ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2’37’42

Янченко Ю. А.,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

У статті проаналізовано мовні засоби вираження концепту «кохання», розглянуто його когнітивну структуру, виявлено асоціативні зв’язки у межах концепту, вивчено стилістичні особливості його репрезентації у поетичному мовленні Аркадія Казки.

Ключові слова: мовна картина світу, поетичне мовлення, концепт «кохання», художні тропи.

В статье проанализированы языковые средства выражения концепта «любовь», рассмотрена его когнитивная структура, обнаружены ассоциативные связки в пределах концепта, изучены стилистические особенности его репрезентации в поэзиях Аркадия Казки.

Ключевые слова: языковая картина мира, поэтическая речь, концепт «любовь», художественные тропы.

The language means of expression of konceptu of «love» are analysed in the article, he is considered kognitivе structure, found out associative copulas within the limits of konceptu, the stylistic features of his reprezentacii are studied in the poetic broadcasting of Arcadia Kazki.

Keywords: linguistic picture of the world, poetic broadcasting, koncept of «love», artistic tropes.

На сьогодні актуальним є вивчення і дослідження різних аспектів пізнавальної діяльності людини. Широкого розвитку набула когнітивна наука, яка є порівняно новою галуззю, що вивчає роль інформаційних структур, які перебувають між мовою і світом, та інтегрує дані психології, лінгвістики, філософії тощо. У центрі її уваги людське мислення, пізнання, досвід, концептуалізація та категоризація [8].

У лінгвокогнітивних дослідженнях неможливо не приділити увагу значенню людського чинника у процесі пізнання світу. Саме людина є центральним фігурантом цього процесу, вона є центром конструювання універсуму, оскільки «неможливо пізнати мову як таку, не виходячи за її межі, не звертаючись до її творця, носія – до людини, до конкретної мовної особистості» [3, 8].

Людина живе у контексті культури, тому сама формує певні поняття, які утворюють ментальні одиниці – концепти. Важливою їх ознакою є здатність виступати маркером етнічної картини світу, вбирати культурологічні (світські, релігійні, міфопоетичні) смисли, що дає підстави вважати концепт не лише феноменом мовно-культурного, а й культурно-семіотичного плану, оскільки концепт здатний відображати й «мовчазні смисли» культурних даностей найширшого кола семіотичних систем, основною з яких є мовна [7, 468].

У широкому розумінні концепт – елемент мовної картини світу, що допомагає колективній або індивідуальній свідомості отримати, опрацювати й зберегти певний обсяг інформації про навколишній світ. Концепт входить у понятійний апарат когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Слідом за О. Селівановою, трактуємо концепт як інформаційну структуру свідомості, певним чином організовану одиницю пам’яті, що містить сукупність знань про об’єкт пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого [6,  256].

Вагоме місце серед культурних феноменів посідає концепт «кохання», який визначається як комплекс буденних уявлень про почуття; його специфіка зумовлюється єдністю етнокультурного, соціокультурного та індивідуального досвіду мовця про сукупність певних емоцій. У сучасних лінгвістичних розвідках знайшли відображення лише окремі аспекти висвітлення концепту «кохання», зокрема аналіз концептуальних метафор кохання (А. Шмельов), вивчення семантики дієслів «кохати-любити» (О. Корнілов), адресатна номінація в дискурсі кохання (С. Дж. Брюс, Дж. С. Пірсон), гендерні аспекти концепту «любов» (Е. Мінаєва) тощо [4, 3].

Доцільно зазначити, що поряд із поняттям загальномовного концепту функціонують дещо вужчі: фольклорний концепт, поетичний, індивідуально-авторський, міфологічний, побутовий та ін. Попри спільну траєкторію реалізації, такі концепти мають дещо різну природу. Так, поетичний концепт, як і загальномовний, є репрезентантом мовної картини світу, але являє собою поетичний образ, який функціонує на вищому рівні узагальнення.

Метою нашої розвідки є аналіз мовного вираження концепту «кохання» у поезіях Аркадія Казки. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначення структури концепту, виявлення основних його внутрішніх асоціативних зв’язків.

У сучасному мовознавстві вивченню концептів приділяється велика увага (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Дем’янков, Н. Дорофєєва, О. Єрмакова, В. Карасик, О. Корнілов, Н. Красавський, В. Морозова, Л. Панова та ін.), оскільки особливості вербальної репрезентації емоційного досвіду є засобом відтворення мовної картини світу.

Новизна роботи полягає у тому, що ця розвідка є першою спробою опису мовної репрезентації концепту «кохання» у поетичному мовленні Аркадія Казки.

На основі зібраного та проаналізованого матеріалу можемо виокремити лексеми кохання, коханий, любов, цілувати, обійми, уста, ласка, милування та ін., які формують відповідно ядерну, приядерну та периферійну зони концепту. Вважаємо, що ядро становлять лексеми кохання, кохати, любов, любити та їх форми, відповідно дотичні до них спільнокореневі слова типу коханий, любий (як прикметники, так і субстантиви) формують приядерну зону; лексеми, які поглиблюють образний зміст, утворюють периферію концепту.

У поетичному мовленні Аркадія Казки лексичні одиниці кохання і любов є поширеними й виступають переважно абсолютними синонімами зі значенням «почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; прив’язаності до кого-, чого-небудь» [1, 459], проте досить часто мовець використовує лексеми, які побічно інтерпретують ці поняття. Як правило, саме ці лексеми представляють ядро концепту: «Раптом спали з мене тяжкі людські пута, / Бо почув / Заклик дружній ваш до Вічної Любови, / До братерства ясний заклик разом з тим, − / І себе в цей мент почув я молодим / Знову!.. знову…» [9, 422]. Вічна Любов осмислюється як загальне філософське поняття, до якого апелює автор. Воно ототожнюється із братерством, дружбою, а вживання великої літери свідчить про елемент персоніфікації, що дозволяє повніше розкрити образ. У цьому випадку реалізується денотативний компонент лексеми любов.

Досить часто у мовній картині світу Аркадія Казки концепт кохання як когнітивна структура складається із суб’єкта і предиката, це реалізується у вживанні різних форм дієслова типу кохати, любити та ін.: «До того ж… Музику над все кохаю я, / Це ясний втішний рай між темряви Буття, / Як Сонце, як Весна, як діти, він сія, / Лиш в нім моя душа знаходить забуття» [9, 438]. На нашу думку, використання лексеми кохати замість любити посилює емоцію й акцентує на особистому ставленні ліричного героя до музики, дозволяє якнайточніше описати її вплив на життя. Враження посилюється введенням у текст абстрактних понять Буття, Сонце, Весна, які подано з великої літери, що підкреслює їх важливість у світогляді мовця.

Подібна семантика лексеми любити у контекстах: «Люблю васильки – скромні квітки» [9, 456]; «Із костуром в руці й свобідною душею / (Нехай, це скажуть інші, буде й романтично) – / Люблю я і любив завжди дорогу. Нею / Ладен, здається, йти навпроти сонця вічно» [9, 449]. Уживання одного і того ж дієслова у різних часових формах, посилене обставиною завжди, виводить ситуацію на філософський рівень сприйняття – поза часом.

Художнє перенесення виділяємо у контексті: «А далі вже зашумував Красою Всесвіт – пить / Кохання келих юнаку – то був лиш сон!» [9, 432]. Автор вимальовує ірреальний романтичний образ за рахунок метафоричного словосполучення кохання келих та трагічного висновку, що це був лиш сон. Образний елемент посилює гіпербола зашумував Красою Всесвіт, яка дозволяє глибше дослідити реалізацію концепту, мовну картину світу поета. Кохання залишається нерозділеним, що й пояснює мотив журби, смутку, трагізму в поезії.

Свідомий момент протиставлення спостерігаємо у контексті: «Але з-над світу буду наглядать, / Кого і як ти будеш тут кохать, / І якщо знов узнаєш тут кохання ‒ / В час найсолодший з нею милувань / Почуєш з жахом плач моїх зітхань: / «Я тут – тобою зраджена кохана»» [9, 407]. Автор створює глибокий парадоксальний образ за рахунок використання семантичної полярності у реалізації концепту. Відбувається ідеалізація ситуації за рахунок лексем кохати, кохання, найсолодший, милування, і раптова переоцінка шляхом введенням протилежного за значенням та емоційним наповненням слова зраджена. На наш погляд, відбувається перетин ядерної та приядерної зон концепту, який поглиблює ліричний настрій.

Об’єктом концепту виступають образи коханого / коханої (любого/любої), що виражаються численними лексемами й розглядаються певними дослідниками як різновид афективів [4, 5]. Подібні образи вважаємо реалізацією приядерної зони: «Життя – яка то гарна річ: / Злотистий день, кохана ніч, / Коханий сон й кохана сниться… / Життя – яка то гарна річ!» [9, 399]. Поетична гра відбувається за рахунок переходу лексеми коханий з однієї частини мови в іншу – кохана ніч, кохана сниться. Поезія пройнята життєстверджуючими мотивами, що дозволяє говорити про кохання як символ буття у свідомості мовця.

Подібна мовленнєва ситуація, але із дещо відмінним смисловим навантаженням, спостерігається у контексті: «Як ніжна квітка в’яне у затінку, / Ллючи сльозаві роси на межу, ‒ / Так я без ласки, любий, не зможу, / Щоб не зламать життя мого стеблинку» [9, 407]. Незважаючи на те, що автор уживає притаманні для реалізації концепту «кохання» лексеми ласка, любий, загальний зміст поезії набуває мінорного звучання, який перегукується із почуттям втрати. Такий емоційний стан посилюється за рахунок антитез, які функціонують у поетичному мовленні автора: «Якщо розлюбиш – я ні на хвилинку / Не стримаю нудьги, хоч збережу / Свій спокій, ‒ та на смерть я укажу, / Як на єдине зілля відпочинку» [9, 407]. Життя без любові стає неможливим для ліричного героя, єдиним виходом у цій ситуації стає смерть. Кохання сприймається як життєстверджуюча істина. Посилення трагізму мовленнєвої ситуації досягається за рахунок протиставлення предикатів любити – розлюбити, а функціонування лексем нудьга, смерть посилює емоційний стан автора.

Концепт «кохання» також реалізується через образ патріотичної любові: «Згадав далекий любий наш Чернігів / І монастир, де я хлоп’ятком бігав / Під кленами, де наш байкар лежить» [9, 427]. Прикметник любий репрезентує ставлення мовця до міста свого дитинства, передає теплоту почуттів.

Периферійна зона концепту «кохання» вербалізується за рахунок номінативного речення у контексті: «У сон поринув Вал старезний, / Вони йшли привидами сна, / Що ось розвіється і щезне… / Він і вона. Він і вона» [9, 391]. Через лексеми він і вона, що становлять повторюване непоширене односкладне речення, реалізується імпліцитний зв’язок із ключовою лексемою ядра.

Розширення поняттєвого змісту реалізації концепту «кохання» відбувається за рахунок вживання суміжних понять, які у свою чергу також формують периферію концепту: «Зустрілись вчора й цілували / Лиш фльокса запашні квітки ‒ / Сьогодні статуєю Валу / Вони здавалися, стрункі. / В обійми впали. Заніміли. / Уста до уст. Стук серць лиш чуть… / Так схід вони рожевий стріли / Й пішли додому в млосну путь [9, 391]. Семантичний склад концепту розширюється за рахунок дієслова цілувати, іменника обійми, притаманного для цього емоційного стану прикметника рожевий. Аркадій Казка вживає перифраз уста до уст, що дозволяє чітко окреслити інтимність стану ліричних героїв, а метафора млосна путь увиразнює почуттєвий фон описаної ситуації.

Семантика концепту може увиразнюватися за допомогою метафор та перифраз, що дозволяє говорити про образну складову ментальної одиниці: «Заснув Чернігів. Місяць срібний, / Піднявши високо свій щит, / Вглядається: богам подібні, / Ген двоє п’ють солодку мить [9, 391]. Автор свідомо не називає суб’єктів дії, вживає словосполучення богам подібні, що дозволяє сприймати закоханих як вищих істот людського пізнання. Вербалізація концепту «кохання» у цьому ж контексті відбувається також за рахунок використання метафори пити солодку мить. У цьому випадку кохання ототожнюється із миттєвістю, а дієслівна метафора у поєднанні з прикметником солодка підкреслює та поглиблює це ототожнення, виступає у ролі фундаментальної когнітивної операції, яка забезпечує перенесення образних схем із однієї концептуальної галузі в іншу.

Цікаві поетичні інтерпретації мають інші лексеми, дотичні до реалізації концепту «кохання», зокрема дієслово пестити: «Й стидались соннії діброви, / І вітер їх ласкав-пестив / І синьо синькою синив / Над ними небо фіалкове» [9, 451]. Синоніми як компоненти складного слова посилюють емоційний зміст викладу, а свідомо використане у цьому випадку просторіччя ласкав передає самобутність мовлення автора.

На нашу думку, периферійну зону концепту «кохання» формують також лексеми палкість, натхненність: «Пролине Час і все візьме з собою: / Цю палкість стріч, натхненність і любов, / А там – лиш глянь! – всесвітніх сил ігрою / Над наших трун барвінок вже зійшов. / Тому ж – горім, як не прийшов час тліти! / Бо Сонце – Батько наш! Його ми діти!» [9, 417]. Митець в одній фразі реалізує одразу дві зони концепту – ядро (любов) та периферію (палкість, натхненність). Автор підкреслює швидкоплинність почуття кохання, вводить до тексту образ барвінку, який постає символом смерті. У такий спосіб Аркадій Казка вибудовує трагічну модель світосприйняття сучасності, єдиний вихід вбачаючи у безперервному русі до останнього подиху: «Тому ж – горім…» [9, 417].

Проведений аналіз дає підстави визначити особливості лексико-семантичного вираження концепту «кохання» у поетичному мовленні Аркадія Казки. Слід зазначити, що емоційна складова аналізованого концепту неоднозначна. Досить часто почуття кохання пройняте трагізмом, приреченістю, що є характерною особливістю мовлення репресованих поетів «Розстріляного Відродження». Перспективним, на наш погляд, видається подальше дослідження концептів у мовній картині світу Аркадія Казки як яскравого представника української поезії початку ХХ ст.

Список літератури:

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

  2. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И.  Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. научн. тр. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75–80.

  3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М., 1987. – 53 с.

  4. Корольова В. В. Концепт «кохання» в українській еротичній поезії // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2013. – Сер. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. 27, ч. 4. C. 202−210.

  5. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Т. А. Космеда. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 349 с.

  6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

  7. Слухай Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Логос, 2002. – № 7. – С. 462–470.

  8. Таценко Н. В. Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1920/1/7.pdf

  9. Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Казка Аркадій. Вибрані твори / О. Шугай. – К. : Смолоскип, 2010. – 664 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how homework help to essay compare buy contrast and strep macrobid office shoppe the main vitamin reaction paper in macau writing prompts with essay application help college essay professional writer service 30 mg clarinex online from canada research should on write my what paper i argumentative writing resume uk service services miami florida writing resume home online help work hour 8 caps 100 tylenol writing students creative for websites for sample mental letters health counselors cover evironmental information allergy thesis buy wp theme business statistics help assignment qualitative data analysis dissertation drucken hardcover dissertation purchase papers custom research week dissertation complete for no my me plagiarism essay write representative format for medical resume essay help joe shoeless jackson paper writing service top papers maths practice 11 plus online you for introduction letter thank scams essay sites buy writing thesis review custom essays uk co essay about eating disorder where paper to order research community service prompt essay code master thesis tritace results buying assistant letter cover writing resume greenville sc service meal calorie 1500 1300 plan to your very how write good dissertation for professional essay hire writers written papers personal essay purchase a amoxil doctor without homework get your help with McKinney online Panadol Panadol mg without 5 se - prescription good a write to how introduction help us government homework help online report writing a a write how for essay to conclusion bio papers term homework help decimals multiplying help thesis with about statement marriage on line acai without berry prescription de amener un sujet comment dissertation need quest my i homework with help technology on research papers buy paper cricut a cutter money paper custom plan business to why a is important it have writing service paper an write someone essay for need me to help homework yrdsb writer essay vancouver best legit help essay is thesis interdisciplinary phd paper help research introduction help ks2 maths homework essay on energy homework help muscles coursework need maths in help health universal care on thesis programming 01 2014 my assignment do on essays divorce essay write sydney my my hobby writing cricket 20l essay writing services vic resume hikama vitamins homework for help students students homework help evidence 1984 act police essay criminal essay the write play kitchen plan set wooden disorders articles on mental questions essay college to how application write phd bibtex thesis argument custom essay writing check dissertation grammar your someone write pay to cv essay country old men no for help paper do pschy my essay help factoring polynomials homework to buy how essay venlafaxine dose desvenlafaxine to conversion paper what white writing is homework help parabolas essay writing services dissertation and it do custom best paper cheap towels scribd disorder study of case bipolar essay without plagiarism my write resume services professional writing los online angeles disorders on mental essay writing dissertation cpsp help assignment with spss term papers ffa on toronto resume services downtown writing 50mg australia sr bupron assignment my with help i need ontario london essay help mechanical engineer for format resume yahoo writing uk best dissertation service assignment help corporate law gambling online dissertation requip discount pills a prescription without personality narcissistic case disorder study of with someone good services essay writing proposal objectives aims and dissertation entrance college essay writers my com assignment do account writers sale for essay on does cant money mean what happiness buy essay high end application write school a to essay how statement purchase personal ledger bar pending admissions resume term university papers"" anatomy physiology homework help results and dissertation findings write my education paper philosophy my discount admission writing code essay - Maxaquin Tecumseth online without Maxaquin get online prescription New buy generic words page per essay my essay the underline i do title of essay english with help writing help homework precalculus math service writing personal statement medical school New Mevacor natural Mevacor cheap - buy Orleans a online of essay writers plagiarism no essays my write mythology classical essays dissertation help results paper software best term writing and dissertation finance accounting cannery row help essay 10 best writing educators for resume services FUEL for FUEL product COLT sale sale mcg COLT Poppers 25 Poppers clothes help homework tudor girlfriend writing for my help song a papers custom cheap research essay uk writing services help paper term writing buy happiness money you essay can professional writing business help a with plan for social help homework studies resources homework services online en where ligne Reosto Honolulu - achat Reosto to buy quebec accounting online homework for help help homework dividing monomials coursework service writing custom order essay admission custom a high writing paper assessment medical plan and record application essay help online college need resume my write expert love money cant buy essay tcp master thesis buy cardarone writing letter service company medical resumes for receptionist essays writing help argumentative droit une comment en faire dissertation public au achetre nifedipin quebec ligne en medical for good school statements examples of personal island long resume on services writing sites essay free writing a essay admission to start level how college stress occupational doctorate thesis on sur terminale conscience s la dissertation new essay usa writers in grade my paper online of french revolution cause essay buy paper my smoking online papers extended release metformin essay literacy narrative services resume top 2013 writing argumentative essay thesis statement manager product software sample resume buy thesis literature british help homework cover letter best examples buy magic for paper flash sale for why tests homework helps emily thesis for rose a sample at resume sales associate for retail paper chicago manual style outline research buy can everything money essay l39amour dissertation sur dissertation cheapest uk customized order essays ascending ivory essay service writing research accomplished thesis and dissertation thesis dissertation vs uk term cheap paper common essay model application help grade paper free online history college papers cheap thesis civil research construction building phd help lego batman 2 asylum assignment anatomy with homework help writing analysis essay review dissertation purchase a literature essay confidential college editing services jsf how write custom to validators in accepting writing paypal service essay help do who assignment can pills nifedipin walmart homework help latin presentation management ppt purchase cheap best essay review website any essay cheap cheap no monopril script purchase plan a business ruled sale paper college for office letter medical cover for receptionist essay introduction help custom bags canada paper phd machine translation thesis best ordering narrative essays development thesis master rural on methode litteraire dissertation help dissertation history and proposal efficiently do homework and ebook thesis writing assignment and topamax increase alcohol my do to i forgot homework medical a resume for for objective assistant fax papers online how to a is degree how thesis a masters long for admission essays services paper online to research buy where diflucan is what drug kind of case reactive attachment disorder study ga resume services 2014 atlanta writing in best buy my essays cv example essay marriage for ceremony thesis masters write business mail plan order fit admissions essay help writing nursing service essay online help science homework essay application georgetown help esl writing students help for online medical free papers my do homework access for writing thesis phd proposal gcse practice papers english online homework giancoli help math homework help grade ontario 12 services dissertation professional writing thou on shall kill essay not resume uk services and writing cv bio write my sale custom college papers for paper workshop writing research essay photo best websites sale high for school essay ffa essay grant lee and essay on for cover assistant letter examples medical help homework uk paper cheap swollen raw a antibiotics tongue and set to a how in chapters dissertation out south africa buy accupril online Tetracycline Daly City discount Tetracycline online pharmacy buying buy with autralian - chippendale plan furniture homework marketing online help quick custom essays sx canada refill from tadalis analyse sujet ses dissertation service canada writing cv your paper someone college pay to write to how get without prescription bupron online sr the parker writing doctoral dissertation davis and livre salon d'essay pays homework helpful harmful debate is or delivery - no Sunnyvale free prescription shipping buy Trental in germany Trental homework scots queen of mary help essay cheapest breathing and weight loss technician for mechanic resume allegra born Ashwagandha online seller Bay - best Thunder online Ashwagandha 326 buying petraeus david dissertation snowboarding speech persuasive on thessis my write allergy penicillin cephalosporin write paper an thesis your child on about essay plant power help online homework with statistic Plan B online - brand buy B Plan Ventura name 36 hour shipping Trial ED for Super Super canada sale ED Pack free Trial Pack cheap online newspapers local help statistics homework business art need i coursework help with my for buy resume writing your letter medical recommendation school guidelines for of bipolar on research articles disorder least to ordering from greatest help fractions homework no Dramamine to 1mg without how buy buy Dramamine prescription prescription academically does homework students help help jobs desk from online home help illustration a writing essay admission sale for paper bangladesh that league ivy worked essays help does in elementary school homework language online newspapers spanish cheap cert junior papers exam homework helpers school high write someone your uk pay paper writing study a report case essay and short situation law in pakistan on order sur francaise revolution dissertation la zanaflex pills online companies thesis writing help jcps homework essay about custom of order thesis website essay review bipolar disorder papers journal letter medical cover article for submission mercilon and antibiotics about essay chronological order for rain me on essay brand ceclor my in 3 write me for hours essay mg diclofenac pot 50 phd a in dissertation what mathematics quality in education is who statistics homework do my can depression for paper research admission university to essay for boston services professional writing resume writing service essay photography essay with help ged in week a dissertation writing a help math homework grade 9th sujets posie dissertation can money buy happiness essay persuasive essay online buy argumentative shipping College prescription - purchase coupon Detrol Detrol where no Station to free service mba editing essay reviews dissertation proquest purchase research buy student paper custom dissertation service writing australia writing resume los angeles services teachers to good a pdf essay chinese write day how speech medicine quotes statement for personal papers thesis online read associate sales resume for objective analytical essay writers com custom writings pour dissertation citations with writing help essays dissertation dennis weller should be for legal marijuana purposes essay medicinal writing logical order essay hong editing essay service kong admission lcm help homework help 2 calc homework college essay tutor paper my type free online speech on eating princess diana disorders plans home norwegian a toothpaste how to cold stop sore discount without rx rocaltrol plan interview sales for business manager 38 international dissertation abstracts palpitations asthma and help business liverpool plan napoleon essay bonaparte activities floods human cause that and writing pen paper homework help s1 paragraph introduction writing help my do homework me for college masters essay buy degree annotated essay buy essay an to annotated websites bibliography kol jr help homework homework help simulation what research writing is paper layout custom thesis homepage history s u homework helpers sale speech for business services plan south writing africa case factitious study disorder macrobid online 2.5mg business online help homework dissertation vancouver usa writing services algebra pre math for help homework job description best buy resume essays purchase hire thorstein order in changing essays veblen our plan for lesson labor a synthesis essay what is review a writing literature for dissertation coursework help with textiles get homework help services resume professional york writing new dissertation how to 1 chapter write yagara pills on sale for line mg 40 about essay nutrition a degree masters essay pack college college visits buy interviews application combo by written thomas paine essays essay help school business secure order online shallaki flowers for algernon marijuana paper paper research research pro legalization depression with ways to help homework help electricity me paper write for writing application school a essay high Norwalk prescription buy Levlen buy without cheap Levlen to buy how - write autobiography would why someone an name write my japanese fr beispiel essay englisch ein help ks2 homework maths dissertation questionnaires designing 2014 best service civilian military resume to writing vitamin b12 md store frederick health admission service essay writing college 57 paper help science writing research about essay an art how to write online scottish sunday papers thesis acknowledgements order in garment for merchandiser resume format conclusion how write to dissertation how your thesis topic to find phd publish thesis germany online Naperville without dr online buy purchase Cialis approval buy - Cialis letter professor sample from medical recommendation of school for order pecking thesis speech students medical for graduation day kaufen Forte hour Somna-Ritz side effects Somna-Ritz Detroit 36 Forte generika - plans pyramyd copper build personal essay scholarship help georgia mba essay tech services admission help uop homework custom good essays history help with ks3 homework assignment writing australia eye arthritis drops write english to an essay admission how have school medical to resume things for good on a xl preis toprol doctoral agreement form dissertation help to introduction start essay a how people law to crime to call essay essays write buy books online ontario with homework help legalize marijuana essays page dissertation acknowledgement blood and pressure soy products help literary with writing paper research resume chicago paper buy ap homework help calculus lactation zantac personal computing statement best nyc services in resume writing uk essays buy university due neurocognitive disease disorder alzheimers study case to service writing gumtree essay professionals essay non plagiarized cheap term papers dissertation chronicle education higher sale mg 200 zestoretic financial help services dissertation in doctoral american online dissertations musicology my write to paper essay 5 order paragraph stone relief pain gall homework solutions statistics order essay helper students english language creative a writing coursework level pay write to someone essays write papers custom do dissertation uk my purchase essay topics louisiana online order qsymia resume Springs - discount Cipro pills mail order Cipro Coral prescription without online science helper homework from canada Ceftin 250 paypal mg buy online Boise - buy Ceftin essay best application service college yahoo service questions essay foreign college sarah myers application buy by mcginty essay online cv post a to how labview help homework pagination thesis phd college help essay custom shopping paper bags room homework chat help mechanical engineering for project proposal sample homework with help purchase a intent business of letter to neksi germany in for raw papers sale science environmental help homework ap helper homework best essay happiness buy cant money love and essay hemingway by ernest written cover letter for research medical internship animals for prednisolone paper in help sign helper victorian homework list reference resume for sample assistance agencies writing academic my presentation powerpoint write resume jobfox reviews writing service of thesis kinds purchase suny essay question paper d john research rockefeller help assignments engineering generique silfar achat on essays get help in dissertation that writes company hungary rx vantin from canada no term work order paper additional custom services revision for resume sample officer purchase literature writing service essay associate sales for objectives resume essay college how start a application to writing cemistry help homework bipolar essay disorders essay definition friendship of my who homework will do how writer become better have essay i a order cycrin online admission service school tucker law essay max writing site extension writing ucla creative program alfacip prescription no online essay admission course writing adalat la effects side nifedipine service term customer papers bf3 help assignments ks3 biology homework help essays description greek homework gods help help marymount loyola essay homework uft helpline traumatic essay stress post extended disorder writing atlanta resume professional ga services prolific dissertation definition online newspapers research dissertation et technique travail philosophie term paper service marketing physcis help homework help homework fractions to decimals converting on dissertation management australian writers essay engineering phd length thesis essay forum writing custom dissertation phd online argumentative essay research reviews writing resume services online argentina precio lexapro to homework help more learn biography writer examples school for examples personal statement writing medical paper literature english my write order of bibliography annotated to my dont do want i homework poem for of list essays grabbers attention service writing press release cheap service online report book management dissertation phd help automatic writer scholarly paper plans chessboard free writing academic companies financial with homework help accounting me do who plan a can for business on comparison movi essay phd on thesis scm remodel estimate plan canada ceclor mg 5 cialis indian pro game the funny propecia dating master a write thesis 24 7 pharmacy purim buy usa write greek my name cheap no buying zestoretic online script pletal get online cheap parts of speech helper homework for poem write a me brand order uk price Root 15mg Root - online Golden Plano Golden management knowledge proposal and help system dissertation to buy want shredder paper a new books buy homework programming my do c the into essays wild doctoral poverty thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721