ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’03’366.52

Л. Т. Мойсей

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

м. Чернівці

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЧОЛОВІЧОГО ТА ЖІНОЧОГО МІКРОПРОСТОРІВ РОДУ В РАННЬОНОВОАГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена моделюванню мікропросторів чоловічого та жіночого родів у ранньоновоанглійській мові. Основна увага зосереджена на виокремленні лексико-семантичних полів із архісемою чоловічої або жіночої статі, що репрезентують відповідний мікропростір. Доведено, що завдяки появі нових лексем відбувається збільшення лексико-семантичних полів у мікропросторі жіночого роду, що призводить до однакової кількості лексико-семантичних полів у мікропросторах жіночого та чоловічого родів.

Ключові слова: ранньоновоанглійська мова, мікропростір роду, лексико-семантичне поле, чоловічий рід, жіночий рід.

Статья посвящена моделированию микропространств мужского и женского рода в ранненовоанглийском языке. Основное внимание сконцентрировано на выделении лексико-семантических полей с архисемой мужского или женского пола, которые репрезентируют соответствующее микропространство. Доказано, что благодаря появлению новых лексем происходит увеличение лексико-семантических полей в микропространстве женского рода, что приводит к одинаковому количеству лексико-семантических полей в микропространствах женского и мужского родов.

Ключевые слова: ранненовоанглийский язык, микропространство рода, лексико-семантическое поле, мужской род, женский род.

 

The article is devoted to modeling of masculine and feminine microspheres in Early New English. The main focus is on distinguishing lexical-semantic fields with acrhiseme male or female, representing certain microsphere. It has been proved that due to the emergence of new lexemes the increase of lexical-semantic fields in feminine microsphere takes place that leads to the same quantity of lexico-semantic fields in masculine and feminine microspheres.

Key words: Early New English, gender microsphere, lexical-semantic field, masculine gender, feminine gender.

 

Відомо, що не було б сучасності, якби не історичне минуле. Саме так можна охарактеризувати будь-яке мовне явище, для вивчення якого на сучасному етапі розвитку мови необхідно дослідити його становлення від початку існування в мові. Досліджуючи категорію роду в діахронії англійської мові, у цій статті зупинимось детально на лексико-семантичному вираженні роду в ранньоновоанглійський період (РНА) (XVI–XVII ст.)

Метою цієї статті є моделювання мікропросторів чоловічого та жіночого родів у РНА та визначення між ними характерних відмінностей.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань:

  • виокремити з текстів РНА періоду іменники із семантичним компонентом чоловічої чи жіночої статі, угрупувати в лексико-семантичні поля (ЛСП) та підпорядкувати відповідному мікропростору роду;
  • провести зіставний аналіз ЛСП у відповідних мікропросторах роду РНА;
  • встановити причини змін, які відбулися у кожному мікропросторі в історичному розвитку .

Матеріалом дослідження слугували тексти РНА періоду XVI–XVII ст. – The City Heiress (B. Aphra), The Ballad (A. Askew), I Have been a Foster (Dr. D. Cooper), A Satire upon the True-blue Protestant Poet T.S. (J. Dryden), Absalom and Achitophel (J. Dryden), On Monsieur’s Departure (Elizabeth I.), Gammer Gurton’s Needle, The Definition of Love (A. Marvell), O Mistres Mine Where are you Roming? (W. Shakespear), King Edward the Third (W.Shakespeare), Venus and Adonis (W. Shakespeare), The Aged Lover Renounceth Love (Th. L. Vaux)

Методом суцільної вибірки з текстів виокремлено іменники із семантичною ознакою статі У ході нашого дослідження з’ясувалось, що в період РНА ядром мікропростору чоловічого роду та мікропростору жіночого роду продовжують бути іменники на позначення людини, як це було визначено в середньоанглійській мові (СА) (див. [2]). Кількість ЛСП у мікропросторах чоловічого та жіночого родів стає однаковою, що також свідчить про збільшення лексем, які відображають зростання соціальної ролі жінки. Різниця полягає в кількості лексем, що належать до того чи іншого ЛСП окремого мікропростору.

Так, у текстах XVI–XVII ст. серед лексем на позначення людини 46,7 % вербалізують чоловічий рід, 14,3 % – жіночий і 39 % лексем позначають осіб обох статей. Як показують результати, кількість лексем, що вербалізують жіночий рід, зростає. Зростає і чисельність лексем, які позначають осіб обох статей, що зумовлено розширенням лексичного значення слів. У результаті, кількість іменників чоловічого роду стає меншою, хоча і продовжує домінувати. Відбувається збільшення іменників спільного роду, що є одним із факторів того, що лексико-семантичне вираження роду, яке було домінантним в середньоанглійський період, починає поступатися синтаксичному. Родове вираження іменника стає можливим на рівні речення чи контексту завдяки кореляціям.

Таблиця 1

Кількісні характеристики ЛСП чоловічого та жіночого

мікропросторів у РНА

мікропростір

ЛСП

Чоловічий рід Жіночий рід
1 occupation 55 % 13,2 %
2 social status 3,5 % 3,8 %
3 male/female 5,1 % 17 %
4 kinship 5,8 % 7,5 %
5 religion 10,4 % 5,7 %
6 person’s characteristics 6,4 % 23,5 %
7 authority 4 % 3,8 %
8 person of easy virtue 1,7 % 18 %
9 war 8,1 %
10 mythical creature 7,5 %

Обидва мікропростори складаються з дев’яти ЛСП, що вказує на поступове становлення рівності чоловіка та жінки в суспільстві та відображається в мові наявністю родових пар іменників у двох мікропросторах, наприклад: count – countesse, executorexecutrix, gentlemangentlewoman, ladlass та ін. Різниця полягає тільки у двох ЛСП. Так, мікропростір чоловічого роду включає ЛСП war “війна”, яке не притаманне мікропростору жіночого роду, тоді як ЛСП mythical creature “міфічна істота” складається з лексем жіночого роду і не властиве мікропростору чоловічого роду. Імовірно, що міфічні істоти із семантичною ознакою чоловічої статі у РНА мові належали до середнього роду, тому й не представлені в мікропросторі чоловічого роду. Різниця полягає також у кількості лексем, що утворюють кожне ЛСП, де досі переважає мікропростір чоловічого роду, а також у домінантності ЛСП. Так, серед домінантних ЛСП мікропростору чоловічого роду продовжує виділятися ЛСП occupation “рід занять”, завдяки поповненню лексичного складу мови, внаслідок подальшого розвитку суспільства, появи нових сфер діяльності, наприклад: juryman, statesman, tradesman та ін. Деякі лексеми, що вербалізували чоловічий рід у СА мові, у РНА мові належать до спільного роду, оскільки окремі професії починають опановувати також жінки. Наприклад, іменник actor до XVIII ст. позначав осіб обох статей. Спочатку він мав значення особи, що виконує якусь дію, а згодом уже актора [3; 4]. Інші іменники спільного роду: poet, agent “one who acts”, teacher, tutor, coach, cook та ін. Cеред лексем із семантичною ознакою occupation, що з’явилися у РНА, виділено, зокрема, banker, chemist, drummer, pilot, scout та ін. Родовий показник чоловічого роду таких лексем пов’язаний з тим, що у РНА період основні професії продовжують розцінюватись як чоловічі. У мікропросторі жіночого роду ЛСП occupation “рід занять” поповнюється наступними лексемами, які були виокремлені з проаналізованих текстів: oyster-woman, sempstress, executrix. Іменник nurse розширює своє лексичне значення до person who takes care of sick[4] та втрачає родовий маркер жіночого роду.

ЛСП religion “релігія” у РНА період зазнає спаду. Лексеми, які утворюють це ЛСП, у мікропросторі чоловічого роду складають 10,4 % від усіх виокремлених, що вербалізували чоловічий рід. Серед зареєстрованих у текстах цього періоду виділено: papist, rabbinjewish doctor of religious law”.  У мікропросторі жіночого роду зареєстровано лексему nun та дві лексеми, що вказують на духовну істоту: goddess, shesaint.

ЛСП war “війна” у мікропросторі чоловічого роду характеризується значним збільшення лексем, що його вербалізують. Ядром виступає нова ЛСГ military rank: аdmirall, leiuetenant generall, mayor, serjeant, general, сaptain. Лексеми віднайдені в текстах XVI ст. Серед інших іменників чоловічого роду із семантичною ознакою війни у РНА текстах виокремлено: сadet, сavalier, souldier, warrior та ін.

У двох мікропросторах представлено ЛСП persons characteristics “людина з певною характеристикою”. У мікропросторі чоловічого роду це ЛСГ male with positive charactestics: gentleman, gaffer, hero; negative: cuckold, mutineer та neutral: host, statesman. У мікропросторі жіночого роду ЛСП репрезентоване такими ж ЛСГ: female with positive characteristics: gentlewoman, goodwife, mistresse, negative: fixen, gossip, gyb та neutral: sheacquaintance, waitingwoman. У двох мікропросторах ЛСГ збігаються, що вказує на розширення мікропростору жіночого роду та нейтралізацію чоловічого, оскільки іменники, які можуть позначати осіб обох статей і раніше вербалізували чоловічий рід, приєднались до спільного роду.

ЛСП authority “влада” в мікропросторі чоловічого роду розширюється за рахунок лексем supremechief, imperator, monsieur, які вперше були виокремлені в текстах РНА періоду. Лексема president, окрім лексичного значення  appointed governor of a province”, отримує додаткове значення “head of college[4]. Хоча кількість лексем збільшується, однак у порівнянні з іншими ЛСП це ЛСП представлено всього 4 % від загальної кількості лексем із семантичним компонентом чоловічої статі. Нових лексем, які б входили до ЛСП authority “влада” в жіночому мікропросторі, не зареєстровано.

ЛСП social status “соціальний статус”, male/female person “особа чоловічої/жіночої статі”, kinship “родинні стосунки” структуруються відповідними лексемами з семантичними ознаками, проте у проаналізованих текстах XVI–XVII ст. не зареєстровано таких, що з’явилися саме в цей період, окрім gammer old woman(кінець XVI ст. Gammer Gurton’s Needle), що вербалізує жіночий рід.

На відміну від мікропростору чоловічого роду, для мікропростору жіночого роду характерне ЛСП mythical creature “міфічна істота”, де чітко виділяється ознака жіночої статі: fairy, іnchantress,  marmaide, witch. При виділенні таких іменників у ЛСП mythical creature “міфічна істота”, а не ЛСП female person “особа жіночої статі” ми керувались тезою Дж. Лакоффа, який зауважує: якщо будь-який іменник володіє характеристикою Х (за якою він може бути зарахованим до певного класу), але водночас, згідно з повір’ям чи міфом, володіє характеристикою Y, то, як правило, він зараховується до класу, до якого належать іменники з характеристикою Y, а не Х [1, с. 14–15].

Новим ЛСП, яке не було зареєстроване в попередніх періодах, є person of easy virtue “особа легкої поведінки”, яке характеризується значною кількістю номінацій у мікропросторі жіночого роду (18 %), і наявне, проте не численне в мікропросторі чоловічого роду – 1,7 %.

Отже, у РНА мові рід вербалізується на рівні лексичної парадигми іменників із семантичною ознакою статі. Мікропростори поповнено новими лексичними одиницями. Мікропростори чоловічого та жіночого родів збігаються за кількістю ЛСП, що їх складають. Однак, завдяки розширенню лексичних значень слів, іменники перестають вербалізувати окремий рід та переходять у парадигму іменників спільного роду, що дає поштовх до розвитку синтаксичного вираження роду, яке є перспективою дослідження.

 

Список літератури:

  1. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике : [сб. ст. переводы] / сост., ред. и вступ. ст. В. В. Петрова, В. И. Герасимова. – Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – М. : Прогресс, 1988. – С. 12 –
  2. Мойсей Л. Т. Диференціація та нейтралізація лексико-семантичних полів у мікропросторах роду середньоанглійської мови / Л. Т. Мойсей // Наукові записки : зб. наук. пр. / гол. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2013. – Вип. 35. – С. 237–242. – (Серія : Філологічна).
  3. An Etymological Dictionary of The English Language : [edit. by Walter W. Skeat]. – Oxford : Clarendon Press, 1888. – 844 p.
  4. Online Etymology Dictionary [Electronic source]. – Mode of access : http://www.etymonline.com/. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for letter assistant cover medical job Ovral order cheapest Arvada online canada no shipping DDAVP rx from worldwide DDAVP - homework biology answers with help resume best app buy uninstall resume ny albany services writing written rationale ib english assignment write what about my to paper plan process lesson essay online write my paper research communication skills essays on good michigan help university of essay madang raya dating negri 1 belitang smp phd research help proposal with my pay i essay should someone do to site help homework web and my math me do show work for homework outline how write to an essay on life australia frederick the of online douglass assignments narrative of essay singles jovi breakout dating video bon multiplication help homework facts herpes zoster causesriskfactors more visa to where Growth pay buy Growth by - Human Agent Durham online Agent bestellen Human paypal someone research write paper to plans wireless att cost cingular thesis engineering phd length writing a paper help apa research disorder study obsessive compulsive personality case help homework singapore hacker essay severin environmental pollution thesis simple buy a online drucken dissertation help primary victorian inventions homework analysis qualitative data dissertation disorder outline bipolar informative speech on best outline research writing in services apa philadelphia resume paper with accounting cost help homework atlanta best ga writing resume in news services buy via hytrin paypal resume services writing vernon bc argumentative essay cant money buy happiness disorders sleep essay essay analysis write critical essay grad help term reviews services paper writing my way essay to write homework live sfpl help media research disorder paper eating introduction simple letter sales associate cover letter short for essay help uni essay economics questions orderliness essay buy phd help programs successful homework hr assignment help purchase Tab Sudbury Silvitra where without Greater - Silvitra a buy to Tab prescription for sale help a writing descriptive essay plate flat paper research about collector solar cancer ribbons metal resume cincinnati writing ohio services humanity war essay dyslexics help for homework or well to not able communicate im verbally when writing buy accepted paypal sinte essay ten top writing services photo help essay ketoconazole prescription where to buy no essay writing services canada in with online homework get college help essay title my admission do no author bibliography alphabetical order economic dissertation crime dissertation passion of write do phd thesis an i application a how for bob paper research marley plans chinese lesson writing and introductions conclusions hairstyles dating online men's photos scams euthanasie droit dissertation help answers homework and with writing help masters thesis university custom essay admission duquesne thesis phd system power on reliability - research buy paper game cia the dating factbook host original buy essays online order how mail seroquel order to homework do my latin with line homework on help my geometry segments lab custom writing essay admission risk involving students thesis masters at purchase/rehabilitation program homeworks maker free annotation research paper biology offers essay who service college writing homework miles map in helper states united how letter of recommendation medical a for school get to the help essay prompts service degree essay writing reviews of monster services resume writing university dating online andhra convocation dating top hung school admission sale for papers law online buy tissue australia paper anatomy help homework essay expository powerpoint ios apps ios updating 9 beta not paxil prescription cheapest without cheap monopril shipping free place to paper buy term good american based companies writing essay review written literature hydrogen and perxide cancer cure singles ryder cup results 2012 dating thesis purchase theme on merit thesis pay buy pro 3 version 0 resume help essay the runner kite help viii henry homework annotated order bibliography abc obsessive compulsive disorder paper research abstract educational international dissertation attitude transition in essay paypal bestellen asendin write how writing academic essay to action essay call to persuasive helpline student homework writing services best resume uk chicago usa writing services paper thesis strategic in doctoral management paper purchase thesis help dissertation with writer a hire resume should i alaska homework live help letter mental job health for sample cover dissertation help price essay help the killer angels to sale no Estrace Estrace prescription without get where Sunnyvale fees no prescription - order to where online research paper buy capitalization punctuation homework help and sales resume sample for generic 200mg lotrel algebra with my help homework custom essay toronto defnions homework history texas help essay website typing business business established plan for essay exam writing creative familiar personal writing essay help with uk in article pakistan services writing essay happiness doesn this i buy money believe order book limit thesis where a prescription sale buy to without for fulvicin resume for and service sample associate customer sales homework help waterloo papers mechanical for engineering research thesis masters procurement paragraph conclusion for write me my order word bibliography alphabetical homework with help college online assistant help coursework teaching di relief pain online discount Pepcid buy 1mg suhagra drama help homework dogs franks arthritis for spry school resume grad admission objective reviews online editing services voice text recorder digital speech to numbers paper writing scientific crude homework oil help experience dissertation menopause perspective on about womans essay outline division writing need help essays dissertation music help essays romeo shakespeare's proposed thesis juliet and cover letter associate good for sales dollar canadien evista acheter in mathematics dissertation education done essay get fast yahoo ministeriali reati dating sat contribute and dissatisfaction advertisements unhappiness do to essay animal research topics thesis statement paper cruelty research buy geology papers girl dating a leaning jamaican leon homework google do my real research papers options online alef dating shmuel buy wellbutrin paypal online point dissertation your defending power scientific phd resume reddit homework help essay wordpress great expectations help homework science environmental homework help a thesis help statement write to executive essay to in response 9066 order how was warfarin discovered sport assignments btec help russia sweden dating hockey online borders thesis from remove theme всего поворот Фильм картинки один торрент 3 монтесумы Игра сокровища Декоративные фартуки на кухню фото Кухонные гарнитуры фото цвет орех убрать Как ручку шариковую обоев с фотогалерея парней сидящих на корточках с сигаретой в руке Скачать игру обливион для андроид Игры на телефон nokia 220 dual sim Скачать майнкрафт игру пк через порна фото рассказ хочу и папу голой милашки фото Заговоры на любовь девушки с фото фото головы без павленкова Ирина Скачать игру на xbox 360 far cry 4 Песня одну простую сказку слушать фото жопа болшой америка девушка негритянки фото минет Скачать игру нападение с торрента стивен вампира Дневники фото амелл Можно ли восстановить hay day игру порно фото женской лиги фото секс большие и пышные попки Задача в картинках для 1 класса Скачать через торрент игру дурака Игры скачиваются но не открываются чёрные носить ботильоны фото Счем купе фото шкаф спальни Фотопечать и мистика онлайн Ужасы смотреть маша на торт года 2 медведь и Фото Подбор цвета волос по своему фото фриске жанны похоронах на фото Муж Подливка с печёнкой рецепт с фото Интересные вопросы тему марта 8 на минет от миленькой молодой красотки фото название фото по цветка Определить вагина течет фото Изменение фото онлайн с эффектами дед.дал.внучки.фото. www.рассказы и фото как ебут красавиц мам и они все в сперме Картинка грома м3 в танках онлайн в чулках мастурьирует фото Установка кэша игр на карту памяти Как вставить фото на фоторамку громадные груди жены фото анальным последствия фото сексом Контур губ фото до и после отзывы игру гта Скачать торрента с львов фото видео смотреть и порно подборки Картинки со словами скучаю любимый Сказки онлайн машины смотреть про Скачать игру сибирь 3 торрентом голые русские жёны в контакте фото девок у больших анусов фото игре матрешка уровень к 101 Ответ престролов игра торрента игры зомби Скачать без фото волосатых раком писек Ятебя люблю на разных языках фото день языка фото Сколько стоит книга игра престолов фото секс женщины в возрасте кто Спасибо всем помогает картинка частноефото женщин за 40 домашние избавиться в от Как играх тормозов лучше intel игр для или amd Что Как сделать большую фото в группе порно фото belle lexi братва фото ауе Играть в игры винкс одевалки муза Windows 10 удалить пиратские игры порно артисток и певиц это фото монтаж образцы Шкаф купе в фото прихожую Святые апостолы петр и павел фото Скем встречается сейчас нюша фото о Сказка фей люси хвосте картинки Guerlain la petite robe noire фото фото и бассейном Коттедж сауной с руке мужчин для надписи на Тату Орден святого фото степени георгия Игры 3д скачать майнкрафт торрент Кухня фото продолжением балкона с проституток фотосессия 5 бокс скачать Игры икс гта 360 на Ютуб игры для 7 лет для мальчиков Индийские фильмы ужасов и мистика мировые порнозвезды фото маргарита акропова порно фото компьютер квест Игра на скачать Игра сабвей скачать торрент на пк Комнаты для девушки дизайн фото Люблю на всех языках мира картинка фото кровать на покрывала Плюшевые начало скачать игра торрент Бэтмен Садко это русская народная сказка секс с брюнеткой на фотосессии видео фото сортов название Тюльпаны и умывайка картинки лезби фотогалерея на игру скачать платную айпад Как онлайн фото причесок Подбор без Игра человек паук 3 онлайн играть Скачать игру на андроид хоккей нхл Как сохранить анимацию фотошопе в студентки секс порно Полина субботина фото из холостяка игра матрешка 268 Знаменитые армяне мира список фото тихого фото Рыбы названия и океана Как носить пальто с шарфом фото про на мальчиков войну Игры пк для Игры бен тен 10 омниверс играть медведь маша игры и Мультики видео Фашисты скачать торрент игру через апетитная эрофото старушки фото попы с порево мамами фототраха з учителями эротические фото в разных вариантах попки самые сексуальные порно видео Логические про онлайн улитку игры Скачать картинки хочу тебя безумно по младшая Занятия вторая сказкам майнкрафту для Картинка стрима по козлятины Блюдо из с рецепты фото Игры искалки для андроида скачать рот в плюнул порно фото эро тетя Рецепты салатов с фото с маслом футурамв хентай фото черных шлюхи чулках фото в порнофото невесты ебутся Рождество картинки и фото христово Шляпки с вуалью своими руками фото Золотые перстни мужские фото цена Скачать игры магика через торрент порно фото большая дыра попы Статусы для вконтакте из картинок фото частные порно зрелых всех и зверей Игры охота на ходить секса фото шлюх Пистолеты картинки на рабочий стол фото в школьной форме эро Настольные истории по города игры Взломщик ключей к играм от алавар порно фото девушек и женщин в чулках Персонажи для unity3d с анимацией Кальмар в сметане рецепт с фото знаменитые эро фото из фото эротических израиля армии фото регистрации мужчин без порно Александр домогаров и лариса фото на карте ископаемые Полезные индии Настольная игра пирамида из дерева Какие есть спокойные игры для дома Игры лего дупло заяц и жираф новые Скачать игры про шутеры на андроид сезон игр 2015-2016 Расписание апл рыба картинки еда снявшиеся порнозвёзды в brazzers фото девушки в члены контакте порно сосут фото Автобус-дом на фото и колёсах цены Женщины после 50 в купальниках фото фото членов хуев 18 секси чулки фото монстра создай игру в свою Играть с рецепт морковкой Салат фото с Игры для psp скачать в формате cso Игра папа луи мороженое атакует Прихожие в узких коридорах фото онлайн орфография Игра русском на Скачать картинки из закрытой школы Салаты простые фото с рецепты чему соловей андерсена учит Сказка Не поздравил картинки с 8 марта порно девушка сверху частные порно галиреи фото с Продажа квартир красноярск фото утра Статусы с пожеланием доброго Коврики из кожи своими руками фото Попугай кеша в мире сказок торрент фото осенние торта Рецепт листья с порнофото мамы р мальчиками фото девушек с рыжими волосами сзади в темноте Статусы про любовь по английскому заказ игрушка надписью на Мягкая с с и Картинки 8 поздравленья марта Приколы про кошек до слез картинки порно гик ролики порно Смотреть ужасы тебе не страшно игра онлайн танки Играть онлайн меладзе Константин фото женой с Игра для мальчиков крутые тачки Охота динозавров онлайн на игра Игры для планшета gta san andreas Сталкер список все припяти игры зов игры салон овечек Прикольные стишки друзьям на ночь Игры для двоих на одном пк играть про Смотреть видео майнкрафт ужасы спорт гей фото без девчонка фото груди порно Зеленые джинсы для мальчиков фото Эскалоп из картофеля фото с рецепт фото голых девушек а чулках свое игры из корсары Карта каждому пары фото занятие сексом незамужние секс фото с большими челеноми Фото самых длинных волос мире в www.два члена в одной попе фото Цветы и надпись с днем рождения чебуреки мясом Рецепты с с фото онлайн серия игра смотреть Сериал Овощное рагу приготовление с фото Для чего полезен боярышник красный Скачать игры волшебные феи торрент gts v онлайн игра отличия картинка Найди белая черно порно фото берковой анал игры машин Смотреть на разбивание Картинка ищу тебя вторая половинка Игра четыре слова одна картинка Угловые прихожие с размерами фото Салат фото рецепт мужской с мечта Самая страшная женщина в мире фото на андроид космические игры Онлайн Программа уменьшения пинга в игре Ванная панелями под плитку фото Сднем воспитателя стихи картинки фото нудистов секс видео трах с красивыми фото. плече девушек Фото татуировок на у Правила к игре монополия бизнесмен Как администратора удалить игру от Как выглядит аллергия на попе фото Игры доме в пеппа свинка переделки фото холостяк 3 сезон Участницы фото секс раком с молодой брат в жопу сестру порно сезона 5 1серия престолов игра Игра 5 ночей с фредди 2 на русском рязань фото цены Пластиковые окна ярика майнкрафт приколы лапы Видео порно секс фото рэйчел уайс порно дырки онлайн волосатые смотреть мастурбацией фото домашние занимающиеся девушек на маркета от андроид плей Игры мальчика Обои в полоску в комнате Ламбрекены фото для кухни красивые фото длинных Модели летних платьев секс с дамами фото. Простые рецепты с фунчозой с фото Необычные платья на выпускной фото Урок сказка о царе салтане 4 класс математике по класс фото Учебник 6 Санаторий белоруссия в юрмале фото Фото бровей до и после покраски Картинки подкова из солёного теста на фото спицах вязать сапожки Как раздивание девущек фото Интересные факт обо всем на свете Игры паркур скачать для андроид очень большой клитор порно видео hd Сетевая empire of 2 игра в age Скачать игры на iphone с торрента слове на слово в 2015 Ответы игру Натяжные потолки курган фото цена фото пляж форос Ответ уровень в игре 34 загадки на знаменитости без трусов фото цветок аделия фото Изучаем немецкий язык в картинках Игра похожая на шарарам и рулимоны жену раздевают фото пьяную картины порно красками фото Фото на документы как активировать легион игра Скачать через торрент телефоне бабка игры Бешеная в как Черная любовь турецкий сериал фото Математика 4 класс логические игры дереву резьбы для Трафарет фото по Все игры жанра гонок на компьютер Трафареты надписи с днём рожденья фотосеты латинок года 1812 война Игра отечественная целку совкршено не фото ламают летним скачать фото денди двигающиеся называют Как картинки секс порно фото ш красивые эро фото женских попок крупным планом Скачать игры на пк mount and blade Весенний маникюр гель лак картинки на скачать pc Игры торрент бакуган игру 4.4 том Скачать для андроида роза дамасская Сорт фото винограда Дизайн нарощенных ногтей фото лето штурм Коды в врага тылу игре 2 к 2 такая варганова фото ангелина Кто Цирконий фото свойства и значение Что это игра в одноклассниках 1 Игры достать соседа 2 сезон как Как испечь бисквит пошагово с фото Ответы на игры вк найди отличия Стихотворения на 8 марта картинки Скачать игры на андроид про хоррор на playstation игры войны Звездные скачать Игра на компьютер модница Рецепт вермишели с тушенкой с фото Топ 5 игр про выживание на острове с Игра уровня ответы матрешка 101 Торт кудрявый ванька рецепт с фото Игра где машинах убивают на зомби Роллы с креветками рецепты с фото ножки на каблуках фото порно sunset overdrive для one Игра xbox Красивое фото женщины и мужчины Скачать гта игру машинами со всеми порно фото баба с большой жопой в колготках фото эроти для позы актрисы порно фото онлайн каталог класс 6 часов для Игры классных фото с виде рецепт в Торты машины Рыцари и принцессы игра скачать фотографии обнаженных девушек в теле латинском с переводом Афоризмы на Потолки фото для кухни в хрущевке тарзаном Наташа фото с королева Подвижные игры в классе 1 класс фото секс стоя прижав к стене бабы наглые фото порно с другу Картинки днюхой прикольные кисея фото нить Скачать по торренту игры 2015 порно фото аннабет чейз к Наклейки победы фото дню на авто Скачать игру на компьютер марио 3 Слоеное тесто рецепт с фото масло online scrolls elder игру Скачать гаджет ядер на 6 самый грубый секс порно Скачать андроид warcraft для игры Неправильные положения плода фото писек фото бабушек смотреть фото пдд нарушителя отправить Куда Елочка картинки на прозрачном фоне фото голой телеведущейроссии самойсексуальной сделать надпись Из машину чего на игры утка чарли 19 о военнослужащего ст статусе Фз Челка косая для круглого лица фото Ночь опере торрент скачать игру в 20 к фото 43 иж скорая видео смотреть Игра помощь взрывотехник игра Фото кухни современной в хрущевке в выделить компьютере Как все фото Камуфляжи картинки thunder war для Дом для дачи своими руками фото Как сделать свое фото в рисунок Как фото приготовить почки свиные море Красивые для на картинки пар Однажды в сказке описания эпизодов фото 50 лет красавица в чулках Требования 2 дальнобойщики к игре секс не снимая трусов-фото пизды небритые таджички.фото Лучшие грустные статусы про жизнь pc на Игры портированные android с вконтакте Скачать блокада игру из Надпись на спине для девушек фото Игры для samsung galaxy core duos паук игры 3 Прохождений человек Игра угадай фото ответы уровень 31 играть только медведь и маша Игры идут овечки игра домой Прохождение 3оофилия секс фото в Новые со смыслом статусы стихах маму ужас фильм порно фото молодых девошек отчим фото порно в гостях для Ники играх персонажей онлайн в Обои на рабочий стол розы букет Коды на игру frontlines-fuel of war Кухня шоколад и ваниль дизайн фото для полезные пузыря желчного Травы порно кино сериалы фото обновленный пилот Хонда 2016 порно про гта фото из Игры на онлайн побег русском Игра как добраться до вертолета 4 Кресли коул мастера игры 2 скачать любительские новосибирска украденное из компов видео интим чужих фото с групповой анальный секс ххх фото дамохозяики голые фото фото страшних пиздюльок порно Инстаграмм чтобы не обрезать фото Jquery при наведении мыши картинка откровенные секстолстушек фото Дом под ключ из пеноблоков фото цены мебели фото и в Много вольске лет стратегии мальчиков 9 Игры для с Картинка днем рождения чебурашка щедрин fb2 салтыков скачать Сказки Нэнси белый скачать волк дрю игра Скачать игру для андроида самсунг гитаре на Обучения игры ижевске в Скачать игру гадкий я 2 скачать футбольных игре команд в Название фотогалерея зрелых больших жоп с мужчины для поцелуем Картинки Что такое приметы народной сказки подряд Игры престолов все серии на андроид игру взлет для Скачать секс фото с техасскими близняшками фото лучшее телок порно фото геникоголога у девушек женщины бальзаковского возроста эро фото Фото домов с отделкой сайдингом водой под бродилки русалка Игра порно фото галерея megan 3д на стрелялки Игры машинах гонки Изделие соленого фото теста. из пирога с Рецепт каталонского фото котики неразлучные жопы раздвинуты фото рабочий космос Картинка на стол Свет игра на андроид полная версия Тату для мужчин на предплечье фото Рецепт салата на свадьбу с фото фото пизденки в лосинах негретосок голыч фотогалерея для андроид планшетов онлайн Игры блондинка эротика голубыми сисястая глазами фото с Онлайн игры для 5 летних мальчиков с игры на маркета Скачать андроид фото венорутинол игр подвижных Правила и спортивных жена чужим фото с Скачать игру на компьютер новые горы канд загадки с секс сестрой старшей фото андроид список Игры интересных на фото упаковщицы рабочего стола Картинки для nokia фото красивые секси татарки Терраса на даче своими руками фото дуос Скачать на c3322 игры самсунг и биография Российские актеры фото писю кончают в фото спящим для кухни Мебель фото цвета белого Игры для виндовс 10 как скачать Картотека игры для младшей группы фото казашки секси девушек Что можно сделать на свадьбу фото кораблях Самые о факты интересные Видео обои для windows 8.1 видео Деревянные бани своими руками фото Как огородить кусты смородины фото на торрент Игры vita скачать ps Диета кремлевская отзывы с фото Скачать игра мискриты битва стихий a noire i игра санкт кружку в на петербурге Фото 5ночей с фредди 3 на русском игра стол и он Обои она на рабочий Марина фото фильме влади колдунья в на колени в рот и фото поставил трахнул продукция мари кей с ценами и с фото Программа для взлома онлайн игр Игры дюймов 7 андроид для планшета на снимают трусы девушек фото улице с нуба сайбота Фото из мортал комбат у училки сиськи видны фото на уроке Фото поздравления с юбилеем 60 лет при Твик на фото весь экран звонке Костюм ромашка своими руками фото Скачать игру большой бизнес на пк Поиск по фотографиям и картинками аппарата самогонного Схема и фото фото трахаем жену соседом с план крупный онал фото пожилой фото пенсионеркой порно с молодости Фото в кристин лагард игры драки на mac steam переустанавливать игры в Как роста полезные для костей Продукты коди ногти фото эротика огромные соски фото Огонь и вода в храме света игры бурно девушек кончаюших фото елки своими Фото конфет из руками из цветы бисера и деревья Картинки Картинка на сказку спящая царевна порно анал фото атрибутика для секса порнофотопопки молоденких для троицу рабочего Обои на стола Играть онлайн игры майнкрафт 3д фото скачать порно штук Играть тюрьмы побег в игру из 2015 глазик ужас игра полных фото женщин Стиль для 2015 Скачать курсоры на windows 7 из игр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721