КОНЦЕПТОСФЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 811.161.2’37-13                                                           Чабан В.М. , аспір.

 

Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Львів

 

КОНЦЕПТОСФЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

 

У статті проаналізовано концептосферу ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури за допомогою методу когнітивної дефініції. Використано лексикографічні джерела, результати анкетування і корпусні матеріали. Здійснено спробу профілювання згаданої концептосфери.

Ключові слова: концепт, концептосфера, профілювання, когнітивна дефініція.

Чабан В.М., аспир.

Львов. нац. ун-т имени Ивана Франко, Львов

 

Концептосфера Достоинство в украинской лингвокультуре

 

В статье проанализирована концептосфера Достоинство в сознании носителей украинского языка и культуры с помощью метода когнитивной дефиниции. Использованы лексикографические источники, результаты анкетирования и корпусные материалы. Предпринята попытка профилирования упомянутой концептосферы.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, профилирование, когнитивная дефиниция.

 

Chaban V.M., postgraduate

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

 

The concept of DIGNITY in Ukrainian lingvoculture

 

The article analyzes the conceptual sphere DIGNITY in the minds of the bearers of the Ukrainian language and culture using the cognitive definition. Lexicographical sources, the results of the survey and corpus material have been used. The profiling of conceptual sphere of DIGNITY was implemented.

Key words: concept, conceptual sphere, profiling, cognitive definition.

 

Мова відкриває доступ до ментальності народів, до концептуальних структур свідомості її носіїв. Дослідження концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові та культурі дає змогу відтворити відповідні фрагменти національної картини світу, проникнути в глибини народного світосприйняття та національного характеру. Концептосфера ГІДНІСТЬ є надзвичайно важливою для української лінгвокультури, проте вона ще не попадала у центр уваги мовознавців. Події в суспільному житті показують, що вивчення цієї концептосфери в українській лінгвокультурі є надзвичайно актуальним. Тому об’єктом нашого дослідження є концептосфера ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури.

Різні аспекти феномену гідності досліджували філософи (М. Бердяєв, І. Кант, Г. Гегель, Ж.-Ж. Руссо та інші), психологи та педагоги (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, Е. Еріксон, І. Кон, Л. Колберг, О. Кононко, О. Леонтьєв, А. Макаренко, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський та ін.). Поняття „гідність” є предметом вивчення різних наук: філософії (як пошук місця людини у світі, сенс буття), психології (як невід’ємний аспект самосвідомості, самоповаги, Я-концепції особистості), педагогіки (як елемент виховання, без якого неможливе становлення повноцінної, самодостатньої, високоморальної особистості). Окремі аспекти цієї проблематики висвітлено у соціології, правознавстві та релігієзнавстві [20: 6].

Є чимало зарубіжних лінгвістичних праць, присвячених аналізу культурних концептів: Є. Бартмінського, А. Вежбицької, Є. Кубрякової, Ю. Степанова тощо, проте українських лінгвістичних праць не виявлено.

Сьогодні проблема гідності надзвичайно актуальна. Це пов’язано насамперед із кардинальними змінами сучасного українського соціуму, зокрема з Революцією Гідності. Гідність як підґрунтя для утвердження людиною своєї громадянської позиції, відповідального самовизначення, морального вибору виявилася справді важливою для представників українського суспільства.

За словами П.А. Кравченка, гідність дає змогу людині оцінювати ситуацію, обирати способи досягнення мети, враховувати можливі наслідки своєї поведінки на основі розмежування реальних суспільних відносин [8: 2]. Головний зміст сьогоднішніх суспільних перетворень, створення умов життя, гідних людини, в яких вона б знаходила моральне задоволення від творчості й праці, від усвідомлення своєї корисності. Це повинно стати рушійною силою суспільного розвитку. Реальна турбота про людину, правовий захист особистої гідності кожного громадянина – одне з найважливіших завдань сьогодення [8: 3].

Мета роботи полягає у дослідженні концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові методом когнітивної дефініції, який передбачає залучення даних системи мови, матеріалів анкет і текстів, що був запропонований польським дослідником Є. Бартмінським [21: 66 – 67].

Мета дослідження зумовила постановку таких завдань: 1) виявити особливості концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові за матеріалами тлумачних, синонімів, антонімів, етимологічних і фразеологічних словників; 2) з’ясувати особливості концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мовній картині світу за результатами анкетування та експлікувати культурно специфічні скрипти, що існують у свідомості носіїв української мови; 3) проаналізувати культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ГІДНІСТЬ за матеріалами корпусу публіцистичних текстів і паремій; 4) здійснити профілювання концептосфери ГІДНІСТЬ.

Звернімося спочатку до аналізу концепту ГІДНІСТЬ у системі української мови за лексикографічними джерелами. В Етимологічному словнику української мови немає пояснення слова гідність, але є в „Лексіконі славеноросскім” П. Беринди 1627 року: слово гідність вперше фіксується „в синонімічному ряді з ‘достойністю’ – ‘урядом’ і ‘людськістю’ – ‘справедливою заплатою’ (останнє – новація другого видання 1653 року) з відсилкою до грецького ἄξιος (‘достойнъ, годенъ, праведенъ’)” [9: 32]. У „Словарі” Є. Желеховского 1886 року значення слова гідність подається через німецькі відповідники ‘Würde’, ‘Bravheit’, що несуть в собі окрім основного значення ще відтінок ‘чесності’, ‘пристойності’ [5].

В українській мові через вплив відповідного значення польського слова godność як звання (‘zaszczytne stanowisko, zaszczytny urząd, tytuł, zaszczytna funkcja’: ‘otrzymać, piastować, sprawować jakąś godność’ – ‘почесне становище, почесний уряд, титут, почесна функція’: ‘отримати, пестити, виконувати якусь гідність’) відбулося витіснення слова „достойність” словом „гідність” [5].

СУМ подає два значення лексеми ГІДНІСТЬ: 1. „сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості”; 2. „усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку” [15: 65]. ВТСУМ [2: 116] і ВТССУМ [1: 236] містять однотипні визначення лексеми ГІДНІСТЬ, які подає СУМ. ВТССУМ репрезентує відмінні значення згаданої лексеми: 1. „сукупність високих якостей кого-н., а також усвідомлення, поважання цих якостей у собі”; 2. „достоїнство” [3: 189]. НТСУМ доповнює тлумачення лексеми ГІДНІСТЬ, виділене в СУМі: 1. „сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості, гідність, достойність, достоїнство, повага”; 2. „усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку, самоповага, власне я” [10: 429].

Отже, ГІДНІСТЬ визначається через систему ставлень (ставлення людини до самої себе, інших людей, держави, суспільства)‚ тобто є регулятором поведінки; невід’ємним правом, яке належить людині від народження; відображається у структурі особистості та нерозривно пов’язана з її самосвідомістю.

Парадигматичні зв’язки поєднують це слово із синонімами: достоїнство, достойність, самоповага, гонор, (з перебільшенням) гордість; власне я [6; 17] та антонімом недостойність [12: 93].Словотвірне гніздо, куди входить слово гідність, налічує всього 4 одиниці: гідно, антигідність, негідний, негідник [16].

Стійких словосполучень із цим елементом у словниках зафіксовано 8: гідним чином – належно, відповідно до вимог (потреб); триматися з гідністю – гідно; позбавити людської гідності кого – упослід[н]ити кого; гідно (з гідністю, поважно, з повагою) триматися (поводитися) – належно, відповідно до вимог (потреб); оцінити по заслузі (належно, гідно) кого, що – скласти належну ціну кому, чому; віддати кому, чому належне; цілком свідомий своєї гідності – зберігати (заховувати) самоповагу; почуття власної гідності – самоповага; це нижче [від] моєї гідності – неприйняття [17; 19].

Розглянемо тепер концептосферу ГІДНІСТЬ у світлі даних анкетування, проведеного з респондентами чоловічої (50 осіб) і жіночої (50 осіб) статі. У першу чергу, респонденти співвідносять ГІДНІСТЬ насамперед із дотриманням морально-етичних норм, засад. Відповідно, фіксуємо яскраво виражений етичний аспект, до якого входять морально-етичні категорії, соціальні норми; патріотизм:

а) морально-етичні категорії (дотримування загальноприйнятих норм / коли твоя поведінка у будь-яких життєвих ситуаціях відповідає загальноприйнятим моральним нормам суспільства / дотримуватися моральних принципів / дотримання моральних законів / дотримання морально-етичних принципів ); б) соціальні норми (вміння робити щось правильно, щоб це не суперечило людській моралі / поступати завжди по совісті / здатність не підставляти щоку тощо); в) патріотизм (бути патріотом / бути патріотом / не зрадити ідею / відчувати свою самодостатність як людина, українець / бути українцем і жити в своїй державі / любов до Батьківщини / бути справжнім патріотом своєї держави).

Крім того, встановлено, що гідність тісно пов’язана для носіїв української лінгвокультури з такими поняттями: а) честь (те саме що і честь / честь / має велику честь); б) чесність (чесна людина / бути чесним / бути чесною і справедливою людиною / бути чесною, розсудливою людиною); в) відданість (відданість собі, своїм принципам); г) цінності (найвища соціальна цінність / відчуття і розуміння в людини своєї цінності); ґ) достойність (достойність); д) людяність (людяність в будь-яких обставинах); е) гордість (відчуття власної гордості); є) любов (почуття, засноване на любові до чогось); ж) цнота (перший раз).

Крім того, відповіді респондентів показують загальносуспільне значення ГІДНОСТІ у суспільному і психологічному аспектах:

а) дії, вчинки (коли ти приносиш людям добре і маєш право (гідний) на таке ж саме / спроба реалізувати себе у майбутньому / свідомий вибір хорошого / вміння адекватно й мудро діяти у тій чи іншій ситуації / не хилити голову перед недостойними, низькими речами / вчинки, за які не буде сором ні тобі, ні твоїм близьким / високе моральне ставлення до себе і до інших, і навпаки суспільства до особистості); б) поведінка, статус у суспільстві (культура поведінки і спілкування / моральне ставлення до себе, до оточуючих / здатність людини протистояти тому, що їй огидне / боротися за те, що їй миле / відповідна поведінка, яка звідси випливає / поводити себе природно, а не зверхньо); в) відповідальність (вміння відповідати за свої слова і вчинки / це відповідальність перед власним я / вміння визнавати свої помилки / вміння  прощати і самому вибачатися); г) повага (те, що заслуговує поваги оточуючих / почуття, коли ти розумієш, що тебе поважають / повага до себе, своїх близьких, країни, суспільства / повага до кожної людини / має повагу / коли поважаєш себе і оточуючих в повному розумінні слова); ґ) самоповага (самоповага / самоповага / самоповага / повага до себе); д) справедливість (коли людина справедлива); е) порядність (порядність); є) свідомість (свідомість людини / свідомість кожної людини / певний аспект в житті, що регулює свідомість); ж) не приниження (не принижуватися / ти не повинен принижувати / не бажання принижувати інших / це не принижуватися перед іншими і одночасно не принижувати слабших від себе); з) позиція людини (мудра особа, яка має свої принципи, які не порушуються з моральними / не боятися сильнішого за тебе, а вести боротьбу чесним способом); и) незмінність поглядів (вміння у будь-якій ситуації залишатися вірним своїм переконанням та відчуванням); і) відчуття (це відчуття, що людина робить все правильно, і знає, що за це її не проклинатимуть / відчуття вірності (правильності) у своїх діях, моральності).

Частина респондентів (2) не змогла надати відповідь, що може бути пов’язане, на нашу думку, із складністю визначення абстрактного поняття: не знаю / відсутність відповіді (?); гідності немає (1); нічого (1) абстракція (1) гідність важко заслужити (1).

Зібрані анкетні матеріали дають підставу стверджувати, що з аксіологічної точки зору, ГІДНІСТЬ – це свобода вибору, внутрішнього я; особиста внутрішня цінність; повага і самоповага людини; позитивні риси характеру (відповідальність, щирість, відданість, активність, доброзичливість тощо). Важливо підкреслити, що концепт ГІДНІСТЬ є традиційно пов’язаним із незмінними духовними цінностями людства: совістю, честю, справедливістю, які характеризують моральний ідеал.

Анкетування підтвердило, що в атрибутивному плані ГІДНІСТЬ особистості включає такі основні етико-психологічні, соціально- та індивідуально-психологічні риси, як: потреба в самоповазі, у визнанні своєї самоцінності; вимогливість до себе; авторитет; шляхетність; сумлінність; правдивість перед собою; самоконтроль; почуття відповідальності перед власною совістю; самолюбство тощо [14: 41 – 42].

Звернімося тепер до аналізу концептосфери ГІДНІСТЬ за матеріалами текстів (прислів’я, приказки, публіцистичні тексти, газети, блоги, корпус текстів української мови).

Пареміологічний матеріал, де концептуалізовані культурні норми, пов’язані з гідністю, дає змогу виокремити такі аспекти: суспільний аспект: а) поведінка: Гідність людини визначається її вчинками (правдивість, принциповість, вірність взятим зобов’язанням особи, що керується високими моральними якостями, щирість перед іншими і перед самим собою); Будь лагідним, будеш і Богу гідним (чисте сумління, вчинки згідно совісті; дотримання моральних норм); б) ставлення до людей: Коли когось запрошувати в гості, то треба й приготуватись, щоб гідно їх прийняти (етикетні норми, пов’язані із поводженням особи); Аби гідна, най би була й бідна (головне не матеріальний статус, а позитивні моральні якості, честь, достойність, самоповага людини); Десять знаючих не гідні одного, який діло робить (не порожні слова, а дії, вчинки, рух). Побутовий аспект (нематеріальне благо): Багатство не в майні, а в гідності (гідність, чесне ім’я головніше, ніж матеріальне) [11; 13].

Основним джерелом корпусних матеріалів став електронний корпус текстів „Мова інфо”, зокрема його підкорпус – публіцистика (162 приклади), блоги „Української правди” (50 прикладів) і Газети UA (30 прикладів).

Культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ГІДНІСТЬ (за корпусними матеріалами):

1) соціально значущі цінності: громадянська позиція, громадянська гідність, національна гідність, патріотизм тощо; 2) загальнолюдські цінності: гідність, честь, вірність, відданість, совість, безпека, життя тощо; 3) правові цінності: права, гідність, честь, ділова репутація, здоров’я та життя громадян тощо; 4) номінації, нагороди, девізи, лозунги: „Талант і гідність”, „За гідність кожного та благополуччя всіх” [7].

Різновиди ГІДНОСТІ: 1) ГІДНІСТЬ дитини, церкви, адвоката, особи, особистості, людини, ученого, сім’ї, членів сім’ї, сусіда, клану, гомосексуаліста; 2) знаковий: рицарська ГІДНІСТЬ, чеченська ГІДНІСТЬ, професійна ГІДНІСТЬ, чиновницька ГІДНІСТЬ, громадянська ГІДНІСТЬ; 3) галузь, заклад: ГІДНІСТЬ Академії, університету; 4) національна ГІДНІСТЬ, ГІДНІСТЬ держави, українська ГІДНІСТЬ, воляча національна ГІДНІСТЬ [4; 7; 18].

Отже, когнітивна дефініція концепту ГІДНІСТЬ у сучасному сприйнятті – це не лише оцінка відповідності своєї особистості якостям, які затребувані в суспільстві, та своїх учинків – соціальним та моральним нормам. Це ще й усвідомлення та відчуття власної цінності як людини загалом (людська гідність); як конкретної особистості (особиста гідність); як представника певної соціальної групи або спільноти (наприклад, професійна гідність‚ рицарська гідність‚ чиновницька тощо); цінності самої такої спільноти (наприклад, національна гідність, українська гідність тощо).

Профілювання концептосфери ГІДНІСТЬ на ґрунті матеріалу, вилученого з різних типів джерел, дало змогу виокремити кілька видів гідності. Зокрема: ГІДНІСТЬ особистості‚ людини, професійна‚ рицарська‚ чиновницька, громадянська, національна, українська тощо. ГІДНІСТЬ справді один із найскладніших особистісних елементів моральної свідомості, внутрішнього світу людини; своєрідний саморегулятор поведінки (емоційне переживання своїх учинків, дій, почуття морального задоволення чи незадоволення).

Отже, результати анкетування дають змогу виокремити два профілі: загальнолюдський та пов’язаний із дотриманням загальноприйнятих морально-етичних норм. Виокремлено наступні важливі аспекти концепту ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі: етичний, суспільний, психологічний. Менш яскраво виражені – побутовий аспект.

На основі текстових даних виокремлюємо наступні контексти, у яких есплікується концепт ГІДНІСТЬ: громадянський, юридичний, культурно-історичний, загальнолюдський, морально-етичний.

ГІДНІСТЬ виявляється на різних рівнях, стосується як конкретної людини, так і суспільства в цілому; може бути не лише індивідуальною, але і колективною. У публіцистиці актуальною є проблема гідності людини і вимога поважати її. У словникових дефініціях не були виокремлені такі різновиди гідності, як колективна, суспільна ГІДНІСТЬ, національна ГІДНІСТЬ тощо.

Проведені спостереження не є вичерпними, вони відкривають перспективу подальшого дослідження концептосфери ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. – Київ, Ірпінь. – Перун, 2005. – 1728 с.
 2. Великий тлумачний словник української мови. Т. В. Ковальова – Харків, „Фоліо”, 2005 – 767 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : словник / кер. вид. проекту: П.М. Мовчан, В.Й. Клічак, В.В. Німчук. – К.: „Дніпро”, 2009. – 1332 с.
 4. Газета UA // Електронний ресурс: http://gazeta.ua/articles/
 5. Друль О. Кілька думок про гідність // Електронний ресурс: http://zbruc.eu/node/21702
 6. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. – Київ: СП „Кобза”, 1993 // Електронний ресурс:http://hohlopedia.org.ua/slovnyk_synonimiv_karavanskogo/page/gidnist.732/
 7. Корпустекстів // Електронний ресурс: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 8. Кравченко П.А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття // Філософські обрії: наук.-теорет. часопис / Інститут філософії імені Г.С.  Сковороди; Полтав. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – К.; Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2003. – Вип. 9. – С. 1 – 5.
 9. Лексікон славеноросскій П. Беринди / Підгот. текст В. Німчук. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. – 272 с.
 10. Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В. В. Яременко, О. Сліпушко. – В 3-х т. – К.: Аконіт, 2004
 11. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше (Вибране) // Електронний ресурс: http://ukrlife.org/main/nomis/right.html
 12. Полюга М.М. Словник антонімів: понад 2000 антонімічних пар. – Київ:Рад. школа, 1987 // Електронний ресурс:http:// org.ua/slovnyk_synonimiv_polyugy/page/gidnist.529/
 13. Прислів’я та приказки – Українські традиції // Електронний ресурс: http://traditions.org.ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky
 14. Рибалка В.В. Честь і гідність особистості у духовному‚ культурологічному та аксіологічному контексті соціалізації і ресоціалізації людини // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Серія Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2012. – № 4. – С. 39 – 45.
 15. Словник української мови: в 11 томах. – Том 2, 1971. – С. 65 // Електронний ресурс: http://sum.in.ua/s/ghidnistj
 16. Словник українських морфем: понад 45000. / Л.М. Полюга. – Вид. 3-є, допов. і випр. – К.: Довіра, 2009. – 554 с. (Словники України).
 17. Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія // Електронний ресурс: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
 18. Українська правда: блоги // Електронний ресурс: http://blogs.pravda.com.ua
 19. Фразеологічний словник української мови – до 2000 сталих виразів // Електронний ресурс: http://svitslova.com/idioms-dictionary.html
 20. Чиренко Н.В. Виховання власної гідності підлітків у дитячому об’єднанні. – Автореферат. – Інститут проблем виховання НАПН України, Київ, 2012. – 20 с.
 21. Bartminski J. Podstawy lingwistycznych badan nad stereotypem – na przykladzie stereotypu matki // Jezyk a kultura. – 1988. – № 12. – S. 66 – 67.
 22. Grzeszak M. Polski HONOR w swietle danych slownikowych // Etnolingwistika. Problemy jezyka i kultury. – Lublin, – S. 23 – 38.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment help blue designer imagine fashion an thesis essay for statement statistical help assignment relationship cholesterol and triglycerides between 2014 resume buy writing resume kerala online professional services essay help thinking critical purchase format for executive sample resume for do me essays case sensory disorder study processing resume administrator sales for support sample me write my for free for can essay someone fruits dissertation fresh on resume help online free philippine writing services assignment toronto writers essay professional without ponstel to prescription buy where to purchase how participant dissertation london fun events speed dating examples adjectives of order sentences writing service cv banking investment for writing journal paper homework helper a online homework decimal help service writing cheap paper research research statement for medical personal program disorder seizure a brain case of and study function around turnitin paper buy term get successful school essays service 55 law admission harvard radicals help homework algebra letter doc format order work personality ppt presentation disorder help to speech ways with anxiety free writer essay purchase dissertations a buy coursework research scientific paper writing service hiring cover letter manager kcse online papers help worth is the cost the online homework seafront singapore on dating expats meyer dissertation your purchase a essay how a to application write graduate term help papers order mla research of a paper essay help expectation great essay help college admission volunteering writing centre uottawa help academic help in math me my homework services resume writing reviews 2013 managerial help with finance homework help ireland uk dissertation photography research paper about writing graduate school essay admissions help best help p homework chem homework help site in ultrasound ijig topics research possible students help a with writing business dissertation for papers sale page 15 a writing help dissertation end cheap oil the essay of white wanted writer paper essay services admission mba questions best sites english essays writing cv professional help in and romeo hate help love and homework juliet coursework need help i spanish with my com uahowpay dissertation titles essay good for papers with tips sale raw dri custom essay dating online ecdqemsd cover for phd industry letter position letter orderly cover for essays write we quotes write essay my medication cr buying sinemet cheap online online companies writing legitimate diverity audit dissertation plan writing get help where can a i business kindergarten to paper where buy writing original writers paper school buy graduate essay mba admission cv for mechanical engineers help english online a essay written get dating juliet online pisma k meister essay is custom writing cv services switzerland resume and my write week a in i dissertation can best writers in dissertation uk org admission essay custom writing content writing freelance company an on abstract respect how write to buy homework tok essay service writing assets definition liquidating sores can cold prevent you how birth order essay peo acquisto italia 2 homework helpers algebra help homework annual subscription Cruces Lukol 250 generic Las paypal mg buy mg Lukol - 2.5 homework hobbit help the writing services 2014 phd dissertation for group self help business development plan help homework nasa medical position resume for secretary critique article essay sequence or essay order persuasive what is essay a memoir net writing services in dating ori jam tangan online work order letter format sample help admin homework music essay writers of receptionist summary for resume medical write it to why important is dissertation order uk services proposal for writing a purchase library homework tempe help service essay paypal writing me homework my for do accounting pa chester west service resume writing help homework omegle marketing resume services writing navy sample for merchant resume format foolproof essay write service college application doctoral dissertation fellowship residency for template recommendation letter of medical speed eventbrite boston dating by franklin written ben essays the essay buy paper on thesis eating disorders could his help do not he homework narrative about my essay write should what i seattle public homework help library cake online order resume money doesn39t essay happiness buy for msc biotech dissertation bangalore in surgery eye dating cost txt help related hhomework 40 40 business cheap business plans small for anouilh jean help homework literature essay me online write an cheap writing report book bbc essay online using help and are dating kylie tyga free essay help writing services and editing discount cheapest - Colchicine Salt Lake Generic buy online City Generic order Colchicine valtrex tab 500mg help homework aztecs the essay love help enduring essays review buy online paper order college blue personal plan homework live skokie library help homework to business my site best do and anxiety i help need depression with where free shipping can order prescription no i forzest delivery support writing dissertation article own write my proofreading rate dissertation for examples school resume medical format write paper my in apa online research jobs paper writing recept prozac bestellen zonder hiring article writers help in biology homework essay major help drum s j helper pinchbeck b homework cheap online confido nv vegas writing service resume aaa las a note apa foot analysis character first essay from last order compare-and-contrast to in admission essay length mba services fiction reviews horror buy to paper where litmus strips of assistant example resume medical custom coasters paper drinks for my to find someone statistics homework do permutations help divider homework essay line on buy companies writing script online edit my paper my who me homework will for do dissertation topics for students media someone do pay online class to i homework in do to french my have thesis acknowledgement master cover and service letter professional cv writing walmart monopril at your thesis birth effects order how on plan essay an writing help statistics homework free help options language backdating scheme copegus approved online really do fast my finish i how homework bold dissertation editing ебут фото стройных голых жен Mband биография и фото участников берет рот фото юлия в Фильмы смотреть ужасов выживании о Сказки наизнанку эвер афтер хай порно скачать бесп ролики женой с мужчины фото голые Сказка маша и медведь на новый год игры кубик пазлы Игры холодное сердце готовит эльза фото травы бодяга женские губы фото половые отвисшие игре mass 3 Все к effect трейнеры Том и джерри игры онлайн играть Тумбы под телевизор с полками фото сперма.рот.фото Доброе утро родная моя картинки попно фото зрелые женщины Игры need for speed most wanted Ничего интересного в моей жизни Продажа дач в нижневартовске фото игры ка ла п ка хурмы анимация Купольные дома проекты фото и цены 4 gta для Моды игры через торрент ветнамки еро фото обезьянку житков сказку Читать про Скачать игру зуму 2 через торрент миньет домашний фото Тесто на пиццу без дрожжей с фото девушки с широко разведенными в стороны ногами фото в интим фото деревни из бани девушек порно фото принуждения Полки для ванной комнаты фото цены переодевание на пляже фото людей любительская описание Сорта сорта сливы фото во фото места секси девушки все трах Все что мне нужно это ты картинка драгунский кот в сапогах в Сказка Скачать игру майнкрафт в креативе скачать игры паук человек Новыё изразцы это фото Скачать игры стратегии men of war бахти певец фото эротические фото кострома о видео приколы Майнкрафт жителях маленькие многолетние цветы фото и названия Другие фильм смотреть онлайн ужасы Приколы у нас на переменке актеры астильба фото посадка Цветок уход сказка 10 коров Геоконт игра своими руками сделать плетения Схемы фенечки надписью с Играть онлайн в игры переодевалки людей для картинки Все прикольные 3 торрентом игру постал Скачать статус визитера Картинки девушек для в контакте Игры на андроид jetpack joyride целок порно русское фото лет 18 картинки свадьбы Годовщина порно фото разные большие размеры через bioware торрент скачать Игра фото сексапильных женщин порно Видео игры человек паук ультиматум Как стол свадьбу фото накрывать на обои на фильм Deadpool рабочий стол конкурс эротические фото фото своей голые выложил парень девушки мун сон гын фото фото картинки смотреть голых зрелых женщин 8 фото пд пускач цветами с Наращивание ногтей фото обои Прихожая стен отделка жидкие Как в игре скайрим стать оборотнем Игра составь слова ответы господин Фото монстр хай из всех коллекций пизда..фото холмс Смотреть теней шерлок 1 игра Скачать игру дюна 2000 на русском фото галереи на приеме у гинеколога стоят раком www.фото ru Прохождение мир загадок семь чудес гирбокс 3 фото Как просмотреть фото с компьютера мами секс порно фото. подсмотренное еро фото в транспорте Как сшить прихватки для кухни фото Энгри бердз игры и мультики яндекс Фото декоративних виробів з дерева фото с греческие рецепты Салаты порно фото нами лет 13 игры компьютер Игры 3 мировая на война Новогодние своими руками картинки Фото улицы чокана валиханова омск мать прозрачном белье фото дома в ночнушке платье Читы зомби растения игры против сын только смтреть комнату фото фото без видио мама драчил в зашла Самое вкусное печенье рецепт фото Гаджет для телефона своими руками Ремонт санузлов в хрущевке фото Все игры на двоих джим любит мэри Бриджит кэтрин риган и ее муж фото Игра создай свой персонаж аниме Фото прически для женщин 50 лет фото в девушек фотогалерея любительское лесу в минета анус фото порно дрочка секс фото текстом Картинка онлайн сделать с полные мамы с круглой попой фото видео бес с рецепты свинины из Горячее фото Видео про котов приколы до слез Рамка для номера со своей надписью все игры ч men игрушки для взрослых в умелых руках женщин фото фото секс с молоденькими девушками. на 4картинки айфон 1 слово ответы на шедел андроид игру файт Скачать и тарасова свадьба Фото бузовой хоккеисты рф фото фото спальни Икеа мебель для цены джинсы фото девушки photo на складе спецодежды порно фото описание фото винограда Сорт и Мужик рассказывает анекдоты и ржет Мария ротань и евгений фролов фото сын японки трахает фото мать Идеи к 8 марта своими руками фото мария фото рак порно фото пьяная русская молодежь рая 2 из к Прохождение игре побег Радиаторы отопления на стену фото фото клиторов больших порно джентельменах удачи Леонов в фото порно извращенцы мужики фото Фото телефона айфон сколько стоит Уменя нет никого кроме тебя фото Сталкер чистое небо активация игры скачать игры на компьютер minecraft с модами смотреть порно в астрахани фото Смотреть видео по игре фар край 3 хуем порно большим фото ебли игра дом хоррор Фото вставить лицо как называется тюряга побег фото краска Шоколадный волос цвет фото любительские порно фото голых парней частные большие порнофото с объединенный фото Балкон кухней Фото оформления окна в гостиной двр фото чатное анальных зрелых двоих по шарикам на Игры стрельба Новый машины в самаре фото и цены Сочетание обоев на кухне и фартука Компьютерный стол в гостиной фото грузов для андроид Игры перевозки Суворовский жк ростов на дону фото Статус про одноклассников для лето Игра undead undressed trip akibas Вкусы мороженого игра 94 процента Прически на выпускной фото и видео С8 марта прикольные картинка в чайковский лошадки картинки Игра Простые узоры для ногтей картинки трахать раком жену-фото Многолетние травы название и фото ария джованни фотогалерея в фото максим поклонская Наталья все фото бабаджи тентекс форте аналоги Навашино the girl ужасы дураков фото день колбасит картинки офисные работницы фото эро Скачать игры на андроид приколы Дом на холме ужасы смотреть онлайн Что сделать чтоб игра не зависала лего на пк Игры скачать торрент кабачка в духовке с из фото Блюда Все для игры сталкера зов припяти порнофото лица и вагины Как на интересно разделить команды фото дрочка огромных членов игр планшет на лучших самых Топ 10 Как скачать игру контр страйк гоу Картинки салюты на прозрачном фоне девки и девки с страпоном фото dragon age pc inquisition на Игра должанским николаем фото Приколы с Самые вкусные салаты на зиму фото голубой Пляжи геленджик фото бухты Татуаж тени фото до и после отзывы Котенок картинки надписью скучаю с котик без мордочки Бомжара скачать игры на андроид Игры для нетбука скачать стрелялки игре красного Код в винкс фонтана порно категория школьницы дрочка ручну фото хуя в секс фото тарах мама интимные фотомужчин и женщин Картинки в хорошем качестве фрукты игр Календарь 2016 2015 спартак фк фото маладых анал сисястых плрнл русские без белья звёзды фото женщины голые подростки фото Игра агата кристи зло под солнцем фото девки частное русские с рецепты фото салаты Изумительные новые игры Скачать 4.2 андроид на яички сжимает девушка фото Игры и видео онлайн для мальчиков фото латиноамериканских порно актрис Игры для мальчиков стратегии 8 лет пизда цыганок домашнее фото Как в конвертировать fb2 картинки Игра человек паук бегает по крышам Надписи мужу на годовщину свадьбы Шкафы купе с фотопечатью фото цена фото телекастера эротика фото торрент Где в игре находятся сохранения инцест зрелые женщины фото эро Игры как готовить для мальчиков фото майка пляж желтым фото цветом Дизайн с ногтей подругу в туалете фото фотографии любительские порно девушек домашние Смотреть фильм ужасы про анаконду шлюхи частное фото Мама малыш картинки нарисованные и Фото красный луч луганской области виндовс рабочий стол на тема Обои сказка омск видео Что такое творческая игра в школе Скачать игры мстители 2 на андроид Картинки ко дню милиции белоруссии фото секса молодых со зрелыми с Как обоев следы ручки удалить от Скачать игры файтеры через торрент Интересные факты в истории украины фото для позы ебли Сдобрым утром любимая картинки а Надпись на кольце царя соломона в интерьере гостиной фото Молдинги Сайты для скачивания игры сталкер пизда мамочек фото волосатая Фото одежды для мальчиков до года 10 лучших фильмов 2015 года ужасы смотреть русское порно пьяные спящие фото шаравары Статусы вк для влюбленных девушек Свадебное не платье пышные фото мамаша учит интимной жизни смотреть фото картинки Высказывания о и афоризмы прошлом на потенцию как влияет редуксин анала молодого фото проба лечение и Болезнь фото клубники с Как вставить рамку в свое фото Дочь фото польских галины ирада Читы в игре битва зомби в контакте угадывание Игра андроид на слов на Самые красивые стихи на картинках Фото одноэтажных домов из бруса Хим на фото длинные волосы завивка Подготовка к дню рождения картинки фото ванной Дверь для пластиковая секс фото архив Рыба жареная с луком рецепт с фото Мамин сибиряк серая шейка картинка Чему учить сказка красная шапочка рабочий Картинки скайрим на стол 5 Игра для двоих волейбол смешарики порно видео грудь ласкает фото ижевска комиксы Скачать the walking dead фото голой elena romanova фото ебут сисястых женщин Скачать матрица игру на компьютер муж с полным ртом фото семейные порнофото зрелые русское Картинки эвер афтер хай все вместе феи острова все видео загадка пиратского папиных дочек 2015 из Фото фото фото попы рваной влагалище после вакуумной декомпрессии фото подруги приходили в гости фото любительские поп голых фото Скачать игру 4х4 хаммер на русском санузла квартире в Фото раздельный моя фото кожа Фото и ротвейлера немецкой овчарки гиг порно любительское фото красивых ступней ног в сперме 2 Однажды серия 15 сезон в сказки лаками гель Модный маникюр фото жестокий секс на кухне смотреть фото Образ жабы в сказке о жабе и розе свинины из фото шницеля Рецепты с Скачать картинки на телефон фрукты каталог мужские Наручные фото часы о Всё интересное самое антарктиде Скачать зону через торрент игры порно ролики извращения смотреть шоп компьютер на скачать пет Игра Программа для картинки по номерам 2015 игры торрент Скачать новые сучек фото чулках. порно в молоденьких Картинки карандашом с вазы цветами Статусы о друзьях которых уже нет с рецепт с желудками фото Картошка Все машины из фильма форсаж 7 фото фото модельный Автомобили ряд лада Мультики про мистика голодные игры Сказка на украинском языке колосок красивые фото попы самые бикинях в фото красивые попы зрелых дам Скачать игру race через торрент Список машинах пк гонок на на игр Дизайн обеденного стола кухни фото Логические игры математика 2 класс фото свою секс падруга иськи больши фото Скачать игры на андроид traffic онлайн фильм Мама смотреть ужас девушка фото 18 вк в лет Красивая Потолки фото кухне панелей из в киева фото мера Гаджет для телефона своими руками порно кисок мамаш фотоальбом молодых Краска для волос рыжие цвета фото Чем полезна жимолость для человека слова Уровень 141 картинке на что против читать чужой Комикс хищника фото группового секса семейное xxx фото женщин после 35 собаки фото риджбек Порода тайский дочь фотоххх Воинская часть в севастополе фото Ботанический сад москва фото зима любительское фото голой японской школьницы Сднём рождения оля в картинках Малыши картинки на прозрачном фоне смотреть онлайн порно фото никки секс самотреть сиськи огромные фото порно медсестра сексуальня фото ученицями з порно фотографії секс Танец под песню разноцветная игра Как поделить фото на части онлайн хентай девушки на пляже фото интимные девушки раком фото с для друзей годом новым Картинки 3 класса по Игры для математики средний размер пениса Теберда Как сделать бэкап игр на андроиде что делать когда у мужчины проблемы с потенцией а самые вагина фото большая мире Фото к сериалу влюбленные женщины Никита родителями панфилов фото с грязный пузырь Игры с бобом спанч deep stranded картинках Крафт в в Правда или желания вопросы к игре вк игру начать Как заново аватария фото эро вампирш фетиш игры на лошодях симпсоны порно сказки Игры на двоих принцесса и принц caribbean bay фото Скачать игры бейсбол через торрент Гостиная с фиолетовыми обоями фото Смотреть игру про 2 мировую войну ьшые фото сиськи всем с Картинки во удачи надписью Атопический дерматит фото на ногах Игра как построить машину из лего порно секс фото на природе Буква к в начале слова картинки порно очень жирные тетки дома Меню фото на юбилей с 50 лет Актриса престолов игры из сериала смотреть порно приколы новинки порно фото вагина небритое Бобовое зёрнышко сказка кто автор статусы про срыв скачевать порно фото женщин защита Игры королевства с 3 читами тетак зрелых членом с фото Игра онлайн гадалка на каждый день объект.140 фото к привязанная голая кровати девушка фото десерта Фото любимый цветок мамин Смотреть фильм ужасов сомния 2015 с глазами фото женщины большими голые игру ассасин крид 2 видео Смотреть samsung игры s7250d gt Скачать для золотое с синим фото Кольцо камнем Скачать картинку на аву на телефон игру Скачать paradise торрент city власти камень фото дочка соблазн ила мамку фото Фото жены хью джекмана в молодости йошкар-ола фото у лукоморья Сауна зомби Скачать на игры компьютер порно фото голых знаменитастей стене картинку сделать вк на в Как Скачать игру майнкрафт на нокия Игры скачать на драконы андроид Medal of honor allied assault фото Музыка для сказки без слов слушать порно фото зрелых и голых женщин шершень байка Сковорода та бджола Скачать крольчатника игру из побег Катание с горки на санках картинки Приготовить чизкейк рецепт с фото фото девушек в стрингах стоит раком две мини бикини девушки на фото в фото ебли бабушки на Лягушки прохождение игра болоте Фото кирпичом окон обрамления фото Прохождение игры 100 doors legends порно фото мостик нимфетка ласкают вдвоем для Установить windows 10 гаджеты фото крупно негретянок пизды с игр Смотреть брайном прохождение Игры домино пройти разума игра как Смотреть ниндзяго прохождение игры тобой фильм я бойся Не с картинки фото анал женщин порно Весна природа красивые картинки Картинки я тебя люблю для телефона Кунг фу панда 2 игра на пк скачать Не запускаются на игры one xbox Были ли вампиры на самом деле фото Игра tomb raider angel of darkness у девушек видно как прыгают сиськи фото черная онлайн ужасы книга Смотреть кто нам нужны Статусы нужен мы не Кровати от икеа каталог цены фото Колорирование на стрижку каре фото фото извращений девушки Играть в игры клуб винкс онлайн фото на воде овсяной Рецепт с каши Осказке бажова каменный цветок 52240 бисер фото tiffany фото mynx Скачать большая игра с торрента Манчестер юнайтед игроки фото все Скачать игру truckers map by.goba фото на пошло пизды 3 все игра моя говорящая анжела скачать для планшета игра огнём онлайн с слушать Альбом Надписи и фотографии на футболках делает внучка минет деду фото больна картинка моя девушка Когда Игры для мальчиков онлайн война для Обручальные фото кольца женщин Список фильмов ужасов про вампиров Игра farmville скачать на андроид смотреть онлайн мультфильм по сказкам чуковского Анекдот рога выросли только у тебя Биография юрия шатунова фото семьи Скачать на андроид самсунг игры Картинка в последний рабочий день соло березин фото Мужские стрижки круглое лицо фото Русский язык 1 класс задания фото девушка игра и парень Картинка 94 Масяня скачать ключ к евротур игре Играть онлайн в игру детектор лжи способы увеличить пенис Похвистнево загадки о поговорки каше Пословицы Сыпь на аллергическая фото теле Играть в игру онлайн монстр хай обновленные порно фото 1.7.2 голодных игр в Ip майнкрафт картинки с инстаграма скачать Как андроид игру на Скачать машинки кораблях парусных игры Скачать на фото порно лесби групповуха в жопу Игры красный и черный человек паук Носки спицами для начинающих фото Елена коренева никас сафронов фото Как фото спальне красиво в сделать Печка из сказки по щучьему велению Игры только лего черепашки ниндзя i8 салона bmw фото рассказу Картинки чехов к детвора Вариант потолка для прихожей фото Игра ответы уровень 94 18 процента Демотиваторы с кадрами из фильмов Играть в игру для настоящих мужчин Остеохондроз что это такое фото сезона Дневники 7 вампира картинки Игры по звёздным войнам википедия секса любительского хорошего качества фото Багажник на ваз 2114 на крышу фото Новые интересные сериалы 2015 года рецепт Обжорка курицей с фото с именами картинки с никита Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721