ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161. 2’37’42

Янченко Ю. А.,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ

У статті проаналізовано мовні засоби вираження концепту «кохання», розглянуто його когнітивну структуру, виявлено асоціативні зв’язки у межах концепту, вивчено стилістичні особливості його репрезентації у поетичному мовленні Аркадія Казки.

Ключові слова: мовна картина світу, поетичне мовлення, концепт «кохання», художні тропи.

В статье проанализированы языковые средства выражения концепта «любовь», рассмотрена его когнитивная структура, обнаружены ассоциативные связки в пределах концепта, изучены стилистические особенности его репрезентации в поэзиях Аркадия Казки.

Ключевые слова: языковая картина мира, поэтическая речь, концепт «любовь», художественные тропы.

The language means of expression of konceptu of «love» are analysed in the article, he is considered kognitivе structure, found out associative copulas within the limits of konceptu, the stylistic features of his reprezentacii are studied in the poetic broadcasting of Arcadia Kazki.

Keywords: linguistic picture of the world, poetic broadcasting, koncept of «love», artistic tropes.

На сьогодні актуальним є вивчення і дослідження різних аспектів пізнавальної діяльності людини. Широкого розвитку набула когнітивна наука, яка є порівняно новою галуззю, що вивчає роль інформаційних структур, які перебувають між мовою і світом, та інтегрує дані психології, лінгвістики, філософії тощо. У центрі її уваги людське мислення, пізнання, досвід, концептуалізація та категоризація [8].

У лінгвокогнітивних дослідженнях неможливо не приділити увагу значенню людського чинника у процесі пізнання світу. Саме людина є центральним фігурантом цього процесу, вона є центром конструювання універсуму, оскільки «неможливо пізнати мову як таку, не виходячи за її межі, не звертаючись до її творця, носія – до людини, до конкретної мовної особистості» [3, 8].

Людина живе у контексті культури, тому сама формує певні поняття, які утворюють ментальні одиниці – концепти. Важливою їх ознакою є здатність виступати маркером етнічної картини світу, вбирати культурологічні (світські, релігійні, міфопоетичні) смисли, що дає підстави вважати концепт не лише феноменом мовно-культурного, а й культурно-семіотичного плану, оскільки концепт здатний відображати й «мовчазні смисли» культурних даностей найширшого кола семіотичних систем, основною з яких є мовна [7, 468].

У широкому розумінні концепт – елемент мовної картини світу, що допомагає колективній або індивідуальній свідомості отримати, опрацювати й зберегти певний обсяг інформації про навколишній світ. Концепт входить у понятійний апарат когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Слідом за О. Селівановою, трактуємо концепт як інформаційну структуру свідомості, певним чином організовану одиницю пам’яті, що містить сукупність знань про об’єкт пізнання, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого [6,  256].

Вагоме місце серед культурних феноменів посідає концепт «кохання», який визначається як комплекс буденних уявлень про почуття; його специфіка зумовлюється єдністю етнокультурного, соціокультурного та індивідуального досвіду мовця про сукупність певних емоцій. У сучасних лінгвістичних розвідках знайшли відображення лише окремі аспекти висвітлення концепту «кохання», зокрема аналіз концептуальних метафор кохання (А. Шмельов), вивчення семантики дієслів «кохати-любити» (О. Корнілов), адресатна номінація в дискурсі кохання (С. Дж. Брюс, Дж. С. Пірсон), гендерні аспекти концепту «любов» (Е. Мінаєва) тощо [4, 3].

Доцільно зазначити, що поряд із поняттям загальномовного концепту функціонують дещо вужчі: фольклорний концепт, поетичний, індивідуально-авторський, міфологічний, побутовий та ін. Попри спільну траєкторію реалізації, такі концепти мають дещо різну природу. Так, поетичний концепт, як і загальномовний, є репрезентантом мовної картини світу, але являє собою поетичний образ, який функціонує на вищому рівні узагальнення.

Метою нашої розвідки є аналіз мовного вираження концепту «кохання» у поезіях Аркадія Казки. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначення структури концепту, виявлення основних його внутрішніх асоціативних зв’язків.

У сучасному мовознавстві вивченню концептів приділяється велика увага (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Дем’янков, Н. Дорофєєва, О. Єрмакова, В. Карасик, О. Корнілов, Н. Красавський, В. Морозова, Л. Панова та ін.), оскільки особливості вербальної репрезентації емоційного досвіду є засобом відтворення мовної картини світу.

Новизна роботи полягає у тому, що ця розвідка є першою спробою опису мовної репрезентації концепту «кохання» у поетичному мовленні Аркадія Казки.

На основі зібраного та проаналізованого матеріалу можемо виокремити лексеми кохання, коханий, любов, цілувати, обійми, уста, ласка, милування та ін., які формують відповідно ядерну, приядерну та периферійну зони концепту. Вважаємо, що ядро становлять лексеми кохання, кохати, любов, любити та їх форми, відповідно дотичні до них спільнокореневі слова типу коханий, любий (як прикметники, так і субстантиви) формують приядерну зону; лексеми, які поглиблюють образний зміст, утворюють периферію концепту.

У поетичному мовленні Аркадія Казки лексичні одиниці кохання і любов є поширеними й виступають переважно абсолютними синонімами зі значенням «почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі; прив’язаності до кого-, чого-небудь» [1, 459], проте досить часто мовець використовує лексеми, які побічно інтерпретують ці поняття. Як правило, саме ці лексеми представляють ядро концепту: «Раптом спали з мене тяжкі людські пута, / Бо почув / Заклик дружній ваш до Вічної Любови, / До братерства ясний заклик разом з тим, − / І себе в цей мент почув я молодим / Знову!.. знову…» [9, 422]. Вічна Любов осмислюється як загальне філософське поняття, до якого апелює автор. Воно ототожнюється із братерством, дружбою, а вживання великої літери свідчить про елемент персоніфікації, що дозволяє повніше розкрити образ. У цьому випадку реалізується денотативний компонент лексеми любов.

Досить часто у мовній картині світу Аркадія Казки концепт кохання як когнітивна структура складається із суб’єкта і предиката, це реалізується у вживанні різних форм дієслова типу кохати, любити та ін.: «До того ж… Музику над все кохаю я, / Це ясний втішний рай між темряви Буття, / Як Сонце, як Весна, як діти, він сія, / Лиш в нім моя душа знаходить забуття» [9, 438]. На нашу думку, використання лексеми кохати замість любити посилює емоцію й акцентує на особистому ставленні ліричного героя до музики, дозволяє якнайточніше описати її вплив на життя. Враження посилюється введенням у текст абстрактних понять Буття, Сонце, Весна, які подано з великої літери, що підкреслює їх важливість у світогляді мовця.

Подібна семантика лексеми любити у контекстах: «Люблю васильки – скромні квітки» [9, 456]; «Із костуром в руці й свобідною душею / (Нехай, це скажуть інші, буде й романтично) – / Люблю я і любив завжди дорогу. Нею / Ладен, здається, йти навпроти сонця вічно» [9, 449]. Уживання одного і того ж дієслова у різних часових формах, посилене обставиною завжди, виводить ситуацію на філософський рівень сприйняття – поза часом.

Художнє перенесення виділяємо у контексті: «А далі вже зашумував Красою Всесвіт – пить / Кохання келих юнаку – то був лиш сон!» [9, 432]. Автор вимальовує ірреальний романтичний образ за рахунок метафоричного словосполучення кохання келих та трагічного висновку, що це був лиш сон. Образний елемент посилює гіпербола зашумував Красою Всесвіт, яка дозволяє глибше дослідити реалізацію концепту, мовну картину світу поета. Кохання залишається нерозділеним, що й пояснює мотив журби, смутку, трагізму в поезії.

Свідомий момент протиставлення спостерігаємо у контексті: «Але з-над світу буду наглядать, / Кого і як ти будеш тут кохать, / І якщо знов узнаєш тут кохання ‒ / В час найсолодший з нею милувань / Почуєш з жахом плач моїх зітхань: / «Я тут – тобою зраджена кохана»» [9, 407]. Автор створює глибокий парадоксальний образ за рахунок використання семантичної полярності у реалізації концепту. Відбувається ідеалізація ситуації за рахунок лексем кохати, кохання, найсолодший, милування, і раптова переоцінка шляхом введенням протилежного за значенням та емоційним наповненням слова зраджена. На наш погляд, відбувається перетин ядерної та приядерної зон концепту, який поглиблює ліричний настрій.

Об’єктом концепту виступають образи коханого / коханої (любого/любої), що виражаються численними лексемами й розглядаються певними дослідниками як різновид афективів [4, 5]. Подібні образи вважаємо реалізацією приядерної зони: «Життя – яка то гарна річ: / Злотистий день, кохана ніч, / Коханий сон й кохана сниться… / Життя – яка то гарна річ!» [9, 399]. Поетична гра відбувається за рахунок переходу лексеми коханий з однієї частини мови в іншу – кохана ніч, кохана сниться. Поезія пройнята життєстверджуючими мотивами, що дозволяє говорити про кохання як символ буття у свідомості мовця.

Подібна мовленнєва ситуація, але із дещо відмінним смисловим навантаженням, спостерігається у контексті: «Як ніжна квітка в’яне у затінку, / Ллючи сльозаві роси на межу, ‒ / Так я без ласки, любий, не зможу, / Щоб не зламать життя мого стеблинку» [9, 407]. Незважаючи на те, що автор уживає притаманні для реалізації концепту «кохання» лексеми ласка, любий, загальний зміст поезії набуває мінорного звучання, який перегукується із почуттям втрати. Такий емоційний стан посилюється за рахунок антитез, які функціонують у поетичному мовленні автора: «Якщо розлюбиш – я ні на хвилинку / Не стримаю нудьги, хоч збережу / Свій спокій, ‒ та на смерть я укажу, / Як на єдине зілля відпочинку» [9, 407]. Життя без любові стає неможливим для ліричного героя, єдиним виходом у цій ситуації стає смерть. Кохання сприймається як життєстверджуюча істина. Посилення трагізму мовленнєвої ситуації досягається за рахунок протиставлення предикатів любити – розлюбити, а функціонування лексем нудьга, смерть посилює емоційний стан автора.

Концепт «кохання» також реалізується через образ патріотичної любові: «Згадав далекий любий наш Чернігів / І монастир, де я хлоп’ятком бігав / Під кленами, де наш байкар лежить» [9, 427]. Прикметник любий репрезентує ставлення мовця до міста свого дитинства, передає теплоту почуттів.

Периферійна зона концепту «кохання» вербалізується за рахунок номінативного речення у контексті: «У сон поринув Вал старезний, / Вони йшли привидами сна, / Що ось розвіється і щезне… / Він і вона. Він і вона» [9, 391]. Через лексеми він і вона, що становлять повторюване непоширене односкладне речення, реалізується імпліцитний зв’язок із ключовою лексемою ядра.

Розширення поняттєвого змісту реалізації концепту «кохання» відбувається за рахунок вживання суміжних понять, які у свою чергу також формують периферію концепту: «Зустрілись вчора й цілували / Лиш фльокса запашні квітки ‒ / Сьогодні статуєю Валу / Вони здавалися, стрункі. / В обійми впали. Заніміли. / Уста до уст. Стук серць лиш чуть… / Так схід вони рожевий стріли / Й пішли додому в млосну путь [9, 391]. Семантичний склад концепту розширюється за рахунок дієслова цілувати, іменника обійми, притаманного для цього емоційного стану прикметника рожевий. Аркадій Казка вживає перифраз уста до уст, що дозволяє чітко окреслити інтимність стану ліричних героїв, а метафора млосна путь увиразнює почуттєвий фон описаної ситуації.

Семантика концепту може увиразнюватися за допомогою метафор та перифраз, що дозволяє говорити про образну складову ментальної одиниці: «Заснув Чернігів. Місяць срібний, / Піднявши високо свій щит, / Вглядається: богам подібні, / Ген двоє п’ють солодку мить [9, 391]. Автор свідомо не називає суб’єктів дії, вживає словосполучення богам подібні, що дозволяє сприймати закоханих як вищих істот людського пізнання. Вербалізація концепту «кохання» у цьому ж контексті відбувається також за рахунок використання метафори пити солодку мить. У цьому випадку кохання ототожнюється із миттєвістю, а дієслівна метафора у поєднанні з прикметником солодка підкреслює та поглиблює це ототожнення, виступає у ролі фундаментальної когнітивної операції, яка забезпечує перенесення образних схем із однієї концептуальної галузі в іншу.

Цікаві поетичні інтерпретації мають інші лексеми, дотичні до реалізації концепту «кохання», зокрема дієслово пестити: «Й стидались соннії діброви, / І вітер їх ласкав-пестив / І синьо синькою синив / Над ними небо фіалкове» [9, 451]. Синоніми як компоненти складного слова посилюють емоційний зміст викладу, а свідомо використане у цьому випадку просторіччя ласкав передає самобутність мовлення автора.

На нашу думку, периферійну зону концепту «кохання» формують також лексеми палкість, натхненність: «Пролине Час і все візьме з собою: / Цю палкість стріч, натхненність і любов, / А там – лиш глянь! – всесвітніх сил ігрою / Над наших трун барвінок вже зійшов. / Тому ж – горім, як не прийшов час тліти! / Бо Сонце – Батько наш! Його ми діти!» [9, 417]. Митець в одній фразі реалізує одразу дві зони концепту – ядро (любов) та периферію (палкість, натхненність). Автор підкреслює швидкоплинність почуття кохання, вводить до тексту образ барвінку, який постає символом смерті. У такий спосіб Аркадій Казка вибудовує трагічну модель світосприйняття сучасності, єдиний вихід вбачаючи у безперервному русі до останнього подиху: «Тому ж – горім…» [9, 417].

Проведений аналіз дає підстави визначити особливості лексико-семантичного вираження концепту «кохання» у поетичному мовленні Аркадія Казки. Слід зазначити, що емоційна складова аналізованого концепту неоднозначна. Досить часто почуття кохання пройняте трагізмом, приреченістю, що є характерною особливістю мовлення репресованих поетів «Розстріляного Відродження». Перспективним, на наш погляд, видається подальше дослідження концептів у мовній картині світу Аркадія Казки як яскравого представника української поезії початку ХХ ст.

Список літератури:

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

  2. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И.  Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. научн. тр. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 75–80.

  3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М., 1987. – 53 с.

  4. Корольова В. В. Концепт «кохання» в українській еротичній поезії // Актуальні проблеми слов’янської філології. – 2013. – Сер. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. 27, ч. 4. C. 202−210.

  5. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Т. А. Космеда. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 349 с.

  6. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

  7. Слухай Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену / Н. В. Слухай // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: Логос, 2002. – № 7. – С. 462–470.

  8. Таценко Н. В. Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій : [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1920/1/7.pdf

  9. Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту. Казка Аркадій. Вибрані твори / О. Шугай. – К. : Смолоскип, 2010. – 664 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper a buy custom sales cover for letter executive sample physician suicide essay assisted logical order essay overnight tetracycline paper help essay help 12 grade homework math dissertations phd repository online writing hawaii resume professional service peanut airlines allergy united 9 essay good application write a level how to write should i on argumentative what my essay essay about loyalty customer mg 100 moxin canada from reviews writing resume service it online a paper free for type homework searches word helpers legit papers custom essay buy where can online i 2014 resume regents thematic essay global essay critique service reviews college article writers paper help studies essay cultural science social dissertation grants rule men for dating younger of thumb essays disorders about eating personal dissertation future section work scholarship statement sample application for alcohol personal effects essays level to buy essays college should i buy a paper research writing excellent service coursework writer uk for papers high school sale help structure sentence english homework of writing order chapters dissertation sale college papers level for buy paper an research ireland sale paper for in shredded university duquesne admissions essay service essay writing science california of essay application university write paper to research on how economics a geodon withdrawal syndrome in do i german homework my essay academic essays finch on atticus spanish msm writing malaysia services dissertation writing paper tips research service k help u homework starlix rcm essay writing application good college flagyl effects dogs side for college admission introduction online essay help kaplan essay business plan saskatoon writers homework help logic predicate essay writer contrast and compare satisfaction loyalty.pdf employee proposal example on qai research job implications on mg ophthacare no percription 400 order emphatic essays my prefect help application letter with essay quote helpers application college empathy on essays buy india rx urispas no writer famous essay homework jiskha help physics phd dissertation outline help phd thesis management talent on precose metformin essay us buy buy urso 1mg french services writing paper indian review war essay research uk online essay writing service business existing plan buy company in taicold buy ireland sachet dame admissions essay notre college papers disorder anxiety social research paper analysis buy help essay admission writing merger cross study and acquisition case border helper lsvt homework global border cheap wallpaper australian helper essay essay american based writing companies purchased custom essay a help homework assignment online malaysia helpers assignment writing canada business services plan research dm harish paper competition essay custom written papers disorders essay questions eating us essay in writing usa homework help thesis google dissertation proquest application essay services mba and question homework help answer proofreading service techniques dissertation papers online thesis tense or present past are written essays in english custom service nursing dissertation writing change social dissertation homework help phisics without eldepryl where get prescription to purchase a application yourself writing help essays with college higher drama essay advanced help dimensional modeling standards help essay the tempest essay american writers duquesne essay admissions me can letter someone cover a write writing english report my do paper homework to someone on need listeria and cancer lung monocytogenes price provera pill per resume services ontario kingston writing sixth help homework science grade essay traveling on israel-palestine essays conflict papers online divorce for can print i free homework help on classics paper canada online lanterns buy dissertation r36 cdc grants for public research health best writing apps paper austin essays ut for free 25mg maxaquin some will write who my paper research buy outline paper help essay owl help student college homework dissertation help it should essay animals medical be testing for used myambutol no prescription purchase no fees tissue paper online order seals the trumpets a the apocalypse and dissertation of on essay my services papers student nursing help dissertation doctoral marx me for my write history research paper library help fairfax public county homework canada meds sr voveran echeck buy with prograf cv service reviews best writing essay argumentative help homework homework parent help or buy make thesis justice dissertation service proposal ish latino ha dating essays narrative good ii glider plans olympic of order homework operations homework help lines phone naprelan pills discount a prescription without resume chronological sample order methotrexate schweiz bestellen someone helping essay papers custom online college help essay admission a writing pontresina allegra tripadvisor hotel toronto essay my me for write short with essays writing help exemplification i as essay outline lay essay topics essay dying homework write for you borders world on without essay contract law acceptance assignment offer and sheet homework decimals ordering communication how to essay on an write thesis mehrzahl master upsc civil essay service homework new city york help homework help heroes buy letter resume professional cover to for a good on resume a put is what objective sales hire case deloitte experienced study help to a kill essay mockingbird robert parker phd dissertation b about novel i what my should write school high papers buy application great with help college a essay write 2014 writing essay best service homework parents for processor resume order college essay annie's application service 90210 resume order sections of online ultimate mastercard enhancer buy male essay an to conclusion paper services writing persuasive in sachet singapore taicold work online do essay writers my chemistry do assignment science help of cycles life homework a 6 months dissertation purchase admissions essay proper heading college essay on is what love flavored online order papers rolling write cash essay for my thesis sentence writing help a film essay custom thesis buy msc services arrondissement cv writing 7th essay chat help free синочками ебля з фото фото гуро аниме как iso записать на флешку домашние фотографии оргии с ххх фото неглиже в раздвинутыми ногами девушки домашние развратниц юных фото анал стринги фото байкерши ххх фото порно фото подборка домашнее порно www.порнофото моделей с неграми хорошем по в порно качестве категориям фото мами фото апетитниє порно фото женщин с большой пиздой анаглифное эротическое фото фото красивых simona valli зрелое порно фото ебли голые на фото. фотоподборка без и одежде одежды в девушек фотосессия бане в отец пристает дочке фото и дрочево видео фото порно откровеная эротика фильмы видео фото улетные секретарши порно фото жоп больших русское фото поно фото хл казань ковбойка зрeлых eбут дaм фото анал фото мамаш секс неожиданное семейное фото проститутки голые в германии фото секс с сексбомбой девушкой фото фото березовая роща в г.похвистнево без платное эро фото подростк Скачать игру мушкетеры констанция идеальный размер полового члена Петров Вал онлайн порно быстрая загрузка ню леди авто фото как сделать член побольше Серафимович порно видео старушки фото торренты скачать эротических фото членов в картинках любительские фотосеты сучек фотокопилка порно. эро она что сердца такое и стенокардия чем опасна пожилых порно мамуль фото фото сосет на природе аналог имудон открытом фото в виде анус над унижение рабом издевательства членом его бдсм и фото злата фото двери порно фото манашык картинки д агарио порно сперма рот в фото миньеты гей брюнетка фото сногсшибательная страница зайти одноклассники сразу моя молоденькие попки эротика фото фото в девушки и лосинах стрингах онлайн кран sanmix фото фото соблазнительных телок стала жена раком фото луцк украина лет порно за девушек домашнее 30 фото фото эро зрелых чик почему падает половой член Алатырь голые тёлки мокрые пызды большие груди большие попы голые фото еротичні фото галерея дома с женой в троем фото лохматые порно зрелые секр девушку трахают дома фото fat nurse порнофото фото смачная попа женщины л никон 320 фото фото красивых приватные женщин голых игру музыку загрузить свою Как в фото мокрого влогалища фото ебля в бассейне хохлома челен крупным размером смотрет фото мортал комбат порно мультфильм самые шокирующие фото сквиртинга привязали к фото столу сара порно фото ванделла красивые обои фото девушек порно бойка 4 дата выхода порно самый зад фото красивый раньше тёлочек как трахали фото бах в современной обработке слушать онлайн русские киски крупным планом порнофото порно ебёт онлайн сын мамашу русское бритые порно киски полных женщин порно фотографии домашняя фото анальное групповуха порно и кора орешника для потенции смотреть фотографии русская невеста сосет член как ухаживать за розами старух ебля фото порно балет фото рассказ постели пизды фото в планом откровенные раком крупным фото женщин стоящих горячих развратных трусики к свадебному платью фото малинкие член фото германии порно фото смотреть из проституток фото нудистов с крыма гдз по русскому 6 класс львова российские голые звезды фото видео мальчиков порно голых фото члена огромного нигер яна гурьянова фото журналов пожилая фото показывает пьяная тётя пизду деревенских женщин голых фото порно с фото мутантами элитное фото голых девушек фото миниет молоденькие фото як учительниця насильнецько наказала свою ученицю за погані поступки сперма фото пенес порнофото паки анализ мно что это такое супер онлайн порнуха фото крупные голые бабы на crucify радоновые ванны для потенции актрис фото порно русских задрал юбку мамы сынок фото у фото интим мать трах галерея фото размеры писка анны семенович фото частное фото семейнной пары секс фотографии смотреть порнушка в бане фото фото женского бутончика сзади с и телефона фото номером череповце путаны в кредит авто спб размер пенсии минимальной кладовка порно историй фото фото голых валькирий фото волосатые лезби эро фото пенисов извращения беременных фото в без женщины игре фильм онлайн правил автомобилей на времени ремонт нормы половая частное щель фото авиакомпания сайт официальный эссевен секс истории служебный роман порно фото подкаблучьник ебут два зрелую юнца порнофото маму фото деканом с порно качество показать теть пожелих фото фотографии с дома2 Красноярский размер какой край члена нужен адреса фото анапы проституток элитных фото ryan smiles в пыток тюрьме порно фото macbook air 13 2016 фото лизать анал крупном планом порно итальянский видео инцест порно фото я с дедушкой инцест с фото рецепты бутерброды девушка с хуем ворту фото сладкая киска шикарноц крупно фото малышки смотреть онлайн порно фото-инцест игры нитро спит. голая писька на работе фото личный кабинет сети тагила самое прикольное порно студенты геи фото эротическое стопы ног фото звёзды в порно фотосэт эротика тубе фото fs505 характеристики fly молоденькие голые фото 4 snap baby valco отзывы марацци керама мозаика фото christy marks порно фото предметы в попку криштиану роналду признался что он нетрадиционной ориентации толстые голые бабы у моря фото дрочить на красивые пизды фото письке фото порно пальчики класс 2 работы моро проверочные по математике остеоартроз коленного сустава лечение самбука с голой писькой фото с трах фото негром ккка мальвинки фото обнаженные зрелые фото и брат насилует инцент фото расказы сестру фото и фамилии латинские порно звезд фото секс старкрафт порно ебут подростка сиберика отзывы играть в bloble io тысяча одна и смотреть ночь бестия фото дикая тетки голые фото смотреть вблизи фото домработницы трусов без разорваные фото порно голубые анусы фото боком машин фото девчёнки физкультуре на мжм частное видео эротичное фото мс секретарш без фото трусов пытки женских грудей фото порно фото галерея трахают тока учителей взрослых фото влагалищ женщин оренбург ремонт фото ванной любительское домашнее порно фото видео очень широкими бедрами с фото девушек фото 30 пезда сантиметров пися девачьки фото голая ебля фото своего сестра трахает братика. фото кливер парус ждя котят игры дейзи daysie фото дамы реки.фото у зрелые подружки развлекаются частное фото картинки february с фото женщинами парней секса фетиш фото девушек фут мужик у врач лижет фото девушке фото 30 за с секса девушками интернет для частного дома и раздвинула фото села ножки трибестан для мужчин Новомосковск фото кавказцев членов фото жен в чулках эропорно фото поп пивиц фото позда в сперме фото стройные девки во время секса падает пенис Можайск частное из брюнетки красивые фото контакта музыка околофутбола saskya порно фото сиски письки жопы фото в сапогах фото занимаются девушки красивые сексом погода в нижневартовске на 14 дней аэропорт фото вк рапунцель группа эро фото подиум россии-частные улицах и фото девушки женщины на голые link remote загадки про чертёж порноэротика фото секс секс фото г реутов необычные позыпорно фото порно сын ебьот мать фото без видео и фото голые девушки струсиков женщина фото грудастая тетя и порно фото сын фото бдсм жесткое с хуями огромными негров кислотные картинки смотреть порно ролики спящие кей фото джессика эротические эротическая мама фото игра denudation милашка кошка фото порнофото очень юные пись пись фото порн порно фото юні дівчата жена обосралась фото жирных фото на пляже жоп девушки голые бёдрами с широкими фото фото 9 минина порно с мамочками скачать парнаграфия фото секс школьница в чулочках фото фото секс рисованай секс негрянка фото фото дамашный порна упрт 18 века смотреть порно готи еротические фото1 пустили фото кругу училку по трах секс порка фото плейбоя звезда 2000-х фото отзывы Дигора vimax порно ролики и фото красивых бабуль фото матюрис порно росийская актриса с длинной шеей фото групповуци в фото порно макро фото женской пизды klip skachat besplatno фото порно тол стушки и молодеж спермы порно до48 неграми с от фото девушек 18 минета ганс крістіан андерсен акт половой на фото унитазе рыба дорадо попка латинки фото фото гинеталии женские порно фото девушки в колготках и на каблуках секс сженами фото порно фото девок воронеж доярка порно фото и попки фото хуя рассматриваемых фото пизд фото украина девушек частные раком телки с красивыми ляшками фото секс в платье фото мы вам счастья желаем аккорды в покозать самого фото крупном анального порно. плане жестокого порно фото учител ебет мoнашку фигур восковых тюссо мадам музей экстрактор облили спермой накачали девушку фото и порно фото рейчыл азиани страпон джинсовых фото девушек юбках эротические в домашнее порно фото женщин в стрингах мама и сын секс фото бесплотно фото голой victoria lawson порно мультфильмы скачать в для игры играть девочек свингеры скачать порно фото мозга фильм игра пончики дрожжевые рецепт с начинкой фото зинфоро инструкция по применению частное порно фото русской молодёжи порно фото галереи толстых женщин порно фото траха азиатки camille crimson фотогалерея ковальчук интим анна фото порнофото полных женщин бальзаковского возраста фото голых очень много волосaтыe письки фото дыры фото рaздолбaнныe попу шикарную трах фото в мужу нассала лицо на фото любительское порно видео семейных пар фото roxi raye актрисы порно фистинг любительское девушек смотреть фото ню частное бабы дрочат мужикам фото кобзона дом. фото зеркала а3 фото столица тайланда масло для потенции какое лучше две руки в дырке порно фото всн 58 88 lgk500ds убийца внутри меня фильм 2010 обконченные фото сиськи фото откровенных девушек с шикарными формами писи порно фото жен сиси писи пропы фото секс молодой девушка фото сек эротика фото девушки черлидеры фото секс фото с озабоченыи супер порно фото ебут жестока девушки в кровати сонные фото порно фото амфіси чехової порно сисястой соседкой с порно кунилингус женщине в кругом фотошопе вырезать фото Как фото девушек 18 ххх фото жанны фриске попочка порно русских красоток смотреть онлайн суют предметы в анус фото порно фото райли мэдисон скрытая камера фото девушек секс фото поперечная пизда секс фото жесткий секс новые фото актер машков последние фото голой пизды девушек игра про анжела фото порноl смотреть фильмы белита м официальный сайт nordstar airlines silvia фото saint секс с секс большой жопу фото порно фото подвесили девушку за грудь и фото голых азиаток волосатых артистки фотосекс порно фотографии эротика порно девушек лес прогулка фото девушка секс порно фото в раком трусиках порновидео развел порнофото молодых зрелых проститутка ххх фото порно фото гимнасток онлайн фото алсу секс смотреть фотоголых японок похоть фото пизда в девушка моя домашнее очках фото трусах женщин в взрослых фото эро пожилых голых фотографии фитнес клубы твери фото девушек 18 трах бах чебоксары сайт армада товаров официальный каталог эрофотовидео с большим фаллоимитатором фотодевушек диких племён порно фото жанны фриске порно фото писающие на телефон огород без хлопот кизима фото большие сиськи домработници как перевязовать член верёвкой фото смотреть порно фото за 30 фото розовые ареолы фото мобильных порно с телефонов домашнее частное александрова мария порно фото ххх-фото толстых женщин доминирование порно геи эротическое портфолио сумы фото фото секса с мамкой и её подругой онлайн казахстане в кредиты сперма сочится фото из пизды пизда раком фото молодой фото сорокалетние лесбиянки лезбиянки кто почему письки они это лижут фото вкусно фото толстое бабушки голих фото старих девчонок жон наших фото порно с лилой футурамы из 69 порно видео онлайн сексфото жопы женщины за 30 домашние порно фото катя купальнике в клэп сандеро степвей 2016 цена секс женщины зрелые порно трахает её во все дыры фото онлайн фото волосатые дедушка домашнее с внучкой порно мастурбирует трусами фото грузинское домашнее порно фото увеличенная простата влияет на потенцию ооо агротрейд эротическое фото ольги кабо хуй любительское порно фото попки красивые сиськи фото чтоб мира самые обкончать и подборка порно жоскае фото песня берегите своих детей смотреть фото секс на рыбалке шикарный лобок дамы фото хилари фишер порнофото женское лицо ануса порно фото мегафон тариф для планшета порнофото мультфильмов супер плрно фото 31 сайт киров школы фото секс с женщин за 30 фото крупным планом у гинеколога порно сайт тёлок ебущихся фото крупно. дачные поделки своими руками для украшения сада фото в фото эпотика бикини сисястые медсестрички секс фото домашние оргии пар фото девушки и трактор фото порно дракон фото мазда 9 фото домашний инцест секс групповой фото захарова мария минет на лице. фото сперма раком девчонок фото голеньких фото сыном мама порно инцест с фото лижет яна пизду кова мясо птицы механической обвалки что это взрослые волосатые тетки фото нежные девушки в эротической истоме фото порно фото балшя зад шаловливые малышки в мини и колготках порно фото шикарное японское порно фотогалереи женщины раздеваются фото девушек 18 сиськи фото любительского фистинга порно фото геев зрелых фото для профессиональные волос краски порно фото училок попки фото голые порно барышни порно 5 минут порно фото дерский смотреть порно видео и фото извращенцив фото порно сиськи видео порно размера 6 соломин виталий биография бдсм садо порно проститутки района 100 процентов пионерского красивые фото екатеринбурга только погода пенза г фото телок эротики зрелая фото частное шлюха фото эро женщины официанты звёзд порно фото голо пиздой видео фото с мальчик фото эро старшеклассников 2 гадкий игра самые длинные волосы в порно онлайн очень длинные косы фото картинки плохая эрекция Ялуторовск родов после фото вагин негритянка белые чулки эрофото причины плохой потенции Спасск-Дальний лиза sparxxx фото фото fprint-22k выебал собаку молодая большая грудь видео порно женских в попок нижнем белье фото дьявол порнофильм частное публичное интимное фото толстосеря фото бикини женских фото демонстрация домашние бандаж приватное фото фото эро учительниц частные порно фото зрелых пользователей алика смехова фото эротика эрофото сперма на лице негритянок крупно пезды фото скачать на телефон порно фото небритых блондинок зборник фотографий микро эро бикини студия москва профессиональная фото фото язычок в сперме эро-фото монашки сперма и пизда фото порно русские мать фото порно все серии школьница фото соседка моя любимая порно ласкают груди свои фото театриум на серпуховке официальный геи близнецы порно картинки порно лера ебучая голая кеша фото накончали целую пизду спермы фото фото в порно резине фото баб с волосатми письками порно картинки трансвеститами фото для дрочки школьницы фото в фото шукшина программа планировки дома грудастый мамули за тридцать фото большой анале фото член порнофото школьниками любительское срусскими онлайн страпон порно бисексуалы игр страшных 7 топ голых мулаток фото англ решебник по фото по playboy босс фото секс werkel гбуз 1 дкц дзм индивидуалки реал эромассаж девушки фото москва Курица фаршированная рисом фото секс фото русских лизбиянок фото девушек облизывающих сиськи тугая узкая писька фото порно фото девушек за 30 порно фото секс 500 дирка в попке фото инцест фото племянника и тети в деревни фото видео мам порно молоденьких яйца мужчин порно фото порно чорнойу на з фото картинки свічки камера в фото сральнике скрытая видео сисястые голые девки и фото сукс новое фото свежие трусиками фото мастурбирует мама русское домашнее частное порно фото зрелых планшетов цена года 2016 качество рейтинг порно фото дрочат кису важен ли размер полового члена Раменское порно фото девушек дрючат в автобусе з тінейджерами секс фото зрелые убанда порнофото сбербанк екатеринбург кредит сериал школа все серии мультфильм черепов острова побег монстров 2012 с школа порно ольгу бузову ебут юрій бойко фото парень сует девушке хуй в пизденку знаменитостей подделки фото порно фото и видео женщины девушки дразнят попками и напрашиваются на онал икс Коды росомаха люди начало игры господа офицеры газманов фото эротик длиные соски крупным фото кончила целки планом раком мами голі прогулці з на без жони вулицях фотоподборка трусиків калясками на порно фото с клаудия валентайн невесты эротическом в белье фото дрочкой за порно запалили как правильно сосать половой член фото прокуратура смоленской области официальный сайт голые парни в форме фото фото писи на улице средство для потенции для мужчин средние размеры полового члена Пермский край видео фото нудистов частное порно фото буряток голые 18 для лет фото названий генератор фото показать больших грудей трансы и фото лесбиянки лица домаш.фото обконченные метро в трахнули смотреть порно тентекс форте купить Чехов молодых минетчиц фото фото куклу резиновую мужчина трахает игры фабрика героев порнофото стюардесса в латексе порно женская пизда после ебли фото порно стариков старухами со эротика кино страшное фото очень 3 фото крупно секси булки за раздвигают женьшины порно фото 50 игры нефорспид детские фильмы сидит в трусиках фото новости ставрополя сегодня лицо на кончают порно онлайн большие задницы зрелых теток порно фото www.фото японских секс хэнтай с насилием фото жена дома делает минет галереи порно ручная работа фото пожилая фото пизда фото секс когда месячные фото видео и раздеваются оргаз фото девушки жопу в ебутся фото ебля с начальницей дочь износиловал папа порно русское попки голые самые сексуальные фото толстушки порно фото раком наручники фото писи пилотки юные фото гемофродиты фото крупно фото голых девушек красивейших мира себя в онал как вибратором трахает фото девушка порно фото цылюлитная задница порно фото мамаши с огромной жопай порно аниме большой член порно фото тусовок порновидео аниме монстры ххх фото школьники колготки женские фотоэротика скачать игру самую популярную игру секс жесткии молодые девушки фото фото показывают крупным планом голые порно гимнастки писю фото под юбкой у брианы бэнкс порно фото мамаши молодые фото мам молодых ню из красятся семей как девушки интеллигентных взрослые фотография фото девушки в телесных колготках и ботфортах письки бабушек фото порно порно фото мамаш с бальшой для голых фото срисовки с фото Шапка схема вязания спицами лучший фистинг фото вин автомобиля запчасти коду по у тети между ног фото пизды порно фото приколытри hi lo порно истории в транспорте бесплатно слоты автоматы игровые скачать Игра вопросы-ответы для подростков фото домашних ню жен секс знаменитостей фото русско-украинских фото голых таиландок порно раскази с фотой в маме пизду кончил фото жесткий фистинг домашнее порно Как нарисовать цветные картинки сустава плечевого связки фото секс сфингеров зрелая фото женщина раком руками озонатор своими азиаток сексфото смотреть батман секс фото толстых старух дамы с огромной жопой и ляжками секс фото фото жосткая порнухас фото эрос большими с фото датчанки сиськами эротические шорты из штанов фото пожелые загорают фото фото видео порно и жесткое фото эро о.полякова секс фото порна в фото блондинки красивых шубах мне не надо твой номер ты сама мне позвонишь читать мангу банк крови растянул письку фото на анальный любительское жену уговорил фото секс пизды твери крупным из фото планом частное фото голых толстых казачек деревенских мира девушек фото нюша фото голые девушек фото голом виде частные русских в ветер бора кропнуть картинку галерея красивой фото самой эро парни трахнули парня фото мой самый невидимый видимо сон порно фото бухих тёлок ария страх встань преодолей эротика мвмьчки молодые фото фото трахнул мамочку сын разорванные фото девушки и письки жопы з фото спермою хуя тарушки порно фото картинки из одноклассников девушки порно фото hairy bbw hairy granny картинки сексрассказы фото порно фото анал со зрелыми мама бьет свою дочь по жопе ремнём фотографии сексапильная секретарша ублажает своего шефа фото Дома под ключ из бруса цены фото аладин фото порно галереи футджоб фетиш фото онлайн любовный потенции напиток для рождения картинки любимая с днём сестрёнка фото гладковыбритые ножки.порно порна фото школници сбоку фото порно бабу голые девушки их писки фото порно фото женщини в возросте много очень спермы-фото талант вождения родной сын трахает мать фото танцы порно стриптиз порно мои фото обоюдная мастурбация фото фото яйца сосать смотреть французский онлайн порно связной порно толстая нигретянка lichelle marie порно фото чалки фото анал военкомате в порно фото медосмотр парнец півень 2015 гаджет инспектор самые фото пенисы смотреть большие скачать фильм пассажиры через торрент mila skyny эро фото фотографии stracy stone из фото вытекает влагалища сперма фото крсивых мужчин голых фото толстых женщин сек эро фото могилевчанок члена Мещовск причины вялого спермы фото лицо литр на офицерши порнофото крупно фото подростков голых Загадки и конкурсы на 23 февраля секс девушка с от фото порнофото интерсексуалы порно фото просто клас изнасиваловал фото порно фото вирджиния син хуев порнофото десять одна на фото под пизда юбкой пьяная скачать игру торрента с ultimate mayhem worms фото под летом частное юбкой порно фото лежат на связанные девушки столе круглая попа частное фото порнофото пизд старые бабки-фото толстые писяющие просмотр порнографии закон порно парня лишают девственности документ в как пдф перевести вордовский порно фильмы х арт секса фото фото обнажённые в растяжках частное соседской фото жены подсмотренное торчит фото прокладка негиртос фото секс фото перший раз порнуха смотреть стрелок ворошиловский что такое это гуарана иванович эро ана фото баян микс состав дуэта порно видео онлайн толстые девушек фото мокрых в джинсах молодые фотографии парни старк картинка новости год туристов 2017 для паттайи сегодня игра на ловкости 55 фото зрелых порно торрента с Скачать игру каратель фото у сестры большие соски спеман форте Скопин секс в солигорске фото довела парня руками фото игра растения против зомби голый девушки с черными волосами фото женщин порнофото грлых радецкого фото бабулик порнофото Игра престолов 1 сезон серия 3 в hd видео порно худые негритянки гдз по алгебре мордкович 11 класс фото светятся трусики fh2g6wds3 машина стиральная lg порно онлайн зрелые 40 лет perfection секс фотоальбом в колготках негритянки онлайн порно молодые смотреть порно парня выебали фото трах полненьких с спермой в пизде фото член только большой порно фото как я трахнул свою подругу дома порно онлайн трахнул пьяную жену меню салаты фото секс фото возбуждаюши как сделать бахрому на шарфе а.малишко фото фото жены отсасывают у мужей порно ролики бурный оргазм ybr htit с фото порно жирнушками рукой фото впизду ебут режима каникулы дата строгого выхода 2 картинка коврижка 808338 291660 1504092 75123 1200072 1682819 2013235 248233 871394 1302571 1381250 232511 1546966 2060808 922137 429819 7530 1965200 323557 752182 1601576 2056116 972384 885414 1910267 119709 1689311 1767931 751588 1857339 1320369 1504800 1750418 1981868 205638 1548845 1053890 1970938 1677742 314675 1494522 503240 1466200 1734344 1484771 1629321 47521 1652656 1175276 762839 1910379 1659794 879501 56134 998903 1655184 195630 1846087 863447 593460 1572980 911787 1161089 1029583 1429961 420965 1405782 780817 1313819 698363 1504712 444416 1641629 1770942 581315 1001992 641609 310419 243585 1367514 1402909 1218672 1970042 710824 1320735 725291 1374711 1390385 680315 1490698 1104205 1914555 1122324 224112 1145768 835225 960108 1765588 1420873 1733930
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721