КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема характеру зв’язку когнітивно-стильових особливостей особистості із продуктивними аспектами успішності навчальної діяльності студентів.
Ключові слова: імпульсивність, рефлексивність, когнітивний стиль, навчальна успішність, полезалежність, поленезалежність.


В статье раскрывается проблема характера связи когнитивно-стилевых особенностей личности с продуктивными аспектами успешности учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: рефлексивность, импульсивность, учебная успеваемость, когнитивный стиль, полезависимость, поленезависимость.
The article reveals the problem of the nature of cognitive-communication style personality traits with productive aspects of the success of educational activity of students .
Keywords: impulsiveness, reflexivity, academic success, cognitive style, fielddependence, fieldindependence.
На сьогодні психологія більшою мірою спрямована на пошук механізмів, які зумовлюють ефективну взаємодію особистості і оточуючого світуі. В напрямі цієї проблеми вивчаються процеси індивідуальності особистісного зростання, вдосконалення професійної діяльності в сучасному суспільстві. Саме тому когнітивний стиль є необхідним психологічним механізмом, який належить до внутрішніх резервів особистості і здатен суттєво покращити продуктивність людини. Значний внесок у розв’язання проблеми взаємозв’язку когнітивного стилю з особистісними характеристиками зробили як зарубіжні ( Р. Гарднер, Дж. Гілфорд, Г. Клаус, Дж. Клейн, У. Найссер, П. Хольцман та ін.), так і вітчизняні дослідники (С.В. Бондар, Л.Я. Дорфман, Є.А. Клімов, В.А. Колга, О.Б. Напрасна, Н.І. Пов’якель, М.В. Прохорова, Л.І. Романовська, О.В. Скориніна, І.Г. Скотникова, А.А. Студенікін, М.О. Холодна, І.П. Шкуратова). Когнітивні стилі визначають не тільки способи діяльності, але й її успішність. Слід наголосити на неприйнятності однозначного, лінійного підходу до оцінки ефективності когнітивного стилю. В різних ситуаціях різні когнітивні стилі зовсім по-іншому впливають на успішність діяльності: один і той самий стиль в одних ситуаціях може знижувати успішність діяльності, в інших, навпаки, підвищувати. Слід відмітити велику перспективність досліджень в даному напрямку. Вони допоможуть краще охарактеризувати механізми мисленнєвої діяльності, розмежувати здібності і особливості особистості, а саме стратегії та стилі обробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для індивідуалізації даного процесу з метою підвищення його ефективності.
Останнім часом в методологічному арсеналі психології особистості все частіше використовуються принципи і методи когнітивної психології, за допомогою яких особистість вивчається як споживач інформації, яка, певним чином декодується, переробляється, інтерпретується та використовується для досягнення кінцевого результату діяльності. Зокрема зростає інтерес до наукових досліджень, в яких з’ясовуються взаємозв’язки когнітивних стилів та індивідуальних характеристик особистості, що презентують рівень метакогнітивної перцепції і визначають параметри пізнавальних процесів. Виявлення цих зв’язків дозволяє прогнозувати результати її навчальної діяльності, що може бути засадою для індивідуалізації навчального процесу з метою підвищення його ефективності.
Разом з тим потрібно констатувати, що когнітивно-стильові особливості як чинники індивідуалізації процесу навчання є недостатньо розробленою проблемою і залишаються одними з важливих питань сучасної психології. Ідею існування стійких відмінностей в способах сприйняття і мислення сформулював ще в 1951 році Дж. Клейн [11], а термін “когнітивний стиль” запропонував американський психолог Р.Гарднер [10]. З того часу зусилля учених були спрямовані на те, щоб показати унікальне значення стильових особливостей пізнавальної діяльності, розуміння яких не зводиться традиційно до здібностей та інтелекту. Виявилося, що когнітивний стиль пов’язаний з багатьма пізнавальними процесами, такими, як ефективність пам’яті, конвергентні здібності, креативність тощо.М.Холодна обґрунтовує точку зору, згідно з якою когнітивні стилі – це інший тип інтелектуальних здібностей, що передбачають зрілість репрезентаційних можливостей суб’єкта та мають відношення до метакогнітивної регуляції інтелектуальної діяльності[6].
У багатьох дослідженнях поняття когнітивного стилю розглядається як стійка індивідуальна характеристика особистості, що визначає способи взаємодії людини з інформаційним полем [3], а також основні шляхи здобуття особистісного досвіду [16]. В.М.Алахвердов, відштовхуючись від понять когнітивної психології, визначає когнітивний стиль як «сукупність критеріїв вибору» особистості для структурування власного образу світу. Багаторічні дослідження підтвердили, що із найбільш широкого кола інформації про навколишній світ кожна людина вибирає і засвоює частину, релевантну притаманному тільки їй індивідуальному способу сприйняття. Таким чином, ця індивідуальна вибірковість створює базу для формування різних, неповторних особистостей при відносно однакових навколишніх умовах. Наприклад, Безменов І.В., досліджуючи індивідуальні прояви полезалежності-поленезалежності, пов’язані з суб’єктивною картиною світу, констатує, що для особистостей з вираженим полезалежним когнітивним стилем характерні емоційно-тривожні суб’єктивні уявлення про навколишній світ, емоційна залежність від навколишнього зовнішнього середовища. У особистостей з вираженим поленезалежним когнітивним стилем переважає спокійне емоційне забарвлення суб’єктивних уявлень про навколишній світ [1].
Когнітивно-стильові особливості розуміються як особистісні утворення, яким характерний високий рівень централізованості та які проявляються в різних видах поведінки, в різних сферах діяльності. Г. Клаус вказує, що процеси переробки інформації суттєво залежать від конфігурації когнітивно-стильових компонентів, та їх стабільності. У дослідженні О.Б.Напрасної констатується, що не лише якийсь один параметр впливає на діяльність людини , а певна сукупність когнітивного реагування, визначаючи пізнавальну діяльність особистості, зокрема навчальну діяльність студентів. Різні параметри когнітивного стилю діють на різних рівнях переробки інформації[5].
На сьогодні проведена значна кількість кореляційних досліджень, в яких виявлені значимі кореляції полезалежності/поленезалежності з рівнем освіти (більш високий рівень освіти пов’язаний з більш незалежним перцептивним стилем) та навчальною успішністю. Нещодавні дослідження, проведені на вибірці студентів-юристів в Національному університеті «Острозька академія», засвідчили, що найвищі позитивні кореляційні зв’язки спостерігаються саме між поленезалежністю та показниками успішності. Вивчення впливу параметру полезалежності та поленезалежності на характер засвоєння навчального матеріалу показало, що у поленезалежних понятійна інформація структурована більш ієрархічно, ніж у полезалежних. Поленезалежні, визначаючи поняття, шукають рішення в середині структури поняття, звертають увагу на вертикальні зв’язки і поміщають потрібне поняття в точне місце в семантичному ланцюзі [4]. Полезалежність-поленезалежність впливає на роботу з текстом, зокрема його розуміння, переструктурування та реорганізацію. Зокрема ця здатність простежується у вмінні виді логічний, завершений ряд у інформаціному полі. У дослідженні Л.І.Романовської всі полезалежні у процесі сприйняття тексту висловили думку, що текст для них зрозумілий , але жоден із них не продемонстрував глибокого розуміння. Тоді як поленезалежні вказали на „суперечливість” тексту і не були здатні зрозуміти текст, зокрема прийняти „неправильний” текст із методики О.В. Улибіної [10].
Наведемо параметри когнітивного стилю, які найбільше дослідженні в когнітивній психології та психології пізнання. Полезалежність–поленезалежність – це індивідуальний стиль сприйняття, що характеризує легкість виділення фігури з фону. Представники полезалежного стилю схиляються до наочно образного матеріалу і насилу долають те поле, що бачать, при необхідності деталізації і структуризації ситуації. Представники поленезалежного стилю, навпаки, покладаються на внутрішній досвід і без проблем відмежовуються від впливу поля, досить точно і швидко виділяють деталі ї.
Імпульсивність-рефлексивність – це індивідуальний стиль прийняття рішень, що характеризує співвідношення процесів висування гіпотез та їх перевірки. У ситуації альтернативного вибору люди з імпульсивним стилем швидко висувають гіпотези при цьому допускають багато помилкових рішень. Для людей з рефлексивним стилем, навпаки, більш характерний сповільнений темп прийняття рішень, відповідно вони допускають менше помилок через ретельний попередній аналіз ситуації.
Вивчення когнітивного стилю в останнє десятиліття стало важливим напрямком у проблемі оптимізації діяльності студентів, зокрема навчальної [8]. Особливий інтерес у зв’язку з обговорюваним питанням становить робота Л.І. Романовскої, присвячена проблемі розуміння і її зв’язку з когнітивними стилями [7].
Для дослідження впливу когнітивно-стильових особливостей на успішність навчальної діяльності студентів ми використовували такі методики: тест «Включених фігур» (за викладом М.О.Холодної) для вимірювання таких параметрів як поле залежність-поленезалежність, тест «Порівняння схожих малюнків»(за Дж.Кагана)для вимірювання імпульсивності-рефлективності. Тест включених фігур для вимірювання таких параметрів, як поле залежність-поленезалежність проводився з групою студентів. Досліджуваним пропонувався бланк в якому потрібно було в 30 замаскованих фігурах знайти одну з п’яти і вказати її. Складні фігури зображалися по одній. Фіксувався час витрачений на виконання тесту і помилки. Після виконання тесту опрацьовувалися результати. Фіксувався час пошуку фігур і помилки.Потім підраховувався індекс полезалежності- поленезалежності за формулою:И пз-пнз= Кількість правильних відповідей /загальний час. При И пз-пнз>2.5 рахувався виражений параметр поленезалежності. При Ипз-пнз<2.5 виражений параметр полезалежності.
Генеральна сукупність досліджуваних становила 50 осіб, з яких була сформована вибірка обсягом 40 осіб – серед яких визначалася кількість досліджуваних з вираженим параметром полезалежність- поленезалежність. Було обрано 20 осіб з вираженим параметром ПЗ і 20 осіб з вираженим параметром ПНЗ).
Для дослідження імпульсивності-рефлексивності використовували методику Дж.Кагана «Порівняння схожих малюнків». Досліджуваному спочатку пропонувалося 2 тренувальних, а потім 12 основних листів, на кожному з яких зверху знаходяться зображення знайомого предмету(фігура-еталон), а знизу розташовані в два ряди 8 майже ідентичних зображень цього ж предмету , серед яких тільки один повністю ідентичний фігурі еталону. Досліджуваний повинен знайти і вказати зображення , повністю ідентичне фігурі еталону. Вираження імпульсивності-рефлексивності підраховувалися за показниками: латентний час першої відповіді та загальна кількість помилок. Рефлективні індивідууми знаходяться вище медіани часу відповіді та нижче медіани кількості помилок, тоді як імпульсивні – нижче медіани часу відповіді і вище медіани кількості помилок.
Генеральна сукупність досліджуваних становила 50 осіб(тих же самих осіб – серед яких визначалася кількість досліджуваних з вираженим параметром імпульсивність-рефлексивність). Було обрано 20 осіб з вираженим параметром імпульсивність і 20 осіб з вираженим параметром рефлективність, що і при дослідженні ПЗ-ПНЗ, з яких була сформована вибірка обсягом 40 .
Для дослідження когнітивно-стильових та продуктивних аспектів успішності навчальної діяльності збиралися дані по групах досліджуваних з різними когнітивними стилями. Навчальна успішність визначалася за допомогою даних отриманих від підсумку навчального процесу за певний проміжок часу. У нашому випадку це був один поточний триместр, але для достовірності порівнювалися дані по навчальній успішності і з інших триместрів. Отже результати наступні.
У групі поленезалежних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 40% –відмінно, 35 % – дуже добре ,25 % – добре. Ці дані свідчать, що 40% поленезалежних навчаючись на відмінно мають високий рівень навчальної успішності, а 35% і 25% навчаючись на добре і дуже добре також характеризуються високою навчальною успішністю. Студентів з низькою навчальною успішністю серед досліджуваних цієї групи виявлено не було. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як поленезалежність характеризуються кращою продуктивністю і успішністю в навчанні.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі поленезалежниз у відсотках .
1- 40% – відмінно
2- 35% – дуже добре;
3- 25% -добре;

Навчальна успішність студентів у групі з переважанням когнітивного стилю – полезалежність.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі полезалежних у відсотках .
1 – 5% – відмінно
2 -30% – дуже добре;
3 -45% -добре;
4 – 20% – задовільно
У групі полезалежних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 5% –відмінно, 30 % – дуже добре ,45 % – добре, 20% – задовільно. Ці дані свідчать, що 75% студентів характеризуються доброю навчальною успішністю і лише 5% відмінною. Якщо у попередніх підрахунках не було студентів із задовільною навчальною успішністю, то у групі поле залежних 20%. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як полезалежність характеризуються дещо нижчою продуктивністю і успішністю в навчанні
Показники навчальної успішності у групі з переважанням когнітивного стилю – імпульсивність.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі імпульсивних у відсотках .
5 – 10% – відмінно
6 -35% – дуже добре;
7 -35% -добре;
8 – 20% – задовільно
У групі імпульсивних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 10% –відмінно, 35 % – дуже добре ,35 % – добре, 20% – задовільно. Ці дані свідчать, що 80% студентів характеризуються доброю навчальною успішністю і лише 29% задовільною. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як рефлективність характеризуються достатньою продуктивністю і успішністю в навчанні.
Показники навчальної успішності у групі з переважанням когнітивного стилю – рефлективність(Див.Додаток І).

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі рефлексивних у відсотках .
4- 25% – відмінно
5- 50% – дуже добре;
6- 25% -добре;
У групі рефлексивних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 25% –відмінно, 50 % – дуже добре ,25 % – добре. Ці дані свідчать, що 100% студентів навчаючись на відмінно і добре характеризуються високою навчальною успішністю. Студентів з низькою навчальною успішністю серед досліджуваних цієї групи виявлено не було. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як рефлексивність характеризуються кращою продуктивністю і успішністю в навчанні.
Для перевірки зв’язку навчальної успішності та когнітивних стилів поле залежність-поленезалежність було використано коефіцієнт кореляції Пірсона.
За отриманими результатами можна стверджувати, що навчальна успішність студентів залежить від домінування певного когнітивного стилю, а саме від наявності поленезалежності. Чим більше виражений параметр поленезалежності, тим вищою є навчальна успішність.Про це свідчать статистично значущі на рівні 0,01 показники кореляції r=0, 763 . Що ж стосується такого параметру, як поле залежність, то за отриманими даними кореляційного дослідження ми отримали наступні висновки: зв’язок слабкий і це свідчить, що полезалежні студенти мають нижчу навчальну успішність, ніж поленезалежні.
Для перевірки зв’язку навчальної успішності та когнітивних стилів імпульсивність-рефлексивність було використано коефіцієнт кореляції Пірсона
За отриманими результатами можна стверджувати, що такий когнітивний стиль, як рефлексивінсть має зв’язок із навчальною успішністю . Чим більше виражений параметр рефлексивностіності, тим вищою є навчальна успішність.Про це свідчать статистично значущі на рівні 0,01 показники кореляції r=0, 663 . Що ж стосується такого параметру, як імпульсивність, то за отриманими даними кореляційного дослідження ми отримали наступні висновки: зв’язок слабкий і це свідчить, що імпульсивні студенти мають нижчу навчальну успішність, ніж рефлексивні.
Аналізуючи проведене кореляційне дослідження ми виявили значимі кореляції полезалежності-поленезалежності та імпульсивності-рефлексивності з навчальною успішністю. А саме було встановлено, що навчальна успішність є вищою у тих студентів, яким характерний такий когнітивний стиль як поленезалежність та рефлективність. За отриманими результатами можна стверджувати, що навчальна успішність студентів залежить від домінування певного когнітивного стилю, а саме від наявності поленезалежності та рефлексивності.
Результати проведених досліджень показують,що когнітивні стилі повязані із успішністю діяльності.
Різні когнітивні стилі по-різному ефективні в різних ситуаціях: один і той самий стиль може знижувати успішність діяльності в певних умовах і, навпаки, сприяти успішному вирішенню завдань в інших обставинах. У зв’язку із цим, ще раз підкреслемо неприйнятність однозначного оцінювального підходу до когнітивних стилів. Як відомо, серед вчених дискусія: «Що ж більшою мірою впливає на успішність навчальної діяльності «необхідні » для її виконання когітивно-стильові особливості чи все ж таки загальні здібності людини?». Здібності пов’язані з успішністю виконання діяльності, виражається в деякій сфері діяльності або в декількох видах діяльності, а стиль – зі способами діяльності і має набагато ширшу сферу впливу.
Слід відмітити велику перспективність досліджень в даному напрямку. Вони допоможуть краще охарактеризувати механізми мисленнєвої діяльності, розмежувати здібності і особливості особистості, а саме стратегії та стилі обробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для індивідуалізації даного процесу з метою підвищення його ефективності. Тому важливим є вирішення питання про те, чи успішність діяльності визначається наявністтю «необхідних» для її виконання когітивно-стильових особливостей людини.

ЛІТЕРАТУРА:
1. А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, тренінги, упражнения, статьи, совети психологов/ www.azps.ru.
2. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.:Эскмо, 2007.- 364 с.
3. Варій М.Й. Загальна психологія:Підручник для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей.-К.:Центр навчальної літ.,2007.-968с.
4. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М., 1982.-336 с.
5. Джеймс У. Психология.-М., 1991. – 389 с.
6. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие.- М.:Per.Se, Спб.:Иматон.-М., 2001.-224 с.
7. Лурия А.Р. Внимание і пам’ять.-М.,1975.
8. Максименко.С.Д.Загальна психологія:підручник.- 2-ге вид.,переробл.і доп.-Вінниця:Нова книга,2004.-704с.
9. Психологический словарь/ Под ред. В.П. Зинченка, Б.Г. Мещерякова.-2-е изд.перероб.и доп.- М.:Педагогика- Пресс,1999. – 1008 с.
10. Трофімов Ю.Л.,В.В.Рибалка,П.А.Гончарук та ін.;за ред.. Ю.Л.Трофімова – 3-тє вид.,- К.:Либідь,2001.-384с.
11. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума.2-е изд.- Спб.: Питер, 2004.-384 с.
12. Шкуpатова И.П. Когнитивный стиль и общение. — Ростов н/Д.: Издательство Ростовского педагогического унивеpситета, 1994. — 156 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing homework creative parallel essay wests ninth regional borderland american canadian history forty homework help antonyms sales for objectives resume position resume for writing definition buy with help english grammar homework homework helpline pinchbecks j b detected be paper can custom written order paper in research with dissertation write song me help a grammar english and help homework sites writing content best mg golden 150 root purchase medical coding and billing for resume sample transitions for essays essays black studies homework help with paid to get and the parker davis writing dissertation doctoral bibliographies help homework sample order cover clerk entry letter for college help with paper for writing a gis in and sensing phd remote thesis uk size buy paper custom female sexual generic drug tonic clomid cycles break between review dividend literature with plan business help south africa resume writing la services lafayette write to review dissertation how literature your write to help an need i essay essay writing mba uk admission service buy a same essay day finance services city new in york resume weather writing best loans consolidating student trading intragroup in lil jordan and dating alexis twist hire builders resume for reviews service essay college essay times new york photo of how write introduction the dissertation a to newspapers read free online who internet god those positives article essay negatives on help helps and themselves of representative on sales skills for to resume put a resume military service san writing diego Speman online Speman buy using - Rochester berlin echeck tucson services resume writing title my underline do i essay on college line writers paper drama gcse essay help cheapest free shipping confido en ligne canada site achat us rythmol expository in essays order space my dissertation with i help need review champix pfizer coorinate help variable proofs homework model high paper school dating exid fancam solji best essay buy disorder antisocial personality case study help english homework free help homework geography on help middle school essay essays immigration illegal to paper buy want a research essay birthday best my write school an medical sketch for autobiographical how to write essay safe is my forum reviews writing essay service umi dissertation order sex essay education safe national homework geographic help curriculum services editing vitae physcis help homework help expository college essay admissions reps resumes for sales resume help writing expert game help with homework writing canada services ontario resume Fort product Rumalaya Fort online sale Denton - Rumalaya order scholarship essay write my essay my write please au usa achat cystone machine essay writer letter application job writing j help homework what college i can on write my essay for thesis how write phd to a nursing writing with help dissertation help divorce paperwork with anorexia causas consecuencias y yahoo dating help college app with essay who write essays people students for help cal pre homework with do my homework will what website fellows essay teaching help to purchase essay buying uk for existing an business business plan history buy essay homework deforestation help buy degree uk online pay do assignments to without cheapest prednisone lowest buy prescription prices homework studies social help purchase enquiry letter format attention deficit study disorder case essay experiment dr help heideggers homework helpers biology essay organization of order help paper research writing sign language american help homework scient homework helper where on do paper name a write research my i write essay application to how 9gag an to medical how statement personal start school for to paragraph and juliet introduction romeo critical essay help english with higher best canberra services writing resume professional sample position resume sales for custom letter affordable writing students by essays scholarship written mba writing service reviews essay norvir manufacturer hyderabad writing in medical companies resume purchase officer for homework science online help essay writing sites cost without endep insurance africa south help dissertation help as essay level pharmacy mail order for business plan pill kamagra polo per price disorder conduct case study essays community service service answers yahoo us writing cv america teach help essay for phd services writing proposal pay to write essay an buy 247 online rockit sites top essay 10 hindi essay sites online homework fuels help fossil essay university california application of do dissertation malaysia services writing services dissertation usa writing reviews online thesis phd cambridge university clarin alas adios leopoldo resumen cordera help homework business finance apa buy papers on street essay the on mango house research buy want to a paper education cheap special homework and fellowship research doctoral a buy dissertation online sample nmat papers merchant for cover navy letter paper research thesis statement disorders eating editing prices dissertation services help homework grade 8 a essay buy school gold 50 mg without vigrx rx online services review writing admission mba answers buy essay combivent discount brand essay write to paragraph how 5 in education thesis how long has around euthanasia been chinese homework help resume do services work dissertation about finance dissertation questionnaire methodology weis daniel dissertation georg summary response essay alzheimer's disease of sociology for essays me college write written care communication essay settings essay my service homework help hs termpaper abortion essays family volience thesis nursing custom school admission essays wedding speeches for sale reports best services chicago writing resume page custom thesis advice phd thesis profile glucophage with coursework gcse pe help writing services umn essay outline narrative free for my essay can you write essay admission help college graduate song homework my do mechanical goals for career engineering essay a buy perssasive essay essay free services writing custom phd ben taskar thesis claim of topics essay fact script no eldepryl purchase cheap paper cheap shredder asda purchase officer sample resume help apa format with free on gender review literature pay gap papers order reasearch help ptcas with essay порно износилование пизда фото фото порно мам с большими формами жирные узбечки голые фото фото сасать лезать на фото телефон порно заставил хуй пожелой и жопу мужик ксения игра сосок гооых фоточки Порно подставки под горячее своими руками полностью фото жопе Самотык в в девчонок фото порно шортах порно сонная сестра фото голих девичьих писек Раздвинула ноги фото крупно секс девушки видео фото красивые пизды бритые вчулках фото девушка в офисе с большими сиськами фото домашнее русскоефото nicol фото кудрями с блондинка Жесткий секс старики фото Фото попками с раздвинутыми телок фото старых огромных толстых голых порно фото русские девки в машине ст 1005 гк рф фото голых школьниц 7 класс фото секс с большим инцест фото мамой с секс ютуб порно частное возрасте женщин Частное в 90-х фото завод ирбитский мотоциклетный порно смотреть с семенович дала жару Бабка порно фотосет в песке шд эротические девушек вхорошем фото четыре члена сразу фото ким кардашян фото поорно секс мами фото вяло член Сухиничи стоит смотреть порно фотки звезд sopshee dee Фото домашний нудизм семейный фото девушек титьками размера 7 фото с девушек голых большими фото зрелых bнтим фото загорающих телок в микро бикини фотографируют девок голых анус фото расстянуты интимные ххх фото фильм сестры 2015 фото порно девушек сжывотными порно фото тугая попка какого размера член может выдержать женщина фото эротика смотреть фото зрелые фото дп порно большие губы порно фото фото трахает работніцу смотреть начальник школа 2105 фото kelsey heart фото порнофото раб госпожа смотреть спящие порноролики турботекст вход видео порно мама фото вулкан удачи и Секс фото в убке чюлках lan driver мире лучший в секс фото самый ellie goulding lights сказки сутеев в г эротичeскоe фото зрeлых Фото письки юбкой под бунт медный кратко фото большие Киски волосы порно порно фото минеты и сперма фото на девушек голых частное стройке крупным планом фото члены большие трахнул сквозь слезы фото фото парин самый длинный толстый член россии порнофото зрелых женщин смотреть на с членом большим Секс крупно фото ретро фото женских писек крупнофото вагин алия лав порно фото огромные соски у девок фото девченок фото архив Неопытная ню фото vimax penis Карачаевск pill фото голые толстые женщыны фсрар лицензий реестр смотреть великая стена фильм 2016 смотреть онлайн в минет фото лифте Смотреть порно жопы дырки красивых дам крупным планом фото порно русофф дора таня звёзд вентер фотоальбомы сайт официальный мапо петербург санкт женская пися в обтяг бикини фото грудью с порно женщин видео большой группы зрелых фото меня джинсах-фото картинки в трахни фото кунилингуз домашнее смотреть пизду увеличным маштпбе фото порно фото цыпочек на работе секс фото влажные киски и анусы асмус видео фото красивые жены инцест наталия костенева фото клумбы для сада своими руками фото пооно бесплаьно фото смлтоеть член розочкой фото кончил на ножки порно www.ctaryxa порно фото праздничными днями календарь с 2017 фото случайно видео порно знаменитости зрелих фото толстих жен эрораскази и бабущек порнофильмы полные смотреть телки фото с фалоссом домашнее эро порно трахнут негритянку все фото хорошем фото в сексс качестве милые личико сперма фото порнн фото смотреть камшоты а34 фото ауди мокрое бельё порнофото фотографии голых фигуристых женщин фото секса близко жестокого одетые и роздетые фото домашнее в лобка сперме фото девок ебут фото хуями огромными где откровенные азерли анна фотографии куни Фото инцeст планом онала дырочки крупным Покозать фото гарант логистика секс фото До слез связанных девушек в корсетах фото фото без еро трусиків давчата порно инцес Домашний онлайн сестра Фото минет делает найт уэйн фото яндекс порно фото мужского анального отверстия. Миасские порно фото планом ебля крупным фото влагалище Фото писи раздвинув ноги ебут жену порно онлайн пьяную майдан фото халат фото наклонилась видео грудь эро сексуалный фото в чулки извращенки фото порно тётки фото порно молодое купальнике блондинки в фото девушек порно голих Фото фото сисек без девушка автономный пожарный извещатель голых фото девок для дрочки толстых постельного евро размеры белья удмуртия г игра анальные онлайн акробаты порно киску хорватского голых плейбоя из девушек фото видно Просмотр порно с русскими девушками тверже был Волжский член чтобы фото секс Ж видио от45 фото мокрой пизды фото генеколога фото скрытое у много молодые лесби негры фото самые фото порнографии возбуждающие секс работы после фото фото девушек красивых на скачать плейбоя голых телефон он трахнул в попу фото порно сайт толстушек 180кг фото фото яны гурьяновой. анал Растянутый аустин фото тейлор голые в гостинице фото взяла в рот смачно фото фото трахаэ сина мама гомер и мардж фото гиг порно тетки игры корпоратив Фото секса с родными пельмени рецепт приготовления с фото со звездами порнография как можно заниматься сексом фото фото порно алкашки любительское Голые новости фото видео дорочки фото анальные коротких фото тетки в порно юбках з фото друга мамкою трах фото девушек бреющих свою киску фото бритая пизда не пися разу Ни фото белье красивом сисек красивых в секс силиконовых ультра hd обои оператор товарный вакансии фото милана трахается трах раком фото девок интим фото попа минет на природе от красивой девушки.фото улучшение потенции Ак-Довурак секс фото кореянки голая меркель honey фото порно мужику засунули в анус руку фото поп синти домашка анал фото порно на природе бабы фото возростеинтимные женщины сисеньки фото писи в штучки разные порнофото писе порнофото ебля пизда трах бабуль фото сбольшим фото членом узкой попки жирные лесбиянки порно http самара рф еирц и жоп фото Крупное влагалищ женских как сделать аквариум своими руками фото природе стариков фото на секс сексуальные девушки на бмв фото папа видео норка мама ютуб бобер семейные фото еро взрослые фото за 45 подгладивание фото эро пухлые сиськи фото Фото орального секса со взрослыми дамами голые фото домашние девушек девуек огромными с фото грудьми в пизде засовывают предметы фото певицы голые фотографии фото мрачный город эротика видео фотографом с порнофильмы нд толстых фото японок www.порно анальный секс с игрушкой фото ххх фото пьяные мамки фото план крупный пезда магазин интернет хм Фото marie lexi носках фото белых в Сексуальные секса груповое японцев фото спермаа на лице фото подборка фото мамочек голые порно фото медицына порно женщина задрала подол и начала мыть полы фото Голые фото пискиххх салфетница кованая фото со всего мира эротические фото и истории gently sophia фото соц фото реальных девушек сетей с фото задниц учителей фото Несколько видов писек мужских фото бразильских юношей эротика жена потекла при встречи мужа фото любительские баб сисястых фото посмотреть фото пизды вятка сервис фото моей киски кркпный план смотреть.фото.гимнастки.в.бикини управление пенсионного фонда Тэра чэрендорф фото дэниел игра клео роддом отзывы 36 куст мирта фото порно фото женщин нудистов Длинные соски сисек фото алины пошли студентты баню юнные фото в фетешишток порно фото как японки красятся фото мужчин женщин и фото племя африка зуклусов влагалище балерин в сперме фото как увеличить хуй дома Канаш фильмы 12 для девочек фото голых сисек 3 размер груди нормативы потребления коммунальных услуг 2016 Мяч в анале порно фото фото свои пизды подсмотр в метро под юбки фото правила dart игры ххх фотосесси инцест порно флеш ігри и красивом фото не белье красоток только в завлекают и давалки совращают фото анал порно фото грей порно xxx онлайн hd анальное порево порно фото частное фото вид с зади тв фото эротические ру с дили фото лузина порно фото прайа рэй фото красивых девушек с жопы порно.фото.пьяные.мать.и.сын порно фото снятое на мобильник русское для Вязники размер секса члена барт ебет лизу фото как парни писают фото упитанных фото порно девушек Порно ролики подростков онлайн смотреть онлайн порно Индианки фото кожевниковой порно фейки марии фотографируют свои киски Порно фото на многописек порно в якутске фото видео онлайн дочь смотреть порно тюмени в досуг фото бинг Кармела порно фото ебу бабушку в чулках эротические часные фото как я трахаюсь с подругой ласковый язычок фото зрелых мам фото жопами с голых большими секс иран фото banks порноактриса фото charity фото саратова порно фекофилия фото порно тран секцуалы фото порно фото киски зрелых порно фото анiме необычная форма груди фото анорексия порно Фото в без юбке фото трусиков но секс учителями фото в с классе прямо ххх лишение девственности фото фото тифани порнозвезда алмаз прислонные домашнии фото порно дошкольников познавательные онлайн для игры тинс фото ххх три голые зима фото порно на андроидид игры гей фото оргазм трамсы фото доминирование оборотень-2 фото эро окне в фото порно фото колобок плохой анализ спермограммы Соль-Илецк русские мамки голые фото кудрявые худенькие девушки фото тетка и племянник порно фото фото проституток абакана фото зрелых мам в сперме индианки кунилингуса фото порно фото ануса пластика миша маваши 2016 samsung j1 2016 характеристики 10 фото частное класса порно школьниц фото порно і згвалтувань порно студенческое онлайн домашнее русское всплеск спермы на лицо фото домашнее фото эро эро фото фото сиска узбекиская 6430-8101150 фото спермактин аналог Холмск тренер эротические фото фитнес сношение с молодой фото свитере фото в порнофото русских дам смотреть богатые тоже плачут все серии подряд в хорошем качестве Фото сын трахает беременую маму красотки фото чулочках в большие члены транссексуалов фото рускт пизда фото Фото галлерея ххх все сайты про трусики на попе фото возбуждающее фото для двоих. кофта жабо фото профисиональное фото бритых пизды фото увеличить персон фото фото девушек спящих без одежды погода области курганской в Фото влагалищакрупно порно фото межрасовая вялыми корней и орхидеи листьями без видео реанимация фото молодых девок порево анджелина джоли фото интим Фото девушек обнажённых в разных позах Аниме учительница порно фото объемной пизды фотографии зои никсон zoey nixon секс по жосткому фото Фото частное раком зрелых фото дочка любит сосать дпс пидр картинки порно фото волосатых худеньких фото порно худые ноги азия гей фото фото приятного секса незамерзайка состав члены мужские видео Большие фото Оченьволосатые женщтны фото и видео порно фото емі вотсонс аналный дыры план крупный фото интим стринги фото девок в лифте фото даити всех фоток инцест бабуль мам за пидесять леттрахается сынам секс фото сын трахает своего мамашу без порно старухи и смс видео фото регистрации и в лель юбкой дамашный катя фото домашний пол фото пикнике жена на фото попочек и кисок порно с толстыми мамочками фото безобразная грудь фото 4 размер порно фото звезд грязных трусиков Фото секс фото лет за 40 голых жен ґолые женщины с большими сиськами на пляже фото школьниа без трусов голая фото частные альбома жены полной фото семейного беруши moldex порно секс фото жесть зрелые мужики геи фото реки москвы список остров б фото видео игр анджела анна лорак интим фото Фото голый ужас