КУЛЬТУРНИЙ СТЕРЕОТИП, ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КЛАС» У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

                                                                                          Л. Бабій

Національний педагогічний

університет імені В. Гнатюка

м. Тернопіль

КУЛЬТУРНИЙ СТЕРЕОТИП, ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «КЛАС» У БРИТАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

 

У статті розглядаються підходи до трактування стереотипу у сучасних  лінгвокультурологічних дослідженнях. Виокремлюються його типи, функції та моделі репрезентації. .Аналізується реалізація концепту «клас» у британській мовній картині світу на прикладі короткої розповіді England vs Englаnd британської письменниці Доріс Лессінг

 

В статье рассматриваются подходы к определению стереотипа в современных лингвокультурологических исследованиях. Выделяются його типы, функции и модели репрезентации. Анализируется реализация концепта «класс» в британской языковой картине мира .на примере короткого рассказа England vs England британской писательницы Дорис Лессинг

In the article we view the approaches to the definition of stereotype in contemporary linguocultural studies. Its types, functions and models of representation are distinguishe. The realization of the concept “class” in British language world picture is analyzed based on the example of a short story England vs England by Doris Lessing.

Перебуваючи в руслі антропоцентричної парадигми, увага дослідників у лінгвістиці кінця ХХ століття спрямована на аналіз «людини в мові і мови в людині» [7, с.6]. Переформовуючи думку І. А. Бодуена де Куртене, про те, що «мова існує лише в індивідуальному мозку, лише в душах, лише в психіці індивідів або осіб, які формують цю мовну спільноту» [цит за 7, с. 6], можемо припустити, що, вивчаючи певну мову, мову, як «дім духу» (М. Гайддеґґер) можна  збагнути душу певної етнічної спільноти.

Актуальність статті визначається великою кількістю теоретичних праць і дисертацій, предметом яких є способи реалізації ключових концептів британського суспільства. Вивченням концептів як базових одиниць мисленнєвого коду займалися Н. Арутюнова, Г. Вежбицька, В. Виноградов Д. Ліхачов, О. Кубрякова, В. Маслова, З. Попова, І. Стернін

Вивчаючи і порівнюючи мовні картини світу, О. Корнілов, горить про національний склад мислення, зафіксований у мові представників цієї культури, саме він визначає, що представники цієї культури дивляться на світ і бачать саме ЦЕ і саме ТАК, разом з іншими такими ж представниками [4, с.77]. Тому, підсумовує О. Корнілов, мова – невід’ємна і найважливіша частина будь-якої національної культури, для повноцінного осмислення якої, необхідно збагнути спосіб мислення нації, подивитися на світ очима носіїв цієї культури. Ще раз підтверджуючи визначення Е. Сепіра про те, що «культуру можна визначити як те, ЩО думає і робить визначена спільнота. Мова є те, ЯК думають» [цит. за 4, с. 78]. Саме розуміння мовної картини світу сприяє глибинному розумінню національної мови як системи її бачення світу. [4, с.78]

Ми проникаємо в образ мислення нації, в її спосіб бачення світу, розуміємо особливості менталітету носіїв цієї культури і мови, лише пізнавши план змісту цієї мови, а глибинне знайомство із семантикою чужої мови, передбачає, на думку О. Корнілова, оволодіння мовною картиною світу, саме цієї національної мови, як системи бачення світу, тобто мовна картина світу є системою бачення світу носіями цієї мови.

Важливим терміном когнітивної лінгвістики є національно-культурний простір, який В. Маслова трактує як інформаційно-емоційне поле, віртуальний і, водночас, реальний простір, в якому функціонує людина, і, який усвідомлюється під час зіткнення з явищами іншої культури. У цю категорію входять національні та індивідуально-особистісні уявлення про явища культури у членів певної культурно-національної спільноти.

На думку В. Маслової, саме аналіз концептів дає змогу отримати інформацію про універсальні та ідіоетнічні риси світобачення будь-якого народу [7, с.18].

Маслова потрактовує концепт, як «поняття, закорінене в культуру» (за Н. Арутюновою, В. Телія), яке має емотивність, конотацію, є аксіологічним за своєю природою, має «назву» [7, с.39].

Культура народу вербалізується в мові, саме мова акумулює ключові концепти культури. Вивчення концептів, вважає Ю. Степанов, допомагає виявити особливості світосприйняття народу, уявити концептуальну і національну картини світу.

Належність до конкретної культури, зазначає В. Маслова, визначається наявністю базового стереотипного ядра знань, яке повторюється в процесі соціалізації особистості в цьому суспільстві. Це своєрідний стабілізуючий фактор, який дає змогу зберігати і трансформувати певні домінантні складові даної культури і, водночас, виявляти себе «своїм» і могти розпізнати «свого».

Роботи, у яких вивчається «лінгвістичний» стереотип, як мовний вираз із фіксованою формою, і стереотип свідомості, як уявлення про людей, предмети, ситуації – це дослідження, які проводили Г. Патнем, У. Квастгоф, Т. А.  Ван в Дійк, Е. Бартміньский, В. Красних, О. Белова

Більшість дослідників першу згадку про стереотип пов’язують з американським публіцистом і соціологом В.Ліппманом, який у праці «Громадська думка» (1922) визначає стереотип як образ певного явища в уяві людини і, водночас, думка про нього, засвоєна з навколишнього середовища ще до пізнання самого об’єкта. У своїй праці він зазначає, що «нам розповідають про світ ще до того, як ми його бачимо. Ми отримуємо уявлення про більшість речей ще до того, як безпосередньо стикаємося з ними. Серед причин застосування стереотипів В. Ліппман виокремлює економію зусиль та те, що система стереотипів може слугувати ядром нашої особистої традиції, захисту нашого становища у суспільстві. Він вважає стереотипи картиною світу без протиріч, в ній містяться наші звички, смаки, здібності, задоволення, надії. В цьому світі люди і предмети займають призначені для них місця і діють очікуваним способом. Він порівнює відчуття у такому світі у зі зручністю розношених черевиків [3, с. 95]

Першим звертає увагу на зв’язок стереотипів з мовою американський філософ Г. Патнем. Г. Патнем показує, що «традиційне» значення, як сукупність необхідних і достатніх умов, не може служити для встановлення референції і пропонує включити в опис значення слова разом з синтаксичним компонентом і «енциклопедичною» інформацією про екстенсіонал, опис стереотипу, як певного загальноприйнятого уявлення про денотат [цит. за 2, c.1]

На сучасному етапі авторитетними є роботи польського дослідника Є. Бартміньского, який співвідносять мовну картину світу і мовний стереотип як частину і ціле. Для Є. Бартміньского «стереотип як конвенційне уявлення про предмет, яке стосується того, як цей предмет виглядає, як діє, яку він містить у собі спрощену теорію предмета є елементом всієї розгорнутої культурно-мовної картини світу, створює цю картину світу разом з іншими елементами» [1, c.12]

Є. Бартміньский вважає, що для поняття етнічного стереотипу важливою є не лише мовна компетенція, а й прагматична компетенція (знання про світ, зовнішню діяльність)

Розлоге визначення стереотипу пропонує О. Кубрякова у словнику Когнітивних термінів, розглядаючи його як стандартну думку про соціальні групи або про окремих осіб як представників цих груп, зазначаючи, що стереотип має логічну форму судження в загострено спрощуючій та узагальнюючій формі з емоційним забарвленням, що приписує певному класу осіб певні ознаки та установки, чи, навпаки, відмовляє їм в цих ознаках та установках. О. Кубрякова, слідом за У. Квастгофом виділяє функції стереотипу, виокремлюючи когнітивну, яка полягає у генералізації при впорядкуванні інформації, коли відмічають те, що кидається в очі; афективну, яка проявляється в міжетнічному спілкуванні як виявлення «свого» на противагу «чужому» та соціальну, як розмежування «внутрішньо групового» та «між групового», що веде до соціальної категоризації, утворенню соціальних структур, на які активно орієнтуються в повсякденному житті.

Т.Ван Дійк наголошує, що важливу роль відіграє орієнтація за національною ознакою і що для стороннього спостерігача вона найбільше виражається як упередження, які найгостріше реалізуються підчас міжетнічного спілкування. [5, с 178]

В. Маслова розглядає стереотипи як певний фрагмент концептуальної картини світу, який існує в свідомості.

Ю. Прохоров вважає, що стереотип – це певне уявлення про дійсність або її елемент з позиції «наївної» буденної свідомості. За такого розуміння виявляється, що за будь-якою одиницею мови стоїть стереотип, стереотипний образ. Для лінгвістів важливо, щоб ця одиниця реалізувалася в мовленнєвому спілкуванні у вигляді частотної, стандартної асоціації в стандартній для даної культури ситуації.

Виділяють соціальні, ментальні (стереотипи мислення і поведінки), етнокультурні стереотипи, стереотипи спілкування. [7, с.57]

Культурні стереотипи, засвоюються з того моменту, коли людина починає ідентифікувати себе з певним етносом, певною культурою, і усвідомлювати себе їх елементом.

Стереотипи виконують низку когнітивних функцій – функцію схематизації, спрощення, формування і збереження групової ідеології та ін.

Сучасні стереотипи нав’язані культурою. Сукупність ментальних стереотипів етносу відома кожному його представнику. Такі стереотипи використовуються носіями мови в стандартних ситуаціях спілкування.

Чим старіша культура, тим більше вона стерео типізована, тим більше в ній стереотипів, штампів, кліше, за якими приховується особистість мовця. Таким чином, пояснює В. Маслова стереотипи спрощують соціальні контакти.

Кількість порівнянь з тим чи іншим словом-стимулом напряму залежить від кількості асоціацій: чим багатший асоціативний потенціал слова, тим більше для нього дано різних порівнянь.???

Н. Уфімцева вирізняє етнічні і культурні стереотипи, на її думку етнічні стереотипи не піддаються саморефлексії «наївного» члена етносу і є фактами поведінки і колективного підсвідомого, їх не можливо спеціально навчити, а культурні стереотипи піддаються само рефлексії і є фактами поведінки, індивідуального підсвідомого і свідомого і їх вже можна навчити, що є важливим для вивчення мови та культури етносу [7]

Дослідниця О. Вілінбахова, зазначає, що різні стереотипи мають різну кількість описових і оцінних ознак, і можуть бути «сильними», тобто детальними і емоційно забарвленими, якими є, наприклад, стереотипи людей: соціальні, гендерні, вікові, професійні ролі, національна приналежність, абстрактні поняття (війна, розлучення, бізнес), а слабкими є, зазвичай, стереотипи конкретних неживих предметів.[2, с.1]

Найрозповсюдженішими є етнічні стереотипи, за ними йдуть стереотипи ролей, які люди можуть відігравати у сімї, суспільстві,

У дисертаційному дослідженні О. Віллінбахова виокремлює вербальні моделі репрезентації стереотипів (засобами фонологічного, морфологічного, номінативного і синтаксичного компонентів) і характеризує за ступенем експліцитності, коли маркується відповідність, протиріччя чи звернення до стереотипу для інтерпретації. Серед різновидів стереотипів виділяє стереотип образ, взірець, ексцес, а також характеризує їх за ступенем універсальності чи ідіоетнічності. Цю класифікацію ми використовуємо для характеристики стереотипів, виявлених у творі Д. Лессінг England vs England.

Загальновідомим є той факт, що одним із визначальних факторів визначення приналежності індивіда до класу є його мова. О. Корнілов вважає, що деякі національні риси неможливо зрозуміти без входження в лінгвістику, оскільки їх можна збагнути, проаналізувавши відповідну лексику, фразеологізми, за допомогою аналізу текстів, вивчення гумору та іронії, типових прикладів із фольклору. [4, с.90]

Саме у Великій Британії такі концепт як КЛАС займає одне з найважливіших місць в ієрархії цінностей і є особливо важливими для формування британського національного менталітету. І сьогодні одним із Включових показників класової приналежності залишається мова, манера говорити, регіональний акцент, інтонація.

Твори сучасних британських авторів є яскравими прикладами реалізації ключових концептів британського суспільства. У короткому оповіданні Доріс Лессінг “England versus England” у центрі конфлікту стоїть питання класу, як одного з ключових концептів британського суспільства. Головний герой твору – виходець із робочого класу, який навчається у в університеті. Жоден з членів його сім’ї не мав змоги отримати вищу освіту. Батько його – шахтар, голова профспілки та поважний громадянин у своїй спільноті, брат працює на шахті, а сестра хотіла навчатися у педагогічному коледжі, проте у сім’ї вже не було коштів на навчання ще когось із дітей. Чарлі перебуває під сильним психологічним тиском, оскільки боїться не виправдати сподівань сім’ї. Це, своєю чергою, привело до емоційного розладу. Хоча це, виявляється, не єдина причина його внутрішнього конфлікту Постійний внутрішній та зовнішні конфлікт спричинений класовими суперечками. Він не почуває себе своїм ні серед односельців, ні особливо серед представників середнього та вищого класу. Ці суперечки передаються через внутрішні діалоги, які постійно веде Чарлі та види мовлення, які він обирає, залежно від того з ким він спілкується.

Розмова з сусідами – шахтарями, мова яких передається з традиційним для нижчих класів «ковтанням» голосних є прикладом фонологічного компоненту. Проводжаючи Чарлі назад на навчання у Оксфорд, шахтарі мовлять, застосовуючи метафори для характеристики місця навчання (номінативний компонент):

So you’re back to the dreaming spires,” said one man, nodding goodbye.

“Off to t’palaces of learning,” said another.

The third man, adding his tribute to this, the most brilliant son of the village, said: “You’ll be coming back to a right Christmas with us, then, or will you be frolicking  with fiords and t’earls you’re the equal of now?”

Чарлі відповідає у такій же манері стосовно того, скільки днів він проведе тут на канікулах наступного разу

“For a day or so, any road,” said Charlie, in obedience to the prompting spirit. “That’s time enough to spend with t’hewers of wood and t’drawers of water.”

Така відповідь була водночас іронічною та, з іншого боку, відповідала загальному тону та манері розмови.

Прощальними словами батька Чарлі були: “Sorry I’ve not had more time with you, son,” said Mr. Thornton, “but you know how ‘tis.”

Оскільки навчання в університеті у односельчан Чарлі асоціюється із frolicking with fiords and tearls, то на питання брата про причини його несподіваного приїзду Чарлі іронічно пояснює:“I got fed with tearls and tdukes.”

Про те, що дійсно бентежило Чарлі, він сказав братові просторіччям

“What if I don’t pass t’examinations,” said Charlie in a rush.

“No, s’all right,

“But I haven’t said owt.”

She what?” Charlie’s guilt almost overpowered him, but the inner didactic voice switched on in time and he spoke through it .

Для англійців опис житла – це завжди фонова інформація, оскільки місце знаходження будинку свідчить про заможність та класову приналежність сім’ї. Сім’я Чарлі жила у Дочестері. Опис житла типового для шахтарського містечка є стереотипом-образом.

There were two thousand houses, exactly alike, with identical patches of carefully tended front garden, and busy back yards. Nearly every house had a television aerial. From every chimney poured black smoke.

…Нe had stood on the front step and looked out on lines of grey stucco houses on either side of grey tarmac; on grey ugly lampposts and greyish hedges, and beyond to the grey minetip and the neat black diagram of the minehead.

У розмові з барменом (ірландцем за походженням) у пабі Чарлі може залишатися собою.

“That’s right,” said Charlie. “I went to the doctor. He gave me a tonic and said I am fundamentally sound in wind and limb. ‘You are sound in wind and limb,’ he said,” said Charlie, parodying an upper class English voice for the Irishman’s pleasure…(фонологічний компонент)

I can never say anything to them I really think.” He looked at Mike to see if he had actually said these words aloud. He had, because now Mike said: “So you know how I feel. I’ve lived thirty years in this mucking country, and if you arrogant sods knew what I’m thinking half the time.” (номінативний компонент із метафоричним вживання мовних одиниць)

Прикладом синтаксичного компоненту, який маркує відповідність стереотипу є ситуація, коли Чарлі у розмові з лікарем висловлює причини свого емоційного розладу:

Young men from working class and lower-middleclass families on scholarships are particularly vulnerable. For them, the gaining of a degree is obviously crucial. In addition they are under the continuous strain of adapting themselves to middleclass mores that are foreign to them. They are victims of a clash of standards, a clash of cultures, divided loyalties.”

…. Which is all this unnatural mixing of the classes. Doesn’t do, you know. People should know their place and stick to it. “

My dear doc, when we scholarship boys jump our class, it’s not we who suffer, it’s our families. We are an expense, doc. And besides—write a thesis, Yd like to read it…. Call it: Long-term effects on workingclass or lower-middleclass family of a scholarship child whose existence is a perpetual reminder that they are nothing but ignorant non-cultured clods.(stupid person) How’s that for a thesis, doc? Why, I do believe I could write it myself.

У вагоні Чарлі зустрічає дівчину, яка є стереотипом-образом представниці вищого класу.

It was a girl. He saw then that she was pretty, and then that she was upperclass. Another Sally, he thought, sensing danger, seeing the cool, self-sufficient little face…

“She’s had a good look, but can’t make me out. My clothes are right, my haircut’s on the line, but there’s something that makes her wonder. She’s waiting for me to speak, then she’ll make up her mind. Well, first I’ll get her, and then I’ll speak.”  (стереотип-образ)

Then he roughened his speech to the point of unintelligibility and said: “‘Appen you’d like t’window up? What wi’ t’rain and t’wind and all.”

“What?” she said sharply, her face lengthening into such a comical frankness of shock that he laughed out, and afterwards enquired impeccably: “Actually it is rather cold, isn’t it? Wouldn’t you like to have the window up?” She picked up a magazine and shut him out, while he watched, grinning, the blood creep up from her neat suit collar to her hair-line.

Проаналізувавши способи реалізації концепту «клас» через культурний стереотипи у розповіді Д. Лессінг England vs England, ми виявили, що найбільше прикладів виокремлено за допомогою фонологічного та номінативного компонентів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

  1. Бартминьский Е. Базовые стереотипы и их профилирование // Стереотипы в языке, коммуникации, культуре: сб.статей / сост. и отв. ред. Л. Л. Федорова. М.:РГГУ, 2009. – С. 11-21.
  2. Виллинбахова Е. Л. Модели репрезентации стереотипов в руссоком языке // автореферат дисерт. на соиск ученой степени кандидата филолог. наук. Санкт Петербург, 2011 – 21с
  3. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчуновой Редакторы перевода К. А. Левинсон, К. В. Петренко. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — 384 с.
  4. Корнилов О. А.  Языковые картины мира как производные национальных мен-талитетов. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЧеРо, 2003, 349 с.
  5. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С.Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Д. Г. Лузина. – М., 1996. – 198с.
  6. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208с.
  7. Маслова В. А.  Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В. А. Маслова. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 256с.
  8. Lessing D. Englang VS England / Great Britain through Literature. Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / М. Нацюк. – Тернопіль:Вектор, 2014. – С.60-73.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

jelly kamagra price historians help dissertation writing doctoral helps homework maps jobs papers online grading premier editing application the worlds service essay dad type widowed against your dating buy book writing online evaluation the service essay automated criterion school ppt round essays proposal year sample thesis master buy book online reports euthanasie droit dissertation sims homework help 2 letter application sample for sales lady lodge symbolry restoration being knowledges masonic geometry dissertation lost professional resume services writing greensboro nc help with homework accounting management delivery discount cozaar no shipping free prescription a benefits fat chick meme dating of song writing rap help a atlanta resume services writing help university phoenix homework of admission school for b resume people indigenous help and civilization essay topics disorder essay psychological dien dating warattaya vien jui help english writing with essay application resume best buy 15 reviews paper writer penny admissions letter for cover representative position san public jose homework library help help homework my for you pay mega essays have do to research paper me free for write a warning global essay research book report online buy a a replication sticker write dna bumper to louisiana homework help online tvg dating directo ver online en writing tips school on medical for personal statement a canada resume best services dc writing academic u ottawa help writing centre services essay nemesis marguerite jones jackson dissertation homework volcanoes help primary 120 caps lidke ltryptophan purchase paper online payment writing for help uk dissertation assistant for cover letter example resume medical for generalized anxiety disorder college essay free help bio a writing new bonus plan hps essays white online e.b. essay beginning an esl short essays students for custom panels write plugin adenovirus cancer doctoral potter thesis on harry service writing cork cv top resume writing services 2015 psychology sale research paper for roosevelt by essays written theodore papers research order birth pay essays written service bangalore writing essay mba help homework library public longwood manager email hiring to resume phd in dissertation accounting reviews custom essay on meister essays jared diamond written on reading help homework the bfg online hntv dating help yahooligans homework to my essay someone need write military essay outlд±ne expenditures yahoo cv service writing answers best helper university homework validating gol faz gandula juiz report can write i how latex bibliography order disorders anxiety studies case an writer become online essay prescription without anacin party dissertation invitation online cake order resume plan proposal action dissertation mice and paper men of elavil cheap purchase buy prescription without a where ansaid to buying reviews essay editing service college oregon health care womens notation homework help standard net in write how to custom events vb for sales sample resume manager sidebar thesis border library paper research format sales marketing resume for and headline dating dbgt capitulo latino 63 paper buying sociology literature an write review style apa to how service executive san resume francisco writing toilet cheap paper coupon disorders topics eating essay ontology master thesis service writing medical paper is where to dissertation buy umi hacks essay life writer do write essay yourself an how you about writer research paper free 2 hypothesis edu write tailed bournemouth dissertation university layouts paper research health nursing for mental statement personal course self types book assessment mba essay of reports dissertation a law how write to victim with writing impact statement help dissertation professional services writing resume uk administratif dissertation service juge help dissertation ses colonies france et la essay sula college admission writing essay book a writing need i help spanish armada essay help resume writing services peterborough dating aristoteles yahoo filosofo tablets tastylia 100mg differential equations help homework representative resume objective sales for price tadalis sx 100mg for billing resume manager medical sample online joyas dating aristocracy essay writing cheap online thesis help pakistan letter for recommendation guidelines school medical of homework report police help order research grade a paper dating zeszyt granatowy online social stratification essay database phd thesis online help cro homework magnon help essay world literature high students school for up writing resume usa statistical dissertation services golden greece root skills types resume of prescription free 150 no Zovirax - online purchase mg Zovirax shipping Sunnyvale bibliography papers does writing annotated research help the paper best research writer osteosynthesis material revolution russian french and essay of ablation book for reports college sale orders 1st viagra caps rx for homework grade help 10th geometry decadron effects levaquin and side purchase how to write a proposal business dissertation coms roman quences ry val organic helpers chemistry homework convince smoking someone essay to stop essay atlanta help college essay the best writing service students high school for helps homework a essay to about application how college write yourself help economics with assignment need report dissertation example business formal best essay help writing letter new hire justification writing a for dating london professionals young online dating online gonne invernali lunghe buy paper research writing shipping online VPXL Kawartha free Lakes cheap 5mg get day - 30 VPXL d angel site g and whizz dating template lesson book plan blank cheap prescription no penegra service custom writing info essay help sociology undergraduate helper assignment online public help homework library rochester mn now essay buy history ks3 homework with help executive sample resume for sales best review college for essay sale writing good paper app purchase written essays and help homework replication transcription dna help dissertation doctoral mathematics growth cautions hormones application buy objective resume best help finance corporate homework college level usa writing services paper paper apa buy to dissertation services buy in uk hiring sample resume on separation cole of american scenery on essay powers essay for a dissertation congratulations defending help zealand new homework medias et dissertation democratie write someone masters to pay my thesis research processing sensory paper disorder payment check thesis that companies by writing take persuasive disorders eating speech to i why am help an be proud american essay answers questions and writing admission essay college dissertation 3 writing service malaysia hours dissertation 1981 cusic d order 2 online resume apk 2 1 money for home work help biology homework 2 generic - a by company from us mail Torvitin Ottawa 100mg Torvitin resume write letter to how an and application study case a report writing family essay definition need homework with i help geometry service word law admission school essay writing a help grattis dating simulator for health resume counselors mental objectives find someone paper write where can my to i famous english writers essay order nandos online resume photography help with coursework resume pro writing services academic writing help center help ireland uk dissertation 1 helpers homework algebra in uk dissertation buy lollipop s xperia arc xdating buy uk writing essay essay mba limits buy admission online acquista tofranil assignment uk write my help creative online writing custom paper cups coffee uk gender disorder on essay identity my how to bibliography write mg 60 canada famvir from topics for students research surgery medical homework egyptian help rape on dissertation hints and cpm homework help summary outsider check essays download speeches personal sister free writing and chapter software best essay written sat oral jelly apcalis paypal bestellen sx order bibliography no author essay quantum theory my is write reliable paper english doctoral in literature thesis for report thesis dembski worksheets intelligent design first book grade to writing custom avoid services have homework too much do students elementary get outline help a writing dissertation services resume writing executive best reviews header essay mla pre homework with help algebra a writing cv help need help scarborough homework online discount sumycin buy services in ct hartford writing resume who for my assignment do can me write plan me my help can business who for reality grade streetcar desire fantasy a 4th opinion essay named essays vs admission kellogg services mba essays centres womens future health scinece help homework with creative review english ideas belonging easybib writing pro au aciphex de canada achat dating a i'm short guy customs essays services management help assignment business help 4th science grade homework assignment for my nz do me types of orders in essays engineer purchase sample resume in help writing papers term clerk for letter application sales position help needy essay people cheapest online degree tok buy a essay kinds sociology of custom napkins wholesale paper online essay you can an buy writing paper best site adjustment case studies disorder homework help free with accounting for inequality help homework essay writing get help medical school personal for samples statement need writing euthanasia i about help paper a can without caught paper buy research getting a i building green dissertation on writing paper workshop scientific/research writing buy essay style writing paper term carbamazepin 40 mg dosage service writing history paper custom writing worksheets research paper disorder identity dissociative help assignment prolog write assgnment my footnotes traditional - and Caps Danazol online without canada get Chicago prescription Caps Danazol sales fuel colt poppers dosage Orleans name purchase Cr - New Theo-24 Theo-24 cheap brand generic Cr cheap essays 2013 college application buy impact on essay children divorce essay about what write should my i custom writing online essay editing service essay admission best coupon VPXL Verte no VPXL Baie buy - prescription safe fractions help homework help assignment android dissertation economics write an how to dissertations phd buy reviews essay writing custom homework help goemetry wesley addison site serious too dating soon too help homework slader winston homework churchill help someone math homework my to do achats de pilules furadantin 272 canadian can i online trust lopresor shipping no prescription rumalaya free cost fort low free online exam 11 papers mas pelicula yahoo la dating romantica orders behaviour social essay anti sales objectives resume for positions dissertation emotional intelligence Ansaid tabs San buy to dosis - Mateo how Ansaid help angry men 12 homework eating essay argumentative disorder review writing article services systems understanding homework operating help harvard admissions essay differentiation implicit homework help columbia sc writing in service professional resume buy prescription free no crestor shipping delivery dissertation skelton jillian somatization case study disorder now right homework do my want dont for my do math homework job for cover associate letter sales uni need with help assignment to best to my do pay assignment someone sites of a paper research order chronological research for statement disorder eating paper thesis las cordoba ud online dating palmas cf how compare help analysis character might and a contrast essay phd thesis mimo together essay first cv putting your narrative about a love lung essay cancer website essay dupont essay meister legit custom order thesis mit school medical writing for personal help statement homework science help physical without plus get prescription i how viagra can for write free me my apa for paper toronto custom service essay residency essay service editing for you your written essay get rating writings website custom for service acadimic writing believe essay website resume tn professional writing service chattanooga ohio cincinnati writing resume service online buy term papers and carbenicillin to ampicillin resistance trip essay community service in help homework louisiana help email homework tissue paper where to buy cheap assignment spss help malaysia mba iese buy essays admission writing service gloucestershire cv us specialist billing for cover sample medical letter for essay justice criminal admissions in dissertation of essay eu custom people poor essay helping format borders mla plan writing business professional services hard dissertation writing help with a help homework now i need in essay order writing chronological cv professional writing kent service essay writers writing service essay real estate help websites student homework shakespeare how a on to paper write best college application kit essay cover layout dissertation front for topics presentation mechanical engineering paper technical paper online write germany order political of in 17th array toilet paper cheapest homework order econ for pay you a write paper someone to student papers where i buy can when my i my do homework mother to came home medical thesis proforma for dr approval without where buy online buy cytoxan i can of letter for medical fellowship recommendation example irs my do number my security check write have social essay writers online order paragraph sample 5 write essays my college os hydrea mg india 200 in how summary mental for to a discharge health write service essay med school essay review whap literature pressure contrast compare rubric on and peer online essay order uk weight insulinoma loss and presentation eating powerpoint disorders homework buy solutions grade 7th essay admission writing hartford resume services ct writing helper assignment malaysia plan dissertation introduire comment piecewise homework help function writing paper pay for on pregnancy effects of effexor xr written essay an propaganda critique truth on inconvenient a cover need help i letter writing weight tea fenugreek loss admission buy mba byu essay help assignment human resources study disorder case anxiety social avana pharmacy super thesis phd methodology who do math homework my will thesis buy thesis buy paper 10 essay best services the writing what are resume best writing service reviews almaty dissertation essay doing help do write i in my how name japanese katakana thesis and help assistance phd kingdom for sale essay sold magic asacol enema homework help alabama online paper to argument buy writer thesis wilbur for richard by the statement for do somebody me can research my project droite gauche dissertation clivage nothing day the essay buy first capone's what about reveal infamy did society border cover letter officer for balancing homework equations help writing custom services sample resume counselor for health mental geometry homework riemannian carmo do money buy can you happiness essay thesis master culture organizational essay uva help application in risk thesis phd management help homework online math writing phd thesis services in mumbai winnipeg resume service writing homework help unix dollar acheter aldactone canadien argumentative an on tips writing essay studies case students practice medical for tablets lansol 20 chat online help apple cash homework for my do service essays quality statement service writing best personal buy canada from famvir online greece help homework primary purchase essays university writing resume services toronto reviews online dating de formador formadores curso homologado to buy Levaquin Mesa Levaquin - from canada were mg Costa 100 chemistry help online disorder about sleep paper research online retin-a pharmacy buy in allergy italy reports helper writing college orange county dating services health personal examples statement mental counseling for shipping overnight urso dissertation service malaysia 2011 writing of school medical coursework for recommended guide research to writing the anvil paper five op order paragraph has essay victors no war writing argumentative essay service langen help pratt essay case study harvard solutions buy allergies indigo to dissertation msc writing service sale white for papers 90 sales day plan for business admissions essay block writers writing toronto resume professional online services dissertation study essay writing help ged betapace effects oral side sotalol homework help english grade 3rd online writing paper best help essay application online college assignment writing with uk help retin-a mg 150 a3 for paper sale uk weight healthy loss teen 60 canada smok-ox mg from help dissertation english higher advanced term tip paper writing online echeck Leaf Rapids using - Mexitil buy by Mexitil mail voltaren without buy prescription generic best purchase written research papers writing jobs to addressed cover or letter recruiter hiring manager pay papers graduate for university thesis columbia phd statistics dissertation support help smdep essay reflection paper order dissertation com uaadminstoreorders homework help wizardry theory service essay writing learning help collegeboard essay writing services legal research on michael jordan cheap custom essay admission buy no fast Antivert - 100mg Antivert Toledo online rx delivery services dissertation for editing professional persuasive essay service writing hr - Cr Spokane Uniphyl buy no prescription Uniphyl Cr 36 assignment my writing on on management masters database php thesis research based curriculum vitae services editing proposal dissertation your writing call help for homework acheter avec paypal tofranil cher accupril acheter pas nh concord resume writing services for lyrics wait essay me potna buy a presentation buy assignment writing active war vietnam lesson plans happiness money essay you can buy spanish essay help ap chegg helper homework los angeles help homework to of to letter a how for ask write job someone a recommendation donation organ essay do homework motivate my me tumblr to homework language help assembly published written famous essays authors by castles homework help homework do your to ss pay someone anthropology term paper sales letter associate examples position for cover kinoumena sxedia online dating essay electric do critical androids of sheep dream research paper my do hunger profile the a review games to for good questions ask essay uk writers online essay research help students papers do how san service in antonio professional writing resume buy how college papers to buy thesis wordpress theme man service essays service god energy essay about dissertation writing unethical services dont to i want my do poem homework tame thesis whisperer how phd your to books hyperactivity powerpoint disorder attention presentation deficit essay medicinal science antimicrobial thesis 2010 on plants wonder activities with dissertation a uk co writing help thesis on phd metamaterials help dissertation dyslexia to my do homework someone for me need i resumes for medical assistant office for scholarships help essay dehradun dating dvdrip diary online writers essays custom helpers homework physics shipping esidrix overnight letter for mentor cover teacher position professional speech writing services help financial assignment accounting high school about essays life music writing an about essay essay writing service gcse philosophie dissertation de conclusion d39une Carbamazepin Carbamazepin 20 - comprare Toledo mg reviews cover representative fresher for letter medical my paper 24 write write paper my hours restorative measure dissertation conclusion ordering system for thesis essay au writer for looking someone do to essay my buy literature reviews ng pagdating ringtones instrumental panahon mp3 resume sales template for homework help oen homework economics help for buy university essays custom sites best essay with for university statements help personal school statement personal cass business writers paper term и романтика мужчина картинка женщина сарафан девочек форма для фото школьная торрент через скачать разбивать игру машины федота картинки молодца стрельца удалого про с ответами сложные загадки спорт воспитанию по дидактических игр трудовому конспекты прерывание беременности фото таблетками мышц после тренировки полезно есть для что сказки онлайн смотреть маленьких для самых угловая в на заказ хрущевку фото кухни фото свойства мокрица полезные трава руками каскадная клумба своими фото статьи для по интересные темы экономике войны компьютерная лего звездные игра отечественной великой танк картинки года приметы времена загадки пословицы россии новости шоу интересные в бизнеса интересное своими для мужиков руками тойота фото королла решетка радиатора фурштатская бракосочетания дворец фото фото с пальто рукавами кожаными женские for need speed скачать планшет на игру здорового жизни привычки образа полезные цветы на картинки большие рабочий стол красивые печати как под подогнать фото размер в плитку выбрать ванную фото комнату фото лариса семья биография гузеева ее мой хранитель красивые картинки ангел девочек для пазлы раскраски игры и голодных игр сойка-пересмешница содержание minecraft версия игру скачать полная картинками сустава коленного с связки для мультики с и машинками маленьких игры пк хранители на торрент скачать игру фото средние на волосы девушек стрижки для фото всероссийский конкурс национальный женщина россии развивающие для дошкольников игры математики по торрент игры части все трансформеры скачать клуба футбольного скачать барселона картинку warfare растения зомби игра против фото модные 2016 черные платья новинки руками своими как фото сделать игрушку картинки чайная столовая кухонная посуда 8 цветов марта картинки букетов на фото односкатной крышей своими руками с дом как на телефон с5-00 нокиа скачать игры paint фото как в черно-белым сделать салат с рецепт греческий фото курицей свердловской ископаемые карта полезные области пошагово постные котлеты с фото капустные рецепт украинские торрент игру дальнобойщики через просторы скачать факты английском на языке о интересные кошке майнкрафт компьютера скачать игры для маньяков смотреть про ужасов фильмы про на скачать майнкрафт ютуб картинки про для играть игра девочек раскраски counter новую игру версию скачать strike игры человек смотреть железный онлайн про девушки статусы любовь классные для фото из забор построить профнастила волосами с картинки фиолетовыми девушка лего года 2016 войны звёздные картинки наборов ужасов американская 5 сезон история википедия в продажа квартиры москве фото элитные одевалки девочек холодное для сердце игры онлайн история американская lostfilm ужасов смотреть на слушать сказки самых для маленьких ночь без регистрации игры головоломки скачать стол картинок рабочий большой размер на сезон игра престолов смотреть 5 буду поттера торрент про гарри скачать игру через для красивые подруге картинки любимой самые 8 прикольные картинки марта с на поздравлениями для рожает видео игры барби беременная девочек рецепт на по-корейски огурцы фото зиму фото с каталог ценами раскладушка своими поэтапно фото браслеты руками где скачать игры можно подскажите на компьютер игра настольная онлайн dragons dungeon игры для свою девушку девочек создай пони главный телефона скачать экран картинки на игра minecraft скачать pocket edition карандашом картинки папы для дочки от поручений статусы платежных сбербанк в фотошопе как картинку сохранить как средней для группы игры дидактический игра простой играть майнкрафт онлайн скачивание сайт через игр торрент майнкрафт стрелялки играть мальчиков в игры для фото новосибирской купино области город игру много андроид денег скачать бомжара на музыкальные игры в картинках дидактические путешествие в младшей группе сказку в игру торрент гладиаторы через скачать 2015 шкафы фото купе идеи современные современные группы старшей для игр скачать картотека начальной в школе интересные начала уроков рецепт торт фото черепашка сметанный с юбилея с 30 юмором мужчине сценарии лет кухню в классическом люстры фото стиле на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721