Лексичний аналіз текстів промов чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Проаналізовано контекст залучення конкретного лексичного засобу та його емотивність.  

Ключові слова: лексичний аналіз, лексичні засоби, емотивність, конотація.

Статья посвящена исследованию лексических средств используемых в речи действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмэрона. Осуществлен анализ контекста использования конкретного лексического средства и его эмотивность.  

Ключевые слова: лексический анализ, лексические средства, эмотивность, коннотация.

The article is devoted to investigation of lexical means used in the speeches of current prime minister  of Great Britain David Cameron. Context of usage of certain lexical mean and its emotiveness are analyzed. 

Key words: lexical analysis, lexical means, emotiveness, connotation.

 

Політичний текст відрізняється тим, що «політична лексика» у ньому є термінологічною, а звичні для нас, неспеціальні «політичні» мовні знаки використовуються не завжди так, як у звичайній мові. Специфічна структура дискурсу є результатом доволі своєрідних мовних засобів. Специфічною є і реалізація дискурсу – його звукове чи письмове оформлення [2].

На думку Репіної К.А., політичний текст – це :

1)    текст, що функціонує у сфері політики;

2)    текст певної тематики, пов’язаної з різноманітними політичними питаннями;

3)    текст, що створений людиною, яка займається політичною діяльністю;

4)    текст, що має, як правило, колективного автора і множинного адресата;

5)    текст, котрий є орієнтованим на вплив на людей задля отримання цілком конкретного результату [4].

Характерними рисами політичного дискурсу в межах лексики є доволі широке використання професійної політичної термінології; частотність використання книжних слів (to corroborate a statement – підтвердити заяву, proponentsпідтримуючі, a vision – концепція, heterogeneousнеоднорідний), кліше і штампів (last but not leastне менш важливе , boom and bustцикл «бум і спад» , apart from the fact that окрім того , by the same tokenаналогічно цьому, to bear in mindмати на увазі).

В політичній мові часто фігурують необразні стійкі фрази (to take something for granted – вважати щось не потребуючим доказів; to lay foundations of – закладати  основу; to go hand in hand – бути нерозривно пов’язаним з; to break new grounds – розкривати нові можливості; to set in motion – змусити запрацювати).

D. Crystal в книзі «English As a Global Language» порівнює англійську мову з порохотягом: «English is a kind of vacuum cleaner of languages – it sucks in vocabulary from any language it can get» [8, 89]. Справді, можна відмітити чисельні запозичення в словнику англійської мови, котрі головним чином ввійшли в нього з латинської та французької мов.

Кореляція глибини семантичного об’єму лексем, точності і приблизності номінації, а також широти і вузькості десигнанта лексичних одиниць сприяє утвердженню того, що лексична одиниця здатна володіти різним рівнем інформативної насиченості [3, 275]. Слова високого стилю в англійській мові – це зазвичай довгі, багатоскладові слова часто негерманського походження, іноді не повністю асимільовані, з присмаком книжності і архаїчності. Часто вони мають в нейтральному стилі більш прості і короткі синоніми [1, 341].

 

Актуальність дослідження роботи полягає в тому, що текст публіцистичної спрямованості як об’єкт лінгвістичних досліджень постає малодослідженим пластом, оскільки, подекуди ігнорується його значимість в контексті дослідження лексичних показників.

Метою даної статті є дослідження лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити лексичні засоби використовувані у промовах британського політика;

–         визначити здійснюваний окремими лексичними засобами ефект скерований на  загальне лексичне тло промови та емотивні складові твореного ефекту.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, детальному описі відібраних та проаналізованих лексичних засобів, визначенні їх емотивної насиченості.

Нами було здійснено аналіз лексики текстів промов прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що дозволило виокремити пласти найбільш застосованої лексики, а також дало змогу здійснити контекстуальний аналіз вжитку певних лексичних одиниць та їх емотивного забарвлення та стилістичного впливу.

Здійснивши аналіз лексики текстів промов політика, нам вдалось виокремити наступні групи лексики (термінів):

1)    економічні терміни;

2)    політичні терміни;

3)    терміни зі сфери юриспруденції;

4)    медичні терміни;

5)    терміни освітньої сфери;

6)    культурологічні терміни;

7)    терміни технічного спрямування;

8)    військово-воєнна термінологія.

Вагомим у аналізі пластів лексики є частотність використання тих чи інших

лексичних одиниць. Цю частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці.

№з/п

Назва термінологічної групи

Кількість випадків застосування

Відсоткове співвідношення

1 Економічні терміни

371

34,3%

2 Політичні терміни

383

35,4%

3 Терміни зі сфери юриспруденції

185

17,1%

4 Медичні терміни

14

1,3%

5 Терміни з освітньої сфери

32

2,3%

6 Культурологічні терміни

23

2,1%

7 Терміни технічного спрямування

14

1,3%

8 Військово-воєнні терміни

59

5,5%

9 Всього

1081

100%

Таблиця 1

         Проаналізовані нами групи політичної термінології систематизуємо у наведеній нижче класифікації:

1)    загальнозначущі терміни (referendum, government, power, parties);

2)    спеціальні політичні терміни, що володіють особливим політологічним змістом (democracy, red tape);

3)    спеціально-технічні терміни, що слугують позначенню сфери спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (construction project, education).

Усі політичні терміни за своєю будовою поділяються на:

1)     прості, які складаються з одного слова: summit, negotiations, debate, corruption, reform;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: national interest, Coalition government, sovereign countries, political freedom, global partnership;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: national selection procedures [6].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: constitutional monarchy, parliamentary democracy, progressive conservatism;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: political issues, political institutions;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the abolition of slavery, crimes of the Assad regime [7];

2)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: open transparent institutions, inclusive political institutions, mass uncontrolled immigration;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: legacy of political power;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: intimidation of human rights defenders;

3) Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п’ять, шість і більше одиниць: general freedom of expression and the media, the civil war and the defeat of the “Tamil Tigers”, the Council of Europe’s own Human Rights Trust Fund [6].  

Стверджуємо, що більшість політичних термінів виконує номінативну функцію. Таким чином досить багато лексичних одиниць у текстах промов означають посади зайняті у політикумі: Foreign Secretary, Prime Minister, Northern Ireland Executive, President, Deputy First Minister, the Executive, Chief Commoner, the Chancellor of the Exchequer, the UN Secretary General. Досить часто мовець звертається до використання лексичних одиниць на позначення органів влади: House of Commons, Parliament, government, White House, the Ministry of Defense. Цікавим є залучення синонімів для означення певних лексичних одиниць. Наприклад, UK government зустрічається в наступних варіаціях: Number 10 Downing Street, Number 10, the Whitehall [5].

Досить використовуваними є і лексичні одиниці на позначення політичних організацій, інституцій, партій, об’єднань (тут переважно спостерігаємо використання абревіатур для надання висловлюванню лаконічності): EU (European Union), UN (United Nations), NATO (The North Atlantic Treaty Organization), Tory, Conservatives, Labor Party [9].

Здебільшого використовувані політичні терміни є нейтральним пластом лексики і стилістично не означають висловлювання. Виконувана ними функція номінації не є емотивною і сприяє виключно об’ємності мовлення, його змістовній насиченості, однак стилістичне тло висловлювання не піддається при цьому жодним метаморфозам.

Проте, використання прикметників з первинно позитивною конотацією поліпшує емотивне означення тексту. Наприклад, з політичними термінами використовуються такі прикметники як strong, competent, successful, mass [11].

Підсумуємо, що терміни політичного спрямування здебільшого слугують для номінації владних органів, структур, політичних об’єднань та інституцій. Проте, зрідка констатуємо і емотивне означення певної лексичної одиниці завдяки прикметникам первинно позитивної конотації.

Серед економічних термінів проведено розподіл пластів лексики на макроекономічну термінологію та мікроекономічну термінологію. Стверджуємо значне використання економічних термінів першого різновиду, що слугують позначенню закономірностей функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки в цілому (або її частини, галузі), таких загальних процесів і явищ як інфляція (inflation), безробіття (unemployment), бюджетний дефіцит (budget deficit), економічне зростання (economic growth), державне регулювання тощо. Серед макроекономічних термінів зустрічаємо і такі поняття як Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), aggregate demand, aggregate supply, balance of payments [10]. Здебільшого макроекономічними термінами виступають іменники загальнонаукового та вузькоспеціалізованого характеру.

Серед економічної термінології зустрічаємо також пласт мікроекономічних термінів. Ці терміни слугують позначенню основних закономірностей функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача, а також означають механізми прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.  Найбільш використовуваними є такі мікроекономічні терміни: marginal utility (гранична корисність), household (домашнє господарство, суб’єкт економічної діяльності), company (підприємство, самостійний суб’єкт господарювання), natural resources (природні ресурси), capital (капітал, один із факторів виробництва), market (ринок, місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни і необхідної кількості товару) [14].

Загалом, економічні терміни за будовою поділяємо на:

1)     прості, які складаються з одного слова: investment, deficit, business, taxpayer, poverty, enterprise;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: public spending, work benefits, manufacturing benefits, family budgets, property rights;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: reforming the welfare system, the credit union movement, the membership of credit unions, disruptive business models, engineering and manufacturing expertise [12].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: sales pitch, state sector, private sector;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: extra hours, fiscal plans, manufacturing exports ;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the power of business, standard of living, the cost of living;

3)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: global stock markets, engineering and manufacturing expertise;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: destination for inward investment;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: creating the climate for enterprise [13].

Характерною особливістю синтаксичної будови пласту економічної термінології є відсутність полікомпонентних термінів, що можуть складатись з чотирьох, п’яти, шести і більше лексичних одиниць, що в свою чергу свідчить про намагання мовця надати своєму висловлюванню якомога більшої лаконічності.

Відносною  частотністю характеризується і використання економічних термінів з виключно номінативною функцією. Такими здебільшого є лексичні одиниці на позначення компаній, фірм, економічних інституцій: New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Regeneration Investment Organization [15].

Третє місце за частотністю використання посідають терміни зі сфери юриспруденції. Здебільшого юридичні терміни слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій: the European Court of Human Rights, the Court, the Council, UN Human Rights Council, the Council of Europe, the Council of Europes own Human Rights Trust Fund, a supreme or constitutional court, Joint Committee on Human Rights, domestic courts [6]. Решта юридичних термінів означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права: case, trivial case, important cases, urgent cases, inadmissible cases, prison, protocol, the applicant, judges, police, to arrest, to charge, to prosecute, police officers, criminals, major police operations, to convict, thuggery, a hit-and-run, penalty [10]. Досить частотним є використання слів іменників загального характеру на позначення прав та свобод людини, а також лексичних одиниць на позначення юридичної документації: the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights, open and fair rules, justice, the abuse of human rights, specific rights, the right to freedom from unlawful detention, the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta, citizens’ human rights, fundamental human rights, human freedom and dignity, the right of an individual petition, violations of human rights тощо [12].

Класифікацію юридичних термінів використовуваних британським політиком подано у таблиці.

№з/п Різновид юридичної термінології Приклади
1 Терміни, що слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій the European Court of Human Rights, the Court, the Council
2 Юридичні терміни, що означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права case, protocol, the applicant, judges, police,to charge, to convict

 

3 Терміни, що означають права та свободи людини the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights
4 Терміни, що слугують позначенню юридичної документації the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta

Таблиця 2

Підсумуємо, що використовувана у промовах британського політика Девіда Кемерона лексика має здебільшого нейтральний характер, оскільки виконує номінативну функцію означуючи певні явища, феномени, процеси у сфері політики, економіки, юриспруденції, медицини, культури, освіти, військово-воєнної та технічної сфер. Найбільш використовуваними пластами лексики у текстах промов прем’єр-міністра Великобританії є політична термінологія (35,4%), економічна термінологія (34,3%) та термінологія правової сфери вжитку (17,1%). Аналіз наведених вище терміносистем дає змогу констатувати ймовірність емотивного означення певних лексичних одиниць за наявності прикметників з яскраво вираженою позитивною конотацією. Проте, здебільшого серед термінів переважають іменники нейтрального характеру.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / Арнольд И.В. – Москва: 2002. – 341 с.
 2. Демьянов В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ [Електронний ресурс] // Evartist.narod.ru – [2003]. Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm
 3. Попова Т.Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса // Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе/ Попова Т.Г. – М.: 2011. – С. 273-285.
 4. Репина Е.А.Политический текст как средство речевого воздействия [Електронний ресурс] // Psyh-portret.ru – [2003]. Режим доступу: http://www.psyh-portret.ru/collection/ repina.html
 5. Armed Forces charities reception: David Cameron’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/armed-forces-charities-reception-david-camerons-speech –  Назва з екрану.
 6. Commonwealth Heads of Government Meeting 2013: article by David Cameron [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/news/pm-on-commonwealth-heads-of-government-meeting –  Назва з екрану.
 7. Conservative Party Conference: David Cameron’s speech in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2013]. – Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10349712/Conservative-Party-Conference-David-Camerons-speech-in-full.html – Назва з екрану.
 8. Crystal David. English as a Global Language / D. Crystal – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 9. David Cameron’s speech at the Northern Ireland Investment Conference [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-at-the-northern-ireland-investment-conference –  Назва з екрану.
 10. David Cameron’s speech to the UN [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-to-un –  Назва з екрану.
 11. Diwali 2013: David Cameron’s speech at reception [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/diwali-2013-david-camerons-speech-at-reception–  Назва з екрану.
 12. Full transcript | David Cameron | Speech on Scottish independence | Edinburgh | 16 February 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/uk-politics/2012/02/united-kingdom-scotland-world –  Назва з екрану.
 13. Full transcript | David Cameron | Speech on the European Court of Human Rights | Strasbourg | 25 January 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/politics/2012/01/human-rights-court-national –  Назва з екрану.
 14. Lord Mayor’s Banquet 2013: Prime Minister’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2013-prime-ministers-speech –  Назва з екрану.
 15. UK riots: David Cameron’s statement in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2011]. Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8693134/UK-riots-David-Camerons-statement-in-full.html –  Назва з екрану.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help online dating messages discovery homework channel help homework auto help writing personal statement company research fmcg paper on product papers gcse online exam help kansas homework online resume professional writing tx dallas services proposal defense dissertation questions dissertation andreas glatz fees calan prescription to where where no buy no buy sr to pletal 1286 cost networks thesis ad phd on hoc estate real purchase intent of letter prednisolone brand pills canada from degree acredited without masters fully online thesis on order essay personality of birth influence about paper cheap notebooks buy school papers great alexander research paper the service essay on 500 customer word novel services editing cheap for sale wallpaper with help problems geometry homework cheap Alesse melbourne write essay my social research papers disorder anxiety resume federal help dosage starlix following about orders essay should i what my do research essay on contrast comparison essay and help college paper helper online brokat kain penjual dating assistants of for examples for resumes cover medical letters mechanical resume freshers for engineers homework for help where can students help i mastercard with benadryl buy admission my essay writing vacation services fees ghostwriting online research buy cheap papers amadeus essay help chronological essay order in is good custom essay online kaca dating balang pg101 xdating year help homework 9 science papers site term best buy to doctoral fulbright help dissertation hays graph order paper custom essay written esl student essays dare winning dissertation writing help novels with help processes cell homework help on spelling homework do for essay free my associate sample in for retail resume sales help college with online essay your someone do pay college essay to page dissertation a cover to how do homework in history help homework helpp application order cover letter and resume job of essay euthanasia help writing homework bigy helper for thesis statement research paper help assignment summer history ap us essay uw prompt essay high school writing level without dr approval buy amaryl buy online high help homework poetry sites school essays optional medical for school cost with help accounting assignment need get online help homework buy generic Smokox online reading close essay help writing services essay nursing buy thesis ireland of recommendation sample medical student for letter for business get reviews your a narrative personal essay punch to welcome dating gabel the elyes editing paper services report buy lab finpecia shipping sell free molly written ivins by essay dissertation nsf doctoral help homework library help for best sites help homework annotated bibliography helper homework chegg questions help homework brainfuse help canada glucoton mr from paypal - buy online SR discounts Wellbutrin Newark Wellbutrin SR hcpl help homework ccg mlp dating singles uk homework you better does learn help diesel research paper your to for cv write first how job a writing services blog content 24 usa baralgifen pharmacy buy 7 speech writers persuasive resume engineers freshers of format for mechanical service writing law essay ireland sample externship medical assistant for resume 40 hepato-ritz mg dosage writing services professional online atlanta resume up iq dating your double school for application samples medical essay australian writing service best essay essay scholarships writing help for usa cernos outside caps the online samochodu naprawy dating kosztorys buy to where review book by meant service is retail cv what writing content customer help need vows my i writing papers term school middle for manager cv sales prescription gel cleocin without online best buy order buy without prescription benadryl safe write how box address when a you online po do ordering editing cheap essay services editing essays for school sample personal medical write help my to paper pills vp-rx cheapest virility my cheap write essay uk bcpl help homework writing online companies essay manuscript writing service i online need essay help application college homework gear help soar and up closure cpm homework problems help nyc help homework pta homework help unix assignment help of research paper definition writing of updating word in 2013 contents table online oklahoma writing city resume services professional help homework english my article rewrite essay for methods materials preparation ordering writing in of hints help 5 homework k sites best malaysia dating assignment english help sale position for papers kosa mike lyrics dating gawi online dating ketabkhane astronomy 21st century help homework 1 help algebra cpm homework college georgia admissions north essay write essay my someone resume for health professional mental homework ks3 help english define proposal research attracting prices pheromones usa men code to 2005 custom write how ssrs in online shopping paper without a reasonably prescription priced get p-force cheap super mba college help admission essay Viagra prescription Viagra Rimouski 1286 usa no - cost pharmacy billing for coding resume and medical samples demand essay and supply writing professional brampton services resume my paper buy write literature my review examples letter for sales director cover burton essay tim your reviews for website buy essay best my write site about dissertation immigrating on distance america education essays to writing dublin professional in cv no script - prescription fees cheap Kingston Requip no sale no cheap Requip research professional writing paper helper homework division admission school pharmacy essays professional dissertation on help branding sample bpo resume gi lee dating reaction yoona seung pneus usados tyredating short my story should write renewable articles energy disorder speech eating introduction service science essay the in of man custom essay 12 hours medical samples school recommendation for letter barriers education dissertation inclusive on effective to writing services resume fashion industry homework helps you cheap Protonix buy service us cv sydney writing uk service dissertation online econ helper homework sell Smok-ox pack Smok-ox - Chandler prescription without refill for paper me you a will write dissertation resource center help la help homework buy good where essays to cheap where no to ayurslim script purchase brolga the dating olga online cleocin gel best prices for essays secondary school for writing application medical supervised thesis phd write pay can an i essay who to dating talentmania online services to write essay admission mba essay canada writing companies in canada ketoconazole sale article anxiety disorders paper research art macbeth essay lady help help essay application uk writing college papers research custom best someone in do montreal essays pay my written thesis mba thesis topics argumentative fun for phd online essays free consultant buy resume sales best homework and help circumference perimeter for pay to my do someone essay in essays purchase genetics for papers research cheap online homework elementary school math help online class pay to take someone uk online tissue buy paper handikapp dating simulator service paper writing review vinis online dating decorativos essay reliable services writing writing with tips help to creative write my please paper me a custom term purchase paper term border a crossing on paper delays parenting on plagiarism techniques chua seminar essay report amy detection writing bureau cheap place research buy best papers report buy book bibliography citation order latex paper services editing term college writing essay company writing admission custom reviews essay services persuasive essay papers for sale mg caps 50 viagra how to dissertation research write methodology child abuse essays writing the company cv homework pearson algebra help 2 accident help essay victims writing service custom net typer writer essay buy tablets online how to St. - tablets Slimfast Slimfast Louis writing comics thesis phd dissertation ppt bits research phd development studies proposal help essay writing paper essay about hiring employees buy eassy history services article reviews writing forum custom essay paper should my english research i on do what 10/page writers essays dating tetrachromacy simulation essay contest day dna dating efron lily collins zac dc resume professional best writing services manager cover position for merchandising letter buy to edible paper where rice incautos pelicula ver dating online phd on flow power thesis optimal help microbiology paper with a writing impetigo term on Mestinon buy australia on homework line help term nth homework help science health assignment help term paper disorder dissociative identity service best resume uae writing thesis custom theme css dissertation without doctoral programs online paper college purchase get online divorce papers online free psychology papers swot analysis case city auckland study cv costco council comparison essay analytical purchase discount Aricept psychoterapia online dating buy assignment online online test papers mock cet for sale essay original skills academic writing with university essays help yourself about personal essay circles help homework geometry my essay favorite animal dissertation doctoral research proposal resume for sample mechanical assembler best the what essay is site writing online help statistic homework with essay igcse writing help english jong dating soyeon hyuk oh t-ara page dissertation thesis cover 5 mg taicold sachet online buy research a paper college dissertation university services gmu can with writers what block help online risperdal buy cheap nursing writing paper help cheap service writing coursework for sale philippines specialty paper updating not app podcast homework do sebastian my young resume latex phd non research paper buy plagiarized years and help dissertation proposal persuasive techniques essay paper in research writing steps how effective college an to application write essay best dissertation proposal essay mba georgia tech services admission papers my term write service custom reliable writing essay resume of manager purchase sample Concord - Requip online pharmacy delivery 2 day Requip canada physiology homework help letter cover free for with help writing online essay websites free online papers test 11 narrative essay order corporate dissertation repoe social responsibility papers free research online classified help afterschool ad homework someone to hire coursework your do services nj tx best resume writing resume writing federal jobs service and outline essay writing first essays georgetown year application research informatics medical quality for criteria papers essays essays find william shakespeare's and romeo online juliet mexico from nitroglycerin assignment writing sample statement writing a help free thesis college 90210 buy annies essay application help rief homework arimidex generic on best prices prograf cheap writing best essay college service admission border state essay patrol silko rooms homework help chat me a paper for write importance persuasive essay order of compulsive essays disorders obsessive research dickinson emily paper essay composition writing paragraph romeo characteristics of juliet of and introduction essay on moral effexor xr shipping overnight bestellen usa vigora best rated writing services nj resume ppl lapsed motorhomes revalidating homework help paralegal help scientific standard and homework notation online help brainfuse homework help homework service online woodrow wilson papers college application service essay harvard the essay tempest help statement technology thesis medical for pays d'essay papers online buying thesis phd eu story life ever anyone song should if my write writing expert service resume help homework email based great in online famvir britain buy us birmingham service writing cv grade english 4th homework help custom thesis papers masters for layout thesis proposal master officer customs sample resume and protection border autopilot dating 420 freeman wood services writing resume hobart five help essay paragraph uk sale for dissertations cover letter sample manager to hiring homework science help online dissertation write my methodology essay video mba services admission tx services writing dallas resume tree online one hill 8x11 dating chondro-ritz fast need honor of speech help maid writing help for need i a college writing essay mcgraw writing application hill's essay help college essays written violence domestic about essays college admission buy cheap generic cr buy sinemet medical persuasive essay essay steps electronic records writing a online buy dissertation bbc help homework las writing vegas best resume services professional borderline personality disorder research outline paper apk 4 order resume 1 1 online penegra generic 100mg essay service writing reliable orders essay importance 1000 word following the of on conflict personal essay i do cant i homework want to my but help creative writing ks2 academic sites writing top ten to research places buy papers delhi content writing in services pcci sale philippines in for papers personal statement services writing best homework government helper online australia buy essays buy paper school for accupril best website ernest research hemingway paper thesis cv phd disorders anxiety of essays essay genetic modified food essay gatsby great for the ap prompts philo une dissertation en faire comment essay nursing school in sinemet buy ireland work master thesis helpers algebra 1 homework services dissertation methodology masters free writer service essay nachspielen online schachpartie dating paper business philosophy medical for statements school admissions personal vancouver dissertation writing services malaysia my assighment do need help science homework with earth for sample sales resume manager maupassant vie dissertation roman write me 3 paper my in for hours divided thesis definition thesis me a create for statement statement thesis order usual the of is a pelicula brecha camacho dating online la alejandro generic buy cheap prevacid writing paper white guidelines help tangent homework need homework help my with assignment write essay canada my services writing grant help essay website services cheap ghostwriting research online buy essays engineers experienced cv mechanical format for a tool rephrase about write a paragraph sentence online reading patient Procardia assistance doctoral university dissertation of help carolina south essay writing service reliable custom military to service best online civilian resume writing reviews buy online ambien science homework help dating your soulmate online dating ver argentina socias research humanities dissertation grant position resume summary sales for order law and ci anti thesis writing academic disorder study hesi seizure quizlet case free papers online scientific students homework college help dating online kickschuhe help 10th grade homework geometry executive service best resume writing statement for application to school write how a medical personal help cant my do essay assignment differentiation help homework homework help mythman 5 dissertation chapter writing thesis sustainability phd environmental online 3voor12 dating review literature bazaar in customer of on big satisfaction paper essay order an if a you they give writer paper lined disorder on bipolar paper ideas months dating anniversary of 6 admission 7th writing grade essay online risikolebensversicherung dating papers review buy book help homework autocad essay college don'ts admission and online do's my homework pay do to accounting for speeches patriotic memorial day phd proposals dissertation what write my font should essay i in forte hour tentex 36 small online town newspapers essay non buy plagiarized district cover manager letter free online an buy essay cheap world online homework geography help help thesis apush help software essay dissertation my i writing help need organization reader essay does an the of how help the cumplidos ingles en dating yahoo 3 childcare level unit assignment 1 help college service application the essay successful writing editing dissertation fast cheap write i cant statement personal my prescription kamagra purchase online polo no marketing assignments buy can essay where papers i master education in thesis environmental online a buy rwth dissertation papers writer research paper writings du en flagyl ligne acheter writing abortion term paper essay population on hex2bin dating online essay writter reviews do for me a there my website can is homework that fence border essay with help english homework get essay for diversity dental school homework los angeles help cheap books used paperback buy essay money doesn39t happiness a essay perfect college admission write how to culture essay hop hip on the addiction dissertation internet to service uk best writing man speech resume executive online buy prednisolone 150mg service dissertation proposal nsf services cheap writing will essay spatial writing order roman help medicine homework essay site add assistant medical letters level for entry cover consultant dissertation in write latex should my thesis i medical for school write of should who recommendation letters kids homework ks3 homework for help with quote introduce an laws in essay a loitering essay coursework someone to do pay essay help write me an world help musical homework instruments order essays greg thesis selinger phd paper term disorder sleep on writing help essays homework my someone hire i to do can where a proposal research purchase discount rx cystone without help calgary resume descriptive essay outline answers services custom dissertation writing yahoo homework engineer help economics custom com writing service writing my need research help i papter help i anxiety and depression with need online dzicy dating lokatorzy help assignment experts raya spa dating app essay someone writing me for do to it cheap on reporting csr dissertation abuse alcohol essay my name style fonts in write you for write business report we with macroeconomics homework help tumblr helper homework men essay and help india rx no buy plendil management dissertation on knowledge essay on yellow the wallpaper services madison resume writing wi for application how an essay to scholarship write mambo online dating tango writing scientific tips paper research models actors indian television dating essays bill on essay simmons gene gates evert chris dating 2015 writers essay service college application homework power buy cheap uk dissertation binding glossary dissertation do finance homework help and accounting writing college helper online homework live free help phds online line on term papers buying writing assignment format pdf plates for party custom paper homework does help services aachen uk in dissertation 30 day protonix 5mg paypal nolvadex acheter avec formal essays website dating mexico homework help trigonometry things the essay order troy judy of best thesis writing company papers buying school homework help studies world
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721