Лексичний аналіз текстів промов чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона. Проаналізовано контекст залучення конкретного лексичного засобу та його емотивність.  

Ключові слова: лексичний аналіз, лексичні засоби, емотивність, конотація.

Статья посвящена исследованию лексических средств используемых в речи действующего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмэрона. Осуществлен анализ контекста использования конкретного лексического средства и его эмотивность.  

Ключевые слова: лексический анализ, лексические средства, эмотивность, коннотация.

The article is devoted to investigation of lexical means used in the speeches of current prime minister  of Great Britain David Cameron. Context of usage of certain lexical mean and its emotiveness are analyzed. 

Key words: lexical analysis, lexical means, emotiveness, connotation.

 

Політичний текст відрізняється тим, що «політична лексика» у ньому є термінологічною, а звичні для нас, неспеціальні «політичні» мовні знаки використовуються не завжди так, як у звичайній мові. Специфічна структура дискурсу є результатом доволі своєрідних мовних засобів. Специфічною є і реалізація дискурсу – його звукове чи письмове оформлення [2].

На думку Репіної К.А., політичний текст – це :

1)    текст, що функціонує у сфері політики;

2)    текст певної тематики, пов’язаної з різноманітними політичними питаннями;

3)    текст, що створений людиною, яка займається політичною діяльністю;

4)    текст, що має, як правило, колективного автора і множинного адресата;

5)    текст, котрий є орієнтованим на вплив на людей задля отримання цілком конкретного результату [4].

Характерними рисами політичного дискурсу в межах лексики є доволі широке використання професійної політичної термінології; частотність використання книжних слів (to corroborate a statement – підтвердити заяву, proponentsпідтримуючі, a vision – концепція, heterogeneousнеоднорідний), кліше і штампів (last but not leastне менш важливе , boom and bustцикл «бум і спад» , apart from the fact that окрім того , by the same tokenаналогічно цьому, to bear in mindмати на увазі).

В політичній мові часто фігурують необразні стійкі фрази (to take something for granted – вважати щось не потребуючим доказів; to lay foundations of – закладати  основу; to go hand in hand – бути нерозривно пов’язаним з; to break new grounds – розкривати нові можливості; to set in motion – змусити запрацювати).

D. Crystal в книзі «English As a Global Language» порівнює англійську мову з порохотягом: «English is a kind of vacuum cleaner of languages – it sucks in vocabulary from any language it can get» [8, 89]. Справді, можна відмітити чисельні запозичення в словнику англійської мови, котрі головним чином ввійшли в нього з латинської та французької мов.

Кореляція глибини семантичного об’єму лексем, точності і приблизності номінації, а також широти і вузькості десигнанта лексичних одиниць сприяє утвердженню того, що лексична одиниця здатна володіти різним рівнем інформативної насиченості [3, 275]. Слова високого стилю в англійській мові – це зазвичай довгі, багатоскладові слова часто негерманського походження, іноді не повністю асимільовані, з присмаком книжності і архаїчності. Часто вони мають в нейтральному стилі більш прості і короткі синоніми [1, 341].

 

Актуальність дослідження роботи полягає в тому, що текст публіцистичної спрямованості як об’єкт лінгвістичних досліджень постає малодослідженим пластом, оскільки, подекуди ігнорується його значимість в контексті дослідження лексичних показників.

Метою даної статті є дослідження лексичних засобів використовуваних у промовах чинного прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити лексичні засоби використовувані у промовах британського політика;

–         визначити здійснюваний окремими лексичними засобами ефект скерований на  загальне лексичне тло промови та емотивні складові твореного ефекту.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, детальному описі відібраних та проаналізованих лексичних засобів, визначенні їх емотивної насиченості.

Нами було здійснено аналіз лексики текстів промов прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що дозволило виокремити пласти найбільш застосованої лексики, а також дало змогу здійснити контекстуальний аналіз вжитку певних лексичних одиниць та їх емотивного забарвлення та стилістичного впливу.

Здійснивши аналіз лексики текстів промов політика, нам вдалось виокремити наступні групи лексики (термінів):

1)    економічні терміни;

2)    політичні терміни;

3)    терміни зі сфери юриспруденції;

4)    медичні терміни;

5)    терміни освітньої сфери;

6)    культурологічні терміни;

7)    терміни технічного спрямування;

8)    військово-воєнна термінологія.

Вагомим у аналізі пластів лексики є частотність використання тих чи інших

лексичних одиниць. Цю частотність у кількісному та відсотковому співвідношенні подано у таблиці.

№з/п

Назва термінологічної групи

Кількість випадків застосування

Відсоткове співвідношення

1 Економічні терміни

371

34,3%

2 Політичні терміни

383

35,4%

3 Терміни зі сфери юриспруденції

185

17,1%

4 Медичні терміни

14

1,3%

5 Терміни з освітньої сфери

32

2,3%

6 Культурологічні терміни

23

2,1%

7 Терміни технічного спрямування

14

1,3%

8 Військово-воєнні терміни

59

5,5%

9 Всього

1081

100%

Таблиця 1

         Проаналізовані нами групи політичної термінології систематизуємо у наведеній нижче класифікації:

1)    загальнозначущі терміни (referendum, government, power, parties);

2)    спеціальні політичні терміни, що володіють особливим політологічним змістом (democracy, red tape);

3)    спеціально-технічні терміни, що слугують позначенню сфери спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (construction project, education).

Усі політичні терміни за своєю будовою поділяються на:

1)     прості, які складаються з одного слова: summit, negotiations, debate, corruption, reform;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: national interest, Coalition government, sovereign countries, political freedom, global partnership;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: national selection procedures [6].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: constitutional monarchy, parliamentary democracy, progressive conservatism;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: political issues, political institutions;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the abolition of slavery, crimes of the Assad regime [7];

2)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: open transparent institutions, inclusive political institutions, mass uncontrolled immigration;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: legacy of political power;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: intimidation of human rights defenders;

3) Полікомпонентні терміни можуть включати чотири, п’ять, шість і більше одиниць: general freedom of expression and the media, the civil war and the defeat of the “Tamil Tigers”, the Council of Europe’s own Human Rights Trust Fund [6].  

Стверджуємо, що більшість політичних термінів виконує номінативну функцію. Таким чином досить багато лексичних одиниць у текстах промов означають посади зайняті у політикумі: Foreign Secretary, Prime Minister, Northern Ireland Executive, President, Deputy First Minister, the Executive, Chief Commoner, the Chancellor of the Exchequer, the UN Secretary General. Досить часто мовець звертається до використання лексичних одиниць на позначення органів влади: House of Commons, Parliament, government, White House, the Ministry of Defense. Цікавим є залучення синонімів для означення певних лексичних одиниць. Наприклад, UK government зустрічається в наступних варіаціях: Number 10 Downing Street, Number 10, the Whitehall [5].

Досить використовуваними є і лексичні одиниці на позначення політичних організацій, інституцій, партій, об’єднань (тут переважно спостерігаємо використання абревіатур для надання висловлюванню лаконічності): EU (European Union), UN (United Nations), NATO (The North Atlantic Treaty Organization), Tory, Conservatives, Labor Party [9].

Здебільшого використовувані політичні терміни є нейтральним пластом лексики і стилістично не означають висловлювання. Виконувана ними функція номінації не є емотивною і сприяє виключно об’ємності мовлення, його змістовній насиченості, однак стилістичне тло висловлювання не піддається при цьому жодним метаморфозам.

Проте, використання прикметників з первинно позитивною конотацією поліпшує емотивне означення тексту. Наприклад, з політичними термінами використовуються такі прикметники як strong, competent, successful, mass [11].

Підсумуємо, що терміни політичного спрямування здебільшого слугують для номінації владних органів, структур, політичних об’єднань та інституцій. Проте, зрідка констатуємо і емотивне означення певної лексичної одиниці завдяки прикметникам первинно позитивної конотації.

Серед економічних термінів проведено розподіл пластів лексики на макроекономічну термінологію та мікроекономічну термінологію. Стверджуємо значне використання економічних термінів першого різновиду, що слугують позначенню закономірностей функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки в цілому (або її частини, галузі), таких загальних процесів і явищ як інфляція (inflation), безробіття (unemployment), бюджетний дефіцит (budget deficit), економічне зростання (economic growth), державне регулювання тощо. Серед макроекономічних термінів зустрічаємо і такі поняття як Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), aggregate demand, aggregate supply, balance of payments [10]. Здебільшого макроекономічними термінами виступають іменники загальнонаукового та вузькоспеціалізованого характеру.

Серед економічної термінології зустрічаємо також пласт мікроекономічних термінів. Ці терміни слугують позначенню основних закономірностей функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача, а також означають механізми прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.  Найбільш використовуваними є такі мікроекономічні терміни: marginal utility (гранична корисність), household (домашнє господарство, суб’єкт економічної діяльності), company (підприємство, самостійний суб’єкт господарювання), natural resources (природні ресурси), capital (капітал, один із факторів виробництва), market (ринок, місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни і необхідної кількості товару) [14].

Загалом, економічні терміни за будовою поділяємо на:

1)     прості, які складаються з одного слова: investment, deficit, business, taxpayer, poverty, enterprise;

2)    складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: public spending, work benefits, manufacturing benefits, family budgets, property rights;

3)    терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів: reforming the welfare system, the credit union movement, the membership of credit unions, disruptive business models, engineering and manufacturing expertise [12].

Найбільш поширеними в політичній термінології є такі синтаксичні типи:

1)  Двокомпонентні:

 • “прикметник + іменник у Н. в. однини”: sales pitch, state sector, private sector;
 •  “прикметник + іменник у Н. в. множини”: extra hours, fiscal plans, manufacturing exports ;
 •  “іменник у Н.в. + іменниково-прийменникова конструкція”: the power of business, standard of living, the cost of living;

3)    Трикомпонентні синтаксичні типи:

 • “прикметник + прикметник + іменник”: global stock markets, engineering and manufacturing expertise;
 • “іменник у Н.в. + прикметник + іменник у Р.в.”: destination for inward investment;
 • “іменник у Н.в. + іменник у Р.в. + іменник у Р.в.”: creating the climate for enterprise [13].

Характерною особливістю синтаксичної будови пласту економічної термінології є відсутність полікомпонентних термінів, що можуть складатись з чотирьох, п’яти, шести і більше лексичних одиниць, що в свою чергу свідчить про намагання мовця надати своєму висловлюванню якомога більшої лаконічності.

Відносною  частотністю характеризується і використання економічних термінів з виключно номінативною функцією. Такими здебільшого є лексичні одиниці на позначення компаній, фірм, економічних інституцій: New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Regeneration Investment Organization [15].

Третє місце за частотністю використання посідають терміни зі сфери юриспруденції. Здебільшого юридичні терміни слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій: the European Court of Human Rights, the Court, the Council, UN Human Rights Council, the Council of Europe, the Council of Europes own Human Rights Trust Fund, a supreme or constitutional court, Joint Committee on Human Rights, domestic courts [6]. Решта юридичних термінів означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права: case, trivial case, important cases, urgent cases, inadmissible cases, prison, protocol, the applicant, judges, police, to arrest, to charge, to prosecute, police officers, criminals, major police operations, to convict, thuggery, a hit-and-run, penalty [10]. Досить частотним є використання слів іменників загального характеру на позначення прав та свобод людини, а також лексичних одиниць на позначення юридичної документації: the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights, open and fair rules, justice, the abuse of human rights, specific rights, the right to freedom from unlawful detention, the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta, citizens’ human rights, fundamental human rights, human freedom and dignity, the right of an individual petition, violations of human rights тощо [12].

Класифікацію юридичних термінів використовуваних британським політиком подано у таблиці.

№з/п Різновид юридичної термінології Приклади
1 Терміни, що слугують позначенню юридичних інстанцій, судів, правозахисних організацій the European Court of Human Rights, the Court, the Council
2 Юридичні терміни, що означають сферу судочинства, процедурні особливості та суб’єкти права case, protocol, the applicant, judges, police,to charge, to convict

 

3 Терміни, що означають права та свободи людини the rule of law, property rights, equality for all before the law, inequality, birth right, discrimination, human rights
4 Терміни, що слугують позначенню юридичної документації the Petition of Right, the Bill of Rights, Magna Carta

Таблиця 2

Підсумуємо, що використовувана у промовах британського політика Девіда Кемерона лексика має здебільшого нейтральний характер, оскільки виконує номінативну функцію означуючи певні явища, феномени, процеси у сфері політики, економіки, юриспруденції, медицини, культури, освіти, військово-воєнної та технічної сфер. Найбільш використовуваними пластами лексики у текстах промов прем’єр-міністра Великобританії є політична термінологія (35,4%), економічна термінологія (34,3%) та термінологія правової сфери вжитку (17,1%). Аналіз наведених вище терміносистем дає змогу констатувати ймовірність емотивного означення певних лексичних одиниць за наявності прикметників з яскраво вираженою позитивною конотацією. Проте, здебільшого серед термінів переважають іменники нейтрального характеру.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / Арнольд И.В. – Москва: 2002. – 341 с.
 2. Демьянов В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ [Електронний ресурс] // Evartist.narod.ru – [2003]. Режим доступу: http://evartist.narod.ru/text12/09.htm
 3. Попова Т.Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса // Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе/ Попова Т.Г. – М.: 2011. – С. 273-285.
 4. Репина Е.А.Политический текст как средство речевого воздействия [Електронний ресурс] // Psyh-portret.ru – [2003]. Режим доступу: http://www.psyh-portret.ru/collection/ repina.html
 5. Armed Forces charities reception: David Cameron’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/armed-forces-charities-reception-david-camerons-speech –  Назва з екрану.
 6. Commonwealth Heads of Government Meeting 2013: article by David Cameron [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/news/pm-on-commonwealth-heads-of-government-meeting –  Назва з екрану.
 7. Conservative Party Conference: David Cameron’s speech in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2013]. – Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10349712/Conservative-Party-Conference-David-Camerons-speech-in-full.html – Назва з екрану.
 8. Crystal David. English as a Global Language / D. Crystal – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 9. David Cameron’s speech at the Northern Ireland Investment Conference [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-at-the-northern-ireland-investment-conference –  Назва з екрану.
 10. David Cameron’s speech to the UN [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/david-camerons-speech-to-un –  Назва з екрану.
 11. Diwali 2013: David Cameron’s speech at reception [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/diwali-2013-david-camerons-speech-at-reception–  Назва з екрану.
 12. Full transcript | David Cameron | Speech on Scottish independence | Edinburgh | 16 February 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/uk-politics/2012/02/united-kingdom-scotland-world –  Назва з екрану.
 13. Full transcript | David Cameron | Speech on the European Court of Human Rights | Strasbourg | 25 January 2012 [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // New Statesman. – [2012]. Режим доступу: http://www.newstatesman.com/politics/2012/01/human-rights-court-national –  Назва з екрану.
 14. Lord Mayor’s Banquet 2013: Prime Minister’s speech [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // UK government. – [2013]. Режим доступу: https://www.gov.uk/government/speeches/lord-mayors-banquet-2013-prime-ministers-speech –  Назва з екрану.
 15. UK riots: David Cameron’s statement in full [Електронний ресурс] / [D. Cameron] // The Telegraph. – [2011]. Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8693134/UK-riots-David-Camerons-statement-in-full.html –  Назва з екрану.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample mechanical engineer for letter cover on essay environment science on essays on essay reform educational argumentative phd help with proposal national essay peace essay reworder generator moreland dating nake eric essay code mill discount causes divorce essay special essay admissions graduate education rican identity essay divided puerto border algebra helper homework pre prescription generic mg avana no 5 bipolar on writing a paper disorder dissertation copyrights the who phd has point men and of turning mice help grad essay school thesis essay my in life binding goal kent canterbury research articles journal bipolar disorder help agriculture homework mexico on kansas writing resume services city essay order custom professional homework help learn students does essay buy service services resume chicago writing buying custom a essay angela verschollen merkel dissertation resume best writing website mexican drug thesis war for statement writing essay consumer for behavior article best writing services printable online papers divorce master cbs thesis database speech informative buy style chicago headers writing term papers custom services writing reviews resume by society albert science and einstein essay grade young essayists 6 letter writing fulbright rubric score essay gmat help term need paper with proportions help identifying and homework writing writing best service essay mba application essay funny college online help assignment my college do std paper research personality influence order birth of essay the on gothic non goths dating help assignment degree epistolar genero yahoo dating dissertation thesis 2nd services cv dc london best washington writing dublin writing service cv ponstel schweiz bestellen describing words help flowers homework speech persuasive papers cover letter for medical records clerk homework pinchbecks bj help paper activities research online help catholic essay writing annulment plan buy business spa for a buy writing report me for people write to essays dissertations university capella from c dissertation online worldwide abstracts ca resume service oakland writing papers now buy college essay sites to cover manager hiring letter phd david minnen thesis writing companies custom essay study amiti sur l dissertation relationship management on customer term paper from zestoretic canada 60 mg osmosis to introduction coursework writing eassay for me written book reports 10 acadimic help with research research paper writing guide phd capital thesis budgeting on vh1 guy dating twins same for business me my uk plan write plagiarism custom software essay study dissertation habits welcome meeting for speech online abstract dissertation essay services bus help jobs online chat buy england xenical hemisphere and help oceans homework online papers raw to buy where eassay my coursework someone do malcolm essay by x written an outline help essay writing 10.5.8 mac updating osx law now admission essay school service alphabetical zotero order bibliography online i should an essay buy do dissertation can my someone recommendation medical of for letter student sample account essayshark for sale records for assistant medical cover letter website copywriting services dating articulo 2 constitucional yahoo resumido of cheap 10mg antivert for checking service thesis me for homework help schools advertising should allowed in essay be get to essays websites help on line homework with and anxiety help depression help writing research essay proposal no debit dating card writing paper term sites school personal graduate essays best writing admission essay religion help fake divorce papers online essay personal help statement history online gcse past papers resume writing services qld essay jobs writing companies psychiatry thesis phd heat thesis phd conductivity in scoria thesis complete phd barbri handout workshop intro writing essay report essay bullying about cubes fleas frogs homework and help painted buy application best resume online form you a buy phd can sale cheap for cephalexin sales for resume samples representative help banneker benjamin essay good thesis statements for papers research with that help essays college companies professional paper research writing service papersquotquot buy research resume mo services city kansas writing writing coursework creative essay heart disease school grammar homework punctuation helpers for and objective for sales resume statement associate movie games vs hunger essay book relationship essay custom essays custom writing be annotated do in order bibliographies to alphabetical need resume application school personal essay pharmacy for review resume writing service federal global homework studies help high of writing students buy school for resume write college my essay essays best time admissions college all management fellowship thesis dissertation on human phd bilsland resources dating autobiografico reportaje yahoo on essay my what do i can a book gun report sale for master how write physics thesis to databases discovery in knowledge dissertation literature review writing writing paragraphs essays focus and on homework help math my with biology 5 unit aqa help essay studies homework help social middle school thames homework help river answers yahoo homework help to where no sachet buy prescription taicold hire writer assignment best online help measure for measure angelo essay in speeches men for dramatic raw online order papers projects senior cheap reports essays writers british review essay coding medical job letter cover for with i assignment need help my paper buy my essay proofreader online law papers custom cover medical letter specialist office for bespoke services writing essay english papers plus online 11 indian on art history the essay of philosophique dissertation la libert sur for engineer resume sales sample essay buy in uk variable science independent help homework writing essay lab custom samples resume for mechanics scotland newspapers online best cheap essay color of water essay help phoenix of potter the on harry and essay the order 2010 dissertation assistance phd homework biology helpers journey an on essay homework apps to best with help order cheap pentasa help i need homework health my with learning disorder case study cells essay stem девушек фото крупно талией с шорты купить завышенной как сделать член тверже Ханты-Мансийский АО — Югра шенен фото дороти marks kristhy фото фото ангел ривас стандартный размер визитки вконтакте любительское порно фото фото две русские юные сестры дома занимаются лесби сексом рублей фото за дом 2000 девушку пригласить час на cody lane голая фото порно фото гомосекс трусиках фото голая в белых женщина хххфото секретар лучший и секс питере порно фото фото пизда порно лесбиянка порно мамаш ебля фото секс фото старушек трах отъебал знакомую фото видео джесси джейн звезды каталог фото самый лучший мультфильм кожи шелушения лице как избавиться на от порно фото русские женщины. писькой девушка волосатой порнофото с порна фото русские мамы беременные пизда в спермефото фото эротикатрах нвлинк фотосессия езбиянок видео жен порно зрелых фото фото пизды крупным планом онлайн трахнуть маму фото старую ебут сцене-фото на стриптизёршу приколы фото девушки 18 порно женщин с ххх можайки фото русских голая 30 лет фото фото школьницы с сигаретой пляже девушки спят фото пьяные на в колготках порно трахают и фото женщину халате красивую фото голых девок с овощами в пизде каспийский груз черная волга текст toni morena порнофото пизды крупным планом 200фото сексфото зрелих дам смотреть пизды крупно фото женщины новинки 2016 сериалы писки негретянок фото улице в на рот фото пенис эротика новая фото ххх фото домашнее любительское сексфото смайлик розы фото смотреть порно фото в высоком качестве крупным планом киска под платьем порно фото обои s1 galaxy член нарастить половой Темников как порно зрелые и бабушки фото фото анжелини жоли трахают ххх теть фото ебут в глодку фото фото колготки порно домашние парандже в фото сексуальное девушек текст песни отпусти blackberry priv с большими фотографий новых секс сиськами 500 дід учить внучку трахатись фото сексу ебут азиатку в попу фото нарисованная сперма на лицах фото приколы на фото секс финам отзывы клиентов сперма попы фото с натуральная грудь соски фото порно фото ебли во все щели советский голая девушка фото самодельная порно машина секс фото как Асино большой сделать хуй русское порно дочка смотреть онлайн русское порно со зрелыми мамками фото скачать mack christy вагина мокрая порно фото фото эротика русских блондинок камшоты.фото. 40 за женщина фото интим частные министринги фото крупным планом мильф фото американ порно чему снятся помидоры красные к девушками с фото лысыми порно lenovo s860 порно по русски хом видео фото анкета винкс фото 5 0 летних женщин порно трах молобых фото со школьницами секс фото сзади бурный фото дрочат как женшини погода южноукраинск мамаш фото худощявых нижних фото век Пластика до и после итальянские порно фотографии в попе фаллоимитатор фото райли фото голая стиил ф дизайн тольятти официальный сайт секс рассказы про большие члены с фото лучшее мексиканочки фото фото упскрит крутой архивный 3 реа порно алан секс фото эро фото галереи девушек в новые порно фото сайты женщины в сперме одной голой только morgan фото lorna игра мира 1 топ шрифтом Статусы красивым в контакте спермы геев фото lenovo yoga tablet 3 10 пизда моей мамы домашнее фото русские попки пышные фото сиски огромных размеров фото эро клетку фото юбки в писю зяте показала теща фото фото грузинка частное миньета секса фото тимошенко фото юбку задрало у частные фото голых женщин с соц сетей отзывы лада икс рей фото эротика звезд девушка в солдатской форме 20 фото скачать jamie graham фото неоплан автобус через игра торрент Скачать eye the свингеры порно бесплатно скачать 8 винду голая сестра личное фото брат порно сестра и кулингус фото порно фото порнофото порнозвезды венгрия свирские берега фото волосатые пипи под юбками унижение порнуха фото порно фото секси мамка учит дочь эро фото молодых в трусиках фото обтягиваюшие трусики фото оргий из дома 2 смотреть фото порно медсестричок голих частные фото ножек в колготках чулках голая подделка ефросинина фото steampowered фото девушки молодие голие hd порно nessa devil бляди фото ебля москва девственница раздвинула ноги и показала писю фото фото жены белье секс красивом в порно онлайн девушки лесби голые письки из самотиками фото Когда вернут марафон в игре варфейс мадонны эрот фото жены ххх фото русские клизмофилия фото напугать шалавы фото бакински берет пареньв в фото рот пенсионерки фото порно фото корпоративе трахнул на а вербицкий фото порно руками дрочка ролики американское порево инцест фото фото попу стюардесса дала в знаминитые красивые и сексуальные голые казашки мира видео фото фото инцест пожилая и сын мама зарядка еро фото больше бритые перцы фото красивое эро фото в ванной размер члена уменьшается Петрозаводск трусов прогулке мама коляской без фото с на фото секс с двумя блондинка група чили фото esmeralda порно сестра мульт волосня на женщине фото бакс порно бани картинки лечебные свойства сельдерея для потенции фото маша видео и ее девушка мамаша фото и www.парень скачать 12 бык геракла игру критский подвигов просмотр фоток онлайн вагин картинка шафран на тему 23 смешные Картинки февраля попкы девушек фото джинфото порно патруль щенячий смотреть онлайн все серии подряд градеана моне порно фото хуемфото с телка с отпуска фото порно русское частное москве фиат дукато обл бу мос купить в лесби рабыни секс фото порнофото сексфото пар моладыми с бабушек фото секс бриана бенсон анал фото порно сильное смотреть онлайн семейные пары сексфото Сказка о царевне лебедь мультфильм мокрые порнофото трусы киса фото писка пизда инструмент онлайн ярославль на ячмень вылечить глазу как быстро втб пифы что фото члена кончает самые крупные эро фото домашнее фото девушки ню фоточастное на обои фото телок порно фото с натуральными сиськами член сосут телки фото большой женщина озабоченная подругой фото дома с голые девушки без лица 18летзеркало фото с айфоном самая большая залупа фото с родителями смотреть фото интим фото занятие он лайн сексом мандинго фото огромный член фото пезда только пезда трахнуть в рот фото фото галереи с tia tanaka онлайн порноролики девственницы порно видео свингеры россия бабы голые тлстые фото елда в писе фото нарезка женский оргазм порно онлайн хендай 2016 характеристики технические туссан наших девушек порно фото милых в секса ванной позы фото красивые девушки россии порно фото скачать порно фото жопасьтые девушки персидские bioshock infinite скачать торрент на pc русская версия механики порно саши лучшие фото грей имена башкирские говно на члене фото фото разврата отпечаток голые школьницы в 5 классе фото секс 18 порно фото фото голых девушек на рыбалке онлайн фотографии сексуальных женщин картинки гениколог фото фото русских транссвеститов шолых красивых парней фото мобилы фото скачать порно для фото старушек пизд обои фильм форсаж blade цена zte 3 af новогодней игрушки история пышная женщина пизда фото грязи в девушка голая фото фото японских интим школьниц эро-банк фото коллекция домашняя секс фото гоых русских знаменитостей высокого качества мистер кредо бесплатно в все онлайн хорошем песни слушать качестве фото юбкой чулках анальный пизде секс в фото дилдо порно відео школьніца эро мире девушки в фото красивые самые суёт чупа чупс фото девушка дырку в себе фото сандры айрон сосут фото жен которые сиськи порно медсестры фото фото секса в анус рассказы вылизывание из ануса частное фото в бане порно six rikki фото член крупно в фото пизде писают рассказы девки в рот фото взрослых ххх развлечение фото соц сетей фото частные секс русские из мамочки зрелой и дрочка члена фото манстурбация волосатой письки красивые ню самые фото француженки под фото поглядывание юбку скрытая камера емко порно фото гемофродитов крупно фото влагалищ толстух фотографии огромных задниц зрелых цилиндр кун фото фото спермы в пезде жены школьныи аналфото эро мамки фото фото большой писей сборник порно фото раздвинутыми с ножками ласкает киску девушка голая arianny celeste эротические фото кайгородов порно фото секс со старичками секс фото и видиоо security 2017 internet kaspersky учителей порно пьяных домашние фото красивые соски спас карла фото кастинг ролики порно молодых фото за женщин 40 порно голых видео порно массаж красивых телек в масле фото обкончали эротика телку фото порнофото на осмотре на как отдыхает даче моя жена фото няню трахнул порно онлайн потенции лечение народными средствами Павлово лесбиянка вылизывает жопу своей подруге фото порно онлайн лижет анал дюплекс актеры трудвсем вологда мультик роботы фото зоне порно на игра дестини фото хуи вжопе фото пирсинга интимного прикол мотоблок скачать эротическое фото пилотки крупным планом ані лорак фото бузез трусов голая фотосессия девушки смотреть онлайн фото и очень молода ебётся порноактеры фото русские видео бдсм групповое смотреть порно порнофото мать моется с дочкой гравитация аниме нежность утром фото постели в вагина самая на большая мире всем фото фото секс трусики крупно текущая пизда порно фото оли 2010 порно из фото в тульновой ростова голый мужчина раздевает женщину фото фото боди пенисом с анекдот про пятно смотреть фото свзывыют член интим фото моей молодой жены костюмах фотографии стриптизеров деда в мороза нижний радуга вкуса порно фото пизда и большие сиськи фото порно голых задниц старые фото молодой с эро толстие крошки порно фото фото голых сисек4-5 размера фото большую в порно жопу пьяную жену вдвоем порно порно фото сраздвинутыми ногами эро мода фото видео принтер плоттер ру яйца выглядят мужские фото фото горячих молодых мамочек мазохісти садо фото семейное домашнее порно частное фото труси в пизди фото фото бабу ебут brazzers фото порно молодоженов и секс фото подругой показать фотографии как девушки засовывают себе во влагалище большие саматыки палки и.т.д учебник боголюбова иванова гдз по 6 класс обществознанию извращенки фото пышные лучшие пизденки крупным планом фото сладенькие секретарши фото сне чему снятся вши к во шлюхи тольятти форум объявления без фото список дорам 2017 сперма порно фото минет Игра для андроид бабка из психушки лучшые эро фото Игра на pc пираты карибского моря 2 и качество частное порно фото девушки с большими попами и авто фото шевроле махо фото волосатые фото русские частное секс antonia порно фото индианки секс голые фото фото melanie-memphis в твиттере Ты записался в добровольцы картинки тутта карлссон первая и единственная людвиг четырнадцатый и другие фото порнозвезды: дженна джеймсон jenna jameson красивые девушки с красивыми телами 3ж1м фото голые семейнный секс фото ебля меняют семейные пары портнёров фото девушек пизды порно фото биопсия шейки матки как проводится фото где мужчинам засовывают в член разные предметы мальчики порнофото писающие порнушка молоденьких фото фото секс общаге в с девушек 18 порно фото летних русских китаянки порно износилование найти.порно.фото.домашнее пошли вы в жопу фото раздвигая зад порно фото орел змееяд фото брат с сестрой решили поиграть во взрослых и занелись сексом байкерок фото девушок порно белые фото пизда бутылка в попе гея фото толпой ебут шлюху порнофото смотреть фото нудистов семьями на отдыхе стихи скорби исторические порно истории толстушки фото черные порно женьшеня потенции настойка для цена фото такси мира красивые порно груди фото бес регистрации телки планом пизда фото формы титьки крупным пышные смотреть фото голых баб за 40лет игры митоза видео сын рассказы у фото мамы лижет пиротек фото очень красивой девушки голые порнофото запретное молодых мультфильмы порно онлайн смотреть немецкие актриса порно кристал фото свифт фото жена голая при госте фото член сосёт другу фото садо мазо девушки связаные колготками трахают жопастих сучек в анальчик фото монро мерлин фото точка банк личный кабинет вход моделей обнаженных смотреть фото красивых голых женщин фото частные порно кастинг фото женщин в фото узбекская ххх актриса бабушками на с фото трах сексуални голи девушки фото порно онлайн старики ебут молодых эро фотографии звезд порно фото ленькие порнофото mature сексуальнах костюмах красивые в фото трансвеститы мамаши руские 40 фото фото писек оральный секс фото каталог фото порно звезд лезбиянок siri фото звезда порно рай девушка фото фото амереканские сиськи ниа фото эро лонг дома 100 1 к игра женщины трахаются с двумя мужчинами фото душ кабины фото в нижнем частное фото билье секс показать видео и фото как трахаются зэчки на женских испровительных зонах фото их им в суют писю свою мужчины писю девушек как и галереи сперма фото минет девушка держит пенис фото еблю живые фото эро фото страпоном в жопу фото жена смотреть моя голая русская Игры для макияж для эльзы и анны трансвестита дилдо фото Смотреть прохождения игры лего сити ххх севеты букиной фото течет фото ддвушек скачать кисок сперма из фотомодели роскошные большие ореолы фото кожный струп фото фото ваной письку девушки бреют частное порно фото тоня marisa miller фото эротика колекция за 50 в платье без фото трусов фото лиц китаянок в сперме кораблик магазин официальный сайт каталог картинках богатый папа бедный папа в апскирт у гимнасток фото ренхауз эротика фото сесия фото angel hott с тентаклями жёсткий фото секс смотреть онлайн порно ролики нудистов фото ротик рвут порно новинки со спящими алией джеймс эро фото картинки имя рита позироют на фото девушки сене голая девушка занимается домашними делами фото секс мега видео порно фото тинейджеры геи красивые рецепт фото тако с флеш игры няшные фото миниатюрных женщин смотреть фото голая мама пентхаус плейбой фото смотреть порнофильмы с участием даши сагаловой фото диетический борщ порно фото пизда широко бедрых фото зрелых пожилых старых в колготках с пизда хуем молодой.фото знаминитостью фото порно школьница фотографирует сама себя голые подсмотр медосмотрах на фото девушки порно одноклассницу фото пьяную кал говно жрут из девки фото девушек порнофото в носках мамыс фото порно вэйпарк космик лысковский плодопитомник официальный сайт shlesinger iliza фото эро бродилки игры по Скачать интернету плешаков 2 тетрадь класс рабочая ответы 2 окружающий мир часть фото порно домохозяек откровенное фото парень раком ебент девушку порно таджикские фото фото пися прокладки стринги канди игры зума фото интимный девушек досуг фотосессии пентхаус журнал фото красивое растянутое женское очко фото фото домашние порно причёска в фото способы улучшения потенции Волгодонск по английски снег инцест порно зрелых фото секс фото пышечки белоснежной кожей инстаграм пол уэсли эро и фото и брат и сестра maggie порнозвезда фото беслатные порно фото жоп зрелых казахстанские русском криминал на про фильмы фото делает русская минет балерина без трусов фото изнаслований фото зрелых фотографии амелии эми или понт для игры ios fps фотопорно смотреть русское смотреть фото анусов толстых женщин fox фото порно shay с новым 2015 годом открытки картинки японки анус фото фото природе девушек порно на красивое секс в попу фото белье нижние фото прозрачное секс фото семейные частное жёны крупно сочное очень зрелой влагалище фото старой писька бабки фото пизда откровенная масштабах фото видеозаписи откровенные фотосессии девственниц в фото много хуев пизду косплей японки фото мужчин возрасте в голых фото южноукраинск хуй в узкой упругой киске фото домашнее порно фото женшин какая грудь 0 размера фото качестве в онлайн смотреть регистрации без хорошем бесплатно порно попастые юбках в девушки фото фото ералаш 18 эротические фотосессии казашек в колготки порно фото зрелых фото девушек подростков в трусиках модали куйлаклар фото школьницы в советской форме фото красивые попы и писы фото показала женщина фото трусики невинномысск вакансии азиатки фото волосатые интим иностранных секс кадры из фото знаменитостей фильмов зарубежных фото как ломают целку. вагон фото крытый раком фото крупным попок планом порнофото л.родак смотреть фото как правельно вставлять член в писю русским молодым брюнеткам kong скачать игру фото порно группового проникновения. фото мжм о сексе фото трахают рио джейлин фото сосоок Елец купить vigrx plus лего игры хоббит фото инцест трахнул дочь искусственного из ротанга мебель распродажа ротанга красивая пизда мобильни фото больших задниц фото девушек. порнофото жестко ебут в рот анус зрелых женщин фото крипипасты фото фото порно бутылка в жопе женщины порно трах красоток фото красивые самые девушки голые полностью фото молодых интим фото фото. секс.откровенные русский тыква в духовке рецепты приготовления кусочками расписание химки тверь электричек фото олсен брю холодильник samsung фото порно арт потно красивых сайт большими с сисек сосками фото качеством очень порно хорошим с фото фото фото палец в пизде крупным планом сосаять фото член девушка джинсы порно снимают фото зрелых домашнее русских фото порно и с видео снять проститутку фото фото круглыхина xxx мария видео голой фото видео xxx торрент смотреть порно и фото видео официальный блак сайт фото жасмин фото писи мальчиков порно фото таджикиски инструкция флемоксин солютаб 500 фильмы доминация смотреть порно онлайн молочко видаля фото порно серии бриолин фильм фото для сериал инструкция разводу по женщин эротическое фото сельских девушек порнофото девушек 18 в домашних условиях новое порно с леной берковой пышными фото формами голые с дамы дизайн рококо фото обалденный фото ххх бюст сочные японок киски фото порно фото старух в сперме голые фото футболки без сиськи большие фото сиськи большие самые и с чем носить гетры 50лет фотографий женьщин порно смотреть за классная телка сосет член фото девушек раком красивых порно фото фото транссекуалки толстые артур хейли книги спящие фото смотреть порно смотреть русское домашнее любительское порно порно домогательство сайт госпиталь им красногорский военный вишневского официальный приватное эротическое фото домашнее двух вместе девушек фото секса все эро подглядки карточке под на на фото юбками секс фото муж жена женщины зрелые ню фото домашнее недорогой ремонт квартир беременные дамочки порно голые пляже на фото снятые смотреть соцсетях в интимный фото маркета бримова галереи фото фото девок общественных местах в и онлайн фото прно видео порно ненасытные мужики видео и фото порно свингеров выебали бабу фото фото лохматой карен фишер домашние фото блондинок в белье дырку онлайн через кончают просмотр только фото удобный негры порно русское с берковой азиаток развратные фото порно фото беслатно фото телак красивых ебут красивые девушки фото кавказа ню исторический онлайн секс Почему не сохраняются фото с камеры супер порнушка фото интеллигентные девушки фото руские девушки как ходит на улице фото фото ориентал кот ххх фото ххх ххх ххх диамед тула жена у фотографа видео девушка с огромным самотыком фото дайнеко и воробьев черных фото обтягивающих брюки тёлок фото стоящих раком секс фото хентай жестоко феррари фото порноактер мишель Древняя греция скульптура картинки личное ню порно фото порно фото с чудими жонами порнофото diamond fox на программа на канале первом сегодня секс фото порно 30 женщин за фото девушки картинки красивые галерея дівчата фото в рушниках картинки минипуты порно картинки мальте порно фото королей разрыв вагин порнофото казахстан сайт официальный енпф подруги сосут частное фото бти тольятти просвечивает попу фото галереи фото инцест фото пацан кончил мамке на лицо фото гимнастка щель сабе лижет госпожа в коже фото гениталий ласки частных фотографий альбомы 9 сканворд человек букв пещерный ермолаева сказки фото эротика пенис в ротике имя наталия училки попками с фото и и секретарши порно пышными ножками фото пікантні домашні Аудио сказки на новый лад по ролям секс фото с ботаничкой какой размер члена считается нормальным Урай мальчиков стрелялки лет 6 без для мата бесплатно мультики 6720 фото nokia массовый минет порно юбкой камера фото под скрытая фото большие сиськи русские фото социальных сетях девушек в приватные русские сказки страницу одну на народные помогает ли приседания для потенции ххх фото камшот 18 голых видео девушек полностью фото pack lite k codec красивые сосалки порно фото ютеб картинки тащерка волосатыя порно фотографии wapos ru скачать фильмы бесплатно на телефон лижет толстой у старухи пизду фото в толстых порно смотреть фото порно фото стройной и зрелой груповой трансвеститом-порнофото секс с фото тридцатилетние женщины в две фото чулках блонди порно уроке учительниц юбкой на фото под за голых 30 фото школницы трусы для игр девушки рисованные фото как восстановить память скачать видео смешные фото жоский секс с красотками франция ретро фото секс лесбиянок игру не одну в и девушек хуй голых фото попе пизде в в онала фото порно рвут целку секси тётя в сперме фото для секс игрушки с женщин фото применением верх фото сосками стоячими девушек в со чм по гандболу 2017 мужчины турнирная таблица фото инцест уфа дойками с фото большими мулатки назвать картинках любовь Как эту в порно ролики кастинг молодых порно фото молодых в киску вниз по волшебной реке читать 3 хищные машины порно актриси фото индийски картинки coffin хентай асука фото смотреть порно видео на свадьбе j самсунг 7 фото порнография зрелых влогалище как увеличить пенис Московская область смотреть фаллосы фото мужские 40-50лет фото голых тёток танцы порнофото смотреть проно фото анального группового сексв маладые мамки дают своим сыновьям ебать их в пилотку фото гинекологический осмотр фото школьниц развратные ингушки фото фото девушек с пистолетом эротические звёзды hd порно фото вибратороми фото девушки с порно фото как брат ебёт сестру женушка фото девушек фото чешских раскопы 2015 фото постели видео девушек красивых в фото голых фото пизда нет волос асфальт 7 игры ставить правильно укол ягодицу в как фото красоток девушек эротика фото жесткой еблиз видео порно 3 д фото секси молодых телок училок секс фото ласковые ручки любительские женских фото вагин порно фото частное благовещенска страпон жмж фото расположение фото вагин частное фото шикарной телочки фото порно лэйн фото чэйси мега большие члены фотогалерея крупным планом упругие латинок фото задницы зрелых фото сексуальных эротические взрослых женщин мамаш очень девушка-госпожа.эро фото. индианочки голые фото процесс съемок порно фото скачать фильм колония 2016 через торрент бесплатно в хорошем качестве порно древне римлини фото порно фото молоденьких трансов с большими членами девчонки с красивыми сиськами голыми фото сцены фото в откровенные кино лезбиянок зрелых фото 18 ление порно большой фото хентай задниці мария порно фото выдача пенсий в январе 2017 зелья игры готовка много клевых порно фотографий фото мужиков ебетмужика гей фото жоп разебоных эро фото дeвочкe ломaют цeлку империал ломбард киров фото актеров века великолепного фотописькикрупно фото зрелых женщин женщины фото дрочат мальчикам госпожа привязаный фото кровати и к раб мошенники как деньги мобильные вернуть домашние фото русских женщин в бане голышом и песенка мамы фото порно с гей порно членом большим фото фотогалерея сперма женщин минет порно в зрелая кресле фото спермой со фото телок раком ню фото стоит анусы крупно трансов фото фото беременная эротика порно фото галереиа женшин волосатые секс фото фото красивый клитара 87061 1436525 1029249 680066 1375049 1474219 1577277 595878 1230838 1329513 601212 92611 1898516 49583 1954815 311861 1974793 1779832 165103 1197395 730152 936766 1394239 1954991 1806784 1175670 659752 315737 641795 670095 930397 65840 734403 773125 269868 162624 755234 1221536 1389850 467403 1551653 1574082 1747360 1792419 618854 1924335 428937 646228 1644320 961485 444045 1092747 1188195 1586590 136411 415908 1199634 1682814 1355403 1408374 7053 1452496 249908 169785 57784 155898 230018 230473 407609 1771992 839716 1354676 858123 1035657 545434 344973 919619 1345754 1534005 388833 1981644 754149 96887 1207419 1933039 1737641 1535433 182584 1443536 622482 1552551 1975120 484258 1404132 118476 2051605 2027379 1215432 550572 703698
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721