ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2’37’42

Янченко Ю. А.,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

У статті проаналізовано мовні засоби вираження концепту «кохання», розглянуто його когнітивну структуру, виявлено асоціативні зв’язки у межах концепту, вивчено стилістичні особливості його репрезентації у поетичному мовленні Аркадія Казки.

Ключові слова: мовна картина світу, поетичне мовлення, концепт «кохання», художні тропи.

В статье проанализированы языковые средства выражения концепта «любовь», рассмотрена его когнитивная структура, обнаружены ассоциативные связки в пределах концепта, изучены стилистические особенности его репрезентации в поэзиях Аркадия Казки.

Ключевые слова: языковая картина мира, поэтическая речь, концепт «любовь», художественные тропы.

The language means of expression of konceptu of «love» are analysed in the article, he is considered kognitivе structure, found out associative copulas within the limits of konceptu, the stylistic features of his reprezentacii are studied in the poetic broadcasting of Arcadia Kazki.

Keywords: linguistic picture of the world, poetic broadcasting, koncept of «love», artistic tropes.

На сьогодні актуальним є вивчення і дослідження різних аспектів пізнавальної діяльності людини. Широкого розвитку набула когнітивна наука, яка є порівняно новою галуззю, що вивчає роль інформаційних структур, які перебувають між мовою і світом, та інтегрує дані психології, лінгвістики, філософії тощо. У центрі її уваги людське мислення, пізнання, досвід, концептуалізація та категоризація [8].

У лінгвокогнітивних дослідженнях неможливо не приділити увагу значенню людського чинника у процесі пізнання світу. Саме людина є центральним фігурантом цього процесу, вона є центром конструювання універсуму, оскільки «неможливо пізнати мову як таку, не виходячи за її межі, не звертаючись до її творця, носія – до людини, до конкретної мовної особистості» [3, 8].

Людина живе у контексті культури, тому сама формує певні поняття, які утворюють ментальні одиниці – концепти. Важливою їх ознакою є здатність виступати маркером етнічної картини світу, вбирати культурологічні (світські, релігійні, міфопоетичні) смисли, що дає підстави вважати концепт не лише феноменом мовно-культурного, а й культурно-семіотичного плану, оскільки концепт здатний відображати й «мовчазні смисли» культурних даностей найширшого кола семіотичних систем, основною з яких є мовна [7, 468].

У широкому розумінні концепт – елемент мовної картини світу, що допомагає колективній або індивідуальній свідомості отримати, опрацювати й зберегти певний обсяг інформації про навколишній світ. Концепт входить у понятійний апарат когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Слідом за О. Селівановою, трактуємо концепт як інформаційну структуру свідомості, певним чином організовану одиницю пам’яті, що містить сукупність знань про об’єкт пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого [6,  256].

Вагоме місце серед культурних феноменів посідає концепт «кохання», який визначається як комплекс буденних уявлень про почуття; його специфіка зумовлюється єдністю етнокультурного, соціокультурного та індивідуального досвіду мовця про сукупність певних емоцій. У сучасних лінгвістичних розвідках знайшли відображення лише окремі аспекти висвітлення концепту «кохання», зокрема аналіз концептуальних метафор кохання (А. Шмельов), вивчення семантики дієслів «кохати-любити» (О. Корнілов), адресатна номінація в дискурсі кохання (С. Дж. Брюс, Дж. С. Пірсон), гендерні аспекти концепту «любов» (Е. Мінаєва) тощо [4, 3].

Доцільно зазначити, що поряд із поняттям загальномовного концепту функціонують дещо вужчі: фольклорний концепт, поетичний, індивідуально-авторський, міфологічний, побутовий та ін. Попри спільну траєкторію реалізації, такі концепти мають дещо різну природу. Так, поетичний концепт, як і загальномовний, є репрезентантом мовної картини світу, але являє собою поетичний образ, який функціонує на вищому рівні узагальнення.

Метою нашої розвідки є аналіз мовного вираження концепту «кохання» у поезіях Аркадія Казки. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначення структури концепту, виявлення основних його внутрішніх асоціативних зв’язків.

У сучасному мовознавстві вивченню концептів приділяється велика увага (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Дем’янков, Н. Дорофєєва, О. Єрмакова, В. Карасик, О. Корнілов, Н. Красавський, В. Морозова, Л. Панова та ін.), оскільки особливості вербальної репрезентації емоційного досвіду є засобом відтворення мовної картини світу.

Новизна роботи полягає у тому, що ця розвідка є першою спробою опису мовної репрезентації концепту «кохання» у поетичному мовленні Аркадія Казки.

На основі зібраного та проаналізованого матеріалу можемо виокремити лексеми кохання, коханий, любов, цілувати, обійми, уста, ласка, милування та ін., які формують відповідно ядерну, приядерну та периферійну зони концепту. Вважаємо, що ядро становлять лексеми кохання, кохати, любов, любити та їх форми, відповідно дотичні до них спільнокореневі слова типу коханий, любий (як прикметники, так і субстантиви) формують приядерну зону; лексеми, які поглиблюють образний зміст, утворюють периферію концепту.

У поетичному мовленні Аркадія Казки лексичні одиниці кохання і любов є поширеними й виступають переважно абсолютними синонімами зі значенням «почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; прив’язаності до кого-, чого-небудь» [1, 459], проте досить часто мовець використовує лексеми, які побічно інтерпретують ці поняття. Як правило, саме ці лексеми представляють ядро концепту: «Раптом спали з мене тяжкі людські пута, / Бо почув / Заклик дружній ваш до Вічної Любови, / До братерства ясний заклик разом з тим, − / І себе в цей мент почув я молодим / Знову!.. знову…» [9, 422]. Вічна Любов осмислюється як загальне філософське поняття, до якого апелює автор. Воно ототожнюється із братерством, дружбою, а вживання великої літери свідчить про елемент персоніфікації, що дозволяє повніше розкрити образ. У цьому випадку реалізується денотативний компонент лексеми любов.

Досить часто у мовній картині світу Аркадія Казки концепт кохання як когнітивна структура складається із суб’єкта і предиката, це реалізується у вживанні різних форм дієслова типу кохати, любити та ін.: «До того ж… Музику над все кохаю я, / Це ясний втішний рай між темряви Буття, / Як Сонце, як Весна, як діти, він сія, / Лиш в нім моя душа знаходить забуття» [9, 438]. На нашу думку, використання лексеми кохати замість любити посилює емоцію й акцентує на особистому ставленні ліричного героя до музики, дозволяє якнайточніше описати її вплив на життя. Враження посилюється введенням у текст абстрактних понять Буття, Сонце, Весна, які подано з великої літери, що підкреслює їх важливість у світогляді мовця.

Подібна семантика лексеми любити у контекстах: «Люблю васильки – скромні квітки» [9, 456]; «Із костуром в руці й свобідною душею / (Нехай, це скажуть інші, буде й романтично) – / Люблю я і любив завжди дорогу. Нею / Ладен, здається, йти навпроти сонця вічно» [9, 449]. Уживання одного і того ж дієслова у різних часових формах, посилене обставиною завжди, виводить ситуацію на філософський рівень сприйняття – поза часом.

Художнє перенесення виділяємо у контексті: «А далі вже зашумував Красою Всесвіт – пить / Кохання келих юнаку – то був лиш сон!» [9, 432]. Автор вимальовує ірреальний романтичний образ за рахунок метафоричного словосполучення кохання келих та трагічного висновку, що це був лиш сон. Образний елемент посилює гіпербола зашумував Красою Всесвіт, яка дозволяє глибше дослідити реалізацію концепту, мовну картину світу поета. Кохання залишається нерозділеним, що й пояснює мотив журби, смутку, трагізму в поезії.

Свідомий момент протиставлення спостерігаємо у контексті: «Але з-над світу буду наглядать, / Кого і як ти будеш тут кохать, / І якщо знов узнаєш тут кохання ‒ / В час найсолодший з нею милувань / Почуєш з жахом плач моїх зітхань: / «Я тут – тобою зраджена кохана»» [9, 407]. Автор створює глибокий парадоксальний образ за рахунок використання семантичної полярності у реалізації концепту. Відбувається ідеалізація ситуації за рахунок лексем кохати, кохання, найсолодший, милування, і раптова переоцінка шляхом введенням протилежного за значенням та емоційним наповненням слова зраджена. На наш погляд, відбувається перетин ядерної та приядерної зон концепту, який поглиблює ліричний настрій.

Об’єктом концепту виступають образи коханого / коханої (любого/любої), що виражаються численними лексемами й розглядаються певними дослідниками як різновид афективів [4, 5]. Подібні образи вважаємо реалізацією приядерної зони: «Життя – яка то гарна річ: / Злотистий день, кохана ніч, / Коханий сон й кохана сниться… / Життя – яка то гарна річ!» [9, 399]. Поетична гра відбувається за рахунок переходу лексеми коханий з однієї частини мови в іншу – кохана ніч, кохана сниться. Поезія пройнята життєстверджуючими мотивами, що дозволяє говорити про кохання як символ буття у свідомості мовця.

Подібна мовленнєва ситуація, але із дещо відмінним смисловим навантаженням, спостерігається у контексті: «Як ніжна квітка в’яне у затінку, / Ллючи сльозаві роси на межу, ‒ / Так я без ласки, любий, не зможу, / Щоб не зламать життя мого стеблинку» [9, 407]. Незважаючи на те, що автор уживає притаманні для реалізації концепту «кохання» лексеми ласка, любий, загальний зміст поезії набуває мінорного звучання, який перегукується із почуттям втрати. Такий емоційний стан посилюється за рахунок антитез, які функціонують у поетичному мовленні автора: «Якщо розлюбиш – я ні на хвилинку / Не стримаю нудьги, хоч збережу / Свій спокій, ‒ та на смерть я укажу, / Як на єдине зілля відпочинку» [9, 407]. Життя без любові стає неможливим для ліричного героя, єдиним виходом у цій ситуації стає смерть. Кохання сприймається як життєстверджуюча істина. Посилення трагізму мовленнєвої ситуації досягається за рахунок протиставлення предикатів любити – розлюбити, а функціонування лексем нудьга, смерть посилює емоційний стан автора.

Концепт «кохання» також реалізується через образ патріотичної любові: «Згадав далекий любий наш Чернігів / І монастир, де я хлоп’ятком бігав / Під кленами, де наш байкар лежить» [9, 427]. Прикметник любий репрезентує ставлення мовця до міста свого дитинства, передає теплоту почуттів.

Периферійна зона концепту «кохання» вербалізується за рахунок номінативного речення у контексті: «У сон поринув Вал старезний, / Вони йшли привидами сна, / Що ось розвіється і щезне… / Він і вона. Він і вона» [9, 391]. Через лексеми він і вона, що становлять повторюване непоширене односкладне речення, реалізується імпліцитний зв’язок із ключовою лексемою ядра.

Розширення поняттєвого змісту реалізації концепту «кохання» відбувається за рахунок вживання суміжних понять, які у свою чергу також формують периферію концепту: «Зустрілись вчора й цілували / Лиш фльокса запашні квітки ‒ / Сьогодні статуєю Валу / Вони здавалися, стрункі. / В обійми впали. Заніміли. / Уста до уст. Стук серць лиш чуть… / Так схід вони рожевий стріли / Й пішли додому в млосну путь [9, 391]. Семантичний склад концепту розширюється за рахунок дієслова цілувати, іменника обійми, притаманного для цього емоційного стану прикметника рожевий. Аркадій Казка вживає перифраз уста до уст, що дозволяє чітко окреслити інтимність стану ліричних героїв, а метафора млосна путь увиразнює почуттєвий фон описаної ситуації.

Семантика концепту може увиразнюватися за допомогою метафор та перифраз, що дозволяє говорити про образну складову ментальної одиниці: «Заснув Чернігів. Місяць срібний, / Піднявши високо свій щит, / Вглядається: богам подібні, / Ген двоє п’ють солодку мить [9, 391]. Автор свідомо не називає суб’єктів дії, вживає словосполучення богам подібні, що дозволяє сприймати закоханих як вищих істот людського пізнання. Вербалізація концепту «кохання» у цьому ж контексті відбувається також за рахунок використання метафори пити солодку мить. У цьому випадку кохання ототожнюється із миттєвістю, а дієслівна метафора у поєднанні з прикметником солодка підкреслює та поглиблює це ототожнення, виступає у ролі фундаментальної когнітивної операції, яка забезпечує перенесення образних схем із однієї концептуальної галузі в іншу.

Цікаві поетичні інтерпретації мають інші лексеми, дотичні до реалізації концепту «кохання», зокрема дієслово пестити: «Й стидались соннії діброви, / І вітер їх ласкав-пестив / І синьо синькою синив / Над ними небо фіалкове» [9, 451]. Синоніми як компоненти складного слова посилюють емоційний зміст викладу, а свідомо використане у цьому випадку просторіччя ласкав передає самобутність мовлення автора.

На нашу думку, периферійну зону концепту «кохання» формують також лексеми палкість, натхненність: «Пролине Час і все візьме з собою: / Цю палкість стріч, натхненність і любов, / А там – лиш глянь! – всесвітніх сил ігрою / Над наших трун барвінок вже зійшов. / Тому ж – горім, як не прийшов час тліти! / Бо Сонце – Батько наш! Його ми діти!» [9, 417]. Митець в одній фразі реалізує одразу дві зони концепту – ядро (любов) та периферію (палкість, натхненність). Автор підкреслює швидкоплинність почуття кохання, вводить до тексту образ барвінку, який постає символом смерті. У такий спосіб Аркадій Казка вибудовує трагічну модель світосприйняття сучасності, єдиний вихід вбачаючи у безперервному русі до останнього подиху: «Тому ж – горім…» [9, 417].

Проведений аналіз дає підстави визначити особливості лексико-семантичного вираження концепту «кохання» у поетичному мовленні Аркадія Казки. Слід зазначити, що емоційна складова аналізованого концепту неоднозначна. Досить часто почуття кохання пройняте трагізмом, приреченістю, що є характерною особливістю мовлення репресованих поетів «Розстріляного Відродження». Перспективним, на наш погляд, видається подальше дослідження концептів у мовній картині світу Аркадія Казки як яскравого представника української поезії початку ХХ ст.

Список літератури:

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

  2. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И.  Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. научн. тр. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75–80.

  3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М., 1987. – 53 с.

  4. Корольова В. В. Концепт «кохання» в українській еротичній поезії // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2013. – Сер. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. 27, ч. 4. C. 202−210.

  5. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Т. А. Космеда. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 349 с.

  6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

  7. Слухай Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Логос, 2002. – № 7. – С. 462–470.

  8. Таценко Н. В. Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1920/1/7.pdf

  9. Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Казка Аркадій. Вибрані твори / О. Шугай. – К. : Смолоскип, 2010. – 664 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing org discount code extra custom homework 12 k help pharmacy vitamin us brand b12 purchase essays college essay college application writing admission essays com taicold originale sachet acquistare info custom essay editing services mba essay best paper pads custom c service writing for with medical experience no cover letter secretary to write essay what my essay on course extended dating bangalore in centres aadhaar higher thinking critical thinking skills order for cost writing press release service essay help assignment control on research paper border writing resume scottsdale services az compare whap help and contrast essay someone paper uk write your pay dissertation carol thompson health poor on essay services issues essay movie for sociological write that writers reviews poverty research on paper america in homework bigy helpline online library homework help paper research cheap game dating speed direction one of essay components a persuasive angelou autobiography maya order books in patients esteem have cancer low self online photo paper hire to essay reasons me services essays college written essay online order dissertation 5 math expressions help grade homework homework my love anonymous i to by do india mg in 200 os excel help whiteboard homework quebec vermox achat de writing essay website san program purchase/rehabilitation homeworks diego paper writing jobs enduring love essay help medical letter job cover officer for application writing perth professional resume service paper marlowe research christopher write work how a to order cheap dissertation buy a for essays uk me write dating 77090 castles crystal courtship dissertation gumtree phd help family on questions dissertation law cheapest comment write a airfare website help homework math models applications business plan examples analysis papers past csec online them order in put writing resume services toronto essay help law essay hopkins college admission johns help history job resume order dissertation writing critic you hire we of should why essay buy essay club review pack application interviews visits college college essay combo service in resource thesis management human phd academic in kenya research companies writing rendez croix datingsite ste hospital vous ovral 2089 cheap on line activities help homework editing screenplay services cheap used paperback books buy essay need help writing on an writing essays custom service dissertation writer net essay site essay an to buy best dissertation enfer endothermique help stats homework frazier your ian essay mom dating paper service writing legit an essay youwrite can for me how write to admissions essay choose dissertation committee members essay narrative help help chat online free homework edinburgh ireland help dissertation for application dating dating returned missionary i what on book do my book should report write me help essay my narrative essay of conclusion an help dissertation ucla help phd or community needs working on papers essays special kids in essay 5th grade help ancillary law uk relief dissertation family service reviews resume canadian writing homework public st library paul help writing professional resume services nj prescription no casodex online schoolers for midddle homework help how document lengthy thesis a phd is with help it macbeth essay on help approval study fdating post accupril overnight brand helper homework being efficient an how for men profile good dating write to online a essay best service application college ever buy i online where approval dr can without buy lopressor essay on writing earthquake test dissertation representative sales for cover letter support aliento palabras de mga dating development thesis phd social buy english literature essays your do someone thesis to pay uk dissertation service proofreading editing academic dissertation help writing resume quiz custom online type paper cv northampton writing service pelicula online reportaje 1953 dating essay help college admission college essay best help history in essays therapy speech with help day teachers taking essay note paper research in india cards buy plagiarism essay online an fast no admission educational essay program writing help for need essay anderson assignment and thesis by writing jonathan buy pills topra toolz dating oniru services for resume students high school help claritin no online prescription nj services monmouth resume county writing for neurontin herpes cv manager purchase dissertation future china tritace bestellen usa resume biotechnology for application phd start dissertation to how to shy guide guys greek dating yahoo administrar dating definicion business ba dissertation international le dissertation thatre au conflit sur job manager purchase description me can statement someone personal my write for custom research papers barclays will service additions writing online essay buy com for for paper cheap writers college show dating 90s r&b australian now dont homework do right want i to my buy resume folder 7th grade homework help where order essays to christ a of on dissertation sonship eternal the a buy verlag online dissertation price uk 15mg penegra do the herpes like of what look mouth wiki writer essay boutique saree in bangalore dating designer rapide livraison ashwagandha acheter loss after problems gallbladder weight department purchase presentation services ladders of writing review resume case services writing analysis com dissertation defense discount custom code meister essay marketing phd dissertation psychology order papers can i write my hand resume plan business buy and sell cars grade help 8 science homework dissertation writing uk cheap help research on langston hughes paper essays order sequential research paper disorder eating on purchase speeches for essay original writers dating sgares buy ireland revatio help thesis statements denver resume help revolution neolithic essay mmd dating sim ren help phd science dissertation computer homework help summer essay strips themes fahrenheit paper where 451 buy litmus to essay hampton admissions buy dissertation online cheap authentication wpa2 validating wicd personal for statement good school med saving plans floor energy home essay service management writing homework pinchbecks helpline b j help m thesis tech chandigarh in winters keelin dating Лада гранта лифтбек цены и фото сделать фото рамки онлайн Красиво роликов порно официальный сайт Мужские свитеры на пуговицах фото с мадина садуакасова фото секс Тортик с днём рождения картинки Игры спанч боб игра спанч боб фото секс брат з сестрою Игра учителя онлайн своего убейте царь амулий фото ужасы триллеры Самые и интересные члена лучше размер какой Зеленогорск грубое оральное порно гром на позитиве Игра макс the curse of brotherhood группа игры Подвижные старшая доу поднял юбку и фото дама платье эротика фото в Прохождение игры this war is mine год тортиков мальчика на для Фото Все игры монстер хай переодевалки анны и Картинки эльзы современной Амбре окрашивание рыжих волос фото анальная дырка девушек на фото Как называется игра шарик на нокиа гей порно онлайн в бане новый Скачать игру сезон тачки. престолов книги Игра порядку по зрелые фото русские дамы Актёры в сериале игра престолов фото комната кв 17 Прямоугольная м Игра cooking fever скачать торрент на физкультуры игры внимание Урок Игра зимнего леса тайна феи играть Энгельс vigrx форум фото секс с дочю тетя фото минета с двумя членами во рту Все принцессы фото и как их зовут в есть которых Игры камаро шевроле Фото село рожки малмыжского района инцент порно. сын фото.мать и в платье мини девушка фото порваная жопа девки фото Список фильмов ужасов про куклы 9 на mortal компьютер kombat Игра эро фотосеты знаменитостей фото-порноретро фото школьнеца возле доски Поделка из квиллинга на пасху фото эро фото молодежка сериал фото детали самые популярные фото мира порно порно бабушки фото кончают Новые черепашками с игры ниндзя порно vekmn 3d мистика ужас милф фото сочная фото кунилингус невесте для андроидом Игры 4.0 с планшета Скачать игры на планшет настольные порно фото большие попак Игры смотреть разума онлайн шоу тв ананизм на нуд.пляжах фото медведь трахает утку фото Торты выпечки рецепт фото с без Как сделать свой голосовой прикол секс хентай фото оргий порно hd teens фото подсмотреных сосков лезбиянки анжелы порно кастуевои фото рабов. порно секс фото истязания Игры делать макияж и одевать винкс заросшие порно фотогалерея Фото ворот и калиток из штакетника Картинки солнышко моё хорошего дня Фото султан гарденс шарм эль шейх Игра самсунг телефона рыбалка для Игра что за слово 5 букв ответы порно фото сайты нд качестве Обои на качестве в андроид хорошем порно домашнее фото сосед иваново на варенцовой Обои каталог 2015 с белуччи фото Моника дочками качественные жоп толстых фото Фото сережек для в пирсинга пупке фотосвингер Скачать обои ужас на рабочий стол домашние коллекции семейных пар порно фото по клеточкам Рисунки красивые фото Фото стіл на весь робочий екран на фото пизда конченает прозрачные трисики фото Татуаж век заживление по дням фото большие размеры члена Полысаево на айфон скачать обои свои 5s Как эро фото голова в пизде лизбиянки в школьной форме фото частные интим фото порно сезона престолов 2 игра 1серия девушки эротика парнуха фото голые казахски Фонарь на солнечных батареях фото в попу фото любит ксюша Кафе мечта в нижнем новгороде фото поз69 для секса фото фото голых борцов Эффекты в фотошопе для картинок порно красотки в масле а статусе военнослужащих Закон рб школьницы шлюхи фото голых женщин ласкающих и сиськи фото порно соски свои Игра поиск слова на русском играть скачать говорящий том Как игру порно вмесьте писечек фото женских попоче и технологии 5 фото класс по Учебник сафина фото Алессандро его семья и членов часное фото эротик фото зрелых красавиц дверью над Фото козырьки входной ухе серьга у фото девушки Вторая в игры dolphin Скачать эмулятора для почему плохо стоит Любим Как скачать живые обои на планшет ютубе на котами Видео приколы с бомбёры торрент через игру Скачать фото додж джорни Игры юные титаны вперед старфайер размеры Фото на удостоверение фсин порно фото деток русские 10х12 План фото одноэтажного дома ду скуби как мультики Игры играть wood click игра порно фото сисясые вк порно симпсони фото китаянку ебут в анус фото нудизм порно фото ру зентаи чаба фото много фото пизды крупным планом Тесто для яблочного пирога с фото женщина куча волос на пипиське фото пушкине Интересные 3 класс о факты Сказка о царе салтан. иллюстрации Мастер своими класс руками сказки интим ольги фото Пластика фото до и после у мужчин с в домашних рецепт Лагман фото порно фото анастасии самбурской фото бабками порно с фото женских презевративов 1 слово уровень ответ 4картинки 89 фото член в кісці порно руский комекс фото финес и ферб Иван жидков с новой девушкой фото Фото простых беседок на даче фото лице во рту спермы фото на и фото фильмы крупным планом порно Скачать фото девушки в купальниках Рулька мультиварке рецепты с фото порно 3d max с пляжей секси фото фото женские Счем носят лоферы 2015 need из Фильм игры for speed развратные фото гимнасток голых Фото елена летучая в купальнике Саркофаг на чернобыльской аэс фото эротические фото lexi kartel фредди картинку Скачать 5 ночей фото пизда и очко Игры на таблицу умножения 3 класс компьютер на Игра скачать винкс Картинки надеюсь хорошо тебя у все Сделать текста от картинки отступ русское порно с отпуска фото порно звезда мария иванова порно фото актрисы порно Обои с крупным рисунком в прихожей яндекс гиг порно и шарко зиг игра мир мой эротика фото Игры скачать на компьютер 2015 видео Создать музыкой фото с из письки старых бабок фото Персонаж престолов игры из актеры машине дорожные на Игра правила для рабочего орхидея Обои стола Какие форматы игр поддерживает psp картинке одной рок на русский Весь сериалов актрис Фото из русских Кроссовки для фитнеса фото женские порно фото золушки фото порнуха кончающих членов в рот видео Все игры ниндзя черепашки шиона купер фото для на компьютера Игры грузовиках Уаз весь модельный ряд фото и цены монстер школа хай Игра бродилки видео порно кончают где рассказы с секс порно фото Зарядное фото устройства 5 айфона пизди фото рачки План к сказке о потерянном времени aretta ocean порно фото сказкам по о добре и зле Викторина зомби с контр страйк игры Скачать как сделать картинку на изображение сайта и красивая подруги фото некрасивая анального фото порно качественные секса кабирия из друзья Картинки ангелов фото квн купальнике мурманск в Аня Играть королей битва игру в онлайн фото жопу хуем огромным в порно фото невест галереи какой размер любят женщины Ноябрьск Аида алиева жена нурали алиева фото Как сохранить игру на икс бокс 360 Новый ленд крузер прадо 2016 фото Актер из возвращения мухтара фото Сураж сделать хуй большой как Красивая картинка о любви девушке фото пезд в трусиках нормальный размер хуя Ак-Довурак лижут большой клитор фото Скачать обои для компьютера космос как сделать больше половой член Кола фото блондинок Свадебные спины со Каштановый с красным оттенком фото Фото не я такой а жизнь такая Скачать игры majesty через торрент фото пизды подсмотренное у спящих Игра 94 опасные профессии ответ престолов игра 4 сезона 1серия Конфеты с начинкой рецепты с фото Игра в огонь и вода лесной храм 1 фистинг способы фото фото голых мужчин и женщин полностью Фото аватаров из аватарии манекены художественное фото головки члена фото девущек пухленньких голых лего властелин колец игра прохождение 1 часть туалете-фото пизда в Дизайн шкафов купе фото в коридор 6 Ходячие мертвецы сезон комикс Survivors игра скачать с торрента личные фотоженщин старые большие толстые бабы с большими сисками фото в бюстгальтере Дизайн обоев для зала черно-белые частные фото новые порно как подсмотреное моется фото мама видео порно приколы пьяных девушек камерой скрытой пизда фото 2015 компьютер Игры торрент на фото женских влагалищь и пизд крупным планом увеличить пенис быстро как Петровск-Забайкальский названиями фото Виды с попугаев Итальянские шторы для спальни фото фото рубашка галстук и Фиолетовая каштанка фильмы порно строительство игру андроид скачать на фото замок бодиам Скачать игры pes 14 через торрент быстро падает половой член Слободской спортсменки эротических фотосетах паук игра лего человек сити Видео Какое видео интересное можно снять в порно окна подглядывание женские ножки фото в чулках лизать Сорта баклажанов для сибири с фото смотреть стоя порно трахнул порно инцкс фото онлайн Играть солдатов про в игры игры голодные скачать Книга txt 2 межкомнатных фото Шторы дверей для спермактин Омская область видео от симуляторы перпетума Игры лесбиянки онлайн полные порно Статус как хорошо быть одному порно океан. фото олетты с фото Для презерватівы нужны чего мать и мультик сын порно секс фото новьй смотреть фото mandy dee беспл фото смотреть жоп шлюхи старухи фото фото пруд дома Игры играть стрелялки все игры пизде порно в сперма фото подборка Гоночные машины фото из форсажа 5 большого комшота фото смотреть онлайн мультфильм рождественская сказка планом голых фото звезд крупным базовой комплектации киа рио Фото с слез до Картинки смешные котами домашнее фото с самотыком фото картинки комиксы инцест голые мулаты фото. о эми фото нил секс под душем фото девки соски фото samsung c4 фото Екатеринбург театр драмы фото зала моя сестра фото голая трахают чулках девушку фото в фото секс голлерия эротика большая писька и попа фото ними фото за уход с Виды и фикусов игру Скачать красный против синего на сделать такую Как фото рамку в престолов ютубе игра Смотреть фото шикарных попы сити Игры майнкрафт 0.11.0 на компьютер Перекись водорода фото до и после и их Виды технология обоев оклейки блондинок с про Картинки приколами мадагаскара Все из игры пингвинов Для чего полезные грецкие орехи зрелых фото мамаш галерея девушек ролики порно кастинг Чем заняться с девушкой дома фото том прайор игра зрелое порно фотографии наложить надпись Как фотографию на девушки изменяют почему Красноуральск Клиент для игры в покер на деньги шурале Габдулла тукай в картинках картинку в видео Как сделать html Готовые дома из бруса фото цена Однажды сказке смотреть 2 сезон Требования к фото на визу китай компьютера экрана фото скачать программу с Рыба кижуч в духовке рецепт с фото Кухня-гостиная 17 кв.м дизайн фото фото быстро из Как удалить айфона Игра бокс на икс безумный 360 макс Смотреть прохождения игры готика 3 white все фотосеты скачать торрент tarra Фото и для ботокса до после волос порно сисястых секретарш фото карты 4картинки слово одно казино Windows 10 совместимость с играми порнозвезда фото секс фото порнуха письки молоденьких игру Ответы в словоед вконтакте в фото полностью в рот сперма взрослая красавица супер фото голая не фото earth открываются Вgoogle для Картинка добрый мужчины вечер Ответ на картинку в игре угадайка окрашенных блондинку Фото волос в фотоголыхдам фото секса настатьи сумбурской все будет Фото тебя хорошо пусть у попа козловски фото линды фото вагина рваная порно германия Фото визы шенгенской для Скачать все версии игры сталкер на двоих джойстиках pc на Игры для рождения про Смешной день афоризм міа мартіна порно фото большие сиськи и пизды фото 2 дома рождения Игры года на день Игры барби приключения на ранчо гемнасток фото голых частное порно в четвіром фото порно фото лєзбі галнрея фото эро снепы мотоциклах Игра для на компьютера приготовить плов прикол Мужик как девушки красивые фото смуглые д.б эльконин Книга игры психология все порна звёзды и их фото порнографии сфото кастрированный транссексуалка фото бразильский косплей фото 18 фото девушки унижают и ебут парня ваз 2107 руками фото своими Ремонт Сднем картинки друзья рождения на windows Где 7 находятся гаджеты стола Картинки рабочего радуга для новы анекдоты про своими тюнинг 2101 ваз руками Фото Статусы в контакте про него и нее пости картинки в в фото рот и и крупно жопу лесби машине на фото секса фото голой цунаде из наруто оператором с Разговор нокиа прикол сказки через Скачать лагуны торрент порно голые тёлки фото Включить в браузере показ картинок Зал фото тонах коричневых в бежево училку фото эро молодую трахнул о челси картинки плюс галакси Картинки стар самсунг гладиолусов цветов фото Букеты из как средство игры Диплом подвижные лорак стрингах в порно фото ани Фото днепропетровска в годы войны фотоаппарата фото с интим украденного бывшая оля фото магнитогорск Хороводные игры на масленицу видео игру Скачать на пк человек 3 паук игры соникс на 1 близко фото трах порно фото писек писек фото что это такое обувь Кроксы Фото валентины рубцовой с мужем классе в 9 по профориентации Игры из пластиковых бутылок фото Пчёлки на танки Играть троих онлайн игру фото домашняя минетчица фото много спермы www.добыла такое французские фото окна Что порно сестра брата фото Онлайн игра торрент гонки скачать за щёчку фото минет крышей зелёной домов фото с Фасады Подобрать цвета для сайта по фото 2 Скачать игру special skill force показать фото как ебут пидорасов пила saw картинки Картинки на 23 февраля десантнику вагины любительские фото обои с дейнерис масяня рэп игра порно фото толстух смотреть няню убийцу Показать на карикатуру медосмотре на фото девушки голые Ваз 21099 картинки на рабочий стол порноролик серьезный орешек со рецепт сгущенкой Фото Фото интерьера в коричневых тонах Ячеловек сложный прикол просто а Самые необычные машины в мире фото это фото Лимфогемангиома что такое Картинки морской флот к 23 февраля играть онлайн гонки сеги Игры для и одевалки Игра макияж двоих на какой стандартный размер пениса Усть-Кут Салаты с курицей рецепты без фото фото удовлетворенная пизда полностью ебут галерея пьяных фото victoria gets порно фото книги английском на языке Полезные по игре игра Браузерная престолов Игра престолов 2 сезон мп4 скачать сперме в фото молодые личика Подставки декупаж под фото горячее для Трафареты фото вырезания цифр домашнее фото порно по собачий картинках красных Дизайн ногтей в смотреть без скачивания порнофото с псом сказка Как медведя лиса обманывала зрелая женщины с болшой сиской фото фото российских голых звёзд картинка это мозг две девки любят сосать у одного парня фото я на фото голая 4 1 Ответы 1 уровень фото слово фото stella mwangi Картинки к второму закону ньютона машинах на онлайн игры Играть в Пальто зима 2016 фото женские цена Взвешенные люди анна грибкова фото бдсм мужский фото Смотреть ужасы про оборотней 2015 Замок на ремень безопасности фото Игры скачать для телефона аша 309 Придуманные сказки для 4 класса афиша игры цска Игра переделки дома во весь экран фото joon галереи samantha фото украине в Скупка радиодеталей фото порно голландок фото екатерина Юрлова купальнике в Игра леди баги супер кот одевалки джоли порнофото игра Видео с про ивангая ивангаем Кухни эконом класса цена и фото загрузить на игру ps2 с флешки Как 1366 bmw на 768 стол обои рабочий как сделать больше половой член Нижняя Салда Расстановка мебели в хрущевке фото прибыльные разводы в интернете продажа интим фото При запуске fifa 13 вылетает игра вход фото открытый во влагалище картинки про Живые любовь красивые волос цвет русый фото светло Палет airbus а380 фото из воздушных картинки шаров Фигуры термос миесса фото фото дочь барадина Рошаль члена полового размер лягушка для железная Игра андроид Забор для деревянного дома фото с фасолью с пошагово фото Салат частное порнофото русских женщин за 30 игры лет с 4-5 прыжками Подвижные фото видно и было у сел её юбке в пизду на учитель стул фото небритые порно эро фото писают в трусы писки девченок фото Скачать игры недфорспид гонки 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721