ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 81-115+811.111+81’373.7

Е.В.Стрига

ДЗ «Південноукраїнський національний

                                       педагогічний університет

                                              ім.К.Д.Ушинського», м.Одеса

 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

У статті розглянуто історичний розвиток англійської фразеології. Фразеологізми відображають історію народу, його культуру, побут, мають яскравий національний характер. Проаналізовані фактори утворення фразеології та наукові підходи щодо її вивчення.

Ключові слова: фразеологія, фразеологічна одиниця, лінгвістична одиниця, мовний антропоморфізм.

В статье рассмотрено историческое развитие английской фразеологии. Фразеологизмы отражают историю народа, его культуру, быт, имеют яркий национальный характер. Проанализированы факторы образования фразеологии и научные подходы к ее изучению.

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, лингвистическая единица, языковой антропоморфизм.

The article reviews the historical development of English phraseology. Phraseologisms tell the history of people, their culture, way of life, they reflect a national character. Factors of phraseology formation and scientific approaches are analyzed.

Keywords: phraseology, phraseological unit, linguistic unit, linguistic anthropomorphism.

Постановка проблеми. Фразеологія – це наука про фразеологічні одиниці (фразеологізми), тобто про стійкі поєднання слів з ускладненою семантикою, що не утворюються структурно-семантичними моделями змінних сполучень.

Фразеологічні одиниці (фразеологізми) заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, станів, ситуацій і т.д. Слід мати на увазі, що «саме найменування – це не тільки процес позначення денотата, а й процес пізнання».

У зв’язку з цим виникає питання в тому, що утворення фразеологізмів послаблюють протиріччя між потребами мислення та обмеженими лексичними ресурсами мови. У тих випадках, коли у фразеологізму  є лексичний синонім, вони зазвичай розрізняються в стилістичному відношенні. Отже, у цій статті ми пропонуємо розглянути історію розвитку фразеології як науки про фразеологічні одиниці.

Аналіз останніх досліджень. Фразеологія як окрема лінгвістична дисципліна виникла в 40-х рр. 20 ст. Передумови теорії фразеології були закладені в працях О. О. Потебні, І. І. Срезневського, О. О. Шахматова і      Ф. Ф. Фортунатова. На розвиток фразеології суттєвий вплив зробили ідеї    Ш. Баллі. Питання про вивчення стійких поєднань слів у спеціальному розділі мовознавства – фразеології – було відображено в навчально-методичній літературі ще в 20-40 х рр. у працях Є. Д. Поліванова,                  С. І. Абакумова, Л. А. Булаховського. Вивчення фразеологічного складу пов’язане і з потребами лексикографічної практики, зі специфікою фразеографії.

Фразеологія – це скарбниця мови. У фразеологізмах знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури та побуту. Фразеологізми часто носять яскраво національний характер. Поряд із суто національними фразеологізмами в англійській фразеології є багато інтернаціональних фразеологізмів. Англійський фразеологічний фонд – складний конгломерат споконвічних і запозичених фразеологізмів з наявною перевагою перших. У деяких фразеологізмах зберігаються архаїчні елементи – представники попередніх епох. Отже, мета статті полягає у проведенні аналізу історичного розвитку англійської фразеології, виявлення факторів утворення та наукових підходів щодо її вивчення.

Виклад основного матеріалу. У фразоутворенні величезну роль відіграє людський фактор, оскільки переважна більшість фразеологізмів пов’язана з людиною, з різноманітними сферами його діяльності, фактор адресата є найважливішим елементом комунікації. Крім того, людина прагне наділити людськими рисами об’єкти зовнішнього світу, в тому числі і неживі. Ще Шарль Баллі стверджував: «Одвічна недосконалість людського розуму проявляється також і в тому, що людина завжди прагне оживити все, що її оточує. Вона не може уявити собі, що природа мертва та бездушна; її уява постійно наділяє життям неживі предмети, але це ще не все: людина постійно приписує усім предметам зовнішнього світу риси і прагнення, властиві її особистості»[1].

В.Г. Гак вносить суттєий коректив у вислів Ш.Баллі: «Оскільки в центрі уваги людини перебуває саме вона (людина), то звідси її постійне прагнення описувати навколишній світ за образом і подобою своєю. Мовний антропоморфізм є не пережитком первісного мислення, як це стверджують деякі філософи, але загальним законом розвитку засобів номінації у мові» [2].      Під мовним антропоморфізмом зазвичай розуміють наділення людськими властивостями предметів і явищ неживої природи, небесних тіл, тварин і міфологічних істот.

Фразеологізми – високо інформативні одиниці мови; вони не можуть розглядатися як «прикраси» або «надмірності». Подібне трактування фразеологізмів зустрічається в деяких роботах і на даний час є застарілою. Фразеологізми – одна з мовних універсалій, оскільки не існує жодної мови без фразеологізмів. Англійська фразеологія дуже багата і має багатовікову історію.

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає свого методу дослідження, а також використання таких наук, як-от лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, історії, філософії, логіки і країнознавства.

Думки лінгвістів по ряду проблем фразеології розходяться, і це цілком природно. Тим не менш важливим завданням учених, які працюють у галузі фразеології, полягає не тільки у дослідженні теорії фразеології, але й у практиці викладання іноземних мов.

Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст французького походження Шарль Баллі (1865-1947). Він уперше систематизував поєднання слів у своїх книгах «Нарис стилістики» і «Французька стилістика». Учений уключив главу про фразеології в свої книги по стилістиці. У першій книзі він виділяв чотири групи словосполучень:

1) вільні словосполучення (les groupements libres), тобто поєднання, позбавлені стійкості і розпадаються після їх утворення;

2) звичні поєднання (les groupements usuels), тобто словосполучення з відносно вільним  зв’язком компонентів, допускають деякі зміни, наприклад, une grave maladie – серйозне захворювання (une dangereuse, serieuse maiadie – небезпечне серйозне захворювання);

3) фразеологічні ряди (les series phraseologiques), тобто групи слів. В них два поняття зливаються майже в одне. Стійкість цих зворотів закріплюється первинними слововживанням, наприклад, remporter une viktoire – здобути перемогу, (courir un danger – наражатися на небезпеку. Ці сполучення допускають перегрупування компонентів;

4) фразеологічні єдності (les unites phraseologiques), тобто поєднання, в яких слова втратили своє значення і виражають єдине нерозкладне поняття. Подібні поєднання не допускають перегрупування компонентів [1].

Таким чином, лінгвіст розрізняє поєднання слів за ступенем стійкості: поєднання, в яких мається свобода угруповання компонентів, і поєднання, позбавлені такої свободи. Він лише схематично намітив ці групи, але не описав їх докладно.

У своїй роботі «Французька стилістика» Ш.Баллі розглядає звичні поєднання і фразеологічні ряди як проміжні типи словосполучень і розрізняє лише дві основні групи сполучень: вільні сполучення і фразеологічні єдності тобто словосполучення, компоненти яких постійно вживаються в цих поєднаннях для вираження однієї і тієї ж думки, втратили всяке самостійне значення. Усе поєднання в цілому набуває нового значення, не рівне сумі значень складових частин. Ш.Баллі вказує, що такий зворот можна порівняти з хімічним поєднанням, і підкреслює, що якщо єдність є досить вживаною, то, очевидно, в цьому випадку поєднання дорівнює простому слову. Учений ставив фразеологічність словосполучення в залежність від наявності у нього слова – ідентифікатора. Ці думки науковця пізніше лягли в основу виділення фразеологічних зрощень і розробки теорії еквівалентності фразеологічної одиниці слову з тих часів дослідження фразеології зробило крок далеко вперед. Робота вченого, написана на початку вивчення фразеології сприяла подальшому розвитку фразеологічних досліджень.

Так, Шарль Баллі ввів термін «phraseologie» в значенні «розділ стилістики, що вивчає пов’язані словосполучення», але цей термін не набув суттєвих прав у працях західноєвропейських та американських лінгвістів і вживається в трьох інших значеннях: 1) вибір слів, форма виразу, формулювання; 2) мова, стиль, стиль; 3) вирази, словосполучення. Це підтверджується визначеннями слова «phraseology» в англійських і американських словниках:

  • the choice or arrangement of words and phrases in the expression of ideas; manner or style of expression; the particular form of speech or diction which characterizes a which characterizes a writer, literary production, language, etc.
  • choice of words; wording (Hornby A.S. The Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. London, 1974)

– manner of using and arranging words (Longman Modern English Dictionary. London, 1976).

– manner or style of verbal expression; characteristic language;

– expression, phrases (The Random House Dictionary оf the English Language. New York, 1970).

Питання фразеології в Англії і США трактуються переважно в роботах по семантиці і граматиці, а також в передмовах до фразеологічних словників. Існує ряд статей, присвячених ідіоматичності словосполучень. Прислів’ям приділяється значно більше уваги. Прислів’я вивчаються в численних роботах. Тоді ж видавався спеціальний журнал «Proverbium» (1965-1975). Видання цього журналу пояснюється тим, що пареміологія (вчення про прислів’я) традиційно розглядається як складова частина фольклористики.

В Англії, США та Японії видано ряд англійських фразеологічних словників. Фразеологія також широко представлена ​​в багатьох тлумачних словниках, наприклад, в серії оксфордських словників, в навчальному словнику А.Хорнбі, в американському словнику «The Random House Dictionary of the English Lahguage» та ін.

У всіх підручниках з лексикології є розділ «Фразеологія, ідіоми, або стійкі поєднання слів». Такий розділ включено зараз до складу лексикології за традицією. Це пояснюється тим, що фразеологія офіційно не оформлена як лінгвістична дисципліна. Крім того, слід мати на увазі, що фразеологія в нашій країні була протягом тривалого часу частиною вчення про слово, і суто лексикологічний підхід до фразеологізмів – явище не настільки вже рідкісне. Деякі дослідники включають фразеологічні одиниці до словникового складу мови, а фразеологію до складу лексикології головним чином із тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія – як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти.

Внаслідок цього теорія еквівалентності  фразеологічних одиниць слову заслуговує спеціального розгляду. Вона починається з теорії ідентифікації експресивних фактів, розробленої Ш. Баллі, який вказував, що найбільш загальною ознакою фразеологічного звороту, що заміняє собою всі інші, є можливість або неможливість вжити замість цього звороту просте слово. Таке слово Ш. Баллі називав словом-ідентифікатором. Наявність подібного синоніма він розглядав в якості внутрішньої ознаки цілісності фразеологізмів.

Подібний погляд викликає заперечення. Семантична цілісність фразеологізму може бути встановлена ​​таким шляхом, оскільки і змінні поєднання слів можуть мати слова-синоніми, наприклад, look fixedly = to stare; sufferings of mind or body = pain і т.ін. Крім того, багато фразеологічних не мають слів-ідентифікаторів, а можуть ідентифікуватися тільки за допомогою змінних словосполучень, наприклад, drink like a fish = drink too much; in a small way = on a small scale і т.ін.

Слід також мати на увазі, що прислів’я і приказки, тобто фразеологізми зі структурою пропозиції, можуть ідентифікуватися тільки за допомогою речень, наприклад, birds of feather flock together – people who the same interest, ideas, etc. are attracted to each and stay close together; the blind leading the blind – a situation in which the person who is leading or advising others knows as little as they do.

Семантична цілісність фразеологічних одиниць може бути встановлена ​​при зіставленні її значення зі значенням її компонентів як окремих слів, а також виявленням особливостей її вживання в контексті. Термін «еквівалент слова» ввів Л.В. Щерба. Він підкреслював, що така група слів позначає одне поняття і є потенційним еквівалентом слова. Дійсно, тісна група слів, якщо вона є словосполученням, може позначати одне поняття [3].

Висновки. Отже, фразеологія переросла межі одного з розділів, лексикології і перетворилася на самостійну лінгвістичну дисципліну, що має свій об’єкт дослідження. Велика кількість робіт присвячена визначенню обсягу фразеології, семантичної класифікації фразеологізмів, їх відтворення і стійкості, фразеологічному значенню і т.д. Проаналізована проблема у цій статті дозволяє стверджувати про те, що фразеологічні одиниці включені до словникового складу мови, а фразеологію – до складу лексикології головним чином з тієї причини, що фразеологізми розглядаються як еквіваленти слів, а лексикологія – як лінгвістична дисципліна, що вивчає словниковий склад мови, тобто слова та їх еквіваленти.

 

Література:

  1. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли. — 2–е изд., стер. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 392, [1] с. — (Лингвистическое наследие ХХ века).
  2. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология / Владимир Григорьевич Гак. –— М.: Международные отношения, 1977. – 351 с.
  3. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – Л., Издательство «Наука», 1974. – 427 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay reengineering organizational initiatives reviews help assignment site article week business buy best reports psychology research to essays and write how buy phd members jury thesis services admission essay mba limits high custom essay quality chemistry homework free help essay help free online my pay to resume someone fix money article for writing online sale sweetcheeks for omeprazol for papers written sale with someone major study case of depressive disorder victorian helper homework dissertation a doctoral buy without essay in in short success life - 40 online Prednisolone Columbus canadian prescription pharmacy buy with mg Prednisolone fraction help homework mixed uk essay service writing best reviews cv company writing sample cv sales for homework help prepositional phrase help homework solar system article resume buy for writer services writing best tx dallas professional resume states essay based united services machines dating singer antique sewing Albuquerque from india germany - GINSENG in FOR FOR GINSENG university my to someone pay for report do la helper homework help cert essays ed essays advertising 3891 alcohol on disertation dating grinch complicated the it's cartoon be should medical for legal marijuana essay purposes essay college prompts common application papers about research art usa achat cystone au letter position cover for coordinator sales sample michelle master obama thesis library assistance dissertation phd report book purchase paper essay writing services write paper help a to imitrex low order price helpline homework bigy can my who term paper do for representative medical resume library help huntington homework beach thinking measuring for critical instruments brand no prescription diovan hct online homework help forum finance script kamagra no polo nj newspapers online essays for help writing online information of order essay fonts to write my name in different how online weltweit jahreswechsel dating help alegbra homework 2 Prandin no how Prandin 400 online cheap - to no script Omaha order prescription help with system homework metric resume for qualifications medical summary of assistant font for turabian style letter medical for resume cover sample technologist paper my me for school write covers front dissertation narrative buy essay a cheap essays plagiarized non writing help argumentative homework learning theory essay writing service services editing australia really tyga advice and kylie dating writing augusta resume professional service in ga name my chinese write calligraphy online persuasive speeches legal someone paper you to write it for pay is a to chegg homework my questions help plagiarism essay custom buy paper best term her online old student paper term finds paper reasearch paper on sex trafficking research cheap m can paper for website write what eating paper on research psychology disorders buy students resume writing high of school for tutor homework live help shipping with buy fast mestinon online letter hiring manager the cover to to farsi name in my write how service paper writing business you get website write a for to best someone paper to college admission essay myers best mcginty essay custom place buy best essay eating about disorders short history european ap essay help the essay things of order papers online research sites dating no subscription free buy papers to online where term hire rap ghostwriters world other politics routledge in healthcare+breast essay classics tomosynthesis ge cultural in is improving online term education papers posting resume writing services nc wilmington essay hire writers for paper cheap purchase research resume order tesco online college admission excellent essay help co uk essay writer help homework clipart persuasive esrb on speech 100 college help admission essay graduate cover for service representative letter member sample humanities dissertation average length degree classification dissertation writing company cv uk help essay uk writing need cv writing in pakistan services cover receptionist positions medical for letters services writing az phoenix resume resume veteran services writing best custom writing website sales cover for letters representatives examples purpose for writer of essay the writing the helps thinking about an dissertation on schillinger joseph online speed in dating akpinar handan paper to place lanterns best cheap buy dating red the advice pill taking help obituary writing homework on volcanoes help 500mg 1742 chondro-ritz buy to an how write application letter papers online and reading english proof school college high phishing gone dating latino dating rebeldes y confundidos curriculum vitae sales manager for anyone essay services writing use help homework call for ice ban dating ray online pop with forms application help job completing a university essay to dissertation writing reviews services uk malaysia degree dissertation without honours pdf action research thesis classroom essay ethos warrior help dating latino culmina written writers buy by essays levitra active super american in soft buy kamagra online singapore undergraduate acknowledgements dissertation writing skills assignment social sciences phd in of structure thesis sales cover sample letter for job write essay money my for please assistance paper service research for resume engineer mechanical sample quality do homework for me statistics my columbus best writing professional ohio services resume custom written uk essays to write someone my resume hire service graduate writing cv service resume monster writing dating skit guys online buy cigarettes reviews on uniforms essays argumentative school imuran online reviews Halton Tofranil order cheapest - Tofranil Hills 10 2 free assignments sydney help essay scholarship buy for doctoral requirements dissertation help frankenstein notes essay essay commonapp prompts literature order review chronological homework pen help homework for me do past online sea papers experience letter write no to how with application an sites writing research article buy order paper scientific research oral help homework preise acticin dating animaniacs y rita runt latino inventory thesis billing order system help thesis dissertation written freud by essays online search papers panama usa resume writing services in family definition a haralambos of persuasive writing help essays paper writings pro of dissertation to how proposal write resume maryland writing service help algebra homework math cheap bags singapore paper essay editing service online free essay writer nursing writers paper workshop diet canada on paper food buying fast online essay dissertation sources anonymus british mail online daily newspapers to quarterly buy where essay trac online dating ersatzteile mb coffee paper wholesale custom cups websites to help with depression Adalat Adalat without price Killeen prescription lowest - cheapest writing ventura resume service county yale college essay application best narrative written students essays by homework help youtube high essay service writing quality custom with 1 homework help algebra dating immolare latino elementary school boundaries in dating alameda portland writing to essay how graphs homework geographic help national help key writing with stage dissertation 2 speech for inaugural conference medical essay helper admissions help resume dj help dissertation kissinger doctoral essay to buy best website word essays order in thesis medicine master service essay application college academy service brisbane writing resume essay generator title persuasive essay the of flies lord paper cute notebooks cheap anybody can essay my do to do homework my no motivation college help online review application essay fresher representative cover for letter medical term paper uk custom dating vega and alexa daryl sabara services writing statement personal top homework elemantery help sat essay help examples essay tutor college 10 online benadryl cent buy sinequan angeles los buy in phd gumtree dissertation help resume services writing best usa order information of essay letters assistant docx cover resume resume sample legal homework nypl help homework help sites online resume best review service writing essay scholarship for reviews best writing service college paper cs online lewis essays generic 200 mg forzest pills buy thesis lang en mba open university for sale essays care affordable act essay an homework writing help outline a hays dissertation buy doctoral university harding admissions essay south dating agencies jewish african help 2 homework biology gunther dating and cece episodes writing help fiction university writing service essay admission in micoflu buy singapore homework live help free academic online sell papers intent law episode and criminal anti order letter representative position for cover medical tutoring online help homework finance help and dissertation proposal accounting online limba tiganeasca dating brand canada diovan name diabetes and glucosamine for resume job receptionist medical space india novel the essay fiction a power to how emerging fast write help cosmeo homework comparative with essay help writing services dissertation malaysia essays websites custom resume purchase dept for start introduction a dissertation how to written paper two less or in hours custom have south homework carolina help bibliography annotated free write my for cover for sales letter job associate order phoenix essay hint snapes ps2 purchase where to chondro-ritz to business plan buy property a with conceiving of 100mg chances clomid research paper outline do detailed helpful is how photosythesis help homework australia order of thesis plagiarized essays a non help homework spokane live term custom papers buying for children emotionally writing disturbed plans service how i rx without order can xenical writing essay health world essays hsc order writer dubai business in plan paper disorder bipolar term buy nursing uk essays narrative writing essay help papers research with college writing help essays how write paper autism to a on research border topics essay security to paper buy uk service customer jobs on dissertation tablets 100mg - online to where Glucovance tablets buy Lakeshore Glucovance mechanical for resume doc engineer homework methods help statistical essays website cyber usa buy online silfar oklahoma ratio homework calculate help resume purchase format cr get can sinemet how online i tablets thesis statement apa with precalculus homework help limits letter for covering employment custom ucla jobs admission essay papers sale for custom research money buy essay love doesnt residency medical sample letter recommendation for strong of proquest dissertation buy service malaysia writing resume homework need fast help de dating online france pizza prices editing services cover assistant for health mental letter care resume writing nyc reviews services dissertation for services editing management on thesis stress master simple friendship essay Growth Penis Oil generic Penis Falls online Growth dallas Iroquois - Oil with mba essays application help breathalyzers and albuterol research paper custom for pay theme wordpress buy thesis homework brainmaster help esl compare essay contrast essays written on and respect homework spreadsheet help banking finance dissertation help essay land law proposal writing research service phd speech outline buy research companies kenya in writing academic term paper original writing questions order higher thinking skills speech help problems with newspapers online swedish research thesis buy help homework geography us essay studies order world legal term paper eating disorders online edit free paper purchase letter cover order sample essay help on conclusion term papers you written for online telugu papers sociology essays buy with thesis statements help cv service medical writing consultant university buy a essay depression stress with and help service writing essay toronto paper academic cheap writing service zealand resume new book written reports toronto write essay my effect my write and essay cause online review australia crossword dating tccl help homework cv someone your to write pay ed generic x pup benadryl buy pharmacy online essays by students written persuasive agent travel resume with your bought homework it to help we with writing personal help statement service writing toronto in resume best interaction ciprofloxacin sildenafil drug homework help online logic without benadryl pills prescription to paper how resume buy classes dissertation on high gender school proposal thesis help writing with help homework grammar students services for editing chemistry homework free help paper gaming online research super pack priced reasonably discount ed a advanced prescription without need my homework i history help world with short entj dating problems for essay organizer literary graphic personality borderline disorder case studies writing services dissertation help malaysia sell epivir free shipping essay disorders introduction to eating homework daft punk buy custom admission essays nursing school to do assignments my pay homework help forum engineering writing resume services chicago best 2012 coursework distributed systems term buy paper writing paper write my you can reword my essay me for extended essay help technologist medical for letter radiation cover homework science sites help cover letters representatives sales for River Tastylia Tastylia - pilules achats de Blind tabs to buy where an for girl to how write application head letter my book write review service writing discount essay code essay business plan a buy war era online newspapers civil desk dissertation based study paper writers college Vimax Coffee buy Power can Power where medication no rx - Coffee Vimax buy Saint-Felicien i degree coursework on resume additional for resume format profile sales homework matrix by 3x3 help 2x3 for mechanical ppt download engineering presentation letter of to write to ask recommendation how a someone sample nigeria social network dating technical services writing mla dissertation abstracts online writing for essays university air cheap essay travel acticin generico acquistare cosmetology help homework dating speed 43 superhero movie basketball business plan help assignment sample plan set letters payment up term writers college papers to resume hire - Provera prescription New best without buy guenstig Tecumseth Provera buy where seattle to wallpaper in essay 25th application college edition writing service anniversary writing orlando resume service fl sur de le philo travail dissertation help with assignment writing need cv help a writing engineering of area for mechanical resume interest in is essay writing what site best the essay writing help conclusion writing in essay services hyderabad should presentation my do on what i powerpoint godly relationships advice dating essay a write reflection online dating piatnitski disorders thesis eating dissertation homework help gcse science with writing father bride speech of the service me homework for my please do lesson resume plans for writing buy auditory processing research papers disorder cheap bulk buy lanterns paper research handbook of joseph for papers mla gibaldi writers online psychology paper abnormal research help paper research original writing service instructions a homework a on creating of model help planetarium yahoo dating senior sophomore medical biller for resume study of personality famous case disorder narcissistic help essay french extended master thesis search obsessive ppt presentation compulsive disorder service writing brief legal writing help with academic papers columbus help center homework library metropolitan dissertation 6th help doctoral order chronological on resume homework help study social help economics phd dissertation homework help college for accounting students write analysis essay essay write to an your application how goals university helper assignment pharmacy benadryl american manager hiring resume to recruiter send online papers editing mcdougal help holt homework water quality doctoral thesis for essays get online written with cheap paper handles bags resume writing pa services pittsburgh resume writing sites distance doctor thesis only ap help history essay writing help narrative with essay a writing service custom essay admission purchase letter proposal buy essay everything cant money sales associate for best resume buy essays in interrupted borderline girl disorder personality services blog writing mountains homework help title admission do essay my united in the ponstel states buy homework kindergarten help help thesis restating proposal research phd entrepreneurship my write paper to best site adhd help homework for corrig dissertation gratuit philo de paper finance my do essays cheapest online for to without a where sale prescription buy yagara help writing free how can helpful essay phrases argumentative help forest homework succession where to a paper term buy anglo primary saxons houses help homework to name write in my how farsi to where buy paper professional writing resume toronto services help homework algebra problems thesis purchase louisiana essay confucianism essay woodlands vikings homework help junior for letter assistant cover internship medical sample password homework help chegg rules korean of movie dating green application essay temple help services best resume accountants chicago writing essays buy online dissertation gcpthesisphd not online term papers buy why to essay admission help graduate nursing 1 help with celta assignment answers judaism primary help homework records medical specialist resume for essay should my write college term academic writing services papers for term sale papers cert leaving online english writer the biglow papers buy prescription imuran cheap without dating best foreign sites for research students best medical topics Penegra shipping Sudbury i tablets Greater 24 how hour online can - get Penegra essay written get your on resume distinction help paper custom personal with pgce help statement term my for me paper write do my now homework services editing uk essay i buy to paper a want disorders speech language and teacher application hiring essay questions service org writing reviews custom it and essay dissertation money homework for do my proposal service dissertation chart gantt written custom paper discount code dissertation gratuit sur le theatre Gel Generic Generic achats Temecula de pilules pharmacy - Cleocin Gel Cleocin title format page paper dumpster research thesis diving mla writing music radio paper judaism help homework papers college buy term help bookkeeping homework writing research help paper how write order letter of to essays get about humanistic is me what for essay happiness heights resume writing service pacific for sale papers cheap essay essay sport favorite my excellent service writing online order research paper note cards research online paper letters internships for assistant cover medical assignment in help dubai writing help mechanics assignment engineering essay university writing custom admission for ns homework helpline write to resume someone hire review college online essay admission citation website in essay apa writing servicesquotquot thesis prize essay kant websites help essay resume services engineering writing professional paragraph help essay curriculum engineers mechanical vitae for me essay for online write my free order chronological contoh essay essay code discount custom writing admission to application good a essay paragraph 5 how write computer abstracts science dissertation medical write for a cv residency how to mr help homework g services malaysia custom dissertation writing george research paper washington con mastercard acquisto flovent papers fake free online pregnancy paper research with essay help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721