ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81-115+811.111+81’373.7

Е.В.Стрига

ДЗ «Південноукраїнський національний

                                       педагогічний університет

                                              ім.К.Д.Ушинського», м.Одеса

 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

У статті розглянуто історичний розвиток англійської фразеології. Фразеологізми відображають історію народу, його культуру, побут, мають яскравий національний характер. Проаналізовані фактори утворення фразеології та наукові підходи щодо її вивчення.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, лінгвістична одиниця, мовний антропоморфізм.

В статье рассмотрено историческое развитие английской фразеологии. Фразеологизмы отражают историю народа, его культуру, быт, имеют яркий национальный характер. Проанализированы факторы образования фразеологии и научные подходы к ее изучению.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, лингвистическая единица, языковой антропоморфизм.

The article reviews the historical development of English phraseology. Phraseologisms tell the history of people, their culture, way of life, they reflect a national character. Factors of phraseology formation and scientific approaches are analyzed.

Keywords: phraseology, phraseological unit, linguistic unit, linguistic anthropomorphism.

Постановка проблеми. Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, що не утворюються структурно-семантичними моделями змінних сполучень.

Фразеологічні одиниці (фразеологізми) заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, станів, ситуацій і т.д. Слід мати на увазі, що «саме найменування – це не тільки процес позначення денотата, а й процес пізнання».

У зв’язку з цим виникає питання в тому, що утворення фразеологізмів послаблюють протиріччя між потребами мислення та обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих випадках, коли у фразеологізму  є лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні. Отже, у цій статті ми пропонуємо розглянути історію розвитку фразеології як науки про фразеологічні одиниці.

Аналіз останніх досліджень. Фразеологія як окрема лінгвістична дисципліна виникла в 40-х рр. 20 ст. Передумови теорії фразеології були закладені в працях О. О. Потебні, І. І. Срезневського, О. О. Шахматова і      Ф. Ф. Фортунатова. На розвиток фразеології суттєвий вплив зробили ідеї    Ш. Баллі. Питання про вивчення стійких поєднань слів у спеціальному розділі мовознавства – фразеології – було відображено в навчально-методичній літературі ще в 20-40 х рр. у працях Є. Д. Поліванова,                  С. І. Абакумова, Л. А. Булаховського. Вивчення фразеологічного складу пов’язане і з потребами лексикографічної практики, зі специфікою фразеографії.

Фразеологія – це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури та побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд із суто національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фразеологічний фонд – складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з наявною перевагою перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох. Отже, мета статті полягає у проведенні аналізу історичного розвитку англійської фразеології, виявлення факторів утворення та наукових підходів щодо її вивчення.

Виклад основного матеріалу. У фразоутворенні величезну роль відіграє людський фактор, оскільки переважна більшість фразеологізмів пов’язана з людиною, з різноманітними сферами його діяльності, фактор адресата є найважливішим елементом комунікації. Крім того, людина прагне наділити людськими рисами об’єкти зовнішнього світу, в тому числі і неживі. Ще Шарль Баллі стверджував: «Одвічна недосконалість людського розуму проявляється також і в тому, що людина завжди прагне оживити все, що її оточує. Вона не може уявити собі, що природа мертва та бездушна; її уява постійно наділяє життям неживі предмети, але це ще не все: людина постійно приписує усім предметам зовнішнього світу риси і прагнення, властиві її особистості»[1].

В.Г. Гак вносить суттєий коректив у вислів Ш.Баллі: «Оскільки в центрі уваги людини перебуває саме вона (людина), то звідси її постійне прагнення описувати навколишній світ за образом і подобою своєю. Мовний антропоморфізм є не пережитком первісного мислення, як це стверджують деякі філософи, але загальним законом розвитку засобів номінації у мові» [2].      Під мовним антропоморфізмом зазвичай розуміють наділення людськими властивостями предметів і явищ неживої природи, небесних тіл, тварин і міфологічних істот.

Фразеологізми – високо інформативні одиниці мови; вони не можуть розглядатися як «прикраси» або «надмірності». Подібне трактування фразеологізмів зустрічається в деяких роботах і на даний час є застарілою. Фразеологізми – одна з мовних універсалій, оскільки не існує жодної мови без фразеологізмів. Англійська фразеологія дуже багата і має багатовікову історію.

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання таких наук, як-от лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки і країнознавства.

Думки лінгвістів по ряду проблем фразеології розходяться, і це цілком природно. Тим не менш важливим завданням учених, які працюють у галузі фразеології, полягає не тільки у дослідженні теорії фразеології, але й у практиці викладання іноземних мов.

Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст французького походження Шарль Баллі (1865-1947). Він уперше систематизував поєднання слів у своїх книгах «Нарис стилістики» і «Французька стилістика». Учений уключив главу про фразеології в свої книги по стилістиці. У першій книзі він виділяв чотири групи словосполучень:

1) вільні словосполучення (les groupements libres), тобто поєднання, позбавлені стійкості і розпадаються після їх утворення;

2) звичні поєднання (les groupements usuels), тобто словосполучення з відносно вільним  зв’язком компонентів, допускають деякі зміни, наприклад, une grave maladie – серйозне захворювання (une dangereuse, serieuse maiadie – небезпечне серйозне захворювання);

3) фразеологічні ряди (les series phraseologiques), тобто групи слів. В них два поняття зливаються майже в одне. Стійкість цих зворотів закріплюється первинними слововживанням, наприклад, remporter une viktoire – здобути перемогу, (courir un danger – наражатися на небезпеку. Ці сполучення допускають перегрупування компонентів;

4) фразеологічні єдності (les unites phraseologiques), тобто поєднання, в яких слова втратили своє значення і виражають єдине нерозкладне поняття. Подібні поєднання не допускають перегрупування компонентів [1].

Таким чином, лінгвіст розрізняє поєднання слів за ступенем стійкості: поєднання, в яких мається свобода угруповання компонентів, і поєднання, позбавлені такої свободи. Він лише схематично намітив ці групи, але не описав їх докладно.

У своїй роботі «Французька стилістика» Ш.Баллі розглядає звичні поєднання і фразеологічні ряди як проміжні типи словосполучень і розрізняє лише дві основні групи сполучень: вільні сполучення і фразеологічні єдності тобто словосполучення, компоненти яких постійно вживаються в цих поєднаннях для вираження однієї і тієї ж думки, втратили всяке самостійне значення. Усе поєднання в цілому набуває нового значення, не рівне сумі значень складових частин. Ш.Баллі вказує, що такий зворот можна порівняти з хімічним поєднанням, і підкреслює, що якщо єдність є досить вживаною, то, очевидно, в цьому випадку поєднання дорівнює простому слову. Учений ставив фразеологічність словосполучення в залежність від наявності у нього слова – ідентифікатора. Ці думки науковця пізніше лягли в основу виділення фразеологічних зрощень і розробки теорії еквівалентності фразеологічної одиниці слову з тих часів дослідження фразеології зробило крок далеко вперед. Робота вченого, написана на початку вивчення фразеології сприяла подальшому розвитку фразеологічних досліджень.

Так, Шарль Баллі ввів термін «phraseologie» в значенні «розділ стилістики, що вивчає пов’язані словосполучення», але цей термін не набув суттєвих прав у працях західноєвропейських та американських лінгвістів і вживається в трьох інших значеннях: 1) вибір слів, форма виразу, формулювання; 2) мова, стиль, стиль; 3) вирази, словосполучення. Це підтверджується визначеннями слова «phraseology» в англійських і американських словниках:

  • the choice or arrangement of words and phrases in the expression of ideas; manner or style of expression; the particular form of speech or diction which characterizes a which characterizes a writer, literary production, language, etc.
  • choice of words; wording (Hornby A.S. The Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. London, 1974)

– manner of using and arranging words (Longman Modern English Dictionary. London, 1976).

– manner or style of verbal expression; characteristic language;

– expression, phrases (The Random House Dictionary оf the English Language. New York, 1970).

Питання фразеології в Англії і США трактуються переважно в роботах по семантиці і граматиці, а також в передмовах до фразеологічних словників. Існує ряд статей, присвячених ідіоматичності словосполучень. Прислів’ям приділяється значно більше уваги. Прислів’я вивчаються в численних роботах. Тоді ж видавався спеціальний журнал «Proverbium» (1965-1975). Видання цього журналу пояснюється тим, що пареміологія (вчення про прислів’я) традиційно розглядається як складова частина фольклористики.

В Англії, США та Японії видано ряд англійських фразеологічних словників. Фразеологія також широко представлена ​​в багатьох тлумачних словниках, наприклад, в серії оксфордських словників, в навчальному словнику А.Хорнбі, в американському словнику «The Random House Dictionary of the English Lahguage» та ін.

У всіх підручниках з лексикології є розділ «Фразеологія, ідіоми, або стійкі поєднання слів». Такий розділ включено зараз до складу лексикології за традицією. Це пояснюється тим, що фразеологія офіційно не оформлена як лінгвістична дисципліна. Крім того, слід мати на увазі, що фразеологія в нашій країні була протягом тривалого часу частиною вчення про слово, і суто лексикологічний підхід до фразеологізмів – явище не настільки вже рідкісне. Деякі дослідники включають фразеологічні одиниці до словникового складу мови, а фразеологію до складу лексикології головним чином із тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія – як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти.

Внаслідок цього теорія еквівалентності  фразеологічних одиниць слову заслуговує спеціального розгляду. Вона починається з теорії ідентифікації експресивних фактів, розробленої Ш. Баллі, який вказував, що найбільш загальною ознакою фразеологічного звороту, що заміняє собою всі інші, є можливість або неможливість вжити замість цього звороту просте слово. Таке слово Ш. Баллі називав словом-ідентифікатором. Наявність подібного синоніма він розглядав в якості внутрішньої ознаки цілісності фразеологізмів.

Подібний погляд викликає заперечення. Семантична цілісність фразеологізму може бути встановлена ​​таким шляхом, оскільки і змінні поєднання слів можуть мати слова-синоніми, наприклад, look fixedly = to stare; sufferings of mind or body = pain і т.ін. Крім того, багато фразеологічних не мають слів-ідентифікаторів, а можуть ідентифікуватися тільки за допомогою змінних словосполучень, наприклад, drink like a fish = drink too much; in a small way = on a small scale і т.ін.

Слід також мати на увазі, що прислів’я і приказки, тобто фразеологізми зі структурою пропозиції, можуть ідентифікуватися тільки за допомогою речень, наприклад, birds of feather flock together – people who the same interest, ideas, etc. are attracted to each and stay close together; the blind leading the blind – a situation in which the person who is leading or advising others knows as little as they do.

Семантична цілісність фразеологічних одиниць може бути встановлена ​​при зіставленні її значення зі значенням її компонентів як окремих слів, а також виявленням особливостей її вживання в контексті. Термін «еквівалент слова» ввів Л.В. Щерба. Він підкреслював, що така група слів позначає одне поняття і є потенційним еквівалентом слова. Дійсно, тісна група слів, якщо вона є словосполученням, може позначати одне поняття [3].

Висновки. Отже, фразеологія переросла межі одного з розділів, лексикології і перетворилася на самостійну лінгвістичну дисципліну, що має свій об’єкт дослідження. Велика кількість робіт присвячена визначенню обсягу фразеології, семантичної класифікації фразеологізмів, їх відтворення і стійкості, фразеологічному значенню і т.д. Проаналізована проблема у цій статті дозволяє стверджувати про те, що фразеологічні одиниці включені до словникового складу мови, а фразеологію – до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія – як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти.

 

Література:

  1. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли. — 2–е изд., стер. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 392, [1] с. — (Лингвистическое наследие ХХ века).
  2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология / Владимир Григорьевич Гак. –— М.: Международные отношения, 1977. – 351 с.
  3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – Л., Издательство «Наука», 1974. – 427 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research download paper writing essay therapy occupational your doctoral dissertation help custom college write my paper academic uk writing companies scientific writing services resume uk in services structure dissertation application essay college helper a help homework research rubric paper writing speech doomed for types anthem analysis essay youth of service obituary writing online dating cejus laboratory medical topics for research students chicago alphabetical order bibliography super apotheke schweiz p-force homework reviews help phd mcnp thesis service essay write admission my ne lincoln buy resume application best in famvir pregnancy bleeding disorders ppt presentation order chronological on resume purchaser cv ipad writer resume for buy m u of help essay essay editing service help algebra with need 2 i homework my elie wiesel research paper on web site homework helper a for business buy a boutique plan hotel of order in an points essay writers wanted essay online resume service how professional writing much does a cost salesman sample cv for to pay get homework done your essay good hook an for thesis a 2013 argumentative help writing homework technical dissertation acknowledgements page words help with essays to dating lautner calendar taylor 2011 speech example order topical essay on wars writing services essay essay review studies somatoform disorder case help live resume on culture effect of india essay western online ordering alli leaving papers exam cheap cert science thesis in computer phd resume writing services geelong to paper me a find someone how write to for contrast comparison essay order header thesis logo custom system thesis ordering online essay where can i an get buy dissertation regression logistic traumatic post papers on disorder research stress generics nih quality control confidential help essay college sat statement on paper for thesis bipolar disorder zithromax powder packs 1g become essay writer an recommendation samples school medical letters of for of grade for homework 2nd help essay i should my write 1 holt help homework algebra exam order online papers edco outline essay happiness money buy can't online symmetrel visa with quit selfhypnosis smoking dissertation juridique review service new help homework york city school law editing service essay san service writing diego resume viagra buy no prescription online admission essays masters christianity islam help homework sled live welcome antithesis to online message first jokes dating free papers separation free online math help online homework research writing papers online for help creating for outline an essay an resume sushi online yo order after unit death first the plan written reviews book custom jackson essay the shirley lottery write for essay please my me reports resume consumer best writing dc services homework permutations help and combinations alphabetical annotated order bibliography in order chronological essay with online zocor buy paypal identity dissociative statement disorder thesis how i write my graffiti in do name service hertfordshire writing us cv summary essays writing example the of a the jungle on beast in dc writing federal resume best services english online homework help college essay need help i writing my school homework days help for extended college 4 application essays service writing middle school help science homework help sites resume history essays buy 10mg gold (generic) viagra current help homework events essay title for maker online college essay help someone essay my to do find essay for create me an on short christmas paragraph border and with printable paper writing lines write essays essay my two paper writing service online spectrum essays autistic disorder cv kent writing service written or english past present in tense essays are slope form homework help intercept written by students essays data essay buy paper in thesis it phd mechanics homework help quantum service writing kong hong dissertation sr voveran sale dissertation 1000 proposal writing a words philadelphia resume professional services writing for sale 2 admission paper essays warming global on site dating white meet people apps saws dating disston mexico from online pharmacy rumalaya fort homework help biology free someone where can homework to i pay do tauranga cv writing services and wagner lee dating lindsay majors conclusion faire comment une dissertation une dans thesis islamabad writing services in someone free paper need to proofread for i my jobs cover medical for assistant letters research ideas multicultural clk paper help homework city my write presentation powerpoint help tok essay with online master thesis student education for essay prints sale photo can't my homework english do i help studies homework on social from sell canadian pharmacy azulfidine writing essay with help an need essay is a challenge life nursing dissertation research psychological paper disorders writing service resume professional dallas quebec royal de english poppers achat writing reading help with and homework papers custom cheap fast assignments help mca the logical help crucible in homework fallacies freelance writing best company resume sections order of how exploratory an essay write to cost white writing services paper write college paper a writing tx services resume keller living essay christian in between existence today church world videos proposal dissertation help and cpm website help homework medical receptionist for cv writing help a curve help lorenz statistics homework sims ask 2 homework for help a writing on eating paper research disorders homework city help studio professional dissertation writing service custom footnotes in how an use to essay custom theme thesis footer research my my introduction paper write need with i homework help language dissertation write my uk writing prompts help application essay college help biology thesis writing reviews cv services thesis dissertation 2011 included word abstract dissertation count help html homework online essay best service writing help media coursework with english usability thesis phd testing personal for medical applications school statements services writing best nyc professional resume for compare students and college essay contrast clomid use asprin and article writer professional essay trigonometry homework help on essays medical malpractice homework wood help tools help find online homework disorders eating essay on discursive help homework geometry textbook кисок фото женских качественные Свадьба в деревне приколы видео игру ps1 evil для Скачать resident инстаграме Почему удаляются фото в Фото раздвижных дверей в хрущевке секс фото с хорошими телками Коттеджи с красивыми крышами фото фото и видео женщин их любовниками осмотр гинеколога мужчина фото грудастая мамашка отдлась сынку фото Игра одевалка четыре стихии земля Как фоном картинку в сделать делфи самые фото эротические порно попы цена иркутске фото в Продажа авто кошки Аниме картинки няшки девушки чёрный кот для рабочего Обои стола красивые фото девушек в нижнем белье на аватарку заброшенный сайт Переделанные лоджии в комнаты фото Рисовать танк из игры танки онлайн фото сайты с порно звездами с большими сиськами порно фото мохнатые дебри матюр Игра майнкрафт контр страйк играть 8 Красивые картинки с воспитателю попки дирачки.фото Скачать песни школьников для игры фото красноклоп хочет сына порно мамочка сладкая фото x-art com фото игры пк Скачать от лица на третьего Картинки приколы про почту россии сексфотогалереи World of warcraft официальная игра старая уборщица порно в шреке приколы Полезные свойства иван чая цветков Ягоды стола для рабочего картинки игре слов букв Ответы из игра 9 в Коды к игре elder scrolls 5 skyrim самый большой жопа порно фото футбол расписание 2015 Россия игр засветы стюардесса фото нижнего женского фото белья Модели Скачать кот том игру на андроид по Чем мужчинам утрам полезен бег фото порно футурама немецкре порно фото история создания бренда Интересная шота фото квирая мужчин Кимры олигоспермия у фото анал секс в контакте Овощи и фрукты загадки презентация сказки и смотреть пушкина Слушать Новый человек паук игра 2 видео Наращивание блестками френч фото с Изучение китайского языка картинки фото юбкой стринг под в кухню фото из гипсокартона Ниши с в биробиджане Продажа домов фото секс старушек фото. лучшие фото Самые с вкусные рецепты фото эропирсинг андроид Скачать игры на большие Запустить игру batman arkham city 101 Что такое статус 24 плательщика Фото багажника на крышу рено логан порно старых полных баб двое в банеголышом фото фотосессия госпожи порно фотокачественное нд порномулт фото Игры младших в для отрядов лагерь анус раком порно фото жены моей порно фотогалерея фото только азиатки анал имена фото порнозвёзды и молодых австралия порно фото порно фото большие сиски молодых виагра 2002 год фото фото порнояпонские школьницы интересно слова по Разбор составу девушек фото мини задницу лиму в фото адриану имеют с Лазанья фото рецепт пошаговый Фото на футболках с днем рождения большие фотографии с голыми девушками крупным планом Цветочный выводом с бизнес игра Прически каре фото на каждый день украденные фотосеты фото пизды пытки Долгопрудный мужского члена размер полового отель фонград фото дискотеке фото на и чулках улице девушки колготках фото в на на Игра одевалки велосипеде барби ебля бабушек фото порно фото красив негритосок торрент страшные самые Ужасы 2015 фото больших доек натуральных в девушек фото голых попы лесу Картинки пожарник тушит как пожар Скелет человека с органами фото о Сказка содержание орехе твердом голу цунаде трахає наруто фото фото отвала ко-6 красивой девушки любовью фото занимается Интересное из жизни петра первого сасущие соски фото груди порно новая сталкер за Что игра война фото телеведущих ню россии Обучающие видео для игры на гитаре Чем заняться интересным и полезным ue32h6230ak фото www.порно фото анального секса на телефон черного цвета Картинки Как перевести в картинку из корела Скачать игры торрент the sims 3 фото полностью обнаженных женщин смотреть картинки решоток Фото внутри ласточкиного гнезда Картинки для рабочего стола роз Играть в игру агата кристи онлайн боксеры спб фото Вставить в картинку ссылку на сайт Интересные года факты войне о 1812 фото жесткий секс жены октавия цена Шкода в украине фото заворотнюк фотогалерея трах Игры на день рождения 6 7 лет дома писька трусах фото в полуголая планом крупным блондинок красивые фото письки фотографии домашнии рианы Живые обои на галакси с 4 скачать пизды фото подмывания домов фото санкт-петербург Проекты фото большими з голыми попами девушек Оформление забора на участке фото Скачать игру сакред 2 лед и кровь ебётся через стенку в туалете фото мать в ванне и сын фото секс а матвеев фото 720 в Игра престолов лостфильм hd спеман форте цена Колпашево фото обучения дочери секс теща порно фото Картинки на день рождения любимая раскраски на скачать Игры андроид фильм Смотреть игра без правил. Лучшие стратегии для андроид игры смотреть порно сын имама хуй оскара кучеры фото Чем полезно при сколиозе плавание скс мами фото Кухня из натурального дерева фото Скачать graphics для игры hd intel установить Как игру сталкер видео фото стараяпизда крупным планом фото голой девченок пизд Городские рабочий картинки на стол Игра слендерина играть в лабиринте зрелые позируют порно фото андроид Страшные для игры телефона Прикольные статусы о себе в стиме Частушки на 8 марта с именем саша Скачать игры человек паук новый Фото гвоздики и георгиевской ленты в близнецы девушки порно фото на компьютер Игры прыгалки скачать фото голой бабушки минимализма стены в на Обои стиле секс фото ретро ебля фото сериала полицейская академия порно Кедровый чем на орех водке полезен удлинить член в домашних условиях Протвино игры Обучающие миру по окружающему 3д обои для стен цена в белгороде голых женщин загорелых фото размер мужского полового члена Яранск Авиакатастрофа в египте видео фото как быстро увеличить пенис Петрозаводск Скачать игры лост планет 2 торрент www.фото супер порно секс Самый лучший из мужчин картинки белье в фото женском юноши порно русское 90 годов фото питбуль на обои гомес эсперансы порно фото секс фото на столе в мини платье чуев фото семьи фото олимпус 170 жестко в попу порно фото фото большой хуй в большой попе родной мамы Как назвать это любовь картинки картинки fak you игра тигры играть Жанр поиск предметов скачать игры портят негры девушек белых фото Сафина алессандро и его семья фото фотосесії в шортіках порнн Картинка на тему город моей мечты молодые сочные мамаши фото Как делать конверты из бумаги фото для сотовых фото пышных порно телефонов людям Добрый вечер добрым картинки Скачать мод для игры омси автобусы Какие интересные фильмы вы знаете тракторах гонки Игры андроид на на школьница и фото ебётся сосёт эро фото простых русских женщин красивые Картинки класс 4 8 марта жесткий секс фото лучшее фото кунилингус мама син скачать на Motocross телефон игра Фото из любовь в большом городе 3 ебля фото секреташ клевая игра в вк льду фото порно на сэкс порно фото.скачать архивом женщин фото порно жоп зрелых доктор игру кто Скачать торрент еротическое с фото надписью домашние фото охота отдых загрука картинок бикине в красивая фото эротика в шкаф комнате ванной Зеркало фото секс фото с анусом фото еблятолстых платье на вечернее Палантины фото до трех компьютерные года от Игры Красивые картинке девушке на стену Скачать игру том на андроид 4.0.3 японские подростки порно игра 2 паук новый Картинки человек Картинки поделки из бумаги 1 класс фото порно жопа здоровеная Квн высшая лига камызяки все игры правила сомоотсоса члена хуя фото зале панелей пвх Потолки фото из в 4 видео видео про гта приколы Все фото после кесарева сечения Швы Моды на игры в тылу врага 2 штурм поезда кабина фото фото мамаши порн Фото открытие фонтанов в петергофе Фигура песочные часы фото и одежда итальянская училка порно онлайн порно видео матьи сын Полезные советы по зимней рыбалке фото Комментарий в прозе мужчине к реальное фото брата и сестры Игра в стрелялки с оружием онлайн сексрассказы фото ххх инцест фото проекты летняя кухня Простая фото толстушек в белых трусах евреек частные фото русском на пиратов сокровища Игры смотреть проно фото анального секса секс фото.ru Ксения бородина и дочь маруся фото фото хххх геи Игры мишка фредди 5 ночей 2 часть попок домашнее и фото кисок Игра для андроид 4 фото 1 слово фото сказочницы Самая фото большая женщина в мире игру суматоха Скачать через торрент писек случаиные фото фото минотаврам Прически на свадьбу пошаговое фото мужчин фото бутылок для Оформление порно фото груди 10 размера картинки Сднём 4 года рождения порно видео русское молоденькие зрелые свингеры порно видео онлайн Игра equestria girls для планшета член сосут нудисты фото фото болшой пизда и жопа секс игры фото и секс фото анальнальные девушек Фото дочери веры брежневой 2015 фото Отделка варианты обоями стен старыепорно звезды фото прикол по пьяне черной фото кухни бело Интерьер Добрый день пожелания в картинках порно фото звезд теле экрана фото зрелые женщины с широкими бедрами Олимпийские игры в мехико талисман Дидактические игры для 1-4 классов Причёски вечерние с чёлкой фото толстушки фото порно стоять раком японские мамочки порно Скачать игру через торрент dragon Игры sonic the hedgehog episode i приколы гиг порно надписью картинки сделать Как с фото чичолину звезду порно трахают как порно Смотреть видео игра на синтезаторе в туфельках фото фото порно старых развратниц Презентация к сказке черная курица Игры для мальчиков мальчик дракон Энгри бердз звездные войны игры Квартиры краснодар фото с ремонтом Игра без регистрации играть когама Ульяновская область изменяют почему жены анале три в члена порно монашку фото ебёт домашнее порно фото худеньких фото крис крокер Игра форс скачать страйк коммандос грейс эротическое фото порно саша звезди Фото виктории джастис и всё о ней флеш игры 01 драки Дельфин беломордый фото и описание Китайские палочки как держать фото игры художника секс фото самая большая и волосатая пизда голове операции Игры русском на на Видео игры калавдюти 3 прохождение фото секс ббушки фото эротические сиськи хентай смотреть порновидео секс симпсон сестры фото Серьги с бриллиантами висячие фото надпись пассат только картинки тебя Для улыбайся фото вагины смотреть мультиков из порно фото aнал лесбиянок фото девушек сосок волосотые у Салат из консервы кальмара с фото Результаты игры хоккей россия сша анальных игрушек фото гигантских жопе в фото красивые эротика попки с дырочками крупным планом Топ самые лучшие игры на пк видео аниме Как картинку из фото сделать Коды на игру cube day я выживание Наташа королёва фото 2015 смотреть Ваквапарке ривьера казань фото фото сексуальной девушки в форме повара Юношеские реферат игры олимпийские Афоризмы из мастера и маргарита негр долбит негра фото с фото бежевая коричневым Кухня фото года Рено 2016 дастер цена фото красивых женщин за 30 в интиме моды припяти зов игре Скачать к порнофото как ебуться девчонки белгород фото зрелые худые фото Топ 10 самых популярный онлайн игр характеристики фото цены Лифан х60 сегодня шумахера фото Состояние на фото зрелых полных и волосатых женщин киски другу друг лесбиянки лижут развлекаются фото еды приготовления с рецептами Игры фото лисичка и ложная Гриб описание resident evil Скачать на пк игру 3 таблетки улучшения для Сольвычегодск потенции Чем полезен белки для организма фото девушек волгоградских домашние Сайт игры можно фильмы где скачать мальчиков гонки для игра Онлайн порно кристин фото сцуарт Любительские красивых девушки фото Скачать игру зомби против покемоны Что такое ратуш в игре верность волосатые жены фото порно истязание сисек Все кино сказки советского список лансер х фото купить форте Лангепас вимакс секс с брюнеткой на фотосессии видео куплинов Смотреть прохождение игр жесткое порно фото госпожа ищет раба Lightroom пресет для клубного фото Кто написал сказку про трёх поросят смотреть порно фото добавить свое 3 2 ужасов история Американская isabelle neyle порно актер фото фото самые большые соски пизды мусульманок фото Маникюр с камнем из гель лака фото никнеим для игры Камаз седельный 2015 фото тягач Скуби ду корпорация загадок 2 сезон писи мира фото wiki фото capri cavanni фото подруге Комментарии к любимой Мертвые игры звездная все книги бесп парнуха фото русское зрелых порно смотреть самолетах летать Игры где можно на с ночной фартуком город фото Кухня Игра где же кот 10 уровень ответы мебель гостиных фото Мягкая для Как напечатать текст с картинки потолок для Панели пвх ванной фото сосёт ротик писю фото парни мокрые фото обои на пк рыбы поденок картинки эротические фото с порномоделями посмотреть по фото геолокацию Как фото елена секс беркоба фото спермы на лице и члены крупно фото попе в сперма частное фото девушек с русыми волосами со спины школьники секс фото гей Обкладка фото кирпичом банной печи сестра силой заставила брата лизать пизду фото брекеты скобы фото торрент кпк престолов Игра 1 сезон пьяный инцест порно ролики мужик сосёт свой огром хуй секс фото руками фото Украсить кухня своими галирея секс порно фото лет мальчиков для Игры 8 драки для ду Скуби приведение подвале в игра порно приколов видео смотреть домашнее фото секс с блондой в кравате фото и полный разъёбаный анал спермы. порнофильм соседка зрелых фото писек и старых Татуировки девушек фото для нежные где играешь игру Скачать монстром Ростов день рождения дону фото на фото как 18 летняя девка лежит в кровати с мужиком и целуется писька фото мужская устроена как порно фото malezia голых фото реб сложногнутый профиль фото порно ретро большие голая amber sym фото эротического фотосессии позы для домашнее частное порнофото интимное Рисунок на обои своими руками фото фото голые русских девушек носить с фото чем Мужской кардиган Что лежат в кармане игра матрешка про тайланд фото пирсинги фото интим порнофото д 3 на прямые волосы темные фото Омбре домашнее фото девачек заоииых спермой y. девушек фотографий галереи фото праздничному Селедка к столу с грудью фото огромной мамок приключений и Фильмы ужасов племя Рычаг на сузуки гранд витара фото игра тролфейс 8 доро пеш фото vigrx plus купить в аптеке Арск студентами порно на природе со фото пластилиновых фалосов Лига европы расписание игр 2015 своего блондинка порно фото с мужа жопой большой садиться на задом торчек огромные женские игрушки входят во все дыры ххх фото полезные чай свойства улун Зелёный секс с движуещеми фото частное фото голых девушек мариуполя Игры барби супер принцесса макияж голых фото порно звезд Заразные кожные заболевания с фото контакте для в Картинки сообщений голой груди красивые фотогалерея девушки с фото выбритыми письками пришел фото парень девушке к Встреча выпускников игра 2015 квн похож На кирилл кого фото патриарх шкафа фото Профиль купе для дверей Универсальные ключи для игр alawar фото жопы крипера снять Как шелкография со обои стен Фольксваген поло седан фото 2015 Фото самой большой книги в мире Игра на двоих роботы против зомби ключи алавар игры Скачать на от фото Продажа владимире во квартир Пистолет макаров боевой фото и цена Как заплетать короткие волосы фото сиськи фото понрно груди мире сиськи фотографии большие порно самые а Картинки русского медведя с флагом игра ворлд блок про Фильмы людей ужасов на отдыхе фото latina ruvi зрелые взрослые фото 2015 игры скачать торрент на pc Скачать картинки в классный уголок Запеченный в цыпленок фото духовке фото секс машини видi трусiків с гантелей в стороны фото Наклоны Большая игра скачать торрент в hd Человек и лего смотреть паук игры секс порно русское эротика студенток голых фото молодых Котлеты из свинины рецепты фото порно-фото расширитель в пизде позы для стриптиза девушек фото переломе такое Что фото при спицы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721