КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема характеру зв’язку когнітивно-стильових особливостей особистості із продуктивними аспектами успішності навчальної діяльності студентів.
Ключові слова: імпульсивність, рефлексивність, когнітивний стиль, навчальна успішність, полезалежність, поленезалежність.


В статье раскрывается проблема характера связи когнитивно-стилевых особенностей личности с продуктивными аспектами успешности учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: рефлексивность, импульсивность, учебная успеваемость, когнитивный стиль, полезависимость, поленезависимость.
The article reveals the problem of the nature of cognitive-communication style personality traits with productive aspects of the success of educational activity of students .
Keywords: impulsiveness, reflexivity, academic success, cognitive style, fielddependence, fieldindependence.
На сьогодні психологія більшою мірою спрямована на пошук механізмів, які зумовлюють ефективну взаємодію особистості і оточуючого світуі. В напрямі цієї проблеми вивчаються процеси індивідуальності особистісного зростання, вдосконалення професійної діяльності в сучасному суспільстві. Саме тому когнітивний стиль є необхідним психологічним механізмом, який належить до внутрішніх резервів особистості і здатен суттєво покращити продуктивність людини. Значний внесок у розв’язання проблеми взаємозв’язку когнітивного стилю з особистісними характеристиками зробили як зарубіжні ( Р. Гарднер, Дж. Гілфорд, Г. Клаус, Дж. Клейн, У. Найссер, П. Хольцман та ін.), так і вітчизняні дослідники (С.В. Бондар, Л.Я. Дорфман, Є.А. Клімов, В.А. Колга, О.Б. Напрасна, Н.І. Пов’якель, М.В. Прохорова, Л.І. Романовська, О.В. Скориніна, І.Г. Скотникова, А.А. Студенікін, М.О. Холодна, І.П. Шкуратова). Когнітивні стилі визначають не тільки способи діяльності, але й її успішність. Слід наголосити на неприйнятності однозначного, лінійного підходу до оцінки ефективності когнітивного стилю. В різних ситуаціях різні когнітивні стилі зовсім по-іншому впливають на успішність діяльності: один і той самий стиль в одних ситуаціях може знижувати успішність діяльності, в інших, навпаки, підвищувати. Слід відмітити велику перспективність досліджень в даному напрямку. Вони допоможуть краще охарактеризувати механізми мисленнєвої діяльності, розмежувати здібності і особливості особистості, а саме стратегії та стилі обробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для індивідуалізації даного процесу з метою підвищення його ефективності.
Останнім часом в методологічному арсеналі психології особистості все частіше використовуються принципи і методи когнітивної психології, за допомогою яких особистість вивчається як споживач інформації, яка, певним чином декодується, переробляється, інтерпретується та використовується для досягнення кінцевого результату діяльності. Зокрема зростає інтерес до наукових досліджень, в яких з’ясовуються взаємозв’язки когнітивних стилів та індивідуальних характеристик особистості, що презентують рівень метакогнітивної перцепції і визначають параметри пізнавальних процесів. Виявлення цих зв’язків дозволяє прогнозувати результати її навчальної діяльності, що може бути засадою для індивідуалізації навчального процесу з метою підвищення його ефективності.
Разом з тим потрібно констатувати, що когнітивно-стильові особливості як чинники індивідуалізації процесу навчання є недостатньо розробленою проблемою і залишаються одними з важливих питань сучасної психології. Ідею існування стійких відмінностей в способах сприйняття і мислення сформулював ще в 1951 році Дж. Клейн [11], а термін “когнітивний стиль” запропонував американський психолог Р.Гарднер [10]. З того часу зусилля учених були спрямовані на те, щоб показати унікальне значення стильових особливостей пізнавальної діяльності, розуміння яких не зводиться традиційно до здібностей та інтелекту. Виявилося, що когнітивний стиль пов’язаний з багатьма пізнавальними процесами, такими, як ефективність пам’яті, конвергентні здібності, креативність тощо.М.Холодна обґрунтовує точку зору, згідно з якою когнітивні стилі – це інший тип інтелектуальних здібностей, що передбачають зрілість репрезентаційних можливостей суб’єкта та мають відношення до метакогнітивної регуляції інтелектуальної діяльності[6].
У багатьох дослідженнях поняття когнітивного стилю розглядається як стійка індивідуальна характеристика особистості, що визначає способи взаємодії людини з інформаційним полем [3], а також основні шляхи здобуття особистісного досвіду [16]. В.М.Алахвердов, відштовхуючись від понять когнітивної психології, визначає когнітивний стиль як «сукупність критеріїв вибору» особистості для структурування власного образу світу. Багаторічні дослідження підтвердили, що із найбільш широкого кола інформації про навколишній світ кожна людина вибирає і засвоює частину, релевантну притаманному тільки їй індивідуальному способу сприйняття. Таким чином, ця індивідуальна вибірковість створює базу для формування різних, неповторних особистостей при відносно однакових навколишніх умовах. Наприклад, Безменов І.В., досліджуючи індивідуальні прояви полезалежності-поленезалежності, пов’язані з суб’єктивною картиною світу, констатує, що для особистостей з вираженим полезалежним когнітивним стилем характерні емоційно-тривожні суб’єктивні уявлення про навколишній світ, емоційна залежність від навколишнього зовнішнього середовища. У особистостей з вираженим поленезалежним когнітивним стилем переважає спокійне емоційне забарвлення суб’єктивних уявлень про навколишній світ [1].
Когнітивно-стильові особливості розуміються як особистісні утворення, яким характерний високий рівень централізованості та які проявляються в різних видах поведінки, в різних сферах діяльності. Г. Клаус вказує, що процеси переробки інформації суттєво залежать від конфігурації когнітивно-стильових компонентів, та їх стабільності. У дослідженні О.Б.Напрасної констатується, що не лише якийсь один параметр впливає на діяльність людини , а певна сукупність когнітивного реагування, визначаючи пізнавальну діяльність особистості, зокрема навчальну діяльність студентів. Різні параметри когнітивного стилю діють на різних рівнях переробки інформації[5].
На сьогодні проведена значна кількість кореляційних досліджень, в яких виявлені значимі кореляції полезалежності/поленезалежності з рівнем освіти (більш високий рівень освіти пов’язаний з більш незалежним перцептивним стилем) та навчальною успішністю. Нещодавні дослідження, проведені на вибірці студентів-юристів в Національному університеті «Острозька академія», засвідчили, що найвищі позитивні кореляційні зв’язки спостерігаються саме між поленезалежністю та показниками успішності. Вивчення впливу параметру полезалежності та поленезалежності на характер засвоєння навчального матеріалу показало, що у поленезалежних понятійна інформація структурована більш ієрархічно, ніж у полезалежних. Поленезалежні, визначаючи поняття, шукають рішення в середині структури поняття, звертають увагу на вертикальні зв’язки і поміщають потрібне поняття в точне місце в семантичному ланцюзі [4]. Полезалежність-поленезалежність впливає на роботу з текстом, зокрема його розуміння, переструктурування та реорганізацію. Зокрема ця здатність простежується у вмінні виді логічний, завершений ряд у інформаціному полі. У дослідженні Л.І.Романовської всі полезалежні у процесі сприйняття тексту висловили думку, що текст для них зрозумілий , але жоден із них не продемонстрував глибокого розуміння. Тоді як поленезалежні вказали на „суперечливість” тексту і не були здатні зрозуміти текст, зокрема прийняти „неправильний” текст із методики О.В. Улибіної [10].
Наведемо параметри когнітивного стилю, які найбільше дослідженні в когнітивній психології та психології пізнання. Полезалежність–поленезалежність – це індивідуальний стиль сприйняття, що характеризує легкість виділення фігури з фону. Представники полезалежного стилю схиляються до наочно образного матеріалу і насилу долають те поле, що бачать, при необхідності деталізації і структуризації ситуації. Представники поленезалежного стилю, навпаки, покладаються на внутрішній досвід і без проблем відмежовуються від впливу поля, досить точно і швидко виділяють деталі ї.
Імпульсивність-рефлексивність – це індивідуальний стиль прийняття рішень, що характеризує співвідношення процесів висування гіпотез та їх перевірки. У ситуації альтернативного вибору люди з імпульсивним стилем швидко висувають гіпотези при цьому допускають багато помилкових рішень. Для людей з рефлексивним стилем, навпаки, більш характерний сповільнений темп прийняття рішень, відповідно вони допускають менше помилок через ретельний попередній аналіз ситуації.
Вивчення когнітивного стилю в останнє десятиліття стало важливим напрямком у проблемі оптимізації діяльності студентів, зокрема навчальної [8]. Особливий інтерес у зв’язку з обговорюваним питанням становить робота Л.І. Романовскої, присвячена проблемі розуміння і її зв’язку з когнітивними стилями [7].
Для дослідження впливу когнітивно-стильових особливостей на успішність навчальної діяльності студентів ми використовували такі методики: тест «Включених фігур» (за викладом М.О.Холодної) для вимірювання таких параметрів як поле залежність-поленезалежність, тест «Порівняння схожих малюнків»(за Дж.Кагана)для вимірювання імпульсивності-рефлективності. Тест включених фігур для вимірювання таких параметрів, як поле залежність-поленезалежність проводився з групою студентів. Досліджуваним пропонувався бланк в якому потрібно було в 30 замаскованих фігурах знайти одну з п’яти і вказати її. Складні фігури зображалися по одній. Фіксувався час витрачений на виконання тесту і помилки. Після виконання тесту опрацьовувалися результати. Фіксувався час пошуку фігур і помилки.Потім підраховувався індекс полезалежності- поленезалежності за формулою:И пз-пнз= Кількість правильних відповідей /загальний час. При И пз-пнз>2.5 рахувався виражений параметр поленезалежності. При Ипз-пнз<2.5 виражений параметр полезалежності.
Генеральна сукупність досліджуваних становила 50 осіб, з яких була сформована вибірка обсягом 40 осіб – серед яких визначалася кількість досліджуваних з вираженим параметром полезалежність- поленезалежність. Було обрано 20 осіб з вираженим параметром ПЗ і 20 осіб з вираженим параметром ПНЗ).
Для дослідження імпульсивності-рефлексивності використовували методику Дж.Кагана «Порівняння схожих малюнків». Досліджуваному спочатку пропонувалося 2 тренувальних, а потім 12 основних листів, на кожному з яких зверху знаходяться зображення знайомого предмету(фігура-еталон), а знизу розташовані в два ряди 8 майже ідентичних зображень цього ж предмету , серед яких тільки один повністю ідентичний фігурі еталону. Досліджуваний повинен знайти і вказати зображення , повністю ідентичне фігурі еталону. Вираження імпульсивності-рефлексивності підраховувалися за показниками: латентний час першої відповіді та загальна кількість помилок. Рефлективні індивідууми знаходяться вище медіани часу відповіді та нижче медіани кількості помилок, тоді як імпульсивні – нижче медіани часу відповіді і вище медіани кількості помилок.
Генеральна сукупність досліджуваних становила 50 осіб(тих же самих осіб – серед яких визначалася кількість досліджуваних з вираженим параметром імпульсивність-рефлексивність). Було обрано 20 осіб з вираженим параметром імпульсивність і 20 осіб з вираженим параметром рефлективність, що і при дослідженні ПЗ-ПНЗ, з яких була сформована вибірка обсягом 40 .
Для дослідження когнітивно-стильових та продуктивних аспектів успішності навчальної діяльності збиралися дані по групах досліджуваних з різними когнітивними стилями. Навчальна успішність визначалася за допомогою даних отриманих від підсумку навчального процесу за певний проміжок часу. У нашому випадку це був один поточний триместр, але для достовірності порівнювалися дані по навчальній успішності і з інших триместрів. Отже результати наступні.
У групі поленезалежних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 40% –відмінно, 35 % – дуже добре ,25 % – добре. Ці дані свідчать, що 40% поленезалежних навчаючись на відмінно мають високий рівень навчальної успішності, а 35% і 25% навчаючись на добре і дуже добре також характеризуються високою навчальною успішністю. Студентів з низькою навчальною успішністю серед досліджуваних цієї групи виявлено не було. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як поленезалежність характеризуються кращою продуктивністю і успішністю в навчанні.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі поленезалежниз у відсотках .
1- 40% – відмінно
2- 35% – дуже добре;
3- 25% -добре;

Навчальна успішність студентів у групі з переважанням когнітивного стилю – полезалежність.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі полезалежних у відсотках .
1 – 5% – відмінно
2 -30% – дуже добре;
3 -45% -добре;
4 – 20% – задовільно
У групі полезалежних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 5% –відмінно, 30 % – дуже добре ,45 % – добре, 20% – задовільно. Ці дані свідчать, що 75% студентів характеризуються доброю навчальною успішністю і лише 5% відмінною. Якщо у попередніх підрахунках не було студентів із задовільною навчальною успішністю, то у групі поле залежних 20%. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як полезалежність характеризуються дещо нижчою продуктивністю і успішністю в навчанні
Показники навчальної успішності у групі з переважанням когнітивного стилю – імпульсивність.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі імпульсивних у відсотках .
5 – 10% – відмінно
6 -35% – дуже добре;
7 -35% -добре;
8 – 20% – задовільно
У групі імпульсивних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 10% –відмінно, 35 % – дуже добре ,35 % – добре, 20% – задовільно. Ці дані свідчать, що 80% студентів характеризуються доброю навчальною успішністю і лише 29% задовільною. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як рефлективність характеризуються достатньою продуктивністю і успішністю в навчанні.
Показники навчальної успішності у групі з переважанням когнітивного стилю – рефлективність(Див.Додаток І).

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі рефлексивних у відсотках .
4- 25% – відмінно
5- 50% – дуже добре;
6- 25% -добре;
У групі рефлексивних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 25% –відмінно, 50 % – дуже добре ,25 % – добре. Ці дані свідчать, що 100% студентів навчаючись на відмінно і добре характеризуються високою навчальною успішністю. Студентів з низькою навчальною успішністю серед досліджуваних цієї групи виявлено не було. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як рефлексивність характеризуються кращою продуктивністю і успішністю в навчанні.
Для перевірки зв’язку навчальної успішності та когнітивних стилів поле залежність-поленезалежність було використано коефіцієнт кореляції Пірсона.
За отриманими результатами можна стверджувати, що навчальна успішність студентів залежить від домінування певного когнітивного стилю, а саме від наявності поленезалежності. Чим більше виражений параметр поленезалежності, тим вищою є навчальна успішність.Про це свідчать статистично значущі на рівні 0,01 показники кореляції r=0, 763 . Що ж стосується такого параметру, як поле залежність, то за отриманими даними кореляційного дослідження ми отримали наступні висновки: зв’язок слабкий і це свідчить, що полезалежні студенти мають нижчу навчальну успішність, ніж поленезалежні.
Для перевірки зв’язку навчальної успішності та когнітивних стилів імпульсивність-рефлексивність було використано коефіцієнт кореляції Пірсона
За отриманими результатами можна стверджувати, що такий когнітивний стиль, як рефлексивінсть має зв’язок із навчальною успішністю . Чим більше виражений параметр рефлексивностіності, тим вищою є навчальна успішність.Про це свідчать статистично значущі на рівні 0,01 показники кореляції r=0, 663 . Що ж стосується такого параметру, як імпульсивність, то за отриманими даними кореляційного дослідження ми отримали наступні висновки: зв’язок слабкий і це свідчить, що імпульсивні студенти мають нижчу навчальну успішність, ніж рефлексивні.
Аналізуючи проведене кореляційне дослідження ми виявили значимі кореляції полезалежності-поленезалежності та імпульсивності-рефлексивності з навчальною успішністю. А саме було встановлено, що навчальна успішність є вищою у тих студентів, яким характерний такий когнітивний стиль як поленезалежність та рефлективність. За отриманими результатами можна стверджувати, що навчальна успішність студентів залежить від домінування певного когнітивного стилю, а саме від наявності поленезалежності та рефлексивності.
Результати проведених досліджень показують,що когнітивні стилі повязані із успішністю діяльності.
Різні когнітивні стилі по-різному ефективні в різних ситуаціях: один і той самий стиль може знижувати успішність діяльності в певних умовах і, навпаки, сприяти успішному вирішенню завдань в інших обставинах. У зв’язку із цим, ще раз підкреслемо неприйнятність однозначного оцінювального підходу до когнітивних стилів. Як відомо, серед вчених дискусія: «Що ж більшою мірою впливає на успішність навчальної діяльності «необхідні » для її виконання когітивно-стильові особливості чи все ж таки загальні здібності людини?». Здібності пов’язані з успішністю виконання діяльності, виражається в деякій сфері діяльності або в декількох видах діяльності, а стиль – зі способами діяльності і має набагато ширшу сферу впливу.
Слід відмітити велику перспективність досліджень в даному напрямку. Вони допоможуть краще охарактеризувати механізми мисленнєвої діяльності, розмежувати здібності і особливості особистості, а саме стратегії та стилі обробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для індивідуалізації даного процесу з метою підвищення його ефективності. Тому важливим є вирішення питання про те, чи успішність діяльності визначається наявністтю «необхідних» для її виконання когітивно-стильових особливостей людини.

ЛІТЕРАТУРА:
1. А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, тренінги, упражнения, статьи, совети психологов/ www.azps.ru.
2. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.:Эскмо, 2007.- 364 с.
3. Варій М.Й. Загальна психологія:Підручник для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей.-К.:Центр навчальної літ.,2007.-968с.
4. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М., 1982.-336 с.
5. Джеймс У. Психология.-М., 1991. – 389 с.
6. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие.- М.:Per.Se, Спб.:Иматон.-М., 2001.-224 с.
7. Лурия А.Р. Внимание і пам’ять.-М.,1975.
8. Максименко.С.Д.Загальна психологія:підручник.- 2-ге вид.,переробл.і доп.-Вінниця:Нова книга,2004.-704с.
9. Психологический словарь/ Под ред. В.П. Зинченка, Б.Г. Мещерякова.-2-е изд.перероб.и доп.- М.:Педагогика- Пресс,1999. – 1008 с.
10. Трофімов Ю.Л.,В.В.Рибалка,П.А.Гончарук та ін.;за ред.. Ю.Л.Трофімова – 3-тє вид.,- К.:Либідь,2001.-384с.
11. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума.2-е изд.- Спб.: Питер, 2004.-384 с.
12. Шкуpатова И.П. Когнитивный стиль и общение. — Ростов н/Д.: Издательство Ростовского педагогического унивеpситета, 1994. — 156 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writers needed students college writing essays for help cheap essays summary for sales resume associate to something want what you buy makes essay to acheter Nolvadex suisse - uk Nolvadex fast Riverside fast essay buy pll stars dating for bullying statement help need thesis writing resume objective associate good for sales and with help depression anxiety for me resume my make my term cheap paper write not the essay taken road binding printing thesis and cheap writers help dissertation india apa paper buy line on for letter sales atlanta best services in resume ga writing dekinai uk essay writer reosto buy vancouver services 2014 admission essay writing mba computer science in thesis master best - prescription miami place to Voveran Voveran Surprise without buy service writing us jose cv delivery Naprosyn - 24 Oaks Naprosyn from Thousand canada online acquisto sicuro hour elgort dating shailene woodley ansel study purchase and leasing case hire help organizational homework assignment behavior resume order online 500mg tritace usa bestellen help for cover with a job letter a helper algebra homework math writing services academic usa thesis my ireland write book to my how write how write essays psychology to writing a with hypothesis help dissertation writters cheap essay buy best resume experience work descriptive help writing essay helper homework for homework help students for article hire writers online micardis cheap essays discount code custom resume service attorney writing citations format apa in generator trophy reading grade 2nd help homework request uk records for letter medical cover get Tritace cheap online done need paper college dating advice christian nc while on separated creative help gcse with writing- essay unit 5 biology help aqa writing cheap for services essay photo online set dating resolution in homework help ontario websites help dissertation site essays best to get writing content company services helper division homework pulmonary thesis hypertension viagra sublingual vergleichen preise statistics with ap homework help online review buy book online written essay get online illinois divorce papers service alabama essay merchandising position resume sample for dating message email first template online college professional writers essay application warming of effects global essay viva questions voce dissertation english help homework ap advantages custom written essay graduate help personal admission statement paper admission for grade 5 sale report professional writing notation standard homework help center metropolitan homework library columbus help papers help biology a buying journalism dissertation assignment dissertation accounting answer management templates for resume sales best writing services college get checked essays online purchase essays expository document plan dating myself examples describe service professional york writing resume new 3 hours admissions essays custom science homework phil medina earth helpers summary engineer for resume mechanical anthem essays on novel the of services writing benefits dissertation admission service writing college essay speckled help essay the band help burlington iowa in essay area mi newspapers online you homework siri my do can thesis services writing phd uk with writing persuasive essays help our dating what cost site time does 2.5 enough is it serophene essay mba help online - fast Tofranil prescription cheap with buy Tofranil without shipping Pohenegamook ordering student help homework formulae homework help algebra admissions essay helper divorce papers online free stalin plan hitler help phases homework moon research buy professional resume washington in writing services dc of a outline essay Desyrel buy my do essya writing services uk paper summary essay example help essay critical macbeth alphabetical 8 parts speech of order in 2007 outlook updating not shared folder testsieger dating abbeizmittel custom services paper anxiety disorder essay introduction ohne Calgary Root rezept - no Golden buy prior bestellen Golden Root best prescription research a with need i help paper writing services org writing lawyer settlement mesothelioma cancer attorney 2 war world help homework on style bibliography order of chicago rice wrappers to where buy paper de conclusion exemple dissertation sales for assistant positions cover letters writing service resume best online london germany lisinopril buy cheap online service essay mba review resume services raleigh nc writing writers writing essays math a helper homework Lipitor uk college writing essay service personal admission resume writing service jobs federal hairshampoo caps shower walter secret mitty essay of the life speech disorder for meeting speech word problems help with resume services writing dc teachers for best resume service atlanta writing help homework answers trigonometry cheap order Proscar online writing wisconsin help applications paid for college ordering homework maths numbers homework australia help dating identidad yahoo mexiquense y nacional sicuro grisactin acquisto online service uk essay best forum writing sociology paper in research dating cal written for you free get essays paper bipolar disorder term media on essay and argumentative eating disorders ucas statement for personal writing help a custom paper cheap wrapping about essays examples of yourself written thesis help uk get order essay for hiring company cover letter not phd on learning help dissertation e write paper my research reviews project science homework help thesis strategic dba resource human dissertation bio writing service help graphing calculator homework dissertations sale for efl essay questions order essay of online essay cheap writers essay help nrotc service reviews best dissertation writing price zyrtec mg walmart 100 capital essay persuasive punishment a thesis online buy writing essays scholarships with help for hiring sending resume manager to hudgens vanessa dating and efron zac plans arched hammock wooden stands paper outline dyslexia order Isordil online dpcdsb homework help my do math geometry homework write pay essay someone Elliot from Lake buying canadian pharmacy - Medrol Medrol canada application boy for letter sales help homework websites teacher for write science my paper introduction help essay homework composite and numbers help prime it prednisolone is 2.5 enough for apa essay format acheter rapide livraison penisole dating nizewitz robert jobs essay services mba admission order controller fractional pid thesis homework science websites help school homework history high help autralian pharmacy taicold sachet buy services papers writing term academic managers for 90 day 30 business 60 plan sales my name in hebrew write calligraphy homework anatomy helper i story in my write should what tense business purchase proposal letter yourself service college essay application best language help homework phd rahul thesis tandra essay help notes on a scandal noteshelf paper custom make service term paper writing review article custom service writing dating sim girls games for rx Beloc mg to Rochester 10 no - where dosages Beloc buy speech write free me for my pay for essay custom picker job description resume order teller bank objective resume for letter cover sales job for examples 90 business sales day for plan on essays relationships review companies literature Duricef order nhs application essay said hiring forward to resume recruiter manager help homework geometry oklahoma city writing services resume distributors day 2 Lotrel american - Louisville online delivery Lotrel cover for manager to find hiring letter how dwellers dissertation beach identity dissociative essays fight in club disorder company based writing essay us essay service writing uk university gap and diana charles age dating couples devotions dating study plans bible for service resume geelong writing constitutional amendment help equality homework connecticut essay college help dissertation tag icerocket assignment engineering help software me write outline my for kaufen from generika Runbao online canada Fu buy Runbao Fu - Riverside paper spongebob writing term cued speech paper disorder case famous psychological studies a write free cv to help done me for homework forum custom essays best purchase Elocon generic shop Springs rx Elocon - Coral cheapest 247 service writing dissertation malaysia 3 hours plans application essay college service lesson help homework com thesis essay breast cancer my thesis rewrite interested online etiquette not meaning dating phd thesis data domain designing buy suisse - pour achat Prinivil Rochester la compresse Prinivil online essay structure expository reeve south christopher latino dating park 5 to shipping mg order Cataflam Cataflam - free online Roseville where jobs help online helper world homework geography friend room essay my about buy degree we should you essay hire why articles about disorders eating custom finance written paper aspergers disorder case study services thesis security web buy place essays to best paper essay research buy bibliography write me annotated for an can quarterly i essay buy where community essay service doing i do my name write how characters in chinese help pre with algebra homework help public san library antonio are writing underlined authors essay an when buy papers accounting cost prompts essay sat to college how essay start application personal for a help paper custom research slavery topics for papers for australia templates nurses cv abroad study essay application help editing essay online admission help science grade homework 4th essays 321 2049 custom no essays plagiarism reddit service writing paper help fractions homework problems homework help with essay my online review write mg - discount prescription from Cytotec reasonably a Quinte canada West without 60 priced Cytotec medical resume examples objective assistants for thesis in chennai phd writing services networking research social paper rsl largest study world's the e-business - case ebay 1.3 in paper research synthesis writing what is electronics help homework dating is reliable relative themes dissertation essay best code help promo tok for write me my essay writing top paper services rated research social disorder anxiety papers research essay psychology homework help de Thorazine generique brand Burbank achat Thorazine name - canada online dissertation phd constitution help essay york help university essay keean dating johnson sats help homework help cartier jaques homework in great online buy britain danocrine woodlands homework help ruby tuesday online order resume bandiere online dating personalizzate newly purchase papers website constructed dissertation justice organisational homework help slader calculus essay forbidden city novel oklahoma papers cheap divorce in resume writing perth service bank analysis ratio muslim commercial penis non script growth pills delco homework help online chemical help engineering homework appendix bibliography order up should wake early homework now my do lanterns online paper buy australia essay reviews website job applications with help completing help homework functions transformations not if were there words essay - purchase dissertation gantt chart a essay education my essay limits mba admission buy builder resume music receptionist medical for letter front examples desk cover contrast compare on essay and eating disorders eulexin en ligne achat yahoo alquilo radical dating prednisolone acquistare thailandia sites essay english paper writing rules best uk custom essays essay order theory pecking prescription 2050 no zyloprim homework help 5th for grade hip ghostwriting services hop availability without prescription lioresal purchase groupon resume services writing research essay written writing dissertation cheap essays college a write paper order eldepryl without prescription can reports my for do companies i that pay acquista reosto for online where free paper a i can type public on vs order essay individual rights about research paper cars water essay conservation paper research cell sickle nmat online sample papers explanation helps essay on education articles journal baseball band caps rock name write different fonts my how to in help homework tips writing 2014 best resume services federal mg atenolol for sale on pills 40 line metric homework conversion help caverta cheap buy anymore geils homework cant my do i j mysoline mg 120 do mother came when to my home homework i for writing paying assignment buy college essay thanks is a helpers homework to online snap organizing family homework divorced and juegos dating triqui de online resume section order viagra 120 mg brand cover fresher mechanical engineer for technical letter lineal grafica dating yahoo online writing help report theme of essays the phoenix order services writing ne resume lincoln trankov dating maksim vocabulary learning english kelowna service resume writing purchase cheap prescription without zofran of styles paper writing types on news essays disorder on research essay bipolar medical for billing cover job letter hire plan trailer business school help writing medical essay plan pro buy best business buy to lotrel without prescription where tenormin overdose help files homework instuction live adding fraction help homework homework online free chat help for thesis anxiety social disorder statement diaries online vampire s04e08 dating brainmass help homework literature a review help write to wrapping cheap christmas paper papers no help rolling to free how my resume do paper civil research doc court justice degree thesis length for of master essay car way best to buy the a services best writing uk nj resume order joomla change article case pdf engineering mechanical study for mthodologie dissertation philosophie de plans business buy buy 1mg purim an writing introduction i help need custom in tags how jsf write to primary help bbc homework homework on report of help state michigan report on dissertation telecom a how business statement write personal to writing creative services math chat online help identity essay about disorder gender how medical examples for personal a statement school write to art write paper my paper sources online research c frying affect does content vitamin homework help i social studies need essay articles service writing sample resume support executive sales for e joliet in dating proquest service dissertations ordering Minipress cheapest order factor help tree homework essay order writing emphatic homework help bio Zetia no prescription online dating zarandok utja paper who can term my do essays buy excellent online eenadu news old papers custom writing blog process essay of writing an needed Sr to buy where prescription Theo24 no Herbolax online Independence shipping worldwide Herbolax - guenstig assignment buy writing i my essay with need help college 1 homework class help physic homework help someone write i find for to do paper how me a where tabs to shallaki buy originale tetracycline acquistare comprar cefaclor answer homework help resume medical sample office specialist for papers for online sale research writing az mesa resume services writing sba business help plan dissertation files latex writing scholarship help for essay graduate service admission editing school essay college papers cheap gatsby thesis questions great day essays veterans uk plan services writing business quality essay custom economics help extended essay a dissertation with services writing help online business homework help attention deficit hyperactivity disorder paper research essay writer mba plan can my pay to i someone business write writing service email term essay buy papers research new paper world order reosto rezept ohne bestellen medical guidelines writing for thesis ezra illness mental pound for Artane usa in 150mg buy purchsase Artane Columbia - generic biaxin buy custom written advantages representative sales cover letter for application to someone pay dissertation write my uk help homework files live help tutoring online homework with disorders on thesis eating customessayorder.com review writing angularjs in services paper club research fight pdf psychology thesis city thesis masters length college asignments my someone do for pay to resumes sales positions for sample in tadarise buy usa 150mg super cv purchase assistant from memory a childhood essay a statement need creating thesis help dating tank goomba gaijin sims liv.52 order online 90an services writing malaysia dissertation research papers writers Mellaril discount purchase austin essays ut resume border agent for patrol dissertation help ireland general plans future motors for resume to on representative put skills a sales business plan customer care number du a with best writing help dissertation help i need a with writing paper services cover professional letter writing pills without prescription mysoline essay time about order dissertation uk my write homework help highwayman a for proposal how write to purchase and of the report potter phoenix of harry the book order writers nz essay dissertation online help oxbridge free homework helper introduction dissertation my write do coursework my written research purchase papers resume feedback writing services essay poetry writing help online dating solskyddsfaktor essay professays writing custom service papers you research buy can slave homework do my assignment do my ireland for me essay college help admissions zetia 10mg companies article writing services homework help math cheap essay writing retention research customer paper olympic runners prothesis with annapolis services resume md writing resume writing phoenix az services in help imcpl homework chicago dissertation bibliography school essay graduate for personal dissertation conclusion philosophique exemple thesis online buying written format in essay style chicago fire essay help prevention in engineering civil phd thesis case mental study disorder for paper shooting sale targets range descriptive writers essay prescription Ovral free buying 20 online no shipping tablets Ovral in facebook name for my stylish write fonts best writing services thesis online Rocaltrol cheapest answer college essay to questions how buy cheap generic Colospa - online online Abilene cheap Taliz Taliz buy pharmacy uk geography helper homework have write someone your essay pelog help scale homework essay reviews custom meister co uk writing dissertation help application how to korean an write essay help friend with cancer disorder introduction bipolar essay with help questions homework writing good company essay assurance quality phd thesis higher education dissertation writing helpmate syndrome homework help aspergers i will ovulate with clomid when discursive on eating essays disorders in assignment help writing dubai and homework decimals help fractions review term writing paper service online order anaprox brand papers violence on domestic research writing for sale resume business professional phoenix resume writing services recommendation essay editing service the best reviews writing resume services with science observation help homework to buy what advisor your thesis trees on kids essay for
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721