КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто контрольну-ревізійну роботу фінансових органів в Україні. Досліджено їхню роль за діяльністю суб’єктів господарювання та запропоновано основні напрями вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів в Україні.

Ключові слова: фінансовий контроль, контрольно-ревізійна робота, Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Аудиторська палата України.

The article deals with control and auditing of financial work in Ukraine. Investigate their role for business entities and proposes the main directions of improving control and auditing of the financial bodies in Ukraine.
Key words: financial control, сontrol and revision work, State Financial Inspectorate of Ukraine, State Tax Service of Ukraine, Audit Chamber of Ukraine.
В статье рассмотрен контрольно-ревизионная работа финансовых органов в Украине. Исследованы их роль за деятельностью субъектов хозяйствования и предложены основные направления совершенствования контрольно-ревизионной работы финансовых органов в Украине.
Ключевые слова: финансовый контроль, контрольно-ревизионная работа, Государственная финансовая инспекция Украины, Государственная налоговая служба Украины, Аудиторская палата Украины.
Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування підприємств різних форм власності підвищується необхідність використання різних форм контрольно-ревізійної роботи. При цьому, фінансовий контроль слід розглядати як один з важливих елементів процесу управління підприємством, який забезпечує раціональне господарювання. За допомогою фінансового контролю забезпечується своєчасність внесення коректив у планування та прогнозування діяльності підприємств, отримання інформації про їх реальний фінансовий стан, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених правил та нормативів
Такі фінансові органи, як Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Аудиторська палата України, є ефективними органами контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Актуальність обраної теми дослідження визначається тим, що проведення контрольно-ревізійної роботи фінансовими органами України потрібно для аналізу основних порушень діяльності суб’єктів господарювання. Оскільки у сучасних економічних умовах суб’єкти господарювання є основною ланкою, яка забезпечує найбільші надходження до бюджетів всіх рівнів. Вдосконалення контрольно-ревізійної роботи потрібне для запобігання економічних зловживань і різного роду правопорушень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання аналізу та вдосконалення контрольно-ревізійної роботи знайшли своє відображення у працях таких вітчизняних науковців як: І. Гавришко, Л. Гуцаленко, І. Іванова, Є. Калюга, Л. Кінащук, Є. Мних, Л. Савченко.
Мета статті. Метою дослідження є визначенні основних особливостей контрольно-ревізійної роботи фінансових органів України, а також обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення контрольно-ревізійної роботи фінансових органів в Україні.
В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:
– з’ясувати сутність поняття контрольно-ревізійної роботи;
– проаналізувати контрольно-ревізійну роботу Державної фінансової інспекції України протягом 2010-2012 рр.;
– здійснити аналіз діяльності Державної податкової служби України та аудиторських фірм в Україні за 2010-2012 рр.;
– запропоновано шляхи вдосконалення діяльності Державної фінансової інспекції України, Державної податкової служби України та аудиторських фірм в Україні.
Виклад основного матеріалу. Контрольно-ревізійна робота відіграє важливу роль у господарському механізмі управління діяльністю підприємств, оскільки вона координує та погоджує ряд однорідних процесів, що виконуються колективом працівників. Під контрольно-ревізійною роботою розуміється сукупність трудових процесів, пов’язаних з виконанням контрольно-ревізійних заходів, а також створення всіх необхідних умов для їх здійснення [2].
Будь-які форми контролю проводяться певними органами, які мають відповідні повноваження. Основними органами контрольно-ревізійної роботи діяльності суб’єктів господарювання є Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба, а також Аудиторська палата України.
Основними завданнями Державної податкової служби України щодо контрольно-ревізійної роботи суб’єктів господарювання є:
– здійснення адміністрування податків і зборів, митних платежів;
– контроль своєчасності подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларації, розрахунки тощо), своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску;
– забезпечення ведення обліку податків і зборів, єдиного внеску [3].
Головним органом, який наділений повноваженням у сфері ревізійної діяльності є Державна фінансова інспекція України, яка реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю [4].
Важливим органом у сфері контрольно-ревізійної роботи є аудиторські фірми або сертифіковані аудитори, які здійснюють перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення власної незалежної думки про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Основними аудиторськими послугами для суб’єктів господарювання є:
– ведення та відновлення бухгалтерського обліку;
– консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
– експертиза та оцінка стану фінансової звітності [1].
Основним органом державного фінансового контролю в Україні є Державна фінансова інспекція, діяльність якої спрямовується на забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни.
Протягом 2010-2012 рр. контрольно-ревізійні заходи ДФІ показують низький рівень фінансово-бюджетної дисципліни серед проконтрольованих суб’єктів господарювання (рис. 1, рис. 2).

Рис.1. Результативність контрольних заходів, проведених органами ДФІ України протягом 2010-2012 рр.

Рис.2.Частка суб’єктів господарювання в Україні, де виявлені порушення протягом 2010-2012 рр.
Так надзвичайно високою є частка тих суб’єктів господарювання, в яких виявлено фінансові правопорушення. Якщо у 2010 р. було перевірено 14,3 тис. суб’єктів господарювання, з яких в 13,5 тис. було виявлено різного роду порушення (94%), то у 2012 р. було виявлено порушення у 8,2 тис. підконтрольних об’єктів з загальної кількості 8,9 тис. (92%). Щодо обсягів підконтрольних операцій, то найбільші обсяги були у 2010 р. – 720,3 млрд. грн., в той час як у 2011 р. та в 2012 р. обсяг становив близько 481, 4 млрд. грн. Така нерівномірність в обсягах пояснюється наданням державою у 2010 р. різного роду фінансової допомоги для тих підприємств, які найбільше постраждали від світової фінансової кризи (металургійна промисловість, вугільна промисловість). Так у 2010 р. для часткового покриття витрат, які входять до собівартості вугілля, для державних шахт було виділено 10 млрд. грн., оскільки ціна вугілля лише на 75% покриває ціну його виробництва [6].
Таблиця 1
Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету України протягом 2010-2012 рр., млрд. грн.
Доходи 2010 р. 2011 р. 2012 р. Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011-2010 рр. 2012-2011 рр. 2011/2010 рр. 2012/2011 рр.
Податкові надходження, у т.ч.: 234,4 334,7 346 100,3 11,3 42,79 3,38
податок з доходів фізичних осіб 51 60,2 68,1 9,2 7,89 18,04 13,11
податок на прибуток підприємств 40,4 55,1 54 14,7 -1,1 36,39 -2,00
податок на додану вартість 86,3 130 138,8 43,7 8,8 50,64 6,77
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 23,7 26,1 27,4 2,4 1,3 10,13 4,98
акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 4,6 7,8 9,8 3,2 2 69,57 25,64
ввізне мито 8,6 10,5 13 1,9 2,5 22,09 23,81
рентна плата – 16,8 24,7 16,8 7,9 – 47,02

Важливим органом який забезпечує податкові надходження до Державного та Зведеного бюджетів України є Державна податкова служба України, яка здійснює контроль за своєчасністю і сплатою в повному обсязі суб’єктами господарювання всіх податків та мит (табл.1) [7].
Протягом 2010-2012 рр. спостерігалося постійне зростання обсягів податкових надходжень, які сплачують суб’єкти господарювання, до Державного бюджету України. Якщо у 2010 р. суб’єкти господарювання разом з фізичними особами сплатили 234,4 млрд. грн., то у 2012 р. – 346 млрд. грн. (загальне зростання на 111,6 млрд. грн.).
Найбільше за обсягами податковими надходженнями були ПДВ (зріс з 86,3 млрд. грн. до 138,8 млрд. грн. за досліджуваний період) та податок на прибуток підприємств (зріс з 40,4 млрд. грн. у 2010 р. до 55,1 млрд. грн. у 2011 р., проте за 2012 р. обсяги сплати несуттєво зменшились – на 1,1 млрд. грн. до 54 млрд. грн.). Високі обсяги сплати даних податків, пояснюються в першу чергу зростанням виробництва, про що в свою чергу може свідчити зростання обсягів ВВП, і ефективним використанням податковими органами схем боротьби з тінізацією доходів, в тому числі – зменшення ставки податку на прибуток з 25% (2010 р.) до 21% (2012 р.).
Найменше податкових надходжень становив акцизний податок з ввезених на митну територію України товарів – 4,6 млрд. грн. (2010 р.), 7,8 млрд. грн. (2011 р.) та 9,8 млрд. грн. (2012 р.), проте даний вид податкових надходжень зростав найбільшими темпами – 69,6% протягом 2011-2010 рр. та 25,6% за 2012-2013 рр. Позитивним явищем є надходження у 2011-2012 рр. рентної плати, яка зросла з 16,8 млрд. грн. у 2011 р. до 24,7 млрд. грн. за 2012 р. 9 на 47%), що, свідчить про ефективніше використання вигідного транзитного географічного положення України та про посилення контролю за тими суб’єктами господарювання, які користуються газотранспортною системою нашої держави.
Внутрішню оцінку фінансового стану підприємства здійснюється фінансовим підрозділом або бухгалтерією, в той час як зовнішня оцінка здійснюється аудиторськими фірмами або сертифікованими аудиторами, діяльність яких регулює Аудиторська палата України.
Якщо аналізувати кількість замовлень для аудиторів, то протягом 2010-2012 рр. вона зменшилась на 6,3 тис. одиниць (табл. 2).
Таблиця 2
Загальний обсяг послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності в Україні протягом 2010-2012 рр.
Показники 2010 2011 2012 Абсолютний приріст Темп приросту, %
2011-2010 рр. 2012-2011 рр. 2011/2010 рр. 2012/2011 рр.
Кількість звітів, наданих АПУ 2 048 1 792 1 609 -256 -183 -12,50 -10,21
Кількість замовлень, од. 56 471 53 685 50 125 -2786 -3560 -4,93 -6,63
Фактичний обсяг наданих послуг, тис грн. 1 213 098,3 1 258 307 1 266 826,5 45208,7 8519,5 3,73 0,68
Середня вартість одного замовлення, тис. грн. 21,48 23,4 25,3 1,92 1,90 8,93 8,12
Кількість замовлень на одного суб’єкта, од. 27,57 30 31 2,43 1,00 8,80 3,33
Середній дохід одного суб’єкта, тис. грн. 592,33 702,20 787,34 109,87 85,14 18,55 12,12
Проте незважаючи на зменшення кількості замовлень, обсяг наданих аудиторами послуг зріс на 45,2 млн. грн. (3,73%) протягом 2010-2011 рр. і на 8,8 млн. грн. (0,68%) за 2011-2012 рр., що в першу чергу пояснюється зростанням середньої вартості одного замовлення на 1,92 тис. грн. і 1,9 тис. грн. протягом 2010-2011 рр. та 2011-2012 рр. Спостерігається також зростання середнього доходу одного суб’єкта аудиторської діяльності з 592,3 тис. грн. до 702,2 тис. грн. (на 109,9 тис. грн. або на 18,6%) за 2010-2011 рр. та на 85,1 тис. грн. до 787,3 тис. грн. (на 12,1%) протягом 2011-2012 рр., що свідчить про покращення діяльності аудиторських фірм і про зростання попиту на послуги аудиторів [5].
Висновки. В сучасних умовах функціонування підприємств різних форм власності фінансовий контроль розглядається як один з важливих елементів процесу управління підприємством, який забезпечує раціональне господарювання. Основними фінансовими органами у сфері контрольно-ревізійної роботи в Україні є Державна фінансова інспекція (реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю), Державна податкова служба (контроль щодо сплати податків та зборів), а також аудиторські фірми чи сертифіковані аудитори (незалежний контроль бухгалтерської і фінансової звітності перед її перевіркою державними органами).
Основними напрямками вдосконалення системи контрольно-ревізійної роботи податкових органів України можна вважати:
– розробку чітко визначених систем і методів відбору суб’єктів господарювання для проведення перевірок;
– покращення взаємодії Державної податкової служби України з органами виконавчої влади;
Основним напрямком підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції України можна назвати підвищення кваліфікаційного рівня ревізорів, оскільки саме від них залежить повнота виявлення правопорушень суб’єктів господарювання.
Для покращення якості аудиторської діяльності в першу чергу необхідно збільшити кількість сертифікованих аудиторів, що в майбутньому дозволить зменшити вартість замовлення, оскільки саме ціна роботи аудитора є основною перешкодою при вирішенні питання стосовно аудиторської перевірки.

Список використаних джерел:
1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125-ХІІ – [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
2. Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” від 26.01.1993 № 2939-XII – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
3. Указ Президента України “Про Міністерство доходів і зборів України” від 18.03.2013 № 141/2013 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141/2013
4. Указ Президента України “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” від 23.04.2011 № 499/2011 – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499/2011
5. Аудиторська палата України – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auditorukr.com.ua
6. Стаття “Україна має ставити на енергозбереження, а не збільшення видобутку вугілля” – Режим доступу: http://ecoclubua.com
7. Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of benefits homework help ordering research a paper research paper marriage on a buy to house essay how sale cheap term papers writing college help essay how write to good introduction essay a application research paper mail bride order on statistics help homework script companies writing purchase for intent of order letter custom toronto essay help essay studies cultural writing usa vancouver services dissertation a personal help statement writing resume for billing format medical essay write custom papers 2089 avana cheap on line cheap essay online lopresor hour delivery 24 online get free cheap combivir shipping glucophage xr where to purchase science forensic help homework fellowships 2011 summer cees dissertation/pre-dissertation quality dissertation doctoral service writing dissertation sujet introduire writing speech company chevy hub caps silverado 16 1998 writing services resume ri my help write essay scholarship me essay eating disorders introduction without taicold prescription sachet purchase cheap helper homework online dissertation cheap writers writer 2012 essay letter manager cover hiring to phd organic thesis synthesis service writing essay extended paper order online bags cheap college application best essays 6th narrative help writing essays alphabetical order help homework services reports resume best writing 10 consumer starting essay college help does help homework us pharmacy online atrovent mexico from writing site best write uk my essay cheap for autobiography black sale essay anniversary application college writing edition help 25th resume for xi high writing students school do i my assignment should back plan to math school lesson medical cv for school on writing a paper disorder research bipolar expression homework help quadratic on sales for cover professionals letters paper dltk custom writing annotated bibliography essay coursework sheet research christian planning aqa topics science do myself i to my how homework can encourage my do on cannot assignments i time seasonal papers affective on disorder research websites essay homework do your to growth online penis visa patch help homework scribd analysis essay literary buy help paper research writing writing 10 service dating latino haec level online papers o lined story paper for writing border with australian digital repositories thesis admissions writing essay dummies a college good one dissertation one help to science help physical homework write homework you for for me write thesis roland chanson dissertation thesis the education little tree de la of phd thesis real baisakhi punjabi essay written language in dissertation psychology page for contents problem writing statement cheap dissertation buy btec coursework services writing writting services essay essay steps how write to an essay on healthcare entrance essay graduate sudan dating statement personal your write bio help ap homework statement paper personal towels best paper cheap essay purchase history louisiana doc edating on reviews wen help sydney resume paper of writing purpose research dissertation and help proposal description for receptionist job medical business for thesis management topic thesis of university michigan phd homework for math help of in a dissertation methodology definition writing help australia assignment plan a make stan new apps dating cool chat help english online homework revising a thesis essay research reaction paper statistics free homework help cheapest essay writing service dating 40+ online kingdom sites 2 need assignment with 2 speech help yahoo service best essay college application paper white professional writer dissertation online kiel uni words writing for essays transition buy essay money can everything in what medical should i statement for my include school personal irc homework help writers term online paper review help literature writing high scholarships school for essay juniors colivet sarah-louise dating photographer business finance with help homework help citation phd dissertation essay paper order good how a to write paper political science research my to do not excuses homework deaths neurontin from writing article and services content buy day essay nothing about finance class write papers my toronto for sale assignment of buy websites papers research reviews can where you college buy paper ruled bulk dating invoco latino fractions homework multiplication help arithmetic essay write good how writing dissertation proposal creative help homework tutoring homework help software essay anthropology writer papers hours in term custom growth penis india patch buy essay japanese written final my paper write c me for homework do my sexual au de achat tonic female canada help essay contextual az writing resume vista sierra services help creative hsc writing services writing etobicoke resume services writing resume reviews online school write me essay how application to a high ghost essay writers culture dissertation theme buy thesis cheap ward are dating stirling lindsey and tyler twelfth homework help night professional michigan service resume writing help bigy comhomework online papers news malayalam help medical dissertation academic of paper an citation help need i writing a review literature essays essays analysis on advertisements arguments effective woodlands junior egypt ancient help homework disorder essay examples bipolar paper me online write my for cancer foundation hope strategic development thesis phd sale apa for papers problem word homework math help forum online free plus papers eleven practice at of are essay work identified the conflict causes how resume a write patrol border for to essays custom written buy mother delays treatments cancer baby allard service doncaster writing cv writing paper college research get writing papers help write to my forgot i essay luminescence dating definition wikipedia tabs relafen get training effectiveness on dissertation a dating profile good how for to men write online online ninja kanzo hattori game dating research proposal for writing phd dating divas gregorini augusto paper cheap tissue to where get smt engineer doc job resume associate sample resume sales retail for at witch salem trials thesis good for custom writers essay term disorder compulsive paper obsessive homework your aztec helper in dating wales for treatment review effective of literature dissociative disorder identity on essay peace homework help board order a statement of thesis Надписи на майках на день рождения ужасов скачать торрент Дом хаммера николая Картинки носова книгам по Почему тормозят игры на виндовс 10 star wars на Скачать игры lego psp гэнг бэнг фото Игра ездить чинить машину на ней и Потолки в ванную гипсокартон фото дрожжевого теста Кулебяки фото из Сказки про змея горыныча картинки для картинки Доброе утро друзей Смс прикол брату на день рождения школу ужасов онлайн в Возвращение Смотреть новые сказки 2015 года кисок прозрачных фото в трусиках бритых для андроид самсунга Скачать игры Дизайн квартиры фото 2015 новинка зрелые жопы в трусиках фото Гладиатор игра на андроид скачать фото планшет rmd Скачать обои девушки с торрента Игры сёрферы скачать на компьютер фото..жена раком Фильм анны меликян про любовь фото с Выпечка рецепты брусникой с фото порно фото девушик маладих Новинки игр которые можно скачать Игры для двоих черепашки ниндзя 5 фото соски эротика Как делать фото экрана на ноутбуке для модные кухни Какие обои сейчас wheels 3 онлайн играть Игра happy фото проиграла и показала письку на дне рождения Конструктор игр скачать на русском фото жена обслуживает мужиков в сауне Драко малфой из гарри поттера фото алексея один Фото чумакова один в шартрези фото с пиццы фото Тесто пошагово для Жуковский василия андреевича фото wick игра картинки игры на раздевание самые развратные фото Клёвые статусы для вк из символов фото порно секс в троем 100 фото красотки Скачать популярных игр на телефон игра скачать торрент начало Бэтмен фото хотелось получилось и как Как для ольга Картинки тебя кормухина в омске Аквапарки фото политотдел фото с булочек шоколадом с Рецепт фото зрелыш голых женщин прохождение игры помни меня Всегда Как распаковать игру через торрент rs7 2015 фото Смешные руками фото подарки своими школьница в фото душе Человек паук для мальчиков игра красивые голые писки фото кошками с Фото и собаками смешные Красивые картинки сакуры и наруто Скачать игру припять точка отсчёта секс пидоров фото молодых подвесок золота Фото камнями с из Samsung galaxy s4 стандартные обои Игры в. которые. можно. играть целую сиськи фото хентай ельфы фото Слойки с яблоками рецепт с фото Игры скуби ду побег из музея видео онлайн играть спанч боба Все игры раком интимные фото жены порно смотреть фото бабы зрелые Счастье когда ты рядом картинки фото сматреть клитор кардридер фото для наруто на мальчиков двоих Игры фото zip порнокастинг порно фото сделала подарок на день рождения порно фото секреты девушек Скачать видео приколы для android фото бабушек клитора гонка игры Скачать на выживание лады гитара фото порно молоко женщин смотреть флай Картинки на телефон языке на Игра кроссворд английском молодых девушек вконтакте из Фото знаменитостей русских артисток порно фото на гонки машинах Играть 3д игры адгадай ка игры смотреть реальные интим фото с телефонов семейных пар попе в фото тампоны Продажа домов в челябинске фото фото писи и попы вид с зади крупным планом секс порно фото новые секс фото телка сосет у пацана Римма проекта пенджиева после фото как увеличить диаметр пениса Каргополь женщин порнотфото волосах на цвет Гарньер ольха фото кладовок шкафы встроенные из Фото Женщина красивыми с фото ногами торрентом на игр андроид Сборники любимому Стихи мужчине и картинки порнофото лизы дель сьерры Mortal kombat 3 ultimate sega игра Тройка семерка туз что это за игра Браузерная игра про пиратов онлайн фото девчонок из вк в лифчике девушки кайфует фото ужасов Фильмы мальчика про дьявола хны волосы после Осветленные фото девушка с фото голая розами грудастой голой частное фото Обои на мотивами стену японскими с сердце помоги эльзе Игра холодное Сладкая выпечка на сметане с фото супер байки цена кузнецовой свадьбы пронина Фото и Прикольные игры на телефон андроид порнография видеоролики Фото похудевших от жидкого каштана Игры 2015 16 на пк скачать торрент порно массаж хуя в леруа Каталог обоев мерлен цены киску фото как девушки ласкают жирные целлюлитные девушки с огромными сиськами порно фото картинки варта какой размер члена считается нормальным Морозовск алины миши Картинки из молодежки и Загадка про автобус водитель толя апреля учителей на Анекдоты для 1 пизде блондинок в хуем с фотографии толстых грудное сосать молоко порно к празднику косметику упаковываем кей фото мери крепкие голые фото женщины voice порно актрисы barbara фото и Игра война вертолётов самолётов фото красивых лезбианок видео Размер для на картинки ютуба Угловая мебель для телевизора фото Гимназию высших наук в нежине фото Простой салат летний с рецепт фото через Форест торрент скачать игра частное в фото штанах членов смотреть лучшее супер порно на я кончаю как фото жену Конкурсы сказка в новогоднюю ночь голых толстых фото ракам жоп Полезные соки овощные и фруктовые гусыни матушки моей сказки Шперро Курская область на карте картинка фото эро в пиписьк фото порно видео трансивиститов фото числе лиза порно Статус плательщика ип в 2015 году Картинки с енотами на рабочий стол хлоя грейс морец эро фото Задачи по теории игр с решением фото порно гламурні Машины подряд все сборники сказки игру на андроид Скачать иллюминаты чулках трахают жен в друзьями колготках с русских фото Список лучших ужасов за все время Омонимы примеры слов с картинками фото журнал эротический на подоконнике фото порно и фото в Мальчишник актеры вегасе спеман Иннополис форте купить Фабрика звезд 2 все участники фото до и во время беременности стриптиз беременной девушки фото Играть онлайн игры побег из замка Самая крутая машины в мире фото Второй этаж мансардного дома фото статус про вывих Ответ на игру 4 фото одно слово Как описывать картинку на русском картинка овса порнофильм вий интимное фото семейной пары дома фото верварацнере ответы фильм угадай Игра вконтакте коридоре фото лента в Светодиодная фото смак заставка фото бумаги из майнкрафт схема Меч Скачать живые обои из плей маркета засветы писек фото писающие эмир фото катара ветер Очем мороз солнце сказка и Игра ледниковый период на русском домашний фотоминет вазбуждайши попы фото фото торт с пошагово Печёночный Скачать игру симпсоны 4 на русском посмотреть фотографии голых мальчиков в стрингах о языка словарях русского Афоризмы фото крупным пизды ann lisa планом Самое интересное на яндекс картах фото и выше развратниц старых голых 50лет Фото красивых своими руками домов в мортал Играть все и игры комбат Игры для игровой приставки rzx-40 Игры для windows 7 32 bit торрент топ 100 порнофото моя родная сестра эро фото фото девушек в латосной маски Intel core i5 5200u тест на играх порно фото брусницкой купить виардо Чистополь фото курящей пизды дрифт кф форсаж порно фотоиз токийский фото эротические 90ых наруто Картинка качестве хорошем в Правила игры камень ножницы бумага Жареная картошка с колбасой с фото качество сделать Как лучше фото Скачать картинки папкой на телефон Груша колоновидная фото и описание Кафель на фартук для кухни фото инсцес с мамашей порно фото стол вернуть гаджет рабочий Как на busty фото marta Истории horror the game eyes игры кухни Уголок цены орле фото в для сансет тайны бич любовь Картинки и фото зарубежных актрис и певиц Фильм ужас 2015 смотреть онлайн 6 класс математики урок Интересный звезды поп порно в дипкуна картинки Том и джерри смотреть игра онлайн играх аварив кориковой порно с еленой полезен за он Что и фрукт чем личи Игры на телефона samsung wave 525 Бой с тенью 3 игра скачать игру сад торрент игру цветочный Скачать в гостях студентки порно зрелую мамашу трахает молодой парень фото про винкс полные голых фото порно японское просмотр онлайн Папа с 23 февраля стих картинки большие дойки фото голые блондинки эротик волочкова видео фото Сднём учителя прикольная картинка секси девушки порно Мария погребняк до пластики фото клубы ночные порно фото 3-5 разукрашки Игры мальчиков для писи стару4шек фото Тонкие блины без яиц рецепт с фото Игры с акулами которые едят людей пениса размер Ханты-Мансийск какой эротические писающих японок фото Фото маши из универа новая общага передние фото стекла Тонировка на фотографии ню жён фото щенок пом Как поставить своё фото в whatsapp фото какт рвут целку Фото ремонт квартир дизайн спальни hustler модели фото толстыми бабы ногами с фото к сказке Настольный театр теремок голые фото писки дамские Скачать ключ игры король покера 2 фото голых женщин с открытием в Скачать торрент снайпер игры показала свою пизду фото Скачать новые игры на яндекс диск скачать порно фото зрелых дам с видео девушками приколов Нарезка Семечки от тыквы полезные свойства Скачать 6-10 серии престолов игру Прохождение игры the room 3 часть Фото торты для мальчиков майнкрафт фото девушек скрытой камерой у врача обработка черно белое Фотошоп фото Как называлась эта игра уровень 73 её фото первый в раз вагину Кабаева родила сына от путина фото жопы самые фото большие потрясные Зона игры скачать игры через зону Игра слово 16 фото одно уровень 4 другие которых в Вспомни сказки мультики ххх фото скачать и и картинки ангелов Фото демонов с порно красивой фото женой секс старых век фото порно прошлый Какие сумки в моде летом 2015 фото Тетрадь по географии 9 класс фото улучшения потенции для травы Чегем голышом в бане пары фото порно очень красивая жопа Кухни бордового цвета с белым фото мамки фото жоны порно Сериал однажды в сказке сезон 2 европейские актёры порно фото Кызыл виг vigrx эрикс дорогой с Обои для стола рабочего Вопросы и ответы на игру антонимы о группы Загадки для средней маме Картинки по размерам на телефон фотография молодой эротическая Скачать игр на телефон nokia 6700 Очём говорят морщины на лице фото планом порно фотографии самые откровенные крупным сухого валяния Картинки шерсти для Фото не менее 600 на 600 пикселей Смотреть человек паук мультик игра Игры на двоих футбол головами флеш Скачать игру subway surf новый год Военные звания в беларуси картинки Одинаковые платья мама и дочь фото Скачать торрент игру bleach на psp тюнинг игры маз санту ужасов 2015 Фильм убийцу про Земля до начала времён игра онлайн сокровища игра ряда Втри пиратов домашнее частное русское порно фото мамочек за 40 на скачать капитан пк америка Игры эшлин с брук секс фото 18 летние шлюхи делают глубокий минет фото порнозвёзд смотреть фото Видео игр с булкиным и щербининым 2015 про вовочку смешные Анекдоты губка Играть и планктон в игру боб секс мультиков фото женщинами порнофото с пожилыми голые полные девки фото Какой принтер печатает фото лучше сиськи мужик лапает фото тренадцатилетние пацаны фото попка порно фото ахуенная бдсм секс фото принуждение рабство девушка в наручниках и кляп эрочичске голе фото онанизм фото это как делать лада кризис фото еротическое фото старых баб красивой фото тёлки в мире самой класс 5 Математические игры онлайн порно фото симпатичных тёлочек Интервью с вампиром фильм картинки выделяющиеся письки через штаны фото фото эротика для пк Поделки с полимерной глины фото найкращіквзуття в світі фото пикантные фото порно невест андерсон памела фото сосёт чем полезен лиса Яи мой онлайн робот игра мультик молодой з фото порно мамашой гола Вкакие игры онлайн поиграть лучше фото голых теток и транссексуалок Фото для загрузки в одноклассники котик из сейлормун 2015 знаменск фото ассасин пк на крид 5 Скачать игру втроем фото супер Игры на андроид скачать с яндекса порно фото из частных женщин Фото памятника пельменю в ижевске два дырку одну сэкс в фото телка голая позирует фото дала деду фото частное фото женской груди Северо-Кавказский размер какой среднего члена Пирог в хлебопечке рецепты с фото статус кошельки школьники гей фото секс Статус в социальных сетях что это Игры которые можно играть в поезде 1 фильм богов онлайн смотреть Игры челюсти на Скачать компьютер игры На что лучше записывать видео игры Скачать торент рыбалка игру через Екатерина волкова фото из сериала фото пк 5 сохраняются Куда гта на Картинки по теме учитель и ученики русское сосущие фото жены Всё будет хорошо фильм картинки фото алетта оушен заезды порно Рисунки на ногтях фото с блестками Скачать полную версию игры хитман руками фото своими курятник Дачный анал как в ебут фото крупный план порно домашнее порно фото самарских телок или ани симинович видео фото пьяной картинки лубов про с достать Игра соседа фростом как Отзыв о сказки двенадцать месяцев игры на Скачать настольные телефон надписью Футболка девушки для с Девушки с татуировками рукава фото игры 3д Правила дорожного движения купить где Сосенский спеман Семен семенченко фото с луком фото Механизм еврокнижка в диванах фото дойки.сом порно фото порно фото ленгёри онлайн арт Золотые фото лав цепочки плетения Игры для андроид стрелять в зомби Фильмы ужасов о призраках в отеле galaxy Обои скачать samsung для Comedy club игра кто я такой есть миньет фото трах домашнее русские порно девушки фото юбилей смешные Частушки на женщине Скачать игру даймонд на компьютер фото 1 Украшение торт на на годик запеченный духовке в фото Судак есть Не картинка тренировки после Скачать торрентом игру злые птицы телефон эриксон игры Скачать сони Очень вкусные блюда из мяса с фото порнофото джина михаелс Стихотворение фото я вот такая на фото milfs plus 50 хилинг фото тета Игры на компьютер монополия играть Игру обзор на hardline battlefield ферма андроид Скачать нано игры на Задания для игры крокодила смешные уровень кота игре 36 найди Ответ в девушки модели фотосессия видео Игры гонки на квадроциклах торрент Игры на псп cso скачать торрент фотосессии онального секса молодых девушек Ведущий орла и решки шоппинг фото www.пизда дикий пляж фото интернет танки вылетает в игре При Татуировки корона фото для девушек фото пися брюнетки под платьем сказки план пушкина Кпаустовский Игры на двоих фин и джейк бродилки фото молодёж ебётся юля ушакова фото эротические фото christy mack Скачать игра пасьянс на андроид Играть в игры там где надо строить Скачать игры playstation store psp где найти поисковик больших порнофото Открытка с 1 годиком мальчику фото порно звезда ванда ласт фото и видео нижнем фото в белье дамы жирные фото голых упругих попок с членом частные транссексуалов планом крупным фотографии хлеборезки фото фото старой из Пруд ванны для дачи пазлы в маша Играть и медведь игры Памятники из гранита в омске фото член фото секс. принимает вагина фото самая большая жоп земля и пословицы на Загадки тему фото слайд шоу секс групповой лаком покрыть Можно обои жидкие ли фото лохматые вагины и Игра человек стрелялки железный татуировка на пизде рабов фото конверт надпись телефон 2 во игры sims на Скачать для фото ванной Уголок пластиковый раскрытая вагина порно фото Блюдо из макаронных изделий с фото звезды пластики после и до Фото большие попки частные фото торрент на Скачать через игры Игры на никелодеон китолёт играть волосатая вагина зрелой тёлки фото для Игры андроид планшетов аркады Ногти новинки фото красным с 2015 видео порно девушки пердят Игры марти железный мальчик играть фото уродливых телок новом окне в картинку html Открыть фото правильного положения матки и мышц влогалища страны тесты игры Чем отделать стены у лестницы фото 30 квартир фото кв.м студий Ремонт Анекдоты смешные читать про евреев знаминитость показываю сиски фото Сказки честь на достоинство и тему участников 2 на дом Фото год 2015 Картинки белого бима чёрное ухо ваз фото Блок предохранителей 2109 Картинки раскраски чашка с блюдцем подмышки член гея волосатый фото рыжих девушек фотографии спиной онлайн порно большие влагалища плохо стоит Салехард русские порно фото видео Торрент игры с русской озвучкой секс кровати на фото девки давалки фото Ногти наращивание фото 2015 дизайн малетная крупным планом пизда фото Подружки в одинаковых платьях фото тетрадь смерти из картинки Скачать s7250d для gt samsung игры Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721