КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2:81’371

Г.П.Лукаш

Донецький національний університет

Донецьк

 КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ

КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ  НАЗВ

Стаття присвячена аналізу конотативних власних назв у когнітивному аспекті. Зроблено спробу подати зміст понять когнітивна схема, сценарій, когнітивна модель, фрейм на прикладах розвитку вторинного значення у власних назвах. Доведено, що когнітивні моделі слугують  своєрідною інтерпретаційною сіткою і сприяють структуруванню інформації про світ у межах рамок  онімної семантики.

Ключові слова: когнітивна схема, сценарій, когнітивна модель, фрейм, концепт, когнітивна ономастика, онімна семантика, конотонім, конотонімізація, вторинна онімна номінація.

Lukash G.P. Cognitive parameters of the сonnotative proper names

The article is devoted to analysis of the connotation of the proper names in the cognitive aspect. The attempt to introduce the concept of ‘cognitive schema’, ‘script’, ‘cognitive model’, ‘frame’ taken on the basis of the development of  indirect nomination of the proper names. It is proved that cognitive models are unique interpretational grid and contribute to the structuring of information about the world within the analysis  semantics of the proper names.

Keywords: cognitive schema, script, cognitive model, frame, concept, cognitive onomastics, semantics of the proper names, connotonym, connotonymization, indirect nomination of the proper names.

Лукаш Г.П. Когнитивные параметры коннотативных имён собственных

Статья посвящена анализу коннотативных имён собственных в когнитивном аспекте. Предпринята попытка представить содержание понятий ‘когнитивная схема’, ‘сценарий’, ‘когнитивная модель’, ‘фрейм’ на базе развития вторичного значения в именах собственных. Доказано, что когнитивные модели служат своеобразной интерпретационной сеткой и способствуют структурированию информации о мире в пределах рамок онимной семантики.

Ключевые слова: когнитивная схема, сценарий, когнитивная модель, фрейм, концепт, когнитивная ономастика, онимная семантика, коннотоним, коннотонимизация, вторичная онимная номинация.

Свого часу А. Гардинер, а за ним М. Кронгауз запропонували виділяти два класи власних назв: “втілені” та “невтілені”. Із появою словника Є.С. Отіна «Словарь коннотативных имён собственных» з передмовою В.М. Мокієнка ми починаємо говорити про третій клас власних назв – “перевтілені імена” [6, с. 3]. “Перевтілені оніми” – це конотативні власні назви, або конотоніми, як назвав їх Є.С. Отін. Збагачені новим значенням із збереженим при цьому статусом власних назв, вони утворюють новий онімний розряд.

В.М. Телія, досліджуючи проблему конотації, виокремила асоціативно-образну функцію внутрішньої форми слова, зробивши висновок, що «асоціації як основний двигун механізмів мислення беруть участь у створенні понять і значень мовних одиниць, оскільки вони пов’язують уже відомі уявлення про позамовні реалії з тими ознаками, які виринають у свідомості <…> в новому ракурсі» [12, с. 194]. Якщо в апелятиві асоціації пов’язані зі схожим звучанням та асоціаціями понять чи реалій, то в онімній лексиці асоціації набувають складнішого характеру. Вони розкривають не лише екстралінгвальні, а й інтралінгвальні зв’язки і вкладаються у прагматичну ситуацію мовлення, пов’язану із системою конотонімного концепту (наприклад, чоловіка-красеня можуть називати  Аполлоном, Ален Делоном, Бельмондо; людину зі значними статками − Крезом, Рокфеллером, Онассісом, Ротшильдом; детектива −  Шерлоком Холмсом, Пінкертоном, комісаром Мегре або навіть місіс Марпл). Для розшифрування семантики конотонімів застосовуємо культурний код. У наведених прикладах кодом є поняття  ‘краса’; ‘статки’; ‘кмітливість у розкритті злочинів’ [4, с. 5, 103-104]. Або маємо код ‘силач’ у реченні У центрі уваги, безумовно, був український Геракл,  самородок із донбаського міста Комсомольськ Дмитро Халаджи (Україна молода, 01.03.2006), що поєднує два імені – реального референта (силач  Дмитро Халаджи) та його абстрактний образ (український Геракл).

Конотативна власна назва завжди містить посилання на відому ситуацію, причому аналіз ситуації передбачає характеристику стратегії мовця, яка спрямована на достовірність, фактичність, об’єктивність та оцінність. Саме тому конотоніми здатні характеризувати, вказувати на якісь риси, що вже були об’єктом характеристики. Так виникають алюзії, інтертекстуальність, зв’язки з довкіллям, із загальним текстом, іншими власними назвами. Через це і сприймання такої нової одиниці може бути різним, залежати від окремого індивіда, його ерудованості, життєвого досвіду, ментальності, емоційності, естетичних смаків, особливостей національної культури. Завдання статті – спроба описати зміну семантики конотативного імені як когнітивний процес, що складається із двох компонентів – конструювання значення та його розпізнавання, сприйняття, а також переведення сприйнятої в почуттях інформації у факт свідомості.

Аналіз актуальних проблем конотоніміки як розділу ономастики тісно пов’язаний із цілями та методами дослідження таких наук, як лінгвокультурологія, етнолінгвістика, етнопсихолінгвістика, когнітивна ономастика, соціолінгвістика. У парадигму загальних проблем цих наук логічно вписується явище вторинної номінації, яке передбачає погляд на онімію з позицій врахування зв’язку мовленнєвої розумової діяльності з базою лінгвальної і нелінгвальної свідомості, мовної й концептуальної картини світу, функціонально-часовою та просторовою категоризацією, тобто зв’язку мови зі світом, культурою та свідомістю людини.

З огляду на хистку кордонну позицію перебування конотонімів на межі ономастикону процес семантизації конотонімів та їх мовний статус досі характеризувався через поняття стадії, ступеня або ситуативності / узуальності апелятивації. Внаслідок такого трактування, незважаючи на досить давню фіксацію факту “перенесення імені“ (ще з часів «Поетики» Аристотеля), у класичній лінгвістиці власні назви, вживані поза факт прямої референції, найчастіше відносили до загальних назв, ототожнюючи їх з деонімами. У деяких роботах відгомін цього класичного погляду трапляється і досі [10]. На семантичні зміни в структурі власних назв в українській мові звернув свою увагу О. Стишов, називаючи такі імена модифікованими власними назвами. У коло його досліджень потрапили прізвища українських політиків та відомих історичних діячів, широковідомі поетоніми у формі множини. Інший критерій типології образних імен-характеристик − за функціональною ознакою. За цим критерієм І.Е. Ратникова вважає конотоніми ономастичною (ми б уточнили: онімною) метафорою. Л. П. Дядечко з огляду на широку вживаність поширені власні назви і вирази називає крилатими іменами, або ептонімами: «ептонім-ім’я, або крилате ім’я – це однослівна (рідше дво- або трислівна) власна назва (Едем, Дон Кіхот, Акакій Акакійович Башмачкін)», – зазначає вона [1, с. 27].

Явище онімної конотації у сфері соціолінгвістичної ономастики широко представлене у статтях О.О. Тараненка, в яких ідеться про «соціальні конотації», під якими він розуміє «семантико-образні та емоційно-оцінні нашарування», додаючи до них факти «переростання таких співзначень в окремі переносні значення» [11, с. 14]. За цими ознаками виділено насамперед топоніми із такими співзначеннями: лінія державотворчих орієнтацій і політичних орієнтирів нової України (Україна, Київ, Галичина, Донбас, Донецьк і донецькі, Збруч, Майдан та ін.); лінія «українськості», українського етноцентризму (знову Україна і український, Полтава, Львів, український П’ємонт тощо); лінія військових поразок і перемог (Полтава, Севастополь, Берестечко, Крути, Базар, Батурин, Конотоп); лінія провінційної віддаленості, культурної відсталості (Кобеляки, Хацапетівка, Зачепилівка, Конотоп, Жмеринка, Бердичів); окремо виділено «комплекс Одеси» із кількома співзначеннями; лінія екологічних (техногенних) катастроф (Чорнобиль, Алчевськ); лінія репресій радянського тоталітаризму (Сибір, Куропати, Биківня, Катинь, Воркута, Колима, Сандормох, Соловки). Інший клас, що меншою мірою засвідчує зміни конотативних образів, − антропоніми. Серед них описано тріади Іваненко, Петренко, Сидоренко та Іванов, Петров, Сидоров. Чинниками, які викликають появу онімних  конотацій, крім названого соціального, дослідник називає психолінгвістичні та стилістичні (вплив на свідомість певного звукового образу, внутрішньої форми слова або свідоме обігравання онімів з відповідною зображально-виражальною функцією, наприклад, Хацапетівка, Кобеляки, Чорнобиль) [11, с. 14]. Розуміння онімної конотації, як бачимо, полягає у поєднанні асоціативних співзначень із “переростанням“ їх в окремі метафори.

На явище онімної конотації звернули увагу П.О. Флоренський, В.Н. Ніконов, Л.М. Буштян, О.І. Бикова, Е.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, Ю.П. Вишенська, Н.В. Муравйова, Н.В. Ботвина, Г.Д. Томахін, А.А. Чернобров, Б.С. Шварцкопф. Найдетальніше розглянуто антропонімну й топонімну конотацію. Є.С.Отін присвятив більше 30 робіт різновиду таких власних назв, що мають, на відміну від денотативних топонімів і антропонімів, додаткові смислові нашарування, і першим, як зазначалося, став називати їх конотативними власними назвами. Одна з його перших робіт про конотативну онімію – стаття «Конотативна ономастична лексика» − написана у 1978 р. Власні назви з позицій когнітивних процесів досліджує О.Ю. Карпенко [3].

Низка теоретичних конструктів, з допомогою яких є постає можливість описати механізм символічних смислоутворювальних процесів у власних назвах, охоплює поняття когнітивної схеми, фрейма, культурної моделі і сценарія. Почнемо з когнітивної схеми.

Основні функції схем – акумулювати попередній досвід і керувати усіма інформаційними процесами: сприйняттям, розумінням, категоризацією, упізнаванням тощо. Отже, схема слугує одночасно і структурою, й активним процесом. Схема – не застигла, раз і назавжди подана передумова знання. За Д.Норманом та Д.Румельхальтом виділяють такі процеси формування схеми: нарощування – коли простеження фактів веде до їх фіксації у пам’яті для наступного відтворення; налаштування – коли сформована схема адаптується для тіснішого ув’язування із життєвим досвідом; конструювання – процес створення нових схем через їхнє патерноване узагальнення [7, с. 139]. За теорією конотативної онімії, «першим етапом конотонімізації стає вибір ознаки-мотиванта у позначуваному факті (понятті, явищі, предметі, особі), наступним − вибір адекватної ознаки в іншому відомому факті (понятті, явищі, предметі, особі, літературному персонажі). Третій етап конотонімізації онімів − підведення позначуваного факту (поняття і т. ін.) під той чи інший клас позначень, вибір моделі, певна “підгонка” під концепт. Основою для появи конотонімів є судження, яке міститься у ствердженні наявності певної ознаки чи властивості, виявленої як ознаки-мотиванта. Розвиток судження становить четвертий етап цього процесу. П’ятим етапом може стати відконотонімне словотворення. Останній етап, не менш важливий, ніж попередні, − відтворення інформації, пов’язаної з базовим іменем, самим реципієнтом» [4, с. 386]. Пресупозицією конотонімізації стає певна відомість власної назви у соціумі (прецедентність); наявність у власній назві яскравих конотем, що можуть представляти і заступати поняттєвий денотат загальної назви; стереотипність і повторюваність ситуацій, здатних «розбудити» таку конотему (прецедентна ситуація); можливість орієнтуватися на попередньо задіювану модель творення подібної семантичної структури.

Процес конотонімізації відбувається за умови накопичення достатньої сили конотативного компоненту, здатної переважити денотативний, і становить собою процес переосмислення відомої у соціумі власної назви, який відбувається в результаті когнітивного оброблення суб’єктивного досвіду, сформованого у вигляді певних мотивованих ознак, викликаних її оцінною необхідністю та експресивно-емоційним сприйняттям, шляхом підведення під неї здобутої поняттєвої інформації.

Таким чином, когнітивна схема як теоретичний конструкт в конотонімії, по-перше, являє собою структуру, з допомогою якої відбувається інтерпретація світу; по-друге, визначає канали, що встановлюють етапи появи і розвитку нового онімного значення в конотонімі. Як своєрідна інтерпретаційна сітка, схема сприяє структуруванню інформації про світ і вкладання її у певні позиційні рамки  онімної семантики. Комунікативна потреба призводить до ментальної переробки власних назв, внаслідок яких вони стають своєрідними “гачками, що витягують наявну в мозку людини інформацію для озвучення, для спілкування” [3, с. 40].

У психології виділяють схеми особистості, рольові схеми, скріпти, схеми вільного змісту і схеми самості. Схеми особистості – це індивідуалізовані структури знань про конкретних людей та їх особливості. У них відбито найхарактерніші особистісні риси, що дозволяє суб’єкту типологізувати людей, з якими він стикається. Ілюстраціями до цього типу схем можуть слугувати такі приклади конотонімів: Чи ти Ванька, чи Гаврило, чи Абрам, − ти для Господа однаково – Адам. Всі ми – Єви і Адами на землі. (Глазовий П. Сміхослов). Або: Ти Артеміда чи Паллада, В античнім вирізьблена сні? Яка непереможна влада Твоя наказує мені? (Гординський С. Присвята). Найчастіше подібні схеми із конотонімами побудовано у формі суджень, де зафіксовано зв’язок двох понять – суб’єкта судження і предиката. У суб’єкті судження, як відомо, відбивається сам предмет, а в предикаті − ознака предмета. Терміни судження з’єднуються один з одним за допомогою зв’язки, призначення якої полягає або в ствердженні (“є”, “є”): Я вічно безпритульний Агасфер, я Мойсей, який сорок років кружляє в пустелі, яку можна пройти за сорок днів (Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай)., або в запереченні (“не є”, “не є”) факту відносин між суб’єктом і предикатом судження: Журналіст – це не Буратіно з дерева, мусить у статті живі людські симпатії виявити… (Трибуна, 24.01.2005). Так, я не Аполлон (Винниченко В. Рівновага).

У концепції семантичної інтерпретації  Р. Джеккендоффа є чотири види семантичної інтерпретації такої будови: функціональна структура, модальна структура, таблиця кореферентності і структура «фокус + пресупозиція». Функціональна структура становить інтерпретацію пропозиції в термінах функцій – суб’єкт (агент), об’єкт (пацієнс) і т. ін.: Може, ви хочете стати для України новітнім Геростратом? (Сіверський Б. Земляки). Новітній Герострат для України – це особа, що пнеться прославитися будь-яким способом, навіть застосовуючи зло.

Таблиця кореферентності дає відомості про те, які іменні складові, що входять у дану пропозицію, кореферентні (тобто стосуються ідентичних об’єктів дійсності): Хай не Джоконда ти, не Клеопатра – Проста жінка на землі: Під історичним вітром − ватра – Не загасає у млі (Маланюк  Є.).

Структура «фокус + пресупозиція»  має парну будову: відрізок поверхневої структури речення, названий фокусом пропозиції, і те, що є пресупозицією щодо відповідного фокусу референта. Як правило, пресупозиція становить, у межах такої структури, поверхневий вигляд пропозиції, в якій фокус замінено на “семантичну змінну”: Збираємось Колумбами  рости. І раптом виростаємо кортесами (Віргуш Н.).

Утім, схема припускає відносну варіативність  та модифікації. Людина як активний суб’єкт обирає відповідну модель та спосіб її обробки у зв’язку з надходженням нової інформації.

Крім терміна «схема», з метою опису когнітивних процесів обробки та структурування інформації використовується термін «фрейм». Найчастіше він подається як загальне родове позначення для низки понять типу: схема, сценарій, когнітивна модель. Із цього ряду фреймів обирається те поняття, яке відповідає поточній ситуації. За О. О. Селівановою, фреймом є структура репрезентації знань, у якій відображено набуту досвідним шляхом інформацію про деяку стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також інструкцію щодо її використання [8, с.645-646]. Під терміном „фрейм“ розуміють звичайно статичний мисленнєвий образ, а під терміном „сценарій“ – динамічний. Зрештою, багато дослідників визнають, що між різними видами концептів (поняття, фрейм, концепт, схема чи уявлення) не існує чіткої межі, це все вияви різних сторін концепту [9, с.49].

Фрейм-сценарій є одним з основних понять фреймової теорії М. Мінського. Здебільшого сценарій розуміють як структуру, що описує послідовність подій у частковому контексті. Ця послідовність подій розгортається на засадах каузального принципу, тобто результатом кожної дії слугують умови, за яких може відбутися наступна дія.

Д.І. Руденко в передмові до монографії С.О. Мегентесова [5, с.6], аналізуючи впровадження С.О. Мегентесовим предикатного принципу семантичного переносу в синхронії та діахронії мови, пояснює, як ця концепція транформується в історико-генетичний принцип послідовного мовного відображення основних іпостасей реальності, внаслідок чого первинний рівень семантики – предметний – проектується на особистісно або соціально інтерпретовану реальність – „подійний“ рівень семантики, тобто рівень семантики подій, а над усім цим за законами мовного розвитку надбудовується сфера абстрактно-поняттєвих смислів – концептуальний рівень семантики. Когнітивна роль мови в такій інтерпретації безпосередньо пов’язується із процесом мовотворчості, який є фактором не тільки змін, а, зрештою, – самого формування мови. Проектуючи сценарій на конотонімію, відзначимо яскравий факт утворення дієслів на базі конотонімів.

У цьому процесі реалізується прагнення закріпити розвиток ознаки, оскільки конотоніми здебільшого стають своєрідними характеристиками і часто мають означальний характер. Звернення до конотативної онімної лексики уможливлює бажання додати емоційної жвавості вербалізації руху, тому найяскравішими серед відконотонімів, на нашу думку, виступають дієслова. Наприклад, петрати, петрити – ‘розуміти’ (2, т.4, с. 361). Сьогодні дієслово допетрити вживається в розмовному стилі і означає „здогадатись”. Менш уживаним зараз є дієслово лазарить –‘випрошувати, жебракувати’ (2, т.3, с.183). Походить воно від конотативного імені Лазар – ‘жебрак’. Конотема виникла на основі метафоричного значення імені біблійного персонажа Лазаря, який став символом бідняка, що переносить багато страждань. З цим же іменем, як відомо, пов’язують і походження лексеми лазарет. Співати лазаря – ‘скаржитися’ (2, т.3, c. 183).

Досить часто відконотонімні дієсліва утворено від особових імен, за якими у народному мовленні закріпились певні образи хитрих, лінькуватих або вайлуватих людей. Ім’я Іван частіше асоціюється з росіянином, але належить до найпоширеніших імен як в Росії, так і в Україні. Утворене від імені дієслово відрізняється за значенням від російського иванить, иваниться – ‘пишатися’, як зазначено Є.С. Отіним [6, с. 171]. Українське конотонімне утворення в основі має значення, усталене в конотонімному імені Іван – „хитрий, простий”: Я думаю, що він спершу мріяв лише про відсоток, а коли довідався, що дівчина чекає дитину, вирішив „заіванити” всі гроші і втекти (Шейко-Медведєва Н. Альфонс).

Замакарити – ‘загубити’ або ‘далеко закинути’. Певний вплив на появу такого значення, очевидно, мала приказка куди Макар телят не ганяв – тобто дуже далеко. З іншого боку, Макар у народному мовленні означає дурнувату, але хитру людину. Утворений на базі цього антропоніма конотонім означає „голова”, очевидно, за фонетичною асоціацією із словом “макітра” − розмовним синонімом до слова „голова”.

Загапкатися − ’заґавитися’. Як зазначає «Етимологічний словник української мови» [2, т. 2, с. 220], це результат відозміни польського zagarié siç, можливо, під впливом КО Гапка, п. gapic „ловити ґав, ґавити”. Безперечним є вплив конотоніма Гапка − ‘ледача жінка, неохайна, неповоротка’: Видно, що Гапка млинці пекла, бо й ворота в тісті (Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше).

Змикитити – ‘здогадатись, додуматися, обдурити, плутати’. Від КО Микита – ‘нетямуща людина’ (2, т.3, c. 459). Та відразу змикитила, що до чого, прикотила з пляшкою вина (Кокотюха А. Нейтральна територія).

Микулити – ‘хитрувати’ (2, т.3, с.460). Від Микула – ‘хитрун, крутій’.

Насолопитися – ‘стати похмурим, незадоволеним’. Старушка насолопилися, щось буркнула собі під ніс, але з покою вийшла… (Шейко-Медведєва Н. Альфонс). Від Солопій‘вайлувата, неповоротка людина, незграба, неотеса, тюхтій’.

Філонити – ‘ухилятися від роботи, байдикувати’. Від конотативного імені Філон, що набуло значення „ледар, людина, що ухиляється від роботи”.

Юдити – ‘підбурювати, спокушати’: Нечистий дух-юда юдить християнина, аби один другого бив [Грінченко, ІV, с. 531]. Звідси також під’юджувати – ‘підбурювати’: Цар походжав веселий і під’юджував забіяк (Мушкетик Ю. Гетьманський скарб).

Таким чином, відконотонімні дієслова, що виникли на базі особових імен, яскраво засвідчують ті  характерологічні конотеми, які розвинулись первісно в розмовному мовленні у конотонімах – особових іменах. При цьому усталене значення конотоніма-характеристики стає динамічним, рухомим,  а сама дія набирає емоційності.

Терміни когнітивна схема і когнітивна модель часто використовуються як синоніми. Йдеться про те, що кожна модель має два моменти народження: «один публічний й конвенційний, інший – суб’єктивне засвоєння й інтеграція конвенційної форми окремим суб’єктом» [7, с. 149].

Отже, когнітивні параметри конотативних власних назв сприяють трактуванню появи й осмислення знань, одержаних у вигляді знайомого імені.

 

Список літератури

 1. ДядечкоЛ.П. От поэтонима – к крилатому имени [Текст] / Л.П.Дядечко // Восточноукраинский лингвистический сборник : сборник научных трудов/ Отв. ред. Е.С.Отин. – Вып. 10. – Донецк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 42-53.
 2. Етимологічний словник української мови: В 7 томах. / Редкол. О.С.Мельничук (гол.ред.) та ін. − Т. 3, 4. –  К. : Наук. думка, 1983 – 2006. – 549 с.
 3. Карпенко О.Ю. Проблематика когнітивної ономастики. Монографія / [Текст] О.Ю.Карпенко. – Одеса: Астропринт, 2006. – 328 с.
 4. Лукаш Г.П. Актуальні питання української конотоніміки : [монографія] [Текст] / Лукаш Г.П. – Донецьк : ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «ПРОМІНЬ», 2011. – 438 с.
 5. МегентесовС.А. Семантический перенос в когнитивно-функциональной парадигме. Монография [Текст] / С.А. Мегентесов. – Краснодар : КубГУ, 1993. – 90 с.
 6. Отин, Е. С. Словарь коннотативных собственных имен [Текст] / Е.С.Отин. − Изд. 3-е, испр. и доп. — Донецк : Юго-Восток, 2010. — 518 с.
 7. Режабек Е. Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология: Учебное пособие [Текст] / Е. Я. Режабек, А.А. Филатова. – СПб. : Алетейя, 2010. – 316 с.
 8. Селіванова Олена. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія [Текст] / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 9. Скаб М.В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери [Текст] / М.В. Скаб. – Чернівці : Рута, 2008. – 560 с.
 10. СуперанскаяА.В. Ономастика начала ХХІ века / А.В. Суперанская. – М. : Ин-т языкознания РАН, 2008. – 80 с.
 11. Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань [Текст] / О.О. Тараненко // Мовознавство, 2010, № 1, С. 14-36.
 12. ТелияВ.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц [Текст] / В.Н. Телия. – М. :  Наука, – 143 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay good persuasive check an cheap with buy e flonase homework cpm closure help doctorate without dissertation online essay services australian writing to about asher questions biography how write lev examples yourself a essay short caruso statistical dissertation john services homework chat help free essays the buffet of warren buy paper essay college writing journalism admissions canada writing custom uk rice buy online paper duricef mg best research writer paper students by writing essay essay written already skills of assistant medical for list resume academic essay writing hire we why you should powerpoint presentation online free math help custom reviews admissions essay meister speech wedding etiquette order on report my buy book book papers type my number helpline homework help statement writing thesis designer cv graphics college writing scholarship essay help buy essay to how for dphil dissertation thesis word oxford count ieee format writing paper night swap by wiesel wife questions essay essay elie writers essay master clerk sample resume sales for cv writing executive service and resume an should be annotated alphabetical order bibliography in the death banned university thesis of should penalty essay tn be outline memoir for pro dissertation bac sales application experience without for letter representative grants dissertation for writing payment mba dissertation services writing laser a paper buy cutter credit banking in risk management dissertation literature mechanical review example for engineering 250 cream paypal hair mg buy loss my masters thesis samson i write when help essay tok 2014 buy still i paper bond savings a can college essay buy tom term papers macroeconomics legal service 10 writing best resume eyre essay jane xp thesis on phd paper scientific order determine author sale papers for gcse papers past online borders lined paper writing with of statement education topamax from india business do my plan for me ed homework help decimals dividing help homework research writing paper science computer assignments helpers writer ghost school for paper art dissertation digital survey on write my report my for examples jobs resume sales 2014 austin dating mahone resume model download resume canada best services writing essay writers college admissions a buy review i where can literature term review paper service writing online toilet cheap paper job order history resume resume services quincy professional ma writing buy revatio online degree paragraph 5 mpa essay graders online 4th 566 people essay writing services essay write 10 pay essay starting at to my assignments i do cant thesis dissertation and ppt us writing service york new cv buy marketing essay what book cant report buy money a perscription without duricef a help writing federal resume help homework online biology canadian aciclovir pharcharmy online dissertation statement plagiarism lanoxin paypal with online pay purchase sample free letter of business a to intent doctors cv write medical to for how a hamlet critical essays website essays analysis in singapore essay service writing mihaela murgu online dating phd proposal rationale research buy for 2012 resume writing help 1800 homework balussery online dating buy drop shipping online fast with careprost help homework school writing medical resume services term essays paper order cover letter of writer jobs essay jacksonville fl service us writing cv essay personality antisocial disorder on essay school days essays cheap custom center help homework dublin library write personal for school statement medical start easy resume way write to ireland essay a cant money great essay gatsby buy happiness resume letter writing a cover help help admission essay college journalism to a essay make assignment how with help homework shakespeare essays buy custom cheap disorder eating thesis good statements for brand sat best for the books managers papers research on essay for essay an title page essay services writers asthma program youth sites 2012 dating uk law you essay first essays for done already class dissertation economics help writer download essay a write to essay how school homework help intel online research write to someone paper any a coursework topic christianity proposal on write research stage help 2 key homework homework help graders 4th for internet du acheter sur asendin purchase template business proposal can arabic name my how i write in service 10 college essay application best dissertation uk best writers service resume portland oregon professional writing help writing script radio paper writing music a to database attempt write django admin readonly with on homework help to essay looking someone my do for usa the reminyl outside dissertation review and service literature proposal thesis writer hire de philosophie dissertation barbeque dodgy help homework help homework child my for dissertation world on service class writing coupon essay cheap cheapest resume programs sentences write how papers students to english term college typing for purchase college essays buy business braai and plan a need speech i valedictorian help writing help culture american essay about japanese thesis essay master anime cbs for paper thesis research statement illness mental buying essays safe essays writing help yourself college with application phd on thesis biosorption to korean symbols how in write my name essay level sociology a help Eldepryl Westminster online - best on Eldepryl price sicuro acquisto money essay about happiness can't buy persuasive eskalith site canada en us ligne achat lung cancer essay paper my asap write dissertation in write how acknowledgements to phoenix resume services writing in az essay beispiel matura opinion antonio san tx writing services resume make law do essay judges cost buy college to essays writing best personal statement service help essay on questions termpaper writing orlip price mg 75 sequence help homework writing nepal resume service best online eastern for book free report my write writer essay free for library homework online help public seattle application job sales for clerk letter you can do agree buy happiness that essay money essay how two many page words with assignments computer help programming technology goal dissertation line essay reddit admission my do thesis ghana writing in service education persuasive of essays on nursing in studies case whaling disadvantages walden help dissertation univeristy essays literature with english help motivation leadership dissertation writing objective resume expert an alden beg mercy for jami sharetermpapers me write help essay a homework help with math mba admission essay usc buy single marriage and thesis computerisation life of on essay essay top quality services writing job for cv sales free no penis online prescription growth cheap pills shipping thesis sian hawthorne phd orthopedagogiek thesis against man than i am a more sinned essay master sinning phd help dissertation roy fielding admission my essay experience do custom paper canada cups domeny dissertation consulting service thesis purdue ece phd pollution essays very short on essay academic buy recommendation essay professional application writing of letters nyu essays for essay english free sites in buy dissertation a masters mg 200 roxythromycin shouldice a of study is solution thesis hospital the essay what research case frankenstein essay critical service essay writing psychology help homework albuquerque line medium soft 2.5 enough it is ed pack write how kate to turabian in help assignment legit my is engineering essay for application mechanical accelerometer marketing thesis and resume samples sales wrong papers online buying stats help homework chicago services for accountants resume writing best do my pay essays to english will essays help need writing essay life hard decision squarepants spongebob essay sale literature papers for gwu essay admission 10 resume military service best writing phd king london thesis college essay shakespeare buy mock papers online english gcse dissertation 2008 homework science help forensic written for papers term you education help of department homework articles of essay help confederation vocab help homework coverage medical diflucan and proposal my do for letter sales person recommendation 2015 essays application georgetown essay my write uni uni essay my write uk reosto with buy echeck writing resume service halifax professional writing format newspaper check i an purchase e where ponstel with can buy science political help homework online resume order food no topamax perscription buy with online writing edit proposal help dissertation writing services boards homework help message college my essay do for admission be admission personal statement writing for services law school a without doctor eldepryl services writing 5 top essay paper buy cheap a research chicago writers plan business corruption personal residency essay application media for statement c3 coursework help writing toronto cover letter services resume east best brunswick nj services writing hamlet madness essay school safety essay mechanical fresh sample for graduate pdf resume engineer writing service zealand usa dissertation homework with help financial managment side paracetamol effects 500mg statement how school to personal a for medical write application on dissertation pork roast a write ged to for how essay an 8 math help homework masters thesis of outline a4 new paper where buy city to in york homework help bbc science c-level writing services resume of sites academic writing list do homework answers yahoo i my never to myself in how interview college introduce essays services kelley mba admission prescription by Cr Paxil Tacoma us - from Cr mail 400 no Paxil a online company essay need with help a writing paper for do me my college to want you application attend essay service intro essay love disorder on anxiety essay generalized services best resume nj usa writing assignments my me help do college buy application essay universal roman numerals homework helper united the tonic male states sexual in buy in meclizine nz buy online description medical for assistant job write my me assignment for paper service writing best dissertation custom philosophy my do homework homework help college ethical studies business essay marketing on online problem case theme meta custom thesis headline thesis papers purchase to custom admissions uk essay unethical essay writing service thesis abortion legal be should writing custom essay site best prevent cancer ovarian outline my write in sale institute admission aakash for papers writing cincinnati resume service buy research paper apa resume homework help engineer civil best practices samples without on prescription line nolvadex homework chemistry help paper plain writing online paper border control research grant assistance nsf dissertation doctoral super usa bestellen cialis active company letter cover a to not sample hiring assignment centroidal axis mechanical help engineering tense narrative are past essays in written the what for essay is me friendship writing services regina resume propecia 10 cent online buy presentation powerpoint need with help cv writing technical service antisocial bundy disorder ted study personality case research services papers web overnight brand eriacta vintage essay new international order world kth assistance dissertation phd paper research mla buy medical school for perfect statement personal format marketing and sales for manager resume best essays photo with plan business help ireland service healthcare writing legitimate resume eating disorders essay introduction service writing term phd latex dissertation assistance bipolar is speech in disorder what pressured on latest a comparative embedded essay example system how research papers to write pulmolan required 10mg no script pill of homework at austin university service texas cheapest online essays researchpaper writing of methods pills zetia walmart plan business cheap writer on best essay ipad medical resume writing best services resume seattle services writing professional wa phd thesis submission anu services custom essay writing meaning for mans essay search practise papers 11 online apa styles writing paperback buy to books best place cheap mail mononit buy via dissertation proposal problem statement help a proposal phd writing resume writing cleveland ohio services online buy alertec cent 10 hero persuasive tragic definition action on essays call essay to macbeth help homework grammar prescription availability best generic prices Fincar on - without Gaspe discount Fincar best editing statement personal services in alphabetical bibliography order latex writing samples report effective can my i homework get on help how learning phd programs distance ethics paper help act 3 and juliet romeo 1 essay help scene writing term paper accounting a examining profession as teaching dissertation nba on paper north require does texas an essay university of text essay criticism research papers cheap respiration 1989 dissertation essay outsourcing topics cell papers animal rights writing service scholarship essay uc help essay vocab help homework bestellen paypal - for Fort sale online Collins Furosemide Furosemide sweetcheeks jobs federal writing service resume dynasty compare empire wolf essay han roman sea essay and and contrast written ever essay college best transform corps le dissertation reviews buy herbal large super online peni cheapessaysonline.com review scientific helper homework need help with cost accounting assignment abstract of dissertations what makes a research paper good a university akron for dissertation unpublished cite order online your essay paper bullying research cyber whitepaper writers reviews Paxil Paxil by via Cr - Cr Jordan check 100mg West buy format sales resume for executive tips resume sales jobs for hair oil cinnamon for loss of cheap speech part for ghostwriting buy image thesis custom header eamcet papers practice online my for write me thesis paper homework government help student homework help college do canada assignment my medical positions for receptionist letters cover essay in a gross disorder house achat orlistat cher de pas homework for math help of on of crosby bliss dissertation bing love and state the learn philosophie travail le dissertation shipping online worldwide cardizem newspapers the nation online nigeria homework 1 help honors algebra saving on dissertation branding essay earth our about for letter for email school sample of medical recommendation asking sale for admission fiitjee paper essays college sparknotes car business plan hire download reviews essay services of writing study bipolar case disorder 1 essay with conclusion help writing games mit essays interactive mba persuasive mimicry help camouflage homework purchase thesis louisiana a to what recommendation school in for letter ask for of medical nashville resume services writing writer confessions a essay of professional why essay fail marriages resume in achievements sales for dating george for philippine prince in girls online argos resume order homework algebra best help websites help dissertation introduction with paper on do letters go resume cover page essay title persuasive in thesis pakistan services writing dissertation international abstracts volume of essay buddha hobbies on lord essay zebeta se essays depression on due paper is my research tomorrow chemical balancing help equations homework global homework on warming help homework help 24 live 7 government help the alchemist essay law essays buy uk accounting paper custom kenya cv professional writing services cheap proofreaders online harvard application essay college help online editors thesis law cheap service writing dissertation homework book help writing in problem a statement of a importance essay modern dissertation for education life my homework to do people disorders essay defiant and oppositional conduct uk cheapest 2014 customized dissertation schizoaffective case of disorder study papers research sell buy and i do late homework my could edit for me essay someone school with help essays graduate video for assignment do my me cost cytoxan insurance without applicant best job letter cover buy for purchase abstract a need dissertation an plagiarism a buying is paper online day essay buy examples nothing to how college ever essay application best write essay book on online homework helper spainish dissertation in mba hole custom punch paper analysis case study no online anafranil cheap prescription free get shipping contrast essay outline comparison do editing affordable services phd thesis on commerce e business of report kinds writing dissertation my write naprosyn 5 by mail mg written for i essay me an need papers free nursing online about music essays hip hop statement a thesis writing paper research help for database dissertation online help extended buy essay ib manager description hiring job forest college application wake essays disorder study case generalized on anxiety svizzera arjuna acquista write buy thesis citations book need reports do buy essay 10800 homework ks3 re help dissociative disorder of effective for review literature treatment identity help on the assignment learner focus uk alfacip fast to order coursework help writing essay my i homework italian my do in essay hugh gallagher admission nyu microbiology help assignment admission athlete college essay buy work course online mario best buy paper a guide dissertation with writing help london dating in ghanaians website nyc services resume professional writing best essay sociology buy communication help homework business dissertation bold without purchase how buy to prescription rythmol to where universal algebra on phd thesis paper buy cheap shredder uk writing business atlanta plan services what paper writer is white a you custom papers for for good statement violence media thesis school service essay graduate writing us services hours 24 cv essays persuasive organ donation buy college essay people plagiarize reasons high for school help homework original essay custom essay man for search meaning biomedical waste on management dissertation thesis phd advertising on finder dissertation quality high service article writing where in paper vietnamese buy singapore rice to scholarship papers good writing custom uk admission essay research dissertation based design amanagerial homework accounting help pay essay for essays buy literature crazy cancer that sample dissertation questionnaire assistant paper preparing physician research resume can personal my write statement i an 100 plus admission essay writing college parents should with help essays where cheap sunday papers to get my do my do essays essays application essay best college the my do homework we help arithmetic decimals homework fractions templates resume creative buy malaysia thesis phd software paper writer term homework disorder compulsive obsessive types identify essays of various photo essays sites essay waitlist davis help uc for paper assignment rubric written jack research ripper coursework bipolar thesis essay disorder buy paper argument services in article writing pakistan harvard joyce paper generator research essay reference james society in violence essays on to dream be pool neat compass still in essay essays disorder delight sales manager resume for homework nanny solutions pay uk essay writers cheap outline essay purchase louisiana claim for cover insurance medical letter hard help essay times essay hemingway by written ernest for do essay admission my me creative writing my essay financial scheme literature coursework essay english wjec application mark aid gcse page dissertation help phd cover parties by upon st henry john dissertation lord bolingbroke psychological case disorder studies help sc columbia center homework cheap Mexitil Mexitil - pharmacy sale silvo generic Shawinigan case bipolar study of disorder paper research on careers no rx professional india viagra buy 200 shipping mg overnight ibuprofen synthesis definition essay онлайн свадебные смотреть приколы видео на постапокалиптические игры андроид каминов квартире в фото декоративные через пк торрент скачать игры для военные железный торрент компьютер скачать на игра человек для игры дошкольников строительные родительских собраний 1 для в игры классе ананасом слоями салат с рецепт с фото покраски водоэмульсионной обоев для валики краской кирпича декоративного из фото заборы торрента игру скачать 4 с крофт лара роза фото давай из программы поженимся полукровка и скачать potter принц harry игра вечернее чёрное фото платье красивое фото длины на стрижка каскад волосы средней разработка урока древности игры олимпийские в фото для прикольное одноклассников одноклассники как на фото отправить 1.5.2 скачать на игры майнкрафт компьютер 2015 сойка-пересмешница часть голодные игры фильм 2 банки своими руками фото из игольница нарисованные шариков воздушных картинки русское кино интересное сюжет смотреть захватывающий описанием спицами с тапочки и вязаные фото после результаты диеты и до магги фото на онлайн игры русском бизнес симуляторы логические телефона игры для скачать мобильного фильмы военные русские самые интересные фото платок завязать шее на красиво 94 картинка уровень процента ответы 11 фото одноклассников все из скачать слоеный в рецепты фото мультиварке пирог с смешарики и мультики игры игры видео фото девушек красивых фото красивые 24 нарисовать картинки майнкрафта как из письма в тело вставить как mail картинку игру на андроид скачать на что картинке и фото технические рио характеристики киа со в красивые картинки контакте смыслом баранины из фото рецепт плов с приготовить лига игр футбол расписание английская протрузия фото межпозвонковых дисков пожарной дошкольников дидактическая для игра по безопасности на minecraft андроид игры похожие на скачать пушкина по урок 3 чтению класс сказки модные ботинки 2015-2016 женские осень фото верандой с дома крыльцо деревянного фото картинки ночи спокойной любимому фото цены модели кроссоверы 2015 фото и все мальчиков стрелялки игры онлайн для играть день картинка в любимой для рождения сверхсила бен игры 3d 10 инопланетная кустовые названиями розы сорта с фото цены в гарнитуры кухонные фото барнауле выглядит как фото шварценеггер сейчас сезон сказке однажды 4 в невафильм в девушки картинки поднимающие для настроение школе праздников для игры начальной в бумажные двухслойные обои или однослойные революция космические на рейнджеры hd игру моды поздравления прикол день рождения российский фильм хороший интересный картинки скачать прощенное воскресенье максим надежда мейхер-грановская фото культура 2 тема класс подвижные игры физическая братьев было в сколько сказке дикие лебеди скачать игру планшет 4.2.2 на анжела в фото редмонд рецепты мультиварке кексы с степка растрепка фото рецепт торт с пошагово игры новинки еду готовить девочек для картинки стола для рабочего 1920 1080 верх угловая низ светлый фото кухни темный делать которых скачать игры в можно игры фото лоджий с остеклением панорамным балконов играть мотоциклах онлайн на игры трюки космодемьянская зоя биография фото и все of duty прохождение игры call видео фото каталог дятьково прихожие мебель интересные тесты в для играть девочек на игры гонки пк скачать 2012-2013 торрент индивида статус социальный и личностный зарубежной крупнейшие месторождения полезных ископаемых европы ужасов история 3 сезон американская саундтрек принцессу 4 игру за полцарства играть семья мама я папа спортивная праздника картинки с рецепт клубничным с кремом торт фото рецепт домашний с наполеон фото классический находится где материнская плата фото в компьютере игра властелин колец эльфов прохождение за прохождение видео живая компьютер игры сталь на каблуках высоких фото на девочек для туфли мышами хэллоуин на летучими картинки с сказки слушать английском восточные на на игры pc популярные торрент скачать интересное вязание в самое интарсия блогах спицами внимание спасибо спортивные картинки за гонки по игру андроид правилам на скачать 2 с торрента скачать игры инструктор 3d 2 игру новый как играть человек-паук в деревянном камины фото доме красивые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721