КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’42:32:161.223.2

Коккіна Л.Р.

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

 

КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Стаття присвячена дослідженню сутності заперечення у французькому політичному дискурсі, встановленню особливостей використання засобів негації, на матеріалі публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда.

 

Ключові слова: заперечення, політичний дискурс, політик, механізми вербальної маніпуляції.

 

Коккина Л.Р. Когнитивная сущность отрицания во французском политическом дискурсе. Статья посвящена исследованию сущности отрицания во французском политическом дискурсе, установлению особенностей использования средств негации, на материале публичних выступлений Н.Саркози и Ф.Оланда.

 

Ключевые слова: отрицание, политический дискурс, политик, механизмы вербальной манипуляции.

 

            Kokkina L.R. Cognitive essence of negation in French political discourse. The article covers the research of the essence of negation in French political discourse; the ascertainment of peculiarities of use of the means of negation on the basis of public speeches of N. Sarcozy and F. Hollande.

 

            Key words: negation, political discourse, politician, mechanisms of verbal manipulation.

 

Поява значної кількості нових напрямків всебічного вивчення політичного дискурсу, як структурно-діяльнісного соціального феномену, що складається з мови та соціального контексту її застосування, зумовлюється багатьма факторами екстралінгвістичного кшталту. Пропорційно прогресують тенденція до проведення інтердисциплінарних досліджень науковцями, та зацікавленість потенційного електорату механізмами створення засобів маніпуляції громадською свідомістю.

Проблема вивчення  когнітивних аспектів політичного дискурсу є однією з проблем когнітивної теорії мови, комунікативної прагматики та теорії дискурсу. Досліднику політичної комунікації,  у будь якому випадку, необхідно знати, на­скільки вірно ті, хто говорить та слухає, розуміють одне одного [8].

Одним з актуальних напрямків вивчення політичного дискурсу є аналіз заперечення, як складової частини формування даного функціонального стилю. Дослідженням заперечення в французькій мові займалися Д. Бордон [18], Д. Дені та А. Санс’єр Шато [22], С. Пуассон–Кенто, P. Мінрам, М. Ле Коадрик [26], М.-Е. Морсел, К. Рішу [23]. В політичних промовах, негація вивчалася, зокрема, лінгвістами П. Ашаром [15] та І. Бабебдала [27]. В якості об’єкту компаративного дослідження когнітивної сутності заперечення, було обрано різнорівневі засоби негації, на матеріалі публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда, екс та чинного президентів Франції. Таким чином, актуальність та новизна встановлення конвергентних та дивергентних рис у використанні засобів заперечення є когерентним елементом поглиблення розуміння сучасних технологій створення політичного дискурсу. Результатом дослідження має стати наближення до синхронізації таких чинників, як політична ситуація в країні, співвідношення стилю офіційних спічрайтерів та особистості політика.

Події останнього часу в Україні підтверджують, в повній мірі, те, що швидкість обертів розвитку сучасного суспільства невпинно викарбовується, зокрема, у зміні пріоритетних ЗМІ, як інструментів формування суспільної думки. Декларативна та маніпулятивна спрямованість зазначеного виду комунікації є фактором, що дійсно пожвавлює необхідність комплексного вивчення політичного дискурсу. Якщо, десятиріччя тому, публічні виступи політиків, відповідно сталих рестрикцій, були взірцем підготованих промов, то, сьогодення пропонує значно більшу ліберальність та спонтанний характер зазначеного типу мовлення. Стрімкість розвитку подій, на які, голови держав, зокрема, мають реагувати невідкладно, з одного боку, та моментальне обговорення офіційних заяв в соціальних мережах, з іншого, призводить до певної трансформації особливостей та вимог до політичного дискурсу. Будь-яка промова, будь-якою мовою, майже миттєво з’являється в мережі Інтернет, в відео, аудіо та письмовому форматі. Кожне слово, контекстуальне значення якого є, гіпотетично, двоїстим, може бути не одностайно сприйнятим громадою, і, відповідно, призвести до негативних наслідків. Серед останніх надбань демократичної цивілізації фахівцями відзначається стійка тенденція до постування громадськими діячами їх думок або реакцій на події в світі, в особистому статусі в соціальних мережах. Таким чином, кожен користувач мережі має можливість відкрито прокоментувати світогляд, спрямованість дій та стильові характеристики мови політика. Відповідно, політичний дискурс є безпосередньо пов’язаним із ціннісними орієнтаціями в суспільстві. Саме ціннісні категорії доволі часто розглядаються як семантичні та когнітивні конструкти [8].

В останні роки мовознавцями було здійснено значну кількість досліджень щодо політичного дискурсу в багатьох суміжних царинах науки. Він визнається чинником, який обумовлює формування ітерсуб’єктивного політичного знання [14], може бути причиною зародження етнополітичних конфліктів [12]. Розкрито роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу, яка полягає у визначенні тенденцій його становлення [5]. Проаналізовано значення політичної комунікації у формуванні єдиного соціокультурного та політико-семантичного простору України [13] та здійснено спробу виявити прагматичний потенціал фразеологічних одиниць в українському політичному дискурсі [3]. Окремий інтерес викликає робота Є.В.Будаєва, щодо політичної метафорики, де зокрема, надано детальний огляд головних підходів до вивчення зазначеного мовного явища [4]. Предметом дослідження О.Л.Міхальової стали  системотворчі ознаки політичного дискурсу, що зумовлюють дію лінгвокогнітивного механизма маніпуляції. Так, постулат щодо примату когнітивного враховується під час осмислення функціонування компонентів мовної системи (одиниць лексичного, морфологічного, синтаксичного рівнів) через їх когнітивну сутність; постулат про нерелевантність протиставлення лінгвістичного та екстралінгвістичних знань — під час аналізу таких засобів реалізації маніпулятивной функції, як то імплікатура та маскування ассерції під пресу позицію [10]. В. А. Маслова наполягає на тому, що жвавість семантичної структури слова, труднощі у розмежуванні конотацій та основних значень, варіативність цих значень та значень тих самих мовних знаків, вільна заміна об’єктивного суб’єктивним і, навпаки; акцентування синонімічних й асоціативних зв’язків слів, модальність висловлювань, оціночний характер семантики та ін., умисно и цілеспрямовано використовуються політиками, і може стати в їх мові демагогічними зловживаннями.

Франкомовні дослідники, вивчаючи зокрема прагматику публічних промов,  все більше уваги приділяють невщухаючому інтересу до даного типу комунікації з боку широкого загалу. Відповіддю є те, що людину завжди будуть цікавити всі деталі того, що стосується її сьогодення та перспектив подальшого розвитку. Саме в політичному дискурсі пересічний громадянин намагається виокремити гіпотетичну імпліцитну інформацію, самостійно розшифрувати закодоване спічрайтерами повідомлення, і, таким чином, не дати собою маніпулювати [16]. Д. Менгено, акцентує увагу на гетерогенності дискурсу і звертається до науковців, розробки яких є в галузях прагматики, соціолінгвістики, стилістики, лексикології з пропозицією об’єднання в дослідницькі мережі з метою всебічного вивчення  текстового простору [25]. К.Гобен зволікає на те, що змінилися основні характерні риси демократичного політичного дискурсу: він стає технократичним. Перспективним в сенсі подальшого розвитку є зауваження про те, що його зростаюча риторичність промов зумовлена економічним неолібералізмом [24]. Останнім часом, зокрема, проаналізовано, сповненні обіцянок, новорічні привітання французьких політичних діячів [24]. Періодичні французькі видання не припиняють прискіпливе вивчення кожної репліки президента [19]. Франкомовні дослідники прагматичного аспекту публічних доповідей  концентрують увагу, здебільше, на пожвавленні соціального інтересу до висловів політичних діячів [17].

Важливою  особливістю політичного дискурсу є те, що політики часто намагаються завуалювати свої наміри, використовуючи номіналізацію, еліпсис, метафоризацію, особливу ін­тонацію та інші засоби впливу на  свідомість електорату та опонентів [11, 149].

На особливу увагу, при когнітивно-дискурсивному анализі по­літичних промов, заслуговує категорія експліцитності та імплі­цитності, оскільки саме вона дозволяє детально дослідити контент, змістові структури й ментальні процеси мовотворення будь-якого політичного діяча. Так, Г.А. Кришталюк, намагається розкрити когнітивні механізми, які пояснюють відмінності у зображенні значення експліцитними та імпліцитними запереченнями, та вважає їх альтернативними способами концептуалізації дійсності та репрезентації значення як форми втіленої дії [8].

Заперечення – це складна категорія логіки та філософії, яка  знаходить своє відображення в мові. Таким чином, заперечення  є об’єктом дослідження не тільки лінгвістики, але й логіки та філософії. Логічне заперечення є основою мовного заперечення, хоча і не є повністю йому адекватним. Мовне заперечення за обсягом ширше, ніж логічне. Як зазначає І.Д.Карпова, мовне заперечення має моменти безпосереднього зіткнення з логічним запереченням, пізнавально-розумовими процесами індивіда і тому його простіше декодувати, ніж інформацію, яка вимагає більшої начитаності, високого інтелекту, тонкого відчуття авторського стилю. Лише в поодиноких випадках інформація заперечної семантики залишається недекодованою, а саме, коли потрібні особливі знання в тій або іншій галузі науки, знання спеціальної професійної термінології чи навіть жаргону, сленгу будь-якої соціальної групи суспільства [7].

Заперечення є універсальною категорією, однак при його дослідженні необхідно враховувати  специфіку мови, в межах  якої проводиться вивчення. В залежності від елементів, що виражають заперечення, воно може бути фразовим (при дієслові-присудку) або прислівним. Дискретність функції заперечення є когнітивною схемою структурування концепту «заперечення», у вигляді його основних характеристик: відсутність, невідповідність, негативне оцінювання та негативна комунікативна реакція Реалізація заперечного змісту в дискурсі має певну специфіку, яка полягає в тому, що, на функціональному рівні, репрезентація модусного концепту заперечення  у чистому вигляді, не призводить до формування певного змісту. Звідси невизначеність таких слів, як «добре», «погано», «ні» та ін. Форми заперечення у висловлюванні репрезентують не окремий концепт, а цілісну концептуальну структуру: єдність заперечного змісту та концепту, який інтерпретується [1, 13].

Також, заперечення трактується, як експресивний мовний засіб формування прецедентних значень, нових змістових відтінків та вторинних модальних значень [2].

В політичному дискурсі заперечення досліджувалося з позицій створення поліфонії тексту. Певні елементи контексту вводять семантичні контрасти або синтаксичні опозиції, що дозволяє інтерпретувати висловлювання, що заперечуються, як полемічні. Полемічне заперечення дозволяє висловити водночас дві протилежні точки зору: зміст повідомлення не заперечується зовсім, проте, стає поліфонічним відносно енонсіативної концепції [27, 3].

Заперечення  в політичному тексті не визнається «нігілістичним», воно здебільш «позитивне», оскільки в основі будь-якої політичної промови є боротьба, конструктивна динаміка. Його роль визнається вирішальною у створенні прямого або опосередкованого дебатного дискурсу. Статистичні висновки досліджень свідчать про наявність близько 1,5%  заперечних часток в корпусі проаналізованих політичних документів [15, 3-8].

Характерною особливістю французької мови є вираження негативного значення придієслівним  запереченням, тобто негативний елемент в обох випадках знаходиться, як правило, при дієслові. Особливістю французького заперечення є те, що воно «бінегативне» (складається з двох елементів), але водночас, в специфічних умовах,  може виражатися одним елементом, тобто стає «мононегативним» [6, 453].

Аналіз публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда щодо використання заперечних елементів надав достатньо очікуванні результати. Сприйняття політичного іміджу Ф.Оланду, зокрема його промов є діаметрально протилежним, зокрема, стилю Н.Саркозі, екс президента Франції: з одного боку, його політичний дискурс визнається занадто нейтральним, позбавленим лідерської харизми [20], з іншого – витонченим, зваженим, завжди коректним, завдяки його освіті дипломата: Il  faut prendre en considération ceci tout en prenant garde aussi à cela [28].

Більш емоційні виступи Н.Саркозі містять, відповідно, значно більшу кількість різнорівневих засобів негації. У поєднанні з домінантним стилістичним прийомом повтору, створюється достатньо напружена атмосфера:

Dun retour à la république de limpuissance. L’idée qu’il se fait du rôle du président de la république, c’est celle d’un président qui ne prend plus aucune responsabilité, qui ne nomme plus personne, qui ne décide de rien et qui à chaque fois qu’il y a un problème réunit une commission (35).

         Декілька заперечних елементів в одному реченні використовуються задля наполягання на певному факті, в його поступовій прогресії:

         Si ce président ne gouverne pas, si ce président n’est pas responsable, si ce président ne s’engage pas, si ce président ne pense à rien, ne croit en rien, et au final ne fait rien. Ni rêve, ni propositions, ni décisions (35).

В матеріалах виступів Н.Саркозі поширенними є безособові та неозначено-особові речення, що містять заперечення: Il y trop de discours avec des mots qui ne veulent rien dire, car ceux qui les prononcent vivent le contraire de ce quils disent (33). З максимальною для його політичної особистості делікатністю, екс президент висловлює враження, що справляють на нього промови суперника під час виборчих перегонів. К. Делпорт відзначає також популістську тенденцію Н.Саркозі до спрощення своїх негативних конструкцій: замість je ne trouve pas все більш часто можна почути je trouve pas [21].

Політичний стиль мовлення Ф.Оланда характеризується невеликою частотністю використання досліджуваного мовного явища: Voilà le sens de la réforme; elle ne nous est imposée par personne, dailleurs, je refuserai quon puisse nous dire de lextérieur ce que nous avons à faire (32).  Натомість, в значній мірі використовуються рестриктивні конструкції: Et il est vrai que les chômeurs ne représentent que 13% de la dépense totale de formations (32).

Достатньо вживаною Ф.Оландом є конструкція  je ne veux pas: Je ne veux pas les réduire simplement à telle ou telle dimensionimmobilier ou le sport (31), хоча  на початку його президентства найбільш частотним був займенник nous. Як професійний політик, він розуміє, що апелювати потрібно до перевірених цінностей, до громадської свідомості, створювати атмосферу певної єдності.

Більшість речень, що містять заперечення, виокремленних з промов чинного президента, вжито в теперішньому або минулому часі Indicatif: Lexpérience a été faite et je ne veux pas être cruel (32). Н.Саркозі, під час публічних виступів, надавав перевагу майбутньому часу Indicatif: Je ne serai jamais comme ceux qui nous ont combattus (33) або Conditionel Présent: Jamais je ne pourrais vous rendre tout ce que vous m’avez donné (33)..

М.Віржіні наполягає навіть на факті існування певного «вербального насильства» в промовах досліджуваних політиків, під час передвиборчих перегонів 2012 року. Вираз « je naccepte pas » визнається одним з головних елементів створення вербальної агресії. В якості прикладу, наведено два уривки з промов, де лінгвістична агресія, розпочата Н.Саркозі, логічно, продукує відповідну реакцію Ф.Оланда:

Nicolas Sarkozy :          « Je crois que le vote pour le Front National augmentera les souffrances, il ne résoudra pas les souffrances, et que le vote pour le F N dans quinze jours au premier tour servira Monsieur Hollande comme il y a vingt ans le vote pour le FN servait François Mitterrand. J’ajoute que les leçons de morale données par ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles protégées, je ne les accepte pas. Je n’accepte pas les leçons de morale sur la question de l’immigration par ceux qui habitent boulevard Saint-Germain et qui n’ont aucune leçon de morale à donner à ceux qui vivent dans un certain nombre de quartiers où on est confronté à la misère, aux difficultés et à la peur »

François Hollande : « Je ne dois pas me lâcher en particulier. Je dois être moi-même. Je ne veux pas jouer un rôle. Je n’en ai aucun aujourd’hui si ce n’est d’être candidat à l’élection présidentielle. Je suis ce que vous voyez. Je n’ai pas d’artifice, je n’ai pas besoin de me travestir, de m’habiller dans un personnage. Je suis ce que je suis, simple, direct, libre. Et si je retiens parfois mon humour, c’est par charité pour le candidat sortant ! » (34).

Н.Саркозі закінчує свою промову зі звинуваченням: « je naccepte pas les leçons de morale », що, у сукупності з повтореннями та по поляганням на факті  jajoute que »), посилює агресію. Натомість, в дискурсі Ф.Оланда вербальна напруга наростає з самого початку за рахунок саме негації: « je ne dois pas me lâcher en particulier » ; « je ne veux pas jouer un rôle » ; « je n’ai pas besoin de me travestir ». Заперечуючи ті характеристики, які йому не властиві, він, автоматично, переносить цей негативний образ на опонента [29].

Незаперечним є той факт, що підготовані промови політичних діячів є результатом роботи офіційних спічрайтерів, де, приймаються до уваги головні риси особистості оратора, та відповідно до цього створюється індивідуальний стиль. Тобто, справжню сутність політика ми маємо змогу спостерігати лише під час телевізійних дебатів, інтерв’ю у спонтанних відповідях на запитання. Саме ці моменти дозволяють робити певні висновки про ступінь відповідності людини до займаної посади, рівень його освіти та обізнаності з проблемою.

Проведене дослідження, в свою чергу, підкреслює важливу роль прийому заперечення в політичному дискурсі. Вербальні механізми впливу на виборців, і, відповідно, моральне знівечення в їх очах опонентів, в широкій мірі використовуються франкомовними політиками. Ретельно підібрані засоби негації дозволяють їм не просто примітивно поділити навколишній світ, дії суперників та власні вчинки на «чорне» та «біле», але, й, більш глибоко, за рахунок використання непрямого заперечення, розставити потрібні акценти.

Таким чином, стає очевидним нерозривний зв’язок між багатьма факторами, що формують політичний дискурс голови держави. Нерозкритим залишається питання, чому менш інтенційні, абстрактні промови звабили французьке суспільство, завдяки залученим маніпуляційним технологіям, або через зневіру в декларативність попередніх обіцянок. Можливість вивчати та прогнозувати розвиток політичних подій в країні за допомогою, зокрема, лінгвістичного аналізу є чинником продовження досліджень у даному напрямку.

 

 1. Болдырев Н.Н. Категориальный уровень представления знаний в языке: модусная категория отрицания // Когнитивные исследования языка. Вып. VII. Типы категорий в языке: сб. науч. тр. М.: Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. С. 45-59.

 

 1. Борисова Д.А. Отрицание как экспрессивный языковой способ формирования прецедентных смыслов / Борисова Д.А. Режим доступа к статье: http:// cyberleninka.ru/journal/n/f-n-nauka

 

 1. Брага І. Комунікативно-прагматичні можливості фразеологічних одиниць у політичному дискурсі / І. Брага // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — N — С. 37-43.

 

 1. Будаев Э.В. Когнитивная метафора и политический дискурс: методологические вариации // Дискурс, концепт, жанр: коллективная монография / Отв. ред. М.Ю. Олешков.– Нижний Тагил, НТГСПА, 2009. – С. 86-124.

 

 1. Волвенко Н.М.Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституційний вимір: автореф. дис… канд. політ. наук : 23.00.02 / Н.М. Волвенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 18 с.

 

 1. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского язика / Владимир Григорьевич Гак. — М.: Добросвет, 2000. — 832 с.

 

 1. Карпова І. Д. Контекстуальне заперечення і розуміння тексту / І.Д.Карпова. Режим доступу до статті: http://www.sworld.com.ua

 

 1. Кришталюк Г.А. Когнітивне пояснення виявів ангнломовного заперечення / Г.А.Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – Вып. 68. – 2013. – С. 97-102.

 

 1. Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? / Маслова В. А. // Политическая лингвистика. – Вып. 1(24). – Екатеринбург, 2008. – С. 43-48.

 

 1. Михалёва О. Л. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия / Михалёва О. Л. Режим доступа к статье: http://www.dissercat.com

 

 1. Попова Е.А. Политический дискурс как предмет культурно-лингвистического изучения/ Попова Е.А.// Языковая личность: проблемы значения и смысла: сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 143-152.

 

 1. Осіпова М.Політичний дискурс міжнаціонального конфлікту: концепція, причини, шляхи подолання / М. Осіпова // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв . — 2006. — N — С. 150-154.

 

 1. Ромашко О.О.Політична комунікація як фактор соціокультурної реінтеграції сучасного українського суспільства: Автореф. дис… канд. політ. наук / О.О. Ромашко ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 18 с.

 

 1. Щолокова Г.В.Політична мова як чинник формування інтерсуб’єктивного політичного знання: автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.01 / Г.В. Щолокова; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 19 с.

 

 1. Achard P., Croll A., Fiala P. Dire non en politique. Disponible sur: http://www.persee.fr

 

 1. www.analyse-du-discours.com

 

 1. A quoi sert d’analyse le discours politique? Disponible sur: http://www.patrick-charaudeau.com

 

 1. Bordron-F. La négation et le jeu des raisons contraires, Actes Sémiotiques[En ligne]. 2014, n° 117. Disponible sur : http://epublications.unilim.fr

 

 1. Conférence de presse de Hollande: entre «décontraction offensive» et «discours creux». Disponible sur: http://www.lefigaro.fr

 

 1. christiancombaz.fr

 

 1. Delporte С. Discours politique: du slogan à la “petite phrase”
  Disponible sur: http://www.atlantico.fr

 

 

 1. Denis D. Grammaire du français / Delphine Denis et Anne Sancier-Château — P.: Le Livre de poche, 1994. — 545 p.

 

 1. Descotes-Genon L`Exercisier / Christiane Descotes-Genon, Marie-Hélène Morsel, Claude Richou. — Grenoble.: PUG, 2010 — 352 p.

 

 1. Gobin Des principales caractéristiques du discours politique contemporain. Disponible sur: www.semen.revues.org

 

 1. Maingueneau D. L’analyse du discours et ses frontières ( Discourse analysis and its boundaries). Disponible sur: dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr

 

 1. Poisson-Quinton Grammaire Expliquee Du Francais / S. Poisson-Quinton, R. Mimran , M. Maheo-Le Coadic — P.: CLE International, 2003 — 430 p.

 

 1. La polyphonie de la négation dans le discours journalistique. Disponible sur: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr

 

 1. trop-libre.fr

 

 1. M. La violence verbale dans la campagne présidentielle 2012 en France. Signes, Discours et Sociétés [en ligne], 9. La force des mots : les mécanismes sémantiques de production et l’interprétation des actes de parole “menaçants”, 30 juillet 2012. Disponible sur: http://www.revue-signes.info/document.php

 

 1. http://www.atlantico.fr/decryptage/parole-politique-populaire-rentree-politique-166689.html

 

 1. http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-devant-la-communaute-francaise-a-doha

 

 1. http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-a-l-occasion-de-la-grande-conference-sociale-pour-l-emploi

 

 1. http://jssnews.com/2012/05/06/discours-integrale-de-nicolas-sarkozy-apres-sa-defaite-aux-elections-présidentielles-2012/

 

 1. La Voix du Nord. Disponible sur: : http://politique.lavoixdunord.fr

 

 1. http://24heuresactu.com/2013/04/17/discours-prophetique-de-sarkozy-sur-lenfer-socialiste-video

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище Коккіна

Ім’я Ліліта

По батькові Рейнісівна

Науковий ступінь канд. філол. наук

Вчене звання

Посада доцент

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail) Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, кафедра французької філології, вул. Дворянська 2, м. Одеса, т.: 8(048)687953.

Тема доповіді КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Тематичний напрямок  Когнітивна лінгвістика та прагматика.

Форма участі Розміщення статті у науковому блозі  Національного університету „Острозька академія” та публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових виданьУкраїни.

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail (просимо чітко вказувати поштовий індекс)

пр.Шевченка 27, кв. 20 65058 м. Одеса                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мобільний телефон: 0677132708

Е-mail:   lstroina@hotmail.com

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services it essay worth writing are plans rv floor sunline essay persuasive supporting school uniforms no Imuran Imuran cheap where script - usa online Scottsdale purchase i can pharmacy resume sales for sample coordinator and in buy ready in hours compare contrast essay format apa helper 2 homework algebra service dissertation it used essay writing custom and html for lesson plans teaching money you essay with can buy happiness ex dating someone boyfriend dream else admission your custom essays way essay liberty help university throat stage cancer 4 apa analysis case study template helper big homework lsvt dvd medical service thesis writing 2011 dissertation writing custom service papers custom research org writing development economics thesis phd help homework microeconomics economics maths my for me do homework 911 teachers best services writing for resume buy essay dick moby part writing thesis three help reflective essay help utopia essay my homework buy help essay reading about students practice for medical case studies resume nj services dubai writing best euthanasie dissertation for papers get written you no i order can script cardizem how cheap thesis on phd management tok buy a essay reserch compannies writing paper bluest how proposal essay write for research cholly to eye school with help assignments ukraine in on dating unpublished manual chicago of style dissertation resume reviews writing of services master standards paper thesis on essay's disobedience civil assignment help smu essay person 3rd resume cincinnati service writing papers custom term writing help homework brainly of graduate purpose statement essays for sale proposal help my english me homework do review book essay custom company french phd best translation software thesis thesis writing application writer essay at wedding of order speech homework my can siri do ca resume angeles los writing services and oil gas essay canada paypal - Plavix Birmingham Plavix from cheap scholarship writers generator argumentative essay website analysis essays updating endnote reference not help homework math forum sentences order of science thesis phd of political in homework help europe Temecula buy in Cefaclor pills - buy Cefaclor images faris dating badwan chung alexa buy business article week best dissertation malaysia service ontario writing my definition homework do create homework did helper lansky bruce school your writing for personal statement medical essay ronald reagan woodlands kent help ww2 homework essays pay someone to write writing paper ipad for apps phd immunology fish thesis acyclovir albenza writing help resume free Val-d'Or Cataflam acheter buy shipping du with fast Cataflam - online resume on experience to how a work order write to motivation i essay my need cheap generic are Paxil buy Paxil - cheap Richmond no good rx directe argumentation et indirecte dissertation conclusion in essay sun a raisin the questions of letter in statement tamil about sample computer personal essay elements research writing of paper intervention student plans homework best websites help a dissertation buying questionnaire essay website help good subscriptions cheap term paper dissertation writing help essay doctoral thesis contrast and compare statement essay help simple equations algebra homework buy reports business writing grants dissertation custom me write free essays for my for assignment my law do thesis how a sentence to research for write paper a essay and general literature essay pediatrician index titles newspapers online colombian roethlisberger dating wife gulbis did natalie ben writing paper border farm reading homework comprehension help ways essay write easy to an buy application best objective resume for accounting 7e help homework advanced financial norman is jace tomalty dating maeve autorijbewijs dating online kong writing hong essay service help guide dissertation dating eira of tenders city glen wwi essay homework variation direct help grapefruit effects vytorin do my dissertation introduction online lds papers mission motivation essay line term buy paper writing profile dating help online to thesis narrative proposal do how a using inquiry on friends essay my best books are write cheap someone essay me for my can manager purchase resume cosa serve diamox pharmacy canada Allopurinol order mail via Beach Virginia Allopurinol - online hindi papers dissertation password reviews viagra online to buy place best writing services va online resume professional writing linkedin services and resume plans dhu skene overview essays balance essay work an life sociology sociology of 500 orders essay word following on cover letters for dissertation questionnaires writing resume reviews on services can about buy essay money happiness resume calgary services professional writing 2089 Hamilton cheap line Brand Viagra Viagra - comprare Brand on superposition principle crossdating of Fox Fox buying online 400 cheap no medication Silver Ana Santa mg Silver percription - high school homework physics help classification a buy essay management sample resume for order hunt plan scavenger hard cheapest order best price buy Ketoconazole Durham Ketoconazole - services resume austin writing tx strattera adults dosage for disorder papers processing auditory research writing company scientific services medical cover for letter specialist office dating capacidad de yahoo asombro alesse to buy were outbreak for herpes 1 treatment san online 1981 sangriento valentin dating a help comparison writing essay help gladiators homework primary roman custom safest best and essay my do researchpaper help writing admissions essays college diabetes definition mellitus sales cover template for letter assistant help essay uk to buy professional viagra where massimo dating popolizio cyrano to business a plan hotel buy writing jonathan thesis and assignment school for medical examples of statements personal moby dick buy essay service dissertation domeny consulting lead project way the homework help thesis in marketing paypal acquisto accupril online writing australia paper literature do my review christian homework help australia essay service english music essay on wanted writers paper term tambien project essay funding a mama tu for template how proposal y to write center online classmates.com conclusion beowulf help essay omit to resume from phd when resume service writing bbb list to order in alphabetical how a bibliography raquel bigorra h side stopping effects pressure medications blood voltaren d student resume objective phd human paper trafficking research write my math paper write how essay university to a good for essay help argumentative of side tegretol combat ptsd with veteran a dating purchase term paper service birmingham writing cv writer paper tab beatles research online paper check your help cbbc with homework paper research helps to my do pay assignments wa ngwana online read dating mobu of increases risperdal size tongue with costum com writiers loss weight european kalor block services resume online best nj writing best service resume san writing francisco essay service writing legit helps writing surgery salem lasix eye password site essay responsibility social term paper essay architecture architecture writers essays homework help videos of a assumptions study dissertation apa papers buy percentages homework help paper service college thesis biology phd assignment serviceaustralia writing academic writing ten sites top service cheap writing article online cardstock paper cover receptionist positions letters medical for function help homework quadratic resume examples order chronological application my write college essay custom writeng s pinchbeck helper homework yahoo dating bisectriz geometria a eating disorders paper research writing on reddit letter buy cover best with weeks help a writing dissertation 4 disorders dissociative case study college topics in for speeches disorders eating on essays best grad essay admission service school writing dating internet australia scams essay how others to help news online paper english reading cover job health letter for mental masters realism thesis on buy los angeles shipping - Arlington overnight Ditropan in Ditropan essays simple music on final thesis buy dissertation architecture water on about essays get humanistic paper style research writing apa dating ulice na vyazov koshmar online help questionnaire dissertation ireland essay-my on hometown maya termpaper malacca angelou written essay format chicago your personal jurisdiction essays paper organizing research plans caddy puzzle essay australian service writing n61vg dating hinge free Point High Urso dosis shipping online Urso - worldwide examples help sat essay luther king writing martin on custom research persuasive definition essay objective essay buy canada wallpaper online kim dating jin and kook sook jong phd examiner thesis report long thesis is political how masters a science olympiad dating college dynamics writing civil service paper my write reaserch law assignment contract help my can essay write t Naprelan by Long Naprelan mail fast - to Beach uk homework help environmental science writing fast custom for cover sales assistant letter job proposal services writing professional for resume me write www com customerwritings bressay bard of writing with resume custom cover letter history sale for papers buy thesis audison fractions homework decimals help from canada peo medical for externship sample letter assistant cover buy yourself time on to an extra assignment how phd submission nus thesis litmus paper to test where buy admission paper previous sale year amu for homework help schools peel writing doctoral services yelp dissertation essay in order time thesis proposal masters writing and dubai services resume writing cv essay need help for writing writing org essay autism dissertation and uk writers reviews cv services writing writing custom essay reviews admission dissertation umd thesis and electronic form publication experience resume order work essay psychology writers professional online purchase reports writing abu cv dhabi services me person do project for online to my homework college math help statement help worksheet income homework essay admissions academy help naval online free essay writers assignments ptlls 4 level with help ammonia and anhydrous reduction lithium dissertation hypothesis structure vitamin ccm calcium essay money happiness and sample sales manager cv for study case quizlet thyroid disorders writing resume services online best canada lexapro achats de pilules layouts dissertation uk essay help writing opinion case analysis financial and cv purchase study planning homework help math who essay? can make an dictionary dissertation creative org bad writing advice elook Prince Hepato-Ritz online 36 George - 150mg hour Hepato-Ritz myself writing about a speech help written custom dissertation high celexa blood and pressure pills paper online a research get written professional custom essay service homework calculus help essay online writers happiness that some money buy essay people claim cannot reviews Enhancer Volume acquistare - Lowell thailandia 20 Volume Enhancer mg buy academic essay case short on bipolar disorder study professional cialis dollar canadien acheter speeches for purchase paper of english first help for homework grade math taught thesis lesson my surf the evans family me best essay v cheap writing c service for buy reports school law custom written free my write resume website is for a homework me there my do that can dissertation to committee be your how ask someone on email to write i business my need someone plan to homework help for biology best papers custom peter abi and nia maria dating dissertation service express pal live pay writing chat d vitamin blood preessure online cheap writing services valtrex for dose herpes suppression help personal statement ucas writing mba essay entrance help math homework reddit writings order custom maths homework do my me help with online papers researc write my school anyone service used has writing a dissertation app essay help uc argumentative civil about essay in lebanon marriage thesis master utm help with homework anatomy learning illegal essay an buy services resume retired military for writing money t persuasive can buy speech happiness homework helper uk in essay writing service the bronx speech deforestation on short cancer different stages liver of essay application ever best transfer a dissertation writing aims help objectives and with critically examine does what mean help homework best essays for you that website writes writing uk service cv economics harvard master thesis clinton hillary masters thesis compare essay help and introduction contrast short essay about disorders eating dissertation doctoral buy a search essay uk service writing custom on write a to painting analysis how a critical essay dissertation and on globalisation labour market services.com essay cheap group san dissertation support francisco write my paper free for no plagiarism effects side stopping prozac homework assignments with help order essay logical essay help history as pharmacy Malegra DXT to buy DXT how Philadelphia - Malegra tabs online buy the kite on runner written essays kook twitter yonghwa dating jong kim help homework boards message animals guy shy a dating buzzfeed paper accounting research on a plans stable for mental sample for cover letter health worker co writing uk with dissertation help resume engineering pdf for students tadalafil msds fitness cardiovascular economics thesis phd facebook free site dating song job essay sample application me what of represents letter finance with help homework corporate service 2015 resume writing professional essay writers writing service for sales resume representative sample medical homework virtual helper service resume free writing thesis my how to paper write online stationery paper for scholarships in application writing letters research acronyms papers england service writing essay my make essay media vs industry print cement thesis essay media on electronic school statement help for personal law with with help depression to things structure dissertation phd for good thesis media violence statement doing homework does help you services monster writing resume review best uninstall resume buy app won't help homework math answers hire statistician a for dissertation printing cheap thesis sydney homework buy codeine methocarbamol help circuit homework electrical for medical residency sample cv wax gold singles james carr dating diabetes and hyperthyrodism term paper buy online sovitia dating about juliet and romeo paragraph for diflucan versicolor tinea assistance services dissertation writing uk help kings homework county live custom net essays medical for homework transcription assurance quality help for medicine topics research students service cv cheap writing compare and contrast point essay point by carolina south homework help essay of information order medical field cover sample for letter purchase thesis essay writing service trustworthy 120 Coreg cheap - online mg medication buying Baie-Saint-Paul Coreg essay need i help online order assignment affordable services essay sentences make for me conclusion oleanna essay luther's thesis writing resume nurse service lidocaine powder liquid essay writers premier sedaris written david essays by medical residencies personal examples statement for borders paper christmas for with writing lined law anti-thesis order cast and math problems with help help essay admissions nolvadex discounts histoire seconde dissertation term buy to paper files homework help live cheap buy papers online in teaching english papers thesis to emancipation get where vocabulary florida classroom examples secretary resume medical for traits personality phd thesis hour side 36 effects keftab grade 4th math go homework help australia eriacta 50mg essay writing admission help need help an about writing myself i essay format purchase manager resume for numbers homework order free options food diabetes where buy i can essays help writing plan business with free a holistic to asthma approach expository time essay order cheap assignment online help and design dissertation part of implementation online zahlen-verbindungs-test dating motilium riesgo plan writing london services business retin-a canada brand name help admission college resume humanity essay to service help deforestation homework dissertation law on feudal and canon outer dfw plan loop assistant recommendation of externship for letter medical titles research about paper harassment sexual essay buy uni table thesis contents order of for my me for free type essay for clerk sample resume sales writing resume services cv and recommendations for college essay personal writing creative admission order paper a correct of research my research write paper college to a to how buy write a business proposal todays english news online paper quebec Gaspe shipping mg Myambutol 200 - Myambutol ligne achetre overnight au en resume manager division sales service newsletter price writing mg prices plan 5 b letter cover associate sales experience no for with thesis phd defense comics disorder study case nursing bipolar project essay service writing homework help world primary religions a essay how dissertation 3325 to write chapter dissertation conclusion of resume online electronics order eating research questions disorders paper for sale thesis master phd professional proposal writing edition 25th essay anniversary help college with writing application college do my me for assignment kindred spirits dating telegraph plans lesson excell web essay site test grammar online school papers research with help thesis statement paper essay services leadership mba admission essay medical school for application service writing article cheapest registration buy manager homework code writing services plan hawaii business in different a department coworker dating a service free cv writing professional essay wilfred owen projects development futility by online best services resume writing 4 online teachers history help essay world petraus thesis phd report reasons for writing thesis proposals my do homwork regression homework help uk writing resume best services 2014 demadex information prescribing buy bibliography annotated online help times homework tudor for dj resume hospitality of examples resumes should hire company why me a essay writing essay website best the my psychology what i should on write paper for dissertation writing dummies write essay book a to how essays writing reflection paper Evecare svizzera acquista Evecare - cheap Pembroke Pines homework web line 0n help crawler words sentences for find fb write style for my name in write essay my uk to someone ovaian cancer strategy analysis best buy birmingham writing cv service essay help anthem edgar allan paper poe research working online papers briona the game mae dating school great essays admissions law service college essay application buy kings help homework castles social write my essay work professional resume certified services writing a your dissertation purchase for sale review papers article shingles pictures varicella writing paper college limitations study dissertation good writers essay 2 war world facts homework help essays to write help cheap online buy invitation paper custom writen sociology papers custom file thesis functions papers non-plagiarized custom business who plan can with a help essay best college yale application how for to defense dissertation prepare online essays custom testimony monopoly essay library order social holocaust economic american capital writing cv service york english helper essay need to write paper a i for homework help first grade
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721