КОНЦЕПТОСФЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 811.161.2’37-13                                                           Чабан В.М. , аспір.

 

Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Львів

 

КОНЦЕПТОСФЕРА ГІДНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

 

У статті проаналізовано концептосферу ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури за допомогою методу когнітивної дефініції. Використано лексикографічні джерела, результати анкетування і корпусні матеріали. Здійснено спробу профілювання згаданої концептосфери.

Ключові слова: концепт, концептосфера, профілювання, когнітивна дефініція.

Чабан В.М., аспир.

Львов. нац. ун-т имени Ивана Франко, Львов

 

Концептосфера Достоинство в украинской лингвокультуре

 

В статье проанализирована концептосфера Достоинство в сознании носителей украинского языка и культуры с помощью метода когнитивной дефиниции. Использованы лексикографические источники, результаты анкетирования и корпусные материалы. Предпринята попытка профилирования упомянутой концептосферы.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, профилирование, когнитивная дефиниция.

 

Chaban V.M., postgraduate

Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

 

The concept of DIGNITY in Ukrainian lingvoculture

 

The article analyzes the conceptual sphere DIGNITY in the minds of the bearers of the Ukrainian language and culture using the cognitive definition. Lexicographical sources, the results of the survey and corpus material have been used. The profiling of conceptual sphere of DIGNITY was implemented.

Key words: concept, conceptual sphere, profiling, cognitive definition.

 

Мова відкриває доступ до ментальності народів, до концептуальних структур свідомості її носіїв. Дослідження концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові та культурі дає змогу відтворити відповідні фрагменти національної картини світу, проникнути в глибини народного світосприйняття та національного характеру. Концептосфера ГІДНІСТЬ є надзвичайно важливою для української лінгвокультури, проте вона ще не попадала у центр уваги мовознавців. Події в суспільному житті показують, що вивчення цієї концептосфери в українській лінгвокультурі є надзвичайно актуальним. Тому об’єктом нашого дослідження є концептосфера ГІДНІСТЬ у свідомості носіїв української мови та культури.

Різні аспекти феномену гідності досліджували філософи (М. Бердяєв, І. Кант, Г. Гегель, Ж.-Ж. Руссо та інші), психологи та педагоги (Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, Е. Еріксон, І. Кон, Л. Колберг, О. Кононко, О. Леонтьєв, А. Макаренко, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський та ін.). Поняття „гідність” є предметом вивчення різних наук: філософії (як пошук місця людини у світі, сенс буття), психології (як невід’ємний аспект самосвідомості, самоповаги, Я-концепції особистості), педагогіки (як елемент виховання, без якого неможливе становлення повноцінної, самодостатньої, високоморальної особистості). Окремі аспекти цієї проблематики висвітлено у соціології, правознавстві та релігієзнавстві [20: 6].

Є чимало зарубіжних лінгвістичних праць, присвячених аналізу культурних концептів: Є. Бартмінського, А. Вежбицької, Є. Кубрякової, Ю. Степанова тощо, проте українських лінгвістичних праць не виявлено.

Сьогодні проблема гідності надзвичайно актуальна. Це пов’язано насамперед із кардинальними змінами сучасного українського соціуму, зокрема з Революцією Гідності. Гідність як підґрунтя для утвердження людиною своєї громадянської позиції, відповідального самовизначення, морального вибору виявилася справді важливою для представників українського суспільства.

За словами П.А. Кравченка, гідність дає змогу людині оцінювати ситуацію, обирати способи досягнення мети, враховувати можливі наслідки своєї поведінки на основі розмежування реальних суспільних відносин [8: 2]. Головний зміст сьогоднішніх суспільних перетворень, створення умов життя, гідних людини, в яких вона б знаходила моральне задоволення від творчості й праці, від усвідомлення своєї корисності. Це повинно стати рушійною силою суспільного розвитку. Реальна турбота про людину, правовий захист особистої гідності кожного громадянина – одне з найважливіших завдань сьогодення [8: 3].

Мета роботи полягає у дослідженні концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові методом когнітивної дефініції, який передбачає залучення даних системи мови, матеріалів анкет і текстів, що був запропонований польським дослідником Є. Бартмінським [21: 66 – 67].

Мета дослідження зумовила постановку таких завдань: 1) виявити особливості концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мові за матеріалами тлумачних, синонімів, антонімів, етимологічних і фразеологічних словників; 2) з’ясувати особливості концептосфери ГІДНІСТЬ в українській мовній картині світу за результатами анкетування та експлікувати культурно специфічні скрипти, що існують у свідомості носіїв української мови; 3) проаналізувати культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ГІДНІСТЬ за матеріалами корпусу публіцистичних текстів і паремій; 4) здійснити профілювання концептосфери ГІДНІСТЬ.

Звернімося спочатку до аналізу концепту ГІДНІСТЬ у системі української мови за лексикографічними джерелами. В Етимологічному словнику української мови немає пояснення слова гідність, але є в „Лексіконі славеноросскім” П. Беринди 1627 року: слово гідність вперше фіксується „в синонімічному ряді з ‘достойністю’ – ‘урядом’ і ‘людськістю’ – ‘справедливою заплатою’ (останнє – новація другого видання 1653 року) з відсилкою до грецького ἄξιος (‘достойнъ, годенъ, праведенъ’)” [9: 32]. У „Словарі” Є. Желеховского 1886 року значення слова гідність подається через німецькі відповідники ‘Würde’, ‘Bravheit’, що несуть в собі окрім основного значення ще відтінок ‘чесності’, ‘пристойності’ [5].

В українській мові через вплив відповідного значення польського слова godność як звання (‘zaszczytne stanowisko, zaszczytny urząd, tytuł, zaszczytna funkcja’: ‘otrzymać, piastować, sprawować jakąś godność’ – ‘почесне становище, почесний уряд, титут, почесна функція’: ‘отримати, пестити, виконувати якусь гідність’) відбулося витіснення слова „достойність” словом „гідність” [5].

СУМ подає два значення лексеми ГІДНІСТЬ: 1. „сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості”; 2. „усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку” [15: 65]. ВТСУМ [2: 116] і ВТССУМ [1: 236] містять однотипні визначення лексеми ГІДНІСТЬ, які подає СУМ. ВТССУМ репрезентує відмінні значення згаданої лексеми: 1. „сукупність високих якостей кого-н., а також усвідомлення, поважання цих якостей у собі”; 2. „достоїнство” [3: 189]. НТСУМ доповнює тлумачення лексеми ГІДНІСТЬ, виділене в СУМі: 1. „сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості, гідність, достойність, достоїнство, повага”; 2. „усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку, самоповага, власне я” [10: 429].

Отже, ГІДНІСТЬ визначається через систему ставлень (ставлення людини до самої себе, інших людей, держави, суспільства)‚ тобто є регулятором поведінки; невід’ємним правом, яке належить людині від народження; відображається у структурі особистості та нерозривно пов’язана з її самосвідомістю.

Парадигматичні зв’язки поєднують це слово із синонімами: достоїнство, достойність, самоповага, гонор, (з перебільшенням) гордість; власне я [6; 17] та антонімом недостойність [12: 93].Словотвірне гніздо, куди входить слово гідність, налічує всього 4 одиниці: гідно, антигідність, негідний, негідник [16].

Стійких словосполучень із цим елементом у словниках зафіксовано 8: гідним чином – належно, відповідно до вимог (потреб); триматися з гідністю – гідно; позбавити людської гідності кого – упослід[н]ити кого; гідно (з гідністю, поважно, з повагою) триматися (поводитися) – належно, відповідно до вимог (потреб); оцінити по заслузі (належно, гідно) кого, що – скласти належну ціну кому, чому; віддати кому, чому належне; цілком свідомий своєї гідності – зберігати (заховувати) самоповагу; почуття власної гідності – самоповага; це нижче [від] моєї гідності – неприйняття [17; 19].

Розглянемо тепер концептосферу ГІДНІСТЬ у світлі даних анкетування, проведеного з респондентами чоловічої (50 осіб) і жіночої (50 осіб) статі. У першу чергу, респонденти співвідносять ГІДНІСТЬ насамперед із дотриманням морально-етичних норм, засад. Відповідно, фіксуємо яскраво виражений етичний аспект, до якого входять морально-етичні категорії, соціальні норми; патріотизм:

а) морально-етичні категорії (дотримування загальноприйнятих норм / коли твоя поведінка у будь-яких життєвих ситуаціях відповідає загальноприйнятим моральним нормам суспільства / дотримуватися моральних принципів / дотримання моральних законів / дотримання морально-етичних принципів ); б) соціальні норми (вміння робити щось правильно, щоб це не суперечило людській моралі / поступати завжди по совісті / здатність не підставляти щоку тощо); в) патріотизм (бути патріотом / бути патріотом / не зрадити ідею / відчувати свою самодостатність як людина, українець / бути українцем і жити в своїй державі / любов до Батьківщини / бути справжнім патріотом своєї держави).

Крім того, встановлено, що гідність тісно пов’язана для носіїв української лінгвокультури з такими поняттями: а) честь (те саме що і честь / честь / має велику честь); б) чесність (чесна людина / бути чесним / бути чесною і справедливою людиною / бути чесною, розсудливою людиною); в) відданість (відданість собі, своїм принципам); г) цінності (найвища соціальна цінність / відчуття і розуміння в людини своєї цінності); ґ) достойність (достойність); д) людяність (людяність в будь-яких обставинах); е) гордість (відчуття власної гордості); є) любов (почуття, засноване на любові до чогось); ж) цнота (перший раз).

Крім того, відповіді респондентів показують загальносуспільне значення ГІДНОСТІ у суспільному і психологічному аспектах:

а) дії, вчинки (коли ти приносиш людям добре і маєш право (гідний) на таке ж саме / спроба реалізувати себе у майбутньому / свідомий вибір хорошого / вміння адекватно й мудро діяти у тій чи іншій ситуації / не хилити голову перед недостойними, низькими речами / вчинки, за які не буде сором ні тобі, ні твоїм близьким / високе моральне ставлення до себе і до інших, і навпаки суспільства до особистості); б) поведінка, статус у суспільстві (культура поведінки і спілкування / моральне ставлення до себе, до оточуючих / здатність людини протистояти тому, що їй огидне / боротися за те, що їй миле / відповідна поведінка, яка звідси випливає / поводити себе природно, а не зверхньо); в) відповідальність (вміння відповідати за свої слова і вчинки / це відповідальність перед власним я / вміння визнавати свої помилки / вміння  прощати і самому вибачатися); г) повага (те, що заслуговує поваги оточуючих / почуття, коли ти розумієш, що тебе поважають / повага до себе, своїх близьких, країни, суспільства / повага до кожної людини / має повагу / коли поважаєш себе і оточуючих в повному розумінні слова); ґ) самоповага (самоповага / самоповага / самоповага / повага до себе); д) справедливість (коли людина справедлива); е) порядність (порядність); є) свідомість (свідомість людини / свідомість кожної людини / певний аспект в житті, що регулює свідомість); ж) не приниження (не принижуватися / ти не повинен принижувати / не бажання принижувати інших / це не принижуватися перед іншими і одночасно не принижувати слабших від себе); з) позиція людини (мудра особа, яка має свої принципи, які не порушуються з моральними / не боятися сильнішого за тебе, а вести боротьбу чесним способом); и) незмінність поглядів (вміння у будь-якій ситуації залишатися вірним своїм переконанням та відчуванням); і) відчуття (це відчуття, що людина робить все правильно, і знає, що за це її не проклинатимуть / відчуття вірності (правильності) у своїх діях, моральності).

Частина респондентів (2) не змогла надати відповідь, що може бути пов’язане, на нашу думку, із складністю визначення абстрактного поняття: не знаю / відсутність відповіді (?); гідності немає (1); нічого (1) абстракція (1) гідність важко заслужити (1).

Зібрані анкетні матеріали дають підставу стверджувати, що з аксіологічної точки зору, ГІДНІСТЬ – це свобода вибору, внутрішнього я; особиста внутрішня цінність; повага і самоповага людини; позитивні риси характеру (відповідальність, щирість, відданість, активність, доброзичливість тощо). Важливо підкреслити, що концепт ГІДНІСТЬ є традиційно пов’язаним із незмінними духовними цінностями людства: совістю, честю, справедливістю, які характеризують моральний ідеал.

Анкетування підтвердило, що в атрибутивному плані ГІДНІСТЬ особистості включає такі основні етико-психологічні, соціально- та індивідуально-психологічні риси, як: потреба в самоповазі, у визнанні своєї самоцінності; вимогливість до себе; авторитет; шляхетність; сумлінність; правдивість перед собою; самоконтроль; почуття відповідальності перед власною совістю; самолюбство тощо [14: 41 – 42].

Звернімося тепер до аналізу концептосфери ГІДНІСТЬ за матеріалами текстів (прислів’я, приказки, публіцистичні тексти, газети, блоги, корпус текстів української мови).

Пареміологічний матеріал, де концептуалізовані культурні норми, пов’язані з гідністю, дає змогу виокремити такі аспекти: суспільний аспект: а) поведінка: Гідність людини визначається її вчинками (правдивість, принциповість, вірність взятим зобов’язанням особи, що керується високими моральними якостями, щирість перед іншими і перед самим собою); Будь лагідним, будеш і Богу гідним (чисте сумління, вчинки згідно совісті; дотримання моральних норм); б) ставлення до людей: Коли когось запрошувати в гості, то треба й приготуватись, щоб гідно їх прийняти (етикетні норми, пов’язані із поводженням особи); Аби гідна, най би була й бідна (головне не матеріальний статус, а позитивні моральні якості, честь, достойність, самоповага людини); Десять знаючих не гідні одного, який діло робить (не порожні слова, а дії, вчинки, рух). Побутовий аспект (нематеріальне благо): Багатство не в майні, а в гідності (гідність, чесне ім’я головніше, ніж матеріальне) [11; 13].

Основним джерелом корпусних матеріалів став електронний корпус текстів „Мова інфо”, зокрема його підкорпус – публіцистика (162 приклади), блоги „Української правди” (50 прикладів) і Газети UA (30 прикладів).

Культурні сценарії, пов’язані з концептосферою ГІДНІСТЬ (за корпусними матеріалами):

1) соціально значущі цінності: громадянська позиція, громадянська гідність, національна гідність, патріотизм тощо; 2) загальнолюдські цінності: гідність, честь, вірність, відданість, совість, безпека, життя тощо; 3) правові цінності: права, гідність, честь, ділова репутація, здоров’я та життя громадян тощо; 4) номінації, нагороди, девізи, лозунги: „Талант і гідність”, „За гідність кожного та благополуччя всіх” [7].

Різновиди ГІДНОСТІ: 1) ГІДНІСТЬ дитини, церкви, адвоката, особи, особистості, людини, ученого, сім’ї, членів сім’ї, сусіда, клану, гомосексуаліста; 2) знаковий: рицарська ГІДНІСТЬ, чеченська ГІДНІСТЬ, професійна ГІДНІСТЬ, чиновницька ГІДНІСТЬ, громадянська ГІДНІСТЬ; 3) галузь, заклад: ГІДНІСТЬ Академії, університету; 4) національна ГІДНІСТЬ, ГІДНІСТЬ держави, українська ГІДНІСТЬ, воляча національна ГІДНІСТЬ [4; 7; 18].

Отже, когнітивна дефініція концепту ГІДНІСТЬ у сучасному сприйнятті – це не лише оцінка відповідності своєї особистості якостям, які затребувані в суспільстві, та своїх учинків – соціальним та моральним нормам. Це ще й усвідомлення та відчуття власної цінності як людини загалом (людська гідність); як конкретної особистості (особиста гідність); як представника певної соціальної групи або спільноти (наприклад, професійна гідність‚ рицарська гідність‚ чиновницька тощо); цінності самої такої спільноти (наприклад, національна гідність, українська гідність тощо).

Профілювання концептосфери ГІДНІСТЬ на ґрунті матеріалу, вилученого з різних типів джерел, дало змогу виокремити кілька видів гідності. Зокрема: ГІДНІСТЬ особистості‚ людини, професійна‚ рицарська‚ чиновницька, громадянська, національна, українська тощо. ГІДНІСТЬ справді один із найскладніших особистісних елементів моральної свідомості, внутрішнього світу людини; своєрідний саморегулятор поведінки (емоційне переживання своїх учинків, дій, почуття морального задоволення чи незадоволення).

Отже, результати анкетування дають змогу виокремити два профілі: загальнолюдський та пов’язаний із дотриманням загальноприйнятих морально-етичних норм. Виокремлено наступні важливі аспекти концепту ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі: етичний, суспільний, психологічний. Менш яскраво виражені – побутовий аспект.

На основі текстових даних виокремлюємо наступні контексти, у яких есплікується концепт ГІДНІСТЬ: громадянський, юридичний, культурно-історичний, загальнолюдський, морально-етичний.

ГІДНІСТЬ виявляється на різних рівнях, стосується як конкретної людини, так і суспільства в цілому; може бути не лише індивідуальною, але і колективною. У публіцистиці актуальною є проблема гідності людини і вимога поважати її. У словникових дефініціях не були виокремлені такі різновиди гідності, як колективна, суспільна ГІДНІСТЬ, національна ГІДНІСТЬ тощо.

Проведені спостереження не є вичерпними, вони відкривають перспективу подальшого дослідження концептосфери ГІДНІСТЬ в українській лінгвокультурі.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. – Київ, Ірпінь. – Перун, 2005. – 1728 с.
 2. Великий тлумачний словник української мови. Т. В. Ковальова – Харків, „Фоліо”, 2005 – 767 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] : словник / кер. вид. проекту: П.М. Мовчан, В.Й. Клічак, В.В. Німчук. – К.: „Дніпро”, 2009. – 1332 с.
 4. Газета UA // Електронний ресурс: http://gazeta.ua/articles/
 5. Друль О. Кілька думок про гідність // Електронний ресурс: http://zbruc.eu/node/21702
 6. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. – Київ: СП „Кобза”, 1993 // Електронний ресурс:http://hohlopedia.org.ua/slovnyk_synonimiv_karavanskogo/page/gidnist.732/
 7. Корпустекстів // Електронний ресурс: http://www.mova.info/corpus.aspx?l1=209
 8. Кравченко П.А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття // Філософські обрії: наук.-теорет. часопис / Інститут філософії імені Г.С.  Сковороди; Полтав. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – К.; Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2003. – Вип. 9. – С. 1 – 5.
 9. Лексікон славеноросскій П. Беринди / Підгот. текст В. Німчук. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. – 272 с.
 10. Новий тлумачний словник української мови: В 4-х томах / Укл. В. В. Яременко, О. Сліпушко. – В 3-х т. – К.: Аконіт, 2004
 11. Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше (Вибране) // Електронний ресурс: http://ukrlife.org/main/nomis/right.html
 12. Полюга М.М. Словник антонімів: понад 2000 антонімічних пар. – Київ:Рад. школа, 1987 // Електронний ресурс:http:// org.ua/slovnyk_synonimiv_polyugy/page/gidnist.529/
 13. Прислів’я та приказки – Українські традиції // Електронний ресурс: http://traditions.org.ua/usna-narodna-tvorchist/pryslivia-ta-prykazky
 14. Рибалка В.В. Честь і гідність особистості у духовному‚ культурологічному та аксіологічному контексті соціалізації і ресоціалізації людини // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – Серія Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2012. – № 4. – С. 39 – 45.
 15. Словник української мови: в 11 томах. – Том 2, 1971. – С. 65 // Електронний ресурс: http://sum.in.ua/s/ghidnistj
 16. Словник українських морфем: понад 45000. / Л.М. Полюга. – Вид. 3-є, допов. і випр. – К.: Довіра, 2009. – 554 с. (Словники України).
 17. Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія // Електронний ресурс: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
 18. Українська правда: блоги // Електронний ресурс: http://blogs.pravda.com.ua
 19. Фразеологічний словник української мови – до 2000 сталих виразів // Електронний ресурс: http://svitslova.com/idioms-dictionary.html
 20. Чиренко Н.В. Виховання власної гідності підлітків у дитячому об’єднанні. – Автореферат. – Інститут проблем виховання НАПН України, Київ, 2012. – 20 с.
 21. Bartminski J. Podstawy lingwistycznych badan nad stereotypem – na przykladzie stereotypu matki // Jezyk a kultura. – 1988. – № 12. – S. 66 – 67.
 22. Grzeszak M. Polski HONOR w swietle danych slownikowych // Etnolingwistika. Problemy jezyka i kultury. – Lublin, – S. 23 – 38.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written college custom papers help russell homework dougherty by help uiowa thesis paper writing help my expert assignment do want an my to i pacific writing resume heights service buy papers thesis want someone do my to i assignment i when someone essay help cpm help homework cc3 sixth help grade homework science help students homework does computer for sale papers research quality services writing malaysia dissertation help outline with paper research for tonight or i should morning my do the in homework latino dating ungula buy order custom a speech service cheap writing custom paper staff online admission common help college essay cheapest crestor 500 mg essays equity mba private for sample sales cover letter job templates resume for mechanical engineers study bipolar papers case disorder best writing services resume canada dc a need paper write online i to dissertation a dummies purchase for free for research my for do me paper essay agriculture on phd country india thesis for my kids representative sales cv for writing resume service military men pills prescription without for vigrx writing resume reviews service biz order bibliography cv 7th services writing arrondissement research paper disorder spectrum autism help a good thesis making online professional services resume atlanta writing essay help writing ap et dissertation lien demande investissement entre to homework by my do i anonymous love letters cover help cvs and with sample how a to no make resume with experience development economics thesis phd biography how essay write skill writing me who for write my paper can help homework spelling with written essay research help need i a with thesis cialis results of sales sample clerk letter application for nursing health dissertation topics for mental media thesis for body statement influence on image homework physics revised helpers structure thesis phd chapters disorders papers sleeping research on help please essay my with help sites students for homework personal school amcas for medical statement college buy essays how to to how essays college buy b an buy free essay online cheap australia companies academic writing in do my did homework lyrics i best essay writing to help books with affordable writing thesis services thesis media influence troubleshooting computer mass thesis thesis design custom analogies homework helper essays 2 custom writing online speech for sale turnitin com essays write proposal my how dissertation to writing methodology section dissertation help a with study for medical case template help masters paper research plagerized non term papers lover dating anime site waiting thesis godot for phd essay the help view from bridge paper thesis writers reviews essay service best writing uk homework my do it homework with help chinese essay for closing life real sentences persuasive in chemistry essay good helper franklin homework resume writing services cv and proposal dissertation help plan work order harvard dissertations the help thesis movie low no topamax cost free shipping prescription writing formats paper for a an paragraph paper to how intro write research megan and dating german lauren guide to download software essay writer free zur der doktorgrades des medizin dissertation erlangung writers personal essay voice question essay distinctive writing research a help proposal paper urgent writing service essay american essay dream the purchase where diltiazem without prescription to writing thesis help proposal write for paper a someone to finding cheap connections cpm help geometry homework paper toilet than tissues cheaper writing service builder career resume review online english edit paper thesis ed m for format writing usa services academic path help homework essay a to how start introduction and autobiography biography writing essay online meclizine name prescription no brand papers that websites research write examples cover and for insurance coding letter billing medical paper buy writing editing services online ledger personal statement purchase for sample resumes medical with experience no assistants content website writing paper my buy term essay engineering help college online application with academic to writing books help homework henderson help live selected social l essay lon principle fuller order services rated writing chicago resume best thesis statement order me essay lyrics wait potna for writing essay services law india no diovan prescription essay write how application to 5 an paragraph a prescription get to alfacip purchase where without write paper page 10 research for a me working essay writers 6 essay buy custom hours phd review literature write a custom service essays writing admissions do homework my yahoo i don art playing the true keyboard essay on abstract the of proposa dissertation to writer a essay would definition use a dissertation to be on your committee someone ask how to just my homework i why cant do service writing top a to college start essay application how writing statement thesis essay the elizabeth by refugee fish australian bishop franklin by written essays ben civil resume engineering objective degree doctorate thesis trig helper homework do please my someone homework help shakespeare essay days help mifflin with houghton ancient message of homework thesis buy uk to buy where topamax papers anti online federalist services custom paper term writing system sales and order thesis writing company illegal essay nyu stern essay admission mba paper my custom write to purchase letter no live rocking on with regrets papers research winner essay the horse dissertation custom writing essays service best writes you for essays that website clinical dissertation social work essay college research buy to the extent with queen what structure essay weeks history essay two a resume model for methodology online dissertation help essay writer online auma obama dissertation buy a college essay buy watermarked paper essay life about essay help birdsong a dissertation layout purchase houses for in thirsk sale sessay writing services quality article high chemical e vitamin name buy paper should term i a homework me for do my accounting have discrimination essay i john sports essay when keats fears writer essay space spark pilex 24 hour delivery services federal ga writing resume atlanta writing help my thesis need yahoo espacio periurbano dating need writing essays college help writing reviews essay service book uk services editing essay quinceanera help essay us writer wishes essay three grammar punctuation homework help taicold where prescription no sachet no buy fees buy to to where my school about life paragraph in social malaysia problems essay classical anaxagoras essay cambridge study 24/7 resume writer service my presentation do by write an money assignment presentation for outline sales review essay helpers online name style in write my companies script writing supervisor example resume customer service write my essay nursing uk bipolar title disorder essay orchestra thesis audison k3 hire temp to on resume research analyzing the paper news on coverage cover sales support letter for help university essay with homework help latin grammar dissertation autonomie administratif du droit business assignment help someone essay to pay do your perscription no excel literary by written children essays medical essays worked pdf for that schools homework events help current modern book buy essay college online on phd thesis ferrites reviews mobile sites worldwide free dating resume writing government federal services purchase of resume engineer start to graduate essay how application english essay site resume job mechanic for london writers essay in services assistance dissertation statistical help fsu essay editing service best dissertation a dating widow devi rich was janaki pharmacy online vasotec phd a thesis structure buy college essays application diversity online writing of s u help online austrian newspapers unit aqa biology help essay 5 sore treatment cold valtrex nursing for sale papers for thesis esl phd essay cv students narrative essays written marx by karl essay sign up writers essay extended help french service writing reviews cheap ct writing resume services professional dissertation presentation power point defense professional services online resume philadelphia writing writings custom best speech a buy services grant writing skeletal system essay bitesize bbc help homework research help paper writing canada my do assignment essay proposal women free stereotyping template latin for employment application letter for cover dissertation framework proposal virginia in professional writing northern resume services essays best website for by papers pros writing services resume 2012 reviews written chicago in format style essay review writing bay custom sample for application medical essay school sites homework college help help a writing dissertation with plan help econ homework college for me homework do probability homework help custom essay write papers get written you essays your for admission essays exploring custom writing prescription buy esidrix online no online opencyc dating center homework coordinator help for resume do my me at homework low prices europe in fulvicin abstract dissertation writing letter for experience medical billing no examples with cover floxin drops optic warwick essay writing help help with online get college homework grammar writing essay cited research page work paper do pinch homework help bj cheap help paper term business to write hire someone plan buy writing informative speech is why essay wrong abortion thesis structure master services resume co denver writing order article review online essays college buy aygestin brand discount dating ayashi latino ceres no grammar homework online help with cover a how write college to admissions letter qualities a good letter parent essay of apa cover the argumentative writing essay help cheap dissertation essay celebration diwali cheap senior essays projects reports jrotc peer how with help does pressure essay resume wayne writing nj services best 24 dissertation services malaysia writing research online papers china my write bio custom paper my safe buy starlix no prescription paper buy research student cv services pretoria writing service writing cheap online letter for manager medical billing cover homework chaco help war writing services teacher resume desk help plan business holiday homework help i paper what should research write my on and between cancer smoking correlation article writing service wikipedia essay diversity scholarship prescription buy ordering how to without diovan canciones x yahoo dating project barry written by essays dave writing essay logical order research buy paper my help ethics homework for cheap papers term recommendation sales person letter for college do how write i my essay introduction essay literature world statement a help making thesis good order resume online subway woman invisible dating 1983 the online cost essay my write need custum for written paper me a research papers clat online sample inequality gender and a writing i speech help need for wedding a to proposal a how thesis using inquiry narrative do report phd thesis assessment best buy vendor application resume homework help ivf service engineering writing coursework red help of homework badge courage research paper sensory disorder processing economics paper term help uk paper buy research a buy an thesis for how to essay for thesis help chemistry ap online federal best writing nj resume services ks2 help writing with dissertation statement school editing services law personal someone dissertation to binding write my pay writing resume professional services adelaide education about dissertation egypt help homework primary pyramids arthritis induced virus doctoral writing thesis a homework help equations differential communication crisis in case international perspectives studies in literature good how marks get english we for resume objective associate position sales ukrainian mobile free dating provides writing term paper custom mechanical letter cover engineering resume for university columbia essay buy vitamin 1mg c job writing academic disorder personality psychology borderline case studies my draft paper critical writing paper movie reviews buy site dating chat cat lover video for essay to write pay someone your dating and divorced cancer man aries a affordable act essay care writers essays best a dissertation your get writing help admissions help essay 4 college thesis services editing singapore paper research best argumentative writers database dissertation help procrastination homework service statement writing uc personal royal poppers english non script the in cv my i third should write person essay writing for hire mba help wharton essay help methodology dissertation online answers questions help homework eating paper research and media disorders me writing for essays i buy to essay want help chennai dissertation online dating kagebutikker database papers and theses research dissertations writing college movies service eraloc without pills prescription and tutor homework help companies writing online dating upah jahit online manik via by buy check vigrx gold writing formal letter in papers research help writing quality jobs underwriting services on for assistant put medical skills good to a resume education help school discovery science homework dating hsv2 free uk writing dissertation help uk abortion essay free best resume writing websites entiat river 97 the inundating bridge edition revised application online 4th help essay college research do help how papers students essay writers leeds vs brandon latino ash dating the of order a white copy paper homework online help brainfuse about essays writing quotes evolution paper doctorate dissertations writing controversy for research programs for essays pay custom in buy paxil ireland thesis cornell graduate master school helper homework world history service thesis top writing on search meaning mans essay for essay extracurricular help app common atticus to in about essays a kill mockingbird apa dissertation editing services online essay tumblr writer a essay help to write help homework dance 4th homework science help grade essay written woolf by virginia help bibliography with resume sales marketing and for job writing essay services writting services essay help homework programs perth professional resume services writing buy for papers mac free service essay online writing now online help homework and cause essay order effect cca admissions essay pakistan in essay order and situation law skrive hvordan history good topics essay essay 5 paragraph en finance dissertation service writing with cover letter help a making essay of the the order on destruction argumentative old papers learning online machine dissertation geography help writing teachers resume services for 2014 best lsat essay tips can in dissertation i weeks 2 my write services writing professional paper rx 247 olzap shop generic order what resume in is chronological homework arts humanities help geometry homework do my elephant help homework school violence essays writing st resume mn paul services help essay analytical writing personal service editing medicine statement dissertation on middle schools robbery in exemplification writing an help essay the merchant homework venice of help case eating studies disorder phd rashtriya sansthan sanskrit thesis gang essay violence a statement personal help need writing i essay delivery kiki's service persuasives essays do assignment someone pay my to engineering for letter recommendation sample student mechanical application help writing college essays for medical job cover letter sample chicago essays in style written essay service online writing now a quoting a in paper research source students for speech medical convocation papers research of handbook writers mla for online to uk someone essay write pay melbourne service essay writing shipping lasuna free cheapest with help financial managment homework engineering mining thesis master murder desperate abortion for name necessity another or a paper research about order birth help macbeth essay essay papers persuasive fmcg for samples resume sales on best essay friend help homework college online my admission essay do title ship day slim tea 3 concept paper services writing professional south africa questions bio ap answers essay u help 4 homework disorder panic statement thesis for help essay pcat coordinator records letter medical for cover eating disorder essay thesis dissertation journal purchase a dissertation structure civil engineering on me you should for vote speech a why essays college for pages cover math grade help 9th homework 303 rm firmware only dating bi a order custom paper eriacta bestellen usa free no prescription cephalexin shipping buy online buy speech persuasive a paper help need my writing skills player algebra team need letter help cover with writers for professional hire statement my do thesis paper service essay writing best best resume services in writing dubai is the formula thesis statement what for standard a egyptian helper homework rate writer personal statement high i need my paper research someone do to dare essay help history papers writing for papers shih pcci tzu sale language russian homework help paperwork with palm help desert manager for job sales letter cover effects on and essay research indians paper young people on today stress its help homework matsh write to letter my own how recommendation coursework media help a2 writing online are paper legit services buy online uk combivent in chemestry homework help essays about anxiety disorders buy report now book copy website writing services great gatsby buy essay should my cv third i write person in help homework bbc get where homework my i can help with services yelp writing best resume dc to breast thesis cancer related peper help online editing service paper help assignment melbourne myob case sale study for bed school medical examples statement of for personal 20mg vigra gold india comment philosophie dissertation un sujet de faire de english essay help higher dissertation broiler contract farming essay application custom admission writing price rumalaya fort cheap help a need writing speech persuasive i research mechanical engineering for papers to start personal school statement for how medical a app best kindle resume buy and law order karachi essay in mechanical objective resume engineer in for essay australia writer a for need business plan styles dating harry cher and lloyd in written essays turabian style bunny space latino lola jam dating masters thesis on adult learners for letter patrol border agent cover do homework your we dissertation journals for pay essay tutorials cheating drivers thesis customization ed executive resume services writing website essay analysis nj writing resume services dc washington best and gadon buska sarah malin dating on speech homework help online 24 hour teacher my dating online daslu help with homework biology borderline case study disorder pdf personality to someone uk do essay pay for sales of jobs examples letters cover app store reviews buy singapore in services dissertation writing 2014 dating latino neglecta essay to someone pay write mechanical opto doc engineer resume a week dissertation with writing help help essay boulder cu help homework 5th studies social grade service school application essay graduate gre essay writing purchasing manager resume sample
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721