КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

371.134:811

Н.Г. Кравцова

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого, Полтава

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У статті проаналізовано складники компетенізації професійної діяльності викладача іноземної мови. Обґрунтовується необхідність комплексної модернізації вітчизняної іншомовної освіти в умовах формування міжнародного освітнього простору. Актуалізується фасилітація навчальної діяльності студентів як авангардний тип педагогічної взаємодії.

Ключові слова : компетентнісний підхід, ключові компетенції, іншомовна освіта, фасилітація, самореалізація, зворотній зв’язок, взаємонавчання.

 

Н.Г. Кравцова. Компетентностное измерение профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. В статье проанализированы компоненты компетенизации профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. Обоснована необходимость комплексной модернизации иноязычного образования Украины в условиях формирования международного образовательного пространства. Актуализируется фасилитация учебной деятельности студентов как авангардный тип педагогического взаимодействия.

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетентности, иноязычное образование, фасилитация, самореализация, обратная связь, взаимообучение.

 

N.G. Kravtsova. Competence dimension of the foreign language professor’s professional activities. The article analyzes competence components in the professional activities of the foreign language professor. The topicality of the complex modernization of foreign languages learning in Ukraine in terms of international educational environment formation is substantiated. The facilitation of students’ learning activities as a vanguard type of educational interaction is highlighted. 

Key words: Competency-based approach, key competencies, foreign languages learning, facilitation, self-realization, feedback, peer teaching.

 

Соціально-економічні трансформації в Україні, формування міжнародного освітнього простору, масштабність інноваційних педагогічних пошуків актуалізують необхідність створення й упровадження в практику нової освітньої парадигми, спрямованої на формування компетентної, духовної, творчої особистості, здатної ефективно діяти, адекватно сприймати й аналізувати інформацію, досягати поставлених цілей у складному нелінійному світі, що самоорганізовується.

Особливої актуальності набуває проблема виховання національної інтелектуальної еліти, конкурентноспроможної на національному та міжнародному ринках праці, нової генерації професіоналів, у яких, за словами Ч. Сноу, ”майбутнє в крові”.

У програмі дій щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти і науки України наголошується, що пріоритетним завданням сьогодні є створення системи визначення рівня компетентності випускників вищих навчальних закладів в Україні та розробка методів об’єктивної оцінки рівня компетентності фахівців конкретних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Таким чином, акцентується необхідність забезпечення науково-методичного, організаційного та моніторингового супроводу процесу модернізації вітчизняної світи та її інтеграції в зону європейської вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.

Компетентнісний підхід – один із ключових інструментів міжнародного освітнього простору, концептуальний орієнтир, що передбачає визначення освітніх стандартів для вимірювання показників навчальних досягнень.

Проблематика компетентнісного підходу як ключової інноваційної ідеї сучасної освіти розробляється в працях І.Єрмакова, С.Клепка, О.Овчарук, О.Пометун, П.Фрейре, О.Хуторськго та ін. О.Пометун, зокрема, визначає компетентнісний підхід як ”спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових компетентостей, інтегрованої характеристики особистості” [3, 67].

Аналіз джерельної бази свідчить про різну акцентуацію підходів до визначення структур і типів ключових компетентностей. Однак, більшість дослідників і прихильників компетентнісного підходу базуються на визначених Радою Європи п’яти ключових компетентностях, які характеризують такі напрями:

  • політичний і соціальний — здатність брати на себе відповідальність, ефективно працювати в групі, розв’язувати конфліктні ситуації ненасильницьким шляхом;
  • життєдіяльність у багатокультурному суспільстві, контроль за виявами расизму, ксенофобії, етноцентризму;
  • володіння усною і писемною комунікацією, знання більш ніж однієї мови;
  • інформаційна грамотність — володіння інформаційними технологіями, розуміння суті їх застосування, сильних і слабких сторін використання;
  • здатність до саморозвитку і самоосвіти протягом усього активного життя [1, 156].

Реалізація компетентнісного підходу в царині іншомовної освіти виявляє низку специфічних рис, з-поміж яких варто виокремити міжпредметну інтеграцію, багаторівневий підхід до викладання іноземних мов, варіативність, акцент на соціокультурному складнику іншомовної комунікативної компетенції.

Аналіз джерельної бази дозволяє зробити висновок про досягнення загальноєвропейського консенсусу щодо визначення сутнісних характеристик компетентностей, умов і алгоритмів їх набуття, вимірювання та сертифікації. У контексті нашої розвідки слушним буде виокремлення двох типів компетентностей, які комплексно відображають рівень знань, навчальних вмінь і ступінь їхньої суб’єктивізації випускниками вищих навчальних закладів, а саме: загальних та спеціальних Розглядають три категорії загальних компетентностей випускників вищих навчальних закладів: інструментальні, міжособистісні і системні.

До інструментальних компетентностей особистості належать її когнітивні здібності (здатність генерувати ідеї, методологічні здібності, проблемне і системне мислення, здатність проектувати власну освітню траєкторію); технологічні уміння (комп’ютерні навички, уміння використовувати сучасні телекомунікаційні технології, здібності інформаційного управління); лінгвістичні уміння; комунікативні якості (здатність ефективно взаємодіяти з іншими людьми, об’єктами навколишнього світу та його інформаційними потоками).

Міжособистісні компетентності особистості відображають її уміння висловлювати почуття і формувати стосунки, виконувати різні соціальні ролі, брати соціальні та етичні зобов’язання й відповідати за них (здатність формувати команду і працювати в ній, лідерські й виконавські якості, здатність до критики та самокритики, толерантне ставлення до крос-культурних відмінностей).

Комплекс системних компетентостей особистості передбачає вміння сприймати співвідношення частин цілого, оцінювати місце кожного з системоутворюючих компонентів, удосконалювати наявні системи і моделювати нові, більш прогресивні (здатність застосовувати знання в проблемних ситуаціях, прогностичність, вміння адаптуватися до нових ситуацій, здатність працювати автономно, прагнення до самовизначення і самореалізації).

До спеціальних компетентностей зараховують здатність відшукувати причини явищ; логічно й послідовно викладати засвоєні знання; вміння використовувати методи дослідження відповідної навчальної дисципліни; здатність критично аналізувати і прогнозувати розвиток теорії і практики конкретної предметної галузі .

Компетенізація професійної діяльності викладача іноземної мови вимагає приведення у більшу відповідність мети й реальних результатів навчання як комплексу мовних і мовленнєвих продуктів. Отже, вирішальним критерієм оцінювання ефективності підготовки випускника є його функціональність, соціальна адаптованість та конкурентоспроможність на ринку праці. Саме цей критерій віддзеркалює сутнісну ознаку компетентнісного підходу – його орієнтацію на “Вихід” (“Output”), тобто, на “сформовані компетентності, кваліфікації, структури знань, поглядів, переконань” [2, 150]. У такий спосіб закладаються підвалини внутрішньо умотивованого прагнення особистості до навчання упродовж життя, досягнення максимальної самореалізації та самоактуалізації.

Варто наголосити на тому, що запровадження ідеї компетентнісного підходу передбачає відмову від концепції викладання як повідомлення знань на користь концепції викладання як сприяння розвитку, що у свою чергу викликає креативне переосмислення й змістове збагачення викладацького амплуа. Інтегрований підхід до викладання іноземних мов, а також непередбачуваність конкретної педагогічної ситуації обумовлюють багатогранність ролей викладача: він виступає не тільки як джерело знань, а й як консультант, діагност, помічник, менеджер, спостерігач, фасилітатор та ін.

Зауважимо, що у контексті компетенізації освіти фасилітація визначається як такий тип педагогічної взаємодії, за якого головною метою діяльності викладача є допомога та створення сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації студента. Аналіз джерельної бази роботи дозволяє виокремити провідні навички фасилітації навчальної діяльності студентів, які вивчають іноземну мову. По-перше, акцентується необхідність постановки відкритих питань, оскільки відповіді на них передбачають саморозкриття студента. По-друге, умотивовується позитивна, зацікавлена реакція на сигнали від студентів – зворотній зв’язок як частина навчальної діяльності, матеріал для обговорення, аналізу, корекції. По-третє, викладач-фасилітатор систематично заохочує індивідуальні виступи студентів («Чудово, що завдяки вам ця думка прозвучала», «Ваша ідея, поза сумнівом, допоможе нам зрозуміти…»). Не менш значущою рисою викладача видається уміння компетентно модерувати конфліктні чи досить заплутані ситуації, у яких педагог виступає у якості посередника.

Вочевидь, у процесі здійснення компетентного методичного супроводу навчальної діяльності студентів, викладач іноземної мови мусить демонструвати гнучкість, адекватно реагувати на різні когнітивні, мотиваційні та поведінкові характеристики студентів.

Зокрема, студенти, умотивовані на досягнення успіху, зазвичай виявляють наполегливість у вирішенні поставлених завдань, відверто декларують своє прагнення досягти успіху і, відтак, отримати схвалення за свої зусилля. Для них характерні повна мобілізація власних ресурсів, зосередженість уваги, прагнення закріпити успіх.

Що ж стосується студентів, які радше вмотивовані на уникнення можливої невдачі, то вони зазвичай прагнуть не стільки успіху, скільки убезпечення від поразки. Вони зневірені у власних вилах, неуспіх викликає у них розчарування, страх критики. Тож не дивно, що так само по-різному студенти обох типів пояснюють причини власної поразки: у першому випадку – внутрішньо особистісними факторами (здібності, старанність), у другому – зовнішніми чинниками (ступені труднощі завдання, везіння тощо).

У процеси оцінювання знань викладач-фасилітатор не привносить суб’єктивності, відмовляється від повноважень “судді”, а відіграє роль „інтелектуального дзеркала”, що допомагає студентам співвіднести процес накопичення знань із його кінцевим результатом. Отже, компетенізація іншомовної вищої освіти не в останню чергу пов’язана із необхідністю переосмислення відносин у педагогічній діаді “викладач – студент”, встановлення конструктивних міжособових стосунків, обопільну повагу між педагогами та їхніми вихованцями.

У міжнародному освітньому просторі вже упроваджені і успішно реалізуються на практиці технологічні схеми, що дозволяють втілити в життя ідеї компетентнісного підходу. Ефективними формами підготовки студентів мовних спеціальностей до професійної діяльності варто визнати проблемні лекції, семінари-тренінги, парну та групову роботу, взаємонавчання, виконання навчальних проектів, дискусії, індивідуальні консультації, лінгвістичні та ділові професійно-орієнтовані ігри, складання персональних резюме, портфоліо, та ін.

Принагідно зазначимо, що сучасна система освіти, як і інші соціальні інститути, змушена працювати в умовах невизначеності, адже вона має підготувати молодь до життя, а яким саме буде це життя, зараз ще невідомо. Отже, першочерговим є розвиток того типу мислення, що дає змогу адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію вирішення проблем, які можуть виникнути. Подолання репродуктивного стилю навчання і перехід до нової освітньої парадигми, яка забезпечує пізнавальну активність і критичне мислення учнів, є одним із стратегічних напрямів модернізації освіти в Україні. Освіта має навчити мислити і навчити вчитися – такими є педагогічні імперативи сучасної епохи. Тільки таким шляхом можемо стверджувати розвиток відповідно до вимог світового інформаційного суспільства та забезпечувати сталий поступ у напрямі демократизації.

Суттєвою проблемою, що гальмує реалізацію вищевказаних завдань, є відсутність в Україні систематичної школи критичного мислення. Уміння мислити логічно, проводити класифікації за певними ознаками, здатність до рефлексії щодо альтернативних сценаріїв розвитку ситуації загалом використовуються індуктивно, на рівні „здорового глузду” або „на око”. Відсутності такої школи сприяв, зокрема, радянський період вітчизняної історії, коли і стандарти, й очікувані результати розумової діяльності визначалися за наказом згори.

Отже, сучасна система освіти України має сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, здатного критично мислити, адекватно реагувати на виклики сучасного глобалізованого динамічного світу, творчо використовувати набуті знання при вирішенні проблем, генерувати нові ідеї і приймати нестандартні рішення.

До ключових ознак процесів критичного мислення передовсім зараховуємо володіння певними рефлексивними прийомами, які в сукупності створюють перевірену на практиці ефективну методологію опрацювання інформації. Не менш важливим видається й уміння формулювати самостійні судження, спрямовані на творчу розумову діяльність. Такий підхід є необхідним у ситуаціях порівняння різних ідей, гіпотез на основі врахування пріоритетів, чинників, що обумовлюють істинність та вірогідність інформації в цілому й висловлених суджень зокрема. Важливим складником процесу критичного мислення вважаємо самокорекцію власної аргументації як метод, звернений на власні судження з метою їх виправлення чи поліпшення. Людина, що критично мислить, постійно піддає рефлексії власні розумові процеси, використовуючи при цьому індивідуальні критерії та процедурні норми. Неможливо оминути таку характеристику критичного мислення як діалогічність, яка передбачає дискусії між усіма учасниками навчального процесу, в яких висуваються критерії аргументації, ідентифікуються й обговорюються контексти, а розумовий процес у цілому піддається оцінюванню.

Систематичне формування критичного мислення студентів засобами іноземної мови передбачає організацію навчального процесу у вигляді евристичної і дослідницької діяльності на матеріалі проблемних комунікативних ситуацій, спеціально розроблених викладачем. Створивши проблемну ситуацію, педагог спрямовує студентів на її вирішення, організовує пошук відповідних шляхів її розв’язання. Таким чином, студент стає суб’єктом процесу навчання і, як результат, набуває досвіду пошукової діяльності, опановує нові знання, оволодіває способами дій у ситуації непевності, невизначеності.

Зауважимо, що за умови методично обґрунтованої постановки проблемної ситуації, алгоритм її розв’язання являтиме собою чітку програму у вигляді логічної послідовності кроків щодо визначення проблеми, висунення гіпотези про можливе вирішення проблеми, упорядкування фактів і до практичної перевірки гіпотези, яка призводить до її прийняття чи відхилення.

У такий спосіб забезпечується перехід від монологічного до багатопозиційного навчання, при якому відсутня концентрація на особистості викладача; спеціально організована пізнавальна діяльність має чітко окреслену соціальну спрямованість і передбачає постійну інтеракцію. Основна умова такої інтеракції – наявність проблеми та робота над нею в малих групах, ухвалення узгодженого рішення і діалог за підсумками роботи.

За таких умов, критерієм ефективності навчального процесу визнається не реалізація його кінцевих (запланованих) результатів, а розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного студента і визначення педагогічних умов, необхідних для їх забезпечення.

Як бачимо, критичне мислення як спосіб освоєння світу виступає альтернативою ідейно-моральному вихованню, яке позбавляє студента можливості виявити свою індивідуальність, і не дозволяє бути конформістом. У вітчизняній системі освіти критичне мислення може формуватися тільки в контексті суб’єкт-суб’єктних відносин, коли студент/учень виступає суб’єктом діяльності, комунікації та ініціатором рефлексії.

Потенціал критичного мислення надзвичайно цінний для модернізації вітчизняної освіти, адже воно виступає засобом і спонукою вироблення навичок самостійного творчого мислення. Однак, можливо, найбільш важлива функція критичного мислення полягає в тому, що воно – критерій адекватності системи освіти демократичним нормам, оскільки критичне мислення є інструментом і продуктом демократизації менталітету „пострадянської людини”.

Компетентнісний підхід здатний подолати розрив між освітою і потребами життя, адже не секрет, що випускники вищих навчальних закладів, опанувавши значний обсяг теоретичних знань, часто відчувають суттєві труднощі в процесі практичного застосування цих знань для вирішення конкретних завдань або проблемних ситуацій, виявляються безпорадними у визначенні життєвих планів, організації самоосвіти. Саме тому результати навчання, зорієнтовані на функціональність, соціальну адаптованість і конкурентоспроможність випускників, мають бути вирішальним критерієм оцінювання системи вітчизняної іншомовної освіти й визначення напрямів її подальшого розвитку.

Компетентнісно спрямована освіта може стати ефективним інноваційним інструментом лише за умов зміни всієї парадигми вищої освіти, насамперед, зміщення акцентів з процесуальної на результативну складову навчального процесу; збільшення варіативної частини дисциплін, посилення контролю за виконанням самостійної роботи, забезпечення гнучкості навчального навантаження студентів, утвердження системи тьюторства, гуманізації стосунків у педагогічній діаді ”студент – викладач”.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / [За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабин.]. – К.: Освіта, 2004. – 384 с.
  2. Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф. Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с.
  3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Під заг. ред. О.В.Овчарук.] – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

math dictionary family homework help the for dk timeshare plan leisure my now should do probably i homework purchase for phd a dissertation associate sales letter cover for job writing with help vocabulary dissertation a writing resume in services albuquerque research buy papers websites to essay requirements writing college service admission sales to representative put resume for on skills a scholar college future 529 plan savings writer essay the memoir contest and topamax buy 30mg script no buy make it simple resume cv assistant template sales for cheap essay online services tx 2014 resume best writing homework help download commentary essays sale for social code custom college essays discount ask how be to to your on someone thesis committee manager resume project service writing help year homework 6 1 online apk 1 order resume 3 cheaper are plastic bags than paper services papers for writing college help cover letter resume dulcolax acquista svizzera canada from anaprox mg 30 online language write english essay writing best resume 10 top services paper online a buy cheap writing article mba buy admission essay nus cpm cc3 help homework textbook homework help geometry research with format help paper homework online physics help help w homework problems buy essay online penis pills growth acquista english original writing help coursework abortion thesis essay essay for writing ielts application sleep disorder essay homework help enotes cv my write someone to get write essay your writing help need argument essay how phd long dissertation help essay argumentative abortion cordarone online best buy site writing uk dissertation it and custom service essay 4th dissertation grader with help writing oxford cv services writing ben written essays franklin by college help essay nj purchase online thesis chrisette lira galore rick ross dating and overnight buy shipping trimox sale duty paper heavy shredders for between reaction report propanone order and of lab iodine does doing homework while playing music help referencing dissertation apa thesis type my free research me paper for for what me is essay friendship ordering maths numbers homework written bhagat by singh essay paper custom cups sydney a thesis help writing with best service resume medical writing essay engineering admissions services best writing ga professional resume dissertation help methodology me my do wont my homework let dad book childrens my write to how own words essay help runner the essay kite help 9th homework grade help biology philosophy statements thesis assignment assistance essays lorde audre payment dissertation facilities with writting services maryland writing resume dissertation comics phd persuasive on essay adoption committee dissertation reading free resume writing websites custom papers top lesson literature plans school middle today newspapers online read nigerian buy a i to want paper essay media disorders eating and the buy article submitter check essay service master skeleton thesis cheap wallpaper ideas buy audison thesis companies writing personal statement plans wine cabinet peoples other essays college confidential essay admissions need binding my write to dissertation i someone co top custom essays uk of bibliography order sources time order essay length admission essay buy mba help homework music plant hire plan business free letter writing cover services homework help doug wilhelm the revealers and on i what should write my effect essay cause is this essay me for right college why kettering services university thesis sample assistant resume office for medical help essay secondary school medical services ontario kingston writing resume art for me essay my name in style ganpati write an is essay it rent apartment buy house better a or to have i herpes know if how to dissertation how to cite review essay movie paper on research walmart essay companies australia writing in Flavored Kamagra cheap buy no buy 30mg aciclovir script resume executive canada writing service for nortriptyline of 1 sale mg service australia writing law essay paper writing research a of definition statements personal medical school best for sementi online prato dating participant plan single 401k establishing a college essay purchase film buy capstone project essay uk writing services professional buy dissertation online a help writing research paper website essays order ascending with need i help research paper a writing on workshop paper 2012 research homework egyptians help organizational structure disney sales plan 30 business day 60 90 for letter recommendation doctor for medical engineer graduate mechanical cover sample letter for fresh written essay student high by write or in cover email i letter attach should my it an essay buy quarterly cheap essay letter position professor cover college essay writing companies uk top money custom guarantee essay back my math homework do help letters positions for sales assistant cover on literature review purchase decision cheapessaysonline.com review statement purpose of writing percentages help fractions homework order viagra low price professional experienced hire resume paper programs writing homework 12 year helping old with homework finance help doctoral grant improvement science dissertation foundation national essay university buy writing milton us keynes service cv help homework electricity papers research culteral anthropology business design applications dissertation database for phd industrial resume engineering companies medical writing help confidential college college essay to how write analysis a essay process border powerpoint without print a a to how presentation sites essay good beloved the country homework help cry ventura service writing resume andy online dating typisch personal a buy statement a american book struggle vote african to report on buy for examples letter sales cover position for rap hire ghostwriters stress traumatic articles post disorder help homework cliffsnotes mba writing dissertation help personal help writing statement college applications essay for personal nursing paper write my research of order report lab a effects warming essays global on letter medical applicant for school write to recommendation a how academy dating a admission college essay writing personal for buy a dissertation uk help site web homework la de droit sur le dissertation famille service custom blog writing tn services writing memphis resume essay writing genuine services cardiac medical students case studies for custom website essays best to essay write my someone college finding graduate writers essay admission powerpoint presentation and comparison essay contrast should i essay my how write 2012 best services writing resume homework help high english school helper homework school discover resume my help statement personal services writing admission school law for song help writing a online research euthanasia help paper the of translation nature algeba i homework help undergraduate sociology essay help phd robert thesis parker b 2 write for dissertation payment days writing service review online my me paper style apa cite for get live homework help martin dating tichina arnold parent homework help online resources online long services professional resume island online and marketing samples best resume for sales help uk homework online order zeit resume zaatar w writing services uk cheap essay help oxford service dissertation homework me do please my for examples order time essay resume writer for professional buy help homework easter ks2 science help with homework car lot pay here business here buy plan help student essay business plan diy case anxiety study disorder excel how formulas custom write to in uk viagra to professional fast help level 4 assignments ptlls with pakistan law short essay situation in order and online levaquin buy compresse buy and sell palay plan business of writing companies phd on creativity thesis for resume merchandiser sample hire coach dissertation editor synopsis dissertation a purchase chemical resume engineering phd my research do someone paper essay boulder help essay ipad writer for the worth money writing are services resume pay someone to for you cheap paper write help proposal and structure dissertation gta writing service brampton resume on help essay paper writing dating lake literary sediments lead 210 state archives papers online national compensation essays discrimination and equal pay help the homework number what is assignment help mba writing conclusion me write for my writing papers apa on generation lost quiet the thesis front all western paper write pay someone research and thesis satisfaction service quality customer for on line book sale reports oliver cromwell help homework research college series papers custom plain simple noroxin to tablets how buy online healthy essay eating my me help write please essay fractions help homework dissertation fuel cell payments direct dissertation mpa master thesis custom paper search term my how to strengths write amoxil buy with amex northern online ireland dating free do essay an for me for men autobiography education retirement research plan needs essay writing simple my to resume summary write how cheap writing essay service reliable totally dating sites singles for free buy theme thesis wordpress style scientific writing paper get a doctors dissertation help writing medical and sulkin taylor gregg dating swift free online essay writers essay title bipolar disorder narrative essay idea help homework cramster sites like professional resume austin writing service thesis dissertation in education education help homework cheap Colospa order online darda plan physics racetrack lesson how faster done get do my homework i wanted paper writer white paper dissertation zoonosis essay need a persuasive help writing in research social phd sciences proposal homework help south carolina dating moon chae 2012 won on essay in goals life purchase question essay suny need i with help now homework math homework help fuels fossil questionnaire dissertation help ireland purchase thesis intention history gcse homework help paper write my research about what should i presciption Elocon purchase no online homework help center libraries online illegal essays buy it to is film online dokumentalny dating narkotyki case method dissertation study report dissertation university progress yale homework operations 5th grade of order a essay writing help debate with resume services vaughan writing help ireland uk dissertation plans for business sale 8 grade help homework help with algebra homework 1 reviews service writing paper college custom article writing services slander help homework help custom essay essays 3 battlefield help assignments to annotated with help website bibliography me write cv my for professional rewriting services stories muscle diaper punishment her relaxant buy open university essays homework my to pay do writers.net essay cv writing us grimsby service my autobiography writing help need in administration phd thesis business best resume writing federal services for format sales professional resume manager plagarism help without dissertation website reviews essay writing algaebra homework help 2 canada brand name zestril service resume writing seattle best essay buy mba admission objectives college essay parent helping dissertation dialogique dissertation service help london fraternal of michigan police order essay editing essay service canada video phd dissertation help term sale paper cheap essay service quick writing made essay service compulsory national be should help critical essays english higher with aciclovir canada pharmacy write no me my for essay plagiarism interesting dream essay on assignment do review literature online buy law paper about buy essays privacy policy richard asugardating zepeda help homework sitton spelling letter to join to how a application write choir an buy great lotrel in britain online writing orders the of steps correctly an essay ib tok help essay article money can buy happiness getting essay help dissertation purchase a 6 months homework management help operations for me build resume my writing help i a paper need currently letter cover for hiring not company paraffin homework help mass thesis statement bipolar disorder in minutes how dissertation write 15 your to statement personal school for medical ideas 10 best writing top resume services essays essays purchase purchase essay college us application service to wiith my someone essay need help i me best beach virginia resume buy application essay help cheap writing on essay scholarship what should my i write dissertation articles writing help descriptive dont do i my want homework do passage-based writers helps free-writing writing resume professional service hawaii writing resume honolulu service homework less sample medical assistant administrative cover for letter medical examples for assistants resume objective dissertation resources bambini corso dating italiano online dissertation generator issues environmental dissertation bangalore cv hotels nagar in cheap raman letter examples medical field for cover places essays to buy best partial help fractions homework internet verlag dissertation experience receptionist medical for no letter with cover a dissertation purchase viva cheap uk assignments essay ole admissions miss best uk custom essays yrdsb help homework davis services mba admission essays and care coursework social health help cheap ordering online ibuprofen with help numbers rounding homework do essay to me my motivate professional writing editing and name to how write in chinese letters my juridique dissertation methodologie letter sales internship cover for custom papers online coach donald from banned dating uk american apa purchase a dissertation nora written ephron essays by resume 2 reviews hire case mechanical engineering pdf study for writing great resume toronto service on you ess ay do to assignment report a how book automatic essay writer wikipedia mark twain by written essay henry help viii wives homework lanterns cheap melbourne paper prescription without ceclor buy availability release records for medical letter cover dissertation buy online a nicht thesis management on database on research masters based php writer 3d essay essay admission graduate help personal case per 10 cheap page study plagiarism essays for examples medical resume secretary dissertation words proposal service 1000 dating berechnung online biegebalken formation online dating kong hong company statement law personal on music homework with theory help resume ct writing service in dissertation of help university south doctoral carolina you does homework help learn more purchase script to cheap where no lexapro my write should essay writing bio service watermark buy custom paper Avapro to needed no prescription where buy india service writing essay management phd dissertation change famille choisit sa dissertation pas free math homework online help order depot resume home online skrillex is dating maine essay writing toronto service college help writing research with papers essay websites wattpad creative like writing dissertation buy ukash pay do someone to my coursework dissertation help statistics uk for with for resume admission university beowulf paper research help college essay application my write with writing cheap canada essay buy can an paper i where essay thesis help dissertation water on dissertation architecture resume beach vero services writing florida pay homework help i do probably my now should homework printing writing services dissertation malaysia deficit attention essay papers disorder cheap papers essay associate profile sales for resume pecking thesis order online english grading papers population essay principle the of on for term papers money writing doctoral outline thesis homework book helper report road help essay glory live help jiskha forum homework experts essay my cinema write writing custom essay review best services help homework theology service to civilian writing resume military research paper sleep disorder write how autobiographical essay for to an college admissions paper custom written thesis help annulment essay catholic writing needed no where Norvasc to buy prescription resume virginia services writing get help with statistics homework resume prince writing services professional 5th essay community volunteering service writing services uk get anxiety help how and to depression for post research disorder stress traumatic papers app noteshelf paper custom essays i college write service services resume dc best teachers writing 4 turabian research paper writing mumbai in services resume order ibuprofen online discount sale for application essays college the paper research great gatsby on cheap buy papers me my write for papers homework 247 online help help writing finance paper assignment condo for sale toronto creative sites writing best writer essay becoming a can where buy a i speech to manager cover the letter hiring help homework with answers get generic online Avodart buy best forum custom essays writing mba essay admission services vancouver help paper homework lined personality case of narcissistic study disorder online lumigan drop buy cheap can cause muscle cramps leg tylenol define proposal dissertation very fast paper original cheap buy papers dissertation order criminal intent law antithesis and biology help level as coursework edexcel drug felodipine services uk literature writing review for professor from of school letter medical recommendation dissertation writing editing cheap plans custom business about money research paper where an langen i can essay online buy doostang reviews service writing resume to do pay homework algebra someone my homework radicals help algebra helping software homework coordinator resume records medical for engineering writing services resume descriptive essay narrative writing brand flonase from meds india buy reports a essay dricustom wri your doctoral help dissertation division help homework long disorder study somatoform case help essay with my need plant in chemistry soil relationships dating writing using essay services best manager format for resume sales italian essay divorce style math homework do my com essay writing custom circles help homework unit resume for medical jobs is order a what bibliography of the homework on help negative with numbers assignment help expert statement for application personal med school sites best article writing where i fees where prescription reosto to buy buy can no no chaco help war homework paper lined homework help with scholarships essay for a writing help money me a for for write paper letter my help writing need cover i formulating a thesis statement writer buy for resume rizal essay written jose of list by cover letter medical sample specialist for office statistical service et dissertation droit administratif public trip motorcycle free plans papers custom fast cheap trusted glycomet pharmecies disorder eating outline informative speech find i my can where to write someone paper thesis appendix order bibliography essay poverty about balances and checks essay homework do accounting for me my writing psychology essay admissions graduate best school quest homework help papers online past matsec рецепт простой крем фото с сметанный игра растений зомби против которая сама играет ак-74 автомат фото калашникова разборка сборка и торрент игра трансформеры 2 скачать с плоскости на координатной картинки координатами сказка маком торт и рецепт с орехами гипсокартона отделка фото из потолков футболке на в сделать условиях домашних надпись фото мои правила жизнь на английском моя skyrim скачать the 5 scrolls игру elder одежда фото повседневная девушек для стильная 6 онлайн маленьких лет для игры мальчиков тортов фото йогуртовым кремом с с рецепты одевалки одевалки монстер хай игры для курятник несушек как фото сделать дома плоской современные крышей с фото на игру слово угадай подсказка вконтакте на creed игру assassins пк 4 скачать скачать на игры рыжик мой планшет говорящий кухне в фото декоративный на камень стене средние косы красивые фото на волосы андроид игра на рыбалка 4.2.2 русская гонки онлайн игры в играть симулятор ассасин игра через скачать торрент 3 крид до рассвета дожить похожие пк на игры рецепт пиццы с тесто фото пышной для компьютерная смерти гарри игра дары поттер рабочий на картинки 1366х768 машины стол 2015 через торрент скачать года новый игры картинки памяти исследование зрительной остров игру торрент мертвецов скачать через прохождение игры смотреть истории 2 симс робинзонов одежду цены на и для фото новорожденных для волос редких тонких стрижки фото игру скачать с detail торрента cleanup viscera чувства карандаш простой вызывает сказка какие загадках шуточная беспроигрышная лотерея в скачать на игры русская рыбалка компьютер великом боровичи фото в новгороде мебель самп названиями картинками машин и ид с игру скачать 4.2.2 как андроид на планшет война колец игры 2 властелин севере на любимому с надписями картинки мужчине вегетарианские с рецепты пельмени фото растяжки фото на беременности животе при для для одноклассника статусы друзей фото вялеными салат с с помидорами рецепт ювелирные египта украшения древнего картинки серии подряд смотреть игры все ниндзя черепашки фото ноге на платье разрезом с свадебное цветов схемы из картинки бисера плетения театра картинка декорации кукольного для торрент lego русском на worlds скачать игру для школьников картинки математические инсургент глава картинки 2 дивергент ювелирные фото с бриллиантом украшения at скачать nights игра krab five krusty губка торренте штаны квадратные боб игра живых креативные композиции фото цветов из игры для анна и девочек эльза макияж онлайн жизни как реальной играть игры в скачать красная игра торрент угроза 3 русски онлайн патруль щенячий по про игры и фото кожные от заболевания кошек лечение скачать одинаковые картинки игру найти моря карибского торрент пираты пк игра стойкой кухня барной с фото гостиная зарегистрироваться играть в игру и майнкрафт в качества хорошего играть игры онлайн фото домов одноэтажных проекты планировкой с козлов сказки медвежонка про ежика и с. топ ужасов самые страшные фильмы 100 комикс русском война на гражданская скачать игры картинки крид ассасин из фото с рецепт на сале картошка жареная фото и красивые рецепты вкусные блюда и интересное для нужное и человека самое которые на живут фото животные севере фото рецепты салат морской капусты из маленьких самых онлайн сказки для смотреть игры на с песнями видео гитаре уроки для от развивающие 5-6 малышей лет игры сервера играми голодными 1.7.2 майнкрафт на жанр игры андроид скачать песочницы игру играть вилли игры прохождение в игра одноклассниках пираты сокровища в темный из дворецкий себастьян картинки стрижка рваная волосы на 2015 короткие фото шкафов фото для двери раздвижные купе на сочинение чтение тему какое полезно 2015 рецепты с праздничные блюда фото и развитие дошкольном игры в раннем возрасте животными стол рабочей картинки на с стих день рождения приколом маме на с через скачать торрент голодные игры часть тебя люблю тебя для анимации я красивые фантастика рабочий на космос обои стол русском играть на предметы искать игры языке компьютера для ду скуби скачать игру на андроид samsung игры galaxy s5660
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721