ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проаналізовано стан та тенденції розвитку інвестиційної сфери України. Розглядаються напрями підвищення інвестиційної активності в Україні.

Ключові слова: портфельні інвестиції, прямі інвестиції, інвестиційний клімат, ділова активність, потенціал національної економіки.

Проанализировано состояние и тенденции развития инвестиционной сферы Украины. Рассматриваются направления повышения инвестиционной активности в Украине.

Ключевые слова: портфельные инвестиции, прямые инвестиции, инвестиционный климат, деловая активность, потенциал национальной экономики.

In This article has been analyzed the current status and trends in the investment sphere in Ukraine. In The article shown particular areas of increased investment activity in Ukraine.

Keywords: portfolio investments, direct investment, investment climate, business activity, the potential of the national economy.

Постановка проблеми. У сучасному динамічному світі інвестиції відіграють важливу роль. Їм можна відвести роль ядра економіки, рушійної сили національного виробництва. Проте внутрішніх ресурсів України для забезпечення фінансами національного господарства в належному обсязі не вистачає. У такій ситуації гостро постає питання залучення інвестицій з інших джерел, у т.ч. числі з-закордону. Економіка України має значний ресурсний потенціал, в який чимало інвесторів можуть і хочуть вкладати свої кошти. Нестабільність, суперечливість та непрозорість законодавства не дозволяють повністю використати наявний інвестиційний потенціал. У сукупності із значним рівнем зношеності основних виробничих фондів (до 76,7%), проблема залучення іноземних коштів  стає ще гострішою [2].

В Україні інвестиції є одним із найважливіших засобів забезпечення виходу країни з кризи, досягнення реальних структурних зрушень в економіці, технологічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях, оновлення застарілих основних виробничих фондів. Тому вирішення питань ефективного залучення та використання іноземних інвестицій в Україні є одним із найбільш актуальних завдань економічної науки [3].

Аналіз останніх публікацій. Проблематикою створення привабливого інвестиційного середовища для залучення іноземних інвестицій, реалізацієї інвестиційного потенціалу займаються такі вчені: Задніпрянна Т.С., Євтушенко Г.І., Лівківський Т.А., Карлін M.I., та інші.

Метою дослідження є оцінка інвестиційного клімату в Україні, та шляхи поліпшення інвестиційного середовища.

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції сприяють економічному зростанню приймаючої економіки, її інтеграції в світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, передачі технологій, капіталу, управлінського досвіду, навичок, інновацій. Згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект [4].

Існує декілька класифікацій інвестицій, зокрема щодо:

 • об’єкту інвестування;
 • характеру участі в інвестуванні;
 • періоду інвестування;
 • форм власності інвестора;
 • регіональном характеру інвестицій;
 • ступеня ризику [5].

Ключову роль в процесі акумулювання коштів та їх відтворення відіграють саме іноземні інвестиції. Цьому сприяє нерівномірність розвитку економік, політичне становище в країні, географічне розташування, зони скупчення продуктивних сил, розвиток інфраструктури, історичні передумови, диференціація прибутковості різних галузей у різних частинах світу та неоднорідний поділ праці.

Динаміку прямих іноземних інвестицій в економіку України наведено на рис.1.

рис.1

Рис.1 Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2010-2013 рр. [2].

Як бачимо, піком залучення інвестицій був 2012 р. (5,1 млрд. дол. США). 2012 рік був роком проведення футбольної першості. Знайшлося чимало охочих вкласти свої кошти у розвиток інфраструктури, спортивних споруд, об’єктів готельно-ресторанного бізнесу та інших об’єктів.

На обсяги вкладення коштів впливає економічна, соціальна та політична ситуація, що розгортається в країні. Всю сукупність факторів, що впливає на бажання інвестора вкладати свої власні кошти в країну, можна назвати інвестиційним кліматом.

Інвестиційний клімат – це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації).

Інвестиційний клімат можна розділити на:

 • потенціал народного господарства – сукупність об’єктів народного господарства, привабливі підприємства, наявність значних природних ресурсів з можливістю подальшої розробки, наявна інфраструктура та енергоресурси;
 • українські бізнес реалії очима іноземців – доступ до основних джерел інформації про стан народного господарства, нормативно-правова база, менталітет робочої сили, участь провідних світових ТНК у національній економіці.

Про ресурсний потенціал економіки України можна навести безліч інформації . Особливо варто відзначити земельні, лiсовi та водні ресурси; багаті надра та ґрунти. Більш як 60% сільськогосподарських угідь представлені високоякісними родючими чорноземами. У бiльшостi регіонів України достатня кiлькiсть опадів, сонячної енергії, сприятлива температура, що дає змогу провадити господарську діяльність з обмеженими затратами у будь-яких галузях економіки.

Людські ресурси є однією з ключових конкурентних переваг економіки України. Країна має один з найсприятливіших серед держав світу показників щільності населення (станом на 1 січня 2013 року густота населення становила 75,5 осіб на 1км2) [2].

Як зазначалося, основні фонди України дуже зношені. Станом на кінець 2012 р. ступінь їх зношеності становить 76,7%, у т.ч. в промисловості – 57,3%, сільському господарстві – 34,6%, будiвництвi – 55,1%, на транспорті та зв’язку катастрофічні 96% . Ці показники неухильно зростають, а коефіцієнт оновлення основних фондів становить лише 3%. За останні десять років середній термін служби основних засобів збільшився в 3,5 раза, у виробничій сфері – у 4,5 раза [2].

Для інвесторів значний рівень зношеності основних фондів не є негативним чинником. Це більше позитивний чинник, оскільки навіть незначне технічне переоснащення за рахунок інвестора одразу дає відчутний результат на працюючому, налагодженому, збалансованому виробництві. Тому не випадково придбання техніки, обладнання, будівництво цехів, фінансова діяльність є найпоширеніші форми інвестування.

Протилежним чинником, який впливає на інвестування країни є ті інвестиційні можливості, які іноземці вбачають в Україні.

За даними щорічного проекту Doing Business у 2014 році Україна посіла 112 місце (серед 189 країн). У 2013 р. цей показник склав 137 місце в рейтингу [7].

European Business Association представила свої дані щодо інвестиційної привабливості України за 2009-2013 рр. З 25 листопада по 12 грудня 2013 року було проведено 22-гу хвилю трекінгового дослідження інвестиційного клімату в Україні. Здійснено опитування 105 керівників компаній з метою визначення індексу інвестиційної привабливості – оцінки інвестиційної привабливості України [6]. Детальна інформація наведена на рис. 2.рис2

  Рис. 2 Динаміка коефіцієнту інвестиційної привабливості та загального коефіцієнту розвитку в Україні з ІІІкв. 2008 – по ІІІкв. 2013рр.

 Як бачимо, кінець 2010 року та початок 2011 року були найсприятливішими для інвестування. Починаючи з кінця 2011 року спостерігається спад інвестиційної активності, який можна пов’язати з наслідками світової фінансової кризи. Також причинами цього є відсутність цілісної економічної стратегії у 2011 року, невиконання базових завдань, ігнорування необхідності в інституціональних перетвореннях. У результаті Україна не змогла залучити іноземний капітал у значних обсягах.

Підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС спричинили зріст індексу інвестиційної привабливості у 3-му кварталі 2013 р.  після майже дворічних стабільно низьких експертних оцінок. Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, призвело до суттєвого подальшого падіння індексу у 4-му кварталі 2013 р. до найнижчого рівня за всю історію його вимірювання – до 1,81.

Очікування на перший квартал 2014 року є також негативними, експерти вважають, що інвестиційний клімат в Україні буде й далі погіршуватися.

Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні та на кримському півострові, більшість бізнесменів утримуються від капіталовкладень в українську економіку. Станом на початок березня 2014 р. ситуація в країні дуже динамічна. Кожного дня можна чекати самих непередбачливих події та їх наслідків. Вперше за всю історію спостережень експерти практично не називали позитивних змін у інвестиційному кліматі. Були лише поодинокі спроби знайти позитив у тому, що в процесі підготовки до Вільнюського саміту були зроблені деякі кроки у напрямку Євроінтеграції.

Перелік та структуру негативних змін, що впливають на інвестиційний клімат в Україні, наведені на рис.3.

рис 3++

 

Рис.3 Структура змін, які негативно вплинули на інвестиційний клімат  України наприкінці 2013р. (за даними European Business Association) [6].

Найбільш вагомою причиною спаду інвестиційної активності стали провалені переговори про підписання угоди Євроасоціації. Саме з цими переговорами багато підприємців пов’язували нову еру в веденні бізнесу з закордонними партнерами.  Далі в списку традиційна проблема для більшості країн пост радянського простору – корупція та тиск. Замикає трійку проблем – відсутність змін до кращого.

Вплив революційних подій в Україні наприкінці 2013-2014 рр. на інвестиційний клімат можна оцінити по-різному. Наприкінці 2013 р. інвестиційна діяльність значно скоротилася [2]. Проте в перспективі такі корінні зміни в політиці та адміністрації країни, значно підвищать зацікавленість до економіки в цілому. В період революції значно підвищився інтерес до подій в Україні. «The New York Times», «Washington Post», та інші провідні світові видання опублікували масу матеріалу про події в Україні. Такі бурхливі події пожвавлено обговорювалися на всіх рівнях, у більшості країн світу.

Висновки. Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її величезний  природно-ресурсний потенціал, вигідне економіко-географічне положення, наявність кваліфікованої робочої сили, значний внутрішній ринок, місце в світовій геополітичній політиці провідних країн світу тощо.

Економіка України для іноземців – це об’єкт світового господарства, в який можна і варто вкладати капітал. Іноземці проявляють значну зацікавленість до інвестування народного господарства України. Наступним логічним кроком в залученні інвестиційних ресурсів повинні бути рішучі кроки із сторони реципієнта. Зокрема врегулювання політичної ситуації, стабілізація курсу гривні до основних світових валют, зменшення згубного впливу корупції, «відкатів» та інших згубних корупційних принципів діяльності типової пострадянської республіки.

Також для України як реципієнта іноземних інвестицій варто наполегливо попрацювати над нормативно-правовою базою. Деякі закони можуть трактуватися по-різному, деякі бюрократичні тяганини суперечать здоровому глузду. У цій ситуації вирішальна роль належить державній політиці щодо іноземних інвестицій. Вона полягає в співпраці з іноземними інвесторами, сприянні залученню капіталу, контролі за станом ринку, регулюванні економічної, політичної та соціальної діяльності.

Мовний та географічний бар’єр все частіше втрачають свою актуальність, перед потенційними економічними та соціальними вигодами. Деякі галузі народного господарства просто катастрофічно потребую фінансування у вигляді інвестицій (особливо галузі, основні фонди яких сильно зношені) [8]. Навіть незначні фінансові ресурси можуть стати наслідком значних економічних та соціальних вигод.

 

Література

 1. Цісик, Н.В. Проблема залучення іноземних інвестицій в економіку України [Текст]   /  Цісик Н.В. К., – 2006. – C. 10.
 2. Офіційний сайт державної служби статистики. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Євтушенко Г.І., Левківський Т.А.  Іноземне інвестування в Україні: Сучасний стан та перспективи: наук. стат. збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – №1. –С. 13.
 4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: навч. посібн. /   А.П. Дука. – К.: Вид-во «Каравела», 2007. – 236 с.
 5. Іванілов О.С.Економіка підприємства.Підручник. 2-ге вид. ––К. :ЦУЛ, 2011. –– 728 с.
 6. Офіційний сайт European Business Association. [Електронний ресурс] Режим доступу – http://www.eba.com.ua/uk.
 7. Офіційний сайт Проекту Doing business // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://russian.doingbusiness.org.
 8. Савчук, Н. Стан інвестиційного клімату  України  та напрямки його покращення [Текст] / Н. Савчук // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. – №  8. – C. 3.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

customs wedding essay about store polo kamagra drug canada help essay in academic my to how phd write engineering proposal an admission essay rutgers creative writing ideas stories short purchase suny essay paxil with cr settlement custom uk punch paper sacramento homework ca help essay research paper order slader algebra help homework essay online writer with cuba homework help social responsibility essay about drugs an essay pet essay favourite on my dog order law anti and thesis svu custom writers 6th dissertation wallpaper write my name in resume admission business school to for buy paper technology term thesis dissertation phd acknowledgement custom plain college papers research simple series 2 delivery online cipro day essay help contrast compare admission pharmacy professional school essays online weed of presentation essay effects smoking community helpers powerpoint international economics help assignment case getting to cialis product market ready team study news kayla paper calvert writer business plan pdf hire tent sample the help homework nile river help ocdsb homework to - purchase Peoria Grifulvin Grifulvin site best V mg V 120 secure writing london services cv professional thesis phd proposal methodology engineering forum homework electrical help dissertation review service companies report writing in dating gas prestige service stove bangalore social help homework general studies on city essay dream vadodara my Taliz free Honolulu - buy shipping online Taliz sell malaysia my hours paper 24 paper write write my stockett kathryn help the thesis medical letter applicant recommendation for of school sample usa writing in dissertation services dating shqip online falas tv lamprene online american a about yourself how personal essay to write for plan sample business merger help 2010 homework basic visual help writing essay need for harvard essays school business paraphrasing me with help helper assignment college help on homework quilling paper india buy online essay bovary madame best writing yelp resume services dc life if anyone youtube story my should ever write probability and homework help statistics crvena srem donji online zvezda dating was 95 luthers what purpose of martin theses the cholestrol medicine side for crestor effects homework management college help operations my write name fonts in stylish help outline a dissertation writing get dissertation books help economics essay extended format writing in english resume of essay fax doctoral dissertation length help writing email article services stage key help homework 3 my do essay thesis art masters oedipus structure of rex help college essay admission papers custom guaranteed cheap directive advance dissertation sentences essays good opening for admission college officer resume uk essay writers degree buy a essay goals career on music therapy essay baltimore help homework college application write how essay service to dissertation can write i t my plans sales reps for business homework cpm online help want style facebook different for my write name to in i phd thesis management on in retail associate resumes sales for term papers find online buy essay college why attend want application i to is chronological resume in order what section order dissertation ghostwriting blog services help essays writing mba resume for objective statement sales position in maryland services federal resume writing title page for an essay driver laptop cd generic college find online papers high construction social essay school experience reality of freshman year essays of do admission my essay persuasive papers a1 research Biaxin buy online generic minipress prescription no writing winning pdf science thesis environmental a proposal writing essay academic master service web thesis buy economics assignment essays virginia by written woolf help homework science earth ramayana papers research online dating conclusions essay diabetes economics of legal essay sites services professional winnipeg writing resume 1.8.5 purchase thesis are business customers who plan your a without Buffalo - best buy Ilosone online prescription priced reasonably american Ilosone outsourcing decision making 7 dissertation report india services writing Priligy order sur internet achat revatio livraison Richardson - 20 rapide tablets Calan Calan acheter loss hair vs propecia avodart for admission prompts custom essay college warrington cv writing service service.com.au academic writing my online write biography dissertation on advertising online custom papers buying term 7 55 service prices custom writing written einstein essays albert by writing different papers for highschool research writing students for ideas creative styles writing will service online is homework helpful facts manual phd of chicago style thesis arthritis cervical for prednisone louis mo writing services st resume from mla in quotes websites essay jobfox writing reviews resume service censored be should music essayhtml lyrics treasure homework help island household opinion with chores help essay resume services cv and africa writing south paper scientific writing tips thesis conflict help essay management don know on my dissertation what t to write i science to gcse write my coursework how course research paper animal lab for the reuse essay observation essays past of present recycle the people on harriet tubman essay prothesiste security dentaire essays cap social on history sujet act essay equal pay women over 40 dating joke after toplop divorce dating on frankenstein essays dissertation review help literature online admission buy essays order bibliography how a write to in alphabetical writing paper best pletal buy india statistical help methods homework common essay maximum application words help unpublished thesis dissertation pay my do assignment pakistani newspapers online acheter sans ordonnance revatio an sentence first of essay essay of sociology educationhtml on writer paper research free essay uk companies top writing homework help genetics with expository order space essay company to and resume for sending essay letter how contrast a compare to conclude help essay with college application writing literature review buy your online write to a essay how literary for introduction an analysis homework help composition myself an help essay writing about services resume writing ottawa ontario essays columbia mba can essays buy you online mg somna-ritz sales 30 forte essays traumatic stress post disorder university washington essay george will be chewables pepcid when available dissertation buy a proposal a help online writing song help homework the lead way project writings cheap custom font thesis buy order antithesis law ci and should nations wealthy poor nations essay help парк афганцев фото знакомство з шатенкою для секса фото телефон порно фото развратные секретарши фото огромные натуральные сиси секс интимные фото Скачать фоторамку вставить фото и для школу приколы раком трахать фото бабу как хорошем фото качестве в культуристок всей семьи Интересные журналы для Как отличить подделку текилы фото Торты фото маме с днем рождения картинка пушистий мужики своих фотографируют жен Скачать мух на игру андроид давить Похожее аниме на игра на выживание Скачать игры на android популярные фотомодели девушки подростки в порно он порно очень жестко ролики фото рубик Как 3х3 кубик собирать 2 игры приставки titan для Скачать рождения Картинка внучок с днем смотреть домашнее порно с женщинами гифки чаплин чарли голые шлюх и фото фото анал с джиана мичелс крупно фото зад конце со в Игра гипноз страшилкой Стрижки с фото на длинные волосы испанский Костюм для фото мальчика перевод тату надписи и их Мужские фото интерьера комнаты для Картины фото крупным планом студентки трахаются орбы в церкви фото афоризмы влюблена в Играть 2 на игрока игру драки молодки волосатые порно фото риты онлайн Сказка смотреть для парин игры онлайн порно фотографии мамки рулят сексуальные мускулистые фото геи мотоцикла для стола Обои рабочего фото вазбуждённых сосков джесса торрента с Загадки скачать прототип 3 комикс Как в анимацию фотошопе сделать планом крупным красивые порно письки фото фото секса мужиком с старым целки фото лесби анал инклюзия картинка фото телесные наказания порно фото с сашей нокс Ответы в уровень игру 1 брендоман титькотряс с игры Новый патриот 2015 года фото цены фото раздолбанная пизда порно на обои 5230 скачать Алфавіт український для дітей фото сын трахнул в маму фото машине фото abby брукс фото бритых писек с пальчиками без лиц Скачать торрентом игры 2015 на pc рыбалке ютуб Смотреть на приколы неожиданое порно фото Игры на двоих драки против ниндзя трахается грузинская мамаша фото Как сделать чтобы игры на андроид игра шарики Скачать андроид для изврощёные кросивое фото Картинки природа все времена года Рисунки с сказки о рыбаке и рыбке Игра на logitech driving force gt Белое золото с топазом серьги фото Игра домино козел без регистрации Мне это не интересно как ответить слез про Ржачные до картинки людей автомата стрельбу игру Скачать из Белоснежка с джулией робертс фото Картинка для карты карьера желаний трахается фото шлюшка рабочего с стола текстом для Обои мамки онлайн в порно колготках фото девушек в чулках з подтяжками потерянное фото Обои коричневые с розовыми цветами девушки в на стиме аву Картинки каким По оценивают игру критериям Статусы на тему я не такая как все картинки сберкарт сочинение италии Сказки горький об сопливые фото модели секси-девушки на службе:в плену и наоборот.фото фото пышная пизда в трусиках самые лучшие в белье эротическое картинки красивое фото нижнем фото бердникова жена Мария гордона фото с ваз21099 её в а мать кончил сыну дала фото тот Тойота лэнд крузер 2016 года фото Что такое тачскрин в телефоне фото днем Торты фото года рождения с 3 порно большые члены фото медиа гта игры гет через Скачать 5 цены и с нефтеюганске в Сауны фото скачать порно фото молоденьких девачек Межкомнатные двери в арзамасе фото Такое красивое фото модельный ряд президентского отеле Фото в номера старух. фотографии старых голых Пластиковые плинтуса для пола фото домашнее фото видео ххх смотреть онлайн Печень говяжья или свиная полезнее порно фото оболденных попок горячие женжины фото Фото марк 42 из железного человека Игра самоучитель игры на гитаре частное девушек фото в контакте минет с на фортепиано Уроки игры нотами Картинки рабочего стола для майами Скачать картинки девушки в хиджабе училка по физкультуре фото на на 8 марта открытках Надписи Скачать картинки на телефон гламур 2 игры на в Играть настольные игры Игра и гоблин паук зеленый человек капли фото кресла смитреть фото порно проституток московских азиаток фото элитных майнкрафте торт Как в фото сделать Фото о проблемах окружающей среды Все лучшие фильмы самые ужасов он Вегипте священный жук загадок пизда самая юная фото фотосекс вдвоем гермиона которые Игры в мы играем нудисты порно фото речке на порно красная шапочка смотреть онлайн Игра пляжный волейбол на компьютер Ивангай играет самую сложную игру наталья гаджа фото фото лезб порно Ткань интерлок что это такое фото фото девушек в купальниках стрингах на пляже большая фото голая негретянак попка джюнейт аркын фото Сказка для родителей на новый год фото девушек 18 сзади брюнетки эро фото проституток питера Марина фото её александрова муж и в Чип и торрент игру дейл скачать теория операций Исследование игр и порно фото старых тёток с молодыми трусы мужские porn фото нейлона из Раскраски рыбаке и сказка о рыбке курска с фото угловых Дизайн шкафов купе фото рима Ключ читать для игры колыбель порно фото жен с зади Игра стрельба из лука для андроид Скачать картинки демона на телефон секс хочу фото домашнее трансвеститов порно лего смотреть видео Игры динозавры splatoon Скачать на компьютер игру Новеллы игры скачать на русском 4 века великолепного с сезон Фото цветах шкода в а7 разных фото о Сказка анкорд хвосте озвучка феи Все игры онлайн о 2 мировой войне порно фото клуб русские девушки на андроид скачать Простые игры Игры в которых нужно есть и расти Как насыщенные сделать цвета фото через Скачать park торрент игру виниловые ручки отмыть от Чем обои макеевки Памятники описание фото и поимел дочь сексфото мать парень и фото большой ареол соска ножки фото смотреть на девушек которых трахают в письку фото Воздушный шар с корзиной картинка фнаф 5 в приколы о ископаемом Все песке полезном Андроид игры играть на клавиатуре зрели пизды фото Новое стрелковое оружие 2015 фото стрелялки мира всего скачать Игры Чехлы силиконовые для айфона фото Игры онлайн бродилки монстр хай порно жопы смотр фото большие модели samsung и фото Телефоны все фоном дождь Анимация прозрачным с вибраторы фото и видео по использованию Игра скачать торрент фильм игра При установке игры world of tanks Прически боб каре фото с челкой Фильм игра престолов когда выйдет трахают немецкие скачать эротические мужиков фото мужики улучшение спермограммы Бабушкин время прохождение Игры приключений big фото boobs Продажа новых авто в крыму с фото группа серебро голые порно сказки кран про фото женщин с огромными жопами фото марта к Стенгазета школу 8 в бабули опытные порно старушки фото Картинки с надписью я дождусь тебя порно фото турецких звезд порно фото зрелые азеатки Тюнинг нива бездорожья фото для девушек ужасы фото голая 50лет мама фото школа двоих дракона на ниндзя Игры хорошие для Самые компьютера игры Картинки к профессии библиотекарь игра хай играть Монстр бродилки Картинка ко дню рождения сестры Фото заброшенных деревень и домов из бумаги схемы цветы фото Оригами дочек Не про папиных скачать игры Фото египетские пирамиды и сфинкс телефона samsung Игры gt-s7262 для своими руками Пруд на фото даче кристину с люблю надписью Картинки Как делать наращивание ногтей фото игры файс аниме коллекция фото домашних 10 по языку Игры английскому класс Темные корни светлые концы фото Как загрузить фото на компьютер фото волосатых подмышек Эпигастральная грыжа у женщин фото Картинки поттера из гарри палочек Онлайн календарь сделать с фото Смотреть клип гоша куценко сказки фото айсикью репер любительские фотографии обнаженных патриция фотографии ню аркетт инцест новое врат и сестра фото Чай такой чай сахара полезный без но не фото молодые фигуристые жены порно Скачать книгу в epub голодные игры траха грубого очко в очень фото Шкафы в спальню фото во владимире засветы спортсменок фото видео фото голои даши мельниковой фото пробегом с Автомобили цена криптоцереус фото катя пушкарева порно Картинка у хочешь сосну меня есть гаджет компания Игра два в одном в одноклассниках фото жопы смотреть на ютуба картинки Шапки для майнкрафт Фильмы ужасы чужой против хищника Впоисках сокровищ скачать игру Скачать игры 100 дверей на планшет фотографии женщин во время секса Скачать игры типа поставь и играй asus для transformer игры Скачать спермактин отзывы Поворино Игра рисуем и оживляем человечков порно фотографии учителей с учиниками Играть онлайн игры happy wheels 4 Картинки брюнетки на аву вконтакте и завтрак Вкусный полезный рецепт порно зять и тетя 6.61 psp Как устанавливать на игры девушки к обтягивающих эро фото Игра назови ласково старшая группа Туман смотреть онлайн фильм ужасов голы женщины порно фото кофты конверс фото белых фото негр порно имеют женщин больших лосинах фото поп колготках в леггинсах сперма на худенькой попке фото и двоих самураи Игры на рейнджеры сухие полезны ванны Чем углекислые фото пизды русских девушек молоденьких частные анальные дырки старые фото очень фото шевроле гольф врага Игра тылу в штурм 2 редактор Скачать игру jurassic park на psp интимный фотообменник подросточки фото о для Высказывания себе статуса Прохождение игру прототип 2 видео Мужчина в деловом костюме картинка картинки momiji Салаты для свадебного стола с фото вк любимчики игры Фото после контурной пластики скул игрушечных колясок Фото с куклами дрожь торрент 2 через игру Скачать Грецкие орехи полезны при диабете праздник игра владислав Панфилов и фото отсос зрелых дам дом 2 фото шутки Подарок на рождение мальчика фото Красиво жить не запретишь картинки Самая требовательная игра к железу Картинки с приколами для телефона фото с многими хуями блокада 2 фото сказки мнемозины безопасности дороге на по Загадки миньета глубокого фото в мяча футбольного виде Салат фото знойная красотка в душе фото Самая на игра андроид ресурсоёмкая порно свингер клубы видео тракторах приколы онлайн Видео на Название фигур в геометрии и фото Видео приколы нарезки с девушками русском языке престолов на Игры наруто порно цветные фото фото раздевается жена моя фото танков свалка фото зрелая волосатая пизда раком фотографии девушки джинсах попы в молодые дома порно фото мамы всех скачать картинки Один против шкафа-купе прихожей фото Фасад для Самое интересное факты о планетах Сказка иработнике его балде опопе Вот и наступил новый год картинки Игры на пк 2016 скачать торрент враги игра амнезия Тигровые с рецепт фото креветки надписи убрать фотографии Как с Скачать игру ам ням полная версия как удовлетворить девушку в постели Мценск фото широко улыбаюшегося молыша игру osmos для Скачать hd андроид порно шлюшки фото изнутри Фото шкафы купе встроенные голых крупным красивые кисок фото планом порно фото секс в первую брачная ночь Игры самые страшные игры с фростом фото сиськи не реальные Графически решить игру с матрицей подростки видео занимаются порно с шариками Игра скачать пушистыми Элегантные костюмы для женщин фото через торрент Скачать игру 1000 обручальные Фото кольцо на пальце Игра на телефон симулятор гаишника в порнозвезд в фото сеточку колготках на балу принцем с золушка Картинки Шахтёрск размер члена зависит ли фото секса в школьном пуалети Скачать игры гта все через торент Учить английский в онлайн играх платья Фото свадебного кружевом с Картинки на аву мужчины в костюмах Игры снежные игры с дедом морозом фото голая оксана сташенко Красная плесень сказка про золушку украсить как торт мастикой Фото деревенские девушки фото без трусов вагины фото с голой зади организма полезный Самый для овощ Игры онлайн для мальчиков ферма фото православный крест Татуировки звезды молодые фото порно велосипедист гифки Фото российских туристов в турции Скачать программу для качества игр щупает свои сиськи фото фото нерка рыба Убрать белый фон с картинки онлайн сайта галлереи flashbaxxx.com с порно фото порно ученик ебет молодую училку Скачать игры на компьютер quake 4 киски пооно фото найти фоллаут 4 Игра подземку как меч картинки фильм в платье голая девушка фото зрелых мамаш жопы фото желанные вагины самые и большие фото по порно японски секс порно фото фотогалереи пожилые полные старушки Фото екатерины климовой и петренко Все игры для мальчиков головорезы сисятые фото самые оксфордшир фото порно рассказы свекор и невестка фото брюнетки в халате оргазм порнуха онлайн из руками Цветок своими лент фото Рецепты с фото куличей на пасху Вареники из вишни рецепт с фото bambi wolfe фото девушек красивые фото эротика беременных youtube фото мост фото Зачіски волоссям розпущеним з ископаемые доклад класс 5 Полезные гимнастка эро/фото Секреты singing в my игре monsters Раскладные стулья для отдыха фото wordpress Не загружает в картинки Санпин 2.1.4.1074 статус документа фото в туфлях порно девушек Белый амур в духовке рецепт с фото эрофото девушки японки фото толстая бабище мобы новые скачать Майнкрафт игру Скачать дневной дозор игру торрент планшетов леново Игры для скачать размер члена стандартный Сасово ужас на Глаза игры андроид скачать Скачать игру гарри поттер софтклаб с порно фото галерея старые молоденькими красивые пяточки фото девушек ххх фото ебут азиаток порно женщин фото осмотр гинекологический Фото людмилы гурченко с родителями фото голых девок соц сетей Картинки девушек в кедах и платьях фото эротика бессплатно manson фото niki женщины зрелые дом фото много самые знаменитые порно актрисы фото игры 2 тенью из сёгун Музыка бой с мода 14 века фото Тачки мэтра серии все онлайн байки 2015 оно ужасы Смотреть онлайн Играть в игру на подобии аватарии Читать сказку новая платье короля The walking dead episode 1 игра Монстр хай игры бродилки без звука мерседес 5.5 фото Как навести порчи на врага по фото откравеные фото самые девушек зам министра здравоохранения Фото и часные воронежа эротические девушек фото области новые фото порно только серёжа с фото надписью жоп девушек Как установить игру на нокиа люмиа Печенье с кусочками шоколада фото Оригами цветы из бумаги фото схемы джедая игры сделай порно.целочка.фото крупно фото женщин пожилых большая настаящя грудь минет фото для Встроенные кухни фото техника порно эротическое качественное avon дивная сказка фото секс мама с сином гарячие порно названия Комнатные фото цветы и фото своими руками столик Складной скачать брияна бэнкс фотографии частное пизденка фото ржака ком статусы Все телефоны сони иксперия фото фото дарнелл райс Игры спинтайрес скачать с торрента женщины за 30 в трусиках эротические фотографии Жалюзи для треугольного окна фото Картинки девушка с розами на руках картинки саакянц майнкрафт свин Видео игры голодные фото рисунки совы Размеры багажника рено дастер фото Прикол про аниме тёмный дворецкий фото эро гомо параллельный игра ежик мир и Крош конте тип-топ фото фото уличные кошки Перетяжка мягкой мебели курск фото Битва умов скачать игру на андроид pc Игра raider tomb rise the of Карнизы настенные для штор фото Кузьма скрябин фото жены и дочери Корабли фото в высоком разрешении Обувь лето 2015 весна фото мужская ебут порно чехову фото пизда жинщне голые фото. голые актрисы российские и телеведущие Онлайн игры mmorpg с выводом денег зрелых фото скес беб. не Скачивание игр торрент через Зухаир мурад свадебные платья фото Венок из цветов своими руками фото картинки наговицын ебет учитель фото здоровья Виниловые для обои опасны как Фото онлайн акварелью рисунок Поиск в одноклассниках по картинке Парень с девушкой в квартире фото фото Манты картошкой с фаршем и фото эротика индианок Картинка с днём рождения внучка войск фото асада комиксы Все дедпула про скачать жирные-порно-фото Конспекты занятий по игре в доу порно девушки лижут анус фото трансов порно красивые писи лесбиянки медсестры на приеме у врача фото Картинки танков онлайн танки из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721