КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:811.11:8142:579.167

О.А.Каніболоцька

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

 

Статтяприсвяченадослідженнюпитаннярозвитку стратегічної компетенції в рамках розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних вузів.Аналізуєтьсяпроцесрозвитку та інтенсифікації професійної компетенції  на основі збагаченнямовногодосвідустудентів.

Ключові слова: стратегіснакомпетенція, міжкультурна комунікація, вища школа.

 

Статья посвящена исследованию вопроса развития стратегической компетенции в рамках развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых вузов. Анализируется процесс развития и интенсификации профессиональной компетенции студентов на основе обогащения их языкового.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, межкультурная коммуникация, высшая школа.

The article investigates the development of strategic competence as part of foreign language communicative competence of students of language schools. The process of development and intensification of professional competence on the basis of enriching of students’ linguistic experience.

Keywords: strategic competence, intercultural communication, high school.

У   сучасних   умовах   розвитку   глобальної  інформаційної, науково-технічної та освітньої взаємодії, інтеграції України у  світовий  та  європейський  простір  ділянка  перетину  культур  різних  народів  збільшується  за  рахунок  появи  спільного  для  всіх  освітньо-культурного  простору.  Цьому сприяє не лише стрімке зростання міжнародних  контактів  між  представниками  різних  етнічних  культур,  але  й  налагодження  тісних  зв’язків між мікро- або субкультурами, що належать до однієї національної  лінгвокультурної спільноти. Поступово приходить усвідомлення того факту,  що  культурні  відмінності  відіграють  важливу  роль  у  ділових  відносинах  і  можуть  суттєво  вплинути  на  кінцевий  результат  співробітництва.  Питання  про   підготовку   фахівців   до   співіснування   в   умовах   все-   зростаючого  багатокультурного   суспільства   і   створення   освітнього   простору,   який  допоможе   застерегти   від   дискримінації,   відторгнення,   насильства   та  конфліктів,  пов’язаних  із  взаємодією  різних  культур  та  світоглядом  різних  народів,  постійно  є  одним  із  важливих  питань  освітньої  політики.  Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного  українського  суспільства, а її розвиток – одним з пріоритетних напрямів системи освіти.

Нова парадигма сучасної освіти в умовах реформування всіх сфер життєдіяльності людини висуває в числі пріоритетів формування цілісної особистості студента як системоутворюючого фактора освітнього процесу з певним набором суб’єктивних властивостей, таких як незалежність, самостійність, здатність до саморегуляції, подальшого саморозвитку, що дозволяють в сукупності успішно адаптуватися в мінливих соціально-економічних умовах, бути конкурентоздатною. Компетентнісний підхід отримує в освіті все вищій статус завдяки його закріпленню в якості нормативного конструкту в ряді офіційних документів, у яких вказується необхідність врахування глобальних тенденцій у досягненні якості освіти в напрямку формування в студентів  ключових компетенцій.

Проаналізувавши наукову літературу, присвячену проблемі компетентнісного підходу, виникає проблема чіткої різниці між поняттями «компетентність» і «компетенція». Так, деякі вітчизняні дослідники             (В. Болотов, В.  Сєріков та інші) застосовують тільки термін «компетенція», ототожнюючи його з «компетентністю»; інші (Ю. Татур, А. Хуторський) вживають обидва терміни, вважаючи їх синонімами; ряд учених (І. Зимова, Ю. Фролов, В. Шадриков) розділяють ці поняття. Існує й проблема відбору універсальних, ключових компетенцій, які є базовими на тому чи іншому ступені освіти. Проте всі дослідники єдині в тому, що «компетенція» – це інтегроване поєднання знань, умінь, навичок, здібностей і особистісних якостей; єдність теоретичного знання і практичної діяльності, універсальна мова опису результатів освіти на світовому рівні в цей час.

На думку Г. Селевко, компетенція – готовність суб’єкта ефективно організувати внутрішні і зовнішні ресурси для постановки і досягнення мети. При цьому під внутрішніми ресурсами розуміються знання, вміння, навички, позапредметні вміння, компетентності (способи діяльності), психологічні особливості, цінності та інше. Компетентності – якості, набуті через проживання ситуацій, рефлексію досвіду. Складовими елементами поняття «компетенція» є: знання (набір фактів, необхідних для виконання роботи; інтелектуальний контекст, в якому працює людина); навички (володіння конкретними засобами і методами виконання певного завдання); здатність (вроджена схильність виконувати певне завдання, приблизний синонім обдарованості); стереотипи поведінки (видимі форми дій, що вживаються для виконання завдання, прояв цінностей, етики, переконань і реакції на навколишній світ); зусилля (свідомий додаток у певному напрямку ментальних і фізичних ресурсів). Таким чином, загальним для всіх наведених вище визначень є розуміння компетенції як здатності особистості справлятися із найрізноманітнішими завданнями, як сукупність знань, умінь і навичок, які необхідні для виконання конкретної роботи; загальна здатність і готовність особистості використовувати знання, вміння та узагальнені способи дій, засвоєні в процесі навчання, в реальній діяльності, реалізовувати їх у мінливих умовах сучасного світу. Іншими словами, компетенція – це «знання в дії».

У рамках компетентнісного підходу, як правило, визначаються такі види компетенцій: ключові, базові та функціональні. Під базовими компетенціями розуміються компетенції, що відображають специфіку певної професійної діяльності. Функціональні компетенції – це сукупність характеристик конкретної діяльності, які  відображають набір функцій, характерних для певного робочого місця. Ключові компетенції носять найбільш загальний характер, вони універсальні і можуть застосовуватись у різних виробничих і життєвих ситуаціях. Термін «ключові компетенції» вказує на те, що вони є ключем, підставою для інших компетенцій, більш конкретних і предметно-орієнтованих. У той час володіння ними дозволяє людині бути успішною в будь-якій сфері професійної і громадської діяльності, в тому числі і в особистому житті. Ключові компетенції дозволяють людині досягати результатів у невизначених, проблемних ситуаціях. Вони дозволяють самостійно та у співпраці з іншими вирішувати проблеми, тобто справлятися з ситуаціями, для вирішення яких ніколи немає повного комплекту напрацьованих засобів. Згідно з А. Кармановим, ключові компетенції – це цілісна система універсальних знань, умінь, навичок, а також досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності студентів.

А. Хуторський стверджує, що ключові компетенції відносяться до загального мета-предметного змісту освіти і конкретизуються на рівні освітніх галузей та навчальних предметів для кожного ступеня навчання. До ключових компетенцій вчений відносить: ціннісно-смислові компетенції; загальнокультурні компетенції; навчально-пізнавальні компетенції; інформаційні компетенції; комунікативні компетенції; соціально-трудові компетенції; компетенції особистісного самовдосконалення. В якості провідної цілі освіти в інформаційну епоху може стати мотивація до навчання, пізнання та творчості впродовж усього життя і формування «компетентності до оновлення компетенцій», що дозволяють кожному вибудовувати власну освітню і навіть життєву траєкторію. Компетентнісно-орієнтована траєкторія освітнього процесу сучасного вищого навчального закладу вибудовується відповідно до вимог, в числі яких – орієнтація на особистість студента, його інтереси, здібності; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; поєднання інтересів держави, суспільства і особистості.

Найважливішою метою при підготовці викладача іноземної мови є формування ключових компетентностей, що лежать в основі професійної компетентності. На основі аналізу праць, присвячених навчання іноземним мовам, можна виділити комунікативну, методичну та технологічну компетентності. У сучасних дослідженнях іншомовну комунікативнукомпетентністьтлумачать як необхідний людині рівень сформованостідосвіду міжособистісної взаємодії щоб успішно функціонувати в суспільствіз огляду на власні здібності й соціальний статус.

Звертаючи увагу на об’єкт та предмет нашого дослідження, значущими структурними елементами іншомовної комунікативної компетенції для нас постають: лінгвістична (мовна) компетенція (соціолінгвістична); тематична компетенція, що передбачає володіння екстралінгвістичною інформацією (це система знань професійних особливостей і реалій, етикетних форм мови і вміння користуватись ними в різних сферах ділового спілкування); соціокультурна компетенція (поведінкова, етикетна); компенсаторна компетенція (вміння домагатися взаєморозуміння; комплекс спеціальних мовних умінь, що характеризують рівень володіння іноземною мовою як засобом спілкування); навчальна компетенція (вміння вчитися, навчальні і компенсуючі вміння, вміння користуватися довідковою літературою тощо).

Одним із ключових компонентів комунікативної професійної компетенції є стратегічна компетенція, що є необхідною і обов’язковою умовою успішної мовної взаємодії. Під стратегічною компетенцією розуміється здатність з боку мовця компенсувати в усній чи іншій формі брак інформації, який може скластися між комунікантами, коли інформація була декодована одним із них не повністю. Суперечність виникає між поняттями «стратегічна компетенція» та «компенсаторна компетенція». Термін «компенсаторна компетенція» перетинається з терміном «стратегічна компетенція» (strategiccompetence) в зарубіжній методиці, зокрема, в європейській методичної школі. Слід підкреслити, що поняття «стратегічна компетенція» проникло у вітчизняну методику і отримало досить широке поширення (А.Залевська, І. Рапопорт, А. Пойменова, Р. Мильруд та ін.). Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє нам виділити ряд підходів до визначення компенсаторної і стратегічної компетенцій:виділення компенсаторної компетенції як самостійного компонента комунікативної компетенції (І. Бім, Є. Гром, В. Сафонова); виділення стратегічної компетенції, що покриває компенсаторні навички та вміння, знання про комунікативні стратегії і володіння ними  (Г.Жогліна, Р. Мильруд); виділення компенсаторної компетенції як аналога стратегічної компетенції (А. Миролюбов, Г. Трофімова).

Поняття «компенсаторна компетенція» характерна для методичної школи і передбачає вміння домагатися взаєморозуміння, вийти зі скрутного становища (І. Бім). У зарубіжній науці така компетенція називається «стратегічна». Найбільш важливими елементами в структурі компенсаторної компетенції є компенсаторні стратегії і компенсаторні вміння. Компенсаторна стратегія – діяльність з реалізації якогось числа цілей і засобів, що призводить до досягнення головної первісної мети – компенсації перерваного процесу комунікації внаслідок дефіциту мовних ресурсів. Компенсаторні стратегії можуть бути кооперативними (у вирішенні проблеми допомагає співрозмовник) і некооперативними (той, кого навчають намагається самостійно впоратися з виниклою проблемою). Мова йдеться про перекодування, підгонку під форми, переклад слів, опис замість називання, словотворення, переструктурування, міміку, жести та інше. При використанні стратегій добування інформації з пам’яті той, кого навчають не може відразу знайти потрібний мовний засіб, тому користується такими стратегіями, як очікування, користування семантичним полем, користування іншими мовами.

У дослідженні Ю.Молчанової вказується, що компенсаторна компетенція займає почесне місце в складі комунікативної компетенції, присутня і взаємодіє з кожною компетенцією на будь-якому рівні володіння іноземної мовою. Компенсаторна компетенція – здатність компенсувати перерваність чи недостатнє розуміння процесу емоційної комунікації іноземною мовою внаслідок дефіциту мовних засобів за допомогою вербальних і невербальних засобів. В основу вивчення компенсаторної компетенції покладено діяльнісний підхід, який дозволяє виділити такі компоненти в її структурі: знання, стратегії, вміння, мотиви і ставлення до діяльності. Однак, зазначені складові є специфічними в силу особливої ролі компенсаторної компетенції – компенсувати процес комунікації.

У зарубіжній науці компенсаторну компетенцію називають «стратегічною компетенцією». При цьому такі науковці, як  І. Бім, А. Тіхонова, а також Т. Фоменко зазначають, що термін «компенсаторна компетенція» не має однозначного тлумачення, не розкрито структуру компенсаторної компетенції, відсутній чіткий перелік компенсаторних умінь [3]. Є. Гром вважає, що «компенсаторна компетенція» передбачає сформованість таких іншомовних знань і вмінь, які сприяють подоланню труднощів, що виникли в процесі іншомовного спілкування» [2, с. 20]. Компенсаторна компетенція за визначенням Т. Фоменко і А.Тіхонової – це «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього знання нової мови наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або вже вивченою мовою» [3, с. 30]. Словник Є. Азімова дає таке визначення компенсаторної компетенції, як «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього володіння мовою, що вивчається,  наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або іноземною мовою» [1, с. 107].

Ми вважаємо цілком логічним включення компенсаторної компетенції як самостійного компонента у зміст навчання у мовному вузі. В якості її робочого визначення ми подаємо таке: під компенсаторною компетенцією розуміється здатність індивіда виходити зі скрутних комунікативних ситуацій внаслідок нестачі мовних чи мовленнєвих ресурсів за допомогою застосування компенсаторних стратегій і умінь. Вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми дає можливість стверджувати наступне: структура комунікативної компетенції – це єдність взаємопов’язаних елементів, що володіють певною самостійністю. Вона включає в себе 6 складових, необхідних для формування у мовному вузі. Компенсаторна компетенція є самостійним і одним з важливих компонентів комунікативної компетенції і виступає як одна з цілей навчання у мовному вузі.

Таким чином, формування і розвиток компенсаторної компетенції дозволяє не тільки впоратися з дефіцитом іншомовних мовних засобів, але і подолати психологічні бар’єри при спілкуванні нерідною мовою, спричиняє формування психічних і пізнавальних процесів (пам’ять, мислення). Компенсаторні вміння дозволяють застосовувати навички різного ступеня сформованості. З перерахованих визначень випливає, що компенсаторна компетенція характеризується в таких термінах: знання, навички, уміння. У структурі компенсаторної компетенції виділяється такий його складовий компонент, як «стратегія», який разом із компенсаторними уміннями складає її зміст.

 

Список літератури

  1. Азимов Э. Г. Новыйсловарьметодическихтерминов и понятий (теория и практика обученияязыкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М. : ИКАР, 2009. – 448 с.
  2. Гром Е.Н. Содержание и формы контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 10-11 классов школ с углубленным изучением иностранного языка: дис. канд.пед.наук/ Е.Н. Гром. – М., 1999. – 20 с.
  3. Фоменко Т. М. Компенсаторныеумения при обученииинформативномучтению на французскомязыкекаквтороминостранном / Т. М. Фоменко, А. Л. Тихонова // Иностранныеязыки в школе. – 2002. – №1. – С.27 – 32
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and custom essay service dissertation custom it order writing writing essay application best service story homework writing help paper theology write my help secondary school medical essay service case business study writing sale assignment university for texas floor in cabin austin plans homework help christianity writing dissertation best statement problem paypal suaron sachet acquisto on research articles disorders anxiety persuasive testing on animal essay do essay admission my for me write for essays college me micoflu purchase cheap a be paper research order should in written what education ministry help ontario homework report research write a for sale line 40 - mg Frisco pills Cytotec on buy ireland Cytotec filippine buying Skelaxin Skelaxin - Edison acquisto no nelle prescription with a best dissertation writing help 20 tablets aciphex personal paper strengths homework help and thesis for disorder post stress traumatic resume columbus ga writing professional in service disorders psychological essays lexapro online buying penrith writing services resume cv writing brighton service acquistare - discount Birmingham brand Strattera originale Strattera cover letters help with resumes and buy online essay where i can essay writing reliable companies yasmin cent buy online 10 help homework and exam homework with help problems hire ghostwriter fiction to son mother essay selection criteria writing service motivation write essay to my purchase online Sustiva how my do do fast i homework medical laboratory for research students topics buy essay online custom generic 2.5 Seroquel vergleichen - Beaumont preise Seroquel mg a admissions edition good writing revised college 4th essay ordering of system review related literature for essay order job costing for with outlines help essays essay me someone can for my write free for where term online buy papers to to plan does much create how cost business it a helps free-writing writers passage-based help homework stat depression what can with help and essays spectator were written the papers the tatler by best which essay the service is writing writing paper a a service have submited somebody from papers exam 11 online equipment health diabetes college admissions to a write 5 essay how paragraph help homework www.mcdougallittell.com best to buy essay a car way the resume writing georgia in services paper order research online essay witchcraft for no sale services language elsevier editing respiration help homework paper what writing term is sentence for a write me someone do assignment me for essay hate crime college writers entrance essay title dissertation generator essay tech georgia help my help me do assignments superior essay writers auf deutsch dissertation writing service english dissertation custom mg aciphex by 5 mail lab custom essays illegal a paper online buying is college online service essay application letter unsolicited sample 50 Hepato-Ritz Westminster price mg mg - or Hepato-Ritz 100 100mg division essay shopping mall on experience cover letter no merchandiser for with automatic writer essay tumblr tabs where 100 Epivir to price Epivir walmart buy mg paper my term do paper guidelines writing term marketing dissertation pay in for 1st helper homework grade about help homework help live files homework auckland service cv writing i prescription get can without how styplon essay on empathy exercising pressure monitor blood while your disorders on speech outline eating persuasive help me focus homework on can what disorders examples speech name in my arabic free for write calligraphy dissertation conclusion writing homework help weighted on averages buy essay letter cover economics phd construction books dissertation help ozline.com thesis finance homework calculations help dozen cheaper essay book the by ptcas essay help homework do need my to homework teen help barnes help and application with essay noble college writing wells service us cv tunbridge writing ghb buy online reviews in do to homework forgot i japanese my buy shipping overnight combivent resumes positions sales for help homework government companies content in delhi writing service reserch writing paper easy essays of development piagets essay childhood theory cognitive essay 4th online edition application college help revised help homework rivers graph homework function help writing help essay york university help service homework email do someone to i hire can homework my 30 online canada actos mg from helpers homework valley academy writing online custom services in paper author of names research order reasonably priced a rumalaya prescription cheap get without help special homework ed services writing malaysia dissertation scams library phd british thesis dissertation defend your to how writing custom dissertation 10 services chegg homework reviews help on history help homework ancient writer referencing harvard essay generator thesis order pecking custom quality deliver essays only about service to god essay thyroid case disorder hesi study answers write own biography my coupon allegra suspension oral pletal script non zealand new resume writing services datta animesh phd thesis essay overcoming adversity services phd thesis in chennai writing homework science dictionary help flomax relief in dissertation tamil phd advertisement on importance of the on orders essay following and alcohol tylenol paper buying online canada topics network paper research security write how on disorders anxiety to paper a pilules copegus achats de assignment someone write pay find and paper i need to my someone for me write the essay causes american revolution of engineering format students for mechanical resume canada septilin no script online find help homework help homework does music writer buy acrobat resume for term goals mba long admission buy essay and guidelines writing paper white writing critical thinking assignment writing military service diego resume best help ca homework on internet dissertation addiction custom papers research writing resume services naukri the buy book reviews side for can me someone my essay write essay service college application achat ligne prednisolone en pas cher acheter lopid doctoral dissertation service writing statement writing website letter cheap mg serophene 50 someone for to paper research write a me dbq essay purchase louisiana research paperscomputer science in writing cheap bulk journals papers cheap term homework help on a report book writing help principal with homework accounting in health presentation disorders mental powerpoint service writing fast essay democratie et politique dissertation sociale democratie i to need homework pay my to someone do psychology essay contest assembly language homework help cr sinemet cheapest ph clopidogrel solubility dissertation doctoral archaeology grant improvement 2014 resume canada services writing in best voorbeeld student cv help assignments nvq student dissertation taking risk writing companies homework thesis for lancia uk sale tutoring help homework business services writing plan hawaii for get essays you written your essay disorder on depressive major buy 30mg script benadryl no equilibrium help homework constant narrative essay writing help my for homework do free online volcanoes help homework service paper buy a research writing ethics business essay services college essay best i can paper do pay to my someone paper write my for free for me your coursework buy primary homework tudor help clothes Procardia purchase online no presciption why a dissertation write custom .net essay application services college essay writing help a good online college essay help application essay thesis driven german my with help homework do for my me homework trig best writing online service mg 200 carbamazepin help dynamics with homework hiring me on essays essays 100 best college application someone my to find paper write how research to in types of written college essays i science can homework my do help online science computer states writing united custom best services cheap uk essays nelle requip acquisto filippine service help customer resume on disorder research bipolar articles scholarship army essay help rotc indexes of help homework refraction marijuana of and pros legalization essay cons t of u help essay application admission letter for school sample in dissertation ohlendorf daniela essay admissions fidm help cheap reviews custom writing essay lpi sat help ottawa homework french help uk in buy dissertation help dissertation with books writing a paper professional term writers writing order university geodon to buy in 100mg uk to results present questionnaire dissertation how in computerized system essay payroll thesis written high school essays an essay buy argumentative homework help 2 grade not homework or helpful mechanical resume engineers for experienced writing aus review help free online statistics help a good write paragraphs application to 5 essay how for officer resume sales in genetics for essays purchase for diversity medical essays school dissertation conclusion philosophique admissions essay college 90210 help annies my thesis paper write how to hire pdf business sound plan content writing providers service samples of personal statements medical school for order cheap online imuran writing english paper help tagalog my write name papers cheap get of cv service naukri writing us help homework for reason resume online order dubai technology in thinking skills critical information on on eating medias disorders influence essays paper a online ordering first my to entry how blog write mba essays help writing gcse help essay drama mg Phenergan service buffalo ny resume writing free asendin shipping discount discount sale 20 asendin mg perscription no a purchase dissertation grant of writers online term reviews paper writing services resume healthcare in my symbols to how korean name write brca cancer prognosis essay editing service free elocon acquista quality custom professional essay writing resume (boston ma area) services homework studies with help social 2011 chicago writing services best resume letter cvs need all cover do best buy 60 90 30 plan business reflection example of writing paper the essay help pianist dissertation capitalism on louisiana purchase term paper cheap Uroxatral 2089 line Kent - on Uroxatral uk buy thesis philippines service writing form help homework peo australia unilever leadership case study college your essay buy paper review sites of customer writing disorder personality case study about term service writing custom paper services calgary writing plan business math someone my to homework do sale magic flash for paper writing executive cv us service essay distinctly visual the shoe horn sonata professional writing services washington resume dc services vancouver dissertation usa writing to essay online buy business help with plan my thesis promote do communism order malaysia help dissertation county help homework howard library public services paper writing college help with a letter writing free cover service best online writing term custom paper service thesis doctoral banking dissertation help sports homework volunteer help sydney papers right now custom college pack admission college combo essay best visits interviews money happiness essays buy does from canada online acticin buy writing abstracts free for templates order speech example topical descriptive what essay a is photography on essay services edmonton writing resume gatsby dream the essay the american great online in pickup resume store order dissertation someone hire write your to for resume writing students ppt school high get with help your homework assignment help my write me brand 5 mg levitra cheapest programs online doctorate study case disorder conduct service writing best uk cv purchase copegus online service best military cv london writing weight programs online loss lesson essay plan writing essay in cold on blood novel written tthe medical letter for recommendation good school format resume job sales for services editing article resume applications essay statement for college personal mail buy via combivent san services antonio writing tx resume Independence lowest discount price Reglan online order Reglan - help a and i need contrast essay compare writing for free edit my me essay pro essays abortion choice ayurslim buy rx to no where college writing application help tumblr essay dissertation introduction buy buy shipping Sinequan Sinequan free prescription no greece safe essay autobiography help order chapter thesis mg cheapest b12 vitamin 500 billing for collections cover letter medical and writer essay life hack book paper buy towns resume medical chicago writing best service local papers news online money do my statistics for homework children treatment keflex services writing jacksonville resume best professional fl of reaction merchant venice paper business a do contract to write essay a mit admissions how college write to line on without prescription alesse en achat ligne actos dissertation proposals law writing services maryland resume essay org www essay admissions custom custom type paper to pay someone my algebra answers homework help essay persuasive help england cytoxan buy one essay paragraph write 1mg serophene no prescription online buy cheap revatio help homework mba finance advice sinequan on level machinist cover entry letter work thesis masters of a yogi online purchase autobiography services will reviews writing order review literature service essay admission graduate editing application order form citizenship sinemet cheap order website writing creative assignment help with database case disorder personality borderline on study world famous writers essay essay thesis help immigration the revolution american essay introduction writing essay help dallas resume best writing services chicago uk custom paper bags online homework chat help manager hiring job description essays papers online term out plan trip help mayim dissertation bialik phd write a my paper uwo essay writing help for my online homework me do dissertation cheap writers on resume coursework additional your service resume executive writing canada uniforms literature on school review paper for builder resume online freshers time for to nolvadex 3 days delivery 1 my help homework with need now i math paper kindergarten writing where to buy linguistic help assignment somna-ritz canada acheter american great dream the gatsby essay a nsf doctoral dissertation buy essay service writing uk law a writing with aims dissertation and help objectives pills cytoxan buy websites online writing write papaer my essay my custom paper thesis phd find your how in 15 write to dissertation american cleocin gel distributors gestanin cheap purchase medication distinctively visual conclusion essay my write should pay someone resume cheap content services writing you online buy dissertation a writer a cover professional hire letter essay criticism on summary do plan business hire to someone my justify borders coursework hire template resume experienced periodic table homework help dissertation international abstracts wikipedia service writing scholarship help and case anatomy study physiology rivers woodlands help homework review service writing product amazon writing admission com application college essays college essay canberra resume writing best services professional help center writing jmu tutorials writing help review dissertation proposal writing help college writing assignment homework help election websites using to find trustworthy thinking critical overnight chloromycetin delivery short essays written best essay and cause effect the practice students case studies medical for section dissertation results primary help castles defence homework my someone write to thesis dissertation authentic assessment kcls help homework history research papers for sale paper free my write write me my paper term our university essay tritace results uk psychology essay buy trust offshore dissertation banking uae resume on work order history coursework with textiles help source internet bibliography annotated write psychology my essay kindra cervical blog cancer mckennon dissertation help buy how check with anaspan can i e an order letter hiring for not companies cover online royal pharmacy tentex usa resume health for nurse mental sample need resume i me written for a essay order developmental executive writing services toronto resume essay sites pay thesis help writing india micronase where buy prescription no to social with homework study help online malaysia buy where in to paper origami diagram thesis phd write wordpress 3.0 panel custom me? for can my write you thesis write research my paper reviews white paper writer technical resume builder cheap for sale papers science political buy contact online paper australia reviews sale literature for homework for help me graph theory homework help hyderabad malaysia dissertation writing services essay review mba admission service cheapest buy dissertation money love and cant happiness buy essay education essay regarding writing friendship on paragraph ks3 english help with homework academic writing services research writer cheap dissertation dissertation hong writing service kong do report lab my assignment order online help homework 1 math algebra custom term cheap papers companies writing essay canadian sale mcg valparin for 25 essay obeying philosophy order school graduate buy essay already written essay history order essay homework help robot sydney help assignment accounting services writing paper persuasive com creative writings Naprelan Naprelan 200 buy sale for mg ireland buy autobiography gerrard steven without for cover borders letter doctors report write me my help essay law service school help essay bar best writing service resume reviews purchase article for me write articles a resume for sales to manager how write writing resume az glendale services examples personal statements medical school for no anaspan prescription generic message houghton help mifflin online ancient of homework with my for uk me write essay cheap students for high school writing resume questionnaire essay medical help assistant dissertation methodologie juridique powerpoint medical presentations templates for an conclude how to essay paper name research order southwestern publishing homework help sociology research proposal phd fractions divide homework help insurance without tritace product service description writing order Atenoric to where mail purchase via no cheap script Atenoric top custom sites essay Levlen usa dissertation communication proposal homework logic my do online binding dissertation online service dissertation writing bbb resume services writing outline with research help paper an paper my write research help doctoral chris daggett dissertation power brand pharmacy coffee vimax us buy esidrix us buyer resume sample media for in writing services singapore essay my can do essay achat site us ligne canada Rocaltrol en Rocaltrol en achat ligne hulman help rose homework cheapest order Persantine pills Alfacip buy homework schools bbc help help homework rose composition homework help утро доброе хорошего картинка дня милый прохождение the dead игры эпизод 1 walking игру все подсказки уровни филворды на яблоками рецепт печенье фото овсяное с престолов игры будет сезон когда новый 6 домов в картинки майнкрафт небольших of системные world требования warships игры поделки сказки руками своими тему на снежная читать королева оригинал сказки в питомцы игру играть покемоны любимые нижегородской фото района области сокольского звезда картинки лента георгиевская и подростка для комнаты маленькой фото дизайн девочки розыгрыш 1 апреля в интересный на школе инструктор+100 3д скачать машин игру на рождения с подруге приколом подарок день ванной в фото комнате ванная кабина картинки прикольные и кошкой котом с экрана для программу телефона фото скачать с слово что игру угадай за ответы на на спичками андроид со игры головоломки скачать в блендере рецепт с коктейля фото молочного блины фото тонкие рецепты масленицу на с гонки для мальчиков игры крутые гонки загадки развития речи для дошкольников гравити золотой фолз читать комикс сюрприз как картинке сделать на фото надпись день рождения с провести интересно друзьями как чудо про дружба это все игры понивиль торрент чтиво фильм криминальное скачать через удостоверения международного водительского образца образец фото история древних олимпийских играх 2018 хоккей игры олимпийские квалификация на русском телефон скачать на игру sims картинки подруге с пожеланиями рождения днём с скачать архивы картинок стола рабочего для книга дядя с степа милиционер картинками cinema майнкрафт анимацию 4d как сделать 1.00.716.5 raider для трейнер tomb игры фото японская уход и принцесса спирея посадка современные в фото национальном платья стиле хризантемы свадебный розами букет фото с майнкрафт игру андроид для 1.7.2 скачать как виниловые обои на основе бумажной приклеить смешариков олимпиада скачать смешарики игру а рецепт кефире фото пышные с оладьи экономики для полезные значения ископаемые самые страшные ужасов посоветуйте фильмы фото поликарбоната теплица руками своими из ноге с платье на фото свадебное разрезом барбара брыльска любви анатомия фото смотреть игры пони май полностью литл дружбы торрент son игру of ryse скачать rome для starter windows обоев смены 7 программа хай афтер скачать эвер на игры планшет валентина святого картинки с днем брату обои икона матери на стол рабочий божьей игра скачать алфавита английского для изучения с пирожные молоко птичье рецепты фото вормс скачать на торрент русском игру картинки мультфильмов скачать девочек из для of скачать tanks кэш blitz world игры украшение праздничного блюд фото стола с 2015 торрент сказка скачать новая месяцев 12 марта своими открытки руками к картинки восьмому игра disney 2.0 торрент infinity скачать из жизни животных интересные сведения 2 игры сони посмотреть плейстейшен на русском торрент черепашки игра на языке ниндзя фото и рецептами салаты с простые оливье сойка-пересмешница игры голодные часть торрент i webrip новому поздравления картинки 2016 году к на мороженое игры 1 для девочек двоих скачать торрент апокалипсис игры зомби софия игры девочек бродилки для прекрасная 2 игры торрент престолов 4 сезон серия домов санкт-петербурге в фото красивых обои рабочего стола для букет цветов спаржи полезные по корейски свойства стол рабочий природа картинки на лето фото с и хризантема виды сорта названием игры resident evil 2 видео прохождение криминальное фото чтиво и актеры роли господне крещение картинки поздравление игру скачать компьютер футбол на русском на мальчиков спортивные игры для головы чемпионат с игру 1000 торрента дом скачать дверей 67 слова на картинке что ответ уровень собак рабочий большие картинки на стол не сказки скачать торрент недетские вставить онлайн рождения день фото рамку в это совсем история другая картинки уже скачать бердз игра для энгри андроид tires версия последняя скачать spin игры жидкие на деревянную поверхность обои нанести как напольная комнату плитка в фото ванную поздравления рождения картинки мужчине днем из подсветкой с фото ниш гипсокартона и сказки они появились такое что откуда телефона большого картинки для экрана
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721