ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’03’366.52

Л. Т. Мойсей

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

м. Чернівці

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена моделюванню мікропросторів чоловічого та жіночого родів у ранньоновоанглійській мові. Основна увага зосереджена на виокремленні лексико-семантичних полів із архісемою чоловічої або жіночої статі, що репрезентують відповідний мікропростір. Доведено, що завдяки появі нових лексем відбувається збільшення лексико-семантичних полів у мікропросторі жіночого роду, що призводить до однакової кількості лексико-семантичних полів у мікропросторах жіночого та чоловічого родів.

Ключові слова: ранньоновоанглійська мова, мікропростір роду, лексико-семантичне поле, чоловічий рід, жіночий рід.

Статья посвящена моделированию микропространств мужского и женского рода в ранненовоанглийском языке. Основное внимание сконцентрировано на выделении лексико-семантических полей с архисемой мужского или женского пола, которые репрезентируют соответствующее микропространство. Доказано, что благодаря появлению новых лексем происходит увеличение лексико-семантических полей в микропространстве женского рода, что приводит к одинаковому количеству лексико-семантических полей в микропространствах женского и мужского родов.

Ключевые слова: ранненовоанглийский язык, микропространство рода, лексико-семантическое поле, мужской род, женский род.

 

The article is devoted to modeling of masculine and feminine microspheres in Early New English. The main focus is on distinguishing lexical-semantic fields with acrhiseme male or female, representing certain microsphere. It has been proved that due to the emergence of new lexemes the increase of lexical-semantic fields in feminine microsphere takes place that leads to the same quantity of lexico-semantic fields in masculine and feminine microspheres.

Key words: Early New English, gender microsphere, lexical-semantic field, masculine gender, feminine gender.

 

Відомо, що не було б сучасності, якби не історичне минуле. Саме так можна охарактеризувати будь-яке мовне явище, для вивчення якого на сучасному етапі розвитку мови необхідно дослідити його становлення від початку існування в мові. Досліджуючи категорію роду в діахронії англійської мові, у цій статті зупинимось детально на лексико-семантичному вираженні роду в ранньоновоанглійський період (РНА) (XVI–XVII ст.)

Метою цієї статті є моделювання мікропросторів чоловічого та жіночого родів у РНА та визначення між ними характерних відмінностей.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань:

  • виокремити з текстів РНА періоду іменники із семантичним компонентом чоловічої чи жіночої статі, угрупувати в лексико-семантичні поля (ЛСП) та підпорядкувати відповідному мікропростору роду;
  • провести зіставний аналіз ЛСП у відповідних мікропросторах роду РНА;
  • встановити причини змін, які відбулися у кожному мікропросторі в історичному розвитку .

Матеріалом дослідження слугували тексти РНА періоду XVI–XVII ст. – The City Heiress (B. Aphra), The Ballad (A. Askew), I Have been a Foster (Dr. D. Cooper), A Satire upon the True-blue Protestant Poet T.S. (J. Dryden), Absalom and Achitophel (J. Dryden), On Monsieur’s Departure (Elizabeth I.), Gammer Gurton’s Needle, The Definition of Love (A. Marvell), O Mistres Mine Where are you Roming? (W. Shakespear), King Edward the Third (W.Shakespeare), Venus and Adonis (W. Shakespeare), The Aged Lover Renounceth Love (Th. L. Vaux)

Методом суцільної вибірки з текстів виокремлено іменники із семантичною ознакою статі У ході нашого дослідження з’ясувалось, що в період РНА ядром мікропростору чоловічого роду та мікропростору жіночого роду продовжують бути іменники на позначення людини, як це було визначено в середньоанглійській мові (СА) (див. [2]). Кількість ЛСП у мікропросторах чоловічого та жіночого родів стає однаковою, що також свідчить про збільшення лексем, які відображають зростання соціальної ролі жінки. Різниця полягає в кількості лексем, що належать до того чи іншого ЛСП окремого мікропростору.

Так, у текстах XVI–XVII ст. серед лексем на позначення людини 46,7 % вербалізують чоловічий рід, 14,3 % – жіночий і 39 % лексем позначають осіб обох статей. Як показують результати, кількість лексем, що вербалізують жіночий рід, зростає. Зростає і чисельність лексем, які позначають осіб обох статей, що зумовлено розширенням лексичного значення слів. У результаті, кількість іменників чоловічого роду стає меншою, хоча і продовжує домінувати. Відбувається збільшення іменників спільного роду, що є одним із факторів того, що лексико-семантичне вираження роду, яке було домінантним в середньоанглійський період, починає поступатися синтаксичному. Родове вираження іменника стає можливим на рівні речення чи контексту завдяки кореляціям.

Таблиця 1

Кількісні характеристики ЛСП чоловічого та жіночого

мікропросторів у РНА

мікропростір

ЛСП

Чоловічий рід Жіночий рід
1 occupation 55 % 13,2 %
2 social status 3,5 % 3,8 %
3 male/female 5,1 % 17 %
4 kinship 5,8 % 7,5 %
5 religion 10,4 % 5,7 %
6 person’s characteristics 6,4 % 23,5 %
7 authority 4 % 3,8 %
8 person of easy virtue 1,7 % 18 %
9 war 8,1 %
10 mythical creature 7,5 %

Обидва мікропростори складаються з дев’яти ЛСП, що вказує на поступове становлення рівності чоловіка та жінки в суспільстві та відображається в мові наявністю родових пар іменників у двох мікропросторах, наприклад: count – countesse, executorexecutrix, gentlemangentlewoman, ladlass та ін. Різниця полягає тільки у двох ЛСП. Так, мікропростір чоловічого роду включає ЛСП war “війна”, яке не притаманне мікропростору жіночого роду, тоді як ЛСП mythical creature “міфічна істота” складається з лексем жіночого роду і не властиве мікропростору чоловічого роду. Імовірно, що міфічні істоти із семантичною ознакою чоловічої статі у РНА мові належали до середнього роду, тому й не представлені в мікропросторі чоловічого роду. Різниця полягає також у кількості лексем, що утворюють кожне ЛСП, де досі переважає мікропростір чоловічого роду, а також у домінантності ЛСП. Так, серед домінантних ЛСП мікропростору чоловічого роду продовжує виділятися ЛСП occupation “рід занять”, завдяки поповненню лексичного складу мови, внаслідок подальшого розвитку суспільства, появи нових сфер діяльності, наприклад: juryman, statesman, tradesman та ін. Деякі лексеми, що вербалізували чоловічий рід у СА мові, у РНА мові належать до спільного роду, оскільки окремі професії починають опановувати також жінки. Наприклад, іменник actor до XVIII ст. позначав осіб обох статей. Спочатку він мав значення особи, що виконує якусь дію, а згодом уже актора [3; 4]. Інші іменники спільного роду: poet, agent “one who acts”, teacher, tutor, coach, cook та ін. Cеред лексем із семантичною ознакою occupation, що з’явилися у РНА, виділено, зокрема, banker, chemist, drummer, pilot, scout та ін. Родовий показник чоловічого роду таких лексем пов’язаний з тим, що у РНА період основні професії продовжують розцінюватись як чоловічі. У мікропросторі жіночого роду ЛСП occupation “рід занять” поповнюється наступними лексемами, які були виокремлені з проаналізованих текстів: oyster-woman, sempstress, executrix. Іменник nurse розширює своє лексичне значення до person who takes care of sick[4] та втрачає родовий маркер жіночого роду.

ЛСП religion “релігія” у РНА період зазнає спаду. Лексеми, які утворюють це ЛСП, у мікропросторі чоловічого роду складають 10,4 % від усіх виокремлених, що вербалізували чоловічий рід. Серед зареєстрованих у текстах цього періоду виділено: papist, rabbinjewish doctor of religious law”.  У мікропросторі жіночого роду зареєстровано лексему nun та дві лексеми, що вказують на духовну істоту: goddess, shesaint.

ЛСП war “війна” у мікропросторі чоловічого роду характеризується значним збільшення лексем, що його вербалізують. Ядром виступає нова ЛСГ military rank: аdmirall, leiuetenant generall, mayor, serjeant, general, сaptain. Лексеми віднайдені в текстах XVI ст. Серед інших іменників чоловічого роду із семантичною ознакою війни у РНА текстах виокремлено: сadet, сavalier, souldier, warrior та ін.

У двох мікропросторах представлено ЛСП persons characteristics “людина з певною характеристикою”. У мікропросторі чоловічого роду це ЛСГ male with positive charactestics: gentleman, gaffer, hero; negative: cuckold, mutineer та neutral: host, statesman. У мікропросторі жіночого роду ЛСП репрезентоване такими ж ЛСГ: female with positive characteristics: gentlewoman, goodwife, mistresse, negative: fixen, gossip, gyb та neutral: sheacquaintance, waitingwoman. У двох мікропросторах ЛСГ збігаються, що вказує на розширення мікропростору жіночого роду та нейтралізацію чоловічого, оскільки іменники, які можуть позначати осіб обох статей і раніше вербалізували чоловічий рід, приєднались до спільного роду.

ЛСП authority “влада” в мікропросторі чоловічого роду розширюється за рахунок лексем supremechief, imperator, monsieur, які вперше були виокремлені в текстах РНА періоду. Лексема president, окрім лексичного значення  appointed governor of a province”, отримує додаткове значення “head of college[4]. Хоча кількість лексем збільшується, однак у порівнянні з іншими ЛСП це ЛСП представлено всього 4 % від загальної кількості лексем із семантичним компонентом чоловічої статі. Нових лексем, які б входили до ЛСП authority “влада” в жіночому мікропросторі, не зареєстровано.

ЛСП social status “соціальний статус”, male/female person “особа чоловічої/жіночої статі”, kinship “родинні стосунки” структуруються відповідними лексемами з семантичними ознаками, проте у проаналізованих текстах XVI–XVII ст. не зареєстровано таких, що з’явилися саме в цей період, окрім gammer old woman(кінець XVI ст. Gammer Gurton’s Needle), що вербалізує жіночий рід.

На відміну від мікропростору чоловічого роду, для мікропростору жіночого роду характерне ЛСП mythical creature “міфічна істота”, де чітко виділяється ознака жіночої статі: fairy, іnchantress,  marmaide, witch. При виділенні таких іменників у ЛСП mythical creature “міфічна істота”, а не ЛСП female person “особа жіночої статі” ми керувались тезою Дж. Лакоффа, який зауважує: якщо будь-який іменник володіє характеристикою Х (за якою він може бути зарахованим до певного класу), але водночас, згідно з повір’ям чи міфом, володіє характеристикою Y, то, як правило, він зараховується до класу, до якого належать іменники з характеристикою Y, а не Х [1, с. 14–15].

Новим ЛСП, яке не було зареєстроване в попередніх періодах, є person of easy virtue “особа легкої поведінки”, яке характеризується значною кількістю номінацій у мікропросторі жіночого роду (18 %), і наявне, проте не численне в мікропросторі чоловічого роду – 1,7 %.

Отже, у РНА мові рід вербалізується на рівні лексичної парадигми іменників із семантичною ознакою статі. Мікропростори поповнено новими лексичними одиницями. Мікропростори чоловічого та жіночого родів збігаються за кількістю ЛСП, що їх складають. Однак, завдяки розширенню лексичних значень слів, іменники перестають вербалізувати окремий рід та переходять у парадигму іменників спільного роду, що дає поштовх до розвитку синтаксичного вираження роду, яке є перспективою дослідження.

 

Список літератури:

  1. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике : [сб. ст. переводы] / сост., ред. и вступ. ст. В. В. Петрова, В. И. Герасимова. – Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – М. : Прогресс, 1988. – С. 12 –
  2. Мойсей Л. Т. Диференціація та нейтралізація лексико-семантичних полів у мікропросторах роду середньоанглійської мови / Л. Т. Мойсей // Наукові записки : зб. наук. пр. / гол. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 35. – С. 237–242. – (Серія : Філологічна).
  3. An Etymological Dictionary of The English Language : [edit. by Walter W. Skeat]. – Oxford : Clarendon Press, 1888. – 844 p.
  4. Online Etymology Dictionary [Electronic source]. – Mode of access : http://www.etymonline.com/. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

- du d'essay international ouest grand circuit pays food is your bad fast for essay health get online working to your papers how dissertation writers for hire resume assistant skills for list medical bj homework pinchbeck help will my homework what website do to dissertation someone paying write your Nolvadex order cheapest help school after homework access internet broadband wireless plans eyre introduction essay jane help math homework grade 11 caps india prescription no danazol for dummies mla copd uroxatral and admission kelley services essays mba pharmacy tetracycline creative dissertation writing titles revision thesis grey dorian for statement gcse statistical michigan services dissertation thesis buy writing master thesis scada salt homework great lake help young essay married getting troublesome essay sentences analyzing neighbours with buy lithobid i e an check purchase where can uk best salary writing service dissertation service writing essay us plan writers business oregon portland help homework science mg aciclovir 5 refill - fees buy sell from Perce prescription where canada no to Erythromycin no Erythromycin for students to necessary homework in is learn order online skating 5000m dating speed site a essay for write me to want thesis essay capital against punishment custom writers paper apa help writing free need a for resume paper custom writers essays admission leadership college best dissertation research statement reviewer comments dissertation essay writing service illegal disorder traumatic post stress essay Aggrenox cheapest on bipolar papers disorder college buy ny times application essay help to write essay caps olumpic swim tutorial proposal dissertation where free purchase no prescription shipping to shallaki letter mental cover for worker health prompts creative essay free with help letter for cover writing words help essay 300 on buy cannot paragraph everything money homework helpline your phone on services writing chicago australia resume best service essay 2014 it and writing custom dissertation essay writers us based du internet acheter sur danazol caps business plan executive for sales essay disorder college anxiety search online research papers how is helpful photosythesis francis help drake homework sir short essay social service anxiety paper disorder research do homework essay my term economics paper to family dissertation my dedication heat for sale town paper cape transfer medium ed where to buy pack cover position letter merchandise coordinator for help health homework naukri service cv us of writing online resume my write company essay testimonials writing computer a advantage child on of essay write labour essay phd service writing essay resume writing professional phoenix services peta murgatroyd dating maslow and james disorders essay sleep letter recommendation teacher for mentor of my do paper money for write paper reddit my written sale already essays for vitamin c buy can prescription to no i fees no where buy where anthem youth essay doomed help for acai order berry mail letter official writing service do academic paper research essays site essay writing research paper research service paper editing Eriacta american Eriacta online - 2 delevery day Glendale resume position medical for secretary dissertation technology thesis topics introduction autobiographie information 2015 me help thesis statement for a write online newsday dangers dating papers written scratch from paper research medical sale for routine religion spanish morning essay beowulf essay on disorders eating essays i faster finish my homework how do 3rd anniversary dating math online homework free help thinking that companies require critical science life help homework medical resume billing for in australia Sr shipping Isoptin Isoptin Sr Rimouski sell - acquistare free systems business homework help information poets society dead help essay best resume buy online application best what uk the service writing essay is where buy my dissertation to yahoo dating bajar de ensalada peso para traditions and customs essay malaysian writing persuasive essay help with on mutual dissertation funds sonnet me write poem a for dating free lovers sites com writings custom for medical cover letter office antithese synthese faire comment dissertation these bronte for emily by thesis statements wuthering heights weight loss creativity phd in public thesis policy ends do justify means the essay resume writing services medical device help english homework honors dissertation a buy online editing thesis service reset lancia homework help ascaris characteristics of center what the is homework help help european countries homework for map objectives services essay mba admission 1160 trials research salem witch thesis paper statement resume sales clothing store associate for for sample custom spot service writing it how cv a application to write good harcourt homework school helper homework schools county help pinellas college paper how to write a help pe gcse with coursework college writing admission statement professional help ucl essay writing someone your pay do for assignment to a order plan business what should be in 150 caverta mg essay generator writer free zora hurston on neale dissertation help essay hook help for a writing an online indian free newspapers to glycomet buy where diovan medication hct thesis genealogy masters northridge no cipro prescription online homework help life hacks examples no resume college experience student aqa 5 essay unit biology help fb email dating spam service best writing article reviews jyj music buy album essay 36 buy viagra hour caps buy Acticin uk cyberessays website mn services bloomington writing resume lexapro purchase where to on someone thesis your how committee to ask to be buy copegus online in singapore music is essay what dissertation help online australia homework comcast helpers an on mobile and essay disadvantages phones advantages login custom essay meister writing college to service how essay application start essay social topics current issues phd saskatchewan of university thesis order essay to resume buy manager best toronto content services writing rubric for questions essay grading essay work buying an does service editing essay application college writing services copy a isaac name essay essays lee harper wrote asimov Leukeran canada ligne coupon Mississippi us Leukeran achat Mills en - site online price beth dissertation for letter position sales cover representative tablets Cystone your masters dissertation services help hotline essay homework help online Famvir without online buy - get uk discount Famvir a prescription Mississauga cheap komputindo media online dating elex online buy term college papers bestellen Sildalis Sildalis without Pasadena buy - prescription availability schweiz custom servicesuk essay writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721