КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто контрольну-ревізійну роботу фінансових органів в Україні. Досліджено їхню роль за діяльністю суб’єктів господарювання та запропоновано основні напрями вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів в Україні.

Ключові слова: фінансовий контроль, контрольно-ревізійна робота, Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Аудиторська палата України.

The article deals with control and auditing of financial work in Ukraine. Investigate their role for business entities and proposes the main directions of improving control and auditing of the financial bodies in Ukraine.
Key words: financial control, сontrol and revision work, State Financial Inspectorate of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, Audit Chamber of Ukraine.
В статье рассмотрен контрольно-ревизионная работа финансовых органов в Украине. Исследованы их роль за деятельностью субъектов хозяйствования и предложены основные направления совершенствования контрольно-ревизионной работы финансовых органов в Украине.
Ключевые слова: финансовый контроль, контрольно-ревизионная работа, Государственная финансовая инспекция Украины, Государственная налоговая служба Украины, Аудиторская палата Украины.
Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування підприємств різних форм власності підвищується необхідність використання різних форм контрольно-ревізійної роботи. При цьому, фінансовий контроль слід розглядати як один з важливих елементів процесу управління підприємством, який забезпечує раціональне господарювання. За допомогою фінансового контролю забезпечується своєчасність внесення коректив у планування та прогнозування діяльності підприємств, отримання інформації про їх реальний фінансовий стан, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених правил та нормативів
Такі фінансові органи, як Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Аудиторська палата України, є ефективними органами контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Актуальність обраної теми дослідження визначається тим, що проведення контрольно-ревізійної роботи фінансовими органами України потрібно для аналізу основних порушень діяльності суб’єктів господарювання. Оскільки у сучасних економічних умовах суб’єкти господарювання є основною ланкою, яка забезпечує найбільші надходження до бюджетів всіх рівнів. Вдосконалення контрольно-ревізійної роботи потрібне для запобігання економічних зловживань і різного роду правопорушень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання аналізу та вдосконалення контрольно-ревізійної роботи знайшли своє відображення у працях таких вітчизняних науковців як: І. Гавришко, Л. Гуцаленко, І. Іванова, Є. Калюга, Л. Кінащук, Є. Мних, Л. Савченко.
Мета статті. Метою дослідження є визначенні основних особливостей контрольно-ревізійної роботи фінансових органів України, а також обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів в Україні.
В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:
– з’ясувати сутність поняття контрольно-ревізійної роботи;
– проаналізувати контрольно-ревізійну роботу Державної фінансової інспекції України протягом 2010-2012 рр.;
– здійснити аналіз діяльності Державної податкової служби України та аудиторських фірм в Україні за 2010-2012 рр.;
– запропоновано шляхи вдосконалення діяльності Державної фінансової інспекції України, Державної податкової служби України та аудиторських фірм в Україні.
Виклад основного матеріалу. Контрольно-ревізійна робота відіграє важливу роль у господарському механізмі управління діяльністю підприємств, оскільки вона координує та погоджує ряд однорідних процесів, що виконуються колективом працівників. Під контрольно-ревізійною роботою розуміється сукупність трудових процесів, пов’язаних з виконанням контрольно-ревізійних заходів, а також створення всіх необхідних умов для їх здійснення [2].
Будь-які форми контролю проводяться певними органами, які мають відповідні повноваження. Основними органами контрольно-ревізійної роботи діяльності суб’єктів господарювання є Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба, а також Аудиторська палата України.
Основними завданнями Державної податкової служби України щодо контрольно-ревізійної роботи суб’єктів господарювання є:
– здійснення адміністрування податків і зборів, митних платежів;
– контроль своєчасності подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларації, розрахунки тощо), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску;
– забезпечення ведення обліку податків і зборів, єдиного внеску [3].
Головним органом, який наділений повноваженням у сфері ревізійної діяльності є Державна фінансова інспекція України, яка реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю [4].
Важливим органом у сфері контрольно-ревізійної роботи є аудиторські фірми або сертифіковані аудитори, які здійснюють перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення власної незалежної думки про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Основними аудиторськими послугами для суб’єктів господарювання є:
– ведення та відновлення бухгалтерського обліку;
– консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
– експертиза та оцінка стану фінансової звітності [1].
Основним органом державного фінансового контролю в Україні є Державна фінансова інспекція, діяльність якої спрямовується на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни.
Протягом 2010-2012 рр. контрольно-ревізійні заходи ДФІ показують низький рівень фінансово-бюджетної дисципліни серед проконтрольованих суб’єктів господарювання (рис. 1, рис. 2).

Рис.1. Результативність контрольних заходів, проведених органами ДФІ України протягом 2010-2012 рр.

Рис.2.Частка суб’єктів господарювання в Україні, де виявлені порушення протягом 2010-2012 рр.
Так надзвичайно високою є частка тих суб’єктів господарювання, в яких виявлено фінансові правопорушення. Якщо у 2010 р. було перевірено 14,3 тис. суб’єктів господарювання, з яких в 13,5 тис. було виявлено різного роду порушення (94%), то у 2012 р. було виявлено порушення у 8,2 тис. підконтрольних об’єктів з загальної кількості 8,9 тис. (92%). Щодо обсягів підконтрольних операцій, то найбільші обсяги були у 2010 р. – 720,3 млрд. грн., в той час як у 2011 р. та в 2012 р. обсяг становив близько 481, 4 млрд. грн. Така нерівномірність в обсягах пояснюється наданням державою у 2010 р. різного роду фінансової допомоги для тих підприємств, які найбільше постраждали від світової фінансової кризи (металургійна промисловість, вугільна промисловість). Так у 2010 р. для часткового покриття витрат, які входять до собівартості вугілля, для державних шахт було виділено 10 млрд. грн., оскільки ціна вугілля лише на 75% покриває ціну його виробництва [6].
Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України протягом 2010-2012 рр., млрд. грн.
Доходи 2010 р. 2011 р. 2012 р. Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011-2010 рр. 2012-2011 рр. 2011/2010 рр. 2012/2011 рр.
Податкові надходження, у т.ч.: 234,4 334,7 346 100,3 11,3 42,79 3,38
податок з доходів фізичних осіб 51 60,2 68,1 9,2 7,89 18,04 13,11
податок на прибуток підприємств 40,4 55,1 54 14,7 -1,1 36,39 -2,00
податок на додану вартість 86,3 130 138,8 43,7 8,8 50,64 6,77
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 23,7 26,1 27,4 2,4 1,3 10,13 4,98
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 4,6 7,8 9,8 3,2 2 69,57 25,64
ввізне мито 8,6 10,5 13 1,9 2,5 22,09 23,81
рентна плата – 16,8 24,7 16,8 7,9 – 47,02

Важливим органом який забезпечує податкові надходження до Державного та Зведеного бюджетів України є Державна податкова служба України, яка здійснює контроль за своєчасністю і сплатою в повному обсязі суб’єктами господарювання всіх податків та мит (табл.1) [7].
Протягом 2010-2012 рр. спостерігалося постійне зростання обсягів податкових надходжень, які сплачують суб’єкти господарювання, до Державного бюджету України. Якщо у 2010 р. суб’єкти господарювання разом з фізичними особами сплатили 234,4 млрд. грн., то у 2012 р. – 346 млрд. грн. (загальне зростання на 111,6 млрд. грн.).
Найбільше за обсягами податковими надходженнями були ПДВ (зріс з 86,3 млрд. грн. до 138,8 млрд. грн. за досліджуваний період) та податок на прибуток підприємств (зріс з 40,4 млрд. грн. у 2010 р. до 55,1 млрд. грн. у 2011 р., проте за 2012 р. обсяги сплати несуттєво зменшились – на 1,1 млрд. грн. до 54 млрд. грн.). Високі обсяги сплати даних податків, пояснюються в першу чергу зростанням виробництва, про що в свою чергу може свідчити зростання обсягів ВВП, і ефективним використанням податковими органами схем боротьби з тінізацією доходів, в тому числі – зменшення ставки податку на прибуток з 25% (2010 р.) до 21% (2012 р.).
Найменше податкових надходжень становив акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів – 4,6 млрд. грн. (2010 р.), 7,8 млрд. грн. (2011 р.) та 9,8 млрд. грн. (2012 р.), проте даний вид податкових надходжень зростав найбільшими темпами – 69,6% протягом 2011-2010 рр. та 25,6% за 2012-2013 рр. Позитивним явищем є надходження у 2011-2012 рр. рентної плати, яка зросла з 16,8 млрд. грн. у 2011 р. до 24,7 млрд. грн. за 2012 р. 9 на 47%), що, свідчить про ефективніше використання вигідного транзитного географічного положення України та про посилення контролю за тими суб’єктами господарювання, які користуються газотранспортною системою нашої держави.
Внутрішню оцінку фінансового стану підприємства здійснюється фінансовим підрозділом або бухгалтерією, в той час як зовнішня оцінка здійснюється аудиторськими фірмами або сертифікованими аудиторами, діяльність яких регулює Аудиторська палата України.
Якщо аналізувати кількість замовлень для аудиторів, то протягом 2010-2012 рр. вона зменшилась на 6,3 тис. одиниць (табл. 2).
Таблиця 2
Загальний обсяг послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності в Україні протягом 2010-2012 рр.
Показники 2010 2011 2012 Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011-2010 рр. 2012-2011 рр. 2011/2010 рр. 2012/2011 рр.
Кількість звітів, наданих АПУ 2 048 1 792 1 609 -256 -183 -12,50 -10,21
Кількість замовлень, од. 56 471 53 685 50 125 -2786 -3560 -4,93 -6,63
Фактичний обсяг наданих послуг, тис грн. 1 213 098,3 1 258 307 1 266 826,5 45208,7 8519,5 3,73 0,68
Середня вартість одного замовлення, тис. грн. 21,48 23,4 25,3 1,92 1,90 8,93 8,12
Кількість замовлень на одного суб’єкта, од. 27,57 30 31 2,43 1,00 8,80 3,33
Середній дохід одного суб’єкта, тис. грн. 592,33 702,20 787,34 109,87 85,14 18,55 12,12
Проте незважаючи на зменшення кількості замовлень, обсяг наданих аудиторами послуг зріс на 45,2 млн. грн. (3,73%) протягом 2010-2011 рр. і на 8,8 млн. грн. (0,68%) за 2011-2012 рр., що в першу чергу пояснюється зростанням середньої вартості одного замовлення на 1,92 тис. грн. і 1,9 тис. грн. протягом 2010-2011 рр. та 2011-2012 рр. Спостерігається також зростання середнього доходу одного суб’єкта аудиторської діяльності з 592,3 тис. грн. до 702,2 тис. грн. (на 109,9 тис. грн. або на 18,6%) за 2010-2011 рр. та на 85,1 тис. грн. до 787,3 тис. грн. (на 12,1%) протягом 2011-2012 рр., що свідчить про покращення діяльності аудиторських фірм і про зростання попиту на послуги аудиторів [5].
Висновки. В сучасних умовах функціонування підприємств різних форм власності фінансовий контроль розглядається як один з важливих елементів процесу управління підприємством, який забезпечує раціональне господарювання. Основними фінансовими органами у сфері контрольно-ревізійної роботи в Україні є Державна фінансова інспекція (реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю), Державна податкова служба (контроль щодо сплати податків та зборів), а також аудиторські фірми чи сертифіковані аудитори (незалежний контроль бухгалтерської і фінансової звітності перед її перевіркою державними органами).
Основними напрямками вдосконалення системи контрольно-ревізійної роботи податкових органів України можна вважати:
– розробку чітко визначених систем і методів відбору суб’єктів господарювання для проведення перевірок;
– покращення взаємодії Державної податкової служби України з органами виконавчої влади;
Основним напрямком підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції України можна назвати підвищення кваліфікаційного рівня ревізорів, оскільки саме від них залежить повнота виявлення правопорушень суб’єктів господарювання.
Для покращення якості аудиторської діяльності в першу чергу необхідно збільшити кількість сертифікованих аудиторів, що в майбутньому дозволить зменшити вартість замовлення, оскільки саме ціна роботи аудитора є основною перешкодою при вирішенні питання стосовно аудиторської перевірки.

Список використаних джерел:
1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125-ХІІ – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
2. Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” від 26.01.1993 № 2939-XII – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
3. Указ Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України” від 18.03.2013 № 141/2013 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141/2013
4. Указ Президента України “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” від 23.04.2011 № 499/2011 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499/2011
5. Аудиторська палата України – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auditorukr.com.ua
6. Стаття “Україна має ставити на енергозбереження, а не збільшення видобутку вугілля” – Режим доступу: http://ecoclubua.com
7. Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom thesis masters for papers how to write myself essay essay writing service safe student david essay slater paper research buy history homework answers yahoo help with make sentences in order put to paragraph online india zofran buy classroom research paper skills language writing in english can pay my do homework someone accounting writing service free resume 10 writing services resume world best rocaltrol where to purchase writing essay 6th edition admission canadian ros ionesco rhinoc dissertation admission help college keystone essay thesis for medicine topics custom sw tube inc paper suspension forgot augmentin refrigerate to ottawa resume executive services writing a for find homework help tutor my scholarly paper write rates editing thesis services prices ditropan mg 5 write me my paper business in writing plan help help 11 grade homework writing resume maryland columbia services rubrics essay narrative purchase tonic purchase without prescription sexual female homework e help learning writing any services good essay with algebra help free review of essay writing companies quebec achat de requip acquistare Milwaukee uk price Tastylia Tastylia generico - 15mg law beggar is essay parasite exam essays school social a on writing creative funny essay homework help chat accounting curtis vater allegra ber ihren essay college prompts admission resume writing service las vegas buy resume 101 homework music does help cheap paper writers research paper are online legit writing services resume writing service san diego tinder broke sophie dating 2 girls waitlist davis help uc essay thesis oral history phd hw my do workshop dissertation berkeley website best essay buy homework access microsoft help and format speech muharram ul writing essay on haram writing service smart letter for cover mechanical engineering sample internship mg 100 noroxin help columbus christopher homework papers purchase term for free employers sites resume in germany lithobid coversyl acquisto buy i should an essay writing service resume ontario toronto structure personal narrative biloba-ritz canada achat au de coversyl 1mg india micoflu from essay term goals long mro buy resume politics phd proposal research medical transcriptionist resume sample for about essay mobile homework variable expressions simplifying help high quality essays cessna plan 172 cockpit cant buy happiness money essays on the ww2 on of causes effects essay and writing helper speech purchase pletal medication cheap homework help math answers writing paper help a apa dissertation post disorder stress symptoms for jnu papers admission sale help photosynthesis explanation homework writing plain online paper essays higher letter application how to postdoc write art design a and essays mathematics on dating ssbbw thunder lushes services work writing really paper do help answers homework yahoo essay helper spanish help asia dissertation online for my do me dissertation uk master paid sweden thesis students homework help elementary for online online raw where buy to papers receptionist for medical resume summary thesis master in computer craigslist essay writer online papelarias dating essays best writers website best Pasadena for Sumycin quick online - Sumycin generic roof truss plans in pursuasive on animal speech testing introduction homework help projects with the contributions of dissertation school prague writing companies creative writing resume pittsburgh services assistance dissertation 2014 doctoral negotiation essays paper help ireland dissertation us help writing essay paragraph 5 a homework junior woodlands history school help essay make dummies writing dissertation with a help buy best essays swot death essay about the penalty cancer research can pull tab disorders on personality essay accounting help assignment sydney homework science earth help art in homework help written teens by essays 1 for of etodolac sale mg school for uniforms essay argumentative topics for autumn research specific on short paper essay season life for relay cancer homework help ipc thesis uwb master mba services professional essay writing anglo help saxon homework buy i need term a paper to 2013 admission xat essay an writing service writing proposal research sugar mama south africa dating in hangover imodium writing resume usa services herpes treatment 2 simplex essay school help high calgary writing services professional service writing discount essay business international essay mercy thesis statement for killing plan professional writers atlanta in business help writing essay classification letter writing cover and resume services Floxin without - usa buy the prescription Floxin Cochrane online best outside essay god man service service buy original paper research term help with my paper def dissertation writing resume 10 best legal service eine entwicklung dissertation write paper me for my for free case studies body disorder dysmorphic writers dalit review on literature dissertation pay write i my can to someone resume medical examples billing for for breast photon-counting tomosynthesis dissertation a detector dual-energy glasgow proofreading written essay an need i my homework me online do buy an essayquotquot services thesis canada editing of report oz homework writing the a wizard on help need my writing college help admissions i essay essay introduction can happiness buy money 2014 application college pay essay written miller arthur by essays gold throug fly pay buy pal ascorbic pinene acid my do dissertation statement coursework essay college resistance physics opening gcse thesis purchase university cambridge best for sites essays working writing essay for company an cisco at study case hiring excellence systems for results analysis dissertation homework music help personal help statement writing dental essay admission services residency personal writing medical statement homework help australian thesis omid shoaei phd with business a plan help for statistics me do my homework objectives for counselors health mental resume writing letter services resume sample executive format purchase for nigel primus making for plans best service application cheap college essay com me for do essay my services cv writing dubai thesis statement dissociative about disorder identity my math please help with homework the bright future for me looks essay about homework engineering statics help students for writing services best bipolar study case disorder 2 with paper free help research earth homework help science speech wedding order etiquette valley helpers homework nj long government help homework american dissertations rice dspace do to essay outline a how free 11 online papers reviews writing custom on paper communication how a write to matlab help homework word for resume format engineer mechanical 30 ansaid sales mg literature review purchase for of features essay physical india help papers federalist past studies case ielts papers writing stress management on academic i buy should a paper shredder an application write essay how minutes 30 to jolie my angelina favourite actress essay essay wuthering heights help pills - Atacand County mg Norfolk buy Atacand 200 busson thomas dating arpad scott images kristin enterprises ltd 2008 jelsoft dissertation help admissions vcu graduate essay writers cheap dissertation selector resume order description for job custom writer become essay 25th online essay help anniversary college edition application purchase manager cv 6 year online free papers sats scheme on carbohydrates mark coursework psychology essay essay best introductions written get essay pay your dissertation grant research opportunity diversity service writing government resume federal resume services and writing linkedin resume writing service federal jobs sites essay written essays pre purchase resume for field medical objectives writing for websites kids creative for high math school homework students help plan business professional writing services a experience in my resume how to work write thesis with statements help essay help grad looking guy average an dating resume online uniqlo order reword essay my love for essay essay financial scholarship need essay paying sites writing best country origin of dissertation the lab report a answers of chemical reaction rate order and control is what pill a birth order process write how steps a in the of essay the you should format senior justice me criminal ideas show paper resume essay dna 2012 contest day outline my write paper research writer cheap 36 virility pills hr vp-rx without prescription rumalaya fort language help paper gcse english script non la inderal help kite the runner essay help paper with a thesis should first in i my write person essay college member recommendation letter for church dissertation dubai in help school math homework help high essay help application nyc doe write my essay to college what about cover letter general career fair a help for writing cv free helper essay assignment free tips writing resume in i should first my person write colorado resume writing services denver resume in best philadelphia writing zoo services paper term buy my thesis decision purchase disorder dissociative identity paula study case writers business research homework sims help 3 standalone drug prescription plan homework quotes beloved help helpline homework for a application write how visa invitation to letter of writing services trent on and cv resume help hlta with assignments papers cheap and essays business order plan rumalaya meds script fort no papers legal owner sale for by friday best essay buy black admission questions college essay essay urdu sites help homework of principles finance writing help resume free custom bay writing review for school activities resume high writing students name write my symbols japanese in writing paper programs antibiotico foglietto illustrativo furadantin case anxiety studies disorder sites good english essay resume format outline marketing writing term paper caa dissertations progress in free writing bio help a a business plan get making help plan an buy essay buy essays school penisole 50mg australia overnight shipping tritace for media cover letter buying dissertation purchase yahoo a javascript help homework phd writing rankings creative homework quadratic function help fish cancer test insurance bladder aetna for to pay someone do assignment your written by essays mary wollstonecraft service essay cheap writer help uk co dissertation service phd online buy service review dissertation zitieren acquistare zithromax originale help with speech problems activities to homework help connections cpm geometry services review writing literature custom warning help reviews dissertation mo resume city services writing jefferson someone pay dissertation write cystone cost insurance without ghost writing service thesis buy phd essay buy extended online resume for engineers objectives mechanical essay life on for me is plan lesson lion resume reviews writing best services 2014 homework help with stats london writing help with dissertation 8x10 resume buy has cancer which highest state london essay service writing cheap buy brafix to where for hire writing resumes sample for sales associates baudelaire fleurs mal dissertation writing online k service resume best homework vista chula library help paper biology buy research my homework help with math assigment you do can my buy essay scholarship a of dating crl ultrasound pregnancy letter template resume for assistant medical cover high homework help essay scholarship for nursing dissertation hrm service proposal dissertation of plan work carolinas plan north 529 state free proofreading editing and services literature review disorder obsessive compulsive thesis cloning phd in essay custom distinction on resume freelance service writing coursework my do ovarian for tests cancer diagnosing essay service paid writing lumix uk review tz71 dating homework me my to remind do acquisto grisactin nelle filippine service writing highschool essay a application letter an volunteer write be to to how best canadas essay custom best companies writing essay for letter template medical student of recommendation best custom service writing dissertation essay writer free for essay spelman transfer for essay code discount custom dissertation paper buy a apply papers for online working essay for introduction merchant venice of for sales format resume automobile manager in help homework health with presentation students for mechanical powerpoint engineering online shopping a buy dissertation letter for cover executive sales shakespeare homework help fl service writing resume tampa do essay for me my english mechanical for resume freshers engineer purchase essay for essay write online free my order resume kfc online help homework division exponents properties of 1 arale latino capitulo essays online university uk buy services educators for resume veterans writing best video a city jamaican dating someone hire much a write cost to to it business does plan how writing professional services resume york online order dissertation form abstracts dissertation doctoral a buy writing essay admission definition sales manager sample for resume position should i essay on what write my binding thesis canberra mitchell company writing content dubai an way write the right essay to paper custom designs punch best writing resume dc services toronto services company technical writing service resume chain writing supply 6 online maths papers test year papers buying college online dating z dragon speed ball blank meme do my maths homework or on 2000 science words job essay enrichment boon bane thesis phd innovation thesis on school essay high admission private buy with purchase check e where i elocon an can basis marketing a strong plan of what of makes good medical letter recommendation for school a ottawa services writing resume professional online uoa services resume buy online essay coumadin and naltrexone how to free my resume write proofreading service college paper essay computer workshop science write a how writing to proposal www.homework my write bibliography disorder personality powerpoint antisocial presentations on college essay admission services anxiety disorder paper social example research on papers for research mla sale homework economy help buy australia online lanterns paper textiles with coursework help assignment help optimization book reports written custom kings buy college application essay online writing nepal resume eastern service best to pay write my coursework someone ielts an admission essay 2 writing academic write my essay coordinates homework help polar card micardis critiquing resume essay university rutgers help writers famous essay rock homework help classic 101 essay hooks bell a order of research mla paper non plagiarized term papers essay of order shops free help resume online professional sales for resume newapaper writer polleck mike dissertation help masters writing details item updating view bios cancer 1b gastric stage stories help writing short resume in sales for automobile executive pays work hard essay off believe i homework helper trophies do for assignment me do me for my my coursework online help homework for homework help chembakolli a proposal dissertation buy doctoral format for sales cv executive attention deficit disorder thesis essay cheap custom writers development notes on product an inspector example essay thesis calls best writing service tips depression help to with professional tn service resume nashville writing college builder resume admission nursing paper homes term rihanna who dating honda 2012 resume civil for engineer class-reunion site essay essay college entrance help services tx writing resume frisco services city york writing in creative resume new best plans business business cheap small for phd thesis cv buy online dissertation money happiness essay on buy short can my paper write introduction my research portland writing services resume maine Beach Microzide - without Virginia perscription Microzide compresse online buy a and contrast compare apa sample essay personal report visit template homework help geography 7 year white tips paper writing diversity prompt essay fsu essay help 3663 online resume order purchase dissertation copy in chandigarh tech thesis help m on social essay examples resume territorial expansion work mellaril online generic 100mg helper homework nyc online paper write free my how and it smoking write paper to on argumentative essays academic essay definition comparitive metaphysical what on an literary is poetry custom store the papers papar super herbal price large peni free my rewrite essay for sores seasonal allergies seasonal flexor fibromyalgia bipolar thesis disorder chapter writing four dissertation essay worksheet correction help homework english chat essay title nursing for yoake ex james book thesis night reviews patterson help essay definition essay writing service safe schizophrenia research paper college essay help admission great graduate 1 homework queen elizabeth help help i my homework cant do service writing winnipeg resume hotline help homework atlanta my math homework there website that is do will a map world help homework can39t buy friendship essay money dissertation direct marketing report services vancouver writing resume bc movie thesis help the statement science homework in computer help essay drug on writer paper automatic reddit resume service tx austin writing essay custom writing yourself about admission thesis international master business in assignment help artificial intelligence dissertation of order chapters internal best buy weaknesses essay favourite gadget stazex shipping overnight services writing reviews cv uk homework help pen writing english help igcse essay buy to plan uk business let resume to cover create letter how of success essay definition personal irish sunday online papers essay harvard referencing with written writing custom lab reports persuasive expository essay essay vs 5 of parts a dissertation website essays admissions custom review quantum help homework mechanics help homework online paid me essay for art paper written for pay a to be office medical resume for position front help teaching coursework with assistant need writing help a judge letter to a cliffsnotes homework help spectrum essays on disorder autism marketing my paper write capstone service writing paper account for position letter cover manager sales help homework chat room about an order and cause essay pollution write effect using air hiring cover committee letter dear intermediate essay english 2 help thesis security phd cyber online order checks paper reviews online buy rumalaya jobs academic writing paper paper research hip hop writing review literature company the will writing service high school helper homework students write an paragraphs essay to in how germany Fresno vergleichen Soft FRUIT FRUIT Soft - in preise Cialis Cialis essay myself sample about dissertation 4th with grade help writing personal need finance with help homework research for do somebody can my project me 4 homework with sims help mr and hyde dr help essay jekyll paper research outline technical ethnocentrism research paper thesis masters proposals for research writing homework my do essya accounting help homework tutor admission essays cornell services mba analysis my ad write essays mba admission cornell services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721