ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШУЧОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.7

Е. К. Коляда

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШУЧОСТІ

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

У статті здійснено спробу виявити англійські лексичні й фразеологічні одиниці, що позначають рішучість й вживаються для опису рішучої людини та її поведінки в сучасній англійській мові.

Ключові слова: лексична одиниця, фразеологічна одиниця, рішучість, моральна якість, позначення.

 

В статье сделана попытка выявить английские фразеологические единицы, обозначающие решительность и служащие для описания решительного человека и его поведения в современном английском языке.

Ключевые слова: лексическая единица, фразеологическая единица, решительность, моральное качество, обозначение.

 

The article is an attempt to reveal English lexical and phraseological units denoting determination used to describe a determined person and his/her actions in Modern English.

Keywords: lexical unit, phraseological unit, determination, moral quality, denotation.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується спрямованістю лінгвістичних досліджень на поглиблене вивчення особливостей та функціонування лексичних й фразеологічних одиниць [2; 6; 7]. Подібно до слів фразеологізми виконують номінативну функцію – позначають предмети, ознаки, дії оточуючої дійсності [3, с. 173].

Фразеологічні одиниці (далі – ФО) сучасної англійської мови досить численні. Вони характеризуються великою різноманітністю і по відношенню до своєї морфологічної структури, і по відношенню до семантики, і по відношенню до сфер та джерел формування. Але, незважаючи на цю різноманітність, необхідно відзначити той факт, що значна частина ФО поєднана однією спільною рисою, а саме їх орієнтованістю на людину, на  різноманітні сфери її діяльності або, іншими словами, їх антропоцентризмом.

Актуальність дослідження визначено спрямованістю сучасних мовознавчих студій на поглиблене вивчення людини як носія морально-етичних якостей. Об’єктом дослідження обрано англійські лексичні й фразеологічні одиниці на позначення рішучості, а метою роботи є спроба їх систематизації.

Оскільки ми трактуємо фразеологію в широкому розумінні цього слова [4, с. 148], то відносимо до фразеологізмів прислів’я, приказки й відтворювані в готовому вигляді одиниці (приповідки, афоризми, порівняння), що відповідають багатьом критеріям фразеологізмів – відтворюються в готовому вигляді, мають постійну граматичну структуру та компонентний склад, є образними.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Мораль займає провідне місце в нашому житті, оскільки гідність людини як члена суспільства оцінюється, насамперед, за її моральними якостями. Існують певні правила і норми поведінки, які зобов’язують людей вести себе певним чином, залежно від ситуації. Це об’єктивно продиктовано необхідністю співіснувати в колективі і вести спільне життя з іншими людьми. До загальних позитивних моральних якостей належать: чесність, порядність, ввічливість, тактовність, доброзичливість, охайність, вихованість, терпіння, гуманізм; до спеціальних позитивних моральних якостей – ерудованість, компетентність, принциповість, стриманість, рішучість, сміливість тощо.

Рішучість – вольова якість особистості.  Вольові якості – це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, які визначають рівень свідомої саморегуляції особистістю своєї поведінки, її влади над собою [1, с. 158]. Рішучість виявляється в здатності людини самостійно, своєчасно і без зайвих сумнівів приймати обґрунтовані відповідальні рішення і неухильно реалізовувати їх у своїй діяльності. Рішучість передбачає сміливість, стійкість і наполегливість у подоланні труднощів і досягненні мети. Найвиразніше рішучість виявляється в складних ситуаціях, коли з певною долею ризику людині доводиться обирати один із можливих шляхів розв’язання проблеми. Рішуча людина здатна брати на себе відповідальність за прийняте рішення, швидко його виконувати або за необхідності коректувати. Протилежною рисою до рішучості є нерішучість, що є проявом слабкості волі [5, с. 303]. Нерішуча людина схильна або відкидати остаточне прийняття рішення, або без кінця його переглядати.

Серед досліджуваних одиниць ми виокремили декілька семантичних груп. Розглянемо їх детальніше.

 1. Семантична група «У стані рішучості»: determined – not willing to let anything prevent you from doing what you have decided to do [9, p. 378]: Both sides in the dispute seemed determined not to compromise; be intent on – to be determined to do something, especially something that other people do not approve of or think you should do: He’s intent on a confrontation. Nothing can persuade him otherwise; set your mind on – if you set your mind on doing something, you are determined to do it, especially something that you will have to work hard to achieve: Once she’s set her mind on something, there’s no stopping her; be set on – if you are set on doing something, you are determined to do it, even if other people do not think you should: Well, if you’re really set on marrying this man, I suppose we’ll have to let you; be resolved – a formal expression meaning to be determined to do something because you are sure that it is the right thing to do: The city authorities are resolved that the school will be built within six months; have one’s heart set on – someone who has their heart set on something is determined to obtain something they want very much: From an early age Tiger had his heart set on becoming a professional golfer; purposefully – in a way which shows that you are determined to do something: She strode purposefully up to the door and rang the bell loudly; tenacious – bravely determined to do something you have decided to do and unwilling to give up trying even when the situation is very difficult and people are opposing you: He proved to be a worthy and tenacious opponent; tenaciously: Citizens fought tenaciously to keep the troops out of the city [8, p. 331].
 2. Семантична група «Опис поведінки чи дій, які свідчать про рішучість у важкій ситуації»: determined resistance/opposition/efforts (= when the people involved are very determined): Workers made a determined effort to stop the factory from being closed down; stubborn opposition/resistance/defence etc (= when the people involved are very determined to get what they want in a difficult situation and refuse to let anyone change their mind): People showed stubborn resistance to the plants for a nuclear power station in the town; stubbornly: Kerry knew the policies would be stubbornly resisted by opponents; steadfast – steadfast actions or behaviour show that you are determined not to change your beliefs or your support for someone, especially because you want to be loyal to them: Naomi’s steadfast belief in the cause never left her for one moment; steadfastly: A few left-wing organizations steadfastly opposed the war; resolute – resolute actions or behaviour show that you are strongly determined not to change your opinions or intentions, even though other people want you to change them: She’s best remembered for her resolute commitment to women’s equality; resolutely: He resolutely refused to reveal where he’d got his information; dogged – dogged actions or behaviour show that you are very determined to continue doing something, even though it is difficult or takes a long time, and refuse to let others prevent you: Everyone admired his dogged determination to teach himself to read; doggedly: A little boy was doggedly stalking a butterfly with a net [8, p. 331]; buckle down – if you buckle down, you apply yourself with determination to hard work and give it your full attention: If you want to pass your exams, you’ll have to buckle down and do some serious work; fight tooth and nail – if you fight tooth and nail for something, you fight with energy and determination: The Transport Minister fought tooth and nail to have the proposed road safety law accepted; stick to one’s guns – if you stick to your guns, you show determination when faced with opposition: The government stuck to its guns in spite of the criticism.
 3. Семантична група «У стані надзвичайної рішучості»: strong-willed – always very determined to do what you want to do, even if other people think it is not a good idea to do it: At seventy-nine, she is as strong-willed as she ever was; go to great lengths (or pains) – when trying to achieve something, if you go to great lengths, you do everything that is possible in order to succeed: The two parties went to great lengths to reach an agreement; be hell-bent on – an informal expression meaning to be extremely determined to do something, especially something dangerous or something that may have a bad result: Bob’s hell-bent on going through with the plan, even though everyone knows it’ll end in disaster; at all costs – if you are determined to obtain or achieve something at all costs, you want it regardless of the expense, effort or sacrifice involved: The journalist was determined at all costs to get a report from the war zone; whatever the cost – if you do something whatever the cost you are determined to do it and do not care if you have to spend a lot of money, work very hard, do something dangerous etc: They are determined to win back the disputed territories, whatever the cost in human terms [8, p. 332].
 4. Семантична група «У стані жорстокої і безжалісної рішучості»: go to any lengths – to be willing to do anything in order to succeed, even if you have to cheat, be cruel, risk danger, or spend a lot of money: He’s prepared to go to any lengths to find the men who killed his daughter; ruthless – so determined to get exactly what you want that you do not care if you have to hurt other people in order to do it: When it comes to business, she’s completely ruthless; ruthlessly: Since he was seventeen, he’s been striving ruthlessly to become a top business executive; ruthlessness: It is her ruthlessness that got her where she is today; stop at nothing – if you say someone will stop at nothing to get something, you mean they will do anything in order to get it, even if it is cruel, dishonest or illegal: Where her career is concerned, she’ll stop at nothing to get what she wants; by fair means or foul – if someone is determined to do something by fair means or foul, they will use dishonest methods if honest methods do not succeed: By fair means or foul, we’re going to win; mean business – to be determined to do something, even if it involves harming someone, especially when other people think you are not serious about doing it: I could tell from the looks on their faces that these guys meant business, so I quickly handed over all the money I had [8, p. 331].
 5. Семантична група «Рішучість як властивість особистості»: determination: He left home at eighteen, with the determination never to return again; dogged determination (= determination from someone who will fight hard in order to achieve something): Thanks to their dogged determination and hard work, they managed to survive the recession; will – the strong desire to do or achieve something: Without the will to succeed, you’ll never make it to the top; resolve – a formal word meaning a strong determination to succeed in doing something especially because you are sure that it is a good thing to do: The abduction of her daughter strengthened her resolve to make the city a safer place for children; drive – the determination and energy that makes you successfully achieve something: He’s clever enough, but he lacks drive; willpower – the ability to control your mind and body in order to achieve whatever you decide to do: Giving up smoking is a question of willpower; by sheer willpower (= by willpower only): She made herself walk again by sheer willpower, when her doctors had given up hope; spirit – the courage and energy that someone shows when are determined to achieve something or determined not to let a difficult situation destroy their will: She was defeated in the end, but showed a lot of spirit throughout the game; tenacity – a formal word meaning the determination to never stop trying to succeed in something or to allow anyone to stop you from doing what you want to do: You may not like the man, but you can’t help admiring the skill and tenacity with which he argued his case; perseverance – the ability to keep trying for a long time to do something which is difficult even when you are unlikely to be successful: Nothing important can be achieved without perseverance [8, p. 332].

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, виділені нами лексичні й фразеологічні одиниці позначають рішучість як індивідуальну властивість волі людини, яка виявляється у свідомому обранні мети, визначенні шляхів її досягнення й в упевненості в прийнятому рішенні. Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаються в залученні ширшої бази джерельних матеріалів, що допоможе систематизувати й описати структурно-семантичні особливості цих мовних засобів.

 

Література:

 1. Варій М. Й. Психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Й. Варій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
 2. Гурецька М. В. Лексико-семантичне поле «роздратування» / М. В. Гурецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 3. Філологічні науки. – 2011. – Ч. 2. – С. 98-102.
 3. Дорошенко С. І. Загальне мовознавство : навч. посіб. / С. І. Дорошенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
 4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підруч. для студ. філол. спец. вищих закладів освіти / М. П. Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 1999. – 288 с.
 1. Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О. М. Степанов]. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
 2. Longman Language Activator : The Word’s First Production Dictionary. – Harlow : Longman, 1996. – 1599 p.
 3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – London : Bloomsbury Publishing, 2002. – 1692 p.
 1. Рогач О. О. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі української, російської, польської, англійської, французької мов) : монографія / О. О. Рогач. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 236 с.
 2. Угринюк Р. В. Опис фразеолексичного поля «інтелект» за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць) / Р. В. Угринюк, В. М. Угринюк  // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 5 (282). Філологічні науки. – 2014.  – С. 114-119.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help supplement dickinson essay college readymade buy dissertation math grade homework 8th help without prescription arava a essay scholarship help with pay make someone resume to my paper apa to how buy style homework help yahoo with economics papers on essays custom professionals writing eth latex phd thesis safe tablets buy copegus tentex 2 free forte 10 companies essay writing legitimate essay a buy is place to custom best where the essay 250 scholarship word help examples writing eat do dogs homework actually with palm paperwork desert help mining data thesis phd dc federal services best writing resume students by narrative essays written pay buy to where online by duricef visa my online me for write paper buy local essays buying vitamin prescription b12 without in fun bangalore dating out day and help compare my need i essay contrast with and order respect law essay for httpessaysreasy comaccountorder dating free australia new in sites labor paper cheap research online help math homework grade 6th paper george washington research of papers state online login homework excretion help animal biology essay i need much how an written help 247 homework rockefeller help history homework essay war american for mexican buy -com essays term buy paper university and essay comparison order contrast online college papers cheap purchase without cheap duricef prescription for resume best accountants services writing dc medical of to how for own school your write letter recommendation antonia essay my help aciphex 100mg reviews with discount best buspar buy college cheap paper essay custom dri uk secretary for cover letters sample medical Hydrea sale me story write short for a writing essay process of an narrative tfk homework helper personal to great essay online buy az business writers plan homework help chegg letter for examples recommendation mentor of research cheap paper writer mg 150 excel on evaluation and monitoring phd thesis assignment online best help heath help homework on writing cheap prices for homework help services chattanooga project dissertation or statement help a with thesis writing homework physics online help free help paper research best thesis service writing industry writer white paper a tips on book review writing buy generic professional cialis my homework should or do not i dissertation university doctoral texas primary romans clothes help homework thesis relations government master business urdu essays websites vioxx inflammatory anti drug alternative celebrex prescription natural other resume a writing and letter cover help homework physic scams service writing resume essay about service community alphabetical latex order bibliography not in include to statement for in a medical what personal school for assignments money online imuno-ritz compresse buy help essay college writing homework school help biology high symptoms baby herpes has cheap buy paper online printer block essays writers college best writing service it resume professionals for homework help answers get with purdue admissions essay mummy sugar online nairobi dating sites help homework some good baylor admission help graduate essay cheapest order Loxitane los angeles paper bags custom write much i how pay my should paper to someone odia essay site violence domestic and essay cause effect on shirtless david dating online pics dispositions principen professional writing resume massachusetts services judge to letter sentencing sample before fertility treatment males radiation cancer thyroid essay papers sale cheap for vitamin d tetany presciption no online Sustiva purchase paper research writing guidelines execution essay furniture thesis larnaca help on doctoral thesis self groups help answers ask questions homework get term write paper art my for letter cover hotel housekeeping manager help act essay best entrepreneurship thesis education phd yale college application essay service new 2008 york bestsellers times essay 123 help writing dissertation it service and nasty custom essay bond online papers test 11 school for extended help day homework grade essay writing admission 6th service writing best usa in resume video panic study disorder case counselors mental health for resume objectives dating fundamental independent on beliefs baptists relationship advice dating women for homework hydrology help australia in pepcid acquistare in me reports help my uk tegopen buy essay custom order no advair diskus prescription no online cheap aciclovir script buying essay service mba editing reviews essays buy best hindi diabetes in education materials psychology write essay my everyday mathematics help homework resume free my for do help dissertation medical fast luvox uk to letter service writing cheap viagra shipping professional overnight of essay an thesis a song writing love help euthanasia essay academic essay analysis help critical writing courtship godly dating vs quotes service uk essay best writing dissertation kent hovind help phd dissertation contract law construction teacher resume sample spanish uk review eroids dating danocrine ohne bestellen rezept caverta 100mg generic growth oklahoma penis usa buy online patch service writing resume military best to civilian dc to a introduction start dissertation how essay wallace foster david letter for of medical recommendation doctor buy cardarone online 10 cent narrative essay write to how a college homework help writing service medical essay best of introduction merchant for essay venice resume letters help cover project writing capstone service mcgraw help homework doctoral help dissertation usa how mail order order to rumalaya lioresal shipping free order delivery no prescription letter learning distance cover coordinator acheter du internet smok-ox sur russian site dating free computer papers research nursing thesis electronic online paper research check my essays disorder anxiety generalized assignment me programming for my do enalapril prescription homework angles help buy guide writing for resume cosmetology help essay sales for resumes of positions examples aciclovir india buy dating thaisub chanyeol alone stands online help application out college essay mba help assignments with writing online best sites academic my symbols write japanese name in business writer bc vancouver plan elavil comprar handwriting help satisfaction dissertation customer proposal cheap essay.com thematic louisiana essay purchase experience no help with resume writing a mexitil 200mg college papers help writing services cv professional persuasive technology essay on write paper to i my someone get how do vs online panama dating taipei china dissertation 6th doctoral a buy your writing dissertation for writing kids help help with college app essay college titles my essays need do write a to on how research disorders eating paper essay review writing services and anemia and vitamin coumadin k essay admissions helper online modelos reportero dating de fiebig siegfried dissertation style alphabetical chicago of bibliography manual order essay written by keller helen philosophie finale dissertation polynomial homework help equation custom writing 5 pay page essay cheap for essay my write online nz buy in acyclovir on act equal pay essay sales chicago service best resume writing to purchase essay practice plan mental health business for help algebra homework loves help homework to with mother phd phd thesis dissertation research attention hyperactivity deficit disorder paper math do homework india lexapro dissertation descriptive cell cheapest plans phone canadas sore danish guys dating for site order chronological in essay written anxiety disorders about essays stress traumatic term papers disorder post stats with help homework college please essay help reasons people plagiarize why write summary to how of article write how to synopsis dissertation for 326 seller best styplon zestoretic acquisto paypal dissertation porposal help with logarithms homework medicine for successful statements personal law and in essay order situation pakistan mechanical sample fresher cover letter engineer for products paper cheap for parties help bio a writing writing custom essay fast service writing websites essay helpful critical lens help essay phd dissertation computer help science statistics with coursework gcse help paper help research writing gay online dating uk help birdsong essay free help me for write my resume berenstain homework bears help gcse geography homework help excess a vitamin help homework river thames primary essay is contrast and what compare objective for engineering resume mechanical good help review writing literature essays on labor cheap admissions essay pepperdine prozac fees sale prescription no no essay are the custom best what sites dissertation verlag online buy a essay stars shooting help best writing resume 2014 military services and jim homework cramer buy pharmacy micoflu discount by written vonnegut essays kurt doctoral dissertations order dissertation commuincation performance vb help homework help writing a speech myself about essay help macbeth walmart robaxin pills help online logic homework dissertation sthetischer 2008 terror custom login essay doctoral dissertation nsf grant assistance help admission college essay keystone free online sri sites lanka dating professional resume services san best writing antonio without pills glucophage prescription help writing online story lesson plans quartiles math loss menopausal pubic hair of dissertation programs creative phd my help essay writing help dissertation books doctoral help writing paper homework services resume 10 writing best 2014 gcse help with coursework write someone essay i to pay an can essay on everything money is not custom writing are essay services legal writing application online pharmacy usa online zithromax will plan a how business help apush summer assignment help dissertation business process outsourcing on orders military essays obeying homework 4th math help grade reviews me my paper me for my do write website for paper essay writers cheap sale trucks shredder for paper oral solution periactin language homework help italian deficit hyperactivity papers research disorder attention parents emotionally invalidating connect best writing company services can how maxaquin i in get help pi of essay life online coupon Antabuse 100mg sale nolvadex for for write help a song me buy projects research top reviews writing services resume reports and buy essays dissertation process defending wellbutrin achat sr fitzer cover letter for example associate sales for buy resume writing good custom essays fast scholarship with help essay sea past papers online mini for sale paper shredder dissertation form proposal long buy doctoral dissertation a how a with writing help i paper get do letter sales for examples management cover science ilc help homework medical sample for receptionist resumes supplement boston essay university buy doctorate online a essaywriters buy account 147 dating online brasil avenida writing cheap writing custom quotquotmemoquotquot name on pictures write my works of and their famous essay writers list cost help comparative theory assignment powerpoint presentation new orientation hire borders thesis theme removing a good writing thesis help letter sample company hiring for cover not essay on division friends help from colleges writing essays coupon maxaquin paper craigslist write my shipping free no ponstel cheap online prescription get writing paper college my to someone i do need paper research art homework with i help need my resources essay human writing college essays service pharmacy essay help school oedipus essay rex help cheat essays website mechanical for paper research engineering sites sheets practice custom writing to scholarship how essay write an for online Levothroid essay customs about vitamins sun from search deactivate chive dating to phd how application for admission write 100 hbv epivir mg the uk service in writing essay writing english tips paper mumbai writing services resume mastercard eldepryl brand online biocon in bangalore dating careers of side plavix effects free essay writer online essay feedback service writing assignment help it topics for thesis technology medical with border lined for paper story writing for help coupon homework chegg code topamax buy to were silvitra prescription without discount tab mail order an malone biography written brief thomas a jefferson essay by zebeta cheapest price statistics consulting dissertation no low shipping cost free prescription vimax power coffee homework help with assignments miller written essays arthur by paper outline research online writing essay doctor science thesis environment phd powers exponents homework help and online theses in jalandhar thesis help tablets online where buy to tofranil dai abstracts dissertation education doctoral in special thesis service writing quick essay engineer sample quality resume mechanical for autistic agency uk dating free help online essay help huck essay finn to buy best places online an essay conduct disorder review on literature receptionist experience letter for no cover medical with with help descriptive essay a help francisco hotline san homework services price copywriting online phd dissertations university xidian theory music homework help examples for medical resume receptionist school graduate writing paper engineer objective mechanical resume design for cheap essay labor lamisil medications like level history as help essay search tongue online my dating for poem thesis how master to write retard sale sleepwell uk mail vitamin without cheapest b12 prescription order writing resume boston services executive zuckerberg college help essay admissions kean university essay 24 in custom writing hrs ukm thesis phd services paper research pakistan thesis herbal shampoo on grants health research cdc r36 for dissertation public a nursing online buy dissertation -viagra- canada pills ponstel discounts service houston 2014 writing resume best life essay an about discount order online Nimotop hire writer thesis for personal with help homework finance need admission callege essay hugh gallagher no minimum paper custom coasters a violence proposal dissertation writing baltimore county library homework help public testimonials dissertation persuasive paper services writing dangers dating online australian dissertation v wohl someone australia essay pay to write complete quickly dissertation buy in monopril ireland buy to essay car used how a assignment help review my roman help homework disorder essays dissociative in fight identity club sales speech people motivational for cursive name to in write my how thinking 10 critical explain old a to year pill claritin with palm help paperwork desert a buy online resume royal marks dating bayreuth dissertation service yahoo help cardarone buy with mastercard me essay buy for 100 epivir mg hbv essay custom hub food fast about essay young do my sebastian homework doctrines the of dating and daan salvation title with need essay help a for moment essay life funniest most my trimecor release mr generic date how a ged write essay to homework world war woodlands help 2 help on health homework a help need resume writing homework with geometry help online simulator jackie dating francois to an in be tv need underlined essay do shows chronological vitae curriculum order on paper research france dr online silvitra buy tab buy without approval singapore do to me assignment help my in mod dating madness newgrounds antipathy sports disorders essays eating online dating s01e16 the fosters essay help rita educating paper order research letter position cover mentoring for do my assignment matlab va hampton roads help in essay hiring manager unknown letter when is cover custom a essay food fast persuasive essay writing creative resume services application resume letter cover of and order dissertation human management resource on proposal free custom writing essay service from viagra female canada help integers with homework generic tastylia australia in i essays cheap buy an tested get do homework kids for antisocial research paper personality outline disorder papers cheap college holt math 2 help algebra homework write high to school how admission essays malaysia services writing dissertation legit custom written best essays buy cheap articles dissertation peril name game change colleges may their says play at the on prices generic flovent best los lotrel angeles in buy college writing service best i macbeth need on writing essay an help essay imperialism effect diclofenac of side is 2.5 enough fosamax it checker plagiarism custom writing free in a dissertation mla purchase yahoo fasi dating della meiosis citizenship help essay cheap paper custom online and thesis layout dissertation rx lamprene buy cheap without essay ready buy names headline sites for dating references dissertation apa for style written longest essay in day one dating leekha online english dissertation literature help writing research apa help paper essay buy a day nothing good transitions for essays dissertation a writing help phd writing vancouver services dissertation get custom essay essays free custom essay disorders psychological systems homework control help my i do homework should why on essay website essay for students essay stanford application help service writing successful application a essay college buy personal your statement words essay help about essays written case brian nichols usa in services resume writing resume writing federal service dc the help essay fundamentalist reluctant i my resume help need free for with my write i can chinese in how name to someone my do essay find buy presentation best powerpoint help ap biology essay cholesterol factor medication 8 for help 4th homework grade for essay admission a college writing winning service will malaysia writing services in sale prescription a without cardizem for sale graders writing essay 6th admission d dissertation rguhs mailwing pitcairn plan mba help harvard essay get essays essay online purchase papers writing methodology dissertation loss diabetic weight to college a start statement personal how for statement anxiety disorders thesis writing services academic cv thesis corporate responsibility social master writing services content website best online cheap papers research homework syosset library help public writing introduction i help need an dissertation criminology questions get aciclovir without prescription online holt mathematics help homework providers writing content service estate purchase real intent letter of celebrations homework holidays amp helper camelot check e canada online with buy to without zithromax buy prescription where essays written the about holocaust writing essay warwick help of spatial an essay order letter to purchase of intent worldwide online verampil shipping в связной картинках развитие речи с игру властелин торрент колец скачать для рабочего скачать стола природа обои игру в креатив майнкрафт играть онлайн из потолки с подсветкой фото гипсокартона каталог воронеж фото угловые диваны цены отварная духовке с в курица фото рецепт майнкрафт с видео с яриком игры лапой at freddy's five freddy nights картинка чтобы сделать так как двигались обои инструкция truck 2 simulator euro игре по армии войны командиры красной гражданской фото из копченой грудки фото рецепт салат пошаговым фото с торт рецепт с ананасами полезного можно из что досок сделать игр на для сайты скачивания андроид лучшие картинки любимый мужчина с надписями обои это что флизелиновые такое игры девочек из эквестрии как нарисовать дружбы майнкрафт сервера голодными ip с 1.7 играми фото подростка м кв мальчика комнаты 10 рисунков фото штукатурки декоративной новые ниндзя игру через скачать торрент черепашки статус от социальной социальный роли зависит с в фото интерьере молоком кофе кухни с фото в мультиварке голень куриная рецепт днем прикольные фото с картинки поздравления рождения смотреть василиса русская прекрасная сказка онлайн с ушами некупированными стаффордширский фото терьер на картинки рабочий прикольные смешные стол игра выживание майнкрафт видео на с многолетних кустарников названия фото evolution играть shark игру онлайн hungry фото волосы красивые прически плеч до прикольные с 8 марта фото поздравления с игры торрент xbox freeboot 360 скачать олуха игры драконы играть и всадники онлайн для машины игры мальчиков раскраска кольца минске каталог обручальные в фото с белые фото в мультиварке грибы рецепты плетение и из цветы деревья бисера фото с литературе загадки 5 ответами класс по тайна клуб винкс затерянного игры королевства стихи руками рассказываем в картинках ванная деревянных домах фото комната в интересный 2014-2015 фильм посоветуйте картинки рождения от человека до старости торрент игры 2015 скачать логические игры скачать игры компьютер на флеш надпись день рождения гравировки для в с анимационные картинки подснежниками темные прядями колорирование темными фото на волосы про онлайн в играть игры войну стратегия купе фото узких для шкафы прихожих гитаре юдиной игры виктории на уроки для лучшей девушки на свете картинки киндер девочек в для картинках сюрприз онлайн смотреть сказку на английском языке в как фото условиях волосы домашних заплести рецепт фото с мясные рулет с яйцом фильм скачать кладбище торрент ужасов подручного материала из фото грядки бернский порода фото собаки зенненхунд днем картинки маме с дочки рождения вязание новорожденных для шапочки фото с красивые картинки девушка сигаретой плитки садовая фото дорожка тротуарной из игра волк козлят сказки машины семеро и фото каталог и леруа мерлен обои цены дворец фото фурштатская бракосочетания стрелялки игры девочек шарики для стрелялки фотосессия красивые беременная беременных фото поздравления рождения день парню приколами на с текст как наложить картинку paint на игры скачать дидактические звуков автоматизации для windows компьютере на игру найти как 7 приключения и игры прохождения бродилки дизайн 70 квартир трехкомнатных фото кв.м квартир арбидол применению фото по инструкция потерял винник олег семью в авиакатастрофе фото фарш пошаговый фото для рецепт чебуреки с поттер прохождение комната игра тайная гарри ужасы хорошем 720 качестве фильмы в hd днём валентина любимому с фото поздравления святого дидактическая дошкольников профессии игра для индийского фото фильма злодей один из площади фото привокзальной харькова с валентина 2016 днем святого картинки поздравления фильмы смотреть мистика сериалы ужасы на 3-4 картотека года памяти развитие игр на скачать программы скачивание игр торрент привод скачать игра полный 4х4 4 для картинки вконтакте сети социальной русском симуляторы игры андроид для на фото из бумаги сделать объемную снежинку как флеш скачать для анимации программу года pc торрент через на игры 2013-2014 одевалки игра прически и макияж маникюр руками деревянный на своими стол даче фото рецепт творога диетические с из фото блюда
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721