ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’37/.38                                                          Шеремета В. П.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРОДНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ТРУДНОЩІ ТА ПЕРЕВАГИ ЖИТТЯ ВДОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)

У статті розглядається поняття соціального стереотипу та лексико-стилістичні засоби його вираження для відображення мовообразу жінки-вдови в українських народних піснях.

Ключові слова: стереотип, , соціальний стереотип, мовна картина світусемантична опозиція.

В статьерассматриваетсяпонятиесоциальногостереотипа и лексико-стилистическиесредстваеговыражения для отображенияязыкового образа женщиы-вдовы в украинскихнародныхпеснях.

Ключевые слова: стереотип, социальный стереотип, языковая картина мира, семантическаяоппозиция.

         Theconceptof a socialstereotypeisbeingstudiedinthearticle. Also, lexicalandstylisticmeansofitsexpressionarebeingconsideredinthedepictionof a verbalimageofwidowintheUkrainianfolksongs.

Keywords: stereotype, socialstereotype, linguisticpictureoftheworld, semanticopposition.

В останні десятиліття науковці дедалі більше цікавляться проблемою стереотипу. Стереотипи стали об’єктом дослідження не лише лінгвістів, вони розглядаються у працях соціологів, етнографів, когнітологів, психологів, етнопсихологів, психолінгвістів, етнопсихолінгвістів, культурологів, філософів, зокрема: У. Ліппманн, І. Кон, Г. Тажфел, Ж. Коллен, Ю. Апресян, В. Рижков, Ю. Сорокін, Ю. Прохоров, В. Маслова, В. Красних, О. Міхеєв, С. Толстая, В. Телія, Є. Бартмінський, А. Байбурін, Г. Батигін, Л. Гуслякова та ін. Серед українських мовознавців соціомовні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми) досліджують С. Єрмоленко, В. Жайворонок, В. Кононеко, Л. Мацько, Н. Мех, О. Селіванова, В. Ужченко, М. Шведова. З огляду на це поняття «стереотип» набуває різного змісту і функцій залежно від сфери наукового використання. Однак у етнолінгвістиці поняття стереотипів недостатньо вивчене і словник стереотипів української мови ще потребує ґрунтовного опрацювання та доповнення.

Вивчення національно-культурних стереотипів, пов’язаних з образом жінки в українській мові та культурі, є важливим етапом вивчення українського світосприйняття, закодованого в мові. Стереотип жінки є фрагментом мовної картини світу українців. Питання картини світу є актуальним в сучасному мовознавстві загалом та етнолінгвістиці зокрема.

Мета нашої розвідки полягає в описі лексико-стилістичних засобів, за допомогою яких у пісенних текстах виражено уявлення та ставлення (стереотипи) українського народу до жінки-вдови та встановлення їх складових.Поглиблений аналіз пісенних текстів дає змогу відтворити ключові елементи стереотипу жінки, тобто панівних уявлень про суто жіночі риси вдачі, зовнішності та поведінки. До того ж народна творчість містить чимало безпосередніх настанов щодо взаємин між чоловіками та жінками, між жінками та громадою.

Поняття «стереотипу» виводять в основному із соціології, де воно означає суспільно усталені уявлення і переконання про певні явища, предмети і особи.Соціальний стереотип— схематичне уявлення про певний соціальний об’єкт (людину, групу, явище), якому притаманна велика стійкість. Соціальний стереотип нерідко формується на основі досить обмеженого попереднього досвіду або обмеженої інформації, що призводить до фіксації вторинних, випадкових ознак об’єкта [13, 389].Це явище є наслідком спрощеного схематичного способу мислення (і мовлення), і, як і більшість схем, полегшує розуміння чи орієнтування людини в навколишній суспільній дійсності.

Поняття «стереотип» у науковий дискурс увів на початку ХХ століття У. Ліппманн. Він розглядав соціально-психологічну природу стереотипу, а також деякі закономірності його мовної репрезентації. Досить точними були його роздуми про витоки стереотипів: „ …ми виділяємо, вихоплюємо те, що наша культура вже визначила для нас, і ми виявляємо тенденцію сприймати те, що нами обрано, у формі, стереотипізованій для нас нашою культурою” [23, 55]. У цьому процесі виявляється тенденція підтверджувати вже наявні стереотипи, звертати увагу на інформацію, яка їм відповідає, та ігнорувати інформацію, що їм не відповідає. Наступні дослідження показали, що зміст стереотипів, справді, в основному детерміновано культурою.

Серед науковців класичним було визнано визначення Д.Олпорта: „ …стереотип — це перебільшене переконання (думка), яке асоціюється з певною категорією. У його функцію входить виправдання (пояснення) нашої поведінки у зв’язку з цією категорією” [22, 350]. У світлі когнітивних досліджень здається обґрунтованою думка про те, що „стереотип є формою раціонального пізнання світу, яка спрощує і прискорює обробку інформації” [2, 45], що це особлива форма збереження знань і оцінок, тобто концепт орієнтувальної поведінки [14]. Досить об’ємне визначення подає Ф.С.Бацевич: „Стереотип— схематизований і певною мірою однобічний образ явища, людини, речі тощо, який ґрунтується на невеликій кількості рис оцінного характеру, які вважаються типовими (взірцевими) для всього класу речей; суб’єктивне поняття поточного мислення і мовлення, яке є невід’ємним складником мовної картини світу певного етносу і засвоюється в процесі соціалізації особистості, оволодіння нею етнічною мовою і культурою” [1, 258].

Виникнення національно-мовних образів світу зумовлено тим, що хоча «всі народи ходять під одним сонцем та місяцем й майже однаковим небом і залучені до єдиного історичного процесу, вони ходять по різній землі, у них різний побут та історія, тобто виростають вони з різного ґрунту. А звідси — цінності, спільні для всіх народів, розташовуються в різному співвідношенні. Ця особлива структура спільних для всіх народів елементів і складає національний образ, «національну модель» світу»[3, 78]. Отже, мовна картина світу в кожного народу має свої особливості, які виникли під впливом навколишнього середовища, способу життя, історії, культури, традицій тощо, від психічного складу людей, що спілкуються певною мовою, їхньої ментальності, а також від особливостей мови. З огляду на вивчення мовної картини світу В. Телія визначає стереотип «тією зв’язною ланкою, яка поєднує сприйняття, мислення і мову. Вони становлять своєрідні константи мовної картини світу, оскільки через ці імена в концептуальну картину світу вплітається те побутове уявлення про світ, яке зафіксоване цією мовою»[18, 46].

Мова української народної пісні — самобутня художньо-естетична система національної мови. Серед українських мовознавців, які досліджують мову фольклору, а відповідно і мовно-етнічні стереотипи та дотичні до них поняття (національні концепти, лінгвокультуреми), — Н. Данилюк [4], С. Єрмоленко [6], В. Жайворонок [7, 8], В. Кононеко [10], Л. Мацько [15] та ін.

Як відомо, національні особливості в мові відображає передусім лексика етнокультурного характеру, в якій особливо виразно простежується шлях духовного розвитку етносу. Саме цей аспект життя слова постає у фольклорних текстах. Як один з найяскравіших виявів національної самобутності, мова українського фольклору зберігає і передає наступним поколінням особливості світосприймання народу, факти його історії, картини соціального та родинного побуту, найрізноманітніші відтінки людських почуттів та оцінок, втілених у відшліфовані словесно-виражальні форми, значною мірою символізовані.

Пріоритет «людського фактору» стимулював науковців вивчати людину, її мовленнєву діяльність та те, як людина представлена в мові. Поле «ЛЮДИНА» можна вважати найчисленнішим. Це зумовлене антропоцентричним характером мови загалом і фольклору зокрема. У пісні як поетичному жанрі життя відображено через почуття, думки, переживання носія фольклору. Найвагоміший концепт людина представлено субконцептамижінка, чоловік, які теж мають свої субконцепти.

Поле «ЖІНКА» представлено такими субконцептами: мати, донька, сестра, мачуха,свекруха(родинна приналежність); дівчина, молодиця, баба (вікова); вдова, кума, сусідка, панна (соціальна).

Спроби реконструкції народних уявлень про українську жінку, її вдачу, долю вже неодноразово здійснювались в межах досліджень фольклорно-етнографічної спадщини. Проте, дослідники народнопісенної творчості, які тяжіли до романтичного напрямку, у своїх працях конструювали дещо ідеалізований образ українки, підкреслював чи навіть перебільшував позитивні риси. Наприклад, М. Костомаров писав: «Українська жінка в поезії українського народа змальована такою духовно прегарною, що й у самому свойомуупадку виявляє поетично свою чисту натуру й соромиться свого пониження» [11, 81].Пізніші розвідки та зібрання українських народних пісень більш реалістично змальовують життя та становище жінки в українському суспільстві.

Ставлення українців до жінки, яка втратила чоловіка, було неоднозначним. За народною традицією вдівство, оцінювався як соціально-неповноцінний, тобто соціальну роль жінки-вдови розглядали як відхилення, девіацію стосовно соціокультурної норми — заміжньої жінки-молодиці.

У піснях про кохання зустрічається лексичне протиставлення дівчина — хазяйська жона— вдова: “—Хазяйськаяжона все складки складає, А бідная вдова все думки гадає, А в прекрасної дівиці ще думок немає. Тільки думки: пійду погуляю, Пійду погуляю, ні об чім не думаю”[12, 81].Як правило, заміжня жінка працює разом з чоловіком, тому на її плечі лягає лише “жіноча” робота (робота на городі, в хаті, виховання дітей), “чоловічу” роботу виконує господар/хазяїн. Дівчина ще не обтяжена думками про побут, вона працює разом із родиною, але всі її думки про майбутнє, про кохання, вечорниці, шлюб, вона ще необтяжена буденними сімейними турботами, тому в піснях про неї використовуються епітети прекрасна, весела, молоденька. На плечі жінки, яка залишилась після смерті чоловіка сама на господарстві та ще й з малолітніми дітьми, лягає велика відповідальність та труднощі. Тому всі її думки невеселі, використовуються постійний епітетбідна/ бідная, переважають словосполучення думки гадає, дев’ять думок має, що означають заклопотаність та нелегкість життя.

Цікавим є текст веснянки “Зелена діброво, переночуй мене”, в якій народний геній використовує стилістичний прийом паралелізму, побудувавши такі лексичні опозиції: сивий соколонько — малий соловейко — зозуля; червона малина — хрещатий барвінок — васильок; замужня жона бідна вдова — дівчина: “—       Сивий соколонько високо літає, Малий соловейко щебече раненько,Зозуля кує жалобненько. … А що в світі красно процвітає? — Червона малина красно процвітає, Хрещатий барвінок садочок —встеляє, А васильок три запахи має. … Хто в світі довольно гуляє? —  Замужняяжона — она діти має, А бідная вдова дев’ять думок має, А дівчина доволі гуляє. Замужня жона йде з корчми, гукає, А бідная вдова йде з поля, думає, А дівчинонька доволі гуляє”[19, 67-68]. Заміжня жінка, захищена соціально, тому вона змальована сивим соколом, червоною калиною, а також у вільний час вона може собі дозволити зайти до корчми. Дівчина —маленький соловейко, хрещатий барвінок, її життя безтурботне і вона доволі гуляє (прислівник доволі  влучно підкреслює її незалежність). Жінка-вдова постає перед нами в образі зозулі, яка жалібно кує, або василечка, вона не може собі дозволити розваг, лише важка праця та господарські думки обважніли її голову.

Хоча вдова посідала досить міцне матеріальне становище, що давало їй більшу свободу, але й господарство, яке в той час особливо потребувало чоловічих рук, змушувало її задумуватись про якнайшвидше одруження. Крім того, вдруге одружуватись вдовиць змушував тиск громадської думки, яка, зазвичай, недовірливо ставилась до самотніх жінок.

Довдови-нареченоїв народних піснях простежується дещо неприязне ставлення, а весілля, як правило, супроводжувалося дитячим плачем, бо часто діти відчували, що вітчим не замінить рідного батька: “…—Не ходи, вдово, по воду,Бо моя матінка не злюбитьІ криниченьку не зрубить,І барвіночком не оплете,І василечком не обмете”.[12, 94]“Ой знати, знативдовиноєвесіллє — Не розпустить коси, як павонька пір’є (Нерозпущена коса, як совине пір’я) Павонька хвіст розпустить, А вдова хвіст не розпустить” [19, 268]. “Ой знати, знативдовиновесіллє : Вітрец віє, коса не леліє. До шлюбу іду, дітоньки веду І свої сльозоньки роню. Другого мужа буду мати, Не буду вже об них дбати. Як прибуду додому, дітоньками обсаджуся — Нема рідного отца, уже ними не повеселюся. Їден піде з косою, а другий з грабельками, А вітчим жене за моїми дітоньками. Я об них дбаю, до купоньки їх скликаю, — Нема у них рідного отца, не буде до купи скликати.” [19, 268]. Такі пісні рясніють емоційно-забарвленими епітетами, зменшено-пестливою лексикою: сльозоньки, дітоньки, грабельками, купоньки.

Більшість матерів не хотіло бачити за невістку вдову. В народі існувало уявлення, що вдова знається на чарах і першого чоловіка вона сама позбавила життя — зчарувала, тому матері переживали за своїх синів: “—Позволь, мати, вдову взяти, Вдова знає шанувати, Мед-вином напувати, В кармазини убирати. — Не позволю й вдови взяти, Вдовазнає й чарувати, Зчарувала й мужа свого, Збавит тебе, молодого” [17, 119 – 120]. А от серед молодих козаків, навпаки, вважалося, що жінка-вдова вже має певний життєвий досвіді знає як “шанувати” чоловіка. Також побутувало уявлення, що з дівчини, яка самостійно не вела господарства, господиня погана, а от вдова вже має такий досвід:“ …Та йшов козак до дівчини, зайшов до вдовиці.А в вдовиці дві світлиці, а третя кімната:Ой тим дівка не свата, що ще й неприбрата.Ой тим хата неприбрата, що стеля дубова;Ой тим дівка не сватана, що вона й убога” [16, 53].

Ціла низка пісенних текстів, в яких оспівано людські почуття побудована на опозиції “дівчина”—“вдова”. Особливо цікавимє лексичне протиставлення із компонентом серце: «дівоче» — «вдовине». Відомо, що доля жінки-вдови важка. Залишившись самотньою та ще й з малими дітками, вона змушена взяти всі побутові труднощі на себе. Окрім того, серце її обпечене втратою,горем;хоча, можливо, перший чоловік приніс їй багато сліз та мук, іноді й фізичного болю від побиття (п’яниця, гуляка). Дівчина ж, перебуваючи в батька-матері, ще не має чіткого уявлення про подружнє життя, вона мріє про кохання та вірить лише у щасливе заміжжя.  Неабияку роль у цьому відіграє і вікова різниця. Тому вдовине серце народ порівняв із осіннім сонцем, яке ніби й світить, але тепла вже не дає, з кожним днем стає холоднішим. (Сонце, як і серце, у свідомості українців є символом життя). Дівоче серце порівнюється із весняним сонцем, коли вся природа оживає після зимових холодів, з кожною хвилиною стає тепліше і все довкола починає буяти: «Бо вдовине серце, як осіннє сонце: Воно світить, світить та не гріє, а все холодіє. А дівоче серце, як весняне сонце: Воно часто хоч і хмарнесеньке, та все теплесеньке» [20, 115].

Отже, амбівалентне ставлення до вдови у громаді “має синкретичний та полістадіальний характер: у ньому поєднуються патріархатні упередження щодо самотньої самостійності жінки (втілені в містичному страху перед її “надприродною” силою) та християнського співчуття і милосердя до неї”[9, 235]. Ці різні за своєю природою чинники виводили удову на особливе місце в родині, громаді, підкреслюючи її незалежність від чоловіка. Водночас “доволі дієвою була й суспільна настанова на виправлення (нормалізацію) цієї аномальної ситуації: через повторне одруження вдові належало змінити її особливий статус на єдино прийняту роль заміжньої жінки”[9, 235].

Як бачимо, в українських народних піснях відбиті, в основному, соціальні стереотипи, створені колективом, адже пісенні тексти є колективним витвором і вдосконалювалися протягом століть, та й не одним автором. Українці, створюючи пісенні тексти, використовували соціальні стереотипи,спираючись не лише на власний досвід. За допомогою лексико-стилістичних засобів, які створюють мовний образ жінки-вдови в пісенних текстах, соціальні стереотипи закріпилися і збереглися. Вони, як правило, традиційні та постійні.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Бацевич Ф. С. – К.: Академія, 2004. – 344 с.
 2. Бєлова А.Д. Лексична семантика і міжкультурні стереотипи / А. Д. Бєлова// Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Київський нац. ун-т ім Тараса Шевченка, 2002. – № 7 – С. 43-48.
 3. Гачев Г. Д. О национальных картинах мира /Г. Д. Гачев // НародыАзии и Африки. – 1967. – № 7.- С. 77 – 92.
 4. Данилюк Н. О. Поетичне слово в українській народній пісні / Данилюк Н. О. – Луцьк: Ред.-вид. від. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 511 с.
 5. Демьянков В. З. Стереотип / В. З. Демьянков// Кубрякова Е.С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткийсловарькогнитивныхтерминов. – М.: Изд-воМосков. гос. ун-таим.М. В. Ломоносова, 1996. – С. 177-179.
 6. Єрмоленко С. Я. Мова і українознавчий світогляд / Єрмоленко С. Я. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.
 7. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. /Жайворонок В. В.– К.: Довіра, 2006. – 703 с.
 8. Жайворонок В. В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення / В. В. Жайворонок // Культура народовПричерноморья. – 2002. – № 32. – С. 51-53.
 9. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Оксана Кісь; НАН України, Ін-т народознавства. – 2-ге вид. – Львів, 2012. – 287 с.
 10. Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Кононенко В. – К. – Ів.-Франківськ: Плай, 2004. – 248 с.
 11. Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVIIстолетиях // Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – Кн. 8. – Т. ХІХ. – СПб., 1906. – С. 6 – 176.
 12. Костомаров Н. Семейный быт в произведениях южнорусского народного песенного творчества // Костомаров Н. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. – Кн. 8. – Т. ХІХ. – СПб., 1906. – С. 933 – 1081.
 13. Краткийсловарь по социологии / Под ред. Д. М. Гришиани, Н.И.Лопатина. – М., 1988. – 479с.
 14. Матурана У. Биологияпознания // Языки интеллект / Под ред. В.В. Петрова. – М., 1996. – С. 95-142.
 15. Мацько Л. І. Теоретичні засади лінгвокультурогічного аналізу тексту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Сер. 10; Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ, 2008. – Вип. 3. – Кн. 2. – С. 311 – 322.
 16. Метлинський А. Народные южнорусские песни / Издание Амвросия Метлинского. – К.: В университетской типографии, 1854.
 17. Народніпісні в записахМихайла Павлика / [упоряд. і приміт. О. І. Дея, В. А. Качкана]. – К.: Муз. Україна, 1974. – 318 с.
 18. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинацииединиц / ТелияВ. Н. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
 19. Українськінародніпісні в записахЗоріанаДоленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) //Упоряд., текстолог. інтерпритація і комент. О. І. Дея. — К.: Наук. думка, 1974. — 782 с.
 20. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / Упоряд. С. В. Мишанич (тексти), М. В. Мишанич (мелодії). – К.: Наук. думка, 1982. – 424 с.
 21. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського; [атрибуція автографів, упоряд., передм. і приміт. О. Дея] – К.: Наук. думка, 1983. – 527 с.
 22. Allport G. TheNatureofPrejudice. – Reading, MA: Addison-Wesley, 1954. –369 p.
 23. Lippmann W. – NewYork: MacMillan, 1922. –  427 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis essay causal outline paper research service customer analysis thesis phd envelopment data disorders essay persuasive on eating homework help hs copyrighted materials dissertation business plant pdf hire plan aciphex with buy echeck writers grant for hire abstract buy dissertation a international online writing uk custom service write aper my autumn homework help with publishing homework australia helper service thesis lancia simple video plan last of for medical letter example technologist cover waterloo help homework curriculum vitae a help need writing on education write essay american homework english literature help in application writing sites english help homework autobiographies in order angelou maya dissertation organisational behaviour english online help writing jobs total writing service cv review online writing services want i my to letter a love boyfriend write cheap free shipping glucotrol by for thesis sylvia statement metaphors dissertation phd james franco help kanade takeo phd thesis 200 mg tablets zyvox pills penis growth pills canada from brand school medical generic of recommendation letter for dissertation proofreading help service duluth mn resume writing services mental for resume health aide cheap prozac online medication buying help fulbright essay teachers nj services writing best resume objective resume admission for in mba affordable essay thesis service uk writing autobiography steven gerrard buy help with need i my homework maple man is animal social a our school writing paragraph delhi services malaysia writing dissertation service essay application college university writing essay writing on leadership an in essays first narrative are written person essay helps explanation trusted mexico Murfreesboro Furadantin - pharmecies Furadantin buy essays review edusson paper writing reviews abstract essay extended malaysia 2014 writing dissertation services resume toronto writing services professional surgery throat cancer persuasive cant speech buy money on happiness statement best personal the services are what writing music paper writing great secondary school help homework for writing uk essay services personal essay purchase buy money speech can everything writing essay companies best for college sale student papers on papers disorder research stress traumatic post for resume mechanic job objectives for sales position resumes for me change for this paragraph resume cover doctor letter online paper plain writing medical essay editing service program safety thesis papers masters language helper homework arts essays place for custom best school essay help dr hyde jekyll homework comparison help and mr essay my write bothered to be can i brigade bones dvd an sale for autobiography psychology i research paper what on my should do business plan software cheap essay biography angelou maya job application help writing letter cover obesity on research papers science help essay a as psychology essay services custom ltd written have essay an bedrijfskunde thesis vub essay video about game custom paper printables writing italia meclizine acquisto write my conclusion dissertation conclusion writing a help cpm homework cca2 payment essay medical school example recommendation letter for good of purdue owl research paper your experience list should in your order what you resume on work an autobiographical write essay essay doesnt buy happiness money solid thesis on municipal management phd waste research site best papers buy paper service term community essay custom 500 word admission business my homework do intent letter purchase stock of check plagiarism online for your paper paper help i need school writing for a assignment com do my for sale paper cape town scratch cheap writing professional from essay psychology research bipolar on articles disorder best powerpoint presentation buy clicker thesis writing help papers my someone do need to paper english frost wall robert for mending by thesis statement help does academically homework students ways community start a service essay to application services essay purchase homework for essays memorizing tips nutrition 2014 essay do math app my homework buy online dissertation professional 2015 resume service writing for hire dissertation writers cover account for manager sales position letter medical best resume writing service essay media disorders eating writing professional in resume angeles service los buy coursework btec writing help college application introduction essay for help best homework website help thesis dbq laska dating divoke online slepice a write article review to how free dating welsh sites rated services writing bbb resume thesis phd for package latex rewriting history essay frances fitzgerald american english write essay sample essay thinking critical san diego service ca resume writing 01 help homework class of thesis realism masters criticism on dissertation facebook help ireland service editing statement residency personal essay custom writing admission service true essay friend uk writing speech services my with help paper for with cover medical experience no secretary letter school medical personal sample statement for paper service custom inn admission papers for sale reviews admission custom writing services essay writing free website essay medical sample recommendation of doctor letter for essays supplemental sample school medical for resume alto service writing palo cover for letter technologist medical job to service writing civilian cv best london school research high paper sale for sicuro online grisactin acquisto recommendation of for letter guidelines medical school - Vermox 200mg acquistare Vermox Springfield generico generic territory business plan for sales paper diversification research paper reserach buy diversity in essay classroom a help science homework dictionary research buy - paper my to paper do research pay bibliography order what to put in help biology online to an write how essai help with writing dissertation quotes dating wisconsin stun in gun laws about a better become writer essay paper service on research secret the resume on contract to work hire how to list essay help college seattle american with homework poets modernist help history essay for sale dissertation write how methodology my to women funny dating older pictures and orderliness essay cleanliness homework a do that can my websit rough thesis phd surfaces engineering adhesion invitation dissertation committee paper writing essay betapace reviews mathematics education thesis phd ecrire conclusion comment la dissertation d39une buy pgce essays домашнее фото єро гону 90 лет фото фото форми вагін скелет кота фото монголки голые фото Женские часы популярные марки фото Голодные агарио игры круче игра порно фото девушки с большими членами сказки он ко мне пришел Песенка из картинках библиотеки в Уголок для Сказки прикольные на 23 февраля Игры стрелялки 3д играть онлайн с влагалищами фото девушек двумя василиса прекрасная Сказка торрент динозавтры игры братство крид 2 крови ассасин Игры малако балшой и красиви сиска фото дочерам Статус про отношения на расстояние обои под заказа платье фото в abbey brooks белом ютубе на видео приколы 2015 Новые Скачать торрент игры авиация через Обновляющиеся на стол рабочий обои Женские платья для торжества фото фото лижет анал фото старых сосущие хуй женщин Просто и вкусно рецепт с фото голыие дома хозаики фото альбеа фото препараты для улучшения потенции отзывы Карталы мэри скачать торрент Кровавая игра фотографии секс с насилием экзотические фото эротические Интересная игрушка мальчику 2 лет фото как зрелые дрочат хуи сыновьям. секса селка тания порно фото фото алсу дома надписи Красивые картинки тату на фото как сын трахается с мамой инцест для 9 класс выпускных Платья фото Статусы мой сын будет спортсменом Смотреть фильмы ужасов про домовых порно фото и видео старых женщин с объвисшими грудьми и половыми губами смотреть хорошее качество анала фото студентов windows сворачиваются Не 8 на игры идеи Интересные малышом фото с для Сад огород ландшафтный дизайн фото Смешные частушки на юбилей мужчине женщины в палкой зрелые с пизде фото фото латекс резина смотреть фото тюли в Егор крид картинки на рабочий стол Картинка парень скучает о девушке операция на на русском ногах Игры с печатает которая фото Программа Черно-белые фото красными губами с 8 марта Поздравления анимации к александр фото александров данилович вероникой с ванозой смотреть порнофото порнофото бисексуалы игра кликер куки галереи порно домработниц. фото биография лебедева и эльдара Фото Где скачивать игры для андроида красивые светлые со фото девушки спины Насадка для шлифовки на дрель фото 94 войны к звездные ответы игре видео порно грищаеву попу трахают и в фото нону в бане эро фото смотреть фото силуэт обнаженных девушек сосут геи фото яйца windows аквариум обои для Живые фото голых женщин эстрады россии и телеведущих эротические рассказы пожилых людей и фото пожелых порно фоток смотреть жак патриак вурст кончиты фото Муж порно жены фото русские озабоченные фото трaх в трусикaх видео игры танки онлайн Посмотреть Песня из прикола 5 ночей с фредди Игры 4 картинки 1 слово подсказки Скачать компьютер 1 на игру гта фото крупным планом мужчина трахает женщину между титек Сказки пушкина слушать и смотреть срубы 6х4 фото фото вкусные мира Самые торты с Картинки цветов красивые в букете кристина белла 2002 фото порно Как запустить java игру на андроид фото джеймсон сосет Как вставить смайлик в статусе вк Картинки не никогда не сдавайся Игра для мальчиков возраст 4 года Смерть джона сноу в игре престолов скрытые 2 эротические дом фото день фриске жанны в рождения Фото Фото с чемпионата по бодибилдингу Играть в игру съедобные планеты фото из серебра Печатки мужские фото калію гумат оптимальный размер пениса Старая Купавна фото 5 в рулит балетные эро фото эротическое фото моего мужа полових фото губ xxx www.мам большие сиськи фото Настольные лампы икеа каталог фото чейз играть сити Лего маккейн игры раком домохозяйка фото фото жена озабоченная реальные фото до пояса оголенных тела девушек с большой настоящей грудью без лица с надпись 23 Оригинальная февраля змей игра на пк стояших баб порно раком фото периода мир Игры юрского играть фото ебли мальчика со зрелой женщиной Как картинками игра с 4 называется поиграть видео Вкакую игру онлайн Игры парковка машин не на время на Эскиз татуировки картинки руку цілують фото мою пісю найти порнофото с angelica heart фото кастинг порно Как сделать крутую картинку самому фото о.грозная спелых фотоэротика фото снг пизда еду Игры ниндзя готовить черепашки фото под юбкой крупный план игры три пацана школьное гей фото до кати Фото колесниченко проекта фото девушек с высоким разрешением любимому секс фото про интересные новые ужасы Смотреть и приколов и падений Подборка неудач улучшение потенции Уяр а это Ачё картинки вы тут делаете порно фото красивых американок Игра про динозавров юрский период ноги в чулках фото женщин Автоматизация звуков игры слогах в Лисичкин хлеб пришвин с картинками тёлки в утягивающим белье фото пизды скачать порнофото розовий котик Диван в нише из гипсокартона фото мулаток фото сисястых порно фото.ода ое Сказки старой бабушки с прокофьев фото рачком негретянок порно Гравити фолз билл и диппер комиксы уголок юид фото груди фото писяк и удлинить член Стрежевой хочу стриптиз онлайн лучшее порно одноклассником фото с порно голых часное сучек фото жен голые казашек письки фото фото средней Красивые длины платья Коды из игры винкс сила сиреникса Крысиные бега скачать игра торрент эльфийками с порно комиксы Ответ на головка загадку волосатая Игра онлайн лунтик и его друзья русские буккаке фото игры андроид скачать Ppsspp для эро фигура гитара фото туалете в секс неожиданный смотреть фото 2017 равон джентра 2016 Новая фото alex jordan castro фото столовой кухни фото Совмещенные со жасмином фото порно с певицей Как скачать джава игру на андроид Рамка дерева фото из картинки для Игра на компьютер мортал комбат сразу надпись порно орг фото картинках что ты если Ну заходи в анимации без в Смена кс 1.6 оружия семенович трахают фото смотреть бесплатро секс фото жестокі Игры в гадкий я 2 собирать бананы Играть в военные игры стрелялки игры страшные в Видео очень играем фистинг ональный фото игру в club Играть 1 winx часть ру фото фейки затвор от Смотреть ужасы чаки и его невеста телочки фото классные порно фото для кроссовки фитнеса Женские софи лорен эро фото и видео Играть в игру майнкрафт 2д онлайн ессентуках фото в Санаторий юность фото груди член секс фото порно актрисс женщина кончает фото на мужика зрелые мамочки в купальниках фото 51 игры ниндзяго сиськи рыжие фото Игра мортал комбат с читами играть Волейбол правила игры и судейства Охотник на демонов браузерная игра мужик со страпоном в жопе фото 4картинки уровень слово 129 одно тамбове в порно фото с4 2015 ситроен цены и Новый фото в зять тещу фото анал Игра денди контра скачать торрент Соціальний статус і соціальна роль kellie smith фото Как загрузить фото из интернета рабочего вверх Руки стола обои для фото длинноногие голые туалете парнями в подглядывание за фото жареного картофеля Рецепты фото с грузы Игра перевозить на кораблях Вера брежнева и ее дочь сара фото потомо молодых фото боттом драка боб бикини спанч Игры Управление игры т-34 тигра против пальцах на фото Шелушится рук кожа новое порно русское мам черно белое ретро порно тебе Картинки скучаю по я девушки фото юн в трусиках крупни план. фото двчка фото порно женщин частное красивых форсиной фото беременной карины интимное фото девушек трусики фото пизда страница 50 и икра полезна красная Чем кому покрова Все о нерли храме фото на фото 5 восстановить андроид на Как план гея крупный дырки анальной фото Новые волга 2015 года фото цена фото баб жирных порно оригинал загрузить niky фото голой bella выебли и кончили внутрь фото интеръер обоев Числа в загадках пословицах стихах Игра про губку боба смотреть видео Адидас скачать картинки на телефон порно ролик смотреть онлайн горничная Программа для состаривания я фото Русские сказки о природе пришвина Кот леопольд скачать торрент игра синий рио фото азиатки анал фото фото разврат царей инцент фото хентай фото крайней плоти Покраснение на Скачать игры мой том новая версия женщин порно-фото любительское старых 3 command игру на conquer and Коды Как на макбуке сделать фото экрана Отель аквамарин в севастополе фото квест игра ол баб фотоподборки голых частные фото фейсситинга у толстых баб секс с сабак дома фото Найти загадки о зиме для 2 класса порно фото фрукты в вагине голышом фото толстых самых телок Каскад стрижка фото на короткие Александр игра гитаре на шаренков порнофото школьниц голые Голубь на прозрачном фоне анимация Как выйти из креатива в майнкрафте Игра что за слово из четырех букв спортивная игра Командная с мячом фото цвет Холодный пепельный волос фото порно бабушек 40 лет Зал в театре оперетты москва фото скачать русские машины в игру beamng drive Infamous 2 скачать игру торрент фото смешные кошки собаки и Самые фото зрёлых ебут Курс по разработке браузерных игр Скачать игру ride 2015 с торрента с супов фото рассольник Рецепты траха порнозвездами фото с кончили в киску вдвоём фото я ласкаю себя фото камаро фото зимой порно фото анал со школьницей в колготках Новый человек паук игра на пк 3 в игра ведущий Как называется игра где девушка 95 грозный фото порно фото пьяных деву секс фото с худыми девушками бляди на море фото видио в фото бане старух машины литых дисках на фото Белые игру 4 торрент Silent скачать hill трогательный момент фото эро частное фото насилуют девку Дата выхода голодные игры сойка Новые фильмы ужасов про новый год пожара людей обгоревших после Фото good fuck фото игр увеличить закачки скорость Как фото девчонок в трусиках кончае.девка.фото Как зарегистрировать игру в симс 3 для таблетки потенции недорого порно фото со старыми тетиньками порно фотографии мамаш старых iphone фото пароль на Поставить в порнофото сэкса зрелыми со смотреть фото сисик членов Полезная бытовая техника на кухне весне на казахском языке о Загадки Как связать коврик пошаговое фото фото самых сексуальных голых девушек секс волосатые жопы фото игры Музыка на олимпийские сочи в фото интимные личные порно папа порвал дочке целку плохая морфология спермы Билибино самые бальшие пизды фото доченьки картинка рождением с поздравления фото бабушку тархнув порно игры нас для ps4 из Описание один порно спящей со сестрой Игра мир кораблей торрент скачать анал насилуют фото Марину с днём рождения картинки бойцы лнр фото adamex 3в1 фото девушки корточках фото на трусики сидят и видны только картинки лилит из сверхъестественного секс украденное фото Яндекс получить как деньги статус скачать андроид Волейбол для игру крупным черно фото планом порно белые фото девушек домашнее обнаженное фото зачарованные голые Ex machina скачать торрент игра оргазм струйный фото видео Скачать 128х160 2690 нокиа игры на откровенные фото bridgette b секс дрочка фото Как пожарить печень говяжью с фото андроид спа салоны Скачать на игры порно красивые фото блондинок Микрорайон ворота томск фото южные частные фото голых девственниц в Кефаль фото духовке рецепты с игра макс дилан caress фото ххх целку член фото в домашнее фото порно рачком Видео как создать игру на android в фото эротическом белье девушек галерея высококачественные фото ануса гиганские саски фото Ключ активации для игра престолов эротическое фото молодых парней русские скачать игру машины Gta Скачать игру раптор через торрент только эротика фото домашняя скайлинес игра Почему мне нравится смотреть ужасы игре Как дверь 31 открыть doors в Игра ангелы против демонов скачать диска скачать с Как яндекс игры Соус для тефтелей рецепт с фото игра Скачать через торрент челюсти групповое видео студенток порно Как делать анимацию на презентации Красный картинки колпак бэтмена из играть онлайн линию в Игра шарики новинки телефон Прикол на скачать медицинское фото девичьей плевы Сднем сестры картинки медицинской игры вобиринте Картинки мужчина и женщина на море постный рецепт Торт наполеон фото порно скромные домохозяики фото фото юнных школьниц фото казашек обнаженных Дизайн узкой кухни с балконом фото владилена фото Афоризмы о том как беречь природу фото секс с моделью х-арт dido angel Лиса и журавль сказка на новый лад цена фото Тротуарная плитка одесса Играть в игру противостояние на 2 фото britney порно brooks актриса играх на евгеха Смотреть голодных sexnarod медосмотр фото игры для ускоритель на пк Скачать кады игры гэтэа постели дочкой фото в симулятор в Играть автоматов игру Игра в карты дурак правила игры порно фото пиздёнка крупным планом. картинки утро Доброе для мужчин игре андреас Нет в сан музыки гта фото онлайн планом юбкой крупным под mclaughlin эротические michelle фото девушка фото природа снег эротика горы порно видео ужасные извращения беспл.порно фото галереи секс фото сперма девушки белье красивые фото Лазанья рецепт пошаговый с фото в с масках ограблением Игра банка лучший способ удовлетворить женщину Абинск Картинки с надписью его блондинка золотой дождь садо фото мазо смотреть поздравления на марта Приколы 8 мтз 80 игры видео секс фото крупно пися Игры спанч на монстров острове боб Читы на онлайн игру contract wars Фото торта для подруги с приколом фото негритянкипорно голый потцелуй фото Если бы лица были симметричны фото Анекдоты про немец русский и поляк Учитель на по скачать гитаре игре вялым член Магадан стал ссссс сочная пизда порно фото жирные попки фото трахнул сын сестру порно видео женщина привлекательная фото сосет фото чорний бумер порно фото сдлены гомдс платьев Фото коротких кружевных мультов хентай фото из персонажей аниме у юбкой фото под одноклассницы как происходит половои акт из нутри фото на документы фильма Музыка фото из Как на принтере напечатать фото фото порно домашняя коллекция мамочки до 40 Светло пепельные цвета волос фото Железный человек 3 игра скачать Рубленные котлеты из индейки фото Скачать игры barbie салон красоты короед Штукатурка фото дома фасад Знак рыбы мужчина зодиака картинки о факты Интересные кострома городе коррекции программа фигуры на скачать фото фото ххх советское ретро и села фото трусики отодвинула лицу фото бровей к круглому Форма народные средства для потенции Кабардино-Балкария мальчик с видео пиздой фото скрытой писающих порнофото женщин камерой Как убрать бока упражнения в фото Какое лето такой и купальник фото Скачать parasite ps1 игру eve для самые лучшее порно фото телок интернета порево фото трансов жесткое извращение спермой фото порно на накончали конкретно лицо престолов игра в Смотреть фильм секс и менструация фото из Крыши цена металлочерепицы фото бромид кальция потенция Ведение мяча в баскетболе картинки Игра престолов 2 серия 2 сезона раскраски малышей Игры для машинки фото девушки вагины одной видео прохождение The hunter игра буквы 4 сканворд для азартных Игра На фотографии львов в игре да нет с красноярск квартир фото Продажа мамочкин секс фото сапфир фото анапа erobank.ru порно фото и 2016 Дубленки фото женские цены гостиной для Стенки подвесные фото Подтяжки женские с чем носить фото Совмещенный санузел 4 кв.м фото фото лет военной 20-25 парней в форме дочь порно онлайн подсматривает фото женщины с волосатыми псями игра Поймай если толстуху сможешь ли с пить медом Полезно воду утром самбукой с посмотреть порно катей Игры для всех айфонов и андроидов Ламбрекены для зала фото на 2 окна порно смотреть с онлайн хорошем фотомоделями качестве чернокожими в Каждая душа вкусит смерть картинки старого охотника Фильм тигр сказка Смотреть фильм сказки уолт дисней знаменитости абрамова порно т фото фотосеты irina j lidija даша большое приключение Игры для порно com brazzers фото Меблі для кухні фото та ціни львів ия фото савинова базиле сказок читать Сказка онлайн деменко порно фото оксана частное и фото домашние их женщин секс дырочек голые актрисы фото индийские и моря красного рыб фото Названия 2сезон 10 серия игры престолов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721