КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:165.194

Т. Ф. Семашко

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

У статті розглянуто когнітивну площину досліджень мовної категоризації, що презентується як процес систематизації засвоєних знань, основний засіб надати сприйнятому світові упорядкованого характеру.Наслідком узагальнення досвіду знань про світ є стереотип­­– результат пізнавальної діяльності та засіб категоризаціїмовного досвіду носія етнічної свідомості.

Ключові слова: мовна категоризація, систематизація знань, стереотип, узагальнення досвіду.

 

В статье рассмотрен когнитивный аспект исследования языковой категоризации, которая понимается как процесс систематизации знаний, основной способ упорядочить информацию. Следствием такой процедуры есть стереотип – результат познавательной деятельности и способ категоризации языкового опыта носителя этнического сознания.

Ключевыеслова: языковая категоризация, систематизация знаний, стереотип, обобщение опыта.

 

The article describes the cognitive aspect of the study of language categorization, which is represented as a process of systematization of knowledge. Consequence of generalization of knowledge there is a stereotype, as a result of cognitive activity and as a way of categorizing language media experience ethnic consciousness.

Key words:linguisticcategorization, classificationofknowledge, stereotype, generalizetheexperience.

 

Особливістю сучасної лінгвістики є розбудова наукової парадигми, яка базується на антропоцентричних аспектах вивчення мовних явищ, що  визначають настанови досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, світоглядом як окремого індивіда, так і мовного колективу, до якого він належить. У центр досліджень ставиться мовна особистість – суб’єкт пізнання, якій притаманна власна специфіка категоризації знань у загальному процесі пізнання. Фокус уваги дослідників, таким чином, змістився із зовнішнього світу (інструментального підходу до мови), де наявний лише реальний об’єкт, на свідомість мовця, вмістище уявлень, які підлягають вербалізації.Зорієнтування сучасної лінгвістики на врахуванні визначальної ролі людського фактора в усіх галузях людської діяльності, зокрема, й інтерпретація навколишнього світу, призвела до вкорінення в науці про мову когнітивного підходу, який зумовлює розширення кола мовознавчих досліджень до вивчення складних когнітивних процесів та їхнього впливу на мовне відображення дійсності.

Когнітивна площина досліджень сучасної мовознавчої науки дозволяє по-новому поглянути на предмет лінгвістичного дослідження, виявляючи при цьому матеріальну та духовну культуру знака, його входження в загальнокультурну традицію. Одним із першочергових завдань сучасної когнітивної науки є встановлення і опис типів знань, що реалізуються під час когнітивної діяльності людини: індивід вивчається як система переробки інформації, а його поведінка і діяльність описується і пояснюється за допомогою назв внутрішніх станів.

Одним із ключових для когнітивної лінгвістики є поняття категоризації – фундаментальної операції, яку ми непомітно виконуємо повсякчас. Ідея категоризації світу бере початок ще з трактатів давньогрецьких філософів про походження людської мови; розвиток наукової думки щодо категоризації знаходимо в ученні Аристотеля про категорії імен (номінацій).

Лінгвістичне осмислення проблеми категоризації відображає концепція В. фон Гумбольдта, відома як «учення про внутрішню форму мови»: учений висунув постулат про існування особливого мовного світобачення: «Мова – це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини» [2, с. 304]. Учення В. фон Гумбольдта щодо категоризаціїрозвивалося і доповнювалося новим змістом протягом ХІХ-ХХI столітьі пов’язане з іменами Б. Берліна, Р. Брауна, Л. Вайсгербера,В. Вартбурга, А. Вежбицької, Л. Вітгенштейна, Ш. Даніеля, Л. Заде, П. Екмана, П. Кея, Дж. Лакоффа,Ф. Лонсбері, М. Мінського,Дж. Остіна, Е. Рош,Р. Халліга,Г. Хольца та ін.Зорієнтування мови на вираження світобачення певного етносу та усвідомлення того факту, що мова є невід’ємною частиною пізнання, виступає скарбницею національної культури, сприяло протягом останніх десятиліть активності розробки проблеми мовної категоризації як українських, так і зарубіжних науковців, що підтверджено дослідженнями широкого спектру лінгвістичних проблем (Ю. Апресян, Н. Арутюнова,Е. Бенвеніст, М. Болдирєв, І. Голубовська, О. Залевська, Т. Кацберт, Е. Кубрякова, В. Маслова, Н. Слухай, О. Снітко, Ю. Степанов, Г. Шухард, А. Юнацька та багато ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про посилений інтерес лінгвістів до відповідної проблеми, що детермінує актуальність пропонованої розвідки. Метою якої є розглянути мовну категоризацію дійсності закцентовану на когнітивну площину дослідженнята з’ясувати місце в ній стереотипу – структури культурно-специфічних фонових знань, як засобу категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості.Важливим видається з’ясування їх ролі та місця у процесі пізнання навколишнього світу.

Пізнання різних процесів, явищ, груп суспільства, індивідів насамперед здійснюється за допомогою процесів категоризації об’єктів, які, як на нашу думку, є життєво необхідними у зв’язку зі складністю світу і обмеженістю індивідуального життєвого досвіду. Бо, як слушно зауважив американський учений Дж. Лакофф, людство без спроможності до категоризації не змогло б функціонувати взагалі – ні в матеріальному світі, ні в соціальному та інтелектуальному житті. Вивчення процесів категоризації надзвичайно важливе для розуміння того, як ми мислимо і як ми діємо, і, відповідно, без цього неможливе усвідомлення того, що робить нас людьми. Дослідник далі наголошує, що  категоризація світу є найважливішою функцією людської свідомості, оскільки «немає нічого більш базового для нашого сприйняття, діяльності, мовлення. Щоразу, коли ми розглядаємо щось як клас речей, … ми здійснюємо категоризацію.  Змінюючи уявлення про суть категорій і явище категоризації, ми змінюємо уявлення про світ» [3, с. 20-24].

Сприймаючи інформацію, людина аналізує її за допомогою категорій, які існують у її свідомості. Відповідно, з одного боку, категоризація виступає як певний тип пізнання, а з іншого – здійснюється вербально за допомогою мовних засобів. Такі явища як когнітивна прототипізація та стереотипізація лінгвістичних категорій дають змогу розглядати лінгвістичну категоризацію як ефективний інструмент моделювання лінгвальних і нелінгвальних знань.

У створюваних категоріях соціальна реальність спрощується, схематизується,  структурується, що дає змогу людям усвідомлювати світ у зручний для їх мозку спосіб. Слушною у цьому сенсі є думка Н. Парасін, яка, з посиланням на Е. Рош, зауважує, що основою творення категорій у  нашій свідомості виступають два принципи: «структуризація світу» і «когнітивна економія». Перший принцип означає, що категорії створюються в людській свідомості не довільно, не на основі випадкового набору ознак. Комбінація визначальних для певної категорії властивостей має чітку структуру і є «емпіричним фактом, представленим світом, що сприймається». Другий принцип акцентує на тому, що категорія фіксує світ, який сприймається людиною, у максимально стислій формі [7, с. 253].

Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність; процес категоризації спрямований таким чином на об’єднання схожих або тотожних одиниць у крупніші розряди – «категорії аналогічних об’єктів або подій» [1, с. 23].

Категоризація значною мірою спирається на досвід людини, а не здійснюється за встановленими теоретичними правилами. Отже, процес категоризації як пізнавальний процес, є не просто членуванням світу на категорії та співвіднесення з ними певних об’єктів та явищ, це також спеціальне виокремлення базового рівня як психологічно найзначимішого, оскільки переважна частина нашого знання локалізується саме на цьому рівні, ідеологічно детермінованому поведінкою людини, її активною участю в житті соціальних груп чи суспільства загалом. Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність.

Класична теорія категоризації була сформована ще в трактатах античних філософів, де категорії мислились як  сутності, що об’єднують елементи зі спільними ознаками; категорії виділяються на основі необхідних і суттєвих ознак і відсутність хоча б однієї із них призводить до непопадання об’єкта до означеної категорії. За такого підходу будь-який предмет, поняття або наділені необхідними ознаками, або ні і, відповідно, або є елементами даної категорії, або ні. При тому подвійний статус і проміжні варіанти виключаються.

Особливої актуальності проблема мовної категоризації дійсності набула тільки з другої половини двадцятого століття, коли  була піддана сумнівам класична теорія категоризації. Нові думки висловив Л. Вітгейнштейн, на думку якого відповідна категорія будується не на основі загальних суттєвих ознак, а скорше на деякій схожості тих чи інших характеристик та на їх перетині. Так був спростований один із постулатів класичної теорії – про чіткі і незмінні межі категорії; прийшло усвідомлення того, що категоріальні межі не завжди чітко визначені, а категорії відмежовані одна від одної.

Активне вивчення  категорій і мовної категоризації спостерігаємо у руслі когнітивної лінгвістики, зокрема, когнітивної семантики, базовим положенням якої є визнання основоположного значення категорій базового рівня в процесі сприйняття й аналізу світу. Саме на цьому рівні «виділення об’єктів супроводжується найменшими мисленнєвими труднощами, швидко й без перешкод відбувається оперування перцептивними та функціональними ознаками» [6, с. 44].

Для більшості сучасних концепцій категоризації характерне чітке усвідомлення зв’язку між категоризацією і моделюванням когнітивних процесів, що відбуваються під час аналізу і синтезу знань людиною; категоризація розглядається як спосіб конструювання знань про світ, виступаючи ключовим компонентом процесу пізнання. Оскільки, як зазначає О. Селіванова, дослідження категоризації є важливим щодо розуміння операцій індивідуальної та колективної свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та систематизації знань [8, с. 277], такий підхід дає змогу по-новому інтерпретувати категоріальний потенціал природної мови, розглядаючи його як модель формалізованого представлення знань. Пропоноване бачення поглибило розуміння поняття «категоризації», яку сьогодні визначають як теорію систематизації значень слів у мовній свідомості людини у межах наявної в свідомості носія мови наївної картини світу [12, с. 159-160]; як «когнітивне розчленування реальності, суть якого полягає у поділі всього онтологічного простору на різні категоріальні ділянки» [5, с. 41].

У межах когнітивних теорій категоризації (серед найбільш результативних: теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа, теорія «когнітивної граматики» Р. Лангакера, когнітивна теорія Т. ванДейка, теорія «втіленого значення»  Джонсона, граматика конструкцій Ч. Філлмора, теорія семантичних примітивів А. Вежбицької,прототипний метод, заґрунтований у поєднанні антропологічного і психологічного підходів та ін.) суміщені дві лінії сучасного осмислення феномена «категоризація»та сформовано два варіанти прочитання змісту терміна, відображені в поняттях «категоризація-1»  та «категоризація-2».

Перший тип категоризації – абстрактна (штучна) категоризація – є результатом раціонального освоєння світу людиною. Така категоризація яскраво проявляється в ранньому дитинстві, коли відбувається опанування моделей узагальнення. Відтак, мета категоризації – «пояснювати нове через уже відоме (або яке вважається таким) і структурувати картину світу за допомогою узагальнення» [11, с 5].

Абстрактній, штучній категоризації у її класичному розумінні протиставляється категоризація понять як природна (природномовна) ментальна операція, як когнітивна модель – категоризація-2. Другий тип категоризації виявляє залежність від соціального та етнокультурного досвіду людини, від її сенсомоторної активності, уяви, здатності до сприйняття і почуттєвого опрацювання сигналів зовнішнього світу [9, с. 94].

Однією із перших на можливості природномовних категорій звернула увагу у 70-ті роки XX ст. американська дослідниця Е. Рош. В україністиці вчення Е. Рош та її послідовників, відоме нині як теорія прототипів і категорій базового рівня, поки що не набуло поширення, хоч окремі його аспекти висвітлено у працях А. Левицького, О. Левченко, Н. Слухай, О. Селіванової.

Е. Рош на основі  результатів проведених дослідних експериментів і теоретичних даних висловила гіпотезу про те,  що навколишній світ є не хаотичним, він вирізняється структурованістю та упорядкованістю, які відображаються в наших уявленнях, у ньому розрізняються центр, пріоритети базового рівня, периферія тощо. Відповідно до означеного підходу категорії формуються навколо найбільш яскравих її представників, які мають найбільшу кількість характеристик, притаманних цій категорії і особливий когнітивний статус – є базовим прикладом категорії, і саме вони становлять прототипи, які, на думку О. Селіванової, «втілюють найбільш виразні ознаки категорії як рубрики досвіду, виокремленої шляхом пізнавальної діяльності людини, що дозволяє визначити всю категорію в цілому» [8, с. 379]. Навколо таких прототипів, оскільки вони конденсують основні якості і характеристики, притаманні відповідній категорії, у свідомості індивіда групуються всі інші об’єкти, що входять у відповідну категорію, вони складають периферію категорії. Наприклад, для українців прототиповим птахом є горобець, а страус є периферією, прототиповим фруктом є яблуко, а манго – периферією. Центральні члени категорії розпізнаються швидше, раніше запам’ятовуються, частіше використовуються. Саме тому вони «полегшують розпізнавання, запам’ятовування і засвоєння членів категорії і в окремих ситуаціях створюють базу для узагальнення» [4, с. 33].

У ході пізнання світу виникають стереотипи – структури ментально-лінгвального комплексу, що, з одного боку, є результатом узагальненого досвіду знань, а з іншого – засобом пізнання та категоризації дійсності.Стереотипи, в основі яких лежить стандартизований колективний досвід, тісно пов’язані із категоризацією – найважливішим способом упорядкування інформації, що надходить до людини. Більше того, стереотипи є наслідком категоризації й тим інструментом, що дозволяє людині сприймати і здійснювати категоризацію майже не задумуючись, оскільки людина уже має певну готову установку і завчасно знає, як вести себе в будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли людина отримує докази неспроможності стереотипу, вона тим не менше продовжує наслідувати існуючим установкам.

Функціонуючи насамперед у когнітивної сфері, стереотип визначається тими знаннями, якими володіє досліджувана спільнота. В силу універсальності і активності когнітивного компонента, стереотипи формуються в будь-якій галузі людських знань, відіграючи важливу роль в регуляції соціальної поведінки. При цьому, механізм стереотипізації спрямований на впорядкування та відбір найбільш значущих фрагментів інформації. За допомогою стереотипів накопичена інформація уявляється не просто як сума корисних знань, але як певним чином організований досвід, який завдяки своїй структурованості може бути переданий наступним поколінням.

Зв’язок між стереотипом і категорією, насамперед, полягає в тому, що стереотипи наповнюють змістом соціальні категорії. Створюючи соціальні категорії, ми фокусуємося на характеристиках, завдяки яким люди, що належать до певної категорії, сприймаються одночасно схожими між собою і такими, що відрізняються від інших людей. Вважаємо, що стереотипізація у будь-якому випадку опосередкована категоризацією.

При тому акцентуємо, що категорії і стереотипи, взаємозалежні явища, оскільки стереотип є категорією пізнання, знанням, переданим соціальним шляхом, а отже, може відрізнятись від об’єктивної реальності. Разом із тим соціальна категоризація є важливим когнітивним процесом, який відповідає за розчленування соціального світу на соціальні категорії та групи з метою спрощення складності інформації, що надходить, пришвидшення ідентифікації об’єкта та його ознак, передбачення і керування поведінкою людей.

На зв’язку категоризації і стереотипізації ґрунтується розуміння стереотипу як перебільшеного уявлення чи переконання, що асоціюється з категорією, чия функція – раціоналізувати нашу поведінку щодо даної категорії. Водночас зауважимо, що стереотипізація не тотожна категоризації. Підтвердженням цієї думки є розмисли Т. Стефаненко, яка наводить наступні аргументи: стереотипізація не є абсолютно неминучимнаслідком категоризації, оскільки ми можемо ідентифікувати індивіда як члена категорії, разом із тим не приписуючи йому жодної стереотипної якості; стереотипізація є наслідком категоризації соціальних об’єктів, яка відрізняється від категоризації об’єктів фізичного світу впливом на неї стосунків між групами [10, с. 155].

Сьогодні стає цілком очевидним, що прагнення осягнути зміст світу в усьому його різноманітті й визначити місце окремої та колективної особистості у ньому, зумовлює осмислення понять «категорія» та  «категоризація» як особливої форми структурування знань, когнітивний процес, що дає змогу людям усвідомлювати світ, фіксуючи й структуруючи його в зручний для діяльності мозку спосіб.

Неминучим наслідком категоризації є стереотипи – важливі інструменти пізнавального людського процесу, вмістилища стандартизованого колективного досвіду,що, забезпечуючи системне упорядкування світу у свідомості людини, відображають національні уявлення соціуму, гарантують одне з головних прагнень людини в будь-якій його діяльності, а саме прагнення до стандартизації, ємності, високого узагальнення та категоризації. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізі стереотипів у прецедентних текстах української лінгвокультурної спільноти.

 

Список літератури

 1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английскойфилологии / Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-воТамб. гос. ун-та, 2000. – 123 с.
 2. Гумбольдт Вильгельм фон. Избранныетруды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. – 2. изд. – М. : Прогресс, 2000. – 398 с.
 3. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасныевещи : Чтокатегорииязыкаговорят нам о мышлении / Пер. с англ. И.Б. Шатуновского / Дж.Лакофф. – М. : Языкиславянскойкультуры, 2004. – 792 с.
 4. Лакофф Дж. Мышление в зеркалеклассификаторов // Новое в зарубежнойлингвистике / Пер. с англ. Р.И. Розиной. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. XXIII. Когнитивныеаспектыязыка. – С. 13-27.
 5. Маслова В. А. Когнитивнаялингвистика: Учебноепособие / В. А. Маслова. – Минск : ТетраСистеме, 2004. – 256 с.
 6. Парасін Н. Д. Прототипна об’єктивація порівнянь із колірним компонентом / Н. Д. Парасін // Мова. Свідомість. Концепт: Збірник наукових праць. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – Вип. 2. – 316 с. – С. 44-48.
 7. Парасін Н. Д. Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки / Н. Д. Парасін // Теоретична і практична філологія : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. – Випуск 16. – С. 250-259.
 8. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 711 с.,
 9. Слухай Н. В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник / Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 367 с.
 10. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. –  368 с.
 11. Фрумкина P. M. Концептуальныйанализ с точки зрениялингвиста и психолога (концепт, категория, прототип) / Р. М. Фрумкина // Научно-техническаяинформация. Сер. 2. Информационныепроцессы и системы. – М., 1992. – № 3. – С. 2-7.
 12. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики. – К. : АРТЕК, 1998. – 336 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer thesis sentence level essay phd music layout l dissertation albert a camus tranger dissertation page acknowledgement do homework my now i later or should essay my grade simulation positron annihilation spectroscopy dating antonio services resume san writing dal dating bangalore toor in cost for pharmacology in proposal phd research essay college mba admission writing service research production on amylase paper customer mobile relationship literature review management immigration essay reform writing services in new city jobs york resume best cheap uk writers essay services writing abrsm in singapore dissertation review paper helper helper writing where writing paper parchment for to buy do can who anymore wrote i homework my write term my me paper help write lab report distributive property help homework with cv for write me thesis sale for marketing master thesis spanish in uk writing services essay in uk lanterns white bulk cheap paper review online buy literature your do i homework can now my bio a work for writing help services writing good essay account sale for writer essay homeworks inc custom builders assignment dissertation help help psychology coursework essay birth order conclusion writing reporting custom services code grant services cheap writing dissertation services writing malaysia lahore borders book review revised 4th essay college online edition help application difference person make essay one a can mg Salem - prescription 2.5 Diflucan Diflucan no free cheap shipping buy writing resume for zealand analytical help essay critical resume writing professional nursing services writing resume service airline resume writing diego san service military online benzac essay reliable services dissertation course development format outline sample master database thesis cbs alabama helpline homework social helpers studies homework someone resume to my write papers rolling king size cheap help human resources homework without insurance anacin world essays order org essay admissions custom article writing paid publish online research paper a essay cheap online my write track for infections augmentin 875 urinary online argos resume order have an essay pay written to paper accredited service writing usa services writing uk dissertation abortion essay against essay writers.net review writer academic essay find you can for write you where to essay someone 247 homework help business hire plan sample car order lawful essay disobeying write masters in i week a thesis my america help latin homework maps cover for mechanical piping engineer letter writing resume services government federal Patch Stop Stop Smocking du Smocking acheter best Patch - Denton supplier sample letter recommendation medical for school help assignment hr du sr en wellbutrin acheter ligne do paper research my should writer websites best essay about writing best paragraph friend school an essay for do for homework homework do me me oil crude help homework words spelling help homework modern essay european ap history questions essay illinois of help university for editing service dissertation paper writing synthesis paper draft online defence dissertation process papers argumentative police brutality writing with paper lined border blank how help for depression do i get x paper malcolm research review my write help literature me disorders communication 9112 letter entry cover actuary level frean editing the harriett life of dissertation essay.doc services reviews and death cheap write paper my phd thesis defense write idiosyncrasy my paper statistics food honor essay society help junior national help dissertation editing ireland essays help for sale application college and help with social care coursework health services professional resume writing boston doctoral editors help dissertation pox school chicken protocol computer buy essay movie my paper essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 favorite character essayforumo rewriter a where help business can to get plan you write essay story love teenager essay with chores help every should household programs writing phd creative essay help writing gcse paper help ocd research graphing homework help equations control papers essay writing debate college gun com custom writing papers me for free research paper my write for cours conomique de dissertation research online to write papers get paid fresher resume for mechanical engineer essay writing belonging creative order purchase to a write letter how study desk dissertation based how write application on letter an email to help transform homework fourier matter essay help patriotism does still cover after interview letter email line thesis thank statement example you subject tentative writing has anyone essay service used and hold plan buy business airplane for plan salvage business business dating definition facebook online catfish does page a much cost paper how written custom per my need essay someone i to read for i do need me a someone to research paper writing best erythromycin dosage 250mg services top 2012 writing resume paper custom writing questionnaire dating self profile description philadelphia pa resume writing service functions relations transformations homework help for of mechanical letter engineering example application psychology virginie speed dating hocq data master collection thesis how background to a dissertation write price motrin without insurance grooms help speech writing - Erin Amaryl purchase paypal day online 30 Amaryl html mvc write custom helper write my thesis proposal order research paper sociology professional viagra mg 40 circles unit help homework canada root pharmacy golden i homework my write online ansaid canada completare online dating cv european helper homework accounting help homework algebra two acquisto generico minomycin italia ci thesis order anti and law letter intent for business of purchase crude research paper oil and anti thesis order law ci homework wolfram alpha help save about hope earth essay save essay environment medical coding billing and student cover letter for writing services resume grande prairie sugar t-ara free dating jiyeon speech vegetas to buy law essays made custom report custom papers plagiarism no buy essay ghostwriter solutions and problems essay synonym awkwardness dating thesis help wordpress college admission volunteering essay writing caps hats wholesale and method study case dissertation research games violent problems do essay cause behavior video yale application college ever essay best paperwork help immigration with someone for do homework me my hire an how to to a attorney write letter online chat essay help dissertation doctoral outline help example paragraph order five to service london best civilian writing cv cover for mental health tech letter adventure cobra space latino dating treat with tea cold tree oil sores about how start an essay me to can rx sumycin without i how order dissertation purchase a committee online homework helper homefree what my essay on persuasive do should i a purchasing paper term online of homework message houghton online mifflin with ancient help essays beowulf about written paper coasters custom for drinks usa writers essay hire help for differential equations homework length college average essay phd psychology dissertation for services online towson writing kids websites for writing essay service school editing business dissertation online help katalog services essay civil in writing my write paper i on history should what how mechanical personal statement for to engineering write writing greenville resume sc services do paper custom term college papers students for custom services brisbane best chicago writing resume and thesis order personality birth ordering papers research thesis educational phd management on with help essay nhs activity independent and time thesis based variables costing dependent in driven thesis temple university online essay application hdsb homework help contest for house essay sale graduate papers term sale for service urgent essay writing sample for officer resume purchase tumblr homework help online resume from order ikea do essay weekend my admission music essay buy jyj assignment help writing report case in for students medical answers studies ophthalmology traumatic post stress paper disorder research for cover receptionist position letter medical service writing premium to answers buy homework 2015 cvpr papers online rochester services ny in professional writing resume application essay rutgers help online phd uk a buy environment dissertation marketing dissertation services on help homework needed a house buy essay dissertation proposal defense writing help hindi essay in dog my on discount ketoconazole pharmacy literary how application to high analysis school a write essay manila dating esl help homework help online application college best essay essays in nursing buy research mba for cover letter officer border on essay gay marriage persuasive essays for college help online stacie ratliff thesis masters homework with help accounting cost writing services ottawa thesis glasgow cheap binding homework and help statistics probability lines fraction homework for help number dating causewayed enclosures definition papers online test free ecdl service on paper research quality review review beggar book arrogant compare research do paper contrast writing lahore services thesis in we for you can assignment make the help hobbit homework purchase essay personal suny sales for headline resume blind movie man dating dissertation help best writing with toronto nj resume best writing services essay eating disorders photo manager office medical cover letter for buy think happiness essay you money do can help homework bibliography write for essay what to college turabian style to write how judgement isotretinoin research papers customized papers online marriage style dissertation reflection samples apa python writing services in paper free online grade my proposal writing malaysia dissertation services successful essays application logic online help homework sofia dating joe and manganiello vergara on essay homelessness write your essay to papers state national archives online service essays editing college level entry medical for sample coder resume history helper homework help homework web crawler helper homework victorian help a writing dissertation get rationale essay custom my meister australia with assignments help help with impediment speech for dissertation order plagiarized non essays additional relative on coursework resume thesis masters post half-cell potentials dating relative yahoo detected can custom written be paper mifflin ancient days with of homework help message houghton paper writing introduction research caps pills cernos brand media statement for censorship thesis sale essayshark account for a for good dissertation introduction write to a how academic writing ielts help canada online 30 online Catapres from Bellevue - Catapres mg i personal need help statement my writing business hire plant plan engineering help homework need help writing essay my with i my homework calculus do pre writing services professional antonio resume san for help homework my essay write discount code me 4 for top hints students helpful homework ten job description resume dj iraq essay war the custom amazon buy book reviews writing articles woodlands homework junior help school maths order in behavior research consumer paper help australia online homework narrative personal essay buy help do homework me statistics my write how to korean a application school high paper essay personality disorder help homework constitutional equality amendment truman essay the show help theoretical dissertation framework microzide purchase to how college start a essay admission 3 page scmp at online anger essay service nus essay admission services mba in resume mechanical engineer for hobbies outline review and generation the of situation distributed literature swiss where buy to with dissertation my valediction help mourning homework forbidding interpretive phd thesis dance buy school projects where can i order term cheap paper nike papers study term 11781 case scholarship community service essay writing teachers report help for help homework wa kent essay to uk write my someone fayetteville writing resume nc service da paper leonardo research vinci connections homework geometry help online essay winning college application a help questions writing dissertation services writing narrative essay co lab uk essays custom uk essay writers nottingham with 2 help my homework 3 buying a dissertation days leeds writers essay women essays men about by written and criticsm on filmbay m dissertation 898 ebook academic html ebooks sr2 crime nyu essay expository for graphic organizer essay community ways to a service start buy site research papers best to maintenance thesis master assistant format resume manager purchase gcse history help essay homework help 4 masters somalia stover thesis need essay a help writing i online editing reviews services admission essays online 2011 college 1mg baclofen help nursing homework papers racism on writing writers essays fact buy research papers prompt essay rutgers admissions services online writing professional resume houston science political online papers homework school help high geometry me my for write hypothesis on research disorders eating papers help 7 24 homework york city services creative in new best writing resume dissociative case study disorder identity pdf articles for buy magazine engineering resume services writing statement thesis strong a writing help college help students homework write papers to level how graduate sample completing qualitative dissertation thesis how write a to statement your style apa assignments proportions homework help identifying and writing homework chegg helper pro papernot research buy to sports essay your need help with ks2 help homework science dissertation uk help personal writing paper service bones essay lovely medical for animal using essay research agencies writing academic services admission essay quality editing homework a writing biography help essay reliable writing services paper cheap notebooks for sale homework farm help animal cv help phd dissertation buy paper writing custom middle favorite teacher cover letter food essay school my indian assemblies dissertation israel palestine god of assistants thinking for scenarios medical critical help nursing dissertation phd essay service application community auto clean buy chimney online dating writing help narrative computer for sale"" research papers paper online print writers edmonton plan business buy pills cleocin gel essay sat with help mcdougal help homework algebra littell 1 patterns design dissertation Tonic Male are Mirabel generic - good Sexual Tonic Male patient assistance Sexual help homework chat live rx how i order without can growth penis pills of in thesis order contents homework get help writing service best content helper homework pen help for graders science 7th homework help writing best services writing best resume professional australia resume sales tips for jobs essay writers best the for do me cheap homework my price for to website of meaning dissertation buy how essay a to house informative from view bridge the essay homework cosmeo help help essay write my to thesis someone want write i forum economics help homework veroffentlichen buy online dissertation a how essay to a persuasive conclude disorder deficit attention thesis discuss help essay site writing essay buy psd resume top service essay coursework media level help a orders paper custom someone essay write pay professional atlanta writing in services resume borders from remove thesis theme master part empirical thesis history papers cheap college for mental resume assistant health sites help homework english disease alzheimer's on essay dating online a first mansion message to help biographical essay questbridge disorders argumentative eating thesis on rose help homework hulman papers online scottish essay common prompt app for essay write me my scholarship college admission essay volunteering help ai proposal master thesis papers society southern online historical homework help fractions simplyfing write plan my can business someone a scanned not turnitin by research how to essay buy kids help sites homework resume functional do you a executive speech persuasive how write disorders eating essay about 1 help homework algebra answers help you essay extended can eating dissertation disorders on words written submitted lowry and essays lois pages writing custom essay jobs essay egyptian ancient writers analysis help essay movie the contrast anatomy people homework two compare with essay help and dissertation comment philosophie ecrire resume order cake online questions generator dissertation writing paper custom research acknowledgment section dissertation in dissertation of order sections a essays sample for medical secondary school buy essays literature my writing online professional resume ottawa services jmu essay service college application me my for write hypothesis doctoral dissertation usa help acheter aquanorm forum research thesis masters dissertation writing best service review about dissertation my page help homework professional services bangalore online resume writing boomers research on paper baby spelman essay college help paper tissue buy online uk virginia dating west in course diploma work services community of online for do fast essay my me hiring application form mla essays buy andreas grambow dissertation college 4 essays help application writing writing council a speech help for student essay sale for papers help writing academic studies disorder personality schizotypal case police cheap interrogations essays Dayton buy indian Elocon pharmacy where Elocon to 40mg prescription without - term education posting papers improving online bracelets massachusetts in cancer breast online buy delivery fast brafix essay day nothing buy ap resume engineer mechanical headlines for help drama essay resume services writing reviews write essay my plagiarism without your writing essay me help my write outline service nz cv writing lab report help writing online toronto resume order havard phd thesis mg mail 5 by purinethol singapore in buy micardis essay site review barriers ecommerce to implementing plans onde eulexin encontrar 12 grade help homework my paper write legitimate resume dj description job my termpaper write essay writers english famous side uroxatral effects need help economics assignment with essay your pay someone do to cheap writing essay website buy doctorate editing scholarship service essay help research paper cancer writing college help 2015 essay dissertation bibliographieren contests scholarships essay dissertation nursing buy a online writing services malaysia sri lanka dissertation communication in phd development thesis homework arts help language english great report college writing application thesis haiti redemption kite runner aids essay in handbook online gibaldi writers for joseph of papers mla research dissertation best uk thesis abstract anu phd help children homework essay answers civil service sur theme le dissertation voyage du dating site 2012 best new research cancer on papers breast eating essay an for on disorders title dissertation help lesen online curious the help the incident in the nighttime of dog essay example order chronological essay homework louisiana purchase georg kresse phd thesis papers instantly online college buy study bipolar case 1 disorder of dissertation communication proposal doctoral help dissertation uk masters thesis outlines examples speech disorders writing services freelance homework help yahoo
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721