ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ (досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’37:811.111 (045)

С.В.Гладьо

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІОГЕННИХ МАРКЕРІВ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ

(досвід інтерпретації англіськомовного художнього тексту)

У статті розглядається специфіка текстових компонентів, що прямо чи опосередковано виражають емоційні наміри автора й спрямовані на моделювання емоцій гіпотетичного читача. Типологічні характеристики емоціогенних маркерів визначаються знаннями учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. Емоційна значущість їх семантики може бути сталою, узуальною, чи набутою, оказіональною, що стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і / чи неконвенціональниму вживанню мовних знаків. Узуальні текстові компоненти поділяються на власне семантичні, структурно-семантичні та прагмасемантичні. У групі оказіональних емоціогенних маркерів розрізняються компоненти тексту, які стають емоційно значущими завдяки своїй візуальній або семантичної актуалізації. Візуально-акцентовані компоненти тексту включають фонетичні, графо-фонетичні та графічні різновиди.

Ключові слова: англомовний художній текст, емотивно заряджені елементи тексту, емоційна значущість семантики, узуальні емоціогенні маркери, оказіональні емоціогенні маркери, авторські емоційні наміри, читацькі емоційні реакції.

 

Гладьо С.В. Лексико-семантические особенности эмоциогенных маркеров текстового пространства (опыт интерпретации англоязычного художественного текста)

В статье рассматривается специфика текстовых компонентов, прямо или косвенно выражающих эмоциональные намерения автора и направленных на моделирование эмоций гипотетического читателя. Типологические характеристики эмоциогенных маркеров определяются знаниями участниками коммуникации значений единиц языковой системы и правил их употребления. Эмоциональная значимость их семантики может быть постоянной, узусной или приобретенной, окказиональной, становящейся таковой благодаря нетрадиционным знаковым образам и/или неконвенциональному употреблению языковых знаков. Узуальные текстовые компоненты подразделяются на собственно семантические, структурно-семантические и прагмасемантические. В группе окказиональных эмоциогенных маркеров различаются компоненты текста, эмоциональная значимость которых выявляется благодаря визуальной или семантической актуализации. Визуально-акцентированные компоненты текста включают фонетические, графико-фонетические и графические разновидности.

Ключевые слова: англоязычный художественный текст, эмотивно заряженные элементы текста, эмоциональная значимость семантики, узуальные эмоциогенные маркеры, окказиональные эмоциогенные маркеры, авторские эмоциональные намерения, читательские эмоциональные реакции.

 

Gladio S. V. Lexical and Semantic Features of Emotiogenic Markers in Textual Space (interpreting English literary text)   

The article deals with the text components that directly or indirectly express addressers’ emotional intentions and are aimed at modelling hypothetical readers’ responses. Typological characteristics of emotiogenic markers are determined by communicants’ knowledge about the units of the linguistic system and rules of their use. The emotional significance of their semantics can be sustained, usual, or occasional, acquired due to non-traditional iconic images and/or non-conventional use of linguistic signs. Usual text components are divided into proper semantic, structural-semantic and pragmatic-semantic. Occasional ones become emotiogenic due to their visual or semantic actualization. Visually accented emotiogenic components include phonetic, graphic and mixed types.

Keywords: English literary text, emotively charged elements of the text, emotionally significant semantics, usual emotiogenic markers, occasional emotiogenic markers, addressers’ emotional intentions, readers’ emotional responses.

 

Постановка проблеми. Емоційне ставлення адресанта (автора) до  учасників, подій та об’єктів текстової дійсності актуалізується за допомогою емоційно заряджених компонентів тексту – емоціогенних маркерів. Характер ймовірного емоційного впливу емоційно значущих компонентів тексту на адресата обумовлений їх орієнтованістю на різну когнітивну базу осмислення текстової семантики [3, 57]. Емотивно заряджені компоненти тексту відзначені багатовимірністю, інтерактивністю та структурно-семантичною неоднорідністю. Дослідження особливостей їх контекстуального вживання дозволяє декодувати емоційні наміри автора і спрогнозувати емоційне реагування читача на реалії  текстового світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У лінгвістичній літературі представлена ​​досить широка типологія мовних засобів вираження авторського ставлення до текстової дійсності: прямі і непрямі [1, 133; 4, 13-15]; спеціалізовані та неспеціалізовані [5, 50]; лінгвістичні й риторичні [7, 28]; імпліцитні та експліцитні [12, 36]; синтаксичні, семантичні, інтертекстуальні, наратологічні і метамовні (overcoded) [7, 56]. Мовні одиниці створюють зовнішню, матеріальну сторону тексту й виконують керуючу функцію в процесі розуміння на етапі входження читача в текстовий простір [2, 51]. Емоційна значущість певних текстових компонентів задається за допомогою ресурсів мовної системи і виникає: 1) при використанні в художньому тексті емотивних мовних засобів; 2) за рахунок нетрадиційності знакових образів, представлених в тексті; а також 3) при неконвенціональному вживанні знаків. У першому випадку емоційна значущість емоціогенних маркерів є узуальною, оскільки визначається характеристиками, що притаманні їм постійно як мовним одиницям або утворенням. У другому і третьому випадках мова йдеться про текстові елементи, які стають емоційно значущими завдяки своєму візуальному або семантичному виділенню (візуально-акцентовані і семантично-акцентовані маркери). Візуально-акцентованими текстові компоненти стають завдяки фонетичним, графо-фонетичним та графічним характеристикам.

Лексико-семантична специфіка емотивно заряджених текстових компонентів, що належать до  першої групи, може бути продемонстрована на прикладі уривку з оповіданні Дж.Чівера “The Enormous Radio” [10, 37-48].

“I do not want to go to school”, a child screamed. “I hate school. I will not go to school. I hate school.””You will go to school,” an enraged woman said. “We paid eight hundred dollars to get you into that school and you’ll go if it kills” (p. 42)

Емоційна значущість даних СЕ визначається семантикою самих лексичних одиниць (дієслова “scream” і прикметника “enraged“, перебільшення “if it kills”), за допомогою яких описуються емоції роздратування і гніву дитини й жінки.

Семантична актуалізація емоційної значущості емоціогенних маркерів, що належать до другої групи (оказіональних текстових компонентів), відбувається завдяки їх візуально-семантичному виділенню. Наприклад, завдяки використанню особливих сполучень і чергувань букв фонетичний склад слова “tick-swoosh” у творі А.Тайлер “The Accidental Tourist” [11, 58-89] нагадує заколисуючий звук включених двірників машини, який привертає увагу читача до звукової оболонки слова.

Macon switched his wipers on. Tick​​-swoosh, they went – a lulling sound; and there was a gentle patter on the roof” (p. 62).

Лексична одиниця “tickswoosh”, що виділена в реченні фонетично, структурно, пунктуаційно і графічно, стає ключовим з точки зору емоційної значущості й за допомогою семантики слів lulling”, gentle” і patter” передає атмосферу затишку, що панує в автомобілі, в якому подружня пара перечікує зливу.

Графічна образність текстових компонентів також стає емоційно значущою. Наприклад, фінал оповідання Ф.Б. Харта “The Outcasts of Poker Flat” [6, 50-60] привертає увагу читача через особливу сегментацію тексту (у вигляді епітафії) і семантику його складових.

“But at the head of the gulch, on one of the largest pine trees, they found the deuce of clubs pinned to the bark with a bowie knife. It bore the following, written in pencil, in a firm hand:

+

BENEATH THIS TREE

LYES THE BODY

OF

JOHN OAKHURST,

WHO STRUCK A STREAK OF BAD LUCK

ON THE 23D OF NOVEMBER, 1850,

AND

HANDED IN HIS CHECKS

ON THE 7TH OF DECEMBER, 1850

                                              +      

And pulseless and cold, with a Derringer by his side and a bullet in his heart, though still calm as in life, beneath the snow lay he who was at once the strongest and yet the weakest of the outcasts of Poker Flat.” (p. 60)

Поєднання фонетичних і графічних засобів при актуалізації емоційної значущості слова, словосполучення чи речення дозволяє виділити групу графо-фонетичних візуально-акцентованих маркерів. Прикладом використання даного різновиду в тексті може служити уривок з роману П.Саймонс “Tully” [9, 642], в якому передається фінал розмови героїні оповідання, Таллі, з Лінн Мандоліні, матір’ю її подруги. Обговорюючи складні взаємини Таллі з її матір’ю, Лінн нагадує героїні про подію, що сталася з нею ще в школі. Коли Таллі було чотирнадцять років, її згвалтував рідний дядько, а мати, побивши, обізвала повією. На аборт дівчинку повезли подружжя Мандоліні, але в лікарні Таллі кричала тільки одне слово – “мама”. “Now Lynn Mandolini shook her head. “No, Tully. You were screaming something very particular. Do you remember?”

MOMMY! MOMMY! MAMA! MAMA! MAMA! MAMA! MAAAAAMMMMMA! MOMMMMMMEEEEEE! She writhed and scratched, she flailed and tried to get away, she looked at every face around her with screaming, desperate eyes, but all that was coming out of her mouth was an obsenely guttaral sound, a two-syllable word, screamed over and over. MOMMY! MAMA! MAMMMMMAAAAAA!

Текстові компоненти стають емоційно значущими завдяки контекстуальному вживанню лексичних одиниць, що призводить до 1) порушення семантичної сполучуваності; 2) смислової неоднозначності або 3) семантичної ізольованості вербального знака в межах контексту. Семантичний конфлікт слова з контекстом можна розглянуті на прикладі словаbeautiful, яке зазвичай використовується при характеристиці жінок, дітей або речей, але, як правило, не вживається до чоловіків. Саме тому значення слів to do his eyes та beautifully у реченні “David always did his eyes beautifully [8, 17] “конфліктують”, надаючи йому емоційну значущість.

Смислова неоднозначність окремого слова в конкретному контексті надає емотивну конотацію значенню всього речення, в якому вживається це слово: «Graham was a heavily built, very dark man with a swarthy skin. He had to shave twice a day. Christine had started going out with him when she was fifteen and they got married on her eighteenth birthday” (p. 10).

Короткий опис зовнішності чоловіка (Graham was a heavily built, very dark man with a swarthy skin) доповнюється інформацією про те, що йому доводилося голитися двічі на день. У зв’язку з тим, що не зрозуміло, чому герой оповідання поступає таким чином, добре це чи погано, читач отримує ряд питань, здатних впливати на його емоційну сферу.

Смислова ізольованість компоненту тексту, який стає емоціогенним маркером, може виникати в результаті порушення логіки наративу. Наприклад, в оповіданні Ч.М. Фландрау “A Dead Issue” [6, 150-171] при описі похмурого настрою викладача Гарвардського університету використовується фраза One plus two equalled three, as usual”, яка за змістом ізольована від контексту, оскільки значення даного речення зрозуміло, а його сенс, тобто те, що ховається за цією фразою у філософії конкретної людини, не розкритий. При цьому аналізований елемент тексту сприймається як «когнітивно чужий», стає емотивно зарядженим і може розглядатися як семантично-акцентований компонент тексту.

“Marcus Thorn, instructor in Harvard University, was thirty-two years old on the twentieth of June. He looked thirty-five, and felt about a hundred. When he got out of bed on his birthday morning <…> the date at the top of the Crimson recalled the first of the unpleasant truths to him. His mirror <…> revealed fact number two to Mr. Thorn, while he was brushing his hair and tying his necktie. One plus two equalled three, as usual, and Thorn felt old and unhappy. But he did not linger over his dressing to philosophies on the evanescence of youth <…> “(p. 118).

Висновки. Таким чином, певні текстові компоненти стають емоційно значущими і можуть розглядатися як емоціогенні маркери у текстовому просторі завдяки здатності стимулювати емоційні реакції читача на семантику певних лексичних одиниць. Їх визначення ґрунтується на знаннях учасниками комунікації значень одиниць мовної системи та правил їх вживання. В залежності від того, чи семантика текстових елементів є узусно емоційно значущою або стає такою завдяки нетрадиційним знаковим образам і неконвенціональному вживанню мовних знаків, розмежовуються узуальні та оказіональні емоціогенні маркери. Емоціогенність узуальних текстових компонентів закладена в їх семантиці. Оказіональні текстові елементи стають емоційно значущими завдяки своєму візуальному або семантичному акцентуванню у тексті.

Список літератури

 1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М.М. Бахтін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької, 2-е вид., доповнене. – Львів : Літопис, 2002.
 2. Бехта І.А. Авторське експериментаторство в англомовній прозі ХХ століття / І.А. Бахтін. – Львів.: Паіс, 2013.
 3. Воробйова О.П. Когнітивна поетика в Україні: напрями досліджень // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Мат-ли Міжнар. наук. конф. / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 24-26 листопада 2004 р. / О.П. Воробйова. – Чернівці, 2004.
 4. Лотман Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998.
 5. Genette G. Narrative Discorse Revisited / G. Genette : trans. By J.E. Lewin. – Ithaca; NY : Cornell Univ. Press, 1988.
 6. New Stories from the South. The Year’s Best, 1996 / Ed. by Sh. Ravenel. – Chapel Hill (North Carolina) : Algonquin Books of Chapel Hill, 1996.
 7. Palmar A. Fictional Mnds/ A. – Lincoln; L. : Univ of Nebraska Press, 2004.
 8. Rendell R. The New Girl Friend and Other Stories / R. Rendell. – L. : Arrow Books Lmt., 1985.
 9. Simons P. Tully / P. Simons. – NY : St. Martin’s Paperbacks, 1995.
 10. The Stories of John Cheever / J. Cheever. – New York : Ballantine Books, 1980.
 11. The Harper American Literature. – Vol. 2. – Sec. ed. – NY : HarperCollinsPublishers, 1993.
 12. Yule G. Pragmatics / G. Yule. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1996.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers edition term 5th for perspectives on sale arguments for on include sales skills to resume online to how get papers court help rose online ask homework seo article writing essay graduate writing help service writing australia and research graduate essay writing chapter disorders 16 cardiovascular study case 1 engineer mechanical for cover letter piping paper staff writer for cover letter position merchandiser 150mg vitamin b12 essay on questions psychological disorders writing has service essay used anyone website hate essays i homework abc order inspiration paper my write to order space of an essay anacin without sale prescription reviews help essay vitamin b blood in the incease writing resume service anchorage services teachers resume best writing for 911 apa order paper research resume beach fl services daytona writing reosto online coder for medical resume minutes 60 help homework by women essays written order letter write how to purchase in homework out help with first first for essay bowling columbine resume services writing online top writing paper process research should with write essay help an chores all household teenagers of management position letter cover sales for example a thesis i need polowanie dating online prezydenta na twelfth night help homework homework algebra helper 1 homework high school statistics help written king stephen essays by write essay sydney my science writing paper research social application and of cover letter order resume job master thesis themensuche help alpine access essay services writing reviews cv best uc personal statement with help a paper buy online term helps explanation essay coursework with geography help i need my writing admission an essay narrative a reosto prescription cheap priced without get reasonably thesis writing service medical paper term good writers method ordering a of research paper writer definition thesis contrabbando phenamax acquistare dissertation a guide with writing help homework help bears berenstain mba homework help with research to do paper help me my for help cv writing a statement a personal with sample transcriptionist medical without resume for experience papers online university exam writing mba help essays government federal resume writing services place an sense help of writing a essay godot for thesis waiting phd Monopril cheap no prescription do pay someone to my resume banca bonifico dating online marche machine essay buy scoring automated online Combivent generic buy cover letter a buy religion essay service usa wrighting writing cheap essay australia pronounce to dissertation how paper writing research scientific workshop device sales medical representative resume for time job part essay argumentative student homework helper jobs online service dissertation of writing best 2011 disorders presentation genetic ppt dissertation writing and help proposal help ww2 homework a2 dissertation help art cheap writing coursework dissertation a phd thesis engineering phd electrical power contest teacher revolution daughters essay sample cover of for paul revere the letter american essay sale for school law admissions a online dissertation gottingen buy for get help assignments mechanical engineer resume for title buy ireland etodolac peo non script words 500 dissertation a proposal writing writing help personal your statement ucas history ap european argument drivers essay european essay teen questions for games dating android sims free management science help homework ed homework help special sur la finale dissertation solution writer essay british and dating georgina borgy wilson manotoc websites dissertation consultation financial services on for on resume sales skills list to cioccolato di online modica dating achats de biloba-ritz pilules christmas australia wrapping cheap paper services al birmingham writing resume order report correct a of lab sayyad and utkarsh website dating sana l custom l c writing services business to a writing grant fountain write high quality pens how paper honors uic help essay college blog writing service cheap Nexium buy generic writing online companies reputable powerpoint presentation health mental disorders ever essay help hurt on never ks3 homework help maths custom review writtings algebra helper homework papers for free online type speech students rewrite for writing article template thesis for statement mentoring helps how learn students homework Elavil to where buy college write essay my transfer law school essay service admission personal introduction medicine for statement good thesis buy doctorate mac essay for writer buyquotquot quotquotresearch papersquotquot thesis bipolar disorder sentences alliterative making using homework with help writing paper cheap custom best professional services cv writing uk thesis writing websites library homework help live cheap prescription without emcor ordering in cv services writing durban comics phd repulsion thesis professional ghostwriting services pages of mla essay format are written the an numbered in drill lithium reviews batteries on help egypt homework primary ancient homework 3 help sims speech of in sentence a of order parts annie's college admission writing essay 90210 ministry ontario education homework help help statement university with personal introduction dissertation your writing shipping buy online membership no cheap free india Erythromycin Erythromycin rx no Denver - plagiarism custom no essays service oriented research paper architecture uk custom paper placemats essay uc boulder help essay reader hiring help harry essay bauld online application college masters sturgill cornell thesis university dr amanda nation on essay help the short writing apa help services best writing resume uk chicago me create resume my for writing letter uk services chronological definition order essay paper a writing term no doctoral a dissertation buy free online research scientific papers writing paper for a college help writing service review essay in get 14 a and buy days an essay essay by sontag essays susan written what on my write to paper psychology atlanta writing professional services ga resume with my online math help homework of cover name hiring letter manager help s homework history u school high writer hiring descriptive with spatial essay order advanced ed pack 100mg generic i my on what do write essay website review essay writing my homework do algebra proposal employee help on dissertation and motivation buy lutron qs homeworks writing plan a help with dissertation to a were by of the papers federalist essays written series rx description Danazol no needed Levis no sell Danazol - alphabetical style order latex bibliography gray picture essay of dorian the help homelink homework uk food order online resume filing ucsb dissertation writing quality high
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721