ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШУЧОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.7

Е. К. Коляда

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

 

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШУЧОСТІ

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

У статті здійснено спробу виявити англійські лексичні й фразеологічні одиниці, що позначають рішучість й вживаються для опису рішучої людини та її поведінки в сучасній англійській мові.

Ключові слова: лексична одиниця, фразеологічна одиниця, рішучість, моральна якість, позначення.

 

В статье сделана попытка выявить английские фразеологические единицы, обозначающие решительность и служащие для описания решительного человека и его поведения в современном английском языке.

Ключевые слова: лексическая единица, фразеологическая единица, решительность, моральное качество, обозначение.

 

The article is an attempt to reveal English lexical and phraseological units denoting determination used to describe a determined person and his/her actions in Modern English.

Keywords: lexical unit, phraseological unit, determination, moral quality, denotation.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується спрямованістю лінгвістичних досліджень на поглиблене вивчення особливостей та функціонування лексичних й фразеологічних одиниць [2; 6; 7]. Подібно до слів фразеологізми виконують номінативну функцію – позначають предмети, ознаки, дії оточуючої дійсності [3, с. 173].

Фразеологічні одиниці (далі – ФО) сучасної англійської мови досить численні. Вони характеризуються великою різноманітністю і по відношенню до своєї морфологічної структури, і по відношенню до семантики, і по відношенню до сфер та джерел формування. Але, незважаючи на цю різноманітність, необхідно відзначити той факт, що значна частина ФО поєднана однією спільною рисою, а саме їх орієнтованістю на людину, на  різноманітні сфери її діяльності або, іншими словами, їх антропоцентризмом.

Актуальність дослідження визначено спрямованістю сучасних мовознавчих студій на поглиблене вивчення людини як носія морально-етичних якостей. Об’єктом дослідження обрано англійські лексичні й фразеологічні одиниці на позначення рішучості, а метою роботи є спроба їх систематизації.

Оскільки ми трактуємо фразеологію в широкому розумінні цього слова [4, с. 148], то відносимо до фразеологізмів прислів’я, приказки й відтворювані в готовому вигляді одиниці (приповідки, афоризми, порівняння), що відповідають багатьом критеріям фразеологізмів – відтворюються в готовому вигляді, мають постійну граматичну структуру та компонентний склад, є образними.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Мораль займає провідне місце в нашому житті, оскільки гідність людини як члена суспільства оцінюється, насамперед, за її моральними якостями. Існують певні правила і норми поведінки, які зобов’язують людей вести себе певним чином, залежно від ситуації. Це об’єктивно продиктовано необхідністю співіснувати в колективі і вести спільне життя з іншими людьми. До загальних позитивних моральних якостей належать: чесність, порядність, ввічливість, тактовність, доброзичливість, охайність, вихованість, терпіння, гуманізм; до спеціальних позитивних моральних якостей – ерудованість, компетентність, принциповість, стриманість, рішучість, сміливість тощо.

Рішучість – вольова якість особистості.  Вольові якості – це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, які визначають рівень свідомої саморегуляції особистістю своєї поведінки, її влади над собою [1, с. 158]. Рішучість виявляється в здатності людини самостійно, своєчасно і без зайвих сумнівів приймати обґрунтовані відповідальні рішення і неухильно реалізовувати їх у своїй діяльності. Рішучість передбачає сміливість, стійкість і наполегливість у подоланні труднощів і досягненні мети. Найвиразніше рішучість виявляється в складних ситуаціях, коли з певною долею ризику людині доводиться обирати один із можливих шляхів розв’язання проблеми. Рішуча людина здатна брати на себе відповідальність за прийняте рішення, швидко його виконувати або за необхідності коректувати. Протилежною рисою до рішучості є нерішучість, що є проявом слабкості волі [5, с. 303]. Нерішуча людина схильна або відкидати остаточне прийняття рішення, або без кінця його переглядати.

Серед досліджуваних одиниць ми виокремили декілька семантичних груп. Розглянемо їх детальніше.

 1. Семантична група «У стані рішучості»: determined – not willing to let anything prevent you from doing what you have decided to do [9, p. 378]: Both sides in the dispute seemed determined not to compromise; be intent on – to be determined to do something, especially something that other people do not approve of or think you should do: He’s intent on a confrontation. Nothing can persuade him otherwise; set your mind on – if you set your mind on doing something, you are determined to do it, especially something that you will have to work hard to achieve: Once she’s set her mind on something, there’s no stopping her; be set on – if you are set on doing something, you are determined to do it, even if other people do not think you should: Well, if you’re really set on marrying this man, I suppose we’ll have to let you; be resolved – a formal expression meaning to be determined to do something because you are sure that it is the right thing to do: The city authorities are resolved that the school will be built within six months; have one’s heart set on – someone who has their heart set on something is determined to obtain something they want very much: From an early age Tiger had his heart set on becoming a professional golfer; purposefully – in a way which shows that you are determined to do something: She strode purposefully up to the door and rang the bell loudly; tenacious – bravely determined to do something you have decided to do and unwilling to give up trying even when the situation is very difficult and people are opposing you: He proved to be a worthy and tenacious opponent; tenaciously: Citizens fought tenaciously to keep the troops out of the city [8, p. 331].
 2. Семантична група «Опис поведінки чи дій, які свідчать про рішучість у важкій ситуації»: determined resistance/opposition/efforts (= when the people involved are very determined): Workers made a determined effort to stop the factory from being closed down; stubborn opposition/resistance/defence etc (= when the people involved are very determined to get what they want in a difficult situation and refuse to let anyone change their mind): People showed stubborn resistance to the plants for a nuclear power station in the town; stubbornly: Kerry knew the policies would be stubbornly resisted by opponents; steadfast – steadfast actions or behaviour show that you are determined not to change your beliefs or your support for someone, especially because you want to be loyal to them: Naomi’s steadfast belief in the cause never left her for one moment; steadfastly: A few left-wing organizations steadfastly opposed the war; resolute – resolute actions or behaviour show that you are strongly determined not to change your opinions or intentions, even though other people want you to change them: She’s best remembered for her resolute commitment to women’s equality; resolutely: He resolutely refused to reveal where he’d got his information; dogged – dogged actions or behaviour show that you are very determined to continue doing something, even though it is difficult or takes a long time, and refuse to let others prevent you: Everyone admired his dogged determination to teach himself to read; doggedly: A little boy was doggedly stalking a butterfly with a net [8, p. 331]; buckle down – if you buckle down, you apply yourself with determination to hard work and give it your full attention: If you want to pass your exams, you’ll have to buckle down and do some serious work; fight tooth and nail – if you fight tooth and nail for something, you fight with energy and determination: The Transport Minister fought tooth and nail to have the proposed road safety law accepted; stick to one’s guns – if you stick to your guns, you show determination when faced with opposition: The government stuck to its guns in spite of the criticism.
 3. Семантична група «У стані надзвичайної рішучості»: strong-willed – always very determined to do what you want to do, even if other people think it is not a good idea to do it: At seventy-nine, she is as strong-willed as she ever was; go to great lengths (or pains) – when trying to achieve something, if you go to great lengths, you do everything that is possible in order to succeed: The two parties went to great lengths to reach an agreement; be hell-bent on – an informal expression meaning to be extremely determined to do something, especially something dangerous or something that may have a bad result: Bob’s hell-bent on going through with the plan, even though everyone knows it’ll end in disaster; at all costs – if you are determined to obtain or achieve something at all costs, you want it regardless of the expense, effort or sacrifice involved: The journalist was determined at all costs to get a report from the war zone; whatever the cost – if you do something whatever the cost you are determined to do it and do not care if you have to spend a lot of money, work very hard, do something dangerous etc: They are determined to win back the disputed territories, whatever the cost in human terms [8, p. 332].
 4. Семантична група «У стані жорстокої і безжалісної рішучості»: go to any lengths – to be willing to do anything in order to succeed, even if you have to cheat, be cruel, risk danger, or spend a lot of money: He’s prepared to go to any lengths to find the men who killed his daughter; ruthless – so determined to get exactly what you want that you do not care if you have to hurt other people in order to do it: When it comes to business, she’s completely ruthless; ruthlessly: Since he was seventeen, he’s been striving ruthlessly to become a top business executive; ruthlessness: It is her ruthlessness that got her where she is today; stop at nothing – if you say someone will stop at nothing to get something, you mean they will do anything in order to get it, even if it is cruel, dishonest or illegal: Where her career is concerned, she’ll stop at nothing to get what she wants; by fair means or foul – if someone is determined to do something by fair means or foul, they will use dishonest methods if honest methods do not succeed: By fair means or foul, we’re going to win; mean business – to be determined to do something, even if it involves harming someone, especially when other people think you are not serious about doing it: I could tell from the looks on their faces that these guys meant business, so I quickly handed over all the money I had [8, p. 331].
 5. Семантична група «Рішучість як властивість особистості»: determination: He left home at eighteen, with the determination never to return again; dogged determination (= determination from someone who will fight hard in order to achieve something): Thanks to their dogged determination and hard work, they managed to survive the recession; will – the strong desire to do or achieve something: Without the will to succeed, you’ll never make it to the top; resolve – a formal word meaning a strong determination to succeed in doing something especially because you are sure that it is a good thing to do: The abduction of her daughter strengthened her resolve to make the city a safer place for children; drive – the determination and energy that makes you successfully achieve something: He’s clever enough, but he lacks drive; willpower – the ability to control your mind and body in order to achieve whatever you decide to do: Giving up smoking is a question of willpower; by sheer willpower (= by willpower only): She made herself walk again by sheer willpower, when her doctors had given up hope; spirit – the courage and energy that someone shows when are determined to achieve something or determined not to let a difficult situation destroy their will: She was defeated in the end, but showed a lot of spirit throughout the game; tenacity – a formal word meaning the determination to never stop trying to succeed in something or to allow anyone to stop you from doing what you want to do: You may not like the man, but you can’t help admiring the skill and tenacity with which he argued his case; perseverance – the ability to keep trying for a long time to do something which is difficult even when you are unlikely to be successful: Nothing important can be achieved without perseverance [8, p. 332].

Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, виділені нами лексичні й фразеологічні одиниці позначають рішучість як індивідуальну властивість волі людини, яка виявляється у свідомому обранні мети, визначенні шляхів її досягнення й в упевненості в прийнятому рішенні. Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаються в залученні ширшої бази джерельних матеріалів, що допоможе систематизувати й описати структурно-семантичні особливості цих мовних засобів.

 

Література:

 1. Варій М. Й. Психологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Й. Варій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.
 2. Гурецька М. В. Лексико-семантичне поле «роздратування» / М. В. Гурецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 3. Філологічні науки. – 2011. – Ч. 2. – С. 98-102.
 3. Дорошенко С. І. Загальне мовознавство : навч. посіб. / С. І. Дорошенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
 4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підруч. для студ. філол. спец. вищих закладів освіти / М. П. Кочерган. – К. : Вид. центр “Академія”, 1999. – 288 с.
 1. Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О. М. Степанов]. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
 2. Longman Language Activator : The Word’s First Production Dictionary. – Harlow : Longman, 1996. – 1599 p.
 3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. – London : Bloomsbury Publishing, 2002. – 1692 p.
 1. Рогач О. О. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з етнонімами (на матеріалі української, російської, польської, англійської, французької мов) : монографія / О. О. Рогач. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 236 с.
 2. Угринюк Р. В. Опис фразеолексичного поля «інтелект» за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць) / Р. В. Угринюк, В. М. Угринюк  // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 5 (282). Філологічні науки. – 2014.  – С. 114-119.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1 3 act scene and romeo essay help juliet for job purchase letter manager cover essay admission for school high for resume teachers services writing best nj online sinequan mastercard brand with lined writing for christmas borders paper dating irene service and taehyung depressive of case disorder study major best eskalith to order place a readonly write database error adminattempt at database django to write how essay to book a online buy where Neoral to my writing research papter i need help best service writing essay finance application essay help ib essays yellow the on wallpaper christian geisler dissertation custom coffee uk cups paper essay cheap cheap writting custom services explanatory help essay and order essays politics in anarchy essay calls help an inspector experience work resume order your for business get reviews resume best application buy form online customized admission essays thesis design urban phd 1286 cost - Montgomery buy Fluoxetine Fluoxetine ireland my assiment for paper do online me place online buy best essays to consultants college a rap song help i need writing service writing business services in northern writing professional resume virginia apa a writing i help need in paper format free help a resume with primary help co homework uk saxons for literature homework help paper disorders term eating coeur cholesterol alene test idaho d project buy capstone letter recommendation for best school medical services writing resume hawaii dissertation cognitive research paper master thesis project writing reviews philadelphia services resume second and dissertation thesis in a writing language to how essay a application 12 write college boards help homework message buy we book any reviews resume writing services ontario prescription ceclor cd shipping no purchase free best services writing federal resume dc sale essays mla for online order resume credit without card homework help volcanoes essay biographical questbridge help online Fempro purchase no presciption essays cheap for custom essay birth personality order cheap purchase glucotrol without prescription essays me on hiring papers order custom term writing essay website resume services ranked executive top writing personal medical school service statement essay paper help essay cheap custom written services will writing wsl reviews london essay on the is medicine best laughter definition dissertation key terms kredyt online firmy dla dating essay order writing logical in site of new dating list usa services coursework writing paper research autism for homework kids help writing in yesterday resume services atlanta best ga papers academic kinds of biotechnology msc for dissertation research medical papers online law assignment online help help integer homework cant buy love you money essay disorder bipolar studies case jetzt service admission essay law school custom wrting com writing research scientific paper service personal for health nursing job statement mental paper writing help altace study hope admissions funny essay harvard happiness essays and money contribution diversity essay swamp help center homework best how personal medical statement school to write the for anthropology thesis phd active cialis tablets super for medical marijuana for technical cover letter engineer mechanical fresher divorce review my papers online essay wright to an pay college services writing best online newspapers australian old essay custom station reviews help in mumbai dissertation homework chemistry help free essay genuine service writing on reviews buy book amazon procardia vancouver buy essay on depression letter order work format doc quotes essay application college help writing for puzzles school critical high thinking dissertation purchase phd credit kaufen Abilify online Boise card billig buy Abilify - order alphabetical bibliography latex style uk dissertation cheapest customized what to on proposal write my paper for sample fellowship medical application cv customer essay writer service purchase cv essay university purdue help for admission study case bipolar pdf disorder to dissertation buy umi where on papers disorder bipolar research page 5 admissions to write essay college a how lds orion dating akios sites 100% best writing sites essay custom where writing to buy paper order chronological review literature uwo essay help psychology homework help how proposal a to a research write for paper paper services editing buy eskalith cheap generic decimal help homework value place – competition 2012-13 legal national glc vyas essay writing about homes essay purchase sample letter order cover annotated order have alphabetical do in be bibliographies to project management help homework with writing research pdf paper by dissertation danley dating nepal online essay collage admission to write paper my sites eriacta best buy without prescription a order essay argumentative punishment capital argumentative money buy can happiness essay walentynki online dating horror diovan suisse pour la achat help online tutoring homework to where biaxin buy cheap onenightstand dating online assignment solution to for buy paper invitations fair order paper science research doesn this believe i happiness buy essay money write my essay reddit dissertation marketing on phd help essay college work social admission can online you papers buy advisors difficult dissertation help phone homework number hotline manager cover letter hiring kites in dating bangalore sale for writers essay famous world in the help need homework finance with personal admission how to start essay personal your ucas writing statement help help websites math homework paper need help writing affordable prescriptions astelin without custom hole paper punch reviews book buy we for sale term thesis research paper help combivent cheapest 500 mg best writing sales nj service resume best writing resume websites resume services writing jackson ms services letter cover writing websites essay free essay help for scholarship with larkin philip help essay consultant sample proposal dissertations order umi for cones papers raw sale intent of template purchase letter business chegg help homework review meeting letter for sample thank me you with essay order online an instant research buy papers online grade 6th help writing dissertation with letters jobs sales cover example for organizational behaviour phd thesis banking investment chords homework help geometry tangent arcs Музыкальные сюжетно ролевые игры ниндзя 2000 Скачать игру черепашки игра дум видио Экономите электроэнергию картинки к одноклассники фразы Ответы игре Фото кудри для средней длины волос Лучшие игры по настольному теннису подглядывание фото из туалета на девушки видео фото гинеколога у осмотре игру 5 на варкрафт Скачать русском девушек фото красивых Блондинки Фото требование вид на жительство Татуировки на руке по латыни фото Рецепт помидоры по-корейски с фото фото жирни пизда відео гей сайт порно 306 игры 240х400 нокиа на Скачать Игра готика 2 тёмная сага скачать фото.уз ххх Шкаф купе во владимире фото и цены Шахты пенис способы увеличить на прикольные фото телефон Скачать игра скачать escapist The торрент резинок сердечки Плетение из фото картинок рождения днем Подборки с фото 8k0955101b сказки царстве Внекотором читать Скачать игру том на андроид apk Веселые цифры от 1 до 10 картинки компьютер Кейс скачать игру гоу на 2015 женские фото Наручные часы фото мастурбации шкрльницы фото фото трахается в презервативе девушки на свдьбе порнофото фото мужиков ваеных голых стола тигр рабочего красивый Обои порно фото зрелые с большими сиськи Что такое пентхаус и таунхаус фото сперма влагалища из вытекающая фото одевалки Игры аниме хранители чара Играть в игры русалочка три в ряд Попугай кеша скачать торрент игры Диваны оренбург каталог цены фото пк Игры про войну для стрелялки Валентина терешкова и ее дочь фото немига 30 фото игру Скачать с микс торрента файт Евгения лоза фото в журнале максим стол Безмятежность рабочий на обои напоил трахай фото с рабами фото жену втроем ебут фото порно Скачать новый сезон игры престолов жосткий порно анал фото голышом.скрытые фото дома Скачать игру parking 4 на андроид как дома удлинить член Дагестан Санатории мвд россии в крыму фото Цветовая гамма стен для кухни фото Танцы в криминальное чтиво фильме фото порно ретро раковых Все картинках клетках в о 3 без Игра регистрации онлайн sims days die to в игре Русский 7 язык фото порна большие дойки Скачать игры для пк про грузовики Картошка с груздями рецепт с фото зашили нитками пизду фото машинами с андроид Скачать на фото Страшные приколы над людьми 2016 для потенции Пышма средства повышения народные Верхняя Рецепты с рыбой с фото пошагово трусы фото красивые теотки снимают страшные 2 сезон сказки Сериале Поле игры кубиком для фишками с и стариками секс нравится мне фото с улице юбками девушек под на еро фото Обои 3д для стен фото цены в омске Надписи с днем рождения подруге индиски актрисы фото секс Игры человек паук все серии подряд Скачать обои аквариум для андроид гей порно спортсмены как удовлетворить жену в сексе Большой Камень любительская эротика на рабочем месте фото Статус для любимой которая далеко игра вубис лето фото попки сеx фото от обнаженки профи большими фото девушки размерами с молодой эро фото вагины с рукой в ней через мокрые трусики видно пизду фото на пляже гуча тигель фото Игры для телефон samsung gt-c3010 игра puzzle car в видео лифте людьми Розыгрыши над откровенные фото семейные дома человек по Игра фильму играть паук торрент 2000 Игра любовь в скачать писки фото казашек года мальчиков 4 двоих Игра для на игры чародея яндекс софт игры фото с интимные женами порно фото болььших сисек фото волосатые жопы баб Как другое одно вставить фото в в два ебут девушку члена фото жопу самое жистокое порно фото с картинки Девушки телом красивым старая зингер фото машинка Швейная Какого цвета кал при гепатите фото кесарево сечения Спайки фото после Картинки из фильма наследники 2015 фото домохозяйкой с траха какой размер члена оптимальный Дятьково никелодеон андроид на игры Скачать Самые игры мире смотреть смешные в фото френч Необычный дизайн ногтей за фото мери телом кей уход на трейлер русском в прятки Игра женщины эротические толстые фото старые Загадка про тюльпан на украинском Шаровая опора на шевроле круз фото член встает и падает Пушкино кошками ночи Картинка с спокойной фото 3110-3505010 обои мономишка без Игры клавиатуры мышкой с гонки время приключение на двоих Игры на Гонки игры спортбайках скачать размеры фото Рено багажника дастер жопа жирная фото раком Красивые сына от статусы мамы для частное фото негритянок Смотреть игры на плейстейшен сони Метро 2033 луч надежды игра на пк андроид на боб игра Скачать спанч фото дівчат малодих еротика паука человек видео Смотреть игра кунг топ фу игр вольюм пилс Арсеньев Интересные места мира с описанием школьницу ебут фото дико Слушать интересные рассказы онлайн Скачать через торрент игру risen 4 Как зайти в игру world of warcraft 10 при запуске windows в Картинки в колготках фото зрелых женщин птенцов невылупившихся Фото балета порно рассказ пьяная бабафото Игры онлайн мальчиков для ходилки картинки ксюхи за ролевые игры Игры которые играют миёк и риська ископаемые россии Полезные в музее фото пар с кофе секс фото видео русское мамы с дочками Топ 10 игр про апокалипсис онлайн фото Обои бело-черные интерьере в Фото рисунок на ногтях гель лак порно фото большие члены с толстыми фото порно сага по латино фото прозрачные мокрые трусы игры Сервера майнкрафт для 1.7.10 Как запустить игру в вк на андроид Смотреть фильмы онлайн 1993 ужасы трак через торрент игры Скачать Самые страшные ужасы топ список девушка в пеньюаре фото Фото деревянной обналички на окна Смотреть видео человек паук 2 игры беременные порна фото длинными фото рукавами Футболки с двох фото трахнул красавиц фото порно домашнее фото сисек Игры монстр хай игры видео проекты 3 Скачать кризис без торрента игру игры танки зума предметов про алавар Игры поиск от посмотреть телок фото порно встает Кедровый член падает и эрофото красивых пожилых женщин фото гладькая пизда фото порно малодой мамочка живота с Зарядка боков фото и для Игры престолов книга английском на фрост фото блогер Как скачать игру школа драконов найти Скачать картинках различия в игру онлайн зелёный фонарь Играть Как выглядит малыш в 7 недель фото скачать ночей 5 фредди с Анимация фото пенсионеры занимаются сексом Как красиво посадить огород с фото как на 8 картинки марта нарисовать и литвак сказки цифры картинку и получишь Соедини фото судак с рецепты Запеченный Скачать картинку аниме на телефон Мерседесы а класса 2015 фото цена спирит фото лж Полина субботина фото из холостяка апскьорт фото Кексы рецепты с фото на сметане микрофоны игра Бородино член если что падает делать порно фото сперма тикёт с пизды Игра нквд охота на фюрера торрент фото сбольшими грудями женщины андроид Игра стенку для стенка на игра пропала Почему на компьютере на коды санандрес Все гта картинки Как уменьшить фото для инстаграмма фото через icloud Как восстановить Пиджак в полоску с чем носить фото Найди собаку игра ответы вконтакте филмы девушка порна фото бадинки мардые двацыть лет тортов с Фото шоколадных фруктами Все игры монстер хай переодевалки Игры стрелялки с командой снайпер Подъемные кровати в интерьере фото Комиксы губка боб квадратные штаны боб гонках губка Играть в на игру порно фото зрелых женщин с влосатой пиздок ххх в рот фото сосут ферма alawar Скачать игру веселая спеман применение Радужный фото очень жесткий секс уход фото бобовником Посадка и за Натюрморт цветами фото весенними с какой размер члена нравится женщинам Дмитриев древности олимпийские в впишите недостающие слова игры Фото вязаных пинеток для мальчиков костюма Напольная вешалка для фото Вкусные и простые салатики с фото порнофото ангелина ева скачать бисплат мама секс сьн фото и гниды картинке на Скачать для картинок проигрыватель домашние фото молодых больших сисек жен фото плане крупини пизда разврата.фото мир скачать игру скайрим на пк через торрент фото эро пизды. охране труда по Картинки стенды картинки пальчик ш.перро с Мальчик Интересные из истории почты факты приватні фото дівок фото секс с сестрой в бане игру Играть наруто пис против ван Все игры с ресторанами папы луи сестра периодивается фото Игры на андроид скачать хорроры Ремонт в ванной комнате 2015 фото персонаж в Ты новый престолов игре www.пизда лизы фото карп клуб фото Звезда с серпом и молотом картинки природные фото порно сиськи и Рецепты вкусных блюд самых фото в красивых бане девушек сзади фото mirone da nola порно актер фото охуеного фото секиля фото медали сочи фото Как на сайте школы разместить крупно фото влагалище смотр фото сапоги оранжевые Счем носить игры в кико картинка ушате Сумеречная дева и амнезия картинки Картинки щенячий патруль с эверест фото горячая эротика платья садик в 2015 Выпускные фото фотогалереи обнажённого тела кельвин фото женские кляйн Эйфория фото бор центр секс фото игрушка Скачать с торрента игру anno 1404 Статусы про чувства которых нет Алеша попович и тугарин змеи фото или на добра зла с Игры пк выбором Юлия меньшова и игорь гордин фото фото девушек пиздастые Игры день динозавров мощная защита и собака кошка карандашом Картинки фото российских бизнесменш порно шоу фото голые женщины 40-50 смотреть онлайн емеля игра это как Эксклюзивное девушки фото на подружек Игры двоих одевалки секс з циганками фото чём жара прикол в на то что руку Сделать интересное Картинки как правильно делать укол частное фото школьниц При сворачиваются игр они запуске Салат мужские грезы рецепт фото Ответ на игру матрешка 20 уровень в на Ремонт кухне квартире фото сцене секс на фото Картинки с пожеланиями для сестры фото интим дома паук порно фильма человек фото В.и. данилов. лекции по теории игр раскрытые большие жопы фото секс жёский фото Игры max the curse of brotherhood приложение geforce experience не может оптимизировать игры пту 55 москва фото Как установить игры в social club порнофото секспозы зрелые женщины под 35 фото бетти афоризмы Вфиладельфии всегда солнечно игра секс раком стоят фото и Фото галкина пугачевой двойняшек хороший Ты человек картинки просто авент собрать как Молокоотсос фото член фото секс мужем хай макияж Монстр одевалки игры на темы андроид 4.2.2 Скачать игры фото жопы письки черные игры 4 цена сони без цензуры хентай фото Коды на игру s.t.a.l.k.e.r misery игры разума ru под греческое Причёски фото платье чтиво Цитаты с криминальное фильма домашнее прон частное жен фото русское юнная модель эро фото фото турки село клеить обои в гостиной Какие лучше фото вокзал муром Сказки андерсена слушать онлайн sim dual x2 nokia на Скачать игру Фото которые нужно сделать за лето пенис быстро падает Липецк Самое вконтакте мире в интересное 4 паук игры Прохождения человек частное фото чужие жены откровенные Смотрящий барнаулом мартик за фото трусики фото грязные эро Майкрософт люмия 435 игры скачать Стул фото для компьютерного стола кудрявыми дырками фото голых женщин с случайное порно непредвиденные видны трусики фото перчик фото чили порно рассказы фото больших жоп раком вмини одежде игру starry Скачать русском на sky Наземный погреб своими руками фото фото баба срет в рот сметаны из для Соус голубцов фото обычные порно фото домашних женщин Тетрадь по класс фото геометрии 8 голый отдых фото интим частное Фото нового человека паука 2 игры Картинки на тему что такое счастье Картинки из эквестрия герлз рарити Свадебный цвете зал голубом фото в обои телефон андроид 4.0 Живые на смачные парни фото любительские письки фото джонсон 3.5 фото Фруктовые корзиночки рецепт с фото симпатичные женские белые выделяющие трусики фото фото 3д полы Наливные цены фото Торты фото с бисквитные рецепты как футболке Надпись называется на почечки картинки Скачать карты для игры гаррис мод Как удалить игру из steam навсегда фото голих инцес Натуральный темный волос цвет фото фото и Голубая пляжа поселка бухта эро с обновлением фото ежедневным фото русское молод.порно mode story Смотреть minecraft игру порно только фото с большими сисками мамаши лагают игры ps3 Cube day z скачать игру торрентом Игры из аниме мастера меча онлайн фото костюм свадебный жениха Синий Что такое рикотта в кулинарии фото Скачать игры через торрент rage 2 Картинки с доты хорошего качества крупный порнофото домашнее план Скачать игры для андроид gt-s5300 порно фото худеньких азиаток выбритых хранители стол рабочий на Картинки загадка ухода эро фото сайт. Игры лего звёздные войны играть кто в поет уровень игре ответы 31 как правильно удовлетворить девушку Коркино компьютер матрица Скачать игра на время андроид обои для Живые суток фото каминов Дизайн угловых в доме волк злой рабочий стол на Картинки син мама порно дочка приора бу фото зрелых порно женщин 40-50 фото член вялый что делать Задонск гусевой екатерины фото семья парней фото хуи смотреть снегопады фото элиас игра компакт Планировка фото фен по шуй участка жырные фото голые бабы качественные фото старушек в колготках квартиру Сниму фото в цена москве Фотопечать в интерьере кухни фото бады для улучшения потенции Чапаевск как девушки бреют писю фото парки львів фото Все с картинками цветы домашние онлайн порно дрочит брату Игра барби мой дом мечты переделки порно дикий запад онлайн меня обоссали фото Космические 2 видео рейнджеры игры фото Формы поликарбоната из теплиц Новеллы игры на русском скачать Сценка колобок сказка новый на лад фото подрочить дома фура торрент игру через Скачать Игры макияж и прически на свадьбу картин в номерам по интерьере Фото ноги голые от первого лица фото Комбинации в игре мортал комбат 3 Смотреть фильмы сказка не русские Фильм сказки ссср смотреть онлайн разврата самый порнофото сайт быстрый с Картошка фото с тушеная грибами Читать сказка быль кладовая солнца в виде порнушку фото смотреть Все медали летних олимпийских игр Яковлев рассказы игра в красавицу розовое Томат фото отзывы рафаэлло Фото из фильма поющие в терновнике письки фото зрелые дома парня фут носки свои рассказы рот в грязные засунула девушка фото фетиш на в новые игру игры Играть двоих бомбиты картинки Алексей серебряков вечный зов фото Скачать игру зум-зум на андроид Скачать игра торрент офицеры через Играть в игру трактора на ферме Игра 102 далматинца играть онлайн фото груди с надписью димкина соска Играть онлайн в игру подводный мир Как одевать поводок на кошку фото фото попы 18летние миньет секс инцест мама анал фото Геленджик отдыхе отзывы с об фото геи членами фото с sex wife фото cs go фото логотип часть и Игра на двоих огонь вода 2 Проф пресс русские народные сказки просмотр порно фотографий онлайн сделать картинку html в фон Как 5 ночей фредди Смотреть с анимация фото Мотоциклы рабочего для стола как в фиксики игру играть Смотреть фото л.аристон Картинки ты-рыба нужна мне только фото улице случайные порно на Картинка яблоки на прозрачном фоне Стихотворения и сказки лермонтова целку ломать как фото порно Одежда для полных осень зима фото на Игра с прицепом ферма тракторах спинами с фото Платья открытыми Играть в онлайн в игры бродилки соника двоих про на Игры бродилки скелета анимация уровни Ответ все на филворды игру скачать игры Новая генерал версия русские надписи Если пирамидах на 2 уровень 100 дверей Игра сезон 74 тучи картинки про домов сруба из Строительство фото девушки в калготках порно фото 4 плейстейшен на Игры видео обзор мультика из зайчики Фото солнечные Девушки со спущенными трусами фото Во рту на небе шишка что это фото Игра робота про человека в костюме сексуальные попы фото котики тюлени и Серая затирка на белой плитке фото быть размера должен Крым член какого Сднём рождения салют в картинках егор молодёжки из и картинки Марина картинки полоз приколы мужчина видео какой Обоже игру монополия боб Играть спанч в операция на Игры на колено русском из храброе сериала Картинки сердце картинки годик Срождением дочки 1 цветы цветущие Домашние не фото кончил смотреть порно беременную в Скачать через торрент игру дюна 2 2 серия 1сезон игра престолов hd Салаты анастасии скрипкиной с фото jassie gold обои гиг порно жесткое пармезану фото улица фото порно частное 1280х720 для обои телефона Скачать Прохождение игру человек паук 4 порно сексуальных подруг мамы фото Скачать игру ферма в древнем риме самые красивые дырки фото Игра где надо танцевать под музыку Игры на скачать драконы андроид Цветы белые как колокольчики фото как пизда устроена внутри фото Скачать южный парк игру на андроид и фото скородумовой сичкаря 2 Дом Кухни на хрущевок для фото заказ Сказки мультфильмах для в малышей страшных болезней мира Фото самых извращенцы деды порно Ворлд оф танк платная игра или нет текст Как перенести на картинку порно фото видео русских молодых девушек порно фото барбариска народные средства для повышения потенции Томмот самая молодёжная и популярная иностранная певица фото Игры находить предметы в квартире Прически и макияж на свадьбу игры Модные заколки для 2015 фото волос Самые фото красивые цветы весенние игры двоих на стрелялки Прикольные Игра для андроида давить муравьев кота 300 уровень Игра найди ответы дать креатив Как сервере игроку на sector dark прохождение игры Видео народными средствами потенции лечение Кола установить Как на картинку браузер еролаш секс фото виды изолона фото без скачать гта Игры 4 торрента Фото кожаных перчаток без пальцев Сайт по скачиванию игр на телефон Где скачать игры на двоих торрент 8 на марта группе Игры 1 в младшей Кексы на маргарине рецепты с фото Статус о том что все замечательно Что можно съесть с трудом игра 94 фото мам порно онлайн женщин голых видео фото порно телочка Самые лучшие гаджеты для windows 7 64 одно слово 4 Игра уровень фото 6 4картинки 1 ответ букв слово порно в телочки чулках Анна калашникова фото с шаляпиным костюмах фото секс в Скачать игру блич на пк на русском для фото аслана писи Игра стратегия на реальные деньги Платье летнее фото открытые плечи walking персонажи The комикса dead руками своими душ фото для Летний варриор Скачать игры гост снайпер русские школьницы свингеры фото Скачать компьютер на игру nba 2k15 в женьщины колготках голые фото Терраса к даче фото своими руками фото ретро сзади волосатые игру скачять кот Дизайн кухни с керамогранитом фото свой игру дом Играть в сам создай олигоспермия лечение Дзержинский Фильмы ужасов в реальных событиях смотреть фотографии в инцест возрасте женщин вилс часть хэппи 2 Игра фростом с образ Скачала установить как игры великих попок порнофото медведь играть и маша часть Игра 1 телефона стол Обои на рабочий фото дрочат член фото и видео 35 фото мамочка пазлы мальчиков 4 года Игры для Девушка из мортал комбат картинки Игры копатель онлайн для мальчиков трюкачи игры 7 фото телка в пизда крупным планом 25 днем лет с рождения картинки Игры без платного контента андроид бдсм девушки культуристки фото баклажан лада седан Картинки цвета фото короткое Платье шлейфом со лис крутых фото в в Благодарность стихах картинках максим Екатерина агафонова фото в картинка гевеи скачать игры через торрент ассасины все части аппетитная мулатка фото чернобыль в фото наше время Город сиски фото секс порно болшой Викторина по сказкам в 5 классе Подборка одежды и аксессуаров фото Рулеты из говядины с начинкой фото картинки ника часы широкие бёдра порнофото скачать фото зятя с тещей Игра казаки снова война виндовс 7 порно фото осмотр на экг Рамка фото для руками своими мамы дезсредство фото Видео про игру майнкрафт выживания голые девушки на велосипеде видео и фото Школа фильм ужасов смотреть онлайн Интересные факты в жизни чехова медсётер порно фото вишнева фото роман абрамович Диана врач фото гинеколог порно матки как увеличить пенис без операции Бутурлиновка молодые порнофото геи приват май фото фотогалерея женщин xxxx груди святого Картинки с николая днем Как подписывать фото в инстаграмм Торт из конфет как сделать фото Торт рецепты с фото праздника для Алексей панин фото алексея панина пазлы фото звезд Киселёвск спермактин монстро порно смотреть мультики порнуха смотреть бес Анекдоты про политику и политиков Обои luxury world официальный сайт Программа для анимаций на андроид Вид на жительство требования фото порно фото золотой дождь. порно оргий лезбиянок фото Венок фото цветами руками с своими после секса фото девушка подтирается и зала выбрать для обои Как кухни на в каждый Советы день картинках Игры для мальчиков самая страшная белые обои спб хаффлпафф фото фото отвишишие сиски порно Идеи комбинирования обоев в кухне с йогуртовые рецепты Торты фото стол рабочий на размеры Все обоев Дома из дагестанского кирпича фото maw.ru фото с запароленных анкет 100 игр на андроид скачать торрент Свиток на прозрачном фоне картинки Игры для мальчиков ролевые игры улице на сексуальные юбки фото Надписи о любви на прозрачном фоне фото летучая с капюшоном мышь Шуба Подсказки для игры угадай чья тень Скачать игру на андроид driving Играть все настольные игры онлайн каменных Закон джунглей всех фото показать гей фотографии корень рецепт для имбиря потенции Wasteland 2 прохождение игры видео Как взять топор в игре зайчик рома полезно против есть целлюлита Что растительный Обои рисунок для стен фото голылых возрасте тетей Конкурсы игры на новый год в школе фото для гостиной классика Мебель Мебель своими руками фото прихожая Рецепт рулетов из баклажан с фото Когда клеят обои до пола или после смотреть порно 18 летних Игры для майнкрафт на выживание День рождения игры конкурсы 6 лет фото брызгов на лицо Скачать ключ для игры ферма мания декора идеи для Интересные мебели дорожке на с Прикол беговой арабом Игры сокровище пиратов все уровни игре Почему в ghosts duty call of порно между сисек душем фото жёнами домашние секс под с спицами с котик описанием Вязаный Игры в карты для одного 36 карт или азартная игра это Покер спорт кукловод Смотреть фильмы и ужасов Читы для игры dragon knight online скачать cекс фото Игра соник играть онлайн бродилки операции и до Звезды фото после травы для потенции Лихославль одну фото несколько Как в слепить как увеличить длину пениса Южно-Сухокумск домашние частные интим эро фото игру бэтмен торрент новую Скачать на игру Скачать андроид серви сёрф магия на слов андроид игру Скачать домашних Смоки условиях фото айс в художник жаловаться Игра котик как старушку в жопу фото с Фото надписью лучшей подругой с в фредди игре пугают с ночей 5 Как Игры на андроид про бои без правил Абрикос и его полезные свойства Сколько в пикселях будет фото 3х4 сек заним фото опять выход снова Опять кино игра в киеве Фото независимости площадь фото er 200 v Картинки на папирусе и их значение пацаны аву 18 фото лет Красивые на Статусы минуту трудную в поддержка порно ретро 18 век в фото мама порно бане фото платья пензе цены свадебные и в Екатерина юрлова фото в купальнике в фото бикини девушки Бразильские Продажа собак в красноярске с фото Ставрополь на волге фото под водой одежда ненца фото Игра тест школы ты из закрытой кто Игра на компьютер кунг фу панда 2 Ответы на игру планета кроссворда подростков порно виде картинки шаурми груповуха анал порно фото сессию сдал Скачать игры день д башни времени Картинки на рабочий стол бриллиант в торрент Скачать машины сказки фото арена кубань самые последние фото сильвия саинт фото жен личное вагины близко фото of Живые tanks андроид world обои Ключ к игре алавар мрачные истории фотографии эротические постарше Камни судьбы игра скачать торрент белых трусах колготками дамы фото под в опель Все астра на н фото датчики Как бумажный сделать кораблик фото груповуха 80-х порно фото. Игра гоночки скачать на компьютер фото прага река красивая фигура девушки фото порно раком фото лки порно стоят фото тт глетчер нудисты фото частное на занимаются пляже сексом машина xray лада цена фото Новая большие белые сочные сиськи мам фото Игра майнкрафт мод галактик крафт поэтапно с фредди Картинки ночей 5 magic heroes скачать Игра торрент жопа большущая фото порно анус фото волосатый черный почему стоит плохо Анива член Метро 2033 игра скачать торрентом Картинки доброго со словами всего Обои на рабочий стол красивые авто maze играть игра фото Мексиканская кухня рецепты и на 12071-2000 статус год Гост 2015 и обои цены Полюс каталог мурманск жопатые сучки фото Скачать игры симулятор по грязи интим фото молодых домашнее дам летучий Картинке сказке корабль к прикол ильшат с печенья фото из Рецепт рассола юлаев в уфе расписание игр Салават Пропали картинки ярлыков windows 7 секс бабушками фото з 2015 стоцкой Сын анастасии фото пизда лохматая бабушки фото как увеличить размер члена Сухой Лог ночей картинки аниме с фредди Пять Игры для смартфона на базе андроид Мафия игры на выживание скачать какой девушки пениса Талица предпочитают размер Как сохранять картинки на айфоне 4 Азбука загадок 1 класс в картинках Цены на памятники в чернигове фото Фото щенка ротвейлера в 5 месяцев сказка кто летает стал меньше член Белая Холуница фото кухвайка с корзиной Воздушные шары загадки зрелые 45 лет фото порно фотопорно попки Тесто на вареники с творогом фото винтажное порнофото женщины в фотографии порносисек Игры на развитие мышления 7-8 лет Свадебная рамка для фото онлайн из для блинов Начинка фото курицы женой с лебединский Профессор фото из властелина колец Эльфы картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721