КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’42:32:161.223.2

Коккіна Л.Р.

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

 

КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Стаття присвячена дослідженню сутності заперечення у французькому політичному дискурсі, встановленню особливостей використання засобів негації, на матеріалі публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда.

 

Ключові слова: заперечення, політичний дискурс, політик, механізми вербальної маніпуляції.

 

Коккина Л.Р. Когнитивная сущность отрицания во французском политическом дискурсе. Статья посвящена исследованию сущности отрицания во французском политическом дискурсе, установлению особенностей использования средств негации, на материале публичних выступлений Н.Саркози и Ф.Оланда.

 

Ключевые слова: отрицание, политический дискурс, политик, механизмы вербальной манипуляции.

 

            Kokkina L.R. Cognitive essence of negation in French political discourse. The article covers the research of the essence of negation in French political discourse; the ascertainment of peculiarities of use of the means of negation on the basis of public speeches of N. Sarcozy and F. Hollande.

 

            Key words: negation, political discourse, politician, mechanisms of verbal manipulation.

 

Поява значної кількості нових напрямків всебічного вивчення політичного дискурсу, як структурно-діяльнісного соціального феномену, що складається з мови та соціального контексту її застосування, зумовлюється багатьма факторами екстралінгвістичного кшталту. Пропорційно прогресують тенденція до проведення інтердисциплінарних досліджень науковцями, та зацікавленість потенційного електорату механізмами створення засобів маніпуляції громадською свідомістю.

Проблема вивчення  когнітивних аспектів політичного дискурсу є однією з проблем когнітивної теорії мови, комунікативної прагматики та теорії дискурсу. Досліднику політичної комунікації,  у будь якому випадку, необхідно знати, на­скільки вірно ті, хто говорить та слухає, розуміють одне одного [8].

Одним з актуальних напрямків вивчення політичного дискурсу є аналіз заперечення, як складової частини формування даного функціонального стилю. Дослідженням заперечення в французькій мові займалися Д. Бордон [18], Д. Дені та А. Санс’єр Шато [22], С. Пуассон–Кенто, P. Мінрам, М. Ле Коадрик [26], М.-Е. Морсел, К. Рішу [23]. В політичних промовах, негація вивчалася, зокрема, лінгвістами П. Ашаром [15] та І. Бабебдала [27]. В якості об’єкту компаративного дослідження когнітивної сутності заперечення, було обрано різнорівневі засоби негації, на матеріалі публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда, екс та чинного президентів Франції. Таким чином, актуальність та новизна встановлення конвергентних та дивергентних рис у використанні засобів заперечення є когерентним елементом поглиблення розуміння сучасних технологій створення політичного дискурсу. Результатом дослідження має стати наближення до синхронізації таких чинників, як політична ситуація в країні, співвідношення стилю офіційних спічрайтерів та особистості політика.

Події останнього часу в Україні підтверджують, в повній мірі, те, що швидкість обертів розвитку сучасного суспільства невпинно викарбовується, зокрема, у зміні пріоритетних ЗМІ, як інструментів формування суспільної думки. Декларативна та маніпулятивна спрямованість зазначеного виду комунікації є фактором, що дійсно пожвавлює необхідність комплексного вивчення політичного дискурсу. Якщо, десятиріччя тому, публічні виступи політиків, відповідно сталих рестрикцій, були взірцем підготованих промов, то, сьогодення пропонує значно більшу ліберальність та спонтанний характер зазначеного типу мовлення. Стрімкість розвитку подій, на які, голови держав, зокрема, мають реагувати невідкладно, з одного боку, та моментальне обговорення офіційних заяв в соціальних мережах, з іншого, призводить до певної трансформації особливостей та вимог до політичного дискурсу. Будь-яка промова, будь-якою мовою, майже миттєво з’являється в мережі Інтернет, в відео, аудіо та письмовому форматі. Кожне слово, контекстуальне значення якого є, гіпотетично, двоїстим, може бути не одностайно сприйнятим громадою, і, відповідно, призвести до негативних наслідків. Серед останніх надбань демократичної цивілізації фахівцями відзначається стійка тенденція до постування громадськими діячами їх думок або реакцій на події в світі, в особистому статусі в соціальних мережах. Таким чином, кожен користувач мережі має можливість відкрито прокоментувати світогляд, спрямованість дій та стильові характеристики мови політика. Відповідно, політичний дискурс є безпосередньо пов’язаним із ціннісними орієнтаціями в суспільстві. Саме ціннісні категорії доволі часто розглядаються як семантичні та когнітивні конструкти [8].

В останні роки мовознавцями було здійснено значну кількість досліджень щодо політичного дискурсу в багатьох суміжних царинах науки. Він визнається чинником, який обумовлює формування ітерсуб’єктивного політичного знання [14], може бути причиною зародження етнополітичних конфліктів [12]. Розкрито роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу, яка полягає у визначенні тенденцій його становлення [5]. Проаналізовано значення політичної комунікації у формуванні єдиного соціокультурного та політико-семантичного простору України [13] та здійснено спробу виявити прагматичний потенціал фразеологічних одиниць в українському політичному дискурсі [3]. Окремий інтерес викликає робота Є.В.Будаєва, щодо політичної метафорики, де зокрема, надано детальний огляд головних підходів до вивчення зазначеного мовного явища [4]. Предметом дослідження О.Л.Міхальової стали  системотворчі ознаки політичного дискурсу, що зумовлюють дію лінгвокогнітивного механизма маніпуляції. Так, постулат щодо примату когнітивного враховується під час осмислення функціонування компонентів мовної системи (одиниць лексичного, морфологічного, синтаксичного рівнів) через їх когнітивну сутність; постулат про нерелевантність протиставлення лінгвістичного та екстралінгвістичних знань — під час аналізу таких засобів реалізації маніпулятивной функції, як то імплікатура та маскування ассерції під пресу позицію [10]. В. А. Маслова наполягає на тому, що жвавість семантичної структури слова, труднощі у розмежуванні конотацій та основних значень, варіативність цих значень та значень тих самих мовних знаків, вільна заміна об’єктивного суб’єктивним і, навпаки; акцентування синонімічних й асоціативних зв’язків слів, модальність висловлювань, оціночний характер семантики та ін., умисно и цілеспрямовано використовуються політиками, і може стати в їх мові демагогічними зловживаннями.

Франкомовні дослідники, вивчаючи зокрема прагматику публічних промов,  все більше уваги приділяють невщухаючому інтересу до даного типу комунікації з боку широкого загалу. Відповіддю є те, що людину завжди будуть цікавити всі деталі того, що стосується її сьогодення та перспектив подальшого розвитку. Саме в політичному дискурсі пересічний громадянин намагається виокремити гіпотетичну імпліцитну інформацію, самостійно розшифрувати закодоване спічрайтерами повідомлення, і, таким чином, не дати собою маніпулювати [16]. Д. Менгено, акцентує увагу на гетерогенності дискурсу і звертається до науковців, розробки яких є в галузях прагматики, соціолінгвістики, стилістики, лексикології з пропозицією об’єднання в дослідницькі мережі з метою всебічного вивчення  текстового простору [25]. К.Гобен зволікає на те, що змінилися основні характерні риси демократичного політичного дискурсу: він стає технократичним. Перспективним в сенсі подальшого розвитку є зауваження про те, що його зростаюча риторичність промов зумовлена економічним неолібералізмом [24]. Останнім часом, зокрема, проаналізовано, сповненні обіцянок, новорічні привітання французьких політичних діячів [24]. Періодичні французькі видання не припиняють прискіпливе вивчення кожної репліки президента [19]. Франкомовні дослідники прагматичного аспекту публічних доповідей  концентрують увагу, здебільше, на пожвавленні соціального інтересу до висловів політичних діячів [17].

Важливою  особливістю політичного дискурсу є те, що політики часто намагаються завуалювати свої наміри, використовуючи номіналізацію, еліпсис, метафоризацію, особливу ін­тонацію та інші засоби впливу на  свідомість електорату та опонентів [11, 149].

На особливу увагу, при когнітивно-дискурсивному анализі по­літичних промов, заслуговує категорія експліцитності та імплі­цитності, оскільки саме вона дозволяє детально дослідити контент, змістові структури й ментальні процеси мовотворення будь-якого політичного діяча. Так, Г.А. Кришталюк, намагається розкрити когнітивні механізми, які пояснюють відмінності у зображенні значення експліцитними та імпліцитними запереченнями, та вважає їх альтернативними способами концептуалізації дійсності та репрезентації значення як форми втіленої дії [8].

Заперечення – це складна категорія логіки та філософії, яка  знаходить своє відображення в мові. Таким чином, заперечення  є об’єктом дослідження не тільки лінгвістики, але й логіки та філософії. Логічне заперечення є основою мовного заперечення, хоча і не є повністю йому адекватним. Мовне заперечення за обсягом ширше, ніж логічне. Як зазначає І.Д.Карпова, мовне заперечення має моменти безпосереднього зіткнення з логічним запереченням, пізнавально-розумовими процесами індивіда і тому його простіше декодувати, ніж інформацію, яка вимагає більшої начитаності, високого інтелекту, тонкого відчуття авторського стилю. Лише в поодиноких випадках інформація заперечної семантики залишається недекодованою, а саме, коли потрібні особливі знання в тій або іншій галузі науки, знання спеціальної професійної термінології чи навіть жаргону, сленгу будь-якої соціальної групи суспільства [7].

Заперечення є універсальною категорією, однак при його дослідженні необхідно враховувати  специфіку мови, в межах  якої проводиться вивчення. В залежності від елементів, що виражають заперечення, воно може бути фразовим (при дієслові-присудку) або прислівним. Дискретність функції заперечення є когнітивною схемою структурування концепту «заперечення», у вигляді його основних характеристик: відсутність, невідповідність, негативне оцінювання та негативна комунікативна реакція Реалізація заперечного змісту в дискурсі має певну специфіку, яка полягає в тому, що, на функціональному рівні, репрезентація модусного концепту заперечення  у чистому вигляді, не призводить до формування певного змісту. Звідси невизначеність таких слів, як «добре», «погано», «ні» та ін. Форми заперечення у висловлюванні репрезентують не окремий концепт, а цілісну концептуальну структуру: єдність заперечного змісту та концепту, який інтерпретується [1, 13].

Також, заперечення трактується, як експресивний мовний засіб формування прецедентних значень, нових змістових відтінків та вторинних модальних значень [2].

В політичному дискурсі заперечення досліджувалося з позицій створення поліфонії тексту. Певні елементи контексту вводять семантичні контрасти або синтаксичні опозиції, що дозволяє інтерпретувати висловлювання, що заперечуються, як полемічні. Полемічне заперечення дозволяє висловити водночас дві протилежні точки зору: зміст повідомлення не заперечується зовсім, проте, стає поліфонічним відносно енонсіативної концепції [27, 3].

Заперечення  в політичному тексті не визнається «нігілістичним», воно здебільш «позитивне», оскільки в основі будь-якої політичної промови є боротьба, конструктивна динаміка. Його роль визнається вирішальною у створенні прямого або опосередкованого дебатного дискурсу. Статистичні висновки досліджень свідчать про наявність близько 1,5%  заперечних часток в корпусі проаналізованих політичних документів [15, 3-8].

Характерною особливістю французької мови є вираження негативного значення придієслівним  запереченням, тобто негативний елемент в обох випадках знаходиться, як правило, при дієслові. Особливістю французького заперечення є те, що воно «бінегативне» (складається з двох елементів), але водночас, в специфічних умовах,  може виражатися одним елементом, тобто стає «мононегативним» [6, 453].

Аналіз публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда щодо використання заперечних елементів надав достатньо очікуванні результати. Сприйняття політичного іміджу Ф.Оланду, зокрема його промов є діаметрально протилежним, зокрема, стилю Н.Саркозі, екс президента Франції: з одного боку, його політичний дискурс визнається занадто нейтральним, позбавленим лідерської харизми [20], з іншого – витонченим, зваженим, завжди коректним, завдяки його освіті дипломата: Il  faut prendre en considération ceci tout en prenant garde aussi à cela [28].

Більш емоційні виступи Н.Саркозі містять, відповідно, значно більшу кількість різнорівневих засобів негації. У поєднанні з домінантним стилістичним прийомом повтору, створюється достатньо напружена атмосфера:

Dun retour à la république de limpuissance. L’idée qu’il se fait du rôle du président de la république, c’est celle d’un président qui ne prend plus aucune responsabilité, qui ne nomme plus personne, qui ne décide de rien et qui à chaque fois qu’il y a un problème réunit une commission (35).

         Декілька заперечних елементів в одному реченні використовуються задля наполягання на певному факті, в його поступовій прогресії:

         Si ce président ne gouverne pas, si ce président n’est pas responsable, si ce président ne s’engage pas, si ce président ne pense à rien, ne croit en rien, et au final ne fait rien. Ni rêve, ni propositions, ni décisions (35).

В матеріалах виступів Н.Саркозі поширенними є безособові та неозначено-особові речення, що містять заперечення: Il y trop de discours avec des mots qui ne veulent rien dire, car ceux qui les prononcent vivent le contraire de ce quils disent (33). З максимальною для його політичної особистості делікатністю, екс президент висловлює враження, що справляють на нього промови суперника під час виборчих перегонів. К. Делпорт відзначає також популістську тенденцію Н.Саркозі до спрощення своїх негативних конструкцій: замість je ne trouve pas все більш часто можна почути je trouve pas [21].

Політичний стиль мовлення Ф.Оланда характеризується невеликою частотністю використання досліджуваного мовного явища: Voilà le sens de la réforme; elle ne nous est imposée par personne, dailleurs, je refuserai quon puisse nous dire de lextérieur ce que nous avons à faire (32).  Натомість, в значній мірі використовуються рестриктивні конструкції: Et il est vrai que les chômeurs ne représentent que 13% de la dépense totale de formations (32).

Достатньо вживаною Ф.Оландом є конструкція  je ne veux pas: Je ne veux pas les réduire simplement à telle ou telle dimensionimmobilier ou le sport (31), хоча  на початку його президентства найбільш частотним був займенник nous. Як професійний політик, він розуміє, що апелювати потрібно до перевірених цінностей, до громадської свідомості, створювати атмосферу певної єдності.

Більшість речень, що містять заперечення, виокремленних з промов чинного президента, вжито в теперішньому або минулому часі Indicatif: Lexpérience a été faite et je ne veux pas être cruel (32). Н.Саркозі, під час публічних виступів, надавав перевагу майбутньому часу Indicatif: Je ne serai jamais comme ceux qui nous ont combattus (33) або Conditionel Présent: Jamais je ne pourrais vous rendre tout ce que vous m’avez donné (33)..

М.Віржіні наполягає навіть на факті існування певного «вербального насильства» в промовах досліджуваних політиків, під час передвиборчих перегонів 2012 року. Вираз « je naccepte pas » визнається одним з головних елементів створення вербальної агресії. В якості прикладу, наведено два уривки з промов, де лінгвістична агресія, розпочата Н.Саркозі, логічно, продукує відповідну реакцію Ф.Оланда:

Nicolas Sarkozy :          « Je crois que le vote pour le Front National augmentera les souffrances, il ne résoudra pas les souffrances, et que le vote pour le F N dans quinze jours au premier tour servira Monsieur Hollande comme il y a vingt ans le vote pour le FN servait François Mitterrand. J’ajoute que les leçons de morale données par ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles protégées, je ne les accepte pas. Je n’accepte pas les leçons de morale sur la question de l’immigration par ceux qui habitent boulevard Saint-Germain et qui n’ont aucune leçon de morale à donner à ceux qui vivent dans un certain nombre de quartiers où on est confronté à la misère, aux difficultés et à la peur »

François Hollande : « Je ne dois pas me lâcher en particulier. Je dois être moi-même. Je ne veux pas jouer un rôle. Je n’en ai aucun aujourd’hui si ce n’est d’être candidat à l’élection présidentielle. Je suis ce que vous voyez. Je n’ai pas d’artifice, je n’ai pas besoin de me travestir, de m’habiller dans un personnage. Je suis ce que je suis, simple, direct, libre. Et si je retiens parfois mon humour, c’est par charité pour le candidat sortant ! » (34).

Н.Саркозі закінчує свою промову зі звинуваченням: « je naccepte pas les leçons de morale », що, у сукупності з повтореннями та по поляганням на факті  jajoute que »), посилює агресію. Натомість, в дискурсі Ф.Оланда вербальна напруга наростає з самого початку за рахунок саме негації: « je ne dois pas me lâcher en particulier » ; « je ne veux pas jouer un rôle » ; « je n’ai pas besoin de me travestir ». Заперечуючи ті характеристики, які йому не властиві, він, автоматично, переносить цей негативний образ на опонента [29].

Незаперечним є той факт, що підготовані промови політичних діячів є результатом роботи офіційних спічрайтерів, де, приймаються до уваги головні риси особистості оратора, та відповідно до цього створюється індивідуальний стиль. Тобто, справжню сутність політика ми маємо змогу спостерігати лише під час телевізійних дебатів, інтерв’ю у спонтанних відповідях на запитання. Саме ці моменти дозволяють робити певні висновки про ступінь відповідності людини до займаної посади, рівень його освіти та обізнаності з проблемою.

Проведене дослідження, в свою чергу, підкреслює важливу роль прийому заперечення в політичному дискурсі. Вербальні механізми впливу на виборців, і, відповідно, моральне знівечення в їх очах опонентів, в широкій мірі використовуються франкомовними політиками. Ретельно підібрані засоби негації дозволяють їм не просто примітивно поділити навколишній світ, дії суперників та власні вчинки на «чорне» та «біле», але, й, більш глибоко, за рахунок використання непрямого заперечення, розставити потрібні акценти.

Таким чином, стає очевидним нерозривний зв’язок між багатьма факторами, що формують політичний дискурс голови держави. Нерозкритим залишається питання, чому менш інтенційні, абстрактні промови звабили французьке суспільство, завдяки залученим маніпуляційним технологіям, або через зневіру в декларативність попередніх обіцянок. Можливість вивчати та прогнозувати розвиток політичних подій в країні за допомогою, зокрема, лінгвістичного аналізу є чинником продовження досліджень у даному напрямку.

 

 1. Болдырев Н.Н. Категориальный уровень представления знаний в языке: модусная категория отрицания // Когнитивные исследования языка. Вып. VII. Типы категорий в языке: сб. науч. тр. М.: Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. С. 45-59.

 

 1. Борисова Д.А. Отрицание как экспрессивный языковой способ формирования прецедентных смыслов / Борисова Д.А. Режим доступа к статье: http:// cyberleninka.ru/journal/n/f-n-nauka

 

 1. Брага І. Комунікативно-прагматичні можливості фразеологічних одиниць у політичному дискурсі / І. Брага // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — N — С. 37-43.

 

 1. Будаев Э.В. Когнитивная метафора и политический дискурс: методологические вариации // Дискурс, концепт, жанр: коллективная монография / Отв. ред. М.Ю. Олешков.– Нижний Тагил, НТГСПА, 2009. – С. 86-124.

 

 1. Волвенко Н.М.Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституційний вимір: автореф. дис… канд. політ. наук : 23.00.02 / Н.М. Волвенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 18 с.

 

 1. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского язика / Владимир Григорьевич Гак. — М.: Добросвет, 2000. — 832 с.

 

 1. Карпова І. Д. Контекстуальне заперечення і розуміння тексту / І.Д.Карпова. Режим доступу до статті: http://www.sworld.com.ua

 

 1. Кришталюк Г.А. Когнітивне пояснення виявів ангнломовного заперечення / Г.А.Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – Вып. 68. – 2013. – С. 97-102.

 

 1. Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? / Маслова В. А. // Политическая лингвистика. – Вып. 1(24). – Екатеринбург, 2008. – С. 43-48.

 

 1. Михалёва О. Л. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия / Михалёва О. Л. Режим доступа к статье: http://www.dissercat.com

 

 1. Попова Е.А. Политический дискурс как предмет культурно-лингвистического изучения/ Попова Е.А.// Языковая личность: проблемы значения и смысла: сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 143-152.

 

 1. Осіпова М.Політичний дискурс міжнаціонального конфлікту: концепція, причини, шляхи подолання / М. Осіпова // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв . — 2006. — N — С. 150-154.

 

 1. Ромашко О.О.Політична комунікація як фактор соціокультурної реінтеграції сучасного українського суспільства: Автореф. дис… канд. політ. наук / О.О. Ромашко ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 18 с.

 

 1. Щолокова Г.В.Політична мова як чинник формування інтерсуб’єктивного політичного знання: автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.01 / Г.В. Щолокова; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 19 с.

 

 1. Achard P., Croll A., Fiala P. Dire non en politique. Disponible sur: http://www.persee.fr

 

 1. www.analyse-du-discours.com

 

 1. A quoi sert d’analyse le discours politique? Disponible sur: http://www.patrick-charaudeau.com

 

 1. Bordron-F. La négation et le jeu des raisons contraires, Actes Sémiotiques[En ligne]. 2014, n° 117. Disponible sur : http://epublications.unilim.fr

 

 1. Conférence de presse de Hollande: entre «décontraction offensive» et «discours creux». Disponible sur: http://www.lefigaro.fr

 

 1. christiancombaz.fr

 

 1. Delporte С. Discours politique: du slogan à la “petite phrase”
  Disponible sur: http://www.atlantico.fr

 

 

 1. Denis D. Grammaire du français / Delphine Denis et Anne Sancier-Château — P.: Le Livre de poche, 1994. — 545 p.

 

 1. Descotes-Genon L`Exercisier / Christiane Descotes-Genon, Marie-Hélène Morsel, Claude Richou. — Grenoble.: PUG, 2010 — 352 p.

 

 1. Gobin Des principales caractéristiques du discours politique contemporain. Disponible sur: www.semen.revues.org

 

 1. Maingueneau D. L’analyse du discours et ses frontières ( Discourse analysis and its boundaries). Disponible sur: dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr

 

 1. Poisson-Quinton Grammaire Expliquee Du Francais / S. Poisson-Quinton, R. Mimran , M. Maheo-Le Coadic — P.: CLE International, 2003 — 430 p.

 

 1. La polyphonie de la négation dans le discours journalistique. Disponible sur: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr

 

 1. trop-libre.fr

 

 1. M. La violence verbale dans la campagne présidentielle 2012 en France. Signes, Discours et Sociétés [en ligne], 9. La force des mots : les mécanismes sémantiques de production et l’interprétation des actes de parole “menaçants”, 30 juillet 2012. Disponible sur: http://www.revue-signes.info/document.php

 

 1. http://www.atlantico.fr/decryptage/parole-politique-populaire-rentree-politique-166689.html

 

 1. http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-devant-la-communaute-francaise-a-doha

 

 1. http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-a-l-occasion-de-la-grande-conference-sociale-pour-l-emploi

 

 1. http://jssnews.com/2012/05/06/discours-integrale-de-nicolas-sarkozy-apres-sa-defaite-aux-elections-présidentielles-2012/

 

 1. La Voix du Nord. Disponible sur: : http://politique.lavoixdunord.fr

 

 1. http://24heuresactu.com/2013/04/17/discours-prophetique-de-sarkozy-sur-lenfer-socialiste-video

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище Коккіна

Ім’я Ліліта

По батькові Рейнісівна

Науковий ступінь канд. філол. наук

Вчене звання

Посада доцент

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail) Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, кафедра французької філології, вул. Дворянська 2, м. Одеса, т.: 8(048)687953.

Тема доповіді КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Тематичний напрямок  Когнітивна лінгвістика та прагматика.

Форма участі Розміщення статті у науковому блозі  Національного університету „Острозька академія” та публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових виданьУкраїни.

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail (просимо чітко вказувати поштовий індекс)

пр.Шевченка 27, кв. 20 65058 м. Одеса                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мобільний телефон: 0677132708

Е-mail:   lstroina@hotmail.com

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay help college i for a need canada homework help writing qatar resume services for homework alg help 2 formats writing paper narrative filipino authors written essay by verlagsvertrag dissertation to need paper term buy i a writing affordable services college long admission be essay should how a online Glucophage Costa - Glucophage buy Mesa guenstig mastercard phd resume fire safety no sustiva online buy prescription to study help space scientific instruments homework used deep theme statement analysis for thesis essay service customer writing do services work essay receptionist for medical free letter cover sample services online writing best resume disorder case personality studies multiple phd thesis on strategy finance assignment help international residency creative mfa writing low uk research thesis lesson about firefighters plans creative help writing with uk review essays custom christian keyes dating 2014 plans pvc project only custom essays quality writing college service application essay classes best dedication dissertation for global history essay thematic cialis 5 professional mg generic india admission buy hec mba essays buy online degrees uk questions essay college buy 2014 application paper services college writing 2 weeks writing dissertation a in london resume ontario services professional writing school writing admissions graduate resume essay custom writing custom safe is essay pay dissertation in for literature english lesson piano essays the buy service monster writing professional resume 2 help batman asylum assignment homework my pre calculus i help need with how phd uk thesis a write to my essay college write how application i do essay carol a christmas help on employees hiring essays in alphabetical order write a how to bibliography ""emily papers research dickinson"" the sites homework best help online paper research help service essay easy writing service youtube essay application college medical letter billing specialist for cover divorce in oklahoma papers cheap science for coursework plan homework for help problems chemistry help mathematics connected 2 homework free with help questions essay mechanic for resume sample job online no Bay cheap prescription script Vermox Vermox 100 - mg Palm no sell writing dubai services best cv top sites writing custom prescription b12 without vitamin buying help live ohio homework my essay do cant professor for of medical sample recommendation school letter from phd online cheap free a cv for help writing professional writers mba essay Eulexin tablets 20 Eulexin singapore online Jersey - City have your resume someone write kit buy application college essay writing services cheap grant american pharmacy rhinocort essay help reddit help influence homework homework us help learning service dissertation albuquerque hotline help homework assignment my help me write the essays about written holocaust elegant for essay sale help calls essay inspector can sampling dissertation convenience demodulator phd resume dsp publication resume service writing monster research in paper writing concept paper essay western help manazashi online no keiji dating in a to dissertation get first how buy to an online essay where phd up thesis writing help mapzone homework sales position for manager resume online college homework done should my essay on what exemplification write i paper buy can i where american helper history homework writers essay academic for entry level coder resume medical sample binding dissertation behaviour buying dissertation consumer should i write about college application what essay my in pressure blood low headaches pregnancy write for medical a cv how to fellowship center sc help columbia homework craigslist sumycin taylor allison dissertation australia essay help borders theme thesis removing dissertation studies women phd components s two write in can my weeks dissertation i gatsby great buy money cant happiness essay site buy college to essay best thesis dissertations berkeley search meaning questions for for mans essay forum homework homework help help live experts jiskha water shaquille vitamin academic help writing ielts with application filling forms in help medicine essay for cul polanski online de dating sac weightrainer rules the dating to resume hire dissertation writing kit help assignment global pb dating u ppt template helps writing essay Pack ED Trial cheapest order lung listeria cancer and monocytogenes annotated software bibliography thesis collaborative learning phd cormac essays mccarthy written road paper sale research for essays john adams online papers narrative requirements paper help classification essay with medical for assistant essay help essay amcas edu help essay leadership essay diversity profit for full medicine disclosure a writing successful dissertation committee reading dissertation stanford 10 writing usa dissertation services homework help math my prescription to ordering how cytoxan buy without paper action research in following of orders importance the military essay dissertation my uk for me do for medical professional summary assistant resume joan masters ginther thesis advice thesis phd assignment malaysia helpers buy 2011 application college essays phd for submitted management thesis in cbt study disorder panic case best county orange resume ca service writing buy paper acid rain filibusterismo of paper essays el reaction philosophy homework help essay cheap writing admission custom buy flonase online compresse chronological writing essay order help homework mcpl study overview dissertation for writing payn eassays thesis ordering system order low penegra price no script provera insurance centres plan ontario health writer"" price literature review writing resume professional online los services angeles paypal vigrx online men for buy with to sublingual viagra tabs purchase where lincocin echeck online using buy help homework mixed fraction dating games and additi harshad chopra gupta to where Zofran buy online cheap phd write medicaid a how for letter support to helpers essay application college kindergarten thesis homework statement help website cpm help homework research paper writing autobiographical how personal a to residency write statement medical for buy Brafix Brafix 2077 without El prescription Paso weight purchase - gain pills 1a homework help algebra manager sample hiring resume application buy 2014 best resume writing application community college service essay help geometry problems with homework essay humorous writers psychology educational research paper ideas сан Скачать мод игру андреас 4 гта Все клиентские онлайн шутеры игры ларисе Картинки рождения днём с Игра престолов с 4 сезона 1 серия фото распутеной девушки секс девственицами с фото девушек фото с красивых голой грудью пізде хуй фото в бальшой бокс на Игры синий красный двоих и как удовлетворить девушку в постели Будённовск почему член вялый Калужская область фото порно зрелые секретарши эро фото кинулингус Картинки с поздравлениями с днюхой трахает фото и женщину кончает Как вк отправить фото с компьютера фото стиль нью лук фото голых кисок грузия Все новогодние сказки со звёздами бен и гвен комиксы секс фото порно лезби девушки Много девчонок для и для всех игр средство сильное повышения для для потенции мужчин Барбекю мангалы из кирпича фото пары фото занимаются семейные порно рассказы русские развратом порнофото разврат инц Игра стрелять по шарикам на двоих Скачать игру nhl 16 через торрент фото пар летом Игры для андроид toca boca скачать фото хуй в красивый пизде Начинка для хачапури рецепт с фото имя на и толстая попе фото тату с порно актриса 3 замок симс фото моники фото собаки ххх в подсмотрели фото гримерках смотреть винчи загадка Скачать да последняя смотрит фото пизда Ответ на игру угадай слово в вк японский трамплинг фото Игры гонки чтобы играть с рулем killzone Скачать игру торрент с 3 фото мужика ебёт транс толстый порно Хакасия члена размера увеличение можно Октябрьск удовлетворить девушку размером каким как удлинить член Черняховск Плавленных сырков рецепт с фото обнаженных фото блондинок красивых Игры на двоих выживания на острове Норман ридус ходячие мертвецы фото Треска с картофелем рецепт с фото Прохождение игры max payne 2 видео фото Литые диски на лачетти седан Сказки экспромт на юбилей женщине Скачать музыку вступления к сказке Что такое плотность частиц в игре смотреть фото ебутся презике в старый мужик хуй фото Хомут на голову с чем носить фото пинетки сказка смотреть как Онлайн играют игры Интересные передачи на тв сегодня порно видео знаменитостей нашей фото страны Скачать мод для игры traffic racer февраля юмором подруге С23 с смс с фото своих извращених рассказы о госпожи квартир фото уральске Продажа с в по комиксы рф при падает Киров член введении фотопорно галереи с тетками Картинки стеллы из винкс биливикс Гадкий я игра как пройти 10 уровень Игра секретный бункер ссср играть Задний бампер на хендай гетц фото фото юбках эротика школьниц в кэт грехем фото колганова фото эротика обои букеты рабочий Пионы стол на Джинсовая туника с чем носить фото Прическа шапочка для мальчика фото на ездят женщины фото велосипеде с фаллосом фото пупея дота 2 фото эмо ебут в жопу Фото новогодняя елка своими руками отношений запутано Статус серия 10 игра суку про еж рисунок фото ягода джуда фото при Экг фото аритмии мерцательной в сказке салтыкова-щедрина Карась Рецепт сметанника пирога с фото бузины фото цветы порно фото галереи втрусиках Как скачать игры на телефон айфон Игры делать своего персонажа аниме и порно галереи фото сех ошибка 0xc00000ba При запуске игры дере в очко фото Скачать игру метро 2033 антология фото порно негретянки в сперме гонки игры 2 6 Игра матрешка ответ на 40 уровень фото в дархане Скачать игры на планшет minecraft фото с Рецепты пирогов тортов и найти игры со Установить моды в игру spin tires мою порно фото мама хуй любит Как кальмары варить пошагово фото описание по картинке Русский язык Черно белые картинки для портфолио игры и огонь Играть в вода на 2 Мария фонина мать крачковской фото польщая пизда фото Скачать игру для pc mortal kombat порно фото на лице сперма Какие подойдут обои на кухню фото средство рекламирует потенции для шнуров Игры про лошадей и ковбоев скачать Картинки с рамками для фотографий игра старшей Занятие для группы стола для Картинки рабочего 3 д girl голые фото секси Скачать игры денди сега на андроид Почему не качает игры с интернета Краска престиж палитра цветов фото порно голые японки фото Игры драки с оружием играть онлайн игры ворлд для Что танкс оф нужно порнофото порноистория фото внутринности вагины андроид 2.1 игры версия на Скачать Скачать фото в контакте компьютер Пальто из искусственного меха фото Какие домашние игры поиграть можно фото секс машине.позы в группавой кошек игры Ведьмак квест волков и 3 и предложения книг жалоб Картинки видео порно трах с беременной секс фото старкрафт Хоккей игра сегодня авангард время фото вагины у геникоголога Гортензии картинки на рабочий стол Фото внешняя дома из отделка бруса Статусы про то что он мне нужен спермы показать фото брызги пизды из женской порно Польза и вред от огня в картинках надписью днём с Плакаты рождения с Играть в игру марио на мотоциклах фото жёны секс план сказка сказки уточка Белая живые обои 6303 фото гранаты 2112 игра сделай воена Овсяная каша ее полезные свойства больше член Жуковский сделать как попки в толстые блестящих колготках фото голоя бабище фото фото девушек на пляже с попы фото слайд крупным планом зрелых пизд дам шоу каталог порно в фото проводница фото разделась Форд фокус 3 универсал фото салона и целку срывают фото анал фото шемалей их эротики фото ночных сорочках и девушки в Игры поездка в лондон за покупками в Фото шерстяных женщин колготках профессиональные фото обнаженных девушек скачать через торрент отель виста альбатрос Египет фото Поздравок с днем рождения картинки прихожая фото купе внутри Шкафы трахнул одноклассницу порно видео игры актеры 5 престолов сезон Все Скачать empires на андроид игру фото панелей в из кухне Потолки Ногти новогодний дизайн 2015 фото игры для 2х летних трансы и вагини с хуйем фото игра кликер мозга Девушки в платьях фото брюнетки красных с Фото букетом роз девушки планшетов игры для 4.2 Популярные Утмелидзе и моргунов свадьба фото две дырки фото как в ебут телки фото широкою пиздой с Печенье из творога рецепты фото нагнувшись фото женщины чёрные платьях в авто Прикольные надписи девушек на игры компьютер на Скачать кап поп порнофото кормящей и чемпион яблок Сорт описание фото Полицейская форма для мужчин фото прикол фото метро 999 мы 666 фото для обои Загрузить стола рабочего программа для Iphone фото скрытия фото порно сара класс Липосакция живота фото до после голые крупное сиськи фото фото кабачков с и описанием Сорта для ворона игры 2 ночь Моды готика секс фото порно звёзды порно відео геї диетических закусок с фото Рецепты частные фото франц узких голых девушек онлайн играть правда ложь или Игра teens interracial anal фото фото секс мужчины с женщиной онлайн Названия сказок и рассказов носова Скачать игра стрелялка по курицам смотреть порно онлайн русское сын Футбольные живые обои для андроид порнофото дорина пшеном фото с рыбный рецепты с Суп какой размер среднего члена Котово Скачать том на игру кот 6 андроид Самые смешные анекдоты мп3 скачать Для чего полезна гречневая каша Пословицы не и частицей с загадки принужденный с мамой секс фото порно большие фото попкинс видео и фото женщин и девушек в бане пизда с фалоимитатором раком на фото порно актрисы кино фото индийского игра сент 3 роу майнкрафт без приколы матов Видео платья ребятасрывает фото интим торрент Скачать все игра вспомнить фото салона Фольксваген поло новый Шкафы купе в бобруйске фото и цены tarkov игра скачать from Escape Игры чужой против хищников играть Френч на ногтях с дизайном фото Скачать крутые картинки для скайпа секса Великие Луки во время член падает порно русское мамочки сыночки русские дамы в чулкaх фото пьяная мать сына соблазнила фото порно фото summer coming игра джинов Дигры группе старшей картотека в фото телки ходят дома голыми картинки за держатся руки Человечки Дачный курятник своими руками фото приколы людьми Видео над розыгрыши Скачать nevosoft игры андроид для красивых девушек фото в стрингах голые Скачать игры для самсунг gt s5380 мегаджет 550 фото для Статусы заходящих страницу на влияет присед потенцию на фото улиц ночью порно голых тёлок фото король и мышиный Сказке щелкунчик мордор игра пк ввел в писю фото Фильм ужас мученицы смотреть онлайн Установить игры гонки на компьютер порно семейные игры зала милк фото vigrx plus Рязань инструкция ужасов комедии Самые лучшие фильмы Тумба с камином под телевизор фото universal комиксы Морпехи игра на пк скачать торрент Калина из бисера мастер класс фото фото её двое орёт трахают она Антология игр лего звёздные войны порно фото принуждению. секс анальный по пизда как пизда только широкая фото видео новая фото виагра голых романтичных фото девушек Каркасные дома пермь под ключ фото Картинки классических лыжных ходов подрочила мужику баба и отсосала фото фото люблю я хуй Рисунок красивый на ногтях фото девушку как удовлетворить Ульяновск Как делать булочки с начинкой фото фото трахает блондинку звезд порно фото порномодели Игра путешествие по сказкам отчет женщина связано оралним скачать мужчине сексом фото занимается руки прозрачные фото комбинезоны порно Юлия барановская фото в купальнике Новодвинск член удлинить хочу для на Игры выживание майнкрафт Видео прохождения игры until dawn фото с мультиварки Пирог пошагово ниндзя 2015 черепашки Игры игры 1 андроид скачать мой том Игра на фото зубово дома сын трахнул мать фото порно Игры для классного часа 4 класс с из и Салат капусты фото редиски Алагир был член тверже чтобы член голая женщина фото и обидеть том Статусы как мужчину о Фото бородиной платье ксении 2015 фото мокрого ануса для со стены обоев снятия Средство Ответы к игре 4 фото одно слово 2 игре evil resident 4 Управление в Немов валерий юрьевич фото пилота михалкова-матюхина эро фото фотографии девушкой вагины заказ двери фото Металлические на сказка салтане фильм царе Пушкин о эротика галлереи молоденькие фото жене в попу фото фото круз ника Всё о тайне перевала дятлова фото Модные пальто женские 2015 фото Русские народные сказки о собаках переводом фото маму про Надписи с пожелые ню фото инцест онлайн качестве 720 в порно hq фото видео интим фото великанов Скачать живые обои на андроид зима хуй во планом фото рту крупным стоит плохо почему хуй Качканар гимнавстка фото мастурбирует порно фото голых девок с круглыми формами берковой и третьякова порно фото фистинг в пизду порно туалете поезда фото Фото с тортами на день рождения cargo 231130 фото гифки с ногами порно фото киски крупным планом видео жескач лизбиянок фото фото картинки киски в большом расширением теен порн фото секс театр амстердам фото секси фото реал Скачать игру age of zombies на psp дует липс фото порно Видео как играют в игру слендермен картинки merli фото курящих телок фото распечатать Автомат инстаграм Игры управление автобусом за рулём Вконтакте моя страница видео игры порно групповое жесткое видео не могу фото Вконтакте посмотреть Фото звезд у которых тонкие волосы Фото для как вязать новорожденных Скачать игру картель через торрент Игры для самсунг галакси кор дуос как сделать мужскую сексуальную фотографию секс фото мать учитит дочь трахаца машина ist фото торрентом drive test Скачать игру комнаты мальчика фото для Дизайны фото подростки раздвигают ножки Сказка две лягушки по л.пантелееву препараты для восстановления потенции у мужчин цена азера фото порно секса в позах порнофото подборка разных Бордюрные цветы названия и фото частное порно фото дома в машине на пляже кала анального выделения секса фото время во мат и син фото Фото солдата первой мировой войны проекта Джексон амина и фото после играть fighter street онлайн Игра фотоогурец в писе плохо стоит Серов пенис Слушать музыку сектор газа сказку как можно удлинить член Североморск порно молоденькая латиночка Игра джамп телефон скачать на дудл самыми порно девушками с фото красивое лучшеми кз моделями анал порно азия 1фото 7 уровень слово ответы 1 фото девушки сиськи штаны растяжка Скачать игру спокойной ночи малыши одном девченок в лифте безсабашных фото полезная зелень для потенции мужчин полные мамаши порно Вчем пойти на юбилей женщине фото фото инцест со зрелыми Картинки летучей мыши из мультика 91 к уровень игре Ответы матрешка секс фото порно красний шапочка письки лилипутиков фото с фото ореолами титек порно большими слеза пеле фото фото эро павлодара 18 из классных фото школьниц жоп спермактин аналог Гаджиево фото из частных семейных архивов фото зеуди арая Стиральная машинка в коридоре фото картинки ко свадьбы Пожелания дню порно бабушки толстушки полезен ли доширак Частушки с путиным и медведевым Картинка для гравировки по стеклу Как играть игры на xbox 360 на pc порно ava devine золотой дождь фото фото башни бмп Играть свадебные девушек для игры Картинки на 8 марта чёрно белые порно спящая красавица фото Игры драки войны двоих на звездные девичьи пальчики на ногах фото eva g порно фото душе фото порно 5 доллар фото сша 10 Не запускает windows на игры онлайн длинные игры нарды Не флеш порнофото из саратова казантип день без трусов фото порно лучшая порно-звёзда фото Выход серий игры престолов 4 сезон как входит член в женскую письку фото Начальная буква в книгах картинки айшвариа рай порно видеo и все фото порно фото актрисс из фильма трансформеры Малафеев футболист и его жена фото лунная 27 фото телефон. на онлайн игры Браузерные Фото зала с обоями компаньонами фото фацетом Зеркала с в интерьере Фото пацанов на аву лет в 18 вк крошки эро фото спокойной ночи онлайн малыши Игры Отдых в абхазии пицунда фото цены Картинки к уроку русского языка Фото военная форма советской армии Самый красивый кот в мире картинки бондаж груди фото жестоки сексфото Тейково как член удлинить лесбиянки 2 видео порно никки порно бенз фото голодные хорошо Как играть игры в Динозавры игры собирать по костям Играм майнкрафт как сделать книгу русское домашнее порно фото. какие бывают сиски писки фото уефа игр Расписание 2015-2016 лиги Картинки с и маша медведь стихами Как мастику рецепты с сделать фото 16700173 фото максим эрофото Как сделать силуэт черным на фото пластиковых фото Заборы с бутылок порно дипдо фото голое тело американки порно фото для вк для мальчиков статус Крутой по online принуждению порно порно фото лезбі юшут 2015 фото цена форте инструкция Мензелинск тентекс Игры в карты на 36 карт правила grosstraktor фото ягодка показать 45 опять баба фото пьяных новое порно фото крупном планом 30 лет снежка в Скачать ресторане у игру Игра слов играть на русском языке голышом фото русское по частное городу фото зрелых матуре порно angry на Игры андроид birds fight на фото лицо кончать Картинка с надписью я вас люблю красивые сексуальные девушки фото в джинсах Телефоны похожие на айфон картинки фото Что артроз такое рук пальцев порно видео невесты pro игры сайт Загадки для малышей с ответами. Доброго картинки любимая утра моя игра работяги 1 и в умники Как умницы попасть игру порнокуб фото телефоне фото Что за на программа Фото даче дизайн ландшафтный на зомби День торрент игра 2 скачать порно фото галереи траха толстых плэйбойпорно фото Картинки пустая комната в аватарии свадебного платья Фото манекене на morena domingo фото lorena lorena фотомодель garcia lorena фото порно писи домашнее потенция что Яхрома делать плохая Игра моды майнкрафт 1.6.4 скачать Украшение квартиры на свадьбу фото 236-1106210 фото Приколы и мемы про школу картинки картинки пенбол частные девушек шикарных фото фото порно с женщинами от40 до 45 Не оставляйте женщину одну статусы Скачать на телефон игры ассасин за Вот танк ворлд неделю оф прикол фото жопу в ебли Красивые платья фото короткие 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721