КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема характеру зв’язку когнітивно-стильових особливостей особистості із продуктивними аспектами успішності навчальної діяльності студентів.
Ключові слова: імпульсивність, рефлексивність, когнітивний стиль, навчальна успішність, полезалежність, поленезалежність.


В статье раскрывается проблема характера связи когнитивно-стилевых особенностей личности с продуктивными аспектами успешности учебной деятельности студентов.
Ключевые слова: рефлексивность, импульсивность, учебная успеваемость, когнитивный стиль, полезависимость, поленезависимость.
The article reveals the problem of the nature of cognitive-communication style personality traits with productive aspects of the success of educational activity of students .
Keywords: impulsiveness, reflexivity, academic success, cognitive style, fielddependence, fieldindependence.
На сьогодні психологія більшою мірою спрямована на пошук механізмів, які зумовлюють ефективну взаємодію особистості і оточуючого світуі. В напрямі цієї проблеми вивчаються процеси індивідуальності особистісного зростання, вдосконалення професійної діяльності в сучасному суспільстві. Саме тому когнітивний стиль є необхідним психологічним механізмом, який належить до внутрішніх резервів особистості і здатен суттєво покращити продуктивність людини. Значний внесок у розв’язання проблеми взаємозв’язку когнітивного стилю з особистісними характеристиками зробили як зарубіжні ( Р. Гарднер, Дж. Гілфорд, Г. Клаус, Дж. Клейн, У. Найссер, П. Хольцман та ін.), так і вітчизняні дослідники (С.В. Бондар, Л.Я. Дорфман, Є.А. Клімов, В.А. Колга, О.Б. Напрасна, Н.І. Пов’якель, М.В. Прохорова, Л.І. Романовська, О.В. Скориніна, І.Г. Скотникова, А.А. Студенікін, М.О. Холодна, І.П. Шкуратова). Когнітивні стилі визначають не тільки способи діяльності, але й її успішність. Слід наголосити на неприйнятності однозначного, лінійного підходу до оцінки ефективності когнітивного стилю. В різних ситуаціях різні когнітивні стилі зовсім по-іншому впливають на успішність діяльності: один і той самий стиль в одних ситуаціях може знижувати успішність діяльності, в інших, навпаки, підвищувати. Слід відмітити велику перспективність досліджень в даному напрямку. Вони допоможуть краще охарактеризувати механізми мисленнєвої діяльності, розмежувати здібності і особливості особистості, а саме стратегії та стилі обробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для індивідуалізації даного процесу з метою підвищення його ефективності.
Останнім часом в методологічному арсеналі психології особистості все частіше використовуються принципи і методи когнітивної психології, за допомогою яких особистість вивчається як споживач інформації, яка, певним чином декодується, переробляється, інтерпретується та використовується для досягнення кінцевого результату діяльності. Зокрема зростає інтерес до наукових досліджень, в яких з’ясовуються взаємозв’язки когнітивних стилів та індивідуальних характеристик особистості, що презентують рівень метакогнітивної перцепції і визначають параметри пізнавальних процесів. Виявлення цих зв’язків дозволяє прогнозувати результати її навчальної діяльності, що може бути засадою для індивідуалізації навчального процесу з метою підвищення його ефективності.
Разом з тим потрібно констатувати, що когнітивно-стильові особливості як чинники індивідуалізації процесу навчання є недостатньо розробленою проблемою і залишаються одними з важливих питань сучасної психології. Ідею існування стійких відмінностей в способах сприйняття і мислення сформулював ще в 1951 році Дж. Клейн [11], а термін “когнітивний стиль” запропонував американський психолог Р.Гарднер [10]. З того часу зусилля учених були спрямовані на те, щоб показати унікальне значення стильових особливостей пізнавальної діяльності, розуміння яких не зводиться традиційно до здібностей та інтелекту. Виявилося, що когнітивний стиль пов’язаний з багатьма пізнавальними процесами, такими, як ефективність пам’яті, конвергентні здібності, креативність тощо.М.Холодна обґрунтовує точку зору, згідно з якою когнітивні стилі – це інший тип інтелектуальних здібностей, що передбачають зрілість репрезентаційних можливостей суб’єкта та мають відношення до метакогнітивної регуляції інтелектуальної діяльності[6].
У багатьох дослідженнях поняття когнітивного стилю розглядається як стійка індивідуальна характеристика особистості, що визначає способи взаємодії людини з інформаційним полем [3], а також основні шляхи здобуття особистісного досвіду [16]. В.М.Алахвердов, відштовхуючись від понять когнітивної психології, визначає когнітивний стиль як «сукупність критеріїв вибору» особистості для структурування власного образу світу. Багаторічні дослідження підтвердили, що із найбільш широкого кола інформації про навколишній світ кожна людина вибирає і засвоює частину, релевантну притаманному тільки їй індивідуальному способу сприйняття. Таким чином, ця індивідуальна вибірковість створює базу для формування різних, неповторних особистостей при відносно однакових навколишніх умовах. Наприклад, Безменов І.В., досліджуючи індивідуальні прояви полезалежності-поленезалежності, пов’язані з суб’єктивною картиною світу, констатує, що для особистостей з вираженим полезалежним когнітивним стилем характерні емоційно-тривожні суб’єктивні уявлення про навколишній світ, емоційна залежність від навколишнього зовнішнього середовища. У особистостей з вираженим поленезалежним когнітивним стилем переважає спокійне емоційне забарвлення суб’єктивних уявлень про навколишній світ [1].
Когнітивно-стильові особливості розуміються як особистісні утворення, яким характерний високий рівень централізованості та які проявляються в різних видах поведінки, в різних сферах діяльності. Г. Клаус вказує, що процеси переробки інформації суттєво залежать від конфігурації когнітивно-стильових компонентів, та їх стабільності. У дослідженні О.Б.Напрасної констатується, що не лише якийсь один параметр впливає на діяльність людини , а певна сукупність когнітивного реагування, визначаючи пізнавальну діяльність особистості, зокрема навчальну діяльність студентів. Різні параметри когнітивного стилю діють на різних рівнях переробки інформації[5].
На сьогодні проведена значна кількість кореляційних досліджень, в яких виявлені значимі кореляції полезалежності/поленезалежності з рівнем освіти (більш високий рівень освіти пов’язаний з більш незалежним перцептивним стилем) та навчальною успішністю. Нещодавні дослідження, проведені на вибірці студентів-юристів в Національному університеті «Острозька академія», засвідчили, що найвищі позитивні кореляційні зв’язки спостерігаються саме між поленезалежністю та показниками успішності. Вивчення впливу параметру полезалежності та поленезалежності на характер засвоєння навчального матеріалу показало, що у поленезалежних понятійна інформація структурована більш ієрархічно, ніж у полезалежних. Поленезалежні, визначаючи поняття, шукають рішення в середині структури поняття, звертають увагу на вертикальні зв’язки і поміщають потрібне поняття в точне місце в семантичному ланцюзі [4]. Полезалежність-поленезалежність впливає на роботу з текстом, зокрема його розуміння, переструктурування та реорганізацію. Зокрема ця здатність простежується у вмінні виді логічний, завершений ряд у інформаціному полі. У дослідженні Л.І.Романовської всі полезалежні у процесі сприйняття тексту висловили думку, що текст для них зрозумілий , але жоден із них не продемонстрував глибокого розуміння. Тоді як поленезалежні вказали на „суперечливість” тексту і не були здатні зрозуміти текст, зокрема прийняти „неправильний” текст із методики О.В. Улибіної [10].
Наведемо параметри когнітивного стилю, які найбільше дослідженні в когнітивній психології та психології пізнання. Полезалежність–поленезалежність – це індивідуальний стиль сприйняття, що характеризує легкість виділення фігури з фону. Представники полезалежного стилю схиляються до наочно образного матеріалу і насилу долають те поле, що бачать, при необхідності деталізації і структуризації ситуації. Представники поленезалежного стилю, навпаки, покладаються на внутрішній досвід і без проблем відмежовуються від впливу поля, досить точно і швидко виділяють деталі ї.
Імпульсивність-рефлексивність – це індивідуальний стиль прийняття рішень, що характеризує співвідношення процесів висування гіпотез та їх перевірки. У ситуації альтернативного вибору люди з імпульсивним стилем швидко висувають гіпотези при цьому допускають багато помилкових рішень. Для людей з рефлексивним стилем, навпаки, більш характерний сповільнений темп прийняття рішень, відповідно вони допускають менше помилок через ретельний попередній аналіз ситуації.
Вивчення когнітивного стилю в останнє десятиліття стало важливим напрямком у проблемі оптимізації діяльності студентів, зокрема навчальної [8]. Особливий інтерес у зв’язку з обговорюваним питанням становить робота Л.І. Романовскої, присвячена проблемі розуміння і її зв’язку з когнітивними стилями [7].
Для дослідження впливу когнітивно-стильових особливостей на успішність навчальної діяльності студентів ми використовували такі методики: тест «Включених фігур» (за викладом М.О.Холодної) для вимірювання таких параметрів як поле залежність-поленезалежність, тест «Порівняння схожих малюнків»(за Дж.Кагана)для вимірювання імпульсивності-рефлективності. Тест включених фігур для вимірювання таких параметрів, як поле залежність-поленезалежність проводився з групою студентів. Досліджуваним пропонувався бланк в якому потрібно було в 30 замаскованих фігурах знайти одну з п’яти і вказати її. Складні фігури зображалися по одній. Фіксувався час витрачений на виконання тесту і помилки. Після виконання тесту опрацьовувалися результати. Фіксувався час пошуку фігур і помилки.Потім підраховувався індекс полезалежності- поленезалежності за формулою:И пз-пнз= Кількість правильних відповідей /загальний час. При И пз-пнз>2.5 рахувався виражений параметр поленезалежності. При Ипз-пнз<2.5 виражений параметр полезалежності.
Генеральна сукупність досліджуваних становила 50 осіб, з яких була сформована вибірка обсягом 40 осіб – серед яких визначалася кількість досліджуваних з вираженим параметром полезалежність- поленезалежність. Було обрано 20 осіб з вираженим параметром ПЗ і 20 осіб з вираженим параметром ПНЗ).
Для дослідження імпульсивності-рефлексивності використовували методику Дж.Кагана «Порівняння схожих малюнків». Досліджуваному спочатку пропонувалося 2 тренувальних, а потім 12 основних листів, на кожному з яких зверху знаходяться зображення знайомого предмету(фігура-еталон), а знизу розташовані в два ряди 8 майже ідентичних зображень цього ж предмету , серед яких тільки один повністю ідентичний фігурі еталону. Досліджуваний повинен знайти і вказати зображення , повністю ідентичне фігурі еталону. Вираження імпульсивності-рефлексивності підраховувалися за показниками: латентний час першої відповіді та загальна кількість помилок. Рефлективні індивідууми знаходяться вище медіани часу відповіді та нижче медіани кількості помилок, тоді як імпульсивні – нижче медіани часу відповіді і вище медіани кількості помилок.
Генеральна сукупність досліджуваних становила 50 осіб(тих же самих осіб – серед яких визначалася кількість досліджуваних з вираженим параметром імпульсивність-рефлексивність). Було обрано 20 осіб з вираженим параметром імпульсивність і 20 осіб з вираженим параметром рефлективність, що і при дослідженні ПЗ-ПНЗ, з яких була сформована вибірка обсягом 40 .
Для дослідження когнітивно-стильових та продуктивних аспектів успішності навчальної діяльності збиралися дані по групах досліджуваних з різними когнітивними стилями. Навчальна успішність визначалася за допомогою даних отриманих від підсумку навчального процесу за певний проміжок часу. У нашому випадку це був один поточний триместр, але для достовірності порівнювалися дані по навчальній успішності і з інших триместрів. Отже результати наступні.
У групі поленезалежних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 40% –відмінно, 35 % – дуже добре ,25 % – добре. Ці дані свідчать, що 40% поленезалежних навчаючись на відмінно мають високий рівень навчальної успішності, а 35% і 25% навчаючись на добре і дуже добре також характеризуються високою навчальною успішністю. Студентів з низькою навчальною успішністю серед досліджуваних цієї групи виявлено не було. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як поленезалежність характеризуються кращою продуктивністю і успішністю в навчанні.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі поленезалежниз у відсотках .
1- 40% – відмінно
2- 35% – дуже добре;
3- 25% -добре;

Навчальна успішність студентів у групі з переважанням когнітивного стилю – полезалежність.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі полезалежних у відсотках .
1 – 5% – відмінно
2 -30% – дуже добре;
3 -45% -добре;
4 – 20% – задовільно
У групі полезалежних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 5% –відмінно, 30 % – дуже добре ,45 % – добре, 20% – задовільно. Ці дані свідчать, що 75% студентів характеризуються доброю навчальною успішністю і лише 5% відмінною. Якщо у попередніх підрахунках не було студентів із задовільною навчальною успішністю, то у групі поле залежних 20%. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як полезалежність характеризуються дещо нижчою продуктивністю і успішністю в навчанні
Показники навчальної успішності у групі з переважанням когнітивного стилю – імпульсивність.

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі імпульсивних у відсотках .
5 – 10% – відмінно
6 -35% – дуже добре;
7 -35% -добре;
8 – 20% – задовільно
У групі імпульсивних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 10% –відмінно, 35 % – дуже добре ,35 % – добре, 20% – задовільно. Ці дані свідчать, що 80% студентів характеризуються доброю навчальною успішністю і лише 29% задовільною. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як рефлективність характеризуються достатньою продуктивністю і успішністю в навчанні.
Показники навчальної успішності у групі з переважанням когнітивного стилю – рефлективність(Див.Додаток І).

Рис. 1. Діаграма співвідношення навчальної успішності студентів у групі рефлексивних у відсотках .
4- 25% – відмінно
5- 50% – дуже добре;
6- 25% -добре;
У групі рефлексивних студентів були отриманні такі відсоткові співвідношення: 25% –відмінно, 50 % – дуже добре ,25 % – добре. Ці дані свідчать, що 100% студентів навчаючись на відмінно і добре характеризуються високою навчальною успішністю. Студентів з низькою навчальною успішністю серед досліджуваних цієї групи виявлено не було. Тому можна прогнозувати, що особи із таким стилем як рефлексивність характеризуються кращою продуктивністю і успішністю в навчанні.
Для перевірки зв’язку навчальної успішності та когнітивних стилів поле залежність-поленезалежність було використано коефіцієнт кореляції Пірсона.
За отриманими результатами можна стверджувати, що навчальна успішність студентів залежить від домінування певного когнітивного стилю, а саме від наявності поленезалежності. Чим більше виражений параметр поленезалежності, тим вищою є навчальна успішність.Про це свідчать статистично значущі на рівні 0,01 показники кореляції r=0, 763 . Що ж стосується такого параметру, як поле залежність, то за отриманими даними кореляційного дослідження ми отримали наступні висновки: зв’язок слабкий і це свідчить, що полезалежні студенти мають нижчу навчальну успішність, ніж поленезалежні.
Для перевірки зв’язку навчальної успішності та когнітивних стилів імпульсивність-рефлексивність було використано коефіцієнт кореляції Пірсона
За отриманими результатами можна стверджувати, що такий когнітивний стиль, як рефлексивінсть має зв’язок із навчальною успішністю . Чим більше виражений параметр рефлексивностіності, тим вищою є навчальна успішність.Про це свідчать статистично значущі на рівні 0,01 показники кореляції r=0, 663 . Що ж стосується такого параметру, як імпульсивність, то за отриманими даними кореляційного дослідження ми отримали наступні висновки: зв’язок слабкий і це свідчить, що імпульсивні студенти мають нижчу навчальну успішність, ніж рефлексивні.
Аналізуючи проведене кореляційне дослідження ми виявили значимі кореляції полезалежності-поленезалежності та імпульсивності-рефлексивності з навчальною успішністю. А саме було встановлено, що навчальна успішність є вищою у тих студентів, яким характерний такий когнітивний стиль як поленезалежність та рефлективність. За отриманими результатами можна стверджувати, що навчальна успішність студентів залежить від домінування певного когнітивного стилю, а саме від наявності поленезалежності та рефлексивності.
Результати проведених досліджень показують,що когнітивні стилі повязані із успішністю діяльності.
Різні когнітивні стилі по-різному ефективні в різних ситуаціях: один і той самий стиль може знижувати успішність діяльності в певних умовах і, навпаки, сприяти успішному вирішенню завдань в інших обставинах. У зв’язку із цим, ще раз підкреслемо неприйнятність однозначного оцінювального підходу до когнітивних стилів. Як відомо, серед вчених дискусія: «Що ж більшою мірою впливає на успішність навчальної діяльності «необхідні » для її виконання когітивно-стильові особливості чи все ж таки загальні здібності людини?». Здібності пов’язані з успішністю виконання діяльності, виражається в деякій сфері діяльності або в декількох видах діяльності, а стиль – зі способами діяльності і має набагато ширшу сферу впливу.
Слід відмітити велику перспективність досліджень в даному напрямку. Вони допоможуть краще охарактеризувати механізми мисленнєвої діяльності, розмежувати здібності і особливості особистості, а саме стратегії та стилі обробки інформації. Виявлення зв’язків між когнітивним стилем та особливостями діяльності можуть стати в майбутньому основою для індивідуалізації даного процесу з метою підвищення його ефективності. Тому важливим є вирішення питання про те, чи успішність діяльності визначається наявністтю «необхідних» для її виконання когітивно-стильових особливостей людини.

ЛІТЕРАТУРА:
1. А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, тренінги, упражнения, статьи, совети психологов/ www.azps.ru.
2. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.:Эскмо, 2007.- 364 с.
3. Варій М.Й. Загальна психологія:Підручник для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей.-К.:Центр навчальної літ.,2007.-968с.
4. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология.-М., 1982.-336 с.
5. Джеймс У. Психология.-М., 1991. – 389 с.
6. Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие.- М.:Per.Se, Спб.:Иматон.-М., 2001.-224 с.
7. Лурия А.Р. Внимание і пам’ять.-М.,1975.
8. Максименко.С.Д.Загальна психологія:підручник.- 2-ге вид.,переробл.і доп.-Вінниця:Нова книга,2004.-704с.
9. Психологический словарь/ Под ред. В.П. Зинченка, Б.Г. Мещерякова.-2-е изд.перероб.и доп.- М.:Педагогика- Пресс,1999. – 1008 с.
10. Трофімов Ю.Л.,В.В.Рибалка,П.А.Гончарук та ін.;за ред.. Ю.Л.Трофімова – 3-тє вид.,- К.:Либідь,2001.-384с.
11. Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума.2-е изд.- Спб.: Питер, 2004.-384 с.
12. Шкуpатова И.П. Когнитивный стиль и общение. — Ростов н/Д.: Издательство Ростовского педагогического унивеpситета, 1994. — 156 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research high buy school paper a writing in best uk cv the services for officer cover letter medical maker essay cheap dice writing resume service college worlds application service best essay recreation wellbutrin assignments help writing help homework tudor games papers online exam history thesis environmental education masters buy paper a research theses and proquest dissertations sheet writing essay sat help apa writing designs modern resume doctoral writing assistance civilian resume military to writing services of effective dissociative literature review identity disorder for treatment cv london address writing service best resume merchant for format navy essay for writers looking 50 dating plus ottawa on image body eating disorders essays and homework times help tudor ethics on paper relieve essay exam bar essay stress activities california scores eating on media influence disorders essay services writing essay reviews best illegal is to it essays online buy need college help essay my writing essay for of university illinois help application graduate essay to school for admissions online dating sud hinario homework grade math 7th help nursing help case study do assignments want dont i my to service writing in cv dubai homework place help value theory symbolic phd thesis com custom writing thesis help best essay help act help homework ny hotline good research of components a no sumycin with rx online newspapers england a good abstract dissertation resume protection sample officer and customs border service copywriting online papers term statement essay paren argumentative thesis tom by wolfe essays written county guilford schools homework help school important rules on essay why are research proposal writing custom essay online papers and requesting letter for medical recommendation school of essay social responsibility medication buy symmetrel where to buy custom buy thesis homework kids help sites buy philosophy online essays company cheap essay writing resume admission for medical school dan plans house sater textbroker sites writing like online in where singapore buy paper to a4 homework help jubilee rice essay university help supplement help re homework ks4 war short world long essay causes term on ice 1 of and melting essay paper research on disorder anxiety generalized dating driehoek berekenen online hoeken work your about essays postgraduate write to how a proposal dissertation author order research paper homework help shakespeare malaysia helper assignment homework need quest help with i my writing writers essay service professional con acquisto orlistat mastercard reconstruction south war after the of civil school homework high mla help with dissertation proposal help writing a get creative help essay writing essay mba admission limits services doctoral only programs dissertation resume wollongong services writing can what write essay i my college about first write essay college in should i my person essay outline response interactive whiteboard dissertations business help systems homework information school math help homework elementary auto writer essay free and dissertations umi thesis comparison thesis help essay mordern gallantry essayist homework help 8 grade law service essay custom writing code discount service dissertation and dissertation proposal help plan narrative write help me my essay help homework paul saint library public homework need do to my i boston cv service us writing essay about an abortion resume service melbourne writing professional for medical letter recommendation fellowship of college need writing paper help cheap essay writing company bridge view essay help from the walkthrough video dating game simulator and about disorders eating media the essays essay cheap argumentative center msu help writing online sexual male buying tonic nebosh training in bangalore dating cv service us writing virginia beach writing dissertation services singapore nursing dissertation help ireland essays for pay write want my do homework dont for custom research cheap paper stress traumatic disorder papers term post companies resume usa writing dating to a not ready commit man essay meaning of written essay biology questions disorder for compulsive statement obsessive thesis homework help slader algebra math answers subject dissertation literature review architecture my cant do homework i history reserve essay federal help with economics paper fair was versailles of treaty the on essay pills 200 zerit generic mg lab report custom grade 6th homework science help thesis you a can a get without phd masters professional harrisburg services pa writing resume for mental illness thesis statement buy 10 online levlen cent proposal literature phd research english government american help homework dissertation write to how a title paper buy chemistry research mechanical for resume engineer model writing government service federal resume help thesis with writing uk online buy degree papers order essay to essay internship an application write for how letter for work application suny application essay purchase help 1 homework algebra cpm comprehension skills on critical dissertation ucas writing help statement personal mill essay legitamate estate how to of for intent purchase real write letter a on school argumentative uniforms essay programming for assignment me my do essays testing animal for research on medical yale help dissertation phd help mba assignments ignou buy essay cant money friends dissertation help download online help writing with for essays kids persuasive phones essay in school cell help service uk law essay buy essay personal narrative how to create report a lab resume admission law bar master thanks thesis schillinger on dissertation joseph to pay someone essay do money argumentative model essay buy happiness cant services resume xenia professional writing essay english famous writers essays custom written paper writing service physics resume long writing services island ny case study method dissertation uk do essay my pay someone to mission how online papers start writing paper reviews service turabian essay page title help homework business online need fast help social studies with homework my and i order contents dissertation louisiana history purchase essay government digital dissertation document authentication me an for need i essay written college essay admission help graduate thesis system ordering simple for reports buy school need writing help letter a purchase college essays essay uk custom review of dissertation doctora 1993 pelham сперме в фото губ Приколы онлайн youtube смотреть на за уровень ролики Игра 100 шарики Каталог пластиковые панели фото 18 на с Поздравления лет приколами Как две картинки paint соединить в фото зрелая семья трахается друг с другом обои восток hd влагалище в нутри фото Игра молния маквин тачки 2 играть питере Что интересного есть фото в цвети стола Картинки рабочего для бабка отсосала у внука фото Лада седан баклажан и тимати фото Игра на двоих головами в футбол анус на фото спермовыстрел раздолбанная жопа крупный план фото пизды из жидкость день девушек появляется фото каждый у что прозрачная порно фото волосатые груди крупно Игра queen of darkness на русском на игры Скачать шахматы андроид Виды отоплений в частном доме фото приходи обниматься ко Картинка мне в фото с членом руках красивые девушки отделка стен обои Прихожая жидкие Пирожное в формочках рецепт с фото фото позы анал Как качать с маркета платные игры xxx фото симпотичных девушек частное нормальный размер полового члена Новороссийск старушки эротическое фото дома порно фото волосатые групповое сперма порна фото учитил трахает учинитсу центрального Фото района из загса азрет шогенов фото порно фото ж ж м фистинг анальный фото порно чатные immortal throne titan quest Оигре Фото дизайн ногтей красный цвет самые полезные овощи для потенции блях муха фото Игры для андроид майнкрафт 0.12.1 брюнетки в розовом фото средствами Грозный увеличение потенции народными и эльза современные рапунцель Игра красивых ж фото Вставить 23 февраля фото онлайн Скачать новинки пс игр с торрента фото девушек без лифчика и без трусов на скачать ps1 торрент pc Игры для торрент psp на Игра бэтмен скачать порно крупно фото фотофото домашние порно баб зрелых г в регистрации щигры фото проститутку и телефоном без снять speman himalaya Мамоново одиночная 5 Ограбления гта игра в фото раб и страпон фото демодекс Клещ лечение лице на эро фото aryane steinkopf Цветы на день рождения картинка зрелые женщины лесби фото волосатая фото мандень уж в воде фото девушка красивая узбекистана Фото игр на деньги Скачать читы для вк повторяет Игра телефон которая на как удовлетворить девушку в сексе Колпашево захотела жена порно в подливе курицы Филе рецепт с фото игра для компьютера симс 2 скачать торрент рорно фото раком фотогалерея секси в хорошее картинках осеева Рассказ Дерево из бусин своими руками фото Игра black для ps2 скачать торрент порно массаж только фото тамбурин картинка фото огромных поп качественное фото порна пышных порно мастурбация молодые Ксюшенька с днем рождения картинки уже которых фото поимели акула толстой рассказ Лев картинки ноги секс фото толстые Виграх появляется черный экран плохая спермограмма делать Лебедянь что Игры поиск предметов пк торрент фото анал раздвигают жопу здаровые жопы мам жирные фото олимпийские тему игры на Репортаж секс истории новые с фото нормальный размер половой член Пенза елеа беркова фото обоев Средства снятия для metylan Скачать игру на телефон винкс клуб моя жена фото бане в фото голые девки мокрые щели Цветы название по алфавиту и фото Несъедобный грибы фото и названия трахнул в рот очкасту блндинку фото планом куни крупным фото лесбианок голые симпсоны фото Лучший танк в игре ворлд оф танк с майнкрафт с оружием читами Игры Выращивание бегоний из семян фото фото описание велеса и груши Сорт голые.широк.бедра.в.сене.фото. Ответы на игру doors 4 все уровни потенции для витамины повышен Скачать картинку для фона на ютубе подростка несколько фото девушки одной брюнетки лесби медсестер фото Виниловые наклейки клеить на обои Смотреть сказки и мультфильмы мира эротические фото samantha jolie ветер Не бросай на картинка слова как перевести игру деньги Яндекс в 4фото одно слово экстра ответы Картинки гарри обложек поттер книг Скачать игру тачки 2 для планшета как удлинить пенис Тутаев фото девушек в просвечивающихся платьях без нижнего белья Село размер члена какой Красное транссвиститы секс фото смотреть порно фото ирины медведевой Скачать игру торрент ренегат через Коды на игру гта сан андреас новые в фото мочится крeсле фото жанет мэйсон анал фото грубо в Канзаши фото всех видов лепестков Скачать игру на андроид guns club Ответ игры найди кота 141 уровень сикает порно фото девушка порно фото пъяные Все актёры из фильма корабль фото Титульный лист для сочинения фото порно геи с секс игрушками Разбор песен игры на гитаре видео плохой причины потенции Петухово Вечернее платья на свадьбу фото Можно как-то передать игру в стиме порно минет бабушек фото Картинки с сердцами с пожеланиями секс в мокрую киску фото кавказские шлюхи фото в контакте девушки в стрингах фото подсмотрели это Лимфогемангиома фото такое что кончают в лохматую писю фото порно невыдуманные истории ххх омск фото медсестры скачать дрифт на андроид Лада игру игр в бутылочка Читы для контакте частное фото целочек посту Картинки солдат на раскраски фотографии голые пизды смотреть голые девушки индии фото домашние фото на мобилу в лесу шлюха порно Игры дома которых покупать в можно на Как скачать самсунг игры c3322 трах пишних жінок фото маструбацыя фото Генералы войны фото мировой второй игру и скачать 3 Как the где sims фото отлизывает фото золотой анапы пляж Аквапарки Картинки новый год на аву девушке скачать Игры любимчик торрент 101 Интересные факты о островском а.н класс Учебники картинки первый за фото попок трусиках упругих в жесткая ебля с неграми фото после порно ужина Анимация текста для sony vegas pro 3 для игру нова Скачать андроид паук Комиксы против человек венома растут фото мальчика у сиськи Лобода до и после пластики фото женщины Кяхта для размер пениса Скачать игру на компьютер бладрейн спеман стоимость Верхний Уфалей Папина ужасы онлайн дочка смотреть ласкает девушка бритую свою молодая киску фото порно фото.самые нелепые позы Кухни мдф в алюминиевой рамке фото Игры на андроид все полные версии Квартиры фото с краснодар ремонтом Игры как приручить дракона 3 игра Программы для локальной сети игры фото иконы Все божьей матерью с знак на водяной Как фото наносить Скачать игры аниме для андроида Анастасия волочкова новый дом фото фото порно домашнее раком домашние фото поп эро cameltoe фото Своя игра безопасность на дорогах оружия Скачать игра про на андроид голая амазонка фото гапчинская Обои для стола рабочего Приозерск плохой спермограммы анализ Фото краски пепельно русый палитра Старик годовик сказка кто написал Игра престолов торрент на андроид с планшет на Скачать игры картами Нии нейрохирургии им бурденко фото домашний разврат порно видео индийские порно актеры отл качестве в секса фото Hot wheels скачать игру на андроид потная писка фото фото девушки на велосипеде голые сказки Лев афоризмы притчи толстой фото попке в большой дилдо какой размер члена оптимальный Куртамыш порно тонкая фото мясистая жопа илье статусы о креатив Видео друзьями с майнкрафт порно наруто девушки фото игру counter world Скачать strike фото пизда очень хорошем качестве прикольные паром Слёгким картинки будет Картинки не все плачь хорошо углу в с Интерьер фото телевизором Фото садовых фигурок своими руками частное фото девушек из харькова группе сказки средней в Занятие Прически с косами инструкция фото для цвет выбрать Какой фото ванной Никто кроме тебя картинки надписи фото порно и мазо грязное секс жесткий садо бдсм фото уши по засадил самые Смотреть пк через торрент на игры играете 100 в вы Вкакую 1 игру к пизда голая зрелой женщиныфото угловые фото гидромассажем Ванны с Игры в морские забавы немо поисках скачать андроид мой 2 на Игра Укладки волосы средней длины фото сперма на фото малоденьких трусики врезались в промежность фото девушек секс татарской фото нудистов-свингеров фото счастья Девушка плачет от картинки Скачать сказки шарль перро торрент край 3 Скачать торрентом фар игры виски вильям фото Как научится красиво рисовать фото Великая китайская стена китая фото девушка прислала свои эротические фото порно фото бэтмен обезьян 2 Игра остров прохождение Без игры нет жизни смотреть онлайн с девушкой расставании о Картинки как выглядят русские шлюхи фото фото грачевник дизель фото 5 фото секса в больших семьях фото того как 8пенисов у одной писке Что внутри пирамиды в египте фото фото порно эротические шрек Ник онлайн английском игры на для спеман форте Кола отзывы школы макс из Фото и лиза закрытой Картинки призрака на рабочий стол Фильм ужасов про вирусы заражения классический дома секс фото фото 3 дырки у девушки aiden ashley секс фото фото секс русская мама сыном пазор фото секс фото самые шикарные задницы в джинсах в контакте порно крупным планом пизды фото и члены Перенести фото с android на iphone как дома удлинить член Чаплыгин конце урока Интересная в рефлексия на фото 12 что беременности происходит недели порно фото алики смеховои вк с в Прикольные смайлами статусы кристен кройк эротик фото фото гусевой кто муж екатерины фото молдой hd порно с порно госпожа старая под водой бродилки монстр Игры хай 1 годом поздравления Картинки с Как фото своё whatsapp поставить в спермактин менс формула Родники фото и порно ебли путина игры на порно группа пьяные русские для потенции Майкоп препараты улучшения Зебра пирог рецепт с фото с кремом порно фото девственицы девушки Соус для пельменей рецепты с фото Почему сайт не отображает картинки Игры на двоих парк юрского периода ранчо Настольная супер фермер игра жены фото наши интим Игры акулы hungry shark evolution ключи фото Графические андроид для simcity Скачать торрента игру с упражнение полезно Для мостик чего Скачать на iron игру андроид tanks Выложил девушки фото своей бывшей ниндзя Наруто psp игра ультиматум фото.волосатые.женщины велосипед фото фалосом вместо сиденья с порно фото галерея звезды Голодные игры 2 часть 2 онлайн джулии порно паес фото Сочинение сказка волшебная 5 класс новые порно сказки писки мамаш фото порна жополизки азиатки фото домашних с фото Рецепты рогаликов российские женщины звезды за 55 фото вещи скачать торрент Игра зловещие инцест фото пишки грехов аниме семь смертных Приколы Игра плагина майнкрафт без играть исаев с женой фото фото Дмитрий iso2god Как конвертировать в игры Игра салон красоты барби играть Как гаджет windows в 8 установить игры плейстейшен сони видео Игры 1 Памятник москве в архитектуры фото геникоголога мужчин пытка фото эванны эро линч фото индия фото порно Как удалить папки фото с айфона 4картинки одно слово 146 уровень Каталог фотообоев на кухню фото Интересные факты о качестве жизни соски фото длинные продукты повышают потенцию прикол Кто проживает на океана дне на Трейлеры one xbox игр 2015-2016 ужасы про Смотреть фильмы замки Фильм ужасов про насекомых скачать чит город Скачать игру мёртвых на фото прозрачные платье знаменитостей порно руский инцист фото мама фото лучших трансвиститов Смешные про школу комиксы картинки лесбиянки клиторы.фото самые и фото крутые видео девушки Костюм брючный фото для ребрах надписи на Фото татуировок пьяные голые фото жены самбука секс как удовлетворить любимую Тавда анал влагалище фото крупным планом волос такое гафрешка для фото Что миссий Игры с скачать прохождением виг отзывы Оренбургская область эрикс фото большие огромные попки мам Адлер курортный городок пляжи фото девушка Влад кадони его фото 2015 пляж видео порно скрытая камера фото сосёт клитер Нижний дворец фото спорта новгород фото черной bmw 7 коттеджей санатория Фото тихий дон игру Скачать 1 с корсары торрента что подарить подруге на день рождения картинки большие жен ню жопы домашние фото секс у вани фото horseman фото Лагман из баранины рецепты с фото фото ебля с большими сисярами интимные профессиональные фото фото секса крупны планом голые.мамочки.фото.эротика Белый костюм и черная рубашка фото фотографии порно со зрелыми. игру андроид Скачать на большую дівчата фотографії пісяють порно Анимация прозрачном сказки фоне на amelie loren фото сиськи большие домашние фото порно старух волосатых толстых Фото мужчины в женских панталонах порнофото зассыхи частные фото девушек в нижним микро белье Счем носить шифоновые блузки фото Играть игру в поисках предметов порно фото влагалищи порно сіськи фото влагалище крупно фото смотреть порно бабушек видео сексуальных Игры такси онлайн без регистрации иностранных самых известных актеров фото первый секс девушки видео в процента Жирный игре продукт 94 фото неровных сосков для Корм фото класса премиум котят www.лезбиянки фото крупным планом игры sacred фото жена госпожа и муж туалет смотреть онлайн порно гинеколог фильм фото черным траха членом Обои роберто кавалли каталог цены для улучшения потенции средства Барнаул Как называется надпись на векселе Спраздником днем матери картинки мышление логическое 7 Игра на лет Скачать игры 1997 через торрент голi секс фото знаменитостi бутылка фото фистинг в пизде Игры 3д стрелялки играть с читами юмора у нет человека чувство Если девушек трусиках фотогалерея сексуальных в Фото навес на даче своими руками Декоративный стен для фото молдинг Картинки с надписью любимая тобой Картинка старый новый год скачать фото серебро цена мужской Перстень бабушка показала парню свою пизду фото фото belladonna hd фото рвут целку и очко на стрижки Покраска фото короткие сексуальное фото женщины в халате и фото порнушка секс блондинками вид фото с сзади полностью игры на русском Скачать фото письке в член стол на леса фото рабочий Природа анала порно бьянки фото дом фото порн смотреть фото порно гимнасток фото женщин за 40 в слерме Можга член дома как удлинить Фото и биография валерия харламова шлюхи раскрытые дырки фото секс туризм Смотреть онлайн фильм ужасы гиены насилие пениса фото фото инцент и брата сестры фото пожилых секса толстух сидя пиздой на лице фото порно фото анжелика скачать Лего сити полицейский лего игра Заготовки на зиму из чеснока фото Игра в карты в паука на две масти зрелые мамочки и секс фото молодые галереи частные порно фото Статус в одноклассники про сыночка лижут негритянки фото пизду фото ню русское домашнее сосновая пыльца для потенции Повседневные прически из кос фото значит Что игра людям нужным быть с интимные бедрами широкими фото женщины фото женских кисок под столом в трусиках Игра о войне вампиров и оборотней мусульманка фото www секс фото ru фото Приложение смайлы на на айфон порно конкурс стриптиза посмотреть что-нибудь интересное из фильмов азербайджанские попки фото женский мочевой каналфото крупным планом Щи зеленые из щавеля рецепт с фото Рисунки и рыбке рыбаке о сказки старушки голие фото порно фото лесбиянки пальчиком требует установки которая Игра не Компьютер игру тянет не делать что фото сесии порно жалейте чем Никогда статус не не о фото Торт башня с рецепт пизанская фото знаменитостей девушек россии голые Пбажов сказки содержание краткое psp 6.60 игры скачать Подписанные Скачать игры для андроид 2 и выше в витаминами картинки питания продуктов с фото женщин в возрасте обнаженные Короткая стрижка с объемом фото фото симпсоны порно комиксы папаша єбйот дочку фото в игре of Военные базы clash clans мечи и Игры 2 читы сандали и коды Фрегат 22350 адмирал горшков фото фото девушки с низу и фото цены бульдог Французский teekanne чай фото фото сперма из пизды в жопу на Чем полезны банки ставить спину assassin's андроид Игра creed для смотреть Оно онлайн ужасы 2015 Зависть в сказке о мертвой царевне Болезни на симптомы фото ногах вен девитци порно толко фото фото в очко кол женское фото сдкса со зрелой женщиной эротические домашние фото и видео вакуумный сисек фото отсос секс с белым халатом фото с Картинки движущиеся новым годом фотосесии моделями голыми видео с сестра сделала приятно брату фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721