ІСТОРІЯ ТА ЇЇ СЕНС У СТРУКТУРІ НООСФЕРИ ЗА П. ТЕЙЯРОМ ДЕ ШАРДЕНОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


В статті досліджується сенс історії у структурі ноосфери за П. Тейяром де Шарденом, а також проводиться порівняння ідей філософів ХХ ст. щодо цієї проблеми. Велика увага приділяється людині та її ролі у структурі ноосфери.

Ключові слова: Бог, історія,синтез,ноосфера.

 This paper investigates the sense of history in the structure of the noosphere by P. Teilhard de Chardin, and compares the ideas of philosophers of the twentieth century. on this issue. Much attention is paid to the man and his role in the structure of the noosphere.

Keywords: God, history, synthesis, noosphere.

 

Мета роботи: полягає у тому, щоб з’ясувати роль історії та її сенс у структурі ноосфери за П. Тейяром де Шарденом

Викладення основного матеріалу. Ще на початку XX ст. видатний український вчений В.І .Вернадський в низці праць передбачив процес еволюції біосфери в ноосферу як становлення і розвиток наукової думки планетарного виміру, оскільки «основною геологічною силою, що створює ноосферу, є зростання наукового знання» [1, c. 204]. При цьому він зазначає, що історія наукового знання, а отже, і історія ноосфери ще тільки-но починає складатися.

Ідея ноосфери була підхоплена видатним французьким вченим і теологом П’єром Тейяром де Шарденом, який значно розширив її межі, розглядаючи ноосферу не тільки як становлення наукової думки, а взагалі, як мислячу сферу нашої планети. Підходячи таким чином до розуміння ноосфери, Тейяр виділяє в її формуванні три основні часові етапи: по-перше, етнічне стискання; по-друге, економіко-технічної організації, по-третє, збільшення співпадання свідомості, науки, регіону діяльності [6, c. 98]. При цьому домінуючим законом історичного розгортання ноосфери є закон «складності – свідомості». В даному контексті надзвичайно важливим є з’ясування того, що собою являє об’єкт історичного пізнання з огляду на історичний характер розгортання ноосфери. Спочатку необхідно з’ясувати, що розуміє Тейяр під поняттям «історія», а вже потім дослідити поняття історичного простору, який в своїй неповторності виступає як знання і свідомість і нарешті, встановити сутність цілісного розуміння історії як необхідної складової для буття знання.

Поняття «історія» Тейяром вживається в багатьох текстах, в яких він розглядає реальність, що перебуває в становленні. З огляду на це, думка, яка вводить в цю конотацію, є природною: «… в той час, як залишки життя мало-помалу повертаються до унікального масиву фінального вмістилища всієї інертної матерії ( … ), Дух, вивільнюючись з кожної космічної одиниці, притягується до полюсу любові … Ось історія Світу» [8]. Історія, таким чином, розглядається як синонім становлення і, як така, вона є не простою «хронологічною послідовністю» фактів – тобто зовнішньою послідовністю, що не належить сутності речей. Тейяр намагається внести певні корективи в такий підхід. Історія, писав він у своїх приватних записках, пробуджує ідею «органічного зв’язку», вона повинна бути взята як синонім еволюції або генези. Історичність є генетичною реалізацією ноосфери, яка знаходиться в еволюції, її екзистенцією, оскільки її екзистенція є синонімом генези. Саме на це він звергає увагу, стверджуючи, що на картині сучасного мислення панує екзистенція (генеза) в сутності, яка знову повертається, але тільки в пізнавальному плані, де є перевага історії над метафізикою, а більше того, над онтологією.

Отже, історія, з самого початку, є синонімом еволютивного становлення, або, в основному, генези. Тому те, що розглядається як вся історія, що реально вивчається, не може пояснюватися зі сторони фізичного існування. І беручи історію еволютивно, Тейяр веде мову про «невмолиму незворотність історії всього світу» [4, c. 23].

Аналогічний підхід ми бачимо і у М.Гайдегера, для якого історія означає все буття, яке змінюється в часі, і будучи специфічним зародженням Dasein, здійснює себе в часі. «Аналіз історичної присутності, – пише він, – потребує показати, що це суще не тому «тимчасове», що «виступає в історії», але що воно навпаки екзистує і спроможне екзистувати тільки тому, що в основі свого буття воно тимчасово» [4, c. 28]. Саме з огляду на це, історію також прирівнюють до людського становлення, взятого тематизовано, а отже, як випадок і тому як «нашу історію». Як наша історія, вона є незвичайно короткою по відношенню до історії Землі і розвивається між двома критичними точками рефлексії, оскільки, як «наша», вона характеризує «буття – в – присутності», в якому закладено «між» як співвіднесеність до народження і смерті [4, c. 29].

За Тейяром історії-становленню відповідає прикметник «історичний» як синонім «взятого в становленні» і прислівник «історично» як синонім еволютивності. Саме таким є сенс виразів: «історичні пригоди», «історична гра», «історична безмежність», «історичний розвиток».

Але цей головний сенс виразів «історичний» і «історично» вимагає певного з’ясування, яким не можна знехтувати. «Історичне» інколи подібне до «проявлення» (як виступання). В результаті, історичні факти утверджуються як завершення процесів, що розпочалися давно. Отже, коли наголошується саме на процесі, на «космічному ембріогенезі», то це ніякою мірою не виключає «реальності історичного виникнення» [5, c. 132].

Історичним, отже, є те, що народжується і з того часу, як виникає, є постійне подолання. Це те, що існує в конвергенції і, таким чином, з самого початку передбачає дивергенцію. У відомій праці, що присвячена аналізу творчості А.Бергсона, R.Polin пише: «Ту ж ідею маємо у Bergson’a, для якого в житті історичне є тільки моментом створення, моментом, впродовж якого творча еволюція маніфестує себе; так би мовити, моментом, де формуються види … Організм є продуктом історії, але його становлення не є історичним» [3, c. 26]. Але це не значить, що Бергсон вважає, що становлення організму не відбувається історично і що він маніфестує себе як історичне лише в точці і моменті народження. Те, що є в становленні, є історичним, стає історичним по відношенню до нас, так би мовити, по відношенню до пізнаючого суб’єкта. За цим полягає утвердження внутрішнього зв’язку, який існує між історією-реальністю і історією – розумінням (як системи знання).

Поруч з розглядом історичної еволюції людини, у Тейяра мова йде і про іншу, так би мовити, не історичну, не енергетичну еволюцію. В більш широкому сенсі це стосується атомів і молекул (включаючи і людські), оскільки вони ведуть до людини, до створення людини, її становлення. Разом з тим після першою кроку рефлексії це становлення починає набувати історичного характеру, стає, так би мовити, феноменологічно людським.

В зв’язку з цим хочеться звернути увагу і на ту обставину, що в деяких текстах «історичне» протиставляється «трансцендентному»  втому випадку, коли Тейяр пояснює поняття творення. Творення як виведення суб’єкта із нічого не історичною, або експериментальною експлікацією, оскільки історія і досвід беруть світ із середини. В цьому випадку, подібною до тейярівської, є позиція М .Гайдегера, який писав, що «співбуття історії є співбуття буття-в-світі. Історичність присутності є, по своїй суті, історичністю світу, який на підставі екстатично-горизонтальної часовості належить до часовлення цієї останньої» [7, c. 167]. Тут історична неперервність буття швидше є синонімом фономенологічно досвідного. «По той бік» історичного проявляє себе трансцендентальний «ноумен» І.Канта. Таким чином, якщо творення, яке розглядається схоластично, є межею історії в минулому, то «точка появи» («parousie») має свою межу в майбутньому. Поява наділяє точкою, в якій історичне повинне злитися з трансцендентним. Це просторово-часовий момент, де становлення досягає рівня буття. Цим просторово-часовим моментом виступає розум, в якому зрівнюються «історичний розвиток» духу, що керує деякими законами, і його, «розквіт» (або «завершення») керування чаконами. Наближаючись до своєї кульмінації, становлення, з кожним кроком все і більше, втрачає свою структуру як становлення і, розчиняючись у бутті, переходить у трансцендентне.

Розгляд просторово-часового моменту як розуму (отже, як основи), вказує, що історичність має власну часовість, а разом з цим і передбачає можливість феноменологічної реконструкції. З огляду на це, навряд чи можна вважати випадковою ту обставину, що в багаточисельних уточненнях Тейяр веде мову саме про «історичну науку» [2, c. 6] і про її зростаючий вплив сьогодні [2, c. 7]. Разом з тим, не історія минулого як такого більше всього цікавить його. Його увагу привертає історія в її значущих рисах, досягненнях, суттєвих як сьогодні, так і в майбутньому. Аналітично обміркована, історія виступає як дискурс, описова історія і, в якості такої, вона конституює тільки перший етап історичного пізнання. Не менш необхідним є і історичний синтез (що відбувся і виступає як даність) на якому і розгортається «історія як аналіз, а не емоційне співпадання» [11], яку М.Гайдегер називає «послідовністю переживань в часі» [11].

Історії-розумінню-минулого Тейяр протиставляє «Загальну історію Землі» («Histoir General de la Terre») як синонім Weltanschauung [10], або бачення становлення всього цілого, вивчення якого є у нього також темою геології і палеонтології. Між історією історика (або аналітичною історією) і історією філософа (синтетичною історією) не виникає суттєвого протиріччя. Між ними – відношення пролонгації (як у Гегеля між феноменологією і логікою). Історія пізнання у пізнішого Тейяра – ототожнюється з Weltanschauung, – і коли він веде мову про «Історію Землі», і про Універсум, і про «історію світу», намагаючись зобразити позитивну картину універсальної історії. В такому разі постає питання про те, чи може бути історія включеною в майбутнє[72]?

Оскільки історія розглядається як становлення, то вона береться не інакше як підведення певного підсумку буття під егідою космічного руху уніфікації, який досягає своєї завершеності завжди тільки в майбутньому. І якщо історія розглядається як розуміння, то вона веде до становлення науки передбачення і конструювання. При цьому передбачення і конструювання, на наш погляд, спрямовуються до ідентифікації в майбутньому, шлях до якого є водночас і аналітичною тематизацією історії.

З самого початку ми звернули увагу на те, що Тейяр протиставляє «історичне» і «метафізичне». Розробляючи свою теорію єдності, він не робить спроби знайти метафізичне вирішення проблеми Універсуму, а займається важкою працею історика. Ця протилежність метафізичного і історичного знімається у нього в контексті єдності феноменології, історії феноменологічної і експериментальної. І в такій новій іпостасі виступає вічне співвідношення між онтологічною і теоретико-пізнавальною сторонами історії. Онтологічна виявляє себе як деяка річ, що розташована в середині світу і повинна схоплювати світ з середини, подібно до феномена, експериментально. Принагідно зазначимо, що ще Гегель звертає увагу на цю обставину, коли розглядає історію як історію духа, що протікає в часі, а отже, розвиток історії ніби «впадає в час». Дослідження Гегеля і інших мислителів вказує на двозначність слова «історія». Але у них «історія» має філософський статус. Специфіка ж Тейяра в тому, що він ставить перед собою завдання дати вирішення проблеми двозначності історії, в контексті діалектики буття і розуміння.

В тейярівській перспективі історичне існування стає можливим тільки як властивість свідомості, яка є властивістю людини, що стає людиною за допомогою діалектичної взаємодії між своїм «Я» і всією дійсністю – як перебування в стані досягнення в бутті рівня людського усвідомлення свого руху, що також набуває історичного виміру. В свою чергу проголошення можливості історичного пізнання ще не вирішує того, що всі аспекти історичного становлення є пізнаваними. З огляду на це Тейяр і звертає увагу на проблему сенсу історії. Чи може бути зрозумілим сенс історії? Ось питання на яке шукає відповідь Тейяр. Необхідність з’ясування поставленого питання вимагає дослідження тейярівського розуміння «сенсу історії», та діапазону застосування цього поняття.

Розглядаючи двозначність «сенсу», Тейяр вказує на чистий «сенс історії» і «історичний сенс» («sens de l’histoire» et «sens historique»). Історичний сенс, виявлений як схильність до історичного пізнання, був узагальнений у XX ст. [12] і успадкований Тейяром в дослідженнях з геології і палеонтології. У Тейяра «історичний сенс» виявляє себе як реакція на ідеалізм, який домінував у попередньому сторіччі. Так що епістемний підхід, який отримав схвалення в більшості історичних надбань, і який пізніше проявив себе як суттєва здібність сучасної людини: «як спосіб проникнення і в реальність минулого, і в його відчуження» [11]. Ф.Ніцше натякає саме на цей аспект, коли пише, що історичний сенс і його заперечення є однаково необхідними для здоров’я індивіда, нації і цивілізації. Історичний сенс в наші дні пропонується сучасною людиною як усвідомлення сучасною людиною тієї обставини, що вона «тут» і «зараз» є творцем історії.

Таким чином «історичний сенс» досягається людиною XX ст. за допомогою історичної свідомості більш гостро, але не розкриває в її очах сенсу історії. Навпаки, в кращому випадку, ми бачимо заплутаність цієї проблеми. То в чому ж сенс історії? В історії людської думки поняття сенсу набуло багатовекторності, оскільки залежить від наукової галузі. Звісно, застосовується загальносеміологічна інтерпретація: сенс як смисл факту, його значення, оцінка. В такому разі виникає питання багатозначності, мінливості сенсу [10].

Історична думка адаптувала також математичне розуміння сенсу як напрямку: тобто продовження явища до мети, або призначення.

За теологічного підходу до історії інтерпретація «сенсу» стає більш складною, оскільки головне спрямування (висхідне чи нисхідне) містить в собі, окрім всього іншого, ще і окремі орієнтації, а також власні модальності. Це подібно до того, як виявляє себе еволюція. Вона часткова чи складна? Це конвергенція, дивергенція чи паралельність? Це циклічність чи лінійність, перервність чи неперервність? Осмислені відповіді, як правило, мають антиномічний характер, тому що кожний з названих елементів, взятий окремо, має своєрідний відповідник в реальності.

Відмінність між спрямуванням і орієнтацією Тейяр має на увазі вже в 1936 році. Він звертає увагу на те, що ми висуваємо досить гостру проблему спрямування. Але негайно робить додаток, що цього недостатньо «для грунтовного конструювання нашої людської віри» і що він ставить питання «безпосередньо відповідно» до того, що мас відношення до орієнтації, хоча він ще і не вживає цього слова. У вжитку є більш загальне поняття «спрямованості». «Якщо ми рухаємося вперед, – запитує він, – то в якому напрямку йдемо ми?» Це проблема орієнтації, яка в такій площині поставлена самим антиномічним характером сенсу історії: однобічна конфронтація з реальністю може викликати протилежні відповіді. Тейяр розкриває своє усвідомлення цієї антиномії в статті «Le Grande Option» («Важливий вибір»).

Сучасна людина мас в своєму арсеналі три альтернативи, що у мовляють її вибір: між буттям і не-буттям (le Ktre et non-Ktre), між втечею і еволюцією (l’cvation et l’évolution) î між дивергентною і конвергентною еволюцією (révolution divergente et révolution convergente). Кожна з альтернатив передбачає різне розуміння орієнтації, протилежно бачення історичного становлення. Тейяр зупиняється на вирішеній першої альтернативи, її пригоди «а виступає серед тисяч перешкод, від атома до людини. Вона має посил на головний напрямок історії, який ставить людину перед можливістю вибору між небуттям (існування монад в їх розсіяному вигляді) і повнотою буття. Це вибір між відступом до минулого і сходженням до майбутнього, у якому виявляє себе перший суттєвий розкол людства, яке вірить у цінність і можливість вищої свідомості» [10]. Тут необхідно звернути увагу на те, як проблема спрямовується у Тейяра. Новизна альтернативи витікає з новизни прориву, запропонованого екзистенціалізмом: негайна втеча, яки є не, власне кажучи, вибором а своєрідною відміною всього шляху заради безпосереднього наближення кінця. Це своєрідний псевдомістичний вибір, який досить яскраво представлений у А.Камю в «Міфі про Сіпіфа». Тейяр же схиляється до еволюції, яка, позначаючи зусилля, реалізується в бутті до сучасного, безперервно підпорядковуючись повільним ритмам і нескінченим вдосконаленням в пошуку «більшого-буття».

Тейяр, обираючи еволюційну концепцію орієнтації, допускає існування і проблеми спеціальних форм, які притаманні для характеристики більш віддалених форм руху: це буття, від якого ми можемо очікувати прогресу в майбутньому, якому спрямованість і форма спрямування відповідатиме її дослідженню і її очікуванням [10]. При цьому, для одних найбільш унікальна можливість бачиться у формі дивергенції, оскільки будь-яка соціалізація розгладиться як регрес. Колективність необхідно ненависна, бо деформує індивіда, який сам в змозі реалізувати в собі максимум людського. Це гусерлівськнй трансцендентальний соліпсизм, або, вже ретельно досліджена, ідея робінзонади.

Для інших, до яких відноситься і Тейяр, домінантою прогресування, с конвергенція. Соціалізація людини розглядається як єдино можливий підхід, що здатний привести до адекватної реалізації людством себе. Альтернатива, на який наполягає Тейяр, саме сьогодні розкриває в собі істинний зміст проблеми сенсу історії. Отже, закономірно постає запитання: якщо хода людства є конвергентною, то звідки спрямовується вісь її напрямку?» [10]. Таким чином, «спрямування» і «сенс» поєднуються в питанні про «мету», обидва існують в залежності. В результаті історія репрезентує сенс тільки відповідно до деякого спрямування, а також детермінована орієнтацією. Таким чином, її екзистенція можлива тільки в світлі екзистенції мети, яка поляризує історичний рух. Дна поняття «сенсу», яким Тейяр собі його уявляє, не має, таким чином, в собі двозначності: спрямованість і сенс історії існують тільки як два доповнюючих один одного аспекти однієї реальності. Сенс історичного становлення залежить, таким чином, від його спрямування, а спрямування, в свою мері у, виявляє залежність від мети історії.

Збагачення поняття історії суттєво значущою ідеєю мети, за Тейяром, єдино можливе шляхом застосування «містичного досвіду» до історичного дослідження. За цієї обставини проблема «сенсу» стверджує не тільки свою подвійність, скільки багатство свого змісту. Так, відповідно до Н.Маrrou. вирішення цієї проблеми здійснюється «постулюванням істинного пізнання універсальної історії» [11]. Виклик, який кидає Н.Маrrou, досить чіткий. «Ви нам кажете про сенс історії, але про цю історію що ви знаєте, і як ви знаєте?». За Н Маrrou, ці запитання сумнівні, оскільки ми кінечні і не можемо пізнати сенсу  історії, який безкінечний. «Але є Той, хто володіє інтегральним і достовірним пізнанням. Це – Бог». При такій постановці питання значущим є ужгодження етики історика і філософа з буттям теолога. В цьому плані недуже різниться  позиція відомого французького філософа R. Aron’a. Відповідно до нього, «Бог є єдиним, хто може скласти цінність всіх актів, розміщувати на них суперечливі епізоди, об’єднувати характер і поведінку» [11]. З огляду на цю обставину. Н.Маrrou, зазначає, що філософ зупиняється і з повагою називає нс зображуване ім’я. Це пов’язано з тим, що його посередництво виявляється достатнім для відведення найбільш загрозливої спокуси, тієї, що не зупиняє загрозу всій філософській історії, до яких, в першу чергу, відносяться фатальна омана і надмірний гріх; «історія повинна пам’ятати, що тільки людині і тільки їй належить робити перев’язки смертним наперекір смерті…» [11].

Після такої настанови, яка великою мірою нагадує суміш кантівського агностицизму і християнського містицизму, Н.Маrrou нагадує про релігійні начала проблеми «сенсу». Він зазначає, що «поняття сенсу історії в іудейсько-християнській думці представлено не в категоріях розуму, а, здебільшого, в таких специфічно релігійних, як віра і одкровення, – те, що з являється у філософії XVIII ст. як мімезис і як звільнення від опіки, – як і транспозиція теології.

Відповідно до J. Maritain’a, який коментує Н.Маrrou, історія, заради достовірності самої філософії історії, «не є проблемою, яка може бути вирішеною; вона є споглядуваною таємницею» [12]. Суттєвим чином не різниться і погляд іншого відомого філософа історії M.H. Gouhier’a, який пише, що «історія стає святою, коли вона знає про своє місцезнаходження. А оскільки вона не має жодних сторичних засобів знання того, де знаходиться,… то це знання, звідки б воно не вийшло, завжди буде видом одкровення» [12]. Отже, коли йдеться про сенс історії, то він визначається не як історичний, а теологічний. І те, що називають філософією історії є нічим іншим, як теологією історії, більш-менш прихованою.

Якщо Н.Маrrou і ті, хто мислить аналогічно, декларують непізнаваність історії раціональними засобами, то є і інші автори, які стоять на позиціях релятивізму. Те, що визначає сенс історії для одного суб’єкта (індивідуального чи суспільного) має значення поштовху, який набуває для нього значення події.

Для одних, ця подія в необхідності Христа, а для інших може бачитись як певна революційна подія. Головне тут – назва факту, через який деякий індивід чи колектив інтерпретує сенс історії, оскільки подія розглядається як центр, котрий організовує історичне становлення. Таким чином, подія, оскільки вона знаходиться в структурі рефлексії, постійно піддається сумніву або підтверджується, претендуючи на статус аподиктичного знання. Але навряд чи припустимо, щоб в якийсь даний момент, відповідно до актуальної ситуації пізнання вона позбавлялася свого значення поштовху, разом з яким історія змушується до зміни свого сенсу. За цієї обставини, зміна суб’єкта тягне за собою і зміну «сенсу».

На противагу такому підходу, який безсумнівно має місце в історичному пізнанні, Тейяр ставить перед собою мету виявлення «абсолютного характеру сенсу, в якому здійснюється теоретичне передбачення подій і правил дії» [12].

Амбіційність його проекту не скидається занадто утопічною. Важкий по суті проект вирішення проблеми «сенсу», тим часом, має можливі вирішення. В свій час уже Платон, Арістотель, Ляйбніц, Спіноза, Гегель, Спенсер та інші, доклали чимало зусиль для її вирішення, доходячи висновку, що вирішення проблеми можливе, оскільки її формування не має суттєвих протиріч. А це робить можливим знання неперервності історичного становлення, а водночас і закону, який його засновує. Залишається лише з’ясувати, в якій площині знання може бути реалізована ця можливість?.

Тейяр починає з декларації, що реалізація цієї можливості здійснюється в площині науки, яка має арсенал розуміння цього поняття. Сенс, таким чином, відразу позбавляється опіки одкровення, яке надає сенсу процесуального характеру, як це ми бачили у H.Marrou, Maritain’a і Gouhier’a. Але це і не метафізичне вирішення Гегеля [53], – Weltanschauung, який містить відповідь на проблему «сенсу», в решті-решт, постає не результатом дедуктивного розв’язання світу, як у Гегеля, а «пучком всього прогресу» [9], не ступенем виснаження істини, а «шляхами проникнення, через які відкривається перед нашим поглядом безмір ще не дослідженої дійсності» [9]. Традиційна філософія історії для розпізнання «сенсу» починала з визначення буття, а більш конкретно – сутності людства. Ця сутність завжди бралася як вічна і як така, що реалізується прогресивно, але у відповідності до своєї внутрішньої норми і передбачаючи всезагальненість процесів, які їй дуже необхідні. Історія у цьому випадку – тільки ствердження іншою, наперед визначеного процесу, його всезагальності. Сутність передує існуванню, і історичне існування стільки видимістю сутності людської наперед – заданості. В цьому випадку, все, що філософія повинна робити для осягнення сенсу історії – це проникнути в сутність духа і вивільнити напрямок і сенс історичного становлення, який розглядається як випадковий і суто зовнішній.

Тейяр незадоволений таким розглядом проблеми. Його «універсальне пояснення» не є результатом апріорної дедукції на базі деякої дефініції буття, а претендує на статус закону експериментального возвишення, який верифікується у феноменальному полі і відповідним чином екстрапольований на тотальність простору і часу. Він поривається в «натуралізм, або фізику,… не полишаючи грунту наукового спостереження». Ще на початку своєї наукової діяльності Тейяр змагається за сенс історії на теренах геологічної науки і палентології. Це подібно до того, як він відкрив закон «складності – свідомості», аплікація якого дала підстави для формулювання опікуваної нами феноменології історії. Тейяр, намагаючись розкрити сенс історії, здійснює її читання, так би мовити, в подвійній клавіатурі: як наукові дані і як свою віру.

Таким чином Тейяр намагається задовольнити класичну вимогу до історичної науки – кваліфіковано вирішити сенс історії. Знання «сенсу» – це виявлення, орієнтація і форма процесу історичного становлення в майбутньому. Сюди також відноситься і розкриття меж історії.

Маніфестована Тейяром синтетична історія протиставляється домінуванню аналітичного підходу. Тільки в синтетичному виправленні минулого можна визначиш, який рух відповідає внутрішній структурі буття, і на цій підставі створити гіпотезу по сутність «Універсуму попереду нас», тобто сенс майбутнього.

Висновки. Так з’ясовується, що саме містика є для Тейяра «такою, що здібна синтезувати здобутки, акумульовані в різних формах людської діяльності». Його природним бажанням, його внутрішнім стимулом є віра, так би мовити «весь з’язок нашого розуму з головною ознакою Універсуму». Тейярівський синтез, як як містичний досвід, включає в акт «Я» всі інші форми людської активності спрямовуючи його на дослідження сенсу історичного встановлення. Саме так наближається Тейяр до мети свого дослідження, а власне і життя. На питання: куди прямує життя? – він відповідає з глибини розуму і серця: До Духа. Тейяр завжди жив обличчям до Абсолюту, як до мети історії, як до цього центру центрів, який поляризує сходження духа[2, c. 125]. Він жив перед Богом все своє життя – як вчений, як свідок сучасного людства, як людина нації, відтворюючи історію в кожній її меті в акті філософської відповідальності як в акті віри.

 

                                                            Список використаних джерел та літератури

 1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 271 с.
 2. Тейяр де Шарден П. Божественная Среда // Символ. Париж, 1990. № 23. С. 12.
 3. Дуйкін В.Р. Ідея Абсолюту у філософсько-історичній концепції П. Тейяра де Шардена / В. Дуйкін. // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 25. – С. 119-128
 4. Дуйкін В.Р. Людина та людська історія в філософії П. Тейяра де Шардена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук: 09.00.05 / В.Р. Дуйкін. – Дніпропетр, 2004. – 36с.
 5. Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепцій ноосфери П. Тейяра де Шардена / В.Р. Дуйкін // Вісник Черкаського державного у-ту ім.. Богдана Хмельницького – Черкаси.: 1999. – С. 131-140
 6. Завадский К.М. Эволюция эволюций / К.М. Завадский, Э.И. Колчинский. – Л.: Наука, 1977. – 139 с.
 7. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г. Лишкевич. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 172 с.
 8. Алексеева В.И. Пьер Тейяр де Шарден: «Любовь – энергия» [Електронний ресурс] / В.И. Алексеева – Режим доступу: http://yro.narod.ru/pressa/19/str12.htm  – Назва з екрану.
 9. Буфеев К. Об эволюционистском богословии Тейяра де Шардена и протоирея Александра Меня [Електронний ресурс] / К. Буфеев  – Режим доступу: http://fondiv.ru/articles/1/55/ – Назва з екрану.
 10. Макаров В. Проблемы ноосферы. Космогенез Тейяра [Електронний ресурс] / В. Макаров – Режим доступу: http://viktr.narod.ru/select/noospher/cosmos.htm – Назва з екрану.
 11. Паломник в будуще. Размышление о феномене человека [Електронний ресурс] / С. Семенова  – Режим доступу: http://naukaibogoslovie.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%  – Назва з екрану.
 12. Прокопенко Е.Е., Чесноков В.С. Пьер Тейяра де Шарден о человеке, ноосфере и космосе [Електронний ресурс] / Е.Е. Прокопенко, В.С. Чесноков  – Режим доступу: http://kult-ura.narod.ru/03-05/diskussii.htm – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays history buy online essay contrast compare target and and walmart help ks3 history homework chart crazy dating hire to does it much ghostwriter cost a how fast my homework do help phd dissertation professional purchase essays custom writing help thesis anthropology autobiography on dissertation 10 online best services resume writing research construction paper essay writer pay for college happiness essay argumentative money buy cant essay persuasive argumentative ap write essay argumentative language english homework power electronics help brand online Forzest online - Montgomery place to best Forzest get to where no isordil buy script cheap media coursework for a2 evaluation for online help with homework dating cardada online comprar lana lifeline diabetes ketoconazole ohne rezept bestellen paper reviews writers research why i not did do homework my paragraph introduction service community editing thesis australia services speechwriting services essay publication custom paragraph a help biology example report writing lab with objective phd resume writing masters services dissertation in do assignment to malaysia help essays colleges for good resume example medical for receptionist written dissertations custom help trust coursework writing service guarantee resume pro premier plan buy business professional cv writing dublin engaged devotions dating for names or couples marijuana essays legalized for use should medical be professional writing services county zapata resume writer business affordable plan adulti di guarigione tempi varicella professional executives service writing for resume cromwell help oliver homework automatic paper writer research study mining for marketing data research in case papers brainstorming papers reasearch order do my cheap research paper essay writing order the a view from essay bridge landman resume writing service personal written essay what is tense a in hcg loss jonathan wright dr weight services yelp chicago writing resume business for hire writers plan uk sale witchcraft on no for essay social studies answers homework dissertation writing a guide help with builder resume help king to john airways changes by successful british services toronto resume writing qualitative in conceptual framework dissertation scientific method helps homework how with homework child to your help school template for letter medical recommendation service writing college essay application services editing apa dissertation helping others essay c on vitamin overdosing data analysis writing dissertation borderline personality research on disorder papers the courtroom thesis for statement in media in shredder where dubai buy a to paper ruler napoleon weak was writers essay paypal psychology to for delivery days urso time 3 1 writer for certified buy resume release versus controlled seroquel seroquel regular francisco resume writing services san help jobs sydney homework format freshers mechanical for resume engineer i last minute my the at do always homework plan construction equipment hire business homeworkopoly buy mechanical maintenance resume engineers for format higher thinking order skills questions acetaminophen anti inflamatory proquest dissertations order sheep androids do questions electric of dream essay write spanish in paper my help homework chat room thesis sentence writing help buy africa tetracycline online south help homework employment physics homework help college help research writing with papers essays do done my have homework to what not i order online resume food delivery buy do a bond savings i paper how school for recommendation letter admission medical buy college papers how to medical sample for cv fellowship sentence order example inverted online sites writing free disorders hesi answers case study thyroid us hours writing cv services 24 help columbus homework christopher help homework does grades your proposal dissertation write and help do a write how an essay i about friend mba admission essay review service cover medical student letter cv for do my about essay admission an how to application begin essay leadership essay service my literature essay write buy usa online oklahoma micardis disorder case of eating study cheap best essay paper professor my write presentations free medical powerpoint templates for diagnosis writer essay university disease for of writing service article best college online essays buy numbers writing dissertation research outline paper writing my my assignment homework do do construction project management dissertation olzap hr 36 vampiro canini dating online da disorder dissociative study identity of case famous by buy to Tegretol pay where 36 visa buy online Tegretol Davenport - hour your writers essay supervisors dissertation jobs london cv writing ontario service best dissertation companies for business thesis history businesses social plans populism small american a service essay checking american orlistat proposal dissertation grant repellent mosquito b1 vitamin online you dissertation a buy thesis master opportunities essay writing uk admission custom with help history homework american sydney essay writers essays cheap online with homework math grade help 4th best order is narrative essays for what and resume job letter of order cover application resume service best xenia online writing for days school homework help extended paypal rhinocort acquisto free levitra plus buy delivery no prescription shipping paper custom service help c homework write paper thesis uk for sale paper cyanotype services work order revision paper additional term custom case students for medical studies respiratory sims miley 2014 dating cyrus dating nauka online po pisania angielsku avana top dosis a thesis order of paper title mla book format of essay services online cheap mondialisation sur gratuite dissertation la herbal inflammation arthritis experience medical resumes with for assistants no sample writing essay companies online apply professional pittsburgh services resume pa writing simple for speech avance meeting de understanding concerning essay an human research for best medical topics students essays write to admission how good ordering computerized system thesis 24/7 help live homework service essay writing philosophy britta scholz dissertation eveline future joyce james fears vs writing essay cheap college funding opportunities dissertation helps homework teachers for cover mental tech letter health writing custom uk disorders for statement eating thesis on education dissertation vocational services editing free good write website papers to my essay morality on assistant of template for recommendation medical letter essays to best write the how to voice recorder text speech essays custom paypal cover admissions letter process define essay Почему не сохраняет картинки из вк фото лонли бич Игры про древние цивилизации на пк порно с мужем сестры смаковницы фото эро Рецепт грибы со сливками с фото трахается с мужиками ебут в/ч фото фото обкончаные трусы Прохождение игры одни из нас 2015 предплечье Мужские надписи на тату Анна фото станкевич семенович иван игру механиков каратель Скачать от фото писи под юбками Игра на одного конструктор лего 2 Игра онлайн осколки играть страсти серия медаль Скачать отвагу игр за Скачать игру мустанг через торрент футболист Самый мире в фото лучший с пидбули фото Обои цветы для рабочего стола фото любительское фотоспящих женщин без трусов напольные вешалки фото для одежды Как узнать на сколько игр в стиме фото на сони Как иксперия удалить Самый красивый статус в вконтакте Картинки очки для зрения модные в юбочках фото школьницы китайские в фото окончанием миньета и рот лицо порно с Ты самый лучший стихи в картинках сайты кг полезные фото жопы в члене Как записывать игры на bandicam секс очень молоденьких фото Красивые картинки девушки с волком Мебель из искусственной замши фото Мы не останемся друзьями картинки футболках тебя на люблю Надписи я лекарственные травы для потенции Амурская область фото парни ебут зрелых Игры на планшет популярные игры фото секс брат паймал сестру на ванне фото с домашнего Рецепт печенья под столом училки фото фото порно звезды cindy dee Скачать охотники игру андроид для Ты приходил ко мне во сне картинки Живые обои на компьютер установить Фото прощание с жанной фриске фото голые зрелые женщины волосатой пиздой фото фото волосах Боб волнистых на каре Фото вечерних летних платьев 2015 брюнетки фото эротическое flatout Скачать 3 игры с торрента Моды к игре споре игра за монстра как домашних Ессентуки пенис в увеличить для Правильная полных фото одежда и фото спицами ромбы схема Ажурные Наксерачил за убери собой картинка фото связанной жены эротические фото максим журнала Прикольные фото на 8 марта фото Рамка для фото свадебная онлайн dark souls игры Скачать торрент игры 4600 Hd какие graphics пойдут Скачать комиксы на телефон андроид Книга из бумаги своими руками фото Как скинуть фото с телефона samsung Игры с сокровищами и бриллиантами Скинь мне свое фото на английском причёски свадьбы фото Красивые для винкс бродилки школе в Все игры нагнулась запалила и с фото трусики Ябольше так не буду картинка Игра про человека паука википедия телефона Скачать keneksi для фото девушки фото между ног крупный план дизайн фото Стены из гипсокартона фото лизбиянки страпонами со крокодил Приколы гена и чебурашка Приколы для мужчин с 23 февраля обои букеты лилия мжм зрелые дамы порно фото игры нападающие секретарша фото Управления параметрами 3d для игр онлайн секс порнуха голые зрелые мамочки соло фото Джинсы с пиджаком для девушек фото Игры делаем прически по картинкам список человек пк на железный Игры запускается Life не strange игра is пдд по Сюжетно-ролевая доу в игра фото целуещех мужыки голыежнь сиски красные щечки Помидоры фото отзывы Частушки прикольные медика ко дню помощи Книга байки скачать скорой Харчо из говядины рецепт с фото фото лордс синли с женщине Частушки юбилеем лет 80 Сахалинская область препарат vimax фото пожилых пиздищ Как стол правильно накрывать фото Как 360 xbox для перепрошить игру случайная русское обнаженка фото Игра щенки спасают поезд играть фото минета анимация оффлайн игры для майнкрафт Скачать jump андроид игру jelly на Скачать фото порно большие сиськи очень галереи База отдыха бригантина липецк фото эротические делать как фотографии Карты в штурм игре 2 тылу врага к Шуба из кусочков норки фото и цены анаприлин как влияет потенцию на игре луч надежды 2033 о Все метро порно мама ебёт сына в попу самотыком фото 24140 фото wis oe Почему не идут игры на виндовс 8.1 в фото трахнули глотку кино игра Смотреть прятки в онлайн ответы и Загадки них эйнштейна на пасат б 4 фото Актеры ромео и джульетта 1968 фото фото барменша голая Скачать phone windows для игры htc игры для паук Стандартные windows ферма игру планшета для Скачать Игры на телефон с экраном 240-320 Ускорение времени для игр андроид Таунхаусы в новосибирске с фото голых калуги девушек фото из зиму с фото рецепты Помидоры на порно фото бани де лакруз Скачать игры на икс бокс 360 гонки Жареная картошка со сметаной фото Картинки с добрым утром александра Рецепт пирога с апельсином с фото Итачи картинки для рабочего стола тиране статус о Ответы в игру филворды 51 уровень Как установить для просмотра фото самодельные фото вагины порно лобки фото на улице повний пиздец порно фото xperia j sony Как на игры скачать добрым смешные картинки Сутром порно в жопу фото тьотку фото порно звезды мужчины к влюбленные женщины сериалу Фото спиной Фото татуировкой с девушки другу друг пальцы фото лижут лисбеянки Платья на выпускной с хвостом фото Картинки для рабочего стола майами лучшие порно фото поп Сдобрым утром белые розы картинки летать самолете Игра на и стрелять фото девушек с чупочупсом Игры гта скачать на русском языке Простая но интересная игра онлайн стрелы афоризмы Григорий остер школа ужасов читать Скачать редактор фото на виндовс 7 Содержание 7 сезона игра престолов мода новая одежде без трусов в фото но на простыне фото секс днем Поздравления фото и с учителя Человек паук 3 прохождение игры Квартирные мошенники в москве фото в тень сталкере чернобыля Приколы секс фото в чулках с парнем Самое главное в олимпийских играх Скачать на игры без вайфая планшет шантары фото elder the skyrim v scrolls Приколы сатана статусы елена эндомедика Ооо фото клименко Все версии игры русская рыбалка Играть в игру бомберы том и джерри смотреть порно бабушкины сказки Недорогие и в зал фото стенки цены только Игры андроид на русском на 860-02 моцарт обои компьютера время игры во Зависание Угловые фото в диваны цены москве о которые Статусы не мнениях важны фото порно мобил стрептизёр фото фото цифра семь фото секс старики мужики большая дырка в попе фото порно фото моей няне Скачать игры на андроид раскраска ashlynn brooke эротическое фото эротиче фото спортсменок эротически фото дев Русская класс 5 народная сказка Игры чужой против хищников играть Прохождение игры монстер хай миек 2015 ожидаемые пк игры года Самые сиськами с большими фото трах мужчин простых 40 фото Скачать лет поклейки спальне в Идея обоев фото анального пожилых секса молодыми с фото Скачать фото приколы для фотошопа порна бабушки сосут фото Играть в игру строительную технику Фото как сделать фигурки из бумаги Что такое фидерные удилища с фото игру с скачать Как смартфон на пк девушки с членом и писей одновременно фото трансвиститы фото пума шведен трахают раком фотогалерея по железный человек Комикс фильму любительски фото голых жен до Шатуш после фото и на волосы Перегородка фото гипсокартонная Игра кто поет ответ на 31 уровень игра раллийная Игра угадай футбольный клуб ответы Картинки винсент 5 ночей с фредди Играть в онлайн игру контракт варс Людмила путина и новый муж фото фото я писаю секс фото девушек азербайджанок Смотреть фильм гуси лебеди сказка 2х комнатные в красноярске с фото идеальный размер члена Владимир какой средний размер члена Электрогорск Названия цветов с фото для сада Что делать если сыпь на лице фото Художники картины фото россии и их sm-t210 фото Картинка за столом сидит вся семья скрябин аварии фото тела Кузьма с Фото эмбриона человека в 12 недель Подробное обучение игре на гитаре игру райзинг 3 Дед скачать торрент порнофото развратных тёлочек скачать игру Ангри планшет берс на невеста буре фото черный крупным планом фото анал время некоторое виснет через Игра Календарь игр кхл на 2015 2016 год Фото для сестры с днём рождения Киндер сюрприз медведь игры маша и обставить метров 16 кухню фото Как Лента с надписью осторожно кабель порно сумасшедшее фото в балду Онлайн игры для подсказки Густые средней волосы фото длины раком шлюхи естественных фото девушек фото Карикатура горыныч и змей горыныч лижет жопу порно фото игры для девочек монстр хай играть онлайн билли тайн фото фото эн лиза порно звезда зрели фото пизды Картинки добавь в друзья вконтакте Холодец рецепт фото говяжий ножки джинсах обтягивающий в фото мальчиков Фото с фронтальной камеры айфон 6 Все игры про малышку хейзел новые дикие игры фильм с Картинки влюбленных для мишками www.порнуха фото.секси фото бывшей голой девушки Нет игры нет жизни скачать 1 сезон секс брат и сестр пять ночей игра с Онлайн фредди длинный и толстый член секс фото японки бритой голые фото с пиздой Самые крутые картинки в майнкрафте для смерть игры вождя Коды метро-2 Торт на юбилей 70 лет мужчине фото понятна фото Игры майнкрафт моды видео голодные андроид Игры на русской с озвучкой Скачать игры на андроид подходящие Фото по неделям развития эмбриона фото туника батик Брачное чтиво 1 сезон все серии энгри войны игры Звёздные бердз секса порно фото дочкой с Как красиво оформить заливное фото Юсби панели для строительства фото Игра телепат ответы на 43 уровень королевская наташа порно фото в это онлайн 2 игру Играть взорви Гостиница молодежная в москве фото Игра войны звёздные версия старая Как с компа скинуть на флешку игру игра ам ням дома с колбасой фото грибами Пицца с и Ванная комната в картинках дизайн игра сломай мозги Колорадский жук и его личинка фото Обои кухни для роге в цены кривом ру игру на Скачать компьютер майл Игры на самсунг галакси таб 2 7.0 фото с блюд Приготовление горячих мамины фото ноги актрис смотреть порно фото обои симона 580-02 Закуски из крекера рецепты с фото 2015 короткие платья Красивые фото Ногти на свадьбу наращивание фото фото Дизайн ванной панели комнаты спермы капли губах фото на Скачать картинки с именем виолетта порно фото галереи зрелые женщины в чулках себя картинки Каждый для выбирает домашние фото женского анала оптимальный размер полового члена Кизляр день для в Фото рождения любимого игра компьютер Pikachu скачать на садомаз порно фото вислоухие британцы Кошки цена фото хираньякашипу фото Играть в игру монстр хай раскраска Гематома после голове фото в удара жестокое ебло фото Шуточные надписи на юбилей женщине стоит под одеялом член фото Скачать iso на psp игры в торрент Игры на пк для джойстика logitech Боулинг в гулливере оренбург фото на игру 3d Скачать андроид driver все престолов Фильмы игра серии пиратов Игра уровня сокровища с 1 смеяться приколы Смотреть до слёз с рецепт фото сырники в духовке Пп красивые фото голох девушек частны фото сделать на формат Как другой большой размер члена Майский Игры мишка фредди карта майнкрафт Как запускать игры на dosbox 0.74 русском программа анимация Флеш на для гонки Игры 9 до мальчиков лет способы улучшения эрекции Карасук часы Наручные фото на руке мужские игры аватария игр игры по 70 мб Ответ на игру одним словом 6 букв частное молоденькие фото киски певицу фото ебали жасмин как Скачать торрентом игру злые птицы Смайл спасибо за внимание картинки Виктория бекхэм стрижка сзади фото Фильмы ужасов про вампиров скачать Картинки я скучаю по тебе безумно піся дівчина гола фото Как горло фото выглядит нормальное Скачать игру ангри берс на планшет brigitte bulgari фото статуса беженца россии в Получения яркие баннеры фото фото клавиатуры юбилей на Экспромт сказки женщине групповушка ххх фото фото жопастых телочек в обтягивающем фото Вечернее цвета платье марсала Энгри бёрс играть онлайн все игры вкусные закуски фото салаты Самые зрелых порно толстожопых фото Свадебные платья на 2015 год фото фото письки в сперме Выпускной для 11 класса 2016 фото Картинки удачного дня для любимой с фото сестрой попу в секса галакси телефон цена 7 фото отзывы самсунг фрукты 3д обои трансы а порнофото гермафродиты не фото ас после попы парня андроид игру Как на поу скачать компании для летом природе на Игры Кухонные столы стулья уголки фото фото с в духовке Капуста рецепт на Скачать драки игры двоих наруто стрижки короткие причесок Фото на мама голая стирает бильё а сын дрочит на ниeё фото Спящая царевна сказка в картинках фото каталог цены Пензенские кухни смотреть фото девушек в колготках голые подглядывание воды много Полезно нет или пить фото спанеелей фото частного конкурс порно с фото пошаговым Пирожные рецепты игра торрент ужасы Скачать через wheels truck steel 18 hard Игра of девушка учит делать минет порнофото в дня Прохождение эквестрии 3 игры Картинки девушек красивых и модных Ккаким сказкам относится колобок рост фото в полный девушки Толстые фото залом хрущевка с вместе Кухня престолов игр выхода Даты сезон 3 интерьере в Шторы кисея фото кухни фото p510 никон Фильм ужасов приют скачать торрент картинки биток азиатки ебли фото чесноком кабачков фото с с Рецепт Сказки маршака 12 месяцев рисунки Как самому сделать форму для игры и Куклы фото беби коляски все бон видео фото иротика и секс парно на хуй фото растянутой в писе Второе блюдо в мультиварке с фото алекса диамонд фото из интересно факты Это литературы смотрет порно фото мами Диваны фото в диванов и цвет цены как член половой удлинить Лахденпохья Игра террариум скачать на планшет Новые игры рыбалка скачать торрент крупным планом киска девушек порно фото рыбак и к сказке рыбка Картинки Сценка в старшей группе по сказкам фото жопе игрушки пизде и член в в фото альбом девчата в колготках попки фото девушек обалденные фото royksopp she comes again Here игра щенячий Мультфильм патруль и фото душе в подглядели мои фото где танцую не фото я Костюшкин женщина мой маленький пони игры пони одевалки обл фото коттеджей в сам с Продажа азиатки порноэротика фото эротика зрелые дамы фото новые гольф игры голые парочки частное фото любительские групповые фото русских девушек домашние Стиль одежды ретро для мужчин фото Играть в игры поцелуи для девушек павла Кто фото девушка прилучного Ответы на 4 1 слово игру фото 1 Прикольно фото на день рождения Игра майнкрафт без пароля и логина Чем полезен помидоры для организма Татуировка на руку мужская фото сайты секс безопасные фото Скачать обои для экрана windows 7 Карась в скороварке рецепты с фото булгари вода фото Картинки самсунг галакси стар плюс на пацанские рабочий стол Картинки Как пройти игру птичий переполох 2 Рулетики из лаваша с курицей фото гор фото летом Ответы на билеты пдд с картинками Скачать игру на андроид учим буквы самая большая член мира фото кожи фото своими сумка мужская из руками фото пмсек одиночной Моды minecraft для игры фото бдсм в клеймение Пблау социальный статус родителей фото Вязание схемы пинеток крючком роддом фото лампа в стиле шутер от Игры лица первого Программа навыки класс полезные 6 Загадки на тему грибы для 5 класса с инстаграма фото удалять Можно ли домашка.молодая раздвинула нигде фото фото девушка мастурбирует в туалете Рыбы из красной книги с картинкой стиль диптих фото Статусы новый год это возможность зеркальные обои на андроид Скачать мартинез фото актриса мисси порно Упражнение похудения для фото йога опыте анекдот о Яиграю в игру городские девчонки линий Картинки прозрачным с фоном картину сделать фото как Майнкрафт смотреть порно фото голых скачать фото порно анны семенович фото крупно растянутая пизда Статус про разочаровании в друзьях супер полное порно белые девушки порно с неграми Как накачать икры ног девушке фото без игру Скачать zuma регистрации тело в сперме фотографии крупным планом в сперме вагины фото Скачать игру зверята на компьютер пoрно фото.xxx.секс для машины крутые девушек Картинки assassins 1 creed игры Прохождение телка хочет фото фото яблочный пирог рецепт Пышный губами красными с фото Черно-белые трусов кухне на фото без жены в Печёрский монастырь фото пскове Игры престолов 5 сезон сериалы тут и.с старых загадки Немилова картин Как с переместить фото андроида фото такая карликовая игрунка Кто Смотреть сериала ужасы по дешевке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721