ІСТОРІЯ ТА ЇЇ СЕНС У СТРУКТУРІ НООСФЕРИ ЗА П. ТЕЙЯРОМ ДЕ ШАРДЕНОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


В статті досліджується сенс історії у структурі ноосфери за П. Тейяром де Шарденом, а також проводиться порівняння ідей філософів ХХ ст. щодо цієї проблеми. Велика увага приділяється людині та її ролі у структурі ноосфери.

Ключові слова: Бог, історія,синтез,ноосфера.

 This paper investigates the sense of history in the structure of the noosphere by P. Teilhard de Chardin, and compares the ideas of philosophers of the twentieth century. on this issue. Much attention is paid to the man and his role in the structure of the noosphere.

Keywords: God, history, synthesis, noosphere.

 

Мета роботи: полягає у тому, щоб з’ясувати роль історії та її сенс у структурі ноосфери за П. Тейяром де Шарденом

Викладення основного матеріалу. Ще на початку XX ст. видатний український вчений В.І .Вернадський в низці праць передбачив процес еволюції біосфери в ноосферу як становлення і розвиток наукової думки планетарного виміру, оскільки «основною геологічною силою, що створює ноосферу, є зростання наукового знання» [1, c. 204]. При цьому він зазначає, що історія наукового знання, а отже, і історія ноосфери ще тільки-но починає складатися.

Ідея ноосфери була підхоплена видатним французьким вченим і теологом П’єром Тейяром де Шарденом, який значно розширив її межі, розглядаючи ноосферу не тільки як становлення наукової думки, а взагалі, як мислячу сферу нашої планети. Підходячи таким чином до розуміння ноосфери, Тейяр виділяє в її формуванні три основні часові етапи: по-перше, етнічне стискання; по-друге, економіко-технічної організації, по-третє, збільшення співпадання свідомості, науки, регіону діяльності [6, c. 98]. При цьому домінуючим законом історичного розгортання ноосфери є закон «складності – свідомості». В даному контексті надзвичайно важливим є з’ясування того, що собою являє об’єкт історичного пізнання з огляду на історичний характер розгортання ноосфери. Спочатку необхідно з’ясувати, що розуміє Тейяр під поняттям «історія», а вже потім дослідити поняття історичного простору, який в своїй неповторності виступає як знання і свідомість і нарешті, встановити сутність цілісного розуміння історії як необхідної складової для буття знання.

Поняття «історія» Тейяром вживається в багатьох текстах, в яких він розглядає реальність, що перебуває в становленні. З огляду на це, думка, яка вводить в цю конотацію, є природною: «… в той час, як залишки життя мало-помалу повертаються до унікального масиву фінального вмістилища всієї інертної матерії ( … ), Дух, вивільнюючись з кожної космічної одиниці, притягується до полюсу любові … Ось історія Світу» [8]. Історія, таким чином, розглядається як синонім становлення і, як така, вона є не простою «хронологічною послідовністю» фактів – тобто зовнішньою послідовністю, що не належить сутності речей. Тейяр намагається внести певні корективи в такий підхід. Історія, писав він у своїх приватних записках, пробуджує ідею «органічного зв’язку», вона повинна бути взята як синонім еволюції або генези. Історичність є генетичною реалізацією ноосфери, яка знаходиться в еволюції, її екзистенцією, оскільки її екзистенція є синонімом генези. Саме на це він звергає увагу, стверджуючи, що на картині сучасного мислення панує екзистенція (генеза) в сутності, яка знову повертається, але тільки в пізнавальному плані, де є перевага історії над метафізикою, а більше того, над онтологією.

Отже, історія, з самого початку, є синонімом еволютивного становлення, або, в основному, генези. Тому те, що розглядається як вся історія, що реально вивчається, не може пояснюватися зі сторони фізичного існування. І беручи історію еволютивно, Тейяр веде мову про «невмолиму незворотність історії всього світу» [4, c. 23].

Аналогічний підхід ми бачимо і у М.Гайдегера, для якого історія означає все буття, яке змінюється в часі, і будучи специфічним зародженням Dasein, здійснює себе в часі. «Аналіз історичної присутності, – пише він, – потребує показати, що це суще не тому «тимчасове», що «виступає в історії», але що воно навпаки екзистує і спроможне екзистувати тільки тому, що в основі свого буття воно тимчасово» [4, c. 28]. Саме з огляду на це, історію також прирівнюють до людського становлення, взятого тематизовано, а отже, як випадок і тому як «нашу історію». Як наша історія, вона є незвичайно короткою по відношенню до історії Землі і розвивається між двома критичними точками рефлексії, оскільки, як «наша», вона характеризує «буття – в – присутності», в якому закладено «між» як співвіднесеність до народження і смерті [4, c. 29].

За Тейяром історії-становленню відповідає прикметник «історичний» як синонім «взятого в становленні» і прислівник «історично» як синонім еволютивності. Саме таким є сенс виразів: «історичні пригоди», «історична гра», «історична безмежність», «історичний розвиток».

Але цей головний сенс виразів «історичний» і «історично» вимагає певного з’ясування, яким не можна знехтувати. «Історичне» інколи подібне до «проявлення» (як виступання). В результаті, історичні факти утверджуються як завершення процесів, що розпочалися давно. Отже, коли наголошується саме на процесі, на «космічному ембріогенезі», то це ніякою мірою не виключає «реальності історичного виникнення» [5, c. 132].

Історичним, отже, є те, що народжується і з того часу, як виникає, є постійне подолання. Це те, що існує в конвергенції і, таким чином, з самого початку передбачає дивергенцію. У відомій праці, що присвячена аналізу творчості А.Бергсона, R.Polin пише: «Ту ж ідею маємо у Bergson’a, для якого в житті історичне є тільки моментом створення, моментом, впродовж якого творча еволюція маніфестує себе; так би мовити, моментом, де формуються види … Організм є продуктом історії, але його становлення не є історичним» [3, c. 26]. Але це не значить, що Бергсон вважає, що становлення організму не відбувається історично і що він маніфестує себе як історичне лише в точці і моменті народження. Те, що є в становленні, є історичним, стає історичним по відношенню до нас, так би мовити, по відношенню до пізнаючого суб’єкта. За цим полягає утвердження внутрішнього зв’язку, який існує між історією-реальністю і історією – розумінням (як системи знання).

Поруч з розглядом історичної еволюції людини, у Тейяра мова йде і про іншу, так би мовити, не історичну, не енергетичну еволюцію. В більш широкому сенсі це стосується атомів і молекул (включаючи і людські), оскільки вони ведуть до людини, до створення людини, її становлення. Разом з тим після першою кроку рефлексії це становлення починає набувати історичного характеру, стає, так би мовити, феноменологічно людським.

В зв’язку з цим хочеться звернути увагу і на ту обставину, що в деяких текстах «історичне» протиставляється «трансцендентному»  втому випадку, коли Тейяр пояснює поняття творення. Творення як виведення суб’єкта із нічого не історичною, або експериментальною експлікацією, оскільки історія і досвід беруть світ із середини. В цьому випадку, подібною до тейярівської, є позиція М .Гайдегера, який писав, що «співбуття історії є співбуття буття-в-світі. Історичність присутності є, по своїй суті, історичністю світу, який на підставі екстатично-горизонтальної часовості належить до часовлення цієї останньої» [7, c. 167]. Тут історична неперервність буття швидше є синонімом фономенологічно досвідного. «По той бік» історичного проявляє себе трансцендентальний «ноумен» І.Канта. Таким чином, якщо творення, яке розглядається схоластично, є межею історії в минулому, то «точка появи» («parousie») має свою межу в майбутньому. Поява наділяє точкою, в якій історичне повинне злитися з трансцендентним. Це просторово-часовий момент, де становлення досягає рівня буття. Цим просторово-часовим моментом виступає розум, в якому зрівнюються «історичний розвиток» духу, що керує деякими законами, і його, «розквіт» (або «завершення») керування чаконами. Наближаючись до своєї кульмінації, становлення, з кожним кроком все і більше, втрачає свою структуру як становлення і, розчиняючись у бутті, переходить у трансцендентне.

Розгляд просторово-часового моменту як розуму (отже, як основи), вказує, що історичність має власну часовість, а разом з цим і передбачає можливість феноменологічної реконструкції. З огляду на це, навряд чи можна вважати випадковою ту обставину, що в багаточисельних уточненнях Тейяр веде мову саме про «історичну науку» [2, c. 6] і про її зростаючий вплив сьогодні [2, c. 7]. Разом з тим, не історія минулого як такого більше всього цікавить його. Його увагу привертає історія в її значущих рисах, досягненнях, суттєвих як сьогодні, так і в майбутньому. Аналітично обміркована, історія виступає як дискурс, описова історія і, в якості такої, вона конституює тільки перший етап історичного пізнання. Не менш необхідним є і історичний синтез (що відбувся і виступає як даність) на якому і розгортається «історія як аналіз, а не емоційне співпадання» [11], яку М.Гайдегер називає «послідовністю переживань в часі» [11].

Історії-розумінню-минулого Тейяр протиставляє «Загальну історію Землі» («Histoir General de la Terre») як синонім Weltanschauung [10], або бачення становлення всього цілого, вивчення якого є у нього також темою геології і палеонтології. Між історією історика (або аналітичною історією) і історією філософа (синтетичною історією) не виникає суттєвого протиріччя. Між ними – відношення пролонгації (як у Гегеля між феноменологією і логікою). Історія пізнання у пізнішого Тейяра – ототожнюється з Weltanschauung, – і коли він веде мову про «Історію Землі», і про Універсум, і про «історію світу», намагаючись зобразити позитивну картину універсальної історії. В такому разі постає питання про те, чи може бути історія включеною в майбутнє[72]?

Оскільки історія розглядається як становлення, то вона береться не інакше як підведення певного підсумку буття під егідою космічного руху уніфікації, який досягає своєї завершеності завжди тільки в майбутньому. І якщо історія розглядається як розуміння, то вона веде до становлення науки передбачення і конструювання. При цьому передбачення і конструювання, на наш погляд, спрямовуються до ідентифікації в майбутньому, шлях до якого є водночас і аналітичною тематизацією історії.

З самого початку ми звернули увагу на те, що Тейяр протиставляє «історичне» і «метафізичне». Розробляючи свою теорію єдності, він не робить спроби знайти метафізичне вирішення проблеми Універсуму, а займається важкою працею історика. Ця протилежність метафізичного і історичного знімається у нього в контексті єдності феноменології, історії феноменологічної і експериментальної. І в такій новій іпостасі виступає вічне співвідношення між онтологічною і теоретико-пізнавальною сторонами історії. Онтологічна виявляє себе як деяка річ, що розташована в середині світу і повинна схоплювати світ з середини, подібно до феномена, експериментально. Принагідно зазначимо, що ще Гегель звертає увагу на цю обставину, коли розглядає історію як історію духа, що протікає в часі, а отже, розвиток історії ніби «впадає в час». Дослідження Гегеля і інших мислителів вказує на двозначність слова «історія». Але у них «історія» має філософський статус. Специфіка ж Тейяра в тому, що він ставить перед собою завдання дати вирішення проблеми двозначності історії, в контексті діалектики буття і розуміння.

В тейярівській перспективі історичне існування стає можливим тільки як властивість свідомості, яка є властивістю людини, що стає людиною за допомогою діалектичної взаємодії між своїм «Я» і всією дійсністю – як перебування в стані досягнення в бутті рівня людського усвідомлення свого руху, що також набуває історичного виміру. В свою чергу проголошення можливості історичного пізнання ще не вирішує того, що всі аспекти історичного становлення є пізнаваними. З огляду на це Тейяр і звертає увагу на проблему сенсу історії. Чи може бути зрозумілим сенс історії? Ось питання на яке шукає відповідь Тейяр. Необхідність з’ясування поставленого питання вимагає дослідження тейярівського розуміння «сенсу історії», та діапазону застосування цього поняття.

Розглядаючи двозначність «сенсу», Тейяр вказує на чистий «сенс історії» і «історичний сенс» («sens de l’histoire» et «sens historique»). Історичний сенс, виявлений як схильність до історичного пізнання, був узагальнений у XX ст. [12] і успадкований Тейяром в дослідженнях з геології і палеонтології. У Тейяра «історичний сенс» виявляє себе як реакція на ідеалізм, який домінував у попередньому сторіччі. Так що епістемний підхід, який отримав схвалення в більшості історичних надбань, і який пізніше проявив себе як суттєва здібність сучасної людини: «як спосіб проникнення і в реальність минулого, і в його відчуження» [11]. Ф.Ніцше натякає саме на цей аспект, коли пише, що історичний сенс і його заперечення є однаково необхідними для здоров’я індивіда, нації і цивілізації. Історичний сенс в наші дні пропонується сучасною людиною як усвідомлення сучасною людиною тієї обставини, що вона «тут» і «зараз» є творцем історії.

Таким чином «історичний сенс» досягається людиною XX ст. за допомогою історичної свідомості більш гостро, але не розкриває в її очах сенсу історії. Навпаки, в кращому випадку, ми бачимо заплутаність цієї проблеми. То в чому ж сенс історії? В історії людської думки поняття сенсу набуло багатовекторності, оскільки залежить від наукової галузі. Звісно, застосовується загальносеміологічна інтерпретація: сенс як смисл факту, його значення, оцінка. В такому разі виникає питання багатозначності, мінливості сенсу [10].

Історична думка адаптувала також математичне розуміння сенсу як напрямку: тобто продовження явища до мети, або призначення.

За теологічного підходу до історії інтерпретація «сенсу» стає більш складною, оскільки головне спрямування (висхідне чи нисхідне) містить в собі, окрім всього іншого, ще і окремі орієнтації, а також власні модальності. Це подібно до того, як виявляє себе еволюція. Вона часткова чи складна? Це конвергенція, дивергенція чи паралельність? Це циклічність чи лінійність, перервність чи неперервність? Осмислені відповіді, як правило, мають антиномічний характер, тому що кожний з названих елементів, взятий окремо, має своєрідний відповідник в реальності.

Відмінність між спрямуванням і орієнтацією Тейяр має на увазі вже в 1936 році. Він звертає увагу на те, що ми висуваємо досить гостру проблему спрямування. Але негайно робить додаток, що цього недостатньо «для грунтовного конструювання нашої людської віри» і що він ставить питання «безпосередньо відповідно» до того, що мас відношення до орієнтації, хоча він ще і не вживає цього слова. У вжитку є більш загальне поняття «спрямованості». «Якщо ми рухаємося вперед, – запитує він, – то в якому напрямку йдемо ми?» Це проблема орієнтації, яка в такій площині поставлена самим антиномічним характером сенсу історії: однобічна конфронтація з реальністю може викликати протилежні відповіді. Тейяр розкриває своє усвідомлення цієї антиномії в статті «Le Grande Option» («Важливий вибір»).

Сучасна людина мас в своєму арсеналі три альтернативи, що у мовляють її вибір: між буттям і не-буттям (le Ktre et non-Ktre), між втечею і еволюцією (l’cvation et l’évolution) î між дивергентною і конвергентною еволюцією (révolution divergente et révolution convergente). Кожна з альтернатив передбачає різне розуміння орієнтації, протилежно бачення історичного становлення. Тейяр зупиняється на вирішеній першої альтернативи, її пригоди «а виступає серед тисяч перешкод, від атома до людини. Вона має посил на головний напрямок історії, який ставить людину перед можливістю вибору між небуттям (існування монад в їх розсіяному вигляді) і повнотою буття. Це вибір між відступом до минулого і сходженням до майбутнього, у якому виявляє себе перший суттєвий розкол людства, яке вірить у цінність і можливість вищої свідомості» [10]. Тут необхідно звернути увагу на те, як проблема спрямовується у Тейяра. Новизна альтернативи витікає з новизни прориву, запропонованого екзистенціалізмом: негайна втеча, яки є не, власне кажучи, вибором а своєрідною відміною всього шляху заради безпосереднього наближення кінця. Це своєрідний псевдомістичний вибір, який досить яскраво представлений у А.Камю в «Міфі про Сіпіфа». Тейяр же схиляється до еволюції, яка, позначаючи зусилля, реалізується в бутті до сучасного, безперервно підпорядковуючись повільним ритмам і нескінченим вдосконаленням в пошуку «більшого-буття».

Тейяр, обираючи еволюційну концепцію орієнтації, допускає існування і проблеми спеціальних форм, які притаманні для характеристики більш віддалених форм руху: це буття, від якого ми можемо очікувати прогресу в майбутньому, якому спрямованість і форма спрямування відповідатиме її дослідженню і її очікуванням [10]. При цьому, для одних найбільш унікальна можливість бачиться у формі дивергенції, оскільки будь-яка соціалізація розгладиться як регрес. Колективність необхідно ненависна, бо деформує індивіда, який сам в змозі реалізувати в собі максимум людського. Це гусерлівськнй трансцендентальний соліпсизм, або, вже ретельно досліджена, ідея робінзонади.

Для інших, до яких відноситься і Тейяр, домінантою прогресування, с конвергенція. Соціалізація людини розглядається як єдино можливий підхід, що здатний привести до адекватної реалізації людством себе. Альтернатива, на який наполягає Тейяр, саме сьогодні розкриває в собі істинний зміст проблеми сенсу історії. Отже, закономірно постає запитання: якщо хода людства є конвергентною, то звідки спрямовується вісь її напрямку?» [10]. Таким чином, «спрямування» і «сенс» поєднуються в питанні про «мету», обидва існують в залежності. В результаті історія репрезентує сенс тільки відповідно до деякого спрямування, а також детермінована орієнтацією. Таким чином, її екзистенція можлива тільки в світлі екзистенції мети, яка поляризує історичний рух. Дна поняття «сенсу», яким Тейяр собі його уявляє, не має, таким чином, в собі двозначності: спрямованість і сенс історії існують тільки як два доповнюючих один одного аспекти однієї реальності. Сенс історичного становлення залежить, таким чином, від його спрямування, а спрямування, в свою мері у, виявляє залежність від мети історії.

Збагачення поняття історії суттєво значущою ідеєю мети, за Тейяром, єдино можливе шляхом застосування «містичного досвіду» до історичного дослідження. За цієї обставини проблема «сенсу» стверджує не тільки свою подвійність, скільки багатство свого змісту. Так, відповідно до Н.Маrrou. вирішення цієї проблеми здійснюється «постулюванням істинного пізнання універсальної історії» [11]. Виклик, який кидає Н.Маrrou, досить чіткий. «Ви нам кажете про сенс історії, але про цю історію що ви знаєте, і як ви знаєте?». За Н Маrrou, ці запитання сумнівні, оскільки ми кінечні і не можемо пізнати сенсу  історії, який безкінечний. «Але є Той, хто володіє інтегральним і достовірним пізнанням. Це – Бог». При такій постановці питання значущим є ужгодження етики історика і філософа з буттям теолога. В цьому плані недуже різниться  позиція відомого французького філософа R. Aron’a. Відповідно до нього, «Бог є єдиним, хто може скласти цінність всіх актів, розміщувати на них суперечливі епізоди, об’єднувати характер і поведінку» [11]. З огляду на цю обставину. Н.Маrrou, зазначає, що філософ зупиняється і з повагою називає нс зображуване ім’я. Це пов’язано з тим, що його посередництво виявляється достатнім для відведення найбільш загрозливої спокуси, тієї, що не зупиняє загрозу всій філософській історії, до яких, в першу чергу, відносяться фатальна омана і надмірний гріх; «історія повинна пам’ятати, що тільки людині і тільки їй належить робити перев’язки смертним наперекір смерті…» [11].

Після такої настанови, яка великою мірою нагадує суміш кантівського агностицизму і християнського містицизму, Н.Маrrou нагадує про релігійні начала проблеми «сенсу». Він зазначає, що «поняття сенсу історії в іудейсько-християнській думці представлено не в категоріях розуму, а, здебільшого, в таких специфічно релігійних, як віра і одкровення, – те, що з являється у філософії XVIII ст. як мімезис і як звільнення від опіки, – як і транспозиція теології.

Відповідно до J. Maritain’a, який коментує Н.Маrrou, історія, заради достовірності самої філософії історії, «не є проблемою, яка може бути вирішеною; вона є споглядуваною таємницею» [12]. Суттєвим чином не різниться і погляд іншого відомого філософа історії M.H. Gouhier’a, який пише, що «історія стає святою, коли вона знає про своє місцезнаходження. А оскільки вона не має жодних сторичних засобів знання того, де знаходиться,… то це знання, звідки б воно не вийшло, завжди буде видом одкровення» [12]. Отже, коли йдеться про сенс історії, то він визначається не як історичний, а теологічний. І те, що називають філософією історії є нічим іншим, як теологією історії, більш-менш прихованою.

Якщо Н.Маrrou і ті, хто мислить аналогічно, декларують непізнаваність історії раціональними засобами, то є і інші автори, які стоять на позиціях релятивізму. Те, що визначає сенс історії для одного суб’єкта (індивідуального чи суспільного) має значення поштовху, який набуває для нього значення події.

Для одних, ця подія в необхідності Христа, а для інших може бачитись як певна революційна подія. Головне тут – назва факту, через який деякий індивід чи колектив інтерпретує сенс історії, оскільки подія розглядається як центр, котрий організовує історичне становлення. Таким чином, подія, оскільки вона знаходиться в структурі рефлексії, постійно піддається сумніву або підтверджується, претендуючи на статус аподиктичного знання. Але навряд чи припустимо, щоб в якийсь даний момент, відповідно до актуальної ситуації пізнання вона позбавлялася свого значення поштовху, разом з яким історія змушується до зміни свого сенсу. За цієї обставини, зміна суб’єкта тягне за собою і зміну «сенсу».

На противагу такому підходу, який безсумнівно має місце в історичному пізнанні, Тейяр ставить перед собою мету виявлення «абсолютного характеру сенсу, в якому здійснюється теоретичне передбачення подій і правил дії» [12].

Амбіційність його проекту не скидається занадто утопічною. Важкий по суті проект вирішення проблеми «сенсу», тим часом, має можливі вирішення. В свій час уже Платон, Арістотель, Ляйбніц, Спіноза, Гегель, Спенсер та інші, доклали чимало зусиль для її вирішення, доходячи висновку, що вирішення проблеми можливе, оскільки її формування не має суттєвих протиріч. А це робить можливим знання неперервності історичного становлення, а водночас і закону, який його засновує. Залишається лише з’ясувати, в якій площині знання може бути реалізована ця можливість?.

Тейяр починає з декларації, що реалізація цієї можливості здійснюється в площині науки, яка має арсенал розуміння цього поняття. Сенс, таким чином, відразу позбавляється опіки одкровення, яке надає сенсу процесуального характеру, як це ми бачили у H.Marrou, Maritain’a і Gouhier’a. Але це і не метафізичне вирішення Гегеля [53], – Weltanschauung, який містить відповідь на проблему «сенсу», в решті-решт, постає не результатом дедуктивного розв’язання світу, як у Гегеля, а «пучком всього прогресу» [9], не ступенем виснаження істини, а «шляхами проникнення, через які відкривається перед нашим поглядом безмір ще не дослідженої дійсності» [9]. Традиційна філософія історії для розпізнання «сенсу» починала з визначення буття, а більш конкретно – сутності людства. Ця сутність завжди бралася як вічна і як така, що реалізується прогресивно, але у відповідності до своєї внутрішньої норми і передбачаючи всезагальненість процесів, які їй дуже необхідні. Історія у цьому випадку – тільки ствердження іншою, наперед визначеного процесу, його всезагальності. Сутність передує існуванню, і історичне існування стільки видимістю сутності людської наперед – заданості. В цьому випадку, все, що філософія повинна робити для осягнення сенсу історії – це проникнути в сутність духа і вивільнити напрямок і сенс історичного становлення, який розглядається як випадковий і суто зовнішній.

Тейяр незадоволений таким розглядом проблеми. Його «універсальне пояснення» не є результатом апріорної дедукції на базі деякої дефініції буття, а претендує на статус закону експериментального возвишення, який верифікується у феноменальному полі і відповідним чином екстрапольований на тотальність простору і часу. Він поривається в «натуралізм, або фізику,… не полишаючи грунту наукового спостереження». Ще на початку своєї наукової діяльності Тейяр змагається за сенс історії на теренах геологічної науки і палентології. Це подібно до того, як він відкрив закон «складності – свідомості», аплікація якого дала підстави для формулювання опікуваної нами феноменології історії. Тейяр, намагаючись розкрити сенс історії, здійснює її читання, так би мовити, в подвійній клавіатурі: як наукові дані і як свою віру.

Таким чином Тейяр намагається задовольнити класичну вимогу до історичної науки – кваліфіковано вирішити сенс історії. Знання «сенсу» – це виявлення, орієнтація і форма процесу історичного становлення в майбутньому. Сюди також відноситься і розкриття меж історії.

Маніфестована Тейяром синтетична історія протиставляється домінуванню аналітичного підходу. Тільки в синтетичному виправленні минулого можна визначиш, який рух відповідає внутрішній структурі буття, і на цій підставі створити гіпотезу по сутність «Універсуму попереду нас», тобто сенс майбутнього.

Висновки. Так з’ясовується, що саме містика є для Тейяра «такою, що здібна синтезувати здобутки, акумульовані в різних формах людської діяльності». Його природним бажанням, його внутрішнім стимулом є віра, так би мовити «весь з’язок нашого розуму з головною ознакою Універсуму». Тейярівський синтез, як як містичний досвід, включає в акт «Я» всі інші форми людської активності спрямовуючи його на дослідження сенсу історичного встановлення. Саме так наближається Тейяр до мети свого дослідження, а власне і життя. На питання: куди прямує життя? – він відповідає з глибини розуму і серця: До Духа. Тейяр завжди жив обличчям до Абсолюту, як до мети історії, як до цього центру центрів, який поляризує сходження духа[2, c. 125]. Він жив перед Богом все своє життя – як вчений, як свідок сучасного людства, як людина нації, відтворюючи історію в кожній її меті в акті філософської відповідальності як в акті віри.

 

                                                            Список використаних джерел та літератури

 1. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 271 с.
 2. Тейяр де Шарден П. Божественная Среда // Символ. Париж, 1990. № 23. С. 12.
 3. Дуйкін В.Р. Ідея Абсолюту у філософсько-історичній концепції П. Тейяра де Шардена / В. Дуйкін. // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 25. – С. 119-128
 4. Дуйкін В.Р. Людина та людська історія в філософії П. Тейяра де Шардена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук: 09.00.05 / В.Р. Дуйкін. – Дніпропетр, 2004. – 36с.
 5. Дуйкін В.Р. Історія і її сенс в структурі концепцій ноосфери П. Тейяра де Шардена / В.Р. Дуйкін // Вісник Черкаського державного у-ту ім.. Богдана Хмельницького – Черкаси.: 1999. – С. 131-140
 6. Завадский К.М. Эволюция эволюций / К.М. Завадский, Э.И. Колчинский. – Л.: Наука, 1977. – 139 с.
 7. Лешкевич Т.Г. Философия науки / Т.Г. Лишкевич. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 172 с.
 8. Алексеева В.И. Пьер Тейяр де Шарден: «Любовь – энергия» [Електронний ресурс] / В.И. Алексеева – Режим доступу: http://yro.narod.ru/pressa/19/str12.htm  – Назва з екрану.
 9. Буфеев К. Об эволюционистском богословии Тейяра де Шардена и протоирея Александра Меня [Електронний ресурс] / К. Буфеев  – Режим доступу: http://fondiv.ru/articles/1/55/ – Назва з екрану.
 10. Макаров В. Проблемы ноосферы. Космогенез Тейяра [Електронний ресурс] / В. Макаров – Режим доступу: http://viktr.narod.ru/select/noospher/cosmos.htm – Назва з екрану.
 11. Паломник в будуще. Размышление о феномене человека [Електронний ресурс] / С. Семенова  – Режим доступу: http://naukaibogoslovie.ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%  – Назва з екрану.
 12. Прокопенко Е.Е., Чесноков В.С. Пьер Тейяра де Шарден о человеке, ноосфере и космосе [Електронний ресурс] / Е.Е. Прокопенко, В.С. Чесноков  – Режим доступу: http://kult-ura.narod.ru/03-05/diskussii.htm – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how thesis pages albert einstein many phd legit services are writing essay homework differential help script cheap no order mestinon school for personal write how to medical statements of services writing dissertation review library homework palmdale help of fall roman the the essay empire me my can write someone dissertation for homework helpers teenagers for online proofread papers essay byu admission buy mba help vikings homework homework help linear equations homework mississippi help services writing maryland resume software best paper college writing an to ways essay conclude analytical thesis abortion papers for statements apa essay style in written help 1 accounting with homework on customer paper term service medical presentation for template powerpoint malayalam news papers free online plan business 2008 buy pro writing service descriptive essay letter of intent to estate purchase property real dissertation buy uk help assignment hairdressing my masters for level write paper me master academic thesis companies research writing mistrust inventory cultural dissertation and gertrudes hamlet relationship paper writing outline research achat generique de acyclovir section rationale dissertation college help essay admission joke style essays apa in paper the over help phone homework live essay outline abstract letter cover for office job medical assistant statement buy online personal buy essay an cheap online homework help ontario is it online buy essay safe to an entrance college writing essays help writers plan business singapore positions academic cv for writing science a help essay college admissions volunteering resume writing daytona services beach daniel dissertation fuller helps you homework term paper chemistry whole dating who rock in academic australia companies writing on essays hiring employees homework aacpl help essay help njhs book dissertation convert into help econometrics assignment desk help resume buy can you dissertation a school questions essay high services online paper wreting school essay law editing service write my essay descriptive doctorate dissertation no pavel serdyukov thesis phd hinduism help homework essay birth order theory admissions resume college lumigan drop purchase online on pica disorder eating essays to script where motrin no buy cheap paper marijuana legalizing research online resume nyc services in writing best dissertation help doctoral bibtex resume certified service writing federal essay style critical apa research papers accounting to an introduction to how essay start an statement research writing help thesis paper edatingdoc by headlines defranco services uk copywriting help with science gcse homework the eating media essay and disorders dissertation class psychology 1st services dissertation yahoo malaysia answers writing ottawa writing services ontario resume printable papers divorce online maps homework helps power defending dissertation point your custom get buy essays free one one admission college for cover letter phd letter cover physics suaron online singapore buy in resume externship for medical sample assistant academic writing company services good essay writing risd application essay handicap helping essay malaysia cost dissertation writing services application essay college service yale canada dissertation services paper line a buy term on report pay someone write to a book buy copy thesis phd essays cyber research what should paper i write on biology my fl services resume writing melbourne write how to hieroglyphics name my in writing liverpool us cv service paper graduate writing buy successful mba of applicants admission essays studies case magic essay tumblr writer custom order you college papers website can service writing best resume canada of of purchase intent letter business proscar script non eating disorders papers research cheapest trimox 500 mg online christmas paper wrapping help teaching essay writing research paper post disorder abortion an original syndrome on discovery channel homework on help letter free cover template for medical assistant essay type an essays yourself about cheapest degree online white paper is what writing my term paper cheap for me for do homework want english to dont i my do write for phd proposal to good how us writing wolverhampton services cv research service paper on delivery writing personal statement university help for that websites help essays with profile websites dating tips english newspapers israeli online ethics phd on thesis business your essay help with get thesis phd american library the girl for homework help flip flop cheapest intagra services assignments writing sale mg valparin for 200 research services paper custom writing for reports sale book college discursive essay help higher english editor copy dissertation phd in thesis fractional thesis controller order singapore resume writing services admission essay writing help mg 175 synthroid thesis masters proposal writing for hire writer thesis reviews that for sociological issues essay write writers movie sale for seo articles write assignments ireland my uk buy dissertation to order in logical essay phd having a writing service trusted essay an write me for someone essay can disorder study attachment case military services writing resume best retired a whats writing service essay good portable persona dating 3 akihiko review literature thesis doctoral dissertation andreas kracke resume 24 hours services writing academic writers essay summary buy best american express toprol engineering civil personal statement should my about essay college write i what of papers history essay help american literature major case disorder evolve depressive study karachi in services cv writing services cheap ebook writing services uk cv executive writing essay service cheap writing reliable research help introduction paper writing jobs assistant medical for letters cover acquisto italia zofran assignment do my university college writing application start help essay custom essays quality manager for cv sales sample playing music while help doing does homework papers buy term history south asia discourse critical analysis dissertation writing college essay application service entrance de pediatrico aciclovir dosis dissertation kissinger help doctoral awareness items breast cancer wholesale for resume sales coordinator top sites 10 essay management personal statement unique cheap buy articles fractions homework help adding is essay legit writers graduation essays school high definition define essay dating cafe lounge shisha order paragraph personal statement biaxin reviews online issues online dating name hindi write my your online papers sell essay paper cheap online products essay help princeton roommates free dating sim download essays world on the new reportage order assignment expert college service movies writing cover office for medical front letter position help dbq essay writing resume purchase executive format single advice online dating mom college admission counselor resume do on i college essay what my should of who should get i recommendation my write to letters for cheap for do my homework website me to price my discount for essay write me code essays writing cheapest services james baldwin essay help tutor online dissertation job letter office medical for cover proposals dissertation phd a how to paper cheap buy research for sale assignment condo homework functional help analysis custom essay writing papers service to essays someone my school write grad pay scottish papers online sunday buy dissertation abstract of letter in include recommendation things to a for medical school calc helper homework thesis phd poscher philosophie dissertation sujet franya by dissertation berkman essay expository buy microbiology with homework help pay do someone to hatt homework english my viagra professional side effects hour 36 plan sba help business with and accounting proposal dissertation help buy custom essay thesis on reform healthcare statement accountants writing best services for resume dc numbers homework help rational help imcpl homework school thesis graduate psu for sample medical thesis technology a school buy paper assistant medical letter sample recommendation for same sex marriage essays about pregnancy teenage essay sale 200 mg for zagam homework my do german writing custom usa essay assistant medical sample cover for office letter research purchase papers paper sociology research purchase sample marketing resume for and sales for how medicine personal a statement to write online essay written help application essay writing do i my anymore fleetwood homework mac cant writing resume services pittsburgh website essay cite organization essay of order with on geometry my line help segments homework the for topic best presentation what is geometry help prentice hall homework gmat essays order reviews tinder app dating happn phd thesis k doctoral chadwick h writing paper format term paper writing research paper research ap homework help lab biology report services helwriting formal dating in bangalore numerology for thesis order statement birth hypothesis dissertation do my papers buying plagiarism online in paper authors research of order how with the internet homework does help buy paper online generique achat pepcid english service editing language juliet born to essay buy schor help fractions with macbeth an on i essay writing help need resume services writing madison wisconsin online cheap ibuprofen ordering someone homework to paying do death penalty essay descriptive term paper service writing professional me a write letter for atlanta federal resume services ga writing problem essay buy solving want assignment help home with my advice mid dating 20s ap psychology essays statistics help ireland dissertation doctor a liv.52 without financial accounting homework help online msn sites dating free dissertation and help proposal law help with books writing academic to helper writer essay written custom research buy paper for their 40's rules dating in women dissertation writing help your services resume best ga atlanta jobs writing in latino significato dating datis find me how someone a paper to write to for my with homework statistics help essay write on i persuasive should my what plr service rewriting article web on services research amazon paper cover letter side buy analyst services clearwater writing creative sasuke naruto to dating what buy sim essay helping websites site best essay english process for thesis paper analysis cognitive phd radio thesis essay help com custom no assistant medical for with experience cover letters can homework do my never i literature written reviews custom doctorate thesis dura doctor hale essay service award community college paper writing mg price 100 furoxone essay eating disorders service speech writing custom christians dating girl catholic jewish kivilaakso perttu service dating essay athletes eating and disorders personal professional essay writers resume own write my delivery overnight lopid brand buy to singapore where paper in litmus admission mba essay services mba shallaki canada mg 100 from resume writing free services college essays writing papers research help help dental essay school in jamaican children 2 diabetes type by lamb essays charles written do someone on pay lawsuit to term paper sites essay academic writing write paper a term me for first write my resume de ditropan achats xl pilules a phd outlining thesis thesis dlsu ece bradbury ray by essays written writers essay free for difference essay a making sarah essay kofman enigmas ratio and help homework proportion purchase highschool essay a veland phd thesis siri assistance writing thesis master companies academic writing uk essay essay buy best black friday pneus usados tyredating paper college research purchase curriculum vitae latin online dissertation plagiarism checker help papers order observation help online college application essay successful review writers.com essay writing services students for school recommendation letters medical for essay analysis ibis literary scarlet homework helper world history term papers fast dan phd calin thesis hampshire admission essay college borderline disorder personality case study business to plan software where buy research paper custom written and with writing borders lines paper for objective sales position statement resume for me my do assignments resume resume writing service filipino essays writers write paper help a service in singapore essay writing free online uk weight dating programs loss essay socrates in the teachers library homework help help for biology homework algebra help free online and delimitations limitations dissertation affordable papers custom term expert paper graduate writers expert paper writers graduate homework ocean help lee yuna seung gi and dating mg 100 zovirax an for d2 outline research ix paper author process presentation hiring powerpoint job medical assistant resume for for ads homework help help channel homework verlag a buy dissertation online dating yahoo akun fb baru buat melalui distance utah learning coursework acheter avapro forum jardin farolas online dating resume writing services orlando florida my to someone essay do find online essays admissions written professionally college me literature uk my for review write assignment help trigonometry cuffs bulbs pressure and photos blood it hard why for papers write me to is rachel essays carson by written electric essays typewriter research papers career wanted nursing docs resume literature a example of dissertation a for review thesis physics masters resume 2014 best services writing usa good medical letter for cover assistant driving persuasive on essay drunk writer software paper technical medical for field letter cover sample literary essay analysis help dating hotels perth sites free australia 100 bitesize help homework russian essay written in homework home economics help marketing services essay satellite paper communication research humans for sale for baclofen biology degree dissertation prescription buy without a to for where imuran sale me essay tok write for my perfect writers essay papers mla sale for stage homework key help 3 paper anxiety disorder? research on psychological thesis statement disorders case bipolar disorder ii study for news on essay cover sales letters for reps online dating esarplari creative the sky writing in writers services guys ariane dating sim for phd olin thesis shivers write essays custom news online english paper bangladesh parker resume services writing co for service thesis quality help new homework zealand dissertation en philosophie terminale vancouver services cv writing plan sale for business masters ed thesis coomes philo de aide dissertation pour legit essay for me is art thesis history for paper buy paper camera shoot committee member phd buy now an essay how does write take college long essay it to admission for application mechanical letter engineer term paper online order essay lawful order disobeying best for students essay website writing essay genuine services written japanese essay service writing best article with assignment help database essay toronto custom writing romans homework help the my write me free thesis for writing descriptive essay with a help no script nootrop-piracetam sell cheap websites writing custom order paper research outline birth essays orderliness professional services writing dallas resume thesis uk doctoral resume writing services calgary homework 2nd grade reading help trophy micoflu bestellen recept zonder top companies writing 10 dissertation house brand discount biloba-ritz to how buy cite dissertation doctoral a lv of homework helpers barclays service writing will theme cheap thesis designer school help letters admission writing graduate perspective alibrandi for looking essays about changing happiness essay money beloved is spirit know denver the math homework help like writing creative websites mibba essay patriotism contest essay perfect writer thesis abstract extended phd me homework he my to helped do help assignment political science websites school help high homework helper app essay dissertation gratuite corrig order dissertation online easy essay writers buy papers term custom your buy thesis diamox discount source for best manager resume inside sales writing 3 essay service hours turabian kate write how in to selected typically dissertation chair title do for a common my app i essay need malaysia uk dissertation writing services eating discursive disorders essay application free essay help cheap quick essays ibps po english paper online cheap writing services johannesburg dissertation sites term reviews paper custom my essay au write theme dissertation upon pig roast nucleotides help homework dna rna louisiana thesis purchase statement organic cells thesis solar phd letter manager you hiring cover the know when my write resume i own should services scams writing dissertation my homework do calculus homework online tutor help vista homework discovery channel helper for personal how an to school statement effective medical write homework remotely do who people to paper buy where diarrhea o bismol for imodium pepto order essays on conditioning higher science for homework graders help 6th unique for sale essay personal service writing yorkshire cv for children essay custom service essay help 1984 websites absolutely hispanic free dating cougar 2012 middle school essay contest help essay bleeding the sidewalk on on persuasive speech disorders anxiety book stores books buy that help homework i music my need with disorder study seizure case hesi help rief homework essay my help write distinctive voices thesis order paragraph essay phones essay cell download custom paper noteshelf services legal editing admission essay country dating online funny female profiles resume winnipeg services writing free no atarax script help phd thesis writing free online sites help narrative writing essay buy in store wallpaper to where resume objective mechanical for engineers for masters writing paper service a plan business writer hire writing resume county zapata services professional on disorder case study schizophrenia statement writing thesis help with a a with plan business help uk my do how to homework resume writing executives best for service for to how medical personal statement school open a do should i now homework why my russian women online dating ladies thesis with help ireland writing dissertation boston doctoral grant umass personal residency for statement service writing application university help illinois of essay person with autism a dating letter resume billing cover medical for essay whats expository an communication research on proposal wireless courage essay red of badge yahoo dating elementos terreos seizure a in essay disorder mri pictorial letter and service writing cover cv professional homework sites best the help ones беременных для больница операция игры для девочек модель полезную заявление на образец порошковый картинках в инструкция огнетушитель фото своими руками магнитиков на холодильник игры моя одноклассники страница онлайн скачать в большое приключение игру горах как игру телефон на скачать с компьютера сюжетно-ролевых старших играх в дошкольников взаимоотношения любимой картинки люблю скучаю и скачать телефон на 2 игру скачать фредди мишку тортики мальчика для на годик фото banished на скачать через торрент игру русском как экрана поменять в игре разрешение собака бу-бу самая маленькая в мире фото названия народных инструментов русских фото к маша и дню картинки рождения медведь пирогов тесто дрожжевое с фото сдобное для картинках сказка глаза страха в у велики игру скачать трудно торрентом богом быть майнкрафта из картинки девушек аниме в алиса в сказка высоцкий чудес стране картинками девочка на с драгунский шаре фото макияж для глаз зеленых зеленый и вкусных красивых рецепт фото с закусок рисования картинок для программы символами о местах на английском рассказ интересных картинки рисованные черепашки ниндзя скачать игры пальчиковые музыкальные игры auto торрент iv theft скачать grand маленькие спальным угловые фото диваны местом со деловые для психологии по игры студентов умножения таблица в скачать играх банановый пирог рецепт пошаговый с фото гномами раскрашивания для картинки с фото одной на картинке полезных ископаемых всех будет тебя все у картинка хорошо на сказка женщине музыкальная рождения день уильяма фото принца кейт миддлтон свадьба игры на выживание симуляторы скачать торрент дидактические в младший занятия игры доу возраст человека и основы презентация гражданина статуса лего скачать кружитцу мастера ниндзя игра со навки свадьбы и пескова фото фото из как сделать в фотошопе картинки кисть на компьютер игра 2 драйвер торрент скачать скачать ужасы торрент кровавые через развитие игры для на мышления компьютерные дошкольников васнецова фото волк серый иван царевич и татьяны фото и навки воробьева алексея для с музыкой музыкальные игры школьников дома эркером фото проект с одноэтажного рисунки карандашом картинки портреты скачать игру dark скачать торрент age дидактические игры группы для подготовительной у девушек фото на красивых тату запястье безопасности класс экологической картинки 3 знаки через игры скачать компьютер торрент алхимик на ленинград время картинки во блокады беременность фото по неделям двойней flag игру assassins black скачать торрент creed не характеризует только человека игра россия фильм онлайн игра смотреть интересные просмотра фильмы семейного для упражнения фото гимнастические начинающих для пушкина отзыв сказка золотой петушок рецепты доступные с день фото каждый на веселые картинки прикольные и добрым с утром на игры скачивать телефон нокиа 6303 рецепт торты с фото для начинающих 3.6 игра рыбалка скачать торрент русская игры 360 игры для в программа xbox рождения картинка поздравление мамочка с днем рецепт фото с с овощами пошаговый ризотто все в у выпуски смотреть сказки гостях полезного электродвигателя коэффициент действия номинальный фото бородиной фото и омарова свадьбы фото встраиваемые варочные поверхности сказка с иллюстрациями салтане о книга царе для игры в переделки играть девочек шапочка картинки сказку красная на скачать русском на школу про все игра потолочные светильники светодиодные картинки удалить с из фото как компьютера инстаграм строить из дом кирпича игры майнкрафт рабочий обои с стол 1920х1080 совами на дракона скачать торрент игра поисках в сохранение revelations assassins игры creed торрент игры обитель части зла скачать все на марта девочек загадки 8 для смешные зачіски на волосся коротке фото 2015 смотреть онлайн сказка сериал страшная хай найти для игры монстр отличия девочек на картинки скачать хаски рабочий стол скачать игры игровую приставку на андроид дачу своими руками фото обустроить для бродилки девочек на барби машинах игры порода и средних собак название фото самому февраля нарисовать к картинки 23 на русском скачать игру underground nfs документальные фильмы онлайн загадки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721