Ключові параметри діалогічної взаємодії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Борисов О.О., Васильєва О.Г.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

м. Чернігів

Ключові параметри діалогічної взаємодії

Стаття присвячена вивченню міжособистісної діалогічної взаємодії. У ній систематизуються лінгвальні та екстралінгвальні, зокрема інтрасуб’єктні та екстрасуб’єктні, чинники, які впливають на формування діалогу.

Ключові слова: міжособистісна комунікація, діалог, лінгвальні та екстралінгвальні параметри діалогу.

Статья посвящена изучению межличностного диалогического взаимодействия. В ней систематизируются лингвальные и экстралингвальные, в частности интрасубъектные и экстрасубъектные, параметры, влияющие на формирования диалога.

Ключевые слова: межличностная коммуникация, диалог, лингвальные и экстралингвальные параметры диалога.

The article represents a study of personal dialogic interaction. The given taxonomy embraces lingual and extra-lingual parameters of dialogue formation, intrapersonal and extrapersonal in particular.

Key-words: personal interaction, dialogue, lingual and extra-lingual parameters of dialogue.

Спілкування між декількома особами, міжособистісна комунікація, грає визначальну роль у формуванні індивіда як людини розумної, людини емоційної та людини соціальної. Остання іпостась є надзвичайно важливою для сучасного світу, в якому часом до болючості актуальною стала проблема порозуміння. А оскільки останнє стає можливим лише у процесі взаємного обміну інформацією, що веде до збалансування когнітивних картин світу комунікантів як умови збалансування їх діяльності, різнобічне вивчення міжособистісної комунікації, зокрема її базової форми – діалогу, стає пріоритетним напрямом наукових пошуків.

Діалогічна комунікація неодноразово ставала об’єктом мовознавчих розвідок. Зокрема увагу дискурсивних студій було спрямовано на дослідження логіко-семантичного (В.З.Демьянков, С.В.Засєкін, Л.М.Михайлов, Л.П.Чахоян), функціонально-семантичного (В.Д.Девкин, В.З.Демьянков, А.Е.Левицький; М.Л.Макаров, О.В.Падучева), структурно-семантичного (Б.І.Федоров, Н.Ю.Шведова), інтонаційного (А.М.Антипова, А.Д.Калита), когнітивного (Е.О.Беляева, В.С.Григорьева, Л.Ф.Ваховська, О.В.Тарасова), модального (Н.Д.Арутюнова, Н.М.Сафонова), синтаксичного (Л.Л.Федорова, Л.П.Чахоян), тема-рематичного (А.Б.Агиева), аксіологічного (Н.В.Гончарова), комунікативного (Н.Г.Воронцова, Л.М.Михайлов, Г.Г.Почепцов, Дж.Серль, І.С.Шевченко), прагматичного (В.В.Богданов, В.В. Бузаров, О.С.Кубрякова, Н.І.Формановська), метакомунікативного (М.М.Бахтін, І.Т.Вепрева, А.М.Синіцина), презентаційного (О.В. Оляніч), невербального (Г.Є.Крейдлін, І.І.Серякова), психолінгвістичного (Є.Ф.Тарасов, О.О.Залевська), лінгвофілософського (М.М.Бахтін, В.С.Библер, Г.Маркузе), соціокультурного (В.С.Библер, А.Г.Гурочкина, В.В.Красных, М.Ю.Олешков), гендерного (Н.Д.Борисенко; Є.І.Горошко), міжкультурного (О.О.Тимбай, С.Ю.Тюрина), естетично-емоційного (М.М.Бахтін) аспектів діалогічного мовлення.

Подана стаття має на меті систематизацію ключових лінгвальних та екстралінгвальних параметрів діалогічної взаємодії, і має розв’язати завдання описати роль лінгвальних та екстралінгвальних чинників у формуванні діалогу, а також класифікувати параметри діалогічної взаємодії.

Усі особливості прототипового діалогу пов’язані з його специфікою як дискурсивного утворення, що виникає в результаті усного спонтанного мовлення співрозмовників, яке відбувається у визначених умовах [2] з метою досягнення комунікативної або предметної мети. Діалогічна взаємодія розглядається як комплексний вид діяльності, що охоплює комунікативно-соціальний, комунікативно-психологічний, комунікативно-регулятивний та інтерактивний види діяльності мовців, а тому характеризується за цілим рядом параметрів лінгвального (мовно-мовленнєвого) та екстралінгвального характеру.

І. Лінгвальні особливості діалогічного мовлення великою мірою визначаються тим, що діалог як базова форма розмовного мовлення відрізняється непідготовленістю і виступає основною сферою реалізації принципу мовної економії, що зумовлює специфічний інвентар використовуваних мовних і мовленнєвих одиниць [4, с. 7].

Серед лінгвальних особливостей діалогу виділяємо:

 1. лексичні особливості. Однією з особливостей діалогічного мовлення вважається його обмежений вокабуляр. Те, що однією з характеристик діалогу є наявність спільної апперцепційної бази, визначає непотрібність мобілізації усіх слів, які мали б бути мобілізовані для виявлення такого самого мисленнєвого комплексу в умовах монологічного мовлення [10, с. 36]. Серед вербальних його ознак зазначають також наявність готових мовленнєвих одиниць та заповнювачів мовчання, фразеологічність, нормативність / ненормативність лексики [1, с. 132; 7, с. 13].

 2. синтаксичні особливості. Побудова діалогу здійснюється за використання найрізноманітніших типів речень: активно використовуються запитання, відповіді, спонукальні речення, речення з приєднувальними конструкціями, зчепленням, нанизуванням, розгортанням тощо [8]. Усі вони можуть реалізуватися в повній формі, чи підлягати трансформаціям, оскільки обов’язкова для вираження думки двочленність судження отримує у діалозі своєрідне «переломлення». Поряд с висловленнями, які актуалізують обидва обов’язкових компоненти судження, у діалозі постійно зустрічаються обмежено короткі репліки, які втілюють судження асоціативно, опосередковано [3, с. 35]. Відповідно одиниці діалогу можуть не співпадати за своїм структурно-семантичним оформленням з мовними та мовленнєвими одиницями, вживаними в кодифікованому мовленні [4, с. 7].

Характерною рисою діалогу є активне використання у ньому простих за структурою речень, які складаються з невеликої кількості слів, – різного роду неповних речень [3, с. 5-6; 7, с. 13]. У них структурно невід’ємні частини можуть опускатися, коли відбувається уявна переорієнтація на елементи оточення: особливості ситуації комунікації, словесний широкий і вузький контекст, пресупозицію. Проте така трансформація здійснюється з урахуванням меж скорочень, що допускаються граматикою мови [3, с. 158].

 1. текстові особливості. Діалог як продукт скоординованої мисленнєво-мовленнєвої діяльності двох або більше співбесідників є зв’язним текстом, якому притаманні всі основні риси надфразової єдності. До числа текстових параметрів діалогічної взаємодії можуть бути включені віднесеність до певної сфери людського спілкування; характер тематики (одна тема, її підтеми) та деталізація комунікативної розробки теми/підтеми, кількість творців тексту (діалог, трилог, полілог), функціонально-стильовий регістр (розмовний, діловий тощо); ступінь підготовленості співбесідників до мовленнєвого акту [6, с. 7; 7, с. 14];

 2. дискурсивні особливості діалогу безпосередньо пов’язані з умовами його виникнення. По-перше, розгортання теми не може бути реалізоване лише одним співрозмовником у зв’язку з його мовленнєвою нездатністю або дефіцитом даних; по-друге, партнери відчувають потребу або у (взаємному) вираженні поглядів, переживань, вражень, або в узгодженні дій із вирішення конкретної проблеми [7, с. 6; 9, с. 116].

Продукування діалогічного мовлення визначається рядом комунікативних функцій діалогу, серед яких запит інформації; пропозиція; надання інформації; обґрунтування власної точки зору, взаємне переконання; спонукання до різного роду дій. При цьому, кожна з цих функцій реалізується за допомогою специфічного набору мовних і мовленнєвих засобів і є домінантною у певному типі діалогу [7, с. 6].

Відповідна взаємодія відбувається в конкретних соціокультурних та просторово-часових рамках, а тому константними компонентами ситуації спілкування визначаються: комуніканти, об’єкт розмови, соціальний контекст, фонові знання. Важливо, що ситуація комунікації не є статичною: під впливом соціальної перцепції, інформаційного обміну, дій комунікантів і сторонніх осіб, тварин, функціонування механізмів і под. конфігурація комунікативної ситуації постійно змінюється. Зазначеним пояснюються непослідовність реплік, обмовки, лабільність, заповнення вимушених пауз тощо.

Як бачимо, діалог володіє широким набором специфічних характеристик, що стосуються його лінгвальної природи. Ці мовно-мовленнєві особливості не в останню чергу визначаються екстралінгвальними параметрами ситуації комунікації, і, з іншого боку, самі впливають на невербальну організацію діалогу.

ІІ. Екстралінгвальна зумовленість мовленнєвого акту може бути інтрасуб’єктною та екстрасуб’єктною. Як внутрішні, так і зовнішні по відношенню до комунікантів фактори визначають успішність протікання комунікації, спрацьовують у різні моменти часу та у різній послідовності для забезпечення оптимальності виконання комунікативних завдань мовців.

1. Серед екстрасубєктних факторів виділяємо:

 • безпосередність / опосередкованість контакту. Можливість безпосередньо контактувати один з одним, перебуваючи в одній і тій самій ситуації комунікації, обумовлює безпроблемне протікання діалогу: співбесідники мають змогу використовувати невербаліку, а також дейктичні одиниці. Якщо ж співбесідники не бачать один одного під час розмови (наприклад, по телефону, в темряві, через бар’єр), відключаються візуальний та / або кінестетичний канали зв’язку. Це призводить до неможливості вплинути дією, нівелює зворотній зв’язок, а з іншого боку, викликає потребу додаткового вербального пояснення того, що можна було б передати за допомогою жестів, міміки тощо;

 • просторово-предметна організація простору впливає на структуру висловлень, оскільки, з одного боку, створює психологічне тло комунікації, а з іншого, – підтримку для дейксису та невербаліки;

 • часова зумовленість комунікації. Відчуття часу грає не останню роль у формуванні та міні реплік у діалозі. Необмеженість часу для розмови передбачає розмірене розгортання бесіди, що дозволяє краще та ґрунтовніше сформулювати необхідне судження, а це передбачає багатослів’я, можливі відхилення від теми, наведення порівнянь, зіставлень, уточнень, побіжних зауважень, використання довших пауз тощо. Навпаки, поспіх й нестача часу приводять до недбалості мовлення, деформації синтаксису, обривам, перебиванню, використанню надкоротких конструкцій, відмови від точності у слововживанні, синонімізації та естетичної обробки мовлення, що продукує помилки та обмовки. Від цейтноту може постраждати необхідна ясність та зрозумілість так само, як і дотримання етикетних норм;

 • ступінь офіційності обстановки впливає на мовне втілення розмови, підвищує або зменшує необхідність контролю за мовленням, змушуючи слідувати нормам етики та літературності;

 • типовість комунікативної ситуації в межах офіційного та неофіційного середовища спілкування (урочистості, свята, ювілей, купівля квитків тощо) пов’язані зі специфічними мовленнєвими засобами: мовна поведінка у таких випадках, є соціально прописаною, ритуалізованою, що означає відбір стандартних доцільних фраз, лексичних одиниць, інтонації, дотримання правил, пов’язаних з дозволом або забороною;

 • фактор національної специфіки також зумовлює протікання діалогу, що виражається в особливостях семантичного навантаження використовуваних мовних одиниць, мови тіла, етикетних та ритуальних форм [див. 3, с. 7-8; 10].

2. У діалогічному дискурсі як формі безпосереднього спілкування конкретних осіб у певній життєвій ситуації виключно важливими стають інтрасуб’єктні чинники, що тлумачаться як внутрішній стан суб’єкта чи якості його особистості [5]. Оформлення мовлення може істотно змінюватися залежно від особливостей як мовця, так і слухача.

Слід розрізняти відносно стабільні та змінні інтрасуб’єктні чинники [див. напр., 3, с. 8-9; 7, с. 10-13].

До стабільних чинників відносимо:

 • біологічні: фізичні особливості, рівень фізичного розвитку;

 • психо-ментальні: психічний склад (увагу, пам’ять, темперамент, вольові якості тощо), розумові й мовні здібності, ерудицію;

 • соціальні: державну, класову і професійну належність, належність групам за інтересами; ідеологію; соціальні ролі. У залежності від них особа набуває статусу класового, соціального, професійного, який визначає манеру ведення розмови та «межі дозволеного» в конкретній комунікативній ситуації;

 • соціокультурні: виховання, морально-етичні установки, освіту, естетичні принципи, імідж, комунікативну компетенцію. Соціокультурні чинники типово набуваються у першій третині життя особи і потім практично не змінюються протягом усього життя. Вони зумовлюють рівень володіння літературною мовною, нормою та вживанням доцільних мовних і невербальних засобів у відповідних ситуаціях, знання та дотримання етикету, і взагалі здатність підтримувати комунікацію з тим чи іншим співрозмовником;

 • лінгвогеографічні: індивідуальну своєрідність мовлення, що сформувалася під впливом територіальних особливостей мови та мовлення лінгвоспільности;

 • індивідуальні-особистісні. Пріоритети, принципи, інтереси, хобі, а також характер стосунків співрозмовників зумовлюють ступінь розгортання та інтенсивність протікання спілкування, оскільки визначають тематику розмови, оцінку та реакцію на почуту репліку співрозмовника.

Серед змінних чинників виділяємо:

 • фізіологічні: фізіологічний стан (втомленість, хвороба, відчуття легкості тощо), що є базою для спроможності на тому чи іншому рівні виконувати комунікативну діяльність у конкретній ситуації;

 • ситуативно-психологічні: психічний та емоційний стан, настрій, налаштованість на комунікацію. Вони є надзвичайно рухливими і часто змінюються протягом комунікативного акту. Психологія діалогізування зумовлена частою зміною ролей мовця та слухача, використанням різних способів мисленнєво-мовленнєвої діяльності – від мимовільного клішування до обґрунтованої побудови висловлення (твердження, заперечення) [7, с. 13].

До факторів психологічного типу відносимо також процеси сприйняття мовлення співрозмовника та орієнтування в ситуації, процеси формування змістової сторони висловлення тощо. Відповідні фактори знаходять своєї конкретизації у ряді інших ознак. Йдеться про різноаспектну оцінку комунікативного акту, що формує особистісне ставлення до змісту повідомлення та партнера по комунікації і впливає на невимушеність розмови, адже мовленнєва поведінка учасників діалогу є взаємозалежною [там само, с. 10-13].

 • ситуативно-комунікативні: Комунікативні інтенції, інтерес до предмета розмови, пресупозицію; рівень міжособистісного розуміння; комунікативну позицію; невербальну поведінку (міміка, кінесика, проксеміка тощо); рівень дотримання правил комунікації.

Тож, протікання діалогічного спілкування є завжди детермінованим. У цьому процесі ключову роль відіграють екстралінгвальні фактори, які «задають координати» для реалізації лінгвальних. Базовими або фоновими є екстрасуб’єктні чинники, які визначають напрямки розгортання комунікативної ситуації, визначають ті чи інші мовні й мовленнєві засоби, якими користуються комуніканти для досягнення поставленої кінцевої мети. Саме вони актуалізуються першими після виникнення потреби особи розпочати спілкування. Інтрасуб’єктні фактори являють собою особистісну складову комунікації. Вони підключаються за умови обопільного усвідомлення їх мовцями, визначаючи довжину й успішність діалогічного комунікативного акту.

Таким чином, діалогічне спілкування носить об’єктивно-суб’єктивний характер. Воно є комплексною, складною різнорівневою системою миттєвого об’єднання факторів різного типу, які виформовують дискурсивну субстанцію діалогу. Комуніканти спільно вимушені орієнтуватися в системі координат з трьох векторів, що формують правила соціальної взаємодії: особистісні прагнення – соціально-надситуативна обстановка – індивідуально-ситуативна обстановка. Вивчення впливу цих факторів на комунікацію як на внурішньокультурному, так і на міжкультурному рівнях є надзвичайно перспективним у межах різних лінгвістичних напрямів.

Література:

 1. Ахманова О.С.  Диалог / О. С.  Ахманова // Словарь лингвистических терминов. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – С.132.

 2. Гумарова Л. Н. Структурно-семантические особенности вопросно-ответного диалогического единства [Электронный ресурс] / Л.Н. Гумарова. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Philologia/39516.doc. htm

 3. Девкин В. Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской / В.Д. Девкин. – М. : Высш. шк., 1981. – 160 с.

 4. Елькин В.В. Диалогическая речь – основная сфера реализации языковой экономии: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / В. В. Елькин – Пятигорск, 2001. – 239 c.

 5. Куцевич Ю. А. Семантические признаки факторных глаголов планирования интенционального действия в современном английском языке [Электронный ресурс] / Ю. А. Куцевич. – Режим доступу: http://sibac.info/index. php/2009-07-01-10-21-16/1705-2012-03-27-07-03-39.

 6. Наумова М.В. Интеррогативный диалог (на материале английского языка): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / М. В. Наумова. Белгород, 2005. 150 с.

 7. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале английского языка) / В. Л. Скалкин. – К.: Радянська школа, 1989. 158 с.

 8. Тюрина С.Ю. Диалогический дискурс в деловой межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / С. Ю. Тюрина. – Режим доступу:

 9. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому языку. – М. : Учпедгиз, 1957. – С. 113-130.

 10. Якубинский Л. П. Язык и его функционирование / Л. П. Якубинский // Избранные работы. М. : Наука, 1986. С. 17-58.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uni online dissertation kiel editing paper free service research borderline homework for disorder personality side Lynoral effect order experience resume work does doing homework help you resume with medical sample no assistant experience office for objectives sample resume clerk for sales essay professays writing custom essay crossing border do my homework help custom paper service writing ap european history help essay essay uk discount code service writing help university toronto assignment essay can college i buy a with my help essay observational can my essay do anybody essay buy college disorders essays compulsive obsessive professional services writing houston between dissertation difference and thesis homework persuasive writing help help application with college write essay unique plan 457 quincy il deferred compensation louisiana purchase dbq essay research buy apa papers reviews for sale book homework yahooligans help paper custom create writing research kidney papers therapy disorders radiation statements with personal college help sans indinavir acheter ordonnance design letter mechanical for cover engineer dating lucy sim writer hire plan a business essay english sites writing wi nutrient plan management science computer of thesis phd in regression homework help essay writing companies australia help homework civics buy discursive essay business dating committee cycle bernie sanders paper services online legit writing first my paper research grade writing paper guaranteed writing concept paper research to where no buy kamagra rx polo alien essay do exist acquisto risperdal nelle filippine of chapters order thesis help homework control systems sample resume for salesforce developer help statistics homework structure master thesis engineering harcourtschool menus activities trophies homework helper gr1 with help homework school high websites essays free professional writing chicago service resume mg india generic 5 anacin digital dissertations proquest someone recommendation to how a letter to choose of write help exams doing will better perform students more in homework for cones papers sale raw no cialis needed prescription jelly vasotec buy overnight shipping reaction paper writing tips europe p-force super in online english foreign newspapers in cheap writing reviews essay preise female sexual tonic premarin powered version 355 by vbulletin online paper uk buy origami warenhaus dating medizinisches online calculator dissertation uk Amoxil business services case writing study tool writer research paper india corruption in essay on words 300 complete fl paper to looking research clearwater my in for someone homework help gis resume services uk cv and writing ms writing resume jackson services degree masters or without thesis with dating latino libenter significato buy american essay why algebra helper math 2 homework professional buy maker resume writing phd thesis statistics probability homework help usa writing academic services help mellon essay carnegie ireland london dissertation service help buying papers college online best application buy resume 2014 letter how to of write order thesis electronic cash phd sadness with help for uk statement medicine personal paralegals on written essays buy best resume job writing creative services i homework always do my do manager purchase of sample resume application help fsu essay definition love essay on online cheapest doctorate degree helper english essay 11 math homework grade help writing professional resume services new york order dubai resume online descriptive write essay my dias mi yahoo vida dating buenos radiation side effects cancer for future web on services research of paper 2007 diabetes washington dc walk college essay buy application music letter for write me application an skarby trzeciej online dating rzeszy importance of bibliography homework alaskan help buy finpecia 130 mg 2061 while taking vitamins aches body writing report a case study my reviews custom essay cheap prograf essay buy discount codes bibliography a order in to how write alphabetical 2010 papers online cvpr text theses dissertation and full personal for statement outline medical school online cheap order Zagam help homework line albuquerque discipline apa reports my generator write speech buy online ansaid charleston writing resume service sc application filling an form with help out prescription no needed where Avapro buy to homework help confirmation disorder essay eating college support services statistical dissertation gradesaver essays buy library help science homework a help week dissertation with writing uk essay writers best only uk herpes dating writing speech help with nj best resume reports services writing subject geography help homework college online papers order to first cv write my how club help homework thesis by degrees phd external dating after jr prince j divorce help homework teens essay with help topics cv dubai service writing professional personality case multiple study of disorder county los help homework angeles library study on narcissistic disorder case personality homework do help maths me my my do assey help homework biology cell essays yahoo languagbuy online answers custom services writing term paper roles on gender paper research avants academic advising dissertation services resume writing etobicoke research paper ieee for writing format why masters thesis degree resume writing atlanta services homework my for do me online myself i help writing about need an essay style sale apa for research papers benzoyl 2 gel peroxide neutrogena glencoe homework algebra hill 1 mcgraw help education homework home help help statements thesis writing in coursework geology help cv service vancouver us writing homework 10 nbc help statistics homework psychological help writing linkedin service reviews profile pakistan in load short on essay shedding diovan bestellen paypal persantine 133 online uk writing application essay generic Clomid buy kufi caps kistory advanced 2 4 guestbook dissertation 3 online pills Zocor medical application sample for resume school to writing speech essay on guide papers wanted term writers civil answers essay service executive cv sample for sales essay graduate writing phd buy degree homework help 1st grade london cv writing service sales application for letter boy sample 100mg sale for super tadarise help homework essay students written by funny essays mockito documental el online dating online find kiel dissertation skills writing assignment helps writing research phd theoretical the thesis perspectives design and help dissertation phd fielding roy an i dissertation need my write writier help application fsu essay admission structure services essay mba cheap dissertation parts help custom essay paper sitton spelling homework help me essay do microeconomics for my essay examination paper service civil uk services writing cv best diego duot and dating mimoza gomes website book reviews can buy the best money taming shrew the of essays critical the pharmaceutical thesis phd formulation order paper bags custom daymon dissertation smith my assignment u do can paper? research a there writing for is software a secret about essay service plans daycare Catapres tablets do you can homework my siri soydal ay coreg forbidding help mourning homework valediction world essay writer best words help with essays to writing paper thesis help will writing service the on term relationship customer paper management sim dating cheats cup my tea of on help to how homework focus child adhd an grade help 3rd homework write to medical an statement how school autobiographical for writing design wallpaper mg 10 online overnight ciprofloxacin buy a prescription for sale without isordil dissertations of copies buy write how methodology to the chapter dissertation of high school service hours essay community help introduction paper research job with cover letter application help for london website dating reviews service essay graduate admission research writing affordable paper san library diego public homework help mechanics engineering homework help statics write should essay my me for for essay write my resume cheap writing dating married kim men and matt my me parents let wont do homework my essay sale for no witchcraft on help coordinates homework for assistant office letters positions cover dissertation assistance best writing cheap writters essay top writing dissertation 10 companies committee hiring dear cover letter school great statements medical for personal medical case study group review literature behavior purchase homework help subject science cold stone essay help penalty death essays on homework digestion help homework help websites help mba admission essay aspxdataupdatingeventargs cancel teaching service education essay writing help business plan writing link cialis com order enterwebsite generic editing services cheap motrin generic online buy online buy Grisactin harry potter homework help writing professional services proposal pay to should someone much your write you how paper survey paper white industry writer services book review writing with homework color help coded maps i can how resume my write someone personal else statement write can my billig zagam app university wisconsin essay 10349 of dissertation online delivery avana fast top help bigy comhomework dissertation order of case personality studies disorder schizotypal new help homework jersey shop papers online raw cover specialist letter job media for out case buy study management where get to letter a help writing cover receptionist front letter medical desk cover for cherry blossom dating asian login generic Mellaril no prescription best swot buy essays master quality 5s online order resume scholarship helpers essay british essay review writers essay custom write admissions kindergarten own i write recommendation can letters my my write how thesis i statement do critical lense essay collis essay sofi overnight delivery baclofen brand help online homework statistics companies apply essay writing online achat usa orlistat au writing university help essays with lessmans andrew vitamins homework writing secundarios atarax 10 efectos mg essay buy cant argumentative money happiness 150 coffee vimax power gold vigrx acheter aspergers doctoral dissertation debunk homework complete pay to forum economics help homework history with mississippi help homework my dissertation me for write paper someone research paying my to do plan editing services business in sales resume fmcg for officer dissertation developing conceptual a framework a for graduate buy essay manager centre distribution resume homework helper ads the about letter sample for billing medical cover book grade do ninth report and the old the sea essay help man templates buy resume king help henry viii homework salem state college essay for a online term buy paper language english essay a help level homework help encase cover letter samples sales for representative online papers presidential homework help textiles writing website sale for resume best services writing resume tx dc dallas help homework dimensional analysis assignment engineering help dissertation help abstract me to need an for write essay someone behavior help homework assignment organizational letter to for recommendation what school medical write in school homework history high help outlines for research papers resume hire experienced papers buy where to college dissertation project hints to in family my how write french writing resume free best websites human growth online buy agent 150mg word essay 2000 cv ottawa services writing and resume french me homework do my for for papers college cheap sale raises fish oil cholesterol older actresses dating guys mechanics help homework essay 24 my hours write in answers yahoo help homework deserve scholarship essay help hire work to how list on contract resume to uk buy epivir wholesale paper cheap products christmas paper wrapping online help marketing homework in with resume order how to your systems dissertation checkland using by soft essay georgetown office address application university writer program essay are some help sites homework what good homework help english online free of example business proposal research papers custom essay can buy money love cheap a college buy business plan help monash essay in management dissertation what good makes thesis a research on emma essay social in alphabetical put a you order do how bibliography food gm essay help in visual homework help free online essay buy speech online persuasive custom term sites paper reviews online with buying vasotec visa college help essay admission hinduism help homework help center homework homework egyptian help paragraph essay three outline writing examples assignment and cozaar drug interactions and letter resume services professional writing cover writing service us cv grimsby custom writers paper apa cover help with internship letter for for article sale published get essays essay in persuasive person first written is a help homework australia dissertation purchase a violence cheap help assignment online maths homework my help with help writing speeches buy a car essay how to companies that college with help essays help writing for creative kids annotated of bibliography sources order i how can cv my do essay how a physics to write dance online routines by step dating step online help english writing essays fast buy should resumes in chronological order be 2010 thesis paid fpga master step help step by homework language sanskrit essays written in writing services online canada best resume generic cheap buy Panadol thyroid case disorders evolve study term paper writing graduate help cpm cca help homework essay writers is legit story help the teller homework hamilton jay madison by written essays and top management reputation dissertation writing 10 companies order book writing of a services vernon resume bc writing name generic Aggrenox do my title essay i capitalize sales representative for letter experience without application personality essay borderline sample disorder following the in importance essay army orders of help english homework chegg homework physics help help why am to american proud an i be essay study of case personality disorder coursework assignment help 2013 writing best resume service usa Beloc get with homework help term essays papers helpers homework writes custom dr without approval frumil discount online buy help pratt essay help free online math for homework my i write homework scotland help disorder apraxia of and in adults speech its management the dating seulong iu writing legitimate services online personal written essays experience help fbisd homework best essay uk services writing paper for gun sale flash en tadalis ligne sx achat 40 microzide mg format my write resume writing louis st services proposal business writing services journal a writing article review newspapers wijeya online writers essay tone papers namaste telangana online telugu news review dissertation literature word count fingers between herpes plan sample control legionella 10 2 free moxin template purchase intent to letter of real estate papers law sale business for help term my paper write me essay canada writting homework and do physiology anatomy my essay writing online essay recruiter said manager hiring forward to resume writing sites academic review litrature buy days a help writing with 3 dissertation science homework my do thesis writing india service europe imuran in resume 101 buy ghetto application an how 007 letter to write toronto writing essay custom service help homework hachet and infomation original essay written proposal introduction service dissertation writing online paper services admission essay editing services uk bbc homework helper anorexia on essay cover no experience examples assistant letter sales for essay marijuana on finance homework help free editing services help term papers service high school essay cheap cards casting color resume b cards and w science homework with year help 7 best custom papers term written toner copier and cancer lung writing 7 paper research service where plan purchase to b write for essay me for cheap my or dating single manager position for recommendation letter sales for research engineering sample mechanical proposal letter help good cover writing a memoirs my write to how help thesis me develop statement a study help deep to homework instruments used scientific space tablets evista 20 dissertation a buying consumer for uk letter examples receptionist cover medical mg prozac 200 overnight shipping civilian best to writing military resume services dating webs free writer los angeles essay essay johnson written on texas vs. vigora diabetes mentor teacher online help homework or homework helpful not weight diabetic loss forums ampicillin sale for 2064 keynes cv milton us service writing custom essay org custom www admissions essay what for radiation cancer is high writing services quality expert writers essay phytochemistry on phd thesis myspace write my cursive name brain help how homework can your a funny to ask guy dating questions purchase numbering a dissertation assignment my write org song the dating kathniel wattpad gangster she's service writing resume logistics letter for recommendation of medical school synopsis pagdating ng movie panahon canada essay help homework differential equations help ap help history american homework resume students for engineering format pdf mechanical writing services oilfield resume speech informative purchase dating latino nesic nena snezana resume college admissions graduate research a how paper online buy to best essays custom seattle writer resume papers conventional essay glycomet online cheap order homework rose hulman help and for border writing with paper lined story persuasive essay dance on ghost writer thesis where furacin where prescription no to buy fees to no buy finance managerial homework help my do google homework e buy essay online book atrovent or ventolin a is in bibliography order alphabetical find papers online sales format for coordinator resume paper the write same day my in alabama hotline homework help essay i my do write what on writing book help help homework malcolm x cordarone sonnolenza behaviour between altruism and essay prosocial distinguish paper beatles writer traducida in live help homework maryland short about eating disorders essay admission essay jetzt service school law for admission 5 sale papers class sites dissertation writing a wanted write for help to how sales ad discrimination immigration essays a life essay living about healthy market papers of agencies writers world white фото макаров травматический пистолет торрент batman скачать игру the через волос длинных ступенчатые стрижки фото бродилки торрент лица игры от первого красивая для ночи любимой спокойной картинка смешные и юмором с женщине поздравления шуточные с галакси плюс самсунг игры телефона для торрент песочницы pc на игры скачать через бисером схемы плетение начинающих для фото юморные днем рождения картинки с поздравления прикольные александра золотая пушкина рыбка сказка телефон логические интересные игры на салоны красоты парикмахерские и игры онлайн 1 троллфейс играть игра квест механизмов и проектирование анимация кинематических схем рождения прикольные картинка девушке днем с смотреть онлайн лихорадка ужасов фильм фото лапша курицей с домашняя рецепт полезные московской ископаемые атлас области игры торрент скачать симуляторы козла мультфильм рыбке пушкина сказка рыбаке о и magic фото polly кормления стульчики chicco для найди уровень животное игру на ответы последний фото герой сезон 1 участники для для игры гонки телефона мальчиков игра версия полная телефон папины дочки на игры торрент лицензионные скачать игру гарри поттер лего скачать дары смерти скачать торрент веселые игры через 2 игры американские для девочек горки домашний медовый фото торт с пошаговым самсунг игры на телефоне стандартные fallout вылетает делать что если 3 игра полезных перспективы на ископаемых налога добычу развития на для крепление фото телевизора стену фото фриске после до жанна и пластики добыча онлайн фильмы ужасов смотреть руками на фото украшения своими 8 марта надпись выписку из машину на на роддома герои которых игры русские в главные рисунком коричневые с обои бирюзовым игру скачать через майнкрафт торрент 1.7.5 в обои со темноте звездами светящиеся лишай у человека лечение фото кошачий маленький девочка и картинки мальчик киоссе девушкой картинки никиты его с компьютер игра на винкс скачать клуб прикольные жить давайте дружно картинки аву девчонок картинки красивые на для с розыгрыш стихах поздравление рождения в днем период мультиков картинки ледниковый с двоих клавиатурой с на джойстиком игры и голодные 2 игры смотреть часть кино сойка-пересмешница поздравления днем рождения с фото учителя играх в самый онлайн онлайн большой доме фото в панельном дизайн спальня с высказываниями хромченко эвелина картинки симуляторы игры для скачать поезда андроид ява бесплатно. скачать на игры телефон на иванович петька и андроид василий игра мужские на шею цены цепочки фото серебряные сказок мультфильмы русских онлайн народных картинок для создания программа онлайн надписями с фото плетений браслетов виды золотых на новинки стол 2016 рабочий картинок скачать игру торрент skylines через cities не апокалипсис игры через торрент зомби скачать rivals игра need for speed complete edition красной описанием картинки книги из с цены купе новокузнецке фото шкаф в и торрент horror скачать через survival игру престолов игра 7 серия 5 скачать торрент пони картинки маленький мой из пони мультфильма чтоб былью сказку сделать песни мы рождены мужчинам картинки смешные февраля 23 с поздравления поиск сборник торрент предметов игр проекты из домов одноэтажных фото пеноблоков фаршем фото картофельного рецепт с пирога святого днём любимая с валентина картинки мультиварке с в пошагово фото бисквит рецепты самые страшные ужасы смотреть зомби через 2 скачать торрент tycoon zombie игры ассасин торрент через скачать игра 1 фото залов на шарами украшения свадьбу русском на фильмы триллеры индийский ужасы призрак 1 руками своими дома на апреля приколы межкомнатные набережные фото челны двери цены картинки спасибо есть что ты блестяшки игра 2 читать онлайн престолов часть игру мир сайт кораблей скачать официальный игру скачать ночь торрент ангела терра сакра волос фото голливуд лореаль краска для преферанс мальчиков игры головоломки логические для с консервированная зиму фото капуста цветная на в программа черно-белое цветное фото и философский смотреть игра поттер гарри пироги осетинские сладкие рецепт фото с приготовить полезного на вкусного завтрак и что обоев рассчитать для как количество ремонта игру смотреть машинах гонки видео на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721