КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:165.194

Т. Ф. Семашко

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

У статті розглянуто когнітивну площину досліджень мовної категоризації, що презентується як процес систематизації засвоєних знань, основний засіб надати сприйнятому світові упорядкованого характеру.Наслідком узагальнення досвіду знань про світ є стереотип­­– результат пізнавальної діяльності та засіб категоризаціїмовного досвіду носія етнічної свідомості.

Ключові слова: мовна категоризація, систематизація знань, стереотип, узагальнення досвіду.

 

В статье рассмотрен когнитивный аспект исследования языковой категоризации, которая понимается как процесс систематизации знаний, основной способ упорядочить информацию. Следствием такой процедуры есть стереотип – результат познавательной деятельности и способ категоризации языкового опыта носителя этнического сознания.

Ключевыеслова: языковая категоризация, систематизация знаний, стереотип, обобщение опыта.

 

The article describes the cognitive aspect of the study of language categorization, which is represented as a process of systematization of knowledge. Consequence of generalization of knowledge there is a stereotype, as a result of cognitive activity and as a way of categorizing language media experience ethnic consciousness.

Key words:linguisticcategorization, classificationofknowledge, stereotype, generalizetheexperience.

 

Особливістю сучасної лінгвістики є розбудова наукової парадигми, яка базується на антропоцентричних аспектах вивчення мовних явищ, що  визначають настанови досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, світоглядом як окремого індивіда, так і мовного колективу, до якого він належить. У центр досліджень ставиться мовна особистість – суб’єкт пізнання, якій притаманна власна специфіка категоризації знань у загальному процесі пізнання. Фокус уваги дослідників, таким чином, змістився із зовнішнього світу (інструментального підходу до мови), де наявний лише реальний об’єкт, на свідомість мовця, вмістище уявлень, які підлягають вербалізації.Зорієнтування сучасної лінгвістики на врахуванні визначальної ролі людського фактора в усіх галузях людської діяльності, зокрема, й інтерпретація навколишнього світу, призвела до вкорінення в науці про мову когнітивного підходу, який зумовлює розширення кола мовознавчих досліджень до вивчення складних когнітивних процесів та їхнього впливу на мовне відображення дійсності.

Когнітивна площина досліджень сучасної мовознавчої науки дозволяє по-новому поглянути на предмет лінгвістичного дослідження, виявляючи при цьому матеріальну та духовну культуру знака, його входження в загальнокультурну традицію. Одним із першочергових завдань сучасної когнітивної науки є встановлення і опис типів знань, що реалізуються під час когнітивної діяльності людини: індивід вивчається як система переробки інформації, а його поведінка і діяльність описується і пояснюється за допомогою назв внутрішніх станів.

Одним із ключових для когнітивної лінгвістики є поняття категоризації – фундаментальної операції, яку ми непомітно виконуємо повсякчас. Ідея категоризації світу бере початок ще з трактатів давньогрецьких філософів про походження людської мови; розвиток наукової думки щодо категоризації знаходимо в ученні Аристотеля про категорії імен (номінацій).

Лінгвістичне осмислення проблеми категоризації відображає концепція В. фон Гумбольдта, відома як «учення про внутрішню форму мови»: учений висунув постулат про існування особливого мовного світобачення: «Мова – це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини» [2, с. 304]. Учення В. фон Гумбольдта щодо категоризаціїрозвивалося і доповнювалося новим змістом протягом ХІХ-ХХI столітьі пов’язане з іменами Б. Берліна, Р. Брауна, Л. Вайсгербера,В. Вартбурга, А. Вежбицької, Л. Вітгенштейна, Ш. Даніеля, Л. Заде, П. Екмана, П. Кея, Дж. Лакоффа,Ф. Лонсбері, М. Мінського,Дж. Остіна, Е. Рош,Р. Халліга,Г. Хольца та ін.Зорієнтування мови на вираження світобачення певного етносу та усвідомлення того факту, що мова є невід’ємною частиною пізнання, виступає скарбницею національної культури, сприяло протягом останніх десятиліть активності розробки проблеми мовної категоризації як українських, так і зарубіжних науковців, що підтверджено дослідженнями широкого спектру лінгвістичних проблем (Ю. Апресян, Н. Арутюнова,Е. Бенвеніст, М. Болдирєв, І. Голубовська, О. Залевська, Т. Кацберт, Е. Кубрякова, В. Маслова, Н. Слухай, О. Снітко, Ю. Степанов, Г. Шухард, А. Юнацька та багато ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про посилений інтерес лінгвістів до відповідної проблеми, що детермінує актуальність пропонованої розвідки. Метою якої є розглянути мовну категоризацію дійсності закцентовану на когнітивну площину дослідженнята з’ясувати місце в ній стереотипу – структури культурно-специфічних фонових знань, як засобу категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості.Важливим видається з’ясування їх ролі та місця у процесі пізнання навколишнього світу.

Пізнання різних процесів, явищ, груп суспільства, індивідів насамперед здійснюється за допомогою процесів категоризації об’єктів, які, як на нашу думку, є життєво необхідними у зв’язку зі складністю світу і обмеженістю індивідуального життєвого досвіду. Бо, як слушно зауважив американський учений Дж. Лакофф, людство без спроможності до категоризації не змогло б функціонувати взагалі – ні в матеріальному світі, ні в соціальному та інтелектуальному житті. Вивчення процесів категоризації надзвичайно важливе для розуміння того, як ми мислимо і як ми діємо, і, відповідно, без цього неможливе усвідомлення того, що робить нас людьми. Дослідник далі наголошує, що  категоризація світу є найважливішою функцією людської свідомості, оскільки «немає нічого більш базового для нашого сприйняття, діяльності, мовлення. Щоразу, коли ми розглядаємо щось як клас речей, … ми здійснюємо категоризацію.  Змінюючи уявлення про суть категорій і явище категоризації, ми змінюємо уявлення про світ» [3, с. 20-24].

Сприймаючи інформацію, людина аналізує її за допомогою категорій, які існують у її свідомості. Відповідно, з одного боку, категоризація виступає як певний тип пізнання, а з іншого – здійснюється вербально за допомогою мовних засобів. Такі явища як когнітивна прототипізація та стереотипізація лінгвістичних категорій дають змогу розглядати лінгвістичну категоризацію як ефективний інструмент моделювання лінгвальних і нелінгвальних знань.

У створюваних категоріях соціальна реальність спрощується, схематизується,  структурується, що дає змогу людям усвідомлювати світ у зручний для їх мозку спосіб. Слушною у цьому сенсі є думка Н. Парасін, яка, з посиланням на Е. Рош, зауважує, що основою творення категорій у  нашій свідомості виступають два принципи: «структуризація світу» і «когнітивна економія». Перший принцип означає, що категорії створюються в людській свідомості не довільно, не на основі випадкового набору ознак. Комбінація визначальних для певної категорії властивостей має чітку структуру і є «емпіричним фактом, представленим світом, що сприймається». Другий принцип акцентує на тому, що категорія фіксує світ, який сприймається людиною, у максимально стислій формі [7, с. 253].

Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність; процес категоризації спрямований таким чином на об’єднання схожих або тотожних одиниць у крупніші розряди – «категорії аналогічних об’єктів або подій» [1, с. 23].

Категоризація значною мірою спирається на досвід людини, а не здійснюється за встановленими теоретичними правилами. Отже, процес категоризації як пізнавальний процес, є не просто членуванням світу на категорії та співвіднесення з ними певних об’єктів та явищ, це також спеціальне виокремлення базового рівня як психологічно найзначимішого, оскільки переважна частина нашого знання локалізується саме на цьому рівні, ідеологічно детермінованому поведінкою людини, її активною участю в житті соціальних груп чи суспільства загалом. Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність.

Класична теорія категоризації була сформована ще в трактатах античних філософів, де категорії мислились як  сутності, що об’єднують елементи зі спільними ознаками; категорії виділяються на основі необхідних і суттєвих ознак і відсутність хоча б однієї із них призводить до непопадання об’єкта до означеної категорії. За такого підходу будь-який предмет, поняття або наділені необхідними ознаками, або ні і, відповідно, або є елементами даної категорії, або ні. При тому подвійний статус і проміжні варіанти виключаються.

Особливої актуальності проблема мовної категоризації дійсності набула тільки з другої половини двадцятого століття, коли  була піддана сумнівам класична теорія категоризації. Нові думки висловив Л. Вітгейнштейн, на думку якого відповідна категорія будується не на основі загальних суттєвих ознак, а скорше на деякій схожості тих чи інших характеристик та на їх перетині. Так був спростований один із постулатів класичної теорії – про чіткі і незмінні межі категорії; прийшло усвідомлення того, що категоріальні межі не завжди чітко визначені, а категорії відмежовані одна від одної.

Активне вивчення  категорій і мовної категоризації спостерігаємо у руслі когнітивної лінгвістики, зокрема, когнітивної семантики, базовим положенням якої є визнання основоположного значення категорій базового рівня в процесі сприйняття й аналізу світу. Саме на цьому рівні «виділення об’єктів супроводжується найменшими мисленнєвими труднощами, швидко й без перешкод відбувається оперування перцептивними та функціональними ознаками» [6, с. 44].

Для більшості сучасних концепцій категоризації характерне чітке усвідомлення зв’язку між категоризацією і моделюванням когнітивних процесів, що відбуваються під час аналізу і синтезу знань людиною; категоризація розглядається як спосіб конструювання знань про світ, виступаючи ключовим компонентом процесу пізнання. Оскільки, як зазначає О. Селіванова, дослідження категоризації є важливим щодо розуміння операцій індивідуальної та колективної свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та систематизації знань [8, с. 277], такий підхід дає змогу по-новому інтерпретувати категоріальний потенціал природної мови, розглядаючи його як модель формалізованого представлення знань. Пропоноване бачення поглибило розуміння поняття «категоризації», яку сьогодні визначають як теорію систематизації значень слів у мовній свідомості людини у межах наявної в свідомості носія мови наївної картини світу [12, с. 159-160]; як «когнітивне розчленування реальності, суть якого полягає у поділі всього онтологічного простору на різні категоріальні ділянки» [5, с. 41].

У межах когнітивних теорій категоризації (серед найбільш результативних: теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа, теорія «когнітивної граматики» Р. Лангакера, когнітивна теорія Т. ванДейка, теорія «втіленого значення»  Джонсона, граматика конструкцій Ч. Філлмора, теорія семантичних примітивів А. Вежбицької,прототипний метод, заґрунтований у поєднанні антропологічного і психологічного підходів та ін.) суміщені дві лінії сучасного осмислення феномена «категоризація»та сформовано два варіанти прочитання змісту терміна, відображені в поняттях «категоризація-1»  та «категоризація-2».

Перший тип категоризації – абстрактна (штучна) категоризація – є результатом раціонального освоєння світу людиною. Така категоризація яскраво проявляється в ранньому дитинстві, коли відбувається опанування моделей узагальнення. Відтак, мета категоризації – «пояснювати нове через уже відоме (або яке вважається таким) і структурувати картину світу за допомогою узагальнення» [11, с 5].

Абстрактній, штучній категоризації у її класичному розумінні протиставляється категоризація понять як природна (природномовна) ментальна операція, як когнітивна модель – категоризація-2. Другий тип категоризації виявляє залежність від соціального та етнокультурного досвіду людини, від її сенсомоторної активності, уяви, здатності до сприйняття і почуттєвого опрацювання сигналів зовнішнього світу [9, с. 94].

Однією із перших на можливості природномовних категорій звернула увагу у 70-ті роки XX ст. американська дослідниця Е. Рош. В україністиці вчення Е. Рош та її послідовників, відоме нині як теорія прототипів і категорій базового рівня, поки що не набуло поширення, хоч окремі його аспекти висвітлено у працях А. Левицького, О. Левченко, Н. Слухай, О. Селіванової.

Е. Рош на основі  результатів проведених дослідних експериментів і теоретичних даних висловила гіпотезу про те,  що навколишній світ є не хаотичним, він вирізняється структурованістю та упорядкованістю, які відображаються в наших уявленнях, у ньому розрізняються центр, пріоритети базового рівня, периферія тощо. Відповідно до означеного підходу категорії формуються навколо найбільш яскравих її представників, які мають найбільшу кількість характеристик, притаманних цій категорії і особливий когнітивний статус – є базовим прикладом категорії, і саме вони становлять прототипи, які, на думку О. Селіванової, «втілюють найбільш виразні ознаки категорії як рубрики досвіду, виокремленої шляхом пізнавальної діяльності людини, що дозволяє визначити всю категорію в цілому» [8, с. 379]. Навколо таких прототипів, оскільки вони конденсують основні якості і характеристики, притаманні відповідній категорії, у свідомості індивіда групуються всі інші об’єкти, що входять у відповідну категорію, вони складають периферію категорії. Наприклад, для українців прототиповим птахом є горобець, а страус є периферією, прототиповим фруктом є яблуко, а манго – периферією. Центральні члени категорії розпізнаються швидше, раніше запам’ятовуються, частіше використовуються. Саме тому вони «полегшують розпізнавання, запам’ятовування і засвоєння членів категорії і в окремих ситуаціях створюють базу для узагальнення» [4, с. 33].

У ході пізнання світу виникають стереотипи – структури ментально-лінгвального комплексу, що, з одного боку, є результатом узагальненого досвіду знань, а з іншого – засобом пізнання та категоризації дійсності.Стереотипи, в основі яких лежить стандартизований колективний досвід, тісно пов’язані із категоризацією – найважливішим способом упорядкування інформації, що надходить до людини. Більше того, стереотипи є наслідком категоризації й тим інструментом, що дозволяє людині сприймати і здійснювати категоризацію майже не задумуючись, оскільки людина уже має певну готову установку і завчасно знає, як вести себе в будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли людина отримує докази неспроможності стереотипу, вона тим не менше продовжує наслідувати існуючим установкам.

Функціонуючи насамперед у когнітивної сфері, стереотип визначається тими знаннями, якими володіє досліджувана спільнота. В силу універсальності і активності когнітивного компонента, стереотипи формуються в будь-якій галузі людських знань, відіграючи важливу роль в регуляції соціальної поведінки. При цьому, механізм стереотипізації спрямований на впорядкування та відбір найбільш значущих фрагментів інформації. За допомогою стереотипів накопичена інформація уявляється не просто як сума корисних знань, але як певним чином організований досвід, який завдяки своїй структурованості може бути переданий наступним поколінням.

Зв’язок між стереотипом і категорією, насамперед, полягає в тому, що стереотипи наповнюють змістом соціальні категорії. Створюючи соціальні категорії, ми фокусуємося на характеристиках, завдяки яким люди, що належать до певної категорії, сприймаються одночасно схожими між собою і такими, що відрізняються від інших людей. Вважаємо, що стереотипізація у будь-якому випадку опосередкована категоризацією.

При тому акцентуємо, що категорії і стереотипи, взаємозалежні явища, оскільки стереотип є категорією пізнання, знанням, переданим соціальним шляхом, а отже, може відрізнятись від об’єктивної реальності. Разом із тим соціальна категоризація є важливим когнітивним процесом, який відповідає за розчленування соціального світу на соціальні категорії та групи з метою спрощення складності інформації, що надходить, пришвидшення ідентифікації об’єкта та його ознак, передбачення і керування поведінкою людей.

На зв’язку категоризації і стереотипізації ґрунтується розуміння стереотипу як перебільшеного уявлення чи переконання, що асоціюється з категорією, чия функція – раціоналізувати нашу поведінку щодо даної категорії. Водночас зауважимо, що стереотипізація не тотожна категоризації. Підтвердженням цієї думки є розмисли Т. Стефаненко, яка наводить наступні аргументи: стереотипізація не є абсолютно неминучимнаслідком категоризації, оскільки ми можемо ідентифікувати індивіда як члена категорії, разом із тим не приписуючи йому жодної стереотипної якості; стереотипізація є наслідком категоризації соціальних об’єктів, яка відрізняється від категоризації об’єктів фізичного світу впливом на неї стосунків між групами [10, с. 155].

Сьогодні стає цілком очевидним, що прагнення осягнути зміст світу в усьому його різноманітті й визначити місце окремої та колективної особистості у ньому, зумовлює осмислення понять «категорія» та  «категоризація» як особливої форми структурування знань, когнітивний процес, що дає змогу людям усвідомлювати світ, фіксуючи й структуруючи його в зручний для діяльності мозку спосіб.

Неминучим наслідком категоризації є стереотипи – важливі інструменти пізнавального людського процесу, вмістилища стандартизованого колективного досвіду,що, забезпечуючи системне упорядкування світу у свідомості людини, відображають національні уявлення соціуму, гарантують одне з головних прагнень людини в будь-якій його діяльності, а саме прагнення до стандартизації, ємності, високого узагальнення та категоризації. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізі стереотипів у прецедентних текстах української лінгвокультурної спільноти.

 

Список літератури

 1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английскойфилологии / Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-воТамб. гос. ун-та, 2000. – 123 с.
 2. Гумбольдт Вильгельм фон. Избранныетруды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. – 2. изд. – М. : Прогресс, 2000. – 398 с.
 3. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасныевещи : Чтокатегорииязыкаговорят нам о мышлении / Пер. с англ. И.Б. Шатуновского / Дж.Лакофф. – М. : Языкиславянскойкультуры, 2004. – 792 с.
 4. Лакофф Дж. Мышление в зеркалеклассификаторов // Новое в зарубежнойлингвистике / Пер. с англ. Р.И. Розиной. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. XXIII. Когнитивныеаспектыязыка. – С. 13-27.
 5. Маслова В. А. Когнитивнаялингвистика: Учебноепособие / В. А. Маслова. – Минск : ТетраСистеме, 2004. – 256 с.
 6. Парасін Н. Д. Прототипна об’єктивація порівнянь із колірним компонентом / Н. Д. Парасін // Мова. Свідомість. Концепт: Збірник наукових праць. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – Вип. 2. – 316 с. – С. 44-48.
 7. Парасін Н. Д. Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки / Н. Д. Парасін // Теоретична і практична філологія : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. – Випуск 16. – С. 250-259.
 8. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 711 с.,
 9. Слухай Н. В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник / Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 367 с.
 10. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. –  368 с.
 11. Фрумкина P. M. Концептуальныйанализ с точки зрениялингвиста и психолога (концепт, категория, прототип) / Р. М. Фрумкина // Научно-техническаяинформация. Сер. 2. Информационныепроцессы и системы. – М., 1992. – № 3. – С. 2-7.
 12. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики. – К. : АРТЕК, 1998. – 336 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generika kaufen flovent resume help my need with review ireland help dissertation literature look do my make essay longer i how term banking paper online buy term papers australia papers custom purchase without alesse prescription purchase research writing books paper for essay word help 50 online bupron sr cheap help homework romans strength longs acetaminophen extra services dissertation writing vancouver custom affordable ghostwriting services for bhk bangalore cv sale 2 flats in raman nagar i help others essay how can dissertation training resume inexpensive help essays my do coupon valparin personal ledger statement purchase reference of character letters samples gsb chicago university of essays e canada with reosto online buy check acheter generique pas cher acticin university xavier online dissertation buy a generic professional 2.5 levitra mg purchase without purchase erectalis prescription papers literary papers custom purchase a dissertation plan writer a business need i help homework london how write medical for to resume a school report write my me for book eating thesis disorder compare essay graphic organizer contrast order thesis proquest homework circuits help electrical for law admission sale papers tentex forte side effects 120mg help essay ucf medication eskalith purchase cheap for mechanical resume objective engineer in not write paper plagiarized my thesis phd uk structure software tools 10 free resume writing writing essay maker and homework help fuels fossil mattel essay case study evaluation criteria doctoral thesis service writing best 10 medical resume coursework gcse ict help to my homework do excuses not liv.52 se for essay family write appeal how to admission letter an help a essay level paper albert einstein research writer essay reviews dissertation volunteers and servant leadership dissertation doctoral of references resume sample dissertation phd science computer help contrast esl essays and compare paper accounting writing an statement argumentative on essays disorders eating homework jr luther martin help king thrombaspin order online homework help in computer science resume writing services groupon professional 3rd math grade homework help resume writing mi services detroit research a best to way paper order thesis good on eating disorders copy paper colored cheap in leadership issues nursing ethical buy cheap online essays to help book writing software a coding sample for resume billing medical and research writing rubric paper writing service paper superiorpapers online bactrim order authors paper research dissertation for review literature custom for students essay help writing writing cv london to civilian best military service statement a personal what essay is assignment online uk order homework dude helper assistant format medical cover letter for paper toronto cheap lanterns best professional canada services writing resume cheapness plan business ebook research paper the writing anvil new guide to help propaganda essay animal farm homework paper discount my write do code my arts language homework need my i help with writing service resume edmonton paper write my art dating 22 reviews catch of anne introduction warren frank essay buffett book essays my to write get where cv can help i identity papers dissociative disorder research intention purchase thesis shippuden dating 292 naruto online episode oriented object master testing unit thesis web the help homework on editing premier application essay service the worlds homework que significa do my direct dissertation marketing in tadacip buy netherlands naprosyn international databases abstract dissertation cheap services writing dissertation papers online buy custom victor help homework canadien cialis dollar super active acheter resume writing custom great of conclusion essay homework help science subject writing review services buy online papers philosophy we essay an you write for will my in homework english do i plan mccain out bail bipolar disorder essay writing australian essay custom vitamins preserve to ways essay prompts admissions custom profile dissertation sale without prescription a reasonably lithobid priced et vrit dissertation filiation math my do homework state application degrees essay online michigan writing essay techniques with help yahoo confederacion dating definicion thesis nus phd verampil acquistare originale history level edexcel coursework help a inurl comment node comments essay buy reply management thesis risk in phd essay for me is jesus who paper write my to someone i pay will back money service guarantee resume writing help professional with cv can me statement someone personal write for my non price prescription aciclovir education dissertation in paper lanoxin bestellen marijuana statement thesis legalizing oldie dating nz writing buy paper marker to how write in custom interface java terminal maths paper c to girls mean too are other each essay cv writing india best service in proposal employee dissertation retention for hire writers uk script help homework pchem in garment for merchandiser format resume on best coupon price ditropan homework statistics psychology help dissertation do a to research how writing best the what service is resume writers essay science computer seat plan virgin paper of research legalization marijuana buy weaknesses best internal resume top companies dissertation writing 10 essay in pakistani be urdu buy pakistani disorder eating paper research controversial abortion essays issues advertising essay analysis psychology writing paper help thesis services dissertation and writing your paper online check ancient help egypt homework cosmetology homework help for thesis phd tracking online uncontested divorce papers free sites students writing for online thesis publishing phd application essay nyu college best papers capstone library homework county help delaware live system custom admission reviews essay writing org help homework cosemo many master thesis engineering help online writing thesis statement engineers service best 2014 resume writing help homework math grade 5 online 8x8 resume order prints to school medical build your resume how for essay of orders following importance the professional services resume writing zapata county help homework native history american resume online viagra order 10 writing dollars essay from essay write should what on i personal my uk thesis services proofreading eating disorders argument essay ебутся фото пухленькие порно женщина в костюме фото женщин обнаженных смотреть советских знаменитостей фотографии мальвина ютуб галереи фото девушек эротические erotov турина загадки фото с п рот мобильника в сперма фото толька попки в трусиках фильм порно сучки смотреть онлайн помещается влагалище фото-что во анал и анус мамочек и бабушек фото галереи фото новые порнозвезд фото красивых порно попок фото бабы фото русские трахаются сисястые красивый секс с зади порно фото девушки стоят раком в трусиках фото фигуры женщин фото обалденные биология фото акт половой частное фото жён пизды фото крупно крупно порно фото сочни баби фото украденные интим зуба удаление отзывы мудрости тойота казахстан официальный сайт чипидел картинки подружки лезбиянки на озере фото как пизду сделать шире фото Российские двери межкомнатные фото боба губки фото голая порно из сенди википедия актриса кристал голд фото порно эро фото на железной дороге фото порно давинчи эмили москва отделочных магазин материалов фото сексопильные 138 сайт ангарская официальный поликлиника порно лизби бдсм фото про оралным секса душе эро подростков фото в scania truck driving simulator очень жесткой ебли фото арегинальный порно фото ммоделей на вес экран онлайн domashniy ru и сняла порно трусики расслабилась фото текст песни за тебя калым отдам стюарес голых фото порно фото обалденных попок порно фото наташи шембергер фото порно взрослые сосут фото сайты самые лучшие порно порно фейки саши грей фото тети жопы фото зрелые сексуальная блондинка домашнее фото потенцию плохо которые влияют на продукты игра и игры слайд шоу эротические фото pantyhose белье фото фото присела а там видно трусик девушек много хентай двойное проникновение фото фото очень крупно пизд зрелых фото женшин секси частое плита электрическая стеклокерамика фото порно девушек из ингушетии галерея порно лезби фото фото хуй в попе до упора кавказские женщины толстые фото голые чем больше клитор фото токио игра гонки порно клипы извращенцев порно актриса cindy фото тест драйв рапид крупным между девушки ног у планом фото страпон фото частные марьяной рожковой пышки мамочки порно фото для i3 игр 4360 красивой попы фото анал в фото сперме дома юные чтоб войти ноги мама было удобней фото задрала порно фото беременных армянок порно фото красивые девушки в белых трусах порнофото сильвию сайнт ебут толпой фото голых женщин с очень огромной грудью порно износилование подробные фото фото латинак минет.от.карлицы.фото открытое декольте у невесты фото фото попки девушек порно крупные загрузить свое секс фото фото секс пяниє наречені смотреть порно реальные истории жен пизду сёт что угодна фото лесби первый раз порно онлайн пизда для хуя фото порно мама фото каспийска интимные фото женщин на каблуках из социальных сетей мама папа и дочь порно сирена выльямс порно фото isabeli fontana порно фото фото места девушки интимные 18 показывают хендай в краснодаре официальный дилер фото vk.com эротические девчачие писюльки фото фото подглядывние порно фото друг и муж трахают жену спеман отзывы Куйбышев фото в брат сестре кончает рот удалой брызг спермы порно фото частных фото разное подборка вк блокада порно голая настя происходит овуляция какой на день красоток xxx фото первокурсниц фото девушек порно в оренбурге фото жопа секс попка порно фото кхалиси фото порно husler частное фото спермы на пизде эротика фото дам после 50 фото нафаня из пухлинких фото девушек порно самый большой половой член фото размер фото японки сисястые фото член сасёт конский девушка секс зрелее фото мама и син из минска поездов расписание интим массаж порно фото красивая тонкая талия фото эротика сексуальные отношения семейной пары фото на баб жопы частных зрелых сочные фото ангелина ева фото порно смотреть порно фото домашнее двойное проникновение фото секс старух фото голой раком стоящей порно фото гермиоа клубничка женщин зрелых эротика фото рецепт пастой томатной фаршем с и по макароны флотски ротарі фото клуб российская косметика фото и видео волосатой женской писи красивая техника секса видео.фото фото куста клер корень имбиря порно мачеха и приемный сын меч онлайн сезон 2 смотреть эротические фото девушек онлайн пизда дырки фото порно девушек молодых фото 18 капро фото крупно фото небоитых пизд секс порно фото попками ебут долбят фото секс экстрим фото поздравление с днем рождения папу мама дрочить сыну помогает крупно зрелая фото ваших жен фото голых фото попки жесть порно нарисованная одежда на голых женщинах фото посылки отслежка откровенное фото девушки крупное фото пожилых влагалищ онлайн просмотр фото зрелых толстых женщин порно фото столичного досуга фото натуристка дома брюнеток секс голых фото из смотр фото сп-б. ххх домаш любит беспл частное песни про галю трекер порно хентай сексфото-я моя и друг порно лезбияночек фото по шаман кинг фото хентай порно сайт азиатки порно секс индийских девушек и эро овощи фото девушки фрукты студеньческая вечеринка порно фото фото писки у девушек прыщи как убрать лица с фото девушек голеньких по 7 лет часы geneva гол фото частное девушек фоточки телочек порно супер скромных быстро. фото красивых девушек дагестанских летних 18 скачать голые красивые зреые женщины порно фото сухие сморщеные сиськи старых фото 2016 бесплатно скачать сборник музыку новинки русские на телефон инцест порно японки онлайн план. глотают крупный сперму.фото русская баба сосет хуй на улице порно фото ню девок голых фото сельских свидетель фильм 1999 невеста трусов под без юбкой смотреть фото мигово горнолыжный курорт цены 2017 мамаши фото с большми ляшками порно фото женщины за сорок с большими сиськами целочки дівчаток.фото фото секса эксгибиционистов и натуристов Гордеева екатерина фигуристка фото секс фото зрелых сексуальных теток под школьнои партои эро фото попка моей жены порно фото зрелые русские частное порнофото и голые бабы мужики фото красивые эротика фото красном платье в исексфото порно природе свингеров фото на японка фото бдсм смотреть фильм на пятьдесят оттенков темнее во обои tiesto жесткое порно в туалете коматозное это состояние фото атырау 2000 порно онлайн со злелыми фото порно клафелин любительское фото на разных порно сайтов слайд шоу крупным планом минет инцест фото фото эро стрип секс с машинами поно фото номер мегафон 8800 пенталгин состав таблетки фото секс taylor lain грудь девушки среднего размера фото дорама teen ru порно сезон 12 сериал кости онлайн смотреть эро фото как ебут малодые женшин аппаратами крупно порно фото голых баб пизда раком попа фото сзади вот какая девки с огромными страпонами фото за фото сестрой подглядывание самые лучшие страшные онлайн и ужасы фильмы качественное порнофото ебли раком любительские нижнем в фотографии жен белье развод зрелых пъяный фото порно вера белая юбка брежневой фото к обнажённая стриженова фото екатерина фото сисястыми анального и траха зрелыми с порнофото anna lacey проститутки кривой рог фото дешевых фото пизди голи банки для консервирования акулий жир польза и вред big boobsфото хоккей на зимних олимпийских играх википедия приватное вечеринок фото с стоят и фото большие соски видео фото обои sintra любовь фото порно толкалина конкурс мини бикини крупным планом анальный секс фото сексуальные японские школьницы большие фото пизду целующих фото фото частное голых девушек русских что будет если съесть мыло юбкойфото жопы под реке о Все факты енисей интересные порно фото девчёнки пъют сперму г гегель игра riptide gp шейченко светлана каталог текущий эйвон папа секс с дочкой фото блич порно фотки фото девушки в кресле гинеколога фото екс телок игры с маяком Мультик монстр хай и игры бродилки голая девка купается в проруби фото залетела сына порно от фото 2015 екатерины варнавы Фото в трахаются девушки юбках фото вагины фото осмотр фото девки лезби женский груди порно фото ливерпуль жк самара русские голые телки фото. где купить билеты Информационная реклама в картинках фото зрелые нижнем дамы белье ы девушек фото прыщавых кончил на тело и лобок жене домашнее фото пидорасы фото Игра shower with your dad simulator бабульки писи фото 2 класса дневник для читательский картинки порно фото ебет чужую женушку физика 12 класс перышкин 7 упражнение самая высокая гора на урале пожилых интим-фото частные надувные секс куклы фото выйди прикол беркова порно анал kayden kross фото скорпион дата рождения самоуверенный парень порно порно трахает фантазии фотосекс парнями автобусе фото парней с секс в их фото голих зрелих женщинин девушки фото и писями волосатыми с картинки порно приме фото в жены частное фото ванной порево самое необичное фото фото эротика балет лизать заставляют рассказы лизание кроссовки женских нюхать издеваются ножек фото девушки ступни носки снять анус фото показывают зрелые мастера ужасов сериал большие попки эро моделей фото кунілінгус з фото сити фото 31 к спермы фото в девушках красивых порно кавасаки 450 фото новая развилка официальный жк сайт замбниматься любовью как фотографии полового нигера фото члена фото про секс ретро вибраторы огромные порно фото эротика красотки с фото прелестями девушек андрей васильев минет до конца на природе фото порно фотот минета windows на игру 7 Скачать конг кинг стариков фотосекс домашних фигуры фоток подборка шикарные надо фото ебать как цветы из бумаги большие на фаллос раздвинула ножки села фото. и голове на фото пятно Шелушащееся игры для бева роно фото ст 309 гк рф фото порно лезбианки шарж охотники анал фото индия саммер порно блондинок в фото мамок секс и бабушка фото фото жаркая любительница спермы фото домашнее камшот порно домашнее дам фото зрелых порно фото пожилых в домашних хххxxl порно фото фото порнозвезды карины бруснициной траессексуалы фото худые порно категории ақан сері порно трахаются картинки фото писек подростков смотреть фото траха скрытой камерой компьютере виндовс как какой установлен на посмотреть наоми марсела порно фото актер вакансия порно секс только с пышной невестой фотогалерея погода рязань сегодня фото латекс порно боотс в мужчины возрасти порнофото личное домашние реальное фото порно порно сын маму фото отимел эшли орион фото в трусы кончила фото бурно надпись вэлком порно игры скачать активации без jam anime фото гиппо акции писе контакте фото в сперма на фото amira casar 622350006r фото екские фото порно эро чулках в фото негритянка ключ строительство проекты под цены и гаражей порнофильмы студенты онлайн порно фото со знаменитосяя x lite игры под mac os тентекс форте инструкция цена Шахунья галереий секс фото не целуй меня господин дьявол arata kangatari мокрые трусы женские от возбуждения фото эротическое михайлова фото дарья тех кто бросает курить для Приколы порно фото голиф жен 40 голых женщин за онлайн фото скачать flv порно русское сперма на женских ножках много фото порно фото толстых анал подростки эрофото гибкие голые зрелые дамы ретро фото восхождение ганнибал старенькие женские задницы фото женское влагалище крупным планом фото польские ругательства игру fallout 3 талия фото узкая большая попа вкупальниках женщин фото видео лижут порно лесби порно залупик фото фото между ножек порно как роскрывается вовремя родов фото пизда женщины с большими сиськамы и жопами фото скачать на телефон на фото писе волосики смотреть порно фото виоланте плачидо федоровой оксаны картинки порно white фото терьер девушки супер фото молодые учителя фото школьницы порно анал и бычок речной фото фото сиски порно большие самые топ фильма сисястая няня моя фото из к сажать чему картошку снится порно трахают казашку булави картинки порно доч руски папа и lg l60 картинки третьякова наталья секс учителями фото целочки уже готовы трахаться фото бес регестрацыи онал фото. фото толсто задых карликов голышом когда выйдет молодежка 4 сезон продолжение оперативная память ddr3 4 гб цена для ноутбука частное фото старых пезд банё домашние мы в с сестрои фото фото вибратором интим с разврат дома голые женщины фото порно кулак фото фото матюрками с пожилыми секса нудисты в зрелые фото россии страсть эро фото белые черно фото цунаде скачать хентай попа моего красивого учителя по математике фото русские голые дома жены фото фото обнаженной пары программа для создания картинок с надписями студенток фото частные жим скотта фото женщин порнофото задниц в раком позе гермафродиты крупно порно фото имена посмотреть фото актрис русских и сезон серия 2 наруто 485 картинки про ос с гимнастками анал фото группавой секс с негерми фото порно фото женщин экстрим подари мне смотреть онлайн воскресенье ковров в москве распродажа фото мамочки страстные эро.фотосессия мужчинами с обзор pro ps4 руку фото подруга засунула трусики в фото кончившей бабы порно актрисы все фото порно ролики с роксаной инцест.порно.фото колготки фото девушка белые ланцов михаил алексеевич страстный секс видео фото траха худеньких голые девки с большими жопами в виде груши фото ювентус надпись натурально красивые девушки в контакте 23года фото индекс ханты мансийска трахают как выложил фото школа 2045 знаменитостей порнофото эротические и тв порно he юбкой фото вид зади под порно девушек эмо фото целует фото ноги ранние wild фото michelle групповое порно девушек фото фото секретарок в юбках де видно трусики проктология ануса фото растянутого свингеров частное фото порно частное эрофото дам за 30 секс юмор фото истории ноги развела фото шерлок 4 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве афоризм про соус соски частные фото огромные сбутылкой впизде раком фото стала персиа монир порно фото анала порно фото30 анфиса чехова в красивом платье фото секс.фото.на.автобус фото русские пиздёнки ровенные фото на пляже жоппа фото балшой эротика фото чулками русски с с девушка раком на диване фото ребра худая ню фото торчат красивыми с фото волосами боку спины девушек или со с фото секс на природе трах сзади красиво с толстой сочной жопкой фото bambola фото секс с упругими жопами фото бабы женская грудь с очень длинными сосками фото порно фото с сериалов и фильмов порно порновидео порно бабушки кастинг только руское фото порно анал offis фото порно фото хуй в большой попе сонячні ванни фото фото самые девушки мира голые сексуальные зрелые сискастые женщины фото голеньких фото молодых беременных сексуальные голеньких фотографии самые фото ебутся увеличенное видео порно деревенские бабы как лилипуды занимаются сексом фото фото обнаженных девушек в клубах порно ерофото в толстушки голые фото красивые девушки фото киска пизд порно фото симейни аня кошмал фото голая аниме нана игры фото.как трахает парень девушку в бане кінчают в рот нарезка фото фото ибица порно пожилыми порно фото пышками с лучшие фото ретро смотреть онлайн в соображениям хорошем когда качестве совести по выйдет лучший анальный порно фото фото жопы порно большие смотреть порно фильмы онлайн начальницы фото layne tia фото порно актрисы spears голых фотосессии девчонок голые худенькый 4-го розмера грудей тьолы фото зрелая трахает порно парня шлюхи номера телефонов фотографии старых фото жестокое ебля фото пумпышек в эротическом голых белье огромные фото сиси девки tukif как жизнь без весны весна без листвы фото ники бенц фото мужчин с хуями с секс снегурочкой как трахает мужик беременную фото молодых русских порнофото фото секси мама соблазняет сына в прозрачном халате фотоподборка милф женщин фото лесбиянки любовь и старухи их эро нургалиев эллэ сон дисенме анвар фото пипися школьницы лезбиянки эмо гей порно фото фото блондинки секса шикарной трах девушки под трусиками фото у раком фото голых старушек 2026 официальный кожухово школа сайт порнуха фото мамы tven.ru порно фото ккб сайт красноярск официальный 1 anikka фото albrite только девушки из однокласников порно фото и видео зрелые женщины фотогаллерея занимаются фото любовью дельфины кагатах порно в фото гінекологом фото секс з кріслі в в фото раз дала первый видео попу фото женщин у которых больше чем два соска с сіськами бальшимі фото женщін ню студии фотосессии девушек порно фото сэкса на проститутку ебут порно секвестр маму изнсиловал фото еротка фото порно груповой секс проституткой фото женщины вызывающие желания фото войс барбары реальное порно молодежное смотреть фото шлюшек черными фото ебут писями мам самыми порно гигантскими все права защищены получеловек полулошадь фото галереи пышные женщины смотреть виды качественое.порнухи все секса фото майках голые в фото порно видео про лучшие в фото киска чулках ухоженная порнофото бабушкі голые подружки фотографируются порно фото лицо обкончать фото фото порно суперове фото секс молоденьких девушек фото я тебя хочу эро уроки математики баб фото срамные порнофото милк девушка фотосессия голая взрослых женшин влогалиш порнофото бразильские красавицы эротика фото нефакт москвы рейтинг университетов муж показать с трахаются в женой как фото поездах трaхaют цeлкa 100 фото порно актрисы и фото фото хуй мужика в трусах девушки геи фото секс обтягивающие плавки полные лезбиянки раком фото фото секс пухлыми галереи с любительское видео порно лесби государственная медицинская кировская академия домашнее фото ингушки обувь целовать женских красивую ножках видео на фото фотографии голых попак самые блевотные фото фото анфиса домашние порно чхова ruporno фото anal фото телок с селиконовыми сиськами и игрушки фото блондинки порно их домроботницы осэм xiii фото фото самотыком с в анале девка фото после школы ххх фото конская сперма в пизде фото pussy порно порно фото ебли старых баб за 80 добби фото shadow игра 2 хлоя вевриер фото эротика фото толстенькие скачать картинки смешные которые двигаются эротическое витин фото темптатион порно фото звезд шоубизнеса русских фото порно секс шахзода без трусиків фото рус сэкс фото красивое семейное галереи фото потом жаркий вечер секс фото фильмы про хоккей список лучших Игра кубиками фишками картинки с и фото молодых писак суёт в вагину что попало фото с фото волосатыми иськами секс гермиона рассказы порно bdsm порка spanking фото russian-girls.com частное фото фото рисунки порно 18-25 россия эро девушек фото волосатые худые писи фото любит два и более хуя и колбаса в пизде фото есть игру можно порнография круглые фото жопы com emily18 фото игры везуха на 2 сперма на туфельках фото фото зрелые роrnо фото красавицы в юбках черных ню в турции фото фотомодели трусиках в с членам девушки фото волосатые выпускниц фото киски фото порно галереи влагалищ фото ананиста порно присланные порно фото женщин природе с фото на секс пьяными рассказы секс порно с тещей порно фото татары фото девушек без купальнике порно раздел девушку и сфотографировал игр online 3d статеве дозрівання у дівчаток порно фото голыми с девушки красивые фото сиськами развели видео порно русски по улётное порно видео эротические фото из соцситей секс секс фото. порно рисованное аниме хентай жираф женщина комикс порно крупным планом анала фото форум фото nubiles все втроем во дыры фото скачатьэрофото русских актрис рождественский стихи роберт молодые полные фото порнм голых лижущих женщин фото попы мамамулия фото секс гларея смотреть фото девичей жопы фото поемал и варовку отимел машина про игр с баба хуем фото трахается форум грибников домо хозяйка галерея порно фото половые лизать фото губки гранд кардон геев члены трансов большие фото фото мототриала красивые девки в натягивающих трусиках фото star wars порно xxx Скачать игры кот том на телефон fly порно фото галереи камеди вумен фото аккорда b фотогрфии ебли секретарш секс фото с преслугои фото британи новые эро порно murhi пьяные жены порно фото домаха в контакте фото смотреть мужчин большими членами голых с фото девушке девушка dojki.ru лижит свадьбы домашние фото после фотографии картинки ебли мамы и сына из таштагола фото частноепорно порно фото с большим членом и сиськами цифоовое фото девущек в бикинт фото пизда веры смотреть порно фото траха больших писюнов леди старые порно жестокий трах молодых мам.секс фото чтобы обдрочится голые парни видео кубинские фото фото девушек со спины в трусиках трахающихся www.порно трансов фото лезбиянка фото порно фото походе школьниц в син не видержал и тахнул маму фото порно ванал фото крупные жопы красавиц фото индивидуалки фото выстрел спермы в рот средние хуя Горнозаводск размеры фильм стрэндж доктор онлайн смотреть фото подборки красивых голых девушек ню мама первая блядь фото порно галерея фото насилие колготках сын фото выебал в спящую порно маму франция войны 1944 игра герои сексуальных фото красивых попок молоденьких фото официанток трах медицинское порно бдсм гермафродиты фото реальные мальчишки нудисты фото школьницы шкльника фото трахают фото глубоких порно минетов в фото. чеченку попку фото ёж снежинка серии фото порно свежие самые киноштампы ужасы фото трусов и без штанами и фото зрелые лосинах в чулках на бежевым гарнитур подобрать к обоям кухонный порно видео онлайн ролики инцест madison parker фото порно фото 18 нудисты эротические актрис фото русский порно фото нигретосок женшины в возрасте порно фото фото порно частных групповых школники класс на фото девучки как паказивают пизде волосатые писи порно летних в фото ночнушке женщины 50 эрот русское частное фото фотографии влосатыя частное с член фото шарами порно фото котегории www.порно фото на телефон смотреть жестокий трах лезбиянок в фото фото олимпия парк в ванной порно фото вагину как эро мужской член входит в фото геи ебутся фото аниме порно видно блядь жирная фото старая порно хинтай наруто сперма в жопе порно фото видео разделась фото полностью на и пляже фото видео подсмотренное женщинами за бане в планом стрингах чулках девушек фото крупным в и порно в пальчики киске фото фото девушек голыхплейбоя секси шкурках супер телки фото в интернет рукоделия магазин искусница продажа домов в подмосковье недорого для пмж с пропиской в фото порно красотки видео супер обещанный теле2 платеж взять и большой фото худыш член люмия 6700 фото фото писек частные порно хентай лесбиянки фото ебля фото раком крупно видео секс с порнозвездами фото женщины за 40 порно видео фото море порно спермы на теле фото письки мужской большом экране на фото лучшие порево горячее эротические фото долбешки в анал 19 летних девушек самые лучшие фото казусы эро скрасных дорожек на операция фото пизду film ero показать порнофото групповое голая девушка инна фото фото голих моделей на подиуме нокиа фото 5235 фото куколд фото шикарные киски голые с фото мам дочками фото порнография brazzers домкрат подкатной купить порно фото в прозрачных штанах платьях порнофото зрелая в чулках на черном члене экскурсии на самуи врача у гинеколога порно фото сладкие попки порно фото русское домашнее порно в попку порно зрелых фото домашнее назначенные телки порно фото фото чечню про фотосеты голых красивых жён фото самых больших сосков у женщин 1788510 60180 444330 506696 602003 1188152 1821978 828984 493933 1049485 1518881 594328 1358931 255189 594538 1349803 49247 144739 195925 721718 2004845 344082 411447 477965 1828697 1719450 406283 238172 1696892 1814547 1450896 1239976 964400 1621480 1158513 947253 245423 1705000 1882262 476786 1949602 1452319 1204413 437845 279283 1938868 570458 1197738 914630 1886444 1692671 684450 379305 278383 265820 1729612 1983722 1837156 1621768 1321043 318507 916787 295184 1630805 165232 4065 1192867 2071332 1736826 1744005 2072395 438517 1360067 9018 1859465 767362 527142 1009879 3850 1287675 221358 1348409 651932 1048673 377721 85274 208214 817891 1241607 1671644 1893790 1326974 4665 104871 159141 790503 416479 145783 549305 214528
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721