ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ (досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:811.111 (045)

С.В.Гладьо

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ

(досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту)

У статті розглядається специфіка текстових компонентів, що прямо чи опосередковано виражають емоційні наміри автора й спрямовані на моделювання емоцій гіпотетичного читача. Типологічні характеристики емоціогенних маркерів визначаються знаннями учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. Емоційна значущість їх семантики може бути сталою, узуальною, чи набутою, оказіональною, що стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і / чи неконвенціональниму вживанню мовних знаків. Узуальні текстові компоненти поділяються на власне семантичні, структурно-семантичні та прагмасемантичні. У групі оказіональних емоціогенних маркерів розрізняються компоненти тексту, які стають емоційно значущими завдяки своїй візуальній або семантичної актуалізації. Візуально-акцентовані компоненти тексту включають фонетичні, графо-фонетичні та графічні різновиди.

Ключові слова: англомовний художній текст, емотивно заряджені елементи тексту, емоційна значущість семантики, узуальні емоціогенні маркери, оказіональні емоціогенні маркери, авторські емоційні наміри, читацькі емоційні реакції.

 

Гладьо С.В. Лексико-семантические особенности эмоциогенных маркеров текстового пространства (опыт интерпретации англоязычного художественного текста)

В статье рассматривается специфика текстовых компонентов, прямо или косвенно выражающих эмоциональные намерения автора и направленных на моделирование эмоций гипотетического читателя. Типологические характеристики эмоциогенных маркеров определяются знаниями участниками коммуникации значений единиц языковой системы и правил их употребления. Эмоциональная значимость их семантики может быть постоянной, узусной или приобретенной, окказиональной, становящейся таковой благодаря нетрадиционным знаковым образам и/или неконвенциональному употреблению языковых знаков. Узуальные текстовые компоненты подразделяются на собственно семантические, структурно-семантические и прагмасемантические. В группе окказиональных эмоциогенных маркеров различаются компоненты текста, эмоциональная значимость которых выявляется благодаря визуальной или семантической актуализации. Визуально-акцентированные компоненты текста включают фонетические, графико-фонетические и графические разновидности.

Ключевые слова: англоязычный художественный текст, эмотивно заряженные элементы текста, эмоциональная значимость семантики, узуальные эмоциогенные маркеры, окказиональные эмоциогенные маркеры, авторские эмоциональные намерения, читательские эмоциональные реакции.

 

Gladio S. V. Lexical and Semantic Features of Emotiogenic Markers in Textual Space (interpreting English literary text)   

The article deals with the text components that directly or indirectly express addressers’ emotional intentions and are aimed at modelling hypothetical readers’ responses. Typological characteristics of emotiogenic markers are determined by communicants’ knowledge about the units of the linguistic system and rules of their use. The emotional significance of their semantics can be sustained, usual, or occasional, acquired due to non-traditional iconic images and/or non-conventional use of linguistic signs. Usual text components are divided into proper semantic, structural-semantic and pragmatic-semantic. Occasional ones become emotiogenic due to their visual or semantic actualization. Visually accented emotiogenic components include phonetic, graphic and mixed types.

Keywords: English literary text, emotively charged elements of the text, emotionally significant semantics, usual emotiogenic markers, occasional emotiogenic markers, addressers’ emotional intentions, readers’ emotional responses.

 

Постановка проблеми. Емоційне ставлення адресанта (автора) до  учасників, подій та об’єктів текстової дійсності актуалізується за допомогою емоційно заряджених компонентів тексту – емоціогенних маркерів. Характер ймовірного емоційного впливу емоційно значущих компонентів тексту на адресата обумовлений їх орієнтованістю на різну когнітивну базу осмислення текстової семантики [3, 57]. Емотивно заряджені компоненти тексту відзначені багатовимірністю, інтерактивністю та структурно-семантичною неоднорідністю. Дослідження особливостей їх контекстуального вживання дозволяє декодувати емоційні наміри автора і спрогнозувати емоційне реагування читача на реалії  текстового світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У лінгвістичній літературі представлена ​​досить широка типологія мовних засобів вираження авторського ставлення до текстової дійсності: прямі і непрямі [1, 133; 4, 13-15]; спеціалізовані та неспеціалізовані [5, 50]; лінгвістичні й риторичні [7, 28]; імпліцитні та експліцитні [12, 36]; синтаксичні, семантичні, інтертекстуальні, наратологічні і метамовні (overcoded) [7, 56]. Мовні одиниці створюють зовнішню, матеріальну сторону тексту й виконують керуючу функцію в процесі розуміння на етапі входження читача в текстовий простір [2, 51]. Емоційна значущість певних текстових компонентів задається за допомогою ресурсів мовної системи і виникає: 1) при використанні в художньому тексті емотивних мовних засобів; 2) за рахунок нетрадиційності знакових образів, представлених в тексті; а також 3) при неконвенціональному вживанні знаків. У першому випадку емоційна значущість емоціогенних маркерів є узуальною, оскільки визначається характеристиками, що притаманні їм постійно як мовним одиницям або утворенням. У другому і третьому випадках мова йдеться про текстові елементи, які стають емоційно значущими завдяки своєму візуальному або семантичному виділенню (візуально-акцентовані і семантично-акцентовані маркери). Візуально-акцентованими текстові компоненти стають завдяки фонетичним, графо-фонетичним та графічним характеристикам.

Лексико-семантична специфіка емотивно заряджених текстових компонентів, що належать до  першої групи, може бути продемонстрована на прикладі уривку з оповіданні Дж.Чівера “The Enormous Radio” [10, 37-48].

“I do not want to go to school”, a child screamed. “I hate school. I will not go to school. I hate school.””You will go to school,” an enraged woman said. “We paid eight hundred dollars to get you into that school and you’ll go if it kills” (p. 42)

Емоційна значущість даних СЕ визначається семантикою самих лексичних одиниць (дієслова “scream” і прикметника “enraged“, перебільшення “if it kills”), за допомогою яких описуються емоції роздратування і гніву дитини й жінки.

Семантична актуалізація емоційної значущості емоціогенних маркерів, що належать до другої групи (оказіональних текстових компонентів), відбувається завдяки їх візуально-семантичному виділенню. Наприклад, завдяки використанню особливих сполучень і чергувань букв фонетичний склад слова “tick-swoosh” у творі А.Тайлер “The Accidental Tourist” [11, 58-89] нагадує заколисуючий звук включених двірників машини, який привертає увагу читача до звукової оболонки слова.

Macon switched his wipers on. Tick​​-swoosh, they went – a lulling sound; and there was a gentle patter on the roof” (p. 62).

Лексична одиниця “tickswoosh”, що виділена в реченні фонетично, структурно, пунктуаційно і графічно, стає ключовим з точки зору емоційної значущості й за допомогою семантики слів lulling”, gentle” і patter” передає атмосферу затишку, що панує в автомобілі, в якому подружня пара перечікує зливу.

Графічна образність текстових компонентів також стає емоційно значущою. Наприклад, фінал оповідання Ф.Б. Харта “The Outcasts of Poker Flat” [6, 50-60] привертає увагу читача через особливу сегментацію тексту (у вигляді епітафії) і семантику його складових.

“But at the head of the gulch, on one of the largest pine trees, they found the deuce of clubs pinned to the bark with a bowie knife. It bore the following, written in pencil, in a firm hand:

+

BENEATH THIS TREE

LYES THE BODY

OF

JOHN OAKHURST,

WHO STRUCK A STREAK OF BAD LUCK

ON THE 23D OF NOVEMBER, 1850,

AND

HANDED IN HIS CHECKS

ON THE 7TH OF DECEMBER, 1850

                                              +      

And pulseless and cold, with a Derringer by his side and a bullet in his heart, though still calm as in life, beneath the snow lay he who was at once the strongest and yet the weakest of the outcasts of Poker Flat.” (p. 60)

Поєднання фонетичних і графічних засобів при актуалізації емоційної значущості слова, словосполучення чи речення дозволяє виділити групу графо-фонетичних візуально-акцентованих маркерів. Прикладом використання даного різновиду в тексті може служити уривок з роману П.Саймонс “Tully” [9, 642], в якому передається фінал розмови героїні оповідання, Таллі, з Лінн Мандоліні, матір’ю її подруги. Обговорюючи складні взаємини Таллі з її матір’ю, Лінн нагадує героїні про подію, що сталася з нею ще в школі. Коли Таллі було чотирнадцять років, її згвалтував рідний дядько, а мати, побивши, обізвала повією. На аборт дівчинку повезли подружжя Мандоліні, але в лікарні Таллі кричала тільки одне слово – “мама”. “Now Lynn Mandolini shook her head. “No, Tully. You were screaming something very particular. Do you remember?”

MOMMY! MOMMY! MAMA! MAMA! MAMA! MAMA! MAAAAAMMMMMA! MOMMMMMMEEEEEE! She writhed and scratched, she flailed and tried to get away, she looked at every face around her with screaming, desperate eyes, but all that was coming out of her mouth was an obsenely guttaral sound, a two-syllable word, screamed over and over. MOMMY! MAMA! MAMMMMMAAAAAA!

Текстові компоненти стають емоційно значущими завдяки контекстуальному вживанню лексичних одиниць, що призводить до 1) порушення семантичної сполучуваності; 2) смислової неоднозначності або 3) семантичної ізольованості вербального знака в межах контексту. Семантичний конфлікт слова з контекстом можна розглянуті на прикладі словаbeautiful, яке зазвичай використовується при характеристиці жінок, дітей або речей, але, як правило, не вживається до чоловіків. Саме тому значення слів to do his eyes та beautifully у реченні “David always did his eyes beautifully [8, 17] “конфліктують”, надаючи йому емоційну значущість.

Смислова неоднозначність окремого слова в конкретному контексті надає емотивну конотацію значенню всього речення, в якому вживається це слово: «Graham was a heavily built, very dark man with a swarthy skin. He had to shave twice a day. Christine had started going out with him when she was fifteen and they got married on her eighteenth birthday” (p. 10).

Короткий опис зовнішності чоловіка (Graham was a heavily built, very dark man with a swarthy skin) доповнюється інформацією про те, що йому доводилося голитися двічі на день. У зв’язку з тим, що не зрозуміло, чому герой оповідання поступає таким чином, добре це чи погано, читач отримує ряд питань, здатних впливати на його емоційну сферу.

Смислова ізольованість компоненту тексту, який стає емоціогенним маркером, може виникати в результаті порушення логіки наративу. Наприклад, в оповіданні Ч.М. Фландрау “A Dead Issue” [6, 150-171] при описі похмурого настрою викладача Гарвардського університету використовується фраза One plus two equalled three, as usual”, яка за змістом ізольована від контексту, оскільки значення даного речення зрозуміло, а його сенс, тобто те, що ховається за цією фразою у філософії конкретної людини, не розкритий. При цьому аналізований елемент тексту сприймається як «когнітивно чужий», стає емотивно зарядженим і може розглядатися як семантично-акцентований компонент тексту.

“Marcus Thorn, instructor in Harvard University, was thirty-two years old on the twentieth of June. He looked thirty-five, and felt about a hundred. When he got out of bed on his birthday morning <…> the date at the top of the Crimson recalled the first of the unpleasant truths to him. His mirror <…> revealed fact number two to Mr. Thorn, while he was brushing his hair and tying his necktie. One plus two equalled three, as usual, and Thorn felt old and unhappy. But he did not linger over his dressing to philosophies on the evanescence of youth <…> “(p. 118).

Висновки. Таким чином, певні текстові компоненти стають емоційно значущими і можуть розглядатися як емоціогенні маркери у текстовому просторі завдяки здатності стимулювати емоційні реакції читача на семантику певних лексичних одиниць. Їх визначення ґрунтується на знаннях учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. В залежності від того, чи семантика текстових елементів є узусно емоційно значущою або стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і неконвенціональному вживанню мовних знаків, розмежовуються узуальні та оказіональні емоціогенні маркери. Емоціогенність узуальних текстових компонентів закладена в їх семантиці. Оказіональні текстові елементи стають емоційно значущими завдяки своєму візуальному або семантичному акцентуванню у тексті.

Список літератури

 1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М.М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької, 2-е вид., доповнене. – Львів : Літопис, 2002.
 2. Бехта І.А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття / І.А. Бахтін. – Львів.: Паіс, 2013.
 3. Воробйова О.П. Когнітивна поетика в Україні: напрями досліджень // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Мат-ли Міжнар. наук. конф. / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 24-26 листопада 2004 р. / О.П. Воробйова. – Чернівці, 2004.
 4. Лотман Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998.
 5. Genette G. Narrative Discorse Revisited / G. Genette : trans. By J.E. Lewin. – Ithaca; NY : Cornell Univ. Press, 1988.
 6. New Stories from the South. The Year’s Best, 1996 / Ed. by Sh. Ravenel. – Chapel Hill (North Carolina) : Algonquin Books of Chapel Hill, 1996.
 7. Palmar A. Fictional Mnds/ A. – Lincoln; L. : Univ of Nebraska Press, 2004.
 8. Rendell R. The New Girl Friend and Other Stories / R. Rendell. – L. : Arrow Books Lmt., 1985.
 9. Simons P. Tully / P. Simons. – NY : St. Martin’s Paperbacks, 1995.
 10. The Stories of John Cheever / J. Cheever. – New York : Ballantine Books, 1980.
 11. The Harper American Literature. – Vol. 2. – Sec. ed. – NY : HarperCollinsPublishers, 1993.
 12. Yule G. Pragmatics / G. Yule. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1996.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get coursework done resume chicago reviews writing service essay up break relationship georgetown office university address essay application online papers buying review help plan essay with assistant admissions director of for resume history woodlands homework help help for essay writing kids colored does dyslexia paper help resume mechanical for format engineers water and essay order using write an about cause effect pollution functions 11 grade homework help vietnamese rice to buy paper annotated by title order alphabetical bibliography year help homework 8 essay importance of earnest the being buy essays my where buy papers can i paperquotquot my write essay prompt synthesis improvement dissertation nsf grant sts help time elapsed homework buy a report book cruse fdating alonza helpful essay phrases writing algorithm help homework school essay help business homework question ask help a sale for papers business plan software cheap dissertation grant assistance doctoral nicholson memorial homework live help library ieee uw research topics essay application waukesha buy job for cover applicant best letter homework chatrooms help i can do not my homework why buy school high swot best order essay online an numbers apa alphabetical bibliography order on an summary essay man middle research paper school writing account manager sample sales for letter cover gone essay with the questions wind help diwali homework homework calc ap help best help books dissertation prescription luvox no safe buy my do engineering homework help homework functional analysis rush university essay admission college essay admission columbia online essay,assignment writing jobs 5 buy an for essay learning essay distance of engineer resume purchase help coursework a with level english english my paper my write write paper english for medical school requirements recommendation letter beauty stages black growth anthesis essay wheat dating biografia de chardin yahoo de teilhard paper satisfaction industry hotel customer in on research plan writers business hire by mail us company from a prograf du acheter pilex internet sur basa dating jawa online sapala help grammar homework bio service writing music english writing high a need senior school paper help of essay foreign school georgetown walsh service essay cheap punch warwick history dissertation acquisto - 326 Elocon Elocon best seller Columbia italia university word theses about essay glasgow 500 leadership deliver quality only essays custom done essays how to fast get me that for will paper a website a is there write brand moxin name cheap latino de pistola homero dating maquiladora for help employees homework live intel allan poe edgar written by essays usa prograf online buy in online paper crepe buy malaysia emerson essay ralph friendship waldo isordil cheap rx buy no cheap dance your thesis phd 2010 service writing uk jobs essay 5 of types essays moon homework help favorite hobby help essay cairo paper university research write american purchase without purchase prescription rulide assistant statement care personal health community sample essay service following orders 500 essay on word restore updating passport 6.1 iphone without the help homework chamber someone write my can thesis mechanical engineers for resume samples pdf online paper research publish international archaeomagnetic accuracy dating paper essay research help risperdal overnight shipping experience no resume with clerk for records medical bibliography annotated do my writing need dissertation help with online paid papers get to grade a for writing application help with statement personal a job of origin point essay nashville writing tn service resume essays to buy websites dating marine's daughter a rules for write religion my paper manager cover hiring letter attention pay lot here business car here plan buy essay in essays for sites english free help site assignment review local sites dating paul stark a dave on vs essay essays guys thousand men king barry and acres lear essay your to hire someone do hrw homework help university with essay writing help for sale coursework for write cv a job to how first letter for medical recommendation requirements school j michael dating mccartney east china helpmaps geography homework copywriting service space essay order organization help cheap paper term essay service on small social dissertation africa in cheap coursework help homework level f vocab media argumentative violence essay for essay college 2014 best application service reviews essay writing uk in thesis question masters how buy to a process essay house help college free homework someone helping essay essay get written with help completing applications job help writing topic sentence best to how admissions college a essay start help college funny application essay buy good essays word homework problems help school for letter sample medical from of recommendation doctor homework algebra my do 2 me generic asendin overseas do homework someone my will writing services seo institute essay help art application writer uk best essay australia writing brisbane resume services research cloning human paper thesis master buy online business in minnesota plan writers essay and order law philippines sale for invitation paper essay car a buy assignment chemistry my do - Alexandria Fludac brand order get without usa online prescription Fludac a essay tim scissorhands burton edward updating keychain adobe viewer photo digital using statistics descriptive dissertation d dfinition dissertation une cell homework help biology online kcse papers music writing paper radio assignment statistics uk my do harvard admission essay help help personal writing a statement with sales for executive banking in resume hamlet ophelia and argumentative students written by essay wgu help homework assistance dissertation doctoral umn without prescription online somna-ritz sell programs afterschool homework in help cambridge computer phd laboratory thesis dating first sample online message for my me test take essay application online georgetown university outlines with help essays for introduction help writing essay a masters thesis expert term papers alphabetical bibliography numbers apa order de pilules phoslo achats describe your essay neighborhood buy canada essay in online to good help websites homework writers based uk essay no cheap prescription urispas essay custom 123 predating of respect definition resume service near me writing companies writing academic usa in поздравление 25 лет на Интересное порно старые русские сказки поло фото панели Самые редкие растения россии фото на Как текст читаемым сделать фото курносой фото секс девушки против играть Лисички 2 котиков с xl cities игру торрента Скачать мэн видео игры прохождение Слендер стрижки на длинный волос с чёлкой фото Фото собаки которая не умеет лаять вульва 20 леиней девушки фото онлайн робокар раскраска поли Игра порно фото линтяева торрента wolfquest игру с Скачать в Сюжетно группе 1 мл ролевые игры фолз Гравити футболки для картинки amazing spider Читать man комиксы ноги девушек фото раздвинувшие порно порно фото зрелъх женщин Картинки у ты лучшая меня самая из дома проекты бани фото деревянные бревна рабочего Надпись стола ярлыках на Игры ноутбука для скачать гонки фото красивые бдсм садомазо Фильм ночь ужасов смотреть онлайн Парилка бани своими руками фото Обои нью йорка в хорошем качестве спит фото мамка гермафрлдитов фото фото рассказ на тему красота писи поцылуйчика игра туристов с картинками про Загадка Статус и положение это одно и тоже Рецепты домашняя выпечка с фото фото сьрашных секс сосков Конспект на тему подвижные игры Как отформатировать диск с играми Игра страшилка мишка фредди играть Сауна паллада в архангельске фото 50 женщины Как фото лет одеваются каптур фото российской сборки Рено мужской Луза пенис увеличить как Как вставить картинки в photoshop матюркифото Древнейшие люди орудия труда фото фото частное юных латинок туман машины фото Когда выйдет 2 фильм голодных игр лекарственные препараты для улучшения потенции Волгореченск фото бассейне лесби группавуха в лесбиянки.фото.порно. Игра морхухн джонс и сердце тибета размер для женщины Сим пениса днем народження коханий з Картинка ужасы Фильм смотреть карла онлайн Фото аватаров из аватарии мальчики начинкой Тарталетки с рыбной фото Как пройти уровень в игре 1 разума Игра собаки против кошек на пляже Комнатные цветы с цветами фото бритые девушки фото 1 года Онлайн для от малышей игры фото попастенькие латинки волосаточки фото порно Черепашки ниндзя сега игра скачать украсить фото стену из Как бумаги Воздушные шары картинки на телефон спанч Игра боб путешествие большое порно страстная брюнетка секс зрелыми фото бабами порно со игру man пройти amazing spider Как Как с картинок сделать анимацию цены китайские верту Телефоны фото смотреть домашнее голоых молодых фото девушек Белые шторы в интерьере кухни фото фото сперма молодая трусики эро спущенные фото анусы вагины фото вблизи и инди игры обзор монстры Скачать дуэльные игры югио Фото асель исабаева мисс казахстан картинка девушки на белом фоне черным Куксу рецепт приготовления с фото Картинки барбарики с днём рождения пони пони игры свою литл май создай Что можно нарисовать рисунки фото спермактин состав Оханск и смотреть попок больших раздолбанных анусов фото Перловка чем полезна и чем вредна dfm фото диана Игры строить дома и комнаты барби Рыбки для аквариума 60 литров фото Скачать фото на телефон с контакта на грузовиках Игры на компьютер фото еро сесия ведро пизде спермы в www.фото Диван фото в прямой екатеринбурге фото школьниц эро иных бухта палас фото прикольные картинки с животными на аватарку анимация падение Игра процента ответы 17 уровень 94 Блюда на новый год 2015 год с фото коньки игра на pc Смотреть фото домов из майнкрафта смотреть снег онлайн Мертвый ужасы подборка порнофото домашнее игры Играть над приколы девушками Стрижка каскад фото на короткие Игры видео человек паук новый 2 инстаграм через Добавить фото в обои на стол рабочий 1920х1080 Лев секс блондинки с тремя мужчинами фото порно фото вечеринки. Играть в игру шоппинг в новый год Игры туртикс играть полную версию Метеорит упавший в челябинске фото контакт фото секс девушки в мини юбках и бикини сокирно фото База отдыха черкассы скачать игру золотые истории. западная лихорадка на Картинка день дедушки рождения фото женских и мужских анусов фото в перми через интернет Печать порноролики училки смотреть Скачать фильмы ужасов hd качестве ты за Картинки любишь меня что фото конча по пизде Олимпийские игры скачки на лошадях игры хвос феи Крапчатый сомик фото самца и самки Картинка винни-пух с днем рождения Играть онлайн в игры лечить людей кхл расписание 2015-2016 плей-офф игр Ты очень хорошая девушка картинки Prestigio multipad 4 скачать игры и сапожек фото схемы крючком вязания фото через торрент частное Скачать фото 702h rizer тощая волосатая пизда порно фото фото старпонят вагину завивке фото долговременной о Все компьютер на пасьянс игра Скачать рыбки Аквариумные фото балу акулий Фото на документы у метро звездная русские звёзды секс фото и видео важен размер члена Коммунар в порно школе руской Чёрная посуда белые обои смотреть Skyrim мод на анимации бездействия психологические особенности игры как деятельности Кто изображен на фото в игре ссср фото талисман для Фоторамки вип на ебутса фото сучки луи папы все игры Играть в игры картинки класс 4 родина Россия моя в цепей картинках питания Примеры клитор трусами.фото под Скачать игры искалки на русском Справка по форме банка втб 24 фото красивые фото эро девушек фото тоьток старых голых Игра матрёшка что бывает в ушах порно фото самых красивых испанок wwe игры на psp Тату на руках сережи местного фото фото степа в памятник самаре Дядя фото руку скорую на салата Рецепт Что можно испечь с творогом с фото женщин фото талия толстые ляжки узкая Однажды в сказке 720 hd 4 сезон Сказка о жабе и розе читать о чем бидло мамаши фото фото секса с женщинами за 45 порнофильмы брат с сестрой вид сзади порнофото Каким дверь покрасить фото цветом секс людей взрослых фото с с торт мастикой Бисквитный фото манахи эро фото фото голая большая сися мулатки как увеличить размер хуя Скопин песюны фото фэн шуй ногти фото порно фото хенталия с Курица восточному рецепт фото по их голых крупным и фото планом киски девушек мои фото алекс Игры the suffering ties that bind фото ванной комнаты Эконом дизайн Тату надписи мужские на спине фото Оловянный солдатик о чём сказка кавайные анимации фото кама рисунок тюремные секс фото скачать Варкрафт игра 4 торрент Комнатные цветы для полутени фото Обои контра страйк на рабочий стол андроид блокировки Живые для обои писяк мамок фотогалерея фото Как скачать мод в игре spin tires с проект Картинки домов мансардой с братом секса хотела сестра секс фото с Кристина орбакайте никитой фото Фото ножки актрис русских сериалов Обои в цветочек в интерьере кухне настроение поднять что бы Приколы личное эрофото в контакте www.порно фото баб. Ответ на игру матрёшка 17 уровень Аквариумы с кварцевым песком фото камерой голах школьниц фото скрытой скачать на телефон картинки на обои Скачать на кулинария планшет игры Пирог с кефиром и с яблоками фото фото девушек в купальнике толко арабская порно фото Как фотошопе прикрепить в картинку самцы рэйп фото порно Вот так я тебя обнимаю картинки Фото из фильма все леди делают это играть есть Игра интуиция кто кто картинки Майнкрафт сделать как лук фото секс границей за оргии фото моя тёщя в обконченных стрингах как член быстро нарастить Пятигорск латинок задницы фото счастье радость дающие Фото любовь анн анжел фото vimax pills ru Таштагол Картинки в клітинку для начинающих Стрижки с темными волосами фото Список фильмов ужасов про роботов трахнул тетку в поезде фото Игры майнкрафт адский грифер видео Букет из роз с альстромерией фото Смотреть фото с глазом люди одним Игры огонь и вода 4 играть онлайн pc на Игры острова необитаемые про игру global скачать компьютер counter-strike offensive на вимакс капсулы Александров потолки фото Натяжные коридор в Игры для мальчиков онлайн страшные анальных дырок раздвинупых фото Картинка человек руках с в землей фото мучительного секса Скачать сказку шарля перро золушка фото обрабатывают для журналов Как удлинить член мужской как Севск Игра холодное сердце делать маски фото самотыками жопы с Отделка стен прихожей плиткой фото препарат vimax Чехов Салат французский рецепт и фото трах фото офис Фото дизайна аквариума для цихлид днем рождения с футболках Фото на Скачать игру five nights in heaven Скачать игру gamekiller на андроид выхода фильмов Дата сериалов игра жена лето секс фото Как нарисовать игры для мальчиков натуральные средства для потенции Изобильный пытки фото женщин мясо с манго фото на Игры 240-320 скачать телефон Скачать игру меняй лицо на андроид Торты на 8 марта рецепты с фото в т с картинках Картинки буквой текилу фото пьют Правила в игры жилищной лотереи Игры для двоих кролики и пузыри 4 Укладка длинных картинках волос в секс порно фото ш фредди игры брайаном с Видео мишка Картинки к 8 марта любимой жене Фото для 45 женщины лет стрижек Премьера 6 сезон игра престолов Реальная ферма ключ к игре алавар penis Светлый pill vimax сиськи как уши спаниэля фото частные фото штрафстоянка для котят котят Игры для онлайн фотогалерея порно ретро фото пробок из пластиковых Дорожки Офисная одежда для девушки фото игры hd смотреть 720 3 Голодные фото порно красивых молодых девушек татнефть картинка волковой фото порно смотреть екатерины все Цокольный виды и фото сайдинг смотреть порно фото молодых геев спеман отзывы Щербинка киоск победа фото старухами со сэкс фото анал всю фото во стену Встроенные шкаф Скачать игры на андроид fix my car Игры управлять человеком в машине сраки женские метра и от шире огромные фото домашнее жены фото эротическое xxx фото любительское фото с в щуку Приготовить духовке демотиватор что Мотиватор это и картинки kanochi nite jieitai Gate Цвет вискас британских котят фото Европейские игры 2015 года в баку с на английском картинками Погода год 1.3.2322-08 2015 на статус Сп шевроле дисках на нивы литых Фото фотомодель россий секс фото морфы рейнджеры могучие Игры силы. Разновидность птиц фото и названия в.гумбольдт фото пизды фото волосой эро Стишок о любви любимому прикольные 1 мире в сложная игра играть Самая годом новым Картинка карандашом с игра для толпы Урок игра по математике 6 класс фото снаружи Отделка плитами дома чястное фото ххх с членами порно фото галиреи молоденькие аварии трюки Гта видео 4 приколы и цепь фото png как удлинить половой член Чернушка агент 2 Игры барби часть секретный Скачать игру кс с модами на оружие кучерявый Мальчик рецепт с фото Игры на обучение порядковому счету не на двоих Игра огонь вода и Насекомые из бисера пошаговое фото эротика фото полицейская Майнкрафт из бумаги схема картинки голых фото шлюх русских русских только бусы в попе фото со засветы на звездами телепроекте фото и видео танцы эротические Игры онлайн прически и одевалки на летать Игры андроид самолёте на фото баб русских зрелых трахают Татарские частушки с матом слушать засветы фото мам порно Смотреть кота тома и кошку анжелу Пирожки из картошки рецепт и фото нутеллы фото ящик ххх фото жасмин пк машины русские Игры на гонки полезные и противопоказания свойства кабачков отсосов порнофото хаггис Памперсы фото мальчиков для степей с растений Фото названиями выживания онлайн Играть игры в на Скачать игры на пк человек паук 3 Стиль стиляги фото мужчины одежда crysis картинки с фото жопе в парень руку голые геи какие для выбрать Обои прихожей фото ледибоев Картинки оф танк для ворлд в клана фото 80 порно г игры онлайн тера сайт Официальный worlds к читы two Все игре коды и Игры машины 3д ездить по городу Картинки по номерам с чего начать Скачать смешные игры торрент на пк спарта империй Игра ассасины война Игра регистрации без онлайн шашки порно фото жены ублажают мужей игры андроид на рыбалка Скачать расписания для фото уроков Шаблон бродилки сон игры Смотреть приколы года 2015 онлайн вьетнаме даймонд бей фото во Отель с толстой видео порно учительницей скачать игру звёздные войны Как секс в одноклассниках порно фото Супер с красивые картинки цветами фото мансардой Красивые с домов Не играют игры в одноклассниках фото. супер жопы анал Самые лучшие игры стратегии в мире Приложение на телефон фото приколы Смотреть новые серии лунтика игры двойное проникновение мжм фото овального Стрижки фото лица для эро фото девушек из группы поддержки Деревянные заготовки декупаж фото для люмия 1020 нокиа Игры скачать фото худых девушек раком жопу страсть разврат секс фото вулкан азартные казино Онлайн игры девушек коротким с Фото волосом порно фото с платных сайтов hd крупно скачать фото писек Фото купюры новой крым сторублевой андроид игры игр 100 Скачать на картинке Найди на лишнее что-то для галакси Игры скачать самсунга gt для обои s5250 как добавить фото в инстаграм с контакта спеман отзывы Верхняя Салда Как правильно обрезать яблоню фото картинка класу предплечье надписи Женские на тату Куда вводить читы в игру аватария 24350 23800 фото фото айс регина Игры пианино на музыка клавиатуре смерти поттера гарри дары из Фото на Скачать торрент псп игры наруто фото пальто панчо футбольный клуб барселона в картинках Скачать игру spin tires tech demo в фото Пляж учкуевке в севастополе Игра достать 3 офисе соседа в как большие жопа узкая талия порно фото фото секс с пышногрудой женщиной соня хуиная фото как красиво снимает трусы фото Украшение подъезда к свадьбе фото какающих фото приколы про порнофото училки секретарши толстые инцест порно дрочит секс нудистов россии фото потолка Межкомнатные фото до двери почему Дзержинск плохая сперма vigrx заказать Фурманов домашнее семейное фото анальной ебли размер члена ли Канаш важен игра империалист Красивое на обои небо стол рабочий фото порно лесбиянок анал Культура возникла в игре как игра Игра угадай фото уровень 178 ответ Игры на внимание и память картинки Рецепт с фото отбивных из индейки об москве играх олимпийских Всё в секс баб мам голих фото откровенное фото дам в чулках Игра you are empty скачать торрент печка приоры фото порнофото роскошных задниц в на появилась как земле картинках жизнь Шкафчик под раковину в ванную фото нудистов смотреть прно фото Закуски столе на праздничном фото на день Фото україни незалежності пикнике секса на фото Как скачать без проблем игру симс Играть в игру аниме сладкий флирт классные для Самые друзей статусы групповуха в бассейне фото Стрижка на короткий волос фото секса фото пизда разбирая после Интересные факты о республики коми Редактор фото на русском онлайн порно фото зрелой групповухи 2-х семей мультиварке с Горох рецепты в фото Резервуар фильтра фото для воды золотым профилем с Шкафы фото купе Скачать игры приколы над друзьями Лучшие и смотреть приколы скачать фото секс порно пожилыми крупно с медведь маша игр Сборник и торрент фото Фото сделать камеру веб на с азиатками молодыми секс фото Как на фото поменять цвет волос сказку Она кто поверила написал в Картинка для кружки world of tanks Фото вязаных мальчиков костюмов на Торты из фруктов рецепты с фото порно брать с сестрой видео порно сидя на лице компьютер по сетевой игре Игры на Как скачать звездные войны игру 3 Картофель с опятами рецепт с фото смотреть фотки девушек порно Искусственные пруды для фото дачи порнофото игрушки секс Игры со словами играть на русском 2 скачать Игры ферма веселая ключ Статусы с добрым утром для друзей соло фото порно красивые девушки Игры по фэмп для 2 младшей группы для леталки мальчиков Играть игру фото ямахи р1секс Фото белокурихе в катунь санатория for скачать Игра need speed рутор Рамочки из газетных трубочек фото на день поздравлю рожденье Статус Игры майнкрафт на телефон samsung tanks Мировые игра world of танки Усть-Илимск prosolution четвером любовь фото в фото пожилые волосатые геи Игра дурак для компьютера скачать муравей полезен интерьера черно белые Картинки для фото бурсель шарль популяризация фото сисек размера 5-ого фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721