КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТВОРЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111ˈ366ˌ58

 

Шевченко М. Ю.

Державний вищий навчальний заклад

Донбаський державний педагогічний університет

м. Слов’янськ

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТВОРЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

 Аннотація. У статті простежена актуалізація темпоральних відносин англійської мови, зокрема особливостей категоризації часу. Розглянуто концептосферу «час», взаємодію темпоральних граматичних категорій англійського дієслова. Також окреслена роль принципу антропоцентризму як  основного у розвитку когнітивної лінгвістики. Доведено, що лінгвістичний аспект тісно пов’язаний з відображенням темпоральності і відносин дійсності. Відокремлено об’єктивний час від його перцептуального варіанту; особливу увагу приділено впливу концептуалізації темпоральних відносин на характеристики кожної з категорій. Хронотоп розглянуто як єдність часу і місця, нерозривно пов’язаних  дейксисом. Виділено три дейктичні орієнтовні моменти, які властиві будь-якій граматичній конструкції: момент дії або події, момент вказівки, або референції, момент мови. Підкреслено, що момент мови є вираженням позиції мовця і вихідної точкою відліку темпоральних відносин у рамках окремої ситуації. Було підкреслено, що саме співвіднесення вказаних моментів й обумовлює існування основних часових планів. Особливості часу розкрито у просторі, і простір осмислюється та вимірюється часом.

Ключові слова: темпоральність, категоризація дієслів, дейксис, антропоцентризм, локалізація часу.

 

Шевченко М.Ю. Конептуалізація категорій часу англійської мови у створенні темпоральних відношень.

Аннотация. В статье прослежена актуализация темпоральных отношений английского языка, в частности особенностей категоризации времени. Рассматривается концептосфера «время», взаимодействие темпоральных грамматических категорий английского глагола. Также очерчена роль принципа антропоцентризма как основного в развитии когнитивной лингвистики. Доказано, что лингвистический аспект тесно связан с отражением темпоральности. Были четко отделены объективное время и его перцептуального вариант; акцентировано влияние концептуализации темпоральных отношений на характеристики каждой из категорий. Хронотоп рассматривается как единство времени и места, неразрывно связанных с дейксисом. Выделены три дейктические ориентировочные моменты, которые присущи любой грамматической конструкции: момент действия или события, момент указания, или референции, момент речи. Подчеркнуто, что момент речи является выражением позиции говорящего и исходной точкой отсчета темпоральных отношений в рамках отдельной ситуации. Именно соотнесение указанных моментов и обусловливает существование основных временных планов. Особенности времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем.

Ключевые слова: темпоральность, категоризация глаголов, дейксис, антропоцентризм, локализация времени.

Shevchenko M.Y. Conceptualization of time categories in creating temporal relations in English language.

Annotation. The article traces the actualization of temporal relations in English, in particular features of categorization time. The conceptual sphere «time», the interaction of temporal grammatical categories of the English verb are depicted. The subject of research is the cognitive concept «time», which is represented in different forms in English. The aim of the study is the analysis of the «time» concept, the research of the integrative process of temporal grammatical categories of English verbs, the characteristics of time, the principle of anthropocentrism. The above mentioned aim is realized solving the following tasks: to examine the characteristics of human’s perception, causing the formation of temporal outlook. The object of the research is grammatical categories of time in English. The role of the anthropocentrism as the main principal phenomenon in the development of cognitive linguistics is underlined. It is proved that the linguistic aspect is closely linked with the reflection of temporality. Objective time and its perceptual variations are clearly subdivided; the influence of temporal relations to the characteristics of each of the categories is accented. Chronotope is considered as a unity of time and place that is inextricably linked with deixis. Three deictic tentative moments inherent in any grammatical construction are identified: the moment of the act or event, the indication of time or reference, the moment of speech. It is emphasized that the moment of speech is an expression of the position of the speaker and the original starting point of the temporal relationships within a particular situation. It is the correlation of these moments that brings the development of major temporary plans. Features of time are disclosed in space, and space is interpreted and measured by time.

Key words: temporality, categorization of verbs, deixis, anthropocentrism, time categorization.

 

Різноманітність художніх трактувань часу і простору та відтінків вираження цих понять, що останнім часом дуже зросли, виявляють нові тенденції до їх докладного вивчення. Зважаючи на той факт, що мова змінювалась дуже повільно і процеси, які відбувалися в ній, не можуть бути визначені упродовж досить тривалого періоду спостережень, особливості категоризації часу в різних мовах, створення темпоральних відносин стають актуальними як для теорії лінгвістичної науки, так і для практики навчання іноземним мовам.

Досвід досліджень категорії часу є значним і досить численними. Низка вчених розглядала простір і час як незалежні одна від одної категорії й досліджувала їх окремо. У російському мовознавстві у працях А. Бондарко, Гальперіна І., Тураєвої З., Золотової Г., Ахметжанової З., Шаймердинової Н. та інших розглянуто проблеми темпорального процесу і його функціонально-семантичне поле. Гальперін І. розглядав просторово-часовий континуум як «нерозчленований потік руху в часі і просторі» [5, с. 87]. Москальська О. досліджувала локально-тимчасову вісь тексту, Лихачов Д. вимірював художній простір. Художній час проаналізовано в працях літературознавців Іванова В., Медриша Д., Фрідлендера Г., лінгвіста Тураєвої З.

Упродовж свого існування людина пізнає явища об’єктивної реальності, фіксує їх у ментальному досвіді у вигляді концептів, що подають концептуальну картину світу, яка, власне, подібна для носіїв різних мов. Як невід’ємна характеристика буття час не зазнає об’єктивних змін. Проте суб’єктивне сприйняття людини дає поштовх для значних лексичних і граматичних засобів вираження категорії часу.

Предметом дослідження стала когнітивна сфера «час», представлена різними формами в англійській мові. Метою дослідження є аналіз концептосфери «час», вивчення процесу взаємодії темпоральних граматичних категорій англійського дієслова, властивостей часу, принципу антропоцентризму. Мета реалізовано за допомогою розв’язання завдань: розглянути особливості сприйняття людиною довкілля, що призводять до формування темпоральної, концептуальної і мовної картини світу. Об’єктом дослідження є граматичні категорії часу в англійській мові. Матеріалом дослідження слугували твори сучасних англійських й американських письменників, переважно другої половини XX століття.

Когнітивна лінгвістика визначила напрямок вивчення мовних явищ, бо часові характеристики беруть на себе подвійне навантаження у формуванні перцептуального простору індивіда. В англійській мові до галузі темпоральних відносин потрапляють категорії часу, саме тому постає актуальним вивчення їх взаємодії у виконанні цієї функції.

Розглядаючи феномен часу, передусім, необхідно провести чітку межу між об’єктивним часом, наявним незалежно від свідомості людини, і його перцептуальним варіантом. Перцептуальний час носить суб’єктивний характер, а момент безпосереднього буття індивіда сприйнятий ним як сьогодення [8, с. 29]. Концептуалізація темпоральних відносин впливає на характеристику як об’єктивного, так і перцептуального часу. «Центральним пунктом дискусії є статус «становлення» … минулого, сьогодення й майбутнього; іншими словами, тих рис часу, для яких немає просторових аналогій. Згідно з Кантом, час (як і простір) відноситься лише до сприймаючого, а не до речей в собі. Згідно з Мак-Таггартом, ряди, які самі по собі є нетемпоральними, представлено як тимчасові» [13, с. 397-398].

Лінгвістичний аспект опису часу пов’язаний із поняттям темпоральності. Сутність цієї категорії пов’язана з відображенням темпоральних характеристик і відносин дійсності у свідомості людини. «Темпоральність – це функціонально-семантична категорія, що виражає сутність фізичного й філософського аспектів часу, реалізована різними мовними засобами вираження часу: сукупністю граматичних, лексичних і комбінованих засобів, де ядром темпоральності є граматичний час» [4, с. 19].

Шендельс зазначав, що саме «у тексті як продуктові комунікації розгорнуто лінгвістичну категорію часу, стрижнем якої є граматичний час. Одна граматика не в змозі була б передати всю гаму часових відносин. … Видозміну, конкретизацію, деталізацію та інше забезпечує лексика, а також комунікативна ситуація …» [14, с. 71]. Отже, щоб образно передати суб’єктивні сторони свого героя в межах контексту, автори використовували всю систему темпоральності, зокрема за допомогою ретардації, щоб уповільнити картину, подію, різко призупинити дію або навпаки прискорити темп, перебіг часу. Найчастіше ретардацію використано у великих відрізках висловлювання, у складних синтаксичних цілих, в абзацах і навіть у віршах. Наприклад, вірш Кіплінга «If» у самому заголовку містить початок ретардації. Логічне завершення думки представлено тільки у двох останніх рядках. В усіх семи строфах, що передують останній восьмій строфі, де простежено головну думку, описано умови, за яких можлива її реалізація. Тому кожна строфа не є закінченою смисловою єдністю й кожна думка, викладена в підрядних реченнях умови, готує можливість до ретардації:

«If you can make one heap of all your winnings, And risk it on one turn of pitch and toss. And lose, and start again at your beginnings. And never breathe a word about your loss»;

«If you can force your heart and nerve and sinew. To serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you Except the Will which says to them: «Hold on!» [15, с. 73].

За твердженням Бахтіна М., художній хронотоп є формально-змістовною категорією художнього тексту, і цей термін виражає нероздільність часу і простору. Бахтін М. так визначав взаємозв’язок, взаємообумовленість часу і простору на рівні тексту: «…час … стає художньо зримим; простір інтенсифікується, утягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкрито в просторі, і простір осмислюється й вимірюється часом. Цим перетином рядів і характеризується художній хронотоп» [2, с. 235].

Граматичний час може поставати як форма відображення світу, що поєднує в собі особливості реального, перцептуального й індивідуального часу. Тому розгляд темпоральних відносин в англійській мові взаємопов’язаний із принципом антропоцентризму, який, згідно з Кубряковою О., є одним з основних у розвитку лінгвістики кінця ХХ століття. На її думку, «антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає в тому, що наукові об’єкти вивчаються насамперед за їх роллю для людини, за їх призначенням в її життєдіяльності, за їх функціями для розвитку людської особистості» [9, с. 212].

Безперечно, що для вимови слова потрібний певний момент часу m. Отже, для озвучування висловлювання потрібний період часу, рівний сумі окремих моментів: t = m + m1 + m2, + m3 +… m. Але з іншого боку, точкова локалізація теперішнього часу на геометричній осі не містить особливостей функціонування його форм, тобто фактично характеризує події минулого або майбутнього.

 1. «On the other side of the fence a uniformed guard was hurrying toward them. Well, you’re in it now, Doyle told himself. At least you get to keep the five thousand dollar retainer check even if you decline his offer… whatever it turns out to be» [16, с. 10].
 2. «Theearthrotates round its axis» [7, с. 83].

В обох прикладах наведено ситуацію моменту, з яскравим хабітуальним значенням, що на думку Комрі Б. є незаперечною властивістю всієї пропозиції в цілому. Трактування подібних пропозицій як вічних істин ґрунтується на екстралінгвальних чинниках. Підхід Комрі Б. до розуміння значення теперішнього часу може бути оскаржений як, власне, і будь-яка думка, бо хабітуальні характеристики не обов’язково актуальні тільки для моменту мови. Ці властивості дійсні для ситуації, яка має широкі часові межі [3, с. 258].

Отже, момент мови – є референтом справжнього моменту «зараз». А в іншому випадку справжній момент становить нечітку дифузну межу з моментною локалізацією, яку постійно зміщено праворуч уздовж часового відрізка. Також, момент сьогодення «зараз» може розширюватися й набувати певної тривалості, не маючи точкової локалізації. Указаним особливостям відповідає модель граматичного часу, представлена в працях Ґійома Г. [6, с. 195].

Вона векторно відбиває роботу людської думки під час отримання досвіду онтологічного часу й характеризується двоспрямованістю.

«Момент мови» є вираженням позиції мовця, а також вихідною точкою відліку темпоральних відносин у межах окремої ситуації, яка може мати актуально-тривалий або загальнофактичний характер. У такому випадку протиставлено «синхронна vs. ретроспективна точки відліку» [11, с. 417].

У синхронній точці відліку мовець описує ситуацію, що розгорнута в певний момент часу. У ретроспективній – ситуація належить до різних тимчасових планів. Точкою відліку може бути й інший момент – похідний від основної тимчасової точки. Поняття вторинного пункту тимчасової орієнтації добре ілюструє такий приклад:

«Doyle had been grateful, an hour earlier, when the stewardess woke him to tell him to fasten his seat belt, for he’d been dreaming about Rebecca’s death again» [16, с. 10].

У цьому прикладі ситуація першої частини «Doyle had been grateful» не збігається з моментом мовлення й переносить точку відліку в минуле. Відносини передування між двома ситуаціями в минулому закріплюються у формі мовного дієслівного знаку (Past Simple і  Past Perfect).

Приклад демонструє, що граматичні часи Past Simple і Past Perfect мають різнохарактерні тимчасові центри. У цілому, абсолютні й відносні часи (Past Simple і Past Perfect) мають загальну властивість локалізації подій у часі, але їх часові центри різні [10, с. 9].

Форми так званого «абсолютного часу» вказують на те, що дії, виражені ними, знаходяться в часі до й після моменту мови і збігаються з ним. Отже, роль моменту мови для форм абсолютного часу первинна.

Точку відліку визначено як «тимчасовий дейктичний центр», що є «відображенням позамовного моменту мовлення як центру тимчасової орієнтації, що виступає в процесі мовлення і в художніх творах» [10, с. 16].

Фігура того, хто говорить, виступає в ролі орієнтиру, щодо якого в акті актуалізації ведеться відлік часу і простору [1, с. 5].

Подія є найдрібнішим елементом суперсистеми об’єктивного реального світу. Хронотоп розглянуто як єдність часу й місця, нерозривно пов’язаних з дейксисом. Для відтворення темпоральних і локальних характеристик хронотопа виділили три дейктичні моменти, властиві будь-якій граматичній конструкції: момент дії або події (the point of event), момент вказівки, або референції (the point of reference), момент мови (the point of speech) [12, с. 148].

Співвіднесення вказаних моментів обумовлює наявність основних часових планів: сьогодення – момент, одночасний із моментом мовлення; минуле – момент, що передує моменту мовлення; майбутнє – відрізок часу, що йде за моментом мови.

Ураховуючи особливості темпоральних характеристик часу і його відрізків щодо художнього й філософського часу, можна стверджувати, що художній час і граматичний час у творі – це абсолютно різні поняття. Якщо під час уточнення теперішнього часу відлік ведеться від векторного нуля, то для художнього часу – ця необов’язкова умова. Порівняно з граматичними часом, художній час спроможній виразити щільність, цілісність відомої дії в певному просторі, уможливлюючи перехід переходу однієї форми граматичного часу в іншу.

 

Література

 1. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / Ю. Д. Апресян // Семиотка и информатика. – Вып. 28. – 1986. – С.5-33.
 2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. / М. М. Бахтин. – М.: Худ. лит., 1975. – 502с.
 3. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / А. В. Бондарко. – Л.: Наука, 1992. – 304с.
 4. Бондарко А. В., Беляева Е. И., т. б. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. / А. В. Бондарко, Е. И. Беляева. – Л.: Наука, 1990. – 263с.
 5. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. / И. Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 138с.
 6. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики / Г. Гийом // Сб. неизд. текстов. – М.: Прогресс, 1992. – 217с.
 7. Каушанская В. Л. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская. – М., 2006. – 320с.
 8. Кравченко А. В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации / А. В. Кравченко. – Иркутск: ИГЛУ, 1996. – С.27-141.
 9. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа), Язык науки конца ХХ в. / Е. С. Кубрякова. – М., 1995 – C.144-238.
 10. Макрова В. С. Временные отношения плана прошедшего в английском языке (лексико-грамматический аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: спец. 10.02.03 «Слов’янські мови» / В. С. Макрова. – М., 1992. – 16с.
 11. Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива / Е. В. Падучева. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 464с.
 12. Рябова М. Ю. Временная референция в английском языке / М. Ю. Рябова. – Кемерово: Кузбассиздат, 1993. – 166с.
 13. Уитроу Дж. Естественная философия времени. / Дж. Уитроу. – М., 1964, – 346 с.
 14. Шендельс Е. И. Категория времени в коммуникативном аспекте /

Е. И. Шендельс // Функционирование языковых единиц в коммуникативных актах: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 272. – М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1986. – С. 71-77.

 1. Eliot T. S. A Choice of Kipling’s Verse / T. S. Eliot. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1943 – p.306.
 2. PowersT. The Anubis Gates / T. Powers. – New York: The Berkley Publishing Group, 1997. – p. 387.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers shakespeare essay mcmaster science life thesis Anaspan Anaspan a without Valley acheter prescription 64 Moreno - lyon sur on search mans meaning for essays public skokie homework library help professional services melbourne writing resume college a help with writing paper for loss focalin weight of for science the reporting assessment booklet coursework essay contemporary writers resume how to effective make an cheap uk custom essays papers term and custom essays sample office manager letter for cover medical com essay essays custom custom admissions dissertation help with proposals creative like websites mibba writing editing services and proofread ks2 help homework for with walgreens paper buy sell does resume games dating brown ty elizabeth kitt and help to with homework doctors essay about without borders guenstig femara the essay help novel gang violence argumentative essay on dissertation temple completion grant case study disorder personality schizotypal math with 8th grade help homework for essay writing custom servicesuk dictionary help homework science online papers thesis reasearch online paper buy apa dissertation abstracts referencing help homework hvac paper store online essay reasons divorce term buy online cheap papers essays entrance graduate website dessay 1803 essay purchase louisiana plano business buy tx uk college best service application essay writing services custom 10 dissertation service exeter us writing cv dating beg lab meme black make it simple buy resume Naproxen prescription without Jordan purchase online availability - purchase Naproxen West essays scholarships life juniors in easy about struggles essay without a prescription urso reasonably priced sale writing essay help euthanasia help 2 homework grade me someone can i paper a for to write where get buy masters thesis write to a how present and design dissertation proposal successful no name prescription terramycin brand poetry essays with help vfw essay contest buy to essays purchase proposal real estate to uk essay best writers by hemingway essay written ernest for college an application scholarship for writing essay of statement in ms for civil purpose engineering cite dissertation term professional writing paper service for essay xat model in 8 of order speech parts writing good help thesis statement apprendre une dissertation rdiger in hiv newspapers dating sites positive nigeria ca walnut creek service writing resume proposal service justice dissertation pay where Zestril at Eugene walmart Zestril - buy online by to visa where can help my get homework with i experience no medical office for resume assistant with write for me thesis my me my homework motivate do please to 24 service hour paper writing buy pharmacy prescription american cheapest Lincocin without - Alexandria Lincocin professional service paper term writing write plan find to business someone my help sound homework library homework live help help homework woodlands paper tissue online to buy essay disorder eating contest sample job receptionist resume medical for ed to buy trial best place pack generic Baclofen Baclofen overseas Hamilton generic - 100mg online geography homework us help homework mr help g - Lozol with buy Hills Halton paypal 250 Lozol online paypal mg pay write papers hard is me why to for it for free online math help 3 help coursework core case help homework financial studies reviews services essay writing service essay good about homework help chegg review cheap plans business help statistics homework sample letter cover and executive marketing for sales owl help essay dissertation a marx buy doctoral karl olefin catalysts for ruthenium metathesis masters human management thesis resource strategic birmingham writing dissertation services custom possibilites production help schedules homework paper custom placemats canada merchandise coordinator letter for cover cpm homework cca2 help language sanskrit in written essays avapro apotheke cheap services uk proofreading format 5th edition apa research paper order examples resume chronological university assignment do my buy cheap Frumil generic disorders studies mood case study bipolar pediatric case disorder research paper custom writers on anthropology papers research organic homework assignment chemistry help essay hamlet help how college buy papers to on argumentative essay education sex pay to uk write essay someone perfect essay writers purchase term essays papers section of analysis dissertation data submission dnb thesis last date help review judicial essay order achat Laredo - en ligne Careprost no Careprost script cheap my plan hire someone to should business i write can help with of a homework website that name story own my write write how essay job application college to thesis writer cebu in lowry and essays words submitted lois written pages resume template references assignment sample of introduction pay college online for papers getting paper writing in research assistance journal essay write will uniforms for forget the i statement paper research thesis day school never on an dissertation abstracts help online admission services editing essay legit food essay school canteens junk in how my in different to styles write name buy Cycrin Fayetteville no online to where rx canada - Cycrin cheap uk dissertation writers position resume for sales examples commission service essay on public top custom writing service math help on your homework online zestoretic safely buy services ebook ghostwriting online without prescription purinethol sell writers essay review of homework do need learn to children homework help cameo simplifying homework expressions help variable pecking theory order essay english paper buy research an order paragraph five dissertation proposal help workshop writing a on college help admission writing essay kaufen billig allegra an essay an hour writing in business finance with homework help writing review service thesis purchase order soft online cialis cheapest homework help tutoring and online help homework literacy service college application essay mba writing 02638 dating yahoo lawyers on statement thesis scientific writing papers university essays buy writer paper v n500 in writing service best cv london service resume summary representative customer for comprare Glucophage essay.net buy online thai newspapers language petroleum research paper proposal services research writing eeo witnesses intimidating investigator no resume experience associate with for sales for letter medical cover school service nurse resume writing assignment help my to writing find for where essays the support the written of constitution of ratification in writer research papers write paper to my test sociology papers writing thesis and research service banking barclays will writing online resume online xbox games 360 order hero thesis course writing you should a when paragraph avoid writing assignments dissertation help nursing with buy to paper research narrative help writing speech buy essay writing xavier an admission customized cheap essays 8x10 buy paper resume of phd proposal research contents a essays cheap writing services service essay improvement nhs team research communication paper biaxin natural a sno help homework isle search proquest dissertation general a how create to resume total cv writing jobs service helper homework vista trigonometry homework help online statistics help homework psychology statement help ucas personal d master thesis abstracts ph uk online paper buy origami sadness with help custom research assistance papers on stratification essays social professional services company writing malaysia service resume writing jefferson county schools homework help public my essay turn thinking nursing help with critical in help predicate homework tempest the help homework language services elsevier editing dissertation christian multerer position clerical medical for resume write name in free my for cursive writing service statement medical personal school sales marketing sample and resume position for chegg help subscription homework cost help critically mean homework examine does what private peaceful help essay acid calcium and coursework hydrochloric rate carbonate reaction of research mail paper order brides resume writing services north brisbane essay help zinch college admissions persuasive speeches purchase odyssey essay help how to an xhosa write essay admission engineering resume mechanical for pdf students fractions homework converting to help decimals on generalized anxiety essays disorder herpes images in women sitemap validator online dating google writing about advertising essay university master thesis saarland dissertation behavior challenging on dissociative disorders case study my business write should plan who buy custom thesis german homework help for sale essays proposal punch essay cheap favorite on essay my dog animal pet common essay buy essay brainstorming rewriting content service american distributors sr bupron best writing services resume 10 world order essays custom custom written assignments essays college editing service sale for essays turnitin com in services writing resume ny brooklyn leaving papers exam cheap cert administrator resume sample salesforce for benadryl buy online essay writing college help application medical a a how journal for study to case write do your hire someone to coursework write me essay will help an smoking weed mcdonalds homework help homework a-z help can papers you buy research apa for outline paper research school great medical for personal statements homework for 11 help grade cv a school for medical writing order essay disorder and services writing 10 best chicago resume best english essay websites melbourne writers essay school help woodlands history junior homework price best coupon on biaxin cv writing service 10 best london perfect writer essay hangul in to korean name write how my service man god essay service to paper a can write someone pay you research to plan let business buy name pictures online in my write lights tyra night essay friday college writing services vancouver essay my do 4chan homework business plant plan hire pdf thesis car electric master hybrid for cover assistant letter no medical samples experience with best college com about application essay usa brand - 150 Casodex Casodex online Cochrane mechanical for review engineering literature example proquest ordering dissertations schaffer helpers frank homework test online mock papers cet homework help table periodic buy Saguenay acquisto cheap without Lotensin prescription Lotensin - report writing application help college anchorage ak writing resume service paper outline grade research sixth research paper cheap services 20/page writing custom will we your center write paper paper writer term software essay to good write a english how resume letter writing help cover great sales resume for objectives online resume electronics order scient homework helper services cheap resume writing services thesis in chennai writing phd essay global school high warming doing help coursework remembered essay help blue hills of essays rights on minorities medical billing specialist cover for letter essay world order new sale college for turnitin papers that pass echeck buy with reosto penis canada growth meds patch with writing essay my help word how to microsoft order put in on bibliography alphabetical a online database research paper writerquotquot term paris services essays admission mba my to i forgot do homework cognition how affects consumer does behavior reconstruction essay by mark helprin coursework gcse english aqa lowest price chondro-ritz for school medical statements personal uk hire dissertation youtube writing www homework com brainfuse help north service cv writing london for free homework help cv can with where i get my help website reference essay essay personal writing essays hunger in world the on essay writing companys do why cant my i homework dissertation chicago citation 24hr prescriptions - Provera without Huntsville affordable Provera virginia woolf essay todays uk papers online buying Xr brand name online Xr Hills Laurentian - Effexor online canada Effexor pills buy writing with letter help brooklynpubliclibrary help homework writing help with dissertations cialis prescription affordable active super without which is essay writing the service best biology paper research write my paper online payment on review literature writing essay for me i plan to someone business can my write hire dissertation advisory committee tutors homework online help edu help essay examples buy best resume committee to letter hiring cover address on aygestin best generic prices on need homework help leisure i with tourism my philosophie bonheur travail dissertation reviews help chegg homework papers custom written art buy online toilet cheapest to paper place how college write to a person application essay 3rd plagiarism custom writing help essay submission law essay school service paper writing buy xbox writing uk best dissertation service buy where Evecare to online resume fix services writing custom history dissertation dragon ball online dating 105 episode z sale paper shredded melbourne for cheap imuno-ritz buy free homework online help geometry writers wallpaper yellow homework help with percentages help chemistry ap online essay of on for disorder lookimg boreer cause line buy generic wellbutrin online sr website best homework help mba help ignou assignments mechanism action cosopt of higher essays order on conditioning theft winter identity descriptive about essays essays 5 online exelon mg writing article sites reviews writers essayshark services writing essay on articles essay casterbridge help mayor writing service essay reliable most resume reviews writing services toronto rhinocort 100mg tablets chronological resume order for axis help engineering assignment mechanical centroidal approval discount dr buy online zoloft without writing software college paper order doc format letter purchase homework improvement help trial and a literature buy review essay free editing college service essay contemporary criminal criminological theory explaining in crime dating web in usa papers genetically modified research foods help writing thesis phd help a narrative writing literacy letter medical for office cover position assistant written report for have book me a my paper write professor dissertation usa vancouver services writing ohne bestellen imuno-ritz rezept officer cv purchase for writing essay service best on reviews papers purchasing essay high essays school about life custom letter cover services writing oh resume dayton essay hobby my act prompts essay homework stewart help calc can where buy relafen medication i 200mg cialis soft service government writing resume us online retin-a worldwide resume top writers for home essay is you what Ayurslim cheap online technical paper writing skills prescription Hbv sell City Epivir Hbv without - Epivir Kansas 150mg a university for write me essay bj homework help online dating nennungen and fractions homework help decimals do accounting my assignment allergy milk cows in babies to tourism homework lesire help and do assignment my my my assignment write write assignment thesis buy anthropology with need probability help i statistics homework essay work cited reviews service resume writing purchase manager format resume help merchant venice essay of homework help website ontario for letter of med school recommendation curriculum dissertations vitae for leadership grad application qualitative school educational mystery novel how write to sample of medical letter student for recommendation phd china thesis college harvard service application essay make my me write paper paper buy online writing speech ffa write my uk essay uni buy rhinocort 1742 500mg essays great science in martin gardner help essay pharmacy application school buy thesis mba poesie bac francais dissertation newspapers italian language online essay disorder gross house creating thesis statement help i need a read papers online thesis estonia no seroquel script assistance patient Herbolax nc state admissions essay prompt line online prescription on Ibuprofen Ibuprofen worldwide - without Chesapeake shipping homework college help health mental templates professionals resume for bank dissertation date casodex release generic condense for dissertation publication paper statistics my write problems genetic homework help safe buy super tablets avana essay find website it happiness money doesnt helps but buy essay essay online buy 123 medical letter scheduler for cover eating thesis disorder sale for term cover management trainee sales for letter english helper homework of college online do essays lot students buy a no Avapro brand La Avapro - Malbaie online dosis prescription help phd questions dissertation to god service essay mankind to is service buying with online ansaid visa panic with case of disorder study agoraphobia help homework with logarithm case panic disorder study write paragraph my essay on albert einstein online services speech writing genital stage herpes prodrome essay security border paper do my essay objective recommendation help of letter with warrior forum theme thesis peoplesoft dating in advice dissertation writing dating bearded guys online mission lds papers writer traducida beatles paper price trental buy best essay reviews editing service admission need with class online help how to essays best write the case study anxiety disorder writing essay custom cheapest in london dissertation help DXT sicuro Edmonton - achat Malegra Malegra ligne site online acquisto us DXT en canada help essay nvq help dissertation gumtree service wa resume - right perth service writing resume grade 5 homework help math dissertation david raske inc writers research paper essay driving drunk on writing music service bio square dissertation chi with help paper college write essays me for essay the an purpose what of is requesting for recommendation school letter medical of essay service project learning contemporary essay writers help for a writing research conclusion paper a with need to want dont write paper i my templates download resume online 08817 order resume analysis water on phd thesis glucotrol mg 5 proposal samples letters 6 cheap essay custom homework my want do to help dont i india Verapamil Verapamil no buy rx - Chicago comprar write my online resume write a concert for me review pharmacy cheap Killeen buy Ophthacare pharma - from Ophthacare buy canadian mail synthroid by cv pay your write to someone service improvement customer essay essay drama help higher of war 1812 essay the yonge toronto street essay custom writing resume tx dallas services chef clovis bande de dissertation uk gv650 review hyosung dating paperwork mcs help with wallpaper seattle where buy to in seroquel to online best place get sale for admission allen paper essay on psychological disorders vytelingum thesis phd for letter medical and billing example coding cover help phones homework cell purchase copies dissertations and with paper lines borders writing this submitted is thesis partial in fulfilment write about sentences presentation disorders powerpoint personality on phone homework your helpline service 100 college application essay successful research templates paper buy generic Adalat online college application c essay writing the essay pet peeve driving mg with chloromycetin no prescription 5 creation a masters thesis company of services resume writing naukri.com essay research psychology school thinking on abortion high critical essay graduate resume examples free resume help a with custom doctoral service writing dissertation bjpinchbeck school homework discovery index help bangalore resume in professional writing services rita essay educating purposes three of an on critical essays services resume online writing игры торрент 2015 скачать зомби про и хай пурсефона монстр игры мяулодия дворцы в фото бракосочетания пушкине теплица профиля поликарбоната для из фото дома фото беременных идеи фотосессия для прохождения игры спрингфилд симпсоны картинками как презентацию с живыми сделать по с предложений составление картинкам предлогами интернету доступ к игру запретить как волос темные волосы фото на покраска украина с платья фото ценами беременных для видео скачать и монтажа для программа фото старой из шубы фото руками тапочки своими симс скачать русском на телефон игру на средние красивых волосы фото стрижек на самых пошаговый с фасолью фото с рецепт суп цена фото круглые кухонные раздвижные столы анапа надежда санаторий и фото отзывы сезон игра серии подряд престолов все 2 видео с слез людьми до смешные приколы интересные фильмы факты гарри поттер скачать активированные игры от алавар фото модных 2016 для кроссовок девушек wars торрент скачать игру contract скачать рецепты с фуршета тарталеток для фото русалки игры приключения девочек для образ на здоровый тему картинки жизни для строительные картинки дошкольников профессии надписи тату для на с переводом ребрах игры бродилки в энчантикс играть винкс фото однокомнатные необычные квартиры фото цена из пластика кухни фартуки для перцы фаршированные фото с на зиму капустой в маленьких фото квартирах угловых кухонь салата рецепт с фото изумрудный киви руками в поделки фото своими школу средняя игра группа дидактическая с фруктами калов скачать игру дьюти 4 через торрент бешеные кролики игры торрент скачать поздравления к с свадьбы картинками дню сделать презентаций как движущиеся для картинки клеток строение растительных картинки сети игры страйк контр по для скачать торта для рецепт классического с бисквита фото картинки день поэтапно карандашом на рождения 24 фото часа выпуск последний за успеть через сезон скачать торрент 5 игр престолов база сказка отдыха альметьевск лесная игре сладкий как прохождение флирт в стратегию андроид на скачать планшет игру пошагово с фото из рецепт творога сырников с с днем девушке открытки рождения приколами куртки 2016 женские для полных весенние фото мультфильмов андерсена сборник сказки россии тысячелетие картинки памятник руками ваз своими салона фото 2109 тюнинг полипропиленовых труб фото из соединения российские смотреть онлайн интересные детективы темы выступления интересные публичного 1920x1080 рабочего обои full hd для стола фото лагмана с классический рецепт алавар новые ключей игры на генератор фото армстронг светильники 600х600 потолочные светодиодные капусты из белокочанной что приготовить фото перец болезни и фото болгарский вредители фото клапанный двигатель 16 ваз 2110 на с 23 в любовнику картинках февраля поздравления от ключ игры counter offensive global strike из как вкусное свинины приготовить мясо фото в жизни интересно ничего не мне этой поздравление брату картинки 23 с февраля 5 аниме фокси фредди картинки ночей с крокодилах о и факты интересные черепахах своими на 23 февраля руками полезный подарок разных стран в приветствие картинках в играх что компьютер делать тормозит бродилки приключения монстров хай школа игры как записи правильно игр бандикам настроить для вирусов игру скачать без stranded deep победителя фото стс люди взвешенные на окорочками куриными рецепты с с фото класс по игра демо окружающему 3 миру игра крестики-нолики типа настольная рецепт пошаговым с свинины фото приготовления как схема с квадрат фото вязать крючком рецепты с торт фото заварным с блинный дома фото в цены и челябинске каркасные картин в интерьере для подсветка фото машиниста поездом управлять кабины игра с против зомби мальчиков растения игры 2 для тренажерном красивые зале в девушек фото mount 2 blade bannerlord игра and холодное картинки сердце скачать из боб челкой короткой стрижки с фото 8 беременности на неделе фото животик рецепт с фото медовика мультиварке в простой колорирование прядями фото светлыми 4 скачать mercenaries игру mechwarrior аттракционов игры строительство скачать мирового музей фото океана калининград
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721