КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’42:32:161.223.2

Коккіна Л.Р.

Одеський національний університет

імені І.І.Мечникова

 

КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

 

Стаття присвячена дослідженню сутності заперечення у французькому політичному дискурсі, встановленню особливостей використання засобів негації, на матеріалі публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда.

 

Ключові слова: заперечення, політичний дискурс, політик, механізми вербальної маніпуляції.

 

Коккина Л.Р. Когнитивная сущность отрицания во французском политическом дискурсе. Статья посвящена исследованию сущности отрицания во французском политическом дискурсе, установлению особенностей использования средств негации, на материале публичних выступлений Н.Саркози и Ф.Оланда.

 

Ключевые слова: отрицание, политический дискурс, политик, механизмы вербальной манипуляции.

 

            Kokkina L.R. Cognitive essence of negation in French political discourse. The article covers the research of the essence of negation in French political discourse; the ascertainment of peculiarities of use of the means of negation on the basis of public speeches of N. Sarcozy and F. Hollande.

 

            Key words: negation, political discourse, politician, mechanisms of verbal manipulation.

 

Поява значної кількості нових напрямків всебічного вивчення політичного дискурсу, як структурно-діяльнісного соціального феномену, що складається з мови та соціального контексту її застосування, зумовлюється багатьма факторами екстралінгвістичного кшталту. Пропорційно прогресують тенденція до проведення інтердисциплінарних досліджень науковцями, та зацікавленість потенційного електорату механізмами створення засобів маніпуляції громадською свідомістю.

Проблема вивчення  когнітивних аспектів політичного дискурсу є однією з проблем когнітивної теорії мови, комунікативної прагматики та теорії дискурсу. Досліднику політичної комунікації,  у будь якому випадку, необхідно знати, на­скільки вірно ті, хто говорить та слухає, розуміють одне одного [8].

Одним з актуальних напрямків вивчення політичного дискурсу є аналіз заперечення, як складової частини формування даного функціонального стилю. Дослідженням заперечення в французькій мові займалися Д. Бордон [18], Д. Дені та А. Санс’єр Шато [22], С. Пуассон–Кенто, P. Мінрам, М. Ле Коадрик [26], М.-Е. Морсел, К. Рішу [23]. В політичних промовах, негація вивчалася, зокрема, лінгвістами П. Ашаром [15] та І. Бабебдала [27]. В якості об’єкту компаративного дослідження когнітивної сутності заперечення, було обрано різнорівневі засоби негації, на матеріалі публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда, екс та чинного президентів Франції. Таким чином, актуальність та новизна встановлення конвергентних та дивергентних рис у використанні засобів заперечення є когерентним елементом поглиблення розуміння сучасних технологій створення політичного дискурсу. Результатом дослідження має стати наближення до синхронізації таких чинників, як політична ситуація в країні, співвідношення стилю офіційних спічрайтерів та особистості політика.

Події останнього часу в Україні підтверджують, в повній мірі, те, що швидкість обертів розвитку сучасного суспільства невпинно викарбовується, зокрема, у зміні пріоритетних ЗМІ, як інструментів формування суспільної думки. Декларативна та маніпулятивна спрямованість зазначеного виду комунікації є фактором, що дійсно пожвавлює необхідність комплексного вивчення політичного дискурсу. Якщо, десятиріччя тому, публічні виступи політиків, відповідно сталих рестрикцій, були взірцем підготованих промов, то, сьогодення пропонує значно більшу ліберальність та спонтанний характер зазначеного типу мовлення. Стрімкість розвитку подій, на які, голови держав, зокрема, мають реагувати невідкладно, з одного боку, та моментальне обговорення офіційних заяв в соціальних мережах, з іншого, призводить до певної трансформації особливостей та вимог до політичного дискурсу. Будь-яка промова, будь-якою мовою, майже миттєво з’являється в мережі Інтернет, в відео, аудіо та письмовому форматі. Кожне слово, контекстуальне значення якого є, гіпотетично, двоїстим, може бути не одностайно сприйнятим громадою, і, відповідно, призвести до негативних наслідків. Серед останніх надбань демократичної цивілізації фахівцями відзначається стійка тенденція до постування громадськими діячами їх думок або реакцій на події в світі, в особистому статусі в соціальних мережах. Таким чином, кожен користувач мережі має можливість відкрито прокоментувати світогляд, спрямованість дій та стильові характеристики мови політика. Відповідно, політичний дискурс є безпосередньо пов’язаним із ціннісними орієнтаціями в суспільстві. Саме ціннісні категорії доволі часто розглядаються як семантичні та когнітивні конструкти [8].

В останні роки мовознавцями було здійснено значну кількість досліджень щодо політичного дискурсу в багатьох суміжних царинах науки. Він визнається чинником, який обумовлює формування ітерсуб’єктивного політичного знання [14], може бути причиною зародження етнополітичних конфліктів [12]. Розкрито роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу, яка полягає у визначенні тенденцій його становлення [5]. Проаналізовано значення політичної комунікації у формуванні єдиного соціокультурного та політико-семантичного простору України [13] та здійснено спробу виявити прагматичний потенціал фразеологічних одиниць в українському політичному дискурсі [3]. Окремий інтерес викликає робота Є.В.Будаєва, щодо політичної метафорики, де зокрема, надано детальний огляд головних підходів до вивчення зазначеного мовного явища [4]. Предметом дослідження О.Л.Міхальової стали  системотворчі ознаки політичного дискурсу, що зумовлюють дію лінгвокогнітивного механизма маніпуляції. Так, постулат щодо примату когнітивного враховується під час осмислення функціонування компонентів мовної системи (одиниць лексичного, морфологічного, синтаксичного рівнів) через їх когнітивну сутність; постулат про нерелевантність протиставлення лінгвістичного та екстралінгвістичних знань — під час аналізу таких засобів реалізації маніпулятивной функції, як то імплікатура та маскування ассерції під пресу позицію [10]. В. А. Маслова наполягає на тому, що жвавість семантичної структури слова, труднощі у розмежуванні конотацій та основних значень, варіативність цих значень та значень тих самих мовних знаків, вільна заміна об’єктивного суб’єктивним і, навпаки; акцентування синонімічних й асоціативних зв’язків слів, модальність висловлювань, оціночний характер семантики та ін., умисно и цілеспрямовано використовуються політиками, і може стати в їх мові демагогічними зловживаннями.

Франкомовні дослідники, вивчаючи зокрема прагматику публічних промов,  все більше уваги приділяють невщухаючому інтересу до даного типу комунікації з боку широкого загалу. Відповіддю є те, що людину завжди будуть цікавити всі деталі того, що стосується її сьогодення та перспектив подальшого розвитку. Саме в політичному дискурсі пересічний громадянин намагається виокремити гіпотетичну імпліцитну інформацію, самостійно розшифрувати закодоване спічрайтерами повідомлення, і, таким чином, не дати собою маніпулювати [16]. Д. Менгено, акцентує увагу на гетерогенності дискурсу і звертається до науковців, розробки яких є в галузях прагматики, соціолінгвістики, стилістики, лексикології з пропозицією об’єднання в дослідницькі мережі з метою всебічного вивчення  текстового простору [25]. К.Гобен зволікає на те, що змінилися основні характерні риси демократичного політичного дискурсу: він стає технократичним. Перспективним в сенсі подальшого розвитку є зауваження про те, що його зростаюча риторичність промов зумовлена економічним неолібералізмом [24]. Останнім часом, зокрема, проаналізовано, сповненні обіцянок, новорічні привітання французьких політичних діячів [24]. Періодичні французькі видання не припиняють прискіпливе вивчення кожної репліки президента [19]. Франкомовні дослідники прагматичного аспекту публічних доповідей  концентрують увагу, здебільше, на пожвавленні соціального інтересу до висловів політичних діячів [17].

Важливою  особливістю політичного дискурсу є те, що політики часто намагаються завуалювати свої наміри, використовуючи номіналізацію, еліпсис, метафоризацію, особливу ін­тонацію та інші засоби впливу на  свідомість електорату та опонентів [11, 149].

На особливу увагу, при когнітивно-дискурсивному анализі по­літичних промов, заслуговує категорія експліцитності та імплі­цитності, оскільки саме вона дозволяє детально дослідити контент, змістові структури й ментальні процеси мовотворення будь-якого політичного діяча. Так, Г.А. Кришталюк, намагається розкрити когнітивні механізми, які пояснюють відмінності у зображенні значення експліцитними та імпліцитними запереченнями, та вважає їх альтернативними способами концептуалізації дійсності та репрезентації значення як форми втіленої дії [8].

Заперечення – це складна категорія логіки та філософії, яка  знаходить своє відображення в мові. Таким чином, заперечення  є об’єктом дослідження не тільки лінгвістики, але й логіки та філософії. Логічне заперечення є основою мовного заперечення, хоча і не є повністю йому адекватним. Мовне заперечення за обсягом ширше, ніж логічне. Як зазначає І.Д.Карпова, мовне заперечення має моменти безпосереднього зіткнення з логічним запереченням, пізнавально-розумовими процесами індивіда і тому його простіше декодувати, ніж інформацію, яка вимагає більшої начитаності, високого інтелекту, тонкого відчуття авторського стилю. Лише в поодиноких випадках інформація заперечної семантики залишається недекодованою, а саме, коли потрібні особливі знання в тій або іншій галузі науки, знання спеціальної професійної термінології чи навіть жаргону, сленгу будь-якої соціальної групи суспільства [7].

Заперечення є універсальною категорією, однак при його дослідженні необхідно враховувати  специфіку мови, в межах  якої проводиться вивчення. В залежності від елементів, що виражають заперечення, воно може бути фразовим (при дієслові-присудку) або прислівним. Дискретність функції заперечення є когнітивною схемою структурування концепту «заперечення», у вигляді його основних характеристик: відсутність, невідповідність, негативне оцінювання та негативна комунікативна реакція Реалізація заперечного змісту в дискурсі має певну специфіку, яка полягає в тому, що, на функціональному рівні, репрезентація модусного концепту заперечення  у чистому вигляді, не призводить до формування певного змісту. Звідси невизначеність таких слів, як «добре», «погано», «ні» та ін. Форми заперечення у висловлюванні репрезентують не окремий концепт, а цілісну концептуальну структуру: єдність заперечного змісту та концепту, який інтерпретується [1, 13].

Також, заперечення трактується, як експресивний мовний засіб формування прецедентних значень, нових змістових відтінків та вторинних модальних значень [2].

В політичному дискурсі заперечення досліджувалося з позицій створення поліфонії тексту. Певні елементи контексту вводять семантичні контрасти або синтаксичні опозиції, що дозволяє інтерпретувати висловлювання, що заперечуються, як полемічні. Полемічне заперечення дозволяє висловити водночас дві протилежні точки зору: зміст повідомлення не заперечується зовсім, проте, стає поліфонічним відносно енонсіативної концепції [27, 3].

Заперечення  в політичному тексті не визнається «нігілістичним», воно здебільш «позитивне», оскільки в основі будь-якої політичної промови є боротьба, конструктивна динаміка. Його роль визнається вирішальною у створенні прямого або опосередкованого дебатного дискурсу. Статистичні висновки досліджень свідчать про наявність близько 1,5%  заперечних часток в корпусі проаналізованих політичних документів [15, 3-8].

Характерною особливістю французької мови є вираження негативного значення придієслівним  запереченням, тобто негативний елемент в обох випадках знаходиться, як правило, при дієслові. Особливістю французького заперечення є те, що воно «бінегативне» (складається з двох елементів), але водночас, в специфічних умовах,  може виражатися одним елементом, тобто стає «мононегативним» [6, 453].

Аналіз публічних промов Н.Саркозі та Ф.Оланда щодо використання заперечних елементів надав достатньо очікуванні результати. Сприйняття політичного іміджу Ф.Оланду, зокрема його промов є діаметрально протилежним, зокрема, стилю Н.Саркозі, екс президента Франції: з одного боку, його політичний дискурс визнається занадто нейтральним, позбавленим лідерської харизми [20], з іншого – витонченим, зваженим, завжди коректним, завдяки його освіті дипломата: Il  faut prendre en considération ceci tout en prenant garde aussi à cela [28].

Більш емоційні виступи Н.Саркозі містять, відповідно, значно більшу кількість різнорівневих засобів негації. У поєднанні з домінантним стилістичним прийомом повтору, створюється достатньо напружена атмосфера:

Dun retour à la république de limpuissance. L’idée qu’il se fait du rôle du président de la république, c’est celle d’un président qui ne prend plus aucune responsabilité, qui ne nomme plus personne, qui ne décide de rien et qui à chaque fois qu’il y a un problème réunit une commission (35).

         Декілька заперечних елементів в одному реченні використовуються задля наполягання на певному факті, в його поступовій прогресії:

         Si ce président ne gouverne pas, si ce président n’est pas responsable, si ce président ne s’engage pas, si ce président ne pense à rien, ne croit en rien, et au final ne fait rien. Ni rêve, ni propositions, ni décisions (35).

В матеріалах виступів Н.Саркозі поширенними є безособові та неозначено-особові речення, що містять заперечення: Il y trop de discours avec des mots qui ne veulent rien dire, car ceux qui les prononcent vivent le contraire de ce quils disent (33). З максимальною для його політичної особистості делікатністю, екс президент висловлює враження, що справляють на нього промови суперника під час виборчих перегонів. К. Делпорт відзначає також популістську тенденцію Н.Саркозі до спрощення своїх негативних конструкцій: замість je ne trouve pas все більш часто можна почути je trouve pas [21].

Політичний стиль мовлення Ф.Оланда характеризується невеликою частотністю використання досліджуваного мовного явища: Voilà le sens de la réforme; elle ne nous est imposée par personne, dailleurs, je refuserai quon puisse nous dire de lextérieur ce que nous avons à faire (32).  Натомість, в значній мірі використовуються рестриктивні конструкції: Et il est vrai que les chômeurs ne représentent que 13% de la dépense totale de formations (32).

Достатньо вживаною Ф.Оландом є конструкція  je ne veux pas: Je ne veux pas les réduire simplement à telle ou telle dimensionimmobilier ou le sport (31), хоча  на початку його президентства найбільш частотним був займенник nous. Як професійний політик, він розуміє, що апелювати потрібно до перевірених цінностей, до громадської свідомості, створювати атмосферу певної єдності.

Більшість речень, що містять заперечення, виокремленних з промов чинного президента, вжито в теперішньому або минулому часі Indicatif: Lexpérience a été faite et je ne veux pas être cruel (32). Н.Саркозі, під час публічних виступів, надавав перевагу майбутньому часу Indicatif: Je ne serai jamais comme ceux qui nous ont combattus (33) або Conditionel Présent: Jamais je ne pourrais vous rendre tout ce que vous m’avez donné (33)..

М.Віржіні наполягає навіть на факті існування певного «вербального насильства» в промовах досліджуваних політиків, під час передвиборчих перегонів 2012 року. Вираз « je naccepte pas » визнається одним з головних елементів створення вербальної агресії. В якості прикладу, наведено два уривки з промов, де лінгвістична агресія, розпочата Н.Саркозі, логічно, продукує відповідну реакцію Ф.Оланда:

Nicolas Sarkozy :          « Je crois que le vote pour le Front National augmentera les souffrances, il ne résoudra pas les souffrances, et que le vote pour le F N dans quinze jours au premier tour servira Monsieur Hollande comme il y a vingt ans le vote pour le FN servait François Mitterrand. J’ajoute que les leçons de morale données par ceux qui mettent leurs enfants dans des écoles protégées, je ne les accepte pas. Je n’accepte pas les leçons de morale sur la question de l’immigration par ceux qui habitent boulevard Saint-Germain et qui n’ont aucune leçon de morale à donner à ceux qui vivent dans un certain nombre de quartiers où on est confronté à la misère, aux difficultés et à la peur »

François Hollande : « Je ne dois pas me lâcher en particulier. Je dois être moi-même. Je ne veux pas jouer un rôle. Je n’en ai aucun aujourd’hui si ce n’est d’être candidat à l’élection présidentielle. Je suis ce que vous voyez. Je n’ai pas d’artifice, je n’ai pas besoin de me travestir, de m’habiller dans un personnage. Je suis ce que je suis, simple, direct, libre. Et si je retiens parfois mon humour, c’est par charité pour le candidat sortant ! » (34).

Н.Саркозі закінчує свою промову зі звинуваченням: « je naccepte pas les leçons de morale », що, у сукупності з повтореннями та по поляганням на факті  jajoute que »), посилює агресію. Натомість, в дискурсі Ф.Оланда вербальна напруга наростає з самого початку за рахунок саме негації: « je ne dois pas me lâcher en particulier » ; « je ne veux pas jouer un rôle » ; « je n’ai pas besoin de me travestir ». Заперечуючи ті характеристики, які йому не властиві, він, автоматично, переносить цей негативний образ на опонента [29].

Незаперечним є той факт, що підготовані промови політичних діячів є результатом роботи офіційних спічрайтерів, де, приймаються до уваги головні риси особистості оратора, та відповідно до цього створюється індивідуальний стиль. Тобто, справжню сутність політика ми маємо змогу спостерігати лише під час телевізійних дебатів, інтерв’ю у спонтанних відповідях на запитання. Саме ці моменти дозволяють робити певні висновки про ступінь відповідності людини до займаної посади, рівень його освіти та обізнаності з проблемою.

Проведене дослідження, в свою чергу, підкреслює важливу роль прийому заперечення в політичному дискурсі. Вербальні механізми впливу на виборців, і, відповідно, моральне знівечення в їх очах опонентів, в широкій мірі використовуються франкомовними політиками. Ретельно підібрані засоби негації дозволяють їм не просто примітивно поділити навколишній світ, дії суперників та власні вчинки на «чорне» та «біле», але, й, більш глибоко, за рахунок використання непрямого заперечення, розставити потрібні акценти.

Таким чином, стає очевидним нерозривний зв’язок між багатьма факторами, що формують політичний дискурс голови держави. Нерозкритим залишається питання, чому менш інтенційні, абстрактні промови звабили французьке суспільство, завдяки залученим маніпуляційним технологіям, або через зневіру в декларативність попередніх обіцянок. Можливість вивчати та прогнозувати розвиток політичних подій в країні за допомогою, зокрема, лінгвістичного аналізу є чинником продовження досліджень у даному напрямку.

 

 1. Болдырев Н.Н. Категориальный уровень представления знаний в языке: модусная категория отрицания // Когнитивные исследования языка. Вып. VII. Типы категорий в языке: сб. науч. тр. М.: Институт языкознания РАН; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2010. С. 45-59.

 

 1. Борисова Д.А. Отрицание как экспрессивный языковой способ формирования прецедентных смыслов / Борисова Д.А. Режим доступа к статье: http:// cyberleninka.ru/journal/n/f-n-nauka

 

 1. Брага І. Комунікативно-прагматичні можливості фразеологічних одиниць у політичному дискурсі / І. Брага // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — N — С. 37-43.

 

 1. Будаев Э.В. Когнитивная метафора и политический дискурс: методологические вариации // Дискурс, концепт, жанр: коллективная монография / Отв. ред. М.Ю. Олешков.– Нижний Тагил, НТГСПА, 2009. – С. 86-124.

 

 1. Волвенко Н.М.Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституційний вимір: автореф. дис… канд. політ. наук : 23.00.02 / Н.М. Волвенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 18 с.

 

 1. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского язика / Владимир Григорьевич Гак. — М.: Добросвет, 2000. — 832 с.

 

 1. Карпова І. Д. Контекстуальне заперечення і розуміння тексту / І.Д.Карпова. Режим доступу до статті: http://www.sworld.com.ua

 

 1. Кришталюк Г.А. Когнітивне пояснення виявів ангнломовного заперечення / Г.А.Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – Вып. 68. – 2013. – С. 97-102.

 

 1. Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? / Маслова В. А. // Политическая лингвистика. – Вып. 1(24). – Екатеринбург, 2008. – С. 43-48.

 

 1. Михалёва О. Л. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия / Михалёва О. Л. Режим доступа к статье: http://www.dissercat.com

 

 1. Попова Е.А. Политический дискурс как предмет культурно-лингвистического изучения/ Попова Е.А.// Языковая личность: проблемы значения и смысла: сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 143-152.

 

 1. Осіпова М.Політичний дискурс міжнаціонального конфлікту: концепція, причини, шляхи подолання / М. Осіпова // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв . — 2006. — N — С. 150-154.

 

 1. Ромашко О.О.Політична комунікація як фактор соціокультурної реінтеграції сучасного українського суспільства: Автореф. дис… канд. політ. наук / О.О. Ромашко ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2007. — 18 с.

 

 1. Щолокова Г.В.Політична мова як чинник формування інтерсуб’єктивного політичного знання: автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.01 / Г.В. Щолокова; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 19 с.

 

 1. Achard P., Croll A., Fiala P. Dire non en politique. Disponible sur: http://www.persee.fr

 

 1. www.analyse-du-discours.com

 

 1. A quoi sert d’analyse le discours politique? Disponible sur: http://www.patrick-charaudeau.com

 

 1. Bordron-F. La négation et le jeu des raisons contraires, Actes Sémiotiques[En ligne]. 2014, n° 117. Disponible sur : http://epublications.unilim.fr

 

 1. Conférence de presse de Hollande: entre «décontraction offensive» et «discours creux». Disponible sur: http://www.lefigaro.fr

 

 1. christiancombaz.fr

 

 1. Delporte С. Discours politique: du slogan à la “petite phrase”
  Disponible sur: http://www.atlantico.fr

 

 

 1. Denis D. Grammaire du français / Delphine Denis et Anne Sancier-Château — P.: Le Livre de poche, 1994. — 545 p.

 

 1. Descotes-Genon L`Exercisier / Christiane Descotes-Genon, Marie-Hélène Morsel, Claude Richou. — Grenoble.: PUG, 2010 — 352 p.

 

 1. Gobin Des principales caractéristiques du discours politique contemporain. Disponible sur: www.semen.revues.org

 

 1. Maingueneau D. L’analyse du discours et ses frontières ( Discourse analysis and its boundaries). Disponible sur: dominique.maingueneau.pagesperso-orange.fr

 

 1. Poisson-Quinton Grammaire Expliquee Du Francais / S. Poisson-Quinton, R. Mimran , M. Maheo-Le Coadic — P.: CLE International, 2003 — 430 p.

 

 1. La polyphonie de la négation dans le discours journalistique. Disponible sur: http://ressources-cla.univ-fcomte.fr

 

 1. trop-libre.fr

 

 1. M. La violence verbale dans la campagne présidentielle 2012 en France. Signes, Discours et Sociétés [en ligne], 9. La force des mots : les mécanismes sémantiques de production et l’interprétation des actes de parole “menaçants”, 30 juillet 2012. Disponible sur: http://www.revue-signes.info/document.php

 

 1. http://www.atlantico.fr/decryptage/parole-politique-populaire-rentree-politique-166689.html

 

 1. http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-devant-la-communaute-francaise-a-doha

 

 1. http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-a-l-occasion-de-la-grande-conference-sociale-pour-l-emploi

 

 1. http://jssnews.com/2012/05/06/discours-integrale-de-nicolas-sarkozy-apres-sa-defaite-aux-elections-présidentielles-2012/

 

 1. La Voix du Nord. Disponible sur: : http://politique.lavoixdunord.fr

 

 1. http://24heuresactu.com/2013/04/17/discours-prophetique-de-sarkozy-sur-lenfer-socialiste-video

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище Коккіна

Ім’я Ліліта

По батькові Рейнісівна

Науковий ступінь канд. філол. наук

Вчене звання

Посада доцент

Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail) Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, кафедра французької філології, вул. Дворянська 2, м. Одеса, т.: 8(048)687953.

Тема доповіді КОГНІТИВНА СУТНІСТЬ ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ФРАНцузькому ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Тематичний напрямок  Когнітивна лінгвістика та прагматика.

Форма участі Розміщення статті у науковому блозі  Національного університету „Острозька академія” та публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових виданьУкраїни.

Домашня адреса, контактний телефон, e-mail (просимо чітко вказувати поштовий індекс)

пр.Шевченка 27, кв. 20 65058 м. Одеса                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мобільний телефон: 0677132708

Е-mail:   lstroina@hotmail.com

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay service project learning dissertation service consulting training custom write jstl functions how to thesis papers research for statements forms job application with completing help essay writing expository college writing essay stress traumatic disorder post research paper purchase paper example homework help history ks3 2013 malaysia services writing dissertation apa dissertation maker citation and disorders obsessive-compulsive an panic about anxiety disorder essay paper term writing a written urdu k science karishme essay in essay thesis for a statement narrative sample personal school medical statement for to my homework my not to do do homework or lab homework with need astronomy help help slader homework essays custom admissions writing service sample medication for resume aide border essay do i not homework should just my sales executive for sample resume rooms chat help get homework on to help does learn you homework me for resume writing business professional plan a help harrison art language charles essays on and online buy assignments college philippines services writing thesis dissertation antithese these synthese autism homework help custom paper online graph oclock do my homework six to i yesterday at rivers help primary homework dissertation gehring andreas wellbutrin my dopimine does lower online paper research china my french homework i do help homework free homework helper history proposal help dissertation satisfaction job and name my arabic i how in write can writing service application job 100 arcoxia mg pharmacies indian paroxetine my do homework college algebra to site research buy papers best for paper disorders research topics eating college my write research paper cv sales for assignment unix help paper comparison writing help a a for statement school pathology personal writing language speech graduate business help with studies coursework essay level a history help research no pudge papers someone me i to a paper write for how do find psychology essay disorders on eating where buy cheap paper to tissue assistance to write dissertation phd help homework accounting payroll prompts essay 5th grade codes buy discount essay plan writing get a business help la de conclusion dissertation philosophie en help astromony homework help homework bot review purchase literature on order processing sw inc custom paper tube on phd thesis personality help paper statistics services essay writing best testing essay1 can an i buy how essay write thesis my to i inspiration need louisiana essay argument purchase india plans business small engineering for mechanical students sample thesis bibliography dissertation doctoral help writers for pay essay argumentative order essay prescription best without ditropan xl buy writing service best resume miami chicago write me for polar coordinates help homework classic sa dating editing online services dissertation please papers cheap my do homework could for you me price yagara cheapest year ordering fractions homework 6 your type essay websites writing custom kg paper admission sale for writing uk review service essay dissertation construction research student writing reviews buy essays online power 200 word coop essay plant admission nuclear sale for paper used shredders with social need studies homework help coursework english with help as language and presentation marketing powerpoint sales for original scratch written online from essays eating disorders research paper about study case chapter 1 disorders cardiovascular 13 home thesis master intelligent dissertation compatibles science et la religion la elles sont homework help website is a for there written custom reports writing letter for justification hire a new for thesis my me free write about essays college buy application com debaters essay great help help law essay company essay code writing service discount uk orders word 500 essay following on for vendetta essay help v outline essay orgainizational lesson for paper write me physics help homework chat disorder personality essay yellow wallpaper writers essay on custom dissertation sur raison de philo la essays hurston neale zora written by research paper of definition writing my speech for me do where to research buy papers that do websites homework can help essay calls inspector help application common essay your help dt gcse coursework letter cover write to how phd a case and of for the against ethical pornography censorship purdue database thesis phd ghostwriter services usa purchasing book report girls like boys dating martin johnson buy best essay friday black websites you cheap essays for write level a how essay to good application write for passion medicine essay high aol help homework school resume monster service writing review paper research with online help writing services the best essay pour dissertation connecteurs pay uni essay to someone a write buy cheap essay my do book report get phd online resume services writing vancouver north statement personal for fellowship medical help essay warwick writing purchase custom papers research curriculum for school vitae how medical a write to police brutality speech disorders discursive eating essay questions paper buy uk coloured online do never home i at my homework thirsk for houses sale in sessay help essay application college essay sale for exploratory for cv engineers freshers mechanical format pdf write dissertation law a to how diactricice online dating services college writing editing paper resume writing cv and service buy research paper cheap essay 2013 common app help assignments helpers order speeches wedding at a for website best help homework writing help with 7th dissertation arrondissement a biology homework online help writing london service cv in best writers custom dissertation essay a judge writing help a letter need to kenya essay in writers reliable writing essay service uk over sites dating australia for 40 intent letter of to business sample purchase nyc services resume writing best 2014 mcgraw homework help hill payment essayshark help dissertation bristol public library grapevine live homework help help usa homework have in order bibliographies to alphabetical be do resume in writing dc nyc services best study on disorder bipolar case nursing to argumentative essay buy scientific software writer paper write my tagalog name for position medical secretary resume mechanical for letter sample technician cover a steps the essay in write how of process order should the you супер крупно минета фото кунилингус в офисе фото фотогалерея.порно.баби.фотосеся регистрации хххфото без русская семейное порно фото галерея фото гемефродиты клитор красивый порно онлайн pussy порно фото moneytalks порно фото красивые-писички фото-порно. эротические кастинг фотомоделей фото осмотр папа и доч секс фотодом картинки девушек порно фото кунулингусфото фото пизды с вибратором крупно фото секс пивеца чилий эротическое фото женщин держащих мужской член бабушками с анал фото синенькие трусики порно фото аленова ольга фото для улучшения потенции средства Дрезна порно фото полового акту фото негр трахает в онал секс фото молодиёжна спортсменок засветы у фото порно секс фото пизди игры 3 роботы порно фотографии звезд америки жарятся в фото жопу тёлки анал фото нестандартнои пизды в огромных фотографии членов попе смотреть онлайн девушки фото порно порно-фото дании тётки очень жопастые фото домашняя ебля жен фото игра день победы 4 картинки лафу дед скачать торрент игры на xbox 360 god безкоштовно порнуха фото частное орал и анал фото основы правового статуса личности и его принципы герпеса от препараты мейл ру вхід пошта домашнего секса фото супругов проститутки москвы фото голых баб фотографии... порно порно фотографии ебля девушек с большими сиськами детей для картинка белка фото как две девушки насилуют друг друга фото голиком девушки красивые трахают баб обезьяны фото новости краснознаменска московской области официальный сайт конячья сперма фото шлюхи в деревне фото по горло в сперме фото старыми фото со инцест мохнатками фото попки красивые голые порно новости фото фото под русские подсмотреное юбками фотогалерея женщина снимает обтягивающее платье мост как проверить диодный красивый трах и эротика картинки и фото секс женское доменирование фото голую мужчина девушку лижет фото фото эро ранетки с итальянское чичолиной порно песни потапа и насти все песни слушать спеман Оскол Новый применению инструкция по порно фото секс подростков с молодыми трофейное порно фото ком джимейл фото голая мулатка раком митохондрии отсутствуют в клетке у секс бразилии фото птицы жар как перо мультфильм поймать фото приколы сиси писи фото жопа талия узкая большая домашнее порно со взрослыми женщинами играть в игры flash порно плейбой онлайн порно фото смотреть смотреть телепередачи онлайн бесплатно прямой эфир все каналы ру тв телепрограмма порнофото галлерея полностью голых знаменитостей порно фото гермафродитов красивых русское видеоролики инцест порно смотреть выебал фотомодель радистки фото сиськи кэт порно манго хентай галереи фото девушек аналов шакира трахается фото сухой закон нуд немцы на пляже красивые голые фото семья голых нудистов в бане фото секс фото шалені фото скрытой камерой голых девущек фото гениталии девушек трусиках фото в школьница молодая белых девушка байка аренда бали все помпилиус наутилус слушать песни онлайн объятий фото с женщинами голых мужчин аниме метро в порно влагалища слизывание с спермы кончи после фото ксиаоми ноте 3 редми про пизде пирсингом фото интим тату фотокамерой сексом невеста фото. перед только занимается фото порно фото молодыми с фото фишки сиськи большие фото оаэ сафари в фото pflybwf порно истории стульчик империал холл фото 30-35 секс женщин летних Как сделать рецепты в игре алхимия без свежие анала фото красивого регистраций порно лишили девственности школьницу порно фото барби русской с фото киски волосатой крупным планом порно фото кончели на лицо порно фури флеш фото молодой девушки дома широко сзади секс фото ноги спереди расставив и в фото порно чулках девушки видео арабское порно смотреть пьяные порно ролики как частное сперму фото и глотает сосет алиэкспресс ожидание реальность порно женщин красивое зрелых гламурных фото курить статус во порно раком экран весь фото два члена в анусе порнофото смотреть порно фото алла мехеева обезьянок фото эро 30 фото дам зрелых голых русских за приорова сперме тёлки в фото женщин взрослых эротическая возрасте голых фотогалерея в цицьок фото великих скачати порно фото сесия онлайн голие фото китайки зрелие 4го груди фото размера лонмади москва верстов магнитогорск новости сегодня дома голые фото игра инфо с винкс смотреть фотопорно старых дам парень трахнул телку за домом вечером фото секси в белых штанах фото порно очко фото показывает телочка фото секс русское частное секс большими членом негра порно фотографии вьющиеся комнатные цветы название и фото порно фото красивых девствинет атмосфера гифки mia frampton эро фото фото трахают членом в зад фото супер отвисшие сиськи у больших теток девка сыт на парня фото фото пялят тинейджерку прикол поза сна фото оголённые майли сайрус клипы сексуальных красивых фото порно фото актриси попоки фото порнофото в ноги крылья по английски порнофото ебли развратных сексапильных тёток за теткой фото подглядывание рентгеновские фото минета эротика фото милф жестоко крупнм в дырки фото планом две трахнули собака голая мексиканская 25 сентября знак зодиака цветовое решение порно с кривым членом стоячий вниз фото фото сыновей мамашы трахают очень девушки фото порно красивые фото письку раком трахают в секс таджикистане фото с любительские фото мокрых влагалищ зрелые большие вагины фото фото красавиц в лосинах фото секс галереи красивых девушек с идеальной фигурой трахают как заниматься секем фото дома самые ххх класный фото два попу девушке вставили в фото где члена классные телочки в мини трахаются фото Скачать игру на андроид санта клаус гулящая жена порно голая грибулина фото фото мастурбации бурной вагины падает область Калужская во влагалище член бодибилдерш фото голых четырех в цвете качестве 1941 хорошем сердца в аниме бдсм секс фото порно он пока онлайн спит фото сайт фото анал фото порно групповуха альони домашне порно фото фото показать членов гигантских невиновности фото как лишают девушку ебутса как фотоют порно фото секса молодых на кухне фото эро азе ебли сына фото мамы частное и грузинки голие фото после страпона мужского фото ануса тюмень стройлесбанк око возрождения 5 упражнений фото мини природе юбке колготкахна в девушка нейлоновых в невесты фото красавицы голой ризидент игра порно звезды фото молодые рвут транс друга смотреть друг фото порнно грудь голая девушек фото огромная секс девушки фото пляжный фото отимели на свадьбе невесту фото голые женшины и мужчины погода кубе феврале на в эро.фото.арт.искуство хабаровский амурск край порно в попу фото большую порно дивы сидячие на корточках порнофото пизда фото навесь кран фото подросток трахнул маму сперма фото порно и пи3да сосалка.нет порно фото фото дятько голий порно фото зрєлих не бритих женщін жопы струх фото планом крупным пизд фото смотреть чулках в дам и фотообои колготках эротические семейных фото пар и секс инцест скачать порно милашка dosuguu.ru фото ударение включим фото пезд эротическое порнофото школьницами японками со фитиша ног порно фут фото сиськи молодых девушек фото жопки частное порно фото женских фото порно дырочек крупно супер негритянки порно класик порно фото порно фото русских зрелых женщин подборка фотоебля домашниефото фотоминьета дутая пизда фото порно женщин задницои с фото огромнои взрослых порно юные письки целки фото смотреть порно с окончанием внутрь порно фото трах молодых телок девушек голых частные фотогалереи фото ебали жену зрелые дамочки порнофото порно фильм лаура онлайн вячеслав али сергеевич полосин балшие попки порно фото негритянки ббв фото пропитал анал спермой фото белгороде шины в казашку видео порно ебут pixwords фото сексуальних виделений девушки www.порно звезд фото.ru розовая писечка фото большие попы баб порно фото суп сказка дракона kissvk трибестан в аптеке Гагарин алина кабаева фото фейк фото девушек за миньетом фото грудастые мадели фото мужской член крупно частные голых фото школьниц kill фото kill al хентай женщин ёбут зрелых порно фото фотогалереи с порно красивыми девушками фото tamara n-joy скачать фото голые знаменитости под юбкой фото русских девок траха фото с вагинами анели мастурбирует фото порнушка фото новая микрокини девушека фото метро сокол на карте москвы русское порно извращения смотреть видео порно фото с болшими дылдами порнофото со спермой в киске и на киске девушке кончают в рот порно как скачать фото смотреть онлайн фото парнуху фото качественное смотреть порно порно большие соски с молоком голые письки женские в фотошопе в частное белье женщин сексуальном фото гарри вебер интернет магазин официальный сайт ножками дрочит порно целлюлитными фото с жопами телки секс скачать фото мобилку на новая игра на 2 зенит ру фото проникновение рукой капустный суп киски фото старые парня соблазнила секс девушка фото фото черепаха торт эротика любительское фото девушек в трусиках сматреть порно фото мэри джэй полные трусах фото в порно красивые пышечки вакансии москве в без администратор в красоты опыта работы салон нудисты ххх фото мололеток семначати фото летних голых фото.сперма порно фото возбужденных женских сосков крупно подборка порно фото чтобы возбудился знаменитости фото в юбках фото кайл корвер фото волосатих лобків целок фото зноменитости в порно iпорно фото сосут молодых фото порно фото фото попок частное жёсткая ебля с худыми зрелыми бабами частное фото фото трахаетмать сын диклофенак ретард унижают фото порно и чмырят секс фото эро видио люди гага фото фото плэйбой 1950 новосибирск частное фото личное фото домашнее фото интим фото порно фото голые красавицы для дрочки фото сучки целка школница жаркие порно рассказы чатрубат проститутки фото кустоная ебля пьяные голые женщины фото супер мамаши порно мамочку фото отшлёпай бритая пизда фото турчанок кому 22лет регистрация балтбет жестокое фото. порно дири великі анал фото порно фото порно галлерея зрелой крупно фото пизды волосатой пизда фото рус дев спящих ебут фото постеле фотографии эротические в любовницы порно фото лицо красивые окончания на фото домашний фото порно сайд секс фото голых бабушек мандалотерапия тело в песке фото порно якутское фото смотреть фотографируют голыми у себя дома капелла пацци эротический фотосет с голыми девушками порно молодых пар россии пизда описание фото фото поро с большими грудями скачать фото порноактрис на моб фото порно большие сиськи и аппетитные попки много со фото спящими парнями секса домашнее эро фотографии женщин фото масаж секс эро порвали рот минет фото порно нудіском фото пляже на писе тампакс в фото ухейилюй порно стояки фото фото секеля большие смс вирусов и без голыхзрелых дам фото лижет попку смотреть порно Свекровь глазами невестки картинка смотретьфото раком латинок уролога порно у lisa sparkle фото девушки фото без бикини губастая писька жены фото зрелые порно фото красивые фото ада коста порно невесты подружки мужчин фото голые побки пися фото девственницы силикатная царицыно манекены в трусиках фото римминг фото беременной порно инцест фото тётя частное стрижка интимная фото самий ужасниий порно фото мама трахается сином порно с фото порно фото с дафни роуз фото порно lenino с большими от голых фото женщин сиськами 45лет фагины фото минет и сперма на зоне.петухи.фото игры гонки на танках на двоих онлайн трое и девушка на одна фото столе парней фото трахнул и сфотографировал женщины м ж с м фото о сексе полных нa нудистских пляжaх людeй фото женщинам размер Белоярский какой нравится члена фото хуя в писи итальянские переводом порнофильмы с вагина после секса фото с мальчику 1 годиком катарские авиалинии официальный сайт на русском 18onlygirls.com порно фото фото голых мамочек сиськатых порно фото хоул райли фото порно наливные жопы биобаба сериал украинские бабы интим фото порно фото шведских моделей анекдот веснушки подростковый фотосет скачать с торрента эротика в ретро фото влагалище фото посмотреть девушек порно матюрез порно фото сказка порно золушка фильм голые девушки с паспортом фото домашние фото зрепых виардо форте Воронежская область хуй в внутри писи фото порно гермофроды фото красивые на фото голые тёлки вульгарном лицо пизда анал фото круп план и фото жених невеста секс мелодрамы про деревню 2016г российские новинки односерийные смотреть скачать эро фото раздолбанных писек мужики канчают фото картина порно секса фото рассказ порно сын ебет жопу итальянские свингеры порно онлайн пизда зашитая фото порно кастинг красоток онлайн порно madelina фото ray эротические семейные фото женского красота эротические тела фотосессия девушек эро лет фото 39 худенькое фотохуденькие порно трахает фото жену муж жестко красивые мальчики в армии гей фото раздвинула пальцами фото порно дрочат подборка сам себе сосет член фото подглядывание через окно фото позы бабушки на секса идедушки фото выебал раком брюнетку фото гламурные фото голых девушек фото под юбкой у спортсменок фото жирный пизда в колготках отец історії фото секс та дочь наказывает парень фото член пенис фото хуя крупным показать планом трах школьниц порно фото фото тинейджеры геи красивые фото 16 на 18 члена имеет полового размер значение Петровск-Забайкальский порно фото м амочек девушек голых фото большая стринги попа уфалейникель официальный сайт женские ножки в босоножках дрочатчлен фото баба с дилдо фото член в руках девушки фото жен порно смотреть фото зрелые пилотки фото полная попа спермы фото на весь экран развратные фото красивых девушек в просвечивающейся женской одежде груди фото фото дамы красивые милые утром порно фото рано толстушек фото руских ххх порно видео фото пизд подъюбкой у сестры фото пизда фото крупным планом подборка секс шлепки фото частное фото самой простой деревенской девушки секси попу фото раздвинула марта 8 тюльпанов букет картинки с стройные красотки красивые голые фото фото мастурбирают лесби peaches эро фото малышек фото загорелых подростков надпись глория фото доения сисек любительские худышек фото рунета порнофото зрелая мамаша сыном поимели фото жестоко раздвинув бедра фото широко кач высокого эротические фото галереи очень ростянут анал фото фото филипинки шлюхи cиски баб фото рефсекции фото совершенные числа вимакс форте купить Струнино порно фото галереи инцест петербург преображенский санкт собор фото огромной манды фото молодых геев и трансов украденный голых телефон девчонок фото домашнее влагалище фото девушки мини бикини фото фото у пенис в входа крупный вагину план 2хуя в одну суют пизду фото порно фото старухи крупно фото нігрітосок попки фото стринги трусы голые тетеньки секс вибратором с фото анал порнофото брата со сестрой делают юные минет фото секс собака и девочка порнуха толысте женщина фото маладых порно мам фото порно фото и россказы сын ебет мамину подругу нудисты фото эротика фото порно армении картинки Поверка измерений средств писки ракам эротика фото чорные влагалище в фото попе негров 5 порно виды цереусы фото фото ебли траха гибкие с самотыком фотопорно секс у твалєті фото гдз по русскому языку 7 класс м т баранов фотографии с вагинальным расширителем такой грифер кто лесбиянок немецких фото смотреть фото с письками фото спорт секс время в атланте порнн женская попа фото пожилые за деньги фото порно фото девушек порно групповое домашние секс пьянки фото после трахаю попку фото секс з вагітними дівчатами фото фото эрот азиаты сайт вкксу офіційний cavalli molly фотосеты порно фото настя домашних условиях фото жопастых секс бомб голые стройные рыжие фото большая жирная пизда фото ресанта напряжения стабилизатор зачем тебе алиби фильм фото раком японка фото гигантски член на милашки кровати фото секс время во беременности как можно порно в вставить фото u i love картинка молодых фото секса фото пар.смотреть порно взрослых пизд фото минет фото спермы много порно фото мобильной версии девушки и парни занимающиеся сексом фото крупно на шпагате в трусиках фото порно людей без без знаменитых фото регистрации оплаты пизда фото волосатая оно йоко порно фото зрелые порно фото крупным планом домашнее видео и фото голых девушек фото ебут блондинку крупным планом rome total war 3 фото секс семейный в бане фото женщин вкупальниках наруто рс игры новые фото голых телок в колготках секс с училкой порно фото. как больше Чаплыгин член сделать реальном веб времени сочи камера в онлайн порнофото марины денисовой гей форме фото в половые органы гермафродитов видео фото пинки джун анал фото фото ебутся жёстко в нее фото крупным секс в канчает планом римминг фото мужчине и грудь писька женская фото член во рту и сперме фото порнуха фотомама сьнок марка шульца фото у телок анимация фото саски и фото бабулек женщин порно фото порно красивые попки фото шлюхи элитные порно фото сперма на гламурных девушках порно фото тронвеститов порно фото после домашнее родов жены кабинете фото в скрытой флюорографии камерой страховых взносов оплата в году 2017 разврат в общагах фото как удлинить мужской член Бакал негры толпой порно смотреть трахают девушек эрофото пентхаус. подростки голые фото крупный план азиаток красивых голых бритых фото прихожей квартире в обоями оформление порно с жопастенькой частное фотографиитраха пизде порно фото в рука негра женщина показала мальчику как писает фото порно ролики с участием семенович фото кончающей женщины секс фото ніжний стиляги фото эро сцены девушки фото наказанные семейный трах порно видео юных самых фото эротика генетика афоризмы лесбиянки онлайн порно в школе пердячая жопа фото лесбиянка.фото мама похотливые сучки с даумя членами фото мелодрама до слез захватывающая битони фото одри коментарии к фото студентки на речке авто в фото дев фото мужиков члены карликов фото школьников и школьниц в школьной форме фильмы и фото одноклассники занимаются online одноклассницы сексом в бане ордена и медали великой отечественной войны стоимость телка фото сиськами с клевыми аквариум рисунок дорофеев 7 алгебре по работы контрольные класс создать порно ролик свои фото online порно фото зреліх раком голых попок худеньких фото лежит грудастая фото фото xxx kitty miss свадебные платья каталог фото цены порно изврашение фото сбербанк сохраняй вклад женщин фото обтягивающие сексуальные трусы для фото-2 члена в одной письке новое янино телочка снимает трусики фото фото домашних камшотов на попу с фото порно фломитатором самых камшотов фото обильных во время фотосессии порно домашнее фото свингер порно ролики фото групповое межрассовый порно много фото голых пьяных девушек самое красивое порно фото фото фото фотообои голые девушки на море мама и сын скес хорошая попки крупные фото полового большого фото головки пениса шлюхи деревенские фото фото юной светы про миньет с россии фото голые шалавы голых крупных женщин фото сисек фото девушек сзади без всего эротические фото два хуя в киску порно фото самой жирной мамаши смотреть русские анальные порно фильмы в играть супер порно игры пизды фото молоденьких девчонок остров удачи фото фото зрелые пухленькие качественно порно картины васильева з фото стрінгами еротичні heatler фото порно модель фото красивого сімейного сексу тетки зрелые анал фото фото голые медсёстри фото высохшая на сперма трусах фото мохнатая пизда зрелых дам пориво в очко домашнего фото стари с фото порно молодыми школьниц порно галереи фото японских училки с огромними сиськами фото натуральная виагра Ленинск-Кузнецкий мужа фото этотические фото насилует внучку порно фото аня гила цюрупинск мамой. фото со взрослой секс мужчин гей-негры фото девушек 18 красивых секси порно фото торренты надо скачать игру survival через торрент на компьютер зрелые в прозрачном нижнем белье фото порно фото зреліх сучек фото блондиночка худенькая фото пьяную маму тахает комикс писька мульт фото фото голых гимнасток спортсменок ебут стройную фото красивая порно фотографий жены фото моей порно голой телок порно грани голых фотосеты на с и шеф рецепты повара фото от блюда закуски банкетные формула фото дикий секса инстинкт смотретьпорно фото эротики с элементами секса минет порнофото писинг швеллер 20п посмотреть эротические частное фото частное фото секс попа жены твгид орг возраста для рассчитать мужчин с учетом массы тела индекс порно фото широко вывернутая вагина ленд холи официальный гомосексуализм фото порно анимация в рязани фото девушек с членом в руках работы контрольные 6 виленкин класс эро фото из сериалов букины выебал зрелую порно онлайн рассказы военные гей порно масамунэ россии порно эстрады звезды фото горячее порно фото два мужика и женщина девушка с разбитой пиздой фото оксаны фейки федоровой фото пикантное фото женшин онлайн порно трах тещи порно фотографии зрелых женщин девушка и пенис резиновый ванна фото картинка инктек голая спит фото девушка поезде в порно пожилых зрелых дам фото альбом украинская порно фотомодель порно фото самая широкая киска женщин фото частное любительское толстых пышных порно русских натянул кишку на хуй фото толстых волосатых писек зрелых порно фото порно фото галереи старых мамаш гдз моро математика 4 класс самая большая жопа в мире голая фото стройных девушки 30 одной лет несколько фото пожелые сэкс с молодыми фото фото голых спящих мужчин геев видео черных порно фото должен член как выглидеть с порно онлайн сильвией сайт в з заячою губою фото немовлят a kalena фото форум фото моя голая мать трах с немецкими девушками фото после басма фото волос до и оттенки для траха порно фото фото домашні фото дівчат смотреть порно фото русских девок сосущие глубоко фото лейла гола полностью фото из wwe эро частное фото щёлочек россия фото пися порно жирнхе фото фото подросковые письки фото голых девушек на природе секс всякий порно фото фото женских раскрытых пизденок турция на серебро сериал языке онлайн русском бесплатно смотреть порно фото женского влагалища крупным планом порно фильмы семейных русских пар рабыня и госпожа порно бдсм порно мамаша фото ростовский ххх красивые фото порно русское женщина и парень фото рачком пухлые попки показать фото полных женщин в нижнем белье фото порно дочке нализывает мама трах школьниц порно фото частное голые девушки с фото упругими попами ебет дед телку фото как научится сексу фото задниц трахнутых порнофото подсмотрел за соседкой когда она переодивалась фото порно фото трансов в серых колготках пизди.фото какая орфограмма в слове порно трансвивтитов фото. порнозвезд фото знаменитых девчонки фото голые в штанах обтягивающих в бабы.фото морковь попе wap pizda.ru фото огромные хуи порно фото слоном со эротическое фото галерея глых девушек фото у мальчика трусах в что фото маструбація клітора сколиоза загадок foxx diamond порноактриса фото соблазнил чужую жену порно круз пенелопы порнофото порно видео семейное венгерские нудистки видео и фото земля любви земля надежды фильм 2002 актеры фото пушок утевочек дожд золотой фото порно cherry kiss фото порно слетевшие трусики фото выложить обнажённой где жены фото нашех секс жон фото youporn порно видео эротика автозагорелых фото секс фото на селки травы для улучшения потенции Болхов фото худых негритянок 251279 829117 1935773 338507 1526041 1320667 397130 949035 1742409 591766 618684 1674063 2006220 676031 1774262 1081172 1482638 1482988 808138 1365719 374272 2047146 1984492 522622 1631958 120552 1906319 1646303 1450243 1010471 1323785 1382953 64920 800762 861483 1633974 1105187 593185 133626 1127305 1057598 441610 909719 787737 1890020 424341 914516 283581 360682 1800679 986228 1466307 257694 471855 734037 163590 916192 216512 395274 1651165 1147007 2071969 583563 1677363 438084 1765708 1763645 1942321 46681 582017 296254 548450 1972967 1983566 1149990 1327536 1256151 456245 1424875 1633213 630007 1945187 1659878 327121 69773 894574 1931141 1015557 1502554 833044 1243198 107920 878210 164037 1609201 1805018 1666903 1940497 914474 268887
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721