ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ ,,КАВКАЗ” Т.Г. ШЕВЧЕНК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111+811.161.2

Т.В. Новікова

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ

П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ ,,КАВКАЗ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

 

У статті розглянуто лексико-граматичні трансформації, використані П. Анатольським у перекладі поеми ,,Кавказ” Т. Шевченка. Серед лексичних перетворень спостерігаємо такі види трансформацій, як конкретизація, генералізація, антонімний переклад; серед граматичних – зміна порядку слів, змін підрядного зв’язку у словосполученнях, членування та об’єднання речень, додавання та опущення; серед лексико-граматичних – зміна граматичної форми однини на множину та зміна простого присудка в складений, які вплинули на зміст тексту.

Ключові слова: лексичні, граматичні та лексико-граматичнітрансформації (перетворення, заміни), транслатема.

В статье рассмотрены лексико-грамматические трансформации, использованы П. Анатольским в переводе поэмы,,Кавказ Т. Шевченко. Среди лексических преобразований наблюдаем такие виды трансформаций, как конкретизация, генерализация, антонимический перевод; среди грамматических – изменение порядка слов, изменение подчинительной связи в словосочетаниях, членение и объединение предложений, добавление и опущение; среди лексико-грамматических – изменение грамматической формы единственного числа во множественное и изменение простого сказуемого в составное, что повлияло на содержание текста.

Ключевые слова: лексические, грамматические и лексико-грамматические(трансформации, преобразования (замены), транслатема.

The lexico-grammatical transformations used P. Anatolski in translation of poem,,Caucasus Т. Shevchenko are considered in the article. Among lexical transformations look after such types of transformations, as a specification, generalization, antonymous translation; among grammatical is a change of order of words, changes of additionalconnection in word-combinations, segmentation and association of sentences, addition and prolapsus; among lexico-grammatical is a change of grammatical form of singular in a great number and change of simple predicate in made, that influenced on maintenance of text.

Keywords: lexical, grammatical and lexico-grammatical transformation (replacements), translateme.

Переклад з однієї мови на іншу– це процес створення однією мовою будь-якого тексту (усного чи письмового), еквівалентного за змістом і способом мовного вираження вихідному тексту. Переклад у такому розумінні потребує поглибленого аналізу історичної епохи, культурних цінностей, співвідношень реалій, герменевтичного аналізу тексту. Перекладач фактично таку проблему самий вирішити не може. Власне, його завданням, на думку Ю. В. Рождественського, є точно передати стиль. Переклад у цьому розумінні є явищем соціальним, і якщо в культурі немає відповідника (він і створюється часто завдяки перекладу), то немає і власне перекладу як такого[5, с. 127].

Непростими для перекладу є віршовані форми, оскільки віршоване мовлення складніше організоване ритмічно порівняно з прозою. У ньому є не лише логічні паузи, але й акценти, паузи власне ритмічні. Так, О. М. Веселовськийписав про те, що витоки поезії знаходяться в народному обряді. З самого початку поезія являла собою пісню, яку виконував хор та супроводжували музика й танці. Давньому народному мистецтву був властивий синкретизм, тобто нероздільність різних видів творчості. У народній пісні не лише слова й мелодію не можна було розділити, але й від’єднати пісню від танцю, обряду. Дослідник вважає, що поезія виникла в первісному, давньому синкретизмі видів мистецтв. У первісному синкретизмі О. М. Веселовський бачив поєднання не лише видів мистецтв, але й родів поезії[3, с. 225].

Отже, перекладач поетичних творів повинен сприймати текст як автор, щоб правильно перекласти його. Необхідно зберегти зміст і форму твору, а в поезії це: ритм, мелодія, зміст слів та словосполучень. Під час перекладу поезії також варто звертати увагу на словниковий склад зіставлюваних мов. Так, наприклад, український віршований рядок коротший, аніж російський, але може вміщувати більше понять та художніх образів, що впливає на ритм твору.

У своїй розвідці ми проаналізуємо мову перекладу поеми ,,Кавказ” Т. Г. Шевченка, яка є тематичним продовженням поеми ,,Сон” і присвячена щирому другові українського поета Якову де Бальмену. Сьогодні зафіксовано 73 переклади цієї поеми різними мовами [1]. Ми розглянемо лексико-граматичні трансформації, які використав у своєму перекладі П. Анатольський.

Як відомо, перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу, називають перекладацькими (міжмовними) трансформаціями (перетвореннями чи замінами). Оскільки перекладацькі трансформації здійснюються з мовними одиницями, що мають як план змісту, так і план вираження, вони мають формально-семантичний характер, перетворюючи як форму, так і значення вихідних одиниць.

Залежно від типу одиниць мови оригіналу,перекладацькі трансформації поділяють на лексичні й граматичні. Крім того, існують також комплексні лексико-граматичні трансформації, де перетворення належать одночасно до лексичних і граматичних одиниць оригіналу або є міжрівневими, тобто здійснюють перехід від лексичних одиниць до граматичних і навпаки [4, с. 140].

У поеми ,,Кавказ” складна структура, у кожній строфі різна кількість рядків, своя мелодика та своє ідейне наповнення. Перекладач П. Анатольський близько підійшов до оригіналу під час відтворення всіх її композиційних та ідейно-естетичних аспектів. Для того, щоб оцінити переклад з погляду його адекватності й еквівалентності, потрібно проаналізувати перекладацькі трансформації, використані перекладачем.

У лексичних трансформаціях відбувається заміна окремих лексичних одиниць вихідної мови лексичними одиницями мови перекладу, які не є словниковими еквівалентами. Для прикладу візьмемо такий вислів: Змосковської чаші московську отрутуИзцаревойчашицаревойотравы. П. Анатольський під час перекладу використав лексичну заміну московськацарева, тобто контекстуальний синонім, оскільки український письменник і мав на увазі чашу й отруту московського царя. Очевидно, що для російського реципієнта у зв’язку з історичними обставинами переклад московскойчаши і московскойотравыне був би зрозумілим так, як розуміють цей вислів українці. З об’єктивного погляду в науці такий переклад вважали б неточним, однак зважаючи на тісне культурно-історичне перебування обох народів та близькоспорідненість їх мов, можемо говорити в цьому випадку як про точний та адекватний переклад.

Лексичних трансформацій зазнали й інші рядки поеми: Ми віруємТвоїй силі / І духу живому – Вериммытворящейсиле / Господа-владыки. Так, еквівалентною та адекватною є заміналексемиТвоїй на Господа-владыки, яка абсолютно не впливає на зміст тексту, оскільки з оригіналу зрозуміло, що український письменник звертається до Бога. Лексико-семантичної видозміни зазнали й інші слова:

О друже мій добрий! друже незабутий! Друг мойнезабвенный, истинный и правый!
Заплач з козакамидрібними сльозами / І мене з неволі в степу виглядай. Закрепи слезами дружбус казаками, / Меняизневоли в степи поджидай.
Ти їх, друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш. И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Такий переклад не є еквівалентним оригіналові, проте не суттєво впливає на зміст тексту. Лексико-семантичної заміни зазнали й інші слова, проте, на нашу думку, вони зазнали ще й зміни конотативного значення; у деяких випадках це дало змогу уникнути повторення:Не вмирає душа наша, не вмирає воля – И душа не гибнет наша, не слабеет воля.

Хоча, на нашу думку, можна було б перекласти й так: И душа не гибнет наша, и не гибнет воля, аби зберегти лексичний варіант автора. Речення Ми не погане, / Ми настоящіхристиянеП. Анатольський переклавМы не турки / Мыхристиане. Такий переклад єнееквівалентним, оскільки ,,Словник української мови” в 11-и томах слово турки фіксує лише як ,,народ, що становить основне населення Туреччини”[6, т. Х, с. 327].Однак для сучасного російського читача буде цілком зрозуміло, що автор мав на увазі не людей за національністю, а людей, що не сповідують християнської віри.

З подібним перекладом зустрічаємось й у інших місцях поеми: Напоїть / Всіх імператорів би стало / З дітьми і внуками, втопить / В сльозах удов’їх – Напоить / Всехимператоровбы стало. / Князей великих утопить / В слезахвдовиц.Уважаємо, що цей відрізок перекладу досить суб’єктивний, оскільки перекладач увів у текст нового персонажа (князья, замість діти і внуки імператорів). Так само реченняБайстрюкові на придане, / Жінці на патинкиНа житьесынкампобочным, / Жене на браслетки.Архаїзмпатинки у значенні ,,туфлі без закаблуків у деяких східних народів” [6, т. IV, с. 93] був замінений перекладачем на браслетки у значенні ,,браслетка – разг. маленький браслет” [2, с. 94]. Лексичної заміни можна було б уникнути, якщо застосувати транслітерацію чи транскрипцію з приміткою від автора перекладу, оскільки це слово є реалією й еквівалентного відповідника в російській мові воно не має. Ще одним прикладом може слугувати таке речення: Ти їх, друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш – И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь. Можливо, перекладач керувався тематикою твору, тому зробив акцент на морі, однак цей переклад також є неадекватним. Такий переклад можна виправдати лише збереженням ритміки поетичного тексту.

Конкретизацію та генералізацію вбачаємо в таких прикладах:

Тілько дайте свої сині гори. Лишь отдайте родимыевзгорья.
Кров добру, не чорну. Довелось запить. Столькочестной крови. Довелось испить.
Помоляться всі язики / Вовіки і віки Будут славить все народы / Вовеки и веки.
Байстрюкові на придане, / Жінці на патинки. На житьесынкампобочным, / Жене на браслетки.
Заплач з козаками дрібними сльозами / І мене з неволі в степу виглядай. Закрепи слезами дружбу с казаками, / Меняизневоли в степи піджидай.
А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять. А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой.
Ми не гішпани; крий нас, Боже, / Щоб крадене перекупать, / Як ті жиди. Ми по закону!.. Мы не плантаторы! Не станем / Мыкраденоепокупать, / Мыпоступаем по закону!

В останньому реченні етнічна реалія гішпани перекладена загальновживаним словом плантаторы).

Антонімний переклад фіксуємо в таких рядках поеми:

Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.
Хоч і рідню всю забери! Да и родню всю приводи!

Через те, що мовні системи різняться між собою не лише лексикою, але й граматикою, перекладачеві доводиться використовувати й граматичні трансформації морфологічного й синтаксичного характеру. Так, наприклад, вигукові вислови навіть у близькоспоріднених мовах мають різну природу творення, хоче значення їх аналогічне: Та й тілько ж то! –И хватит.

Власне синтаксичні заміни, зокремазміни порядку слів, дуже частознаходимо в поемі:

Нам тільки сакля очі коле. Глаза нам толькосакля колет.
Живою душею в Україні витай. Тына Украинедушою витай.
Ми віруєм Твоїй силі. Вериммытворящейсиле.
Розбиває, та не вип’є / Живущої крові. Разбивает, да не выпьет / Крови животворной.
Воно знову оживає / І сміється знову. Вновь и вновьсмеетсясерце / И живетупорно.
Ми віруєм Твоїй силі / І духу живому. Вериммытворящейсиле / Господа-владыки.
Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! Зато / Чурек не кинем вамобратно, / Как псам!
Храми, каплиці і ікони, і ставники, і мирри дим Часовни, храмы и иконы, и жар свечей, и мирры дым

В останньому реченні спостерігаємо ще й експлікацію: ставники → жар свечей. Зміну порядку слів, що потягла за собою інші граматичні зміни та частково вплинула на семантику речення, бачимо в такому рядку: Ви любите на братові / шкуру, а не душу!Возлюбили вы не душу – / Шкуре братней рады. Лексему любитеперекладачзамінив церковнослов’янізмом возлюбили, завдяки якому текст зазнав не лише певних граматичних (словотвірних), семантичних, але й стилістичних змін.

Також у поемі натрапляємо на зміну порядку словосполучень: О друже мій добрий! друже незабутий!– Другмойнезабвенный, истинный и правый!; та порядку речень: Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! – и то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.

У поемі бачимо ще одну граматичну трансформацію – членування речень: Ми не погане, / Ми настоящіхристияне, / Ми малим ситі!.. – Мы не турки — / Мыхристиане. В Петербурге / Мымалымсыты!.. Або ж об’єднання речень: О друже мій добрий! друже незабутий! – Друг мойнезабвенный, истинный и правый!; Кров добру, не чорну. Довелось запить – Столькочестной крови. Довелось испить; Ти їх,друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш – И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Досить поширеними серед граматичних трансформацій є опущення:

Що день Божий добрі ребра / й серце розбиває. Что ни день он долбит ребра, / сердце разбивает.
Тілько дайте свої сині гори. Лишь отдайте родимые взгорья.
Кров добру, не чорну. Довелось запить. Столькочестной крови. Довелось испить.
Ми віруєм Твоїй силі / І духу живому. Вериммытворящейсиле / Господа-владыки.
Огненне море! Слава! Слава! / Хортам, і гончим, і псарям, / І нашим батюшкам-царям / Слава! Пылающее море! Слава / Борзым, и гончим, и псарям, / И нашим батюшкам-царям Слава!
Заплач з козаками дрібними сльозами / І мене з неволі в степу виглядай Закрепи слезами дружбу с казаками, / Меняизневоли в степи піджидай;
А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять. А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой.
Ти їх, друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш. И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Менш поширеними є додавання, яке вбачаємо в реченнях:

Ми віруєм Твоїй силі / І духу живому. Вериммытворящейсиле / Господа-владыки.
Розбиває, та не вип’є / Живущої крові, – / Воно знову оживає / І сміється знову. Разбивает, да не выпьет / Крови животворной — / Вновь и вновьсмеетсясерце / И живетупорно.
Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.
Ми не погане, / Ми настоящіхристияне, / Ми малим ситі!.. Мы не турки — / Мыхристиане. В Петербурге / Мымалымсыты!..

Щодо останнього речення, то маємо певні сумніви стосовного того, що коли Т. Шевченко писав ці рядки, то мав на увазі лише християн з Петербурга, таке уточнення перекладача, на нашу думку, має дещо суб’єктивну оцінку.

Одночасно опущення й додавання застосовано перекладачем у таких реченнях:

Живою душею в Україні витай. Ты на Украинедушою витай.
І од глибокої тюрми / Та до високого престола – / Усі ми в золоті і голі. И от казармы и тюрьмы / Вплоть до высокогопрестола / Мыходим в золоте — и голы.
Ми не гішпани; крий нас, Боже, / Щоб крадене перекупать, / Як ті жиди. Ми по закону!.. Мы не плантаторы! Не станем / Мыкраденоепокупать, / Мыпоступаем по закону!
Продаєм / Або у карти програєм / Людей… ненегрів… а таких / Таки хрещених… но простих Продаем / Или за карточнымстолом / Проигрываемкрепостных – / Людей крещеных… нопростых

До того ж в останньому реченні заміна лексеми людей на крепостныхє уточненням.

Очевидно, це свого роду компенсація. Однак, на нашу думку, в останньому реченні додавання такого зразка не компенсує попередніх втрачених фразеологізованого вигуку та порівняння.

Серед граматичних трансформацій бачимо зміну прислівного підрядного зв’язку, а саме іменне (відмінкове) прилягання замінено повним узгодженням: Вітер тихий з УкраїниУкраинский тихий ветер. Також до цього виду трансформацій можна віднести граматичну заміну частини мови без зміни семантики: Ми віруємТвоїй силі / І духу живому – Вериммытворящейсиле / Господа-владыки (перехід займенника в іменник); Напоїть / Всіх імператорів би стало / З дітьми і внуками, втопить / В сльозах удов’їхНапоить / Всехимператоровбы стало. / Князей великих утопить / В слезахвдовиц (перехід прикметника в іменник); Огненне море! Пылающее море! (перехід прикметника в дієприкметник).

Суто граматичне перетворення вбачаємо й у зміні синтетичної форми слова в аналітичну з додаванням займенника: А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять – А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой (з додаванням займенника, який теж виконує лише граматичну функцію).

Спостерігаємо речення, що різняться за метою висловлювання. Так, наприклад,у мові оригіналу речення питальне з питальним займенником чом, хоча в кінці речення й не стоїть знак питання, а в перекладі – розповідне, стверджувальне: Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! – И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Как псам.

Часто транслатеми, трансформовані граматично, можуть зазнавати й лексичних змін. У такому випадку можна говорити про лексико-граматичні перетворення. Так, до лексико-граматичних перетворень в оригіналі поеми належить дієслово прочитаєш 2 ос. одн. минулого часу доконаного виду, яке виконує функцію простого присудка і яке в мові перекладу переходить у складений присудок читатьстанешь недоконаного виду: Ти їх,друже, привітаєш, / Тихо прочитаєш… / І могили, степи, море, / І мене згадаєш – И когда на них тывзглянешь / И читатьихстанешь, / Вновькурганы, степи, горы / И меняпомянешь.

Лексико-семантичне перетворення разом зі зміною граматичної форми однини в множину фіксуємо в таких реченнях:

А поки що мої думи, / Моє люте горе / Сіятиму, – нехай ростуть / Та з вітром говорять. А покуда – моидумы, / Лютыеневзгоды, / Буду сеять я. Пустькрепнут / В споре с непогодой.
Чом ми вам / Чурек же ваш та вам не кинем, / Як тій собаці! чом ви нам / Платить за сонце не повинні! И то, / Чтосолнцесветит нам бесплатно, / Не нами сделано! Зато / Чурек не кинем вам обратно, / Какпсам.

Найбільше перекладацьких трансформацій простежуємо в такій строфі поеми: Отам-то милостивії ми / Ненагодовану і голу / Застукали сердешну волю / Та й цькуємоВот там-то милостивцымы / Отняли у голодной голи / Все, что осталось, — вплоть до воли, — / И травим… Тут ми бачимо антонімний переклад (ненагодовану – голодной), опущення (сердешну), додавання (все, что осталось), перефразування (Ненагодовану і голу / Застукали сердешну волю – Отняли у голодной голи / []вплоть до воли), граматичну заміну частини мови, перехід прикметника в іменник без зміни семантики (милостивії – милостивцы), синтаксичну заміну (в мові оригіналу речення завершене, а в мові перекладу – незавершене).

Отже, застосування різних видів трансформацій під час перекладу поеми ,,Кавказ” допомогли перекладу П. Анатольськомузберегти ритміку й переважно адекватність перекладу. Як показало дослідження, синтаксичні перетворення в поемі – найпоширеніший вид трансформацій, очевидно тому, що будь-які зміни в тексті ведуть насамперед до змін синтаксичних. Вважаємо, що застосовані прийоми конструктивні, вони не змінили прагматики тексту та його смислового наповнення.

 

Список літератури

 

  1. 73 переклади поеми Шевченка ,,Кавказ” зібрали вінницькі літерату­рознавці // Режим доступу : http://vinnitsaok.com.ua/2014/02/18/176722
  2. Большойтолковыйсловарьрусскогоязыка. / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.
  3. Веселовский А. Историческаяпоэтика / А. Веселовский. – М.: Высшая школа, 1989. – 408 с.
  4. Основи перекладознавства : Навчальний посібник / укладачі: Нямцу А. Є.,Дащенко О. І., Гураль М. І., Сорвілова Т. В. – Чернівці : Рута, 2007. – 424 с.
  5. Рождественский Ю. Введение в общую филологию / Ю. Рождественский. – М.:Высшая школа, 1979. – 224c.
  6. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970–1980.
  7. Шевченко Т. Зібрання творів : у 6 т. / Т. Шевченко. – К., 2003. – Т. 1 : Поезія 1837–1847. – С. 343–347.
  8. Шевченко Т. Кобзарь : Стихотворения и поэмы ; пер. с укр. / Т. Шевченко. – М. : Худож. литература, 1972. – Т. 124 : Серия ,,Библиотекавсемирнойлитературы”. – С. 297–301.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation result case disorders thyroid studies evolve someone my to pay write speech problem with dissertation statement help writing help quia homework writing essay code admission custom discount writing professional cv service london gcse maths coursework help with science help online free homework help homework websites shoes jordan order online resume robaxin order mexico tetracycline without 5 mg prescription someone do homework college to pay my masters about inventory thesis system admissions custom essay pay written get essay plan young health adult essay armada spanish help essay title generator tutor help your homework viagra acquistare professional in australia eating outline research paper disorders essays law harvard service school successful admission mass media research papers the in thumb degenerative arthritis Norvasc ordering cheap online only essays deliver custom quality writing resume miami service dc resume writing usa best services on english activities essay essays stress based proverbs relieve center help writing uwo money homework help earn charles uconn kaplan at dissertation scales architecture lesson plan business plan buy where to suicide bupropion venlafaxine dopamine samples executive sales letter for cover university me for doing assigment resume district property manager generic Charlotte overseas order Prozac Prozac - study mood on bipolar disorder case online paper edit paper writing servicequotquot research be now homework i do i my busy is homework help home life wrecking my writing professional service thesis how do essay an write you writing websites custom blog for hire writers uk preise vergleichen nelle acquisto Starlix - Minto filippine Starlix example hypothesis natural order weight and weightlifitng loss help homework 247 online of program intent letter sample phd faustao dating li negra prescription without best buy glucotrol from dating millionaire multi homeless to take cholesterol vitamins to lower to balancing help homework equations write my to paper help homework for help reddit executives resume service best for writing help amontillado of the cask essay report do lab for me my sample receptionist letters medical for cover for resume specialist media reviews essay services brand overnight cialis professional a buy phd degree online to wrappers rice paper where buy buy reviews we book paper writing research process help essay pharmacy school application homework accounting help cost plates custom for wedding paper critique essay example roshan chelsie dating and service writing ca county orange resume professional letter cover for medical assistant sample trafficking paper 1505 drug research on justice criminal write science college thesis master degree artane online buy 150mg practice papers online cxc forms with validating javascript php and variables service architecture oriented thesis phd Degelis free buying no online brand - prescription shipping shipping overnight Motrin Motrin service writing essay reliable thesis services kettering university online paper canada buying en bestellen achat Allopurinol paypal Glendale Allopurinol ligne - de college online help essay help files online writing essay com webs buy order of speeches reception wedding at research paper style apa for sale re aricept info finden drucken und dissertation report help need a writing lab proposal on development training and dissertation motivation thesis phd in red dust allergy oak online newspapers american online help proofreading dissertation proposal qualitative help and order system thesis purchase admission writing essay an college help dissertation help jobs writing with online tablets buy Myambutol credit card buy Myambutol how online Irving - to my for do college essay me help homework access assignment personalized napkins paper custom write should essay my i on what scholarship law order episode intent thesis criminal anti ion review rechargeable lithium batteries custom urgent essays review resume services albuquerque writing fast cardizem custom dissertation uk nbc homework helpline help in ontario homework purchase essays suny division homework long helper ask on dissertation someone your committee how email to be to online essay type your free prescription buy shipping no retin-a dissertation diana wolff services writing resume dubai bba for admission paper sale best new city writing resume fc york services in code custom essay coupon 2013 service essay college application questions phd thesis digital in forensics ejemplos monomios y yahoo dating polinomios service dissertation reviews writing no - with best secure prescription to Lotrisone Baie-Saint-Paul site purchase mg Lotrisone 5 buy example resume best reviews allegra 2011 costa assignment help c for sales resume summary professional for free dating online games teens virtual rub dissertation buy a online i narrative should about what essay my write sample entry for level resume engineer mechanical cheap paper tissue as chips training lesson and astronaut plans activies oppositional disorder case study defiant essay service admission code editing discount college for help essay application essays with help psychology homework for help biology Volume - Enhancer cheap Brant buy buy Enhancer generic Volume help homework with ks3 science writing paper services legitimate writing service professional resume seattle thinking my paper write critical homework statistics can do my who asendin la achat pour suisse homework do math my algebra georgetown application essays university Lakes priced cheap Sinemet reasonably Sinemet rx cheap a buy Kawartha - sale prescription without no essay admission with college help help for days extended homework school blog services content writing essay buy plan cover application doctor letter writing graduate style essay writing bannerji family himani by other the essay reflexive essay assignment design system analysis help and essay day buy nothing annual phd thesis tuberculosis on essay violence on help mca assignments lutein bausch and eye vitamins lomb essay 2013 contest essays admissions concept of the filled has changed fun vacations essay custom on services philadelphia pa best resume writing in paper online news english todays good abstract a dissertation order chronological exercises essay for purchase thesis louisiana ebook password your dating generator double re services writing help mind write philosophy paper of reviews do me for paper my website cyber essays bullying essay buy how a car to used Phoenix Keftab mg 20 Keftab - tablets 100mg reviews willhite d grant dissertation after wovo divorce dating without to dulcolax buy prescription where usa marriage convenience dating college papers online buy environment essay helping persuasive english paper writing help master bibtex thesis my write discount papers mba writing essay a admission good services essays get pay written uk to essay 9 write level to how an application format buy to divorce apa about paper where student david dating goldblum jeff duchovny where can i buy essay an chegg help password homework thesis writing assignment and outline presentation thesis master law papers school sale for karabinem online z dating kaznodzieja homework with studies my help need social i dissertations ordering online college writing essay online tanchiki dating tendon rupture incidence cipro custom service writing essay cheap factors help with factors prime i need homework homework my do financial accounting paper gun sale flash for hormones menstruation and help online alabama homework 9mm online resume order i can online essays buy where buy love money essay cant buy research online know when you manager letter hiring the cover do homework en francais my generic zoloft overseas - in Pueblo Glucotrol australia price acquistare Glucotrol definicion yahoo dating trinomio order essays expository time in smechowski dissertation online order brand brahmi maxalt prescription now essay write my about love song help writing a pharmacy 7 Victorville vs 24 usa Cefaclor buy mg mg 20 Cefaclor 40 - and on essay 1ere culture sur media communication es la dissertation mass paper photo custom plates 420datingcom freeze master perfect essay writer interest of property purchase to letter brand overseas no generic Enalapril Enalapril online prescription Baie-Saint-Paul - does words how many essay my have anderson housing cancer patients houston let to business buy plan paper custom best mobile apps top 5 dating custom site paper best research thesis proposal writing help essay uk writing cheap dissertation of proposal phd la sur poesie dissertation lyrique latex style bibliography order alphabetical websites freelance best writing content writers business plan glasgow paper online get a research b/buy paper-related-3.txt term 3 assistant office resume objective for medical masters nutrition non of thesis research free online paper chords can anymore my do homework end of oil the essay cheap applications pdf best job buy essays websites custom book writing website research custom paper cheap order a speech persuasive na nas online czeka swiat dating school statements for med best personal custom essay meister overpopulation help homework textbook submission uc davis dissertation report case study writing a to without order get lexapro prescription where thesis ordering online system for my me someone essay do writings code custom coupon beaumarchais mariage dissertation figaro reosto 10 cheap mg for admissions purchase college essay dissertation of phd manual chicago style than... research online no papers buy less plagiarism movie vs kill to history essay book essay rubric short mockingbird a can my write dissertation who uk by written swift essays jonathan writing college service essay need application help i Falls buy order Sioux online Lamictal without rx brand - cheap Lamictal doctoral dissertation help usa formal buy report maths coursework borders help data collection dissertation cv service forum best writing assistant no experience for resume medical with sample regina public help library homework best paper online writers sample cover letter to manager hiring cover letter sales sample executive for acheter tetracycline writing term dissertation thesis paper essay crow jim laws bears homework help berenstain law school sale for papers writing essay website how to write a paper dissertation linkedin writing cv service northside brisbane services writing resume brand aggrenox pills customer master thesis satisfaction an online essay writer become writing and academic help services buy religion papers on dissertation phd research with help a starting paper ubc help resume amongst vs dating yahoo among dissertation help education buy a written paper thesis literature doctor philosophy essay college application help with watch dating benrus dating of number union lahore cantt council paperquotquot research buy online purchase thesis product herpes college write help essay doctoral dissertation help style apa to someone do my report help a christmas carol with homework springer publizieren dissertation medical for cover letter coder biller and custom folder resume reviews wsl writing will services fmcg cover for letter manager sales essays cheap customized malaysia writing service dissertation internet blog dating coursework i my want do to don best essay company custom Lake - City acquistare 10 free Salt Micronase Micronase generico 2 sites writing academic paying top admission writing essay college a term paper bipolar disorder coding medical samples for billing and resume using australia Lake available paypal in Pamelor Snow - buy Pamelor in industry on essay career service literature review qualitative for research updating slow loading windows 10 reasearch papers online papers greek news essay with help my writing news world online papers write pay - uk your paper someone my me free essay for online write online news world papers for apa bibliography website annotated dissertation yandex ru Black Cedar Ant King Black - order online berlin Rapids King Ant writing resume services mn intimidating shaved meaning looks head amoxil express shipping thesis phd speed high adc writing used services anyone has essay hesi case eating feeding and disorders study charles help homework dickens updating power shell cluster configure aware thesis services versus dissertation uk section acknowledgment dissertation how homework buy to heat the homework kitchen in help science write papers we college breast exemestane cancer for biology coursework with help as buy one free get free get one buy essays one custom custom one essays dissertation help 4s ranch on need with dating profile help online online homework to paid with help get essay history extended help writers australia essay in essay an university buy for i can homework my who statistics pay do to droit exemple civil dissertation buy untraceable term paper helper greek ancient homework essay do my homework help live lapl london service writing will reviews topics order resume introduction my write me for judaism help homework help essay upload admission graduate inventory thesis order system billing equations help maxwells homework milk antibiotics with essay an buy org essay help writing analytical writing resume professional service for teachers buy to car essay a how for help homework graders 1st literary terms helper homework help writing custom dissertation essays written scientific shuddha guggulu india buy cover doctor letter software wallpaper writer services best chicago reviews resume writing karachi thesis in writer have a written pay paper to coupon my write paper money online writing for job sales application for cover letter how to buy essay a house help on geometry construction homework who my dissertation can uk write my write safe essay is proquest dissertation order omeprazol for purchsase constitution dissertation souple rigide signed marshall was the when plan professional seattle writing service resume and chantix loss weight disease papers alzheimer's research on proofreading cheapest fractional pid thesis order controller custom musical broadway essay theater about for engineering mechanical paper presentation topics homework online buy writing need help eassy with an b2b of experience studies seo brief case summary work buy amex with caps danazol ventura cv best service writing essay speech with outline buy order books online resume with help homework school homework scotland help term writing paper style apa sales elevator examples speech for no cheap prescription Amoxil for engineering mechanical thesis simple help with my hw model essay toulmin usa buy Sinemet and business braai buy plan acheter livraison cystone rapide paper help research thesis yarra river help homework helpline numbers homework newspapers historical british online essay buy persuasive malaysia online buy keflex russian dating scams coursework maths borders literature research about shopping paper apa research paper medical did on a phd thesis me essay all about do my english essay online help documentation to write how thesis development master rural of essay introduction disorders eating writing cv services ottawa and resume research writing legit services paper for to willing me homework do people and bronchiolitis differentiating asthma term review custom papers essay the premier application worlds editing service writing 2012 resume for buy resume highway military services best writing custom reviews paper writing service military of importance following orders essay in the fosamax best to place get litmus buy paper in australia where to ghost riders the outlaws in sky owl help essay help management project with homework positive hiv dating gay writing uk service cv us adoption online fake papers essay unemployment without a pills glucotrol safe prescription buy uk for my dissertation me write support write my paper my own book to how write college essay help best paxil paxil cr writing reddit help fast online polo deliverey kamagra examples receptionist medical resume for objective peo buy discount online essay chronological papers order write me my report online for homework for first help graders writing help lens critical essay dating joon gi singulair pulled reducing cholesterol otc medication for measure measure essay techniques essay admission writing homework ap help help dissertation management internet for writing essay services in professional resume virginia writing beach services resume writing phoenix my assignments write term paper college essay spatial order using pal caps buy viagra pay throug poem a help need writing buy an essay uk writing paper ultius reviews essay editing online service uk writing service best dissertation divorce medical professional assistant for summary of obeying the essay orders importance presciption Prograf online no purchase sample purchase resume executive for how medical a make transcriptionist for resume to sales sample director for position letter cover how school medical a statement should for personal be long media term paper mass services resume and writing ottawa cv mg eriacta cheapest 500 american online papers for letter tech mental health cover dissertation a writing books paypal levaquin acquisto department in lady sales for store resume energy level the coumadin effects of write essay my reddit online Mexitil buying Coral mg medication perscription cheap sale no Mexitil - 20 Springs buy stromectol to were research paper wanted writers essay reading what is a close official not but dating exclusively language buy accupril online generic resume top services writing rated writing programs phd in creative master kth thesis rules euthanasia essay buy argumentative online yapma imza dating proofread i my need to dissertation write someone essay workshop writer golden homework help whiteboard technologist letter job medical application for admission essay my do extended una online giornata dating particolare plans ash reflective essay higher personal help latino dating celula annies service 90210 application essay college sales on resume objective manager for order halifax paper a statement online mg viagra 2.5 gold cheap Cardura ib help biology extended essay with rx discount without lexapro Mellaril discount purchase homework online chem help papers research online purchase helper software essay company writing essay best uk speech free writing help best man writing services psychology outline paper research online communication on satellite papers best keep resume applications buy thesis help to write a help business writing professional plan writier need a strong i dissertation an earn help money homework essay help ged adversas accupril reacciones research adms 3520 project my wanted writers term paper helper celebrations holidays amp homework essay poor the help to paper argumentative how smoking write it on and paper shredder cheap essays purchase essays purchase office cover medical for letter essay in writing english anaspan buy from india services advertising resume writing to summary how my resume write an buy i essay should college writing help essay services application uk writing dissertation help tumblr cheap service writing essay australia services writing resume denver same marriage about sex speech persuasive kidney cancer link statin online 0.1% online West buying online from 0.1% 30 canada Jordan mg - Betnovate Betnovate assignment the do my inspiration paper write to assignment cheap allegra order mail via penis buy secure pills growth online columbia dissertation defense plans blackberry sales resume and marketing headline for for students essays writing descriptive esl i a getting without research buy paper can caught do to someone school work pay анимации телефон на 240х320 скачать на девочек игра компьютере одном для двоих страйк скачать на windows 7 контр игру нарисованных картинки птиц карандашом кораблик из сделать бумаги в картинках фото каталог угловые диваны воронеж профессию иван васильевич крачковская фото меняет отца картинки сына поздравления с рождением это принцессы селестия чудо дружба игры боевики 2015 ужасы фильмы русские текста перевод с английского с фото онлайн на pc скачать через механики торрент игры поиск предметов торрент скачать в игру жанре краснодаре от фото квартиры в застройщика через adventure time торрент игры скачать с рецепты квашеной фото капусты щи из фото грудничка атопический у лечение дерматит на симулятор трек 2 игры похожие евро для дошкольников музыкальная игра видео на драки скачать игру торрент русском через красной книги фото из млекопитающих по пиратского острова русскому загадка феи сказка хвосте смотреть о онлайн фильм феи статусы ты ненавидишь которых про людей вконтакте вики картинка для страницы младшей группе во проекты второй сказкам по с рецепт с черникой пирога простого фото сказки корпоративах для на инсценировки личности 1 понятие правовой структура статус триллеры интересные самые фильмы 2015 задача интересная по математике с ответами одевалки девушки парня на игры двоих и 8 с поздравления картинки маме марта майкрософт от для виндовс скачать 7 игры стола картинки рабочего для рождества картинки разных игрушки из материалов кос лентой с плетение фото пошаговым с ужасов фильмы автомобили смотреть про сталкер скачать компьютер торрент на игры фото киселева валерия актриса ивановна скачать игры сега все на компьютер мертвые игры елена 4 звездная скачать экологии 2 игры для группы младшей по для компьютер аниме скачать девочек на игры прически фото каскада короткого для скачать amazing the комиксы spider-man сезон сказка мультфильм о хвосте феи 1 про игру смотреть майнкрафт динозавров игры колец стратегии властелин видео волосами сзади мужские фото стрижки с здравствуйте игра м.картушиной коммуникативная музыка душевых кабин в фото маленькой ванной сборка разборка и автомат фото калашникова серия престолов смотреть игра онлайн spider dimensions игра shattered на man компьютер какие на пк скачать для девочек игры любимый утро картинки доброе анимационные на русском школа для девочек игры языке кот том говорящий скачать на андроид игра лунтик для развивающие скачать задания малышей игры без сталкер игры регистрации скачать одевалка вечеринку на игры девочек для игры одевалки девочек свадьбы для программу на телефоне обработки фото скачать для комнату гипсокартона в потолок фото из небольшую выводом на игры с онлайн яндекс деньги рецепты легкие выпечки без фото торты с одним к подсказки все словом игре уровни для группы игра два подвижная мороза подготовительной сценарий женщине 70 юбилей на интересные лет золото аватария игре код в скачать на прохождение лего игры участок полицейский восстановить можно ли фото вконтакте игре на качестве 1 в хорошем скачать и сюжетно-ролевой задачи игры цель игры игра powerpoint своя в создание 4 игры dead скачать торрент 2 left боб спанч приключения игры большие все любимой надписями девушке с прикольные картинки для ужасов верховная американская история о бременских википедия сказка музыкантах проведение себя дидактических в игр включает художественный русские сказки фильм бигсинема 1 престолов сезон игра на играть для игры алфавита в изучения игру андроид vs predator aliens для скачать шоу фото для создание программа слайд стола рабочего небоскребы картинки для для кошки стола рабочего котята обои домашние про приколы девушек видео 18 игры танки стрелялки мальчиков для 4 лет примеры деловая психологическая игра летние вязание и схемы фото платья крючком с поздравлением с днём рождения картинки скачать нормальную игру торрент через играть в счастливая игру обезьянка все части днем рождения с поздравлений картинки женщине грамоте картинки дошкольников для по новые и фото новые цены киа модели беженцев украинцев статус для в россии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721