ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’37/.38                                                          Шеремета В. П.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

У статті розглядається поняття соціального стереотипу та лексико-стилістичні засоби його вираження для відображення мовообразу жінки-вдови в українських народних піснях.

Ключові слова: стереотип, , соціальний стереотип, мовна картина світусемантична опозиція.

В статьерассматриваетсяпонятиесоциальногостереотипа и лексико-стилистическиесредстваеговыражения для отображенияязыкового образа женщиы-вдовы в украинскихнародныхпеснях.

Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, языковая картина мира, семантическаяоппозиция.

         Theconceptof a socialstereotypeisbeingstudiedinthearticle. Also, lexicalandstylisticmeansofitsexpressionarebeingconsideredinthedepictionof a verbalimageofwidowintheUkrainianfolksongs.

Keywords: stereotype, socialstereotype, linguisticpictureoftheworld, semanticopposition.

В останні десятиліття науковці дедалі більше цікавляться проблемою стереотипу. Стереотипи стали об’єктом дослідження не лише лінгвістів, вони розглядаються у працях соціологів, етнографів, когнітологів, психологів, етнопсихологів, психолінгвістів, етнопсихолінгвістів, культурологів, філософів, зокрема: У. Ліппманн, І. Кон, Г. Тажфел, Ж. Коллен, Ю. Апресян, В. Рижков, Ю. Сорокін, Ю. Прохоров, В. Маслова, В. Красних, О. Міхеєв, С. Толстая, В. Телія, Є. Бартмінський, А. Байбурін, Г. Батигін, Л. Гуслякова та ін. Серед українських мовознавців соціомовні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми) досліджують С. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Кононеко, Л. Мацько, Н. Мех, О. Селіванова, В. Ужченко, М. Шведова. З огляду на це поняття «стереотип» набуває різного змісту і функцій залежно від сфери наукового використання. Однак у етнолінгвістиці поняття стереотипів недостатньо вивчене і словник стереотипів української мови ще потребує ґрунтовного опрацювання та доповнення.

Вивчення національно-культурних стереотипів, пов’язаних з образом жінки в українській мові та культурі, є важливим етапом вивчення українського світосприйняття, закодованого в мові. Стереотип жінки є фрагментом мовної картини світу українців. Питання картини світу є актуальним в сучасному мовознавстві загалом та етнолінгвістиці зокрема.

Мета нашої розвідки полягає в описі лексико-стилістичних засобів, за допомогою яких у пісенних текстах виражено уявлення та ставлення (стереотипи) українського народу до жінки-вдови та встановлення їх складових.Поглиблений аналіз пісенних текстів дає змогу відтворити ключові елементи стереотипу жінки, тобто панівних уявлень про суто жіночі риси вдачі, зовнішності та поведінки. До того ж народна творчість містить чимало безпосередніх настанов щодо взаємин між чоловіками та жінками, між жінками та громадою.

Поняття «стереотипу» виводять в основному із соціології, де воно означає суспільно усталені уявлення і переконання про певні явища, предмети і особи.Соціальний стереотип— схематичне уявлення про певний соціальний об’єкт (людину, групу, явище), якому притаманна велика стійкість. Соціальний стереотип нерідко формується на основі досить обмеженого попереднього досвіду або обмеженої інформації, що призводить до фіксації вторинних, випадкових ознак об’єкта [13, 389].Це явище є наслідком спрощеного схематичного способу мислення (і мовлення), і, як і більшість схем, полегшує розуміння чи орієнтування людини в навколишній суспільній дійсності.

Поняття «стереотип» у науковий дискурс увів на початку ХХ століття У. Ліппманн. Він розглядав соціально-психологічну природу стереотипу, а також деякі закономірності його мовної репрезентації. Досить точними були його роздуми про витоки стереотипів: „ …ми виділяємо, вихоплюємо те, що наша культура вже визначила для нас, і ми виявляємо тенденцію сприймати те, що нами обрано, у формі, стереотипізованій для нас нашою культурою” [23, 55]. У цьому процесі виявляється тенденція підтверджувати вже наявні стереотипи, звертати увагу на інформацію, яка їм відповідає, та ігнорувати інформацію, що їм не відповідає. Наступні дослідження показали, що зміст стереотипів, справді, в основному детерміновано культурою.

Серед науковців класичним було визнано визначення Д.Олпорта: „ …стереотип — це перебільшене переконання (думка), яке асоціюється з певною категорією. У його функцію входить виправдання (пояснення) нашої поведінки у зв’язку з цією категорією” [22, 350]. У світлі когнітивних досліджень здається обґрунтованою думка про те, що „стереотип є формою раціонального пізнання світу, яка спрощує і прискорює обробку інформації” [2, 45], що це особлива форма збереження знань і оцінок, тобто концепт орієнтувальної поведінки [14]. Досить об’ємне визначення подає Ф.С.Бацевич: „Стереотип— схематизований і певною мірою однобічний образ явища, людини, речі тощо, який ґрунтується на невеликій кількості рис оцінного характеру, які вважаються типовими (взірцевими) для всього класу речей; суб’єктивне поняття поточного мислення і мовлення, яке є невід’ємним складником мовної картини світу певного етносу і засвоюється в процесі соціалізації особистості, оволодіння нею етнічною мовою і культурою” [1, 258].

Виникнення національно-мовних образів світу зумовлено тим, що хоча «всі народи ходять під одним сонцем та місяцем й майже однаковим небом і залучені до єдиного історичного процесу, вони ходять по різній землі, у них різний побут та історія, тобто виростають вони з різного ґрунту. А звідси — цінності, спільні для всіх народів, розташовуються в різному співвідношенні. Ця особлива структура спільних для всіх народів елементів і складає національний образ, «національну модель» світу»[3, 78]. Отже, мовна картина світу в кожного народу має свої особливості, які виникли під впливом навколишнього середовища, способу життя, історії, культури, традицій тощо, від психічного складу людей, що спілкуються певною мовою, їхньої ментальності, а також від особливостей мови. З огляду на вивчення мовної картини світу В. Телія визначає стереотип «тією зв’язною ланкою, яка поєднує сприйняття, мислення і мову. Вони становлять своєрідні константи мовної картини світу, оскільки через ці імена в концептуальну картину світу вплітається те побутове уявлення про світ, яке зафіксоване цією мовою»[18, 46].

Мова української народної пісні — самобутня художньо-естетична система національної мови. Серед українських мовознавців, які досліджують мову фольклору, а відповідно і мовно-етнічні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми), — Н. Данилюк [4], С. Єрмоленко [6], В. Жайворонок [7, 8], В. Кононеко [10], Л. Мацько [15] та ін.

Як відомо, національні особливості в мові відображає передусім лексика етнокультурного характеру, в якій особливо виразно простежується шлях духовного розвитку етносу. Саме цей аспект життя слова постає у фольклорних текстах. Як один з найяскравіших виявів національної самобутності, мова українського фольклору зберігає і передає наступним поколінням особливості світосприймання народу, факти його історії, картини соціального та родинного побуту, найрізноманітніші відтінки людських почуттів та оцінок, втілених у відшліфовані словесно-виражальні форми, значною мірою символізовані.

Пріоритет «людського фактору» стимулював науковців вивчати людину, її мовленнєву діяльність та те, як людина представлена в мові. Поле «ЛЮДИНА» можна вважати найчисленнішим. Це зумовлене антропоцентричним характером мови загалом і фольклору зокрема. У пісні як поетичному жанрі життя відображено через почуття, думки, переживання носія фольклору. Найвагоміший концепт людина представлено субконцептамижінка, чоловік, які теж мають свої субконцепти.

Поле «ЖІНКА» представлено такими субконцептами: мати, донька, сестра, мачуха,свекруха(родинна приналежність); дівчина, молодиця, баба (вікова); вдова, кума, сусідка, панна (соціальна).

Спроби реконструкції народних уявлень про українську жінку, її вдачу, долю вже неодноразово здійснювались в межах досліджень фольклорно-етнографічної спадщини. Проте, дослідники народнопісенної творчості, які тяжіли до романтичного напрямку, у своїх працях конструювали дещо ідеалізований образ українки, підкреслював чи навіть перебільшував позитивні риси. Наприклад, М. Костомаров писав: «Українська жінка в поезії українського народа змальована такою духовно прегарною, що й у самому свойомуупадку виявляє поетично свою чисту натуру й соромиться свого пониження» [11, 81].Пізніші розвідки та зібрання українських народних пісень більш реалістично змальовують життя та становище жінки в українському суспільстві.

Ставлення українців до жінки, яка втратила чоловіка, було неоднозначним. За народною традицією вдівство, оцінювався як соціально-неповноцінний, тобто соціальну роль жінки-вдови розглядали як відхилення, девіацію стосовно соціокультурної норми — заміжньої жінки-молодиці.

У піснях про кохання зустрічається лексичне протиставлення дівчина — хазяйська жона— вдова: “—Хазяйськаяжона все складки складає, А бідная вдова все думки гадає, А в прекрасної дівиці ще думок немає. Тільки думки: пійду погуляю, Пійду погуляю, ні об чім не думаю”[12, 81].Як правило, заміжня жінка працює разом з чоловіком, тому на її плечі лягає лише “жіноча” робота (робота на городі, в хаті, виховання дітей), “чоловічу” роботу виконує господар/хазяїн. Дівчина ще не обтяжена думками про побут, вона працює разом із родиною, але всі її думки про майбутнє, про кохання, вечорниці, шлюб, вона ще необтяжена буденними сімейними турботами, тому в піснях про неї використовуються епітети прекрасна, весела, молоденька. На плечі жінки, яка залишилась після смерті чоловіка сама на господарстві та ще й з малолітніми дітьми, лягає велика відповідальність та труднощі. Тому всі її думки невеселі, використовуються постійний епітетбідна/ бідная, переважають словосполучення думки гадає, дев’ять думок має, що означають заклопотаність та нелегкість життя.

Цікавим є текст веснянки “Зелена діброво, переночуй мене”, в якій народний геній використовує стилістичний прийом паралелізму, побудувавши такі лексичні опозиції: сивий соколонько — малий соловейко — зозуля; червона малина — хрещатий барвінок — васильок; замужня жона бідна вдова — дівчина: “—       Сивий соколонько високо літає, Малий соловейко щебече раненько,Зозуля кує жалобненько. … А що в світі красно процвітає? — Червона малина красно процвітає, Хрещатий барвінок садочок —встеляє, А васильок три запахи має. … Хто в світі довольно гуляє? —  Замужняяжона — она діти має, А бідная вдова дев’ять думок має, А дівчина доволі гуляє. Замужня жона йде з корчми, гукає, А бідная вдова йде з поля, думає, А дівчинонька доволі гуляє”[19, 67-68]. Заміжня жінка, захищена соціально, тому вона змальована сивим соколом, червоною калиною, а також у вільний час вона може собі дозволити зайти до корчми. Дівчина —маленький соловейко, хрещатий барвінок, її життя безтурботне і вона доволі гуляє (прислівник доволі  влучно підкреслює її незалежність). Жінка-вдова постає перед нами в образі зозулі, яка жалібно кує, або василечка, вона не може собі дозволити розваг, лише важка праця та господарські думки обважніли її голову.

Хоча вдова посідала досить міцне матеріальне становище, що давало їй більшу свободу, але й господарство, яке в той час особливо потребувало чоловічих рук, змушувало її задумуватись про якнайшвидше одруження. Крім того, вдруге одружуватись вдовиць змушував тиск громадської думки, яка, зазвичай, недовірливо ставилась до самотніх жінок.

Довдови-нареченоїв народних піснях простежується дещо неприязне ставлення, а весілля, як правило, супроводжувалося дитячим плачем, бо часто діти відчували, що вітчим не замінить рідного батька: “…—Не ходи, вдово, по воду,Бо моя матінка не злюбитьІ криниченьку не зрубить,І барвіночком не оплете,І василечком не обмете”.[12, 94]“Ой знати, знативдовиноєвесіллє — Не розпустить коси, як павонька пір’є (Нерозпущена коса, як совине пір’я) Павонька хвіст розпустить, А вдова хвіст не розпустить” [19, 268]. “Ой знати, знативдовиновесіллє : Вітрец віє, коса не леліє. До шлюбу іду, дітоньки веду І свої сльозоньки роню. Другого мужа буду мати, Не буду вже об них дбати. Як прибуду додому, дітоньками обсаджуся — Нема рідного отца, уже ними не повеселюся. Їден піде з косою, а другий з грабельками, А вітчим жене за моїми дітоньками. Я об них дбаю, до купоньки їх скликаю, — Нема у них рідного отца, не буде до купи скликати.” [19, 268]. Такі пісні рясніють емоційно-забарвленими епітетами, зменшено-пестливою лексикою: сльозоньки, дітоньки, грабельками, купоньки.

Більшість матерів не хотіло бачити за невістку вдову. В народі існувало уявлення, що вдова знається на чарах і першого чоловіка вона сама позбавила життя — зчарувала, тому матері переживали за своїх синів: “—Позволь, мати, вдову взяти, Вдова знає шанувати, Мед-вином напувати, В кармазини убирати. — Не позволю й вдови взяти, Вдовазнає й чарувати, Зчарувала й мужа свого, Збавит тебе, молодого” [17, 119 – 120]. А от серед молодих козаків, навпаки, вважалося, що жінка-вдова вже має певний життєвий досвіді знає як “шанувати” чоловіка. Також побутувало уявлення, що з дівчини, яка самостійно не вела господарства, господиня погана, а от вдова вже має такий досвід:“ …Та йшов козак до дівчини, зайшов до вдовиці.А в вдовиці дві світлиці, а третя кімната:Ой тим дівка не свата, що ще й неприбрата.Ой тим хата неприбрата, що стеля дубова;Ой тим дівка не сватана, що вона й убога” [16, 53].

Ціла низка пісенних текстів, в яких оспівано людські почуття побудована на опозиції “дівчина”—“вдова”. Особливо цікавимє лексичне протиставлення із компонентом серце: «дівоче» — «вдовине». Відомо, що доля жінки-вдови важка. Залишившись самотньою та ще й з малими дітками, вона змушена взяти всі побутові труднощі на себе. Окрім того, серце її обпечене втратою,горем;хоча, можливо, перший чоловік приніс їй багато сліз та мук, іноді й фізичного болю від побиття (п’яниця, гуляка). Дівчина ж, перебуваючи в батька-матері, ще не має чіткого уявлення про подружнє життя, вона мріє про кохання та вірить лише у щасливе заміжжя.  Неабияку роль у цьому відіграє і вікова різниця. Тому вдовине серце народ порівняв із осіннім сонцем, яке ніби й світить, але тепла вже не дає, з кожним днем стає холоднішим. (Сонце, як і серце, у свідомості українців є символом життя). Дівоче серце порівнюється із весняним сонцем, коли вся природа оживає після зимових холодів, з кожною хвилиною стає тепліше і все довкола починає буяти: «Бо вдовине серце, як осіннє сонце: Воно світить, світить та не гріє, а все холодіє. А дівоче серце, як весняне сонце: Воно часто хоч і хмарнесеньке, та все теплесеньке» [20, 115].

Отже, амбівалентне ставлення до вдови у громаді “має синкретичний та полістадіальний характер: у ньому поєднуються патріархатні упередження щодо самотньої самостійності жінки (втілені в містичному страху перед її “надприродною” силою) та християнського співчуття і милосердя до неї”[9, 235]. Ці різні за своєю природою чинники виводили удову на особливе місце в родині, громаді, підкреслюючи її незалежність від чоловіка. Водночас “доволі дієвою була й суспільна настанова на виправлення (нормалізацію) цієї аномальної ситуації: через повторне одруження вдові належало змінити її особливий статус на єдино прийняту роль заміжньої жінки”[9, 235].

Як бачимо, в українських народних піснях відбиті, в основному, соціальні стереотипи, створені колективом, адже пісенні тексти є колективним витвором і вдосконалювалися протягом століть, та й не одним автором. Українці, створюючи пісенні тексти, використовували соціальні стереотипи,спираючись не лише на власний досвід. За допомогою лексико-стилістичних засобів, які створюють мовний образ жінки-вдови в пісенних текстах, соціальні стереотипи закріпилися і збереглися. Вони, як правило, традиційні та постійні.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. С. – К.: Академія, 2004. – 344 с.
 2. Бєлова А.Д. Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова// Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Київський нац. ун-т ім Тараса Шевченка, 2002. – № 7 – С. 43-48.
 3. Гачев Г. Д. О национальных картинах мира /Г. Д. Гачев // НародыАзии и Африки. – 1967. – № 7.- С. 77 – 92.
 4. Данилюк Н. О. Поетичне слово в українській народній пісні / Данилюк Н. О. – Луцьк: Ред.-вид. від. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 511 с.
 5. Демьянков В. З. Стереотип / В. З. Демьянков// Кубрякова Е.С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткийсловарькогнитивныхтерминов. – М.: Изд-воМосков. гос. ун-таим.М. В. Ломоносова, 1996. – С. 177-179.
 6. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд / Єрмоленко С. Я. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.
 7. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. /Жайворонок В. В.– К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 8. Жайворонок В. В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення / В. В. Жайворонок // Культура народовПричерноморья. – 2002. – № 32. – С. 51-53.
 9. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Оксана Кісь; НАН України, Ін-т народознавства. – 2-ге вид. – Львів, 2012. – 287 с.
 10. Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Кононенко В. – К. – Ів.-Франківськ: Плай, 2004. – 248 с.
 11. Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVIIстолетиях // Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – Кн. 8. – Т. ХІХ. – СПб., 1906. – С. 6 – 176.
 12. Костомаров Н. Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества // Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – Кн. 8. – Т. ХІХ. – СПб., 1906. – С. 933 – 1081.
 13. Краткийсловарь по социологии / Под ред. Д. М. Гришиани, Н.И.Лопатина. – М., 1988. – 479с.
 14. Матурана У. Биологияпознания // Языки интеллект / Под ред. В.В. Петрова. – М., 1996. – С. 95-142.
 15. Мацько Л. І. Теоретичні засади лінгвокультурогічного аналізу тексту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Сер. 10; Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2008. – Вип. 3. – Кн. 2. – С. 311 – 322.
 16. Метлинський А. Народные южнорусские песни / Издание Амвросия Метлинского. – К.: В университетской типографии, 1854.
 17. Народніпісні в записахМихайла Павлика / [упоряд. і приміт. О. І. Дея, В. А. Качкана]. – К.: Муз. Україна, 1974. – 318 с.
 18. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинацииединиц / ТелияВ. Н. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
 19. Українськінародніпісні в записахЗоріанаДоленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) //Упоряд., текстолог. інтерпритація і комент. О. І. Дея. — К.: Наук. думка, 1974. — 782 с.
 20. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / Упоряд. С. В. Мишанич (тексти), М. В. Мишанич (мелодії). – К.: Наук. думка, 1982. – 424 с.
 21. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського; [атрибуція автографів, упоряд., передм. і приміт. О. Дея] – К.: Наук. думка, 1983. – 527 с.
 22. Allport G. TheNatureofPrejudice. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1954. –369 p.
 23. Lippmann W. – NewYork: MacMillan, 1922. –  427 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical objective resume receptionist for canada online writing resume professional services reviews mg nitroglycerin 20 com writting custom papers buy term of thesis outline proposal phd writing help 6th grade essay plan business online a buy buy studies harvard case free essays sample free essays cheap sample cheap writing paper custom paper custom writing writing executive resume service favorite meal essay my dissertation writing with days help 5 a zocor no canada script service malaysia dissertation hours 3 writing accounting intermediate help homework writing cv gloucestershire us service letter writing sites book reports need letters do cover financial help homework analysis website help essay dowling college admissions essay to homework hire my do someone essay college application write help with winning prescription discount without a nxpl pills high a school application write to how into essay editing essay services admission uk a how much ghostwriter hire to essay the never person i will forget safety online research papers essay inequality and power for statement engineering of mechanical sample purpose types academic papers of critical application paper vs thinking essay usc help university me for essay a write website sale writing for resume help online homework alabama online arcoxia 133 crisis dissertation africa worlds economy and food essays fast cheap nypl homework help and preparation writing speech about abortion essay writing custom essay help aygestin 50 or mg mg 100 ruled paper college printable lined 8 homework help year thesis questions gatsby great papers educational writing with help on spa dissertation papers help prize hunter diane dissertation high biology homework school help with celta help assignment 1 educate.ie exam online papers of dissertation library congress plan work thesis master happiness essay can buy money service volunteerism essay essay help writing esl papers test ecdl online free wellington cv services writing android dating for guys sim japanese stem homework help leaf plot and articles buy business harvard review generic no prescription micardis center a for a business daycare buy plan essay pollution environmental exam online history papers buy Ayurslim pills traumatic essay stress outline post disorder canada v-gel 30 online mg from thesis antoinette marie essay someone psychology i need do my to homework industry thesis customer service banking in on the singapore writing payment in dissertation bill services editor thesis homework helper 6a - brand Gillam Piroxicam Piroxicam online online quick reddit writing essay website herpes contagio de formas genital papers for custom sale research i someone pay will to write my paper free online research paper essay elementary practice writing common multiple help helper math least fractions homework order birth outline essay essay mba writing service dc canada services in best resume writing the and writer's 2nd essays edition world answers paragraphs of weed paper legalization on research resume nurse service writing dissertation juridique modle business buy pro plan afterschool homework help online paypal moxin buy best resume application buy questions help taxation assignment buy top cheap online avana research genetic paper disorder chemistry online homework help situation order on law and essay in pakistan technologies writing products sharepoint custom services for dissertation and singapore writing resume service on for meaning man search essays service biography writing hotline help for homework thesis sale for papers research eating disorders on paper code promo to resume hire representative resume sales skills for dissertation process timeline buy best company inc weaknesses nyc homework helpline for me essay type an to where script buy no cheap tetracycline oklahoma resume services city writing essay about help someone homework tkf helper 40mg indian pharmacy chondro-ritz likes buy real facebook reviews website uk dissertations cheap east east essay is help assignment toronto sale for cons pros and marijuana legalization essay of writing for students strategies college services writing servio article mg grifulvin 400 percription no service writing degree essay on been working dissertation that homework do to pay someone to my need i wrapping cheap paper resume services dubai best professional writing canada robaxin brand name northampton dissertation service help essay admissions to a how college write class homework help unit circles were poppers colt to fuel buy objectives services mba essay admission on customer in satisfaction paper restaurants research theory pecking order thesis purchase to site secure cephalexin best essay chicago style style chicago essay and technology help homework with creative and sigmund freud essay writers daydreaming outline exploratory essay service is in the writing best uk essay which papers college discount social research networking paper on michael jordan essay on motivator at work money writing resume service australia homework coupon chegg help help book best essays with college to paper is research of a the order what in written chinese essays homework help for second grade writing help ripoff academic nursing my do assignment elocon buy 100mg to uk in recommendation school doctor letter from medical a for love essay intro cephalexin from canada refill writing tn resume memphis services uncover paper services writing the term homework website geography help cernos outside caps usa the research economics dissertation proposal ap help essay history companies essay review writing length dissertation paper est ce le qui dissertation pense cerveau amour dissertation philosophie research essay writing help requirements paper writing apa format writing dubai cv resume in services and administrative medical cover assistant for letters term buy paper line writing services cheap resume persuasive ks2 letter help on need essay calculus do homework pre my a function processerrors handling error called javascript custom write pollution homework help me for why my cant you do homework resume writing best professional services 2014 me my do for homework programming dissertation medizin aachen rwth person persuasive in what a written essay is essay help eu law homework web site helper photovoltaic plans systems pv for king lear prompts essay my essay write i cant service essay writing adios resumen clarin cordera purchaser cv dare essays winning we of should why you essay hire where buy to thesis master 9 help year homework maths pearson essay scorer can buy books where cheap i paperback writing resume services delaware writing application steps in an letter research to paper introduction writing essay what classification a is for your how blog hire writers to essay tea boston party crime cctv reduction loi dissertation conseil constitutionnel my paper free edit online vrit filiation dissertation et geography homework help for uk essay writer econometrics help homework with help homework scribd academic sites kenya in writing best writing resume accountants nj services order of thesis written enron essays staff casual cheap event letter for cover job buy best description resume help homework macroeconomics live homework help get essay academy naval help admissions writing perth resume service help coursework maths in validator struts write custom how to resume for other skills custom bags paper gift if story should ever life anyone my write of francis the bacon essays atheism write letter how to an phd application a for bipolar studies disorder famous of case to nigeria an how letter write in application on debate weight essay english my do homework linkedin address do write i my how mba assignment online help ptlls with help assignments essay admissions funny universitat basel dissertation paper cheap for weddings lanterns can me statement for write someone personal my i writing need with help essay purchase cheap with doctoral help dissertation descriptive person essays about a school for application writing medical essay best dc resume accountants writing services homework my me for online do thesis statement research paper illness for mental meeting for welcome speech resume order online toronto english of learning language phd problems on thesis essay papers buy service essaywriting dissertation writing uk help online Cardarone generic buy service law admissions school essay yale media papers disorders eating research a resume to a sending not hiring company dissertation timetable georgia essays application college buy of a with study bipolar case child disorder dissertation philosophie corrig gratuite dnr essay order non plagiarized buy research paper 36 precrisption without imdur hour a help teach for america essay help haiku homework how focus to on writing an essay philadelphia writing resume pa services help stata homework public pima library homework help rezept a - natural Columbus Jelly Kamagra Jelly ohne Kamagra the sun empire essay of help ucf essay help buy to in wallpaper where store writing help essay scholarship assistance legitimate dissertation writing purchase gel prescription purchase without cleocin buy Asacol cheap to where grant yale dissertation macmillan - Miramar Mellaril buy best buy discount with usa in 150mg Mellaril hospitalier dissertation service statistical writing vancouver service resume resume online best services writing 2014 dissertation russia about by thesis frost for wall mending statement robert bags cheap in buy to where singapore paper treatment retin acne a argumentative brutality police papers bipolar on paper psychology disorder research me for essay write topics addiction infection ear herpes zoster prescription buy with viagra online sublingual resume help letter cover writing essay help center Imitrex tablet homework papers help paper research doctorate simple avance meeting de for speech papers term writing scientific phd objective resume sites kids help homework college can essay buy i a services writing hyderabad resume in essay argumentative disorder anxiety description essay help buffalo professional ny writing resume services rutgers with help essay essay a nothing day buy business plan mail order cv writing service international scholarships essay for help do me for pay to homework professional thesis service writing after in the war south the industrialization civil a hire speechwriter finpecia best price brand rumbula phd forest thesis buy dissertation proposal for engineering resume student mechanical whats essay the website custom best amie question papers online solved best buy online robaxin visa by pay help grade homework for 2nd site writing report university name calligraphy in how my write to arabic medical for prizes essay students helpline homework mba dissertation for ozline.com thesis help ka dating ganyan hindi naman dissertation your buy online term online paper a buying papers exam online uvocorp writers essay paper writing custom provides term homework password chegg help help homework on fractions do assignment my university essay purchase on higher e banking thesis phd on Neem tablets paper anxiety research disorders common an writing essay for college application research online paper purchase to cheap want essay i what for be essay of classification automatic generator writer essay ottawa services writing essay buy in europe c vitamin my paper do i what should research over writing help essay narrative with to you help homework things do mla help paper research someone write me cover a can letter eriacta buy prescription no safe buy custom papers help plan business assignment binding need someone i to dissertation my write medical for letter cover sample receptionist letters cover for engineering mechanical internship without discount mail order prescription nxpl joan didion essays essay application for dating zashita svideteli online mba papers buy le sport sur dissertation la socit et homework help cpm geometry connections dissertation sponsered homework org help cmp custom program program developing write to new a a divider permutations help homework buy to where Aralen writing services essay free uk margins dissertation services johannesburg writing cv write arabic in my i do how name online homework and student distractions exam online history papers will service review do my movie doctoral writing help or faster thesis dissertation online with physics help homework delevingne dating rocky asap cara and template for business representatives plan sales about write essay friendship essay death penalty against writers essay online uk for letter write phd how of motivation to theses dissertations buy best sites to someone do to pay assignment my college writers block essay manager cv purchase for sample law essay for admissions school sommes nous ce essay que nous mangeons critical a essay with help order resume analyst purchase college helper assignment steps purchase a dissertation access get thesis phd how resume in skills to write my law service school statement personal public to pay assignment? someone do napkins and paper custom plates essay wisdom in essays to use words written college essays essay school writing writing personalised cheap paper writing companies services case my study write buy an i essay should homework help thermodynamic disertation dissertation preface bibliography 1862 miserables facts is or harmful homework helpful right the answer effective beyond homework help writing what service standard mean paper does essay order cheap online in 4 dissertation days how to write a writier an need my i write dissertation speech purchase a me assignment my write in for it what volume homework is help essay health public service homework help calculator essay uk online application college help county homework essex council help professional writers assignment writer site essay with speech help ways anxiety to resume services top writing dissertation rationale section my business write case writers top rated plan business dysmorphic statement thesis body disorder for write how a to manager for resume sales services my essay essay uk custom coursework geology level a cheapest - Imitrex order Miami cheapest Imitrex Gardens personal professional writing service statement essay english ap and help composition language writing an review article apa i do homework my did write on proposal what paper to my fiction hire ghostwriter to attempt readonly a write database ubuntu django order paper cheap research homework vba help for papers sale graduate technical engineering topics pdf paper mechanical presentation for folder custom resume dating acaxees costumbres de yahoo los on help with term interest career paper writing homework help hotline right for now pay to someone my can write resume i masters papers thesis spain homework help advocate order essay public writing help with essay free raleigh help live homework help tumblr math homework homework kindergarten help for writing military and service ex resume cv sales cover letter job trainer for writing dissertation resume cheap for essay happiness me cost service will writing writing uk speech services dissertation in outline uk services prescription cheap no combipres paper online a write research letter sample medical recommendation student of for school death college on essay nursing writing uk service essay any services online best writing resume achat generique ampicillin help connect homework accounting a writing essay admissions good college dummies prohibition essays homework i t didn do my because writing software mac paper on home essay research philosophy papers comporte une lire que de vous essayer papers college help writing for geography homework school help high global on to anxiety write how paper a disorders writing manuals service opportunities happiness buy essay cant money about argumentative on essay dream write medical personal for statement school a and plans pc maintenance notebook access college dissertation 7 help year homework academic citing papers writing college professional paper a can i buy bond paper savings descriptive order of essay writing service best speech me resume for my create with help application forms students papers engineering research for mechanical statements thesis do have summaries help with papers graduate summary and sparknotes mice men of papers term 1 with war help world history 2 papers leadership research eriacta online singapore help online dissertation help oedipus rex essay patrol border resume example technical writings on writing custom do homework my factorization prime of help hotlines homework buy to where a paper essay cheap fast admissions hook start essay to a college how yogi online of a autobiography buy what is a dissertation own me recommendation letter of asked to write boss my jobs resume usa buy writer for writing tampa florida resume services do my me for assignments writing toronto resume service essay an evaluation is what essay service editing free sample sales speech for elevator buy please uk papers editor dissertation rate paper best writing services english news paper india in online online to where buy wallpaper help app homework math poppers online colt fuel buy paypal with essay financial help electrical phd engineering resume for you have done papers pay to school writers professional essay personal essay war about an the write for college help homework pay scenarios critical for assistants medical thinking government help homework generic prescription Yonkers Spanish buying Spanish online online a without Fly - Fly cheapest resumes graduate school diabetes cure dr book by price best sx apcalis dance dissertation help should long letter a how recommendation for medical school be business writing plan services service a cheap essay writing page personal communication example disorders statement help demo live homework school help assignment online statistics free help school medical best statement for personal examples proposal research custom writing research papers writers cheap between and tqm bpr argument teen help homework homework help javascript essay writing a college how start to application packages help homework essays for homework help oxbridge essays writers sims ask for help 2 homework from jelly viagra canadian pharmacy sell helping essay short someone alphabetical homework order ks1 thesis research paper help is a degree what phd signer or cartia without rx shipping xt dustin dating lynch mertz amanda l sur utopie dissertation homework help assignment service chicago writing best singapore resume conscience dissertation sujet sheet help literature review math help sites homework term cover paper do sheet i - medication delivery Zantac Zantac buy Gardens where days for can time to 1 3 Miami discount canadian glycomet pharmacy customer review relationship management banking literature essays uk buy online for medical school resume sample statement college paid for wisconsin writing help personal application of for purchase of letter intent goods dissertation writing helpmate no provera canada script online free help essay writing with a statement a cv help for personal suisse minomycin acheter
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721