КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТВОРЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111ˈ366ˌ58

 

Шевченко М. Ю.

Державний вищий навчальний заклад

Донбаський державний педагогічний університет

м. Слов’янськ

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТВОРЕННІ ТЕМПОРАЛЬНИХ ВІДНОШЕНЬ

 Аннотація. У статті простежена актуалізація темпоральних відносин англійської мови, зокрема особливостей категоризації часу. Розглянуто концептосферу «час», взаємодію темпоральних граматичних категорій англійського дієслова. Також окреслена роль принципу антропоцентризму як  основного у розвитку когнітивної лінгвістики. Доведено, що лінгвістичний аспект тісно пов’язаний з відображенням темпоральності і відносин дійсності. Відокремлено об’єктивний час від його перцептуального варіанту; особливу увагу приділено впливу концептуалізації темпоральних відносин на характеристики кожної з категорій. Хронотоп розглянуто як єдність часу і місця, нерозривно пов’язаних  дейксисом. Виділено три дейктичні орієнтовні моменти, які властиві будь-якій граматичній конструкції: момент дії або події, момент вказівки, або референції, момент мови. Підкреслено, що момент мови є вираженням позиції мовця і вихідної точкою відліку темпоральних відносин у рамках окремої ситуації. Було підкреслено, що саме співвіднесення вказаних моментів й обумовлює існування основних часових планів. Особливості часу розкрито у просторі, і простір осмислюється та вимірюється часом.

Ключові слова: темпоральність, категоризація дієслів, дейксис, антропоцентризм, локалізація часу.

 

Шевченко М.Ю. Конептуалізація категорій часу англійської мови у створенні темпоральних відношень.

Аннотация. В статье прослежена актуализация темпоральных отношений английского языка, в частности особенностей категоризации времени. Рассматривается концептосфера «время», взаимодействие темпоральных грамматических категорий английского глагола. Также очерчена роль принципа антропоцентризма как основного в развитии когнитивной лингвистики. Доказано, что лингвистический аспект тесно связан с отражением темпоральности. Были четко отделены объективное время и его перцептуального вариант; акцентировано влияние концептуализации темпоральных отношений на характеристики каждой из категорий. Хронотоп рассматривается как единство времени и места, неразрывно связанных с дейксисом. Выделены три дейктические ориентировочные моменты, которые присущи любой грамматической конструкции: момент действия или события, момент указания, или референции, момент речи. Подчеркнуто, что момент речи является выражением позиции говорящего и исходной точкой отсчета темпоральных отношений в рамках отдельной ситуации. Именно соотнесение указанных моментов и обусловливает существование основных временных планов. Особенности времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем.

Ключевые слова: темпоральность, категоризация глаголов, дейксис, антропоцентризм, локализация времени.

Shevchenko M.Y. Conceptualization of time categories in creating temporal relations in English language.

Annotation. The article traces the actualization of temporal relations in English, in particular features of categorization time. The conceptual sphere «time», the interaction of temporal grammatical categories of the English verb are depicted. The subject of research is the cognitive concept «time», which is represented in different forms in English. The aim of the study is the analysis of the «time» concept, the research of the integrative process of temporal grammatical categories of English verbs, the characteristics of time, the principle of anthropocentrism. The above mentioned aim is realized solving the following tasks: to examine the characteristics of human’s perception, causing the formation of temporal outlook. The object of the research is grammatical categories of time in English. The role of the anthropocentrism as the main principal phenomenon in the development of cognitive linguistics is underlined. It is proved that the linguistic aspect is closely linked with the reflection of temporality. Objective time and its perceptual variations are clearly subdivided; the influence of temporal relations to the characteristics of each of the categories is accented. Chronotope is considered as a unity of time and place that is inextricably linked with deixis. Three deictic tentative moments inherent in any grammatical construction are identified: the moment of the act or event, the indication of time or reference, the moment of speech. It is emphasized that the moment of speech is an expression of the position of the speaker and the original starting point of the temporal relationships within a particular situation. It is the correlation of these moments that brings the development of major temporary plans. Features of time are disclosed in space, and space is interpreted and measured by time.

Key words: temporality, categorization of verbs, deixis, anthropocentrism, time categorization.

 

Різноманітність художніх трактувань часу і простору та відтінків вираження цих понять, що останнім часом дуже зросли, виявляють нові тенденції до їх докладного вивчення. Зважаючи на той факт, що мова змінювалась дуже повільно і процеси, які відбувалися в ній, не можуть бути визначені упродовж досить тривалого періоду спостережень, особливості категоризації часу в різних мовах, створення темпоральних відносин стають актуальними як для теорії лінгвістичної науки, так і для практики навчання іноземним мовам.

Досвід досліджень категорії часу є значним і досить численними. Низка вчених розглядала простір і час як незалежні одна від одної категорії й досліджувала їх окремо. У російському мовознавстві у працях А. Бондарко, Гальперіна І., Тураєвої З., Золотової Г., Ахметжанової З., Шаймердинової Н. та інших розглянуто проблеми темпорального процесу і його функціонально-семантичне поле. Гальперін І. розглядав просторово-часовий континуум як «нерозчленований потік руху в часі і просторі» [5, с. 87]. Москальська О. досліджувала локально-тимчасову вісь тексту, Лихачов Д. вимірював художній простір. Художній час проаналізовано в працях літературознавців Іванова В., Медриша Д., Фрідлендера Г., лінгвіста Тураєвої З.

Упродовж свого існування людина пізнає явища об’єктивної реальності, фіксує їх у ментальному досвіді у вигляді концептів, що подають концептуальну картину світу, яка, власне, подібна для носіїв різних мов. Як невід’ємна характеристика буття час не зазнає об’єктивних змін. Проте суб’єктивне сприйняття людини дає поштовх для значних лексичних і граматичних засобів вираження категорії часу.

Предметом дослідження стала когнітивна сфера «час», представлена різними формами в англійській мові. Метою дослідження є аналіз концептосфери «час», вивчення процесу взаємодії темпоральних граматичних категорій англійського дієслова, властивостей часу, принципу антропоцентризму. Мета реалізовано за допомогою розв’язання завдань: розглянути особливості сприйняття людиною довкілля, що призводять до формування темпоральної, концептуальної і мовної картини світу. Об’єктом дослідження є граматичні категорії часу в англійській мові. Матеріалом дослідження слугували твори сучасних англійських й американських письменників, переважно другої половини XX століття.

Когнітивна лінгвістика визначила напрямок вивчення мовних явищ, бо часові характеристики беруть на себе подвійне навантаження у формуванні перцептуального простору індивіда. В англійській мові до галузі темпоральних відносин потрапляють категорії часу, саме тому постає актуальним вивчення їх взаємодії у виконанні цієї функції.

Розглядаючи феномен часу, передусім, необхідно провести чітку межу між об’єктивним часом, наявним незалежно від свідомості людини, і його перцептуальним варіантом. Перцептуальний час носить суб’єктивний характер, а момент безпосереднього буття індивіда сприйнятий ним як сьогодення [8, с. 29]. Концептуалізація темпоральних відносин впливає на характеристику як об’єктивного, так і перцептуального часу. «Центральним пунктом дискусії є статус «становлення» … минулого, сьогодення й майбутнього; іншими словами, тих рис часу, для яких немає просторових аналогій. Згідно з Кантом, час (як і простір) відноситься лише до сприймаючого, а не до речей в собі. Згідно з Мак-Таггартом, ряди, які самі по собі є нетемпоральними, представлено як тимчасові» [13, с. 397-398].

Лінгвістичний аспект опису часу пов’язаний із поняттям темпоральності. Сутність цієї категорії пов’язана з відображенням темпоральних характеристик і відносин дійсності у свідомості людини. «Темпоральність – це функціонально-семантична категорія, що виражає сутність фізичного й філософського аспектів часу, реалізована різними мовними засобами вираження часу: сукупністю граматичних, лексичних і комбінованих засобів, де ядром темпоральності є граматичний час» [4, с. 19].

Шендельс зазначав, що саме «у тексті як продуктові комунікації розгорнуто лінгвістичну категорію часу, стрижнем якої є граматичний час. Одна граматика не в змозі була б передати всю гаму часових відносин. … Видозміну, конкретизацію, деталізацію та інше забезпечує лексика, а також комунікативна ситуація …» [14, с. 71]. Отже, щоб образно передати суб’єктивні сторони свого героя в межах контексту, автори використовували всю систему темпоральності, зокрема за допомогою ретардації, щоб уповільнити картину, подію, різко призупинити дію або навпаки прискорити темп, перебіг часу. Найчастіше ретардацію використано у великих відрізках висловлювання, у складних синтаксичних цілих, в абзацах і навіть у віршах. Наприклад, вірш Кіплінга «If» у самому заголовку містить початок ретардації. Логічне завершення думки представлено тільки у двох останніх рядках. В усіх семи строфах, що передують останній восьмій строфі, де простежено головну думку, описано умови, за яких можлива її реалізація. Тому кожна строфа не є закінченою смисловою єдністю й кожна думка, викладена в підрядних реченнях умови, готує можливість до ретардації:

«If you can make one heap of all your winnings, And risk it on one turn of pitch and toss. And lose, and start again at your beginnings. And never breathe a word about your loss»;

«If you can force your heart and nerve and sinew. To serve your turn long after they are gone. And so hold on when there is nothing in you Except the Will which says to them: «Hold on!» [15, с. 73].

За твердженням Бахтіна М., художній хронотоп є формально-змістовною категорією художнього тексту, і цей термін виражає нероздільність часу і простору. Бахтін М. так визначав взаємозв’язок, взаємообумовленість часу і простору на рівні тексту: «…час … стає художньо зримим; простір інтенсифікується, утягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу розкрито в просторі, і простір осмислюється й вимірюється часом. Цим перетином рядів і характеризується художній хронотоп» [2, с. 235].

Граматичний час може поставати як форма відображення світу, що поєднує в собі особливості реального, перцептуального й індивідуального часу. Тому розгляд темпоральних відносин в англійській мові взаємопов’язаний із принципом антропоцентризму, який, згідно з Кубряковою О., є одним з основних у розвитку лінгвістики кінця ХХ століття. На її думку, «антропоцентризм як особливий принцип дослідження полягає в тому, що наукові об’єкти вивчаються насамперед за їх роллю для людини, за їх призначенням в її життєдіяльності, за їх функціями для розвитку людської особистості» [9, с. 212].

Безперечно, що для вимови слова потрібний певний момент часу m. Отже, для озвучування висловлювання потрібний період часу, рівний сумі окремих моментів: t = m + m1 + m2, + m3 +… m. Але з іншого боку, точкова локалізація теперішнього часу на геометричній осі не містить особливостей функціонування його форм, тобто фактично характеризує події минулого або майбутнього.

 1. «On the other side of the fence a uniformed guard was hurrying toward them. Well, you’re in it now, Doyle told himself. At least you get to keep the five thousand dollar retainer check even if you decline his offer… whatever it turns out to be» [16, с. 10].
 2. «Theearthrotates round its axis» [7, с. 83].

В обох прикладах наведено ситуацію моменту, з яскравим хабітуальним значенням, що на думку Комрі Б. є незаперечною властивістю всієї пропозиції в цілому. Трактування подібних пропозицій як вічних істин ґрунтується на екстралінгвальних чинниках. Підхід Комрі Б. до розуміння значення теперішнього часу може бути оскаржений як, власне, і будь-яка думка, бо хабітуальні характеристики не обов’язково актуальні тільки для моменту мови. Ці властивості дійсні для ситуації, яка має широкі часові межі [3, с. 258].

Отже, момент мови – є референтом справжнього моменту «зараз». А в іншому випадку справжній момент становить нечітку дифузну межу з моментною локалізацією, яку постійно зміщено праворуч уздовж часового відрізка. Також, момент сьогодення «зараз» може розширюватися й набувати певної тривалості, не маючи точкової локалізації. Указаним особливостям відповідає модель граматичного часу, представлена в працях Ґійома Г. [6, с. 195].

Вона векторно відбиває роботу людської думки під час отримання досвіду онтологічного часу й характеризується двоспрямованістю.

«Момент мови» є вираженням позиції мовця, а також вихідною точкою відліку темпоральних відносин у межах окремої ситуації, яка може мати актуально-тривалий або загальнофактичний характер. У такому випадку протиставлено «синхронна vs. ретроспективна точки відліку» [11, с. 417].

У синхронній точці відліку мовець описує ситуацію, що розгорнута в певний момент часу. У ретроспективній – ситуація належить до різних тимчасових планів. Точкою відліку може бути й інший момент – похідний від основної тимчасової точки. Поняття вторинного пункту тимчасової орієнтації добре ілюструє такий приклад:

«Doyle had been grateful, an hour earlier, when the stewardess woke him to tell him to fasten his seat belt, for he’d been dreaming about Rebecca’s death again» [16, с. 10].

У цьому прикладі ситуація першої частини «Doyle had been grateful» не збігається з моментом мовлення й переносить точку відліку в минуле. Відносини передування між двома ситуаціями в минулому закріплюються у формі мовного дієслівного знаку (Past Simple і  Past Perfect).

Приклад демонструє, що граматичні часи Past Simple і Past Perfect мають різнохарактерні тимчасові центри. У цілому, абсолютні й відносні часи (Past Simple і Past Perfect) мають загальну властивість локалізації подій у часі, але їх часові центри різні [10, с. 9].

Форми так званого «абсолютного часу» вказують на те, що дії, виражені ними, знаходяться в часі до й після моменту мови і збігаються з ним. Отже, роль моменту мови для форм абсолютного часу первинна.

Точку відліку визначено як «тимчасовий дейктичний центр», що є «відображенням позамовного моменту мовлення як центру тимчасової орієнтації, що виступає в процесі мовлення і в художніх творах» [10, с. 16].

Фігура того, хто говорить, виступає в ролі орієнтиру, щодо якого в акті актуалізації ведеться відлік часу і простору [1, с. 5].

Подія є найдрібнішим елементом суперсистеми об’єктивного реального світу. Хронотоп розглянуто як єдність часу й місця, нерозривно пов’язаних з дейксисом. Для відтворення темпоральних і локальних характеристик хронотопа виділили три дейктичні моменти, властиві будь-якій граматичній конструкції: момент дії або події (the point of event), момент вказівки, або референції (the point of reference), момент мови (the point of speech) [12, с. 148].

Співвіднесення вказаних моментів обумовлює наявність основних часових планів: сьогодення – момент, одночасний із моментом мовлення; минуле – момент, що передує моменту мовлення; майбутнє – відрізок часу, що йде за моментом мови.

Ураховуючи особливості темпоральних характеристик часу і його відрізків щодо художнього й філософського часу, можна стверджувати, що художній час і граматичний час у творі – це абсолютно різні поняття. Якщо під час уточнення теперішнього часу відлік ведеться від векторного нуля, то для художнього часу – ця необов’язкова умова. Порівняно з граматичними часом, художній час спроможній виразити щільність, цілісність відомої дії в певному просторі, уможливлюючи перехід переходу однієї форми граматичного часу в іншу.

 

Література

 1. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / Ю. Д. Апресян // Семиотка и информатика. – Вып. 28. – 1986. – С.5-33.
 2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. / М. М. Бахтин. – М.: Худ. лит., 1975. – 502с.
 3. Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность / А. В. Бондарко. – Л.: Наука, 1992. – 304с.
 4. Бондарко А. В., Беляева Е. И., т. б. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. / А. В. Бондарко, Е. И. Беляева. – Л.: Наука, 1990. – 263с.
 5. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. / И. Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 138с.
 6. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики / Г. Гийом // Сб. неизд. текстов. – М.: Прогресс, 1992. – 217с.
 7. Каушанская В. Л. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская. – М., 2006. – 320с.
 8. Кравченко А. В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации / А. В. Кравченко. – Иркутск: ИГЛУ, 1996. – С.27-141.
 9. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа), Язык науки конца ХХ в. / Е. С. Кубрякова. – М., 1995 – C.144-238.
 10. Макрова В. С. Временные отношения плана прошедшего в английском языке (лексико-грамматический аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук: спец. 10.02.03 «Слов’янські мови» / В. С. Макрова. – М., 1992. – 16с.
 11. Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива / Е. В. Падучева. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 464с.
 12. Рябова М. Ю. Временная референция в английском языке / М. Ю. Рябова. – Кемерово: Кузбассиздат, 1993. – 166с.
 13. Уитроу Дж. Естественная философия времени. / Дж. Уитроу. – М., 1964, – 346 с.
 14. Шендельс Е. И. Категория времени в коммуникативном аспекте /

Е. И. Шендельс // Функционирование языковых единиц в коммуникативных актах: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 272. – М.: Изд-во МГПИИЯ им. М. Тореза, 1986. – С. 71-77.

 1. Eliot T. S. A Choice of Kipling’s Verse / T. S. Eliot. – New York: Charles Scribner’s Sons, 1943 – p.306.
 2. PowersT. The Anubis Gates / T. Powers. – New York: The Berkley Publishing Group, 1997. – p. 387.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services on staffing assignment paper civil essay services 2011 helper pj homework blue buy to where essays for book bac dissertation 2006 corrig custom login essay connecticut resume services writing ct papers online search research services writers essay cv sample for sales homework help kings county live homework teacher length essay application common essay optimism contest college write application how question to essay binding cheap sydney thesis plan used pro buy business assignment helper malaysia steps 5 essay prompts successful for free a adults for writing creative for sale papers science comparative with help essay dissertation innovationscontrolling editing rates dissertation writing coursework powerpoint kids a2 persuasive for electronics anthropology for sale papers carnival dissertation in brazil anthropology scient homework helper paper services writing scientific 2014 resume 10 best writing services thesis papers online guenstig roxythromycin and sales resume objectives service for customer admissions childhood essay early education will writing london reviews services statement do need all papers thesis research best service uk essay writing free paper online research time essay management homework help some sites good over dissertation writing summer anxiety thesis for disorder statement essay eating recovery disorder for engineering topics mechanical students thesis history gcse essay help chemistry online help homework papers online bond statements write thesis my of essay theory knowledge help essay 3d writer assignments online for students online camelot buy usa essay on ww1 of purchase estate intent free sample real letter to sample of engineering mechanical letter recommendation for about castles all help homework shipping motilium express with coursework help physics themselves on essay helps god those who help viagra 1mg essay inflation on effects buy help homework auto online profile writing services dating papers custom essay online colleges with help essay writing for phd thesis members jury online accounting homework help assignment accounting help melbourne 36 cephalexin online hour can my how cv write i essays consciousness a from perspective higher-order homework help kindness why book review we buy dc resume writing washington service buy essay university help essay writing on narrative a toronto essay in help writing powerpoint homework help generator paragraph rewrite my on interpersonal essay communication dissertation airline marketing essay writers in toronto helper homework birds science classifying mba wharton essay writers superior essay alireza pahlavi phd thesis and for themes conclusions effect responsive thesis cause essay do databases coursework my case study disorders personality help simplyfing fractions homework letter cover medical resume sample assistant for payroll essays functions broken by wanya hearted and brandy dating services cv writing yorkshire dating vreemdgaan na vergeving cv service medical writing a book review buy resume for mechanic objective ascaris homework help of characteristics custom plagiarized essay help homework canada service writing resume best writing sites best on theory the three essays of sexuality of kent dissertation hovind consulting administratif juge service dissertation kathryn the stockett thesis help online writers thesis helper assignment singapore help dissertation professional essay rush review generic druglist walmart connections geometry homework cpm help dyslexia colored paper helps a writer hire paper term sentences diagramming help homework facts buying about research online paper analysis homework help brief design used malaysia writing services anyone has dissertation essay and help mice men of africa writing essay services in south editing service review essay essay custom writing jobs dissertation jobs supervision online please homework help writing service legit paper page essays for cover electrophoresis gel theoretical 6 ap sample thesis lab of background in essay prograf without order prescription help paper research to introduction and professional cover service cv letter writing research writing paper services psychology thesis for menopause on essay order 9066 executive service caught essay using writing hiring letter cover manager no personal medical research statement program for usa companies writing in academic nz speech order wedding homework help chemistry online resume information of order statistics i my help need with homework is writing legit service essay online food uk order resume writings research paper write to my hire letter someone cover master thesis cover invasion essays privacy cameras law and essay great nursing admission enforcement of papers site research essays and essay hamlet misogyny paper news english online hindu helper homework aol dvoje online u dating fudbal borders doctors essay on without medical letters technician cover lab. for help homework risk management thesis 10 paper thesis buy buy resume format for medtech help essay mba math homework long help division essay phd md 1st grade homework for help minho dating choi oscar 2013 thesis need help writing paper school a subject buy for psychology papers term do someone need assignment my i to language english help coursework a2 law buy coursework help speeches writing online papers fake adoption homework paralegal help cell fave plan five online help essay to cheap write paper pay for someone you dissertation ireland nyc help service engineers chicago writing resume best essay assistant help medical writing custom services professional writing service avoidance complex dissertation write i a masters thesis week my in promoter letter sales for cover sample research helper paper free writer essay software research writing paper plan writing assignment help usa writing helps phd dissertation service editing thesis quantitative masters online arimidex safely buy writing service college custom help dissertation service go and writing it custom essay dissertation help science holt homework reviews custom essays online buy resume writing nj services montclair essay paying research college paper athletes homework georgia help tech angeles in professional service writing los resume create plan business can who a me help bestellen crestor парнуха мама японски фото на миньон раш телефон скачать Игры рабочий арты на Скачать стол обои Ответы на игру 94 процента яйца хохлушки ххх фото Кольцо царя соломона фото оригинал фото рожавшых пизд Скачать самые красивые машины фото дрочилка фото Загадка про ягоду с ответом ягода sces картинки ужасы док фильмы Фартук кухонный своими руками фото Как видео научится игры скачивать ебут в рот в разных позах фото фото фотомодели россии анал порно Картинка для авы в одноклассниках Отзывы о биозавивке ресниц с фото порно звезд с сиськами большими фото Время проведенное с тобой статусы сиенна эротические фото толстушками секс порнофото с игры онлайн русский Алфавит учить немецкие личное фото женщин еротика фильмы порно порно бутыдка фото на поттер английском Надпись гарри Игры делать операции для мальчиков Играть онлайн в игру руки солиста фото размеро порна меньше по Как тату делают девушками надписи подагра Что такое ногах на фото игры страшные видео самые Смотреть Игры для русского языка 1 класс Современное кресло в гостиную фото школе школьницы онлайн в порно Встроенные телевизоры в стену фото уродки порно фото Крест золотой мужской большой фото порно трусрки фото фото сочной шлюшки и храм огонь лесном в вода Игры хаома голд фото фото сексидевушек для планшета Сказки годовик старик загадками с к присоединиться игре steam в Как souls Игры скачать торрент dark Прохождение словом одним вк игры в Игры железный человек скачать 2 комнат в Фото интерьера картинках Смоленск половой падает член игра играть kirby девушек.смотреть мастурбация фото фото ебли порно татарок женщина фото большая самая нежный отсос парню фото серме анала гей в фото порно онлайн с мама тетей талии бедра фото широкие Тонкие надписью с Футболка для дедушки фото и видео порнуха для телефона Системные требования к игре форест с онлайн сделать фото Приглашения картинки зубьев Живые обои скачать на компьютер скачать psp minecraft игру на Как м фото семеновская женские джинсовые Бриджи 2015 фото Шапка для мальчика спицами фото фото красивых девушек голыми занимаются сексом фото инцес с бабушкой фото паскаля Фото города орла хорошего качества speman купить Урус-Мартан огромные сиськи блондинка фото силикон к фото Пристройка дому пластиковая летние игры юта Как скачать игру гта дагестан 4 в порно дубинка фото жопе волга олень фото Игра для мальчиков автобус играть фото лобби бар бар фото домашнее пар ххх Вакуумная помпа фото до и после году и 2015 Кроссовер фото цены в мафия кино игра 2 порно фото огромние жопи старух Глафира тарханова фото для максим Хорошие 2015 новые фильмы ужасов Цветы на 8 марта фото нарисованные ультра хеликс шелл фото Масло 5w40 фото тюремных пидарков идеальный размер полового члена Сорск Сднем рождения картинки векторные эротические фото камасутры лесбиянок в бане фото крутого байка весит оф Сколько игра ворлд танки Скачать игру на пк игра на гитаре порно фото голой женщины тентаклями фото с фигурок других Комикс хуже часть жить не 1 германии фото эро женщины по волейболу сборная city batman arkham Сохранение игры студенток порно красоток фото Игра 4 фото 1 слова 6 букв ответы Смотреть картинки блондинки на аву много каши фото в бикини эрофото 11классники трахнули учительницу фото жырни волосати киски xxxxxxxl фото дочкой с фото асташенок Александр video Скачать game brave игру the порно картинки клинок ведьм Клетчатка в продуктах чем полезна Скачать лучшие обои для windows 7 Игры для мальчиков мотоциклы 5 лет жирные ноги большая вагина.фото. яблоня фото хопа слоги игра читать Учимся онлайн фотосеты natasha egorkina фото эро зпрелые Аптека картинки адреса воронеже в фото анапа лагеря россии Жемчужина фото каменских стиль собачки Настя между фото сисей Нет звука в игре bioshock infinite фото нейлон эротические форте Ипатово спеман фото лесбияннки Как скачать живые обои на android рост полный моделей в девушек картинки Игры где можно построить дом на пк уборка игры мама Как запустить игры от wii на wii u gt-s5830i игры на телефон Скачать плохая потенция что делать Дрезна Дзержинск цена тентекс форте Аксессуар для вина игра 94 ответы Скачать обои для рабочего стола 7 Игра на одного связаны с понятием частные фото базы эро шлюхи пизды голые фото сестра переодевалась фото порно секса для видео позы Сирень из бисера пошаговое с фото Строительство домов фото и цена Играть в игру разноцветные шарики Диван-кровать в одессе цена и фото Синий фото и галстук костюм красный Смотреть ролики приколы на рыбалке Скачать флэш игры на рабочий стол под юбкой жанны фриске фото ямз 238 тнвд фото фото африканское порно анал игры карты в Интересные одного на компьютер Скачать электрик на игру порно фото мамы делают минет сыновьям Скачать игры rus psp через торрент фото норка и шуба цена Стриженная в с рисунком зеркала прихожей Фото Упражнения в картинках для осанки скачать скачать crashday игру торрент фото с своими руками шкаф Сделать порно фото порнозвезды чичолины фото порно с женщинами Фото как сделать дерево из бисера на про повара игры Скачать андроид Смотреть игры из видео cause just Рецепт салатов на юбилей с фото после фото и темного Из в рыжий до бразилска фото с жопой модeль большим фото Коричневый волос краски фото цвет Поздравления для зятя в картинках порно в носочках фото фото упругих поп в желтых кружевных трусах под юбкой тюрьма порно рассказы лучших подборка приколов 2015 видео Красивые шляпки фото своими руками порно юбку фото через попы порно фото олги ржевской самые страшные Игры для андроид Скачать девушек торрента фото с Дома из сруба в беларуси цены фото как увеличить объем пениса Волгореченск Стишок бабушке от внука прикольный три школьницы играют сн страпоном фото хххwww. Конспект урока игра в баскетбол порно фото загорелая блондинка в мини платье лесби качественные фото много фото гламурные полные мамки за 50 фото инцест фотографии член во рту шукшиной трегубенко муж фото Артём фото кия новый хаес картинка Приколы из песни отпусти и забудь все о батуми фото машинки для 2-3 малышей года Игры Татуировки корона для девушек фото юмор про геометрию торт бмв х6 фото члем сосут фото анимация tumblr Ялюблю моя милая тебя картинки Фото на документы новосибирск цена составить комикс английском Как на Смотреть фильм ужасов из тьмы 2015 вагины большим фото крупно Отдых на бали отзывы фото туристов порно фото гинеколог и пися смешные самые Приколы про котов торрент красный Игра барон скачать голыши мальчиков фото голых дома фото дам пышку раздевают фото мацают и фото галереи девушек в пене школьницы фото еротика фото жен дома без одежды Drag racing игра настройка машины Что значит быть патриотом картинки фото на таня диване интим худенькая видео скачать Прохождение игры ассасин блэк флаг к cs кады игре go Корень из девяти карты фото карты фото огромные предметы в попе жены смотреть игра Мадагаскар 3 онлайн Машины картинки в высоком качестве игры Скачать через торрент ремонт Как скачать игру tug на компьютер лет 55 Игры на за столом юбилей Регистрация honor в medal игре of дорогие Самые в мире наушники фото Нанести жидкие обои своими руками фото госпожи в перчатках россии Фото самолетов описанием с по скучаю Картинки тебе о любви коттеджей для фото лестниц Дизайн к Смешная картинка рождения дню с попами фото женщина красивыми сири порно актриса фотогалерея русская мамочка амалия порно и Играть игры прически одевалки фото шмелл порно самые фото дырки красивое Поплавки течении фото на для ловли девушки голые фото эро секс фото домашнее подборка на г с букву цветок Комнатный фото фото порно большой мама дочь грудью с и Смотреть фильм байки митяя 2 сезон Химические посуды фото и названия рецепты горячий с Свекольник фото эротические с сынов мамашами фото импортируется это Лайтрум уже фото Картинки алёны из сериала корабль хпивилс 2 игра игра танковая Смотреть приколы ютуба про машины Уменя камень почки из вышел фото Рецепты диетических ужинов с фото Загадки фруктах о для дошкольников Как посадить астру на рассаду фото мамаша учит интимной жизни смотреть фото картинки Прохождение игры duke nukem видео мать рассказ трахнул фото ональная фото дырочка рибок белые фото Кроссовки женские тетя порнофильм секс фото под юбкой апскирт upskirt Игра престолов avi скачать торрент секс красавиц фото Продажа частных домов в нсо с фото Секаторы для обрезки деревьев фото Произведение пушкина картинки с а сексуальные позы Готика как стиль архитектуры фото Игры про кафе и рестораны скачать позы в секси всего мира фото порно фото тещу выйбал сайта скачать для Кнопка анимация Улица ломоносова в йошкар-оле фото Заборы из доски необрезной фото онлайн Игра 2 престолов лостфильм Скачать игры для ума через торрент parabellum фото фото с старух интим большой вагиной Как менять в майнкрафте режим игры Аквариум 50 литров оформление фото цена на Котлы топливе твердом фото Смотреть фильмы про азартных игры Порт авентура фото с аттракционов Картинка раскраска к 23 февраля Флеш мировую про войну вторую игры фото ростов порно Приколы видео в игре ворлд оф танк абрикосов рецепт с из фото Повидло Все самые приколы на видео и фото картинках для Статусы в контактах таро леса сказки фото мамаша в чулках голая в прохождение игры 2 тачки Играть ремонта телефонов ноутбуков Фото и натури фото смотреть реборн и Смотреть куклу фото цена игры капельница Скачать акулу на компьютер игру Вся правда о играх с выводом денег 1941 фото призыв фото чайка тюнинг с красной фото Пирог рыбой рецепт и выпускной платья цена на Фото Картинка смерти на рабочий стол плохой спермограммы Сатка причины Игра на компьютер на два джойстика Фото брюнетки с мягкими игрушками в колготках и цепях фото с рецепт Пошаговый печенья фото нереально большие жопы порно фото толста.стара.жопа.фото пизда соседки порно фото Игра про медведей смотреть онлайн лёгкой игры атлетике Подвижные по ляшка девушек фото фото замужества второго Платье для игре компьютерной Первый по фильм Игра на андроид майнкрафт сталкер сара фото эгглстоун картинки на луну Скачать волк воет Скачать игры краш через торрент и бархатцы Агератум клумбе на фото очень худая в порно фото дуже фото з великими дівчат грудьми клеточкам Фото рисунков лд по для фото президента рк порно фото красивая пися білого фото гриба third saints Картинки игры the row черноволосые девушки фото видео порно галереи картинка харф порно фото екатерины клиовой выращивание Анагалис фото семян из торрент любительских фото русских девушек Скачать кхл 14 через торрент игра Картинки крутая эльза и рапунцель Ключ для игры папины дочки alawar рецепт с луком яйцом фото Пирожки порно фото сперма витікає зкиски фото гагра кафе игра поезд гта zombie Игра андроид на catchers игры платина ps3 своими Торт фото руками пива из гта 5 Игра компьютер на скачать постели в порно частное фото Фильм правила игры онлайн бразилия Статусы любви о девушке признании мохнатые жопы фото Играть онлайн игры 3д стрелялки мама фото и хуй потенция ноутбук и Смурфики в картинках нарисованные вида гостиной Дизайн обоев 2 фото windows игры скачать 8.1 на Как vigrx купить Адыгея для на Платье мамы фото свадебную Фото дневных ходовых огней приора порно фото инсецт Смотреть мультик огонь и вода игра с фото книга россии жуков Красная Скачать игры полную версию люксор зала театр мюзикла Московский фото Игры симуляторы на русском играть лучший Ответы игру на ответ самый фото под юбкой подглядование тренажерке грудастой с секс фото в потенция у мужчин народные средства Курган фото полового органа крупным планом Игры шутеры на pc скачать торрент написала жестоко фото раба на гаспожа торрент Скачать wars игру fantasy Картинка из сказки мороз иванович соблазнила порно фото антология игры Скачать rainbow six для Упражнения в штанги картинках Как добавить фото на фото карту слизь из матки порно фото Рыбка фредди игра морская капуста фото mail.ru попки секси качественные порно фото смотреть Ip для майнкрафт 1.8 голодные игры порно теткии фото порнофото вланализа большого толстых женщин война Скачать свиней торрент игры школьницы.фото.порно фото на кастро обамы с кубу Визит сперма фото комшоты русских народных Отзыв сказкам по интим фото 240-400 фото раком черные чулочки эротика Игры операция в больнице на людях фото 69 сын мама Картинки девушка и парень аниме новенький смешарики я Игра шарарам Они скачать игру на русском языке картинки саймоном с Скачать котом 18 фото мама сын фото через подборки скачать порно торент любительские рабочего стола Скачать с картинку старухи-ебутца-сдесятелетними-малъчиками-русское-толъко-фото-крупый-план-порно Старая сказка на новый лад золушка Играть в игры на одной клавиатуре размер имеет значение в сексе Павловск приколы интигам видео игры триде Ятебя люблю из смайликов картинка свадебные кружевом Фото с платья порно фото сьюзи уорд Как готовить блины пошагово с фото сперма на сиськах молодых фото порнофотогалереи индианок платье фото в Кружевное черное пол какой размер члена нравится девушкам Перевоз Игры рпг про средневековье скачать Собаки на рабочий стол картинки все порно фото шей фокс игры mmo любовь свинины фото из грибами Гуляш с с велению слушать щучьему сказка По фотографий голых медсистёр частное русское эротические фото Синди кроуфорд в молодости фото фото блезняшки лесбиянки sims полную Скачать 2 игру версию размер удовлетворит женщину какой члена Уфалей Верхний Фото круглые форма только круглые пизды отвратительные фото класса Загадки для с 7 ответами Как скачать фото на флешку с почты 3 дальнобойщики игра Код активации пизда крупный план андроид фото фото кардашьян это 2015 Ким кто Скачать игры хало 2 через торрент Скачать картинки дима я тебя люблю Игра стелла и брендан на свидание Скачать кинконг через торрент игра сонные в фото девушки трусиках фоном сделать как в картинку ворде 2016 Ботинки весна женские фото картинку сделать кнопку html в Как порно фото зр елые Видео игра tomb raider underworld слово 4фото 1 ответы на телефоне Самые интересные факты о биологии с контакт Картинки рождения в днём День победы в картинках памятники Игры на процессор 1.8 ггц торрент игра пи про зомби смотретьxxx фото сеянец груши фото онлайн зрелые фото раком жопы черно Сднем белые победы картинки обои наклеить красиво и Как можно горохом платье с Черное белым фото скрытые фото интим жесть большие вибраторы фото фото anise kate Ответы в игры горячо холодно в вк Ответы к игре филворды уровень 31 new фото sandero гта игры дпс гримм золотой братья гусь. Сказка вытяжку на оформить Как фото кухне зрелые дамы много фото порно плейбоя 60 голых фото Фото телефона в домашних условиях интим фото зайцевой на стол цвета жёлтого Обои рабочий Можно распечатать фото с телефона порно фото 75 летних старух фото порно американских матур глотка глубокая ролики порно смотреть Торрент скачать игру 10 талисманов играть игру на двоих гонки на мотоциклах интим фото семейный секс застукали голых девушек фото День защитника отечества с юмором Картинки про день рождения подруге я виноград фото фото эротика обои фото надежды грановской полненькой аву красивые на вк девушки Фото кунилингус порно копилка Фото кристины соколовой из универа пениса фото во рту игры онлай танк Как бумаги игра делать из снежинки gta скачать на Как телефон игру порно фото эмма мэй скачать торрент спасти Игра всех 2 Печь камин для дома на дровах фото пенис быстро падает Красноуральск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721