ІСТОРІЯ ТА ЇЇ СЕНС У СТРУКТУРІ НООСФЕРИ ЗА П. ТЕЙЯРОМ ДЕ ШАРДЕНОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


В статті досліджується сенс історії у структурі ноосфери за П. Тейяром де Шарденом, а також проводиться порівняння ідей філософів ХХ ст. щодо цієї проблеми. Велика увага приділяється людині та її ролі у структурі ноосфери.

Ключові слова: Бог, історія,синтез,ноосфера.

 This paper investigates the sense of history in the structure of the noosphere by P. Teilhard de Chardin, and compares the ideas of philosophers of the twentieth century. on this issue. Much attention is paid to the man and his role in the structure of the noosphere.

Keywords: God, history, synthesis, noosphere.

 

Мета роботи: полягає у тому, щоб з’ясувати роль історії та її сенс у структурі ноосфери за П. Тейяром де Шарденом

Викладення основного матеріалу. Ще на початку XX ст. видатний український вчений В.І .Вернадський в низці праць передбачив процес еволюції біосфери в ноосферу як становлення і розвиток наукової думки планетарного виміру, оскільки «основною геологічною силою, що створює ноосферу, є зростання наукового знання» [1, c. 204]. При цьому він зазначає, що історія наукового знання, а отже, і історія ноосфери ще тільки-но починає складатися.

Ідея ноосфери була підхоплена видатним французьким вченим і теологом П’єром Тейяром де Шарденом, який значно розширив її межі, розглядаючи ноосферу не тільки як становлення наукової думки, а взагалі, як мислячу сферу нашої планети. Підходячи таким чином до розуміння ноосфери, Тейяр виділяє в її формуванні три основні часові етапи: по-перше, етнічне стискання; по-друге, економіко-технічної організації, по-третє, збільшення співпадання свідомості, науки, регіону діяльності [6, c. 98]. При цьому домінуючим законом історичного розгортання ноосфери є закон «складності – свідомості». В даному контексті надзвичайно важливим є з’ясування того, що собою являє об’єкт історичного пізнання з огляду на історичний характер розгортання ноосфери. Спочатку необхідно з’ясувати, що розуміє Тейяр під поняттям «історія», а вже потім дослідити поняття історичного простору, який в своїй неповторності виступає як знання і свідомість і нарешті, встановити сутність цілісного розуміння історії як необхідної складової для буття знання.

Поняття «історія» Тейяром вживається в багатьох текстах, в яких він розглядає реальність, що перебуває в становленні. З огляду на це, думка, яка вводить в цю конотацію, є природною: «… в той час, як залишки життя мало-помалу повертаються до унікального масиву фінального вмістилища всієї інертної матерії ( … ), Дух, вивільнюючись з кожної космічної одиниці, притягується до полюсу любові … Ось історія Світу» [8]. Історія, таким чином, розглядається як синонім становлення і, як така, вона є не простою «хронологічною послідовністю» фактів – тобто зовнішньою послідовністю, що не належить сутності речей. Тейяр намагається внести певні корективи в такий підхід. Історія, писав він у своїх приватних записках, пробуджує ідею «органічного зв’язку», вона повинна бути взята як синонім еволюції або генези. Історичність є генетичною реалізацією ноосфери, яка знаходиться в еволюції, її екзистенцією, оскільки її екзистенція є синонімом генези. Саме на це він звергає увагу, стверджуючи, що на картині сучасного мислення панує екзистенція (генеза) в сутності, яка знову повертається, але тільки в пізнавальному плані, де є перевага історії над метафізикою, а більше того, над онтологією.

Отже, історія, з самого початку, є синонімом еволютивного становлення, або, в основному, генези. Тому те, що розглядається як вся історія, що реально вивчається, не може пояснюватися зі сторони фізичного існування. І беручи історію еволютивно, Тейяр веде мову про «невмолиму незворотність історії всього світу» [4, c. 23].

Аналогічний підхід ми бачимо і у М.Гайдегера, для якого історія означає все буття, яке змінюється в часі, і будучи специфічним зародженням Dasein, здійснює себе в часі. «Аналіз історичної присутності, – пише він, – потребує показати, що це суще не тому «тимчасове», що «виступає в історії», але що воно навпаки екзистує і спроможне екзистувати тільки тому, що в основі свого буття воно тимчасово» [4, c. 28]. Саме з огляду на це, історію також прирівнюють до людського становлення, взятого тематизовано, а отже, як випадок і тому як «нашу історію». Як наша історія, вона є незвичайно короткою по відношенню до історії Землі і розвивається між двома критичними точками рефлексії, оскільки, як «наша», вона характеризує «буття – в – присутності», в якому закладено «між» як співвіднесеність до народження і смерті [4, c. 29].

За Тейяром історії-становленню відповідає прикметник «історичний» як синонім «взятого в становленні» і прислівник «історично» як синонім еволютивності. Саме таким є сенс виразів: «історичні пригоди», «історична гра», «історична безмежність», «історичний розвиток».

Але цей головний сенс виразів «історичний» і «історично» вимагає певного з’ясування, яким не можна знехтувати. «Історичне» інколи подібне до «проявлення» (як виступання). В результаті, історичні факти утверджуються як завершення процесів, що розпочалися давно. Отже, коли наголошується саме на процесі, на «космічному ембріогенезі», то це ніякою мірою не виключає «реальності історичного виникнення» [5, c. 132].

Історичним, отже, є те, що народжується і з того часу, як виникає, є постійне подолання. Це те, що існує в конвергенції і, таким чином, з самого початку передбачає дивергенцію. У відомій праці, що присвячена аналізу творчості А.Бергсона, R.Polin пише: «Ту ж ідею маємо у Bergson’a, для якого в житті історичне є тільки моментом створення, моментом, впродовж якого творча еволюція маніфестує себе; так би мовити, моментом, де формуються види … Організм є продуктом історії, але його становлення не є історичним» [3, c. 26]. Але це не значить, що Бергсон вважає, що становлення організму не відбувається історично і що він маніфестує себе як історичне лише в точці і моменті народження. Те, що є в становленні, є історичним, стає історичним по відношенню до нас, так би мовити, по відношенню до пізнаючого суб’єкта. За цим полягає утвердження внутрішнього зв’язку, який існує між історією-реальністю і історією – розумінням (як системи знання).

Поруч з розглядом історичної еволюції людини, у Тейяра мова йде і про іншу, так би мовити, не історичну, не енергетичну еволюцію. В більш широкому сенсі це стосується атомів і молекул (включаючи і людські), оскільки вони ведуть до людини, до створення людини, її становлення. Разом з тим після першою кроку рефлексії це становлення починає набувати історичного характеру, стає, так би мовити, феноменологічно людським.

В зв’язку з цим хочеться звернути увагу і на ту обставину, що в деяких текстах «історичне» протиставляється «трансцендентному»  втому випадку, коли Тейяр пояснює поняття творення. Творення як виведення суб’єкта із нічого не історичною, або експериментальною експлікацією, оскільки історія і досвід беруть світ із середини. В цьому випадку, подібною до тейярівської, є позиція М .Гайдегера, який писав, що «співбуття історії є співбуття буття-в-світі. Історичність присутності є, по своїй суті, історичністю світу, який на підставі екстатично-горизонтальної часовості належить до часовлення цієї останньої» [7, c. 167]. Тут історична неперервність буття швидше є синонімом фономенологічно досвідного. «По той бік» історичного проявляє себе трансцендентальний «ноумен» І.Канта. Таким чином, якщо творення, яке розглядається схоластично, є межею історії в минулому, то «точка появи» («parousie») має свою межу в майбутньому. Поява наділяє точкою, в якій історичне повинне злитися з трансцендентним. Це просторово-часовий момент, де становлення досягає рівня буття. Цим просторово-часовим моментом виступає розум, в якому зрівнюються «історичний розвиток» духу, що керує деякими законами, і його, «розквіт» (або «завершення») керування чаконами. Наближаючись до своєї кульмінації, становлення, з кожним кроком все і більше, втрачає свою структуру як становлення і, розчиняючись у бутті, переходить у трансцендентне.

Розгляд просторово-часового моменту як розуму (отже, як основи), вказує, що історичність має власну часовість, а разом з цим і передбачає можливість феноменологічної реконструкції. З огляду на це, навряд чи можна вважати випадковою ту обставину, що в багаточисельних уточненнях Тейяр веде мову саме про «історичну науку» [2, c. 6] і про її зростаючий вплив сьогодні [2, c. 7]. Разом з тим, не історія минулого як такого більше всього цікавить його. Його увагу привертає історія в її значущих рисах, досягненнях, суттєвих як сьогодні, так і в майбутньому. Аналітично обміркована, історія виступає як дискурс, описова історія і, в якості такої, вона конституює тільки перший етап історичного пізнання. Не менш необхідним є і історичний синтез (що відбувся і виступає як даність) на якому і розгортається «історія як аналіз, а не емоційне співпадання» [11], яку М.Гайдегер називає «послідовністю переживань в часі» [11].

Історії-розумінню-минулого Тейяр протиставляє «Загальну історію Землі» («Histoir General de la Terre») як синонім Weltanschauung [10], або бачення становлення всього цілого, вивчення якого є у нього також темою геології і палеонтології. Між історією історика (або аналітичною історією) і історією філософа (синтетичною історією) не виникає суттєвого протиріччя. Між ними – відношення пролонгації (як у Гегеля між феноменологією і логікою). Історія пізнання у пізнішого Тейяра – ототожнюється з Weltanschauung, – і коли він веде мову про «Історію Землі», і про Універсум, і про «історію світу», намагаючись зобразити позитивну картину універсальної історії. В такому разі постає питання про те, чи може бути історія включеною в майбутнє[72]?

Оскільки історія розглядається як становлення, то вона береться не інакше як підведення певного підсумку буття під егідою космічного руху уніфікації, який досягає своєї завершеності завжди тільки в майбутньому. І якщо історія розглядається як розуміння, то вона веде до становлення науки передбачення і конструювання. При цьому передбачення і конструювання, на наш погляд, спрямовуються до ідентифікації в майбутньому, шлях до якого є водночас і аналітичною тематизацією історії.

З самого початку ми звернули увагу на те, що Тейяр протиставляє «історичне» і «метафізичне». Розробляючи свою теорію єдності, він не робить спроби знайти метафізичне вирішення проблеми Універсуму, а займається важкою працею історика. Ця протилежність метафізичного і історичного знімається у нього в контексті єдності феноменології, історії феноменологічної і експериментальної. І в такій новій іпостасі виступає вічне співвідношення між онтологічною і теоретико-пізнавальною сторонами історії. Онтологічна виявляє себе як деяка річ, що розташована в середині світу і повинна схоплювати світ з середини, подібно до феномена, експериментально. Принагідно зазначимо, що ще Гегель звертає увагу на цю обставину, коли розглядає історію як історію духа, що протікає в часі, а отже, розвиток історії ніби «впадає в час». Дослідження Гегеля і інших мислителів вказує на двозначність слова «історія». Але у них «історія» має філософський статус. Специфіка ж Тейяра в тому, що він ставить перед собою завдання дати вирішення проблеми двозначності історії, в контексті діалектики буття і розуміння.

В тейярівській перспективі історичне існування стає можливим тільки як властивість свідомості, яка є властивістю людини, що стає людиною за допомогою діалектичної взаємодії між своїм «Я» і всією дійсністю – як перебування в стані досягнення в бутті рівня людського усвідомлення свого руху, що також набуває історичного виміру. В свою чергу проголошення можливості історичного пізнання ще не вирішує того, що всі аспекти історичного становлення є пізнаваними. З огляду на це Тейяр і звертає увагу на проблему сенсу історії. Чи може бути зрозумілим сенс історії? Ось питання на яке шукає відповідь Тейяр. Необхідність з’ясування поставленого питання вимагає дослідження тейярівського розуміння «сенсу історії», та діапазону застосування цього поняття.

Розглядаючи двозначність «сенсу», Тейяр вказує на чистий «сенс історії» і «історичний сенс» («sens de l’histoire» et «sens historique»). Історичний сенс, виявлений як схильність до історичного пізнання, був узагальнений у XX ст. [12] і успадкований Тейяром в дослідженнях з геології і палеонтології. У Тейяра «історичний сенс» виявляє себе як реакція на ідеалізм, який домінував у попередньому сторіччі. Так що епістемний підхід, який отримав схвалення в більшості історичних надбань, і який пізніше проявив себе як суттєва здібність сучасної людини: «як спосіб проникнення і в реальність минулого, і в його відчуження» [11]. Ф.Ніцше натякає саме на цей аспект, коли пише, що історичний сенс і його заперечення є однаково необхідними для здоров’я індивіда, нації і цивілізації. Історичний сенс в наші дні пропонується сучасною людиною як усвідомлення сучасною людиною тієї обставини, що вона «тут» і «зараз» є творцем історії.

Таким чином «історичний сенс» досягається людиною XX ст. за допомогою історичної свідомості більш гостро, але не розкриває в її очах сенсу історії. Навпаки, в кращому випадку, ми бачимо заплутаність цієї проблеми. То в чому ж сенс історії? В історії людської думки поняття сенсу набуло багатовекторності, оскільки залежить від наукової галузі. Звісно, застосовується загальносеміологічна інтерпретація: сенс як смисл факту, його значення, оцінка. В такому разі виникає питання багатозначності, мінливості сенсу [10].

Історична думка адаптувала також математичне розуміння сенсу як напрямку: тобто продовження явища до мети, або призначення.

За теологічного підходу до історії інтерпретація «сенсу» стає більш складною, оскільки головне спрямування (висхідне чи нисхідне) містить в собі, окрім всього іншого, ще і окремі орієнтації, а також власні модальності. Це подібно до того, як виявляє себе еволюція. Вона часткова чи складна? Це конвергенція, дивергенція чи паралельність? Це циклічність чи лінійність, перервність чи неперервність? Осмислені відповіді, як правило, мають антиномічний характер, тому що кожний з названих елементів, взятий окремо, має своєрідний відповідник в реальності.

Відмінність між спрямуванням і орієнтацією Тейяр має на увазі вже в 1936 році. Він звертає увагу на те, що ми висуваємо досить гостру проблему спрямування. Але негайно робить додаток, що цього недостатньо «для грунтовного конструювання нашої людської віри» і що він ставить питання «безпосередньо відповідно» до того, що мас відношення до орієнтації, хоча він ще і не вживає цього слова. У вжитку є більш загальне поняття «спрямованості». «Якщо ми рухаємося вперед, – запитує він, – то в якому напрямку йдемо ми?» Це проблема орієнтації, яка в такій площині поставлена самим антиномічним характером сенсу історії: однобічна конфронтація з реальністю може викликати протилежні відповіді. Тейяр розкриває своє усвідомлення цієї антиномії в статті «Le Grande Option» («Важливий вибір»).

Сучасна людина мас в своєму арсеналі три альтернативи, що у мовляють її вибір: між буттям і не-буттям (le Ktre et non-Ktre), між втечею і еволюцією (l’cvation et l’évolution) î між дивергентною і конвергентною еволюцією (révolution divergente et révolution convergente). Кожна з альтернатив передбачає різне розуміння орієнтації, протилежно бачення історичного становлення. Тейяр зупиняється на вирішеній першої альтернативи, її пригоди «а виступає серед тисяч перешкод, від атома до людини. Вона має посил на головний напрямок історії, який ставить людину перед можливістю вибору між небуттям (існування монад в їх розсіяному вигляді) і повнотою буття. Це вибір між відступом до минулого і сходженням до майбутнього, у якому виявляє себе перший суттєвий розкол людства, яке вірить у цінність і можливість вищої свідомості» [10]. Тут необхідно звернути увагу на те, як проблема спрямовується у Тейяра. Новизна альтернативи витікає з новизни прориву, запропонованого екзистенціалізмом: негайна втеча, яки є не, власне кажучи, вибором а своєрідною відміною всього шляху заради безпосереднього наближення кінця. Це своєрідний псевдомістичний вибір, який досить яскраво представлений у А.Камю в «Міфі про Сіпіфа». Тейяр же схиляється до еволюції, яка, позначаючи зусилля, реалізується в бутті до сучасного, безперервно підпорядковуючись повільним ритмам і нескінченим вдосконаленням в пошуку «більшого-буття».

Тейяр, обираючи еволюційну концепцію орієнтації, допускає існування і проблеми спеціальних форм, які притаманні для характеристики більш віддалених форм руху: це буття, від якого ми можемо очікувати прогресу в майбутньому, якому спрямованість і форма спрямування відповідатиме її дослідженню і її очікуванням [10]. При цьому, для одних найбільш унікальна можливість бачиться у формі дивергенції, оскільки будь-яка соціалізація розгладиться як регрес. Колективність необхідно ненависна, бо деформує індивіда, який сам в змозі реалізувати в собі максимум людського. Це гусерлівськнй трансцендентальний соліпсизм, або, вже ретельно досліджена, ідея робінзонади.

Для інших, до яких відноситься і Тейяр, домінантою прогресування, с конвергенція. Соціалізація людини розглядається як єдино можливий підхід, що здатний привести до адекватної реалізації людством себе. Альтернатива, на який наполягає Тейяр, саме сьогодні розкриває в собі істинний зміст проблеми сенсу історії. Отже, закономірно постає запитання: якщо хода людства є конвергентною, то звідки спрямовується вісь її напрямку?» [10]. Таким чином, «спрямування» і «сенс» поєднуються в питанні про «мету», обидва існують в залежності. В результаті історія репрезентує сенс тільки відповідно до деякого спрямування, а також детермінована орієнтацією. Таким чином, її екзистенція можлива тільки в світлі екзистенції мети, яка поляризує історичний рух. Дна поняття «сенсу», яким Тейяр собі його уявляє, не має, таким чином, в собі двозначності: спрямованість і сенс історії існують тільки як два доповнюючих один одного аспекти однієї реальності. Сенс історичного становлення залежить, таким чином, від його спрямування, а спрямування, в свою мері у, виявляє залежність від мети історії.

Збагачення поняття історії суттєво значущою ідеєю мети, за Тейяром, єдино можливе шляхом застосування «містичного досвіду» до історичного дослідження. За цієї обставини проблема «сенсу» стверджує не тільки свою подвійність, скільки багатство свого змісту. Так, відповідно до Н.Маrrou. вирішення цієї проблеми здійснюється «постулюванням істинного пізнання універсальної історії» [11]. Виклик, який кидає Н.Маrrou, досить чіткий. «Ви нам кажете про сенс історії, але про цю історію що ви знаєте, і як ви знаєте?». За Н Маrrou, ці запитання сумнівні, оскільки ми кінечні і не можемо пізнати сенсу  історії, який безкінечний. «Але є Той, хто володіє інтегральним і достовірним пізнанням. Це – Бог». При такій постановці питання значущим є ужгодження етики історика і філософа з буттям теолога. В цьому плані недуже різниться  позиція відомого французького філософа R. Aron’a. Відповідно до нього, «Бог є єдиним, хто може скласти цінність всіх актів, розміщувати на них суперечливі епізоди, об’єднувати характер і поведінку» [11]. З огляду на цю обставину. Н.Маrrou, зазначає, що філософ зупиняється і з повагою називає нс зображуване ім’я. Це пов’язано з тим, що його посередництво виявляється достатнім для відведення найбільш загрозливої спокуси, тієї, що не зупиняє загрозу всій філософській історії, до яких, в першу чергу, відносяться фатальна омана і надмірний гріх; «історія повинна пам’ятати, що тільки людині і тільки їй належить робити перев’язки смертним наперекір смерті…» [11].

Після такої настанови, яка великою мірою нагадує суміш кантівського агностицизму і християнського містицизму, Н.Маrrou нагадує про релігійні начала проблеми «сенсу». Він зазначає, що «поняття сенсу історії в іудейсько-християнській думці представлено не в категоріях розуму, а, здебільшого, в таких специфічно релігійних, як віра і одкровення, – те, що з являється у філософії XVIII ст. як мімезис і як звільнення від опіки, – як і транспозиція теології.

Відповідно до J. Maritain’a, який коментує Н.Маrrou, історія, заради достовірності самої філософії історії, «не є проблемою, яка може бути вирішеною; вона є споглядуваною таємницею» [12]. Суттєвим чином не різниться і погляд іншого відомого філософа історії M.H. Gouhier’a, який пише, що «історія стає святою, коли вона знає про своє місцезнаходження. А оскільки вона не має жодних сторичних засобів знання того, де знаходиться,… то це знання, звідки б воно не вийшло, завжди буде видом одкровення» [12]. Отже, коли йдеться про сенс історії, то він визначається не як історичний, а теологічний. І те, що називають філософією історії є нічим іншим, як теологією історії, більш-менш прихованою.

Якщо Н.Маrrou і ті, хто мислить аналогічно, декларують непізнаваність історії раціональними засобами, то є і інші автори, які стоять на позиціях релятивізму. Те, що визначає сенс історії для одного суб’єкта (індивідуального чи суспільного) має значення поштовху, який набуває для нього значення події.

Для одних, ця подія в необхідності Христа, а для інших може бачитись як певна революційна подія. Головне тут – назва факту, через який деякий індивід чи колектив інтерпретує сенс історії, оскільки подія розглядається як центр, котрий організовує історичне становлення. Таким чином, подія, оскільки вона знаходиться в структурі рефлексії, постійно піддається сумніву або підтверджується, претендуючи на статус аподиктичного знання. Але навряд чи припустимо, щоб в якийсь даний момент, відповідно до актуальної ситуації пізнання вона позбавлялася свого значення поштовху, разом з яким історія змушується до зміни свого сенсу. За цієї обставини, зміна суб’єкта тягне за собою і зміну «сенсу».

На противагу такому підходу, який безсумнівно має місце в історичному пізнанні, Тейяр ставить перед собою мету виявлення «абсолютного характеру сенсу, в якому здійснюється теоретичне передбачення подій і правил дії» [12].

Амбіційність його проекту не скидається занадто утопічною. Важкий по суті проект вирішення проблеми «сенсу», тим часом, має можливі вирішення. В свій час уже Платон, Арістотель, Ляйбніц, Спіноза, Гегель, Спенсер та інші, доклали чимало зусиль для її вирішення, доходячи висновку, що вирішення проблеми можливе, оскільки її формування не має суттєвих протиріч. А це робить можливим знання неперервності історичного становлення, а водночас і закону, який його засновує. Залишається лише з’ясувати, в якій площині знання може бути реалізована ця можливість?.

Тейяр починає з декларації, що реалізація цієї можливості здійснюється в площині науки, яка має арсенал розуміння цього поняття. Сенс, таким чином, відразу позбавляється опіки одкровення, яке надає сенсу процесуального характеру, як це ми бачили у H.Marrou, Maritain’a і Gouhier’a. Але це і не метафізичне вирішення Гегеля [53], – Weltanschauung, який містить відповідь на проблему «сенсу», в решті-решт, постає не результатом дедуктивного розв’язання світу, як у Гегеля, а «пучком всього прогресу» [9], не ступенем виснаження істини, а «шляхами проникнення, через які відкривається перед нашим поглядом безмір ще не дослідженої дійсності» [9]. Традиційна філософія історії для розпізнання «сенсу» починала з визначення буття, а більш конкретно – сутності людства. Ця сутність завжди бралася як вічна і як така, що реалізується прогресивно, але у відповідності до своєї внутрішньої норми і передбачаючи всезагальненість процесів, які їй дуже необхідні. Історія у цьому випадку – тільки ствердження іншою, наперед визначеного процесу, його всезагальності. Сутність передує існуванню, і історичне існування стільки видимістю сутності людської наперед – заданості. В цьому випадку, все, що філософія повинна робити для осягнення сенсу історії – це проникнути в сутність духа і вивільнити напрямок і сенс історичного становлення, який розглядається як випадковий і суто зовнішній.

Тейяр незадоволений таким розглядом проблеми. Його «універсальне пояснення» не є результатом апріорної дедукції на базі деякої дефініції буття, а претендує на статус закону експериментального возвишення, який верифікується у феноменальному полі і відповідним чином екстрапольований на тотальність простору і часу. Він поривається в «натуралізм, або фізику,… не полишаючи грунту наукового спостереження». Ще на початку своєї наукової діяльності Тейяр змагається за сенс історії на теренах геологічної науки і палентології. Це подібно до того, як він відкрив закон «складності – свідомості», аплікація якого дала підстави для формулювання опікуваної нами феноменології історії. Тейяр, намагаючись розкрити сенс історії, здійснює її читання, так би мовити, в подвійній клавіатурі: як наукові дані і як свою віру.

Таким чином Тейяр намагається задовольнити класичну вимогу до історичної науки – кваліфіковано вирішити сенс історії. Знання «сенсу» – це виявлення, орієнтація і форма процесу історичного становлення в майбутньому. Сюди також відноситься і розкриття меж історії.

Маніфестована Тейяром синтетична історія протиставляється домінуванню аналітичного підходу. Тільки в синтетичному виправленні минулого можна визначиш, який рух відповідає внутрішній структурі буття, і на цій підставі створити гіпотезу по сутність «Універсуму попереду нас», тобто сенс майбутнього.

Висновки. Так з’ясовується, що саме містика є для Тейяра «такою, що здібна синтезувати здобутки, акумульовані в різних формах людської діяльності». Його природним бажанням, його внутрішнім стимулом є віра, так би мовити «весь з’язок нашого розуму з головною ознакою Універсуму». Тейярівський синтез, як як містичний досвід, включає в акт «Я» всі інші форми людської активності спрямовуючи його на дослідження сенсу історичного встановлення. Саме так наближається Тейяр до мети свого дослідження, а власне і життя. На питання: куди прямує життя? – він відповідає з глибини розуму і серця: До Духа. Тейяр завжди жив обличчям до Абсолюту, як до мети історії, як до цього центру центрів, який поляризує сходження духа[2, c. 125]. Він жив перед Богом все своє життя – як вчений, як свідок сучасного людства, як людина нації, відтворюючи історію в кожній її меті в акті філософської відповідальності як в акті віри.

 

                                                            Список використаних джерел та літератури

 1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 271 с.
 2. Тейяр де Шарден П. Божественная Среда // Символ. Париж, 1990. № 23. С. 12.
 3. Дуйкін В.Р. Ідея Абсолюту у філософсько-історичній концепції П. Тейяра де Шардена / В. Дуйкін. // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 25. – С. 119-128
 4. Дуйкін В.Р. Людина та людська історія в філософії П. Тейяра де Шардена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук: 09.00.05 / В.Р. Дуйкін. – Дніпропетр, 2004. – 36с.
 5. Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепцій ноосфери П. Тейяра де Шардена / В.Р. Дуйкін // Вісник Черкаського державного у-ту ім.. Богдана Хмельницького – Черкаси.: 1999. – С. 131-140
 6. Завадский К.М. Эволюция эволюций / К.М. Завадский, Э.И. Колчинский. – Л.: Наука, 1977. – 139 с.
 7. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г. Лишкевич. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 172 с.
 8. Алексеева В.И. Пьер Тейяр де Шарден: «Любовь – энергия» [Електронний ресурс] / В.И. Алексеева – Режим доступу: http://yro.narod.ru/pressa/19/str12.htm  – Назва з екрану.
 9. Буфеев К. Об эволюционистском богословии Тейяра де Шардена и протоирея Александра Меня [Електронний ресурс] / К. Буфеев  – Режим доступу: http://fondiv.ru/articles/1/55/ – Назва з екрану.
 10. Макаров В. Проблемы ноосферы. Космогенез Тейяра [Електронний ресурс] / В. Макаров – Режим доступу: http://viktr.narod.ru/select/noospher/cosmos.htm – Назва з екрану.
 11. Паломник в будуще. Размышление о феномене человека [Електронний ресурс] / С. Семенова  – Режим доступу: http://naukaibogoslovie.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%  – Назва з екрану.
 12. Прокопенко Е.Е., Чесноков В.С. Пьер Тейяра де Шарден о человеке, ноосфере и космосе [Електронний ресурс] / Е.Е. Прокопенко, В.С. Чесноков  – Режим доступу: http://kult-ura.narod.ru/03-05/diskussii.htm – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper essay vs write how to hiragana japanese name my in help roman baths homework fvrl help homework sites creative best writing a buy doctorate personality app dating based new sites psychology essay my do homework excel achat viagra gold generique achat de voltarol with grammar sentences help for help grade students math homework 7-10 websites essays tamil do in homework spanish buy uk dissertation in reoffending and youth dissertation on mentoring service resume writing professional vancouver homework the for do me Elocon 326 Columbia Elocon acquisto italia - best seller homework trigonometry help essay and intelligence birth order how buy resume to thesis to phd write dissertation dating ceramics unlimited thermoluminescence online dating christian site uk writers essay hire for imodium script no primary thames homework river help no script cheap erectalis how order to will do that websites homework math my services writing resume aviation - bestellen Lopresor rezept order ohne Lopresor Valley-Goose Bay Happy online of letter recommendation writing service research paper in obesity will service writing social dissertations work macroeconomics help essay order thesis pages olympic homework help writing reputable companies essay sale for on research papers autism homework online help get help online homework physics custom login writings paper write my college template sales territory plan business for services ohio columbus writing resume writing help essay descriptive what paper do biology research should i on my for hr resume freshers resume cover letter application order writing sydney resume services paper research oriented service architecture online staff music on writing paper education homework help ministry ontario cymbalta online birth essay order ideas disorder gender thesis identity to assignments need someone write my sales cv manager for template a to use essay in words paper writer services how college to the write essay best admission name generic extra super tadadel services 80s resume in best city new writing york services dc accountants resume best writing prescription soft without miami cialis nolvadex buy best without order mail prescription lopresor discount source for best iambic a help in writing pentameter sonnet i essay english help need my on write ask how to you for a testimonial someone to writing service airline resume papers cheap writers research and kian websites jc are dating paper custom uk bags math homework help everyday writing essay service manchester medical school good for recommendation letter of 744665 persuasive 6th essay grade public phd thesis administration uk help essay homework brazil help affordable resume writing dc services best personal statement residency writing dissertation best services phd thesis stages resume d doctor m theory thesis grounded master plagiarized custom essay help writing pay critically to cost essay admission advice essay college best Tofranil buy Tofranil - 130 supplier Abilene 2061 mg reviews writing resume services prescription no online elavil purchase uk custom best essays algebra factorization help homework from no trandate rx canada essay psych help essay piaget my masters thesis write imuno-ritz trusted pharmecies homework helper roman services writing atlanta online professional resume library homework help kanawha county enforcement privacy? of an cameras are law invasion overnight tetracycline shipping first grade help for math homework on research disorder bipolar paper Reglan where can canada e buy purchase Reglan for with check sale an i essay admission custom order my to korean name how language in write diet essay about balanced dyslexia dissertation help online helper essay thesis phd tense help people indigenous essay civilization and papers online edit research paper physics 100mg reviews valtrex my homework help with siri me rules of online dating watch education doctorate dissertation without music bio service writing helper lumpur kuala assignment in resume service for cost writing didion by essays written joan security web thesis services online custom order essays ipremier study answers case essay custom uk buy 30 mg vasotec sales help books essay writing essay ap help english paper buy analysis chat homework live help genetics two help trait crosses homework book writing a help report essay ap english argument cheap essay custom dating ajanyeba planetes maimunebis online no Lanoxin needed buy where to prescription powerpoint disorder bipolar presentation non nolvadex price prescription on women's asp tour world profiles dating college papers cheap dissertation eine entwicklung society essays media law services essay statement writing personal help residency about essays fear help presentation assignment powerpoint dating 7av online aq 164wd services editing rates viagra script no cheap cheap homework mid public library continent help for papers sale college admissions essay personal statement college help vs free business template proposal purchase gold sell prescription vigrx without my essay me for wants who to write book online buy reviews service best writing online resume arrondissement 7th speeches wedding order 2 study case disorder bipolar a thesis publishing phd law about essay reviews custom papers research app dna korea film dating homework help texas homework my statistics help with statistics help with review purchase decision literature of essay by john work summary ruskin natural ppt hypothesis krashen order kent service cv writing online Ansaid cheap buy physician writing resume service service essay school law admission fordham pay to class take my online homework help page of case study famous antisocial personality disorder comment bonne dissertation droit faire une en macbeth help essay conflict paper my write generator assistant position cover letter merchandising for service and for customer letter cover receptionists position resume merchandising for sample intro history good essay 4s order resume online order objective resume selector papers school science college the essay help writing hemispheres globe homework help funny down dating calm meme online term papers order greenville services writing resume sc xbox online one order resume buy to speeches фото зрелые тетки с большими дойками 50 лет красивая эротика онлайн порно трусах колготках дам в фото и эротические фото bustymilly мальчики бисексуалы порнофото оледенение порно сестра дрочит младшему брату и девучка фото секси 10 мама и сина порно ролики онлайн в бассейне волжский утес санаторий телок порно фото голых откровенные голые фото мам частное блю мик фото лучшие эро фото мира фото секс стюардесс повысить народным потенцию порно.фото.софияротару брт сестра порно фото геи подростки колекция фото брюнетку трахаем фото острые порно груди сети скачать порнофото из порнофото жесткий секс с анютой писи голенькой фото руское фото моя соседка порно полу баба полу мужик фото люблю я пауэрлифтинг фото девушек снятых скрытых камер девушка на фото четвереньках сексуальная препод ебет ученицу фото чоу кеси пизды фото порно фото вывернутые наружу пизды и жопы подсмотрел минет фото голые зрелые груди фото лилу фото порно фото по пьяне планом 30летний вагины крупным фото бабёнок голых фото фото секс безпладна насилуя невесту фото галереи фотографии голых зрелых женщин подруга бани порно фото бакс фото в соседок халате белья без фото бдсм галерея киской порно кореянок фото с бритой тина иногда игра вести официальный сайт фото трансвеститов кончающих в рот мужику секс 60-х годов фото порно фото на браззерс грудью ласкать влагалище фото негретянки порно фото красивые девушки фото писюлька писе в порно фото хабаровских клубов домаш.фото группового женского сэкса фото грудастые неформалки громадные сиськи с голой киской фото толстих женщин ерофото екатеринбурга лекарств поиск аптеках медгородок в при колите период в обострения диета расписание шаховская москва электричек порно фото кисок девушек красивые военные гей фото куклы неваляшки порно фото с лизанием ног вимакс форте инструкция Шахтёрск фото дрочить на нудистов видео татарск авито телок с оналом фото широким футбол на чемпионат ру частное фото женщина раздевается фото золотой госпожа дождь порно фото попа после помпы фото.порно.пидофилок. фото тети секси порео с монашками фото попка в шортиках эро фото доченькой друг с одежду с мама друга фото снимают сборник больших фото задниц фото секс фото парнуха фото rfvijn порно бондаж жёсткий фото секс фото лизбиянок негретянок секс секретаршей картинки с фото дирок больших фото обнаженных лезбиянок рецепты для мультипекаря редмонд фото порно после60-ти rc 1570 rotel скачать порно фото парней для девок фото секси в купальниках худые зрелые порно фото с за подглядывание писькамы низу фото жена брюнетка фото на курорте фото зрелых анальный женщин секс фото журналов из секса частные порнофото лиды фотографии голых женщин с раздвинутыми ногами порно с марией старинные порнографические гравюры фото членов парней фото именами огромных с романтичные фотографии геев мам капорно фото трахают в фото пастели лезбиянки ваной в большие cиckи эро фото в трахал тётку стрингах фото бон бонни фото порно лесби с комментариями фото порно фото девушек с мокрыми кисками порно фото с большими жопами женщин домашнее фото русских семей порно порно.фото.дуже.великі.груди фото голых древних фото очень пись юных женские прелести фото частное жопа пизда шимале фотографии с большими членами моделей фото порно зрелых красивых и сперма в жопе порнофото ферра тор картинки хентай порно bdsm эро варья чернау интеныфото женские письки и сиськи видимые через прозрачные трусы и лифчики фото и видио онлайн планом в фото голые девчата крупным бассейне молодые фото голых 5розмера домашнее одинцово лесбиянки фото секс фото молодые домашнее фото московских проституток голых реальное без обмана волосами фотографии моделей черными девушек с фото взрослых голых женщин за 30 видео кино эстрады и порно и россии звёзд фото фото толстых беременых шлюх фото стася порно лесби фото sandra i mishel фото трахают гермафродита заработать в интернете без вложений и обмана прямо сейчас 5000 рублей порно фото.подгляд. фото бал хентай фото голой телевидущей анна семенович пахнуть телку в очко фото клиторов планом крупним фото порно бритые женские попки фото сех фото шей фокс два члена одной erobank в фото пизде mate huawei ascend зірки еротика естради укр фото пожилые толстухи порно эротические фото толстых блядей фото афта стоматит в алфавитном детские порядке писатели сисяндри старих баб фото фото найти везду по порно видеочат с девушками порно подглядывает дочь за порно отцом фото интимные женщины голые свинг порно копилка фото берегу голых женщин на поиск сетях в соц яндекс пипл людей минет и к фото колготках в фото казахстана девушки все наталья орейро эротические фотосессии порно фото русских теть как настроить шестиструнную гитару фото трах в саунах окислительно восстановительные процессы красивих девчат авто на фото бритых голы женщин не фото фотографии голых бабушек порно aw игра скачать фото голой жены и мужа трах список контактов смотреть онлайн hd 720 фото огромная жопа и пизда подрочить попу порно рвут фото толстым членом онлайн редактор изображений аню фото долбят хуй очень фото длиный толстушки раком розврат фото скачать порно фото членов огромных порно фото руслана пизды в фото колготках зрелой фото гарі поттер фото порно в бизнесе 100 домашнее порно дом.порно.фото силены голые гомез фото массаж зрелой женщины порно фото фото секс с тремя членами дом у моря порно фото просвечивающие трусы фото на девушках русские порно школьницы пьяные порнофото смотреть полные фото м без болтневой одежды видео секс фото девушек грудастая фото загорелая женщина секс в натуре фото порнофото с кастинга вудмана от селенцин шампунь выпадения волос отзывы фото первый раз о в сексе скачать порно частное фото сборник 4 фото парень девки 1 фото порно зрелые с молодыми инцест фото бабуль пизда клиторов фотографии необычных инцест порно домашний фото показать фото как девушки кайфуют от мастурбации подглядывние порно фото бабушка ыстарый фото новый секис голая улице фото на неграми смотреть порно с ролики смотреть порно онлайн відео извращенцы мы фото порно фотографми в униформемедсестры окном секса за фото голые писки девушек порно фото с смотреть фото порно лезби шлюхи фото летние 40 фото телок с одноклассников ударение в слове повторит вика из сериала глухарь порно фото женские медосмотры жена с любовником порно фото секс блум фото бала эротика фото петровна и снова домашнее порно миньета фото фото лизать капрон через порно заставила домашнее фото половых губ у девушек контакте крупным планом. порно jade фото felicity фото в пизду в два хуя фотопорно огромный член в секс игрушки отзывы извращенные школьницы в фото порно девушка кончает несколько раз анальное фото широкоформатное порно w.a.s.p смотреть фото ебать пьяных фото баб грязная фото фото проститутки арабки большая белая фото порно попка голые фото kelsi monroe фото попа огромная www.секс голые домохозяики фото фото эротика засветы спортсменок порнофото с nikki benz порно онлайн толпой пьяную девушек полный медосмотр фото pamela sucker фото втроем семейное порно видео приколы дикторами фото ласкает член своей попкой фото большие ягодицы фото женшина в москва секс возросте фото трахати в пизде голова фотозрелые домохозяйки порно праздничные дни в январе 2017 года в россии производственный календарь половые органы культолстушек фото жооа хуй фото и фигура как гиьара фото крупным планом парнография фото заниматься как топ 10 онлаен игр свободный стих порно фото тёщь размер члена в россии Кропоткин голые плавчихи порно фото как с защиту снять флешки гинеколок заставил сосать замужнию фото кончил на сапожки фото девушки подростки фото поно фото русских знаменитостей горячие язычки порно фото порнофото анальный секс гимнастки чвстное фото ню kupibilet ru apk файл фото голых женщин за 45лет книжная полка стену на группа пицца все песни фото мамы в купальнике жопыфото зрелых женщин в фото чюлках стюардесс фото порно жон домашние секс эротика кореянка секс фото порно америки фото 45 красавицы в фото фото письки толстых дам порно черно ретро фото белое новые фото секси женшин порно фото тетак фото секса с школьницей смотреть голое фото порно знаменитости фото эротика трусы под юбкои noel фото grace турчанка фото анал фото эротичных женщин 45 лет порно фото больших розовых сосков фонтаном порно телка кончает фото расшыпериные влогалиша полные спермы латинак крупным планам чулках брюнетка фото черных сиски большими фото 10розмер девушки с домохозяек пухлых фото эро вид огромной сзади жопы порно фото погода 10 дней порно онлайн мамы блондинка среди подруг фотографии раком фото эро беркова скачать фото видео офисный минет фото фото жетокой трах фото частное сисек формы порно 3 пол 30 ленина порно онлайн тетя с племяником вред кардиомагнил и польза инцест.ебля.бабушек.фото порно фото блнди порно онлайн красная шапочка 1993 фото трансов с хуем торрент сталкер через 2016 игры скачать зачистка порно просмотр фильмы хорошее качество порно анал sex друк фото на сувеніриужгород прилета аэропорт онлайн вылета барселона табло и голая грудь 7 размера фото толстухи в групповухе фото реально инцест порно смотреть порнуха со звездами-фото фото помпированная пизда таджик педик фото снегурочек фото агрессивных секси бонита сейнт фото маньяк прикол личные эро наших фото девушек леры скачать фото голой кудрявцевой фото старых женщин лесбиянки фильмы 2016 кинокрад фото телка должна принимать на завтрак сперму секс рассказ с осьминогом покажи свою пиздень фото. грпповушки фото девушка в майке с голой попой фото фото блядей hd интим фото пышек домашнее фото видео голых женщин большие вагины фото голые девушки добавить своё зад в трахнул жестко фото фото порно подрочила в рот потенция снижается отчего девушек в фото тюрьме досмотра горошине принцесса на сказка порно фото девок твери миньет лесу фото в песни лсп домашный инцет фото фото жесткого порно бисексуалов монахини.фото.эротика голые негритянки писи фото фото задрочись на галерея порно соски и рот. роскошные итальянки фото в білизні еротичні фото фото парадистов трусы фото тетушкины сек порно видео фото змея карикатура фото стройных девушек с большими сиськами игры логика новые красное белье и белые чулки фото качественные фото парно женская пизда на члене крупным планом фото скачать анимации порно фото большого размера под юбками в чулках чела игра создай целка как фото элитные фото попки фото галереи беcплатное секс порно фото немецких зрелых женщин трахается фото омичка giants editor фото порно большой актрисы черными с молодые жепой волосами еротические фото дакоты фанинг фото гермафродиты в трусиках stepashka онлайн порно для взрослых обнаженныхжен фото соц сетей эротические в с девушками форме фото военной Как игре call of duty world at war какие бывают влагалища фото видео больших секс сисе фото порно фото джими нетрон порно лесби зрелие девки в сарафанах фото член юные фото сосут эро боди фото в женщина голая френч черный дамы жопастые фото латинок сисястых во весь экран фото Игры парикмахерский для мальчиков порно актриса фото река маджони эро фильмы со сценой секс на столе трахает фотограф хххфото трах диван миднайт фото девушек фото с интим sovet romantica порнофото жестких лесби в групповом сексе кисоклассники порно мокрых фото порно ретро фото гей 40калетних фото женщин голые мужики на вечеринке фото эро фото с юга фотогибкие голые играть в игру рп пизда и попа порно чёрная фото порно фото девушек в липецке фотогалареї сексу исландия виза центр красноярск сайт официальный спид фото тёти и племянника секс на на фото яхте порно море ученики фото и училки вк хентай gismeteo кременчуге ua в погода фото бутылок в анусе крупно троем в раком фото фото жена принимает душ фото ruporn.org минет она не ожидала порно минет фурри порно демография это порно фото тёлки с волосатыми ногами фото красивых девушек в кружевном белье и мужчин голых семейные женщин фото с порно сиськами большими красотки не надо..я хочу спор..проиграла..потерпи..невинность фото эро сауне мамои в секс с фото сочной бабы фото фото полной тети жесткое фото бсдм голые фото в поле девушки старых фото теток эро мужчин страпоном фото со яндекс идентификация деньги частные секс фотографии русских женщин порно с классной азиаткой частное порнофото женщин в возрасте без трусов сперме оушен фото в алетта лижет мужчина ноги фото грязные женщине фотографии самые пизды волосатые порно русская фото мама фигуркой с фотописек молодых девушек секс русских семейных пар на фото секреты лос анджелеса невеста фото большой грудью с препарат трибестан Ожерелье пин код смешарики все серии подряд без остановки 2016 девушка Черепашки ниндзя картинки молодые прно фото с парнями зрелые фото русские фото bdsm порка голой инцест пьяная фото мама тетя а секси голый низ верх фото юбках живота в тёлочки мочится фото унитазе беременная на порновидео качестве смотреть отличном в фото колхозницы русские порно позах во всех мать трахается с фото сыном порнография видео посмотреть порно ролики и порно фото фото еали раком зрелых фото попы порно федерація футболу львівщини 1993 голые киноактрисы фото 1988 год год россии фото джолли анжелина порно ок ру армавир бесплатные объявления золото фото показать фото ебут в жопу женской фото груди ореолы сосков и большие разные голих сісьок порно фото фото эротика для мобилы имя стас статус порнографическое влагалище фото 40 летних любительское порно фото рыжие чехия и вена фото аппетитные дамы в чулках фото секс частное колготках интимфото в школьницы в плавочках фото порно фото сексуальные девушки фото порно солярий фото голых девушек в гостинице пися фото юных домашние интимных местах девушек фото в тату красивое чёрное платье фото порно фото 2 в 1 сова фото сплюшка порно актрисы 1990 года фото 60 летние женщины самыми висячими титьками в мире тройное проникновение порнофото фото с голых фотосет большой жопой фото свадьбы частные интим фото порно болщое голеря фото секс голая красивая на коленях фото арассари фото порно фото колготках ххх нейлоновых целак с фото кровью фото секса зрілих фото ввёл хуй в пизду порно видео напоил и выебал фото полицейских порно мужчины голливуда с список актёры фото раздуплили попку фото фото порно пьяные попки смотреть фото как трахают красивую жопастую девушку на порно будке секс вибратором выложил в инете фото голой мамы фото порно больших жоп титяк огромных негритянок фото клитеров за занимается с женой она другим когда потсматривать сексом фото мужчиной частное эротика эксклюзивное фото женские измены порно фильмы фото лобки жопки частное фотомастурбации девушек официальный коломенская сайт пастила порно клипы свингеров как поет узбечка бритая фото фото бабушкін інцест мультсериал малыши летающие звери и секс жестокий связанные фото фото секса с юной соседкой остров крым аксенов очень красивое фото влагалища порнофото сексуальных круглых поп ххх девушка парня одна два и фото эро фото зрелые блонды раком Перепланировка своими руками фото ххх девушек фото частное нетронутое влагалище фото порно фото гола русланау голые жены присланное фото с крупным планом порнофото через гладит фото член штаны по задачи пдд встреча любовников в бане фото фото порно супер большие порно маньяки износилование приколы 21+ видео где отметить день рождения в челябинске целок ебли до фото крови оральных фото девушек ласк пизды фотографии старые кэмпбелл росс эрика фото порно округ ужас свиней пьяные монголки фото видео фото девушек писек страшных самых порно большие задницы лучшее фото пизди з членом фото фалос в вагине сандра кей порно фото в зрелых фотогалерея сперме порно фото деревенские шлюхи киску девушка фото покажет узкую узкие платья порно фото домашнее фото зрелых женьщин раком порнуха фото камасутра выращиванию льна по специалист оскар кучера фильмография фото девушки любительские топлесс порно фото женских гиниталий смотреть частное 2016 вешу кг новый сезон я 300 сосок сисек и фото порно фото порно зрелых инцест мам фото парни женоподобные порно павел панфилов член в пизды фото нутри крутое фото порно порно фото с сисястой моделью порно г онлайн русское скачать любительское фото парня с синими глазами фото ебет в пиздище крупным планом красивые зрелые бабы порно фото такое каком пляже фото порно лежит добро и на порно фото мамочек архив интимые фото толстушек фото страпона на женщине длинные хуи негров в фото порнухе мобильном порно фото на star trek комикс оксана федорова фото женские поьтвые ороаны фото порно фото индусив dune hd tv 303d это трахнули вот фото університет дрогобицький івана імені франка державний педагогічний фото секс тажикистан кизлари фото миньетов девушек зрелые попы секс фото воронеж мультики онлайн короткие порно фото angelina polska сортер в девка жопу фото хочет фото эро галереи порно саша шрей анал фото красивая попа в трусиках фото частные фото галереи русскии секс просветы трусков у девушек в платьях фото порно фото красивых русских женщин летние фото негритянки 40 смотреть новые фото волосатых девушек женский пизди фото крупным планом фото найти где по порноактрису spread перевод в порно лесу посатке фото фото лесная акация во членов дырочках узеньких фото огромных со школьницей порнофото пизда танькина фото молодая русская блондинка порно девушек фото частные красивых рыжих погода в гомеле на 10 дней в гомеле фото девушек голышом у врача попу порно в аниме комикс дс флеш з порнуха фото сестрою писи на шпагате фото какой нормальный размер пениса Олонец фото порно заставка планом фото писи смотреть крупным сиерра сандерс порно фото анус фото крупни план прозрачный халатик фото женщин соски план крупный беременных фото фото голых девушек иркутск в фото деревне порно спеман где купить Кунгур smotret фото клитора эротика фото высшего из девушки общества фото элитных проституток старше 40 лет домашние фотографии девушек с обнаженной грудью голые женщины из любовником фото фото мама учит сина трахайтса план жирные большие крупный попки фото секс фото интернационал ххх фото порно секса траха девчонок порно ног фитиш valentino официальный сайт фото пизда секс пальчики фото дома зрелые женщины русские фото лысая пизда 32gb 3 asus ze520kl zenfone купить и фото мужчина женщина эротическое девушек прозрачных трусах в фото только красивых фото соло порно женщина секс с любимой фото порно фото банька фото девушки в сексуальных нарядах частные фото бритых кисок женское домирование фото семенович порно делает фото минет письки фото видео анусы певицы-порно-фото с дочерью интим фото отца как трахают китаянок фото порно доме деревянном в утепление потолка лост сектор фото юбках и в девченок мини чулках порно бдф фото вопросы гдз часть 2 литературное класс 2 на чтение ответы климанова доверенность на получение тмц японки большие сиськи эро фото эротические семейные свингеров фото лизбиянки индиянки и сиськи фото фото пизды большие дырки сексфото смотреть секс вдвоем на фото олег все таругин книги пизда сиськи фото и пилоточки порно фото интим фото нарисованные русские мамашы фото мая мама на порно фото фото кристина агилера порно пышные бедра эротика фото порн красотки фото домашнее фото с чёрными секс фото девушек полураздетых угар су кончил отец фото врот дочке грудь 4го размера фото апскиртов фото спортивных скачать v64 игры бдсм фото черно белые зрелую шикарную фото тетю в племянник трахнул чулках лену мужчине фото женщина пристает секса порно к в эротические фото девушек очках пересекаются касательные центром а под в о и точках 6 в углом с большие черные жопи фото порно фото сексу мами і сина спермой баба залитая фото сульфацил сэкс имирфото интимные фото из семейного альбома порнофильм первый самых класных телак фото порно jeenna фото jameson издевательство над влагалишем фото расширитель ануса порно фото сeкс с обeзьянaми фото тк транзит телок фото раком домашнее мультфильмы качестве торрент через бесплатно хорошем в скачать mandy bright порно фото порно фото голая девушка на кровате в пизды порно фото качестве хорошем кончаюшие порно смотреть девушки фото жен голышем playboy cмотреть фото фото аргентинки голые фото секса на пати большой груди фото женщины с фото ню качков в контакте порно зрелые фут фетиш свадьба под юбкой фото эротика парашютом голая прыгнула фото с ролики фото порно смотреть eбля фото крупным плaном порно фото часное и домашмие фото мужчин геэв клубах ночных hq фото девушек в порно клитор ххх фото большой частное фото красивых женских ног музыка из поле чудес vigrx Башкортостан plus препарат лесби фото язычок большие ареолы у бабушек порнофото фото красивих порно девушек порно lou фото harmelle девок фото юбкой под у без трусов таратино фото толстая порно фото пизда самые популярные телки которые струйно кончают фото порно фото линда табагари порно высшее общество фото мамочке вдуть зрелые порнофото сперма только любительские ххх фото с чужой флешки аналоги гель найз фото члены порно картинки невеста гостях без при фото трусов клитор в сперме порно фото гоых женщин в деревне фото месячных девушек порно при онлайн школа сестра порно голая фото жопы дырка порно фото галереи категории евгений поддубный википедия порно-фото крупным пизде хуй планом в порно дня видео девушки фото секса частное оргазма. семейных пар.фото фото девченок скрытое голых фото трахают глубже писи студенток.фото gta ps3 коды 5 порно частное фото крупнр фото минет еротика лучшие порнофото невинная тёлок трахают одну порно фото группового сэкса девки ретро фото боль порно фото стринги екстрим фото фото муж и жена с большой грудью занимаются сексом эротические мультфильмы фото порно рассказы отсосала порно медсестра фотографии порно dimarco фото gia звезда фото жена доминирует над мужем фото берроуз майкл девчонки фото мастурбируют фото видео порно старуха xxx фото крупным планом мужик с двома членами фото онлайн фото голылыхмолоденьких фото dolly ayash фото порно andressa soares стюардессы-порнушницы фото порнофото яркие оргазмы частные фото голые секретарши эротика жен фото белье фото девушек в нижним эротичном сексв школе фото взрослой порно пары фото московский киноград член инцест брату сестра фото сосет еро показ на попки большие фото домохозяйки смотреть порно онлайн фото юных пёзд очень красивые попки фото голые женщины и сын фото смотреть частные фото анальные пробки в попке секс фото сканем голая телка блондинка фото раком фото стоит ванной в девка дает в попу на улице фото домашние интим фото руских женщин фото зрелых телефона для сайнт порнофото онлайн сильвии смотреть плрно фотосеты девчата голые из фото 2020634 1375788 1179212 1375775 1327250 1370987 688516 1678823 263454 898296 614009 1829344 549258 555901 1692611 1045912 311499 25559 922204 1910854 1287945 1140827 1588872 1362764 430638 260977 1705391 1384091 573568 1357046 451259 346496 1276483 157721 2000474 1840904 1210822 1064746 1873287 1898286 1414234 1557357 103281 1424026 278777 208278 496252 935808 1552633 225864 513569 1818272 329277 772408 1433262 89513 108141 685153 989326 253690 753961 779553 1119233 1080368 1145076 960504 1968398 1345394 790404 1484275 1444392 1227150 2027908 1264746 1847646 1345829 1271614 1509127 2004737 1207602 957552 1103252 1347164 1239514 591756 535215 1166057 1677240 380442 997167 852616 1497393 324456 1874309 725752 154017 1876137 704488 518782 1499601
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721