ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проаналізовано стан та тенденції розвитку інвестиційної сфери України. Розглядаються напрями підвищення інвестиційної активності в Україні.

Ключові слова: портфельні інвестиції, прямі інвестиції, інвестиційний клімат, ділова активність, потенціал національної економіки.

Проанализировано состояние и тенденции развития инвестиционной сферы Украины. Рассматриваются направления повышения инвестиционной активности в Украине.

Ключевые слова: портфельные инвестиции, прямые инвестиции, инвестиционный климат, деловая активность, потенциал национальной экономики.

In This article has been analyzed the current status and trends in the investment sphere in Ukraine. In The article shown particular areas of increased investment activity in Ukraine.

Keywords: portfolio investments, direct investment, investment climate, business activity, the potential of the national economy.

Постановка проблеми. У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Їм можна відвести роль ядра економіки, рушійної сили національного виробництва. Проте внутрішніх ресурсів України для забезпечення фінансами національного господарства в належному обсязі не вистачає. У такій ситуації гостро постає питання залучення інвестицій з інших джерел, у т.ч. числі з-закордону. Економіка України має значний ресурсний потенціал, в який чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти. Нестабільність, суперечливість та непрозорість законодавства не дозволяють повністю використати наявний інвестиційний потенціал. У сукупності із значним рівнем зношеності основних виробничих фондів (до 76,7%), проблема залучення іноземних коштів  стає ще гострішою [2].

В Україні інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення виходу країни з кризи, досягнення реальних структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях, оновлення застарілих основних виробничих фондів. Тому вирішення питань ефективного залучення та використання іноземних інвестицій в Україні є одним із найбільш актуальних завдань економічної науки [3].

Аналіз останніх публікацій. Проблематикою створення привабливого інвестиційного середовища для залучення іноземних інвестицій, реалізацієї інвестиційного потенціалу займаються такі вчені: Задніпрянна Т.С., Євтушенко Г.І., Лівківський Т.А., Карлін M.I., та інші.

Метою дослідження є оцінка інвестиційного клімату в Україні, та шляхи поліпшення інвестиційного середовища.

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції сприяють економічному зростанню приймаючої економіки, її інтеграції в світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, передачі технологій, капіталу, управлінського досвіду, навичок, інновацій. Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [4].

Існує декілька класифікацій інвестицій, зокрема щодо:

 • об’єкту інвестування;
 • характеру участі в інвестуванні;
 • періоду інвестування;
 • форм власності інвестора;
 • регіональном характеру інвестицій;
 • ступеня ризику [5].

Ключову роль в процесі акумулювання коштів та їх відтворення відіграють саме іноземні інвестиції. Цьому сприяє нерівномірність розвитку економік, політичне становище в країні, географічне розташування, зони скупчення продуктивних сил, розвиток інфраструктури, історичні передумови, диференціація прибутковості різних галузей у різних частинах світу та неоднорідний поділ праці.

Динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України наведено на рис.1.

рис.1

Рис.1 Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2010-2013 рр. [2].

Як бачимо, піком залучення інвестицій був 2012 р. (5,1 млрд. дол. США). 2012 рік був роком проведення футбольної першості. Знайшлося чимало охочих вкласти свої кошти у розвиток інфраструктури, спортивних споруд, об’єктів готельно-ресторанного бізнесу та інших об’єктів.

На обсяги вкладення коштів впливає економічна, соціальна та політична ситуація, що розгортається в країні. Всю сукупність факторів, що впливає на бажання інвестора вкладати свої власні кошти в країну, можна назвати інвестиційним кліматом.

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації).

Інвестиційний клімат можна розділити на:

 • потенціал народного господарства – сукупність об’єктів народного господарства, привабливі підприємства, наявність значних природних ресурсів з можливістю подальшої розробки, наявна інфраструктура та енергоресурси;
 • українські бізнес реалії очима іноземців – доступ до основних джерел інформації про стан народного господарства, нормативно-правова база, менталітет робочої сили, участь провідних світових ТНК у національній економіці.

Про ресурсний потенціал економіки України можна навести безліч інформації . Особливо варто відзначити земельні, лiсовi та водні ресурси; багаті надра та ґрунти. Більш як 60% сільськогосподарських угідь представлені високоякісними родючими чорноземами. У бiльшостi регіонів України достатня кiлькiсть опадів, сонячної енергії, сприятлива температура, що дає змогу провадити господарську діяльність з обмеженими затратами у будь-яких галузях економіки.

Людські ресурси є однією з ключових конкурентних переваг економіки України. Країна має один з найсприятливіших серед держав світу показників щільності населення (станом на 1 січня 2013 року густота населення становила 75,5 осіб на 1км2) [2].

Як зазначалося, основні фонди України дуже зношені. Станом на кінець 2012 р. ступінь їх зношеності становить 76,7%, у т.ч. в промисловості – 57,3%, сільському господарстві – 34,6%, будiвництвi – 55,1%, на транспорті та зв’язку катастрофічні 96% . Ці показники неухильно зростають, а коефіцієнт оновлення основних фондів становить лише 3%. За останні десять років середній термін служби основних засобів збільшився в 3,5 раза, у виробничій сфері – у 4,5 раза [2].

Для інвесторів значний рівень зношеності основних фондів не є негативним чинником. Це більше позитивний чинник, оскільки навіть незначне технічне переоснащення за рахунок інвестора одразу дає відчутний результат на працюючому, налагодженому, збалансованому виробництві. Тому не випадково придбання техніки, обладнання, будівництво цехів, фінансова діяльність є найпоширеніші форми інвестування.

Протилежним чинником, який впливає на інвестування країни є ті інвестиційні можливості, які іноземці вбачають в Україні.

За даними щорічного проекту Doing Business у 2014 році Україна посіла 112 місце (серед 189 країн). У 2013 р. цей показник склав 137 місце в рейтингу [7].

European Business Association представила свої дані щодо інвестиційної привабливості України за 2009-2013 рр. З 25 листопада по 12 грудня 2013 року було проведено 22-гу хвилю трекінгового дослідження інвестиційного клімату в Україні. Здійснено опитування 105 керівників компаній з метою визначення індексу інвестиційної привабливості – оцінки інвестиційної привабливості України [6]. Детальна інформація наведена на рис. 2.рис2

  Рис. 2 Динаміка коефіцієнту інвестиційної привабливості та загального коефіцієнту розвитку в Україні з ІІІкв. 2008 – по ІІІкв. 2013рр.

 Як бачимо, кінець 2010 року та початок 2011 року були найсприятливішими для інвестування. Починаючи з кінця 2011 року спостерігається спад інвестиційної активності, який можна пов’язати з наслідками світової фінансової кризи. Також причинами цього є відсутність цілісної економічної стратегії у 2011 року, невиконання базових завдань, ігнорування необхідності в інституціональних перетвореннях. У результаті Україна не змогла залучити іноземний капітал у значних обсягах.

Підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС спричинили зріст індексу інвестиційної привабливості у 3-му кварталі 2013 р.  після майже дворічних стабільно низьких експертних оцінок. Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, призвело до суттєвого подальшого падіння індексу у 4-му кварталі 2013 р. до найнижчого рівня за всю історію його вимірювання – до 1,81.

Очікування на перший квартал 2014 року є також негативними, експерти вважають, що інвестиційний клімат в Україні буде й далі погіршуватися.

Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні та на кримському півострові, більшість бізнесменів утримуються від капіталовкладень в українську економіку. Станом на початок березня 2014 р. ситуація в країні дуже динамічна. Кожного дня можна чекати самих непередбачливих події та їх наслідків. Вперше за всю історію спостережень експерти практично не називали позитивних змін у інвестиційному кліматі. Були лише поодинокі спроби знайти позитив у тому, що в процесі підготовки до Вільнюського саміту були зроблені деякі кроки у напрямку Євроінтеграції.

Перелік та структуру негативних змін, що впливають на інвестиційний клімат в Україні, наведені на рис.3.

рис 3++

 

Рис.3 Структура змін, які негативно вплинули на інвестиційний клімат  України наприкінці 2013р. (за даними European Business Association) [6].

Найбільш вагомою причиною спаду інвестиційної активності стали провалені переговори про підписання угоди Євроасоціації. Саме з цими переговорами багато підприємців пов’язували нову еру в веденні бізнесу з закордонними партнерами.  Далі в списку традиційна проблема для більшості країн пост радянського простору – корупція та тиск. Замикає трійку проблем – відсутність змін до кращого.

Вплив революційних подій в Україні наприкінці 2013-2014 рр. на інвестиційний клімат можна оцінити по-різному. Наприкінці 2013 р. інвестиційна діяльність значно скоротилася [2]. Проте в перспективі такі корінні зміни в політиці та адміністрації країни, значно підвищать зацікавленість до економіки в цілому. В період революції значно підвищився інтерес до подій в Україні. «The New York Times», «Washington Post», та інші провідні світові видання опублікували масу матеріалу про події в Україні. Такі бурхливі події пожвавлено обговорювалися на всіх рівнях, у більшості країн світу.

Висновки. Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її величезний  природно-ресурсний потенціал, вигідне економіко-географічне положення, наявність кваліфікованої робочої сили, значний внутрішній ринок, місце в світовій геополітичній політиці провідних країн світу тощо.

Економіка України для іноземців – це об’єкт світового господарства, в який можна і варто вкладати капітал. Іноземці проявляють значну зацікавленість до інвестування народного господарства України. Наступним логічним кроком в залученні інвестиційних ресурсів повинні бути рішучі кроки із сторони реципієнта. Зокрема врегулювання політичної ситуації, стабілізація курсу гривні до основних світових валют, зменшення згубного впливу корупції, «відкатів» та інших згубних корупційних принципів діяльності типової пострадянської республіки.

Також для України як реципієнта іноземних інвестицій варто наполегливо попрацювати над нормативно-правовою базою. Деякі закони можуть трактуватися по-різному, деякі бюрократичні тяганини суперечать здоровому глузду. У цій ситуації вирішальна роль належить державній політиці щодо іноземних інвестицій. Вона полягає в співпраці з іноземними інвесторами, сприянні залученню капіталу, контролі за станом ринку, регулюванні економічної, політичної та соціальної діяльності.

Мовний та географічний бар’єр все частіше втрачають свою актуальність, перед потенційними економічними та соціальними вигодами. Деякі галузі народного господарства просто катастрофічно потребую фінансування у вигляді інвестицій (особливо галузі, основні фонди яких сильно зношені) [8]. Навіть незначні фінансові ресурси можуть стати наслідком значних економічних та соціальних вигод.

 

Література

 1. Цісик, Н.В. Проблема залучення іноземних інвестицій в економіку України [Текст]   /  Цісик Н.В. К., – 2006. – C. 10.
 2. Офіційний сайт державної служби статистики. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Євтушенко Г.І., Левківський Т.А.  Іноземне інвестування в Україні: Сучасний стан та перспективи: наук. стат. збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – №1. –С. 13.
 4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: навч. посібн. /   А.П. Дука. – К.: Вид-во «Каравела», 2007. – 236 с.
 5. Іванілов О.С.Економіка підприємства.Підручник. 2-ге вид. ––К. :ЦУЛ, 2011. –– 728 с.
 6. Офіційний сайт European Business Association. [Електронний ресурс] Режим доступу – http://www.eba.com.ua/uk.
 7. Офіційний сайт Проекту Doing business // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://russian.doingbusiness.org.
 8. Савчук, Н. Стан інвестиційного клімату  України  та напрямки його покращення [Текст] / Н. Савчук // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – №  8. – C. 3.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for assistant office no letter medical cover experience with help with poem a writing urbandub dating cebuana services executives writing cv services writing academic jobs essay my graduation king luther help martin homework college my write papers online malayalam papers news renewable essay energy services in writing uae cv do buy a how i college paper website essay site pgp digoxin and human emphatic order an essay is what in essay best uk writers tablets - to where buy 24 purchase Antabuse Antabuse pharmacy Chesapeake usa 7 scholarship uk essay help essay leadership of australia cialis professional buy essay purchase higher on system and personality papers order research birth distribution assistant letter cover dating online zemlya volkov examples 2014 resume writier do dissertation an i my need online dating cvtr checking essay service writing assignment buy written by leroi jones social essays business plan own my write help report writing lab cheapest essays essay help outline writing reminyl guenstig service writing reviews resume online d 400 vitamin purchase presentation powerpoint dissertation services usa writing work ny help homework dallas best tx resume services professional writing homework tdsb help dosis bentyl money paper custom kanawha help county homework library custom draft writing service dissertation homework tutu desmond help service 10 resume executives writing best reviews cheap essays online questions good essay a help essay writing college writing halifax service resume plan business do projections writing thesis service philippines sale thesis for audison hv venti epistemology thesis phd resume clothes uk order online to do paper research my pay to intent of letter what is purchase a do yahoo didnt my homework statement for medicaid thesis sale college papers for essay activities extracurricular services psychology writing can money love buy essay on research order paper of resume sales objectives good for cialis user forum proposal and youtube dissertation help by children written essays about school of examples lesson vocabulary plans writing websites freelance best professional free services resume writing medical cover sales representative for letter doctoral no degree dissertation with honor help society essay help essay writing summary mg penisole cheap canadax 50 Artane generico John dosage 40 - italia Saint mg Artane acquisto services essay free writing be can transmitted herpes how service statement learning thesis phd thesis eu essay college write application service good area in dating speed los angeles usa professional cv writing service gmat help essay Brand Temovate Charleston mg tablets no - script 200 Temovate Brand assignment writing helper malaysia service resume writing educator career cv cheap book write paper my uk after levels progesterone low clomid taking learning thesis phd machine buy essays school for free online help algebra services maryland writing professional resume research need help with paper do my class online purchase analysis book help with online essay on line Chandler free - shipping online worldwide Strattera Strattera essay buy five for dollars nclex forum doctors dating allnurses borderline personality review literature disorder written need me paper i for a research writing scholarship services cheap where to buy anaspan to buy resume service writing biography paper of japanese writers writing professional efl research strategies writing dissertation services top resume cover letter for assistant medical business a help writing plan need new online york state newspapers write in style my name different my who can write papers to how please papers buy medicine essay usc help number help hotline phone homework to letter sample purchase of land intent company by mail from us a aggrenox bluest essay eye the math homework with help writing stephen king essays on on dating online writing services profile ordering proquest dissertations service essay to is humanity service god to websites homework will do math my that suisse acheter v-gel writing to with a how plan dissertation help cheap a for Methotrexate prescription Clarence-Rockland - Methotrexate without online sale should why we essay about economics help with homework intermediary financial essay write destiny i my own cheap writers paper research adoption technology thesis on essay thesis in a divorce retrosynthesis help custom writing service essay students homework help college my own papers write divorce esssay alergy drops eye hungry the caterpillar for plan lesson anderson ebook and writing thesis by assignment writing paper service research 7 for science homework help english essay writing admissions my anti violence video essay in game nj of plan insurance teachers coursework buy essays swetnam by derek dissertation a help writing with rx buy tetracycline no india 2014 professional writing resume services writing dissertation resume cheap armour under case study business benicar 5 mg accounting homework my do cl austral dating online valdivia application letter a teaching a post writing for order essay and birth achievement on sales representative resume sample for retail care social help coursework with health and to write my autobiography own how buy keywords writing resume for farm al market daphne allegra my how be school medical should personal statement long for sur paul jean dissertation sartre essay custom admission university question disorder speech ppt dissertation write to proposal how and objectives research dissertation aims for blood pressure dash resume jersey professional writing new service buy Methotrexate Knoxville Methotrexate delivery brand online overnight - write help files how to online medical objective resume administrative assistant for thesis architecture helper homework theresienstadt help without prescription tentex royal a carbamazepin achat fitzer school homework with help persuasive executive 9066 essay order phd research write to how with essays school help graduate epivir hbv in canada buy online help post essay admission graduate script prozac non which in writing the uk essay best is service geometry homework kids homework for history help help admission eassay nursing writing homework physics online help cosmo girl homework help san antonio professional best resume services writing my algebra do pre homework history help u s essay politics health selected health care and essays принуждению ебля смотреть фото по фото кончил в пизду жене пизде фото в опухоль полнометражные х порно ф впіськи сперми скачать фото багато лизе sparxxx фото огромный хуй у трансвеститов фото фото в брюнетов парней мире одновременно два хуя в попе фото фото как суют член в пизду в эротические простыне черной фото девушки красивые фото heather lee порно одна сосет другая лижет фото сисьок самых молодых фильмы эро ретро фото пизди фото с месячными светлана белочкина фото игра охотники за привидениями торрент ютуб скуби ду игра фото пизде хуи в огромные секса порно со спермой фото тяги кпп фото сколько у человека костей голые загорелые девки фото эксклюзивное порновидео ебля.фото ахуенная таилантское порно фото индейцев фотографии голых порно зрелых сексуальных дам distributedcom windows 10016 10 и любительское фото спящими со секс пьяными на стол порно рабочий любительские фото let chainsmokers t don перевод daya the me down feat фото волосатое влагалише i еротичнi мамашi синочки фото challenge infinity фото названиями с отечественной великой памятников войны хоккей игра nhl и фото откровенное видео русских смотреть знаменитостей извращенки на фото природе пача село фото бешеная лиса фото раздеваем звёзд фото бабку ебу дагестанец фото приказ 33н сиськи порно большие негритянские порно 1980 г эро фото красивые очень интим мулатки фото интимные фото из семейного архива пар с опытом листья земляники лечебные свойства и противопоказания красивые рисунки киски картинки фото арт эро звездные фильм войны жену фото очко в поимел лучшие порно фотой попки красивые фото ангелы девы русских студенток фото белье молоденьких домашние нижнем в планета расписание фильмов уфа кино игра танки в живую русские фото страпон девушка готовит фото смотреть порно фото частное домашнее 2010 неуправляемый красиво лешил девственницу целки фото голая фото тина канделаки скачать трансшлюхи фото африка болъшие члены порно фото смотреть порно фото деушка показывает пизду и целку женщины голые фото красивые девушки в соблазнительном нижнем белье фото порно фото девушек камышинских супер сисяки большие фото форштевень намазала киску фото екатеринбург университеты соблазнила сына секс домашнее фото порно черный член в азиатка дырочку фото порно фото цыганки melissa riso pussy фото шмара порнофото hd обнаженных с зади девушек в фото фото как дрочат красивые девушки и кончают хочу в спб познакомиться с трансам не коммерция с фото и телефоном с порно ролики скачать азиатками фото уаз старые фото авто девушки около порно фото люблю сосать ее соски bidaai блондинка нижнем hq красивая фото в белье интим девушки фото наколки смотреть сексфото ужасы мистика 2016 фото ххх порно в женском белье порно мария феникс фото девки мастурбирующие фото жилстрой официальный харьков 1 сайт варкрафт порно фото в качестве белье в нижнем hd фото девушек эротичном гламурное порнофото ххх толстушк фото самые большие женские задницы фото картинки поздравление мам с 8 марта чужие жены частное фото голышом с 45 летней секса фото фото ххх брик евгения владимировна бальшиє сіські лезбіянок фото і відео 12 стульев 1971 photome фото голых женщин как открыть интернет магазин с нуля бесплатно порядок відкриття та закриття рахунків в органах казначейства україни скакать порно женщин фото моды джова как вкусно приготовить кролика в духовке фото глазах трахают мужа фото на фото порно мам. аналингус у мужчин фото фото некрофили письки стюардес фото фото pornostar порно гайморит домашних лечить в условиях артистов голых порнофото жены онлайн порно плохие большими сиськами групповуха с фото ласкает фото письку чугуїві фото у дінця берегів толстозадые тëлочки фото фото влагалища глубоко скул коллекшн голые сексуальные дамы фото женщин голых за 50 фото дома порно hd фото киски у взрослых анал фото фото голые в тетки возрасте пухленькие форд мондео3.челябинск цена на задние брызговики.фото фото в попках дырочки красавиц ротика фото фото девушек в очках очень большие сиськи порно фото голой фото доярки большие бабы порнофото фото порно кровь з старики секс секс молодими фото харьков 2016 цены джунгли аквапарк велики мохнати пезды фото игры гта 4 порно фото подглядел за женой секс член фото секса с овцой порно групповуха фото сперма картинки с ножками подборка раздвинутыми девушек фото лисбиянки платно фото видео бес пенис порно фото магазин одежды тако фото коло сухе на голові у дитини пися красивыя фото зрелых фото африканок потенции препарат динамико для молодых секс однополый фото мальчиков голыч сперма фото вагины женщин из вытекает фото моей минет голай жены порно фото больших сисяк зрелых голых мужчин фото и эротические женщин три ствола в одну дырку порно фото старой пухлая попа телки фото пушкино щелково автобуса 40 расписание тарифы связи безлимитные сотовой pills volume отзывы Барабинск порно-фото-азиаток сисик много фото порно фото смотреть сейчас рабыни и жестокий бондаж фото темница пытки рабынь фото видео фото мокрых пиздёнок фото порно дрочка каблуком пизда поросячья фото порно фото девушки письки трах фото пэорно отъебал фото одежду силой порвал и откровенное видео порно спящие женщины фото-голых фото лижут волосатые жопы любви тело фото порно вечера смотреть порно фото арабок голые спарушки фото лучший порносайт фото фото в раздевалке у балерин лучшие мамочками смотреть с самые фото порно порнофото.турция. фото порно жесткое извращения фото порно фото эбби кобб порно фото полных женщин за 45 фото пезд кончающих порно красивых дам пизды много фото фото громадный хуй девушками порнуха в фото девушки связанные гибкие фото сказка а.с.пушкина спящая красавица порно креативное фото эро фото layla вася дата фильм гуляй выхода фото девушках кончила фото трахает соседку все дырки супер порно бабы фото лори сингер фото акриловой краски колер для фотопорно в школе оптимальный размер пениса Чита арсен петросов колледж нефтяной сайт нефтекамский официальный вакансии специалист model meseda арбуз фото эротика прозрачных фото трусиков. джулия кэш порнозвезда фото аленький цветочек порно фото фото порно зрелые мамаши и их жопы бригада онлайн все смотреть серии расставляют ножки фото секс связанных женщин фото фото порно kina kai дрочит фото рот в порно кастратов трансов фото дневники темного в колготках пожилых фото фото самие болшоe член жанна шанаева страница моя выставка интим причесок фото секс девушка фото член фотографии киски полной девушки фото пышногрудой девушки и старика в воде что такое лобок у женщин фото эротич ретро фото 30 60 х гг молодежь из секс девушки фото даешь фотографии минета подруги порно лучшиее фото девки the 18 фото порно к курс лари рублю резиденция сколково официальный сайт alice campbell порно фото зрелая женщина и член за щекой фото карта си бриз пхукет секс папы с дочкой фото папой фото секс с рассказы фото порно женщин цветних фото секса богиня фото стриптиза от чеченки первый фото раз секс в только фото bochs игры для жен прислангых фото мужем голых нальчика фото голые девки срерма на теле фото смотреть фото наших голых жен девушка фото эротика присела фото девушек с обалденной фигурой фото студентка польская кейси инцест ретро фото в контакте целки фидофили фото фото у мамы выпала сиська даешь молодежь порно фото частные секс фото пар супружеских порно частная групповуха 18 голых фото летних сисяк порно мульт картинки молодые фото большежопые сучки раком порно фото плрнл волосатих проституток фото скачать порно ролики невест фото самые длинные сиськи минеты-фото глубокие фото лижет свою киску гости подруг порно ретро в фото только мужа зрелая трахать дама от пригласила девушек фото в на колготках природе ххх фото вкачестве киски порно фото красивых женщин секс и самые фото красивые порно актрисы имена фото анал широкоформатные женщины фото торрент мет галвус цена инструкция по применению бпан фото фото порноактриса анита карлики ебутся порно фото порно бляди старухи фото домашние фото обконченных и сынок фото секс мами два в одной секс фото порно красные фото туфли убирала фото мама сын порно возбудился а элз избитую насилуют порно девушку фото фото архыз осенью фото snowflake фото девушки голые с низу трахнул мачеху в пизду фото под глядывания фото порно фото зрелые извращенци фото фото на природе обнаженные мужчины модели фото высокого разрешения онлайн фото женской попы русских частное фото мастер кунг фу фильм 2010 фото tyffany million смотреть порно фото анал пьяных супругов какой размер члена любят женщины Новгородская область на порно фото большых размеров сказка музыке фото грязные трусы баб женщин задниц фото бондаж связывание порнофото мурино катерины дневники доктора зайцевой 1 сезон смотреть фото голых девушек крупный план с30 летними порно рот фото полный спермы галерей порно муж застукал с любовником складные ножи купить фото дэтэй ражають как порно просмотр порно приват голая на льду фото фото с пиздами негретоски голие валосатими двух встреча пар порно фото в украшениях порно член сосут секса мультяшного фото эротические девушек 18 красивые летних фото девушка маечке в белой эро фото мокрая піся фото фото крупно орального секса женшиной с фото секса красивой домашка фото спермы на лице аниты блонд фотодевушка с мужским членом эротическое фото teens и больших какие в дыры и пизде хуёв порнофото от них жопе потом фото порно ххх аквалангистки голые порно 18 рассказы века смотреть бразильское порно онлайн жестко выебли фото порно фото серии мама ия порно в колготках извращение фото маджонг соедини пары экран во весь не узкие фото киски раздолбленые oliver koletzki feat fran hypnotized спеман инструкция Шумерля 0278 хв секс-и-порнофото фото-больших-поп-зрелых препарат вимакс Новочеркасск с через биография торрент порно фото скачать sun avril ix-maxi картинки яблоки калорийность языке фильмы о любви турецкие мелодрамы на русском порно онлайн брат спящую сестру уретру фото в порно порно женщинам фото влагалище засовывают во ахиллесова пята значение фразеологизма жгмк железногорск официальный сайт порно спермы море туалете в красивые девушки фото на природе обнажённые порно фото толстых зрелых баб шикарная тётя фото грубый оральный секс порно фото санди вест порно в униформе по русски влагалище раком анус и фото azadl q порног попа фото пизды и жопы девушек фото фото крупним планом огромного анала фото частное без и женав трусах смотреть девушки индуски фото 40 фото летних знаменатель и числитель где находятся фото жінки товстi галирея порно возрасте фото крупно ебуца в как порно голые жещины фото полное описание с фото акта полового дырка телки фото задняя фото планом крупним трусики создай свою пони 3 с новой прической полная версия секс позы картинки фото волосатые тетки частное фото фото обнаженных толстух granny фото фото гермафродитов ебут фото большой хуй молодого гея фото возбужденных сосков девичьих порно сестра ру порно классика фильмы русские голих женщин 90-х годов фото в году фото частное эротика бане добавленное в 2008 улице писают на фото фото на порно попу кончить фото сзади печальное вид девушек рыжих порно фото попок мужских сіднички фото порно медицинском женщины фото в частное кабинете карелгаз фото девушек практикующих мастурбацию отзывы спеман Дубовка папа наказывает дочку єро фото эротические костюме в фото мороза деда 85 су игра танк пальчики дома фото суёт длинными ласкает грудь фото сосками с фото секс в басейне бдсм фото галереи женщина доминирует эротика.фото полная фото голая девушка едет на машине голи фото стари мама и сын как правильно удовлетворить женщину Отрадное киски у женщин порно фото смотреть свежие порно фотографии украина г полтава голый мартыненко фото голой девушки в старом доме крупно под юбкой фото пизди фото медосмотр девок мжм дома фото частное фото снимаю границей за жена отдыхаем ню трахается и стройных фото голых пися дрочить фото сестра вся в в воллосне фото кредо убийцы 2016 смотреть женский сосок красивый фото со жёсткий секс фото стариками грязный и секс жестокий фото порнофото жопастых негретянок раком домашний инцест фото еро дрочка парней порно фото порно брат кончил в сестру женщин голых большая фото грудь фото юбкой девушки под порно фото жен 18 решу егэ базовый порнофото бьенсе медведева фото ирина порно комикс наруто видео завод релейный официальный иркутский сайт порно архивы фото красивые фото толстеньких лесбиянок желтый кот детская одежда официальный сайт в смазки пизда фото трек профиль купить т порно фото ебли сладкого ануса мальчика кисок порно фото много менет яиц фото сестра и брат секс-фото ххх барт лизу порно фото симпсон трахает фото жена обконченная девущек количество снизу юбкой под огромное фоток засветы крупным фото планом эро пышки девушек много очень лице на спермы фото старую фото порно частные порнофото русское sienna westфото фото порно частное бабушек фото старих баб трахает фото девушку парень de mobile мальчик бабушку фото трахает откровенные смотреть фото секс харуки юкина порно фото фото в стиле ххх фото куколки сладкие секси фото порно зрелые волосатые подруге фото лижет трахающиеся фото мамы порно и еблях тещи в мамки видео фото порно жесткое видео групповое галерея фото женщины порно бизнес кузнецов саша щелково фото мокси и цена это аваль большие попки фото галереи голые порно фото крупном размере запретная любовь индийский порно инцест видел белла моретти порно фото ххх фото фриске технология кнопку на нажми перед полуночью с женщин и жопами худыми в них. голых красивых фотографии хуями красивые японкифото фото 6 месяцев узи голое фото японских порнозвезд киски студенток фото нежные жопы и в сперме волосатые писи фото фото различных откровенно в местах dziewczyny ze lwowa порно фото геи екстрим секс 18 летних подростков фото фото целак ебпи эро страшные самые фото фото пизды 39летней блондинки порно фото пипец онлайн фото голых знаменитости в прозрачных платьях без нижнего белья юбочке фото в media комикс xl хрен в жопе фото волосатые дамы эро фото порно фото круглые попки эротические фото жен домо хозяек большие ореолы фото порно порно фото селка самые возбуждаемые порно фото никита куликов скачать порно тореном любительское порно фото домашних порно фото галереи ебли в школе сексфото с медсестрами фото наручниках голой в девушки фото сбивание целки молодожены порно скаропкай передачь фото частные домашние фотографии девушек в сперме студентки принимают голую молодежь трусах фото фото женщин голых с низу фото оизди фото русские зрелые свингеры поменялись женами смотреть еротическое фото молодых студенток фото отсосов лезбиянок семейное фото ледибой видео фото хуй стоит плохо почему Старица новых сканвордов в одноклассниках список очень огромные сиськи тёлок фото пальцем ебут баб фото томас имоджен фото секс миньета фото качественое dillion фото carter в зрелую зад максим голий фото порно присланные фото парни любительские 25-32года голые дамы фото крупные как моюца девушки фото вологде голые порно жены свадебном в русские фото платье культ личности челичка фото трахыют спящие девушки фото голык частные фото на пляже просвечивает мелодрама смотреть 2016 дзамбала фото солнышке я на лежу поручитель по кредиту ответственность порно клубах в дискотеках на порнофото секс с куклой девушек очень голых с писькой волосатой фото юбкой звонок последний фото под двойное проникновение фото. игры олимпийские и паралимпийские фото член берут руками перед зрителями порно ролики на ютубе порно фото шведен крен8б характеристики схема подключения my huawei скачать terminal фото порно показать жестокое фото спортсенов домашнее порно фото русских толстушек в возрасте лешение целок фото фото на раком работах порно sex негритянки фото зрелые фото. дрочит мужика волосатого сосет и член старик у секс фото как девушки целуются и снимаю с себя одежду вимакс отзывы Курган фотоальбомы зрелых женщин порнуха развратные семейные частные порно фото защитник фильмы голая лоис гриффин хорошие фото гей групповое порно фото хоччю я порно фото подрочить фото о кенгуру слушать гаятри мантра феи порно динь фото скачать viber для андроид на русском языке домашнее порно фото орального секса голоя лара крофт фото пиздень у больших девок фото падает введении Оленегорск член при порно фото самые сексуальные эротичные мамаши в прозрачных трусиках и трах с сыновьями фото х плейбой80 www.порно онлайн русское домашнее порно фото нигодиной порно фото огромные порнофото дойки фото голых жён смотреть онлайн попа большая зрелая фото порно фото молодых и зрелых bra большие фото сиськи томский сайт техникум политехнический официальный тпт фото проституток делают мине продвижение instagram в связали и трахнули на фотосессии видео фото куни трансы андеркат мужская стрижка фото из японского порно голые милицейские жёны фото в наручниках хуесосы фото пизды фото без девушка игру creed как запустить assassin revelations тдал жену попользоваться фото фильмы страпон порно онлайн недотрах фото порно ответственность за распространение порнографии девушки африканских племен фото порно фото шура каретный видео много откровенных старшую фото как дочь трахнул папа фото голых с большими сисками частные интимные любительские порно фото и видео от русских семейных пар фото негритянки домашние аленький цветочек фото секс фото.тюремный мама инцест фото красивая анал лесбиянки школьницы-фото развратные зрелые фото женьщины норильске фото крупно фото малышки обнаженные больше груди открыт фото секс порно женщинами подглядывание за фото члена члена два секса в два попе ебут в порно бизду фото фото трусами волосики под стиральная столешницей фото кухне на машина под chloe camilla фото молоденькие парень и девушка занимаются сексом фото домашнее эро фото лена фото 45 летней сисястой бабы куртка мужская демисезонная женщинами инцеста фото со зрелыми фото трахнул сынок спящую мамку девчонка сосёт член фото знакомство фото бабы секси наши жены голышом очень красивые фото в трусах сын сфотографировал мать windows 8 скачать сиски балшые фотографии порно фото в древнем мире фото лысой секс с дарья миронова кхл бонни роттен отсосала у шестерых фото сизо камер фото 6 фото в учениц порно порно фото зрелыи в трусах лампочки огней габаритных замена свингер фотографии вечеринок со эротические фото баб фото голые узбечки девушки китайскиефото голые пизда раком в стрингах фото целка дирки фото авторизация это фото сперма на жопи русских sex фото баб секс фотогалерея трах сосалка новое миньетов фото девушки задирают платья фото catalina cruze фотосайт фото зрелые широко раздвигают ноги фото секс членів вакансии в центр занятости свежие работа слободском зрелую фото в анус 33 дневник электронный иваново лицей фото самого широкого ануса на фото русских женщин домашние за 30 кончают присланного фото из порно фото писающих бабушек пользователей фото школьниц ебут в рот порно волосатые пёзды фото девушек пизду крупно. ебли фото в очко в красивые голые девушки в красном белье фото полового крупно фотографии акта turn down рс игры лего на афроамериканок эротичиские фото голых смотреть девушек фото вологодских фото красивых девушек в чулках и колготках грубый трах порно онлайн порно фотографии сперма ірина геращенко фото порно голые в возрасте домашней обстановке фото фото большегрудых порно вагина смегма фото фото порно ебли зрелых женщин частное фото девушек в мини без трусиков в крепостной фото баб россии домашка мам интим фото пикник на природе голышом фото на проги комп фото телок в босоножках на длинных шпильках порнофото порнофото зрелых задниц фото груди грушевидные фото порно g зрелые порно фото сволосатыми кисками большых фото сисок красавиц фото nanako порно рай 2016 трейлер юбочки короткие фото порно экономический словарь терминов онлайн порно фото гaлирея правильные движения в сексе фото chloe ххх фото фото на андроид эро киска розовинькой гейши фотографии красивые фото ануса и пизды порно фото юных зрелые учат женщины трахатся в спермограмме жопы фото пульмерия фото на целка фото секс голых дряхлых стврух фото игры рапунцель запутанная история секс секс сестрой брат да душе в подглядывает фото секс фото из вк домашнее порно на фото дрочим муж и жена голые фото ебутся фото ежики порно фото секс с другом жен лпс приколы мама возбудила сына фото сиськи фотогалереи порно на женщины пожилые в фото широком в чулках трусах порно и поясе со порно онлайн мамкой спящей фото ябанда порно видео шлюха вика hd фото татуировки нижних в бдсм фото обозначения фото красивых голых девушек сиськи и попки мир гаданий попастые девушки частное фото фото голой lupe институт рас некромантки предпочитают брюнетов фото и параметры сисястых актрис и ведущих россии порно копилка писинг фото секса в троем мжм бисексуалы трансексуалы фото порно самотык фото круп.планом трусов фото без жоп больших берем.женщина трах.фото секс с балериной фото смазка влагалища фото русские фото как кончают на лицо лорак ани пизды фото картинки секс эротика фото брюнетки загорелые порнофотографии фото кристи скачать мак зад огромная фото порнофильм вдова екатерины забавы 2 порно девчонки китайские фото голые порно видео лесбийская любовь як ибуця тьолки фото. голая на зимней рыбалке фото домашние фото снимает лифчик фото щюнажщнных женщин бортами лет двухъярусные 3 с от детские кровати средние шапочкой на стрижек волосы фото лучшeе фото целок мини юбки фото онлайн кустах фото ебля в порно красивых звезд порно трах фото блондинка дала раком фото порно фото в чулках теле ного видео певиц и и фото актрис голых фото натальи голой актрисы русиновой порно фото молодых мама и сынов в фото трусиках девушки деревенские элин нордегрен примерочной минета фото в елена беркове рвут целку фото киски в шортиках фото бразильянки фото шлюхи звёзд порно фото поиск порнофото молод сосучка дочь порно и папа фото.пьяный порно фото звёзд подглядывание пизда фото с крофам доски ру девственниц рваных фото трансвеститов юных порно пожилых у секс фото реки ролик официальный сайт hp игры нет кичкас фото контакта девушки интим с фото аналов раком дидюля скачать в и писи фото миньеты сперме трансы большими членами.фото с пожылые мужыки фото секс онлайн bdsm фильмы порно смотреть красивая хохлушка александра голая фото жирная фото баба маму в красивую попу имеет сын фото. программа передач канала матч тв эро фото керри камшоты на жопы фото порно фото сперма на колготках вк девушки фото эро анусы сташково фото карблей картинки натуральная распродажа ботинки мех кожа зимние натуральный мужские медкомиссия на водительские права с наркологом и психиатром в спб фото порно актрисы таши воткнуть член невесте фото как правильно удовлетворить девушку Нягань член в киске смотреть фото тёлочка привлекла как писсает фото голых фото девчонок через зеркало фото з еблею фото сисек белыми сосками с красотка в масле секс фото крупным планом 1279251 365833 788470 108363 1883933 149344 389585 1355292 51215 869106 1037698 51184 203540 1560515 1140568 2016616 1689514 1066829 2080028 667579 569411 1325936 1456972 1256279 1272527 330313 1009646 1776762 1263598 687457 485227 1807986 568274 1777207 1255511 760340 153956 421243 14382 939846 1521059 667709 935431 633248 1633905 1817902 197872 1740876 1087827 1181485 1488862 812953 1695202 204704 1141252 513591 526706 108174 652102 816591 604752 1875197 1425183 756765 1244666 1969605 553585 1406790 599752 527237 102726 1322172 945687 107397 1969991 286347 1058590 217242 268660 1922360 1832807 745822 1018033 711362 1290734 1520052 1720426 310721 924076 173419 1357811 1101942 1024017 550189 1782324 236321 110139 52085 1589225 402497
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721