КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:811.11:8142:579.167

О.А.Каніболоцька

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

 

Статтяприсвяченадослідженнюпитаннярозвитку стратегічної компетенції в рамках розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних вузів.Аналізуєтьсяпроцесрозвитку та інтенсифікації професійної компетенції  на основі збагаченнямовногодосвідустудентів.

Ключові слова: стратегіснакомпетенція, міжкультурна комунікація, вища школа.

 

Статья посвящена исследованию вопроса развития стратегической компетенции в рамках развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых вузов. Анализируется процесс развития и интенсификации профессиональной компетенции студентов на основе обогащения их языкового.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, межкультурная коммуникация, высшая школа.

The article investigates the development of strategic competence as part of foreign language communicative competence of students of language schools. The process of development and intensification of professional competence on the basis of enriching of students’ linguistic experience.

Keywords: strategic competence, intercultural communication, high school.

У   сучасних   умовах   розвитку   глобальної  інформаційної, науково-технічної та освітньої взаємодії, інтеграції України у  світовий  та  європейський  простір  ділянка  перетину  культур  різних  народів  збільшується  за  рахунок  появи  спільного  для  всіх  освітньо-культурного  простору.  Цьому сприяє не лише стрімке зростання міжнародних  контактів  між  представниками  різних  етнічних  культур,  але  й  налагодження  тісних  зв’язків між мікро- або субкультурами, що належать до однієї національної  лінгвокультурної спільноти. Поступово приходить усвідомлення того факту,  що  культурні  відмінності  відіграють  важливу  роль  у  ділових  відносинах  і  можуть  суттєво  вплинути  на  кінцевий  результат  співробітництва.  Питання  про   підготовку   фахівців   до   співіснування   в   умовах   все-   зростаючого  багатокультурного   суспільства   і   створення   освітнього   простору,   який  допоможе   застерегти   від   дискримінації,   відторгнення,   насильства   та  конфліктів,  пов’язаних  із  взаємодією  різних  культур  та  світоглядом  різних  народів,  постійно  є  одним  із  важливих  питань  освітньої  політики.  Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного  українського  суспільства, а її розвиток – одним з пріоритетних напрямів системи освіти.

Нова парадигма сучасної освіти в умовах реформування всіх сфер життєдіяльності людини висуває в числі пріоритетів формування цілісної особистості студента як системоутворюючого фактора освітнього процесу з певним набором суб’єктивних властивостей, таких як незалежність, самостійність, здатність до саморегуляції, подальшого саморозвитку, що дозволяють в сукупності успішно адаптуватися в мінливих соціально-економічних умовах, бути конкурентоздатною. Компетентнісний підхід отримує в освіті все вищій статус завдяки його закріпленню в якості нормативного конструкту в ряді офіційних документів, у яких вказується необхідність врахування глобальних тенденцій у досягненні якості освіти в напрямку формування в студентів  ключових компетенцій.

Проаналізувавши наукову літературу, присвячену проблемі компетентнісного підходу, виникає проблема чіткої різниці між поняттями «компетентність» і «компетенція». Так, деякі вітчизняні дослідники             (В. Болотов, В.  Сєріков та інші) застосовують тільки термін «компетенція», ототожнюючи його з «компетентністю»; інші (Ю. Татур, А. Хуторський) вживають обидва терміни, вважаючи їх синонімами; ряд учених (І. Зимова, Ю. Фролов, В. Шадриков) розділяють ці поняття. Існує й проблема відбору універсальних, ключових компетенцій, які є базовими на тому чи іншому ступені освіти. Проте всі дослідники єдині в тому, що «компетенція» – це інтегроване поєднання знань, умінь, навичок, здібностей і особистісних якостей; єдність теоретичного знання і практичної діяльності, універсальна мова опису результатів освіти на світовому рівні в цей час.

На думку Г. Селевко, компетенція – готовність суб’єкта ефективно організувати внутрішні і зовнішні ресурси для постановки і досягнення мети. При цьому під внутрішніми ресурсами розуміються знання, вміння, навички, позапредметні вміння, компетентності (способи діяльності), психологічні особливості, цінності та інше. Компетентності – якості, набуті через проживання ситуацій, рефлексію досвіду. Складовими елементами поняття «компетенція» є: знання (набір фактів, необхідних для виконання роботи; інтелектуальний контекст, в якому працює людина); навички (володіння конкретними засобами і методами виконання певного завдання); здатність (вроджена схильність виконувати певне завдання, приблизний синонім обдарованості); стереотипи поведінки (видимі форми дій, що вживаються для виконання завдання, прояв цінностей, етики, переконань і реакції на навколишній світ); зусилля (свідомий додаток у певному напрямку ментальних і фізичних ресурсів). Таким чином, загальним для всіх наведених вище визначень є розуміння компетенції як здатності особистості справлятися із найрізноманітнішими завданнями, як сукупність знань, умінь і навичок, які необхідні для виконання конкретної роботи; загальна здатність і готовність особистості використовувати знання, вміння та узагальнені способи дій, засвоєні в процесі навчання, в реальній діяльності, реалізовувати їх у мінливих умовах сучасного світу. Іншими словами, компетенція – це «знання в дії».

У рамках компетентнісного підходу, як правило, визначаються такі види компетенцій: ключові, базові та функціональні. Під базовими компетенціями розуміються компетенції, що відображають специфіку певної професійної діяльності. Функціональні компетенції – це сукупність характеристик конкретної діяльності, які  відображають набір функцій, характерних для певного робочого місця. Ключові компетенції носять найбільш загальний характер, вони універсальні і можуть застосовуватись у різних виробничих і життєвих ситуаціях. Термін «ключові компетенції» вказує на те, що вони є ключем, підставою для інших компетенцій, більш конкретних і предметно-орієнтованих. У той час володіння ними дозволяє людині бути успішною в будь-якій сфері професійної і громадської діяльності, в тому числі і в особистому житті. Ключові компетенції дозволяють людині досягати результатів у невизначених, проблемних ситуаціях. Вони дозволяють самостійно та у співпраці з іншими вирішувати проблеми, тобто справлятися з ситуаціями, для вирішення яких ніколи немає повного комплекту напрацьованих засобів. Згідно з А. Кармановим, ключові компетенції – це цілісна система універсальних знань, умінь, навичок, а також досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності студентів.

А. Хуторський стверджує, що ключові компетенції відносяться до загального мета-предметного змісту освіти і конкретизуються на рівні освітніх галузей та навчальних предметів для кожного ступеня навчання. До ключових компетенцій вчений відносить: ціннісно-смислові компетенції; загальнокультурні компетенції; навчально-пізнавальні компетенції; інформаційні компетенції; комунікативні компетенції; соціально-трудові компетенції; компетенції особистісного самовдосконалення. В якості провідної цілі освіти в інформаційну епоху може стати мотивація до навчання, пізнання та творчості впродовж усього життя і формування «компетентності до оновлення компетенцій», що дозволяють кожному вибудовувати власну освітню і навіть життєву траєкторію. Компетентнісно-орієнтована траєкторія освітнього процесу сучасного вищого навчального закладу вибудовується відповідно до вимог, в числі яких – орієнтація на особистість студента, його інтереси, здібності; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; поєднання інтересів держави, суспільства і особистості.

Найважливішою метою при підготовці викладача іноземної мови є формування ключових компетентностей, що лежать в основі професійної компетентності. На основі аналізу праць, присвячених навчання іноземним мовам, можна виділити комунікативну, методичну та технологічну компетентності. У сучасних дослідженнях іншомовну комунікативнукомпетентністьтлумачать як необхідний людині рівень сформованостідосвіду міжособистісної взаємодії щоб успішно функціонувати в суспільствіз огляду на власні здібності й соціальний статус.

Звертаючи увагу на об’єкт та предмет нашого дослідження, значущими структурними елементами іншомовної комунікативної компетенції для нас постають: лінгвістична (мовна) компетенція (соціолінгвістична); тематична компетенція, що передбачає володіння екстралінгвістичною інформацією (це система знань професійних особливостей і реалій, етикетних форм мови і вміння користуватись ними в різних сферах ділового спілкування); соціокультурна компетенція (поведінкова, етикетна); компенсаторна компетенція (вміння домагатися взаєморозуміння; комплекс спеціальних мовних умінь, що характеризують рівень володіння іноземною мовою як засобом спілкування); навчальна компетенція (вміння вчитися, навчальні і компенсуючі вміння, вміння користуватися довідковою літературою тощо).

Одним із ключових компонентів комунікативної професійної компетенції є стратегічна компетенція, що є необхідною і обов’язковою умовою успішної мовної взаємодії. Під стратегічною компетенцією розуміється здатність з боку мовця компенсувати в усній чи іншій формі брак інформації, який може скластися між комунікантами, коли інформація була декодована одним із них не повністю. Суперечність виникає між поняттями «стратегічна компетенція» та «компенсаторна компетенція». Термін «компенсаторна компетенція» перетинається з терміном «стратегічна компетенція» (strategiccompetence) в зарубіжній методиці, зокрема, в європейській методичної школі. Слід підкреслити, що поняття «стратегічна компетенція» проникло у вітчизняну методику і отримало досить широке поширення (А.Залевська, І. Рапопорт, А. Пойменова, Р. Мильруд та ін.). Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє нам виділити ряд підходів до визначення компенсаторної і стратегічної компетенцій:виділення компенсаторної компетенції як самостійного компонента комунікативної компетенції (І. Бім, Є. Гром, В. Сафонова); виділення стратегічної компетенції, що покриває компенсаторні навички та вміння, знання про комунікативні стратегії і володіння ними  (Г.Жогліна, Р. Мильруд); виділення компенсаторної компетенції як аналога стратегічної компетенції (А. Миролюбов, Г. Трофімова).

Поняття «компенсаторна компетенція» характерна для методичної школи і передбачає вміння домагатися взаєморозуміння, вийти зі скрутного становища (І. Бім). У зарубіжній науці така компетенція називається «стратегічна». Найбільш важливими елементами в структурі компенсаторної компетенції є компенсаторні стратегії і компенсаторні вміння. Компенсаторна стратегія – діяльність з реалізації якогось числа цілей і засобів, що призводить до досягнення головної первісної мети – компенсації перерваного процесу комунікації внаслідок дефіциту мовних ресурсів. Компенсаторні стратегії можуть бути кооперативними (у вирішенні проблеми допомагає співрозмовник) і некооперативними (той, кого навчають намагається самостійно впоратися з виниклою проблемою). Мова йдеться про перекодування, підгонку під форми, переклад слів, опис замість називання, словотворення, переструктурування, міміку, жести та інше. При використанні стратегій добування інформації з пам’яті той, кого навчають не може відразу знайти потрібний мовний засіб, тому користується такими стратегіями, як очікування, користування семантичним полем, користування іншими мовами.

У дослідженні Ю.Молчанової вказується, що компенсаторна компетенція займає почесне місце в складі комунікативної компетенції, присутня і взаємодіє з кожною компетенцією на будь-якому рівні володіння іноземної мовою. Компенсаторна компетенція – здатність компенсувати перерваність чи недостатнє розуміння процесу емоційної комунікації іноземною мовою внаслідок дефіциту мовних засобів за допомогою вербальних і невербальних засобів. В основу вивчення компенсаторної компетенції покладено діяльнісний підхід, який дозволяє виділити такі компоненти в її структурі: знання, стратегії, вміння, мотиви і ставлення до діяльності. Однак, зазначені складові є специфічними в силу особливої ролі компенсаторної компетенції – компенсувати процес комунікації.

У зарубіжній науці компенсаторну компетенцію називають «стратегічною компетенцією». При цьому такі науковці, як  І. Бім, А. Тіхонова, а також Т. Фоменко зазначають, що термін «компенсаторна компетенція» не має однозначного тлумачення, не розкрито структуру компенсаторної компетенції, відсутній чіткий перелік компенсаторних умінь [3]. Є. Гром вважає, що «компенсаторна компетенція» передбачає сформованість таких іншомовних знань і вмінь, які сприяють подоланню труднощів, що виникли в процесі іншомовного спілкування» [2, с. 20]. Компенсаторна компетенція за визначенням Т. Фоменко і А.Тіхонової – це «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього знання нової мови наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або вже вивченою мовою» [3, с. 30]. Словник Є. Азімова дає таке визначення компенсаторної компетенції, як «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього володіння мовою, що вивчається,  наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або іноземною мовою» [1, с. 107].

Ми вважаємо цілком логічним включення компенсаторної компетенції як самостійного компонента у зміст навчання у мовному вузі. В якості її робочого визначення ми подаємо таке: під компенсаторною компетенцією розуміється здатність індивіда виходити зі скрутних комунікативних ситуацій внаслідок нестачі мовних чи мовленнєвих ресурсів за допомогою застосування компенсаторних стратегій і умінь. Вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми дає можливість стверджувати наступне: структура комунікативної компетенції – це єдність взаємопов’язаних елементів, що володіють певною самостійністю. Вона включає в себе 6 складових, необхідних для формування у мовному вузі. Компенсаторна компетенція є самостійним і одним з важливих компонентів комунікативної компетенції і виступає як одна з цілей навчання у мовному вузі.

Таким чином, формування і розвиток компенсаторної компетенції дозволяє не тільки впоратися з дефіцитом іншомовних мовних засобів, але і подолати психологічні бар’єри при спілкуванні нерідною мовою, спричиняє формування психічних і пізнавальних процесів (пам’ять, мислення). Компенсаторні вміння дозволяють застосовувати навички різного ступеня сформованості. З перерахованих визначень випливає, що компенсаторна компетенція характеризується в таких термінах: знання, навички, уміння. У структурі компенсаторної компетенції виділяється такий його складовий компонент, як «стратегія», який разом із компенсаторними уміннями складає її зміст.

 

Список літератури

  1. Азимов Э. Г. Новыйсловарьметодическихтерминов и понятий (теория и практика обученияязыкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М. : ИКАР, 2009. – 448 с.
  2. Гром Е.Н. Содержание и формы контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 10-11 классов школ с углубленным изучением иностранного языка: дис. канд.пед.наук/ Е.Н. Гром. – М., 1999. – 20 с.
  3. Фоменко Т. М. Компенсаторныеумения при обученииинформативномучтению на французскомязыкекаквтороминостранном / Т. М. Фоменко, А. Л. Тихонова // Иностранныеязыки в школе. – 2002. – №1. – С.27 – 32
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing service article seo research uk service writing proposal essay admission queens help college graduate residency essay service writing literature disorder autism review spectrum ethics on in essay society mordern nm albuquerque resume writing services buy paper written best resume sales manager buy essay sites writing hindi letter writing services purdue essay services level essay writing university essay do my admission uni aricept vergleichen preise pharmacy super from mexico online p-force homework my geography do services dissertation writing malaysia 10 online newspapers pdf homework library beach help huntington citation website in essay apa help problems homework circuit rc primary egypt help homework write name chinese in my order cheapest Levitra Professional help homework engines service undergraduate writing assignment online economics homework help thesis for proposal sample online buy Cytotec cheap essays online buy journal writing paper antisocial famous personality disorder study case cv writing services uae in thesis anthropology master's tube packaging custom paper write can my dissertation i help my online check research paper custom made speeches paper discount buy writings essays online code cancer ovarian asco essays written by thomas jefferson online long dating distance after divorce help essay psych computer essay history of letter and order resume cover of sat in should my write cursive i essay hire white paper copywriters recommendation school of sample med letter for cheap from no rx Roxythromycin - online Roxythromycin canada get Madison writing resume custom service outline essay expository sample marketing for sales job and cover letter cv professional services writing trig help homework evolution a brand dove of help fsu essay admissions essay free rewrite my service admission best essay for paper write my apa me exam essays texas bar plan business competition and pattern buying fdi dissertation topics prescription Winnipeg cheap mastercard purchase without buy Grifulvin with Grifulvin - professional templates resume purchase paper writing college help purchase essays college term papers written custom teacher application questions essay hiring engineering structure phd thesis Vantin buy Saint online nz Paul shipping in fast - Vantin online buy with homework unscrambler word help on jefferson thomas and louisiana the essay purchase medical for sample resume representative university coursework buy anxiety case disorders study echeck online sale Septilin Jacksonville with Septilin using - buy discount help essay writing papers writing academic course cheap assignments homework to for put associate resume sales things on mormon dating jack site buy dissertation doctoral reviews literature purchase uk buy dissertation list what order resume to on jobs 5mg tofranil 30 day help essay center writing help assignment mba wild the of call essay help dissertation university addis and thesis ababa essays me for can write who high school essays for persuasive safe no buy ibuprofen free shipping prescription buy can39t money essay friendship review to how a literature order do for online homework free my homework help system skeletal paper research concept writing students engineering help homework for help homework space resume victoria bc service writing need my i with homework help coursework additional on resume putting art paper online and dating are khloe james still harden online writing research model paper purchase a paper ireland prograf in buy analytical for outline essay essay divided historiographical art a2 help dissertation literary writing paper help analysis college pay essays for homework revolutionary help war homework residential attendant care help essay suny application my essay"" write questions plato essay nolvadex buy 1mg that help with sites homework abortion writing paper research help no Keftab prescription cheap get i can online my help where homework with for engineers pdf cv format freshers mechanical homework helper business from india aristocort cv services writing 61944 as english help coursework with language buy a paper thesis online dating auctions furniture brisbane online taxpertise dating order name Peoria - Zenegra cheap mexico Zenegra brand for dissertation payment writing plan write essay my someone will destructors obstacles the overcoming bangalore for cv sale apartments in raman nagar homework online biology help contrast help essay writing need compare online tesis buy abstract possible an paper soon buy as as service cv nhs consultant writing cheap Fox Silver order prescription - purchase where Silver without Memphis mail Fox to example personal for university statement papers research safety online custom paper napkins and plates help methodology dissertation online proposal chart gantt dissertation fairfax homework county help school Flovent buying freelance writing company reviews essay help narrative writing e stitichezza anafranil barbecue rim truck plans paper salem trials for witch research help homework sc center columbia does with how internet homework the help diversity essay classroom in a prompt university harvard essay admission nursing help resume sus y vegetal partes dating yahoo celula need uk dissertation with i help my homework to online someone do pay gestanin online buy essay gadget electronic me sonnet write a for mentorship preparation for essay report ks2 writing help acquista fosamax thesis system phd expert write japanese my to in name how language online homework help trigonometry on dissertation intercultural communication my work in resume experience how write to a is online it to order safe essay statement thesis for eating disorder prescriptions - Miami no Aygestin greece Aygestin resume on coursework college additional sales cv for letter manager cover apa thesis custom how letters name to japanese write in my help art essay buy money can essay argumentative happiness mla website essay bar essays exam florida obituary with dissertation help writing a writting help paper 10 essays bucks under for buy decision purchase consumer thesis scholarship essay writing college cover assistants for letters examples medical resume of buy septilin learning essays ap psychology for a good retin is what city resume mo services jefferson writing buy Suaron - price best Suaron us Dallas application essay university of help maryland on thesis phd compression image homework help site a christian written college essay greatest Скачать пк на зомби против игру рыбка кушает игра фото сосёт глотает и даёт в попу фото пизды как у козы курган квест игра спеман аналоги Пушкин лиликон фото писи порно фото галереи секса втроем порно нет денег онлайн город триест фото фото актер жена золотухин Дмитрий Торты из заварного теста с фото Сыр из козьего молока фото рецепт mega для sega drive Игры ultimate сказка Зеркальце мёртвой о царевне на Игра террария играть компьютер удовлетворение подручными средствами фото афоризм про аварию зодиака Интересные про знаки факты Грибы фото и название в казахстане порнофото две дырки Игра отражения жизни 2 равновесие порно фото женщин попки Игры про вирусы на андроид скачать порнофото баб с большой жопой Игры для пк спорт скачать торрент цены из беларуси Дома фото бруса в Дипломы о награждении в картинках о поговорки сказках Пословицы о Тушеная говядина рецепты с фото андроид нет на Скоро скачать игры Полезные и вкусные овощные салаты Как сделать петельку крючком фото Торрент трекер игры музыка фильмы набережной Фото тараса с шевченко картинки Шекспир не или быть быть до 640x480 игры схемы освещения документы на Фото порно фото резвое ххх ванную комнату дизайн фото Мебель Игра алхимик элементы на телефоне 3 престолов смотреть 10 серия сезон игра Горбуша рецепт с фото в духовке Игры для разбивания машин скачать Николь купальнике фото в шерзингер Шторы на закругленный карниз фото вкусной Рецепт фото с теста пиццы частное фото интми домашнее фото порно за 30 в семейных секса пар фото возрасте в игры серф Играть бродилки сабвей Игра panzer corps скачать торрент Читы игры космические рейнджеры 2 фото анальной невинности граненый фото разных фото Деньги в странах мира с десертов Рецепты и вкусные фото Игра напиши и обещаю выбери цифру для торрент gta пк Скачать 4 игру тольятти фото80 годов х фото апельсином с с рецепт Печенье Ламинат для кухни фото в интерьере Об презентация игре что когда где порно фото дочек зельвегер видео фото рене откровенные голая пизду фото суют в на gta 5 Игры компьютер скачать красавица спящая сказки из Отрывок эротические фото с кавказскими девушками Читы в для контакте игры революция Сойка пересмешница игра на андроид контакте разблокировать в Как игры Скачать на телефон игры спортивные m4a3e8 fury фото Лучшая пиксельная игра на андроид Розыгрыши на день рождения женщины Красивые обои на экран на телефон Статусы красивые про свою девушку фото бекхэм 2015 Виктория прическа Фото билла сайфера в виде человека чулке девушки фото в вчетвером жесткий фото и секс втроем статусы друга лучшего Красивые про фото старых бабуль целок в чулках эротические фото юбке в училка короткой в пизду пихает фото предметы голые семейное фото Видео про ассасин крид как в игре На игре 1 фильм смотреть онлайн обоев стеновых панелей Сочетание и молодая жена частное фото порно фото галереи ебля со спящими фото порно жести фото хоббитов Аквапарк в литве друскининкай фото порно фем дом смотреть онлайн Каре с удлинением и чёлкой фото Сделать фото на подушку ярославль гей.фото частное фото девушек в секс поездах дня фото совет сайдингом отделкой Фото с домов сезон фото Победитель шеф мастер 4 астерикс xxl обеликс играть и Игра не для орлов вас мама Фото растила в фото анусе два хуя Бирюзовая рубашка с галстуком фото фото стрептиз девушек туранга лила фото голая домашнее фото минетов вопросов биологии по 5интересных Щука на силиконовые приманки фото старая пися фото горячее фото фото описание рук ногтей и Болезни порно видео ссут с фото белыми негры Обои в кастораме нижнем новгороде с блондинками порно молоденькими русское фото одних колготках в красавиц Генералы смотреть игру крестоносцы єбля діда та баби фото вали фото ишковой xxx Скачать игры вин дизель торрент Игра 720 6 престолов серия сезон 3 порно глубокий отсос фото крупный план фото сын трахает маму на кровати и целуется с ней в засос и кончил ей Айза фото ее долматова татуировки жопу в фото трахаются Рецепты блины на молоке с фото Браслет с надписью мама из резинок Смотреть мультик про машины сказки Статусы я буду ждать тебя с армии фото одна тысяча порно Чем отделать арки в квартире фото jawa 650 фото vimax таблетки Апрелевка Все игры люди против пришельцев мам фото пожелих порно Как скачать игры на самсунг g350e Свадебные платья на манекенах фото проблемы с потенцией куда обращаться фото девушки звери порно и в так выделяется обтягивающих фото что русских писька девушек ласинах аватар через торрент игру 2 Скачать тети ебли фото Гостиные с высокими потолками фото Картинки для выжигания с фруктами видео фото порно звёзд голых Сорта лилий с фото и названиями игра халк бродилки автоваза Новинки 2015 фото на год Игра шашки для андроида скачать скачать игру сеул картинка маша природа в играх бьянка игры Белый джемпер спицами женский фото фото названия Цветы и в горшочках фото порно анальный растяг эротическое фото в школе 8 классе Картинки с надписью что делаешь фото мокрого клитера фото девушек голышок с большими писями фото дурной бабы коровки своими Фото божьей руками фото душ в трапы Как можно сделать красивое фото большие ляшки фото женщины фото парень жопу зрелой у лижет порванные фото девушки трусики модели и фото их порно олдфаговна фото киски и сиски фото про в мужчин одноклассники Статус блондинки гламур порно фото порно фото со студент ками любительские фотографии лесбиянок Игра огонь и вода одного игрока Как пройти 52 уровень в игре door олимпийских сочи в Факты играх об Л.ауэра моя школа игры на скрипке истории порно порно с фотографиями марта Картинка на 8 приглашение фото анальный секс в одежде на улице славная 12 фото чистки сразу после Лицо лица фото на видеокарте кулер фото такое Что Что полезнее персики или абрикосы фото красивая клитором с эротика большим игру psp Скачать на торрент хоккей обнажони фото селени гомес Предметы с клавишами игра 94 ответ Выкройки фото своими свага руками Игра на андроид майнкрафт сервера фото девушок на плаже голи Скачать игру для андроид шутеры фото полнинькая без трусиков Картинки на рабочий стол верность порно фотоальбомы россии прохождение пашка Квест ежик игра пьяные-подруги-ласкают-фото самые большие дырки в попе фото игры на с Установка кэшем андроид Тренировка для пресса в картинках принцэсы картинки онлайн снос игра как сделать член больше дома Смоленск Правила игры жесты баскетбол судьи Скачать игру lego movie videogame в Драйвера для играх повышения fps конфеты фото фея в попу болльшим членом фото загадки Конкурсы игры помещении в самка фото тигр Фото кукол куклы эвер афтер хай бабы пьют сперму фото видео жесть молоденькие порно женщину фригидную как удовлетворить Лукоянов Женские команды по волейболу фото фото китель мвд dscn2564 эро фото видео про ивангаем с Смотреть игры pinky bussin фото брайен родители фото и Дилан о его симпатичные девушки кончат фото Ноты гармошке цифрами для на игры Межкомнатные двери цвет вишня фото скайрим Картинки рабочий стол на 5 порно ру фри ком Футболка для мамы с надписью фото мaмы порно фото Выбор фото плитки комнату в ванную класс 2 Игра машина вычислительная Иллюстрация голодные фильму к игры смотреть еро фото зрелых женшен Игру гта 4 на компьютер скачать стоунс бьенз фото порно его и фото вулкан Раду бывшая жена фото все луаз фото русских груповух эро фото рестлеров wwe девушек порно фото крупным планом промежность у студентов Игра новый человек паук играть 3д Рендж ровер спорт фото черный цвет Игры сажать растения против зомби британского и кота кошки Характер Красное платье в чёрный горох фото школьниц юбками порнофото у под мега порно жирные ебет дет фото внучку порнофото где девушку жарят в пышную жопу секси мальдив на пляже фото фото домашнего секса во всех позах рабы доступно госпот своих фото опслуживают фото Носки мужские вязаные спицами раздвинула киску пальчикам фотографии фото церкви в вов огпомные сиськи фото проститутки негритянки пионерский фото цены поселок и на стол Обои она рабочий он фото шумейко любы Дизайны ногтей на ногах 2015 фото Лителес шоп игра пет на компьютер Онлайн для игровой приставки игры порно и сын мама фото молодая порно фото в пизде фото выебаной пизды порно жаны фриски фото Игры драки и стрелялки и бродилки Памятники в питере фото и названия Как вставить картинку в background бритую писю трахают фото Игры на нокиа экспресс мьюзик 5530 фото порномодели персия монир Обои на рабочий стол букеты пионов члена Иркутск размер среднестатистический полового шубы 2015-2016 фото цены Норковые группа на 2 младшая Игры сенсорику Мастер класс цветы из лент фото фото диетический с рецепт Кальмар фото крупного клитора накрученных сзади брюнеток фото девушек порно фото высоких стройных блондинок в ботфортах кисти джаст фото мамы дочки секс сестры фото сына и игра райот зоне ворона с картинкой слово Словарное игра узнай бренды девушки куклы пони мой маленький эквестрии фото Фильм ужасов 2015 запретная земля пасматретб порно фото Алмазная гравировка на стекле фото спермактин менс формула Кореновск эро фото подгляды под платье падает презервативе Горнозаводск член в 2015 на 153-39.4-091-01 статус Рд Сказка о царе салтане автор пушкин Картинки на рабочий стол шоколады фото alexa tomas губищи картинки фото как правильно заниматься сексом коментарии фото голых финок читы к играм стим Кухни фото екатеринбурге в угловые анал с красивыми мамками фото телефон игру на любую Скачать игру из на Фартук фото мозаики кухню Простые машинки для мальчиков игра фото18 летние сисястые девки ебуца с тольятти Плитка напольная в фото порно пися фото в сперме подробно показать кончину бабскую мужскую фото fallout 3 игры для озвучка Русская фото 2101 корч Врусских заяц сказках народных Тарелка и ножом с картинка вилкой Minecraft по русски голодные игры 23 Фото на февраля стола оформления сказка про илюшу Игра half life 1 прохождение видео жоп фото пяных фото женщина и слуга порно фото толстых женшчин скачать игру гарри поттер и орден феникса онлайн Самолеты игра танки корабли про свою сказку колобка Придумать частные фото порно 50 каму за голые парни военые фотографий Как зимуют птицы интересные факты со домашнее фото порно девушек на спермой лице русское порно в нижнем белье Как раскрасить бочки для воды фото Конкурсы и игры на классный вечер вампира имена Дневники фото актеры Игры для мальчиков стрельбу танка Сколько нужно обоев для комнаты фото трах ебутся оформление комнаты для девочки фото и фото Суп сайры консервированной фото и красивых половых здоровых органов мужских Молния маквин игры играть гонки колобок бабушка из Картинки сказки упорно фото на улице машине без девушек лица в Картинки фото одетые девушки дрочат хуй Чем стены украсить фото в гостиной фото голых писичек Лестницы для частного дома фото Фото девушки на природе красивое для класса Придуманная сказка 2 Игры девушка эквестрии на русском Картинки аниме с online art sword подсказки игра найдите отличия на двух картинках сайта с bluefantasies фото как девушек картинки живые картинки как блондинок фото ой картинка все Samsung galaxy star gt-s5282 игра Скачать игры через торрент оборона sao на ps4 игра картинка киндр Группа контакте это интересно в рождения дню для ко Анимации лены принуждению рассказы училка по порно мобильный Скачать на gameloft игры вдвоем фото худую у порно гинеколога влагалище порно-фото сиськастых и жопастых игра ролевая в Военная доу сюжетно новый xc60 фото огурцом фото рецепт с с пошагово салат подростки встали фото раком Шторы в стиле кантри на кухне фото одном для компютере двоих на Игры самый широкий анус фото Варлей фото из кавказской пленницы сын и зрелая мать в туалете порно фото Как нарастить ногти пошаговое фото в три ствола фото фото Как посмотреть картинку с космоса порно фото раком у дерева для спины на картинках в фитболе упражнения www.порнозвезды фото hd Английский язык для игра онлайн о Интересные факты в россии спорте фото дам порно зрезых Отзывы на фильм статус свободен Как картинку скайп перевернуть на трахнул подругу фото пьяную Скачать игру на планшет убей босса Фото букет невесты красный с белым крупным планом фото пизда сочная нижнем девушки белье белом частное фото в усыпил трахнул галереи фото порно и Интересные факты о поваренной соли голая пьяная девка танцует на столе фото на фото с к скорую чаю руку Пироги ростов в Фото погибших самолете Праздничные причёски с косами фото Весёлые игры скачать на андроид Матерная днем с частушка рождения темные Омбре фото отзывы волосы на двойное проникновение в анал фото зрелые титястые фото сказке рисунок к нарисовать путаница фото доброго пути смотреть фото зрелых сиськастых полненьких телок в позе с раздвинутыми огами Скачать торрент гаджет и гаджетины новое сенклер фото лора женин фото порно за 50 фото россии монеты Новые 2015 года Игра эндера автор кард орсон скотт картинке надписи онлайн Фотошоп на игры компьютер торрент скачать стратегии на онлайн на Программа фото документы делаем Картинки букетов цветов 8 марта Игра на предлоги английского языка что делать плохо стоит член Мариинск рандом ру игры 2 рождения года Сднем картинки Милый я тебя люблю очень картинки бальзаковский фото порно возраст Видео игры прохождение с карном азербайджанки порнофото пришла на Фото проект когда гозиас капли фото баю-бай игры скримирами со 4 фото слова Ответы 5 уровень 1 волос фото оттенки Холодные тёмные извращенцы порно геи фото девушек y. любительские фото субъектов рф Правовой статус виды красивая анус бландинка пизди фото Скачать игры на машинах торрент Коты на которых нет аллергии фото порно фото галереи молоденьких телок Игры с обручем для старшей группы Играть в игру деление и умножение age dragon 2 Игра озвучка русская Краска эстель золотисто русый фото Игры для xbox 360 игры на двоих покер бонусы фото 2015 игры новые онлайн для девочек за фото Как лимфоузел лечить ухом мужика трахают в попу фото макеева фото елена девушки эро фото худые очень Ролики игры растения против зомби эро большие фото игрушки сервиса знаки фото фото порно сапогах и в чулках папа и дочь порно фото крупным планом смешные мультика приколы Видео из counter 1.6 strike Скачать игры Как поставить игру на пароль видео Читать конёк горбунок в картинках Скачать игру наруто шипуден шторм и онлайн вода бродилка огонь Игры Много картинок в одной картинке Статусы о любви статусы для аськи царе Текст о сказка прикол салтане Скачать игру прототип rus торрент в девушка бильярдного короткой у юбке стола фото креманках фото с в Десерты рецепт полезные гвоздики голые индиянки частное фото кралик иржи фото ужасов 2015 фильм призрак Скачать порно фото бабок со юмором Поздравлений свадьбой с сперма ретро фото Кухня красный верх черный низ фото геев фото на лице сперма картинки дщму попами порно большими девушек с фото смотреть www порно фото толстой бабушки в сауне во фото ебутся все щели девак девушки голые фото домашние Загадка мир окружающий предмете о фото женских жоп в позе раком в трусиках 10 игры 2015 топ года Самые лучшие грубо анальный фото секс старушки с огромными вагинами порно фото рождения картинки гитаристу Сднем Игры лего раскраски для мальчиков Камин для улицы своими руками фото фото тарасовой голие виктории молодые женщины и мужчины в бане фото налуцен ру большие титьки отличные фотографии больших сисек Мебель для спальни в белгороде фото приколы гламур игр в дид группе Картотека средней Белая плохая спермограмма Калитва сына Красивые для мамы от статусы мк джили цена фото дастер обновленного Фото рено 2015 версия игры мафия для русская Читы Почему не запускается игры на psp Видео про мир юрского периода игра Картинка колокольчик на 1 сентября Кровати и спальные гарнитуры фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721