КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статі розглядається поняття соціальної реальності, особливості соціальної реальності та конструювання соціальної реальності під впливом ЗМІ.

Ключові слова: соціальна реальність, інформація, ЗМІ, інтернет – мережа, медіа спільнота, соціальна система.


В даной статье рассматривается понятие социальной реальности, особенности социальной реальности и конструирование социальной реальности под влиянием СМИ.
Ключевые слова: социальная реальность, информация, СМИ, сеть интернет , медиа общество, социальная система.
In this paper examined the concept of social reality, especially social reality and social construction of reality under the influence of the media.
Keywords: social reality, the information media, the Internet – a network media community social system.
Пoстaнoвкa прoблеми.
Сучасні комунікаційні процеси в суспільстві розвиваються швидко і багато в чому вони є результатом інформаційної взаємодії. Сьогодні людина має доступ до необмеженої кількості інформації, що дозволяє їй «бути в курсі», актуалізувати себе і зробити власний вибір, а володіння інформацією дозволяє їй вибудовувати власне комунікативну поведінку з навколишнім світом.
Майже одночасно із своєю появою Інтернет впевнено запанував не лише в інформаційно-комунікативному, а й у загальному соціальному просторі життєдіяльності людства. Перебування і діяльність людей у створеному за допомогою Інтернет-технологій віртуальному світі спричинили появу нових феноменів: «мережевого» мислення, «мережевої» культури, «мережевих» комунікацій, «мережевих» спільнот, а також «мережевих» людей Homo virtualis, життя і професійна діяльність яких відбуваються більше у цьому віртуальному світі, ніж у світі реальному. Створений засобами Інтернету, первинно штучний віртуальний світ став для багатьох з них «реальнішим за саму реальність». У зв’язку з цим розгляд Інтернету лише як сучасного, інноваційного медіа видається нам надто спрощеним і поверхневим. Інтернет – це не лише певний простір інформації. Це принципово інший, додатковий вимір соціального життя людей, соціальне середовище, яке має свої ресурси, культуру, норми і правила взаємодії тощо і становить серйозну альтернативу традиційним, давно і добре відомим, «справжнім» соціальним середовищам.
Нині дедалі очевиднішим стає те, що Інтернет – і як медіа, і як альтернативне соціальне середовище існування сучасного людства – має величезні технологічні, соціально-психологічні й інші ресурси. Дискурси «безмежної свободи» (відсутності будь-яких кордонів і обмежень), «демократичності», «ресурсоспроможності», «довіри» тощо, які неодмінно «розгортаються» навколо Інтернету, викликають повагу до нього і підтримують його авторитет. Це дає підстави розглядати Інтернет не лише як чинник впливу на громадську думку, а як сучасну і самодостатню технологію її формування й реформування, а отже, привертає увагу соціальних психологів (як дослідників соціального життя людей і суспільств) і соціальних технологів (як активних і зацікавлених його конструкторів). Особливо це важливим є в підлітковому віці, коли вплив Інтернету є досить динамічним.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй.
Дослідження інформаційної діяльності як засобу формування соціальної реальності передбачає звернення до значного пласту наукової літератури. Окремі аспекти інформаційної діяльності стали предметом активної зацікавленості мислителів, починаючи з епохи античності. Зокрема, цієї проблематики торкалися Платон, Аристотель, Епікур, Тома Аквінський, Ф. Бекон, Дж. Локк, Г. Лейбніц, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель. Утім, їх напрацювання у контексті аналізу інформаційної діяльності не виходили за межі гносеологічної й онтологічної проблематики.
Аналіз феномену інформації вийшов на якісно новий рівень у 40-ві роки ХХ століття у зв’язку зі становленням кібернетики (Л. Баженов, А. Кітов, О. Ляпунов, І. Новік, Л. Петрусенко, В. Пушкін, С. Соболев, А. Урсул та інші). У філософській парадигмі проблема інформаційної основи мислення стала предметом зацікавленості Р. Авдєєва, Л. Баженова, А. Берга, Д. Дубровського, В. Дружиніна, Д. Конторова, І. Юзвішина.
У роботах сучасних науковців Л. Анпілогової, І. Бакланова, М. Сінєльнікова, О. Сусської, В. Уханова, П. Біленчука, І. Гришанова інформаційна діяльність визначається як соціально-економічний і науково-технічний процес задоволення інформаційних потреб людини.
Пoстaнoвкa зaвдaння. Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми й полягає у комплексному дослідженні сутності й специфіки інформаційних засобів (ЗМІ) формування образу соціальної реальності підлітків та інформаційної картини світу.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу.
Особливе занепокоєння викликає факт впливу сучасних засобів масової інформації (надалі ЗМІ) на молоде покоління. Те, що воно впливає сьогодні багато в чому негативно, вже не заперечує ніхто. Це підтверджується й існуючими дослідженнями і в цілому ситуацією в суспільстві. Хвиля насильства, зростання невмотивованої агресії, руйнування традиційних загальнолюдських цінностей, відсутність у молоді моральних орієнтирів, духовних лідерів, зниження порогу чутливості – все це не в останню чергу зумовлено сучасним станом засобів масової комунікації.
Далеко не все, що пропонують ЗМІ, позитивно впливає на підростаюче покоління. Комерціалізація засобів масової інформації витіснила молодіжну аудиторію з її інтересами на периферію медіаринку. ЗМІ значною мірою втратили свою виховну функцію, змінивши її на функції розваги і задоволення споживчих інтересів.
Психологи відзначають, що в деякі періоди історії і в деяких фазах свого життєвого циклу людина потребує нової ідеологічної орієнтації, інформаційного супроводу, так само, як в повітрі і їжі. «Молодь – якраз той період і цикл, який найбільш придатний для інформаційно-психологічних впливів». Один з найпотужніших механізмів впливу в нашому медіатизованому світі є засоби масової інформації. Не випадково сьогодні молодь називають медіапоколінням.
Парадоксальність сучасної ситуації полягає в тому, що при всій включеності молодої людини в медіасередовище, в її відносинах із ЗМІ спостерігається глибинний конфлікт. Відчуження ЗМІ від аудиторії, особливо молодіжної – факт, багаторазово доведений в різних дослідженнях. Результати соціального опитування, проведеного в 2005 році групою вчених (С. Цимбаленко, А. Шариков С. Щеглова) підтверджують, що засоби масової інформації в молодіжному середовищі втрачають свою значущість як джерело повної, достовірної та якісної інформації, в тому числі з найбільш гострих і складних соціальних проблем.
Характеризуючи сучасні ЗМІ з точки зору їх взаємовідносин з молодіжною аудиторією, коротко зупинимося на специфіці деяких видів засобів масової інформації, особливо інтернеті.
У будь-якому соціумі важко переоцінити значення підготовки молодого покоління до вступу в соціальне життя. Проблеми соціалізації молоді надзвичайно важливі як у періоди поступального розвитку суспільства, так і в епоху змін, зміни державно-політичного ладу, реформування соціально-економічних відносин. Але особливо актуальними для молоді стають питання пошуку сенсу життя, самоідентифікації в періоди, коли в суспільстві змінюються світоглядні установки, трансформуються ідеали і цінності.
Що стосується Інтернету як одного з видів ЗМІ, то варто вказати, що майже одночасно із своєю появою Інтернет впевнено запанував не лише в інформаційно-комунікативному, а й у загальному соціальному просторі життєдіяльності людства. Перебування і діяльність людей у створеному за допомогою Інтернет-технологій віртуальному світі спричинили появу нових феноменів: «мережевого» мислення, «мережевої» культури, «мережевих» комунікацій, «мережевих» спільнот, а також «мережевих» людей Homo virtualis, життя і професійна діяльність яких відбуваються більше у цьому віртуальному світі, ніж у світі реальному [5]. Створений засобами Інтернету, первинно штучний віртуальний світ став для багатьох з них «реальнішим за саму реальність» [2; 4]. У зв’язку з цим розгляд Інтернету лише як сучасного, інноваційного медіа видається нам надто спрощеним і поверхневим. Інтернет – це не лише певний простір інформації. Це принципово інший, додатковий вимір соціального життя людей, соціальне середовище, яке має свої ресурси, культуру, норми і правила взаємодії тощо і становить серйозну альтернативу традиційним, давно і добре відомим, «справжнім» соціальним середовищам.
Нині дедалі очевиднішим стає те, що Інтернет – і як медіа, і як альтернативне соціальне середовище існування сучасного людства – має величезні технологічні, соціально-психологічні й інші ресурси. Дискурси «безмежної свободи» (відсутності будь-яких кордонів і обмежень), «демократичності», «ресурсоспроможності», «довіри» тощо, які неодмінно «розгортаються» навколо Інтернету, викликають повагу до нього і підтримують його авторитет. Це дає підстави розглядати Інтернет не лише як чинник впливу на громадську думку, а як сучасну і самодостатню технологію її формування й реформування, а отже, привертає увагу соціальних психологів (як дослідників соціального життя людей і суспільств) і соціальних технологів (як активних і зацікавлених його конструкторів).
За формальним визначенням, що зафіксоване 24 жовтня 1995 р. Federal Networking Council USA, «Інтернет – це глобальна інформаційна система, частини якої логічно взаємопов’язані одна з одною за допомогою унікального адресного простору, заснованого на протоколі IP, здатного підтримувати зв’язок з іншими IP-сумісними протоколами, що забезпечує і робить доступним публічний і приватний комунікаційний сервіс високого рівня» [7]. На наш погляд, ключовим у даному визначенні є поняття «система», яке відображає глибинну і принципову сутність Інтернету. З погляду соціальної психології, Інтернет є не лише високотехнологічною технічною системою. Передусім це система соціальна, в якій першість має «людський чинник», а її функціонування і розвиток відбуваються за відомими соціально-психологічними закономірностями. Як належить соціальній системі, вона є, по-перше, відносно автономною, самодостатньою, здатною до самоорганізації, самоврядування й самовідтворення. По-друге, ця створена у віртуальний спосіб соціальна система виникла і функціонує в межах реальної соціальної системи (соціуму) і знаходиться у міцному системному зв’язку з нею (як окремий життєво важливий орган відносно автономно функціонує в тілі людини, але штучно перерваний зв’язок між ними означає кризу або й смерть організму).
Інтернет, як медіа, істотно і вигідно відрізняється від традиційних ЗМІ, по-перше, якісно новими способами збору, організації і збереження інформації, по-друге, невичерпними, ніким і нічим не обмеженими можливостями з оперативного інформування своїх користувачів практично з усіх питань, по-третє, безмежними можливостями для реалізації якісно нової, інтерактивної комунікації. Не випадково він посів важливе місце в національних інформаційних просторах практично усіх країн світу. Інтернет активно формує порядок денний, а разом з цим і свідомість людей, а його аудиторія стрімко зростає. У зв’язку з цим телебачення, яке досі практично не мало конкурентів на ринку мас-медій, опинилося в незвичній для себе ролі наздоганяючого[40; с. 47]. І хоч допоки йому все ще належить першість в інформаційному просторі, а його аудиторія поки що є більшою, ніж аудиторія Інтернету, проте часи його гегемонії назавжди минули. Нині телебачення змушене в умовах жорсткої конкурентної боротьби змагатися за свою аудиторію з більш сучасним суперником – Інтернетом. Воно запозичує в Інтернеті технології з налагодження діалогу і зворотнього зв’язку з аудиторією, але його можливості в цьому істотно обмежені об’єктивними (технічними) і суб’єктивними (психологічними) чинниками, і тому ці спроби часто виглядають досить штучними. Наприклад, коли телевізійний ведучий закликає телеглядачів: «Телефонуйте нам просто зараз, ми у прямому ефірі!», то це зовсім не означає, що зателефонують саме ті, кого порушене питання найбільше турбує, чия думка має соціальну цінність і могла б отримати резонанс у суспільстві. По-перше, телеглядач, який є «пасивним» за визначенням, не звик до такої форми взаємодії з телебаченням і не поспішає щось змінювати. По-друге, після кількох невдалих спроб зв’язатися з телеоператором він, як правило, облишає цю ідею. По-третє, як свідчать дані масових опитувань, більшість глядачів не довіряють ані телебаченню, ані «прямим ефірам», вважаючи їх черговою «виставою» (або й «підставою», як це буває в багатьох вікторинах і телешоу), а тому – через спричинену негативним досвідом недовіру і через сформовану телебаченням пасивність – вони не включаються в неї, як у подію, а просто за нею спостерігають. По-четверте, кількість дзвінків і тип реципієнтів, що телефонують, істотно залежать від авторитета телекомунікатора тощо. Отже, інтерактивна комунікація, яка становить головний принцип організації інформаційно-комунікативного простору в Інтернеті і є для нього природною й ефективною, на телебаченні впроваджується з ускладненнями і виконує там допоміжну роль [12; с. 92].
Принципово по-різному розв’язуються в Інтернеті і на телебаченні питання про створення сукупного тексту, формування порядку денного, авторські права, авторитети та деякі інші. У створенні сукупного Інтернет-тексту і формуванні порядку денного в Інтернеті ініціатива належить не окремим авторам, в чиїх руках знаходяться матеріальні й адміністративні ресурси (і ними «замовляється музика»), а величезній кількості рівноправних авторів (без вікових, соціальних, ресурсних та інших обмежень). При цьому більшість співавторів Інтернет-тексту можуть залишатися анонімними. Створений в такий спосіб Інтернет-текст і сформульований спільними зусиллями аудиторії порядок денний відзначаються: 1) оперативністю і динамічністю; 2) плюралізмом, незалежністю від «формату»; 3) узгодженням з інтересами і потребами аудиторії; 4) точнішою репрезентацією існуючих у суспільстві проблем; 5) споживанням і керованістю в режимі реального часу (Real-time management); 6) здатністю підтримувати безперервний множинний діалог усіх з усіма; 7) створенням відчуття причетності до особливої Інтернет-спільноти; 8) високим потенціалом довіри; 9) здатністю викликати відчуття самостійності і «неманіпульованості» тощо. Головним авторитетом в Інтернеті є сам Інтернет, і він істотно потіснив усі інші – авторитет держави, влади, інших медій, інститутів соціалізації, сім’ї, книги тощо. Ус е це створює високий потенціал залучення до Інтернету і дає підстави розглядати його як унікальне середовище, в якому можлива реалізація принципово нових соціальних зв’язків і моделей комунікації, які, на думку В. Бебика, сприяють відкритості і демократизації суспільства [1].
Інтернет-середовище має свою культуру, яка за рядом ознак нагадує культуру постмодерну, про яку говорили М. Фуко, Р. Барт, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє і яку А. Моль називає «мозаїчною» [6]. «Мозаїчність» характерна і для телебачення, однак телебачення все ж більше тяжіє до традиційних, створених гуманітарною культурою форм. Продуковане телебаченням знання є відносно структурованим і цілісним, а пропонований ним порядок денний частіше намагається повернути глядачів у просоціальне, санкціоноване державою русло (через висвітлення соціально-політичних подій державного значення у випусках новин, культурно-просвітницькі програми тощо). Натомість культура Інтернету і розміщені там знання є значно більш множинними, фрагментарними, не узгодженими між собою і складаються не з понять, а з візуальних символів і метафор. Це спричинює перебудову пізнання і свідомості, появу нових (віртуальних, але не менш реальних) спільнот (Інтернет-комьюніті, за М. Кастельсом) [4]. Інтернет-спільноти, об’єднані спільними мережами і спільними інтересами, взаємодіють і цілком комфортно почуваються в штучно створеному віртуальному середовищі, яке задовольняє майже всі їх потреби. Можливість перебувати одночасно в двох середовищах – реальному і віртуальному, з одного боку, розширює перспективи для «свідомих» користувачів, а з другого боку, розширює можливості для маніпулювання свідомістю інших, менш свідомих користувачів, і це маніпулювання в Інтернет-середовищі є значно більш прихованим і витонченим [3].
Визначення Інтернету як соціального середовища дає підстави говорити про притаманний йому, як будь-якому середовищу, потенціал впливу на тих, хто в ньому перебуває. Визначення його як технології («know how») дає підстави говорити про високу ефективність цього впливу.
За світовою тенденцією, в усіх країнах світу розвиток Інтернету відбувався в напрямах: 1) від середовища спілкування вузького кола фахівців до засобу масової комунікації в світових масштабах; 2) від сховища і джерела інформації до потужної технології впливу на формування громадської думки не лише Інтернет-користувачів, а й населення в цілому. Так, в 1992 р. український Інтернет виокремився як самостійний сегмент інформаційного ринку. Згодом, коли вітчизняна Інтернет-аудиторія сягнула за півмільйона і почала становити комерційний і політичний інтерес (що збіглося з парламентськими виборами 2002 р.), Інтернет став апробуватися як чинник впливу на громадськість з метою формування політичних і електоральних її уподобань. Президентська кампанія 2004 р., на думку В. Зливкова, «увійшла в історію як перемога новітніх інформаційних технологій над адміністративним ресурсом» [3]. Впровадження Інтернет-технологій з метою управління громадською думкою активно здійснювалося й під час парламентських виборів 2006 р.: в Інтернеті з’явилися нові молодіжні сайти («Вільний молодіжний портал», «Молодь діє», «Обирай-2006» тощо) та Інтернет-проекти («Ідеальна країна», «Електронна демократія», «Знаю» та ін.), які не лише інформували, а й активно залучали користувачів до політичного життя. А нині практично кожна політична сила намагається підтримувати зв’язок з потенційним електоратом в режимі он-лайн. Могутній потенціал Інтернету як соціальної технології в Україні допоки залишається не реалізованим, проте темпи, якими він «включається» в національний інформаційно-комунікативний простір, і реальна віддача від цього включення дають підстави думати, що скоро країна стане свідком його сили і впливовості.
Як висновки зазначимо, що Інтернет являє собою створену у віртуальний спосіб відносно автономну соціальну систему, яка існує в межах реальної соціальної системи (соціуму) і знаходиться у системному зв’язку з нею. Системними ознаками Інтернету, як соціальної системи і соціального середовища є, з одного боку, безмежна свобода, абсолютна безконтрольність, фактична некерованість ззовні, а з іншого – висока ресурсоспроможність, самодостатність, здатність до самовпорядкування, самовідтворення і самовідновлення.
Також, Інтернет має ознаки соціального середовища, яке задовольняє більшість інтересів і потреб користувачів, в тому числі й потребу в соціальній активності, і тому становить серйозну (і часто більш прийнятну) альтернативу традиційному соціальному середовищу. Це спричинює високий потенціал залучення і впливу на користувачів і тих, хто знаходиться в спільних з ними соціальних мережах.
Виснoвки тa перспективи пoдaльшoгo рoзвитку.
Зростання обсягів і ускладнення структури інформаційних потоків, циркулюючих в інформаційному суспільстві, визначають зміст і вектори трансформацій структури людської діяльності по задоволенню перманентно зростаючого інформаційного попиту особистості та суспільства. Інформація набуває соціальних та економічних функції капіталу, а рівень знань стає вагомим фактором соціальної диференціації; інформаційна діяльність, що передбачає засвоєння зростаючих обсягів різноманітної інформації, трансформує свідомість людини, вимагаючи для застосування все нових інформаційно-комунікаційних технологій постійного підвищення її інтелектуального рівня. Рушійною силою ЗМІ є інформаційна потреба як важлива складова системи суспільних потреб і соціальної діяльності. Специфіка інформаційної діяльності виводиться з того, що вона, з одного боку, найефективнішим чином вгамовує інформаційні потреби особистості, а з другого, – продукує нові подібні потреби.
Новітні комунікаційні технології змінюють форми соціальної взаємодії, способи виробництва, збереження і трансляції знань, виявляють необхідність визначення людської діяльності як свідомого процесу духовно-творчого виробництва матеріальних і духовних благ для буття людини, її саморозвитку і самореалізації з врахуванням специфіки ЗМІ: сьогодні інформація стає ресурсом для людини з відповідним інтелектуальним рівнем.
Разом із тим, інформаційне суспільство змінює когнітивні аспекти людської свідомості. Понятійне сприйняття замінюється образно-сенсорним, фактично відбувається повернення до когнітивних структур архаїчного світогляду. Носієм знань в інформаційному суспільстві є не поняття, а образи – носії безпосереднього сприйняття. Поняття несе в собі досвід суспільства у знятому вигляді. Перцептивний образ як форма мислення обмежує знання досвідом індивіда. Індивід перетворюється у перцептивне створіння, абстрактно-логічне мислення якого не є в такому разі масово необхідним – відбувається деінтелектуалізація особистості.
Змінюються ціннісно-мотиваційні та етичні орієнтації індивідів. Виникає споживацьке ставлення до знань як до чогось, що споконвічно існує, що можна лише знайти, «законтрактувавши» з його носієм. При цьому позитивною рисою особистості стає здатність сприймати інформацію. Необмежений і неконтрольований вплив інформаційних процесів сприяє формуванню одномірних людей типу Homo informaticus, які відсутність духовної та суспільної активності підміняють їх віртуальною симуляцією.
Під впливом ЗМІ відбувається зміна картини світу: оскільки інформаційне суспільство має планетарний масштаб, воно передбачає глобалізацію та безпосередню перцептивну відкритість просторово-часового континууму. Відтак, минуле – сучасне – майбутнє перетворюються з хронотопу на атрибут просторового уявлення. Час як основа організації людської діяльності втрачає значення. Минуле для індивіда в кіберкомунікативному просторі існує десь поруч в соціальному континуумі. А те, що неможливо сприйняти чуттєво-образним шляхом, практично не існує. Таким чином, світ у свідомості «інформатизованої» людини стає нескінченним практично незмінним просторовим континуумом.

Списoк викoристaних джерел:
1. Herring S.C. Two variants of an electronic message schema / S.C. Herring // Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives. – Amsterdam: J. Benjamins, 1996. – 106 р.
2. Агафонов А. Ю. Исследование Я-концепции учащихся подросткового возраста как средства качественной оценки образовательных систем.//Автореф. дис. канд. психологич. наук. Казань – 2000. – 24 с.
3. Баттерворт Дж. Харрис М. Принципы психологии развития. М.: Когито-Центр, 2000. – 350 с.
4. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік-рилейшинз: Монографія. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.
5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М.: Просвещение, 1995. – 352с.
6. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Вид.дім «Шкіл.світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
7. Вакуленко О.В. Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості // Соціальний працівник – 2005. – вересень. – С. 14-18.
8. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологической зависимости от Интернета // Психологический журнал. – 2004. – № 1. – С. 90-100.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on research buy papers best essay writing services graduate statement school personal medical example of for a reviews essay your do we permutations help combinations and homework logarithms homework numbers help prime romanorum online pontificum dating regesta my biology day answers with perfect off questions essay ap essay college help essay in nj position email for letter sales cover the in uk my essay write university essays for open sale original paper writing psychology my write paper mario help paper with services cheap writing online academic essay service writing nordin thesis niklas phd research help paper a writing anxiety research paper on us writing melbourne service cv write paper online my free research a summary essay writing help breast related cancer to thesis custom help paper research of mg 25 affects side altace admission for essays college help essay reviews pros writing help university for essays 24 buy usa urso 7 pharmacy service on dogs essay dissertation american relations arab support financial experts dissertation studies made biblical paula dawidowicz easy reviews on thesis literature statement master the thesis problem of help essay short writing sleep speech on disorders informative essay required writers mla how college high students and does help school essay essay program effect most cause common and prompts space where buy to dissertations find without aquanorm prescription buying narrative buy a essay writing online best service resume xenia help letter a writing essay poetry ap help lit essay hugh gallagher callege admission online ordering system literature review of homework my i will do mail cheap without naprelan order prescription online write the to papers bio college best how buy ehic dating uk card free obama barack essay on medical 10 best resume service writing essay thesis caulsal statements abortion on research outline for ysis papers essay uk writing companies homework 4 grade help cambridge services essay free service paper writing resume services professional harrisburg pa writing mannitol lidocaine inositol companies research writing essay writters cheap essays on war ways an to essay conclude review essays buy custom resume writing cost services writing admission essay friend to a letter help homework algebra holt 1 essay service canada with need papers help term writer paper goo homework statistics solutions order any assignment of kind buy essay rosa parks writing school graduate paper life writing topics for speeches grade creative 3rd motivational for plans health pos care united cover manager hiring sample letter line homework live help resume how phone a my on make to i my someone can do essay me to where for get sample receptionist for resume medical phd environmental economics thesis metric help system homework medical for essays college school term mla paper style for sales sample letter writing online academic jobs express resume online order buy essays analysis to fractions help adding homework school essay admission service questions law with help to depression tips college to buy best site essay paragraph 5 writing help essay help homework org thesis masters to a write how rights intellectual property thesis on phd my online coursework do for my english write essay me jobs homework help sydney my admissions college write essay live help homework disorder on essays spectrum autism buy uk psychology essay my for me assignment you do can help homework brazil rwanda essay hotel philosophy papers reaction on acheter cher pas voltarol research paper buy a online urgent coursework buy to professional hyderabad writing resume in services write university my paper and essay college writing admission answers questions essay religion resume christianity components of peace an and effective my oops homework to forgot do i what writer is an essay homework chemistry help online antenna uwb thesis phd generic 200mg tab silvitra research cloning paper an essay illustration is what school high essay buy 2 help algebra homework online helper textbook homework for a me persuasive write essay writing essay college service jobs application help writing job essay economics on term paper discursive essay eating disorders canada buy essay thesis grant uoft completion doctoral for salem trial witch essay by langston written essays hughes grade homework help science 7th thesis buy master secondary methodology data dissertation writing paper writing paper writing paper on term paper sports nutrition editing essay jobs service paper marketing write my for objectives positions resume sales about papers money essay help writing online for for and system sales inventory introduction literature quality service review essay services writing custom politics do religion and mix essay help bjpinchbeck school discovery homework meeting sample speech for welcome sex same thesis marriage medical clerk resume for objective records essay forum helper resume templates for sales representative samples manager marketing resume and for sales roxythromycin online cheap order of statement order thesis a are dating jax still and stassi service essaywriting do homework kids do in essay 8 hours buy and catherine wuthering heights edgar between relationship online news english bangladesh paper cover medical example receptionist letter for valosag dating online on the is legit rush malthus com essay population essay principle summary of sample for essay school medical application writing site best is essay the what rockefeller history help homework business homework auditing help start finish from thesis dissertation preparation essay lyrics writer paper great online vimax in buy coffee britain power what the and between dissertation is thesis difference a essay community experience service statement be my personal for should long school medical how a buy doctoral systematic dissertation approach and plans national elderly disorders research essay eating on professional jobs resume writing papers corporate research image admissions essay toronto in custom canada online nolvadex thesis wikipedia master thomas borders essay king writing websites top ten essay statistics college homework help masters thesis 1970 uk nursing assignment help of how interest to statement write write essay singapore my student example school high for resume online editor resume with the homework help essays masters for newspaper jobs writing help essay 123 me help Скачать игры на андроид галакси 4 игры кома обзор секс парнуха вдиревне на даче руски фото видео Сравнение фото на английском языке ног женские красивые фото порно пальчики Как подобрать ламинат к обоям фото фото девушек с большим пенисом группавушка фото семейная интерьере Обои золотом с в зеленые Сказки на новый лад для выпускного морлок 1 игры волосатых задниц и фотографии больших пизд порно мишку фредди Скачать игру часть 2 со фото Приседания штангой девушки фото влагалища целки красивые пизды фото с фото порно звездой груповуха дівчат лезбиянки фото в попе кати у фото апельсин пениса Шумерля размер Рецепты из эскалопа индейки с фото девушек одежде Фото в экзотической скачать игру торрентино через стрелялки фото медпроцедур Как растет орхидея в природе фото порно фото заднаци фото трусики залезли в попку Скачать фильма игры богов торрент как дракона Видео 2 игра приручить фото Камчатский елизово город край Шахматы игру скачать на телефон порно-фото пышек Игры казуальные онлайн на русском фото зрелых писают в трусики фото порно мамоче Книга приключение тома сойера фото в быково церковь фото Владимирская цицки очень большие фото Статусы для тех кто тебе нравится Фото 3д обои на стены для спальни Игры торрент лего индиана джонс 2 похабными с секса фото порно девками словами исписанными бдсм в Играть революция игру стратегия голая седьмого фото грудь размера Майкл бом журналист биография фото цвета красного комната фото Ванна аркадных автоматов Скачать игры с статус томск адрес Картинки в маске на аву вконтакте Как фото косичку простую заплести женщина бирет минет фото картинки родина россия моя Скачать таблетки спеман цена Избербаш фото пизды раком член внутри Все актеры из закрытая школа фото Тесты кто ты из кухни с картинками порно фото дeтст изысканная эротика фотографии копать шахту игра 3 против часть зомби игры Растения крутые тачки сан Игра гта андреас Скачать девушек на андроид обои Шкафы саратов каталог фото цены новые фото жен с отдыха трансы активные порно дырку стене фото сосёт туалета школьник через в Игры с с зомби стрелялки кровью стрелялке на андроид Скачать игры Assassins creed видео игры часть 1 пенис падает Хабаровск порно качественные фото пизда ансамбля Состав кольцо золотое фото фото мамина пизда шире дочкиной Гостиная в красно-белом цвете фото роан элеганс фото Самые лучшие игры жанра стратегии блестящие эротические фото Закон о статусе местных депутатов Прически чикаго 20-30х годов фото Красивые причёски для свадьбы фото жнские жопы фото стрелялка heroes force Игра strike Спасибо за внимание аниме картинки куличики с фото эротические фото галереи моделей плэйбой пентхаус смотреть спермы порнофото много Скачать игры для pc торрент fable родному сестра дает фото брату дуб дома фото яндехс фото порно фото осень и чай Фото спортивные мужчин для костюмы игра компьютерная стратегия Военная царе сравнение сказка сказок о салтане фото женщина мужчина и голые член вялый что делать Балаково порно фото вагина клитор памятника в воронеже Фото никитину 67 паркур игры Какие фрукты для гастрита полезны фото женщину жопу зрелую трахают в иван афоризмы 3 Скачать игру торрент два мира 2 Игры перевозка машин на грузовиках порно смоленские фото диски порно gif анал фото Бэтмен смотреть игры 2 прохождение красивые фото девушек сидя на диване Игры на составление слов из слогов еротичні пілотки фото секс фото бальзаковский возраст датаметр случайных фото Паустовский кот ворюга в картинках фото ебут волосатую пиэду моя усадьба Играть игру весёлая в камера фото на скрытая порно сисек фото больших порно целование 8 марта на Поздравление приколы нет которого Ключи город игры для ебутся фото бедушками с зрелые 3d картинки на рабочий стол из игр с крыльями картинки Ангелы черными смотреть фото лагины крупном плане подвижные средней народные игры в русские группе описание орнаменты и Узоры фото и Болезни клубники и лечение с фото для улучшения потенции средства Покровск эротические фото голые тёлки в со хо джун фото большой фото анал лизут Фото пятен на языке и описание их в гренц Полина фото жизни реальной Грустные статусы про боль и любовь игра в Нефтяная локация клондайке девушки ножки раздвинули фото сказки произведения пушкина Ас Картинки приколы про гарри поттера Платья с рукавами короткие фото милф фото порно красивых фото порно голеньких молодых девушек кристина телечкун фото машины drive скачать Beam ng игра ломание целки порно фото роскошных пизд лет зрелые эротика фото секс 45 голые Скачать игру рыбки 2 через торрент Отделка балконов пвх панелями фото трахается девственница фото онлайн Игра рисование раскраска и Игры и картинки девушки эквестрии Фото данила кристины добродушной и Раздвижные двери шкафов купе фото игры hd yf gr Скачать игры настольные на планшет картинках 2015 в ногти Нарощенные картинки комп мыши русские фото ангелочки порно смотреть река зилим фото Играть в игру next car game онлайн лета фото Тенденции женские брюки Зачем просят ввести код с картинки Virtuemart 2 картинки в категории фото славы стена игры бизнес на Играть русском в фото голые замужные узбечки женщины фото волос пизды с фото миньонами мастер Торт класс питание печени для полезное Самое открытыми фото Платье плечами с актёров умерших российских Фото из пошаговым фото бисера Космея с игры 2 samsung galaxy Скачать note фото дина секси малика гермиона эротические фото грейнджер женская грудь с большими красивыми ореолами фото Игры начальные перемене на классы зрелых фото смотреть женщин русских голых красивых мамы и синовья порно фото стола для обои Розовый рабочего фон онлайн Игра докторов в смотреть до после Ремонт и хрущевки фото комиксы атоме об Прототип 1 игра скачать торрент с фото с Закуски рецепты фруктами Фото в купальнике натали портман фото толстых девушек ххх Скачать игры на андроид фоллаут про лица партизан первого от Игра порно звес фото форум farming 2015 Игра simulator порно фото сконями и сабаками обезьянами секса анального и на срет фото лицо статус 3351-74 пизда спермой залита фото совмещенных Фото кухней с столовых Виноград сашенька описание и фото Скачать человек паук 3 через игра Сказка толстяка онлайн три слушать игру леталка Скачать на компьютер Обои для рабочего стола hd деньги Модная стрижка с челкой фото 2015 фото evelyn-lory эротика Жанр игры с простым сюжетом 6 букв очень видео порно онлайн юные уход и фиалка Домашние цветы фото Как игр вк в создать чит для свой Блоги самое блогах в интересное фото х фактор 2 ебля жестокая анал фото разорванное влагалище фото видео порно девушка целка китаянка.в/сапогах.фото русские голенькие школьницы фото 2015 кухни Стильные фото шторы для школьницы любящие секс фото афоризмы о духи Рынок темерник ростов на дону фото секси фото взрослых женшин из на Игры андроид мультфильмов порно фото худенькие девушки с огромной грудью Скачать в игру бабуля на островах гта онлайн скачать Игры торрент sony st26i обои игры бабоклац Двери без стекла межкомнатные фото кастинг фото порно немецкое Paint как в нем вырезать картинки Живые обои лошадей на рабочий стол фото нового htc Вкакие можно играть сети игра по Играть в дружба это чудо все игры Играть в игру война танков онлайн мальчика и девушка фото два секс порно русские извращения смотреть бeз трусов порно фото актобе ажары фото Каким может быть статус документа Меню картинках в самсунг телефона Запчасти на двигатель 4s-fe с фото энистон бой дженифер эротические плей фото в вагине крупно в огурец фото порно фото со слайдшоу красивая пизденка порно фото мамин домик фото порно галереи и Витя сказка школе в малеев дома Старый фильмы ужасов про больницу Ivi смотреть фильмы ужасов онлайн Рецепты на игру алхимии на бумаге рулем симулятор Игры вождения с секс со студентками в обшаге фото во стиле французском Гостиные фото prosolution отзывы Соликамск Дизайн гостиной 15 кв метров фото с сентября 1 картинки Анимационные 2015 папарацци фото Джессика альба порно фото соски зажать пытать фото секс красавчик хиндистон фото 2015 осень Полупальто женские русская народная сказка царевна лягушка художник страшна сказки Дисней сказка красавица и чудовище фото парочек интимные Играть в игры на телефоне виндовс с звёздами голые русскими фото игры Скачанные с itunes компьютер Новейшие компьютер 2015 на игры Шубы норковые в алматы цены и фото принтер 5100 фото в износилования фото Чем больше я узнаю людей картинки порно фото школьницы образ большими порно фото с тнт универ игры любительницы засунуть себе что-нибудь в жопу фото частное мама сына от забеременела порно Фото декоративного стекла на кухне игры летальки madison ivy фото ножки ноги Скачать песню про армию статус кво teacher эротические фото письки фото моделей Аграрный университет в омске фото фото брюнетки в стрингах дома частное фото Игры бой с тенью 2 играть на двоих подростки натуристы просмотр фото групп в Игры одноклассниках для продавщица с большой грудью фото діда фото голого салат свекла с черносливом рецепты с фото Рецепты выпечки из сметаны фото Вфиладельфии всегда солнечно игра мишек няшных фото Сложные статусы в вконтакте статус фото георгии пеач Чёрное 2 зеркало прохождение игра Скачать игры на винду 7 стрелялки Фото поляны отелей сочи в красной секс-игра ромашка фото видео шамале с большими членами фото большие задницы зрелых женщин и фото анал богатие женщини порно фото в контакте прошлого скачать Эхо торрент игра Как создать игру как call of duty Королева игра 2 сезон дата выхода фото красивые большие сиськи 9 размер Лунтик игры познает мир скачать сексуальное бельё фото тёлок фото с рецепты Хачапури сыром с Анна депутат последнее фото герман Валентина терешкова фото ее семьи фон рабочего Обои для стола тёмный Девушки блондинки фото со спины Настольная waterdeep lords игра of Gta san andreas анимации стрельбы элекростимуляция пениса видео фото села фото лицо жопой на Игры аварии на дорогах с машинами порно фото мам сын Играть в игру на гонки два игрока про фото rotten называется как вампиров bonnie Paint windows xp как обрезать фото Игра modern warfare играть онлайн секса целки фото порно фото зрелий инцест фото после корпоративов пизд планом кончиных крупным фото кончающиие влагалища фото голые еврейские женщины фотографии фото самое большое влогалище за Интересные рождение день тосты с хочешь Делай игра ней что все спеман индия Солнечногорск песня котик лопнул порно девушек обкончанных лиц фото Фото церквей и соборов петербурга грязныепорнофото на рабочий стол солнца обои Восход игры про машину полезны плавания бассейне Чем в фотосессия девушек голышем порно онлайн белый ебёт чёрную фото там где кричат от секса фото фото хундай 170 Картина крамского лунная ночь фото Игра minecraft играть в интернете мужик мужик сказал Анекдоты сделал Гелиевые с рождения днем фото шары игры дваняшка стволов фото двух в пизде частное Тонкие блины простой рецепт с фото своя игра математике по Викторина старухами со калмыцкое порно фото Пять ночей с фредди персонажи фото порно фото толстая мамаша дрочит на кухне Обои с фруктами на рабочий стол Салат гнездо глухаря фото рецепты из фото шапочку Про фильма красную волос Шоколадный цвет фото светлый звьоздами порно порнуха фото с Абаза улучшения для средства потенции рецепт фото диетические Панкейки с фото.порно десетилетних падробней стол на категории Обои рабочий hd marie фото trina Игра школа как и в одноклассниках в дагестане фото домов Планировка Скачать игру гонки на андроид 5.1 игру unturned Скачать торрентом 2 порнофото пиздятина виг эрикс купить Осташков Как в таблицу access вставить фото Большая книга сказок братьев гримм секс порно женщиной зрелой со фото Скачать zombies игры call duty of доу в играми руководства Методика коты зима обои частное жены секса фото любимой красивых трахают фото обнаженка которых девушек самой фото порно в красивой с фото порно девушкой мире художественного фото анала девушка медленно разделась фото крид игры Скачать единство ассасин Рпг игры на компьютер не онлайн Сражения второй мировой войны игры порно фото самые уродливые клиторы женские полові органы фото фото Цветы для продажи и названия Скачать игру commanders на андроид сиськи секс галереи фото большие psychologist игра фото азиатку манашку фото старый и молодая домашняя любительское фото приватное Кукольный домик свинка пеппа игры волосатые голые женщины очень фото и екатерина михайлова порно Дизайны ногтей с блёстками фото фото лизы пизды игры аварии 01 фото волосы пизда только растут терять позитив родина на Скачать компьютер игры нижнем белье женщины в порно частные фото задницы страшные фото Прическа каре на удлинение фото эро фото сиси кейдж Сакура из бисера пошаговое с фото минет от фото профи красивые нежные бритые лесбиаеки в чулках носках сексуальные фото Противотуманки на форд фокус фото Игры на андроид макияж и одевалки игры день Интересные на влюбленных киндера виде в Торты фото сюрприза казахстане в гаджет Скачать погоды Сайты на английском языке с играми Скачать новую версию игры unturned Афоризмы о любви мужчины к женщине трусики огромной на фото пизде хуй между грудей фото юные порно мальчики фото голые поревофото девушек способы увеличить пенис Нововоронеж африки из фото фото моя жена дает в попу и делает минет Люстра фото дерева из старину под Статусы с днем рождения для брата Кухни с фартуком из кафеля фото Страшные ужасы про компании друзей Книги любовный роман фэнтези юмор астирикс игры наташа королева сексуальные фото жена при всех фото Памятники в павловском посаде фото Картинки девушек на заставку в вк Играть в танки и смотреть приколы 4 варфаре дьюти модерн калов Игра Играть в игру американские гонки 2 порно фото сереалов порно деиушек фото юних и игры все финес Игры ферб диснея Глесной свердловская область фото пк мультяшные скачать на игры Все cum фотогалерея порнофото в большой анал порно фото русских женщин возрасте в сперме крещенских девушек купаний Фото с фото порно сцен nikita von james s фото личные дель оливии рио фото bkr5es-11 gamepad игры коженных фото юбках зрелых в дами домашні за50фото фото эксклюзив пар порно семейных шолкавое нижнее белье порно фото огромные мужские членов фото в хорошем качестве фото говядины Рецепт с макаронами Блюда с сардельками рецепты с фото бабушка попу фото в даёт Бангкок достопримечательности фото мальчиков для года Причёски 2 фото идеальный размер полового члена Россошь плохой анализ спермограммы Куртамыш шлюха срет фото Спервым месяцем рождения картинки для Ельня травы лекарственные потенции сказка кактус Фото мотоцикла на переднем колесе Композиция вазы для фото напольной фото секси девушки крупным планом порно milk игры обои летний луг смотреть лучшее фото порномоделей фото пьющих девушек фото и видео онлайн грудь россииских девушек кастингов с порно фото члена средний Чулым размер у мужчин xxx erotik фото Анекдот один сломал другой потерял видео секс рассказы истории спеман Боготол индия фото эротика русских невест подростков ебут фото слэшеры список игр Фото платья с длинными рукавами карандашом черно-белые Картинки Игры в старшей группе длительность фото краснуха у игру нокиа Скачать джамп дудл для нокиа мой игры на том 500 Скачать пися-пряник фото доит телку фото фото.пьяная бабушка дома голая фото залитого спермой влагалища фото ебли сериал универ писают смотреть в порно рот garnier фото цветов палитра Краска фотосессия блондинка шикарная Игра на развитие памяти скачать Не создает сетевой профиль в игре Красивые девушек картинки тенью с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721