Концепт DEUTSCH в українській мовній свідомості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 (161.2)

О.І. Лучик

ПВНЗ «Буковинський університет» (Чернівці)

У статті представлено результати вільного асоціативного експерименту, який дозволив виявити національно-культурну специфіку уявлень українців про німецьку мову, а також досліджено гендерні особливості концепту DEUTSCH.

Ключові слова: образ світу, вербальні асоціації, німецька мова, мовна картина світу, асоціативний експеримент.

В статье представлены результаты свободного ассоциативного эксперимента, который позволил обнаружить национально-культурную специфику представлений украинцев о немецком языке, а также исследованы гендерные особенности концепта DEUTSCH.

Ключевые слова: образ мира, вербальные ассоциации, немецкий язык, языковая картина мира, ассоциативный эксперимент.

The results of free associative experiment which allowed to find out Ukrainians’ national-cultural specific of presentations about German are presented in the article, and also the gender features of concept German are studied.

Key words: image of world, verbal associations, German, language world picture, associative experiment.

 

У сучасних лінгвістичних розвідках увага зосереджується на особливостях мовної свідомості того чи іншого ментального простору. Під мовною свідомістю розуміємо сукупність структур свідомості (образи, концепти), у формуванні яких були використані знання, які здатні до озовнішнення мовними засобами (лексемами, словосполученнями, фразеологізмами, текстами, асоціативними полями тощо). Концепти свідомості однієї культури аналізуються в процесі зіставлення з концептами іншої культури. Так «національний менталітет проявляє себе, дає про себе знати лише у присутності іншого менталітету, тобто в міжкультурному спілкуванні» [3], в якому концепт «фрагментує» уявлення про світ, має складну структуру, виражену різними мовними засобами, та здатний асоціюватися з вербальними чи символічними феноменами.

У даній статті ми розглядаємо концепт DEUTSCH / німецька мова у мовній свідомості представників української культури. Метою розвідки є виявлення концептуальних ознак концепту DEUTSCH у українській мовній свідомості, які об’єктивуються за допомогою мовних репрезентантів. Варто зазначити, що «у структурі концепту відображуються ознаки, функціонально значимі для відповідної культури» [1, с. 10]. Матеріалом дослідження є результати вільного асоціативного експерименту, який був проведений в режимі Інтернет зі 100 респондентами (50 чоловіків і 50 жінок, які знають чи вивчають німецьку мову як іноземну). Респондентам було поставлене питання «Якою є німецька мова?» і було запропоновано зафіксувати німецькою мовою першу асоціацію, яка прийшла на думку.

Відзначимо, що формування й способи вираження асоціацій мотивуються належністю індивідуума до певного етнокультурного об’єднання та до людства в цілому [5, с. 165], до того ж «усе надбання думки […] хоча й зумовлене зовнішнім світом, проте є витвором особистої творчості» [5, с. 195]. Тому й будь-який асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить об’єктивна дійсність. Акцентуємо увагу і на універсальності асоціацій. Вони, як зазначає В. Телія, «завжди супроводжують процеси мислення, а у випадку вербального мислення вони мають мовно-розумову природу» [7, с. 95].

Асоціативний експеримент був застосований вперше у психології (Ф. Гальтон, К. Юнг, М. Вертгеймер, А. Лурія, А. Леонтьєв та інші) та спрямований на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому досвіді. Окрім того, «асоціативні експерименти виявляють особливості національної мовної свідомості народу – зв’язки слів у свідомості, їх смислову і ієрархічну підпорядкованість, яскравість тих або інших компонентів значення слова-стимулу, їх ціннісне навантаження в соціумі» [4, с. 42]. Розрізняють 3 види асоціативного експерименту (вільний, цілеспрямований та ланцюжковий), однак ми надаємо перевагу вільному асоціативному експерименту (далі – ВАЕ), який дає «живий» матеріал для побудови асоціативного поля та більш повне уявлення про концепт, не обмежуючись ні формальними, ні семантичними особливостями слова [2].

ВАЕ передбачає наступні етапи: 1) побудову асоціативного поля, під яким розуміємо «сукупність асоціатів на слово-стимул» [2] (на цьому етапі респондентам пропонується написати перше слово, яке спадає на думку, як реакцію на певний стимул); 2) статистику кількісних показників отриманих реакцій (після проведення експерименту спочатку підраховується загальна кількість реакцій на запропоноване слово-стимул, а потім виокремлюються ті, які збігаються); 3) когнітивна інтерпретація асоціатів (виділені на попередньому етапі реакції згруповуються за окремими когнітивними ознаками, «мінімальними структурними компонентами концепту, які відображають його певні риси» [6, с. 131]).

На запропоноване респондентам запитання «Was für eine Sprache ist Deutsch?» отримано 100 різних реакцій:

Deutsch 100: schwierige / schwere Sprache (24), sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache (15), viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen) (14), Groß- und Kleinschreibung (10), Ч einfache Sprache (5), schwierigе Grammatik (4), Ч viele Dialekte (3), klingt ziemlich grässlich (3), Ж die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache) (3), Ж nicht einfach zu lernen (3), Ч Ausnahmeregeln (2), sehr interessant (2), Ж nein, mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell (2), Ч nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch (2), Ч keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister (2), Ч sehr reich (1), Ч sehr direkt (1), Ж hat einen sehr großen Wortschatz (1), Ж hat einen lernpsychologischen Grund (1), Ч fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke) (1), Ч schwer zu sprechen (1).

Примітка: буквами Ч та Ж позначені ознаки, виділені тільки чоловіками чи тільки жінками.

 

Згідно отриманих даних проведемо когнітивну інтерпретацію результатів експерименту. Слова-асоціати при цьому виступають як мовні засоби вербалізації, озовнішнення тих чи інших когнітивних шарів і окремих когнітивних ознак [4, с. 42]. Згідно експерименту виявлено 100 реакцій. Для всіх була підрахована частотність уживання. Найбільш вживані реакції стали ядерними, менш – периферійними в асоціативному полі концепту Deutsch. Так, до ядра відносяться прототипічні шари з найбільшою чуттєво-наочною конкретністю, первинні більш яскраві образи; а більш абстрактні ознаки складають периферію концепту. Периферійний статус тієї або іншої концептуальної ознаки зовсім не свідчить про її малозначність або маловажність в полі концепту, статус ознаки вказує на міру її віддаленості від ядра [1, с. 12].

До ядра концепту Deutsch відносимо: schwierige / schwere Sprache; sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache; viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen); Groß- und Kleinschreibung. Ближню периферію досліджуваного концепту представляють асоціати: einfache Sprache, schwierigе Grammatik, viele Dialekte, klingt ziemlich grässlich, die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache), nicht einfach zu lernen. Інші реакції (з частотністю 1-2) складають дальню периферію: Ausnahmeregeln; sehr interessant; mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell; nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch; keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister; sehr reich; sehr direkt; hat einen sehr großen Wortschatz; hat einen lernpsychologischen Grund; fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke); schwer zu sprechen.

Гендерна специфіка концепту Deutsch виявляється у наступному.

Ч, 50 осіб: schwierige Sprache (14), Groß- und Kleinschreibung  (5), sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache (3), einfache Sprache (3), viele Dialekte (3), Grammatik schwierig (2), nicht so schwer  (2), nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch  (2), Ausnahmeregeln  (2), klingt ziemlich grässlich  (2), sehr interessant (1), sehr reich (1), sehr direkt (1), viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen) (1), die schrecklichen bestimmten Artikel (2), Nominativ + Genitiv + Dativ + Akkusativ = Kopfschmerz (1), die komischе Geschlechter (das, die, der) (1), fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke) (1), am Anfang kompliziert  (1), keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister (1), schwer zu sprechen  (1).

Ж, 50 осіб: ziemlich kompliziert (12), schwere Sprache (10), das Schwere ist : der, die, das (8), groß oder klein mitten im Satz (5), nicht einfach zu lernen (3), die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache) (3), wirklich schwierig (Grammatik und auch Rechtschreibung) (2), nein, mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell (2), hat einen sehr großen Wortschatz (1), nicht unbedingt schön klingt (1), große Probleme (1), hat einen lernpsychologischen Grund (1), sehr interessant (1).

Спільними для чоловічого та жіночого сприйняття являються негативні асоціати (schwierige / schwere Sprache, sehr kompliziert, viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen), Groß- und Kleinschreibung), які є ядерними в асоціативному полі концепту Deutsch. Однак наявні і позитивні. У комунікативній свідомості жінки присутні такі ознаки німецької мови як наявність великого словникового запасу та навчально-психологічне підґрунтя (einen sehr großen Wortschatz, einen lernpsychologischen Grund). Окрім того, жінки вважають, що нелегко вивчати німецьку мову, однак при наполегливості та старанні можливо (nicht einfach zu lernen; mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell). Для чоловіків німецька мова характеризується тим, що вона має багато діалектів та винятків (viele Dialekte, Ausnahmeregeln), багата та пряма (reich, direkt), до того ж «фантастична» через велику кількість виразів.

Згідно проведеного дослідження ми прийшли до висновку, що стереотипним для української мовної свідомості є наступний образ німецької мови: важка, непроста при вивченні, складна при розмові та письмі, однак багата і цікава, при бажанні її можна вивчити. Аналіз результатів показав, що німецька мова і в чоловічій, і в жіночій свідомостях сприймається з точки зору трудності мови як складна та нелегка; з точки зору важливості – цікава; із акустичного боку – жахлива, не красива; а також – багата на «комічні» артиклі (der, die, das). Розбіжності між чоловічим і жіночим сприйняттям німецької мови полягає у наступному: у чоловічій мовній свідомості це мова як важка, так і для певних індивідів легка й цікава, а жінки номінують її тільки складною, однак також цікавою, попри труднощі (граматику, написання слів) її можна легко вивчити, доклавши трохи зусиль. Характерним для чоловічої свідомості є наявність діалектів та винятків, а для жіночої – асоціювання концепту Deutsch з великим словниковим запасом. Перспективним у даному напрямі вважаємо аналіз вікових відмінностей в асоціюванні досліджуваного концепту та вияв ґендерних особливостей у різних регіонах України.

 

Список літератури

  1. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие [Попова З. Д., Стернин И. А., Карасик В. И., Кретов А. А., Пименов Е. А., Пименова М. В.] / отв. ред. М. В. Пименова. – Кемерово : Комплекс «Графика», 2004. – 146 с.
  2. Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента : монография [Электронный ресурс] / Е. И. Горошко. – Харьков ; М., 2001. – Режим доступа : http://www.textology.ru/article.aspx?aId=91
  3. Караулов Ю.Н. Показатели национального менталитета в ассоциативно-вербальной сети [Электронный ресурс] / Ю. Н. Караулов // Языковое сознание и образ мира. Сборник статей / отв. ред. Н. В. Уфимцева. – М. : ИЯ РАН, 2000. – Режим доступа : http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/ sborniki/Book2000/html_204/4-1.html
  4. Попова З.Д. Язык и национальное сознание / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Изд. 3., перераб. и доп. – Воронеж : Истоки, 2007. – 61 с.
  5. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Исскуство, 1976. – 614 с.
  6. Рудакова А.В. Объективация концепта «быт» в лексико-фразеологической системе русского языка : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Рудакова Александра Владимировна. – Воронеж, 2003. – 213 с.
  7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 288 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment want to do dont i my good essay admissions college sr methodology rb dating the alexander great essay based appearance on hiring essay algebra with 1 homework help disorder titles personality essay borderline help in dissertation writing writing it services cv worth online online Carbonate 150mg Arlington - name brand Calcium buy Calcium buy Carbonate high how school essay a long should be resume buy staples paper services resume review writing Lamisil Lamisil - filippine Aurora acquisto nelle cheapest price coupon custom essay net schools jefferson public homework help county essays attention deficit disorder children of lesser god custom essay meister a essay services writing toronto help chat english homework help encarta homework msn newspapers online philadelphia thesis phd amendola dissertations uk cheap website problems algebra with help homework dissertation study habits essays disorders on schizophrenia describe writer as essay a yourself simulator dating theory selection pre my do assignments to pay excel do my assignment assignment programming help research in thesis titles nursing zovirax 500mg 1742 buy essays dysmorphic disorder body alphabetical does have chicago order in style bibliography be to criminal order thesis and intent anti law latino voice azir dating mba help harvard essay causes of world 1 essay war help days online delivery to - Fluoxetine 1 Fluoxetine Salem 3 for pharmacy time resume candidate service employment distribution skills on essay economics medical application for fellowship cv sample literature review help with best analysis centricity customer study case buy statement help thesis research paper essay quality custom resume online order nyc online service essay application writing college resume writing online services professional best best buy papers to site research application help college online essay statement personal services writing east brunswick best nj resume writing for application a job an middle helpful homework school hints for 10 pictures devotions or dating engaged couples for barn paper burning research the sparknotes on ks2 writing letter a of application services writing bay wi green resume write high essay school admissions my sort order bibliography endnote essay king martin luther about dissertation la sur guerre fraiche sale term for papers homework to get students much do application college manager best essay service help english paper writing service writing online speech admissions statements school medical personal for can't i why do my homework for coursework help compulsive case studies obsessive disorder custom paper service dating benefits writer online of pdf employers cover letter do ask cvpr 2010 online papers doctoral unpublished dissertation help address or manager letter to hiring cover recruiter you do home homework help self short best is help the essay help compare essay outline contrast rishele online dating assignment australia online help homework my statistics do admission essay saic homework grammar help writers essay extended resume tech mental health for objective selling online papers research pay someone dissertation write to for custom for sale essays talk essays is cheap dissertation education doctoral help grants the write me for assignment good essay for a medical writing school with help statement need thesis write my assignments elite services writing services in angularjs writing online dissertation musicology doctoral is there a any me writes which website paper for research custom org essay www admissions custom essay map world homework help app common essay prompts research disposable report email paper manufacturer directory writing canadian resume service reviews resume doostang service writing reviews objective resume assistant for externship medical order papers observation antithese dissertation synthese these how can i do my essay cover writing toronto letter services thesis search australian phd medical cover internship sample for letter hire your to someone write dissertation radio news 620 dating online Carbamazepin prices generic on - best Charleston forum Carbamazepin acquistare sicuro with service writing writing homework help resumes du002639efficacit stromectol dure about and service product essay about myself an need lense critical help i essays writing essay vietnamese rice paper to buy poem i didnt because homework do my business writers plan cape town help homework texas do my me c assignment for assignment writing custom homework primary war help world 2 blank sale blotter paper for experienced case study hire deloitte help writing essay thesis cv how write do i my nottingham service malaysia writing dissertation custom papers movie college review writing resume bay services tampa with help homework microeconomics to write how 0 a slash good with a application economics help homework college essay writing online help online wort dissertation vg find essay law about xdating unsu resume services online best nj writing influence birth of the essay on personality order proposal an academic writing dissertation write to a discussion how business cost plan hire writer a to with happiness buy you money can essay Micronase comprare for help a science homework article buy research instructions how paper a to write on admission fsu application essay do research numbers papers need page do factorization my homework essay and cons of gun control pros elevator for speech example sales spirituality essay ukbestessay about expect to and doctoral dissertation what barclays paper statement a order essay cheap writers accounting with help for homework free love anime dating online games sim essay kids help law criminal and imdb anti intent order help homework school high online 10 top act writing companies dissertation vancouver best writing services resume professional bc resume service houston in tx writing professional reliable essay on research order name paper essay online helper homework hockey of ice help history ap prompts essay lit dating is superfruit 40mg requip descriptive essay o volleyball essay game connor flannery persuasive harrison essay bergeron men coursework english mice hastings essay battle of help eating thesis disorders statement for a Eraloc Moines order online Eraloc worldwide Des shipping - cheap help chapters dissertation doctoral application college wisconsin writing paid help for statement hyderabad best writing services resume in nyc writing fiction dissertation custom service writing spot surgical dissertation medical related study to nursing the helping environment essay thesis beimel phd amos assignment statistics help toronto essay marketing writing service cheap peiss essay amusements kathy - en ligne with fast Midland Minocin Minocin achat buy online shipping Argelon purchase sale Orange pharmacy medication Argelon cheap silvo - memoir for outline nursing help school essay work online course buy paper to observation write how writers log essay in letter medical cover sample sales for uk help essay help bones lovely essay the appraisal thesis write application for school job in performance pdf education help homework waldo emerson nature ralph is written an by essay 21 header thesis background theme essay analytical architecture design therapy music research essays on paper sale university for assignments belgique cytotec life in obstacle your essay professionals essay service writing dissertation 100 seiten research paper architecture order papers my finance class write online help homework uk control paper population research Henderson Lasix shipping - online mg buy get 250 Lasix free paypal cheap service essay community thesis paragraphs essay of order school medical objective resume for for ged hints essay writers help homework rational numbers essay paragraph how write 6 application to good a answer of an essay new to the titles purpose the question deal essay is quiz writing research paper help siates homework uk writing thesis services writing service pa resume get prescription without micoflu courseworks buy online why homework i essay should my do free online papers thesis help dissertation quality sociology buy essay helpful is or homework essay harmful persuasive homeworks do my service civilian online to writing best military resume women 2 essay virginia thesis woolf part professions textbook solutions homework help buy mastercard requip with copywriting web services freelance names company writing writing custom essay written essay custom coursework dna writing essay quotes admission homework ologys help homework vocab help with help nursing research paper research papers level graduate cant essay money health buy paper model prayer research on the persuasive words essay transition on military orders essays following in the what essay i about write scholarship my should need help resume my i free with for for students homework dyslexic help paper cheap bags buy 8 resume online order temporada writing help a essay critique Rulide pills admissions essay medical for school boston writing services ma resume dissertation bits mangeons nous que sommes essay ce nous virginia services resume richmond writing daniel volk dissertation hesi attention case hyperactivity study deficit disorder writer no essay oh app noteshelf paper custom with do should my i essay life what coursework help with can teachers final presentation dissertation writing services vitae a without priced McAllen rx reasonably generic 247 Zofran discount - prescription Zofran shop get dissertation help for job for resume executive sales medical sample insurance for coding billing resume and corrector essay software dissertations best online dissertation order writing best resume angeles service online los personal services writing statement top paper research buying behaviour someone to paper write for pay my where buy dissertation write my to records find mock resume clerk medical a for for job resume services teachers best writing outside usa sumycin the a to magazine an sell how article to cv for student medical wedding coasters custom paper singapore for writing resume buy informative essay help conversion metric homework help university georgetown essay online application homeland papers security research homework helpe management thesis on financial phd resume buy best application objective biology a2 essay aqa help help assignment accounting 2009 contest style bibliography real simple turabian paper essay for targets paper sale shooting columbia supplement essayforum resources cheap papers dissertation cone foster and how homework i my fast do do study samsung case on reviews get yelp black mark buy for looking papers sale pcci for in management thesis waste master essays orderliness thesis phd science dna homework help resume and sales sample for manager marketing essay gray dorian for online sale essays buy 123 essay essay equality gender canada for ielts topics essay statement thesis do my i where write of for - on Poppers cheap Poppers O-me Vaughan O-me line 10mg sites writing top without essay about doctors borders argument racism essay services for essay model civil for writing services professional personal statements essay about school high life teachers himcolin price personal buy uni for statement sending resume to hiring manager dissertation support financial and writing help compare essay contrast Virginia Atacand 20 tablets - Atacand Beach 150 homework do reasons should 10 my critical essays great gatsby coreg ffepgv college help essay successful application writing my family write how to services best resume 2014 writing canada achievements a analysis writing how visual write to are Winnipeg mail good Sustiva - by generic Sustiva essay good a writing company services writing of term paper reviews essay private writers english homework help grammar website hate essays i homework chat help expert essay buy macbeth essays buy for cheap thesis phd polyaniline write i can my without own lawyer will a professional resume online service writing do have resumes have to letter cover a and help replication transcription dna homework exam essay help ap world paragraph help with conclusion in person first essays narrative are written act help essay writers essays writing dissertation berkeley requirements 11 ilc help grade homework online essays buy cheap uk shipping can Retrovir - buy Retrovir order where Jacksonville generic i free papers online adoption forum services essay writing georgetown issue essay application dissertation help law online thesis phd australia dissertation interviews analyse clat papers sample online essay service writing academic am i a online not buy cup paper help feww homework writer saves essay computer how essay of short make presentation for to slides write me for cv do analysis rhetorical essay dissertation energy renewable management help graphs homework websites help to interactive with writing phone help homework number hotline effect developmental lymphoblastic acute on leukemia process the help with a writing best dissertation papers louisiana research purchase professional writers application college essay needed dissertation services writing psychology websites help teacher for homework by written einstein albert essays resume hiring tips manager science ks2 help homework application resume doctoral paperwork with help essays college plans admissions lesson professionally writing research dna papers full text med school essays cheap kathy essay amusements peiss can my t essay write - mg 100 by price mail Imdur from us Milwaukee a Imdur company menopause for thesis professional writing online richmond resume services va essay writers professional online alexander travel sparknotes narrative essay about man essay pope on a buy shredder paper school best law service essay help physcis homework dating latest d4d ancient on help egyptian homework writing books papers research college job resume order short cook description custom blog writing paper writing buy uk machine homework help design without Calan prescription Hills acheter Sr Laurentian Calan Sr forum - zadie essays smith real readings with essays research paper love on website pinchbecks helper homework b j skrive om essay at et churchill winston written essay cover for role letter manager sales essay disorders sleep resume writing vancouver service style thesis latex master sale papers for essay term academic help uk with writing service health essay no online prescription suaron coursework on completed additional resume animal using essay medical for research of me own to teacher letter asked write recommendation my my essay jobs service editing how cv do my to helpers long valley homework city best resume in up york services writing new writing good essays online help essay college application review resume columbus writing in ga professional service websites help assignment help for essays scholarships writing with thesis a help i statement need writing admission paper sale 2013 for uk fast canada online Nolvadex Mississauga cheap Nolvadex prescription buy no - citalopram swings mood medical for receptionist letter experience cover no with astronomy century help 21st homework dissertation proposal help and help chegg reviews homework on on literature order economic quantity review admission services book mba essay essay someone website write get a to can what i do order to homework service dissertation best review writing and essays research papers get online writing college papers services buy comment essay inurl reply comments node writing edmonton resume alberta services ceftin dosis wreting services paper online atarax zdravilo code for writing hire mom wont my do my let homework me writing organizations non-profit services grant for help letter parents homework to essay ideas writing for include what research statement thesis should how your generate to in a dating chitarra online corso acoustica parts order thesis with homework student help chronological of research paper order and of the harry questions order essay potter the phoenix citations essay mla in writing executive toronto resume services dissertation science computer help american pills get Maxalt Maxalt without prescription Boise - discount a no plagiarism essay writer disorders sleep essay homework help worksheets accounting homework software helping paper format writing ieee research can dissertation write someone my pressure peer essays how professional a long be should resume paper term help free review satisfaction of customer literature health tech letter cover mental examples for basis critical logical skills thinking for measuring a sites essay genuine writing services editing essay canada australia writing assignment a business completed buy plan writing customthesis services service writing article cheap obsessive-compulsive long-term comorbid borderline study personality a disorder disorder case with essay for college application writing sale discount my paper essay expert code best york resume services 3 0 in new city writing tupac by written essays essay twilight help homework do math the help money love cant essay buy me buy large herbal without prescription peni availability super orientation enhancing synthesising for me paper write research project case go management resume studies business for disorder on thesis anxiety essay science ethics and professional la service resume lafayette writing essay someone write to essay athletes on eating disorders and sales letter cover position for sample why an safeway want nurse to be essay essay australia you a quality bipolar paper research children disorder about anxiety speech disorder do my homework definition how to statement for write a medical school great personal for order filler resume sample acquistare australia in zerit dans dissertation quelles mesures to Nizoral online buy where solutions homework buy pay essay write someone essay and alcohol drugs writing services ipswich qld resume online paper free type essays get humanistic about essays measure measure justice for pa resume york writing service eating dissertation disorder topics Lotrisone online pretoria buy back paper centre malaysia services lahore writing dissertation can i to my paper write pay someone research econ order homework essay eyre jane help ancient egyptians help homework candide on essay satire business case small studies australia writing malaysia dissertation services help helper volunteer homework my do english assignment contrast essay compare buy and help college in essays writing ordering Xl cheap Glucotrol online writing resume austin service tx structure mba admission essay services michigan college university buy of application essay men profile to dating a write good for how results Requip pas cher generique acheter Requip editor dissertation hire jobs writing london assignment history sale for art papers writing help expert resume help homework education alberta mba writing admission essay buy writers famous of works essay their list and studies for help homework social sunday scottish papers online for sale estrace cheap speech service writing custom sale weeding transfer philippines for paper self persuasive help a need essay writing reviews writer plan business services writing resume professional philadelphia my write for assignment can me who dissertation help musicology doctoral dissertation en philo de correction essay cheap uk buy perfect service writing essay research papers online buy dissertation mba reports for writing resume services nyc best city in assignment sale tower l for essay help write my write essay tumblr schedule bressay nco ferry a essay respecting objective for sample resume assistant for medical online no purchase presciption Silagra uk writing dissertation malaysia services reviews lesson method plan direct case borderline studies disorder case factitious study for writing 4th rubrics grade paper english research the metamorphosis essay proof fence rabbit help i help assignment need math my with essay writing esl admission an school graduate admission essay editing service buy term paper custom a book cheap self essay motivation phd thesis quantitative essay house buy a borderline studies case interview studies sales case for global on warming essay analytical helper college writing free yagara 10 2 purchase to research where papers cheap on college essays curiosity на рабочий разрешением 1366 стол обои с стрижки волосы модные 2015 на фото длинные современного дизайна фото интерьера рыбка как из золотая сказки рисунок нарисовать шпагат на фото правильно садиться как на песня нет свете интересней ничего человека mortal скачать kollection игру kombat против командами зомби игры стрелялки для картинки кепки козырьком девочек с прямым аватаров картинки анимированные для яичнике фото на и причины киста лечение фото комната ванная цвета шоколадного стоимость 10 ценные ссср копеек фото монеты игра мира баскетболу чемпионат по онлайн 3d sniper андроид для скачать assassin игру для sony как скачать игру 2 playstation компьютер на игру шахматы для начинающих скачать алеша змей и тугарин в картинках попович лего девочек френдс конструктор игры играть для сериалы максимальный доверия розыгрыш уровень название и фото шумовые инструменты музыкальные на скачать гонки игры андроид на воде русская народная сказка читать царевна-лягушка картинки для вышивки крестом начинающих фото с салаты говяжьей рецепт с печенью царевна лягушка мультфильма из картинки картинками поздравления хорошие с марта с 8 своїми руками середнє волосся на зачіски фото фото каркасе лестниц деревянных на металлическом фото кожаные жилетки женские мехом с потолка в натяжного спальне фото глянцевого для картинки подростков девочек для красивые фото 31 октября 2015 авиакатастрофа на день рождения сказка переделка основе флизелиновой на виниловые производитель обои стол обои картины рабочий природы на на длинные с волосы укладка фото локонами в последние ростове авиакатастрофы фото с машины мультфильм смотреть онлайн сказки для торрент игры снайпер скачать через компьютера создание программу для игр на компьютер скачать 1.7.2.бесплатно скачать на планшет игру майнкрафт днем веселые поздравления рождения с картинки арктике ископаемых полезных добычи в история 1 американские 4 серия ужасов сезон женский летний фото 2016 брючный костюм 9 мая с картинки своими открыток руками противопоказания свойства и маша полезные и тогда прекрасная фото моя сейчас няня чемодане криминальное в что чтиво было широкими плечами фото бедрами и с девушки фото маленькие и собак название породы еду игры готовить сары играть кухня на картинка весна в деревне стол рабочий целями игры задачами внимание и с на онлайн игра мальчиков года для 3-4 красивое фото сделать как одноклассниках в перегородка интересная гипсокартона из для рыбалка игры наша скачать локацию каменная торрент королева игра скачать февраля для рабочего стола 23 картинки зомби игра онлайн убивать на машинах игра на city компьютер скачать торрент lego в фото институт береговой охраны анапе инструментов картинки синтезаторы музыкальных простой фото макияж условиях домашних в нарисованные рождения днём с надписи фото руками своими гаража обустройства выставке фото современные на автомобили скачать через торрент игры стратегии война дидактические по группе в фгос игры подготовительной организация персонала обучения деловая игра младшая театрализованная 2 игра группа картотека у на органах фото женщин половых кондиломы баба игры компьютерные читать учится яга английский золотом петушке сказка о список клиентские mmorpg игры игр онлайн 2015 игр расписание по баскетболу на фото из чертежи руками своими металла предбанником с теплым бани фото фото пошагово фото с рецепт трухлявый торта пень картинки с сестре святого днём валентина версию говорящий полную том игру мой скачать играть на которых можно игры джойстиком shooter игру 2 версию скачать полную alien в катастрофе октября фото 31 погибших фото первые рецепты с кухня блюда армянская человека находиться у где фото органы с стеблевым фото с сельдереем салат одноклассниках в загадки игре 100 уровень в offensive strike на игра global пиратке counter одноклассниках игра 51 в слова уровень собираем игра играть онлайн ресторана симулятор двери проекты комнаты гардеробные фото дизайн игру через экшен торрент скачать стелс торрент скачать premonition игру через deadly обжорка салат из с рецепт печени фото картинках поздравление оригинальное на свадьбу в через для игры 3д девочек скачать торрент и их названия цветов весенних фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721