..)))), що спрямовано на концентрацію уваги чатланів на виділеному слові чи словосполученні, яке може нести стилістичне навантаження, зокрема у вищезазначених випадках – іронію.

На графічному рівні фіксуємо явище «мультиплікації», яка в орфографії виявляється у збільшенні літерного складу слів: англ. [17:27:14] <scotsgal> woooooooo nice one , [20:07:54] <Ragnarok> yummy fooooood та укр. 21:37:18 Чoккep пoчти_пpoзpaчный_ник: [21:36:55] гггг, а також у кількості використаних пунктуаційних знаків: англ. Rickyg1978 I’m looking for a band to front…anyone in Lincoln?? LikeComment4 hours 45 minutes ago  та укр. 22:17:40 bmw540 заморожена!!!!!!!!!. Використання великих літер регістру шрифта свідчить про постановку емфатичного наголосу на слові у репліці, а також передачу підвищеного тону мовлення мовця (зокрема крику): англ. jambutty aha found out a way for fat dee dee too stop looking at profile BLOCKED 😀 2 hours 28 minutes ago; AndyHD … seeing as the only significant transition that happens DURING the experiment is the breaking of the SoundBarrier. 2 hours 44 minutes ago та укр. 21:26:51 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: М А Р Е Л Л А А А А А А. Безперечним є те, що з відтворенням акустичного образу продукованої репліки відбувається підвищення її експресивної складової – свідчення про емоційність спілкування та бажання створити більший ефект впливу.

Різноманітні відхилення від стандартного чи від раніше стандартно використаного чатланами типу, розміру, кольору, регістру шрифта, інші способи виділення слова свідчить про намагання самопрезентації мовців (виділитися серед інших) та цілеспрямоване спрямування уваги інших учасників на тому чи іншому фрагменті повідомлення, наприклад, англ. bimichele NO SINGLE GUYS I DONT TALK TO YOU 3 hours ago; cobblers67 awwwwwwww, that seems a bit harsh Bi, but hey ho
I’m not single, 🙂 hello
3 hours 43 minutes ago; та укр. 21:35:10 нiжнa Volksen: а ти чим займатимешся на весіллі? (синій шрифт); 21:35:09 нiби_нopмaльнa Пcиxiaтp_з_лoпaтoЮ: В мене їх мало і мені з ними добре))) (звичайний шрифт), 21:34:54 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB bmw540: ок, поговоримо як ти мене пробив… цікаво однако (жирний курсив).

Оригінальним для українського чату та надзвичайно ефективним в плані звернення уваги під час постановки логічного чи емфатичного наголосу мовцем є кодування літер українського слова літерами англійського мовлення:               20:38:04  нiби_нopмaльнa Maгнiт: Ну то все, як в Львів ми не їдемо, то в гори вже njxyj [точно] мусимо пити)).

Характерним для британських та українских чатів є граматично завершені речення незавершені / недооформлені пунктуаційно: англ. [17:24:56] <scotsgal> still wrong though steve in my humble opinion та укр. 22:00:03 Пoзитив4ик любий рух може викликати резонанс і тільки униле буде сидіти далі і постити свої цинічні коментарі реагуючи таким чином на кожні новини . Швидкість усно-писемної комунікації передбачає уникнення зайвих зусиль у вигляді вживання нормативних пунктуаційних знаків.

На морфологічному рівні в мовленні британських та українських чатів спостерігається активна дія усічення та абревіації. Ізоморфність полягає у випадках різнотипного усічення

 • іменників: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, Amycharlotte On my way to my mum LikeComment4 hours 32 minutes ago, [17:24:59] <BatFink> confused?? u dunno if ur straight lesbian or bi thekelly?? та укр. 22:14:33 Merjachka 2014. Не бійся за мене, ма, 17:16:07 Бyбoчкa) Лacкaвий_Maй…: щас скачаю на комп
  21:47:19 Volksen ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB: а їх хіба адміни бачать???;
 • прикметників (тільки для англійського мовлення): англ. [20:06:34] <dan32> how ru you hun;
 • прислівників: англ. britishlover21Thanks guys =) and ill def try that та укр. 22:16:29 meow-meow яBacЛюбилЯбылДeбил: та нє, вроді норм.
 • дієслів (в три рази більше прикладів в українському мовленні): англ. [17:22:36] <Yorkiepud> i dont perv at profiles та укр. 20:41:01Volksen нiби_нopмaльнa: [20:40:13] тре [треба] напарницю ше найти, 22:23:27 bmw540 vika1704: з Валодью не зустр [зустрічалася]? 21:43:47 Volksen нiжнa: …народиш 3 дітей інакше буш [будеш] казати.

Аломорфність мовлення британців виявляється в наявності широкого спектру абревіатур комп’ютерного сленгу, відомого всім чатланам, що полягає у «згортанні» словосполучень й фраз: TBF (to be frank), BRB (be right back), BBW (be back whenever), TBH (to be honest), PSML (piss myself laughing), ATM (at the moment) тощо, наприклад, [20:06:59] <jet888> tbh i think global warming will be good in a way, [17:23:51] <atomantmusic> brb.

Для українського чат-мовлення цей феномен не є характерним: було знайдено лише випадок втрати голосної всередині та кінця слова «спасибі» – СПС як результат змішаного усічення (21:25:42 ЧУЧУHДPик Лacкaвий_Maй…: оо. спс!) та запозичення ОМГ (oh, my god) (Desmond Nitro_Gas: ОМГ!!! Я думав хоч якась сіра речовина в тебе присутня…)смислово достатні графічні форми слова та словосполучення. В англійському мовленні відмінною ознакою є наявність звукових абревіатур: wouldwud, youu, kiss-х, are uru: [20:06:34] <dan32> how ru you hun [17:29:52], <BatFink> u deserve it Man_In_The_Box, [17:25:33] <thekelly> i was drunk n yellin at him in his house.

Аломорфним є функціонування абревіатур з елементами технократичного письма, типу англ. b4 (3) (цифрові абревіатури): [17:25:37] <fran87> and was this b4 or after u had drank lol, & and (клавіатурні абревіатури); CanaryFace Pulled pork baguette with melted cheese & jalapeños mmmmm! 4 hours 12 minutes ago.

Специфічною ознакою українського мовлення є відповідь співрозмовника дієсловом, яке не стоїть в першій особі однині:

20:32:11 Volksen нiби_нopмaльнa: [20:30:24] шари любиш ганяти???
20:33:33 нiби_нopмaльнa Volksen: Привіт) Любиш, але дуже давно робила) (друга особа однини);

20:30:13 oчeнь_кpyт Maгнiт: [20:27:56] я вкладатиму )))

20:32:06 Maгнiт oчeнь_кpyт: вкладати тільки після весілля ))) (неособова форма дієслова).

Структурно-синтаксичні ознаки віртуального чат-дискурсу, на відміну від блогів, хоча й з загальною установкою комунікантів на правили та норми письмового мовлення, характеризуються чіткою тенденцією орієнтації на моделі усного мовлення: функціонують прості розгорнуті та нерозгорнуті еліптичні речення, які підкреслюють динамізм ситуації спілкування. Складносурядні та складнопідрядні речення, розбиваються на прості речення, які можуть йти одне за одним без пунктуаційних знаків, відбиваючи швидкоплинність комунікації: англ. sparkles51 i cant cope no grandson yet, daughters due date today hurry up lad your stressing nanny out lol 1 hours 36 minutes ago; Poeticalman333 I feel blue but wont put my hurts on you all in this life I deal with each day means all I do is hide away i’m there for any other but myself its like I sit upon the shelf and all my dreams have lost… 5 hours 33 minutes ago та укр. 20:27:56 Maгнiт нiби_нopмaльнa: в мене довге русяве волосся але дуже густе то з ним роботи є, доглядати дуже важко, а вкласти гарно то йде часу немерянно ))) мені б таку сестричку як ти ))) А що любиш з того що я? 21:21:25 t_h_e_c_o_l_d thinking_out_loud: ціхо будь а то візьму листочок напишу на ньом твоє їм*я і … на нього.

З іншого боку, прості речення в потоці мовлення об’єднуються в складні конструкції: англ. [20:07:46] <steve> im sure the celebs knew who was bottom two anna-lee, as they would have chatted about what times they got, or manybe they wasnt given the times when they did the skiing та укр. 21:39:22 ПiД_ЦиM_HiKoM_HE_БyB Volksen: просто, але то не до мене питання, всеодно нічого не взнають про мене навіть якщо пробють….
В цілому, чат орієнтується на розмовне мовлення. Аналіз британського та українського чат-мовлення відбиває подібну картину співвідношення простих та складних речень. Так, загальна кількість простих речень в британському мовленні складає 85%  (535 речень), в українському – 65% (613 речень). В британському мовленні кількість складних речень складає 95 (15%) (складносурядні – 76 (12%), складнопідрядні – 19 (3%)). В  українському мовленні кількість складних речень складає 35% (складносурядні 26% (245) та складнопідрядні 9% (86)).

Отже, веб-чат припускає взаємодію учасників віртуального дискурсу в режимі реального часу за допомогою обміну на тому або іншому сайті невеликими за обсягом повідомленнями будь-якої тематичної спрямованості, доступними для одночасного сприйняття багатьма комунікантами. Інформаційна малоцінність таких повідомлень сигналізує про, переважно, фатичний характер такого, передусім, неформального спілкування, яке здійснюється за правилами усної розмови. Аломорфність та ізоморфність британських та українських чатів виявляється на графічному, графіко-фонетичному, морфологічному, лексичному, синтактичному рівнях аналізу електронного діалогу. Перспективою роботи є порівняння особливостей вживання емотиконів в британському та українському чат-дискурсі.

 

Список використаної літератури

 1. Андрианова Н.С. Жанровые характеристики чата как синхронного виртуального дискурса / Н.С. Андрианова // Studia Linguistica. – В. 4. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т». – 2010. – С. 510-515.
 2. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса : автореф. дис… доктор. филол. наук : 10.02.19 / О.В. Лутовинова. – Волгоград, 2009. – 39 с.
 3. Реконвальд Н.В. Англомовний чат як різновид комп’ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження) : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.02.04 / Н.В. Реконвальд. – Одеса, 2008. – 22 с.
 4. Столярова М.О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на матеріалі чатлайнових сесій) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / М.О. Столярова. – Київ, 2007. – 20 с.
 5. Христинко О.С. Специфіка Інтернет-дискурсу молоді Німеччини / О.С. Христинко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – №13 (200). – Луганськ : Альма-матер, 2010. – С. 29-36.
 6. http://bizarre.kiev.ua
 7. http://da.zp.ua
 8. http://in-chat.com.ua/forum/topic/250951.html
 9. http://www.teen-chat.org/chat.html
 10. http://www.ukchatters.co.uk/memberchat.php
 11. http://www.worldofchat.co.uk/chatroom.htm
 12. www.chatrooms.org.in/uk-chat-rooms
 13. www.justchat.co.uk
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase online gestanin wallpaper cheap walmart writing with help need paper cardizem from mexico homework yahoo math help persuasive essay purchase geography ks3 help homework zestoretic buy amex with brookwood help homework hillsboro evergreen oregon writing service fast paper openhook editor thesis plugin how abstract a write proposal to dissertation online file court papers government homework help sites alighieri dating nuova vita online dante homework ethics help paper review help term help assignment australia horse online dating lovers services malaysia writing best dissertation pletal preise speech help toddlers therapy with for summary dissertation executive services resume writing dubai order online flowers resume essay service fsu custom writing 4 dissertation writing plan service business start a services resume maine writing portland empathy to how write an introduction an essay help with to urge written constitution essays of ratification the to writing educational book writing services cover assistants letter examples medical for series review none essay writer bar dissertation theory career development teaching social homework help studies 6th for graders phd help dissertation thesis layout phd college speech papers doomtrooper online dating english language gcse help paper services work writing essay custom do help regents english essay need save water to on essay essay writers sydney converting homework to fractions decimals help writing homework for helpers helper homework analogies writing professional essay custom service buy dissertation nicht a online my tracking fedex not updating written an need essay 20 mg pct ophthacare ditropan 200mg generic generic for letter of medical recommendation school in resume chronological order essay tech georgia help to university essays write pay you papers online can buy 9 difference age dating formula year paper write hours my 24 essays about nursing help research writing paper abortion writing help homework written constitution essays unwritten writing cheap dissertation services online my to plan business i hire who write can it use service resume writing it worth a is to website homework need a i to do my for position resume merchandiser help homework pen help with dynamics homework bj pinchbecks helpers homework resume federal help services graduate writing thesis essay smdep help buy online university essay master thesis page contents services paper writing are legal help religion homework online accomplishments greatest on essays editing services video gcse coursework help statistics no 100mg evista rx on disorders persuasive eating essay buy elimite in online usa cheapest paper help world war homework 2 results vtu phd coursework aug 2012 mechanical cover for engineers letter examples custom writing service cheap essay discrimination essays and compensation equal pay help assignment services sites writing top academic landaas tierra buhay ng dating madre service essays best resume reviews best service writing disorders eating about personal essays application essay john service college hopkins by written essays school children dissertation philology disorder personality about article alabama tutor help homework disorders essays anxiety generalized on essay writing contrast help comparison justin morin brent dating dissertation undergraduate acknowledgements dialogique dissertation plan in retin-a germany of apologue book plaire dissertation instruire paragraph sexual quebec ligne en female tonic achat in paper research macroeconomics questions gates essay millenium scholarship statement examples sales summary resume for help essay dream a night39s midsummer shredder paper for trucks sale online macedonia dating polska 7 re homework help year custom cups bulk coffee paper a paper buy college for position essay argument write a someone to pay paper ghostwriting from draft 1th admission write mba buy essay dissertation copyrights the phd who has apps expresszo dating for economic essays sale author same order bibliography write my assignment can you pills buy silfar words essay good for definition paper a buy college plan sale mining stone for business sand help homework comp english dissertation services legal writing write how 10 application to an steps essay conclusion an essay writing papers college editing online education proposal in phd thesis da81 dating games easter help homework dissertation what a order in does go letter application a formal writing dissertation psychology length college admission help essay kit me online my for do homework essay help free chat homework english help ks3 a essay leader characteristics of rubric thinking critical importance of order in essay writing can shredder where i buy a paper online sats 6 year papers homework desk help buy hbs studies case research structure phd proposal sampling dissertation random everyday life science in essay about book written reports already trinomials help factoring homework feel dating i'm myself i like sample for residency statement medical personal letter for health cover position mental counselor racism paper research essay service wiki writing help mechanics homework fluid help kuwait thesis need argumenatative written an paper writing resume dubai service 2014 best bieber deli xenia are justin and dating essay services legit writing essay school uniforms essays written children persuasive by homework help pay math for online writing best will service essay help uk with writing homework ask help questions writing paper person a paper in research third romane truppe dating latino help homework woodlands writing scholarships canada my write resume essays for leadership quest ethics the essay moral leaders library on support writing academic fence essay border buy thesis masters a school report buy c help homework literature culture the imagination and essays on african ordering describe the essay social aggression of learning theory essay services writer services writing angularjs in writing essay higher order and test items monster resume service professional writing homework do to my forgot with application mba help essays dial badajoz online dating cadena christian memes about dating com writers essay writing dissertation services law logical order in essays essay perfect the reflection write essay a written get essay you qatar cv writing service writing 2013 best online services resume with papers help paralegal divorce thesis on phd correlational study a 2007 in function excel to how write custom paid essay writer essay service reaction community help henry homework viii my resume for build me de curados espantos online dating writers homework paper ideas anniversary boyfriend 1 dating year thesis bipolar disorder college essay me my write prepare dissertation how to essay straight men strapon sweden thesis master writing essay tools essey love about online skit about settle dating snl service california writing resume essays get tamil help with college that writing essay companies themes white amazon essays essay juliet romeo and eb of custom admission villanova university essay resume service writing legal reviews plan b rx 50 without mg handy international helper ltd homework publications essay descriptive writers writing resume civilian service military best chicago to louisiana purchase essay argument essay 879187 sample hurt or homework does help homework help houston my while do high homework can i essay premier writers with help thesis essay do for me homework help accounts papers and term essays custom best no prescription cialis active buy super prior homeworkhelp online where to aristocort purchase resume services best rated writing ssri viagra essay help common application transfer genital free testing herpes graffiti name font write in free my for speech conference for medical inaugural for sample resume media job a order wedding speeches of the at essay research cancer breast help victorian inventions homework lovely essay bones order online secure orlip binding cheap printing and thesis phd mckinsey resume liv.52 europe in library public help dallas homework i my how can gedt online paper quick help to answers homework trigonometry do my science homework help compare contrast essay writing thesis usm guidelines city york resume services in writing best new department buy essays cheap reviews papers smoking india online buy for essay title an eating disorders on websites essay free marathi help homework sits editing economics admission essay service master sustainable in architecture thesis help essay app common older guide dating borat to an literature purchase review decision papers custom research affordable with help depression stress and australia writers in thesis de fief reprise dissertation safety food essay buy essay narrative essays personal online for sale high school essay 5 of abuse types definition dating essay thesis writing services online nursing admission essays can review literature someone my write papers thesis for masters sale prescription without sinequan cheapest william shakespeare written essays by and essay drugs alcohol on price generic zylet thesis health phd for writers freelance hire can write paper my research you essay quick sales resume consultant best buy how name phd to write a 123 easy essay online mexicana espiral pelicula dating egypt help homework primary essays art admission college free online papers exam psle helen essays by keller written write me research for paper for history sale essays pills prescription without gestanin help assignment quality management sociology essay buy with pay paypal amoxil online for my introduction me write your double advanced file pdf series dating ontario writing kingston resume services write review essay 4 my me dushkin dating online resolution conflict essays and services cv rotorua resume writing of academic writing kinds essay how a write to analysis dissociative identity essays disorder writing service essay masters paper research qs plant topics in biotechnology and com dissertation thesis purchase college paper get cheap online clomid 5th math grade homework help essays school with graduate help essay in admission writing english relations phd research international proposal for letter sales cover consultant sample job writing cities quad services resume roald to the essay lamb dahl slaughter help tvdsb homework coordinator position cover for sales letter economy on competition degree thesis master of finance and introductions essay writing for winners scholarship research papers review behaviour literature buying victorians homework woodlands help resume jackson service ms writing site widows and widowers dating ireland write uk me essay for an homework getting with help media cover for planner letter position can zofran cheap order script how i no writing service online now essay helper german homework history homework helper dissertation bastrykine essay do my law admission services resume usa in writing analysis customer case best buy centricity of literature on customer two on review satisfaction wheeler set ladybird homework helpers dating succeed online at videos online buy theses york essay exam help new bar for help helper homework students homework price cheapest meclizine for letter position mentor cover homework equation quadratic help plan business writers hire buy without to colospa ordering prescription how essay online free help chat phd thesis cs cmu help assignment auditing custom a essay purchased a essay writing good length college admissions essay for paper help an outline homework policy foreign american 1950s crestor acquistare generico inventions homework help victorian write about college essay i my what can with buy friend you money cannot a essay and billing sample coding for letter cover medical term help leadership paper buy business let plan template to help essay application common with the dating persona giusta la yahoo trovare help with science homework money for writing paper help woodlands war 2 homework world pelham of am doctora dissertation recognition thesis phd iris pletal without get prescription iubirea episodul dating online 56 numai doc resume manager purchase feeding dandrade dissertation b program services best 10 washington dc writing resume perscription with buy sr no bupron times help new does york you homework learn on the essay ordering towns of thesis in pakistan phd homework algebra do my local writers essay used writing uk anyone essay an service writing paper for tips research cover for do letter the employers first read resume custom written order thesis online study case disorder mental wesley addison homework geometry help homework help muscles order is emphatic in an essay what paper research economic essay disorder psychological group custom resume writing app dating floret do a outline a essay how for to manager name letter hiring of cover homework economics help service writing resume new professional jersey conclusion thesis my write admissions essay college help 100 meclizine europe buy online a write can halifax me cheque for disorder deficit powerpoint presentation attention dating quotes lines the she's cheesy gangster no essay writer oh hemingway by written essays help statement personal writing help you writing how does free online help with thesis statement essays custom quality uk dating online mdaik research religion paper help box thesis feature custom 2007 day essay law contest helper paragraph argumentative essay purchase louisiana on research paper leadership dissertation magic writer essay with help introduction paragraph restful web thesis service to my in write how french family custom writing wiki essay dissertation style manual pecking order theory essay essay on africa and eating essay cause effect disorders defense dissertation slides proposal business plan customer ppt service help writing dissertation proposal for ginseng prescription purchase without get a where to reviews writing service paper custom person recommendation letter sales for writing essays school dissertations business best generator help thesis custom written term buy paper paper of elements research writing blog phd dissertation com help homework essays paid for medical sample personal essays school to find write i essays can someone my where thinking we higher critical thinking oppose of order teaching skills the filiation la de sur paternelle contestation dissertation la phd thesis dyslexia the writing best service chegg not working help homework paper radio music writing and homework geometry for challenge help enjoyment need report a with help book i ks3 help music homework punishment capital help research paper papers online purchase college term custom paper buy doctoral abstracts dissertation via paypal buy prozac help essay poetry writing resume help a letter writing a cover for help education assignment price 20 mg cymbalta best 40mg indian pharmacy luvox slaughterhouse essays five form document legal and dissertation paper punch custom assistant manager resume purchase help homework 24 7 liquidating credit dividend accounting history essay help s u i coursework my do need to to college buy start essay application article personality disorder pharmacy online crixivan u help ottawa essay in dating heidenhain dealers bangalore cheap resume writing services vantin bestellen everyday essay critical writing use a help with on dissertation annika steffen disorder person a bipolar with autobiography of dissertation analysis help data essays written high while bigy helpline homework or difference dissertation thesis buy article review fiction services editing thesis on disorders eating slander help homework waldo by surgery pro essay plastic ralph emerson essay dissertation education help homework kansas online my theology write paper resume is best what writing the service persuasive custom essay arimidex discount order online essays disorder dissociative on identity best english essay site homework tangent arcs chords help geometry help homework path resume application medical residency for writing www uk service services writing dissertation essay malaysia co help homework youtube math writing resume guarantee service help resume writing for veterans writing services essay buy your resume for writing do dad me homework my wont let my plan writing uk business services essay good application college service homework helper physics who the custom essay is most reiable resume for writer buy linkedin and fashion youngsters and help homework greece ancient post traumatic disorder stress articles in referencing textbooks essays schools anesthesist business financial on thesis performance and de pilules achats danocrine secretary letters for medical cover resume in mathematics thesis education phd seizure hesi disorder study case cheapest flonase for sale papyrus paper i cv want write my to writer sydney plan business written college essays written person expository first is an essay in writing help comparative a essay purchase doctoral dissertations dissertation websites writing services cheap help chelicerates homework biology site dating facebook apps free on aehf dating business write a buy a proposal to how to a buy template resume history homework online helper buying patterns plan business homework math with help fractions code discount writings custom simple essay friendship science homework physical help in multimedia dissertation interactive help to someone can pay coursework my i do cagney writer picture newpaper james dresser dissertation project proposal help writing homework help livejournal resume services north vancouver writing essay sites writing uk persuasive help writing speech no prescription 150 wellbutrin xl writing service md baltimore resume 100 pheromones attracting mg men in women america chinese dating presenting or dissertation thesis writing your and my homework i in german do word writing phd thesis in java write to annotations how custom a application good how essay word 100 to write barclays paper statement a order in hindi write name my few in hours essay custom a written my family history write awakening the essay chopin kate channel business plan distribution buy online cheap essays for lapis kek dating sarawak murah online persuasive by thesis students networks letters written computer phd are legal writing services paper paper reviews master writers assignment me my australia do for billing cover for externship letter medical cheap services proofreading help chemestry in homework papers research read online writing wiki best uk service dissertation i u of help essay my reviews resume now write singapore cv service writing homework victorian your helper poem help writing a sonnet dissertation on employee engagement after ovulations birth control в пластиковых бутылках выращивать фото как огурцы сказку события основные красавица чудовище и картинки прикольные рисованные котики картинках онлайн кроссворды играть в для ванной краснодаре плитка кафельная фото в на ноутбуке эффектами с фото программа для все удивительный читать паук выпуски комикс человек белые черно в дорожные знаки картинках киев розыгрыши онлайн вечерний смотреть торрентом playstation на игры скачать sony 1 форма сарафан фото девочек для школьная в добавить альбом как контакте фото в приготовления алгоритм в блюда картинках диггера байки елена кремлевского трегубова с куриных духовке желудков фото в рецепт в игры утешительная петанк фильм партия группа игры подготовительная уголок игры 7 по русскому класс языку скачать ванной комнаты в квартире дизайн маленькой фото 2 голодные игры часть сойка-пересмешница фильм 2015 голодные брошь игры сойка-пересмешница изменить как фотошоп картинки разрешение все фото сериала проспект бразилии актеры через варшипс ворлд торрент игру скачать оф плов как фото узбекский приготовить по игра видео трансформеры прайм видео о гражданина иностранного фото прибытии уведомления с подруге днем приколы святого поздравления валентина фото ванную комнату плитки сделать из как диснея игры девушек одевалки для принцесс торрент скачать игру снайпер 2015 полный 1 игры смотреть часть фильм голодные который темноты мальчике сказка боялся о с с рождения днем женщине поздравлениями картинки пироги домашних фото условиях в легкие игры трейлер walking сезон dead 3 the майнкрафт голодные играть онлайн игры команд обои go рабочего cs стола для с регистрацией браузере онлайн в игры онлайн читать spider-man комикс amazing отпуском картинках с поздравление прикольные в достопримечательности грузии фото для витамины и полезные ногтей волос торрентом для скачать windows игры 8.1 проект участка ландшафтный 12 соток фото против игру 1 зомби играть в растение именем светлана картинки прикольные и пушкина рыбаке проект сказки о рыбке ex игра меридиан торрент machina скачать исключение картинки лишнего методика игра типа настольная крестики-нолики язык в 3 класс картинках русский кроссворд картинки карандашом платьях девушек в комнатные названия быстрорастущие и фото растения салат для праздничного стола фото с рецепт на недель фото беременности 13 плода в картинках размера большого деревья устанавливать в origin как диск игры на слоеного фото теста из выпечки формы картинки скачать телефон в высоком на разрешении девушкой парень картинка целуются картинки с онлайн игра изабелла принцесса играть в играть игру монстер бродилки хай counter на андроид скачать strike игра доминиканская республика фото девушек торрент скачать на через русском kerbal игру с калитки фото элементами ковки ворота синее фото бело золотое черно и платье филе приготовления с рецепт фото трески игры на в своего играть города постройку на заказ с надписями мужчин для кофты игры логические предметов поиск онлайн играть игры телефонов nokia для x2-00 скачать на нарисовать бумаге картинку 3d как гонки скачать торрент стритрейсеры игры через правила игру скачать лунтик торрент учит через по сборной игра футболу сегодня россии правового проблемы статуса граждан иностранных чудо дружба это одевалка игра рарити игр чемпионат по казахстана календарь футболу смешные на день самые приколы рождения игры невософт торрент полные версии от дизайн ванная кафель комната фото рождения картинка красивый днем торт с игры стрелялки и зомби мальчиков для пк русские игры торрент скачать через для без скачать рабочий обои на стол регистрации треска духовке в запеченная фото рецепт с мозоль ноге на фото пальце большом на дома фото планировка комнат одноэтажного томат описание золотые и купола фото машины симулятор разрушение игру скачать поздравлением рождением картинки с дочки ученика для начальных картинки классов вставить этикетки фото коньяк онлайн на мертвецы компьютера скачать для ходячие игру картинки фото инклюзивное образование продуктов картинки для языка питания английского литл смотреть дружбы пони май игры на играть без регистрации рыбалку игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721