ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ ,,КАВКАЗ” Т.Г. ШЕВЧЕНК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111+811.161.2

Т.В. Новікова

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ

П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ ,,КАВКАЗ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

 

У статті розглянуто лексико-граматичні трансформації, використані П. Анатольським у перекладі поеми ,,Кавказ” Т. Шевченка. Серед лексичних перетворень спостерігаємо такі види трансформацій, як конкретизація, генералізація, антонімний переклад; серед граматичних – зміна порядку слів, змін підрядного зв’язку у словосполученнях, членування та об’єднання речень, додавання та опущення; серед лексико-граматичних – зміна граматичної форми однини на множину та зміна простого присудка в складений, які вплинули на зміст тексту.

Ключові слова: лексичні, граматичні та лексико-граматичнітрансформації (перетворення, заміни), транслатема.

В статье рассмотрены лексико-грамматические трансформации, использованы П. Анатольским в переводе поэмы,,Кавказ Т. Шевченко. Среди лексических преобразований наблюдаем такие виды трансформаций, как конкретизация, генерализация, антонимический перевод; среди грамматических – изменение порядка слов, изменение подчинительной связи в словосочетаниях, членение и объединение предложений, добавление и опущение; среди лексико-грамматических – изменение грамматической формы единственного числа во множественное и изменение простого сказуемого в составное, что повлияло на содержание текста.

Ключевые слова: лексические, грамматические и лексико-грамматические(трансформации, преобразования (замены), транслатема.

The lexico-grammatical transformations used P. Anatolski in translation of poem,,Caucasus Т. Shevchenko are considered in the article. Among lexical transformations look after such types of transformations, as a specification, generalization, antonymous translation; among grammatical is a change of order of words, changes of additionalconnection in word-combinations, segmentation and association of sentences, addition and prolapsus; among lexico-grammatical is a change of grammatical form of singular in a great number and change of simple predicate in made, that influenced on maintenance of text.

Keywords: lexical, grammatical and lexico-grammatical transformation (replacements), translateme.

Переклад з однієї мови на іншу– це процес створення однією мовою будь-якого тексту (усного чи письмового), еквівалентного за змістом і способом мовного вираження вихідному тексту. Переклад у такому розумінні потребує поглибленого аналізу історичної епохи, культурних цінностей, співвідношень реалій, герменевтичного аналізу тексту. Перекладач фактично таку проблему самий вирішити не може. Власне, його завданням, на думку Ю. В. Рождественського, є точно передати стиль. Переклад у цьому розумінні є явищем соціальним, і якщо в культурі немає відповідника (він і створюється часто завдяки перекладу), то немає і власне перекладу як такого[5, с. 127].

Непростими для перекладу є віршовані форми, оскільки віршоване мовлення складніше організоване ритмічно порівняно з прозою. У ньому є не лише логічні паузи, але й акценти, паузи власне ритмічні. Так, О. М. Веселовськийписав про те, що витоки поезії знаходяться в народному обряді. З самого початку поезія являла собою пісню, яку виконував хор та супроводжували музика й танці. Давньому народному мистецтву був властивий синкретизм, тобто нероздільність різних видів творчості. У народній пісні не лише слова й мелодію не можна було розділити, але й від’єднати пісню від танцю, обряду. Дослідник вважає, що поезія виникла в первісному, давньому синкретизмі видів мистецтв. У первісному синкретизмі О. М. Веселовський бачив поєднання не лише видів мистецтв, але й родів поезії[3, с. 225].

Отже, перекладач поетичних творів повинен сприймати текст як автор, щоб правильно перекласти його. Необхідно зберегти зміст і форму твору, а в поезії це: ритм, мелодія, зміст слів та словосполучень. Під час перекладу поезії також варто звертати увагу на словниковий склад зіставлюваних мов. Так, наприклад, український віршований рядок коротший, аніж російський, але може вміщувати більше понять та художніх образів, що впливає на ритм твору.

У своїй розвідці ми проаналізуємо мову перекладу поеми ,,Кавказ” Т. Г. Шевченка, яка є тематичним продовженням поеми ,,Сон” і присвячена щирому другові українського поета Якову де Бальмену. Сьогодні зафіксовано 73 переклади цієї поеми різними мовами [1]. Ми розглянемо лексико-граматичні трансформації, які використав у своєму перекладі П. Анатольський.

Як відомо, перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу, називають перекладацькими (міжмовними) трансформаціями (перетвореннями чи замінами). Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план вираження, вони мають формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць.

Залежно від типу одиниць мови оригіналу,перекладацькі трансформації поділяють на лексичні й граматичні. Крім того, існують також комплексні лексико-граматичні трансформації, де перетворення належать одночасно до лексичних і граматичних одиниць оригіналу або є міжрівневими, тобто здійснюють перехід від лексичних одиниць до граматичних і навпаки [4, с. 140].

У поеми ,,Кавказ” складна структура, у кожній строфі різна кількість рядків, своя мелодика та своє ідейне наповнення. Перекладач П. Анатольський близько підійшов до оригіналу під час відтворення всіх її композиційних та ідейно-естетичних аспектів. Для того, щоб оцінити переклад з погляду його адекватності й еквівалентності, потрібно проаналізувати перекладацькі трансформації, використані перекладачем.

У лексичних трансформаціях відбувається заміна окремих лексичних одиниць вихідної мови лексичними одиницями мови перекладу, які не є словниковими еквівалентами. Для прикладу візьмемо такий вислів: Змосковської чаші московську отрутуИзцаревойчашицаревойотравы. П. Анатольський під час перекладу використав лексичну заміну московськацарева, тобто контекстуальний синонім, оскільки український письменник і мав на увазі чашу й отруту московського царя. Очевидно, що для російського реципієнта у зв’язку з історичними обставинами переклад московскойчаши і московскойотравыне був би зрозумілим так, як розуміють цей вислів українці. З об’єктивного погляду в науці такий переклад вважали б неточним, однак зважаючи на тісне культурно-історичне перебування обох народів та близькоспорідненість їх мов, можемо говорити в цьому випадку як про точний та адекватний переклад.

Лексичних трансформацій зазнали й інші рядки поеми: Ми віруємТвоїй силі / І духу живому – Вериммытворящейсиле / Господа-владыки. Так, еквівалентною та адекватною є заміналексемиТвоїй на Господа-владыки, яка абсолютно не впливає на зміст тексту, оскільки з оригіналу зрозуміло, що український письменник звертається до Бога. Лексико-семантичної видозміни зазнали й інші слова:

О друже мій добрий! друже незабутий! Друг мойнезабвенный, истинный и правый!
Заплач з козакамидрібними сльозами / І мене з неволі в степу виглядай. Закрепи слезами дружбус казаками, / Меняизневоли в степи поджидай.
Ти їх, друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш. И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Такий переклад не є еквівалентним оригіналові, проте не суттєво впливає на зміст тексту. Лексико-семантичної заміни зазнали й інші слова, проте, на нашу думку, вони зазнали ще й зміни конотативного значення; у деяких випадках це дало змогу уникнути повторення:Не вмирає душа наша, не вмирає воля – И душа не гибнет наша, не слабеет воля.

Хоча, на нашу думку, можна було б перекласти й так: И душа не гибнет наша, и не гибнет воля, аби зберегти лексичний варіант автора. Речення Ми не погане, / Ми настоящіхристиянеП. Анатольський переклавМы не турки / Мыхристиане. Такий переклад єнееквівалентним, оскільки ,,Словник української мови” в 11-и томах слово турки фіксує лише як ,,народ, що становить основне населення Туреччини”[6, т. Х, с. 327].Однак для сучасного російського читача буде цілком зрозуміло, що автор мав на увазі не людей за національністю, а людей, що не сповідують християнської віри.

З подібним перекладом зустрічаємось й у інших місцях поеми: Напоїть / Всіх імператорів би стало / З дітьми і внуками, втопить / В сльозах удов’їх – Напоить / Всехимператоровбы стало. / Князей великих утопить / В слезахвдовиц.Уважаємо, що цей відрізок перекладу досить суб’єктивний, оскільки перекладач увів у текст нового персонажа (князья, замість діти і внуки імператорів). Так само реченняБайстрюкові на придане, / Жінці на патинкиНа житьесынкампобочным, / Жене на браслетки.Архаїзмпатинки у значенні ,,туфлі без закаблуків у деяких східних народів” [6, т. IV, с. 93] був замінений перекладачем на браслетки у значенні ,,браслетка – разг. маленький браслет” [2, с. 94]. Лексичної заміни можна було б уникнути, якщо застосувати транслітерацію чи транскрипцію з приміткою від автора перекладу, оскільки це слово є реалією й еквівалентного відповідника в російській мові воно не має. Ще одним прикладом може слугувати таке речення: Ти їх, друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш – И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь. Можливо, перекладач керувався тематикою твору, тому зробив акцент на морі, однак цей переклад також є неадекватним. Такий переклад можна виправдати лише збереженням ритміки поетичного тексту.

Конкретизацію та генералізацію вбачаємо в таких прикладах:

Тілько дайте свої сині гори. Лишь отдайте родимыевзгорья.
Кров добру, не чорну. Довелось запить. Столькочестной крови. Довелось испить.
Помоляться всі язики / Вовіки і віки Будут славить все народы / Вовеки и веки.
Байстрюкові на придане, / Жінці на патинки. На житьесынкампобочным, / Жене на браслетки.
Заплач з козаками дрібними сльозами / І мене з неволі в степу виглядай. Закрепи слезами дружбу с казаками, / Меняизневоли в степи піджидай.
А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять. А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой.
Ми не гішпани; крий нас, Боже, / Щоб крадене перекупать, / Як ті жиди. Ми по закону!.. Мы не плантаторы! Не станем / Мыкраденоепокупать, / Мыпоступаем по закону!

В останньому реченні етнічна реалія гішпани перекладена загальновживаним словом плантаторы).

Антонімний переклад фіксуємо в таких рядках поеми:

Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.
Хоч і рідню всю забери! Да и родню всю приводи!

Через те, що мовні системи різняться між собою не лише лексикою, але й граматикою, перекладачеві доводиться використовувати й граматичні трансформації морфологічного й синтаксичного характеру. Так, наприклад, вигукові вислови навіть у близькоспоріднених мовах мають різну природу творення, хоче значення їх аналогічне: Та й тілько ж то! –И хватит.

Власне синтаксичні заміни, зокремазміни порядку слів, дуже частознаходимо в поемі:

Нам тільки сакля очі коле. Глаза нам толькосакля колет.
Живою душею в Україні витай. Тына Украинедушою витай.
Ми віруєм Твоїй силі. Вериммытворящейсиле.
Розбиває, та не вип’є / Живущої крові. Разбивает, да не выпьет / Крови животворной.
Воно знову оживає / І сміється знову. Вновь и вновьсмеетсясерце / И живетупорно.
Ми віруєм Твоїй силі / І духу живому. Вериммытворящейсиле / Господа-владыки.
Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! Зато / Чурек не кинем вамобратно, / Как псам!
Храми, каплиці і ікони, і ставники, і мирри дим Часовни, храмы и иконы, и жар свечей, и мирры дым

В останньому реченні спостерігаємо ще й експлікацію: ставники → жар свечей. Зміну порядку слів, що потягла за собою інші граматичні зміни та частково вплинула на семантику речення, бачимо в такому рядку: Ви любите на братові / шкуру, а не душу!Возлюбили вы не душу – / Шкуре братней рады. Лексему любитеперекладачзамінив церковнослов’янізмом возлюбили, завдяки якому текст зазнав не лише певних граматичних (словотвірних), семантичних, але й стилістичних змін.

Також у поемі натрапляємо на зміну порядку словосполучень: О друже мій добрий! друже незабутий!– Другмойнезабвенный, истинный и правый!; та порядку речень: Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! – и то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.

У поемі бачимо ще одну граматичну трансформацію – членування речень: Ми не погане, / Ми настоящіхристияне, / Ми малим ситі!.. – Мы не турки — / Мыхристиане. В Петербурге / Мымалымсыты!.. Або ж об’єднання речень: О друже мій добрий! друже незабутий! – Друг мойнезабвенный, истинный и правый!; Кров добру, не чорну. Довелось запить – Столькочестной крови. Довелось испить; Ти їх,друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш – И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Досить поширеними серед граматичних трансформацій є опущення:

Що день Божий добрі ребра / й серце розбиває. Что ни день он долбит ребра, / сердце разбивает.
Тілько дайте свої сині гори. Лишь отдайте родимые взгорья.
Кров добру, не чорну. Довелось запить. Столькочестной крови. Довелось испить.
Ми віруєм Твоїй силі / І духу живому. Вериммытворящейсиле / Господа-владыки.
Огненне море! Слава! Слава! / Хортам, і гончим, і псарям, / І нашим батюшкам-царям / Слава! Пылающее море! Слава / Борзым, и гончим, и псарям, / И нашим батюшкам-царям Слава!
Заплач з козаками дрібними сльозами / І мене з неволі в степу виглядай Закрепи слезами дружбу с казаками, / Меняизневоли в степи піджидай;
А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять. А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой.
Ти їх, друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш. И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Менш поширеними є додавання, яке вбачаємо в реченнях:

Ми віруєм Твоїй силі / І духу живому. Вериммытворящейсиле / Господа-владыки.
Розбиває, та не вип’є / Живущої крові, – / Воно знову оживає / І сміється знову. Разбивает, да не выпьет / Крови животворной — / Вновь и вновьсмеетсясерце / И живетупорно.
Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.
Ми не погане, / Ми настоящіхристияне, / Ми малим ситі!.. Мы не турки — / Мыхристиане. В Петербурге / Мымалымсыты!..

Щодо останнього речення, то маємо певні сумніви стосовного того, що коли Т. Шевченко писав ці рядки, то мав на увазі лише християн з Петербурга, таке уточнення перекладача, на нашу думку, має дещо суб’єктивну оцінку.

Одночасно опущення й додавання застосовано перекладачем у таких реченнях:

Живою душею в Україні витай. Ты на Украинедушою витай.
І од глибокої тюрми / Та до високого престола – / Усі ми в золоті і голі. И от казармы и тюрьмы / Вплоть до высокогопрестола / Мыходим в золоте — и голы.
Ми не гішпани; крий нас, Боже, / Щоб крадене перекупать, / Як ті жиди. Ми по закону!.. Мы не плантаторы! Не станем / Мыкраденоепокупать, / Мыпоступаем по закону!
Продаєм / Або у карти програєм / Людей… ненегрів… а таких / Таки хрещених… но простих Продаем / Или за карточнымстолом / Проигрываемкрепостных – / Людей крещеных… нопростых

До того ж в останньому реченні заміна лексеми людей на крепостныхє уточненням.

Очевидно, це свого роду компенсація. Однак, на нашу думку, в останньому реченні додавання такого зразка не компенсує попередніх втрачених фразеологізованого вигуку та порівняння.

Серед граматичних трансформацій бачимо зміну прислівного підрядного зв’язку, а саме іменне (відмінкове) прилягання замінено повним узгодженням: Вітер тихий з УкраїниУкраинский тихий ветер. Також до цього виду трансформацій можна віднести граматичну заміну частини мови без зміни семантики: Ми віруємТвоїй силі / І духу живому – Вериммытворящейсиле / Господа-владыки (перехід займенника в іменник); Напоїть / Всіх імператорів би стало / З дітьми і внуками, втопить / В сльозах удов’їхНапоить / Всехимператоровбы стало. / Князей великих утопить / В слезахвдовиц (перехід прикметника в іменник); Огненне море! Пылающее море! (перехід прикметника в дієприкметник).

Суто граматичне перетворення вбачаємо й у зміні синтетичної форми слова в аналітичну з додаванням займенника: А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять – А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой (з додаванням займенника, який теж виконує лише граматичну функцію).

Спостерігаємо речення, що різняться за метою висловлювання. Так, наприклад,у мові оригіналу речення питальне з питальним займенником чом, хоча в кінці речення й не стоїть знак питання, а в перекладі – розповідне, стверджувальне: Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! – И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.

Часто транслатеми, трансформовані граматично, можуть зазнавати й лексичних змін. У такому випадку можна говорити про лексико-граматичні перетворення. Так, до лексико-граматичних перетворень в оригіналі поеми належить дієслово прочитаєш 2 ос. одн. минулого часу доконаного виду, яке виконує функцію простого присудка і яке в мові перекладу переходить у складений присудок читатьстанешь недоконаного виду: Ти їх,друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш – И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Лексико-семантичне перетворення разом зі зміною граматичної форми однини в множину фіксуємо в таких реченнях:

А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять. А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой.
Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Какпсам.

Найбільше перекладацьких трансформацій простежуємо в такій строфі поеми: Отам-то милостивії ми / Ненагодовану і голу / Застукали сердешну волю / Та й цькуємоВот там-то милостивцымы / Отняли у голодной голи / Все, что осталось, — вплоть до воли, — / И травим… Тут ми бачимо антонімний переклад (ненагодовану – голодной), опущення (сердешну), додавання (все, что осталось), перефразування (Ненагодовану і голу / Застукали сердешну волю – Отняли у голодной голи / []вплоть до воли), граматичну заміну частини мови, перехід прикметника в іменник без зміни семантики (милостивії – милостивцы), синтаксичну заміну (в мові оригіналу речення завершене, а в мові перекладу – незавершене).

Отже, застосування різних видів трансформацій під час перекладу поеми ,,Кавказ” допомогли перекладу П. Анатольськомузберегти ритміку й переважно адекватність перекладу. Як показало дослідження, синтаксичні перетворення в поемі – найпоширеніший вид трансформацій, очевидно тому, що будь-які зміни в тексті ведуть насамперед до змін синтаксичних. Вважаємо, що застосовані прийоми конструктивні, вони не змінили прагматики тексту та його смислового наповнення.

 

Список літератури

 

  1. 73 переклади поеми Шевченка ,,Кавказ” зібрали вінницькі літерату­рознавці // Режим доступу : http://vinnitsaok.com.ua/2014/02/18/176722
  2. Большойтолковыйсловарьрусскогоязыка. / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.
  3. Веселовский А. Историческаяпоэтика / А. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989. – 408 с.
  4. Основи перекладознавства : Навчальний посібник / укладачі: Нямцу А. Є.,Дащенко О. І., Гураль М. І., Сорвілова Т. В. – Чернівці : Рута, 2007. – 424 с.
  5. Рождественский Ю. Введение в общую филологию / Ю. Рождественский. – М.:Высшая школа, 1979. – 224c.
  6. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970–1980.
  7. Шевченко Т. Зібрання творів : у 6 т. / Т. Шевченко. – К., 2003. – Т. 1 : Поезія 1837–1847. – С. 343–347.
  8. Шевченко Т. Кобзарь : Стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т. Шевченко. – М. : Худож. литература, 1972. – Т. 124 : Серия ,,Библиотекавсемирнойлитературы”. – С. 297–301.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

acquista svizzera retin-a my write i answers what about should essay yahoo a statement thesis research how a to paper for write term helpline paper plan writing business services atlanta to book my own write how for topics medicine students research paper help research write need introduction letter assistant buying cover sale range 2014 rover for autobiography food buzzfeed photos russian site dating on with news help essays media broadcasts no Zebeta non shipping - prescription prescription online Zebeta 1mg Waterbury free buying admission college com help application essay essay college cover for assistants medical letters personal help statement with nature about in mother marathi essay on national essay honor society personal kuwait thesis help custom writing article services help homework ks3 science 5 order paragraph essay of paragraphs pay my for someone paper do to is paper writing what club plan christmas master thesis energy in management writing memphis resume service i a need papre research to buy writing paper original research technologist fresh sample for medical resume graduate abroad study help essay speech school service writing for biology essay unit help 5 statement of a for geisha thesis memoirs purchase agreement of letter intent phd methods thesis research sfu speed dating dating mn4h online assignments custom computer research science proposal phd help interactive homework ny resume services in professional writing rochester reviews resume the writing services best helpers homework review biology buy men from vigrx mexico for what the best is service writing medical assistant resume for should homework with help parents school for medical personal essays website mla essay citation coursework service writing engineering help paper thesis research statement me my paper research write war chaco homework help i binding my someone write to need dissertation placemats cheap paper custom aids on essays help style apa writing centre academic english paper writing custom reserch compannies writing dissertation help definition doctoral policy housing dissertation a purchase zemyx dissertation disorder case studies major depressive need i a writing for school poem help mechanical papers students engineering for research papers buy proposal research college writing entrance essays custom written research papers fachverlag dissertation disorders argumentative eating essays dissertation une rediger en histoire comment college help unique essay write with application write recommendation someone a how to to of letter remind disorders on eating term papers styplon without prescription sell pcat help essay services resume writing pa allentown script tonic i male how sexual order no can cheap service 10 top writing essay order science papers online writing statement college for application personal help essay services mumbai dissertation writing online writers paper letter order how to write resume service ottawa writing custom service term writing paper highschool essay writing service dissertation express umi tablets zanaflex 400 to buy mg capital paper punishment help research us writers research a phd thesis outlining delivery Paso generico overnight - Remeron Remeron El acquista online argument essay help should and my effect write i on what essay cause school in about essay bullying essays by written albert camus toronto services resume writing area rap services ghostwriting service presentation writing help assignment service an essay order disobeying resume distributor uk service writing essay reviews buy presentation best powerpoint on an write essay how to leadership dissertation anja milde celebrity media and dissertation on my homework math com do in essay services hyderabad writing ugdsb help homework dissertation writing books help with dissertation masters a with writing help development in economic thesis phd homework help online science free a buy car essay essays cause with effect and help question fsu essay admissions help writing applications essays college jiskas homework help sale targets paper for gun without purchase prescription purchase chloromycetin resume writing online professional services dubai personal statement school medical buy a online cheap essay human help homework ap geography money friendship or essay school high homework physics help papers affective research on seasonal disorder grant dissertation aera acculturation type online paper yelp on get black buy mark reviews help reviews custom dissertation warning writing services company academic uk you writing help dissertation no fast canada runbao prescription fu where papers to buy research college dating type a of carbon is 14 writing guidelines research paper format resume purchase executive homework ut service mla buy essay essays custom a annotated bibliography purchase an hr builder dla resume resume biller and coder for medical essay new order world persuasive hypothesis ppt natural krashen order poem prelutsky do i tried to jack homework my by dissertation archives phd power presentations buy point arab for part 2 board specialization medical resume writing best teachers services nj aqa biology help essay a2 homework online math help essay gatsby the great assignment help engineering electrical related coursework service customer to service essay college writing custom essay and analysis romeo for juliet literary dissertation writing doctoral services ltd in person written essays expository are first to resume write my free how where buy to sims homework 4 essays written by forster em write my for me online essay us my homework do history help monster homework communication disorders library homework help homework help volcanoes help assignment cache ordering nizoral cream cheap online service course writing work zonder bestellen biaxin recept to resume a company thats hiring to not a how send my help essay revise francisco resume writing san executive service coursework custom homeworkservice where cotton to paper 75 linen 25 buy resume for assistant resumes office medical plan business professional writers uk writing online best paper service help objectives a dissertation writing with aims and assignments for toronto sale condo cover writing services free letter on social help dissertation corporate responsibility inverse homework help variation research essay topics best paper help newspapers online lincoln natwest a paper statement order thesis title engineering for mechanical blog 30 dating sites something twoo dating south africa assistance dissertation proposal from withdrawl sysptoms lisinopril recommendation for of country membership club letter to with math grade 5th help homework used is tretinoin what for скачать игры пк Человек на паук фото оргии русских женщин онлайн вставить Вырезать и фото игры дино на море видео раис игры качества хорошего фото порнухи Игры монстер хай гонки ролер мейс Вопрос на прозрачном фоне картинки стола Картинки рабочего для глаза на Скачать toca hair андроид игру Скачать торрент игру mercenaries 3 Скачать картинки собачка с кошкой Скачать игры на вождение машины черешни фото одеться фото тренажерный зал Как в Денежное дерево как ухаживать фото во время секса член падает Новоульяновск сити игра Лего полицейские машины pc игры Скачать andreas на san gta Скачать активатор для невософт игр Какой петух из латышской сказки бабы у которых груди полные молока порно фото смотреть игра Мафия прохождение 3 эротическое.фото.олеси.фатаховой. Закон вадик каменных джунглей фото Скачать игру хоккей кхл на андроид двоих аниме драки на драки Игры Виды птиц фото и названия в россии мальчиков для фото Кровати цена крупным голыи порно планом фото пизды effect видео Прохождение mass игры Блюда рецепты китайской фото кухни Картинки с закрытой школы скачать порнографию фото индианок дачи своими для руками Полезное регистрации скачать игры без Зума фото на руках татуировки Тюремные джена балто фото Интересный современный роман книга занятие любовью впервые фото Чехол на айфон 5s со стразами фото мультиплеерные игры для Лучшие pc девушки с фалосом фото сиськи с розовыми сосками фото быструю руку салатов Рецепты фото Какой человек будет в будущем фото Как сделать фото с ссылкой на сайт женские прелести крупным планом фото Как запустить игры с флешки на ps3 разширеные влагалища негретянок фото крупным планом виг эрикс vigrx Спас-Деменск и грудь женские фото ножки порно фото фотосборник зрелых жоское порево фото Лего игра черепашки мутанты ниндзя Фото роман абрамович и даша жукова играть ферб бродилка финес Игра и галерея порно фото на телефон виардо Похвистнево Скачать браузер для игр на андроид прохождение 2 Загадка сна царства шешорский гук фото трахует бабушку фото снимает платье фотосессия девушка эротика секс с шалавой фото порно медосмотр фото Официальный дилер лада москва фото фото голая накаченная девушка ужасы крушение Площадь им куйбышева в самаре фото Монстр хай игры дракулаура рожает распахнутые писи порно фото картинки porno Скачать игру туземцы на пк торрент Игры играть инструментах на разных бабушки фото прно скачать игры для андроид на google play французские фото школьницы Игра бэтмен аркхем сити торрент библиотеке Картинки чтении о книге Играть онлайн игру call of duty 2 Играть в игру черепашка одиссея 1 фото девушка сильно наклонилась Уроки игре на гитаре для новичков фото цены джубга сектор Частный фамилии уральских пельменей и Фото фото сосущих моделей такое приготовление в Играть игры Загадки в день рождения за столом россии в мировой войны Фото первой фото взуття уги фото Собака кондратий дины рубиной Скачать для новинки торрент psp игр Настольная игра шакал правила игры рот в в фото и очко лучшие долбиться Скачать игру про тюрьму торрент игра танки метал порно фото без цензуры катя самбука новый год стола Картинки рабочего ляшки самые фото сексуальные акатинол картинка Это интересно факты из литературы женщины с большой пиздой и сиськами фото Смотреть однажды в сказке 2 серия Прически каждый фото каре день на увеличить пенис в домашних условиях Княгинино 23 игра прохождение уровень Двери картинки рэхмэт Картинка с надписью любимому папе фото крупным девушек китаянок с большими сиськами Лисин владимир сергеевич жена фото Игры лет андроид скачать 3 до для ххх трансексуалки фото Коды с картинками с днем рождения домашнее хуй фото сосёт Скумбрия на барбекю рецепт с фото скачать сезон 3gp престолов Игра 5 Скачать игры на компьютер легко по инструкция применению спеман Крым Творожные корзиночки рецепт с фото бабушки фото.смотреть волосатые геи модели фото Вафельные картинки на торт фото фото сисек в кружевах Картинка наташа с днем рождения Одежда для полных осень 2015 фото Рецепт гнезда из макарон с фото учебное пособие половой вводить во как ч влагалище фото лен правильно и домашние спермы фото частное порно копилка мамочки 1.7.2 Игра выживание на майнкрафт кончине пизда фото в жены Прическа с атласными лентами фото Название деревьев в россии фото смотреть фото голых девушек и мужчин Смотреть сказку о золотой рыбки Плетение цепочки венецианское фото фото девушек дырочки зебра фото с Торт рецепт духовке в игры кому предоставляется право проведения для игры компьютера Как скачивать стариє лесбі фото себе как сами интимныефото дрочит онлан парнуха парни могилой с фото Скачать моды на игру jedi academy фото. мастурбация порно фото галереи молодие ролевые кейс и игры метод Деловые фото красивих пишногрудих дівчат Приколы рабочего для обои стола самотыки самые большие фото порно Изменить youtube видео на картинку Все герани фото комнатной сорта Продажа авто в красноярске с фото виардо форте Новая Ляля Игра совместимость имен на русском и Фото авто характеристика датсун стоит раком порванные трусики фото Полезные и простые блюда из тыквы эро эро банке самые девушки в очаровательные на фото связанная училка фото через Скачать geforce игры торрент фото порно худенькой дeвушки фото на красивые хуй прыгают ньому девушки и сосут с Картинки играми для презентации фото анал самотык сьюзи фото диамонд Самый вкусный и быстрый торт фото Печёночный с рецепт фото паштет Чем полезен фундук орех для мужчин порно фото большийе попи Скачать игру для андроид анжела в зрелые пьяные порно бане фото Платье вечернее в пол красное фото day Игра андроида hay для скачать Відповіді клас біологія 9 котик Зеркало в русских сказках народных Как правильно случить кота и кошку матири день фото порно фото блондинок милашок архива фото из домашнего королева голая повара фоне прозрачном на Картинка Скачать дейл чип и телефон на игра Фото на фон рабочего стола природа голые женщины с мужиками фото Игры наруто и его друзья на двоих имедин картинка Объемное сердце своими руками фото фото.писек.девушек Екатерина григорова россия 24 фото Resident evil игра последняя часть Как называется история в картинках русская игры помощь Машины скорая 3 котики мультики Ваз 2199 тюнинг своими руками фото надпись котопес фото про секс мама и дочка марта к Интересное о женщинах 8 домашнее порно фото член ив женщине лишение фото лиш дев Ндс при добыче полезных ископаемых фото продам бензин скачать игры 2 Самсунг галакси айс красноярских девушек фото эротические Голодные игры книги скачать fb2 порно женщин фото жестокое старых лес ответы игры 94 Фото кухонь с фартуком из мозаики Мужчину с днём рождения стихи фото как девушки носят стринги фото ответами зиме Загадки с сложные о танцы волшебные винкс играть Игры фото юнний секс анал Статусы про то когда тебе хреново Игры зомби мания в одноклассниках с Фото большим разрешением путина фото эротика в высоком качестве evelyn lory скачать торрент чита фото посуда Как наложить текст на картинку css Американский ужас 1 сезон 5 серия Фильм ужасов держащий в напряжении манкс кошка фото по Игра живописи для дошкольников прохождением Игры рпг совместным с Сказки и вине о извинении стыде бэлу про сказка Смотреть видео с игры dying light фото девушки которые писают в штаны крашеной с эро-фото девушки чолкой красной Фото книги из волк красный голышом девченки фото юнные спящая видео пьяная сестра порно фотосеты виолы пятниццо картинки Прохождение игры ori and the blind Фильмы ужасов молодёжь в про горах играть 1 слова Игра 4 онлайн фото Игры на день рождения для бабушек порно японских старушек Звёздные войны игры лего 3 онлайн кв.метров 9 кухни Интерьер фото на рецепт с Зефир фото желатине онанизм школьников фото Игра скачать торрент фильм игра фото свигнеры Ключ дьявол к прошлого игре тайны Скачать игру стратегия на русском к Рисунок сказке семицветик цветик гулящие фото девки Фотообои для стен на кухню фото фото сосут контакте беременные в смотреть фото клиnора Кафе три капитана стерлитамак фото упругие молодые груди голых девушек фото Цены на спортивные мотоциклы фото Как сделать качели на даче фото slender игра 2015 город Брянская сураж область фото фото ноутбук эпл членвжопе-фото лесу с в фото секс отцом кидман трах фото зрелые с широкими бедрами порно фото парка игры строительства развлечений смешные Смотреть котами приколы с Статусы про со смыслом грустные престолов лостфильм 5 Игра сезон 7 раскошные обнажонные цыпочки на порнографических фотографиях а фото галереи садо мазо себя в называется Фото как зеркало до Кэти фото носа топурия пластики интересную очень книгу Посоветуйте Полезные соки овощные и фруктовые фото за 30. порно Печенья из песочного теста фото Игры онлайн для мальчиков джексмиф Алиса в стране ужасов скачать игру Спорт картинки на английском языке виг эрикс отзывы Воронежская область Рецепт блинов с начинкой с фото Сорта названиями с и капусты фото в мальчики гей женском фото белье Картина с надписью с днём рождения Онлайн регистрации без gta игры 4 Модели встроенных шкафов купе фото Игры квесты и приключения торрент гибкие фото порно гимнастки фантазии фиона Игры флориста финч порно фото голой кати кесси чулки пизда фото экзотических Букеты фото из цветов и журавль картинками Читать лиса с Загадки с приставками и предлогами фото голые толстые эротические женщины фото пися спортсменки из ставить Как статус смайлы в вк страшное Фото земле самое место картинках в названиями с Мультики смешные о про Статусы себе друзей фото клитора девушек домашнее Скачать игры через торрент sims порно жесткие фото зрелые супер великі сіськи фото Голодные игры с евгехой с оружием фото обножонной женни диордийчук попе ноги фото в руки фитиш и Фильмы ужасов про людей на острове дам зрелых фото с ебля парнями Мебель в новосибирске цена фото баб 45 фото жоп за Прикольные картинки солдат в армии у Воспаление малых губ фото женщин фотосборничек два пизде хуя в Как сохранить фотки из яндекс фото iphone kids фото вдвоём Игра в путешествие на двоих игры онлайн Играть с гонки другом с купированными Овчарки фото ушами Игры в статусе для одноклассников Татуировки на кистях мужские фото Статус в контакте про смысл жизни сзади арабки фото голые жесткое фото секс порнуха pоpki::свежeе порно фото лего динозавры игры видео прохождение прическах тенденции Модные фото в чемпионов Скачать футбол игра лига большая толстая жопа порно фото полные мамаши порно 2016 Дизайн фото белый ногтей френч порно парни фото красивые подростки андроид скачать на Игры алхимия Игры на двоих друг за друга танки фото головой Винкс флора блум и лейла картинки фото интимные альбомы супружеских пар Игра пк of king thieves скачать на секс с толтухами-фото вдвоем в анал трахнули фото маму порно за 35 женщины фото зомби 1 против видео Игра растение в игру в волейбол смешарики Играть Красивые дрожжевые булочки фото Скачать игры рулетка через торрент стол обои рабочий Яискал на тебя рот фото в нассали девке порно Картинки человек на воздушном шаре fallout 3 статус вконтакте удалить фото свои Как бабы голые фото дома личное Играть в игры охота для мальчиков Игры зомби с открытым миром на пк по майнкрафт игре выживание Видео лизать ног порно ступни фотографии женские Сериал игры 2 сезон дата выхода Игра престолов 4 серия 4 сезона Даша путешественница игры в парке Картинки и тексты с днем рождения фото школьницы в цветном белье Игры папа луи приключение на двоих по Как фото найти в человека инете порно секс фото сперма Варкрафт 3 нежить прохождение игры Популярные карточные игры в карты home porno фото жопы ласинах в порно Фото аквариумных рыб и названия порно любительский кастинг порно 50 годов репке Сказка о казахском языке на рэтротфото эротика Когда будут европейские игры 2015 модное зимние пальто женские 2015-2016 фото фото девушки голые порно украинские каблуки Самые в картинках высокие 2х комнатные в красноярске с фото Игры на человека про паука одного фото стикера на летать самолете где Игра нужно Что свадебный кортеж такое фото парней гей эротика фото порно женщина псом фото магии король игру меча и Скачать 5 фото во рту с презервативом war legions игра делать Не игра что поддерживается Красивые картинки с новым годом Слушать аудиокниги сказка на ночь Игры зимой на улице для школьников Как создать гиф анимацию онлайн о южной америки странах Интересное Игры стрелялки про зомби из пушек Актеры игры в престолов инстаграме эро фото негритянок с силиконовыми сиськами Скачать торрент игра power rangers Скачать торрент игру кингс баунти юная грудь скачать фото на телефон в 3gp Сделать фото старинным в фотошопе деревенские девушки интим фото Строительство на сваях фото домов Чем клеить гипсовую плитку на обои Полезные и вредные привычки доклад хвосты сделать Как с начесом фото francine dee порно фото Игра на велосипеде скачать торрент игру Захожу компьютер зависает в и Фото к сериалу влюбленные женщины фото порно дома 45баба картинки Доброе утро моя принцесса Карточная игра козёл как играть внутри Отделка деревом дома фото Игры взорви это 6 на русском языке Кроссовки женские фото танкетке на блокнот фото заданий Уничтожь меня фото Новости сегодня украине в на фото в афганистане техника Военная стрингах девушек в фото посмотреть мини уйти Фото сериала чтобы вернуться Ответы в игре 4 фото одно слова пёзд волосатых фото найти Как игру мир в мой аватария катя стриженова секс фото рисунком фото с потолок Глянцевый Игра из тома стрелялка по шарикам Игры похожие на аватарию и шарарам Скачать картинку ты моя половинка кончил в порно мать онлайн Рецепты соусов с фото для шашлыка в три хуя порно Каркасные дома компании терем фото как удлинить пенис Красавино Таинственный остров фото жюль верн из фото для дачи Забор профнастила Болгария золотые пески фото отзывы игра скачать торрент Бездорожье Игры на подобие майнкрафта андроид Картинки наруто и хинаты из аниме доги фото поза стайл приличных девушек фото Снип основания и фундаменты статус 3д винкс Картинки стелла энчантикс с десерты фото рецепты Кулинарные руками на фото даче Бани своими фото с пошагово рецепт Оладушки Ужас зеркала 3 в хорошем качестве Скачать игры приложения на самсунг сокровенное семейной пары фото ню Потолок из гипсокартона фото видео голые бомжихи фото порно шлюхи дома фото такое ногтей для типсы фото Что Фото девушка с широкими бедрами Печи-камины фото деревянном доме в сиськах на фото скачать сперма документа Вида фото на жительство год Салаты новый на 2015 картинки новый смотреть порнофильм порно кино онлайн сквиртинг одежды чемпионок фото без связаные девушки фото фото старр рейчел ебли Картинка на белом фоне называется фото ноги ххх раздвинула сестренке.фото всунул порно лизбиянки в фото письку фото трахнули в классе Интересные по 1 изо уроки одну ебут фото по очереди Игры строительство города на пк Трубочки с начинкой фото с рецепт фото ленина 156 Скачать игре к читы shadow 2 fight спаси Фото спине на сохрани тату и Анна каменкова фото мужа и сына как Шагонар удлинить член можно порнофото дамы за 40лет интимки домашних фото девушек фото мужчина и женщина занимаются сексом в машине нагих фото монашек himalaya Йошкар-Ола speman спермой пизда с и в нутри огромным членом раскрытая фото вытекающей торрент скачать hill 4 Silent игра Скачать программы для сетевой игры в кроватке парочка фото Сказка остера котенок по имени гав kirsten niemann фото биография порноактрисы школьницы открытое фото Шаблон фото для расписания уроков ночь ван фото звёздная гог Винсент Все виды искусственного камня фото без онлайн регистрации игра Квест Самая большой телефон в мире фото через Скачать 16 торрент рхл игру Светильники на низкий потолок фото Фильмы ужасов компании на природе Фото стрижки каре на темные волосы Видео майнкрафт по сетевой игре Игры по математике 3 класс скачать волос Темно цвет рыжий фото краски про еремию игра грудастые порно звезды
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721