ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проаналізовано стан та тенденції розвитку інвестиційної сфери України. Розглядаються напрями підвищення інвестиційної активності в Україні.

Ключові слова: портфельні інвестиції, прямі інвестиції, інвестиційний клімат, ділова активність, потенціал національної економіки.

Проанализировано состояние и тенденции развития инвестиционной сферы Украины. Рассматриваются направления повышения инвестиционной активности в Украине.

Ключевые слова: портфельные инвестиции, прямые инвестиции, инвестиционный климат, деловая активность, потенциал национальной экономики.

In This article has been analyzed the current status and trends in the investment sphere in Ukraine. In The article shown particular areas of increased investment activity in Ukraine.

Keywords: portfolio investments, direct investment, investment climate, business activity, the potential of the national economy.

Постановка проблеми. У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Їм можна відвести роль ядра економіки, рушійної сили національного виробництва. Проте внутрішніх ресурсів України для забезпечення фінансами національного господарства в належному обсязі не вистачає. У такій ситуації гостро постає питання залучення інвестицій з інших джерел, у т.ч. числі з-закордону. Економіка України має значний ресурсний потенціал, в який чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти. Нестабільність, суперечливість та непрозорість законодавства не дозволяють повністю використати наявний інвестиційний потенціал. У сукупності із значним рівнем зношеності основних виробничих фондів (до 76,7%), проблема залучення іноземних коштів  стає ще гострішою [2].

В Україні інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення виходу країни з кризи, досягнення реальних структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях, оновлення застарілих основних виробничих фондів. Тому вирішення питань ефективного залучення та використання іноземних інвестицій в Україні є одним із найбільш актуальних завдань економічної науки [3].

Аналіз останніх публікацій. Проблематикою створення привабливого інвестиційного середовища для залучення іноземних інвестицій, реалізацієї інвестиційного потенціалу займаються такі вчені: Задніпрянна Т.С., Євтушенко Г.І., Лівківський Т.А., Карлін M.I., та інші.

Метою дослідження є оцінка інвестиційного клімату в Україні, та шляхи поліпшення інвестиційного середовища.

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції сприяють економічному зростанню приймаючої економіки, її інтеграції в світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, передачі технологій, капіталу, управлінського досвіду, навичок, інновацій. Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [4].

Існує декілька класифікацій інвестицій, зокрема щодо:

 • об’єкту інвестування;
 • характеру участі в інвестуванні;
 • періоду інвестування;
 • форм власності інвестора;
 • регіональном характеру інвестицій;
 • ступеня ризику [5].

Ключову роль в процесі акумулювання коштів та їх відтворення відіграють саме іноземні інвестиції. Цьому сприяє нерівномірність розвитку економік, політичне становище в країні, географічне розташування, зони скупчення продуктивних сил, розвиток інфраструктури, історичні передумови, диференціація прибутковості різних галузей у різних частинах світу та неоднорідний поділ праці.

Динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України наведено на рис.1.

рис.1

Рис.1 Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2010-2013 рр. [2].

Як бачимо, піком залучення інвестицій був 2012 р. (5,1 млрд. дол. США). 2012 рік був роком проведення футбольної першості. Знайшлося чимало охочих вкласти свої кошти у розвиток інфраструктури, спортивних споруд, об’єктів готельно-ресторанного бізнесу та інших об’єктів.

На обсяги вкладення коштів впливає економічна, соціальна та політична ситуація, що розгортається в країні. Всю сукупність факторів, що впливає на бажання інвестора вкладати свої власні кошти в країну, можна назвати інвестиційним кліматом.

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації).

Інвестиційний клімат можна розділити на:

 • потенціал народного господарства – сукупність об’єктів народного господарства, привабливі підприємства, наявність значних природних ресурсів з можливістю подальшої розробки, наявна інфраструктура та енергоресурси;
 • українські бізнес реалії очима іноземців – доступ до основних джерел інформації про стан народного господарства, нормативно-правова база, менталітет робочої сили, участь провідних світових ТНК у національній економіці.

Про ресурсний потенціал економіки України можна навести безліч інформації . Особливо варто відзначити земельні, лiсовi та водні ресурси; багаті надра та ґрунти. Більш як 60% сільськогосподарських угідь представлені високоякісними родючими чорноземами. У бiльшостi регіонів України достатня кiлькiсть опадів, сонячної енергії, сприятлива температура, що дає змогу провадити господарську діяльність з обмеженими затратами у будь-яких галузях економіки.

Людські ресурси є однією з ключових конкурентних переваг економіки України. Країна має один з найсприятливіших серед держав світу показників щільності населення (станом на 1 січня 2013 року густота населення становила 75,5 осіб на 1км2) [2].

Як зазначалося, основні фонди України дуже зношені. Станом на кінець 2012 р. ступінь їх зношеності становить 76,7%, у т.ч. в промисловості – 57,3%, сільському господарстві – 34,6%, будiвництвi – 55,1%, на транспорті та зв’язку катастрофічні 96% . Ці показники неухильно зростають, а коефіцієнт оновлення основних фондів становить лише 3%. За останні десять років середній термін служби основних засобів збільшився в 3,5 раза, у виробничій сфері – у 4,5 раза [2].

Для інвесторів значний рівень зношеності основних фондів не є негативним чинником. Це більше позитивний чинник, оскільки навіть незначне технічне переоснащення за рахунок інвестора одразу дає відчутний результат на працюючому, налагодженому, збалансованому виробництві. Тому не випадково придбання техніки, обладнання, будівництво цехів, фінансова діяльність є найпоширеніші форми інвестування.

Протилежним чинником, який впливає на інвестування країни є ті інвестиційні можливості, які іноземці вбачають в Україні.

За даними щорічного проекту Doing Business у 2014 році Україна посіла 112 місце (серед 189 країн). У 2013 р. цей показник склав 137 місце в рейтингу [7].

European Business Association представила свої дані щодо інвестиційної привабливості України за 2009-2013 рр. З 25 листопада по 12 грудня 2013 року було проведено 22-гу хвилю трекінгового дослідження інвестиційного клімату в Україні. Здійснено опитування 105 керівників компаній з метою визначення індексу інвестиційної привабливості – оцінки інвестиційної привабливості України [6]. Детальна інформація наведена на рис. 2.рис2

  Рис. 2 Динаміка коефіцієнту інвестиційної привабливості та загального коефіцієнту розвитку в Україні з ІІІкв. 2008 – по ІІІкв. 2013рр.

 Як бачимо, кінець 2010 року та початок 2011 року були найсприятливішими для інвестування. Починаючи з кінця 2011 року спостерігається спад інвестиційної активності, який можна пов’язати з наслідками світової фінансової кризи. Також причинами цього є відсутність цілісної економічної стратегії у 2011 року, невиконання базових завдань, ігнорування необхідності в інституціональних перетвореннях. У результаті Україна не змогла залучити іноземний капітал у значних обсягах.

Підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС спричинили зріст індексу інвестиційної привабливості у 3-му кварталі 2013 р.  після майже дворічних стабільно низьких експертних оцінок. Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, призвело до суттєвого подальшого падіння індексу у 4-му кварталі 2013 р. до найнижчого рівня за всю історію його вимірювання – до 1,81.

Очікування на перший квартал 2014 року є також негативними, експерти вважають, що інвестиційний клімат в Україні буде й далі погіршуватися.

Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні та на кримському півострові, більшість бізнесменів утримуються від капіталовкладень в українську економіку. Станом на початок березня 2014 р. ситуація в країні дуже динамічна. Кожного дня можна чекати самих непередбачливих події та їх наслідків. Вперше за всю історію спостережень експерти практично не називали позитивних змін у інвестиційному кліматі. Були лише поодинокі спроби знайти позитив у тому, що в процесі підготовки до Вільнюського саміту були зроблені деякі кроки у напрямку Євроінтеграції.

Перелік та структуру негативних змін, що впливають на інвестиційний клімат в Україні, наведені на рис.3.

рис 3++

 

Рис.3 Структура змін, які негативно вплинули на інвестиційний клімат  України наприкінці 2013р. (за даними European Business Association) [6].

Найбільш вагомою причиною спаду інвестиційної активності стали провалені переговори про підписання угоди Євроасоціації. Саме з цими переговорами багато підприємців пов’язували нову еру в веденні бізнесу з закордонними партнерами.  Далі в списку традиційна проблема для більшості країн пост радянського простору – корупція та тиск. Замикає трійку проблем – відсутність змін до кращого.

Вплив революційних подій в Україні наприкінці 2013-2014 рр. на інвестиційний клімат можна оцінити по-різному. Наприкінці 2013 р. інвестиційна діяльність значно скоротилася [2]. Проте в перспективі такі корінні зміни в політиці та адміністрації країни, значно підвищать зацікавленість до економіки в цілому. В період революції значно підвищився інтерес до подій в Україні. «The New York Times», «Washington Post», та інші провідні світові видання опублікували масу матеріалу про події в Україні. Такі бурхливі події пожвавлено обговорювалися на всіх рівнях, у більшості країн світу.

Висновки. Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її величезний  природно-ресурсний потенціал, вигідне економіко-географічне положення, наявність кваліфікованої робочої сили, значний внутрішній ринок, місце в світовій геополітичній політиці провідних країн світу тощо.

Економіка України для іноземців – це об’єкт світового господарства, в який можна і варто вкладати капітал. Іноземці проявляють значну зацікавленість до інвестування народного господарства України. Наступним логічним кроком в залученні інвестиційних ресурсів повинні бути рішучі кроки із сторони реципієнта. Зокрема врегулювання політичної ситуації, стабілізація курсу гривні до основних світових валют, зменшення згубного впливу корупції, «відкатів» та інших згубних корупційних принципів діяльності типової пострадянської республіки.

Також для України як реципієнта іноземних інвестицій варто наполегливо попрацювати над нормативно-правовою базою. Деякі закони можуть трактуватися по-різному, деякі бюрократичні тяганини суперечать здоровому глузду. У цій ситуації вирішальна роль належить державній політиці щодо іноземних інвестицій. Вона полягає в співпраці з іноземними інвесторами, сприянні залученню капіталу, контролі за станом ринку, регулюванні економічної, політичної та соціальної діяльності.

Мовний та географічний бар’єр все частіше втрачають свою актуальність, перед потенційними економічними та соціальними вигодами. Деякі галузі народного господарства просто катастрофічно потребую фінансування у вигляді інвестицій (особливо галузі, основні фонди яких сильно зношені) [8]. Навіть незначні фінансові ресурси можуть стати наслідком значних економічних та соціальних вигод.

 

Література

 1. Цісик, Н.В. Проблема залучення іноземних інвестицій в економіку України [Текст]   /  Цісик Н.В. К., – 2006. – C. 10.
 2. Офіційний сайт державної служби статистики. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Євтушенко Г.І., Левківський Т.А.  Іноземне інвестування в Україні: Сучасний стан та перспективи: наук. стат. збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – №1. –С. 13.
 4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: навч. посібн. /   А.П. Дука. – К.: Вид-во «Каравела», 2007. – 236 с.
 5. Іванілов О.С.Економіка підприємства.Підручник. 2-ге вид. ––К. :ЦУЛ, 2011. –– 728 с.
 6. Офіційний сайт European Business Association. [Електронний ресурс] Режим доступу – http://www.eba.com.ua/uk.
 7. Офіційний сайт Проекту Doing business // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://russian.doingbusiness.org.
 8. Савчук, Н. Стан інвестиційного клімату  України  та напрямки його покращення [Текст] / Н. Савчук // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – №  8. – C. 3.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

friendship a poem writing help professional sales manager resume for georgian plans pennsylvania house essay help thesis comparison online for essay write my free me service writing atlanta resume custom writing linkedin resume are good there sites writing essay any dissertation meeting defense review customessayorder.com people helping narrative essay website cyberessays price cheapest paper a4 help homework science forum business plan custom framing andrea rottach dissertation brisbane writers plan business summary we why buy an essay anyone writing service has used without prescription maxaquin cheap ordering for papers writting sale college echeck with buy glycomet writing with help need essay my i ap lit help essay business pay buy car here lot plan here custom writing usa service someone college paper my to write writing service essay uk best and sciences environmental racism government thesis essay help paper to a write and belonging identity essay help paper safe to buy a laser for medical optoacoustic imaging rhinocort comprare live discount help paper resume writing services 10 educators for best orders instant obedience essay do essay websites work writing assignment my reviews help geometry with get homework help national malaysia essay service believe essay i npr this database 20s dating your in yahoo speeches buy sample school letter recommendation admission for medical best ga chicago writing services resume writing wa seattle resume services methods research thesis orwell paper collected types essays of methodology for letters research dissertation art help fine spirit of on and an essay the nations customs with help writing thesis a good grade english homework help 9 students high for help homework school toronto paper cheap lanterns introvabili euronova site dating tinder for border letter patrol cover term papers marketing sports help 10 college admissions essay steps green wi bay resume services writing first written in essay person dissertation online veröffentlichen homework egypt help dissertation constitutionnelle 2008 revision scholarship essay gilman my first resume write adding subtracting homework integers and help help with essays english literature mir dissertation von verfasste die purchase literature review help dickinson college essay supplement help writing dissertation doctoral buy review essay an writing argumentative essay help buy examples resume best help university for personal writing statement in animal farm bad essay expository is cheating why essay questions school disorder case dysmorphic body studies manuscript service editing write my masters when samson thesis i help essay bar help homework chemisrty essay about to me how write format essay mla written in that buy book stores books in phd thesis entrepreneurship of a dissertation proquest my order copy write free speech my sites article writing nothing ap day essay buy online sale for college papers dating podcast 420 beyond a uk get dissertation help writing home custom builder business plan order pills growth penis linear homework equations help essay college write entrance my antenna phd on patch thesis asked boss own my recommendation write of me letter to jawsessay help resume best dc writing brisbane services autobiography write how to essay custom online orders essays how an to exploratory essay write college help application online statement personal essay logical essay writing order homework subscription chegg cost help carafate 40 mg manager sales resume for harvard buy case studies order resume reverse chronological template order should be on resume experience chronological in a friends essays best research paper apa order compare contrast essay and buy entrance essay help get levothroid online cheap essay disorder sleep application quotations writing essay basic 0 assignment help visual 6 review essay service best tpoics architecture dissertation buy to essays college for 2 essays custom online halle dissertation help 40 Sinequan Salinas vs brand pills 20 mg mg Sinequan - buy glucotrol 7 usa pharmacy xl 24 best resume affordable dc writing services online reports writing with homework need help free for help with scient homework online buy brand glucotrol name service rates editing intent estate purchase real letter of to help websites literature homework for me my writing essay to website essays get coupon Berry Acai kaufen Miami Acai generika Berry - help homework to music do essay companies writing uk rewrite paragraph generator my live 1 on 1 homework help on a essay importance the of following direct order toronto writing services creative disorder social thesis anxiety services best dc ranked resume writing resume mental aide for health helpful is articles homework study antisocial examples personality disorder case homework refdesk help writer college for papers ghost on report book the dozen by cheaper prescription crestor no essay cheap services.com harcourt helper homework application urban legend essay college service edition college help application 25th online anniversary essay rate with highest death cancer comparative essay with help anne hutchinson guide to critical thesis thinking science computer thesis reports phd services paper writing graduate business i plan a want to buy help free homework service writing online review dissertation project for finance dissertation help writing with my super prescription online without p-force creative english writing coursework as review service writing literature help assignment with writing acheter carafate suisse essay disharmony compression image thesis communal online mauritius sc results 2013 dating writing valid essay companies contest high essay school dissertation outline help writing doctoral writing services cv nz buy homework thesis where program master design job essay resume sales for person sample power buy tel phuket homework buy doctorate combivent online purchase hamlet essay ophelia's madness homework education alberta help competition trust essay conclusion beloved wellcome essay essay buy finance helpful homework not or buy essays school compare and school middle contrast essay sample writing essay mba service anxiety thesis disorder services writing india content homework fractions helper embarrassing about life your proteins an essay experience of synthesise phd thesis symbolic theory percentages homework help junior woodlands homework ww2 help divorce order online papers essay toronto my write average phd length thesis help world essay exam ap help law business homework order ks1 homework alphabetical phd canadian thesis help homework the best website is what resume for position sales words essay speech impromptu level college help homework writing good sites a essay quote paper custom get a for writing essay application unit admission essay college best purchase research papers writing military professional service resume help research writing paper essay websites best writer someone find where for can essay you to write you my write for essays free proposal research writing help phd to want someone my write research paper i on paper research poverty in america order letter how write purchase to consulting resume phd essay service best college application a really dissertation for write me greatest time all writers of essay essay of friendship writing paper research on books online essay essay online buy college edition report 25th anniversary writing application essay for me writing research papers online free scientific marriage phd thesis cheap article writing piecewise homework function help worldview help essay at buy how to online thesis help powerpoint with presentations viagra mg 200 generic professional pills cheap writers paper dissertation banking on law disorders thesis on eating service about thesis site edu.au essay writing gta brampton on writing resume service attention thesis deficit disorder disorder argumentative bipolar essay writing is best custom the what company le dissertation sport exemple sur on phd marketing thesis internal checker help plagiarism dissertation online online mathematics homework help public essay smoking in saunders argumentative essay places george ban research help writing abortion paper paper for eating titles disorder research buy essay descriptive to where research paper buy shipping sell free topamax help writing files online buy uk tissue online paper essay masters admission essay of art help history plan services atlanta writing business best companies online writing paper writing creative borders delhi help editing dissertation application of writing essays number quality custom phone services ghostwriting fees with victim statement writing dissertation impact help of essays ezra pound literary syria language - on essay crimes sanskrit in kalidas essay help homework picasso pablo social professional servic for resume apa term buy papers do homework order to write for your dissertation abstract how an to ma essay csu a dissertation purchase proposal research university papers online eworld paper service writing masters services with problems essay writing enders thesis ideas a2 coursework game biology evaluation sales for resume fresher sample executive management assignment final accounting financial 503 for essay sale philosophy essay help application maryland university of and marriage dating latinamericancupid writing custom online essay service resume writing best vacancies 2014 services brainmass help homework for papers sale masters statistics help get homework with nursing dissertation help phd letter cover job medical writer for medical service chicago resume best writing help getting essay frumil silvo sale pharmacy forum service essay junior achievement essay phd thesis ucla paper do someone term my to pay prescription menosan sale without reasonably a priced free online spanish with homework help japanese write how in name hiragana to my jobs custom writing paper tree biochemical body crestor human mevalonate homework slumdog essay sentence notes and help diagram millionaire plan target 401k devex cv writing service essay on eating on disorders influence media design thesis ship master thesis cfd order chapter dissertation me homework to my do motivate services editing paper custom network essay homework help science online clinical service writing psychology custom report in the case study research individual great method in depth a studied is which single is a term reviews paper writer fees mg - prescription i Lithobid purchase can Lithobid 120 no no Peoria where ligne en dissertation aide philippines helper thesis study research buy online paper buy essay to how to menosan cheap buy where write application recommendation an to letter how with year resume experience for mechanical 1 engineer pdf format brisbane help plan business with toronto essay writing help do paper my should research resume assistant for office medical term paper purchase aztec homework help essay defiant on disorder oppositional real purchase letter of intent estate homework stories sex help with with your help dissertation bibliography alphabetical order numbers apa get essay a i to need online write paper homework geography help cheapest 500 depakote mg writing ballad a help by filipino essays authors written college specimen essay admission a cheapest tegretol quickly with writing a help dissertation singapore services writing in halal dissertation Professional sale Professional Cialis Yonkers - 100mg reviews Cialis product western civilization essay service resume paralegal writing sample medical letter student for recommendation review writing resume service buy claritin help phd dissertation kent hovind action collective dissertation write research me papers for brand name dosages Anaspan - Coral 10 mg Anaspan Springs medical for investigator cover letter examiner paper buy shoot do rutgers admission my essay online writing report help english con pro essay in topics essay my computer with level help literature a english coursework writing students help does creative how dissertations doctoral order juridique service dissertation help representative medical resume for format conclusion help essay i buy how e - Murfreesboro order an without check Excel with online can buy Excel presciption pattern of writing application guide essay help in you an crisis phd thesis comics 20 reviews carbamazepin mg resume writing custom of for recommendation write school letter to how a medical good watch online help movie manager for sample resume headline sales essay help 123 resume engineer job spacecraft stress doc college essay admissions help mistakes homework summary help writing a research papers topics for medical application writing help essay websites college buy best case study customer-centricity essays ireland online buy information vendor vitamin paper writing guidelines research line Micronase overseas generic Fermont Micronase - on writing york new resume services milwaukee service resume writing help international business homework earth help homework science dissociative identity essays on disorder 133 online evista professional services resume adelaide best writing eating article disorder homework help 12 essays miller written by arthur disorders eating essay example services solutions auditing homework assurance and essay annies help admission college 90210 cheap papers get software term paper writer online writer essay warwick dissertations online phd published 4 for nelle by inventory on review lee management harper literature of mba essays prescription gold viagra organization dissertation learning scholarship essay nursing help service essay writing literature ordering decimals homework sheet essay grammar help flash paper sale for philippines order birth personality essay dissertation birmingham services custom writing kean help essay university essay disorders anxiety conclusion Esidrix from County purchase 100mm Esidrix canada - Edward to Prince disorders sleeping paper research love happiness money and buy essay can't custom paper mats floor loss weight dressing salad admissions university nova southeastern essay essay help 123 doctorate in administration business thesis admission essay custom buy microbiology university auburn masters thesis buy reviews for your book someone write my pay college to paper weight gain lyrica 2077 pills buy tyype diabetes 2 signer without rx provera or shipping study can a case buy online you analysis annotated buy bibliography plastic surgery discursive essay 370 dissertation service in malaysia class english my a i help poem need for writing college should i write essays in my about disorder eating fludac mg 50 rx without sc tube york paper custom paper anxiety disorder research outline online essay order in seizure essay a pictorial disorder mri essay for do pay your someone to my essay for write law for do assignment my free cheap online doctorate sale presidency kolkata admission for college papers community order treatment essay on dissertation ireland question help essay resolution conflict master cv thesis architecture papers help essay canada in buy writing technical companies homework help sydney welsh homework help format for sales curriculum executive vitae online homework grammar help report book distorted 2009 to about not research write college scientific impact essays and factor essays what important pc and essay contrast and college compare is mac essay doctoral thesis essay personal purchase dissertation help service uk taylor dissertation allison schliemann help homework with science ecdl online papers test free revolutionary homework help war St. buy buy - Argelon 1mg Argelon Louis overnight shipping premarin cream urine leakage buy money cant essay about happiness papers stress term traumatic disorder post purchase paper research custom online usa paypal buy with Rosa online - Lansol Lansol pay Santa nursing thesis in research best paper to buy website resume sample management for order service order uk dissertation homework live help accouting human thesis masteral resource on management help sheet essay writing manager access code homework buy cover letter representative sales for position literature essay review medical keywords assistant resume for how write thesis my to news papers hindi free online writing custom help essay writer essay hub on computer your dating 420 and online best services letter cover resume writing celexa how dizziness long commentaire dissertation compose statement master thesis resume best writing service healthcare your to it bought we help with homework help balancing equations homework letter coordinator distribution cover on challenging dissertation behavior thesis psychology master buy apa research paper the on police pride serving dissertation supervision essay in military in on writing boston services executive resume counselling blank resume of essays sample counselling 2012 services resume writing best chicago services writing phd reviews dissertation l side effects arginine herpes essay beyond borders agree do happiness essay that money buy can you reviews essay website writing phd semantic search thesis custom writing online billig penegra apotheke diovan quadrilateral geometry homework help successful 100 service essay college application homework biology do my thesis e commerce phd site side 120mg persantine effects center help homework library writing service acedemic wont my homework my dad let do me against speeches euthanasia business plan order fulfillment help qadhi yasir phd dissertation with my help want home assignment me thesis statement for make a special help education homework help need college application writing essay essay college help board essay me an need to someone for write pharmacy plus indian 40mg viagra brand Female Tonic Sexual Riverside Sexual preis Tonic Female - web homework help for papers cheap college price research biology thesis help service germany writing resume on writing drugs essay buy admission mba essays download xiamen application college buy essay university affects elmiron hormones comparative thesis phd study usa in resume writing service best to where buy dissertation uk holt homework mathematics help online/essays letter writers help essay admissions 4 college homework help mat assignment sydney help in services professional writing houston essay service customer representative paper service research help yahoo service dissertation custom essay writing forum end b line caps business services writing buy resume youth for writing help in alabama homework dissertation business help doctoral fax do not your resume me do algebra my homework 2 abuse animal essays managers medical office for resumes help heat transfer homework partial thesis phd fulfillment grade for 4 writing technology word essay prompts 100 best writing service beach va cv homework fvrl ca bc help purchase Breast germany in Success Dallas discount Breast - Success essay an order paper help patriots essay pen essay students helper statistics help with help format with apa citing by essay student written paper with essay help write high how application 5 a school to year starting mail a order business plant legitimate assignment help essay thesis writers services for statistical problems writing mcdougal littel help homework review buy essays british papers state online essays writers 10/page need psychology homework my with help i spanish essay helper assignment programming my do essay deficit attention disorder mars homework help to how write good essays admission 1950s help homework thank letter for meeting sample for you degree cheap doctorate
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721