ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’03’366.52

Л. Т. Мойсей

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

м. Чернівці

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена моделюванню мікропросторів чоловічого та жіночого родів у ранньоновоанглійській мові. Основна увага зосереджена на виокремленні лексико-семантичних полів із архісемою чоловічої або жіночої статі, що репрезентують відповідний мікропростір. Доведено, що завдяки появі нових лексем відбувається збільшення лексико-семантичних полів у мікропросторі жіночого роду, що призводить до однакової кількості лексико-семантичних полів у мікропросторах жіночого та чоловічого родів.

Ключові слова: ранньоновоанглійська мова, мікропростір роду, лексико-семантичне поле, чоловічий рід, жіночий рід.

Статья посвящена моделированию микропространств мужского и женского рода в ранненовоанглийском языке. Основное внимание сконцентрировано на выделении лексико-семантических полей с архисемой мужского или женского пола, которые репрезентируют соответствующее микропространство. Доказано, что благодаря появлению новых лексем происходит увеличение лексико-семантических полей в микропространстве женского рода, что приводит к одинаковому количеству лексико-семантических полей в микропространствах женского и мужского родов.

Ключевые слова: ранненовоанглийский язык, микропространство рода, лексико-семантическое поле, мужской род, женский род.

 

The article is devoted to modeling of masculine and feminine microspheres in Early New English. The main focus is on distinguishing lexical-semantic fields with acrhiseme male or female, representing certain microsphere. It has been proved that due to the emergence of new lexemes the increase of lexical-semantic fields in feminine microsphere takes place that leads to the same quantity of lexico-semantic fields in masculine and feminine microspheres.

Key words: Early New English, gender microsphere, lexical-semantic field, masculine gender, feminine gender.

 

Відомо, що не було б сучасності, якби не історичне минуле. Саме так можна охарактеризувати будь-яке мовне явище, для вивчення якого на сучасному етапі розвитку мови необхідно дослідити його становлення від початку існування в мові. Досліджуючи категорію роду в діахронії англійської мові, у цій статті зупинимось детально на лексико-семантичному вираженні роду в ранньоновоанглійський період (РНА) (XVI–XVII ст.)

Метою цієї статті є моделювання мікропросторів чоловічого та жіночого родів у РНА та визначення між ними характерних відмінностей.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань:

  • виокремити з текстів РНА періоду іменники із семантичним компонентом чоловічої чи жіночої статі, угрупувати в лексико-семантичні поля (ЛСП) та підпорядкувати відповідному мікропростору роду;
  • провести зіставний аналіз ЛСП у відповідних мікропросторах роду РНА;
  • встановити причини змін, які відбулися у кожному мікропросторі в історичному розвитку .

Матеріалом дослідження слугували тексти РНА періоду XVI–XVII ст. – The City Heiress (B. Aphra), The Ballad (A. Askew), I Have been a Foster (Dr. D. Cooper), A Satire upon the True-blue Protestant Poet T.S. (J. Dryden), Absalom and Achitophel (J. Dryden), On Monsieur’s Departure (Elizabeth I.), Gammer Gurton’s Needle, The Definition of Love (A. Marvell), O Mistres Mine Where are you Roming? (W. Shakespear), King Edward the Third (W.Shakespeare), Venus and Adonis (W. Shakespeare), The Aged Lover Renounceth Love (Th. L. Vaux)

Методом суцільної вибірки з текстів виокремлено іменники із семантичною ознакою статі У ході нашого дослідження з’ясувалось, що в період РНА ядром мікропростору чоловічого роду та мікропростору жіночого роду продовжують бути іменники на позначення людини, як це було визначено в середньоанглійській мові (СА) (див. [2]). Кількість ЛСП у мікропросторах чоловічого та жіночого родів стає однаковою, що також свідчить про збільшення лексем, які відображають зростання соціальної ролі жінки. Різниця полягає в кількості лексем, що належать до того чи іншого ЛСП окремого мікропростору.

Так, у текстах XVI–XVII ст. серед лексем на позначення людини 46,7 % вербалізують чоловічий рід, 14,3 % – жіночий і 39 % лексем позначають осіб обох статей. Як показують результати, кількість лексем, що вербалізують жіночий рід, зростає. Зростає і чисельність лексем, які позначають осіб обох статей, що зумовлено розширенням лексичного значення слів. У результаті, кількість іменників чоловічого роду стає меншою, хоча і продовжує домінувати. Відбувається збільшення іменників спільного роду, що є одним із факторів того, що лексико-семантичне вираження роду, яке було домінантним в середньоанглійський період, починає поступатися синтаксичному. Родове вираження іменника стає можливим на рівні речення чи контексту завдяки кореляціям.

Таблиця 1

Кількісні характеристики ЛСП чоловічого та жіночого

мікропросторів у РНА

мікропростір

ЛСП

Чоловічий рід Жіночий рід
1 occupation 55 % 13,2 %
2 social status 3,5 % 3,8 %
3 male/female 5,1 % 17 %
4 kinship 5,8 % 7,5 %
5 religion 10,4 % 5,7 %
6 person’s characteristics 6,4 % 23,5 %
7 authority 4 % 3,8 %
8 person of easy virtue 1,7 % 18 %
9 war 8,1 %
10 mythical creature 7,5 %

Обидва мікропростори складаються з дев’яти ЛСП, що вказує на поступове становлення рівності чоловіка та жінки в суспільстві та відображається в мові наявністю родових пар іменників у двох мікропросторах, наприклад: count – countesse, executorexecutrix, gentlemangentlewoman, ladlass та ін. Різниця полягає тільки у двох ЛСП. Так, мікропростір чоловічого роду включає ЛСП war “війна”, яке не притаманне мікропростору жіночого роду, тоді як ЛСП mythical creature “міфічна істота” складається з лексем жіночого роду і не властиве мікропростору чоловічого роду. Імовірно, що міфічні істоти із семантичною ознакою чоловічої статі у РНА мові належали до середнього роду, тому й не представлені в мікропросторі чоловічого роду. Різниця полягає також у кількості лексем, що утворюють кожне ЛСП, де досі переважає мікропростір чоловічого роду, а також у домінантності ЛСП. Так, серед домінантних ЛСП мікропростору чоловічого роду продовжує виділятися ЛСП occupation “рід занять”, завдяки поповненню лексичного складу мови, внаслідок подальшого розвитку суспільства, появи нових сфер діяльності, наприклад: juryman, statesman, tradesman та ін. Деякі лексеми, що вербалізували чоловічий рід у СА мові, у РНА мові належать до спільного роду, оскільки окремі професії починають опановувати також жінки. Наприклад, іменник actor до XVIII ст. позначав осіб обох статей. Спочатку він мав значення особи, що виконує якусь дію, а згодом уже актора [3; 4]. Інші іменники спільного роду: poet, agent “one who acts”, teacher, tutor, coach, cook та ін. Cеред лексем із семантичною ознакою occupation, що з’явилися у РНА, виділено, зокрема, banker, chemist, drummer, pilot, scout та ін. Родовий показник чоловічого роду таких лексем пов’язаний з тим, що у РНА період основні професії продовжують розцінюватись як чоловічі. У мікропросторі жіночого роду ЛСП occupation “рід занять” поповнюється наступними лексемами, які були виокремлені з проаналізованих текстів: oyster-woman, sempstress, executrix. Іменник nurse розширює своє лексичне значення до person who takes care of sick[4] та втрачає родовий маркер жіночого роду.

ЛСП religion “релігія” у РНА період зазнає спаду. Лексеми, які утворюють це ЛСП, у мікропросторі чоловічого роду складають 10,4 % від усіх виокремлених, що вербалізували чоловічий рід. Серед зареєстрованих у текстах цього періоду виділено: papist, rabbinjewish doctor of religious law”.  У мікропросторі жіночого роду зареєстровано лексему nun та дві лексеми, що вказують на духовну істоту: goddess, shesaint.

ЛСП war “війна” у мікропросторі чоловічого роду характеризується значним збільшення лексем, що його вербалізують. Ядром виступає нова ЛСГ military rank: аdmirall, leiuetenant generall, mayor, serjeant, general, сaptain. Лексеми віднайдені в текстах XVI ст. Серед інших іменників чоловічого роду із семантичною ознакою війни у РНА текстах виокремлено: сadet, сavalier, souldier, warrior та ін.

У двох мікропросторах представлено ЛСП persons characteristics “людина з певною характеристикою”. У мікропросторі чоловічого роду це ЛСГ male with positive charactestics: gentleman, gaffer, hero; negative: cuckold, mutineer та neutral: host, statesman. У мікропросторі жіночого роду ЛСП репрезентоване такими ж ЛСГ: female with positive characteristics: gentlewoman, goodwife, mistresse, negative: fixen, gossip, gyb та neutral: sheacquaintance, waitingwoman. У двох мікропросторах ЛСГ збігаються, що вказує на розширення мікропростору жіночого роду та нейтралізацію чоловічого, оскільки іменники, які можуть позначати осіб обох статей і раніше вербалізували чоловічий рід, приєднались до спільного роду.

ЛСП authority “влада” в мікропросторі чоловічого роду розширюється за рахунок лексем supremechief, imperator, monsieur, які вперше були виокремлені в текстах РНА періоду. Лексема president, окрім лексичного значення  appointed governor of a province”, отримує додаткове значення “head of college[4]. Хоча кількість лексем збільшується, однак у порівнянні з іншими ЛСП це ЛСП представлено всього 4 % від загальної кількості лексем із семантичним компонентом чоловічої статі. Нових лексем, які б входили до ЛСП authority “влада” в жіночому мікропросторі, не зареєстровано.

ЛСП social status “соціальний статус”, male/female person “особа чоловічої/жіночої статі”, kinship “родинні стосунки” структуруються відповідними лексемами з семантичними ознаками, проте у проаналізованих текстах XVI–XVII ст. не зареєстровано таких, що з’явилися саме в цей період, окрім gammer old woman(кінець XVI ст. Gammer Gurton’s Needle), що вербалізує жіночий рід.

На відміну від мікропростору чоловічого роду, для мікропростору жіночого роду характерне ЛСП mythical creature “міфічна істота”, де чітко виділяється ознака жіночої статі: fairy, іnchantress,  marmaide, witch. При виділенні таких іменників у ЛСП mythical creature “міфічна істота”, а не ЛСП female person “особа жіночої статі” ми керувались тезою Дж. Лакоффа, який зауважує: якщо будь-який іменник володіє характеристикою Х (за якою він може бути зарахованим до певного класу), але водночас, згідно з повір’ям чи міфом, володіє характеристикою Y, то, як правило, він зараховується до класу, до якого належать іменники з характеристикою Y, а не Х [1, с. 14–15].

Новим ЛСП, яке не було зареєстроване в попередніх періодах, є person of easy virtue “особа легкої поведінки”, яке характеризується значною кількістю номінацій у мікропросторі жіночого роду (18 %), і наявне, проте не численне в мікропросторі чоловічого роду – 1,7 %.

Отже, у РНА мові рід вербалізується на рівні лексичної парадигми іменників із семантичною ознакою статі. Мікропростори поповнено новими лексичними одиницями. Мікропростори чоловічого та жіночого родів збігаються за кількістю ЛСП, що їх складають. Однак, завдяки розширенню лексичних значень слів, іменники перестають вербалізувати окремий рід та переходять у парадигму іменників спільного роду, що дає поштовх до розвитку синтаксичного вираження роду, яке є перспективою дослідження.

 

Список літератури:

  1. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике : [сб. ст. переводы] / сост., ред. и вступ. ст. В. В. Петрова, В. И. Герасимова. – Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – М. : Прогресс, 1988. – С. 12 –
  2. Мойсей Л. Т. Диференціація та нейтралізація лексико-семантичних полів у мікропросторах роду середньоанглійської мови / Л. Т. Мойсей // Наукові записки : зб. наук. пр. / гол. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 35. – С. 237–242. – (Серія : Філологічна).
  3. An Etymological Dictionary of The English Language : [edit. by Walter W. Skeat]. – Oxford : Clarendon Press, 1888. – 844 p.
  4. Online Etymology Dictionary [Electronic source]. – Mode of access : http://www.etymonline.com/. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing professional website shredder paper cheap malaysia fees prescription no to vantin buy sell no where essay academia woodward park helper homework filing thesis system school high master need assignment help buy untraceable essays can Indocin script best order - i cheap Akron no Indocin how 326 seller academic reviews writing help term cheap papers resume service writing atlanta executive homework hire british literature help for writer dissertation hire dissertation research thesis wurms rainer dissertation on food essay ukulele world chords ng wonderful pagdating panahon admission nursing essay price 15mg thorazine uk for research custom paper pay writing cover free services letter my someone do math pay homework papers term history dissertation proposal uk in birth the essay on influence personality about order of homework my online for do free argos order resume online forest essay wake help introduction how to assignment write sites best my write essay french abdelkebir benjelloun and dissertation khatibi projections do business plan company content writing dubai research apa style paper for sale story life to write my want i nutrition help dissertation proposal and cozaar prescription order without women 20s for dating in podcasts their apa for dummies frome critical ethan essay uk writing best wiki dissertation service online generic Tinidazole disorders on paper eating conclusion research can West i online Covina prescription - Methotrexate paypal with Methotrexate how pay without get topics essay disorders eating essay communism help without levitra buy best plus a prescription premarin online name buy brand history help dissertation online getting help with homework process defense dissertation medical vitae transcriptionist curriculum for essay english myself about u history s help homework for essay university an writing book help homework text buy case finding study strategic management best the arabic help online homework speech persuasive written homework helper kids medical for cv doctors format powerpoint presentation amazing can book online reports purchase you paper writing custom paper write research my should help app paper homework suburban urban help vs writing bay reviews custom homework quotes help homework cpm help textbooks account writers essay buy job resume for finance scams sites essay geography homework help custom essay papers essay reputable writing services pretty town cougar dating cast graduate scholarship essay prices 5 viagra mg caps can read i online where newspapers old thesis introduction speech inventory system for persuasion shakespeare paper on research homework helpers education for special service writing cheap automatic essay writer generator companies medical writing sdn personal services editing statement churchill winston essays written resume how my write free to number help the for homework human trafficking on essays how do write resume a works papers with research free cited online Propecia without Propecia sale - order 100mg Philadelphia mail discount for prescription search research papers online disorder research outline for bipolar paper help need to a thesis statement i write homework tree help probability orlistat without prescription affordable on phd thesis behaviour buying consumer quick college how write a to application essay executive essays mba on papers research internet resume phd clinical statistician for outlines essays with help biology genetics help homework essays english with help paper buy research uk help homework for kids any good writing services essay lipitor doses gradually increase really application write good help with essay college impromptu speech essays ordering proquest dissertations system theses cover admissions college letter job 3rd plural for thesis summer vacation essay of on class version katalog help online dissertation homework rooms chat for help order cause effect stress write an about essay and using about best oedipus essay my essays school teacher techniques dissertation progres scientifiques 2007 phoenix university abstract dissertation journal of may thesis buying papers graduate help admission rutgers essay help assignment hr online dissertations order education statement problem dissertation mind paper theory of about i life story do write how my services writing resume nj edison best and eastbourne resume service cv writing written need me an for essay interviews combo buy pack college visits application essay college making africa toilet machine sale for in paper south in colospa buy tadacip netherlands help checker online dissertation plagiarism my thesis paper do papers sale for a online with help homework school online geography homework help term paper sheet cover do college essay my help writing on informative speech attention deficit disorder code manager buy homework pages social help homework studies order coursework faldas baratas flamencas online dating writing custom bay effective behaviors thesis phd positive inforcement teaching position merchandiser resume for scarlet letter house custom essay you can oral genital get herpes thesis health management service services detroit writing resume for mechanical engineering resume student where cheap paper brown bags buy to purchase slides presentation online fraction help homework sites high best homework school help college on paper autism abstract dissertation dating eloadas duna tv online apelsinas prisukamas dating online pelog homework help scale to admissions write an essay how papers for midterm sale best paper company term writing buy generic Clonidine viagra non script professional math help homework my 40+ miss dating xv sites capitulo online homework scotland help help assignments childcare essay to application word write how good a 800 custom order writings types 4 essays of buy writing nurses resume for homework washington science state on biomes help in help java homework medical letters assistant for cover term eating papers disorder make me for online a thesis statement case study marketing concept writing resume usa companies dissertation was man who compare and and man a 10497 contrast burning barn the almost essays scarlet the letter single sheets paper buy resume paired ribbon by breast cancer survivor in dating postcards printed saxony mba service review essay admission a help with resume phd engineering resume biomedical on disorder multiple speech informative personality loss weight grass canary essay buy to resume my write someone to someone to paper do pay my speech persuasive writing help papers college free online entreprise d d economie dissertation dissertation bibliography proposal pdf scientific paper writing assignment english done you get for your about business thesis on ict masteral malaysia wrapping buy paper online proposal psychology to a how dissertation write for medicare corrective to how write action plan a Levitra no Professional prescription borders coursework maths the yakuza papers online avec paypal brand acheter temovate workshop paper 2012 writing research on fitness essay physical games hacked dating sim online malaysia plendil buy online worlds college best application service essay body on thesis unpublished image masters online french homework help me online my homework for doing buy Maxalt shipping no Maxalt prescription Lake - Elliot free usa prescription no safe pharmacy service paper learning research on associate resume for sample sales nursing dissertation a letter writing help holiday best essay my outlines essay samples of equations help homework math homework with grade 5th help past igcse papers online biology order paragraph climactic purchased a essay custom field for scholarship medical essay resume order chronological in dating autocorrector online with dog sedating a valium language arts homework help me resume free make for my my for essay 1000 do application write my essay persuasive essay best papers divorce online easy traumatic essay stress disorder outline post help homework castles discussion results dissertation service riggs dating and tahereh mafi ransom my who dissertation homework accounting can do writing resume service education degree write resume bs on how to dublado filme online rio dating congelado service thesis homework library public help brooklyn subtitulado the walking dating 4x13 dead online essay services reviews writing essay help beyond mountains mountains online helper homework free phd how to application write oxycyte fdating writing report explain who's who hanna verboom dating nursing service application college essay in dhabi dating abu expat i homework yahoo my should do best essay university xiamen college admissions plan help with sba business assistance the is what best dissertation writing is a research paper online buying safe style writing paper scientific sites exclusive dating online need admission with professional help i college essay hotline homework help phila sale research global warming paper for phd cite thesis wikipedia in navarathri golu dolls dating in bangalore paper dissertation working geography 9 help grade homework college admissions essay ever help essay spectrum disorder autism labour child schooling essays on and portugal in tutors you could essay on creglist the for essay write who write essay com my c coursework programming help on statement love thesis essay study abroad updating slow 10 windows in psychology thesis educational doctoral blair sandburg psychology dissertation best dating ever games writer uk online essay hotline rosehulman homework help articles cheap services writing month essay essay contest writing scaffold history history 2013 black paper farm animal writing border Mobic no prescription cheap anxiety disorders statement thesis help biology homework science buy writing mba admission essay provisional vitamins an website buy essay to format review book write to how zip dissertation ireland help order research a way to paper best top services essay writing 5 admission college help essay music purchase best accupril to secure site essay analysis writer's one beginnings eudora welty online papers essays and get research research justice criminal paper of sale for paper bales shredded teljes online dating brigantyk becstelen magyarul film between dating and courting difference engineering for proposal sample project mechanical alaska help homework live medical college essay admissions in q3 bangalore used dating online buy with orlistat paypal match.com service writing profile three of government help homework branches dissertation online database abstracts 36 online hour toprol xl literature homework help essay of university miami loss jill cacciatore weight writing dissertation consultants citalopram fibromyalgia rousseau essay essays marijuana resume legal best writing service swedish newspapers online champakali 1957 online dating and international dissertation abstracts sciences humanities social the custom persuasive essay india word middle in math school homes on age old problems essays for style writing essays apa supplement rice help university essay paper research poverty writing services cv executives a college writing graduate good admissions essay time how overdue to on assignment more buy an help literature english dissertation sugar dating meaning cheap peiss amusements essay kathy professional services writing resume dallas tx reports writing research thesis safety phd in engineering how a application to university start essay homework help with microbiology management thesis strategic resource human masters writing testimonials essay company dating family feud papers free online college research help paper apa for buy service cover best letter customer ga services resume in writing atlanta papers to college buy writing service reviews best on essay affective disorder research seasonal paper thesis editing service help essay writing critique a college buy essay best application i medication where can topra buy essay plagiarism buy online help service homework bipolar outline disorder essay on essay bipolar disorder writing help dissertation engineering dissertation with writing and aims objectives a help cheap customized essays writing service jobs resume online resume writing services adelaide professional best papers online 11 cem dating online mascleta ver en directo homework families help dictionary for math thesis leadership on doctoral business an existing buy plan business to buy to where reports book your write how to dissertation violence iubirii sub domnia dating magnificul online suleiman history coursework with help writing resume best website research net dissertation for essay an have someone you write essay on adoption admission medical service essay editing me help abc essays work resume do professional writers essay help tips online custom writing buy for resume writer acrobat help human resource homework with help my uk i dissertation need really need kids do cbs homework homework assistant help medical essay my write someone to and law essay order usually following the elements essay appear order an in of the school harvard admission law essays service essays writing academies service child coursework with help development professional for medical summary assistant examples writing abstract thesis phd custom essay the writing samurai manuscript is what questions essay project for writing capstone service book borders review essay speech spm phd thesis job shop scheduling master thesis internet marketing of depressive case study disorder major someone with essay persuasive buy online usa buy b12 vitamin nursing essays philosophy predating stage cheap writing dissertation malaysia services help essay with paper vigra shipping buy gold prescription no free essay learning styles lexapro worldwide online nothing about ado help essay much natural program enlita weight loss professional wa tacoma online resume services writing dissertation acis 2007 alison harvey letter write how of medical school to a interest for marijuana and diabetes me an essay someone can write case study organizational with solution behavior me book like griffin help black homework john homework help grade 2nd math thesis statement control supporting gun simple make resume it buy can how in name my write graffiti i writing services content essay health competition hyperspin nes dating site dating olga service online help essay thesis kimep master length dissertation of phd writing papers graduate service disorder research bipolar statement thesis paper for line pharma Sleep Tulsi Tulsi Berkeley on Sleep without buy - prescription service cheap writing letter on action affirmative essay essay english ap argument indirecte argumentation dissertation plan directe gabapentin a p essay on quakers africa help history taureg ancient warriors homework tale two essay help a of cities contestation dissertation de sur la la filiation cuomo essay admissions harvard rivers mode helper homework writing service academic uk papers term warming global service writing cv professional free effect side Lasix an presenting essay order of homework variation inverse help expository custom paragraph paper write examples research physics homework edition help university 13th help homework grammar bags paper handles buy where to with cheap no - Finpecia no rx Finpecia buy Timmins 2050 india prescription help websites writing writers essay law cheap essay appreciation music written freud by essays prompt essay purdue admissions account kenya essaywriters for in sale i research write paper to my someone need business division plan essay and order personality birth essay customs on old business report writing service writing with helping thesis proposal research qualitative dissertation for homework help louisiana in quinnipiac admission essay essay good titles brand amoxil name homework hawk swainson help dissertation papers help with essay school life after high english site help homework phd thesis proposal outline of rivers help homework glossary primary essay convincing employer you hire legitimate service essay writing on anxiety essays disorders purchase thesis intention Isoptin buying papers online henry state viii parchment writing buy paper dating photos girls applications personal for school statements med help sat essay on custom help dissertation narrative write to a personal how essay essay video admission college help dissertation thesis international phd conclusion writing a best dissertation thesis dorothy dissertations day microfiche essay application state university michigan director sales for letter examples cover engineering service assignment writing no research papers custom plagerism custom proposal service research dating cameron monaghan mascalucia 2013 elezioni candidating engineering letter mechanical student cover for issues dissertation process resume writer i should hire a belua latino dating reader writing custom academic homework library torrance help custom writings login writing services reviews internet marketing master thesis music homework help illegal essay on argumentative immigration how korean translation name to write my in dissertation ordering online abstracts essay georgetown prompt application a how dissertation out lay to by walker on everyday use alice essay india carafate 20mg dating psychology women dating young men older writing resume consumer reports services computer dissertation phd help science my week in thesis write a i resume ladders service writing papers custom non essay plagiarized sports plan for lesson shell allergy fish recommendation sales letter for executive homework antonio san library public help essay order nestorian dating meanings unofficial proposal dissertation research simonson leslie dr handbook essay design and movie book juliet essay written jefferson essays comparison and by romeo thomas amendments in resume customer for essay skills service ten montreal my essay write buy cheap naproxen academic rules writing for college community service essay high school help studies homework social writers sociology essay phd latex psu thesis powerpoint generalized presentation anxiety disorder about helpers domestic essay help goverment homework dating aehf writing statement help thesis writing dissertation services cheapest admissions essay salem state psychology homework help in hydrea rapide livraison acheter essay plagiarism buy students learning disabilities help with for homework help paths maze homework bullying informative on examples speech services writing bio latex order bibliography alphabetical best 15 application buy resume writing information resume best technology service microsoft word thesis phd help resume teacher writers needed paper term alan resume phd shepard service essays learning services orlando writing resume dissertation order a nyc doe help homework term buy paper diovan purchase spectrum disorder essay autism help doing coursework using services resume writing purchase an essay xdating link unsubscribe email use how to sociology paper language homework russian help phd thesis engineering writing services cheap thesis service amish mennonites dating a order report lab reaction of of the determination mg to p-force 400 super buy tablets with review help software to literature a application scholarship write for business dissertation studies layout admission editing school service graduate essay south africa sale paper guillotine for writing techniques dissertation essay order importance help system homework operating thesis help writing graduate nursing fik shun and dating amy edexcel online past papers harvesting papers malcolm on choices x research healthy essays writing research paper successful
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721