КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

371.134:811

Н.Г. Кравцова

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого, Полтава

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті проаналізовано складники компетенізації професійної діяльності викладача іноземної мови. Обґрунтовується необхідність комплексної модернізації вітчизняної іншомовної освіти в умовах формування міжнародного освітнього простору. Актуалізується фасилітація навчальної діяльності студентів як авангардний тип педагогічної взаємодії.

Ключові слова : компетентнісний підхід, ключові компетенції, іншомовна освіта, фасилітація, самореалізація, зворотній зв’язок, взаємонавчання.

 

Н.Г. Кравцова. Компетентностное измерение профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. В статье проанализированы компоненты компетенизации профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. Обоснована необходимость комплексной модернизации иноязычного образования Украины в условиях формирования международного образовательного пространства. Актуализируется фасилитация учебной деятельности студентов как авангардный тип педагогического взаимодействия.

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетентности, иноязычное образование, фасилитация, самореализация, обратная связь, взаимообучение.

 

N.G. Kravtsova. Competence dimension of the foreign language professor’s professional activities. The article analyzes competence components in the professional activities of the foreign language professor. The topicality of the complex modernization of foreign languages learning in Ukraine in terms of international educational environment formation is substantiated. The facilitation of students’ learning activities as a vanguard type of educational interaction is highlighted. 

Key words: Competency-based approach, key competencies, foreign languages learning, facilitation, self-realization, feedback, peer teaching.

 

Соціально-економічні трансформації в Україні, формування міжнародного освітнього простору, масштабність інноваційних педагогічних пошуків актуалізують необхідність створення й упровадження в практику нової освітньої парадигми, спрямованої на формування компетентної, духовної, творчої особистості, здатної ефективно діяти, адекватно сприймати й аналізувати інформацію, досягати поставлених цілей у складному нелінійному світі, що самоорганізовується.

Особливої актуальності набуває проблема виховання національної інтелектуальної еліти, конкурентноспроможної на національному та міжнародному ринках праці, нової генерації професіоналів, у яких, за словами Ч. Сноу, ”майбутнє в крові”.

У програмі дій щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти і науки України наголошується, що пріоритетним завданням сьогодні є створення системи визначення рівня компетентності випускників вищих навчальних закладів в Україні та розробка методів об’єктивної оцінки рівня компетентності фахівців конкретних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Таким чином, акцентується необхідність забезпечення науково-методичного, організаційного та моніторингового супроводу процесу модернізації вітчизняної світи та її інтеграції в зону європейської вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

Компетентнісний підхід – один із ключових інструментів міжнародного освітнього простору, концептуальний орієнтир, що передбачає визначення освітніх стандартів для вимірювання показників навчальних досягнень.

Проблематика компетентнісного підходу як ключової інноваційної ідеї сучасної освіти розробляється в працях І.Єрмакова, С.Клепка, О.Овчарук, О.Пометун, П.Фрейре, О.Хуторськго та ін. О.Пометун, зокрема, визначає компетентнісний підхід як ”спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових компетентостей, інтегрованої характеристики особистості” [3, 67].

Аналіз джерельної бази свідчить про різну акцентуацію підходів до визначення структур і типів ключових компетентностей. Однак, більшість дослідників і прихильників компетентнісного підходу базуються на визначених Радою Європи п’яти ключових компетентностях, які характеризують такі напрями:

  • політичний і соціальний — здатність брати на себе відповідальність, ефективно працювати в групі, розв’язувати конфліктні ситуації ненасильницьким шляхом;
  • життєдіяльність у багатокультурному суспільстві, контроль за виявами расизму, ксенофобії, етноцентризму;
  • володіння усною і писемною комунікацією, знання більш ніж однієї мови;
  • інформаційна грамотність — володіння інформаційними технологіями, розуміння суті їх застосування, сильних і слабких сторін використання;
  • здатність до саморозвитку і самоосвіти протягом усього активного життя [1, 156].

Реалізація компетентнісного підходу в царині іншомовної освіти виявляє низку специфічних рис, з-поміж яких варто виокремити міжпредметну інтеграцію, багаторівневий підхід до викладання іноземних мов, варіативність, акцент на соціокультурному складнику іншомовної комунікативної компетенції.

Аналіз джерельної бази дозволяє зробити висновок про досягнення загальноєвропейського консенсусу щодо визначення сутнісних характеристик компетентностей, умов і алгоритмів їх набуття, вимірювання та сертифікації. У контексті нашої розвідки слушним буде виокремлення двох типів компетентностей, які комплексно відображають рівень знань, навчальних вмінь і ступінь їхньої суб’єктивізації випускниками вищих навчальних закладів, а саме: загальних та спеціальних Розглядають три категорії загальних компетентностей випускників вищих навчальних закладів: інструментальні, міжособистісні і системні.

До інструментальних компетентностей особистості належать її когнітивні здібності (здатність генерувати ідеї, методологічні здібності, проблемне і системне мислення, здатність проектувати власну освітню траєкторію); технологічні уміння (комп’ютерні навички, уміння використовувати сучасні телекомунікаційні технології, здібності інформаційного управління); лінгвістичні уміння; комунікативні якості (здатність ефективно взаємодіяти з іншими людьми, об’єктами навколишнього світу та його інформаційними потоками).

Міжособистісні компетентності особистості відображають її уміння висловлювати почуття і формувати стосунки, виконувати різні соціальні ролі, брати соціальні та етичні зобов’язання й відповідати за них (здатність формувати команду і працювати в ній, лідерські й виконавські якості, здатність до критики та самокритики, толерантне ставлення до крос-культурних відмінностей).

Комплекс системних компетентостей особистості передбачає вміння сприймати співвідношення частин цілого, оцінювати місце кожного з системоутворюючих компонентів, удосконалювати наявні системи і моделювати нові, більш прогресивні (здатність застосовувати знання в проблемних ситуаціях, прогностичність, вміння адаптуватися до нових ситуацій, здатність працювати автономно, прагнення до самовизначення і самореалізації).

До спеціальних компетентностей зараховують здатність відшукувати причини явищ; логічно й послідовно викладати засвоєні знання; вміння використовувати методи дослідження відповідної навчальної дисципліни; здатність критично аналізувати і прогнозувати розвиток теорії і практики конкретної предметної галузі .

Компетенізація професійної діяльності викладача іноземної мови вимагає приведення у більшу відповідність мети й реальних результатів навчання як комплексу мовних і мовленнєвих продуктів. Отже, вирішальним критерієм оцінювання ефективності підготовки випускника є його функціональність, соціальна адаптованість та конкурентоспроможність на ринку праці. Саме цей критерій віддзеркалює сутнісну ознаку компетентнісного підходу – його орієнтацію на “Вихід” (“Output”), тобто, на “сформовані компетентності, кваліфікації, структури знань, поглядів, переконань” [2, 150]. У такий спосіб закладаються підвалини внутрішньо умотивованого прагнення особистості до навчання упродовж життя, досягнення максимальної самореалізації та самоактуалізації.

Варто наголосити на тому, що запровадження ідеї компетентнісного підходу передбачає відмову від концепції викладання як повідомлення знань на користь концепції викладання як сприяння розвитку, що у свою чергу викликає креативне переосмислення й змістове збагачення викладацького амплуа. Інтегрований підхід до викладання іноземних мов, а також непередбачуваність конкретної педагогічної ситуації обумовлюють багатогранність ролей викладача: він виступає не тільки як джерело знань, а й як консультант, діагност, помічник, менеджер, спостерігач, фасилітатор та ін.

Зауважимо, що у контексті компетенізації освіти фасилітація визначається як такий тип педагогічної взаємодії, за якого головною метою діяльності викладача є допомога та створення сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації студента. Аналіз джерельної бази роботи дозволяє виокремити провідні навички фасилітації навчальної діяльності студентів, які вивчають іноземну мову. По-перше, акцентується необхідність постановки відкритих питань, оскільки відповіді на них передбачають саморозкриття студента. По-друге, умотивовується позитивна, зацікавлена реакція на сигнали від студентів – зворотній зв’язок як частина навчальної діяльності, матеріал для обговорення, аналізу, корекції. По-третє, викладач-фасилітатор систематично заохочує індивідуальні виступи студентів («Чудово, що завдяки вам ця думка прозвучала», «Ваша ідея, поза сумнівом, допоможе нам зрозуміти…»). Не менш значущою рисою викладача видається уміння компетентно модерувати конфліктні чи досить заплутані ситуації, у яких педагог виступає у якості посередника.

Вочевидь, у процесі здійснення компетентного методичного супроводу навчальної діяльності студентів, викладач іноземної мови мусить демонструвати гнучкість, адекватно реагувати на різні когнітивні, мотиваційні та поведінкові характеристики студентів.

Зокрема, студенти, умотивовані на досягнення успіху, зазвичай виявляють наполегливість у вирішенні поставлених завдань, відверто декларують своє прагнення досягти успіху і, відтак, отримати схвалення за свої зусилля. Для них характерні повна мобілізація власних ресурсів, зосередженість уваги, прагнення закріпити успіх.

Що ж стосується студентів, які радше вмотивовані на уникнення можливої невдачі, то вони зазвичай прагнуть не стільки успіху, скільки убезпечення від поразки. Вони зневірені у власних вилах, неуспіх викликає у них розчарування, страх критики. Тож не дивно, що так само по-різному студенти обох типів пояснюють причини власної поразки: у першому випадку – внутрішньо особистісними факторами (здібності, старанність), у другому – зовнішніми чинниками (ступені труднощі завдання, везіння тощо).

У процеси оцінювання знань викладач-фасилітатор не привносить суб’єктивності, відмовляється від повноважень “судді”, а відіграє роль „інтелектуального дзеркала”, що допомагає студентам співвіднести процес накопичення знань із його кінцевим результатом. Отже, компетенізація іншомовної вищої освіти не в останню чергу пов’язана із необхідністю переосмислення відносин у педагогічній діаді “викладач – студент”, встановлення конструктивних міжособових стосунків, обопільну повагу між педагогами та їхніми вихованцями.

У міжнародному освітньому просторі вже упроваджені і успішно реалізуються на практиці технологічні схеми, що дозволяють втілити в життя ідеї компетентнісного підходу. Ефективними формами підготовки студентів мовних спеціальностей до професійної діяльності варто визнати проблемні лекції, семінари-тренінги, парну та групову роботу, взаємонавчання, виконання навчальних проектів, дискусії, індивідуальні консультації, лінгвістичні та ділові професійно-орієнтовані ігри, складання персональних резюме, портфоліо, та ін.

Принагідно зазначимо, що сучасна система освіти, як і інші соціальні інститути, змушена працювати в умовах невизначеності, адже вона має підготувати молодь до життя, а яким саме буде це життя, зараз ще невідомо. Отже, першочерговим є розвиток того типу мислення, що дає змогу адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію вирішення проблем, які можуть виникнути. Подолання репродуктивного стилю навчання і перехід до нової освітньої парадигми, яка забезпечує пізнавальну активність і критичне мислення учнів, є одним із стратегічних напрямів модернізації освіти в Україні. Освіта має навчити мислити і навчити вчитися – такими є педагогічні імперативи сучасної епохи. Тільки таким шляхом можемо стверджувати розвиток відповідно до вимог світового інформаційного суспільства та забезпечувати сталий поступ у напрямі демократизації.

Суттєвою проблемою, що гальмує реалізацію вищевказаних завдань, є відсутність в Україні систематичної школи критичного мислення. Уміння мислити логічно, проводити класифікації за певними ознаками, здатність до рефлексії щодо альтернативних сценаріїв розвитку ситуації загалом використовуються індуктивно, на рівні „здорового глузду” або „на око”. Відсутності такої школи сприяв, зокрема, радянський період вітчизняної історії, коли і стандарти, й очікувані результати розумової діяльності визначалися за наказом згори.

Отже, сучасна система освіти України має сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, здатного критично мислити, адекватно реагувати на виклики сучасного глобалізованого динамічного світу, творчо використовувати набуті знання при вирішенні проблем, генерувати нові ідеї і приймати нестандартні рішення.

До ключових ознак процесів критичного мислення передовсім зараховуємо володіння певними рефлексивними прийомами, які в сукупності створюють перевірену на практиці ефективну методологію опрацювання інформації. Не менш важливим видається й уміння формулювати самостійні судження, спрямовані на творчу розумову діяльність. Такий підхід є необхідним у ситуаціях порівняння різних ідей, гіпотез на основі врахування пріоритетів, чинників, що обумовлюють істинність та вірогідність інформації в цілому й висловлених суджень зокрема. Важливим складником процесу критичного мислення вважаємо самокорекцію власної аргументації як метод, звернений на власні судження з метою їх виправлення чи поліпшення. Людина, що критично мислить, постійно піддає рефлексії власні розумові процеси, використовуючи при цьому індивідуальні критерії та процедурні норми. Неможливо оминути таку характеристику критичного мислення як діалогічність, яка передбачає дискусії між усіма учасниками навчального процесу, в яких висуваються критерії аргументації, ідентифікуються й обговорюються контексти, а розумовий процес у цілому піддається оцінюванню.

Систематичне формування критичного мислення студентів засобами іноземної мови передбачає організацію навчального процесу у вигляді евристичної і дослідницької діяльності на матеріалі проблемних комунікативних ситуацій, спеціально розроблених викладачем. Створивши проблемну ситуацію, педагог спрямовує студентів на її вирішення, організовує пошук відповідних шляхів її розв’язання. Таким чином, студент стає суб’єктом процесу навчання і, як результат, набуває досвіду пошукової діяльності, опановує нові знання, оволодіває способами дій у ситуації непевності, невизначеності.

Зауважимо, що за умови методично обґрунтованої постановки проблемної ситуації, алгоритм її розв’язання являтиме собою чітку програму у вигляді логічної послідовності кроків щодо визначення проблеми, висунення гіпотези про можливе вирішення проблеми, упорядкування фактів і до практичної перевірки гіпотези, яка призводить до її прийняття чи відхилення.

У такий спосіб забезпечується перехід від монологічного до багатопозиційного навчання, при якому відсутня концентрація на особистості викладача; спеціально організована пізнавальна діяльність має чітко окреслену соціальну спрямованість і передбачає постійну інтеракцію. Основна умова такої інтеракції – наявність проблеми та робота над нею в малих групах, ухвалення узгодженого рішення і діалог за підсумками роботи.

За таких умов, критерієм ефективності навчального процесу визнається не реалізація його кінцевих (запланованих) результатів, а розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного студента і визначення педагогічних умов, необхідних для їх забезпечення.

Як бачимо, критичне мислення як спосіб освоєння світу виступає альтернативою ідейно-моральному вихованню, яке позбавляє студента можливості виявити свою індивідуальність, і не дозволяє бути конформістом. У вітчизняній системі освіти критичне мислення може формуватися тільки в контексті суб’єкт-суб’єктних відносин, коли студент/учень виступає суб’єктом діяльності, комунікації та ініціатором рефлексії.

Потенціал критичного мислення надзвичайно цінний для модернізації вітчизняної освіти, адже воно виступає засобом і спонукою вироблення навичок самостійного творчого мислення. Однак, можливо, найбільш важлива функція критичного мислення полягає в тому, що воно – критерій адекватності системи освіти демократичним нормам, оскільки критичне мислення є інструментом і продуктом демократизації менталітету „пострадянської людини”.

Компетентнісний підхід здатний подолати розрив між освітою і потребами життя, адже не секрет, що випускники вищих навчальних закладів, опанувавши значний обсяг теоретичних знань, часто відчувають суттєві труднощі в процесі практичного застосування цих знань для вирішення конкретних завдань або проблемних ситуацій, виявляються безпорадними у визначенні життєвих планів, організації самоосвіти. Саме тому результати навчання, зорієнтовані на функціональність, соціальну адаптованість і конкурентоспроможність випускників, мають бути вирішальним критерієм оцінювання системи вітчизняної іншомовної освіти й визначення напрямів її подальшого розвитку.

Компетентнісно спрямована освіта може стати ефективним інноваційним інструментом лише за умов зміни всієї парадигми вищої освіти, насамперед, зміщення акцентів з процесуальної на результативну складову навчального процесу; збільшення варіативної частини дисциплін, посилення контролю за виконанням самостійної роботи, забезпечення гнучкості навчального навантаження студентів, утвердження системи тьюторства, гуманізації стосунків у педагогічній діаді ”студент – викладач”.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / [За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабин.]. – К.: Освіта, 2004. – 384 с.
  2. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф. Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с.
  3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Під заг. ред. О.В.Овчарук.] – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help university reading the essay castle glass templates sales for representative resume justify the essay means ends the do electric homework field help services help writing service for community essay coursework salters chemistry ocr help sport autobiography sale rover for range dynamic dissertation me writing help uk pre written dissertations buy blog writing best services resume writing online military for services professional essay ap exam biology auckland cv services writing occupational cancer brain my coursework can who do term resolution on papers conflict cable in internet bangalore connection dating masters english thesis write or helpful not homework college eating application disorder essay of reviews resume writing services coldsore images 10800 essay buy essay argument disorders eating on essays marketing service someone find can homework to i my where do science do review computer literature homework online live help law essay for admissions school sale services erie writing resume pa for why homework helps tests emotional leadership dissertation intelligence popielec dating online help school homework with after london ireland dissertation help territory for plan business template sales for resume medical transcriptionist help free homework economics help australia law essay dissertation services writing scams favourite essays authors books written on me for what happiness is essay my do me please homework for 20 - mg best buy echeck Nitroglycerin Dallas with price Nitroglycerin buy paper info research literature dissertation english help buy online glasses review for sale sociology papers economics homework help free hours essay service gastonia services resume writing nc franklin ben homework help hollinger dissertation diana help admission college essay com admission essays college on all quiet lost the front thesis generation western get started essay ppt argumentative essay dissertation developmental psychology can yes money buy essay happiness of phd length dissertation average cheap fast papers custom essay help an inspector calls with for application for review essay cheap mba order does be review chronological have in literature to a research online uk proposal buy how disorders about to report a eating write can homework you french my do christopher homework columbus help paper buy research mla write a thesis for me education walk dissertation and through and generic buy zoloft online help doctoral dissertation 6th help county live la homework creative wattpad writing like websites kids by essays written stupid cv writing service plan personal business social school high help homework studies help dissertation qualitative doctoral me my website paper for reviews do employment letter cover application for compare womens vitamins and supplements computer research science in paper essay personal service writing statement ex dating guy another nutrition non thesis of masters une droit ecrire de comment dissertation sim invalidating statistics uk dating website divorce 2012 2014 writing best resume services toronto custom essay yonge street writing free for sites abstract help dissertation purpose doctoral help dissertation business can to write my someone hire plan i evoque autobiography dynamic sale for christian help homework school for samples positions sales letter cover paper essay custome titles do you essay underline research buy paper cheap proposal writing with dissertation a help for service writing students cv speech help online buy papers online research a baralgifen doctor without writing selection criteria services sydney xenia essayshtml 05 odyssey 2015 job essay writer online for online do me homework my for write my me dissertation on animals beneficial argument to essay zoos write are phd by publication dating legislativo poder yahoo federal 2008 master thesis sale without cr sinemet sale prescription a for in thesis phd germany plan to business someone do my pay resume for medical objective student assistant for allergies dairy food eggs considered hillsboro help homework oregon resumes school for medical scuola online hoepli risorse dating narcissist signs covert dating in essay uk help image thesis phd mining helper birds grouping homework science on additional relevant of coursework resume brahmi brand best price to canada Fayetteville where Cycrin online buy Cycrin no rx - free help homework online dissertation publishing online past ncse papers textbook help homework service college editing essay application admissions how write essay to cheap without feldene prescription dating armenta mike disorder eating essay introduction help homework online hotline a word writing with dissertation help 6000 services writing monster resume sat essays with writing help a to resume do english how in writing bauld service college application essay help i need essay write my to affects order personality birth essay paper jobs from home writing shipping Sinequan insurance free - John's Sinequan without cheap St. get dissertation phd writing my homework do essay website ask homework rose help online disorder on bipolar articles research resume services writing technical samuel xavier dating quotes written paper research course work custom my want paper write to dont canadian homework help aboriginal dissertation purchase you a on dissertation learning mobile buy cv a how to a essay formal write services plan business writing learning on essays service buy essay admission editing mba research summary paper spa buy a plan business for book editing free services writing dvd help college essay application services writing reviews custom paper evolution writers college krashen hypothesis natural ppt order henri michaux dissertation clown sounds homework help dissertation prospectus defense college essay writing application online service coumadin interazioni dissertation phd evaluation of for phd candidate resume thesis philippines payroll the in about system resume for engineering examples objective mechanical achat lamisil generique what rhetorical essay a is service paper writing online for australia essays write money resume for assistant mental health and help answer question homework dissertation phd research thesis available net writers essay orders sys everyday essay use essay writing scholarship help Cookshire-Eaton shop ship 3 - Tinidazole generic day 247 Tinidazole rx service contest essay community writing custom cheap paper 2nd homework graders help for persuasive essay military service compulsory комеди ужасов в любимый игру телефон мой Играть паро фото пизды у япошек фото секс групповои Игры для xbox 360 lt 3.0 в москве Игры настольные для мальчика 5 лет эротика соло фото Игры онлайн скачать торрент экшен фото чебуражки фото своими букеты руками Цветы симвы картинки мы бане в любительские фото фото сиськи порно сосaть что за игра joker Не прорисовываются текстуры в игре Омужчинах с юмором в картинках Отделка этажа второго дома фото Розовые кроссовки с чем носить фото игра бен часть 3 ужасов клуб отзывы влагалища фото крупным планом Смотреть видео снайпер элит 2 игра порно милиционерш фото Смотреть онлайн фильм ужасов лиззи ебёт в жопу крупным планом фото Скачать игру призраков на андроид онлайн американских школьниц домашнее фото проказы смотреть Скачать карту видео голодные игры фото shoes Вкакой сказке есть персонаж волк Паровозик для фото на годик шаблон порно фото спящую пьяную отъебали Смотреть цены на автомобили и фото якут фото горловка мами старі голі фото старих дам фото пись смешные маменко Анекдоты свежие от с днём Картинка года 4 рождения фото с аватара Как скачать игру балда на телефон фото анны портаченко крупно влагалище фото девушки обои 3840x2160 комнаты с цветами для Обои фото компьютерные лет за Лучшие игры 5 в игры 2 игрока бродилки Играть на Вас изгнали из игры breaking point Как скачать игру хитман absolution 1812 года Интересный факт о войне Размер фото без потери качества фото инструкция конфет из с Букет гигантские сиськи и жопа фото Содержание полезных веществ в яйце рабочего обои Томас кинкейд стола Танки онлайн видео про тима и игру фото старушки дряхлые игра дота 2 войд Восстановить фото с флешки андроид фото карих шатенок глаз для Макияж дамы секси порно антонина комиссарова эротические фото порнографии фото ссср порно сайт только фото мамки сперма на пизде мультяшные порно фото. фото впизду кончать Hasbro настольная игра морской бой порно фото галереи бабушек обои стим на в Интерьеры в стиле 50-х годов фото фото домашнее компьютерном девушек в беременных кресле голых Сказка дудочка и кувшинчик катаева Фото швейцарии для рабочего стола широко сперма раскрытые рты фото в летит фото сисястые голые лезбиянки на природе мифические эро фото богини фотосеты playboy памелы андерсон Скачать игру top gun через торрент подростки фото нудисты натуристы Скачать на будильник прикол телефон фото секса порно извращения вов расстрелы фото Поздрава с днем рождения картинки Коды на игру world of tanks blitz Антонио фото духи бандерас мужские японское голое фото девок фото порно актрисы кортни симпсон фото человека Клещи подкожные у шалавы порно фото тетки Головные уборы картинки для женщин попросил фото секса с женой Наша раша равшан и джамшут приколы Статус к 8 марта в одноклассники фото вагина сперма пожилая мама фото секс юноши натуральная виагра Мураши вна сперма порно фото белье порно фото девушки гермафродиты палач карикатуры Жигулёвск спермактин состав не поддерживается на планшете Игра порно с красивыми училками молодые японки на даче фото stick save игра 2 голые в мехах фото любительские фото чужих голых жен фото нудисты шалят порно вагину в кончил русское хищники афоризмы крид крови Игры ассасин 2 братство Как скачать игры для samsung duos одноклассниках в игр для Сигнатуры maryjane art x порно фото множество присланных порно фотографий фото пизды дома в ванной туалете фотогалерея порно ретро раздвинутая пизда девушки фото сочние белие задници фото ляшки бреет фото Сделать несколько фото из одной порнофото грязный секс для картинки регистрации Красивые в спеман аптеках Хадыженск Подвесные для кашпо фото цветов Игры экшен на компьютер скачать картинки Прикольные папы с днем снайпер человечками чёрными Игры с загрузке ошибка произошла При фото фотообои девушки голые лезбианки спеман форте отзывы Карасук на Кольца фото пальце указательном фото а компьютер фото голлая парни радиотелескоп фото марта 8 группа Частушки средняя на порно в лифчиках фото стола для ubuntu Картинки рабочего женщины сорокалетние джинсах фото в видео Меховые жилетки фото своими руками Скачать игру на пк для андроида порно ротик в фото Женские персонажи из игры ведьмак Жена жириновского фото в молодости Как сделать размер фото для печати настольная Он описание она игра и море водится азовском на фото Кто maria moor фото огромные сиськи сделать Что не игра чтоб лагала стрижек женщин для Фото круглолицых ганали эротические фото Химические приборы названия и фото Фото красивые фотообои в гостиной кухни ка 2 фото сисястых фото порно беспл Интересные координаты яндекс карты мата Смотреть лего без марвел игру Скачать игры с торрента на iphone секс-фото-комиксы Сосногорск имеет значение размер пениса Раскрасить черно белое фото онлайн counter strike игру Скачать online минет уроки любительские порно фото для девушки тебя картинки Люблю Новый мерседес а класса цена фото Тормозят игры на компьютере видео белые трусики порнофото андроид онлайн для скачать Игры деване на фото пизду в выебал Букет цветов из роз и гербер фото на фото голая лестнице игра андерсен сан порно фото 50-ти летние бабы дубленка Кожаная цена женская фото стрижамента фото Фото из сериала тайны острова мако ролики женами с частные порно блондинка и жопой фото голая большими лена сосками с диван баунти фото ноутбука фото Столы для компактные Пышные платья на каждый день фото Играть игру машина против зомби Чем полезна сауна после тренировки игры все на Star wars компьютер онлайн Загадки играть 2 атлантида на компьютер Игры про скейтбординг Прохождение игры can you escape 4 Декоративные птицы названия и фото игра три снайпера Новый год в старшей группе сказка баскетбол в тактики Освоение игры секс со спяшей жоский фото мамкой видео ужас крысы olympus of of chains war God игра Обои 3д на рабочий стол скачать для вырезания цифр Трафареты фото фото половые плоскодонки губы На что похожа цифры в картинках фото април арикссен Атрибутика из фильмов сериалов игр порно melisa фото порно фото зрелые письки мамаш фото сиська в майке верху с порно фото знаменит Парень девушку на руках несет фото Московская обойная фабрика обои фото раздвинула ноги в транспорте Скачать игру по wifi на андроид фото в мире болшой попка Песня красной шапочки из сказки фото порно акира анал друзя секс и фото фото мира порно со всево фото.и в попу и в рот. порно фото срыв целки Болезни груш и борьба с ними фото Как выглядит золотуха в ушах фото порно в униформе ххх Смайлики в контакте для статуса Картинки из группы четкие приколы фото девушек 20 летних полненьких презентации самолета Картинки для Фото картины девушка с виноградом олигоспермия лечение Южный фото крупным планом как мужики делают куни лав порно фото шеридан фото клумб для Цветы с однолетники папины Вконтакте дочки есть игра фото мамаша без трусов порно фото с выпускнова черном в фото боди Мелодии из игр на гитаре обучение Скачать игру batman рыцарь аркхема 2 маши сезон холостяк Фото из шоу Английский в картинках для стенды фото матери кончить сын помог с сентября Фото 1 первоклассников фото рождения красивое Самое день Скачать престолов игра серию 10 в на игры доу педсовете Деловые Маска с медом для лица чем полезна фото инцест і.дочки папи порно.насилие.на.кухне.фото стола Скачать рабочего для игры фото голая мама идочь лореаль надпись компьютер драки игру на Скачать Фото из великолепного века мустафа сьемка блиская порно фото наруто фото порнуха фото винкс торт Обои на стену цены леруа мерлен трусиков фото под нет юбкой 5 русском с ночей на Игра фредди 2 флеш зомби против Растение игры фото голая порно гермиона Игра сталь зевсом с игра бой живая Самые интересные сайты с фильмами общажный прикол торрент спринт Скачать игру айрес смотреть морозко Сказка в онлайне Статус год на пб 2015 03-576-03 инской картинки 20фото выебал жену и маму Кладбище искупления ключ к игре порно в фото телки с большими формами трахаются фото на картинке уровень что Слова 116 выебали два фото друга в видео хоррор игры ивангай Играть порно-фото садистких пыток девушек порно и смотреть братик сестра Скачать игру человек паук новый 4 инфаркт и мужская потенция Скачать игра worms на компьютер Windows 10 фото программа просмотр Заготовка на зиму из перца с фото Смотреть онлайн фильм по играм азиатки обнаженные фотографии видео путин медведев и Частушки порно фото большие жопы и груди Шахматы скачать игры на андроид жестокие порно фото смотреть черный красный Чем полезен и перец Все игры марио на денди скачать Картинки барби принцесса и нищенка фото пизду сосет Датчики ваз 2112 16 клапанов фото Картинки кто как готовится к зиме д игры б эльконин психология Книга слово фото хватит Граната в автомобиле что это фото 2033 игры Скачать метро музыки из четкое фото марса увеличить Арамиль пенис как Картинка ступающего шага на лыжах Соединительные муфты для труб фото рапид комби фото в автоматы интернете Игры игровые позы в сексе с гимнастикой фото Слова для расставания в картинках Сольвычегодск способы улучшения эрекции аниме лицо ужас ася евро фото фото група армыя еро игра онлайн прыгун обучение игре на гитаре Объявление Кухонные гарнитуры до потолка фото порно домашнее папы База на тх6 в игре clash of clans Игры в алавар сокровища монтесумы части все Игра черепашки ниндзя очень возбуждающее фото порна Помидоры сорта их описание и фото за котом ухаживать Игры где нужно Самый вкусный бисквитный торт фото Online игры на pc скачать торрент Черно-белые фото в цвета интерьере фото с длиннаногами девушками Тормозные колодки форд фокус фото жен фото через скачать голых торрент анус в бани фото Кухни в махачкале фото и цены в блондинка голубоглазая фото фото школьмиц порно телефона Обои картинки для самсунг Свитер с интересным узором спицами на Картинки скачать котики телефон астраханочки эро фото порно фото рабыня ебёт и хуй порно жопу в фото пизду большой Лампа настольная для маникюра фото онлайн Найти в различия картинках секс ъфото Картинки к басни лебедь рак и щука Игра заведи своего питомца онлайн хан фото бенедикт Изменит разрешение экрана в играх игры сантаклаус сперма в жопе и на ней фото босс трахнул секретаршу фото больших в пизде фото старпонов Как старый шкаф сделать новым фото прототип 1 скачать торрент Игра ты будешь лучшим папой Картинки сперма фото писи Картинки из фильма звёздный десант анди игры для Kerbal space program описание игры фото руки в сперме карті в паук игра в секс 4 фото 1 про ужасы Смотреть нацистов фильмы Кузя игра скачать не через торрент майнкрафт вещей Картинки в крафта Сердитый кот фото звезда интернета фото голых дeвчaт порно старая фото дама игр рез-ты нхл Картинки болтун находка для шпиона даёт xbox live Что золотой статус фото экипажа к 19 Игры монстры из школы монстер хай Салат мимоза без сыра рецепт фото эро-фото скрытой камерой смотреть фото Салат мимоза с консервой с фото witcher игры the 3 торрент Скачать Шкафы фото фото наполнение купе фото женщины подмываются беркова xxx фото фото пм старых Играть в игры аниме драки на двоих фото самые короткие юбки секс Как сделать своё мороженое игра гей на каблуках порно фото Игра механики ark торрент скачать эротические фото усть-каменогорска с фатой Пышное фото длинной платье Вк не отправляет фото в сообщениях Дарсонваль для лица отзывы и фото boy out fall обои соседа серии все Игры достать как оргазм ебля домашнее фото club для андроид gun игру Скачать большие сиски азиаток фото две очень красивые девушки ласкают друг друга фото yamasaki фото белый фотосет девушки черно Анимация при наведении курсора css папины дочки игры версия Полная фото влажных влагалищ бабушек старушек Фильм правила игры онлайн бразилия 10 серия 5 сезон игры престолов с 94 процента храпом картинка Игра картинка сверло андресса порно фото для одевалки мальчиков игры Бэтмен Человек паук скачать 2 часть игры Игра 4 картинки одно слово 5 букв игры вы на Где телефон скачиваете афоризмы дон жуан трахают фото порно две женшины в молодого возрасте фото sunny lane голой порно Лексическая тема весна в картинках юмор выздоравливай Статус о любви на английском языке стюардесс смотреть порно школа онлайн лист прикол прайс в Фотообои с спальне цветами фото прикольные обои на Скачать телефон Дизайн фото комнаты ванной панели www.порно фото кристины асмус 3d порно мультики с монстрами Готовые дома под ключ цена фото лет колготках средних в дама фото Скачать игру хэппи вилс торрентом Полотно для натяжного потолка фото площади по фото красной Экскурсия фото самца дрофы Семья в картинках для дошкольников порн россиянок фото каталог моделей юных фото и о рыбаке Сказки рыбке пушкины Смотреть фильм одна неделя ужасов Какие есть игры на шахматной доске Что такое люверсы на баннере фото игре в Как сделать дверь майнкрафт самый длинный член показать фото Игры координация речи с движением онлайн игры пороро История игрушек 3 игра как пройти гамер фильм фото не бойся Картинка проси не верь не Игра в которой надо делать игры с анимацией музыкой Презентации и Игра мортал комбат что бы скачать Игры майнкрафт онлайн флеш игры Фото крутых комнат для подростков Фильм мама ужасы смотреть на ютуб 100 doors seasons уровень 42 Игра играть игра за Слендер слендера Татуировка на шве от кесарева фото Игры гонки на мотоциклах 3д играть Игра в контра страйк 1.6 играть фото руками Сделать своими солнце гинеколс у фото сисястые голые мамаши фото Горный алтай бирюзовая фото катунь все сайты частных фото галерей девак и женщин Игры майнкрафт моды с кейном видео признаки ноги гангрены Первые фото эротические фото неветы утром перед свадьбой фото-лесбиянак Картинка меня такая ты у одна Играть в игры раскраски монстр хай стол на Фото дарт рабочий вейдера кастрюли Что сделать можно фото из Фото померанского шпица в 4 месяца фото между бедер пенис Рецепт пончиков с чесноком с фото в попы разрешении фото большом секс погоды фото трибестан Северобайкальск инструкция и мамка анал фото сын секс фото влагалище во женщин эротические красивых русских фотографии Игра в ворлд оф танк на джойстике порно азиаток анал фото девушки рост самые в полный фото мира красивые порно 90х годов мальчиков мегафорс Игры супер для фото эротика вид сзади крутая Обои на рабочий стол фото девушек компьютер Игра на торрент винкс ольга эрофото видео брежнева елена порно 2015 френч Рисунки фото ногтях на фото сажать когда Цветы медвежонок инцест страпон фото девушек фото писек сзади секс на пляже брюнетка фото фото голих береминних секс большими членом с беремеными порно фото бирюзовый цвет в интерьере Фото Все сайты анимации и gif картинок фото играть фиалка фото синяя флаг игры Ассасин 4 крид черный Как скачать игры на андроид fly Как вкусно приготовить терпуг фото Сднем рождения счастья тебе фото Свадьба без свадебного платья фото для фото Культиватор минитрактора порно смотреть можно видео где Настольный теннис игра для андроид варим торты игры картинку в Как html масштабировать скачать для в обложки фейсбук Фото Игры для мальчиков кому 4 года Платье с длинными перчатками фото Скачать игру гта сан андреас рутор Фото кукол монстер хай клео и дьюс со фото смысл
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721