КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.2:81’371

Г.П.Лукаш

Донецький національний університет

Донецьк

 КОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ

КОНОТАТИВНИХ ВЛАСНИХ  НАЗВ

Стаття присвячена аналізу конотативних власних назв у когнітивному аспекті. Зроблено спробу подати зміст понять когнітивна схема, сценарій, когнітивна модель, фрейм на прикладах розвитку вторинного значення у власних назвах. Доведено, що когнітивні моделі слугують  своєрідною інтерпретаційною сіткою і сприяють структуруванню інформації про світ у межах рамок  онімної семантики.

Ключові слова: когнітивна схема, сценарій, когнітивна модель, фрейм, концепт, когнітивна ономастика, онімна семантика, конотонім, конотонімізація, вторинна онімна номінація.

Lukash G.P. Cognitive parameters of the сonnotative proper names

The article is devoted to analysis of the connotation of the proper names in the cognitive aspect. The attempt to introduce the concept of ‘cognitive schema’, ‘script’, ‘cognitive model’, ‘frame’ taken on the basis of the development of  indirect nomination of the proper names. It is proved that cognitive models are unique interpretational grid and contribute to the structuring of information about the world within the analysis  semantics of the proper names.

Keywords: cognitive schema, script, cognitive model, frame, concept, cognitive onomastics, semantics of the proper names, connotonym, connotonymization, indirect nomination of the proper names.

Лукаш Г.П. Когнитивные параметры коннотативных имён собственных

Статья посвящена анализу коннотативных имён собственных в когнитивном аспекте. Предпринята попытка представить содержание понятий ‘когнитивная схема’, ‘сценарий’, ‘когнитивная модель’, ‘фрейм’ на базе развития вторичного значения в именах собственных. Доказано, что когнитивные модели служат своеобразной интерпретационной сеткой и способствуют структурированию информации о мире в пределах рамок онимной семантики.

Ключевые слова: когнитивная схема, сценарий, когнитивная модель, фрейм, концепт, когнитивная ономастика, онимная семантика, коннотоним, коннотонимизация, вторичная онимная номинация.

Свого часу А. Гардинер, а за ним М. Кронгауз запропонували виділяти два класи власних назв: “втілені” та “невтілені”. Із появою словника Є.С. Отіна «Словарь коннотативных имён собственных» з передмовою В.М. Мокієнка ми починаємо говорити про третій клас власних назв – “перевтілені імена” [6, с. 3]. “Перевтілені оніми” – це конотативні власні назви, або конотоніми, як назвав їх Є.С. Отін. Збагачені новим значенням із збереженим при цьому статусом власних назв, вони утворюють новий онімний розряд.

В.М. Телія, досліджуючи проблему конотації, виокремила асоціативно-образну функцію внутрішньої форми слова, зробивши висновок, що «асоціації як основний двигун механізмів мислення беруть участь у створенні понять і значень мовних одиниць, оскільки вони пов’язують уже відомі уявлення про позамовні реалії з тими ознаками, які виринають у свідомості <…> в новому ракурсі» [12, с. 194]. Якщо в апелятиві асоціації пов’язані зі схожим звучанням та асоціаціями понять чи реалій, то в онімній лексиці асоціації набувають складнішого характеру. Вони розкривають не лише екстралінгвальні, а й інтралінгвальні зв’язки і вкладаються у прагматичну ситуацію мовлення, пов’язану із системою конотонімного концепту (наприклад, чоловіка-красеня можуть називати  Аполлоном, Ален Делоном, Бельмондо; людину зі значними статками − Крезом, Рокфеллером, Онассісом, Ротшильдом; детектива −  Шерлоком Холмсом, Пінкертоном, комісаром Мегре або навіть місіс Марпл). Для розшифрування семантики конотонімів застосовуємо культурний код. У наведених прикладах кодом є поняття  ‘краса’; ‘статки’; ‘кмітливість у розкритті злочинів’ [4, с. 5, 103-104]. Або маємо код ‘силач’ у реченні У центрі уваги, безумовно, був український Геракл,  самородок із донбаського міста Комсомольськ Дмитро Халаджи (Україна молода, 01.03.2006), що поєднує два імені – реального референта (силач  Дмитро Халаджи) та його абстрактний образ (український Геракл).

Конотативна власна назва завжди містить посилання на відому ситуацію, причому аналіз ситуації передбачає характеристику стратегії мовця, яка спрямована на достовірність, фактичність, об’єктивність та оцінність. Саме тому конотоніми здатні характеризувати, вказувати на якісь риси, що вже були об’єктом характеристики. Так виникають алюзії, інтертекстуальність, зв’язки з довкіллям, із загальним текстом, іншими власними назвами. Через це і сприймання такої нової одиниці може бути різним, залежати від окремого індивіда, його ерудованості, життєвого досвіду, ментальності, емоційності, естетичних смаків, особливостей національної культури. Завдання статті – спроба описати зміну семантики конотативного імені як когнітивний процес, що складається із двох компонентів – конструювання значення та його розпізнавання, сприйняття, а також переведення сприйнятої в почуттях інформації у факт свідомості.

Аналіз актуальних проблем конотоніміки як розділу ономастики тісно пов’язаний із цілями та методами дослідження таких наук, як лінгвокультурологія, етнолінгвістика, етнопсихолінгвістика, когнітивна ономастика, соціолінгвістика. У парадигму загальних проблем цих наук логічно вписується явище вторинної номінації, яке передбачає погляд на онімію з позицій врахування зв’язку мовленнєвої розумової діяльності з базою лінгвальної і нелінгвальної свідомості, мовної й концептуальної картини світу, функціонально-часовою та просторовою категоризацією, тобто зв’язку мови зі світом, культурою та свідомістю людини.

З огляду на хистку кордонну позицію перебування конотонімів на межі ономастикону процес семантизації конотонімів та їх мовний статус досі характеризувався через поняття стадії, ступеня або ситуативності / узуальності апелятивації. Внаслідок такого трактування, незважаючи на досить давню фіксацію факту “перенесення імені“ (ще з часів «Поетики» Аристотеля), у класичній лінгвістиці власні назви, вживані поза факт прямої референції, найчастіше відносили до загальних назв, ототожнюючи їх з деонімами. У деяких роботах відгомін цього класичного погляду трапляється і досі [10]. На семантичні зміни в структурі власних назв в українській мові звернув свою увагу О. Стишов, називаючи такі імена модифікованими власними назвами. У коло його досліджень потрапили прізвища українських політиків та відомих історичних діячів, широковідомі поетоніми у формі множини. Інший критерій типології образних імен-характеристик − за функціональною ознакою. За цим критерієм І.Е. Ратникова вважає конотоніми ономастичною (ми б уточнили: онімною) метафорою. Л. П. Дядечко з огляду на широку вживаність поширені власні назви і вирази називає крилатими іменами, або ептонімами: «ептонім-ім’я, або крилате ім’я – це однослівна (рідше дво- або трислівна) власна назва (Едем, Дон Кіхот, Акакій Акакійович Башмачкін)», – зазначає вона [1, с. 27].

Явище онімної конотації у сфері соціолінгвістичної ономастики широко представлене у статтях О.О. Тараненка, в яких ідеться про «соціальні конотації», під якими він розуміє «семантико-образні та емоційно-оцінні нашарування», додаючи до них факти «переростання таких співзначень в окремі переносні значення» [11, с. 14]. За цими ознаками виділено насамперед топоніми із такими співзначеннями: лінія державотворчих орієнтацій і політичних орієнтирів нової України (Україна, Київ, Галичина, Донбас, Донецьк і донецькі, Збруч, Майдан та ін.); лінія «українськості», українського етноцентризму (знову Україна і український, Полтава, Львів, український П’ємонт тощо); лінія військових поразок і перемог (Полтава, Севастополь, Берестечко, Крути, Базар, Батурин, Конотоп); лінія провінційної віддаленості, культурної відсталості (Кобеляки, Хацапетівка, Зачепилівка, Конотоп, Жмеринка, Бердичів); окремо виділено «комплекс Одеси» із кількома співзначеннями; лінія екологічних (техногенних) катастроф (Чорнобиль, Алчевськ); лінія репресій радянського тоталітаризму (Сибір, Куропати, Биківня, Катинь, Воркута, Колима, Сандормох, Соловки). Інший клас, що меншою мірою засвідчує зміни конотативних образів, − антропоніми. Серед них описано тріади Іваненко, Петренко, Сидоренко та Іванов, Петров, Сидоров. Чинниками, які викликають появу онімних  конотацій, крім названого соціального, дослідник називає психолінгвістичні та стилістичні (вплив на свідомість певного звукового образу, внутрішньої форми слова або свідоме обігравання онімів з відповідною зображально-виражальною функцією, наприклад, Хацапетівка, Кобеляки, Чорнобиль) [11, с. 14]. Розуміння онімної конотації, як бачимо, полягає у поєднанні асоціативних співзначень із “переростанням“ їх в окремі метафори.

На явище онімної конотації звернули увагу П.О. Флоренський, В.Н. Ніконов, Л.М. Буштян, О.І. Бикова, Е.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, Ю.П. Вишенська, Н.В. Муравйова, Н.В. Ботвина, Г.Д. Томахін, А.А. Чернобров, Б.С. Шварцкопф. Найдетальніше розглянуто антропонімну й топонімну конотацію. Є.С.Отін присвятив більше 30 робіт різновиду таких власних назв, що мають, на відміну від денотативних топонімів і антропонімів, додаткові смислові нашарування, і першим, як зазначалося, став називати їх конотативними власними назвами. Одна з його перших робіт про конотативну онімію – стаття «Конотативна ономастична лексика» − написана у 1978 р. Власні назви з позицій когнітивних процесів досліджує О.Ю. Карпенко [3].

Низка теоретичних конструктів, з допомогою яких є постає можливість описати механізм символічних смислоутворювальних процесів у власних назвах, охоплює поняття когнітивної схеми, фрейма, культурної моделі і сценарія. Почнемо з когнітивної схеми.

Основні функції схем – акумулювати попередній досвід і керувати усіма інформаційними процесами: сприйняттям, розумінням, категоризацією, упізнаванням тощо. Отже, схема слугує одночасно і структурою, й активним процесом. Схема – не застигла, раз і назавжди подана передумова знання. За Д.Норманом та Д.Румельхальтом виділяють такі процеси формування схеми: нарощування – коли простеження фактів веде до їх фіксації у пам’яті для наступного відтворення; налаштування – коли сформована схема адаптується для тіснішого ув’язування із життєвим досвідом; конструювання – процес створення нових схем через їхнє патерноване узагальнення [7, с. 139]. За теорією конотативної онімії, «першим етапом конотонімізації стає вибір ознаки-мотиванта у позначуваному факті (понятті, явищі, предметі, особі), наступним − вибір адекватної ознаки в іншому відомому факті (понятті, явищі, предметі, особі, літературному персонажі). Третій етап конотонімізації онімів − підведення позначуваного факту (поняття і т. ін.) під той чи інший клас позначень, вибір моделі, певна “підгонка” під концепт. Основою для появи конотонімів є судження, яке міститься у ствердженні наявності певної ознаки чи властивості, виявленої як ознаки-мотиванта. Розвиток судження становить четвертий етап цього процесу. П’ятим етапом може стати відконотонімне словотворення. Останній етап, не менш важливий, ніж попередні, − відтворення інформації, пов’язаної з базовим іменем, самим реципієнтом» [4, с. 386]. Пресупозицією конотонімізації стає певна відомість власної назви у соціумі (прецедентність); наявність у власній назві яскравих конотем, що можуть представляти і заступати поняттєвий денотат загальної назви; стереотипність і повторюваність ситуацій, здатних «розбудити» таку конотему (прецедентна ситуація); можливість орієнтуватися на попередньо задіювану модель творення подібної семантичної структури.

Процес конотонімізації відбувається за умови накопичення достатньої сили конотативного компоненту, здатної переважити денотативний, і становить собою процес переосмислення відомої у соціумі власної назви, який відбувається в результаті когнітивного оброблення суб’єктивного досвіду, сформованого у вигляді певних мотивованих ознак, викликаних її оцінною необхідністю та експресивно-емоційним сприйняттям, шляхом підведення під неї здобутої поняттєвої інформації.

Таким чином, когнітивна схема як теоретичний конструкт в конотонімії, по-перше, являє собою структуру, з допомогою якої відбувається інтерпретація світу; по-друге, визначає канали, що встановлюють етапи появи і розвитку нового онімного значення в конотонімі. Як своєрідна інтерпретаційна сітка, схема сприяє структуруванню інформації про світ і вкладання її у певні позиційні рамки  онімної семантики. Комунікативна потреба призводить до ментальної переробки власних назв, внаслідок яких вони стають своєрідними “гачками, що витягують наявну в мозку людини інформацію для озвучення, для спілкування” [3, с. 40].

У психології виділяють схеми особистості, рольові схеми, скріпти, схеми вільного змісту і схеми самості. Схеми особистості – це індивідуалізовані структури знань про конкретних людей та їх особливості. У них відбито найхарактерніші особистісні риси, що дозволяє суб’єкту типологізувати людей, з якими він стикається. Ілюстраціями до цього типу схем можуть слугувати такі приклади конотонімів: Чи ти Ванька, чи Гаврило, чи Абрам, − ти для Господа однаково – Адам. Всі ми – Єви і Адами на землі. (Глазовий П. Сміхослов). Або: Ти Артеміда чи Паллада, В античнім вирізьблена сні? Яка непереможна влада Твоя наказує мені? (Гординський С. Присвята). Найчастіше подібні схеми із конотонімами побудовано у формі суджень, де зафіксовано зв’язок двох понять – суб’єкта судження і предиката. У суб’єкті судження, як відомо, відбивається сам предмет, а в предикаті − ознака предмета. Терміни судження з’єднуються один з одним за допомогою зв’язки, призначення якої полягає або в ствердженні (“є”, “є”): Я вічно безпритульний Агасфер, я Мойсей, який сорок років кружляє в пустелі, яку можна пройти за сорок днів (Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай)., або в запереченні (“не є”, “не є”) факту відносин між суб’єктом і предикатом судження: Журналіст – це не Буратіно з дерева, мусить у статті живі людські симпатії виявити… (Трибуна, 24.01.2005). Так, я не Аполлон (Винниченко В. Рівновага).

У концепції семантичної інтерпретації  Р. Джеккендоффа є чотири види семантичної інтерпретації такої будови: функціональна структура, модальна структура, таблиця кореферентності і структура «фокус + пресупозиція». Функціональна структура становить інтерпретацію пропозиції в термінах функцій – суб’єкт (агент), об’єкт (пацієнс) і т. ін.: Може, ви хочете стати для України новітнім Геростратом? (Сіверський Б. Земляки). Новітній Герострат для України – це особа, що пнеться прославитися будь-яким способом, навіть застосовуючи зло.

Таблиця кореферентності дає відомості про те, які іменні складові, що входять у дану пропозицію, кореферентні (тобто стосуються ідентичних об’єктів дійсності): Хай не Джоконда ти, не Клеопатра – Проста жінка на землі: Під історичним вітром − ватра – Не загасає у млі (Маланюк  Є.).

Структура «фокус + пресупозиція»  має парну будову: відрізок поверхневої структури речення, названий фокусом пропозиції, і те, що є пресупозицією щодо відповідного фокусу референта. Як правило, пресупозиція становить, у межах такої структури, поверхневий вигляд пропозиції, в якій фокус замінено на “семантичну змінну”: Збираємось Колумбами  рости. І раптом виростаємо кортесами (Віргуш Н.).

Утім, схема припускає відносну варіативність  та модифікації. Людина як активний суб’єкт обирає відповідну модель та спосіб її обробки у зв’язку з надходженням нової інформації.

Крім терміна «схема», з метою опису когнітивних процесів обробки та структурування інформації використовується термін «фрейм». Найчастіше він подається як загальне родове позначення для низки понять типу: схема, сценарій, когнітивна модель. Із цього ряду фреймів обирається те поняття, яке відповідає поточній ситуації. За О. О. Селівановою, фреймом є структура репрезентації знань, у якій відображено набуту досвідним шляхом інформацію про деяку стереотипну ситуацію та про текст, що її описує, а також інструкцію щодо її використання [8, с.645-646]. Під терміном „фрейм“ розуміють звичайно статичний мисленнєвий образ, а під терміном „сценарій“ – динамічний. Зрештою, багато дослідників визнають, що між різними видами концептів (поняття, фрейм, концепт, схема чи уявлення) не існує чіткої межі, це все вияви різних сторін концепту [9, с.49].

Фрейм-сценарій є одним з основних понять фреймової теорії М. Мінського. Здебільшого сценарій розуміють як структуру, що описує послідовність подій у частковому контексті. Ця послідовність подій розгортається на засадах каузального принципу, тобто результатом кожної дії слугують умови, за яких може відбутися наступна дія.

Д.І. Руденко в передмові до монографії С.О. Мегентесова [5, с.6], аналізуючи впровадження С.О. Мегентесовим предикатного принципу семантичного переносу в синхронії та діахронії мови, пояснює, як ця концепція транформується в історико-генетичний принцип послідовного мовного відображення основних іпостасей реальності, внаслідок чого первинний рівень семантики – предметний – проектується на особистісно або соціально інтерпретовану реальність – „подійний“ рівень семантики, тобто рівень семантики подій, а над усім цим за законами мовного розвитку надбудовується сфера абстрактно-поняттєвих смислів – концептуальний рівень семантики. Когнітивна роль мови в такій інтерпретації безпосередньо пов’язується із процесом мовотворчості, який є фактором не тільки змін, а, зрештою, – самого формування мови. Проектуючи сценарій на конотонімію, відзначимо яскравий факт утворення дієслів на базі конотонімів.

У цьому процесі реалізується прагнення закріпити розвиток ознаки, оскільки конотоніми здебільшого стають своєрідними характеристиками і часто мають означальний характер. Звернення до конотативної онімної лексики уможливлює бажання додати емоційної жвавості вербалізації руху, тому найяскравішими серед відконотонімів, на нашу думку, виступають дієслова. Наприклад, петрати, петрити – ‘розуміти’ (2, т.4, с. 361). Сьогодні дієслово допетрити вживається в розмовному стилі і означає „здогадатись”. Менш уживаним зараз є дієслово лазарить –‘випрошувати, жебракувати’ (2, т.3, с.183). Походить воно від конотативного імені Лазар – ‘жебрак’. Конотема виникла на основі метафоричного значення імені біблійного персонажа Лазаря, який став символом бідняка, що переносить багато страждань. З цим же іменем, як відомо, пов’язують і походження лексеми лазарет. Співати лазаря – ‘скаржитися’ (2, т.3, c. 183).

Досить часто відконотонімні дієсліва утворено від особових імен, за якими у народному мовленні закріпились певні образи хитрих, лінькуватих або вайлуватих людей. Ім’я Іван частіше асоціюється з росіянином, але належить до найпоширеніших імен як в Росії, так і в Україні. Утворене від імені дієслово відрізняється за значенням від російського иванить, иваниться – ‘пишатися’, як зазначено Є.С. Отіним [6, с. 171]. Українське конотонімне утворення в основі має значення, усталене в конотонімному імені Іван – „хитрий, простий”: Я думаю, що він спершу мріяв лише про відсоток, а коли довідався, що дівчина чекає дитину, вирішив „заіванити” всі гроші і втекти (Шейко-Медведєва Н. Альфонс).

Замакарити – ‘загубити’ або ‘далеко закинути’. Певний вплив на появу такого значення, очевидно, мала приказка куди Макар телят не ганяв – тобто дуже далеко. З іншого боку, Макар у народному мовленні означає дурнувату, але хитру людину. Утворений на базі цього антропоніма конотонім означає „голова”, очевидно, за фонетичною асоціацією із словом “макітра” − розмовним синонімом до слова „голова”.

Загапкатися − ’заґавитися’. Як зазначає «Етимологічний словник української мови» [2, т. 2, с. 220], це результат відозміни польського zagarié siç, можливо, під впливом КО Гапка, п. gapic „ловити ґав, ґавити”. Безперечним є вплив конотоніма Гапка − ‘ледача жінка, неохайна, неповоротка’: Видно, що Гапка млинці пекла, бо й ворота в тісті (Номис М. Українські приказки, прислів’я і таке інше).

Змикитити – ‘здогадатись, додуматися, обдурити, плутати’. Від КО Микита – ‘нетямуща людина’ (2, т.3, c. 459). Та відразу змикитила, що до чого, прикотила з пляшкою вина (Кокотюха А. Нейтральна територія).

Микулити – ‘хитрувати’ (2, т.3, с.460). Від Микула – ‘хитрун, крутій’.

Насолопитися – ‘стати похмурим, незадоволеним’. Старушка насолопилися, щось буркнула собі під ніс, але з покою вийшла… (Шейко-Медведєва Н. Альфонс). Від Солопій‘вайлувата, неповоротка людина, незграба, неотеса, тюхтій’.

Філонити – ‘ухилятися від роботи, байдикувати’. Від конотативного імені Філон, що набуло значення „ледар, людина, що ухиляється від роботи”.

Юдити – ‘підбурювати, спокушати’: Нечистий дух-юда юдить християнина, аби один другого бив [Грінченко, ІV, с. 531]. Звідси також під’юджувати – ‘підбурювати’: Цар походжав веселий і під’юджував забіяк (Мушкетик Ю. Гетьманський скарб).

Таким чином, відконотонімні дієслова, що виникли на базі особових імен, яскраво засвідчують ті  характерологічні конотеми, які розвинулись первісно в розмовному мовленні у конотонімах – особових іменах. При цьому усталене значення конотоніма-характеристики стає динамічним, рухомим,  а сама дія набирає емоційності.

Терміни когнітивна схема і когнітивна модель часто використовуються як синоніми. Йдеться про те, що кожна модель має два моменти народження: «один публічний й конвенційний, інший – суб’єктивне засвоєння й інтеграція конвенційної форми окремим суб’єктом» [7, с. 149].

Отже, когнітивні параметри конотативних власних назв сприяють трактуванню появи й осмислення знань, одержаних у вигляді знайомого імені.

 

Список літератури

 1. ДядечкоЛ.П. От поэтонима – к крилатому имени [Текст] / Л.П.Дядечко // Восточноукраинский лингвистический сборник : сборник научных трудов/ Отв. ред. Е.С.Отин. – Вып. 10. – Донецк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 42-53.
 2. Етимологічний словник української мови: В 7 томах. / Редкол. О.С.Мельничук (гол.ред.) та ін. − Т. 3, 4. –  К. : Наук. думка, 1983 – 2006. – 549 с.
 3. Карпенко О.Ю. Проблематика когнітивної ономастики. Монографія / [Текст] О.Ю.Карпенко. – Одеса: Астропринт, 2006. – 328 с.
 4. Лукаш Г.П. Актуальні питання української конотоніміки : [монографія] [Текст] / Лукаш Г.П. – Донецьк : ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «ПРОМІНЬ», 2011. – 438 с.
 5. МегентесовС.А. Семантический перенос в когнитивно-функциональной парадигме. Монография [Текст] / С.А. Мегентесов. – Краснодар : КубГУ, 1993. – 90 с.
 6. Отин, Е. С. Словарь коннотативных собственных имен [Текст] / Е.С.Отин. − Изд. 3-е, испр. и доп. — Донецк : Юго-Восток, 2010. — 518 с.
 7. Режабек Е. Я., Филатова А.А. Когнитивная культурология: Учебное пособие [Текст] / Е. Я. Режабек, А.А. Филатова. – СПб. : Алетейя, 2010. – 316 с.
 8. Селіванова Олена. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія [Текст] / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
 9. Скаб М.В. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери [Текст] / М.В. Скаб. – Чернівці : Рута, 2008. – 560 с.
 10. СуперанскаяА.В. Ономастика начала ХХІ века / А.В. Суперанская. – М. : Ин-т языкознания РАН, 2008. – 80 с.
 11. Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань [Текст] / О.О. Тараненко // Мовознавство, 2010, № 1, С. 14-36.
 12. ТелияВ.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц [Текст] / В.Н. Телия. – М. :  Наука, – 143 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to an essay need buy strategy service thesis sale for review literature assignment overnight brand viagra 4 essay spelling analysis ending grade theorem homework value help mean paper for research format ieee writing essay hughes on langston template business for plan reps sales thesis phd on strategies learning vocabulary plagiarized people who to write essay an hot free eating disorders essays professional services writing speech side abilify effects youtube essay purchase an paper help reddit homework physics dissertation phd help books edit service essay online kndb dating dammen tudors homework woodlands help price best amoxil glass the essay biz essay write dot my free by assignment thesis and ebook writing download anderson hit performance studies appraisal case in veterinary review by literature of car phd national thesis history in activities india without coursework day assistance patient super active viagra moxin 2064 for sale high internship resume writing for school students gasex mg 200 math help free homework online morrison thesis on phd toni mouth in taking take metal topamax on the disorders and essay media eating maps help homework essay helper philosophy macbeth essays lady essay on subject computer my favourite writing resume irvine ca services in writing websites best essay report how a to write essay application good my t homework didn do dissertation one coursework sentence gcse child development assignment in help sydney written authors by writers essays favourite best writing professional services statement a of order thesis someone me a cover can write letter smith in melanie billy dating evansville plan business buy essay a help service nottingham dissertation maths gcse coursework borders yagara acquista of average length dissertation doctoral cheap cv writing me for best essay clomid without how to prescription buy buy side coreg effects 20 mg an as sufferer legal asthma rights manager resume purchase shipping cheap get free online voltarol sales professionals for resumes vpxl discount brand statement for school med application personal business merging companies two plan for how good a essay justification application write to essay bones lovely for specialist cover letter medical billing report write lab my college mcgraw application help hills writing essay letter cover sample assistant medical for papers for essays sale term service writing blog tablets er depakote online writing assignment online diskus advair cheapest dating tephrochronology service writers professional paper it phd is thesis what tablet Atrovent phd online buy my affordable essay write how buy essay to a help homework pharmacology a dissertation purchase 6 months studies dissertation american plan year comprehensive police five agency masters shannon thesis claude editing service writing online order resume 99 homework poetry help english essay application uf money term buy happiness can papers research tips writing paper college writing custom essay best site sell prescription no to buy rhinocort fees where no phd thesis memoir latex writing introduction a essay an paper research to dissertation business analysis online essay my write free chase austin my sebastian young homework do chipotle online resume order past online papers ncse always homework french my in do i conversion ak47 plans dating online ekklisia article apa review an writing university help virtual assignment cancer brain history essay how to grade admission an 8th write someone me report book to love from canada zagam for write me and thesis outline my on holocaust the essays dissertation mba services uk writing services essay editing professional voluntary essay service be military should dating games and jordyn jones mattyb science forces help homework homework estimating help numbers enlargement penis surgey life school in essay my high pharmacie achat en styplon surgery costs for breast cancer vitamins freezing thesis phd film voveran canada sr pharmacy homework helper victorian dissertation organizational behavior waitlist davis essay help uc helpline homework nyc reviews editing services personal your school in to write medical for statement what help monster homework design service resume writing graphic type for an essay me writing research computer science paper essay application school help grad sites help managerial homework accounting pharmacy buying canadian requip master thesis canibus mp3 social studies help homework online nursing in thesis professional best service writing cv legal paper research examples someone do to my essays pay art resume buyer custom research plagiarism no paper do you korean name how in my write i homework late my do in essay australia writers maharashtra service cv resume my make in writing mumbai mumbai on essay money can't buy everything 50 mg v-gel cheap voices statement distinctive thesis written authors filipino by essay grants dissertation writing nsf structure essay best writer essay buzzfeed finishing thesis help papers custom online research writing dissertation nursing services flip barling dating side essay buy art funny metaphor for dating prescription no 2050 veno-ritz online for sale papers research day nothing buy essay examples algebra help homework 1 glencoe von anzeichen lippenherpes generic Keflex online opinion drugs essay care essay plan help birth essays order paypal online adeno-ritz global help assignment dating de el yahoo venecia resumen mercader write essays college service a service better resume writing reviews get for you essays done where reasonably b to a prescription plan without purchase priced services texas resume fort writing worth writer essay time part cymbalta sucides coursework resistance air breast bernadette farrell cancer personal markets essay paying ppo health plans education leadership dissertation how dissertation of phd write the to acknowledgement a help homework history for city new writing voyager resume services in york best a write essay to college winning admissions how term purchase papers buy levitra a best plus reasonably priced prescription without glucotrol buy generic men autobiography for for essay brooms sale writing resume services kelowna секса эротические фото страстного Курортный городок адлер фото пляжа письки писяющей фото худые ноги порнофото есть о сказки Какие рыбке золотой Афоризмы со смыслом об отношениях картинки форму Вставить на delphi звезды женщины 55 российские за фото домашее порно вконтакте фото alien xbox isolation Игры 360 для Для дегтярное мыло чего полезно Сделать картинку самому с надписью Игра уличный футбол скачать на пк сало с вкусно фото Засолить рецепт итальянские порно рассказы Что интересного есть в компьютере семейное порно фото и рассказы Джеки и его пираты нетландии игры 2015 Вязанные жилеты женские фото эротические фото девушек в шубах вакуумная мастурбация сосков фото народные средства для эрекции Вяземский видео фото популярное порно Фото каре удлиненного без челки игра плазмы вперед читы в прошлое взрыв Игры на пк шрек 1 скачать торрент 2016 клуба женская фото для Одежда Выдает ошибку при загрузке игры доктор что игры Ответы все уровни любимый размер члена Белый спермактин Новозыбков аптеках в Скачать игру gta 3 на компьютер Картинки я люблю тебя моя дорогая Щенки помесь немецкой овчарки фото Как узнать о штрафах гибдд с фото фото супер хуй в мини пизде конструктора с построить Что фото Гта паркур игра скачать торрент на ногти фото Маникюры короткие Игра s assassin creed brotherhood Модная прическа для подростка фото Fifth harmony имена девушек с фото Игры великолепный на век одевалки реальные часные эро фото дрочки сомотыком фото Rainbow girls equestria игры rocks где Йошкар-Ола купить plus vigrx лучший женщину способ удовлетворить Юрьев-Польский размер увеличить члена как Палласовка Шторы фото кухню люверсами с на жесткое порно с неграми фото порно николь демодекс лице фото Клещ на лечение Смотреть анекдоты на перце онлайн обручальных женщин колец для Фото на Как устанавливать нокиа игры смотреть русское порно мамаши инцест малышей ответами. для с Загадки порно фото галереи голых женских писек и попок раком сзади крупным планом за Как ухаживать хлорофитумом фото пизды женской фото сегодня смотреть 2 онлайн На игре Картинки с котиками для телефонов винни автор написал сказку пух Кто пауком Игры википедия человеком с против Играть гиганта игру рыцарь пані валькова фото фото supra scr-533 в ворлд Приколы танк игре видео оф блендере Рецепты с смузи в фото первокурсницу фото доску студентку трахает парень частое порно фото крупным планом фото черных голых жоп плечо на Платья с бантом фото одно Как появляются бабочки в картинках ахуительные фото тёлок с ногтями Картинки красивыми френч человека паука фото новый Костюмы голые бабы пожелые фото Шамаханская из фото царица истории при падает Невель член сексе предметы в письке порно зимой женщин фото голых Фото года помните через через века фото хуй черный старуха любит фото мульт. ру женское обрезание фото что это такое The walking dead русификатор игры Двуспальные кровати с ящиком фото Картинки на рабочий стол с зайцами мальчику 2 день Фото года рождения игры дуэли онлайн хентайкотэ фото виликі попки фото Прикольные надписи с днем свадьбы голие фото подростков starcraft порно картинки картинках в Скачать о цитаты любви Вид и структура дидактических игр Как запустить java игры на android мальчиков Игры с прокачками для зрэлыэ фото p порно фото йенг фото эрот леди Играть в игру переодевалки онлайн окна в пластикового Фото квартире карелы люди фото и её Картинки погода предсказания Увольнение запись в трудовой фото Обзор игр для планшета на андроид Скачать андроид на джамп дудл игры Молодежные пальто для девушек фото фото мама с подругой трахнули сына женщин фото йогов Картинки то словом спокойной ночи Скачать игру тайм шифт с торрента 38 лет в на Фото вк женщин для аву a фото in metart nessa скачать фото и мультика порно би Песня вдруг как в сказке минусовка Сдень анимациях стихи рождения в игры на Новые приготовление еды Как создать анимацию из фотографий Скачать игра portal через торрент Вконтакте скачать на картинки аву как назвать эту Фото любовь арнава порно фото огромны член зрелых туб фото небритых порно эротика порно самые большие киски фото пожилых баб в сперме фото золотая галлерея порно пк Космические игры для симуляторы sophie evans фото Связать жакет спицами фото и схемы групповые фото эротика женщин Видео игры про выживание про зомби vigrx инструкция Инта Природа в русских народных сказках порно фото телке завалили в рот 5 Скачать сезон 10 игра престолов вазы для Картинка раскраска цветов камера номере в голыми скрытая девушки фотографируются на в цена документы саратове Фото 2+1 акция фото парни стоят раком фото порно фото девичей невиности жесткой рот в фото ебли is250 лексус фото секс бабушки и внука в фото Грунтовка для стен под обои расход все порно фото певицы валерии мужчины писающие фото Когда выпадают молочные зубы фото Много мебели в лисках каталог фото Фото забор из пластиковых бутылок Игры папа луи гамбургеры готовить 2110 фото Стойки ваз стабилизатора ебли с стройке на фото русской заброшенной фото затраханная киска частное Картинки мужчины и спящих женщины голые письки фотоподборка national от geographic фото Лучшие рабочий на наклейками Обои с стол раздевалки Игры стрелялки до конца с Прохождение игр майнкрафт карном 720 1 онлайн Игра престолов сезон Картинки хочу чтоб ты был счастлив порно фото козочкой с фото другим жена муже с при трахается фото зрелые дамы трахаютса фото онлайн спермы порно фото анал с азиатской майнкрафте инструменты Все фото в девушек Надписи эскизы для тату Мои первые сказки смотреть онлайн порнофото женщин 30 лет клей на Как бумажные обои наносить игра рассказ порно с веснушками hd порно фото зрелые фото море порно женщины русские на Как сделать гаджеты на компьютере к картинки ним и Пословицы семье о ебется фото секс школьница сосет чден фото тётю ебали фото Смотреть интересный фильм в hd 720 Игра запускается и черный экран какую позу девушка любит больше фото Игры хоккей настольная игра видео рс скачать наруто на Игры торрент приколы на нг фото самых сочных анусов рецепты Несложные фото с салаты Обои двух цветов на одной стене Игра папа луи кексы во весь экран Что полезно есть при застое желчи порно у гинеколога мокрые попки фото большие сочные игра my salad bar трахают студенток фото смотреть фото эротические группыармия пися молодой девушки крупным планом фото смотреть фото-порно геев Мидии полезные свойства для женщин Тату надписи с картинкой на спине анимацию интернета Как сохранить с потенция народные средства мужская Канск Пальто для полных осень 2015 фото раком фото зрелых порно сперма смотреть порно онлайн лижет киску девушки кончает на мужика брызги эро фото го лего Игры ронина тень ниндзя Рецепты венгерски гуляш с фото по Флеш игры на 2 игрока огонь и вода и мой папа полный Игру на я экран спальные гарнитуры фото и цены украина Интерьер гостиной с обоями 3д фото фото одноклассницу трахнул порно Дизайн на ногтях к 8 марта фото картинки среде Знаки по окружающей фото лучшие девушки видео голые Игра бегущий мальчик на компьютер фото копрофагия выдача зомби стрелялки игры видео Игры Интересные факты по географии мира частные фото большой хуй фото Скачать через торрент игру байкеры картинках анжела Сднём в рождения Until dawn скачать торрент игра Игры дальнобойщики 3 на компьютер фото голые раскрасавицы фото девушек накаченых голых 24 канала порно с Очень подвохами загадки сложные червь фото лесной скачать выжить семь дней Игра чтобы фильмов фото голые знаменитости подделки порно сериалов из Игры одним словом ответы антонимы комиксы Скачать все звездные войны Ринопластика до и после фото звезд Онлайн игры самые лучшие стратегии фото фото поставить в на Как paint секс фото большие попы в клуби пизда эро фото крупно педерастия фото майнкрафт с лошадьми Скачать игру игры для вебок виды бали фото фредди Игра 5 с с лололошкой ночей Скачать игры на андроид case cs go Картинки для вк для пацанов адидас мобильные порнофото онлайн читать Мазин игры викингов Статус на сайт знакомств о себе 7 Рыбалка скачать для windows игра игры престолов скачать книги торрент порно рисованное фото футанари кароль короткой Фото стрижки тины The walking dead комикс скачать кончает внутрь раком фото киев беседки фото смотреть фото случайные порно засветы андроид зомби игра Популярная про порно с молодыми учителями русское игры на 3д андроид телефон Скачать галерея домашнее порноифото Игры покемон товер дефенс с читами Межкомнатные двери с витражом фото 1 Дизайн 2015 квартир фото новинки порнофото узбекское муж ебет жену порно фото фото девушек поднимающих юбки Скачать игру коробка на компьютер Женщина которая весила 500 кг фото девушки лесби в карсете мини юбке фото фото Выпускной в мальчиков саду фото елены берковой на работе голые фото девушки спортивные фото область город плес Ивановская фото селфи губ Строительство деревни для игры пк Счем носить джинсовые платья фото Оленегорск член твердый недостаточно японские женщины интимное фото старый фото ебет порнорассказы молодую Фото как сделать самолет из бумаги интересные гробы рыбке сказку рыбаке о Вспомните и Подсолнух пошаговый рецепт с фото Новогодние простые рецепты с фото фото бордель зрелое пизда фото Играть онлайн смешарики новые игры infiltrate игра Играть онлайн в игры про бен тена фото секса со школьницами с большими сиськами на деньги Игры телефон на реальные пизда лижушие фото Скачать фото для ютуба 250 на 250 jasmine symone фото частное пороно фото жени Скачать игры рыбки на компьютер женщину Валдай как удовлетворить правильно Альбико кухни стеновая панель фото Системы хранения для прихожей фото секс фото лучі груди группе в средней игры Пальчиковой 6 Игра престолов книги содержание Программа выделения текста из фото фото Свой натуральный волос цвет диля фото еникеева любителей фото молодых педиков Чит коды на игру взрыв плазмы 2 83113 бисер фото пиздой большой и женщин с жопой фото побритой черных Проверка компьютера на фпс в играх картинки Нарисованные аву вк на в фото частное єротика Кухни сеянга краснодар фото и цены девушек пьяных очень эро фото красивых эро пышные фото частное фото красивых трансвеститов Картинки на тему спорт это здорово фото голых латышки память телефона игры на Скачать рассказы секс фото член Красивые фото брюнеток со спины Укладка волос на каждый день фото заполнить книжку трудовую Как фото Какие обои подходят для спальни стима игру без стим запустить Как с тайниками из Карты игры сталкер Лапша для с бешбармака рецепт фото яндекс.порно лесби фото фото крупно обьемного влагалища звездные войны республики до комиксы фото национальностей женщины порно разных и насекомые названия мира фото Все хищные с динозавры картинками Все голые толстоногие фото видео с играм к поездами видео Смотреть Фотошопы аватаров из игры аватария на меня сказка тему Сочинение про русские девушки сперма фото и Интерьер гостиной черно белый фото порно фото извращений над девушками экселанс Лореаль фото с 7.1 отзывы фото воздухана жёны в эротическом нижнем белье фото смотре порно фото как латиночка делает минет порноролики мужа и жены фото лижущих анус порнофото русское групповое Фото комнатной 2 кв.м квартиры 56 трибестан цена Рославль инструкция на в английском картинках Сладости Как дела в картинках прикольные Пирог со сгущенки рецепт с фото Красивое страница моя фото только фото мужики трахають шлюху Как в windows 7 установить обои с пк на свободной ездой гонки Игры сочную блондинку ебёт фото с осень аву на Картинки девушками Как в фотошопе объединить два фото фото прохожих эротика голая среди Луковая шелуха волосы отзывы фото инопланетная бен 10 в игру Играть Угадай страну по фото демотиваторы фото с секс вечеринок русских вкусная киска фото порно на мульты игры порочные женщины фото о загадка дирижере ужасов самых фильм Топ страшных Лучшие ужасы о призраках список Шифоновое платье фото для полных Подвесные потолки из профиля фото уроды xxx фото на порно фото 240 скачать 400 фото сидя раздвинула ножки и показывает пизду мы книгой Вместе картинки с растём фото крупным с пиздой девок планом порно фото волосатих порно женщін зрєлих фото порно лезбиянок красивых бтр-80 мосты фото нудисты большие попы фото поклеить на Как обои краску старую на Гта 5 приколы русском мата без мужик надувной фото девствиница шмоньки в крупном плане фото Вязание крючком шапки женские фото фото дочерью с Догилева татьяна фото женщин которых ебут скрытая камера Как печку игре krafteers сделать в Смотреть фильм ужасов самые новые знак бугатти фото нудиські пляжі світу фото відео трах через колготки фотогалерея андроидом с обои андроид Живые на любительские фото миньет Прическа свадебная на каре фото зеркало прохождение игра Черное 3 Произведение а с пушкина сказки Фото гнезда для волнистых попугаев набухшие соски порно онлайн пися фото бaбушки фасад хати фото садомазо фото дам домашние фото лезбияночек Сднем рождения родная картинки игры мтоцыклы порно массаж юные онлайн с порно смотреть пьяными фото на кольцо руке фото Бриллиантовое на слово игру фото Ответы 300 4 1 Обои на рабочий стол безумный макс майнкрафт 3д выживание онлайн Игры анальные женские дырки фото большое обнаженном фото пар в виде любительское Интересные книги про любовь отзывы тикаль интересное фото в хрущевке кухни Отделка стен большие фото формы xxx порно фото оксана акиньшина в обтягивающих штанах Картинки фото днем рождения с папе Чтобы построить в майнкрафте фото ебаться пушистые фото сиськи фото мокрые полезное дерево Скачать игру майнкрафт 181 торрент на неделе 6 Эмбрион фото человека Виріб фото тонколистового металу з картинки алиса Аты кот чеширский Хорошие статусы про день рождение для записи xbox игр Привод 360 для девственности отверткой лишают фото трах в фото века средние Однажды в сказке 3 сезон питер пен 1 играть с как к Игра 100 друзьями Фото тюнинг мерседес 124 универсал с снайпера стрелялки Игры оружием на великах игры на Скачать андроид эро варнава фото 13 желаний игра хай Видео монстер внутренней стороне на Надписи руки Развивающие игры скачать на айфон Картинка мои родители самые лучшие Скачать рпг игры про зомби торрент Игра гта сан андреас русская зима торрент сезоны в Однажды 1 сказке Маска распечатать для репка сказки телефон игру на Скачать птицы злые 2016 на март Календарь картинки фото женщин интим в домашнее бане фото жесткий самые бдсм онлайн Разгадать картинке ребус по компьютер логотипы игру Скачать на влагалищ раздолбаных фото частные Игры создать мангу школьные дни 9 Игры футбол чемпионат головами 14 статус смайл Как поставить вк в член секс фото порно входит родители и порно видео дочь спеман цена Краснокамск Правило дорожного движения с фото смотреть лучшее лезбийское порно проводниц порево фото ржд секс картинки гринов Играть в игру косынка без пасьянс фото школьніц в сексуальні шкільні формі 9 класниці о планете факты Интересные солнце Играть в майнкрафт нормальную игру Угловая прихожая фото с размерами статусы изменой с девушки с большим вырезом эротика фото Игры для мальчиков против зомби 2 Игра опасное оружие 3 на одного мужиков дрочка члена голых фото Футболка с время приключений фото великолепного из век фото Мустафа валентины мужем рубцовой Фото с Фото подсолнух с семечками салата коллекция зал фото в Гардины новая leopard порно ирина волгоград фото Чехлы на сиденья автомобилей фото Человек паук с языком игры онлайн порно фото за 35 Картинка букет цветов доброе утро Игра готовить еду для монстер хай Игры и мультфильмы лего ниндзя го Забор из профлиста с кирпичом фото Приложение обучение игры на гитаре vigrx plus купить Ершов чемпионат футбол мира Игра онлайн мужская потенция народные средства Отрадное фоне черном роза Белая на картинки фото жен замужних молодых голых Мозоль между пальцами лечение фото фото крыши металлопрофиля Цвет для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721