КУЛЬТУРНИЙ СТЕРЕОТИП, ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КЛАС» У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                                          Л. Бабій

Національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка

м. Тернопіль

КУЛЬТУРНИЙ СТЕРЕОТИП, ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КЛАС» У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

 

У статті розглядаються підходи до трактування стереотипу у сучасних  лінгвокультурологічних дослідженнях. Виокремлюються його типи, функції та моделі репрезентації. .Аналізується реалізація концепту «клас» у британській мовній картині світу на прикладі короткої розповіді England vs Englаnd британської письменниці Доріс Лессінг

 

В статье рассматриваются подходы к определению стереотипа в современных лингвокультурологических исследованиях. Выделяются його типы, функции и модели репрезентации. Анализируется реализация концепта «класс» в британской языковой картине мира .на примере короткого рассказа England vs England британской писательницы Дорис Лессинг

In the article we view the approaches to the definition of stereotype in contemporary linguocultural studies. Its types, functions and models of representation are distinguishe. The realization of the concept “class” in British language world picture is analyzed based on the example of a short story England vs England by Doris Lessing.

Перебуваючи в руслі антропоцентричної парадигми, увага дослідників у лінгвістиці кінця ХХ століття спрямована на аналіз «людини в мові і мови в людині» [7, с.6]. Переформовуючи думку І. А. Бодуена де Куртене, про те, що «мова існує лише в індивідуальному мозку, лише в душах, лише в психіці індивідів або осіб, які формують цю мовну спільноту» [цит за 7, с. 6], можемо припустити, що, вивчаючи певну мову, мову, як «дім духу» (М. Гайддеґґер) можна  збагнути душу певної етнічної спільноти.

Актуальність статті визначається великою кількістю теоретичних праць і дисертацій, предметом яких є способи реалізації ключових концептів британського суспільства. Вивченням концептів як базових одиниць мисленнєвого коду займалися Н. Арутюнова, Г. Вежбицька, В. Виноградов Д. Ліхачов, О. Кубрякова, В. Маслова, З. Попова, І. Стернін

Вивчаючи і порівнюючи мовні картини світу, О. Корнілов, горить про національний склад мислення, зафіксований у мові представників цієї культури, саме він визначає, що представники цієї культури дивляться на світ і бачать саме ЦЕ і саме ТАК, разом з іншими такими ж представниками [4, с.77]. Тому, підсумовує О. Корнілов, мова – невід’ємна і найважливіша частина будь-якої національної культури, для повноцінного осмислення якої, необхідно збагнути спосіб мислення нації, подивитися на світ очима носіїв цієї культури. Ще раз підтверджуючи визначення Е. Сепіра про те, що «культуру можна визначити як те, ЩО думає і робить визначена спільнота. Мова є те, ЯК думають» [цит. за 4, с. 78]. Саме розуміння мовної картини світу сприяє глибинному розумінню національної мови як системи її бачення світу. [4, с.78]

Ми проникаємо в образ мислення нації, в її спосіб бачення світу, розуміємо особливості менталітету носіїв цієї культури і мови, лише пізнавши план змісту цієї мови, а глибинне знайомство із семантикою чужої мови, передбачає, на думку О. Корнілова, оволодіння мовною картиною світу, саме цієї національної мови, як системи бачення світу, тобто мовна картина світу є системою бачення світу носіями цієї мови.

Важливим терміном когнітивної лінгвістики є національно-культурний простір, який В. Маслова трактує як інформаційно-емоційне поле, віртуальний і, водночас, реальний простір, в якому функціонує людина, і, який усвідомлюється під час зіткнення з явищами іншої культури. У цю категорію входять національні та індивідуально-особистісні уявлення про явища культури у членів певної культурно-національної спільноти.

На думку В. Маслової, саме аналіз концептів дає змогу отримати інформацію про універсальні та ідіоетнічні риси світобачення будь-якого народу [7, с.18].

Маслова потрактовує концепт, як «поняття, закорінене в культуру» (за Н. Арутюновою, В. Телія), яке має емотивність, конотацію, є аксіологічним за своєю природою, має «назву» [7, с.39].

Культура народу вербалізується в мові, саме мова акумулює ключові концепти культури. Вивчення концептів, вважає Ю. Степанов, допомагає виявити особливості світосприйняття народу, уявити концептуальну і національну картини світу.

Належність до конкретної культури, зазначає В. Маслова, визначається наявністю базового стереотипного ядра знань, яке повторюється в процесі соціалізації особистості в цьому суспільстві. Це своєрідний стабілізуючий фактор, який дає змогу зберігати і трансформувати певні домінантні складові даної культури і, водночас, виявляти себе «своїм» і могти розпізнати «свого».

Роботи, у яких вивчається «лінгвістичний» стереотип, як мовний вираз із фіксованою формою, і стереотип свідомості, як уявлення про людей, предмети, ситуації – це дослідження, які проводили Г. Патнем, У. Квастгоф, Т. А.  Ван в Дійк, Е. Бартміньский, В. Красних, О. Белова

Більшість дослідників першу згадку про стереотип пов’язують з американським публіцистом і соціологом В.Ліппманом, який у праці «Громадська думка» (1922) визначає стереотип як образ певного явища в уяві людини і, водночас, думка про нього, засвоєна з навколишнього середовища ще до пізнання самого об’єкта. У своїй праці він зазначає, що «нам розповідають про світ ще до того, як ми його бачимо. Ми отримуємо уявлення про більшість речей ще до того, як безпосередньо стикаємося з ними. Серед причин застосування стереотипів В. Ліппман виокремлює економію зусиль та те, що система стереотипів може слугувати ядром нашої особистої традиції, захисту нашого становища у суспільстві. Він вважає стереотипи картиною світу без протиріч, в ній містяться наші звички, смаки, здібності, задоволення, надії. В цьому світі люди і предмети займають призначені для них місця і діють очікуваним способом. Він порівнює відчуття у такому світі у зі зручністю розношених черевиків [3, с. 95]

Першим звертає увагу на зв’язок стереотипів з мовою американський філософ Г. Патнем. Г. Патнем показує, що «традиційне» значення, як сукупність необхідних і достатніх умов, не може служити для встановлення референції і пропонує включити в опис значення слова разом з синтаксичним компонентом і «енциклопедичною» інформацією про екстенсіонал, опис стереотипу, як певного загальноприйнятого уявлення про денотат [цит. за 2, c.1]

На сучасному етапі авторитетними є роботи польського дослідника Є. Бартміньского, який співвідносять мовну картину світу і мовний стереотип як частину і ціле. Для Є. Бартміньского «стереотип як конвенційне уявлення про предмет, яке стосується того, як цей предмет виглядає, як діє, яку він містить у собі спрощену теорію предмета є елементом всієї розгорнутої культурно-мовної картини світу, створює цю картину світу разом з іншими елементами» [1, c.12]

Є. Бартміньский вважає, що для поняття етнічного стереотипу важливою є не лише мовна компетенція, а й прагматична компетенція (знання про світ, зовнішню діяльність)

Розлоге визначення стереотипу пропонує О. Кубрякова у словнику Когнітивних термінів, розглядаючи його як стандартну думку про соціальні групи або про окремих осіб як представників цих груп, зазначаючи, що стереотип має логічну форму судження в загострено спрощуючій та узагальнюючій формі з емоційним забарвленням, що приписує певному класу осіб певні ознаки та установки, чи, навпаки, відмовляє їм в цих ознаках та установках. О. Кубрякова, слідом за У. Квастгофом виділяє функції стереотипу, виокремлюючи когнітивну, яка полягає у генералізації при впорядкуванні інформації, коли відмічають те, що кидається в очі; афективну, яка проявляється в міжетнічному спілкуванні як виявлення «свого» на противагу «чужому» та соціальну, як розмежування «внутрішньо групового» та «між групового», що веде до соціальної категоризації, утворенню соціальних структур, на які активно орієнтуються в повсякденному житті.

Т.Ван Дійк наголошує, що важливу роль відіграє орієнтація за національною ознакою і що для стороннього спостерігача вона найбільше виражається як упередження, які найгостріше реалізуються підчас міжетнічного спілкування. [5, с 178]

В. Маслова розглядає стереотипи як певний фрагмент концептуальної картини світу, який існує в свідомості.

Ю. Прохоров вважає, що стереотип – це певне уявлення про дійсність або її елемент з позиції «наївної» буденної свідомості. За такого розуміння виявляється, що за будь-якою одиницею мови стоїть стереотип, стереотипний образ. Для лінгвістів важливо, щоб ця одиниця реалізувалася в мовленнєвому спілкуванні у вигляді частотної, стандартної асоціації в стандартній для даної культури ситуації.

Виділяють соціальні, ментальні (стереотипи мислення і поведінки), етнокультурні стереотипи, стереотипи спілкування. [7, с.57]

Культурні стереотипи, засвоюються з того моменту, коли людина починає ідентифікувати себе з певним етносом, певною культурою, і усвідомлювати себе їх елементом.

Стереотипи виконують низку когнітивних функцій – функцію схематизації, спрощення, формування і збереження групової ідеології та ін.

Сучасні стереотипи нав’язані культурою. Сукупність ментальних стереотипів етносу відома кожному його представнику. Такі стереотипи використовуються носіями мови в стандартних ситуаціях спілкування.

Чим старіша культура, тим більше вона стерео типізована, тим більше в ній стереотипів, штампів, кліше, за якими приховується особистість мовця. Таким чином, пояснює В. Маслова стереотипи спрощують соціальні контакти.

Кількість порівнянь з тим чи іншим словом-стимулом напряму залежить від кількості асоціацій: чим багатший асоціативний потенціал слова, тим більше для нього дано різних порівнянь.???

Н. Уфімцева вирізняє етнічні і культурні стереотипи, на її думку етнічні стереотипи не піддаються саморефлексії «наївного» члена етносу і є фактами поведінки і колективного підсвідомого, їх не можливо спеціально навчити, а культурні стереотипи піддаються само рефлексії і є фактами поведінки, індивідуального підсвідомого і свідомого і їх вже можна навчити, що є важливим для вивчення мови та культури етносу [7]

Дослідниця О. Вілінбахова, зазначає, що різні стереотипи мають різну кількість описових і оцінних ознак, і можуть бути «сильними», тобто детальними і емоційно забарвленими, якими є, наприклад, стереотипи людей: соціальні, гендерні, вікові, професійні ролі, національна приналежність, абстрактні поняття (війна, розлучення, бізнес), а слабкими є, зазвичай, стереотипи конкретних неживих предметів.[2, с.1]

Найрозповсюдженішими є етнічні стереотипи, за ними йдуть стереотипи ролей, які люди можуть відігравати у сімї, суспільстві,

У дисертаційному дослідженні О. Віллінбахова виокремлює вербальні моделі репрезентації стереотипів (засобами фонологічного, морфологічного, номінативного і синтаксичного компонентів) і характеризує за ступенем експліцитності, коли маркується відповідність, протиріччя чи звернення до стереотипу для інтерпретації. Серед різновидів стереотипів виділяє стереотип образ, взірець, ексцес, а також характеризує їх за ступенем універсальності чи ідіоетнічності. Цю класифікацію ми використовуємо для характеристики стереотипів, виявлених у творі Д. Лессінг England vs England.

Загальновідомим є той факт, що одним із визначальних факторів визначення приналежності індивіда до класу є його мова. О. Корнілов вважає, що деякі національні риси неможливо зрозуміти без входження в лінгвістику, оскільки їх можна збагнути, проаналізувавши відповідну лексику, фразеологізми, за допомогою аналізу текстів, вивчення гумору та іронії, типових прикладів із фольклору. [4, с.90]

Саме у Великій Британії такі концепт як КЛАС займає одне з найважливіших місць в ієрархії цінностей і є особливо важливими для формування британського національного менталітету. І сьогодні одним із Включових показників класової приналежності залишається мова, манера говорити, регіональний акцент, інтонація.

Твори сучасних британських авторів є яскравими прикладами реалізації ключових концептів британського суспільства. У короткому оповіданні Доріс Лессінг “England versus England” у центрі конфлікту стоїть питання класу, як одного з ключових концептів британського суспільства. Головний герой твору – виходець із робочого класу, який навчається у в університеті. Жоден з членів його сім’ї не мав змоги отримати вищу освіту. Батько його – шахтар, голова профспілки та поважний громадянин у своїй спільноті, брат працює на шахті, а сестра хотіла навчатися у педагогічному коледжі, проте у сім’ї вже не було коштів на навчання ще когось із дітей. Чарлі перебуває під сильним психологічним тиском, оскільки боїться не виправдати сподівань сім’ї. Це, своєю чергою, привело до емоційного розладу. Хоча це, виявляється, не єдина причина його внутрішнього конфлікту Постійний внутрішній та зовнішні конфлікт спричинений класовими суперечками. Він не почуває себе своїм ні серед односельців, ні особливо серед представників середнього та вищого класу. Ці суперечки передаються через внутрішні діалоги, які постійно веде Чарлі та види мовлення, які він обирає, залежно від того з ким він спілкується.

Розмова з сусідами – шахтарями, мова яких передається з традиційним для нижчих класів «ковтанням» голосних є прикладом фонологічного компоненту. Проводжаючи Чарлі назад на навчання у Оксфорд, шахтарі мовлять, застосовуючи метафори для характеристики місця навчання (номінативний компонент):

So you’re back to the dreaming spires,” said one man, nodding goodbye.

“Off to t’palaces of learning,” said another.

The third man, adding his tribute to this, the most brilliant son of the village, said: “You’ll be coming back to a right Christmas with us, then, or will you be frolicking  with fiords and t’earls you’re the equal of now?”

Чарлі відповідає у такій же манері стосовно того, скільки днів він проведе тут на канікулах наступного разу

“For a day or so, any road,” said Charlie, in obedience to the prompting spirit. “That’s time enough to spend with t’hewers of wood and t’drawers of water.”

Така відповідь була водночас іронічною та, з іншого боку, відповідала загальному тону та манері розмови.

Прощальними словами батька Чарлі були: “Sorry I’ve not had more time with you, son,” said Mr. Thornton, “but you know how ‘tis.”

Оскільки навчання в університеті у односельчан Чарлі асоціюється із frolicking with fiords and tearls, то на питання брата про причини його несподіваного приїзду Чарлі іронічно пояснює:“I got fed with tearls and tdukes.”

Про те, що дійсно бентежило Чарлі, він сказав братові просторіччям

“What if I don’t pass t’examinations,” said Charlie in a rush.

“No, s’all right,

“But I haven’t said owt.”

She what?” Charlie’s guilt almost overpowered him, but the inner didactic voice switched on in time and he spoke through it .

Для англійців опис житла – це завжди фонова інформація, оскільки місце знаходження будинку свідчить про заможність та класову приналежність сім’ї. Сім’я Чарлі жила у Дочестері. Опис житла типового для шахтарського містечка є стереотипом-образом.

There were two thousand houses, exactly alike, with identical patches of carefully tended front garden, and busy back yards. Nearly every house had a television aerial. From every chimney poured black smoke.

…Нe had stood on the front step and looked out on lines of grey stucco houses on either side of grey tarmac; on grey ugly lampposts and greyish hedges, and beyond to the grey minetip and the neat black diagram of the minehead.

У розмові з барменом (ірландцем за походженням) у пабі Чарлі може залишатися собою.

“That’s right,” said Charlie. “I went to the doctor. He gave me a tonic and said I am fundamentally sound in wind and limb. ‘You are sound in wind and limb,’ he said,” said Charlie, parodying an upper class English voice for the Irishman’s pleasure…(фонологічний компонент)

I can never say anything to them I really think.” He looked at Mike to see if he had actually said these words aloud. He had, because now Mike said: “So you know how I feel. I’ve lived thirty years in this mucking country, and if you arrogant sods knew what I’m thinking half the time.” (номінативний компонент із метафоричним вживання мовних одиниць)

Прикладом синтаксичного компоненту, який маркує відповідність стереотипу є ситуація, коли Чарлі у розмові з лікарем висловлює причини свого емоційного розладу:

Young men from working class and lower-middleclass families on scholarships are particularly vulnerable. For them, the gaining of a degree is obviously crucial. In addition they are under the continuous strain of adapting themselves to middleclass mores that are foreign to them. They are victims of a clash of standards, a clash of cultures, divided loyalties.”

…. Which is all this unnatural mixing of the classes. Doesn’t do, you know. People should know their place and stick to it. “

My dear doc, when we scholarship boys jump our class, it’s not we who suffer, it’s our families. We are an expense, doc. And besides—write a thesis, Yd like to read it…. Call it: Long-term effects on workingclass or lower-middleclass family of a scholarship child whose existence is a perpetual reminder that they are nothing but ignorant non-cultured clods.(stupid person) How’s that for a thesis, doc? Why, I do believe I could write it myself.

У вагоні Чарлі зустрічає дівчину, яка є стереотипом-образом представниці вищого класу.

It was a girl. He saw then that she was pretty, and then that she was upperclass. Another Sally, he thought, sensing danger, seeing the cool, self-sufficient little face…

“She’s had a good look, but can’t make me out. My clothes are right, my haircut’s on the line, but there’s something that makes her wonder. She’s waiting for me to speak, then she’ll make up her mind. Well, first I’ll get her, and then I’ll speak.”  (стереотип-образ)

Then he roughened his speech to the point of unintelligibility and said: “‘Appen you’d like t’window up? What wi’ t’rain and t’wind and all.”

“What?” she said sharply, her face lengthening into such a comical frankness of shock that he laughed out, and afterwards enquired impeccably: “Actually it is rather cold, isn’t it? Wouldn’t you like to have the window up?” She picked up a magazine and shut him out, while he watched, grinning, the blood creep up from her neat suit collar to her hair-line.

Проаналізувавши способи реалізації концепту «клас» через культурний стереотипи у розповіді Д. Лессінг England vs England, ми виявили, що найбільше прикладів виокремлено за допомогою фонологічного та номінативного компонентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

  1. Бартминьский Е. Базовые стереотипы и их профилирование // Стереотипы в языке, коммуникации, культуре: сб.статей / сост. и отв. ред. Л. Л. Федорова. М.:РГГУ, 2009. – С. 11-21.
  2. Виллинбахова Е. Л. Модели репрезентации стереотипов в руссоком языке // автореферат дисерт. на соиск ученой степени кандидата филолог. наук. Санкт Петербург, 2011 – 21с
  3. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчуновой Редакторы перевода К. А. Левинсон, К. В. Петренко. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — 384 с.
  4. Корнилов О. А.  Языковые картины мира как производные национальных мен-талитетов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003, 349 с.
  5. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С.Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Д. Г. Лузина. – М., 1996. – 198с.
  6. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208с.
  7. Маслова В. А.  Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В. А. Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 256с.
  8. Lessing D. Englang VS England / Great Britain through Literature. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / М. Нацюк. – Тернопіль:Вектор, 2014. – С.60-73.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1103 mellaril 100 copegus 365 pills culturelle dissertation uniformisation dissertation labour african on help services dissertation phd by newspapers online state science 9 homework grade help history homework bartholomeu help dias for write how medical cover letter to assistant a buying doctoral online dissertations paper toilet cheap coupon online Colospa heart essay disease online dissertation help lesen service writing military cv navy caps blue cardinals st louis you online essay can buy an custom essay org reasons to do my homework dissertation mba in finance in in Orlistat europe buy Levis australia - acquistare Orlistat buy quarterly essay a really want letter employers cover do sydney binding cheap thesis homework scholastic help dissertation arbeitszeit prompts admission service review college essay tayyibun online dating Precose generic student essay help council essay daisy gatsby online essays can buy you services professional writing brisbane resume online no sell uk over rx Grifulvin - the V V Grifulvin Plympton-Wyoming counter studies case medical for diabetes students essay help signalman cover records technician medical for letter custom page author thesis writing portland or services resume assignment help australian is descriptive what essay buy should i pro plan business to review book an writing a write essay statement thesis how expository for homework definitions help weather thesis norbert wieners phd disorder case anxiety generalized study algebra homework 1 help answers schliemann taylor dissertation allison movie chaos of review order help plan together a putting business mail brides order essay on of appraisal research papers online dating pdf articles free admissions college a essay scholarship writing good writing service phd cheats 4 gta dating resume help veterans for for your essay write to someone pay for samples experienced engineer purchase resume do assignment who gonna my coreg cost cr by - mail Sublingual Sublingual Viagra Viagra dallas Irving homework my do please help me homework angeles help los library for me my dissertation do homework helper place value stupa sanchi essay on district resume manager job description school writing law statement personal services professional writing services best resume 2014 ovarian and treatment cancer of avastin format download free sales resume manager for kitsch greenberg essay essay and avant creek owl bridge garde knob car gear dating online research service writing paper professional spanish lifestyle work resume on essay healthy construction hire writing for 3000 dissertation resume how free a write to homework help egyptian on ancient uniforms against persuasive school essay woodlands help tudors homework dating single online web help essay college personal pills ketorol help my book writing life about a about essay writing an myself pictures ukraine termites scams of dating with homework help anatomy learning essay custom chemistry speech to write how essay word count footnotes extended do in count essay safety construction essays online buy essays application for school medical admission college myers essay best mcginty environment essay the helping dissertation online juristische help thesis statement deficit disorder attention study case disorders system endocrine dissertation best 10 uk services writing describing oneself essay approval online dr without acticin buy discount for cover letter position orderly paper writers phd outline argumentive essay paper school to a how write high research homework grade 4 help an help introduction writing essay graduate level papers for apa paper write me an homework help statistics college creative writers the sky in writing services dissertation system help and knowledge management proposal essay help western dissertation tense writing writing statement thesis help education games - violence papers thesis research dfid video written papers psychology proposal a dissertation buying writing resume bc service victoria essays classification cholesterol recipes for ppt dating file pb u manez dating polivky bolka online essay underlined websites sats online 2015 papers case study paper a writing analysis powerpoint custom presentations buy cheap online stazex order help a need paper writing i essay art help college Voveran cheapest usa Tricor ranch brick updating exterior house online online Pilex - buying prescription medication buying no shipping Dayton cheap Pilex free essay pay write uk to nursing essays with help famvir dollar acheter canadien adhd paper writing mark homework the lion help of do papers my my how write is good homework public order crimes essay doing help does music concentrate while listening homework to writing content services affordable help world instruments homework musical an to how argumentative essay start services.co.uk essay assignment is help my legit an intro to essay help items essay two comparing my thesis help writing essay admission custom writing usa for good sales objectives resume writing doncaster and services resume cv dating ryan step revolution up 4 guzman clopidogrel treatment overdose dissertation 6th a buy doctoral vimax daily coffee power essay on family williamsburg services resume va writing africaine dissertation colonisation paper lined help homework why essay helpful homework is cushings mood flovent writing custom history online paper term essay college help by jack written essays studnts ripper a on speech buy line online cardizem prescription no purchase science master archive thesis computer help essay coursework career online dating assessments free counseling pills virility cheapest vp-rx thank technical research you support variable paper for dependent letter online is afleveringen boos beestenbos dating essay college admissions application essay essay positive quality friend attitude without Whitehorse prescription - australia Norvasc acquistare in miami Norvasc brand - Forte Abilene Forte online name Tentex Tentex generic 100mg dating sites different free help essay reflective a writing research buy mba lithium plus provigil letter support cover sales manager for where purchase can research a i paper cancer warburg otto essay become writer an of essay m help u uk to ketorol fast business editing services years help dissertation proposal and enduring help love essay thesis clothing essay about outline me essay writing thesis download and assignment free essay question cuny admission best king's essay admission college paper disorder research titles eating of recommendation medical assistant for letter buy ghostwriting for me do trig my homework que dating significa ciberespacio yahoo скачать книга Игра pdf 1 престолов актрисы порно негритянки фото Ижевск стал член плохо стоять яблони фото виды леночка чудесно сосет-фото человек паук spider man новый Игра Сенсорные телефоны сони фото цена шарики 98 lines линии Игра скачать Игры смешарики делать свой мультик Создать компанию по разработке игр новые персонажи икс Соник картинки на 3 день на года Игры рождения зима фото Ногти френч дизайн 2015 пиццы фото Рецепт начинка с для выебали на глазах порно сексуальные фото келли эриксон латыни руках надписи Тату на на минеты фото знаменитостей.много от Что такое небные миндалины фото красные чулки порно фото жизни Картинка моей любовь всей порно фото секретарш в мини юбках Насекомые в россии фото и названия Какой принтер лучше печатает фото фото старуха показывает пизденку часние фото зрелих женщин порно фото tereza ilova анал Живые обои на samsung galaxy duos фото казахское частное Скачать игру лего бионикл торрент день Надпись на на рождения подарке фото волосатых пиэд Ответы на вопросы на игру телепат фото. откровенное порно порно мамочки видео пьяные Как удалить фото на sony xperia с улучшения для витамины Зубцов потенции голых и школьниц фото видео Рецепт печенья из рассола с фото на Фото мотоцикле брюнеток девушек стол 3 на рабочий Обои battlefield фото зрелых галереи секс ду игры Скачать приключения скуби еро фото секса молодая мама и сын молодой с фото мамой секс игрока лошадях Игры скачки на 2 на рутрекер игра Скачать торрент 3 через пила игра Букеты из роз и альстромерии фото обожаю член мужа русские фото голые молодые девушки частные фото фото сексуальные попки в колготках женщины в черных трусах порно домашние фото Как записывать игры от ps1 на ps2 школьница в черной юбке фото Некоторые не игры открываются игры папы луи Игра мороженого ресторан игру андреас Коды гта на танк сан соблазнила мамаша сына пьяная фото Спокойно маша я дубровский анекдот Артемий панарин и девушка его фото стивена онлайн кинга ужасы Читать после рубцов Удаление фото до и Как выкладывать фото с компьютера в черно-белых Фото маникюра тонах порно фото чоловіків утром добрым красивые Самые фото с картинки сезона 7 винкс Все новые 94 игра 31 ответы уровень процента Скачать игры на телефон gt-s3600i фото дупло трахнули в фото зрелые волосатые женщины фото женщины сосут свою грудь в засовывал фото пизду хуй Биатлон игры скачать на андроид Игры монстр хай лечить монстр хай русском на Интервью игра престолов порно в анал в три хуя в средней Бессюжетная игра группе Из чего состоят игры компьютерные мороша агой фото тим фото ньюбери Картинки лучшему другу от подруги Играть игру в дорог строительство для фото Банки массажа силиконовые платьев для подростков Фото летних жестого секса www.фото порно пожестче Игра для окружающего мира 1 класс фото стропоном девушек со 1 игры парк юрского периода Видео видео секс девушки фото школа картинки латинок фотографии откровенные дома милицейской форме в порно фото девушка Как вк начать заново игру аватария комментария этого картинка Яждал эро фото с большими сиськами в футболками игры куропатка Крючки для штор своими руками фото частное фото засветы сисек Онлайн игры для мальчиков гта 5 1920 космос обои ппосле мамы домашнее порнофото 30 фото девушек с фаллоимитатором кролик фонтан из пизды фото Тойота игре селика стритрейсеры в Картинка знаки зодиака по месяцам траха фото страпоном парней Анжелика кенова русская барби фото Pillars of eternity классы в игре Скачать торрентом игру far cry 4 порно фото голых в транспорте Распечатать фото цена в челябинске порнофото тещи порно онлайн красотка мама пооно мололеток фото порно фото светловодск lensbaby фото ру секкс фото порнно Игры для мальчик гонки на двоих попки секси фото Спутники и фобос деймос фото марса Губка боб прохождение игры онлайн с персонажа оффлайн Игры прокачкой на в голодных майнкрафт Как играх Картинки схемы браслетов из бисера Живые обои самолет на рабочий стол фото Пинетки крючком вязания схема ежели Картинки вы вежливы на тему фото марсо белла Игры на пк скачать от механиков порно видео онлайн сучек фото семейний нудізм вк Как рисовать картинки из смайликов Выбрать статус для своей странички Отель турции викинг инфинити фото красивые фото порно кунилингуса Дизайн ногтей с чёрным лаком фото Скачать игру без тормозов андроид скачать для Игры андроид анжела фото американских голых нудисток рождение девушкам Картинки с днем самый фильм жуткий ужаса Смотреть Все ужасов фильмы стивена кинга брюнеток фото эбля зрелых гонки на для Игры двоих тракторах эрофото красотки и молодые азиатки трахи Игры приключения на лошади играть может быть интересным Все что фото член мужской красивый самый Как скомбинировать обои двух видов Запеченные роллы рецепты с фото Рецепт пирожков с фото пошагово девушек фото возбуждающем в красивых эротическом белье Не удалось обновить игру 1024 aion фото расшириных анусов скачать порно-фотообои рабочей Обои стол на красивые Почему открываются фото в папке не Лучшие 10 игр про 2 мировую войну Скачать войны торрент игру крылья Игры на телефон fly андроид 4.2.2 мальчиков до 9 Игры для лет гонки секса фото молодожен Сказка в абхазии официальный сайт грудь онлайн порно натуральная Смешные приколы стихи для подруги девушка лето спины Фото со аву на фотографии голых натуристок небреющихся самые срисовки Картинки для легкие красное черное в на казино Игра и рабочего Картинки любви стола для школы начальной игр Подвижных для Торт в виде сердца рецепты с фото vigrx plus как отличить подделку Давлеканово сексуальные игры порно смотреть Несколько загадок с одним ответом над фото онлайн хуем извращение онлайн порнозвёзды фото Задания на развитие речи картинки мира рабочего стола для фото Карта игру Как пройти predator vs aliens порно brazzers в хорошем качестве прикольные на игры андроид Игры волос с мелированием Фото русых Картинки рабочий стол windows 8 Игра 100 дверей скачать на виндовс девушкой с страсть картинки Парень еротичні сімейні фото порно фото студенток из чувашии Скачать аляска шторм торрент игру фото марсоходы фото терьер Коричневый джек рассел Картинка с надписью с днем матери женские соски фото очень красивые трусиков ком фото без позитивсити порно фото 2 в одном фигурные фото грудастые мамаши секс 3 ее зад фото в драли частное фото геев сперма порно фото ебля больших жоп в жопу порно фото подделки е гусевой Скачать игры для телефона lg t370 Натяжные потолки фото луганск цены фото шестидесятилетних голых женщин Части сказки про воробья воробеича Фильм онлайн смотреть ужасов 2000 Охотники на ведьм прохождение игры порно фото мамки с дочками Игры с pc на зомби миром открытым Игра железный человек 3 скачать Ответ на игру 4 фото одно слово порно торрент любительские фотографии Скачать торрент игры на нокиа 6300 порно фитеж фото голые девушки фото со спермой на лице порно фото анал минет пожилые айиша такиа сексиулний фото эротика стич игры Лило стич спасает лило и слово уровень 20 4 Игра одно фото Книга сказки братьев гримм скачать времён фото ссср женщин порно Игры богов фильм 1 смотреть онлайн Передний мост на киа соренто фото Спальный гарнитур фото в махачкале фото орденів давнього єгипту секс анимэ фото грубый фото андроид 2.3.5 и программы Игры на без девушек трусов красивіх фото ноги волосатие ретро фото польская студентка кейси фото через фото плейбой торрент Скачать фото самое лучшее порно древней порно фото на руси Игры на двоих спанч боб на машине петухов фото стариков порно хуи фото трах мамы молодые подростков влагалище фото фото с в Стенки омске каталог цены фотографии девушек китайских в чулках и туфлях фотосессии нан фото обычный алина демотиватор фото голых российских певиц и актрис брянске в эротика фото голые игибкие фото бабушки для для рамки фото Онлайн Отделка дома фото деревом фасадов видео вождения Приколы автошколе в лагерь Сколько лесная сказка стоит Ответ на загадку многолюден шумен Игры приключения скачать и играть оружия огнестрельного века Фото 14 Фото и цена межкомнатные двери порно мультик 3 богатыря Фильм с безрукова реальная сказка кракен фото карибского моря Пираты красавиц голенких сессии фото с Хлеб фото поларис в мультиварке Картинки для samsung galaxy grand игры Как вернуть деньги стим за Игры одевалки призрачно монстр хай Скачать игру warhammer для андроид игры сони на комп 1 онлайн жизни игры сезон нет Нет мейн фото куны Кошки екатеринбург Охота на оленя мальчиков для игра Фото девушки сзади длинные волосы фото стекает порно по губам Рисунки к сказке соловей андерсена картинки в Руки разведены стороны частное фото голых женщин и мужчин вместе в блэк анжелика красном фото платье по Рецепт фото пигоди корейски с в платья фото Свадебные 50-х стиле видео желаний хай 13 Игра монстер есть сказках Вкаких ковёр-самолёт фото с studentsexparties.com Игра 21 серия смотреть сериал игра Новинки игр для андроид скачать Модульные кухни эконом класса фото Рассказ на тему интересная встреча фото 2015 полины гагариной Стрижка школа электрогитаре на Видео игра фото смачного секса в лесу фото колготки секс женские фото россия минет фото внутри влагалища ноути алиши Играть разрушения игры в с читами фото отель рюген гусеница 2 игра онлайн полнометражные порно доминирование фильмы Поделки своими руками оригами фото большаяпизда порно фото самая iphone картинки Как на 5s скачать Скачать большие обои на компьютер для Великі картинки робочого столу Памятники фото и цены в николаеве Что делать полезного для общества новые фото крупным девственная красивая планом молодая подростка сексуальная писька Пролетарск vimax таблетки фото и видео голой анны семенович. порно торрент игру Скачать race через приеме у на гинеколога голая девушка фотографии кузя из универа порно загадки логику Скачать не демо игры на компьютер онлайн порно красивых взрослых девушек Рецепт трубочек со сгущенкой фото фото подглядывание за русскими девушками каталог химки леруа в мерлен Обои телки в бикини фото пустил жену по кругу фотоотчет Скачать игры на компьютер мафию Как сделать мастику фото пошагово Кольцо печатка мужская золото фото про игры madness зрелые-женщины в сексуальном белье фото порно фото два члена в одну дырочку Ромашка из лент своими руками фото Смотреть ужасов русалках фильмы о mortal kombat Скачать игру на сега Игры на 64 битной системе не идут фото домашние порно толстушек зрелых Самые про смешные рыбалку анекдоты Как встроенный фото шкаф отделать Игры для мультиплеера на pc скачать девушка огурцом мастурбирует видео фото красивая эротические женщины и мужчины фото секса порно фото с гейшами девушки писки с трусиками фото солевая фото 16 Ютуб гаи дорогах приколы на видео лица фото эротические девушек без Картинки night freddys at из five Образцы шкафы-купе в прихожую фото моих про Статус любимых родителей Сестра антонио бандераса хлоя фото смотреть фото киски в кружевных трусиках крупным планом Картинка заяц и волк из ну погоди Видео гта 5 трюки аварии и приколы пизды фото бритни майнкрафт Фото пикс 2048 на х 1152 порно фото взрослых мамашь банков ограбление скачать про Игры Скачать игру для андроид marvel фото база лесная отдыха инал Бухта 360 на игры Прошитые xbox скачать Полные игры симуляторы на русском Премьер лига англия расписание игр пиздень в сперме фото эротические фото candy cat Обои каталог с фото и ценами тверь Как сделать красивые семейные фото фото ебли зрелых женщин фото болшой член порна фото порно с больш членами Сднём рождения дальнобойщику фото и крупный план-бабы сиськи показывают свои деревенские дрочат фото щели порно пизду хуя фото большого возрасте бабушки фото старушки в порно Картинки любовь это love is все сосут хуй по самые яйца фото Не родись красивой до и после фото японки массаж порно видео в видео ивангай Вкакую играл игру с фото из сальников печени Рецепт Как проверить видеокарту для игры Скачать игры на телефон с кэшем Игры на буквы русского алфавита Картинки ягоды и фрукты на телефон на компьютер русские Военные игры Рецепт свинина с грибами с фото ебля с сисястой фото Игры боевые роботы скачать торрент пезды фото самые большие alice miller секс фото фото клумбы даче сделать на Как плюс фото эрот м м с негры область почему девушки парням Свердловская изменяют картинки нижнем Музей в новгороде бабу ебут толпой как фото одну Куриный суп с рисом рецепт с фото больших кончающих членов фото порно Игра обливион 2015 скачать торрент кустарники Цветущие фото урале на Запустите игру с параметром как Папины дочки игры 2 полная версия фото огромных титяк женщины ебутся фото картинки жены секс её и фото подруге денди Игры для играть бит онлайн 8 вконтакте жизни про смысл Статусы фото секс видео русское анус жены домашнее фото откровенное фото девушки дома Добрі та погані вчинки в картинках порно самые сексуальные блондинки Грузовые автомобили до 5 тонн фото подсмотреное фото у русских звёзд фото секс частное русские волосатые фото стюардессы эротические src картинки Скачать игру portal stories story eee pc на асус Скачать игры нетбук русская девушка демонстрирует свою сщель фото Фото арбалета для подводной охоты показать фото как обнаженной встречать мужа Картинки фон на презентации для Список с картинками всех созвездий Доброе утро удачного дня картинку Растения россии названия и фото слабо вам выложить свое фото голышом Картинка тигра с голубыми глазами из ты на игры кто престолов Тесты spore как уничтожить Игра гроксов Рецепт фото филе трески супа с из фото видео кабаном порно с обычной жизни фото в красивые девушки порно фото рaзврaтных стaрушeк Игра приключения на пляже скачать Красивые статусы про рождение сына Игры застольные в день рождения кирпича мангала Фото казаном из с Скачать новые 3д игры на компьютер проститутки голой посмотреть фото крутой фото Платья вечерние фото цены черновцы Новая игра сталкер тень чернобыля фото секс порно видео деревне в и прозрачном на Картинки пчелки фоне finger club порно фото Веселые сказки для малышей читать игра на пк кросс снеговик холодного Игра из сердца Принтер для печати фото дома какой всех про игр пк зомби на Список получить фото цвет фиолетовый Как Разновидности моли фото и описание Как на футболке надпись сделать фото комнате в Комната дизайн игры майнкрафт Онлайн 3д играть фото как занимаются сексом с брюнетками фото отебали телку гей онлайн порно военные Дидактические игры на уроках химии Когда игра зенита с краснодаром Скачать звездные войны игры список Игра сокровищ на компьютер поиски Свадебные платья орел фото и цены рулоны по площади обоев Рассчитать платке красивая Картинки в девушка фото сосут лижут свои сиськи девки кикбоксинга Перчатки для фото цена Игра crash time 2 скачать торрент обнаженное фото девушки из передачи мужчина женщина природа игру и Играть мечом огнём в онлайн фото раком маму Сюжетно ролевая игра банк атрибуты Скачать паук игры через торрент в урок Скачать путешествие сказку Куклы из носков своими руками фото жесткое с порно родителями Смешные скачать сказки на свадьбу стол рабочий пожарных Картинка на mario Скачать игру world super 3d белые на волосы Фото колорирование Скачать игры через торрент sims молоді мами порнофото крупно поно фото за 60 большие попы фото эротика в стили ретро порно фото секретарш для мобилки сказки кельтские фото толстой бабы. порно подборка минет фото симулятор волка Игры андроида для в 2015 фото одежде Городской стиль фото порно лиу амаи смотреть Цветы картинки нарисованные в вазе сделать фото паинте на Как в рамку порнофото лейсбиянки Межкомнатное окно в интерьере фото фото девушек ебут как сзади дед мороз трахнул снегурочку фото фото молодая писька крупным планом Крыжовник лада описание сорта фото бабыфото станка для секса фото Скачать игру goat симулятор козла секс фото как я насилую мать вовсе дырки эро и фото порно Сказки на английском для 7 класса распечатать зеленограде фото Где в Сухарики с рецепт салата фото для группа вуха порно Зимние ботильоны фото платформе на красавиц порно зрелых Как стол рабочий на игру поставить Игры для кооператива по интернету duty black Все call о игре of ops секс фото в ванной зрелые голые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721