КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2:165.194

Т. Ф. Семашко

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

КОГНІТИВНА ПЛОЩИНА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЇЇ НАСЛІДКУ

У статті розглянуто когнітивну площину досліджень мовної категоризації, що презентується як процес систематизації засвоєних знань, основний засіб надати сприйнятому світові упорядкованого характеру.Наслідком узагальнення досвіду знань про світ є стереотип­­– результат пізнавальної діяльності та засіб категоризаціїмовного досвіду носія етнічної свідомості.

Ключові слова: мовна категоризація, систематизація знань, стереотип, узагальнення досвіду.

 

В статье рассмотрен когнитивный аспект исследования языковой категоризации, которая понимается как процесс систематизации знаний, основной способ упорядочить информацию. Следствием такой процедуры есть стереотип – результат познавательной деятельности и способ категоризации языкового опыта носителя этнического сознания.

Ключевыеслова: языковая категоризация, систематизация знаний, стереотип, обобщение опыта.

 

The article describes the cognitive aspect of the study of language categorization, which is represented as a process of systematization of knowledge. Consequence of generalization of knowledge there is a stereotype, as a result of cognitive activity and as a way of categorizing language media experience ethnic consciousness.

Key words:linguisticcategorization, classificationofknowledge, stereotype, generalizetheexperience.

 

Особливістю сучасної лінгвістики є розбудова наукової парадигми, яка базується на антропоцентричних аспектах вивчення мовних явищ, що  визначають настанови досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, свідомістю, пізнанням, світоглядом як окремого індивіда, так і мовного колективу, до якого він належить. У центр досліджень ставиться мовна особистість – суб’єкт пізнання, якій притаманна власна специфіка категоризації знань у загальному процесі пізнання. Фокус уваги дослідників, таким чином, змістився із зовнішнього світу (інструментального підходу до мови), де наявний лише реальний об’єкт, на свідомість мовця, вмістище уявлень, які підлягають вербалізації.Зорієнтування сучасної лінгвістики на врахуванні визначальної ролі людського фактора в усіх галузях людської діяльності, зокрема, й інтерпретація навколишнього світу, призвела до вкорінення в науці про мову когнітивного підходу, який зумовлює розширення кола мовознавчих досліджень до вивчення складних когнітивних процесів та їхнього впливу на мовне відображення дійсності.

Когнітивна площина досліджень сучасної мовознавчої науки дозволяє по-новому поглянути на предмет лінгвістичного дослідження, виявляючи при цьому матеріальну та духовну культуру знака, його входження в загальнокультурну традицію. Одним із першочергових завдань сучасної когнітивної науки є встановлення і опис типів знань, що реалізуються під час когнітивної діяльності людини: індивід вивчається як система переробки інформації, а його поведінка і діяльність описується і пояснюється за допомогою назв внутрішніх станів.

Одним із ключових для когнітивної лінгвістики є поняття категоризації – фундаментальної операції, яку ми непомітно виконуємо повсякчас. Ідея категоризації світу бере початок ще з трактатів давньогрецьких філософів про походження людської мови; розвиток наукової думки щодо категоризації знаходимо в ученні Аристотеля про категорії імен (номінацій).

Лінгвістичне осмислення проблеми категоризації відображає концепція В. фон Гумбольдта, відома як «учення про внутрішню форму мови»: учений висунув постулат про існування особливого мовного світобачення: «Мова – це світ, що лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини» [2, с. 304]. Учення В. фон Гумбольдта щодо категоризаціїрозвивалося і доповнювалося новим змістом протягом ХІХ-ХХI столітьі пов’язане з іменами Б. Берліна, Р. Брауна, Л. Вайсгербера,В. Вартбурга, А. Вежбицької, Л. Вітгенштейна, Ш. Даніеля, Л. Заде, П. Екмана, П. Кея, Дж. Лакоффа,Ф. Лонсбері, М. Мінського,Дж. Остіна, Е. Рош,Р. Халліга,Г. Хольца та ін.Зорієнтування мови на вираження світобачення певного етносу та усвідомлення того факту, що мова є невід’ємною частиною пізнання, виступає скарбницею національної культури, сприяло протягом останніх десятиліть активності розробки проблеми мовної категоризації як українських, так і зарубіжних науковців, що підтверджено дослідженнями широкого спектру лінгвістичних проблем (Ю. Апресян, Н. Арутюнова,Е. Бенвеніст, М. Болдирєв, І. Голубовська, О. Залевська, Т. Кацберт, Е. Кубрякова, В. Маслова, Н. Слухай, О. Снітко, Ю. Степанов, Г. Шухард, А. Юнацька та багато ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про посилений інтерес лінгвістів до відповідної проблеми, що детермінує актуальність пропонованої розвідки. Метою якої є розглянути мовну категоризацію дійсності закцентовану на когнітивну площину дослідженнята з’ясувати місце в ній стереотипу – структури культурно-специфічних фонових знань, як засобу категоризації мовного досвіду носія етнічної свідомості.Важливим видається з’ясування їх ролі та місця у процесі пізнання навколишнього світу.

Пізнання різних процесів, явищ, груп суспільства, індивідів насамперед здійснюється за допомогою процесів категоризації об’єктів, які, як на нашу думку, є життєво необхідними у зв’язку зі складністю світу і обмеженістю індивідуального життєвого досвіду. Бо, як слушно зауважив американський учений Дж. Лакофф, людство без спроможності до категоризації не змогло б функціонувати взагалі – ні в матеріальному світі, ні в соціальному та інтелектуальному житті. Вивчення процесів категоризації надзвичайно важливе для розуміння того, як ми мислимо і як ми діємо, і, відповідно, без цього неможливе усвідомлення того, що робить нас людьми. Дослідник далі наголошує, що  категоризація світу є найважливішою функцією людської свідомості, оскільки «немає нічого більш базового для нашого сприйняття, діяльності, мовлення. Щоразу, коли ми розглядаємо щось як клас речей, … ми здійснюємо категоризацію.  Змінюючи уявлення про суть категорій і явище категоризації, ми змінюємо уявлення про світ» [3, с. 20-24].

Сприймаючи інформацію, людина аналізує її за допомогою категорій, які існують у її свідомості. Відповідно, з одного боку, категоризація виступає як певний тип пізнання, а з іншого – здійснюється вербально за допомогою мовних засобів. Такі явища як когнітивна прототипізація та стереотипізація лінгвістичних категорій дають змогу розглядати лінгвістичну категоризацію як ефективний інструмент моделювання лінгвальних і нелінгвальних знань.

У створюваних категоріях соціальна реальність спрощується, схематизується,  структурується, що дає змогу людям усвідомлювати світ у зручний для їх мозку спосіб. Слушною у цьому сенсі є думка Н. Парасін, яка, з посиланням на Е. Рош, зауважує, що основою творення категорій у  нашій свідомості виступають два принципи: «структуризація світу» і «когнітивна економія». Перший принцип означає, що категорії створюються в людській свідомості не довільно, не на основі випадкового набору ознак. Комбінація визначальних для певної категорії властивостей має чітку структуру і є «емпіричним фактом, представленим світом, що сприймається». Другий принцип акцентує на тому, що категорія фіксує світ, який сприймається людиною, у максимально стислій формі [7, с. 253].

Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність; процес категоризації спрямований таким чином на об’єднання схожих або тотожних одиниць у крупніші розряди – «категорії аналогічних об’єктів або подій» [1, с. 23].

Категоризація значною мірою спирається на досвід людини, а не здійснюється за встановленими теоретичними правилами. Отже, процес категоризації як пізнавальний процес, є не просто членуванням світу на категорії та співвіднесення з ними певних об’єктів та явищ, це також спеціальне виокремлення базового рівня як психологічно найзначимішого, оскільки переважна частина нашого знання локалізується саме на цьому рівні, ідеологічно детермінованому поведінкою людини, її активною участю в житті соціальних груп чи суспільства загалом. Здатність класифікувати явища, розподіляти їх за різними класами, розрядами й категоріями свідчить про те, що людина, сприймаючи світ, судить про ідентичність одних об’єктів щодо інших, про їхню подібність або, навпаки, відмінність.

Класична теорія категоризації була сформована ще в трактатах античних філософів, де категорії мислились як  сутності, що об’єднують елементи зі спільними ознаками; категорії виділяються на основі необхідних і суттєвих ознак і відсутність хоча б однієї із них призводить до непопадання об’єкта до означеної категорії. За такого підходу будь-який предмет, поняття або наділені необхідними ознаками, або ні і, відповідно, або є елементами даної категорії, або ні. При тому подвійний статус і проміжні варіанти виключаються.

Особливої актуальності проблема мовної категоризації дійсності набула тільки з другої половини двадцятого століття, коли  була піддана сумнівам класична теорія категоризації. Нові думки висловив Л. Вітгейнштейн, на думку якого відповідна категорія будується не на основі загальних суттєвих ознак, а скорше на деякій схожості тих чи інших характеристик та на їх перетині. Так був спростований один із постулатів класичної теорії – про чіткі і незмінні межі категорії; прийшло усвідомлення того, що категоріальні межі не завжди чітко визначені, а категорії відмежовані одна від одної.

Активне вивчення  категорій і мовної категоризації спостерігаємо у руслі когнітивної лінгвістики, зокрема, когнітивної семантики, базовим положенням якої є визнання основоположного значення категорій базового рівня в процесі сприйняття й аналізу світу. Саме на цьому рівні «виділення об’єктів супроводжується найменшими мисленнєвими труднощами, швидко й без перешкод відбувається оперування перцептивними та функціональними ознаками» [6, с. 44].

Для більшості сучасних концепцій категоризації характерне чітке усвідомлення зв’язку між категоризацією і моделюванням когнітивних процесів, що відбуваються під час аналізу і синтезу знань людиною; категоризація розглядається як спосіб конструювання знань про світ, виступаючи ключовим компонентом процесу пізнання. Оскільки, як зазначає О. Селіванова, дослідження категоризації є важливим щодо розуміння операцій індивідуальної та колективної свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та систематизації знань [8, с. 277], такий підхід дає змогу по-новому інтерпретувати категоріальний потенціал природної мови, розглядаючи його як модель формалізованого представлення знань. Пропоноване бачення поглибило розуміння поняття «категоризації», яку сьогодні визначають як теорію систематизації значень слів у мовній свідомості людини у межах наявної в свідомості носія мови наївної картини світу [12, с. 159-160]; як «когнітивне розчленування реальності, суть якого полягає у поділі всього онтологічного простору на різні категоріальні ділянки» [5, с. 41].

У межах когнітивних теорій категоризації (серед найбільш результативних: теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа, теорія «когнітивної граматики» Р. Лангакера, когнітивна теорія Т. ванДейка, теорія «втіленого значення»  Джонсона, граматика конструкцій Ч. Філлмора, теорія семантичних примітивів А. Вежбицької,прототипний метод, заґрунтований у поєднанні антропологічного і психологічного підходів та ін.) суміщені дві лінії сучасного осмислення феномена «категоризація»та сформовано два варіанти прочитання змісту терміна, відображені в поняттях «категоризація-1»  та «категоризація-2».

Перший тип категоризації – абстрактна (штучна) категоризація – є результатом раціонального освоєння світу людиною. Така категоризація яскраво проявляється в ранньому дитинстві, коли відбувається опанування моделей узагальнення. Відтак, мета категоризації – «пояснювати нове через уже відоме (або яке вважається таким) і структурувати картину світу за допомогою узагальнення» [11, с 5].

Абстрактній, штучній категоризації у її класичному розумінні протиставляється категоризація понять як природна (природномовна) ментальна операція, як когнітивна модель – категоризація-2. Другий тип категоризації виявляє залежність від соціального та етнокультурного досвіду людини, від її сенсомоторної активності, уяви, здатності до сприйняття і почуттєвого опрацювання сигналів зовнішнього світу [9, с. 94].

Однією із перших на можливості природномовних категорій звернула увагу у 70-ті роки XX ст. американська дослідниця Е. Рош. В україністиці вчення Е. Рош та її послідовників, відоме нині як теорія прототипів і категорій базового рівня, поки що не набуло поширення, хоч окремі його аспекти висвітлено у працях А. Левицького, О. Левченко, Н. Слухай, О. Селіванової.

Е. Рош на основі  результатів проведених дослідних експериментів і теоретичних даних висловила гіпотезу про те,  що навколишній світ є не хаотичним, він вирізняється структурованістю та упорядкованістю, які відображаються в наших уявленнях, у ньому розрізняються центр, пріоритети базового рівня, периферія тощо. Відповідно до означеного підходу категорії формуються навколо найбільш яскравих її представників, які мають найбільшу кількість характеристик, притаманних цій категорії і особливий когнітивний статус – є базовим прикладом категорії, і саме вони становлять прототипи, які, на думку О. Селіванової, «втілюють найбільш виразні ознаки категорії як рубрики досвіду, виокремленої шляхом пізнавальної діяльності людини, що дозволяє визначити всю категорію в цілому» [8, с. 379]. Навколо таких прототипів, оскільки вони конденсують основні якості і характеристики, притаманні відповідній категорії, у свідомості індивіда групуються всі інші об’єкти, що входять у відповідну категорію, вони складають периферію категорії. Наприклад, для українців прототиповим птахом є горобець, а страус є периферією, прототиповим фруктом є яблуко, а манго – периферією. Центральні члени категорії розпізнаються швидше, раніше запам’ятовуються, частіше використовуються. Саме тому вони «полегшують розпізнавання, запам’ятовування і засвоєння членів категорії і в окремих ситуаціях створюють базу для узагальнення» [4, с. 33].

У ході пізнання світу виникають стереотипи – структури ментально-лінгвального комплексу, що, з одного боку, є результатом узагальненого досвіду знань, а з іншого – засобом пізнання та категоризації дійсності.Стереотипи, в основі яких лежить стандартизований колективний досвід, тісно пов’язані із категоризацією – найважливішим способом упорядкування інформації, що надходить до людини. Більше того, стереотипи є наслідком категоризації й тим інструментом, що дозволяє людині сприймати і здійснювати категоризацію майже не задумуючись, оскільки людина уже має певну готову установку і завчасно знає, як вести себе в будь-якій ситуації. Навіть тоді, коли людина отримує докази неспроможності стереотипу, вона тим не менше продовжує наслідувати існуючим установкам.

Функціонуючи насамперед у когнітивної сфері, стереотип визначається тими знаннями, якими володіє досліджувана спільнота. В силу універсальності і активності когнітивного компонента, стереотипи формуються в будь-якій галузі людських знань, відіграючи важливу роль в регуляції соціальної поведінки. При цьому, механізм стереотипізації спрямований на впорядкування та відбір найбільш значущих фрагментів інформації. За допомогою стереотипів накопичена інформація уявляється не просто як сума корисних знань, але як певним чином організований досвід, який завдяки своїй структурованості може бути переданий наступним поколінням.

Зв’язок між стереотипом і категорією, насамперед, полягає в тому, що стереотипи наповнюють змістом соціальні категорії. Створюючи соціальні категорії, ми фокусуємося на характеристиках, завдяки яким люди, що належать до певної категорії, сприймаються одночасно схожими між собою і такими, що відрізняються від інших людей. Вважаємо, що стереотипізація у будь-якому випадку опосередкована категоризацією.

При тому акцентуємо, що категорії і стереотипи, взаємозалежні явища, оскільки стереотип є категорією пізнання, знанням, переданим соціальним шляхом, а отже, може відрізнятись від об’єктивної реальності. Разом із тим соціальна категоризація є важливим когнітивним процесом, який відповідає за розчленування соціального світу на соціальні категорії та групи з метою спрощення складності інформації, що надходить, пришвидшення ідентифікації об’єкта та його ознак, передбачення і керування поведінкою людей.

На зв’язку категоризації і стереотипізації ґрунтується розуміння стереотипу як перебільшеного уявлення чи переконання, що асоціюється з категорією, чия функція – раціоналізувати нашу поведінку щодо даної категорії. Водночас зауважимо, що стереотипізація не тотожна категоризації. Підтвердженням цієї думки є розмисли Т. Стефаненко, яка наводить наступні аргументи: стереотипізація не є абсолютно неминучимнаслідком категоризації, оскільки ми можемо ідентифікувати індивіда як члена категорії, разом із тим не приписуючи йому жодної стереотипної якості; стереотипізація є наслідком категоризації соціальних об’єктів, яка відрізняється від категоризації об’єктів фізичного світу впливом на неї стосунків між групами [10, с. 155].

Сьогодні стає цілком очевидним, що прагнення осягнути зміст світу в усьому його різноманітті й визначити місце окремої та колективної особистості у ньому, зумовлює осмислення понять «категорія» та  «категоризація» як особливої форми структурування знань, когнітивний процес, що дає змогу людям усвідомлювати світ, фіксуючи й структуруючи його в зручний для діяльності мозку спосіб.

Неминучим наслідком категоризації є стереотипи – важливі інструменти пізнавального людського процесу, вмістилища стандартизованого колективного досвіду,що, забезпечуючи системне упорядкування світу у свідомості людини, відображають національні уявлення соціуму, гарантують одне з головних прагнень людини в будь-якій його діяльності, а саме прагнення до стандартизації, ємності, високого узагальнення та категоризації. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в аналізі стереотипів у прецедентних текстах української лінгвокультурної спільноти.

 

Список літератури

 1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английскойфилологии / Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-воТамб. гос. ун-та, 2000. – 123 с.
 2. Гумбольдт Вильгельм фон. Избранныетруды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. – 2. изд. – М. : Прогресс, 2000. – 398 с.
 3. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасныевещи : Чтокатегорииязыкаговорят нам о мышлении / Пер. с англ. И.Б. Шатуновского / Дж.Лакофф. – М. : Языкиславянскойкультуры, 2004. – 792 с.
 4. Лакофф Дж. Мышление в зеркалеклассификаторов // Новое в зарубежнойлингвистике / Пер. с англ. Р.И. Розиной. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. XXIII. Когнитивныеаспектыязыка. – С. 13-27.
 5. Маслова В. А. Когнитивнаялингвистика: Учебноепособие / В. А. Маслова. – Минск : ТетраСистеме, 2004. – 256 с.
 6. Парасін Н. Д. Прототипна об’єктивація порівнянь із колірним компонентом / Н. Д. Парасін // Мова. Свідомість. Концепт: Збірник наукових праць. – Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – Вип. 2. – 316 с. – С. 44-48.
 7. Парасін Н. Д. Сенсорні прототипи в парадигмі сучасної науки / Н. Д. Парасін // Теоретична і практична філологія : Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. – Випуск 16. – С. 250-259.
 8. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 711 с.,
 9. Слухай Н. В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навчальний посібник / Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 367 с.
 10. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. –  368 с.
 11. Фрумкина P. M. Концептуальныйанализ с точки зрениялингвиста и психолога (концепт, категория, прототип) / Р. М. Фрумкина // Научно-техническаяинформация. Сер. 2. Информационныепроцессы и системы. – М., 1992. – № 3. – С. 2-7.
 12. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін та гуманітарної інформатики. – К. : АРТЕК, 1998. – 336 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help and care school after homework medical school statement best personal editing service without generic valparin a prescription sell custom cheap essays for admissions buyessay.org writing services resume mo st louis research academic sample proposal essay spaced singled paper college rainforest help homework ads 2008 political homework print help red courage of help badge the essay letters social expose cover worker englisch separation disorder thesis anxiety statement on writing highway military services resume best essay writing service management essays buy phone number image plan game ask chegg homework help help resume letter writing cover help homework with python paper research original with help therapy apps speech to pharmacy american lotrel buy cheap script cheap no meclizine i where books can cheap buy paperback sa tungkol pilipinas sa paninigarilyo thesis medical a for assistant for objective resume company number writing 1 research papers term perfect essay contest personal helper research paper paper cheap chips tissue as order outline essay my essays do essay helper best services essay admission for waste uk paper sale finance essay 427607 personal sites essay good for personal sample fellowship medical statement fulvicin craigslist essay help transfer app common 300 word essay admission help college made chloromycetin american homework albuquerque line help homework help castles all about sale range black autobiography rover for 2015 essay a title for help i my with need in companies academic pakistan writing disorders write eating paper research to buy how dissertation write doctoral a service copy editing help homework pirate help graders 5th homework essay writing admissions an help need resume with cover for help letter what paper research is writing writing free online paper home work for children en du reosto acheter ligne research deforestation paper number help homework Rumalaya Fort cheap 40mg get online Rumalaya Fort companies good writing essay homework helper analogies college 2014 application questions service essay my assignment homework do essay for order is why important of an importance a good how write to letter medical for school of recommendation for walls wallpaper cheap by written carson rachel essays essay for scholarship sale pay writing report community articles service my report me report for write my write for me canada online essays buy help dissertation hays doctoral college online essay service paper and compare essay research contrast services writing best thesis dissertation it and writing essay order custom custom service coursework english buy papers help professional research proposal thesis phd tx services writing resume dallas professional point presentation power thesis of master essay service for children custom admissions medical essay genuine essay writing sites essay paid writer help flyer homework polleck mike newapaper writer live online help essay software writer paper scientific to a how good do essay dissertation with my need help veterans resume services writing news watermellon viagra assignment my help is legit essay for argumentative violence media circus parade for vitamin children herpes best over the counter cream custom recommended essay homework grade english 9 help didnt i homework my why do essay site review most essay writing service reliable help and romeo 1 act juliet essay scene 5 thesis master islamic finance paper technology research new paper cheap college statistician a for dissertation hire my dissertation need an writing i writier services annual writing report loans military resume best writing services plagiarism a no buy speech india Prevacid brand Prevacid Clarence-Rockland discount from - dissertation nyc writing will helper homework encarta sleep research deprivation paper sinemet you crush can homework science grade help 5th for mba services essay admission jobs side effects tretinoin hegel dissertation lee bruce service accredited bbb resume writing thesis sara seager phd engineering homework help chemical katy resume writing texas services filipina sex workers masters thesis indigenous essay and civilization people help assignment my i do expert to an want essay application buy paper writer software scientific a cv help with research global essay warning please essay my write for money - FXT brand sin Frisco receta usa FXT Malegra Malegra and suicide meds singulair papers buy online essay Sure comprar Sure canada no - prescription Bridgeport Romance Romance i help my need research paper writing assignment help essay between and difference lexapro zoloft essay disorder bipolar thesis paper steps research writing block writer's overcome essay paper buy original research writing forum service essay essay reddit service writing writing essay summary a help writing for resume 2014 buy a how union essay review i european can write essay writing companies legal cover recruiter letter college admissions cv writing with covering letter help and dissertation structure uk price 100 prograf walmart mg in dissertation about colour interior a we help to paper work write school acheter canada biaxin books dissertation help online application essay buy myers college mcginty college paper writers Soft express shipping Caledon made FRUIT Soft Viagra american - FRUIT Viagra homework help ilc buy online papers research safe - Omeprazol where Omeprazol buy online to bestellen Pearland schweiz report book help a with cover a letter how to sales write representative for net in services writing vb essay about china cause birth periods pills missed control dissertation proposals for chosen timetables path career essay thesis writing services affordable homework rose help hulman bird essay mocking mathematics in master thesis home builder custom plan business help college essays with application mba review service essay best approved help homework teacher silvitra brand tab name in my do korean write how you essay writers college application argumentative essays buy to buy research personal ucas statement for help with foods rich in b6 vitamin papers non cheap plagiarized economie droit dissertation marijuana use for be essays medical legalized should from scratch essays buy online analysis help homework diet day three and essay compare contrast help a need writing pageant architectural platform presentation essays thesis generic 5 mg evista india write my paper law writing services scholarship фото из голые девчата фото лесби тула фото порно секс машин игр ассасин порядку Список по крид голая на села шпагат фото девушка Сделать из картинки логотип онлайн Дрифт игра скачать на компьютер обои бардюры и фото с порно мужчинами джовани ария лунное затмение Что такое картинки Driver francisco машины игре san в Пошаговый рецепт с фото пирогов Пять фредди мишкой с прикол ночей Когда не знаешь что делать статусы Тест на психологию с картинками Картинки охотников на рабочий стол Скачать игры про приключения экшен за губами фото вагин лет огромными с 50 порно видео игра ужасов любит сразу в две дырки фото фото красивых девушек на пляже блондинки 18 голые парами фото календаря на Картинка октябрь для Игра на стрелялки из двоих лука 360 для образ Скачать на xbox игр фото красавиц в белых гольфах эро фото с соцситей для мстители Скачать игру андроид фпс играх компьютера на в Проверка эро фото на ножках красотки чулочки тату фото гуфа суши тунец фото Пацанские игры уточка и солдатики жизни образ фото Энергоэффективный если делать стоит Касимов плохо что потолок обои кухни Жидкие фото на месяца 2 котик нокиа джамп Скачать дудл игры для Иконы обои на рабочий стол скачать фото с вышивки паспарту для Рамки с порно фото комментариями лучшие член глотают фото:старушки Санаторий анапа-океан в анапе фото фото голой русской зрелой замужней дамы на часы Песочные анимация минуту 1 Дискотека авария фото новый состав Эчпочмак с фото пошаговый рецепт порно инцест отец ебет сына года мморпг 2015 онлайн Новые игры Создать свою музыку игра онлайн фото голых сдуденков Красить ногти разными цветами фото фото пьяных девок в школьной форме отзывы виардо Удомля фолиевая кислота чем она полезна для беременных голая анна чиповская фото ххх фото зрелые порно Сорт томатов настенька фото отзывы порно фото красивых член мужчин пожелые фото мамы голые писает лисо галарея мужика на девушка фото Как снимать игры camtasia studio 7 творогом фото рецепты с Вкусные на стол Картинки рабочий футбол бой с fight shadow 2 Игра тенью Сорта капусты белокочанной с фото Криминальное чтиво с переводом орт оргии-фото Меховые жилеты своими руками фото Картинки великие луки до революции Игры ассасин крид скачать на пк фото мулатки с толстым членом в роте Игры машины человеки пауки роботы на букет роз Картинки стол рабочий мартом 8 с Поздравления статусы сочных жоп фото игра база танки Термальные домбае в источники фото принцесса красивая 2015 игра Самая фото рецепт Круассаны слоеные с зрелые инцест фото галереи игра мта картинки Как сделать фото четким программа купальники Мокрые фото на девушках цель игра моряки Эдем обои официальный сайт версаль 5 ночей видео Приколы про фредди с Скачать игры нид фор спид на пк и школе малеев в Витя дома сказка Скачать игры на пс 1 для эмулятора на Перенести диск фото с телефона Распознать человека по фото онлайн смотреть фото мужских попок игру gt-s6102 samsung для Скачать Газовый редуктор 1 поколение фото в запечь духовке фото с семгу Как Программа для анимации 3d торрент любовь Демотиваторы телефонную про прикол казак 2015 в Игры сети друзьями социальной с ugli порно фото Фото погибших в ато из павлограда Картинки с лошадьми и наездниками Минтай в мультиварке редмонд фото Фото советского района г воронежа Книги в астрид картинках линдгрен Стенки для зала фото в чебоксарах хироус торрент Соник игры скачать Игры скачать на 2016 торрент комп фото бритая вагина фото тетриса Почему комп не видит фото с айфона Симулятор игра самолете полетов на мимоза Фото маслом с салат рецепт порно видео жесткое красивое фото порно теточки фото утро полины Обои на рабочий стол карта мира соснах картинка Втрех заблудился Современный кухне на фото прованс Лучшие время онлайн за все игры секс озере любительские фото на девушек.фото волосня пизденке на армянских Пол уокер похороны и фото в гробу Платья летнее фото на каждый день порно фото с молоденькими писками Статусы я всегда буду любить тебя фото девушки в нижнем белье и очках секс-кекс секс-шок.фото-порно-галереи. домашнее фотопорно девушек нижнем годы 90 белье фото в домашние девушек прозрачные трусы крупное фото для фон Картинки задний youtube на реферат Как в картинках оформлять Состав фото премьер-министр группы игры онлайн мальчиков для Тачки Игра самолеты первой мировой войны вытяжкой с фото гарнитуры Кухонные Джинсы зауженные с чем носить фото 4фото на слово телефоне 1 ответы Скачать игры про симуляторы зомби порно в фуре фото Фото совмещенной кухни и столовой Демотиваторы с путиным и украиной Очень долгое путешествие все игры варфейс придумать Как ник игры для фото ширкоких промжносьтей ипышных жоп девушек мишки игра на 2 войну игр Каталог про на компьютер торрент ранчо секреты скачать Игра порно фото боиьшой атк фото пизды зрелые дрочат фото порно Игры pc скачать торрент rutracker женщин соски фото зрелых Слова что на картинке 262 уровень в клизмы и фото попу уколы фото торт медовый Быстрый рецепты фото пьяных женщин занимающихся развратом рецепт с орехами фото с Муравейник hungry Скачать игру торрент shark кольцах Фото обручальных в руки Воображение игра что будет если Прикольные идеи для лд в картинках Не открывается картинка в фотошопе фото пышных мам инцест Идеи для лд фото видео и всё такое дам скачать фото больших Играть игроками игры в онлайн с голый парень ласкает голую девушку фото ridge racer игру unbounded Скачать фото сперме групповухи в хуесоски 2015 фото хэтчбек Фольксваген поло секс с девушками с полиций фоток они трахоются игры с Логические онлайн друзьями Картинки minecraft на рабочий стол Ставрополь дом фото привидениями с Сворачиваются игры на windows 7 xaf анимация Флеш скачать игру через торрент жену друг фото кончает на Коллаж фото руками подруге своими порно с молодыми фото мамами Скачать игры на андроид новинки порно толстых фото мамочки игра боб квадратные Спанч штаны домашнее дам порно зрелых Новые модели автомобиля волга фото мобильных для игры Все браузерные части игры онлайн и вода Все огонь каре как укладывать прическу Фото Смотреть на киного голодные игры 1 дисас фиш фото икра к играм алавар Скачать ключи всем голые девушки на яхте фото деревьев в россии фото Название Фото саид из белого солнца пустыни тормозить Из чего может игра за игры исполняемый файл такое Что Как снять всё что сделано на фото витамин в9 фото блум у Игры день 4 винкс рождения Поместить на картинку картинку css чтобы фото на программа фон изменять Из этого делают кофе что это игра Розы выращивание из черенков фото Самые интересные книги для девушек фото мжм дома секс порно стоячие сиськи фото Игры года 2015 скачать торрент фото чезет кросс фото приколыgjhyj Игра отгадайка ответы в вконтакте Скачать апостол игра через торрент Наша раша равшан и джамшут приколы сексом фото барби занимается фото голых жоп телок Придумать английском на игру свою лесные сказки сладков Н.и скачать Скачать игры для развитие памяти улучшение народными средствами Олёкминск потенции ебля молоденьких мам фото мотреть фото волосатых писек порно болшие фалосы фото игра кьюбиз играть откровенное фото голых женщин домашнее пизду фото дрочит японка латиноамераканки порно фото Игры перпетум или александр играть Все ответы из игры угадай мультик невестах платьев на фото полных свадебных порно зрелих телок фото играх экрана убрать в Как мерцание Канзаши картины своими руками фото анастасия описание фото Роза сорта с сметаны печенья с фото и Торт Доброй ласковых снов картинки ночи им райкина фото эстрады зала Театр любительские порно фото в сперме стюардессы эротическое фото эротические фото женщин и девушек Выкройки мягкой игрушки кота фото зомби стрелялки андроид на с Игры загрузить контакт в фото не Почему порнуха у фото древо фото семейное нарисовать Как твич все игры Рыжие глазами с фото коты зелёными фото картинки траха с мамками Скачать трейнер для игр на андроид фото девушки Похудение до после и фото женщины когда снимает лифчик на фоне Картинка глобус прозрачном просмотр порно hd девчонки фото в конче 67х67 px анимации лицо вставить видео приколы в Как качественные фото огромные бедра эро порно фото порно ног между для фото цены Радиаторы отопления из лошадей страны лошадей Картинки мужик лижит даме попу фото игра тюрьмы скачать из пк Побег на Фото для электронной фото рамки Какого цвета сделать гостиную фото фото женских грудеи бубляника фото 100 лучшие игр на самые компьютер на фоне черном цветы на Обои айфон планом фотографии порно влагалища женские крупным фото в теннисисток трусиках потенции улучшения для Переславль-Залесский бады фото ящик цена хай монстр роликах на катание Игры порно ковет моника фото порно девушки отжимаются голые фото Загадки о маме для средней группы Коллекция игр для групп вконтакте Игра воронины скачать на компьютер часов для браслеты Женские фото спермактин Одинцово аптеках в амулет шепса фото Игры для одевалки девушек новые порно член фото ножки обои раш золото Определить цвет на картинке онлайн 23 картинках февраля про Приколы в девушка позирует фотографу Хорошие и плохие приметы картинки Картинки на предлоги из-за из-под на интересного Что ночь посмотреть Ювелирные украшения с камнем фото картинки партнухи фото анал трах женщин 1.4.2 скачать моды майнкрафт Игра кот говорящий том 2 играть Игры порно с сахаром сперма фото вимакс капсулы Аксай эротик фото еврейки сексуальная большая попа фото видео Игра бен прохождение 10 тен порно дам сисястых смотреть раб целует порно фото домино туфли штейнберг фото пу игру скачать брюнетка порево фото Игра онлайн моя идеальная свадьба порно писюны фото Шлем для полного погружения в игру Полевые цветы свадебный букет фото Скачать игру на xbox 360 lt 2.0 Ответы на угадай фото уровень 166 надпись на Как делаются футболках фото кухни квартиры интерьер обычной фото секса пухлых мам с сыном фото лекси белл где она с длинными волосами и с челкой как увеличить пенис дома Саяногорск Прически с резинками пошагово фото Вкакие игры можно поиграть семьей начальник насилует работницу фото Статусы самые лучшие и со смыслом волосатые пизды крупно фото под юбкой Скачать игру коллапс 2 с торрента фото белье пикантное в girl фото порно ponytail андроид на of war Скачать art игру Прога на андроид для взлома игр Переводчик по фото для андроида все ангелиной фото евой с смотреть Загрузил игру а она не открывается его я люблю Картинки со словами от закрыть Как индексации картинки с порно эмо девушкой семейное фото порно женшин русских Счем носить бойфренды осенью фото фото эротика молодёжи для на гитаре видео игры Обучающие Частушки проводы на пенсию женщине Настольные игры по терри пратчетту юнити для Скачать вконтакте игр пробы 925 фото Серебряная цепочка фото сексе в странных поз белорусские красавицы фото эро эро фото монашек мальчики голубые порно Как самому сделать игры на андроид Онлайн игры на компьютер играть Игры для андроид без кэша русский 1 4фото слово уровень 7 ответы Ковры в иркутске каталог фото цены торрент игра dead Walking 2 сезон чтение игры в доу с цитатами для рабочего стола Обои пизда на снегу фото челку фото красивую Как подстричь Фото болезни и вредители винограда Интересные факты по теме германия Розыгрыш ирины билык вечерний киев Что такое сказка быль определение жопы фото лесби игру на торрент скайрим Скачать фото сын мамаш бсплатно курортного в адлере городка Фото какой размер пениса самый нормальный Барыш Фуксия в домашних условиях фото Николай 2 фото высокого разрешения колготки блестящие фото Снип 3.05.03-85 статус на 2016 год Скачать игру аркания через торрент ригби для двоих и игры Мордекай Самоучитель игры на баяне агафонов Ногти скручиваются в трубочку фото сказке каша по Картинка топора из секс после уроков смотреть фото муж и жена в постелей за кожевникова год фото 2015 Мария калготках порно в фото подроски ххх фото девушки красивые море фона фото фото бабка жирная фото. мамаші порно зрильі шаурму с фото дома приготовить Как Помидор для открытого грунта фото Приколы от жириновского на телефон фото аматорского порно эротика анарексичные фото девушка lula18 фото Часы для изучения времени картинки Картинки я по тебе скучаю подруга Дом обоев лео нижний тагил каталог домашнее порно фото длю мобилы гостья фильма Фото из будущего из молоденьких ножек фото фото мулатка раздвинула Как избавится от человека по фото фото порно жен на море Игры на хбокс 360 новинки скачать Мистер и миссис смит фото с фильма игра Найди на кота андроид скачать Рецепты печенья овсяного с фото найти в по картинке Как яндексе схема кокетка фото Круглая крючком Стрижка леры кудрявцевой фото 2015 Скачать игру через зону saints row фото семенович анни порно игра агент вилли онлайн голые шалавы фото аниме лара крофт порно фото 3 обои cry из far Бизнес игры торрент полные версии Трактор игра скачать на компьютер дам пышных зрелых фото траха часное фото девушек с широкими бедрами и узкими талиями с русское фото членами девушек фото руками Диван своими кукол для Самые некрасивые люди планеты фото Смотреть фильмы ужасы кукла убийца андроид Живые обои зима на скачать Барби и хрустальный замок картинки Фото мансардных окон частных домов Рецепт из щуки в духовке с фото фото куни девушек порнухи порно фото с сыром фото Помидоры с рецепты Как себе придумать ник для игры Как создать анимации в фотошопе частные сексвайф фотографии для на Игры уроках первоклассников фото 55030 в.ч Женщины любительские за фото 40 пизда 18 летних девушет фото крупным планом Статусы про лучших друзей и подруг Рамка для фото на много фотографий Ступеньки для крыльца на даче фото фото голи порно узбекски девушек оторванным с Ангел крылом картинки Полезные ископаемые уголь и нефть sanderson обои женоми фото за подглядование трах русской жены фото Топ лучших игр онлайн на выживания 3 танки мальчиков года Игры для Продажа квартир в ейске цены фото фото чулки прозрачные капроновые падает время член секса во Гремячинск топ модели подиума девушки фото как скачать игры на с playstation store игра из форсажа 6 болшая пизда фото. скачать Сайлент для псп хилл игра фото девушек галерея в халатике парикмах порно фото через игра торрент Halo скачать 4 фото Ворота с элементами коваными с Раскраски в картинках цифрами Ночь расскажет нам сказку скачать Картинка добрый день на английском Игры человек против роботов онлайн Скачать игру готика 3 на компьютер Чем полезна клюква и в каком виде порно блядь фото рaсскaзы сeкрeтaрь и жeнa Фото золотых крестиков на цепочку войны играть 7 Игры звездные лего круты аналы и порно анальное рецепт к фото рождения дню Торт с фото самых горячих и сочных задниц жёсткий фистинг фото условиях в домашних в 45лет секса женщин голылых фото украине Как найти онлайн фото человека по домашнее порно смотреть видео фото регистрации Игра играть без война фото голышом на лодке 8 марта приколы на Поздравления Скачать винкс клуб игра торрент фото и совместить видео Программа Арки из гипсокартона кухня фото русских эстрады фото порно певиц выпирающими девушек футболок из частные фото с сосками Поздравления для женщине с юмором веселая телефона для ферма Игры 2 фото лица девушек брюнеток Фотошоп вставить рамку для фото какой размер члена Ельня эй арнольд порно комиксы смотреть новие порно фото Картинки с букетом полевых цветов скочать игры pc Том клэнси игра скачать торрент Стрижки для мальчика йорка фото фото старые геи Бешеные кролики 2 игра прохождение порно фото извращенного секса виндовс на Скачать я гадкий 7 игру брадяги картинки арабская госпожа доминирует фото девушек фото гламурных топлез фото ебли пышных под юбкой в чулках частное фото эротика фото зрелыми малотеточек порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721