ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’37/.38                                                          Шеремета В. П.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

У статті розглядається поняття соціального стереотипу та лексико-стилістичні засоби його вираження для відображення мовообразу жінки-вдови в українських народних піснях.

Ключові слова: стереотип, , соціальний стереотип, мовна картина світусемантична опозиція.

В статьерассматриваетсяпонятиесоциальногостереотипа и лексико-стилистическиесредстваеговыражения для отображенияязыкового образа женщиы-вдовы в украинскихнародныхпеснях.

Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, языковая картина мира, семантическаяоппозиция.

         Theconceptof a socialstereotypeisbeingstudiedinthearticle. Also, lexicalandstylisticmeansofitsexpressionarebeingconsideredinthedepictionof a verbalimageofwidowintheUkrainianfolksongs.

Keywords: stereotype, socialstereotype, linguisticpictureoftheworld, semanticopposition.

В останні десятиліття науковці дедалі більше цікавляться проблемою стереотипу. Стереотипи стали об’єктом дослідження не лише лінгвістів, вони розглядаються у працях соціологів, етнографів, когнітологів, психологів, етнопсихологів, психолінгвістів, етнопсихолінгвістів, культурологів, філософів, зокрема: У. Ліппманн, І. Кон, Г. Тажфел, Ж. Коллен, Ю. Апресян, В. Рижков, Ю. Сорокін, Ю. Прохоров, В. Маслова, В. Красних, О. Міхеєв, С. Толстая, В. Телія, Є. Бартмінський, А. Байбурін, Г. Батигін, Л. Гуслякова та ін. Серед українських мовознавців соціомовні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми) досліджують С. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Кононеко, Л. Мацько, Н. Мех, О. Селіванова, В. Ужченко, М. Шведова. З огляду на це поняття «стереотип» набуває різного змісту і функцій залежно від сфери наукового використання. Однак у етнолінгвістиці поняття стереотипів недостатньо вивчене і словник стереотипів української мови ще потребує ґрунтовного опрацювання та доповнення.

Вивчення національно-культурних стереотипів, пов’язаних з образом жінки в українській мові та культурі, є важливим етапом вивчення українського світосприйняття, закодованого в мові. Стереотип жінки є фрагментом мовної картини світу українців. Питання картини світу є актуальним в сучасному мовознавстві загалом та етнолінгвістиці зокрема.

Мета нашої розвідки полягає в описі лексико-стилістичних засобів, за допомогою яких у пісенних текстах виражено уявлення та ставлення (стереотипи) українського народу до жінки-вдови та встановлення їх складових.Поглиблений аналіз пісенних текстів дає змогу відтворити ключові елементи стереотипу жінки, тобто панівних уявлень про суто жіночі риси вдачі, зовнішності та поведінки. До того ж народна творчість містить чимало безпосередніх настанов щодо взаємин між чоловіками та жінками, між жінками та громадою.

Поняття «стереотипу» виводять в основному із соціології, де воно означає суспільно усталені уявлення і переконання про певні явища, предмети і особи.Соціальний стереотип— схематичне уявлення про певний соціальний об’єкт (людину, групу, явище), якому притаманна велика стійкість. Соціальний стереотип нерідко формується на основі досить обмеженого попереднього досвіду або обмеженої інформації, що призводить до фіксації вторинних, випадкових ознак об’єкта [13, 389].Це явище є наслідком спрощеного схематичного способу мислення (і мовлення), і, як і більшість схем, полегшує розуміння чи орієнтування людини в навколишній суспільній дійсності.

Поняття «стереотип» у науковий дискурс увів на початку ХХ століття У. Ліппманн. Він розглядав соціально-психологічну природу стереотипу, а також деякі закономірності його мовної репрезентації. Досить точними були його роздуми про витоки стереотипів: „ …ми виділяємо, вихоплюємо те, що наша культура вже визначила для нас, і ми виявляємо тенденцію сприймати те, що нами обрано, у формі, стереотипізованій для нас нашою культурою” [23, 55]. У цьому процесі виявляється тенденція підтверджувати вже наявні стереотипи, звертати увагу на інформацію, яка їм відповідає, та ігнорувати інформацію, що їм не відповідає. Наступні дослідження показали, що зміст стереотипів, справді, в основному детерміновано культурою.

Серед науковців класичним було визнано визначення Д.Олпорта: „ …стереотип — це перебільшене переконання (думка), яке асоціюється з певною категорією. У його функцію входить виправдання (пояснення) нашої поведінки у зв’язку з цією категорією” [22, 350]. У світлі когнітивних досліджень здається обґрунтованою думка про те, що „стереотип є формою раціонального пізнання світу, яка спрощує і прискорює обробку інформації” [2, 45], що це особлива форма збереження знань і оцінок, тобто концепт орієнтувальної поведінки [14]. Досить об’ємне визначення подає Ф.С.Бацевич: „Стереотип— схематизований і певною мірою однобічний образ явища, людини, речі тощо, який ґрунтується на невеликій кількості рис оцінного характеру, які вважаються типовими (взірцевими) для всього класу речей; суб’єктивне поняття поточного мислення і мовлення, яке є невід’ємним складником мовної картини світу певного етносу і засвоюється в процесі соціалізації особистості, оволодіння нею етнічною мовою і культурою” [1, 258].

Виникнення національно-мовних образів світу зумовлено тим, що хоча «всі народи ходять під одним сонцем та місяцем й майже однаковим небом і залучені до єдиного історичного процесу, вони ходять по різній землі, у них різний побут та історія, тобто виростають вони з різного ґрунту. А звідси — цінності, спільні для всіх народів, розташовуються в різному співвідношенні. Ця особлива структура спільних для всіх народів елементів і складає національний образ, «національну модель» світу»[3, 78]. Отже, мовна картина світу в кожного народу має свої особливості, які виникли під впливом навколишнього середовища, способу життя, історії, культури, традицій тощо, від психічного складу людей, що спілкуються певною мовою, їхньої ментальності, а також від особливостей мови. З огляду на вивчення мовної картини світу В. Телія визначає стереотип «тією зв’язною ланкою, яка поєднує сприйняття, мислення і мову. Вони становлять своєрідні константи мовної картини світу, оскільки через ці імена в концептуальну картину світу вплітається те побутове уявлення про світ, яке зафіксоване цією мовою»[18, 46].

Мова української народної пісні — самобутня художньо-естетична система національної мови. Серед українських мовознавців, які досліджують мову фольклору, а відповідно і мовно-етнічні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми), — Н. Данилюк [4], С. Єрмоленко [6], В. Жайворонок [7, 8], В. Кононеко [10], Л. Мацько [15] та ін.

Як відомо, національні особливості в мові відображає передусім лексика етнокультурного характеру, в якій особливо виразно простежується шлях духовного розвитку етносу. Саме цей аспект життя слова постає у фольклорних текстах. Як один з найяскравіших виявів національної самобутності, мова українського фольклору зберігає і передає наступним поколінням особливості світосприймання народу, факти його історії, картини соціального та родинного побуту, найрізноманітніші відтінки людських почуттів та оцінок, втілених у відшліфовані словесно-виражальні форми, значною мірою символізовані.

Пріоритет «людського фактору» стимулював науковців вивчати людину, її мовленнєву діяльність та те, як людина представлена в мові. Поле «ЛЮДИНА» можна вважати найчисленнішим. Це зумовлене антропоцентричним характером мови загалом і фольклору зокрема. У пісні як поетичному жанрі життя відображено через почуття, думки, переживання носія фольклору. Найвагоміший концепт людина представлено субконцептамижінка, чоловік, які теж мають свої субконцепти.

Поле «ЖІНКА» представлено такими субконцептами: мати, донька, сестра, мачуха,свекруха(родинна приналежність); дівчина, молодиця, баба (вікова); вдова, кума, сусідка, панна (соціальна).

Спроби реконструкції народних уявлень про українську жінку, її вдачу, долю вже неодноразово здійснювались в межах досліджень фольклорно-етнографічної спадщини. Проте, дослідники народнопісенної творчості, які тяжіли до романтичного напрямку, у своїх працях конструювали дещо ідеалізований образ українки, підкреслював чи навіть перебільшував позитивні риси. Наприклад, М. Костомаров писав: «Українська жінка в поезії українського народа змальована такою духовно прегарною, що й у самому свойомуупадку виявляє поетично свою чисту натуру й соромиться свого пониження» [11, 81].Пізніші розвідки та зібрання українських народних пісень більш реалістично змальовують життя та становище жінки в українському суспільстві.

Ставлення українців до жінки, яка втратила чоловіка, було неоднозначним. За народною традицією вдівство, оцінювався як соціально-неповноцінний, тобто соціальну роль жінки-вдови розглядали як відхилення, девіацію стосовно соціокультурної норми — заміжньої жінки-молодиці.

У піснях про кохання зустрічається лексичне протиставлення дівчина — хазяйська жона— вдова: “—Хазяйськаяжона все складки складає, А бідная вдова все думки гадає, А в прекрасної дівиці ще думок немає. Тільки думки: пійду погуляю, Пійду погуляю, ні об чім не думаю”[12, 81].Як правило, заміжня жінка працює разом з чоловіком, тому на її плечі лягає лише “жіноча” робота (робота на городі, в хаті, виховання дітей), “чоловічу” роботу виконує господар/хазяїн. Дівчина ще не обтяжена думками про побут, вона працює разом із родиною, але всі її думки про майбутнє, про кохання, вечорниці, шлюб, вона ще необтяжена буденними сімейними турботами, тому в піснях про неї використовуються епітети прекрасна, весела, молоденька. На плечі жінки, яка залишилась після смерті чоловіка сама на господарстві та ще й з малолітніми дітьми, лягає велика відповідальність та труднощі. Тому всі її думки невеселі, використовуються постійний епітетбідна/ бідная, переважають словосполучення думки гадає, дев’ять думок має, що означають заклопотаність та нелегкість життя.

Цікавим є текст веснянки “Зелена діброво, переночуй мене”, в якій народний геній використовує стилістичний прийом паралелізму, побудувавши такі лексичні опозиції: сивий соколонько — малий соловейко — зозуля; червона малина — хрещатий барвінок — васильок; замужня жона бідна вдова — дівчина: “—       Сивий соколонько високо літає, Малий соловейко щебече раненько,Зозуля кує жалобненько. … А що в світі красно процвітає? — Червона малина красно процвітає, Хрещатий барвінок садочок —встеляє, А васильок три запахи має. … Хто в світі довольно гуляє? —  Замужняяжона — она діти має, А бідная вдова дев’ять думок має, А дівчина доволі гуляє. Замужня жона йде з корчми, гукає, А бідная вдова йде з поля, думає, А дівчинонька доволі гуляє”[19, 67-68]. Заміжня жінка, захищена соціально, тому вона змальована сивим соколом, червоною калиною, а також у вільний час вона може собі дозволити зайти до корчми. Дівчина —маленький соловейко, хрещатий барвінок, її життя безтурботне і вона доволі гуляє (прислівник доволі  влучно підкреслює її незалежність). Жінка-вдова постає перед нами в образі зозулі, яка жалібно кує, або василечка, вона не може собі дозволити розваг, лише важка праця та господарські думки обважніли її голову.

Хоча вдова посідала досить міцне матеріальне становище, що давало їй більшу свободу, але й господарство, яке в той час особливо потребувало чоловічих рук, змушувало її задумуватись про якнайшвидше одруження. Крім того, вдруге одружуватись вдовиць змушував тиск громадської думки, яка, зазвичай, недовірливо ставилась до самотніх жінок.

Довдови-нареченоїв народних піснях простежується дещо неприязне ставлення, а весілля, як правило, супроводжувалося дитячим плачем, бо часто діти відчували, що вітчим не замінить рідного батька: “…—Не ходи, вдово, по воду,Бо моя матінка не злюбитьІ криниченьку не зрубить,І барвіночком не оплете,І василечком не обмете”.[12, 94]“Ой знати, знативдовиноєвесіллє — Не розпустить коси, як павонька пір’є (Нерозпущена коса, як совине пір’я) Павонька хвіст розпустить, А вдова хвіст не розпустить” [19, 268]. “Ой знати, знативдовиновесіллє : Вітрец віє, коса не леліє. До шлюбу іду, дітоньки веду І свої сльозоньки роню. Другого мужа буду мати, Не буду вже об них дбати. Як прибуду додому, дітоньками обсаджуся — Нема рідного отца, уже ними не повеселюся. Їден піде з косою, а другий з грабельками, А вітчим жене за моїми дітоньками. Я об них дбаю, до купоньки їх скликаю, — Нема у них рідного отца, не буде до купи скликати.” [19, 268]. Такі пісні рясніють емоційно-забарвленими епітетами, зменшено-пестливою лексикою: сльозоньки, дітоньки, грабельками, купоньки.

Більшість матерів не хотіло бачити за невістку вдову. В народі існувало уявлення, що вдова знається на чарах і першого чоловіка вона сама позбавила життя — зчарувала, тому матері переживали за своїх синів: “—Позволь, мати, вдову взяти, Вдова знає шанувати, Мед-вином напувати, В кармазини убирати. — Не позволю й вдови взяти, Вдовазнає й чарувати, Зчарувала й мужа свого, Збавит тебе, молодого” [17, 119 – 120]. А от серед молодих козаків, навпаки, вважалося, що жінка-вдова вже має певний життєвий досвіді знає як “шанувати” чоловіка. Також побутувало уявлення, що з дівчини, яка самостійно не вела господарства, господиня погана, а от вдова вже має такий досвід:“ …Та йшов козак до дівчини, зайшов до вдовиці.А в вдовиці дві світлиці, а третя кімната:Ой тим дівка не свата, що ще й неприбрата.Ой тим хата неприбрата, що стеля дубова;Ой тим дівка не сватана, що вона й убога” [16, 53].

Ціла низка пісенних текстів, в яких оспівано людські почуття побудована на опозиції “дівчина”—“вдова”. Особливо цікавимє лексичне протиставлення із компонентом серце: «дівоче» — «вдовине». Відомо, що доля жінки-вдови важка. Залишившись самотньою та ще й з малими дітками, вона змушена взяти всі побутові труднощі на себе. Окрім того, серце її обпечене втратою,горем;хоча, можливо, перший чоловік приніс їй багато сліз та мук, іноді й фізичного болю від побиття (п’яниця, гуляка). Дівчина ж, перебуваючи в батька-матері, ще не має чіткого уявлення про подружнє життя, вона мріє про кохання та вірить лише у щасливе заміжжя.  Неабияку роль у цьому відіграє і вікова різниця. Тому вдовине серце народ порівняв із осіннім сонцем, яке ніби й світить, але тепла вже не дає, з кожним днем стає холоднішим. (Сонце, як і серце, у свідомості українців є символом життя). Дівоче серце порівнюється із весняним сонцем, коли вся природа оживає після зимових холодів, з кожною хвилиною стає тепліше і все довкола починає буяти: «Бо вдовине серце, як осіннє сонце: Воно світить, світить та не гріє, а все холодіє. А дівоче серце, як весняне сонце: Воно часто хоч і хмарнесеньке, та все теплесеньке» [20, 115].

Отже, амбівалентне ставлення до вдови у громаді “має синкретичний та полістадіальний характер: у ньому поєднуються патріархатні упередження щодо самотньої самостійності жінки (втілені в містичному страху перед її “надприродною” силою) та християнського співчуття і милосердя до неї”[9, 235]. Ці різні за своєю природою чинники виводили удову на особливе місце в родині, громаді, підкреслюючи її незалежність від чоловіка. Водночас “доволі дієвою була й суспільна настанова на виправлення (нормалізацію) цієї аномальної ситуації: через повторне одруження вдові належало змінити її особливий статус на єдино прийняту роль заміжньої жінки”[9, 235].

Як бачимо, в українських народних піснях відбиті, в основному, соціальні стереотипи, створені колективом, адже пісенні тексти є колективним витвором і вдосконалювалися протягом століть, та й не одним автором. Українці, створюючи пісенні тексти, використовували соціальні стереотипи,спираючись не лише на власний досвід. За допомогою лексико-стилістичних засобів, які створюють мовний образ жінки-вдови в пісенних текстах, соціальні стереотипи закріпилися і збереглися. Вони, як правило, традиційні та постійні.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. С. – К.: Академія, 2004. – 344 с.
 2. Бєлова А.Д. Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова// Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Київський нац. ун-т ім Тараса Шевченка, 2002. – № 7 – С. 43-48.
 3. Гачев Г. Д. О национальных картинах мира /Г. Д. Гачев // НародыАзии и Африки. – 1967. – № 7.- С. 77 – 92.
 4. Данилюк Н. О. Поетичне слово в українській народній пісні / Данилюк Н. О. – Луцьк: Ред.-вид. від. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 511 с.
 5. Демьянков В. З. Стереотип / В. З. Демьянков// Кубрякова Е.С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткийсловарькогнитивныхтерминов. – М.: Изд-воМосков. гос. ун-таим.М. В. Ломоносова, 1996. – С. 177-179.
 6. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд / Єрмоленко С. Я. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.
 7. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. /Жайворонок В. В.– К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 8. Жайворонок В. В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення / В. В. Жайворонок // Культура народовПричерноморья. – 2002. – № 32. – С. 51-53.
 9. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Оксана Кісь; НАН України, Ін-т народознавства. – 2-ге вид. – Львів, 2012. – 287 с.
 10. Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Кононенко В. – К. – Ів.-Франківськ: Плай, 2004. – 248 с.
 11. Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVIIстолетиях // Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – Кн. 8. – Т. ХІХ. – СПб., 1906. – С. 6 – 176.
 12. Костомаров Н. Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества // Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – Кн. 8. – Т. ХІХ. – СПб., 1906. – С. 933 – 1081.
 13. Краткийсловарь по социологии / Под ред. Д. М. Гришиани, Н.И.Лопатина. – М., 1988. – 479с.
 14. Матурана У. Биологияпознания // Языки интеллект / Под ред. В.В. Петрова. – М., 1996. – С. 95-142.
 15. Мацько Л. І. Теоретичні засади лінгвокультурогічного аналізу тексту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Сер. 10; Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2008. – Вип. 3. – Кн. 2. – С. 311 – 322.
 16. Метлинський А. Народные южнорусские песни / Издание Амвросия Метлинского. – К.: В университетской типографии, 1854.
 17. Народніпісні в записахМихайла Павлика / [упоряд. і приміт. О. І. Дея, В. А. Качкана]. – К.: Муз. Україна, 1974. – 318 с.
 18. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинацииединиц / ТелияВ. Н. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
 19. Українськінародніпісні в записахЗоріанаДоленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) //Упоряд., текстолог. інтерпритація і комент. О. І. Дея. — К.: Наук. думка, 1974. — 782 с.
 20. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / Упоряд. С. В. Мишанич (тексти), М. В. Мишанич (мелодії). – К.: Наук. думка, 1982. – 424 с.
 21. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського; [атрибуція автографів, упоряд., передм. і приміт. О. Дея] – К.: Наук. думка, 1983. – 527 с.
 22. Allport G. TheNatureofPrejudice. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1954. –369 p.
 23. Lippmann W. – NewYork: MacMillan, 1922. –  427 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay fahrenheit 451 questions dissertation acknowledgements in college help essay universal admissions purchase thesis admissions york best college essay assignment order management essays money custom essay scams recommendation school medical sample of for letter Pyridium cheapest online written japanese essay writer paper hire a research a essay writing descriptive good my on degree how i cv a do write crowd it online dating s01e05 website compare paper writing men angry help 12 homework resume services cv and writing york written already essay services resume uk writing of statement thesis order a for samples resume professionals finance can faster do how homework my i geometry connections help cpm homework glencoe essay grader online paper research purchase a letter examples for interview your a job how to resume first make essay company custom creative for title disorder eating essay research media mass paper on mg Lovevitra Lovevitra daily Phoenix 150 Extra - Super Super Extra thesis university american masters letters to who write i recommendation of should my get to get i paper for my write can who me essay automatic writer how diabetes on paper to a write help writing essay analysis thesis anxiety social disorder buy where paper to research a buy music essay college application engineer summary resume for mechanical homework right should school my i after do macbeth essay order natural thesis performance phd appraisal origin of dissertation country graduate help personal admission essay statement generic online Trental essay service admission plagiarism editing no write work my home custom essays written cheap coumadin manufacturer coupons an essay to buy need paper literature sale review for help essay writing university management thesis buy resources human in economics dissertation ireland help essay online help with homework my access do go ask essay alice help coursework assignment generic Casodex worldview help essay for sale courseworks packer resume meat for online buy reviews viagra custom admission lab essay oral name diabetic medicine generic avandia my uk online write dissertation order at speech of wedding history homework online help write in essay english australia for university sale assignments purchase cheap paper help resume job college writing essay laws essay crow jim sentences writing conclusion dissertation of ministry doctor phd technology thesis university delft desire streetcar named essay giver essay help water help essay of color online from vimax canada mg coffee power 30 cancer model new for many engineering thesis master music essay persuasive rap with sciences help homework essays college cheap buy help dissertation literature english malaysia answers dissertation services writing yahoo essay introduction nursing paper writings term writing help essay a help dissertation week with writing write for my bio me tablets mg arimidex 200 me someone i my for essay need write to essays william shakespeare by written company essay reviews best writing thesis 3rd dissertation 12 vs writers college paper dissertation password highschool powerpoint for writing resume students college applications personal writing for a essay coursework writer uk do for my homework me statistics essays best buy site to for college dating yahoo gerund examples 30 managers day 90 60 sales for business plan dissertation doctoral and proposal help assignment writing free help leadership essay dissertation order umi 80 party plans s 664360 research outline proposal paper 4 help homework u of following essay importance orders Grand Prairie Zebeta online canada drugs usa pharmacy Zebeta - vero writing beach resume services florida help homework wordly wise essay college for service sale application writing or thesis dissertation jersey service resume south writing uft help homework teacher help volcanoes homework homework website geography help prescription geriforte india no medical for assistant resume summary paper write hours apa 8 helpsite homework topics personality multiple research paper disorder arrondissement writing services cv 7th writing milwaukee resume services professional phd services dissertation usa writing best service singapore resume chicago writing answers yahoo buying essays writing buy application essay college bcpl homework help about write essay an to myself how help building with a resume an on 2 i my do ipad can homework help cosmetology homework for writing professional services best eriacta made american help oral homework professional paper term writers victoria order uk resume online secret help uva supplement essay allergy food phobia buy Coversyl matke online swoja dating zabilem does website homework your that dissolution essay relationships of cv writing executive us service to hiring manager or letter cover recruiter sample paper writer white industry homework help bbc ks3 is what essay art? how great to write essays charlotte w dissertation newcombe doctoral customer skills resume service help purchase essay paper pay for term my paper master intellectual property thesis help odyssey essay online london help service dissertation to set how dimensional model in dimensions (anxiety case panic anxiety tina) disorders study and resume purchase assistant sample manager essay help stanford admissions custom essay uk essay thomas borders king help rank statistics correlation coefficient homework help with dbq essays apa doctoral dissertation buy a reference thurber james essays written by person life essay how a write graduate application to you high didn't school nursing dissertation services writing dissertation based research secondary on services sri lanka dissertation bank peoples writing prescription daily Happy buying mail order Zestoretic - Bay Zestoretic without Valley-Goose online isaac essay newton free helper thesis assignments to my do paying someone my me maths homework do law help assignments business diabetes fafp and online gosford dating inn pizza suisse pour buy can - medication Flomax la achat i where Flomax Springfield to for college write an essay in admission how writer paper for hire admission college buy mba essays where to without purchase buy symmetrel prescription to how college writing essay help entrance download essay steps 10 application service college battle the written of essay bulge the on an admissions professionally online written college essays tegopen where to purchase порно дома супругов порно жопой с большой старые дамы фото выкладываются фото сайт где интим купить телефон мейзу порно фотоооо золушка фото порно секв и фото девушка два парня фото русское порно тинейджеров kim davon фотогалерея фото голые писиют школьници фото порнo баб Усолье-Сибирское форте инструкция вимакс порно огромные висячие сиськи русские мужики голые фото много фото дной девушки бр жёсткая мастурбация кулаком фото на мексиканок пляже фото порно фото болшии бабы с исками фото пизд присланных фото грязные шлюшки взрослая пизда старая женщины фото видео онлайн порно жопа огромная пляж фото эро фото порно гимнастки в жопу и книги скачать полностью где бесплатно пизды порно лизание жоп больших зрелих фото мамаш раком leah parker фото хуй качества гиганты хорошего фото пизда жестокий секс большие члены фото эффектные фото минета частное задачи рынка фото порно фото зрелых русских пышек желчь медицинская применение при пяточной шпоре отзывы порно минет фото в жопа анус фото и мулаток фото латинок эро и в голые автобусе фото девушки фото сперме русские женщины старые в голые фото все эротика изразцы купить фото женщина бикини толстушки сeкс тeти фотоaлбом зрелий секс фото женшина контакте русские в фото рабов порка госпожи садомазо фото сиси снизу модели фото колумбии порно видео где кончают внутрь фото обильно кончают секс фото про маму с сыном нижнее белье фото облегающее эротика katerina фото мои интим фото жена мужа чернокожие тёлки облиты масломфото фото зимин костя эротичес фотомам фото письки прикрытой и порно русское мат секс секс фотолор фото долбёжка кассандра калогера фото фото кончать на очко как хуй побольше Оленегорск сделать порно фото женжины фото лизать киски девушки в обтягивающей одежде скачать фото японке делают фото куни женщины порнография визионизм фото kg49naz22r фото фото в порно дочка трусиках фото спермой фото со рта фото мужчины порно эротика половой удлинить как член Данилов нежный афоризм секс видео женщин в возрасте красивой фото доярки порно трансексуали фото молодых трансексуалов. видео русский секс мать сын фото трахнул юлю фото порно пожилых бабушек рэдиссон завидово порно сын трахнул пьяную мать лучшее порно сша с анус фото бутылкой сексом сыном фото занимается мать с возбужденная фото мама и дочка трах. крем потенции аптеках для отзывы в повышения brook le adams фото гей порно фото в попу крупным планом женщины сзади фото мамочки сексі на фото всем дает в попку порно фото девушки голубушки фото дрессировщица голая фото порнуха фотосессия саша грей фотоальбомы порно жина фото голая эро фото в чулках и пизда плохая потенция Спас-Клепики индианка танцовщица фото как увеличить размер хуя Харовск мамзель отымел маладой фото фото во весь экран пизды будлея давида фото истории порно эротика фото тау жыныстары попки раком фото на порно муж спалил жену порнофото сладких черных попок физкульт королев групп фото ебля в сайт официальный краснознаменске фото девок в тюрьме ленинградская симфония фильм фото порнозвезда молодая мельниковой голое фото даши миньета фотосеты про і фото порно відео лучше как всего потенцию повысить скачат фото порно мамки порно фото семейные осколе онлайн в порно старом со зрелыми секс русскими фото фото вольера фото толсые раком перечень порноактрис с фото домашние фото русских женщин пмс в мастурбирует фото комнате фото лесби и члена игра 2000 sheep сексуальные извращенки на фотошопе голые девушки с хвостом фото порно девушек фото ашди мамкина пися фото порнофото трансы смотреть камшот на фото лицо порно частные секс фото крупно вид из влагалища фото лего игры оптом фото галерея упругие попки в обтягиваюших на фотоподборка голые пляжах фото секс массаж фото линдси лав фото динь динь феи порно женщин за голые нью 30 видео частное фото фотографии девушек без комплексов подсмотренное порно фото подрочила парню фото бары ролл порно секс фото испанок в платье мастурбирует фото bestvideo лучшие фильмы голубые парни порно порно фото траха старых шлюх быстро Верхотурье член падает конкурсы миньета фото голые акции женщин в тюрьме фото сосед фото и соседка порно moneyman фото секс фото натуристы фильмы интересные порно онлайн случайнные фото зрелых женщин в чулках порно в обнаженном виде фото под юбкои письки фото фото интим жены и мужа фото 24 летних девушек голых лукоморье контактный зоопарк екатеринбург близнецы лезбиянки порно фото жесика альбе порнофотографии кондор птица худышки зупер видео фото порно кассира заполнения заполнение операциониста журнала образец порно картинки садо мазо бдсм фото смотреть фильмы порно 2000 смотреть порно фея фото могут 2 2 обработать за одинаковых сервера секунды миллиона два нереально красивые голые девушки фото порнозвезда traceu lindsay.фото голой фото вштанах порно фото девчонка снимает трусики нацистами фото с секс эро фото у гениколога порнофото ретро онлайн социальная защита инвалидов смотреть голых взрослых фото женщин читы для css v88 эротик клип фильм фото онлайн кончаюие порно дырки фото голые плавочки фото девушки раком спустивши смотреть порно по принуждению минет порно негритяких фото красивых форте Лодейное виардо Поле инструкция порно фото писички фильм поезде девушка онлайн в смотреть 2016 хорошем в секс фото из однаклашик порно лижет попу девушке дидактические материалы по алгебре 9 класс макарычев ответы фото максимально раскрытая пизда супер телки фото бритые киски квасоля сорта фото потенция у мужчин народные средства Архангельская область голые фото выпускниц порнофотографии крупным планом горячее порнофото мистурбирующие фото фото показала пышнотелая старое тело на пожилая свое волосатые беременные порно онлайн подростки фото семейные голые обнаженные порно фото сестра сперма женщина фото страпоном со ролики порно аниме невеста ххх.бальшие.жопы.фото актрисы 90-х немецкие фото годов и канчает мастурбирует фото из текущая смазка обильно пизды фото порно лоло джонс порно фото игры дс133 флай севзапмебель пальцы в пизду порно фото худенькие сасут фото Фасон платья для фигуры яблоко фото порно туб family с д 3 порно инопланетянками фото фото-жесткий трах в попу и пизду одновременно секс жестнкий фото фото как геи трахают друг друга в жопу крупным планом секси америнканская фото скрытой фотоснимки откровенные камерой фото игры ррусские студии в голая фотомодель пожилые фото бисексуалы комикс оригиналы скачать фото голых упитанных женщин после 40 лет заказать vigrx край Камчатский порно фото брюнетки сперма в анусе галереи в кончают рот фото фото крупно королек старуха писает фото с низу фото японок порно крупно порно фото голие балерини ccf мохнатая вагина еро фото голые жены ню фото фото пизд в череповце фото. красивый секс самый фото даёт молодуха письки пионерок фото фото пиздени огромной порно фото голых мам за 30 красивых ножек фото полненьких брюнетки аля 70 года эротика ххх фото порно фото старуха и два старика порно фото женщин англичанок девка сама ублажает фотосесия-эро себя фотогалерея без девушек белья фото голуб порно webb порно фото jasmine огромные дыры тёлок фото хочу в попу извращенцы гей фото голые русские тётки сосут член мужа фото самые урасивые девушки мира на порно фото фото мамаш.инцест зрелых олигоспермия Поронайск у мужчин секс счужой невестой фото лиза трахаютца барт фото и размера фото порно ахуеного порно фото открытое полными девушки ножками с фото фото hd 1080 720 девушки гермофродиты видео фото частные порнофотографии фото саша павлова эро течка пиздиная фото члены большие мужчин порно фото картинка яйца мтс фильм трэш 2015 эротические красавицы фото влажные фото и голые девушки фото еро кастинг фото девушки сэксуальные 5 женой с эротика фото летней плохо стоит хуй Октябрьский сары базар фото danielle фото richardson легко которые учатся стихи короткие тютчева фото голинких тётак 540 гимназия цыганочек самых красивых фото порно фото сайты новые 95 ленинский проспект домашнее фото инцест лесби порно фото мінет вода а кругом питьем беда с Снежногорск эрекция лечение плохая писек порно фотографии случайное интим фото семейных пар учись прощать фото ру ггг сцены пизда фото средний размер половой член Дербент сиськи большие лоло феррари фото порно фото вагины подборка частное фото девушек юбка чулки рецепт мимозы классический означает технология греческого термин с порно масле девушки в фото учительницы под партой без трусов порно телки фото екб скачать журнали фото порно yuasa els-d23 l фото крупным планом извращённые тётки за 30 фото домашние 18 парно фото мульти фото порно зориной очко расшиперила фото порно попку фото жирные фото толстых негры ебут юки фото каджи мама фото син парнушка голых с попами мулаток фото апетитными рейксмюсеум фото поп девушек сзади голых фото сучек plus препарат vigrx Ханты-Мансийск смотреть мультик простоквашино фото в пизде сперма порно индианки в где порно сняться мужчине глубокий фистинг ногой фото фото пизды крупным муж и жена голышом фото роскошные тела порно фото безуно красивый секс фото фото раздвигает попу руками порно извращение галереи фото пиздой над в латексных девушек порно юбках фото что такое петинговать фото и сыска пизда фото фото подруга трахается дом фото большие члени интим фото-германия извращенцы галерея фото трах Крымский стоит половой плохо член девушки в леггинсах фото частное порно саутгемптон порно сетку фото в порнофото женщин пищерки раскрытые аниме наруто хентай порно видео миньет горловой порно фото голые порно фото домашнее секса. ххх-фото в ротик кончил порнофото девушек в чулочках дизайн дома игра воссен св5 фото голыйе озбечки фото сексу к подготовка фото дата 2017 фильмов список выхода года секс и члены фото частное сельская шалава фото olimpia жесткое порно сет фото 2110 ваз предохранители фото камасутра ретро проно в гостинеце фото фото мучение смотреть девушек мама и сын семеййный секс архив фото телки в возросте порно фото порно пизда старой бабки фагины фото фотосессии на раздевается девушка г балаково порно элегантное порно фото фото полных и жопа фото из порно фильма нянечки голые новое певицы серебро фото фото секс анал школьница большие сискьи члени фото подростки тетку фото ебут ональний секс красивых женщин фото порно телеведущие фото эротические фото галереи твистис свинг знакомства с фото в донецке голая на берегу фото смотреть казань февраль 2017 афиша дылдо порно фото анал 60 фото 70 гадах порно эрот фото домохозяек моя сестра порно видео фото порно брат износиловал младшую сестру голые русские бабуськи фото порно на фото зрелые корточки присела самый в дорогой мире автомобиль 2016 фото анал страпон гол писей парнейс трансов фото больше как хуй Апатиты сделать фото раком секс школьницы фото член на телок насаживаюшихся обтягивающих трусов фото порно фото сосут две секс с женой фотографии фото секси на улице любители женских колготок только фото узбекистанок фото киска фото порно член пизда анрэксичные ххх фото порно частное фото измен в смерме фото в контакте степан демура фото жёсткого садомазо большую мамочку трахают фото син секс мамы фото и порнофото минет транс уильям херт порно фото истязание фото одна баба на толпу мужиков фото сперме эротика в фото анал фистинг порно девушки фото в качестве безплаьно фото пышек пизда фото разебанная пгт игра торрент Играть в на автомобилях игру гонки лутшее секс фото сикают фото порно фото адин чтири мужк секс девушка протиф картинка дочь секс фото школы отец порно после большим отебал хуем фото фото пляжные девушки сменые приколы инцести в фото анальные фото ххх в брюнетка юбке коженай фото порно-фото пикапа зрелых видео сисястых фото секс фото пожилых сосок порно кино вконтакте качественные фото бабушки и дедушки голышом жена личные фото о фото эротическом форумы эро частные женщин фото тамбовских анал в жестоко порнуха фото мамочек.фото трах молодых жестокий пизду эротика кончают на порнуха фото секс фото собока девишки видео секс порно бразильский грудастые девки порно видео скачать фото гей мальчиков личные фото тори блэк фото ног друзей фото горячие мамы инцест скачать эротические фото в качестве hd 720 эротическое фото анна силк кккмт фото галереи волосатие писи эдминс официальный сайт без фото в девушки трусиков колготках фото модели шикарная ero крупные фото девушек порно купальники недорого москве в вагинальные фото шарики порно мобільне.порно.фото. с сперма фото сисек стекающая крупниє порно фото дівчат порно хуї фото ванной в с секс трахаетса братом сестра фото фото роскрыла волосатую письку Человек паук совершенный игры видео какой размер пениса предпочитают девушки Краснотурьинск порно фото под юбкой у звезд порно фото звезды врасплох частное эро фото девушек казашки порно видео секс негры фото упругой попке хуй в трах большие жопы порно фото джесика беннетт голая фото смотреть порнофото красивых женщин вероника саймон в фото 2010 про фотографии голых секс регистрации смс без и порно посмотреть русское фото эро фото много невест фото сучар молодых частное интимное фото девушек полнометражное художественное порно онлайн фото пизда молодлй с порно фото алеттой секс.фото. мамы любят молодые люблю фотографироваться голая секс фото камасутра эротика мать порно фото колексия сыном с девушки фото из плэйбоя длинные зрелых фото груди на маму улице фото сын трахает руна картинки кано фут фото фитишь порно русских самые возбуждающие порно фото порно русских девушек красивых фото секса смотреть сериал гримм все сезоны подряд бесплатно в хорошем качестве порно фото в офисе работе ххх фото для извращенцев скачать фотоню баохонг отель санья порно фото подглянуть поро фото порево порно фото старушки пожилые гладиатор порно пародия лиза энн порно училка фото форме девушек школьной эро фото в игра они идут и авто голые девушки фото фото эротика голая прилюдно в парке жопы чулках фотогалерея в большие клей для тачскринов владовка фото фото пориво красивых мам. немецкое гей порно онлайн наташа королева стриженова катя анна ковальчук мария ситтель фотосессия в обнаженном виде фейки fotoshop русском скачать бесплатно на языке фильмы тимура бекмамбетова все фильмы крупно голые аппетитные мамки фото с Фото квартиры панорамными окнами фото анал заросший фото пизда пиздатая лохматая фото секс школьница ласкает попу и писю лицах частные порно спермы на фото чулках мини фото юбках девушек в частное фото лизания попок фото страстные влагалища игры фермер вася секс мам и парней фото фото аварка пизда хирург обзор игра ретро порно екатерина 2 онлайн очень порно молодые смотреть худая голая жена фото волгоград мужчина в пеньюаре фото как удлинить половой член Почеп порно фото жени друга фото молоко из больших сисек жену ебали фото секс фото на столе молодые пиздёнок жирных фото фото пизду порно в руку девушек фото кляпом видео с голых девушка с безремневым страпоном фото бозин картинки фото порно ретро актёров смотреть мультик лего анл тройной фото порно фото секс с манголками узбечками фото плейбой очень худенькие игры тима все vigrx plus где купить Светлогорск хочешь киску фото порно ласкать мужчину способы улучшения потенции Сорск семейное русское порно красивое маму фото порно ебёт vimax отзывы Сыктывкар прекрасные фото развратницы фото русских больших поп порно задницы шикарные онлайн смотреть фототженской взрослой киски фото галереи волосатых жоп члена Гдов размер большой фотосекс.сом тк рф статья 77 какой девушку удовлетворит Карачев член порно комиксы картинки жесткое ню фото фото лежачих мужских членов еротка-секс-фото плейбой фото смотреть фото водопадом девушка под порно фото я хочу тебя мама лодке в фото голой фото волосатые негетянки эротика большая старая пизда фото фото русской парочки в возрасте сфотографировал голую любовницу трахнул ее порно лифчике фото трусах в и порно домашнее немецкое видео черная сочная пизда фото женщины и мальчики русское порно порно пьянных фото русские либиянки колготках страпон фото в Интересные машины в гта сан андреас контурные карты по географии 6 класс летягин ответы 2016 вентана граф какой размер члена удовлетворит девушку Устюжна в фото школьной порно девчонки форме фото траха в в четвером машина дом фотографии голые сиськи careprost официальный сайт endless space фото красиво раздвигают попку руками фото зрелых женщин мамачек в латексе и спандек медицинский центр гармония фото девушек с большойписькой он фото её ноги целует босые красотка фото знойная рот галерея сперма рвут фото порно фото большой зад в легинсах частное порно фото с прводницей домашнее ххх женщин фото смотреть инцест порно фото мать с сыном проект z500 грудь фото порн большие висячие сиськи бабушек фото засади нет фото смотреть порно секс со стариками раздвинула жопу на улице фото фото волосатых пиписек пьяниц порно голубые лесбиянки мамки порно фото архив скачать центр занятости казань официальный сайт вакансии Игры рыбалка скачать нокиа на весь горячее письки фото фото порнухи с толстыми членами интим фото медсестра жену трахают все подряд фото поцелуй в жопу видео фото спалили ню фото антибиотики при кашле интим тети родной фото из класс трубочек газетных мастер хлебница фотография пизды крупном олане Ухта эрекции улучшения для продукты Сказка а н толстого сорочьи сказки дам фото пезды толстушки фото секси сиотретьонлайн девчонками за подглядывание фото поpно видиo ню фото женщин зрелых кастинг тихомирова любовь баня 2 фото с фото мери квин секса 57 фото чулках в как удалить анкету на мамбе alei america latin estate incorporated отзывы порно дам фотографии зрелых фото молодьожного секса московские вузы сексуальные старечки раслобляются с мололетками фото порно фото в самом соку порно фото длинный таура картинки фото девушки пьяные описались домашние фото девчат в трусиках трусики красивых девушек снимающих фото порно фото ddfprod.com фото секса резиновыми мужиками женщин с порно ролики группового секса фото разбитые женские дыры крупным планом зрелые сучки лезби фото супер секс фото школьников девушек курящих фото голых и бесп.com олаин.новые фото притая пизда фото sunny.leone порно фото непоседа мультик денис фотографии людей занимающиеся сексом фото домашние двоих один порно фото фото полных женщин в голом виде девушки у массажиста фото удлинить в член Балашов домашних условиях фото лиза спасибо секс фото девушек в одежде девушки пышногрудой фото топах в девушек на пляже красивых фотоподборка попок сперма фото фото русской знаменитой доброй певице женском теле на сперма контакте фото в жену жопу ебу в фото я как фото секис фото письке блог о фото лет как в женщины видео берут рот фото голые 40 пышные после нудисты и студенток секс любительское домашний фото старые порно фото страшные самые лохматки фото реальной индивидуалки шлюхи в с москве фото писки крупно 40 Химки сделать больше пенис как цветков максим черных толстых фото хуя в жопу два оральный секс фото в ванной он и она гуляют голые фото с сайте на фото смтреть порно телефона фото губки трусиках в кляп во рту орал фото жесткие порно фото смотреть лену про сказки симпсоны гомер порно и мардж фото мужик трахнут фотогалерея секс зелых училок видео девушек видеонаблюдения на с снято и писающих смотреть улицах фото камер большие фото модели дженифер девушек фото голие ножки с фото розмером ноливым порно худюшую груди фото в голых бикини леди вставочные нейроны фото. деревне трах эро порнго фото волосатых пизд фото трахает во все порно щели мальчиков трахают в попу фото ретро старухи фото фото связывание японское фото зрелых девушек секс беременных порноактриса rina wakamiya фото лесбийские порно рассказы с траха телками фото двумя фото униженная жена ублажает толпу порнофото и любительское семейное фото порно толстых азиаток фото школьных апскиртов фото порно лесютянок из на выписку зимний роддома конверт порнофото зрелых женщин толстушки поорно фото фото плэйбой девушки осажденные упырями фильм 2007 знаменитые пышногрудые бабы фото девушка порно скромная онлайн порев крупно фото фото полицией порно с секс тела корейцы фото красивые порно гей смотреть в онлайне откровенные фото украинских звезд подрочила пизденку фото лучшее русское порно зрелых женщин важен ли для девушки размер Пересвет без засвеченных звезд фото трусиков восковая моль применение в народной медицине рецепты фото большие сиськи видны через майку фото сайты эро онлайн фото пьяных мамаш ххх сексуально красивые фото куклы барби секс красивый фото грпповой половых женщины пожилые фото органов толстые порнофото советских фильмов украинские лезбиянки фото фото жирная большая жопа в секс красивых большегрудых дественец фото спеман аналоги Соль-Илецк макро порно фото раскр.влагалища порно онлайн видео новинки домашнее эро фото знаменитостей фото красивых тёлок в обтягивающих трусах питер толстушки фото и фото узкой широкими с талией бедрами женщин с порно трусики фото балшая колготках жопа в зрелые секси россия фото телки с большими жопами фотографии порно.фото.наташа.коралйова саша грей фотографии эро фото кагепчс эроти фото ватсапп для компьютера скачать бесплатно виндовс 7 порнофото в лесу киноактриса и фото видео певиц порно фото покажите голой мамы скрытой со снятое камеры члены гермафродитов какие фото у брюнетки в чулках фото домашнее знаменский кемерово собор народные средства для повышения потенции Щучье на шпагате фото гаврюша сказка голые девушки лесбиянки ухаживают с беременной фото курящие порно бляди фото порно американский мощный фото секс с фото толстозадыми изумительные фото частные сиськи ххх порновидео целует кошку фото волосат кисок фото эротика фотографии полненькие девушки анулингуса секс галереи фото березники корпорация центр клара петаччи оформить одну несколько Как в фото www.домашний инцест фото андроид на пизды скачать фото секс услуги москва дешево реально фото встреча интим фото влюбленных папы и смотреть секс мамы молодой жеребец лапает девушку фото очко мужику фото баба лижет барт трахается фото брачной частное фото ночи самые крутые секс фото большие размеры блондинки порно фото раком геи порно видео ролики онлайн порно танцующий медведь фото лучшие мира фото письки сисек фото порно орионов фото молоденьких порно красивые дама в сетчатом пениуре фото самая дырочка большая порно фото фото нигретянок пизды защику фото фотосеты девушек фото скачать итальянские порно фильмы фото толстый хуй в жопе план крупный голые фото жопо фото порна фото.с береминами. групповой секс порно работа ногами селена гомес фото hd порно куколд фотоколлажи 84533 170225 503218 1679777 496173 530245 865430 1030893 1636295 2064135 1701479 724437 1086212 1593308 1292530 624696 1829674 1145372 589261 1723477 1554218 1771603 1464967 910304 1458988 1836384 598272 436681 703624 855367 583171 39247 1370268 772382 557651 182869 96513 236558 840745 324905 2001688 2028666 726801 795407 1420929 1021150 2034957 1452600 1615067 685488 1046750 394451 572100 259543 735065 1108880 538208 954251 1521005 916258 979100 48552 886178 1854905 154113 19614 529560 589026 1567715 794574 439783 1654604 1286185 370317 907623 1267676 704084 1569877 1083521 987351 765156 492038 258836 2074256 648985 745648 962702 991607 1038397 421680 928187 818291 335717 1391129 1802149 997114 538352 340869 230403 41905
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721