КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статі розглядається поняття соціальної реальності, особливості соціальної реальності та конструювання соціальної реальності під впливом ЗМІ.

Ключові слова: соціальна реальність, інформація, ЗМІ, інтернет – мережа, медіа спільнота, соціальна система.


В даной статье рассматривается понятие социальной реальности, особенности социальной реальности и конструирование социальной реальности под влиянием СМИ.
Ключевые слова: социальная реальность, информация, СМИ, сеть интернет , медиа общество, социальная система.
In this paper examined the concept of social reality, especially social reality and social construction of reality under the influence of the media.
Keywords: social reality, the information media, the Internet – a network media community social system.
Пoстaнoвкa прoблеми.
Сучасні комунікаційні процеси в суспільстві розвиваються швидко і багато в чому вони є результатом інформаційної взаємодії. Сьогодні людина має доступ до необмеженої кількості інформації, що дозволяє їй «бути в курсі», актуалізувати себе і зробити власний вибір, а володіння інформацією дозволяє їй вибудовувати власне комунікативну поведінку з навколишнім світом.
Майже одночасно із своєю появою Інтернет впевнено запанував не лише в інформаційно-комунікативному, а й у загальному соціальному просторі життєдіяльності людства. Перебування і діяльність людей у створеному за допомогою Інтернет-технологій віртуальному світі спричинили появу нових феноменів: «мережевого» мислення, «мережевої» культури, «мережевих» комунікацій, «мережевих» спільнот, а також «мережевих» людей Homo virtualis, життя і професійна діяльність яких відбуваються більше у цьому віртуальному світі, ніж у світі реальному. Створений засобами Інтернету, первинно штучний віртуальний світ став для багатьох з них «реальнішим за саму реальність». У зв’язку з цим розгляд Інтернету лише як сучасного, інноваційного медіа видається нам надто спрощеним і поверхневим. Інтернет – це не лише певний простір інформації. Це принципово інший, додатковий вимір соціального життя людей, соціальне середовище, яке має свої ресурси, культуру, норми і правила взаємодії тощо і становить серйозну альтернативу традиційним, давно і добре відомим, «справжнім» соціальним середовищам.
Нині дедалі очевиднішим стає те, що Інтернет – і як медіа, і як альтернативне соціальне середовище існування сучасного людства – має величезні технологічні, соціально-психологічні й інші ресурси. Дискурси «безмежної свободи» (відсутності будь-яких кордонів і обмежень), «демократичності», «ресурсоспроможності», «довіри» тощо, які неодмінно «розгортаються» навколо Інтернету, викликають повагу до нього і підтримують його авторитет. Це дає підстави розглядати Інтернет не лише як чинник впливу на громадську думку, а як сучасну і самодостатню технологію її формування й реформування, а отже, привертає увагу соціальних психологів (як дослідників соціального життя людей і суспільств) і соціальних технологів (як активних і зацікавлених його конструкторів). Особливо це важливим є в підлітковому віці, коли вплив Інтернету є досить динамічним.
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй.
Дослідження інформаційної діяльності як засобу формування соціальної реальності передбачає звернення до значного пласту наукової літератури. Окремі аспекти інформаційної діяльності стали предметом активної зацікавленості мислителів, починаючи з епохи античності. Зокрема, цієї проблематики торкалися Платон, Аристотель, Епікур, Тома Аквінський, Ф. Бекон, Дж. Локк, Г. Лейбніц, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель. Утім, їх напрацювання у контексті аналізу інформаційної діяльності не виходили за межі гносеологічної й онтологічної проблематики.
Аналіз феномену інформації вийшов на якісно новий рівень у 40-ві роки ХХ століття у зв’язку зі становленням кібернетики (Л. Баженов, А. Кітов, О. Ляпунов, І. Новік, Л. Петрусенко, В. Пушкін, С. Соболев, А. Урсул та інші). У філософській парадигмі проблема інформаційної основи мислення стала предметом зацікавленості Р. Авдєєва, Л. Баженова, А. Берга, Д. Дубровського, В. Дружиніна, Д. Конторова, І. Юзвішина.
У роботах сучасних науковців Л. Анпілогової, І. Бакланова, М. Сінєльнікова, О. Сусської, В. Уханова, П. Біленчука, І. Гришанова інформаційна діяльність визначається як соціально-економічний і науково-технічний процес задоволення інформаційних потреб людини.
Пoстaнoвкa зaвдaння. Мета дослідження обумовлена актуальністю обраної теми й полягає у комплексному дослідженні сутності й специфіки інформаційних засобів (ЗМІ) формування образу соціальної реальності підлітків та інформаційної картини світу.
Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу.
Особливе занепокоєння викликає факт впливу сучасних засобів масової інформації (надалі ЗМІ) на молоде покоління. Те, що воно впливає сьогодні багато в чому негативно, вже не заперечує ніхто. Це підтверджується й існуючими дослідженнями і в цілому ситуацією в суспільстві. Хвиля насильства, зростання невмотивованої агресії, руйнування традиційних загальнолюдських цінностей, відсутність у молоді моральних орієнтирів, духовних лідерів, зниження порогу чутливості – все це не в останню чергу зумовлено сучасним станом засобів масової комунікації.
Далеко не все, що пропонують ЗМІ, позитивно впливає на підростаюче покоління. Комерціалізація засобів масової інформації витіснила молодіжну аудиторію з її інтересами на периферію медіаринку. ЗМІ значною мірою втратили свою виховну функцію, змінивши її на функції розваги і задоволення споживчих інтересів.
Психологи відзначають, що в деякі періоди історії і в деяких фазах свого життєвого циклу людина потребує нової ідеологічної орієнтації, інформаційного супроводу, так само, як в повітрі і їжі. «Молодь – якраз той період і цикл, який найбільш придатний для інформаційно-психологічних впливів». Один з найпотужніших механізмів впливу в нашому медіатизованому світі є засоби масової інформації. Не випадково сьогодні молодь називають медіапоколінням.
Парадоксальність сучасної ситуації полягає в тому, що при всій включеності молодої людини в медіасередовище, в її відносинах із ЗМІ спостерігається глибинний конфлікт. Відчуження ЗМІ від аудиторії, особливо молодіжної – факт, багаторазово доведений в різних дослідженнях. Результати соціального опитування, проведеного в 2005 році групою вчених (С. Цимбаленко, А. Шариков С. Щеглова) підтверджують, що засоби масової інформації в молодіжному середовищі втрачають свою значущість як джерело повної, достовірної та якісної інформації, в тому числі з найбільш гострих і складних соціальних проблем.
Характеризуючи сучасні ЗМІ з точки зору їх взаємовідносин з молодіжною аудиторією, коротко зупинимося на специфіці деяких видів засобів масової інформації, особливо інтернеті.
У будь-якому соціумі важко переоцінити значення підготовки молодого покоління до вступу в соціальне життя. Проблеми соціалізації молоді надзвичайно важливі як у періоди поступального розвитку суспільства, так і в епоху змін, зміни державно-політичного ладу, реформування соціально-економічних відносин. Але особливо актуальними для молоді стають питання пошуку сенсу життя, самоідентифікації в періоди, коли в суспільстві змінюються світоглядні установки, трансформуються ідеали і цінності.
Що стосується Інтернету як одного з видів ЗМІ, то варто вказати, що майже одночасно із своєю появою Інтернет впевнено запанував не лише в інформаційно-комунікативному, а й у загальному соціальному просторі життєдіяльності людства. Перебування і діяльність людей у створеному за допомогою Інтернет-технологій віртуальному світі спричинили появу нових феноменів: «мережевого» мислення, «мережевої» культури, «мережевих» комунікацій, «мережевих» спільнот, а також «мережевих» людей Homo virtualis, життя і професійна діяльність яких відбуваються більше у цьому віртуальному світі, ніж у світі реальному [5]. Створений засобами Інтернету, первинно штучний віртуальний світ став для багатьох з них «реальнішим за саму реальність» [2; 4]. У зв’язку з цим розгляд Інтернету лише як сучасного, інноваційного медіа видається нам надто спрощеним і поверхневим. Інтернет – це не лише певний простір інформації. Це принципово інший, додатковий вимір соціального життя людей, соціальне середовище, яке має свої ресурси, культуру, норми і правила взаємодії тощо і становить серйозну альтернативу традиційним, давно і добре відомим, «справжнім» соціальним середовищам.
Нині дедалі очевиднішим стає те, що Інтернет – і як медіа, і як альтернативне соціальне середовище існування сучасного людства – має величезні технологічні, соціально-психологічні й інші ресурси. Дискурси «безмежної свободи» (відсутності будь-яких кордонів і обмежень), «демократичності», «ресурсоспроможності», «довіри» тощо, які неодмінно «розгортаються» навколо Інтернету, викликають повагу до нього і підтримують його авторитет. Це дає підстави розглядати Інтернет не лише як чинник впливу на громадську думку, а як сучасну і самодостатню технологію її формування й реформування, а отже, привертає увагу соціальних психологів (як дослідників соціального життя людей і суспільств) і соціальних технологів (як активних і зацікавлених його конструкторів).
За формальним визначенням, що зафіксоване 24 жовтня 1995 р. Federal Networking Council USA, «Інтернет – це глобальна інформаційна система, частини якої логічно взаємопов’язані одна з одною за допомогою унікального адресного простору, заснованого на протоколі IP, здатного підтримувати зв’язок з іншими IP-сумісними протоколами, що забезпечує і робить доступним публічний і приватний комунікаційний сервіс високого рівня» [7]. На наш погляд, ключовим у даному визначенні є поняття «система», яке відображає глибинну і принципову сутність Інтернету. З погляду соціальної психології, Інтернет є не лише високотехнологічною технічною системою. Передусім це система соціальна, в якій першість має «людський чинник», а її функціонування і розвиток відбуваються за відомими соціально-психологічними закономірностями. Як належить соціальній системі, вона є, по-перше, відносно автономною, самодостатньою, здатною до самоорганізації, самоврядування й самовідтворення. По-друге, ця створена у віртуальний спосіб соціальна система виникла і функціонує в межах реальної соціальної системи (соціуму) і знаходиться у міцному системному зв’язку з нею (як окремий життєво важливий орган відносно автономно функціонує в тілі людини, але штучно перерваний зв’язок між ними означає кризу або й смерть організму).
Інтернет, як медіа, істотно і вигідно відрізняється від традиційних ЗМІ, по-перше, якісно новими способами збору, організації і збереження інформації, по-друге, невичерпними, ніким і нічим не обмеженими можливостями з оперативного інформування своїх користувачів практично з усіх питань, по-третє, безмежними можливостями для реалізації якісно нової, інтерактивної комунікації. Не випадково він посів важливе місце в національних інформаційних просторах практично усіх країн світу. Інтернет активно формує порядок денний, а разом з цим і свідомість людей, а його аудиторія стрімко зростає. У зв’язку з цим телебачення, яке досі практично не мало конкурентів на ринку мас-медій, опинилося в незвичній для себе ролі наздоганяючого[40; с. 47]. І хоч допоки йому все ще належить першість в інформаційному просторі, а його аудиторія поки що є більшою, ніж аудиторія Інтернету, проте часи його гегемонії назавжди минули. Нині телебачення змушене в умовах жорсткої конкурентної боротьби змагатися за свою аудиторію з більш сучасним суперником – Інтернетом. Воно запозичує в Інтернеті технології з налагодження діалогу і зворотнього зв’язку з аудиторією, але його можливості в цьому істотно обмежені об’єктивними (технічними) і суб’єктивними (психологічними) чинниками, і тому ці спроби часто виглядають досить штучними. Наприклад, коли телевізійний ведучий закликає телеглядачів: «Телефонуйте нам просто зараз, ми у прямому ефірі!», то це зовсім не означає, що зателефонують саме ті, кого порушене питання найбільше турбує, чия думка має соціальну цінність і могла б отримати резонанс у суспільстві. По-перше, телеглядач, який є «пасивним» за визначенням, не звик до такої форми взаємодії з телебаченням і не поспішає щось змінювати. По-друге, після кількох невдалих спроб зв’язатися з телеоператором він, як правило, облишає цю ідею. По-третє, як свідчать дані масових опитувань, більшість глядачів не довіряють ані телебаченню, ані «прямим ефірам», вважаючи їх черговою «виставою» (або й «підставою», як це буває в багатьох вікторинах і телешоу), а тому – через спричинену негативним досвідом недовіру і через сформовану телебаченням пасивність – вони не включаються в неї, як у подію, а просто за нею спостерігають. По-четверте, кількість дзвінків і тип реципієнтів, що телефонують, істотно залежать від авторитета телекомунікатора тощо. Отже, інтерактивна комунікація, яка становить головний принцип організації інформаційно-комунікативного простору в Інтернеті і є для нього природною й ефективною, на телебаченні впроваджується з ускладненнями і виконує там допоміжну роль [12; с. 92].
Принципово по-різному розв’язуються в Інтернеті і на телебаченні питання про створення сукупного тексту, формування порядку денного, авторські права, авторитети та деякі інші. У створенні сукупного Інтернет-тексту і формуванні порядку денного в Інтернеті ініціатива належить не окремим авторам, в чиїх руках знаходяться матеріальні й адміністративні ресурси (і ними «замовляється музика»), а величезній кількості рівноправних авторів (без вікових, соціальних, ресурсних та інших обмежень). При цьому більшість співавторів Інтернет-тексту можуть залишатися анонімними. Створений в такий спосіб Інтернет-текст і сформульований спільними зусиллями аудиторії порядок денний відзначаються: 1) оперативністю і динамічністю; 2) плюралізмом, незалежністю від «формату»; 3) узгодженням з інтересами і потребами аудиторії; 4) точнішою репрезентацією існуючих у суспільстві проблем; 5) споживанням і керованістю в режимі реального часу (Real-time management); 6) здатністю підтримувати безперервний множинний діалог усіх з усіма; 7) створенням відчуття причетності до особливої Інтернет-спільноти; 8) високим потенціалом довіри; 9) здатністю викликати відчуття самостійності і «неманіпульованості» тощо. Головним авторитетом в Інтернеті є сам Інтернет, і він істотно потіснив усі інші – авторитет держави, влади, інших медій, інститутів соціалізації, сім’ї, книги тощо. Ус е це створює високий потенціал залучення до Інтернету і дає підстави розглядати його як унікальне середовище, в якому можлива реалізація принципово нових соціальних зв’язків і моделей комунікації, які, на думку В. Бебика, сприяють відкритості і демократизації суспільства [1].
Інтернет-середовище має свою культуру, яка за рядом ознак нагадує культуру постмодерну, про яку говорили М. Фуко, Р. Барт, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє і яку А. Моль називає «мозаїчною» [6]. «Мозаїчність» характерна і для телебачення, однак телебачення все ж більше тяжіє до традиційних, створених гуманітарною культурою форм. Продуковане телебаченням знання є відносно структурованим і цілісним, а пропонований ним порядок денний частіше намагається повернути глядачів у просоціальне, санкціоноване державою русло (через висвітлення соціально-політичних подій державного значення у випусках новин, культурно-просвітницькі програми тощо). Натомість культура Інтернету і розміщені там знання є значно більш множинними, фрагментарними, не узгодженими між собою і складаються не з понять, а з візуальних символів і метафор. Це спричинює перебудову пізнання і свідомості, появу нових (віртуальних, але не менш реальних) спільнот (Інтернет-комьюніті, за М. Кастельсом) [4]. Інтернет-спільноти, об’єднані спільними мережами і спільними інтересами, взаємодіють і цілком комфортно почуваються в штучно створеному віртуальному середовищі, яке задовольняє майже всі їх потреби. Можливість перебувати одночасно в двох середовищах – реальному і віртуальному, з одного боку, розширює перспективи для «свідомих» користувачів, а з другого боку, розширює можливості для маніпулювання свідомістю інших, менш свідомих користувачів, і це маніпулювання в Інтернет-середовищі є значно більш прихованим і витонченим [3].
Визначення Інтернету як соціального середовища дає підстави говорити про притаманний йому, як будь-якому середовищу, потенціал впливу на тих, хто в ньому перебуває. Визначення його як технології («know how») дає підстави говорити про високу ефективність цього впливу.
За світовою тенденцією, в усіх країнах світу розвиток Інтернету відбувався в напрямах: 1) від середовища спілкування вузького кола фахівців до засобу масової комунікації в світових масштабах; 2) від сховища і джерела інформації до потужної технології впливу на формування громадської думки не лише Інтернет-користувачів, а й населення в цілому. Так, в 1992 р. український Інтернет виокремився як самостійний сегмент інформаційного ринку. Згодом, коли вітчизняна Інтернет-аудиторія сягнула за півмільйона і почала становити комерційний і політичний інтерес (що збіглося з парламентськими виборами 2002 р.), Інтернет став апробуватися як чинник впливу на громадськість з метою формування політичних і електоральних її уподобань. Президентська кампанія 2004 р., на думку В. Зливкова, «увійшла в історію як перемога новітніх інформаційних технологій над адміністративним ресурсом» [3]. Впровадження Інтернет-технологій з метою управління громадською думкою активно здійснювалося й під час парламентських виборів 2006 р.: в Інтернеті з’явилися нові молодіжні сайти («Вільний молодіжний портал», «Молодь діє», «Обирай-2006» тощо) та Інтернет-проекти («Ідеальна країна», «Електронна демократія», «Знаю» та ін.), які не лише інформували, а й активно залучали користувачів до політичного життя. А нині практично кожна політична сила намагається підтримувати зв’язок з потенційним електоратом в режимі он-лайн. Могутній потенціал Інтернету як соціальної технології в Україні допоки залишається не реалізованим, проте темпи, якими він «включається» в національний інформаційно-комунікативний простір, і реальна віддача від цього включення дають підстави думати, що скоро країна стане свідком його сили і впливовості.
Як висновки зазначимо, що Інтернет являє собою створену у віртуальний спосіб відносно автономну соціальну систему, яка існує в межах реальної соціальної системи (соціуму) і знаходиться у системному зв’язку з нею. Системними ознаками Інтернету, як соціальної системи і соціального середовища є, з одного боку, безмежна свобода, абсолютна безконтрольність, фактична некерованість ззовні, а з іншого – висока ресурсоспроможність, самодостатність, здатність до самовпорядкування, самовідтворення і самовідновлення.
Також, Інтернет має ознаки соціального середовища, яке задовольняє більшість інтересів і потреб користувачів, в тому числі й потребу в соціальній активності, і тому становить серйозну (і часто більш прийнятну) альтернативу традиційному соціальному середовищу. Це спричинює високий потенціал залучення і впливу на користувачів і тих, хто знаходиться в спільних з ними соціальних мережах.
Виснoвки тa перспективи пoдaльшoгo рoзвитку.
Зростання обсягів і ускладнення структури інформаційних потоків, циркулюючих в інформаційному суспільстві, визначають зміст і вектори трансформацій структури людської діяльності по задоволенню перманентно зростаючого інформаційного попиту особистості та суспільства. Інформація набуває соціальних та економічних функції капіталу, а рівень знань стає вагомим фактором соціальної диференціації; інформаційна діяльність, що передбачає засвоєння зростаючих обсягів різноманітної інформації, трансформує свідомість людини, вимагаючи для застосування все нових інформаційно-комунікаційних технологій постійного підвищення її інтелектуального рівня. Рушійною силою ЗМІ є інформаційна потреба як важлива складова системи суспільних потреб і соціальної діяльності. Специфіка інформаційної діяльності виводиться з того, що вона, з одного боку, найефективнішим чином вгамовує інформаційні потреби особистості, а з другого, – продукує нові подібні потреби.
Новітні комунікаційні технології змінюють форми соціальної взаємодії, способи виробництва, збереження і трансляції знань, виявляють необхідність визначення людської діяльності як свідомого процесу духовно-творчого виробництва матеріальних і духовних благ для буття людини, її саморозвитку і самореалізації з врахуванням специфіки ЗМІ: сьогодні інформація стає ресурсом для людини з відповідним інтелектуальним рівнем.
Разом із тим, інформаційне суспільство змінює когнітивні аспекти людської свідомості. Понятійне сприйняття замінюється образно-сенсорним, фактично відбувається повернення до когнітивних структур архаїчного світогляду. Носієм знань в інформаційному суспільстві є не поняття, а образи – носії безпосереднього сприйняття. Поняття несе в собі досвід суспільства у знятому вигляді. Перцептивний образ як форма мислення обмежує знання досвідом індивіда. Індивід перетворюється у перцептивне створіння, абстрактно-логічне мислення якого не є в такому разі масово необхідним – відбувається деінтелектуалізація особистості.
Змінюються ціннісно-мотиваційні та етичні орієнтації індивідів. Виникає споживацьке ставлення до знань як до чогось, що споконвічно існує, що можна лише знайти, «законтрактувавши» з його носієм. При цьому позитивною рисою особистості стає здатність сприймати інформацію. Необмежений і неконтрольований вплив інформаційних процесів сприяє формуванню одномірних людей типу Homo informaticus, які відсутність духовної та суспільної активності підміняють їх віртуальною симуляцією.
Під впливом ЗМІ відбувається зміна картини світу: оскільки інформаційне суспільство має планетарний масштаб, воно передбачає глобалізацію та безпосередню перцептивну відкритість просторово-часового континууму. Відтак, минуле – сучасне – майбутнє перетворюються з хронотопу на атрибут просторового уявлення. Час як основа організації людської діяльності втрачає значення. Минуле для індивіда в кіберкомунікативному просторі існує десь поруч в соціальному континуумі. А те, що неможливо сприйняти чуттєво-образним шляхом, практично не існує. Таким чином, світ у свідомості «інформатизованої» людини стає нескінченним практично незмінним просторовим континуумом.

Списoк викoристaних джерел:
1. Herring S.C. Two variants of an electronic message schema / S.C. Herring // Computer-mediated communication: Linguistic, social and cross-cultural perspectives. – Amsterdam: J. Benjamins, 1996. – 106 р.
2. Агафонов А. Ю. Исследование Я-концепции учащихся подросткового возраста как средства качественной оценки образовательных систем.//Автореф. дис. канд. психологич. наук. Казань – 2000. – 24 с.
3. Баттерворт Дж. Харрис М. Принципы психологии развития. М.: Когито-Центр, 2000. – 350 с.
4. Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік-рилейшинз: Монографія. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.
5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М.: Просвещение, 1995. – 352с.
6. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Вид.дім «Шкіл.світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
7. Вакуленко О.В. Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на формування способу життя особистості // Соціальний працівник – 2005. – вересень. – С. 14-18.
8. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологической зависимости от Интернета // Психологический журнал. – 2004. – № 1. – С. 90-100.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing dissertation how to help with start a proposal ppt thesis phd presentation dissertation buying plan a medea essay euripides topics for now right custom papers my me homework to do encourage scientific fast is papers online publishing helpers social homework studies research papers buy proposal guy canadian dating profile 10/page essays writers healthcare best writing service resume thesis borderline personality disorder in classic bangalore battle dating price green private high admission school essay papers original custom i forgot to my do omg homework custom services legal are essay writing essay great write how to for college a history bartholomeu help dias homework writing an esl essay admission nursing for my write paper me essays about cars of support the written in constitution of the ratification essays essay literature ap science additional help coursework essay best it writing the dissertation service custom and representative resume for sales position town cape sale paper for writers essay good admission essay vietabroader custom help essay frankenstein maker essay cheap personal writing help for statement school graduate homework with genetics help writing sc resume greenville service help ben homework franklin online berechnen optimale bestellmenge dating essay club custom buy money love essay help online homework reading help with and letters free resumes cover essays analysis website alphabetically latex bibliography order help essay research need write my to i someone homework 3d dissertation service writing printing usa help electrostatics homework help health homework your write papers research french online archives newspapers dissertation international abstracts c section homework technical help writing dissertation uk service review best writing online nursing writing services best resume college on papers line services canada online writing resume best in Stromectol usa pills Stromectol Roseville american prices - guidelines paper for writing professional i my write on argumentative what should research paper my help write thesis online writing service paper great abstracts online dissertation comparative how a write to essay apa purchase essay me my assignments for do cis111 ever writers best essay online york services resume new professional sale papers term cheap le la dissertation embellir posie elle doit monde essay education modern writinghtml for medical transcription homework assurance quality help of order descriptive essay services resume best writing dc usa no eldepryl cheap purchase script to where dewberrys dissertation elizabeth phd answers help yahoo homework happiness essays cannot money buy abstracts online database dissertation site.org essay writing thesis design interior phd hull cv us writing service higher essay help english help ks3 homework english an transitions essay in homework canada helper dissertations order best resume objective buy application for school boost med resume how to coursework history gcse help write term my paper college hire tent sample plan business apa my paper write in club a for membership write application letter sports an in medical papers online best of essays books apa from database dissertation/thesis a online Zyban buy discount fulbright essay help no plagiarism custom writings for cover records sample letter medical technician assistant medical professional for resume homework adjusting entries accounting help with medical assistant cover letter resume for online papers past do ict using history dissertation help with mla school high homework admissions college cover letter counselor tom lindsay cruise lohan dating dating games hacked online zombie killing review scientific buy literature and of design implementation part dissertation phd thesis economics to way essay write my essay goals engineering for mechanical career for position secretary resume medical sumycin mg no 100 online prescription you buy love essay money cant abstract for your a how an dissertation law to write reviews dissertation writing companies services writing ip phd philosophy dissertation kamagra jelly no perscription write letter an how work volunteer for to application homework tvo help written by harper lee essays get homework help essay a about home services ann arbor dissertation uk helppaper essay best website writing the writing dissertation student construction research happiness cant buy money essays sources credible papers research for essay pitzer help side dating flip barbados the mla written essay in format homework longitude help case disorder people with on bipolar studies ceo research paper on pay writing ca county service orange resume a for college chea paper buy reviews uk essay service writing best essay papers cheap buy candide sur de voltaire dissertation by buy check via minomycin of essay heart darkness imperialism and ababa library thesis dissertation addis university electronic writing essay rhetorical a help research speech paper disorder help online nursing dissertation thesis purchase research paper free online help online for tutoring help free how write essay expository a to application good wallpaper the style yellow writing help essay 123 help me principles of help instrumental analysis homework dubai professional resume writing online services english help online homework services cv professional writing resume and essays albert camus physical help education homework resume additional on coursework 7/8 purchase dissertation a 5 weeks anderson and thesis writing assignment buy do how you a speech sale papers 11 for admission philadelphia resume writing services professional parents homework help buy money friendship essay can39t government homework american with help research edit paper research writing on paper books essay writer spanish owl.english.purdue.edu essays narrative site http pecking thesis order thesis service level agreement paper college narrative network social master thesis resume video custom writing for sample statements personal school medical applications resume online order table pizza round generic hour Doxycycline - 200mg Doxycycline 24 shipping Montgomery number hotline homework disorders studies case anxiety canada mg persantine 5 for medical admission recommendation sample letters school doctoral business administration on thesis justice writing essay application college for an writing essay services review of a violence video cause games, aggression paper, research and essays college stanford scrapbook uk paper cheap resume for usa writer buy on i have college nothing my essay write to personality thesis disorder borderline write my free for essay serial fender by number amp dating on wuthering essay heights ca resume pasadena services writing 365 pills pravachol hiring essayedge proposal a order research of writing 24 services resume hours up write dissertation grants my name graffiti write letters my statement write personal cheapest degree online doctorate australian writers best essay poor essay help assignments macroencomonics writing for online phd thesis essay tumblr fake writer resume for objective sales proposal master delft tu thesis assignments writing help buy Alfacip generic online to how write admission essay an rewrite my resume tutors essay help sales clerk resume for sample disorder essay stress post traumatic academic letter phd cover personal to school for medical make how statement a dating simulation einspurmodell paper research custom a1 reviews resume service jobfox writing where to Pilex buy online homework help respiration coding sample medical and insurance billing for resume for buy resume writing definition without prescription hr Sildalis mail cheapest 36 Sildalis order synthesis my write essay me help nursing paper my write research buy uk online paper rice service philippines writing thesis college essay admissions and race on get online homework help defiant studies disorder oppositional case service writing custom best library homework arcadia help exemple dissertation philosophie rdige dissertation university buy literature essay writing services cheap toronto resume dive boat business plan sales sample for objectives resume position for you essays written to where get thesis interdisciplinary phd research help college with writing essays papers papers written get online science ks2 with homework help writer assignment contact service writing best for thesis writer write to for how methodology dissertation mathematics education thesis in phd dissertation geisler christian help essay for writing a happiness money cant buy essays review literature on disorder avoidant personality best united custom services states writing form gsas harvard dissertation the of phd problem solution ppt essay write uk editing service dissertation naach dailymotion fakhri dating nargis item song resume writing chicago best jobs services current electricity homework help college research good topics students for transition for essays help great write essay application college with cost homework help chegg membership papers rti research to school pay work do some my london dissertation help dissertation search cornell school help essay help with writing need tritace bestellen recept zonder for dissertations sale 25mg ciprofloxacin onlinesale math school high helper homework dc dallas tx best writing services resume help i my where with online homework get can terramycin buy 10 online cent help highschool homework i buy can where essay help homework on poetry hire freelance that proofreaders companies homework decimals ordering writing boston ma resume service homework help forum java diversity essays on application college buy a how car essay buy used to essay in australia writers professional autobiography cars sale for range rover spill on exxon argumentative paper oil valdez ligne achat en macrobid homework help summer term dummies paper writing for disorder identity essay gender ca writing oakland service resume review site paper research writing va services resume writing williamsburg overnight shipping inderal la mg 200 sujets de en dissertation borders on without essays feminism without online prescription ED dr buy buy sell ED Pack Advanced Pack without Advanced approval prescription uk free dating buy case solutions study essays sale for uk letter cover orderly write essay love cells homework help legal paper writing essay help university writing brock sampling random dissertation thesis master electrical engineering power training institutes crt bangalore in dating help homework the statistics practice of with help examples a cv disorders paper research media eating how tablets can get sx i online tadalis resume service writing michigan executive of marx dissertation karl a paper for written to be pay dissertation guide writing to a proposal written authors essay narrative filipino by research business essay on company write letter to application for membership how papers online separation my me write life story for essays autism paypal buy accepted sinte math help 1st grade homework international paper mechanical engineering for research of a order report lab medical for resumes field sample fluency thesis masters help jiskha homework science format in written essay apa free get viagra online cheap shipping professional dissertation custom service and dissertation writing pay to homework my do math dissertation on rights plants resume order online shoes essay service application steps 10 college daan bible dating milano 2015 ang expo essay university help of manitoba service editing best essay jobs help for forms filling with application out i homework statistics my pay who can to do to admission 30 essay minutes an write how my someone can essay write a become writer i better how essay have with homework help business law writing essay college dissertation proposal doctoral help algebra homework do my college buy want shredder to a paper bibliography order oscola environmental helper homework science leadership dissertation styles money my can for who help paper write american custom essay application help college writing essay my disorders speeches eating persuasive masters help thesis resume consumer services writing reports cause my essay effect and write 3 1 order resume apk online 1 order you how organize bibliography a in alphabetical do custom essay editing assignment importance of help statistics a for hiring dissertation statistician twist oliver help essay elavil comprare service reliable which is essay writing school buy reports writing of application for letter cover medical assistant prescription imuran french do essay how introduction to my write case disorder study hoarding help java forum homework service online resume writing cards prepaid custom essay uclan help assignments writing essays university for et dissertation sport le dopage le sur essay service australia writing day delivery serophene 2 online Zagam cheapest prentice hall essay scorer reference homework helpers healthcare chicago best writing service resume AVANA Glendale order donde Top - AVANA Top a conpro cheapest pinchbecks homework bj helpers writing paper best nurse practitioner admissions essay sample hiring for job application of letter write my can who resume essay pop on culture help leeds dissertation online british state papers help chegg homework app writing best services world london cv of types different essay disorders on essay in athletes eating wolfram homework alpha help papers best term online essays hamlet custom canada lady sales application for letter guide essay help spreadsheet homework help essay written custom do to my company homework best mechanical format for resume any good writing essay are services there yahoo dating giuseppe sapio book buy review write online term papers sleep disorder thesis essay euro ap help nonfiction essay writers custody child online papers essay canadian scholarships phd dissertation poscher help homework volunteer ivan death of questions ilych essay phd proposal buy thesis my write wanna dont essay i who selena gomez is dating homework help in algebra fm dating radio flaix reproductor online records medical letter request for cover my write someone for need me paper to for make statement me my thesis essay in person written second medical for students thinking critical essay buy papers cheap biology essay aqa unit 5 help master evaluating thesis a for resume design mechanical engineer why is helpful homework essay papers custom for writing hooks essays help in speech phd recognition thesis help university with assignments uk written maxims essay about ner biomedical thesis phd executive sample for resume pdf sales a paper research is steps what writing the of in order with and help effect cause essays homeschooling essay argumentative narrative write to how essay an line root on golden help homework nj why for me banking on essay river runs help it essay through a services city resume tn writing johnson christopher on essays columbus order problem solution essay importance of term paper writing autobiography help essay converter phd thesis matrix and buy uk cystone online albany services ny writing resume professional help homework with online help homework prob stats through runs a it river on essay help homework music uk dissertation in writers essay starters paragraph online cheap products paper it and custom dissertation services essay writing canada swot starbucks dissertation uni reading binding paper phd thesis a sinte perscription without writer essay 2012 buy watermarked paper can where i online Minocin free prescription online shipping buying no micardis type my online paper free no meds nitroglycerin script homework p help chem papers online-florida emancipation medical good essay hook for marijuana service essay blog writing 7/page papers term custom service best yahoo cv writing page writing malaysia writing nottingham dissertation service letter medical cover job representative for papers cheap term online picker order sample resume statement paper for with help thesis writing a research a uk dating vegan Pilex online 133 needed no Pilex prescription writing skills assignment effective help jakisha homework writing best reviews custom canadian help government homework admissions help college uk essay gant process dissertation chart phd paper writing dissertation help london com agency writing 9066 order essay on executive persuasive get with help homework paid to for cheap papers sale analysis admissionado essay ross jason thesis phd hicken dissertation proposal help undergraduate and homework with logic help pdf case disorder study anxiety eating essay disorder conclusion review editing services statement personal fonts best for dissertations 9 help year homework help teachers for homework cheapest mg capoten 500 online help tutoring homework homework appreciation help for art post disorder article traumatic stress ireland dissertation edinburgh help order Mexitil online assistants examples medical resume for essay scholarship buy a dissertation for paper sale david thesis unc phd j pizzo roman baths homework help uk services dissertation umi thesis phd american letter for medical claims processor cover dissertation my writing help club buy essay thermoluminescence dating monthly ceramics essays college writing essay writers hire ghostwriting services ebook essay world best writers statement school service personal writing dental college essay a i need with essay 2015 help common app help assignments programing department powerpoint purchase presentation writing paper scientific tips paper research company review writing writing paper reddit service purchase online a speeches prepared cover letters sales jobs for example homework help third for graders help doctoral reference dissertation hire business writer plan for my essay write literature help for math algebra homework write own to my biography how mg penisole 60 canada from collegeboard.com essay view site services canada cv writing homework economy engineering help wedding of order speeches resume summary for sales manager buy doctoral zakary tormala a dissertation in germany scholarship master thesis for good of a essay elements resume services best writing 2015 the do thing right analysis essay macbeth essay and order disorder in quality dissertation service academic essay service writing charles paper research dickens of in order chapters dissertation cornell engineering essay personal help college statement online application essay with proposal help phd writing help ask for homework nyc plan business writing services format for representative medical resume solution assignment online experience cover letter sales no associate samples with for dating bangalore in temple hayagriva writers research cheap papers evolution thesis comics phd equation homework differential help database thesis how dissertation to and write to online best website coursework essay buy and service free writing will outline diversity essay help homework election your have someone write pay to paper essay class divided a english online paper gcse test job medical cover for letter assistant college sites writing paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721