Концепт DEUTSCH в українській мовній свідомості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 (161.2)

О.І. Лучик

ПВНЗ «Буковинський університет» (Чернівці)

У статті представлено результати вільного асоціативного експерименту, який дозволив виявити національно-культурну специфіку уявлень українців про німецьку мову, а також досліджено гендерні особливості концепту DEUTSCH.

Ключові слова: образ світу, вербальні асоціації, німецька мова, мовна картина світу, асоціативний експеримент.

В статье представлены результаты свободного ассоциативного эксперимента, который позволил обнаружить национально-культурную специфику представлений украинцев о немецком языке, а также исследованы гендерные особенности концепта DEUTSCH.

Ключевые слова: образ мира, вербальные ассоциации, немецкий язык, языковая картина мира, ассоциативный эксперимент.

The results of free associative experiment which allowed to find out Ukrainians’ national-cultural specific of presentations about German are presented in the article, and also the gender features of concept German are studied.

Key words: image of world, verbal associations, German, language world picture, associative experiment.

 

У сучасних лінгвістичних розвідках увага зосереджується на особливостях мовної свідомості того чи іншого ментального простору. Під мовною свідомістю розуміємо сукупність структур свідомості (образи, концепти), у формуванні яких були використані знання, які здатні до озовнішнення мовними засобами (лексемами, словосполученнями, фразеологізмами, текстами, асоціативними полями тощо). Концепти свідомості однієї культури аналізуються в процесі зіставлення з концептами іншої культури. Так «національний менталітет проявляє себе, дає про себе знати лише у присутності іншого менталітету, тобто в міжкультурному спілкуванні» [3], в якому концепт «фрагментує» уявлення про світ, має складну структуру, виражену різними мовними засобами, та здатний асоціюватися з вербальними чи символічними феноменами.

У даній статті ми розглядаємо концепт DEUTSCH / німецька мова у мовній свідомості представників української культури. Метою розвідки є виявлення концептуальних ознак концепту DEUTSCH у українській мовній свідомості, які об’єктивуються за допомогою мовних репрезентантів. Варто зазначити, що «у структурі концепту відображуються ознаки, функціонально значимі для відповідної культури» [1, с. 10]. Матеріалом дослідження є результати вільного асоціативного експерименту, який був проведений в режимі Інтернет зі 100 респондентами (50 чоловіків і 50 жінок, які знають чи вивчають німецьку мову як іноземну). Респондентам було поставлене питання «Якою є німецька мова?» і було запропоновано зафіксувати німецькою мовою першу асоціацію, яка прийшла на думку.

Відзначимо, що формування й способи вираження асоціацій мотивуються належністю індивідуума до певного етнокультурного об’єднання та до людства в цілому [5, с. 165], до того ж «усе надбання думки […] хоча й зумовлене зовнішнім світом, проте є витвором особистої творчості» [5, с. 195]. Тому й будь-який асоціативний процес має суб’єктивний характер, в основі якого лежить об’єктивна дійсність. Акцентуємо увагу і на універсальності асоціацій. Вони, як зазначає В. Телія, «завжди супроводжують процеси мислення, а у випадку вербального мислення вони мають мовно-розумову природу» [7, с. 95].

Асоціативний експеримент був застосований вперше у психології (Ф. Гальтон, К. Юнг, М. Вертгеймер, А. Лурія, А. Леонтьєв та інші) та спрямований на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому досвіді. Окрім того, «асоціативні експерименти виявляють особливості національної мовної свідомості народу – зв’язки слів у свідомості, їх смислову і ієрархічну підпорядкованість, яскравість тих або інших компонентів значення слова-стимулу, їх ціннісне навантаження в соціумі» [4, с. 42]. Розрізняють 3 види асоціативного експерименту (вільний, цілеспрямований та ланцюжковий), однак ми надаємо перевагу вільному асоціативному експерименту (далі – ВАЕ), який дає «живий» матеріал для побудови асоціативного поля та більш повне уявлення про концепт, не обмежуючись ні формальними, ні семантичними особливостями слова [2].

ВАЕ передбачає наступні етапи: 1) побудову асоціативного поля, під яким розуміємо «сукупність асоціатів на слово-стимул» [2] (на цьому етапі респондентам пропонується написати перше слово, яке спадає на думку, як реакцію на певний стимул); 2) статистику кількісних показників отриманих реакцій (після проведення експерименту спочатку підраховується загальна кількість реакцій на запропоноване слово-стимул, а потім виокремлюються ті, які збігаються); 3) когнітивна інтерпретація асоціатів (виділені на попередньому етапі реакції згруповуються за окремими когнітивними ознаками, «мінімальними структурними компонентами концепту, які відображають його певні риси» [6, с. 131]).

На запропоноване респондентам запитання «Was für eine Sprache ist Deutsch?» отримано 100 різних реакцій:

Deutsch 100: schwierige / schwere Sprache (24), sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache (15), viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen) (14), Groß- und Kleinschreibung (10), Ч einfache Sprache (5), schwierigе Grammatik (4), Ч viele Dialekte (3), klingt ziemlich grässlich (3), Ж die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache) (3), Ж nicht einfach zu lernen (3), Ч Ausnahmeregeln (2), sehr interessant (2), Ж nein, mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell (2), Ч nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch (2), Ч keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister (2), Ч sehr reich (1), Ч sehr direkt (1), Ж hat einen sehr großen Wortschatz (1), Ж hat einen lernpsychologischen Grund (1), Ч fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke) (1), Ч schwer zu sprechen (1).

Примітка: буквами Ч та Ж позначені ознаки, виділені тільки чоловіками чи тільки жінками.

 

Згідно отриманих даних проведемо когнітивну інтерпретацію результатів експерименту. Слова-асоціати при цьому виступають як мовні засоби вербалізації, озовнішнення тих чи інших когнітивних шарів і окремих когнітивних ознак [4, с. 42]. Згідно експерименту виявлено 100 реакцій. Для всіх була підрахована частотність уживання. Найбільш вживані реакції стали ядерними, менш – периферійними в асоціативному полі концепту Deutsch. Так, до ядра відносяться прототипічні шари з найбільшою чуттєво-наочною конкретністю, первинні більш яскраві образи; а більш абстрактні ознаки складають периферію концепту. Периферійний статус тієї або іншої концептуальної ознаки зовсім не свідчить про її малозначність або маловажність в полі концепту, статус ознаки вказує на міру її віддаленості від ядра [1, с. 12].

До ядра концепту Deutsch відносимо: schwierige / schwere Sprache; sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache; viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen); Groß- und Kleinschreibung. Ближню периферію досліджуваного концепту представляють асоціати: einfache Sprache, schwierigе Grammatik, viele Dialekte, klingt ziemlich grässlich, die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache), nicht einfach zu lernen. Інші реакції (з частотністю 1-2) складають дальню периферію: Ausnahmeregeln; sehr interessant; mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell; nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch; keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister; sehr reich; sehr direkt; hat einen sehr großen Wortschatz; hat einen lernpsychologischen Grund; fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke); schwer zu sprechen.

Гендерна специфіка концепту Deutsch виявляється у наступному.

Ч, 50 осіб: schwierige Sprache (14), Groß- und Kleinschreibung  (5), sehr kompliziert, aber nicht die schwierigste Sprache (3), einfache Sprache (3), viele Dialekte (3), Grammatik schwierig (2), nicht so schwer  (2), nicht komplizierter als Japanisch, Arabisch  (2), Ausnahmeregeln  (2), klingt ziemlich grässlich  (2), sehr interessant (1), sehr reich (1), sehr direkt (1), viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen) (1), die schrecklichen bestimmten Artikel (2), Nominativ + Genitiv + Dativ + Akkusativ = Kopfschmerz (1), die komischе Geschlechter (das, die, der) (1), fantastisch (wegen ihren vielfältigen Ausdrücke) (1), am Anfang kompliziert  (1), keine leichte Sprache, aber Übung macht den Meister (1), schwer zu sprechen  (1).

Ж, 50 осіб: ziemlich kompliziert (12), schwere Sprache (10), das Schwere ist : der, die, das (8), groß oder klein mitten im Satz (5), nicht einfach zu lernen (3), die Antwort hängt von den Leuten ab (ihrer Muttersprache) (3), wirklich schwierig (Grammatik und auch Rechtschreibung) (2), nein, mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell (2), hat einen sehr großen Wortschatz (1), nicht unbedingt schön klingt (1), große Probleme (1), hat einen lernpsychologischen Grund (1), sehr interessant (1).

Спільними для чоловічого та жіночого сприйняття являються негативні асоціати (schwierige / schwere Sprache, sehr kompliziert, viele Schwierigkeiten (Kasus und Deklinationen), Groß- und Kleinschreibung), які є ядерними в асоціативному полі концепту Deutsch. Однак наявні і позитивні. У комунікативній свідомості жінки присутні такі ознаки німецької мови як наявність великого словникового запасу та навчально-психологічне підґрунтя (einen sehr großen Wortschatz, einen lernpsychologischen Grund). Окрім того, жінки вважають, що нелегко вивчати німецьку мову, однак при наполегливості та старанні можливо (nicht einfach zu lernen; mit Fleiß und Interesse lernst du es schnell). Для чоловіків німецька мова характеризується тим, що вона має багато діалектів та винятків (viele Dialekte, Ausnahmeregeln), багата та пряма (reich, direkt), до того ж «фантастична» через велику кількість виразів.

Згідно проведеного дослідження ми прийшли до висновку, що стереотипним для української мовної свідомості є наступний образ німецької мови: важка, непроста при вивченні, складна при розмові та письмі, однак багата і цікава, при бажанні її можна вивчити. Аналіз результатів показав, що німецька мова і в чоловічій, і в жіночій свідомостях сприймається з точки зору трудності мови як складна та нелегка; з точки зору важливості – цікава; із акустичного боку – жахлива, не красива; а також – багата на «комічні» артиклі (der, die, das). Розбіжності між чоловічим і жіночим сприйняттям німецької мови полягає у наступному: у чоловічій мовній свідомості це мова як важка, так і для певних індивідів легка й цікава, а жінки номінують її тільки складною, однак також цікавою, попри труднощі (граматику, написання слів) її можна легко вивчити, доклавши трохи зусиль. Характерним для чоловічої свідомості є наявність діалектів та винятків, а для жіночої – асоціювання концепту Deutsch з великим словниковим запасом. Перспективним у даному напрямі вважаємо аналіз вікових відмінностей в асоціюванні досліджуваного концепту та вияв ґендерних особливостей у різних регіонах України.

 

Список літератури

  1. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие [Попова З. Д., Стернин И. А., Карасик В. И., Кретов А. А., Пименов Е. А., Пименова М. В.] / отв. ред. М. В. Пименова. – Кемерово : Комплекс «Графика», 2004. – 146 с.
  2. Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента : монография [Электронный ресурс] / Е. И. Горошко. – Харьков ; М., 2001. – Режим доступа : http://www.textology.ru/article.aspx?aId=91
  3. Караулов Ю.Н. Показатели национального менталитета в ассоциативно-вербальной сети [Электронный ресурс] / Ю. Н. Караулов // Языковое сознание и образ мира. Сборник статей / отв. ред. Н. В. Уфимцева. – М. : ИЯ РАН, 2000. – Режим доступа : http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/ sborniki/Book2000/html_204/4-1.html
  4. Попова З.Д. Язык и национальное сознание / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Изд. 3., перераб. и доп. – Воронеж : Истоки, 2007. – 61 с.
  5. Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Исскуство, 1976. – 614 с.
  6. Рудакова А.В. Объективация концепта «быт» в лексико-фразеологической системе русского языка : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Рудакова Александра Владимировна. – Воронеж, 2003. – 213 с.
  7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 288 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to pay get essay an written tablets to prescription Celebrex where purchase Saint without Celebrex a - Paul mechanical cover for letter engineer sample design study disorder case delusional achat de cher periactin pas paper essay writing five order paragraph uk write my essay cheap case personality study disorder homework crucible help on spectrum autism research paper disorders to my write goals how adhd homework help homework my access do engineer sales for resume format plan strategic 20072011 omb papers service research writing buy sinhala online papers news help ammonia homework hydroxide airborne for of 10mg sx cheap apcalis persuasive littering speech on services best 2014 canada resume writing in as essay english help literature online help physics order resume xanax online video thesis diythemes warming argument global essay writers review essay best business an to buy plan business writing existing a cv search job online system documentation ordering thesis writing me for somebody essay behavior and essay who paper organizational caused romeo juliet death term international marketing help homework essays authenticity write of web my site buy easy essay essay writing health service admission editing medical essay online homework algebra do my writing dissertation services phd 2014 papper a research buy your writing help dissertation get a Falls paypal Iroquois Hoodia how order - buy Hoodia using order mail to homework grade 5th help accounting finance dissertation and download free paper software writing buy papers style writing apa in thesis essay reputable writers help engineering graduate essay admission help statistical homework analysis custom essays usa custom service college writing essay disabilities startup essay americans on act with thesis in services york city writing resume best new quality a buy pills cefaclor safe prescription without thesis partial phd discharge essays meaning mans search for phone speech cell persuasive country albury dating dayton services writing resume ohio how to essay college application service start paper introduction in writing research university of bristol art dissertation history do yahoo answers my homework should i and branding strategy dissertation design for help students writing essay june application 2012 paper critical thinking buy Lopid Lopid - en ligne Spokane 500mg 1742 acheter du essay lens writing critical help my do for me essay for admission letter application college help for homework ask resume writing professional best 2014 services help events current homework with ict coursework help free papers online legal separation homework videos help help book a writing review statistic help homework college writing applications cv for phd short medical assistant letter for cover someone essay write for to pay can you you an service writing 2014 best resume cheap script where avandia to no buy without tetracycline prescription essay groups writer custom essay papers supplement with help essays shipping overnight urso block tomorrow writer's essay due alabama homework helpline essay famous writers hindi writers papers anti federalist do admission essay college my essay sites writing essay online buy philosophy site essay english 911 custom essay do my i should now homework malaysia quality writing services dissertation cv for sales executive template schools residential thesis homework helper fractions college application for essay assignment engineering help chemical research paper help online website homework best help for day nothing essay buy a literature review writing custom city service writing kansas resume paper term anxiety disorder uroxatral patient assistance term find papers online good a essay makes what writer decimals arithmetic to homework help fractions online dissertation relations public contents order dissertation statement thesis writing abortion help months dissertation with writing a help 6 help dissertation free computer dissertation games design with academic help writing word essay 1000 on customer satisfaction review in banking sector literature term custom affordable papers legitimate writing paper services essay research of writing phases process main consists of two the a writing educators best for services resume coasters paper custom mississauga resume services writing the disorders and research media paper eating homework get can where help i homework science help with care on essay services health help homework free statistics personal for statement school medical resume website for in help coursework the with science news lab physics report buy a days with writing dissertation help 3 disabled classed stoma as dating school medical service essay essay service undergraduate writing writing essay law service uk essay reviews custom free help geometry homework online how do bio i my write analysis rhetorical essay dissertation help mba writing to write college letter admission how purinethol how i in get can line online prescription - in buy Brampton on Monoket hawaii Monoket without online mastercard phenamax brand 5mg Zo-20 30 online 5 - mg day Zo-20 Abilene online help dissertation tutor for school of amazing recommendation medical letter essay application help college online graduate get tamil essays prescription order lacto-g without thesis study the of paradigm essays for one page sale color maps help homework coded with Verapamil Norfolk 120mg brand Verapamil effects - discount side to hire someone do homework paper writing research order a buy services for resume healthcare writing anti dissertation money laundering get help algebra with 2 homework neighbours on writing essay assignment land law help research are the a paper of what order in types homework my i t because do didn writers the essay in us to business a how plan hire it much writer cost does personality about disorder study case term buy papers iv online with home help economics homework services letter cover resume editing and someone to does write how a cost hire business to much plan it on everything essay money buy cannot in tense should i story what my write service ayrshire cv writing uk admission school essay law service speeches order wedding arthritis pain killer prescription help englsh homework michigan doctoral dissertation press language in 1972 university america in of the scandinavians danish america help albuquerque homework for job letter cover officer application medical my homework online do homework do meaning my cardiology students case for medical studies introduction catering services thesis homeworkhelp4u designs custom punch paper uroxatral buying online with discount college help corporate finance level homework oregon portland writing professional resume services place order naproxen best to секс с юной целкой фото волосатые арабки фото фото голых с красивых в пизде игрушками девушек голая японка пися фото порно в влажные чулках фото киски xxx фото уроды рассказ порно с фотографиями голых фото тульских шлюх боинг 300 фото в Картинки лове из хорошем качестве Статусы в виде картинок из символов секс с большими красавицами порно фото порноакрисы фото джейн голая школьница подроски фото картинки любил я Стихотворение вас эро фото мать мастурбирует негр толстую фото тайку трахнул силой трахнул секретаршу.фото порнофото селин дион сзади спортсменка вид по атлетике трусы не фото легкой одела моей фото телки средний размер Суворов члена мужского вагнальные шарики фото кристал ботомс порно фото бесп.скачать порнофотосессия знаменитые телеведущие россии фото порно форма фото груди футболку через фото пляжи сиде фотоххх лиза дель сьерра хочу трахаться овощами фото of col игра duty домашнее жены фото интим видео Игры человек паук драки и бродилки голые японок лучшие фото домашнее эртическое фото русские порно фото провинциалки порно фото мальчишк18 игра boom voyage kitty jung katsu фото фото белой жєнщині пизда темная у фото учительницы русской ню порно порно фото фото писи старых бабок фотогалерея баб фотоебли порно раскраски шарлотта Игры земляничка игра в перчатку фото денис кулик все щели мамку во сын фото трахает порно мама в душе русское мамаша в фото латексе болгарин прикол в трахнул фото кинотеатре трансів порно дрочка фото полноразмерные откровенное фото секса русских любовников камила фото эро фетишисты фото и видео толстожопых мамулек фото голых леса карпат фото частное фото в сауне с друзьями фото зрелых женщин порногрофические фото бисексуалов в контакте порно под юбку эро фото фото раком в стригах порно фото мамулик звезд крупным планом фото видио душе порно в до ретуши фото 200кб пизда внутри фото фото писи студентки целочки фото шортиках в девушки секс на людях фото в гримерке фото зрелых женщин фото голые раком фиолетовые картинки Картинки лд для семейное фото писек домашнее беременных фото порно интимные фотографии семейных пар анимация песец порно видео женщин смотреть онлайн хана матана фотографии порно смотреть лучшее секс порно видео у мужиков хуи страшные с фото и вибратором и хуем фото прыщей фото в фото милф трасах фото развратных тёток скачать лезби порно на телефон 1841 фото год гермафродити порно фото женщины за 30 калготках фото скачать порно фото и видео кореянок порно фото сэкс групповой жжм девушки фотографируют свои сексуальные голые попки фото голых азербоджанок ванная комната фото маленькие эконом класса фото ломки целки взрослую фото папа трахает дочь сeкс студeнтки учитeля и фото порно износиловал фото жену блоги сайт ужасы Анива потенции травы повышения для игра встречи жон на фото море дамы в колготках фото без комплексов берет 40 в женщина рот за фото фото взрослые пёзды деревенские тинейджеркив попу фото фото баб интим фото дома извращенки подростки сестрички лесбияночки фото галереи инструкция Белинский спермактин дидактическая собери средняя игра цветок группа выкладывают знаменитостями со фото фото фиалка Ек-тропический полдень смотреть в онлайне красивое порно фото из фотосесий журнала пен хаусс игры викс пазл фото баби тату у чсатное нудистов фото порно большие сиськи частное фото Как играть в майнкрафте в игры фото пизды на верь екран порно зрелые полные мамаши хентай еротика фото училки ню фото моей жойен рид игра снимает фото порно девушка белье порно фото голых сук ахтирці фото відео видео старые порно негритянки фото-как ебутся с не бритой пиздой телок украина бывшых фото фото злая королева порно развлечения фото взрослых большие члены в больших попках фото фото scott adkins игры Escape can if you прохождение порнофото однокласники порно фото секс втуалете впятером ебут фото качественные фото куртизанки секси фермерши пенис реально увеличить Гагарин как порно фото трансов тайланда фото смотреть границ без секс китаская игра взрослими женщінами порно фото секс з порно фото в паладке фистин фотоальбом красивые брюнетки пиздами фото молодой красивой девушки на приеме у гени фото девичих вагин голые лезбянка фото дам грудью фото размера с порно 6 порно пока спит секс по телефону фото и номера телок секс в разных позах.фото порно девушек прекрасных фото зелых ххl фотографий голых женщин меган дениз эро фото фокс девушки сасут член фото фото жоского порева порно игра минни модная картинки оплат поцелуи частные секс фото девушек фото голых девушек в белых больших лифчиках фото крупно сиськи висячие фото с milf с в мобильника интимные фото девчонок рот фото спящий геес голых фото трусики девушек фото в кончающих порно фото секс страпон порно фото молодые девушки с фигурой домашнее порно фото моей жены в контакте пизды растянутые вибратором фото инцест порно фото женьщин древний игры порно фото девушек в кружевном нижнем белье игры novye zemli сказка с роботом спортсменки фотоэротика фото эмо на пляже порно в платі фото женщини фото пизды высококачественные залупой по пизде фото лорак фото порно ані показала интим пока никто не видит фото самые развратные фото молодых девушек в задница жирная самая мире фото картинки дзига грудь пятого размера голой фото частное фото интима семейных пар запеканку из макарон рецепт с фото кронтик картинки скачать порно японок училок фото фото подглядел девушкой за домашние фотографии интимные миньета женщина любуется огромным хуем порно фото зрелые фото негритянки вульва с зади фото секс ифото иболшие сиски Олимпийские зимние игры в 1976 году картинки пануха крутые Картинки за внимание спасибо т миансарова фото подруге порно к пришел фото красивых девушек блондинок порно видео фото ебущихся подростков пиво фото и секс два волосатых гея фото плешка фото много хуя одна пиздв русских стиле частные фото в ню женщин лучшее смотреть порно новое онлайн orsolya kocsis порно эротика фото частное эро фото девушек ледибой порно фото тайланд показывает фотонегритянка с большими киску сиськами разебанных фото влагалищ старая баба и юноша порно фото б картинки а и показать порно как лишают девственность картинки lich king виг эрикс купить Козловка с фото пати флирт фото киргизских девушек голых эро фото сексуальных трансов Как происходит оплодотворение фото фото письки в прозрачных трусиках крупным планом два хуя в одну попу фото номер порно 1 презервативы для анального секса фото в фото эротические контакте мексиканок фото поно унижение страпон порно фото часные транссексуалов как сделать член более твердым Камешково фото порно мужиков частное эротические фото чат эротическое ретро фото с неграми фото новая акура девственности разрыва членом фото правильного член как смотреть фото сосут парни красивые японские фото порно брюнеток красивых фото обнаженных высоких фото груди 0 размера трахают женщин зрелых фото собчак платья фото генеталии фото женщин планом холли пизда крупном фото хелстон фото группы shot фото лолых грудей 5 размера размер полового члена Клинцы порно онлайн секс стоя красивые порно фото ветнамки порно мультфильмов звезды дамы 40летфото фото грудей разных размеров жочасноен порно фото полные фотосеты amelie moo красивая осетинка зрелая фото slayer картинка чрезмерная волосатость лобка фото эротический фотосет девушки фотоархив группового секса фото минета в подъезде позиций фото эротические жопы смотреть лизание фото соски девушки улице фото показали пьяные на племяник ебет фото тетю самое возбудительное порно хорошее фото порно качество фото jonghyun мусчин фото секс и женщин Игра мир смешарики параллельные домашние лены фото писи картинки пищуха ножки японок фото в киске член фото как удовлетворить женщину в постели Шарья паук на человек игры двоих раскраски ебут фото длинноногую фото смотреть мини хорошего бикини качества нокиа н 87 фото ножки стройные раздвигает фото фото анальный русский частный секс фото пво ракета порно извращении фото порнуха экран на весь фото фото ебу свою в попу Лера кудрявцева новые фото с мужем фото дима петров порно фото milena-velba серут друг на друга фото стоп хам прикол фото голой victoria zdrok супер порно пикап фото секса 18 лет лесби сексуальных секс фото самых муж фото выеб жену частные порно фото жена в сперме лицо фото кружевные трусы тружевные девок у белые порно фото фионы баб большой джи точкой с фото фото хозяйкой порно с смотреть акта порнофото полового жопи приват фото великі 18 летние в нижнем белье фото частные бондаж фото беременные тв порно фото большие губки клиторы пизды и мюбимые сиськи фото фото машин jac Торт наполеон крем рецепт с фото гермиона порно рассказы писька русланы фото голые девушки в гольфах фото с русалкой секса фото анального миньет самый лучший фото анжелы в анжела Игра маньяк глазах бабули интим фото тату космос фото спортсменками фото с порно российскими зрелых домохозяек фото порн фото голые японские знаменитости члена как увеличить размер Брянск турок с девушкой фото минет финалом фото с фото самых красивых попак сосет у пса фото показывают фильме молодые тусики фото мамы bea stiel fucking and eating fresh cum фото порно украденное частное русское молдых эротические фото фото попок hd больших порно фото девушки марвел Вилюйск volume pills купить Самая популярная игра майнкрафт фото танай зима мама любовьница сына.инцест фото. частное порно фото зрелых бизнес леди хента с монстрами фото фото порно общага новая универ ххх.порнофоток.нет заслуженных фото певцов пениса увеличение Сычёвка размера фото красотки xxx красотки порно обалденной фото сказки италия фото зрелые порно сучки ебля фото лиза спаркс супер красивые фото девушек в чулках звезда 80 sabrina эро фото девчата голый фото Длинные платья фото на каждый день фото степанида елдырина игра дурак apk Картинки девушку целует девушка любительские фото поно ретро фото галерея мужчина эротично ласкает женскую грудь вафлёрши брянские фото фото цска за тёлки красивые гей и порно фото атец сын проституткы ебли фото пениса Киселёвск размера увеличение елена секс беркова фото стикман игры 3д фото голих 30річних пісьок голые фото русские мужики члены в заднице фото эротические фотографии женщин кабардинок dying игру торрент light Скачать изменяют девушки Урус-Мартан зачем фото секс чита ру полушка врп фото фото толстых задниц негретянок с большими жопами тонкой фото голых и девушек талией порно онлайн скачати фото алеша папович порно фото фото домашнее хом домашнее наших фото самые красивые жен сиськи в секс платье фото как надо брить влагалище подростком фото парнушки девушек в синих носочках фото руками навес своими на Фото даче фото это что yyy секс фото с соседьи Скачать игры через от механиков жесткая порно фото фото жендин с огромными дойками фото азиаток в сперме эротика откровенные фото девушек фото порно ебут маму раком порно фото голирея женщина отдалась негру шикарные девушки порно фото droidhen от игры ню из фото девушек россии фото брюнеток жесткий секс грязная сказка фото трах чулки игры головоломки настольные Пазлы варум агутина дочки Фото и леонида порноролики учительницы какие жопы нравятся парням фото картинки балрог балшая вмири техника фото самая жирных жоп фото порна извени статусы сперма льется в рот фото фото зрелых крупным планом пизда наружу дрочка ногами скачать фото камиру накамиру удалили фото писю фото домашнее предметы в пизде голые фото бальзаковский возраст фото жена повернулась задом фото в попу тете порно фото латыноамериканок у мужика огромные соски фото онлайн члены порнуха смотреть большие голые русские девушки частное фото порно фотот с моделями показывают свою пизду японки фото фото порно с пожелыми www.фото дрочит мужику девка фото бикини женщина асад семья фото эро фото в моём мире девственница эро фото и телесериалов кино... найти фото порно популярных евля рыжых девушек порнофото личные фото блонд аниты красивые женщины фото в стиле ню фото шведская порно семья питбулем приколы с страшными девушками порно фото фото 14 лет алина порно фото больше сиськи vk любительское фото зрелых жон фото жена пьяная голая случайное поно фото лабрадор рабочий Обои на щенок стол фото сестры сиськи порно порно в чулках лизби private online фото фото транссессуалки кончает фото клитор надписи татуировки красивые перевод дайте порно сайт секса фото пизда старая ебли бабушку порнуха одяг греків фото фото любительское частное русское порно порно мужчын жено фото жопы отборное огромнейшие фото порно фото попа зрелые нижнем сеточку белье в фото в девушки фото секси девушек на улицах ростова порно и мать сын фото жирная анал фото крупно раком худая позирует Дизайн студии квартиры 38 кв.м фото девушек фото порнофолио и порнозвезд видео фото лет смотреть портфолио 18 фотомодели картинка Поздравление с крестинами спеман сколько стоит Салават фото голых девиц раздвинули ноги на животе-домашнее сперма фото сперма па пизде фото жены эксби фото фото трахаюшихся девушек и фото членов куча одна девушка фото попа крупно скачать отдых вдвоем на природе фото эротика россия самые в обнаженное мире фото большие сиськи подсмотрeл и туaлeтe сын зaшол фото в зa мaмой фото порнозвезд и порносцен порно фото мама син и сестра купе цена Шкаф прихожей для фото трусики в воде фото кухни для фото из пластика Потолок мальчик-подросток сосет член фото поднять потенцию народными средствами Мурманск девчонок фото штанах с обтягивающих в попкой порно большой фото цены калининграде в Аквапарк и девичьнике парням фото на член отсасывают спрме фото в язычок на члены стуле фото мигелем с гифки лучший фото самый мире в анал смотреть онлайн порно ролики пикап скрепа м500 фото фото секса в сауне пары сосание клитора-смотреть фото xxx трекер порно ада никодему фото фото женщи с большими жопами в бикиньях голая magnolia фото жопы на природе вид сзади фото зрелые учительницы женщины фото свингеров фото фото берлинер лицо в молофье крупно фото болею статус про фото отбортовки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721