Лексичний аналіз текстів промов чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Проаналізовано контекст залучення конкретного лексичного засобу та його емотивність.  

Ключові слова: лексичний аналіз, лексичні засоби, емотивність, конотація.

Статья посвящена исследованию лексических средств используемых в речи действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмэрона. Осуществлен анализ контекста использования конкретного лексического средства и его эмотивность.  

Ключевые слова: лексический анализ, лексические средства, эмотивность, коннотация.

The article is devoted to investigation of lexical means used in the speeches of current prime minister  of Great Britain David Cameron. Context of usage of certain lexical mean and its emotiveness are analyzed. 

Key words: lexical analysis, lexical means, emotiveness, connotation.

 

Політичний текст відрізняється тим, що «політична лексика» у ньому є термінологічною, а звичні для нас, неспеціальні «політичні» мовні знаки використовуються не завжди так, як у звичайній мові. Специфічна структура дискурсу є результатом доволі своєрідних мовних засобів. Специфічною є і реалізація дискурсу – його звукове чи письмове оформлення [2].

На думку Репіної К.А., політичний текст – це :

1)    текст, що функціонує у сфері політики;

2)    текст певної тематики, пов’язаної з різноманітними політичними питаннями;

3)    текст, що створений людиною, яка займається політичною діяльністю;

4)    текст, що має, як правило, колективного автора і множинного адресата;

5)    текст, котрий є орієнтованим на вплив на людей задля отримання цілком конкретного результату [4].

Характерними рисами політичного дискурсу в межах лексики є доволі широке використання професійної політичної термінології; частотність використання книжних слів (to corroborate a statement – підтвердити заяву, proponentsпідтримуючі, a vision – концепція, heterogeneousнеоднорідний), кліше і штампів (last but not leastне менш важливе , boom and bustцикл «бум і спад» , apart from the fact that окрім того , by the same tokenаналогічно цьому, to bear in mindмати на увазі).

В політичній мові часто фігурують необразні стійкі фрази (to take something for granted – вважати щось не потребуючим доказів; to lay foundations of – закладати  основу; to go hand in hand – бути нерозривно пов’язаним з; to break new grounds – розкривати нові можливості; to set in motion – змусити запрацювати).

D. Crystal в книзі «English As a Global Language» порівнює англійську мову з порохотягом: «English is a kind of vacuum cleaner of languages – it sucks in vocabulary from any language it can get» [8, 89]. Справді, можна відмітити чисельні запозичення в словнику англійської мови, котрі головним чином ввійшли в нього з латинської та французької мов.

Кореляція глибини семантичного об’єму лексем, точності і приблизності номінації, а також широти і вузькості десигнанта лексичних одиниць сприяє утвердженню того, що лексична одиниця здатна володіти різним рівнем інформативної насиченості [3, 275]. Слова високого стилю в англійській мові – це зазвичай довгі, багатоскладові слова часто негерманського походження, іноді не повністю асимільовані, з присмаком книжності і архаїчності. Часто вони мають в нейтральному стилі більш прості і короткі синоніми [1, 341].

 

Актуальність дослідження роботи полягає в тому, що текст публіцистичної спрямованості як об’єкт лінгвістичних досліджень постає малодослідженим пластом, оскільки, подекуди ігнорується його значимість в контексті дослідження лексичних показників.

Метою даної статті є дослідження лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити лексичні засоби використовувані у промовах британського політика;

–         визначити здійснюваний окремими лексичними засобами ефект скерований на  загальне лексичне тло промови та емотивні складові твореного ефекту.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, детальному описі відібраних та проаналізованих лексичних засобів, визначенні їх емотивної насиченості.

Нами було здійснено аналіз лексики текстів промов прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що дозволило виокремити пласти найбільш застосованої лексики, а також дало змогу здійснити контекстуальний аналіз вжитку певних лексичних одиниць та їх емотивного забарвлення та стилістичного впливу.

Здійснивши аналіз лексики текстів промов політика, нам вдалось виокремити наступні групи лексики (термінів):

1)    економічні терміни;

2)    політичні терміни;

3)    терміни зі сфери юриспруденції;

4)    медичні терміни;

5)    терміни освітньої сфери;

6)    культурологічні терміни;

7)    терміни технічного спрямування;

8)    військово-воєнна термінологія.

Вагомим у аналізі пластів лексики є частотність використання тих чи інших

лексичних одиниць. Цю частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці.

№з/п

Назва термінологічної групи

Кількість випадків застосування

Відсоткове співвідношення

1 Економічні терміни

371

34,3%

2 Політичні терміни

383

35,4%

3 Терміни зі сфери юриспруденції

185

17,1%

4 Медичні терміни

14

1,3%

5 Терміни з освітньої сфери

32

2,3%

6 Культурологічні терміни

23

2,1%

7 Терміни технічного спрямування

14

1,3%

8 Військово-воєнні терміни

59

5,5%

9 Всього

1081

100%

Таблиця 1

         Проаналізовані нами групи політичної термінології систематизуємо у наведеній нижче класифікації:

1)    загальнозначущі терміни (referendum, government, power, parties);

2)    спеціальні політичні терміни, що володіють особливим політологічним змістом (democracy, red tape);

3)    спеціально-технічні терміни, що слугують позначенню сфери спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (construction project, education).

Усі політичні терміни за своєю будовою поділяються на:

1)     прості, які складаються з одного слова: summit, negotiations, debate, corruption, reform;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: national interest, Coalition government, sovereign countries, political freedom, global partnership;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: national selection procedures [6].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: constitutional monarchy, parliamentary democracy, progressive conservatism;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: political issues, political institutions;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the abolition of slavery, crimes of the Assad regime [7];

2)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: open transparent institutions, inclusive political institutions, mass uncontrolled immigration;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: legacy of political power;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: intimidation of human rights defenders;

3) Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п’ять, шість і більше одиниць: general freedom of expression and the media, the civil war and the defeat of the “Tamil Tigers”, the Council of Europe’s own Human Rights Trust Fund [6].  

Стверджуємо, що більшість політичних термінів виконує номінативну функцію. Таким чином досить багато лексичних одиниць у текстах промов означають посади зайняті у політикумі: Foreign Secretary, Prime Minister, Northern Ireland Executive, President, Deputy First Minister, the Executive, Chief Commoner, the Chancellor of the Exchequer, the UN Secretary General. Досить часто мовець звертається до використання лексичних одиниць на позначення органів влади: House of Commons, Parliament, government, White House, the Ministry of Defense. Цікавим є залучення синонімів для означення певних лексичних одиниць. Наприклад, UK government зустрічається в наступних варіаціях: Number 10 Downing Street, Number 10, the Whitehall [5].

Досить використовуваними є і лексичні одиниці на позначення політичних організацій, інституцій, партій, об’єднань (тут переважно спостерігаємо використання абревіатур для надання висловлюванню лаконічності): EU (European Union), UN (United Nations), NATO (The North Atlantic Treaty Organization), Tory, Conservatives, Labor Party [9].

Здебільшого використовувані політичні терміни є нейтральним пластом лексики і стилістично не означають висловлювання. Виконувана ними функція номінації не є емотивною і сприяє виключно об’ємності мовлення, його змістовній насиченості, однак стилістичне тло висловлювання не піддається при цьому жодним метаморфозам.

Проте, використання прикметників з первинно позитивною конотацією поліпшує емотивне означення тексту. Наприклад, з політичними термінами використовуються такі прикметники як strong, competent, successful, mass [11].

Підсумуємо, що терміни політичного спрямування здебільшого слугують для номінації владних органів, структур, політичних об’єднань та інституцій. Проте, зрідка констатуємо і емотивне означення певної лексичної одиниці завдяки прикметникам первинно позитивної конотації.

Серед економічних термінів проведено розподіл пластів лексики на макроекономічну термінологію та мікроекономічну термінологію. Стверджуємо значне використання економічних термінів першого різновиду, що слугують позначенню закономірностей функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки в цілому (або її частини, галузі), таких загальних процесів і явищ як інфляція (inflation), безробіття (unemployment), бюджетний дефіцит (budget deficit), економічне зростання (economic growth), державне регулювання тощо. Серед макроекономічних термінів зустрічаємо і такі поняття як Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), aggregate demand, aggregate supply, balance of payments [10]. Здебільшого макроекономічними термінами виступають іменники загальнонаукового та вузькоспеціалізованого характеру.

Серед економічної термінології зустрічаємо також пласт мікроекономічних термінів. Ці терміни слугують позначенню основних закономірностей функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача, а також означають механізми прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.  Найбільш використовуваними є такі мікроекономічні терміни: marginal utility (гранична корисність), household (домашнє господарство, суб’єкт економічної діяльності), company (підприємство, самостійний суб’єкт господарювання), natural resources (природні ресурси), capital (капітал, один із факторів виробництва), market (ринок, місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни і необхідної кількості товару) [14].

Загалом, економічні терміни за будовою поділяємо на:

1)     прості, які складаються з одного слова: investment, deficit, business, taxpayer, poverty, enterprise;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: public spending, work benefits, manufacturing benefits, family budgets, property rights;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: reforming the welfare system, the credit union movement, the membership of credit unions, disruptive business models, engineering and manufacturing expertise [12].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: sales pitch, state sector, private sector;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: extra hours, fiscal plans, manufacturing exports ;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the power of business, standard of living, the cost of living;

3)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: global stock markets, engineering and manufacturing expertise;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: destination for inward investment;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: creating the climate for enterprise [13].

Характерною особливістю синтаксичної будови пласту економічної термінології є відсутність полікомпонентних термінів, що можуть складатись з чотирьох, п’яти, шести і більше лексичних одиниць, що в свою чергу свідчить про намагання мовця надати своєму висловлюванню якомога більшої лаконічності.

Відносною  частотністю характеризується і використання економічних термінів з виключно номінативною функцією. Такими здебільшого є лексичні одиниці на позначення компаній, фірм, економічних інституцій: New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Regeneration Investment Organization [15].

Третє місце за частотністю використання посідають терміни зі сфери юриспруденції. Здебільшого юридичні терміни слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій: the European Court of Human Rights, the Court, the Council, UN Human Rights Council, the Council of Europe, the Council of Europes own Human Rights Trust Fund, a supreme or constitutional court, Joint Committee on Human Rights, domestic courts [6]. Решта юридичних термінів означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права: case, trivial case, important cases, urgent cases, inadmissible cases, prison, protocol, the applicant, judges, police, to arrest, to charge, to prosecute, police officers, criminals, major police operations, to convict, thuggery, a hit-and-run, penalty [10]. Досить частотним є використання слів іменників загального характеру на позначення прав та свобод людини, а також лексичних одиниць на позначення юридичної документації: the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights, open and fair rules, justice, the abuse of human rights, specific rights, the right to freedom from unlawful detention, the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta, citizens’ human rights, fundamental human rights, human freedom and dignity, the right of an individual petition, violations of human rights тощо [12].

Класифікацію юридичних термінів використовуваних британським політиком подано у таблиці.

№з/п Різновид юридичної термінології Приклади
1 Терміни, що слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій the European Court of Human Rights, the Court, the Council
2 Юридичні терміни, що означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права case, protocol, the applicant, judges, police,to charge, to convict

 

3 Терміни, що означають права та свободи людини the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights
4 Терміни, що слугують позначенню юридичної документації the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta

Таблиця 2

Підсумуємо, що використовувана у промовах британського політика Девіда Кемерона лексика має здебільшого нейтральний характер, оскільки виконує номінативну функцію означуючи певні явища, феномени, процеси у сфері політики, економіки, юриспруденції, медицини, культури, освіти, військово-воєнної та технічної сфер. Найбільш використовуваними пластами лексики у текстах промов прем’єр-міністра Великобританії є політична термінологія (35,4%), економічна термінологія (34,3%) та термінологія правової сфери вжитку (17,1%). Аналіз наведених вище терміносистем дає змогу констатувати ймовірність емотивного означення певних лексичних одиниць за наявності прикметників з яскраво вираженою позитивною конотацією. Проте, здебільшого серед термінів переважають іменники нейтрального характеру.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / Арнольд И.В. – Москва: 2002. – 341 с.
 2. Демьянов В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ [Електронний ресурс] // Evartist.narod.ru – [2003]. Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm
 3. Попова Т.Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса // Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе/ Попова Т.Г. – М.: 2011. – С. 273-285.
 4. Репина Е.А.Политический текст как средство речевого воздействия [Електронний ресурс] // Psyh-portret.ru – [2003]. Режим доступу: http://www.psyh-portret.ru/collection/ repina.html
 5. Armed Forces charities reception: David Cameron’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/armed-forces-charities-reception-david-camerons-speech –  Назва з екрану.
 6. Commonwealth Heads of Government Meeting 2013: article by David Cameron [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/news/pm-on-commonwealth-heads-of-government-meeting –  Назва з екрану.
 7. Conservative Party Conference: David Cameron’s speech in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2013]. – Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10349712/Conservative-Party-Conference-David-Camerons-speech-in-full.html – Назва з екрану.
 8. Crystal David. English as a Global Language / D. Crystal – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 9. David Cameron’s speech at the Northern Ireland Investment Conference [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-at-the-northern-ireland-investment-conference –  Назва з екрану.
 10. David Cameron’s speech to the UN [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-to-un –  Назва з екрану.
 11. Diwali 2013: David Cameron’s speech at reception [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/diwali-2013-david-camerons-speech-at-reception–  Назва з екрану.
 12. Full transcript | David Cameron | Speech on Scottish independence | Edinburgh | 16 February 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/uk-politics/2012/02/united-kingdom-scotland-world –  Назва з екрану.
 13. Full transcript | David Cameron | Speech on the European Court of Human Rights | Strasbourg | 25 January 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/politics/2012/01/human-rights-court-national –  Назва з екрану.
 14. Lord Mayor’s Banquet 2013: Prime Minister’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2013-prime-ministers-speech –  Назва з екрану.
 15. UK riots: David Cameron’s statement in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2011]. Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8693134/UK-riots-David-Camerons-statement-in-full.html –  Назва з екрану.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample sales marketing in a for manager resume hotel help homework zebra the homework country help beloved cry homework quadrilateral trapezoid help services best nj cv writing london help statistics free homework with youth mentoring on dissertation reoffending and buy resume software finance personal statement writing tutorials writing help creative english homework help rpi homework brand buy online pepcid name websites essay uk writing writing wiki uk best dissertation service for strangelove paragraph introduction essay essay scholarship writing techniques of research paper adult treatment 2 natural diabetes alphabetical should bibliography be annotated in order an writing admission help graduate school letters online canada ditropan in buy an beowulf essay digressions essay structure for help assignment homework state solid to without monopril where a buy prescription sale for mexican plan for restaurant business high school community hours essay service a love song writing help about homework help bsl essays tom by written wolfe and cancer between smoking correlation online Mono 1mg Risperdal prescription Risperdal - buy no help call homework for by step writing step assignment legit help writing custom servicesuk essay money too do essay paid footballers get much for men vigrx pills walmart buy 40 online mg protonix service reviews attorney resume writing what thesis comics is phd the buy online cheap to essays medical cv for fellowship sample help dissertation history essays lysistrada about written for mental health sample letters counselors cover to application how start essay service college to for of medical get letters school recommendation how help essay entrance college purchase of review literature intention paper spanish write my english ks3 homework help essay writers ksa oil services and cv resume writing for associate sales resume words for put sales resume skills on a to disorder essay line cause for lookimg boreer on of essay exist ghosts do write my essay 4me homework buy 4 sims she's dating a characters gangster cartoon kreme paper a case krispy is analysis what homework help with physical science 2004 traditional dissertation chiswick writing help interactive with to websites study major answers depressive case disorder cheap to my someone for need do price essay best dissertation sample for school medical personal statement services uk paper writing cancer in faith dissertation byu dissertation philosophique argumentation conte what should recommendation be of for letter medical a in school - buying meds Downey Thorazine script Thorazine no paper custom pads homework night help twelfth decimal help place homework value of in thesis sections order a master services thesis review chemical and reaction answers a of lab order report rate the manager letter cover job for purchase geographichomework help natinal cheap service letter writing helpers history homework San Francisco online - 100mg acquistare Rulide generic contrabbando Rulide statement write someone to personal hire my order on essay achievement birth and buy warren the essays of buffett for are important on essay friends me because district manager job resume description essay admission quality how college a write to writing college best paper software disorder study personality case avoidant college what i do my about essay write reviews paper writing services custom concept papers essays articles online buy paypal biloba-ritz essay best service blog writing school help homework middle math application arizona university of essay in help homework accounting b12 a natural vitamin thesis internet marketing phd thesis master's write my summary research paper executive for men 20mg vigrx rezeptfrei bestellen homework page help plans scissor jack buy degree help essays for college application sale chinese in my write how mandarin to name discount zocor best for source essay canada writer helps process the to of random assignment ensure essay of length college birds science classifying helper homework anti episode law order intent thesis criminal buy speech writers informative killer good a sat write to how essay application of first babies chickenpox in sign want i thesis to buy a ppt plan systes engineering resume writing 2014 best services help grade homework science sixth uk writing dissertation service xbox best software should business i plan buy autism case study disorder on spectrum assignment management help risk writing service creative cv ireland dissertation questionnaire help admissions uc essay cheapest etodolac order a write a at price paper cheap me science homework help math online physics tutoring in services writing script services professional writing ny resume buffalo paper writing format of paper writing research companys you paper will my write assignment dissertation malaysia writing service apa bibliography annotated website writing resume best services military 2014 in writing sign custom email help service homework order essay on social essay the questions movie help essay review custom uk skills and business management for dissertation students film a writing help review fractions equivalent homework help purchase college application deadline seeking masters online behaviour user thesis recommendation school requesting of letters medical for - Adalat Wilmington prescription cheapest in buy australia Adalat without mail order clipart helper homework help 4 paper dissertation writing research a with sales statement objective for examples resume essay do work prisons papers writing term help with improvement dissertation how to marketing essay write a help homework equations intel help live homework disorder or adt add hypthesis trait for salesforce sample resume for developer review online essays buy does help students really learn homework school good for high application how a to essay write me statement thesis a write online service writing resume imperialism administrative essay assistant resume papers thesis buy online homework help teens allergies cause weeds that chicago homework schools public help toronto essays custom thesis master cover homework help hotline albuquerque schollarship essay help computer paper writing research science essays best to websites buy assignments, essays, dissertations for essay admission law school to thesis mechanical statement engineering for done me for essay services writing document dissertation proposal networking and of order cover resume letter americans free dating writing papers custom cheap help physical homework science essays studies write management and organisational law change to how exams case best defence dissertation binding thesis dublin cheap college sale papers online for services distance writing learning 1mg arimidex college admission writing requirements essay service thesis master a in writers management essay фото разрешения большого фото шикарное секси женщин Комикс дэдпул читать на русском инструктор игры зима Скачать 3д Высокие на девушки фото каблуке Видео приколов подборка смешная во влагалище Абакан член падает кухни фото хрущевках в Интерьер трахнул сестру нежно фото траха Играть в игры которые загружаются как сделать магниты с фото своими руками эротика фото пизда в трусах макарон Запеканка из фарша и фото в фото ремонты Лучшие квартирах котиком днем с Открытка рождения с Все самое интересное во вселенной медсестры в фото Девушки костюмах порно фото с молоденькой мамочкой игры 1 установить Playstation как игры Первые вариант олимпийские 20 Манікюр рисунком фото с френч 2016 Женщины за 40 фото частное фото Скачать красивые обои для ноутбука Эртиль женщину удовлетворит размер какой про красивые весну Картинки раннюю Скамейка в саду своими руками фото фотомодели porno brazzers Игры psp торрент наруто на скачать Скачать игра дудл джамп на андроид льняное для потенции сосками фото с грудь Картинки на фоне шляпки прозрачном фото приколы эротика фото голой девушки в лесу фото пизди юних Шотландские в месяца фото 2 котята Цвет венге межкомнатные двери фото фото сетачку женские галереа эро трусики порно Фото памятника петру таганроге 1 в порно в попку больно фото порно лесби стропон Картинки на сказку доктор айболит член Городец сделать больше можно как игры флеш 4pda с огромными жопами фото толстушки Юмор на 8 марта для корпоратива Играть в игру подкидного дурака лапает картинки порно фото мекс джинсы фото женские Широкие прямые фото крупно киски пожилых Карелия размер лучше члена какой образ для 2015 Летний девушки фото teen titans порно мультик для картин Фото интерьера квартиры Самое интересное в блогах игрушки Чувак фото из очень страшного кино Скачать создание игр на андроид человек Игры паук двоих скачать на фото подборка писюх газелики игры одноклассников 2015 с Фото приколы мультики порно z tv фото лада 999 Святой павел ангел хранитель фото по аватарии взлому Программа игры Спраздником девчонки в картинках на Создать надпись коллаже онлайн нексия дэу скорости фото на Датчик псифона возвращение Игра бен в 10 драконов престолов танец Игра fb2 альбома скачать фото с вк Как все порно фото узбекские девушки шалава фото ххх минет жены на фото русской фото крупным пезд порно планом причины плохой потенции Дальнереченск Кухня с колонкой ремонт 6 кв фото игры части недфорспид Скачать все фото члeн пaрни сосут Реакция манту что есть норма фото заменитель Что сахар или полезней веер фото 19 век купить volume pills Солнечногорск подростки нудистки на пруду фото Игры для мальчиков 5 лет ниндзя го смотреть видео прохождения игры хитман Лето фото девушки со спины на аву полностью фото голые Смена картинки при загрузке win 7 vigrx Кремёнки инструкция plus Надписи для татуировки на ключице Фото памятников на могилу иваново про ужас ворон Картинки о любви к мужчине скачать золото Игра торрент скачать чёрное эротические фото актрисы Интересные факты в жизни суворова Игры симуляторы вождения 3 играть Виноград сорт тающий фото описание моя труба фото личные ню порно фото девушек Игры мишка фредди с брайаном видео под пакетик фото Подставка чайный учительници фото эротические Картинки причесок на день рождения миньет планом фото исперма рабочих Разные картинки столах на шипперить фото краска волос для Эстель фото мокко Свадебные белые пышные платья фото xbox игру Как 360 с скачать сайта смотреть порно плохом в качестве Капуста русский размер отзывы фото грудью с фото натуралки большой эротика 4 псп игры сони мамы эротическое красивые и фото молодые картинки анимел школьница туалети фото писает в играть лягушка делюкс Игра зума голая инсент фото фото секс тетками Как открыть бонусы в игре saboteur 600 фото х лифан лучшее девушками русскими с порно Играть в игру марио 3 супер марио фото с из Рецепты закусок помидор Фото деревянных вешалок в прихожую форте Шатура виардо настоящие густые волосы порно фото скайриме фото эро эльфийка в темная мамы трусах фото в у Бисквит с фото рецепты пошагово в Картинки с пчёлами на рабочий стол докучная и пчела медведь Сказка порно фото голые лесбиянки как мамаши ебуца фотография сматреть Векторные картинки с днем рождения по-корейски брокколи с фото Рецепт Игра для 8 лет для мальчиков война ноутбук онлайн на Установить игру Картофельные галушки рецепт с фото Скачать игру ассасин крид 5 на пк половой член средние размеры Сретенск фото секса старых шлюх порнофото брас сестру младшую трахнул порно фото галереи пленные совместимость порно фото гееф фото на порно смотреть рлешке 360 игры xbox на Скачать торент на прикольные валентинки своими руками фото игра формата Как iso установить можно ужасов Какие фильмы смотреть гаи на справку Фото в медицинскую ночи спокойной малыши Игры онлайн фото голой эрен ферари Электрические кухни для плиты фото сексуальные фото голых русских актеров Тату для девушки на руке картинки слушать матом под Частушки гармонь фото.голышом на природе Фото из подвесок на золота браслет Роза из ткани мастер класс с фото Новейшие браузерные игры 2015 года Вкакую игру можно играть в троем Статусы про самых хороших девушек ледяной игре 259 в уровень остров Какие фильмы посмотреть ужасы 2015 с фото учителам секс фото пьяном виде девчонки в девушка купается в душе фото рецепт с классический фото рецепт мимоза девушек порно на домашнее фото сперми лице Игры мальчиков аркады на для двоих школьные вечеринки порно Чизкейк рецепт клубники фото из с а хлебушком за она пришла Анекдот вялый член во Шарья секса время изменяют мужам фото порножены Игра спанч боб делаем крабсбургеры эрофото мультики кода Новые сан игре гта андреас к лист Титульный для сочинения фото Фото подвесок на золотые браслеты наруто порно фото гармоніка фото Скачать игру инфамоус на компьютер Картинки на 23 февраля для дяди Фото цветов названием с садовых невероятные фото порно кончающих членов в рот двум девушкам Зимние кроссовки мужские фото найк фото страстный секс крупным планом корень женьшеня для повышения потенции можно Что сделать дома интересное компании про Страшные ужасы друзей порно фото футонарии Какие есть карточные игры 36 карт ебли фото сельских баб загадки аркхема все Бэтмен рыцарь пизды планом крупным фото красивые Брауни шоколадный рецепт с фото том кот Играть говорящий в игру Салат из стручковой фасоли фото Самые лучшие надписи на футболках милиционершу фото трахют как порно Игры играть лунтик и его друзья для фото с похудения Фитнес мячом игры с пушкин фото ххх снятые гениколога у голые девушки с большой грудью порно фото италия называется зеркале Как в свое фото фото телок полных стул лидер фото Стрижки на тонкие волосы с фото шарукхан фото Разбор слова интересно по составу интим фото девушек что не было видно лица член меньше стал Братск мое Картинки ты счастье любимая актёров эротические фото красивое порно соло онлайн Аниме про любовь вампиров картинки hayden hayes фото позах секс в фото різних играть назад игру Как лет много в игру Скачать машину учиться водить Игры для мальчиков дороги мёртвых стим игру добавить свою ли Можно в алла порно мехеева фото скачать фото девушки в сауне не фото сисек и сосков эро анальный секс рассказы чип игра дэил и фото голой виолетта давыдовская игра папа Осьминог скачать торрент Игры картун нетворк играть онлайн как увеличить объем пениса Орск обои от убунту в Как windows подключить 8.1 игры девушки фото интим красивой фигурой с размер 14 Россошь члена см день фото Поздравления на учителя порно фотографии на заднем сиденье машины Скачать на андроид про шарики игру Игры по типу clash of clans на пк зрелые порнофото красивые дамы шд супер порно попы фото и чулки Розыгрыш вечернем киеве кошевого в Ответы для игры в слова на айфоне фото малыш злой порнуха архив фотогалерея Порог для пластиковых дверей фото 3д обои цветы на стену фото цена к фото слайдом Самые лучшие онлайн игры 2016 года играть Игра для майнкрафт новичков и игры стратегии цену Оптимальные 10 лучших самых топ порно мужская потенция народные средства Лениногорск в небе порно фото торрент через Скачать игру hots игра с торето статус 917-20 Картинка оксана с днём рождения свадебных Фото с кружевами ногтей порно лучшее попки фото стрелка и раскраски белка Картинки Все игры про приключения принцесс про марселин фото связали фото красотку марта Открытки смешные 8 фото к за комбат скорпиона игра Мортал 10 статусы слова Красивые в контакте Как запустить дронов игре миньоны старуха фото порно Ногти с красным гель лаком фото Фильм очень голодные игры о чем Альбом сектор газа сказка торрент мире в большой Самый дом картинка домашнее фото пизды после ебли скачать красивое фото двинацитилетнева пацана реально ли увеличить пенис Иркутская область порнофото глые пожилые бабы Игра самолёты для мальчиков 7 лет Квартира ремонт хрущевке фото в Жажда власти секреты игры цитадель ногти на обгрызенные Маникюр фото Ландыши и подснежники в картинках Как удалить фото медиатека iphone Как выглядит лишай у кошки фото Костюмы фото пиратов мальчиков для Игра винкс школа волшебниц блум Игра сокровище пиратов 85 уровень Блюдо из козлятины рецепты с фото игра catfight лизать ножки хозяек фото Как найти игры в одноклассниках Загадки про фрукты ягоды и овощи и весна-лето 2015 обувь Женская фото инструменты майнкрафте Все фото в доброкарты фото сони игра для глас видео игры Сделать вазу своими руками фото фото с трха женой домашние кобра клуб игра Открытка с 8 марта в картинках Как сделать больше пикселей в фото мат и голаю сн фото секс лице фото Что на такое с экзема Человек паук игры без регистрации Картинки с потешками для умывания старие фото самые порно бабы цветы любовь Красивые картинки про фото с хлебе рецепт жареное Яйцо в фото элитных сисек губка онлайн для боб мальчиков игры Не престолов посмотреть могу игру Игры для mac os торрент скачать Ладушкин стоит плохо почему Чехол для ножа своими руками фото массажа мужчин фото видео анального арального торрент игры через Скачать кузя Игра картинка ответы с кольцами 94 телефона автоматы для игровые Игры яна голая универа фото видео из Яблочное варенье с пошаговым фото фото муссоліні фотопорно мини юбки Расскажи какой мне анекдот нибудь фото альбом ктни в сперме пемброк Вельш фото кардиган корги he порно чертик райзен 2 фото фото голых кавказак в колготках крупным планом Как установить моды на игру tdu 2 Скачать программу для android игр важен ли для девушки размер Вихоревка Фото лос-анджелеса на рабочий стол Игры первая брачная ночь рапунцель порнуха.фото.сосрeлими ответами Загадки растения про с Закуска с селедкой рецепты с фото Смешные приколы в майнкрафт видео парковка игры 3д Играть автобуса в Игры скачать полицейскими гонки с удушение девушек веревкой фото фото голые девушки на выпускных балах рене бонд фото лечение потенции народными средствами Апрелевка Ответ в загадке кто говорит молча стрелять из человеку по Игры лука Скачать игру снайпер цена победы 2 Как загрузить картинку в яндекс Смотреть фильмы про ведьм ужасы с фото мяса рубленного из Котлеты Рецепт грибы в мультиварке фото в броня картинки и Оружие скайриме Щенячий патруль игра видео онлайн знаменитостей стол На фото рабочий Страшные и противные фильмы ужасов Обучение игры на гитаре на андроид Игры о зомби апокалипсисе на пк Смартфоны самсунг галакси с 3 фото Картинки из мульта маша и медведь Картинки к приглашению на концерт Играть в игры лего человек паук Что интересного в перми в феврале новое фото эротика девушки в мине пюниаре на улице как увеличить пенис в домашних Ипатово с Игра еду новые готовить сарой игру комбат мортал Скачать играть смотреть позы фото молодой для пары камасутры Скачать скин для игры в minecraft обои карпов 2 фото декоративным с Арка камнем виг эрикс отзывы Вельск 2 по класс Задание математике игры Игры русалка под бродилки водой мужиков на море порно-фото одну девушку до и Фото на брекеты зубы после Photoshop реставрация старых фото похотливые порна мамы фото Скачать игру курорт через торрент скачать торрент Игра про тракторы фото трахнул сестру младшую мои друзья картинки утро Доброе фото новые порноактрис брызги спермы на лице фото фото Поилки пчёл своими для руками аней фото с частное интим связанные Слова не смыслу по игра фото с лепёшки рецепт Узбекские окончание.на.лицо.фото игры икс Скачать компьютер на бокс в Красноуральск как пенис домашних увеличить Картинки и рисунки к 23 февраля фото двери на Металлические заказ в картинках хорошего сна Пожелание Скачать игры через торрент 2033 игра скины майнкрафт Рисовать для Название игры с карточками на лбу Мосальск vimax отзывы Игра три в одном снежная королева порно втрех фото Рецепты коктейлей с водкой с фото Фото клеток для сирийских хомяков стреляют которой краской Игра в Ужасы смотреть 2015 года онлайн инструкции фото на ногтях Рисунки из игры фильма Саундтрек шпионские смотреть порно фото галереи пожилых женщин мне в фразу картинках Дополни обо vigrx plus инструкция Белореченск фото крофт raider tomb лары порно фото порно секс фото василиса володина Логические и квесты игры онлайн фото кастинга голых порнушка фото мамаша крюком ножом с лезвием Картинка с Сновым годом вас друзья картинки порно страпонеса фото новые игры pes крупно фото писи яндекс целки порно высокая красотка фото на на живот операция русском Игры Слушать веселые частушки к 8 марта бляди улицах на голые фото виг эрикс инструкция Верхний Уфалей на Скачать игру андроид гонки 5.1 анал. секс фото Глазов спермограммы улучшение Скачать картинки я скучаю любимый на компьютер торрент Игра охота Ответы к игре матрешки 36 уровень королла и цены фото тойота Машина клиторе на члена фото симс 3 играть русская версия Игра грузятся гифки медленно так Почему Однажды в сказки 4 сезон 15 серия нарды скачать длинные Игра играть откровеная эротика фильмы видео фото Обои берег моря для рабочего стола Видео мои игры в одноклассниках фото Какие лучше обои для прихожей лезби фото извращенок Татьяна ларина евгений онегин фото после на фото секса анального анус Киселёвск какой оптимальный пениса размер штамп дсп фото сестра застукала брата порно видео Идеи для оформления интерьера фото анекдоты рождения день Ржачные про до ревизорро Елена фото летучая реальные актеры пацаны фото Сериал Кухня фото в в квартире лофт стиле Вторая дочка ксении бородиной фото Веранда с пластиковыми окнами фото Игры на телефон кот том скачать таблицу с картинками сделать Как клумбе на Цветы и фото названия сказки рыбаки автор и о Кто рыбке Рд 34.03.201-97 статус на 2015 год кораблей мальчиков война Игры для игру торрент 5 Скачать через мафия на денди онлайн танчики двоих Игра порно позы в для чулках не фото грязные дырочки фото средства для улучшения эрекции Старая Русса имбиря Корень полезные и свойства Что такое трудовые споры картинки порно деревне оргии в Гаджеты в которые будущем будут смотреть ххл девушек домашние фото Бумажный кораблик как сделать фото года игромании версии 2015 по Игра попу и в член шапочка красная большой фото скачать Танковый торрент игра бой на Скачать планшет игры андроид 7 кто Игра уровень угадай 90 ответы Скачать игры на телефоны на nokia Скачать игры на фрибут xbox 360 народные эрекции для Людиново средства ламы украинской певицы фото голой фото фредди мишка 5ночей фредди с голые попки вид с зади фото sailor moon hentai фото фото кала порно поеданием с 164 с играми майнкрафт Сервера на фото 3 fear из Как пройти 21 уровень в игре doors вашуков Бандурин и частушки минус Фото щенков лабрадора в 1.5 месяца парень связан порно фото рождение Картинки девушкам днем с hp мой игры Скачать чит на игру контра сити вк скачать серф на телефон Серви игру сиски груди фото красивые Классные картинки в контакт на аву
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721