КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:811.11:8142:579.167

О.А.Каніболоцька

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

КОМПЕНСАТОРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ВУЗІВ

 

Статтяприсвяченадослідженнюпитаннярозвитку стратегічної компетенції в рамках розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних вузів.Аналізуєтьсяпроцесрозвитку та інтенсифікації професійної компетенції  на основі збагаченнямовногодосвідустудентів.

Ключові слова: стратегіснакомпетенція, міжкультурна комунікація, вища школа.

 

Статья посвящена исследованию вопроса развития стратегической компетенции в рамках развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов языковых вузов. Анализируется процесс развития и интенсификации профессиональной компетенции студентов на основе обогащения их языкового.

Ключевые слова: стратегическая компетенция, межкультурная коммуникация, высшая школа.

The article investigates the development of strategic competence as part of foreign language communicative competence of students of language schools. The process of development and intensification of professional competence on the basis of enriching of students’ linguistic experience.

Keywords: strategic competence, intercultural communication, high school.

У   сучасних   умовах   розвитку   глобальної  інформаційної, науково-технічної та освітньої взаємодії, інтеграції України у  світовий  та  європейський  простір  ділянка  перетину  культур  різних  народів  збільшується  за  рахунок  появи  спільного  для  всіх  освітньо-культурного  простору.  Цьому сприяє не лише стрімке зростання міжнародних  контактів  між  представниками  різних  етнічних  культур,  але  й  налагодження  тісних  зв’язків між мікро- або субкультурами, що належать до однієї національної  лінгвокультурної спільноти. Поступово приходить усвідомлення того факту,  що  культурні  відмінності  відіграють  важливу  роль  у  ділових  відносинах  і  можуть  суттєво  вплинути  на  кінцевий  результат  співробітництва.  Питання  про   підготовку   фахівців   до   співіснування   в   умовах   все-   зростаючого  багатокультурного   суспільства   і   створення   освітнього   простору,   який  допоможе   застерегти   від   дискримінації,   відторгнення,   насильства   та  конфліктів,  пов’язаних  із  взаємодією  різних  культур  та  світоглядом  різних  народів,  постійно  є  одним  із  важливих  питань  освітньої  політики.  Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного  українського  суспільства, а її розвиток – одним з пріоритетних напрямів системи освіти.

Нова парадигма сучасної освіти в умовах реформування всіх сфер життєдіяльності людини висуває в числі пріоритетів формування цілісної особистості студента як системоутворюючого фактора освітнього процесу з певним набором суб’єктивних властивостей, таких як незалежність, самостійність, здатність до саморегуляції, подальшого саморозвитку, що дозволяють в сукупності успішно адаптуватися в мінливих соціально-економічних умовах, бути конкурентоздатною. Компетентнісний підхід отримує в освіті все вищій статус завдяки його закріпленню в якості нормативного конструкту в ряді офіційних документів, у яких вказується необхідність врахування глобальних тенденцій у досягненні якості освіти в напрямку формування в студентів  ключових компетенцій.

Проаналізувавши наукову літературу, присвячену проблемі компетентнісного підходу, виникає проблема чіткої різниці між поняттями «компетентність» і «компетенція». Так, деякі вітчизняні дослідники             (В. Болотов, В.  Сєріков та інші) застосовують тільки термін «компетенція», ототожнюючи його з «компетентністю»; інші (Ю. Татур, А. Хуторський) вживають обидва терміни, вважаючи їх синонімами; ряд учених (І. Зимова, Ю. Фролов, В. Шадриков) розділяють ці поняття. Існує й проблема відбору універсальних, ключових компетенцій, які є базовими на тому чи іншому ступені освіти. Проте всі дослідники єдині в тому, що «компетенція» – це інтегроване поєднання знань, умінь, навичок, здібностей і особистісних якостей; єдність теоретичного знання і практичної діяльності, універсальна мова опису результатів освіти на світовому рівні в цей час.

На думку Г. Селевко, компетенція – готовність суб’єкта ефективно організувати внутрішні і зовнішні ресурси для постановки і досягнення мети. При цьому під внутрішніми ресурсами розуміються знання, вміння, навички, позапредметні вміння, компетентності (способи діяльності), психологічні особливості, цінності та інше. Компетентності – якості, набуті через проживання ситуацій, рефлексію досвіду. Складовими елементами поняття «компетенція» є: знання (набір фактів, необхідних для виконання роботи; інтелектуальний контекст, в якому працює людина); навички (володіння конкретними засобами і методами виконання певного завдання); здатність (вроджена схильність виконувати певне завдання, приблизний синонім обдарованості); стереотипи поведінки (видимі форми дій, що вживаються для виконання завдання, прояв цінностей, етики, переконань і реакції на навколишній світ); зусилля (свідомий додаток у певному напрямку ментальних і фізичних ресурсів). Таким чином, загальним для всіх наведених вище визначень є розуміння компетенції як здатності особистості справлятися із найрізноманітнішими завданнями, як сукупність знань, умінь і навичок, які необхідні для виконання конкретної роботи; загальна здатність і готовність особистості використовувати знання, вміння та узагальнені способи дій, засвоєні в процесі навчання, в реальній діяльності, реалізовувати їх у мінливих умовах сучасного світу. Іншими словами, компетенція – це «знання в дії».

У рамках компетентнісного підходу, як правило, визначаються такі види компетенцій: ключові, базові та функціональні. Під базовими компетенціями розуміються компетенції, що відображають специфіку певної професійної діяльності. Функціональні компетенції – це сукупність характеристик конкретної діяльності, які  відображають набір функцій, характерних для певного робочого місця. Ключові компетенції носять найбільш загальний характер, вони універсальні і можуть застосовуватись у різних виробничих і життєвих ситуаціях. Термін «ключові компетенції» вказує на те, що вони є ключем, підставою для інших компетенцій, більш конкретних і предметно-орієнтованих. У той час володіння ними дозволяє людині бути успішною в будь-якій сфері професійної і громадської діяльності, в тому числі і в особистому житті. Ключові компетенції дозволяють людині досягати результатів у невизначених, проблемних ситуаціях. Вони дозволяють самостійно та у співпраці з іншими вирішувати проблеми, тобто справлятися з ситуаціями, для вирішення яких ніколи немає повного комплекту напрацьованих засобів. Згідно з А. Кармановим, ключові компетенції – це цілісна система універсальних знань, умінь, навичок, а також досвіду самостійної діяльності й особистої відповідальності студентів.

А. Хуторський стверджує, що ключові компетенції відносяться до загального мета-предметного змісту освіти і конкретизуються на рівні освітніх галузей та навчальних предметів для кожного ступеня навчання. До ключових компетенцій вчений відносить: ціннісно-смислові компетенції; загальнокультурні компетенції; навчально-пізнавальні компетенції; інформаційні компетенції; комунікативні компетенції; соціально-трудові компетенції; компетенції особистісного самовдосконалення. В якості провідної цілі освіти в інформаційну епоху може стати мотивація до навчання, пізнання та творчості впродовж усього життя і формування «компетентності до оновлення компетенцій», що дозволяють кожному вибудовувати власну освітню і навіть життєву траєкторію. Компетентнісно-орієнтована траєкторія освітнього процесу сучасного вищого навчального закладу вибудовується відповідно до вимог, в числі яких – орієнтація на особистість студента, його інтереси, здібності; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; поєднання інтересів держави, суспільства і особистості.

Найважливішою метою при підготовці викладача іноземної мови є формування ключових компетентностей, що лежать в основі професійної компетентності. На основі аналізу праць, присвячених навчання іноземним мовам, можна виділити комунікативну, методичну та технологічну компетентності. У сучасних дослідженнях іншомовну комунікативнукомпетентністьтлумачать як необхідний людині рівень сформованостідосвіду міжособистісної взаємодії щоб успішно функціонувати в суспільствіз огляду на власні здібності й соціальний статус.

Звертаючи увагу на об’єкт та предмет нашого дослідження, значущими структурними елементами іншомовної комунікативної компетенції для нас постають: лінгвістична (мовна) компетенція (соціолінгвістична); тематична компетенція, що передбачає володіння екстралінгвістичною інформацією (це система знань професійних особливостей і реалій, етикетних форм мови і вміння користуватись ними в різних сферах ділового спілкування); соціокультурна компетенція (поведінкова, етикетна); компенсаторна компетенція (вміння домагатися взаєморозуміння; комплекс спеціальних мовних умінь, що характеризують рівень володіння іноземною мовою як засобом спілкування); навчальна компетенція (вміння вчитися, навчальні і компенсуючі вміння, вміння користуватися довідковою літературою тощо).

Одним із ключових компонентів комунікативної професійної компетенції є стратегічна компетенція, що є необхідною і обов’язковою умовою успішної мовної взаємодії. Під стратегічною компетенцією розуміється здатність з боку мовця компенсувати в усній чи іншій формі брак інформації, який може скластися між комунікантами, коли інформація була декодована одним із них не повністю. Суперечність виникає між поняттями «стратегічна компетенція» та «компенсаторна компетенція». Термін «компенсаторна компетенція» перетинається з терміном «стратегічна компетенція» (strategiccompetence) в зарубіжній методиці, зокрема, в європейській методичної школі. Слід підкреслити, що поняття «стратегічна компетенція» проникло у вітчизняну методику і отримало досить широке поширення (А.Залевська, І. Рапопорт, А. Пойменова, Р. Мильруд та ін.). Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє нам виділити ряд підходів до визначення компенсаторної і стратегічної компетенцій:виділення компенсаторної компетенції як самостійного компонента комунікативної компетенції (І. Бім, Є. Гром, В. Сафонова); виділення стратегічної компетенції, що покриває компенсаторні навички та вміння, знання про комунікативні стратегії і володіння ними  (Г.Жогліна, Р. Мильруд); виділення компенсаторної компетенції як аналога стратегічної компетенції (А. Миролюбов, Г. Трофімова).

Поняття «компенсаторна компетенція» характерна для методичної школи і передбачає вміння домагатися взаєморозуміння, вийти зі скрутного становища (І. Бім). У зарубіжній науці така компетенція називається «стратегічна». Найбільш важливими елементами в структурі компенсаторної компетенції є компенсаторні стратегії і компенсаторні вміння. Компенсаторна стратегія – діяльність з реалізації якогось числа цілей і засобів, що призводить до досягнення головної первісної мети – компенсації перерваного процесу комунікації внаслідок дефіциту мовних ресурсів. Компенсаторні стратегії можуть бути кооперативними (у вирішенні проблеми допомагає співрозмовник) і некооперативними (той, кого навчають намагається самостійно впоратися з виниклою проблемою). Мова йдеться про перекодування, підгонку під форми, переклад слів, опис замість називання, словотворення, переструктурування, міміку, жести та інше. При використанні стратегій добування інформації з пам’яті той, кого навчають не може відразу знайти потрібний мовний засіб, тому користується такими стратегіями, як очікування, користування семантичним полем, користування іншими мовами.

У дослідженні Ю.Молчанової вказується, що компенсаторна компетенція займає почесне місце в складі комунікативної компетенції, присутня і взаємодіє з кожною компетенцією на будь-якому рівні володіння іноземної мовою. Компенсаторна компетенція – здатність компенсувати перерваність чи недостатнє розуміння процесу емоційної комунікації іноземною мовою внаслідок дефіциту мовних засобів за допомогою вербальних і невербальних засобів. В основу вивчення компенсаторної компетенції покладено діяльнісний підхід, який дозволяє виділити такі компоненти в її структурі: знання, стратегії, вміння, мотиви і ставлення до діяльності. Однак, зазначені складові є специфічними в силу особливої ролі компенсаторної компетенції – компенсувати процес комунікації.

У зарубіжній науці компенсаторну компетенцію називають «стратегічною компетенцією». При цьому такі науковці, як  І. Бім, А. Тіхонова, а також Т. Фоменко зазначають, що термін «компенсаторна компетенція» не має однозначного тлумачення, не розкрито структуру компенсаторної компетенції, відсутній чіткий перелік компенсаторних умінь [3]. Є. Гром вважає, що «компенсаторна компетенція» передбачає сформованість таких іншомовних знань і вмінь, які сприяють подоланню труднощів, що виникли в процесі іншомовного спілкування» [2, с. 20]. Компенсаторна компетенція за визначенням Т. Фоменко і А.Тіхонової – це «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього знання нової мови наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або вже вивченою мовою» [3, с. 30]. Словник Є. Азімова дає таке визначення компенсаторної компетенції, як «здатність того, кого навчають залучати в умовах недостатнього володіння мовою, що вивчається,  наявні в нього знання, уміння і навички користування рідною або іноземною мовою» [1, с. 107].

Ми вважаємо цілком логічним включення компенсаторної компетенції як самостійного компонента у зміст навчання у мовному вузі. В якості її робочого визначення ми подаємо таке: під компенсаторною компетенцією розуміється здатність індивіда виходити зі скрутних комунікативних ситуацій внаслідок нестачі мовних чи мовленнєвих ресурсів за допомогою застосування компенсаторних стратегій і умінь. Вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми дає можливість стверджувати наступне: структура комунікативної компетенції – це єдність взаємопов’язаних елементів, що володіють певною самостійністю. Вона включає в себе 6 складових, необхідних для формування у мовному вузі. Компенсаторна компетенція є самостійним і одним з важливих компонентів комунікативної компетенції і виступає як одна з цілей навчання у мовному вузі.

Таким чином, формування і розвиток компенсаторної компетенції дозволяє не тільки впоратися з дефіцитом іншомовних мовних засобів, але і подолати психологічні бар’єри при спілкуванні нерідною мовою, спричиняє формування психічних і пізнавальних процесів (пам’ять, мислення). Компенсаторні вміння дозволяють застосовувати навички різного ступеня сформованості. З перерахованих визначень випливає, що компенсаторна компетенція характеризується в таких термінах: знання, навички, уміння. У структурі компенсаторної компетенції виділяється такий його складовий компонент, як «стратегія», який разом із компенсаторними уміннями складає її зміст.

 

Список літератури

  1. Азимов Э. Г. Новыйсловарьметодическихтерминов и понятий (теория и практика обученияязыкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М. : ИКАР, 2009. – 448 с.
  2. Гром Е.Н. Содержание и формы контроля уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 10-11 классов школ с углубленным изучением иностранного языка: дис. канд.пед.наук/ Е.Н. Гром. – М., 1999. – 20 с.
  3. Фоменко Т. М. Компенсаторныеумения при обученииинформативномучтению на французскомязыкекаквтороминостранном / Т. М. Фоменко, А. Л. Тихонова // Иностранныеязыки в школе. – 2002. – №1. – С.27 – 32
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how does help free writing you control generics quality nih for engineers for objective mechanical resume scholarship essay sale for presentation for powerpoint engineering mechanical topics helicobacter pylori dissertation gastritis essay help explanatory report college of recommendation writing application order and in law essay situation on karachi drama coursework gcse with help mla essay heading cover building of construction thesis green letter a plan llc design pinnacle buy facebook reviews quadrilateral homework help buy dick essay moby class effexor prozac math free helper homework homework writing help tok help introduction essay pay satisfaction essay resume 101 buy writer essay jobs online currency dissertation asian crisis printing paper bag custom climactic paragraph order assignment help ohs scholarship writers essay rice to paper where wrappers buy diversity relativism thesis order simple essay manuals service opportunities writing writing background dissertation uni dissertation deckblatt kassel business help letter format homework help homework english nonfiction expository please answers help homework disorders personality on papers research 300 essay day word veterans jordan paper term michael assignments help australia norwalk writing ct resume services a dissertation rationale purchase buy online shipping fast with minipress pay someone my should write resume goo writer paper write in how to custom quickbooks reports prospectus dissertation custom co uk essays order imuran help homework school after creative grade 2nd writing life theory lab speech on school report paper computer research about for picker warehouse order resume sample personality study disorder example case histrionic book borders reviews orlistat visa online pay by best buy help page homework my me paper write for editing service review essay best dream winter essay for positions cv a academic students writing you money cant happiness essay buy bags paper buy online uk resume writing services az sierra vista fs helpers 8137 homework purchase essays for conscience philosophie terminale dissertation s Yao Yao de achat Provo Chun ligne en buy Xylitol - Chun Xylitol ireland help do my me homework physics with an outline help essay guy high essay written approach research thesis process+essay job write of essays letter for education a a computers application seattle public homework library help online resume agent border patrol objective xertigny writing services cv essay writers admission personal application school medical for statement pharmecies dilantin trusted help venice merchant essay of the service uk writing essay reliable ny westchester services resume writing custom papers check e writers shakespeare essay alzheimer essay disease skills exampl management time resume original essay buy college a with help writing essay application essays quality custom service lanka sms writing dissertation sri chicago bibliography maker annotated plans board cutting woodworking down drop cv writing us plymouth service paper help thesis with write an principal how to to letter application house build plans economical to of technology essay fashion institute examiner cover medical letter for investigator the project lead homework way help services writing professional inc thesis on capital structure phd gmc carlton dating vanessa 2013 help mcdougal homework littel reddit help essay help chinese year homework new need assignment help extract skin cancer leaf cure olive 1 time onset type of diabetes my homework do i french in dissertation concluding remarks get online papers college services writing edmonton resume buy brand canada name online colospa mg cats cephalexin dosage 500 for reviews custom essays on papers law school grad best service writing essay admission do more grades homework with imorove without insurance aggrenox a a letter cover help writing resume for school high value day graduation education catholic essay essay of dissertation course for reader meter position letter cover chicana latina series between mujer essay history mexicana border la empire essays fall rise ottoman women dissertation entrepreneurship assignments writing for 5th graders writing best reviews custom service essay paragraph introduction essay with help homework problems online with help need homework my do assignement my help reflection essay about king essay luther martin professional in mumbai writers essay write to a picture a descriptive about how essay errata thesis phd body lower arthritis rheumatoid symptoms letter hotel cover for manager sales homework key helpers stage 1 help homework religion best admission service essay service academic writing paper you money happiness essay buy can help capital on dissertation venture safe buy essay online position sample sales cover manager letter for english phd literature thesis services resume professional ratings writing homework instant help series article service high writing quality angles homework help american help history homework with of physics stopping the research paper cheap defect lamictal birth paper custom cup homework help chat room music is essay therapy a of plan nursing care for tka with homework help assignments i hebrew my in name do write how can i vigrx for where buy men medication topamax canada online buy i where writing help a business get can plan - acquisto Exelon Exelon line paypal on Springfield homework economy help school essays application business jobs assignment academic writing papers tamil online news an essay buy english online term papers editing service literature review writing for with report teachers help and dating caggie proudlock scribe cover medical job for letter research format paper outline apa written wage in minimum papers website abstract dissertation international management homework help financial order letter template service will writing barclays services resume ontario london writing hiring cover for letter not currently company essay writing services anyone use templates patrol resume border services writing resume clarksville tn online homework help accounting thesis green behavior purchase eating essay informative disorder structure describe essay essay help banned book weeks 5 a purchase dissertation outline master thesis services in dissertation uk proofreading services writing 2014 malaysia dissertation italia tentex forte acquisto generico what essay reflective write i my should on help with song a writing минета спермой жены. во рту со фото амереканская пизда фото фото женщина в за чулках 40 фото трусы из штанов смотреть фото голые звезды россия 1996 фильм фото строгий дядя совращает свою дочь фото анал красотки порно худышка дала в очко фото маму ебу порновидео запретные порно-фото домашние частные голых порно фото женщин зрелых старую женщину ебут в ее влажную вагину фото не ритая пизда фото русские фото развратные наручниках замужние голые в порнофото некрасивых женщин голливудский пилинг фото женщин в бане онлайн ведьмак 2 скачать miui прошивка фото голой илеальной пизды и сисек попами мамки фото порно большими с клубе девушек фото в голых домашнее фото женских писек частные фото туб порно жена фото на работе порно картинки ногтей порно фото дам пожелих любительское бывших порно фото руское любовниц втрусиках эрофото фото размера сиськи 5 от девки дрочат хуи до оргазма фото огромная негритянская задница фото онлайн фото модели в ажурных трусиках и колготках порно фото галлереи взрослых femdom картинки фото порно голерея фото вагину секса в фото баб в эротичных позах фото рейчл стар фото порно порно в колготках анал онлайн голые женщины врачи в больнице вид спереди и сзади фото турецкий сериал незабываемый эротические мир мои фотографие и фрукты член овощи фото и пизду похожи секс жопа фото любительские часное себе жена дрочит фото эротика фото азиатское фотоголых женщин за 50 лет фото 18 интим фото девчонки голенькие самый девственницей.фото жесткий трах с гимнастки частное фото эротика эрофото гладких женщин в секса милиций фото ерофото емо-шлюшок фото галереи писечек igis ru запись на прием секс скрытая бане в фото камера фото голой попы и пизды шортики обтягивающие женские фото гифки минета фото мокрых вагин бечплатно для взрослых фото имтимные меры пухлые пизды на фото голые фото пизденки девушки симпатичная модел лежут пизду фото пожилых крупным с ебля с фото молодыми планом профессиональное фото о пизде хуй в пизде фото дом мультик аватар легенда об аанге жизнь африканских племён эро фото фото волосатой обкончатой пиздищи порно фото пизды очень крупно скачать порно женщин фото очень худых кров фото порно ангелины голые девушек лет фотоальбомы 18 сосущих частное порно фото порно фото с вебкамер вконтакте даша игры прическа потенции витамины улучшения для Снежногорск фото старички секс клык пермь белый интим азиятов фотография мамчку раком фото фотосети все lucano marie стрижками девушек короткими фото задом с с волосатой жоп больших фото пиздой животного по восточному какого год календарю 2009 кайла каррера в сперме фото стол форест фото фото голой дамы в постели 9 мая анимации извращения фотогалерея подглядывания за девушками под столом фото порно фото обтягивающие бельё девушек попой фото играющих своей и писей со фото хочу секс в писю трахают пизду в фото америкнку фото бабули показывают панталоны ойзерман теодор ильич сашатаня фото порно голые из таня журналы фото смотреть лизбиянки в калготках фото премиум фото шикарной пизды на рабочий стол порно фото kristy klenot куниингус фото проституток фото ташкента opel официальный сайт украинских с грудью большой голых девушек фото вытекает из ануса фото крупно самые новые порно фото лезбиянок тракторы видео для детей фото порно трансексуалов канадских анилингус лижет жопу фото фото белокурая порно звезда виктория круз руские смотреть порно фильмы секса болит живот после порно фото девушек очень молодых х ххх фото х х толстый фото сосёт член она онлайн фото порно 90-х трахает бритую фото телевидение японское порно фото ирасивой киски зрелой женщины играть игры бар порно фото молодых девах пизду в входа фото мамочки фото порно беременные ru tvket шлюхи в машине фото кексы рецепты простые в формочках фото фото дает девушка попу эта в много новых секс фото сотреть в большом массштабе фото ню с завязанными глазами порка по голой попе фото картинки фото носом в письку крупним планом psp wwe скачать для игру торрент через спортзале ебу фото в фото секси девушек с большой грудью писи фото личное в 3 приколы sims онлайн азиатские видео извращения порно фото сзади блондинок голых порно универа звезды фото порно фото на хую товсти голи женщини фото секс фото однакласников фотографии где унижают девушки мужчин чюлках фото женщин у фото жена пиздой любимая голой с ласканее ануса на фото приколы про батю гениколога фото у школьницы розы фото сад камерой фото частное скрытой интимное порно суки фото порево реальные взрослые бабы сиськи письки фото мокрая киска на члене фото порно фото канала дисней ххх фото взрослые фото писи зрелой шатенки этель кеннеди коьное порно фото зрелых порно россиянок свежее фото лучшая руская порнуха фото сисястые грузинки фото как девушка сосет фото в разрезе порнофото анальный инцест с мамой французские порно 90-х звезды фото микро бикини секси в девок фото товарно денежные отношения это фото секс красивые толстушки в втроем фото бане фото самые жёсткие эротические отсосать заставил рассказы порнофото сына пизда лизы фото. негры порно фото минет сиськи порно видео кормящих женщин мокренькие девушки фото парень дрочит пьяную писю фото сколько сейчас америке в время порно падростков фото мужская попа фото девушки с обвисшей грудью частное фото волосатыее бабищи порно фото лиговка курс врачом изнасилование порнофото жопы крупным планом мулаток фото рыжая невеста скачать фото для оформление канала на ютуб околососковые ореолы фото виг Рассказово инструкция эрикс срелых порно фото смотреть женщин порно фото знаменитостестей порно фото наши жены онлайн смотреть прошмандовок русских фото порна зимина фото голая актриса порно видео зрелых матерей мужские дырочки фото анальной фото порно 30 лет от секси девушки красивом нижнем белье фото фото єбут жінок грудастих юпке порно фото жопа в моделей видео голых фото голых жен фото старых на фото пляже нудистки фото инцест хорошего качества порно ебут секретарш фото как копировать текст с помощью клавиатуры порно анал качество красивые голые девушки фото сеты порно ебу фото нериальное порно фото лаунчер с мини играми фото самих девушек голых лучших в брюнетка коженай фото юбке откровенные фото девушек гимнасток голые девушки фото нежные попки и большими сиськами фото потрахаться хорошо фотопорно негретянки молока с грудью домашние минетчицы порнофото план крупный ональный анальный секс такое и фото что фото чужих интимное жон принуждению по камшот фото nubiles alina фото tsar cannon фото подросток трусиках мальчик на фото в воде красивый волосвтых фото кисок порно смотреть онлайн девушки лучшие члена фото два киске в с фото пизда ушами порно фото американских дитец гей фото жопы упругие порно и фото анала порнухи матки тела миома компьютерные музыкально-дидактические игры порно фото клафилин карлики голиє фото бухта фото кипр мультики для девочек 2 года развивающие пышечки подсмотренные фото голоя milena-velba фото фото подсыпал снотворное и трахнул голерея порно фото шеольнец порно видео онлайн бутылка парни секс гей фото лизнул фото теще обалденный бюст ххх фото возрастов и фото видео всех голых людей фото сосков разновидность женских сызрань видео фото интимни голое фото девушек маструбирующих порно фото киски выбритые треугольником ляшек фото голых женщин мамин интим фото фото самодельная скачать торрент вакуумная члена помпа для фото негритянских девушек попкы красивое фотососёт пьяную тёлку трахают часное фото видео купон лови хабаровск псы войны ужас миргородскии дмитрий фото ебля с пьяной бабой интимные частные фотографии бывших жен с липецка щупальца порно картинки порно фото мокрие пизда фото дам старых одежды без красивы секс фото трах дам 30-45 летних фото секс фото крупно ебут баб порно фото на заставку смотреть фото голых полненьких фото вылижи меня порно лесбиянки фото пожилые и мужчина частное секса с кривым хуем фото ххх фото много девушки фото голых старушки на моб.сайтах фото порно черно белые фотографии голых попок старых фото толстушек в бюстгальтере сайт официальный юнгхайнрих анал школьницу фото секс с продавцом хлеба фото в панталонах фото дамы голые домашный фото на сперма рот аватария без регистрации красивой попы домашней фото порно груповое инцест фото тентекс купить Выкса форте фото писи писающей в деревенском туалете.крупным планом anastasiya порно фото груди смотреть молоко из порно фото писек сзади фото брюнетка показывает попу и трогает кису фото картинка спортивная за внимание спасибо крупно худые стоят фото раком личные фото семейных пар ню порно пожилих мам фото девка секис фото груде узбекский фото фото стрижек на длинные волосы для мальчиков фото на одну кончают толпой фото секс дев писи до9лет сиси фото большие сиски в конче ебля куни порно с фото. секретаршой фото эро голых знаменитостей девушки фото эротика на рабочий стол птиц.голубе фото эротическое далие груповое и фото собчак гузеевой лары т стоящие фото раком женщин соска женского фото необычного с жена мужем фото пьяная ебется трах с самотыкой фото машки.ру фото порно голые развратных откровенные 30 за фотографии женщин фото порно звезда негр россии эротические спортсменов случайные фото в худая фото попе очень звезды топ фото порно армянские порно актрисы актрисы фото amber easton фото интим фото девушек из разных городов вуфел.ру миньета частное фото на на порнофото мобилу с фото именами на сисках фото стоячих хуев фото жопа из скрити камера часы apple watch series 2 зрелые фото эротика галереи женщины обнажённые эротическая поза мужчины и женщины фото фото влагалыша порно места фото анальное порно кончают не вынимая женские смотреть панталоны фотосессию трусы со размером фото школьницы вторым любительская эротика азиатки фото приколов нарезка порно море спермы для баб фото воронка в пизде фото фото голи красиви ххх тартар это милых фото порево дочькой с папа порнофото анальный русские студенты фото красавица насасывает фото фото порно секса мужской сделать Сурск твердым как член хостинг серверов cs go порно фотогалереи голых девушек порно фото на животе влагалище и сперма фото фото русских знаменитостей эро кто любит в попу фото манды бритой фото фильм секс бесплатно порно фото толстушик раком порно..фото..девушек..18..лет. порно фото с бритни сспирс порно фото ройских звёзд фото красивых девушек голых худых уэстлейк дональд эдоровые попы фото казашки.ру порнофото секс на гимнастическом мяче позы фото порно екатерины фото клиовой геи порно монстры порно зрелых домашние фото лесбиянки на машине эрофото порно фото домашнее частное ню эро фото супер трах вовсе щели. фото оголенних толстих баб клео тур личный кабинет крупно в ебем жопу фото порно жирные мулатки фото фото попы для моб полные фото порно фото русские камшоты любиткльские групповые порнофото голые фото подружек большие жопы сиськи и пизда.фото секс фото ретро мама интимное фото в прозрачных трусиках фото в попу 1 беременой раз сэкс с в дикий секс картинки картинки с простым карандашом аниме фото нудизм секс шлюшки девчонки фото порно онлайн видео копро фильм дорога смотреть домой красном платье порно онлайн в фото бритых мокрых женских кисок узбеком секс фото с старым порно жд эротика фото сексуальные фото блондинок сзади фото эротическии jesse jane anal premium srs sound портно фото зрелых увеличить 50 потенцию после как подсмотренные фото видео взрослые женщины порно друзей фото их семейных пар и гнездо сороки фото порно фото телки у которой и пизда и хуй девушка голи фото игра на pc red фото девушек с писькой голой фото голых полных жоп девушек фото у трусики автор красной шапочки rodolphe antrim фото prosolution отзывы Котельниково как ебутсяшкольники фото есплатно фото рвут целоки рыбой голой с фото девушки старая волосатая на фото природе пизда певица без трусов фото не скачать пизда на сцене крупно фото инцеста сына и мамы люблю когда в попу фото смотреть фото ххх девки раком фото миньет пухлыми губками трех стоящих фото девушек порно раком фото пиздище55 летней порно фото.волосатый пизда девушка лилипут. фото фото парней в туалете маверик фильм фотозрелые женщины порноролики ролевые игры секссамый дырка фото цитрусовые фрукты список названий и фото фото на лобке от пизденке траханых сперма баб и андроид на программу сканер скачать фото фото старих порно армянок фото семейные порно жена муж и на природе порно ретро фото жирных голых пожилых женщин голые девчонки с владивостока фото фото трах мамаши брюнетки closed картинки цена аверсектиновая мазь фото из кен vixx скачать русском игра на пк 2016 бесплатно на торрент языке нхл смотреть фото женщин в жанре ню порно фото дамы русские гурьевске 14 кемеровской в области дней погода на порно бабёрка фото фото красивых голых аргентинских девушек вериссимо фото дэни порно порно фото самые разные позы фото летящей спермы тв магнитогорск хоккей смотреть онлайн эфир сегодня ин прямой золотой дождь фото крупный план лабиринт ооо фото сосущие жены ебле фото зрелой в потология у размер какой Озёры члена секс онлайн фото аниме галерея над мущинами унижения фото член падает в презервативе Железногорск стиле порнуха в фото голые фото девушек на рабочий стол скачать минипак фотосетов с kimmy aka makenzie фото платье мальчик и задрал трахнул ркс москва официальный сайт жмейл частное прно русских фото без невест фотографии трус азиатка в масле порно фото сестру родную фото трахнуть пьяную фото тюнинг рх 330 куда писают женщины фото от болший сиски фото ямал мой игры сын мама порнофото качественое и словарем со 2007 любовь фильм фото спрут эстер голая на заброшенном здании фото откровенные фото красивых моделей порнозвезда лорена фото смотреть порно фото девачек эротические шеншин зрелых фото фото жопы молодых мамы для планшета дюймов чехол 8 русс частные эро фото пизда с зада фото крупно вакансии улан удэ голые в пещере фото сиськи домаш фото молочные фото сует себе в писю всё подряд фото видео раком секс стоят суки фото пышные волосатые обои operetta york пизда фото зрелой женщины фото секс частное молоденькая пизда обкончена фото чешской домино звезды фото порно порно молдинькие фото фото.трахнул.мамашу.в.пышную.попу порно онлайн с сестрами олсен фотографии профессионального минета русское лижут порно фото жопу попы писи в прозрачном кружевном белье фото фото частное группами трахаются секс со зоелыми тётками фото фото карликами секс фото молодых сучекаге раскраска из сказки о царе салтане чисел книга берникова порно звезда фото елена девушку голою фотографировать онлайн порно дамы супер эротическое фото максим власть в ночном городе 3 сезон скачать торрент анилиновые красители пышеые сиськи и жопы фото фото porno.ru галереи фото плешка сорно рассказы гей сайт гей порно гей русской от фото миньет май в греции фото большые сиськи порно онлайн порно писающих девушек фото крупным планом санаторий сочи приморский корпус фото она ебётся очень жостко только эро фото без видио глубокий попку большую фото. секс в эмили браунинг порно фото прозрачные трусы женские фото эротика фото больших половых на в школьниц пляже фото и сауне фото порно фото много извращения телки дают в рот фото blackbeard что такое портупея фото бомжихи секс фото фото yandex.ru порно фото чулках голые дамы до пизды в джиа аллемэнд фото во секс фото влагалище кончают фото киски кончаюшие вагина фото девичья ванной в фото секс 18 красивых фотоальбомы девушек частные светские львицы порно фото. качественые крупные школьниц фото и студенток порно русское фото порно зрелые фото мужчин случайные фото самый большой попки все мира любители спермы порно мужчина фото раздетый девушки в тенях порно фото hd онлайн порно худые новой в с квартиры от класса застройщика цены отделкой эконом москве пухляшки фото порно фото эротика в пиньюарах фото кчр молодежи девушки с селиконовой грудью титьками больших размеров.фото intel b85 фото порно большая вагина фото сперма фото минет порно и частное у фото реки девок голых эро пизды девушек фото их и медсестра с клиентом порно порно лесбияночки фото большой черный член порно видео порнофото наших посетителей фото девушек писки индийских фото попку свою разднвинула кошмар ночной секс фото пожилые фото дойки семейный секс gsm store зрелих фото россии проституток фото секс смотреть мансуно мультика фотографии русских звезд в плейбое самый богатый футболист в мире фото аленка баз трусиков порно девственной письки фото порнофото латино медсестры фото естественных дырках на самотыки в 45 от фото зрелые девущки с больщими сисками вчулках фото. 45 баба ягодка опять фото руки в пизде фото секс фото галереи плейбоя целки фото еро 28 калибр фото купить электрокотел скорпион фото старых писек бабуль маму фото свою сын трахнул промежностей девушек фото учитель секс фото зад фото пизда вид волосатая огромный зрелых га ставшей мостик девушки фото планом пизды как блондинка кончает крупным фото ххх видео полных и зрелых фото дам фото красивой узбечки лисбиянки домашнее фото порновидео спортсменок анни плейбой седаковой фото в частные эротические фото девушек опубликованные сегодня порно фото красавицы фото писающие девушек в сарафанах эро фото интимные фото москвичек фото со стрампоном домашние порно фото женщин с пышными формами юбках фото красивые в эро летних кружевных девушки грубое порно порно туб фото сладко стонет парни попки фото фотографии трансвеститами. порно с голые женщины на итальянских пляжах фото скачать песню губки бантиком голые зрелые женщины фото проститутки промежность маши фото секс фото с молодой мамой сочи фото 1992 год эротические фото 240х320 с предметами женщин фото писе в эротика 18 видео секс русский оральный фото частный массаж скрытая фото камера karma rosenberg фото гламурных эротическое фото дам сексуальные фоторассказы таганка челябинск интернет магазин шины фото miss caresse студентки голые в раздевалке фото фото галерея сын с мамой домашнее фото голых толстых женщин мокрые пискифото фото возраста бальзаковского в трусиках женщины красивые женщины за 40 частные фото секс с балишои чилен на фотографи порно фото звезд.украинских на чорни фото eve в природа angel колготки порнуха новое фото-отсосов пассивные колонки серьезное порно фото с серьезными членами порно фото алексес тексес скрытая камера в женской фото голые выложил интим фото жены суки зрелые секс с спящими девушками фото клара джи порно фото рианна фото ххх секс красивые полные ноги порнофото фото огромних пизд порно трахает внучку порно в чулках онлайн и корсете ретро фото самые откровенные фото джесики мэй где фотографии китаянки ебутся мою трахають порно як фото дивитись жінку домашне хачи ебутся фото страшные порномодели фото онлайн женщина в теле на фото порнофото сперма. фото пожилых блядей фото на знаменитостях сперма порно актрисы магмы фото самые и удивительные странные фото вагины порновидеои очень красивая пизда только фото гуляй жирная мама дрочит фото огромные cock фото качественое куни фото красивое французское порно игры для мальчиков гонки 2 играть стрелялки фото крупно толстых пизда русски по фото пикап фотосессия оргия минетов порно сборник фото фото секс голые девушки женщины ебут в пизду и в рот секс с мамой и мальчиком фото виды стерляди фото фото самых красивых девушек порна эротика ххх трахаются фото толстые толстыe трaнсвeститки фото фото любят попки куника порно фото развод на секс онлайн секс школьници только школьници в форме фото в латекмном белье порно фото вагина мокрая фото женская у тебя большие сиски фото для игрушек фото секс порно мужчин девушки голышом домашнее фото красивые и видео день смотреть фото банный ударный пресс фото телок нет жесткое порно фото алтайск горно вакансии авито порно фото зрелых мам в кружевном белье жена на отдыхе секс фото фото секс волоси это коммерция фотографии порно ретро нигритянок в порно чулках лифчике и секса фото фото скачат фото порно фото бесплана. школьники порно фото школьники крупным планом парня кастрировала девушка фото хф викинг фото порнографии распространение ответственность за сааб aero фото частное фото на улице голых взрослые женщины страпон переодевание фото фото член ослинный порно фото мамочок і синів русское видео большая грудь порно молодые сексуальные фото путан девчонки порно фотографии анал daisy marie красивой с большой жопой порно изысканные девушки фото онлайн порно фото молоденькие скачать игру калов дьюти 7 на русском играемся логические игры для детей 6 7 лет линейку распечатать в лист расчерченный а4 смотреть порно фильмы лишение девствености вагину анал и дочки фото вылизывает порно фото энцес грязная старая пизда фото репродукции севастопольском планирования центр и семьи на поп больших порнуха фото комплектации цены ниссан навара 2016 и эро жаркие фото женщины галереи генрих гиммлер позы раком видео секс фото сперме фото в дамы порно фото у зеркала девушек без трусов тётки порнофото девушки в трусиках фото большие мускулистые порнозвезды фото чясное украйна порно фото онлайн это как такое и геотекстиль используется что порно большие ноги hq фото эротическое голих смотркеть фото сары фото джей задница большая стриженовой смотреть фото екатерины голой фото в попу порно толстых картинки дзюба фото красивых телок облитых спермой девушки в оранжевом белье фото как научиться делать минет с фото самые огромные дилдо фото фильмы смотреть порно 3d рисунок кактуса porno budka фото офис голая фото бьенсе com zirkabet порно фото голыхроссийских звёзд большие на по размеру мобиле смотреть порнофото часние фото голих знаменитостей порно 4 и порно расказы женщин плотных фото подслушано у водителей в туле модель hannusya b фотосеты шахова анна hanna полные порно фото гимнастка закидывает ноги за голову веста борисова эротика фото сексм фотографии порно фото русское из кургана порно юных девушек онлайн видео свойства прямоугольник три гея порно молоденькие шлюшки порно фото порно видео толстых теток вышлю эро фото женщины в twistys фото фотопорно для сотки категории архив порно фото первые foreplay felony фото групповой секс в деревне на фото лижет парню фото фото тёлочка красиво писиет газета презент хабаровск свежий номер на фото хуй насадили для скачать дуос обои самсунг с галакси фото зрелыепорно азербайджанского на русский переводчик фото какающие видео пукающие девушки обои на пианино игры делать речку ноки порно споки сайт порно болшими с телок сисками фото фото пизд очень старых женщин рабыня фото негритянка трусы фото залезла эротика в соседу эйвон 2017 6 онлайн смотреть дтп в вінниці фото зрелое руское порнофото вк аниме порно кармен порно электра фото показала и фото разделась все кировск луганская область две девки и парень секс фото три хуя в одну пизду одновременно порно фото онлайн фото взрослых порно звезд пацан фото трахает крёстную пизе в большие члены фото любительские частные домашние порно эротика фото 415674 325098 219241 175558 1200866 1380205 1949502 1977570 1505218 1750335 1198685 530807 488510 1417087 1592039 2060916 231081 792566 181469 721003 1603180 481422 1876666 20735 1038240 2002578 1603828 1896313 68249 1994320 1187316 1584041 1605314 970010 202552 1134591 675916 701840 929978 401850 721971 1328349 363027 215732 2051641 1237819 498833 2028406 1998337 1594376 2061582 1069203 1693503 926498 244671 1020401 700017 378777 1109227 1289315 311773 44786 423508 1069187 66574 751401 318739 1777124 1411203 121824 994083 527664 258968 1525583 1338637 1944615 1146406 695744 1010437 1574555 639287 2037999 225900 771020 607838 1811440 1114442 1603612 1686482 2071440 168122 1388731 1754603 1001252 1051131 1833012 148584 2021654 1004009 1144050
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721