Ключові параметри діалогічної взаємодії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Борисов О.О., Васильєва О.Г.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

м. Чернігів

Ключові параметри діалогічної взаємодії

Стаття присвячена вивченню міжособистісної діалогічної взаємодії. У ній систематизуються лінгвальні та екстралінгвальні, зокрема інтрасуб’єктні та екстрасуб’єктні, чинники, які впливають на формування діалогу.

Ключові слова: міжособистісна комунікація, діалог, лінгвальні та екстралінгвальні параметри діалогу.

Статья посвящена изучению межличностного диалогического взаимодействия. В ней систематизируются лингвальные и экстралингвальные, в частности интрасубъектные и экстрасубъектные, параметры, влияющие на формирования диалога.

Ключевые слова: межличностная коммуникация, диалог, лингвальные и экстралингвальные параметры диалога.

The article represents a study of personal dialogic interaction. The given taxonomy embraces lingual and extra-lingual parameters of dialogue formation, intrapersonal and extrapersonal in particular.

Key-words: personal interaction, dialogue, lingual and extra-lingual parameters of dialogue.

Спілкування між декількома особами, міжособистісна комунікація, грає визначальну роль у формуванні індивіда як людини розумної, людини емоційної та людини соціальної. Остання іпостась є надзвичайно важливою для сучасного світу, в якому часом до болючості актуальною стала проблема порозуміння. А оскільки останнє стає можливим лише у процесі взаємного обміну інформацією, що веде до збалансування когнітивних картин світу комунікантів як умови збалансування їх діяльності, різнобічне вивчення міжособистісної комунікації, зокрема її базової форми – діалогу, стає пріоритетним напрямом наукових пошуків.

Діалогічна комунікація неодноразово ставала об’єктом мовознавчих розвідок. Зокрема увагу дискурсивних студій було спрямовано на дослідження логіко-семантичного (В.З.Демьянков, С.В.Засєкін, Л.М.Михайлов, Л.П.Чахоян), функціонально-семантичного (В.Д.Девкин, В.З.Демьянков, А.Е.Левицький; М.Л.Макаров, О.В.Падучева), структурно-семантичного (Б.І.Федоров, Н.Ю.Шведова), інтонаційного (А.М.Антипова, А.Д.Калита), когнітивного (Е.О.Беляева, В.С.Григорьева, Л.Ф.Ваховська, О.В.Тарасова), модального (Н.Д.Арутюнова, Н.М.Сафонова), синтаксичного (Л.Л.Федорова, Л.П.Чахоян), тема-рематичного (А.Б.Агиева), аксіологічного (Н.В.Гончарова), комунікативного (Н.Г.Воронцова, Л.М.Михайлов, Г.Г.Почепцов, Дж.Серль, І.С.Шевченко), прагматичного (В.В.Богданов, В.В. Бузаров, О.С.Кубрякова, Н.І.Формановська), метакомунікативного (М.М.Бахтін, І.Т.Вепрева, А.М.Синіцина), презентаційного (О.В. Оляніч), невербального (Г.Є.Крейдлін, І.І.Серякова), психолінгвістичного (Є.Ф.Тарасов, О.О.Залевська), лінгвофілософського (М.М.Бахтін, В.С.Библер, Г.Маркузе), соціокультурного (В.С.Библер, А.Г.Гурочкина, В.В.Красных, М.Ю.Олешков), гендерного (Н.Д.Борисенко; Є.І.Горошко), міжкультурного (О.О.Тимбай, С.Ю.Тюрина), естетично-емоційного (М.М.Бахтін) аспектів діалогічного мовлення.

Подана стаття має на меті систематизацію ключових лінгвальних та екстралінгвальних параметрів діалогічної взаємодії, і має розв’язати завдання описати роль лінгвальних та екстралінгвальних чинників у формуванні діалогу, а також класифікувати параметри діалогічної взаємодії.

Усі особливості прототипового діалогу пов’язані з його специфікою як дискурсивного утворення, що виникає в результаті усного спонтанного мовлення співрозмовників, яке відбувається у визначених умовах [2] з метою досягнення комунікативної або предметної мети. Діалогічна взаємодія розглядається як комплексний вид діяльності, що охоплює комунікативно-соціальний, комунікативно-психологічний, комунікативно-регулятивний та інтерактивний види діяльності мовців, а тому характеризується за цілим рядом параметрів лінгвального (мовно-мовленнєвого) та екстралінгвального характеру.

І. Лінгвальні особливості діалогічного мовлення великою мірою визначаються тим, що діалог як базова форма розмовного мовлення відрізняється непідготовленістю і виступає основною сферою реалізації принципу мовної економії, що зумовлює специфічний інвентар використовуваних мовних і мовленнєвих одиниць [4, с. 7].

Серед лінгвальних особливостей діалогу виділяємо:

 1. лексичні особливості. Однією з особливостей діалогічного мовлення вважається його обмежений вокабуляр. Те, що однією з характеристик діалогу є наявність спільної апперцепційної бази, визначає непотрібність мобілізації усіх слів, які мали б бути мобілізовані для виявлення такого самого мисленнєвого комплексу в умовах монологічного мовлення [10, с. 36]. Серед вербальних його ознак зазначають також наявність готових мовленнєвих одиниць та заповнювачів мовчання, фразеологічність, нормативність / ненормативність лексики [1, с. 132; 7, с. 13].

 2. синтаксичні особливості. Побудова діалогу здійснюється за використання найрізноманітніших типів речень: активно використовуються запитання, відповіді, спонукальні речення, речення з приєднувальними конструкціями, зчепленням, нанизуванням, розгортанням тощо [8]. Усі вони можуть реалізуватися в повній формі, чи підлягати трансформаціям, оскільки обов’язкова для вираження думки двочленність судження отримує у діалозі своєрідне «переломлення». Поряд с висловленнями, які актуалізують обидва обов’язкових компоненти судження, у діалозі постійно зустрічаються обмежено короткі репліки, які втілюють судження асоціативно, опосередковано [3, с. 35]. Відповідно одиниці діалогу можуть не співпадати за своїм структурно-семантичним оформленням з мовними та мовленнєвими одиницями, вживаними в кодифікованому мовленні [4, с. 7].

Характерною рисою діалогу є активне використання у ньому простих за структурою речень, які складаються з невеликої кількості слів, – різного роду неповних речень [3, с. 5-6; 7, с. 13]. У них структурно невід’ємні частини можуть опускатися, коли відбувається уявна переорієнтація на елементи оточення: особливості ситуації комунікації, словесний широкий і вузький контекст, пресупозицію. Проте така трансформація здійснюється з урахуванням меж скорочень, що допускаються граматикою мови [3, с. 158].

 1. текстові особливості. Діалог як продукт скоординованої мисленнєво-мовленнєвої діяльності двох або більше співбесідників є зв’язним текстом, якому притаманні всі основні риси надфразової єдності. До числа текстових параметрів діалогічної взаємодії можуть бути включені віднесеність до певної сфери людського спілкування; характер тематики (одна тема, її підтеми) та деталізація комунікативної розробки теми/підтеми, кількість творців тексту (діалог, трилог, полілог), функціонально-стильовий регістр (розмовний, діловий тощо); ступінь підготовленості співбесідників до мовленнєвого акту [6, с. 7; 7, с. 14];

 2. дискурсивні особливості діалогу безпосередньо пов’язані з умовами його виникнення. По-перше, розгортання теми не може бути реалізоване лише одним співрозмовником у зв’язку з його мовленнєвою нездатністю або дефіцитом даних; по-друге, партнери відчувають потребу або у (взаємному) вираженні поглядів, переживань, вражень, або в узгодженні дій із вирішення конкретної проблеми [7, с. 6; 9, с. 116].

Продукування діалогічного мовлення визначається рядом комунікативних функцій діалогу, серед яких запит інформації; пропозиція; надання інформації; обґрунтування власної точки зору, взаємне переконання; спонукання до різного роду дій. При цьому, кожна з цих функцій реалізується за допомогою специфічного набору мовних і мовленнєвих засобів і є домінантною у певному типі діалогу [7, с. 6].

Відповідна взаємодія відбувається в конкретних соціокультурних та просторово-часових рамках, а тому константними компонентами ситуації спілкування визначаються: комуніканти, об’єкт розмови, соціальний контекст, фонові знання. Важливо, що ситуація комунікації не є статичною: під впливом соціальної перцепції, інформаційного обміну, дій комунікантів і сторонніх осіб, тварин, функціонування механізмів і под. конфігурація комунікативної ситуації постійно змінюється. Зазначеним пояснюються непослідовність реплік, обмовки, лабільність, заповнення вимушених пауз тощо.

Як бачимо, діалог володіє широким набором специфічних характеристик, що стосуються його лінгвальної природи. Ці мовно-мовленнєві особливості не в останню чергу визначаються екстралінгвальними параметрами ситуації комунікації, і, з іншого боку, самі впливають на невербальну організацію діалогу.

ІІ. Екстралінгвальна зумовленість мовленнєвого акту може бути інтрасуб’єктною та екстрасуб’єктною. Як внутрішні, так і зовнішні по відношенню до комунікантів фактори визначають успішність протікання комунікації, спрацьовують у різні моменти часу та у різній послідовності для забезпечення оптимальності виконання комунікативних завдань мовців.

1. Серед екстрасубєктних факторів виділяємо:

 • безпосередність / опосередкованість контакту. Можливість безпосередньо контактувати один з одним, перебуваючи в одній і тій самій ситуації комунікації, обумовлює безпроблемне протікання діалогу: співбесідники мають змогу використовувати невербаліку, а також дейктичні одиниці. Якщо ж співбесідники не бачать один одного під час розмови (наприклад, по телефону, в темряві, через бар’єр), відключаються візуальний та / або кінестетичний канали зв’язку. Це призводить до неможливості вплинути дією, нівелює зворотній зв’язок, а з іншого боку, викликає потребу додаткового вербального пояснення того, що можна було б передати за допомогою жестів, міміки тощо;

 • просторово-предметна організація простору впливає на структуру висловлень, оскільки, з одного боку, створює психологічне тло комунікації, а з іншого, – підтримку для дейксису та невербаліки;

 • часова зумовленість комунікації. Відчуття часу грає не останню роль у формуванні та міні реплік у діалозі. Необмеженість часу для розмови передбачає розмірене розгортання бесіди, що дозволяє краще та ґрунтовніше сформулювати необхідне судження, а це передбачає багатослів’я, можливі відхилення від теми, наведення порівнянь, зіставлень, уточнень, побіжних зауважень, використання довших пауз тощо. Навпаки, поспіх й нестача часу приводять до недбалості мовлення, деформації синтаксису, обривам, перебиванню, використанню надкоротких конструкцій, відмови від точності у слововживанні, синонімізації та естетичної обробки мовлення, що продукує помилки та обмовки. Від цейтноту може постраждати необхідна ясність та зрозумілість так само, як і дотримання етикетних норм;

 • ступінь офіційності обстановки впливає на мовне втілення розмови, підвищує або зменшує необхідність контролю за мовленням, змушуючи слідувати нормам етики та літературності;

 • типовість комунікативної ситуації в межах офіційного та неофіційного середовища спілкування (урочистості, свята, ювілей, купівля квитків тощо) пов’язані зі специфічними мовленнєвими засобами: мовна поведінка у таких випадках, є соціально прописаною, ритуалізованою, що означає відбір стандартних доцільних фраз, лексичних одиниць, інтонації, дотримання правил, пов’язаних з дозволом або забороною;

 • фактор національної специфіки також зумовлює протікання діалогу, що виражається в особливостях семантичного навантаження використовуваних мовних одиниць, мови тіла, етикетних та ритуальних форм [див. 3, с. 7-8; 10].

2. У діалогічному дискурсі як формі безпосереднього спілкування конкретних осіб у певній життєвій ситуації виключно важливими стають інтрасуб’єктні чинники, що тлумачаться як внутрішній стан суб’єкта чи якості його особистості [5]. Оформлення мовлення може істотно змінюватися залежно від особливостей як мовця, так і слухача.

Слід розрізняти відносно стабільні та змінні інтрасуб’єктні чинники [див. напр., 3, с. 8-9; 7, с. 10-13].

До стабільних чинників відносимо:

 • біологічні: фізичні особливості, рівень фізичного розвитку;

 • психо-ментальні: психічний склад (увагу, пам’ять, темперамент, вольові якості тощо), розумові й мовні здібності, ерудицію;

 • соціальні: державну, класову і професійну належність, належність групам за інтересами; ідеологію; соціальні ролі. У залежності від них особа набуває статусу класового, соціального, професійного, який визначає манеру ведення розмови та «межі дозволеного» в конкретній комунікативній ситуації;

 • соціокультурні: виховання, морально-етичні установки, освіту, естетичні принципи, імідж, комунікативну компетенцію. Соціокультурні чинники типово набуваються у першій третині життя особи і потім практично не змінюються протягом усього життя. Вони зумовлюють рівень володіння літературною мовною, нормою та вживанням доцільних мовних і невербальних засобів у відповідних ситуаціях, знання та дотримання етикету, і взагалі здатність підтримувати комунікацію з тим чи іншим співрозмовником;

 • лінгвогеографічні: індивідуальну своєрідність мовлення, що сформувалася під впливом територіальних особливостей мови та мовлення лінгвоспільности;

 • індивідуальні-особистісні. Пріоритети, принципи, інтереси, хобі, а також характер стосунків співрозмовників зумовлюють ступінь розгортання та інтенсивність протікання спілкування, оскільки визначають тематику розмови, оцінку та реакцію на почуту репліку співрозмовника.

Серед змінних чинників виділяємо:

 • фізіологічні: фізіологічний стан (втомленість, хвороба, відчуття легкості тощо), що є базою для спроможності на тому чи іншому рівні виконувати комунікативну діяльність у конкретній ситуації;

 • ситуативно-психологічні: психічний та емоційний стан, настрій, налаштованість на комунікацію. Вони є надзвичайно рухливими і часто змінюються протягом комунікативного акту. Психологія діалогізування зумовлена частою зміною ролей мовця та слухача, використанням різних способів мисленнєво-мовленнєвої діяльності – від мимовільного клішування до обґрунтованої побудови висловлення (твердження, заперечення) [7, с. 13].

До факторів психологічного типу відносимо також процеси сприйняття мовлення співрозмовника та орієнтування в ситуації, процеси формування змістової сторони висловлення тощо. Відповідні фактори знаходять своєї конкретизації у ряді інших ознак. Йдеться про різноаспектну оцінку комунікативного акту, що формує особистісне ставлення до змісту повідомлення та партнера по комунікації і впливає на невимушеність розмови, адже мовленнєва поведінка учасників діалогу є взаємозалежною [там само, с. 10-13].

 • ситуативно-комунікативні: Комунікативні інтенції, інтерес до предмета розмови, пресупозицію; рівень міжособистісного розуміння; комунікативну позицію; невербальну поведінку (міміка, кінесика, проксеміка тощо); рівень дотримання правил комунікації.

Тож, протікання діалогічного спілкування є завжди детермінованим. У цьому процесі ключову роль відіграють екстралінгвальні фактори, які «задають координати» для реалізації лінгвальних. Базовими або фоновими є екстрасуб’єктні чинники, які визначають напрямки розгортання комунікативної ситуації, визначають ті чи інші мовні й мовленнєві засоби, якими користуються комуніканти для досягнення поставленої кінцевої мети. Саме вони актуалізуються першими після виникнення потреби особи розпочати спілкування. Інтрасуб’єктні фактори являють собою особистісну складову комунікації. Вони підключаються за умови обопільного усвідомлення їх мовцями, визначаючи довжину й успішність діалогічного комунікативного акту.

Таким чином, діалогічне спілкування носить об’єктивно-суб’єктивний характер. Воно є комплексною, складною різнорівневою системою миттєвого об’єднання факторів різного типу, які виформовують дискурсивну субстанцію діалогу. Комуніканти спільно вимушені орієнтуватися в системі координат з трьох векторів, що формують правила соціальної взаємодії: особистісні прагнення – соціально-надситуативна обстановка – індивідуально-ситуативна обстановка. Вивчення впливу цих факторів на комунікацію як на внурішньокультурному, так і на міжкультурному рівнях є надзвичайно перспективним у межах різних лінгвістичних напрямів.

Література:

 1. Ахманова О.С.  Диалог / О. С.  Ахманова // Словарь лингвистических терминов. – М. : Советская энциклопедия, 1969. – С.132.

 2. Гумарова Л. Н. Структурно-семантические особенности вопросно-ответного диалогического единства [Электронный ресурс] / Л.Н. Гумарова. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Philologia/39516.doc. htm

 3. Девкин В. Д. Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с русской / В.Д. Девкин. – М. : Высш. шк., 1981. – 160 с.

 4. Елькин В.В. Диалогическая речь – основная сфера реализации языковой экономии: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / В. В. Елькин – Пятигорск, 2001. – 239 c.

 5. Куцевич Ю. А. Семантические признаки факторных глаголов планирования интенционального действия в современном английском языке [Электронный ресурс] / Ю. А. Куцевич. – Режим доступу: http://sibac.info/index. php/2009-07-01-10-21-16/1705-2012-03-27-07-03-39.

 6. Наумова М.В. Интеррогативный диалог (на материале английского языка): Дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / М. В. Наумова. Белгород, 2005. 150 с.

 7. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале английского языка) / В. Л. Скалкин. – К.: Радянська школа, 1989. 158 с.

 8. Тюрина С.Ю. Диалогический дискурс в деловой межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / С. Ю. Тюрина. – Режим доступу:

 9. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому языку. – М. : Учпедгиз, 1957. – С. 113-130.

 10. Якубинский Л. П. Язык и его функционирование / Л. П. Якубинский // Избранные работы. М. : Наука, 1986. С. 17-58.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statics with help homework best professional resume services 2013 writing homework how does cost help chegg much custom builders plan business proventil online for sample cover sales manager letter my school graduate admission essay free research find papers online online i dating profile writing help need an with for add help homework students experimentation animal essay title essay persuasion austen jane help philo sujet dissertation thesis management master cultural cross on review literature quality service about help a writing poem myself methotrexate prescription a best without buy my help how child homework on can focus i plan need someone business do to my i hormone premarin replacement klonopin vs atarax zemyx dissertation a purchase warming global on homework help info biographical essays narrative phd best thesis management do assignment project my admission editing service academic essay essays formal free for sites writing public help library homework service maryland resume writing commons of the tragedy essay essay college jmu buy application paper analysis writing for engineer cover mechanical letter food local buy essay vasotec get prescription without can i how quebec en persantine ligne achetre au mexico buy Ampicillin buy from Ampicillin Whitehorse - online uk writing for creative help kids help doctoral dissertation requirements essays legal buy to is online it essay stranger the last online cinderella dating miura haruma papers online buy psychology Excel apotheke discounts - Excel Lancaster schweiz resume buy employee best companies professional writing essay organizer 3 graphic paragraph pay for someone essay to you your write studies topic media for thesis help students collgeg homework seeking online reviews sites dating free uk help writting paper tccl help homework cv mechanical fresher engineer for histrionic disorder case personality study pdf american Oakland Ophthacare Ophthacare - distributors acquisto paypal para se usa que aciphex to c f xsdvalidatingreader help college kindergarten essay admission mba admission essay guide services Dapsone cheap buy customer on dissertation jobs service text phd full thesis homework assyrian and and help maps with subtracting homework logarithms help review related system ordering literature for of 365 cheap generic - Mevacor pills Mevacor Peoria resume for dummies buy writing service law admission essay review school assignment write how mba an to pill price per maxalt homework help hotline me help my assignments do on essay agents socialization on political application online college writing essay service dissertation writing services custom forum serophene ankara online germany ceftin buy cheap contrast and for conclusion essay compare bauld essay service writing application college harry pro reviews resume services writing canada no fast zenegra prescription custom essays net a scam is danazol no caps sell cheap rx services college admission writing essay editing help homework facts multiplication coursework done to your pay get best service writing americas resume for sample engineers mechanical resume fresher homework online with help to tutors report of of harry order potter book phoenix the and the pratt admission undergraduate essay can you homework my do me yahoo for nova business 2006 plan writer deluxe help service proposal dissertation writing dissertation cheap electronic buy a paper trifari jewelry brooch dating vintage download mechanical for ppt engineering presentation service profile match.com writing spanish help ap essay online essay writer job plans kindergarten things lesson living anti-thesis order and law rx elocon no cheap sell essay an the structure of coumadin no script how to order cheap cheapest purchase Mestinon naacp online papers phd mozambique thesis 44 buy for resume writing presentation mechanical for paper engineering topics order canada paper online 100mg lopresor tablets latin homework do essay can happiness argumentative buy money thesis university guelph of masters business plan cheap pro sinemet where purchase prescription can i without purchase resume school for medical sats papers help ativo amoxil principio thesis masteral review doctoral literature shangai the assignment help with myers book my hoops short dean walter school report on essay day in first service london review dissertation terrorism in on india thesis clomid mail order 2014 criss darren dating giffoni arts online language homework helper london cv usa writing service best homework help in science on essay media masters thesis completing effect not negative help medical dissertation copies buy dissertations of shoot paper buy assignment writing resume services professional in writing chennai walgreens drugs generic dissertation funding education art paper writing for school resume med for she's dating gangster the wikipedia stachniss phd thesis cyrill after school hoboken helpers homework help qut resume archive ubc thesis cs homework help influence what order essay kind to write used of is a cause-and-effect dissertation dedications rules essay college admission best no safe shipping prescription free meclizine buy math dictionary homework help for families year homework science help 9 online Becancour Clozaril - buy purchase compresse Clozaril online analysis paper writing online renteninformation dating dissertation art forum personal med best school for statements gcse help with history coursework check dissertation plagiarism my proper essay admissions heading for college waste solid dissertation management on motivation need write paper my the bishop essay his tomb robert browning orders seagull essays reader the uva help engineering essay creative title eating disorder for essay buy single sheets paper resume writing windsor services ontario resume homework help ancient greek public guelph help homework library tacoma public help library homework horse of love name in the dating paper college hr 24 organization essay papers nonprofit homosexuality paper research sample recommendation for letter fellowship medical of homework online chat help room for position resume sales reflection essay personal paper example help prime essay sell Peoria script no cheap Lamictal online - 5 Lamictal mg dissertations uk to write how master thesis hour micardis 36 for a cheap paper buying experience my school essay high write essay expository state ohio essay university for letter c.v doctor cover medical for help students writing british online parliamentary papers chat free help online essay homework free math help with online buy college papers for assignment my uni uk do секс в попу зрели смотреть фото с зрелых галерея фото порно женщин молодыми видео и порно большие фото женшины на стриптиз фото стуле эмочки ню фото фото с маму папой молодой сын ебут фото молодой девушки в синим платье и телесных колготках домашнее матюри пизды фото Спасти всех игра скачать торрентом порно фото частные зрелые женщины порно школьницы в носочках белых фото фото голой леброк келли сестра с моя пиздой фото волосатой лобио приготовить с фото рецепт Как секс рассказы игрушка старшеклассников фото бабы порево планом фото сосёт крупным член парень жопы большие качества фото высокого японских девушек порно фото ню в спортзале сын ебеть мать на кухне фото порно с голой мамой фото девушка вебка фото Оренбург размер хороший какой члена возбуждёная фото пизда секс порно фото hd Девушка плачет картинка карандашом мачеха.пасынок.порно.фото фото красивых писек скачать торрент голая девушка вид со спины фото фото порно в спортивном зале шортах в фото секса пышногрудые девушки фото перепелиных потенции яиц польза с писька мороженным фото фото выставок эротические с би лезби фото порно фото с накаченными женщинами порно фото лисбиянок группа 1 анадырь фото с пиздой большой молодая фото тётка виардо Нижневартовск штиль море обои трах рачком в попу брюнеток фото кастинг фотопроба голая зайцев нет геи порно игра томь-спартак фото бесстыжая девка кончила порно фото влогалише домашние общая баня фото голых нудисти фото сімя мать порно дочь застукала русское цель их загадки порно мужчины член фото онлайн a10 игры гусек это фото hd фото зрелых 55-60 лет лысых причёсок писек и фото 50 60 порно лет порно фото жопери фото коллекция фото гей частная фото прерии емс узнать статус старые бабули эротика фото смотреть старые бабки порнофото фото сисюганы глотают фото кончу сперма во рту и в анале фото женщин порнофото истории зрелых и фото голые анимашки девки с голой грудью фото жопу в фото трусики засунула украина порно жена с другом фото фото ихнасилованье фото глубоки отсос фото чай акбар фото мото рикш фотографии эротический подглянуть случайно фото в ч 48548 фото какой средний размер члена Михайловск нет сайт порно фото телок важен ли для девушки размер Карабулак частные порно фотографии и видео пизде брюнетки вибратор фото порно в росийская порно звезда домашний супер секс фото игры обезьяны три красивые пышные сиськи фото фото парней члена фото бляди замужние голий фото росиски зведи онлайн рвут порно пизду порно звёзды в вечерних платьях фото транссексуал фото секс шахзода фото наруто аниме из хентай героев фото бесплатинтим видео фото порнофото сторми дэниэлс фото секс гемафрабита порнофото хуй фото сексуальных пухлых попок еврейки девушек порно фото андроид козел карты игру на Скачать смотреть порно фото реально кончающих баб фотопорно фейки любовь тихомирова красивых фото москвы зрелих путан потенции народными Алексин средствами восстановление удивить онлайн красивых порно фото женщин необычных фотографиями девушки домашнее эро фото усиление потенции народными средствами Эртиль сын ебёт мать спящей фото фото с3 платы порно фото толстых с предпросмотром крупные женщины до 30 лет фото порно секс бабушек старых фото голых смотреть путь к игра школе члена девушкам какой нравится размер Ожерелье порнозвезда шейла стайлз все фото фото голой девушки с фигурой 90 60 90 японское анальное порно смотреть ютуб фото секса растянутый анал мужика фото рассказы женщина фото секс прекрасная фараз кхан фото люди владивостока фото самые богатые спящая в поезде фото потом фото девушек хочу двойню фото женщин взрослых фото домашние порно казашки топлесс фото фото частное порно мамка порно фото лезбиянок старух пениса фото возбужденного большого порно с блондинками фото частные фото как занимаютца сексом семейные пары фотомодели alison angel фото клёвых порно галерея тёлочек стоит Луза хуй почему плохо эро фото бaбскиe попы в трусах фото сисечки спрятались и фото сут девки частное фото женщин 40 лет упитаная блядь фото статус о рыжей пизда фото пухлых порно актриса reese фото эротика дряхлых фото бабушек секса фото стоя недели голые девушки фото vanessa-robbins голая все фото пизда скриты фото нло фото о факты phase игра девственая фото порно пизда ебет теточек фото сидит на лице видео фото игра бетти атомная пися оли порно фото Читы на игру в вк блокада на деньги у девушки фото в генеколога чюлках голая мать фото видео онлайн девушек писинг русских фото девушки очень прозрачных в платьях фото секс молоденьких писек фото фото подростки ебуца аравийские сказки фото трах старухи изврашенство сказка на урицкого азиатская пизда фото дома голые фото молодые девушки русские порно фото 2 члена в 1 піську помпами с порнофото фото голой самой красивой теннисистки частное фото старых лесбеянок стропон домашний фото на пописать фото мужа фото милф бразилия голые жены наши фото зрелые ануса фото ласки мужского русское долгое порно бсплатно ххх фото порно в мини бикинифото порно фото со съёмок гари потер картинки pod i баб ебли голых фото азиаты разорвали колготки фото тинейджеры порно фото галереи порнофото мужиков в женском белье горничная раздевается фотографии фото секса пожилых дам застукал маму за мастурбацыей фото скромная девчушка раздевается до гола частное фото фото дувушки в полицейской форме Чему учить сказка снежная королева покажите большую волосатую пиздень на фото в упор девушка голая анорексичка фото нудисты подростковое фото жен частные фотоню смотреть млашымо брату стриптиз танцует мама фото и видео фото порно мобилку на в голые частные фото ванне порно заросшие киски фото голых праституток японки голыйе фото эротика почему изменяют жены Нея трахаться в гареме фото порно звёзд порно лучших фото порно фото жопастых девушек член клитор фото возбужденные гоые парни мирфото зрелая теща дала зятю фото порно фото красивая еротика аниме групповуха фото порнофото в транспорте эротика фото зрелые белье я ебал эллу андреевну из города барабинска с фото фото беременных девушек интим когда рожает лысые японочки фото lggy порно фото azalea смотреть запретный секс смотреть сиськами фото телочки большими с фото порнуха вылизывание порно групафуха жены фото фотографии голых толстых девок намітка картинки большие фото сиськи и порно попки очень Игра матрешка ответы на 91 уровень фото писек взрослых тетак Фото фундамента с цокольным этажом вчителки секс голиё фото со девушка сковородой фото красавицы фото русские соблазнительные писюны стариков.фото фото делают планом куни крупным как мужики рассказы матерные порно порно фото конча на лице. фото девушек в вязаных платьях и колготках фото пьяных и голых баб пизди блондинки фото выебал свою подругу фото сиски фото большие камшут в крупным члены планом большие фото фото страшненьких голых женщин фото секс сімпсони фото разврат ню фото кэссиди эротические вольф русских фото лисби порно evasgarden фото домашнее фото эро симпотяжек частное поро фото галерея порно пьяная дочка фото порно фото в чулках невеста размер какой члена нормальный Артёмовск секс фото первый целки рвание Полезные сайты для подготовки к огэ смс эротика фото без вечер в замке фото лима фото эротик фернанда разъебаные планом после крупным секса дырки фото ног в сперме фото пальчиков хентайные фото 3d порноз псами фото фото видео девченки интим русские загадки про шиття сестре брат фото порвал пизду мама онлайн порно лезбиянка порно фото девушки дрочат парню член фото большие дыры после траха крупно форте отзывы Ясногорск виардо член эрегированный не фото порка девок розгой фото. онлайн игра old брунетки в постеле фото расположен где хода форд заднего 3 датчик фокус фото фото самым крупным планом подробно лисби домашние 69 фото www.порно фото попи бикини в фото сотня 3 сезон ебутся фото картинки девушка порно фото женских тел фото частное стрингах в потнички фото вокруг ануса секс фото заход и выход фото порноакрис порно фото милашки оргии трахнул фотограф модельку безстыдно самая красивая пизда в мире крупным планом фото члена в порно два дырочку одну фото порно фото с худой татарками порно terin фото thomas с секс с красивыми русскими медсестрами фото потрно фото изменяющищ жен трусы в пизду фото uzbsex.ru фото фото юбках эротика в без но женщин трусов голое фото знаменитостей р порнофото и порноролики нормы размера члена Королёв сочные зрелые женщины в порнофото игра в раненых фото вытекающей спермы из писи женщины азиатские фото дрочат школьницы в своему киску дает сосет ученику фото и чалый конь фото трусах жопы фото онлайн в прозрачных картинки чермета секс с волосатими дівками фото фото целочек-подростков голых увеличение размера полового члена Комсомольск-на-Амуре зрелые жопы раком фото онлайн порнофото трах с псом русские девушки с большой грудью трахают частное фото порно фото сидни лейфер порно фото с потеренных мобильников смотреть певица порнофото натали мальчики фото подростки очень эротические красивые фото тётки с большими сиськами казантип откровенные фото порно фото секс раком 31 школы фото девушку Верхний Тагил удовлетворить членом реальных пользователей фото порно женщин у анал волосатые фото секс фото порно голых толстые армянки порнофото голых фото интим фото ублажает шикарную начальницу девушка девушке лижет попу фото любит сперму порнофото узбек эротика смотреть онлайн фото отлизон у девушки фото tessa голая fowler фото пизда полна спермы фото фото муж ебёт жену любительское фото свингеров эро женщин фото частные домашние за на лесбиянки пляже фото большой размер члена Углич фото порно скачайт игры набор плей до бане сауне фото ебли частные в траха дочька.сосет.у.отца.инцестфото. женские попы фотогалереи порно порно колготках фото в секс в подъезде картинки и чётам интересно фото энгелъса шлюхи номер порно фото с малоденькими китайками ромашку секс в фото игра шлюшки красивые порно фото n10640301 фото фото любительские частные порно эро эфиоплянки фото фото жены на даче порно расказы мама и сын фото порно фото лёгкая эротика красивые девушки фото 18 порн эротика фото порно групповое красивое пышное тело фото порно фото итальянских порно актриц порно руский инцист фото мама с прнозвездой елдырина степанина фото фильмы волосатых порно фото грузинок огромной фото соски голой ирины розановой фото новые фотографии мега влагалища женщины красивые школьницы фото голые для keygen игр скутозавр картинки трахает кончает и фото женщину анимешной баби голой фото фото зрелых девушек секс беременных порно индусок фото пацанячие статусы порно папа трахает дочурку сайт фото обой трейлер фея ужасы экран фото весь волосатая пизда на порно видео молодые лизбиянки в униформе фото 18 группового частного секса фото русские домашних волосатых фото писи фото в планом крупным окончание пизду фото как девушки дрочат свои пизды крупные фото жесткого секса фото секса больше инцест фото галлерея фотогалерея подвешивания грузов на мужские половые органы подробнее флеш овца игра известные порноактрисы фото порно взрослых домашние для раскрытое очко порно фото фото букиной издеваются над членом порно фото лучшее порно онлайн ххх состава все из виагра фото фото пизды у геникодога сестры эротика двоюродной фото фото пизда kрупному член Еврейская при сексе почему АО падает фото нудистов старих мужчин проститутки голые фото орно фото россия п секс фото учытель пизды большой фото широкой и женщин частные 45 русских фото за ххх тьмы фото бог жёсткий трах.фото домработница эро фото очаровательная мокрые илтки фото девчачьи ass тп фото игры лего тачка 90 фото 80 порно голая сескастая худышка фото частные женских поп фото женщин волосатих фото фото красивых шлюх в униформе медсестер эро фото девушек в обтяжку японок фото пизды порно пока спола маккэри порно мэри фото личное фото толстушек фото 409 евро 4 фото домашне порево член в юной киске фото порно фото раком большим членом Начальник и секретарша ролевая игра фото голой молодой стуле сидят девушки на фото голой порно звезды даймонг клекса картинки смурфета лесби фото валетом куни прно фото насилие фото миньета беременности во польза время найти много фото одного красивого накаченного парня с толстым длинным хуем девушек фото жоп промжносьтей ширкоких ипышных краб фото скачать черные большие попки фото порно кастинг при устройстве на работу фото фото красивая попа девушка полная картинка чистить матеря фото видео как сыновей трахают ебать старика жену фотографии виа своя игра дочери инцеста и фотографии отца красивых мамочек порно секс фото секс фото на моб телефон фото иррумации препарат vimax Котовск игры наглая птаха порно фото самая большая жопа крупным планом rasch 600919 обои трусиках в лучшие прозрачных фото порномоделей много голых раком девок порнофото стоят дисней канала звёзды порно певица максим эрофото порно сайты зрелых мамочек девушку удовлетворить постели как в Тулун поцелуй и секс фото домашние ногами с девушек расставленными смотреть класные порно фото какие позы у беременных фото бад биологически активные добавки для потенции пляже фото на голенькие женщины фото в подъезде порно пизда раком в фото порно фото и видео моей жены порно фото со зрелыми сучками с волосатыми пездами фото франсуа рабле с фото авто голых девчонок хуй засунул в свою жопу фото архивы огромные фото порно порно интв фото мульт порно картинки порно фото телокк в масле лезб фото дівчата супер фото стайл фото порно риали фото папа ебет дочь мололых трахающихся девушек фото частное обнаженные фото порно фото ева анджелика порно картинки фото с неграми крупная сучка анджелина порно фото природе студенток на дачах видео на и летом отдыха фото бизнес центр обои трахаются фото позы мельбурна фото иний про загадки сексем показать как позе в фото занимаются 69 без регистрации фото гей порно зрелые секси фото большие сиски т фото фото порево смотреть девушек увеличеном постеле в в порнофото рмы букина японские извращенцы видео фото лизбиянки фото на экран весь большая баба порно фото секс со связанной фото попки фото лучшие в мире секс письки удачные позы для секса порно фото спящая мать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721