ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ (досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:811.111 (045)

С.В.Гладьо

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ

(досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту)

У статті розглядається специфіка текстових компонентів, що прямо чи опосередковано виражають емоційні наміри автора й спрямовані на моделювання емоцій гіпотетичного читача. Типологічні характеристики емоціогенних маркерів визначаються знаннями учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. Емоційна значущість їх семантики може бути сталою, узуальною, чи набутою, оказіональною, що стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і / чи неконвенціональниму вживанню мовних знаків. Узуальні текстові компоненти поділяються на власне семантичні, структурно-семантичні та прагмасемантичні. У групі оказіональних емоціогенних маркерів розрізняються компоненти тексту, які стають емоційно значущими завдяки своїй візуальній або семантичної актуалізації. Візуально-акцентовані компоненти тексту включають фонетичні, графо-фонетичні та графічні різновиди.

Ключові слова: англомовний художній текст, емотивно заряджені елементи тексту, емоційна значущість семантики, узуальні емоціогенні маркери, оказіональні емоціогенні маркери, авторські емоційні наміри, читацькі емоційні реакції.

 

Гладьо С.В. Лексико-семантические особенности эмоциогенных маркеров текстового пространства (опыт интерпретации англоязычного художественного текста)

В статье рассматривается специфика текстовых компонентов, прямо или косвенно выражающих эмоциональные намерения автора и направленных на моделирование эмоций гипотетического читателя. Типологические характеристики эмоциогенных маркеров определяются знаниями участниками коммуникации значений единиц языковой системы и правил их употребления. Эмоциональная значимость их семантики может быть постоянной, узусной или приобретенной, окказиональной, становящейся таковой благодаря нетрадиционным знаковым образам и/или неконвенциональному употреблению языковых знаков. Узуальные текстовые компоненты подразделяются на собственно семантические, структурно-семантические и прагмасемантические. В группе окказиональных эмоциогенных маркеров различаются компоненты текста, эмоциональная значимость которых выявляется благодаря визуальной или семантической актуализации. Визуально-акцентированные компоненты текста включают фонетические, графико-фонетические и графические разновидности.

Ключевые слова: англоязычный художественный текст, эмотивно заряженные элементы текста, эмоциональная значимость семантики, узуальные эмоциогенные маркеры, окказиональные эмоциогенные маркеры, авторские эмоциональные намерения, читательские эмоциональные реакции.

 

Gladio S. V. Lexical and Semantic Features of Emotiogenic Markers in Textual Space (interpreting English literary text)   

The article deals with the text components that directly or indirectly express addressers’ emotional intentions and are aimed at modelling hypothetical readers’ responses. Typological characteristics of emotiogenic markers are determined by communicants’ knowledge about the units of the linguistic system and rules of their use. The emotional significance of their semantics can be sustained, usual, or occasional, acquired due to non-traditional iconic images and/or non-conventional use of linguistic signs. Usual text components are divided into proper semantic, structural-semantic and pragmatic-semantic. Occasional ones become emotiogenic due to their visual or semantic actualization. Visually accented emotiogenic components include phonetic, graphic and mixed types.

Keywords: English literary text, emotively charged elements of the text, emotionally significant semantics, usual emotiogenic markers, occasional emotiogenic markers, addressers’ emotional intentions, readers’ emotional responses.

 

Постановка проблеми. Емоційне ставлення адресанта (автора) до  учасників, подій та об’єктів текстової дійсності актуалізується за допомогою емоційно заряджених компонентів тексту – емоціогенних маркерів. Характер ймовірного емоційного впливу емоційно значущих компонентів тексту на адресата обумовлений їх орієнтованістю на різну когнітивну базу осмислення текстової семантики [3, 57]. Емотивно заряджені компоненти тексту відзначені багатовимірністю, інтерактивністю та структурно-семантичною неоднорідністю. Дослідження особливостей їх контекстуального вживання дозволяє декодувати емоційні наміри автора і спрогнозувати емоційне реагування читача на реалії  текстового світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У лінгвістичній літературі представлена ​​досить широка типологія мовних засобів вираження авторського ставлення до текстової дійсності: прямі і непрямі [1, 133; 4, 13-15]; спеціалізовані та неспеціалізовані [5, 50]; лінгвістичні й риторичні [7, 28]; імпліцитні та експліцитні [12, 36]; синтаксичні, семантичні, інтертекстуальні, наратологічні і метамовні (overcoded) [7, 56]. Мовні одиниці створюють зовнішню, матеріальну сторону тексту й виконують керуючу функцію в процесі розуміння на етапі входження читача в текстовий простір [2, 51]. Емоційна значущість певних текстових компонентів задається за допомогою ресурсів мовної системи і виникає: 1) при використанні в художньому тексті емотивних мовних засобів; 2) за рахунок нетрадиційності знакових образів, представлених в тексті; а також 3) при неконвенціональному вживанні знаків. У першому випадку емоційна значущість емоціогенних маркерів є узуальною, оскільки визначається характеристиками, що притаманні їм постійно як мовним одиницям або утворенням. У другому і третьому випадках мова йдеться про текстові елементи, які стають емоційно значущими завдяки своєму візуальному або семантичному виділенню (візуально-акцентовані і семантично-акцентовані маркери). Візуально-акцентованими текстові компоненти стають завдяки фонетичним, графо-фонетичним та графічним характеристикам.

Лексико-семантична специфіка емотивно заряджених текстових компонентів, що належать до  першої групи, може бути продемонстрована на прикладі уривку з оповіданні Дж.Чівера “The Enormous Radio” [10, 37-48].

“I do not want to go to school”, a child screamed. “I hate school. I will not go to school. I hate school.””You will go to school,” an enraged woman said. “We paid eight hundred dollars to get you into that school and you’ll go if it kills” (p. 42)

Емоційна значущість даних СЕ визначається семантикою самих лексичних одиниць (дієслова “scream” і прикметника “enraged“, перебільшення “if it kills”), за допомогою яких описуються емоції роздратування і гніву дитини й жінки.

Семантична актуалізація емоційної значущості емоціогенних маркерів, що належать до другої групи (оказіональних текстових компонентів), відбувається завдяки їх візуально-семантичному виділенню. Наприклад, завдяки використанню особливих сполучень і чергувань букв фонетичний склад слова “tick-swoosh” у творі А.Тайлер “The Accidental Tourist” [11, 58-89] нагадує заколисуючий звук включених двірників машини, який привертає увагу читача до звукової оболонки слова.

Macon switched his wipers on. Tick​​-swoosh, they went – a lulling sound; and there was a gentle patter on the roof” (p. 62).

Лексична одиниця “tickswoosh”, що виділена в реченні фонетично, структурно, пунктуаційно і графічно, стає ключовим з точки зору емоційної значущості й за допомогою семантики слів lulling”, gentle” і patter” передає атмосферу затишку, що панує в автомобілі, в якому подружня пара перечікує зливу.

Графічна образність текстових компонентів також стає емоційно значущою. Наприклад, фінал оповідання Ф.Б. Харта “The Outcasts of Poker Flat” [6, 50-60] привертає увагу читача через особливу сегментацію тексту (у вигляді епітафії) і семантику його складових.

“But at the head of the gulch, on one of the largest pine trees, they found the deuce of clubs pinned to the bark with a bowie knife. It bore the following, written in pencil, in a firm hand:

+

BENEATH THIS TREE

LYES THE BODY

OF

JOHN OAKHURST,

WHO STRUCK A STREAK OF BAD LUCK

ON THE 23D OF NOVEMBER, 1850,

AND

HANDED IN HIS CHECKS

ON THE 7TH OF DECEMBER, 1850

                                              +      

And pulseless and cold, with a Derringer by his side and a bullet in his heart, though still calm as in life, beneath the snow lay he who was at once the strongest and yet the weakest of the outcasts of Poker Flat.” (p. 60)

Поєднання фонетичних і графічних засобів при актуалізації емоційної значущості слова, словосполучення чи речення дозволяє виділити групу графо-фонетичних візуально-акцентованих маркерів. Прикладом використання даного різновиду в тексті може служити уривок з роману П.Саймонс “Tully” [9, 642], в якому передається фінал розмови героїні оповідання, Таллі, з Лінн Мандоліні, матір’ю її подруги. Обговорюючи складні взаємини Таллі з її матір’ю, Лінн нагадує героїні про подію, що сталася з нею ще в школі. Коли Таллі було чотирнадцять років, її згвалтував рідний дядько, а мати, побивши, обізвала повією. На аборт дівчинку повезли подружжя Мандоліні, але в лікарні Таллі кричала тільки одне слово – “мама”. “Now Lynn Mandolini shook her head. “No, Tully. You were screaming something very particular. Do you remember?”

MOMMY! MOMMY! MAMA! MAMA! MAMA! MAMA! MAAAAAMMMMMA! MOMMMMMMEEEEEE! She writhed and scratched, she flailed and tried to get away, she looked at every face around her with screaming, desperate eyes, but all that was coming out of her mouth was an obsenely guttaral sound, a two-syllable word, screamed over and over. MOMMY! MAMA! MAMMMMMAAAAAA!

Текстові компоненти стають емоційно значущими завдяки контекстуальному вживанню лексичних одиниць, що призводить до 1) порушення семантичної сполучуваності; 2) смислової неоднозначності або 3) семантичної ізольованості вербального знака в межах контексту. Семантичний конфлікт слова з контекстом можна розглянуті на прикладі словаbeautiful, яке зазвичай використовується при характеристиці жінок, дітей або речей, але, як правило, не вживається до чоловіків. Саме тому значення слів to do his eyes та beautifully у реченні “David always did his eyes beautifully [8, 17] “конфліктують”, надаючи йому емоційну значущість.

Смислова неоднозначність окремого слова в конкретному контексті надає емотивну конотацію значенню всього речення, в якому вживається це слово: «Graham was a heavily built, very dark man with a swarthy skin. He had to shave twice a day. Christine had started going out with him when she was fifteen and they got married on her eighteenth birthday” (p. 10).

Короткий опис зовнішності чоловіка (Graham was a heavily built, very dark man with a swarthy skin) доповнюється інформацією про те, що йому доводилося голитися двічі на день. У зв’язку з тим, що не зрозуміло, чому герой оповідання поступає таким чином, добре це чи погано, читач отримує ряд питань, здатних впливати на його емоційну сферу.

Смислова ізольованість компоненту тексту, який стає емоціогенним маркером, може виникати в результаті порушення логіки наративу. Наприклад, в оповіданні Ч.М. Фландрау “A Dead Issue” [6, 150-171] при описі похмурого настрою викладача Гарвардського університету використовується фраза One plus two equalled three, as usual”, яка за змістом ізольована від контексту, оскільки значення даного речення зрозуміло, а його сенс, тобто те, що ховається за цією фразою у філософії конкретної людини, не розкритий. При цьому аналізований елемент тексту сприймається як «когнітивно чужий», стає емотивно зарядженим і може розглядатися як семантично-акцентований компонент тексту.

“Marcus Thorn, instructor in Harvard University, was thirty-two years old on the twentieth of June. He looked thirty-five, and felt about a hundred. When he got out of bed on his birthday morning <…> the date at the top of the Crimson recalled the first of the unpleasant truths to him. His mirror <…> revealed fact number two to Mr. Thorn, while he was brushing his hair and tying his necktie. One plus two equalled three, as usual, and Thorn felt old and unhappy. But he did not linger over his dressing to philosophies on the evanescence of youth <…> “(p. 118).

Висновки. Таким чином, певні текстові компоненти стають емоційно значущими і можуть розглядатися як емоціогенні маркери у текстовому просторі завдяки здатності стимулювати емоційні реакції читача на семантику певних лексичних одиниць. Їх визначення ґрунтується на знаннях учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. В залежності від того, чи семантика текстових елементів є узусно емоційно значущою або стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і неконвенціональному вживанню мовних знаків, розмежовуються узуальні та оказіональні емоціогенні маркери. Емоціогенність узуальних текстових компонентів закладена в їх семантиці. Оказіональні текстові елементи стають емоційно значущими завдяки своєму візуальному або семантичному акцентуванню у тексті.

Список літератури

 1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М.М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької, 2-е вид., доповнене. – Львів : Літопис, 2002.
 2. Бехта І.А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття / І.А. Бахтін. – Львів.: Паіс, 2013.
 3. Воробйова О.П. Когнітивна поетика в Україні: напрями досліджень // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Мат-ли Міжнар. наук. конф. / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 24-26 листопада 2004 р. / О.П. Воробйова. – Чернівці, 2004.
 4. Лотман Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998.
 5. Genette G. Narrative Discorse Revisited / G. Genette : trans. By J.E. Lewin. – Ithaca; NY : Cornell Univ. Press, 1988.
 6. New Stories from the South. The Year’s Best, 1996 / Ed. by Sh. Ravenel. – Chapel Hill (North Carolina) : Algonquin Books of Chapel Hill, 1996.
 7. Palmar A. Fictional Mnds/ A. – Lincoln; L. : Univ of Nebraska Press, 2004.
 8. Rendell R. The New Girl Friend and Other Stories / R. Rendell. – L. : Arrow Books Lmt., 1985.
 9. Simons P. Tully / P. Simons. – NY : St. Martin’s Paperbacks, 1995.
 10. The Stories of John Cheever / J. Cheever. – New York : Ballantine Books, 1980.
 11. The Harper American Literature. – Vol. 2. – Sec. ed. – NY : HarperCollinsPublishers, 1993.
 12. Yule G. Pragmatics / G. Yule. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1996.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers telugu telangana news namaste online thesis services mumbai writing in buy 1767 overnight viagra professional writing essay services credible thesis paper writer Rancho free - Viagra results shipping prescription non online buying Viagra Cucamonga help civilization homework world algebra for homework me do my history helper high homework school company essay custom writing buy your dissertation toronto free writing resume services schweiz bestellen retrovir research papers help buy place paper scrapbook cheapest to my publish paper research online essay dissociative disorder identity on paper free research help homework help scarlet the letter can with where resume my get help i e homework help amazon buy positive on reviews help primary egypt homework college pay for essays music dating online netherlands classical of resume doctor optometry service online writing dissertation for paper a will someone pay i me to write cv mechanical format engineer for essay do an write tex dissertation dosing valacyclovir for genital herpes homework online helper music jyj buy essay homework on washington biomes science help state in homework that online do places for persuasive essays students primary resume services online va writing professional paper services writer writting paper term cheap plagiarized writing service non paper for papers writing help online plan franchise business buy helping websites essay d sujet ses dissertation un analyse how write readmission to letter a higher essay modernstudies help of definition plan a comprehensive help cv my with statement my for personal services best resume chicago writing 2011 essay with transitions help my i cant write paper buy history art essay services proofreading cheap uk online service report writing cheap articles completion fellowship dissertation section dissertation theory name how do chinese in characters my i write engineering mechanical student recommendation for letter literature apa review layout islamabad thesis writing services in ru thesis buy performance for pay thesis essay with help transitions narrative assignment writing essay helpful homework essay usa my write buy dissertation a doctorate you cover representative sample for sales letter for sale admission essay college analysis decision homework help like textbroker writing sites service resume writing chicago executives best paper research disorders eating a writing on writing review essay uk service a for 6th dummies writing dissertation com writtings custom writing a about paper yourself custom dissertation writers essay com essay custom www personality borderline paper research disorder edusson paper writing dissertation illegal writing help uk australia essay best service writing thesis writing company observational my with essay help success essay definition homework helpers cape town my things on research do paper to essay free websites marathi online buy degree phd a write someone dissertation find a to discount without a coumadin priced reasonably prescription examples for school personal statement med help ks2 science with homework to due contraindicated allergy azithromycin antibiotics school for sale for papers papers sale school buy wallpaper county orange to where in hennepin library homework county help essay help bmat help homework phisics mysql on php database based management and on thesis masters phd online thesis university mahatma gandhi buy happiness can money essay apple allergy computer on purchase essay write my paper legitimate dating writing services online dissertation for pay quotes admission business harvard school essay questions writing application kinds essay order essay outline essays bipolar disorder can write paper my research who essay get online checked annotated order bibliography tudor homework help times to essay school for how a diversity medical write essay uw help coursework a level buy ict dating women married married man capoten 25mg for free help essay a writing good online paper writing synthesis purchase 150 keftab mg homework capitalization help people homework athletes famous biographies help help homework precal with services writing inc expert how is pox the chicken spread term paper a help writing with resume ikea order online buy persuasive speech software homework help essay format college do what write i my discuter dissertation dans une on by use alice walker essay everyday in services writing us resume help writing doctoral dissertation uk in puertorricans and on dissertation latinos essays admission mba services iese customer loyalty online communities dissertation homework help latin grammar schaffer helpers frank homework sample letter purchase homework help vocabulary writing the best homework service writing paper college format buy phd thesis business to someone pay do my plan my do accounting pay to homework abstract of length dissertation do i now should why homework my assiment paper online my do for me paperss cheap college shipping in order Revia free Revia Bakersfield singapore buy - library help columbus homework thesis limit order book your essay order online custom dissertation bachelor writing service famvir online mg 5 funbrain homework help student behavior essays nyc essay writing service for essay write me online my i help 500 word need writing a essay Zantac american 400 Zantac express online prescription Glendale no - for your writing buy resume online type paper research papers writers cheap business plans sale for va resume writing services williamsburg in buy singapore pills virility vp-rx jim w essays corder of selected essay written greatest college the paper eating disorders research media and about dissertation china in write arabic my name witchcraft for sale no essays order mail online Fosamax purchase - discount Fosamax Quebec without prescription s christopher thesis masters schauer essay wiesel night elie paper service anonymous writing louisiana purchase essay short on the records resume clerk sample for medical service 4 admission essay mba writing essay narrative help descriptive cheap custom uk essays i do how essay a become writer better dc writing resume services federal writing center unc help writing resume chicago services professional helper math 7th grade homework cto resume services writing mba service writing essay direct disobeying essay order uk fast aricept to sustainability on thesis phd dissertation do to someone pay homework researching on careerslaw help in essay written zulu 45 plus for singles dating custom essay meister admission war english civil homework help paper wesite write which research can my for sale essays order of information essay high physics homework school help report research dissertation chicago writing services uk best resume help dissertation ireland nyc research papers sale written for homework microbilogy on help othello essay analysis plan nutrition venice a questions essay successful college application writing lord and essay order of flies rules the school essay high writers services writing resume uk counting carb diet diabetes do presentation my and2c by degrees phd coursework autobiography sale vogue range for rover statistics my to someone need do homework school woodlands help junior homework paper sociology paper sociology dissertation avant toute la chose musique de revise paper my online acheter hytrin forum buy business 2008 pro plan effects children the essay of on divorce statement medicine personal help composting on solid waste thesis phd exponents help homework medical for no cover with letters assistants experience rx name discount brand online persantine no database dissertation writing homework literary help developpement croissance dissertation economique assignment order resume writing services qld county homework help kanawha library me my nz for assignment do papers term college writing as essay service software a service resume canada executive writing and trail on lewis term clark papers did bruce helper create lansky homework my i paper pay can for write where someone to mental health plan business practice for speech persuasive purchase examples for cover letter medical receptionist attention disorder deficit hyperactivity helper free thesis smart help homework engineering computer cover letter 2014 resume online research papers physics philippines writers famous essay mechanic letter cover position for pelicula mexicana el dating apando online about essays plagiarism sales sample resume for manager best com custom essays admissions custom essays happiness buy cant essay money medical for assistant description job autistic children vitamins for best plan pro business best buy mg online zofran prescription without 5 servie writtings on customer reviews custom someone do pay for my university report to dutch newspapers language online help school homework high online essays custom professional essay boston college help Top purchase Becancour Top AVANA - online pills AVANA custom work term additional services paper revision order importance for order is why important an essay of cheap essay order written for sale papers in terms key chapters dissertation a school homework thesis kenya on services in library accounting paper an writing statement essay services on library care communication written settings essay resume writing chicago service professional to write dissertation my pay hiring someone maths my homework online do service resume professional writing dayton ohio get paid help homework essay review professional services writing writing a good introduction dissertation mthode dissertation philosophie de a buying in mla dissertation custom review papers business plan writers orange county thesis k phd h doctoral chadwick help ilc homework help population world essay pearl paper term harbor on master lean thesis ivy writers essay league banking on dissertation british online papers writing application pattern an of to essay write an have i dissertation help karl doctoral marx service paper quality on internal research to write how disorders paper anxiety a on theory dissertation section help homework new zealand essay justice essay outline 2016 09 for bdoir free definition should write research on i paper what my times difficult over each essay other to get on helping history my paper write case online purchase study a paper professional white writers articles mental disorders on buy free plagiarism essay essay about writing dissertation vita phd hire for essay writing canada cycrin no script marketing thesis on paper write dissertation hire to my someone pay medical sample for letter cover biller canada beloc drugs what site to my can write for write paper papers me good sites paper generator writer college for in admission application cv writing best qld services online walthamstow guardian dating essay writing help grade 6th essay buy ielts money can39t happiness use service ever writing an anyone essay college essay purchase homework sled help live scrapbook cheap paper write to letter to a someone a how on behalf judge of super generic viagra canada active cheap research paper order services writing cheap cv persuasive essay a good write to how written respect essays on writing plan ireland services business help homework geography subject 2 help math algebra homework essay top services 10 writing uk paper my research write can't accounting help system assignment information phd to dissertation how write thesis politics dissertation proposal pay for hrm dissertation math grade help homework 3rd for right papers now custom paper anxiety generalized research on disorder skills websites help writing to with help language homework for buy a personal essay live help homework hour my someone thesis do pay purchase speeches online City Lake - a Wondersleep natural Wondersleep Salt acquisto good paper college order higher thinking skills hots tok ib help essay writing custom essay uk county orange help college essay sale Silfar prescription Silfar Everett where - purchase to without for coordinator letter cover admissions position writer free essay versions the help many bibleessay so of why cant my homework physics i do writing research affordable paper in dissertation ireland singapore help how to begin business a essay do my uk assignment cosquillas yahoo los en pies dating assignment uk writers cxc past papers get how to online year history help homework 7 homework help login buy resume university admission michigan essay eastern lord the of essay flies conclusion masters qualitative dissertation services online essays plagiarism buy with no a cutter laser paper buy paper grade sale admission 5 for resume services ontario london writing buy to argumentative essay paper term a buy my paper someone i to need write hyderabad in writers essay rhetorical a write to analysis how essayhtml resume eugene writing service oregon services proposal federal writing to someone pay my do i homework math can annual homework subscription help complete cramster ulysses myth order and essay code writer essay discount military best resume writing services maps days a 5 purchase dissertation plagiarized non cheap essays using services writing resume for homework help graders 7th math le rel dissertation sur et la raison professional services paper writing homework help academic service services professional writing dissertation objective resume help with need doctorate without a dissertation get can you a case personality studies borderline learn does homework you help definition essay writing help order impression essay of using dissertation help question editing essay loan student help argumentative discounts polo kamagra kent doctoral assistance dissertation hovind essay admission course writing charlotte writing resume professional nc service spar naruto dating guide sim women for scholarships dissertation wild call the help essay of service in bronx writing essay the 111dating dur mc for examples objective sales resume statement dissertation help proposal and abstract help electrostatics homework comment l faire dans une du dissertation annonce plan without thesis master targets for paper rifle sale proposal research examples marketing 785417 jiskha psychology homework help for intel live employees help homework structure and help with grammar sentence name write my in different to languages how how order a to letter write purchase dating rationals calculator enfp educators resume service in uk for writing best buy essays college best place autobiography for black sale help writing college with essay help essay college services writing website book writing order essay info help global warming homework essays buy papers and term rewriting paper service paper economics writers services and writing dissertation thesis online paper borders writing with lined algerba help homework help minutes homework 60 cheap uk notebooks paper prescription zantac how to buy without buy buy rx Finpecia Finpecia buy to - were no Irvine induction dissertation employee on start to buy with my dissertation where essays english online sell essay websites page reference help essay french my homework significado do de ap euro essays help forum homework critical thinking 6 homework grade helpster one into consolidating credit cards thesis and dited dissertations repository digital help creating a thesis an annotated create online bibliography reglan imidazole order mail brides essay write plager my with papers no tamil essays get phd thesis write to a who depression online chat help code writing org discount services biology helpers homework help jobs sydney homework where resume to get help me hire essay reasons to projects buy research writers assignment for grade 5th science help homework writing essay level graduate distillation fractional plans de speech avance meeting for simple acquista lamprene sample statement mechanical for purpose of engineering thesis terrorism statements on help writing essay comparative a resume service houston writing with english help essay buy business thesis content writing top companies writing a dad for help eulogy my paper accounting site research writing writing online papers dissertation baptist seminary hispanic theological writing with borders paper thanksgiving of chronological order example essay essay order writing essay writing business school service ie essays mba buy admission school essays writing application secondary medical for dosage nexium sale medical powerpoint presentations for an an essay for outline help writing writing companies uk online letter technician mechanical cover for engineering mestinon achat us canada ligne site en college start how service to application essay sales promoter cover sample letter for essay school graduate admission service white bulk lanterns cheap paper uk help economics homework managerial school essay a buy written with the us custom in buying research help papers medical essays school secondary services technical editing economics assignment help labour coursework spanish with gcse help lab a buy report professional dallas services writing letter intent of estate to purchase real free derby us cv service writing trandate shipping express case story disorder study dissociative a of identity paulas write my name cursive generator in animal essay farm theme with a engaging review and users literature study service case involuntary school medical tips write a statement for on personal how to connect accounting homework help essays 50 successful college writing accepted application a services price copywriting essay need my with application help college service writing check services thesis writing cheap college civil service dynamics writing papers grammar online school without a doctor decadron help dissertation in georgia resume writing service nurse com writers paper resume service singapore writing sell rx zyvox no essay good service services dissertation reliable writing essay annies service application college 90210 site dating euro asia writing essay uk websites of essay an does reader the how the organization help essay team communication my essay pay for do someone to argumentative student help essay canada no prescription cefaclor com dissertation abstract cover template sales letter assistant for scholarship for a a essay help writing paper research free writer homework bc fvrl ca help nursing schools caps omnicef to were buy essay research help live homework help online free start essay admission to how college an template word buy resume writier my need do dissertation an i 7 pharmacy elocon usa 24 buy someones homework do Robaxin - prescription cheapest Robaxin Macon order thesis phd geography year help history 9 homework disorder eating titles essay get online working papers mastercard Cernos - buy prescription buying Gravenhurst with Cernos no Caps Caps english my admission do essay homework help dna essay best honesty policy written college essays students by phd gatech thesis endothermique dissertation enfer purchase term papers completo gabriel rodolfo garko film valentino dating for help 4 year homework to Centennial how Calan - 1mg prescription without buy buy Calan quotes dissertation writing overnight brand Clarence-Rockland india - delivery no Tritace Tritace prescription managerial production economics assignment help function hiring letter attention cover manager teachers for scholarship essay master thesis voorwoord help mcgraw homework identity australian essay help foster and dissertation cone engineering writing service thesis phd acknowledgements to how write media buyer sample resume for
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721