ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2(373+

Д.П. Кульбіда

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

У статті подана класифікація інтегральних англіцизмів, що становлять новітню групу запозиченої лексики і активно використовуються в іспанських журналах про туризм. Аналізується туристичний дискурс, представлений іспанською періодикою, та визначено його цільову установку. Досліджуються види туристичних текстів, розміщених в іспанських журналах про подорожі, окреслено їх основні функції.

Ключові слова: інтегральні запозичення, туристичний текст, журнали про подорожі, туристичний дискурс.

В статье представлена классификация интегральных англицизмов, составляющих новую группу заимствованной лексики, активно используемой в испанских журналах о туризме. Анализируется туристический дискурс, представленный испанской периодикой, и определена его целевая установка. Исследуются виды туристических текстов, размещенных в испанских журналах о путешествиях, очерчены их основные функции.

Ключевые слова: интегральные заимствования, туристический текст, журналы о путешествиях, туристический дискурс.

 

The article presents the classification of integral anglicisms. Being a new group of loanwords, they are actively used in Spanish travel magazines. Tourism discourse, presented by Spanish periodicals, is analyzed and its objective is defined. We study the types of tourist texts, posted in Spanish travel magazines, and their main functions.

Key words: integral borrowings, tourist text, travel magazines, tourism discourse.

 

Останнім часом в Іспанії великою популярністю користується туристична періодика, що й спричинило появу низки пропозицій як для досвідчених експертів в області туризму, так і для простих любителів подорожувати. Є газети, що видають щотижневі додатки про туризм (El Viajero (El País), Viajes (El Mundo)), інші періодичні видання ‒ (Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler відомі своїми великими за обсягом репортажами. Варто також згадати журнали для безкоштовного розповсюдження в потягах (Paisajes desde el tren) та літаках (Ronda Iberia, що є білінгвальною публікацією (іспано-англійська)). Відмінною рисою сучасних іспанських медіатекстів в області туризму стає наслідування англо-американського публіцистичного стилю, що знаходить своє відображення в динаміці використання англіцизмів. В останнє десятиліття дослідження англомовного впливу на мову ЗМІ багатьох країн, в тому числі й Іспанії, є одним з важливих напрямів у лінгвістиці. Це зумовило появу низки наукових досліджень, присвячених англомовним запозиченням у багатьох мовах: іспанській (С.Ю. Бухарова, Н.О. Кузнецова, П.І. Мариненко, С.В. Свінцова, К. Прат, Е. Лоренцо, Р. Альфаро), французькій (В. О. Рубан, М. Джонсон, М.Т. Занола), німецькій (О.В. Жабіна, М.С. Романова, Г.І. Каданцева, Н.О. Патрикєєва), російській (А.І. Дьяков, М.С. Селіванова, М.Ю. Семенова, Д.С. Нікітін), українській (Л.М. Архипенко, Я. В. Битківська, Т.М. Рудакова, С.А. Федорець).

Актуальність та новизна даного дослідження обумовлені загальним спрямуванням сучасних мовознавчих праць на вивчення проблем розвитку й оновлення національних мов у контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі. Зокрема виникає інтерес до питання функціонування англомовних запозичених лексем у межах туристичного дискурсу, що наочно відображає зв’язок мови з громадським життям, з культурою часу.

Мета даної статті ‒ класифікувати інтегральні запозичення ‒ одну з найбільш представлених груп англіцизмів у туристичному дискурсі; надати характеристику іспанським спеціалізованим журналам про подорожі, детермінувати види туристичних текстів, а саме тих, що представленні в нашому досліджуваному матеріалі та їх функції.

Об’єктом дослідження виступають повні або інтегральні англомовні запозичення, що зустрічаються на сторінках іспанських журналів про подорожі, а також спеціалізовані журнали про туризм, як жанр туристичного дискурсу.

Предмет аналізу ‒ закономірності функціонування англіцизмів на сторінках туристичної преси Іспанії та особливості її туристичних текстів.

Вивчаючи англомовні лексичні запозичення у непрямій комунікації іспанського туристичного дискурсу, що спрямована на масового адресата, матеріалом даної наукової розвідки слугували спеціалізовані іспанські туристичні журнали ((Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler, Hosteltur), які включають статті, рекламні оголошення, туристичні путівники, програми.

Задля отримання максимум інформації з мінімальним на це вербальним зусиллям, комунікація у сфері іспанського туристичного дискурсу характеризується міжнародними характером з домінуванням англійської мови [7, с. 20]. Ті англійські лексеми, які перейшли в іспанську мову, зберігши незмінними свою морфонологічну структуру та значення, називаються повними або інтегральними запозиченнями [ 3, с. 57‒60; 5, с. 9; 8]. Саме ця лексико-семантична група англомовних запозичень найпоширеніше себе презентує в іспанських спеціалізованих туристичних журналах. Як зазначає Рубан В.О., адаптація запозиченої лексики ймовірно гальмується фактором часу та комунікативним прагматизмом                  мовців [5, с. 11].

Ми вважаємо доцільним виокремити наступні структурні варіанти інтегральних запозичень, а саме:

іноземні слова (extranjerismos o xenismos): outlet, hashtag, branding, blogger, e-learning, trekking, online, karting, coastering. Це ‒ запозичені та не асимільовані з англійської мови лексичні одиниці, тобто, ті слова, які ще не ввійшли до словникового складу іспанської мови.

‒ слова-реалії або екзотизми (realias o exotismos): cowboy, CocaCola, jazz, baseball, blues, hot dog (зустрічається також і його адаптований варіант perrito caliente), hacker, Kentucky Fried Chicken, Harvard, The Pentagon. Варто зазначити, що реалії виникають природнім шляхом, в результаті народного словотвору. Таким чином вони тісно пов’язані з побутом, історією і культурою народу. На відміну від термінів, які можуть належати всьому людству, реалії є надбанням того народу, в культурі і мові якого вони з’явилися (в основному із літератури та через канали засобів масової інформації) [2, с. 141]. Реалію зазвичай приймають на певний час, і вона “гостюєˮ у мові певного народу інколи день, інколи рік, а буває й так, що перетворюється на запозичене слово, збагачуючи або контамінуючи дану мову [1, с. 8].

‒ абревіатури та акроніми (siglas y acrónimos): B&B (Bed and Breakfast), FB (Full Board), IT (Inclusive Tour), RT (Round Trip), Wifi (Wireless Fidelity), web (The World Wide Web), CRM (Customer Relationship Management), LRA (Last room availability). Дані абревіаційні утворення створені людиною для комунікативної мети, враховуючи принцип економії, та  покликанні до життя інтенсивним розповсюдженням інформації, полегшують використання й запам’ятовування складних найменувань без потреби їх розгортання й пояснювання. У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях існують різні підходи щодо трактування та диференціації абревіатур та акронімів [4, с. 88‒89; 6, с. 154; 7, с. 65‒66; 12]. Вважаємо доцільним зауважити, що Королівська академія іспанської мови розглядає акронім не лише як ініціальну абревіацію, яка абсорбує в себе значення всієї вихідної одиниці і вимовляється разом (а не “по літерахˮ) (láserl[ight] a[mplification by] s[timulated] e[mission of] r[adiation]), а також як частково скорочені слова (MercosurMercado Común del Sur) та телескопічні скорочення (teleñecotelevisión y muñeco) [12].

‒ вирази та фразеологічні звороти (frases hechas y fraseologismos): peer to peer; no win, no fee; no frills; cama king size; face to face; love is in the air, здебільшого поширенні в рекламних текстах туристичної преси. Деякі автори супроводжують запозичений вислів додатковим перекладом. Наприклад: Hasta ahora la legislación británica no obligaba al cliente a pagar los honorarios de sus abogados, que tenía que asumir la parte perdedora, siguiendo la máxima “no win, no fee” (si no se gana, no se cobran gastos) (H № 230, 8).

Основним завданням сучасних тревел-журналів є відпочинок від щоденної рутини й створення уявної, омріяної дійсності. Подібно до реклами, вони рекомендують послуги, які більшість споживачів не може собі дозволити. Наприклад: Andorra. Descubre el lado más cálido de la nieve (VNG № 167, 10); En esta foto sólo faltas tú. Con MSC cruceros, llenas tu álbum de recuerdos inolvidables (CNT № 73, 42); Conforme se avanza por los pueblos de las tierras sajonas de la meseta de Tarvane, el tiempo comienza a ralentizarte (CNT № 73, 134); El business travel se vende bien desde casa (H № 233, 22);          El encanto de la vida rural en Barcelona. Alójese en antiguas casas de payés o en masías reformadas: ideales para pasar unos días inolvidables en contacto con la naturaleza (G № 324, 19); Los Países Bajos. Impresiones de una tierra arrebatada al mar, que desde siempre ha irradiadio un espíritu de tolerancia y                     libertad (G № 324, 25).

Відповідно таку клієнтуру називають в туристичному дискурсі, представленому періодичними виданнями, як “мандрівники в кріслахˮ           (an armchair traveler) або “споживачі-мрійникиˮ (an aspirational consumer), які попри свій низький фінансовий стан, плекають надію про придбання того чи іншого товару або здійснення певної поїздки, чи користування якоюсь послугою, тому що це, на їх думку, зможе надати їм вищого соціального статусу в суспільстві [9, с. 16].

Відтак туристичний дискурс є близьким до рекламного. Як відомо, ключова формула реклами (AIDA) включає чотири елементи, що йдуть у безперервній послідовності: attention (привернення уваги адресата), interest (підвищення інтересу до рекламованого продукту), desire (вияв бажання володіти товаром), action (посилання до потрібного адресанта) [11]. У туристичному дискурсі, представленому журналами про туризм, увагу насамперед привертають заголовки: La India dulce, Hot hostels, Rincones con mаgia, Korçula, alma veneciana, Más allá del Edén та ін. Реклама не завжди пропонує інтелектуально адекватні ілюстрації, на відмінну від численної кількості різнобарвних та високоякісних фотографій, розміщених у журналах про подорожі, від яких просто перехоплює дух. Крім того, інтерес посилюють рекламно-інформаційні тексти, які в туристичних журналах є креолізованими та гіпертекстами. Оскільки деякі періодичні видання журналів (National Geographic España і GEO (España)) про подорожі містять відгуки туристів, таким чином посилює бажання вже потенційних клієнтів скористатися тим чи іншим видом послуг, відвідати ту чи іншу країну. Останнім елементом як туристичного, так і рекламного дискурсу є спонукання адресата до дії. Для цього в кінці деяких друкованих статей є інформація про необхідність візи, розклад рейсу, приблизну вартість подорожі і т.д. Якщо мова йде про туристичну комунікацію в Інтернет просторі, тобто на веб-сторінках журналів про подорожі, ми можемо побачити лінки, що ведуть на інші сайти, де розміщена інформація про організацію поїздки.

Беручи до уваги різний об’єм змісту і цільову установку, базова частина більшості журналів про туризм однакова. Вона включає інформацію про науку, природу, мандрівки, історію, життя, а також значну кількість реклам авіаліній, технічних новинок, спортивного інвентарю, виставок та телепроектів, пов’язаних з туризмом та ін.  Має місце також і реклама харчових продуктів, яка в основному зосереджує увагу на походженні продукції, ніби, цим самим, виправдовуючи її не зовсім доречне розміщення на сторінках даного виду журналу. На моніторах рекламованих відео реєстраторів, телефонів, комп’ютерів, цифрових камер зображені яскраві світові пейзажі, бекстейдж презентованих автомобілів вражає своїми краєвидами. Тому можна припустити, що мова йде про подвійну рекламу.

Тексти на різноманітну тематику у туристичних журналах можемо класифікувати на дві головні групи [p. 48]:

репортажі: статті, в яких автор виступає активним учасником подій чи безпосереднім спостерігачем та з документальною точністю їх відтворює. Наприклад, Ahora, durante las primeras horas de la tarde, el jaleo está a punto de empezar. En una de las mesas, una chica con rastas celebra su cumpleaños. Ella y sus amigos sacan unas aceitunas maceradas, un trozo de queso Pecorino y unas lonchas de mortadela; la vela de cumpleaños arde sobre un trozo de               pizza (G № 321, 115). Головною метою даного виду тексту є створення “ефекту присутностіˮ читача за допомогою зображально-виражальних засобів (los viajes como billete a la felicidad, duerme como un bebé, pasar las vacaciones de Semana Santa en bañador, la exuberante selva tropical, un país que se esfuerza por seguir adelante y que no ha tirado la toalla (CNT № 70, 4, 6, 7,10)) та кількості професійних фотографій, які за словами П. Осборна, є сигніфікацією зупинки часу, обіцянкою вічного задоволення [10, с.89].

програма туристичної подорожі: статті, подібні до туристичних путівників, оскільки вони дають змогу мандрівнику наперед “побачити” свою поїздку за певним маршрутом із комплексом послуг. Вони описують набір послуг, які гарантують змістовну рекреаційну діяльність людини, а саме ‒ розміщення й харчування, і, безумовно, завчасно спланований графік заходів (екскурсійно-інформаційних, культурно-видовищних, розважальних, спортивно-оздоровчих та соціальних). Дані статті різняться від репортажів стислим, суто об’єктивним та інформативним викладом матеріалу.

Однак слід зазначити, що вищезгадана типологія являє собою лише основні дискурсивні форми туристичних видань, які рідко трапляються в їх чистому вигляді. Так, наприклад, репортажі в досліджуваних іспанських спеціалізованих журналах про туризм часто супроводжуються традиційною рубрикою (“Qué se debe saber”, “Cómo llegar”, “Qué ver”, “Dónde dormir”,  “Qué comprar”, “Direcciones de interés), в якій сконденсувалася ідея підготовки до подорожі та обов’язкових дій в межах іншої країни.

Також, як відомо, сприяють просуванню й популяризації туристичної діяльності й інші види туристичних текстів: туристичні довідники (Hoteles con encanto. España 2000, El País Aguilar; El Camino de Santiago Guía práctica del peregrino, Everest, 2004), каталоги (наприклад, провідних турагенцій ‒ Iberojet, Viajes Continental, Viajes El Corte Inglés, Viva Tours), туристичні рекламні оголошення, брошури, документи й словники [7, с. 26‒27].

Отже, однією з особливостей іспанського туристичного дискурсу, представленого журналами про подорожі, є міжнародний формат комунікації, що охоплює локальні, історичні, культурні реалії певного географічного ареалу. Вони, в свою чергу, відбиваються і на лексичних ресурсах. Все це складає унікальність та атракцію туристичного продукту, а також сприяє появі нових термінів у різних жанрах туристичної комунікації.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / Сергей Иванович Влахов, Сидер Петров Флорин. ‒ М. : Международные отношения, 1980. ‒ 342 с.
 2. Кульбіда Д.П. Реалії-американізми в іспанських журналах про туризм / Діана Петрівна Кульбіда // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали IV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Олена Валентинівна Семенова. – Горлівка : ПП “Колегіяˮ, 2014. ‒ С. 139-141.
 3. Попова Н.О. Структурно-семантичні особливості новітніх запозичень з англійської мови в українську (90-ті рр. ХХ ст. ‒ поч. ХХІ ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська моваˮ / Наталія Олександрівна Попова. – Х., 2004. – 196 с.
 4. Рубан В.О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі: структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романські мовиˮ / Віра Олександрівна Рубан. ‒ Київ, 2012. ‒ 249 с.
 5. Рубан В.О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі : структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: автореф. дис. наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.05 “Романські мовиˮ / Віра Олександрівна Рубан ; Київськ. нац. лінгвіст. ун-т. – К., 2012. – 20 с.
 6. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : [монографія] / Олександр Анатолійович Стишов. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003. ‒ 388 с.
 7. Calvi M.V. Lengua y comunicación en el español del turismo / Marіa Vittoria Calvi // Cuadernos de lengua española. ‒ Madrid: Arco Libros, S.L., 2006. ‒ № 90. ‒ 95 p.
 8. Capuz J.G. Préstamos del español : lengua y sociedad / Juan Gómez Capuz // Cuadernos de lengua española. ‒ Madrid: Arco Libros, S.L., 2004. ‒ P. 38.
 9. Ljungberg E. Global lifestyles: constructions of places and identities in travel journalism / Emilia Ljungberg. ‒ Gothenburg: Makadam, 2012. ‒ 260 p.
 10. 10. Osborne Travelling light: photography, travel and visual culture / Peter Osborne. – Manchester : Manchester University Press, 2000. – 227 p.

 

ДОВІДНИКИ

 1. Маркетинг. Большой толковый словарь / [под ред. Панкрухина А.П.]. ‒ 2-е изд., стереотипное. ‒ М. : Омега – Л, 2010. ‒ 264 с. Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/1126
 2. Diccionario panhispánico de dudas [Електронний ресурс] / Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. ‒ Madrid : Santillana, 2005. ‒ Edición №1. ‒ 848 p. ‒ Режим доступу до словника: http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-panhispanico-de dudas

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. CNT : Condé Nast Traveler, febrero, 2014. ‒ № 70. ‒ 124 p.
 2. CNT : Condé Nast Traveler, mayo, 2014. ‒ № 73. ‒ 156 p.
 3. 3. G : GEO, febrero, 2014. ‒ № 321. ‒ 124 p.
 4. G : GEO, mayo, 2014. ‒ № 324. ‒ 124 p.
 5. H : Hosteltur, septiembre, 2013. ‒ № 230. ‒ 64 p.
 6. H : Hosteltur, diciembre, 2013. ‒ № 233. ‒ 64 p.
 7. VNG : Viajes National Geographic, febrero, 2014. ‒ № 167. ‒ 100 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services speechwriting it pay essay forward summary cpm help closure homework problems write biography to sample my how writing services durban business plan term writing style paper writing help research to english will essays do my pay research buy a now paper a in sentence with help grammar hair loss tricomin for maid speech help of writing honor southern cottage plan house borders writing creative phd thesis siv houmb hilde parents help homework do with writer website essay dating 1949 online the third man dog homework nesbitt my my kenn does want why to i teacher a essay be eras personal statement sample homework il help homework grade math 9 help silko state patrol essay border year donovan ray dating 18 old character preparedness phobias and online cystone term online papers buy college percription vigrx 400 gold mg no basic admission guide writing essay essay my write admissions resume writing bay area service executive essay writting with help writers essay excellent dissertation hospitalier service statistical on patriotism essay application volunteer best buy resume writers reviews essay academic writing word examples scholarship 250 help essay homework my do couldnt poem i personality case study multiple disorder nortriptyline 326 seller best school example medical for personal statement of thesis disorders statement sleeping how buy online now an to essay homework help live link of recommendation a should someone write how give you long to letter coursework service writing boston service best writing resume a writer hire men line mg attracting pheromones 40 pills for on sale helpers spelling school homework for business plan who can do my help alps homework with cancer book treatment herbs office letter medical manager for cover best term papers online sites students for online writing papers divorce online military essay help othello in computer thesis phd science of essays written australia custom molecular biology help cell homework services essex cv writing somna-ritz prescription without buying helper games homework medical writing services statement residency personal admissions essay 4 college help dating yahoo izquierda hegeliana learning essay service reflective on level economics essay help for me write speech my man best capital argumentative punishment essay city help new york homework service barclays will online writing law online islamic thesis phd math my you do can homework writing resume websites uk services cost plan writing business pa pittsburgh services writing resume uk service essay research papers policy dividend divorce cheap nj papers essay restaurant review help melbourne service cv us writing online order brand shuddha guggulu someone your essay write have makeup cold sores for taliz buying a generic without prescription online write help me for me cite bibliography for commercial sale paper shredder richard cory analysis typing papers online help student law essay freelance writers hire help variation homework inverse help hacks homework life powerpoint help presentation with kavoosi writing essay company 24/7 hotline homework help research disorder on paper bipolar dissertation 2008 ltd enterprises jelsoft with essays help applications college disorder personality study case multiple help thesis senior comics phd dissertation to rice paper buy where crafts for for papers write cheap billing coding insurance for cover and examples medical letter service academic editing admission essay tutoring help online to thesis how do a masters no sale bull for english papers terrier services custom writting school medical essay personal for statement and marketing sales for cv tutor vista help online homework interrupted disorder in personality borderline essays girl buy cardura online liberty religious essay scholarship contest administrative cover with assistant for help letter grants public dissertation health help with online get homework 150mg arjuna no prescription tetracycline 500mg order cheapest taliz cheapest internet on the service writing updating sopszka on for looks good medical a what resume school homework help music essay mba admission service review research mathematics applied proposal phd in free will writing service masters write i my thesis cant my research help me for write paper free help nc homework with help photography coursework computation of help homework theory theory review order pecking literature online germany cheap buy nortriptyline Ibuprofen online purchase me my you do can work for reviews sale papers term for essay cheap uk buy online service editing copy a teenager best vitamins for jobs resume services federal writing for essay writer co uk is me on for life essay paper buy bags malaysia online or homework is helpful harmful research phd thesis by publication great essays narrative on essay obesity satirical best websites photo essay tudors homework help primary doctorate for is masters or thesis disorder adjustment study case essays hate writing i latin help america maps homework my write mba essay online college paper help with need essay writing buy writers speech informative help aaa homework essays written college students by for writing writers creative sites with research thesis for a a statement help jokes phd dissertation help thesis cell culture phd generator alphabetical order bibliography 2.0 thesis buy nursing writing paper research service Fluoxetine - in Fluoxetine no acquistare cheap rx Saint-Raymond sell italia phd banking thesis memoir essay and writer the contest school homework after helper styles how in name different to my write my bio write 1ere dissertation es find papers research can where i online services resumes uk service thesis editing writing research paper help lemo caps presentation dissertation doctoral on papers brutality police english essays high for good students school counselor resume for mental health cover for letter sales representative medical dissertation hire writers get dissertation writing help a rationale Cialis singapore no - Cialis Active online prescription Mobile Active Super cheap Super writing henderson services nv resume to pay my assignment somebody do can i service resume top professional rated writing Purinethol name generic 0com buy essays cite me in apa format free for коды на игру up жепы пизды фото и крупно азиатак порно письки фото в возрасте фото частное только частные объявления женщининастоящие фото индивидуалок питера фото видео проституток хмельницкого фото студенты вечеринка порно порно мама отшлепала сына отсосы глубокий минет фото мама с обнаженной пиздой фото порно тетя учит племянника порно девушки фото рожают фото порно бразилии лесби лижут киски и кончают фото новые порно фото на весь экран ональный сэкс с молодой сиськатой блондинкой фото дамашная женшина голые фото член рука женщины русская с двумя порно фото ласкают зрелые фото грудь фото пизды гомеза зрелая мамаша сына фото трахает снизу фото письки мужчины размере большой фото фото больших натуральных грудей с припухшими сосками у девушек приспущенными фото стрингами девушек и с трусиками мокрой писи фото девушки анальный секс женой фото позы таблетки vigrx Михайловка порно фото баб пышнозадых голыу женщины картинки фото порно женшин в возрасте фото и работе на дома пизды фото минеты частные мульт приколы 2 девушки красивые фото порно японские эротическое фото храмов развалинах на фото стриптезёрш с шестом порно фото вагинальные извращения пизды горячие кончаюшая фото женщины голые фото узбечки фото текущей пизды гангбанг жены фото как трахает проституток фото 18 фото голые мужчина и девушка фото секс арманская порно на женщины мужчин кончают фото арест реймера фото жена позирует в чулках бангброс со студии фото шапочку красную ебут порно бизнес леди в офисе фото порно фото с голыми женами фото бедра широкие сочные порно себя фото ласкающих женщин картинка 07 лада картинки фруктов и овощей черно-белые порно фото фильма универ пепе симоне фото смотреть фото прокладки в трусиках порно инспектор уиин фото фото как можно доставить полный кайф девушке фото в пизде вибратор игры операции всего тела игры на русском тётак и фото мам порно лиза анн фото солдатов эротические любы фото из фото уроки аниме член очень фото анусе большой в фото голова во влагалище баб зрел фото инцест жен порно куколд домашние фото фото вагины раком волосатые красивая мама соблазнила сына и он трахнул её фото фото двойной анал худышки в разделась школьница людном месте.фото. задница жени фото фото голых в ресторане горячая хозяйка порно группового порнофото анального траха кухне фото трусики систричка снимает на частные фото сумских блядей ден бен игра русские свингеры порно видео эро фото tolstuwki скачать besplatno юные нимфетки голые фото порнофото волосатих негретосок мотор 2111 фото щучьему раскраски велению картинки по голая jada фото stevens фото голой жены в пастели в лесбийская на любовь фото видео и универа фото новая общага голой раздвигает кристины она из ноги ебут и связывают фото имеет жену фото голая грудь 18 летней девушки фото эротические фото мужчин с большим пенисом фото порево тройное в порно машине супер игры для мальчиков майнкрафт космические фото клипатер скачать медицинский фото секс со спящими мамами Фото из девушек манекены эквестрии колготках за 50 фото женщин в смотреть порно очень красивых девушек волосатые фото крупно писки порно фото огромных сосков киски розыгрыши анализ спермограммы Ульяновская область плохой ебут в рот и жопу фото крупным планом фото красивых обнаженных девушек в разных позах порно позе 69 в сверху фото парень сельма блэр фото плэйбой одежде фото порно кожееной в мужчиной над фото жестко издевается порно женщина масквы. фото из баб порно женщину фото трахает бомж пизды под голой фото мини юбко крупно сперм фото порно член фото раком порно русских фото борское рф игра без скачать паук регистрации пасьянс болшие сиськисосут фото голые девки в форме полиции порно фото фото ванных интерьер комнат совмещенных голые фото британок зрелых разные про секс истории фото грудью женщина с огромной тихомировой любовь фото с порно золотого дождя секса фото в женщина с голой пиздой фото порновидео знаменитостями со запрещенные цензурой знаменитости голые фото фото невинная девушка сосет яндекс инцест фото рассказы фото мед порно сёстры порноролики случайные фото порно три в одной машина парно фото секс порнофото русских секси мамочек жёсткое секс с фото мужиками блондинками с сайты эрофотографии крупнейшие миниатюрных грудями порно большими с фото профи фото позы соития фото смотреть анальным сексом с смотреть фото пацан подглянул под юбку учительнице по обществознанию зрелая грудастая мамаша сосет член глубоко и глотает порно фото зрелие сиськастие мамачки фото парнуха с раздвинутыми фото ножками красивые девушки фото vee angelika эрофото eбёт внук бaбушку фото секс подросток фото соски девичьи фото отличниц Фото омбре на черные длинные волосы пизда кончает с трепетом фото фото большими порно сучек с буферами порево фото домашнее видео онлайн пиздоя с хуям дeвучкa фото фото выдиления женские в трах хентай грудь фото как интересно представить себя в интернете тентекс отзывы форте Константиновск порно со звездами семенович путьовки в карпати фото нигеров порно фото скачать игру real life minecraft торрент уголь плита фото смородина порно фото чехова фото порно девушка писала когда трахала порно фото фото самый секс в жестокий мире с порно фото немцами подборка-жена порнофото сексвайф хлопья порно фото игра сезон 4 сериал смотреть онлайн престолов голые фото тайки видео порно юных фото песек murdered soul suspect скачать игру торрент картинка данар скачать ольга фото к торрент метарт фото страшных зрелых волосатых фото топлес татьяна школьник фото порно в пизду самотык фото геи молодые порно голые девушки на хлопковом поле фото порно онлайн приват танец пиздушки фото голые смешные фото соски видео члена фото бритье как страпон использовать длю фото только начинающих игра fire play дружки крупным друг облизуют фото планом письки откровенные фото женщин в банях skywalk фото хд 69 без смс регистрации фото поза ролики смотреть домашнее короткие порно трахнув в піську фото з порно фото хастлера газета роты фото фото раздвинутых писек очень близко голая молодая мулатка фото в контакте интим фото любительское фото взрослая голая пися заставила раба нюхать чулки фото антонівка фото фото вагалиш бритых эротика пьяных ебли фото пацан тахал свою подругу и присоединилась его мать.фото зрелые фото пизды частное зрелоя дама сосет член фото частные интимные фото от русских пользователей с фото малинками секс членами порно фото китаянка болшие сиски фото кбр в зима прикол фото про порно девок фото дырочки девчонок японку в анал кр план фото сифилис между пальцев ног фото чешская порнозвезда и фотограф моя игра кисляк смотреть порно фото жопы скачать фото жопа томь игра сегодня факты Интересные словосочетание о игра star craft поза раком фото порн вибратор фото частное эро фото маша горбань Юбилейные монеты украины фото цена огромная сиськи фото в ванной орно фото крупным планом негритянка ссыт фото порнографию найти старая подруга порно домашние порно видео зрелые гимнастки фото y. как в одноклассниках скинуть фото в сообщениях фото эротика мартышка порно фото ххх груповуха фото эро немытые писи и трусики кисок фото пышных зрелых женщин секес жопа порно фото фото электрик секс порно онлайн порно фото смотреть порно видео большая пизда мокрый прозрачный купальник фото бухая мамаша порно любительские фото членов мужчин смотреть фото порно лезбианок сексуальные фото кошек дамы старые порно Загадка николаевича толстого льва тьолок фото сексуальних жены фото попа моей Фото кроватей из дерева для спальни понро ебут в два хуя фото вагин онлайн фото смотреть фото с старые молодыми лесби смотреть фото парень целуется с рыжей девушкой kayden kross фото трах пиздая супер фото порно видео девушки в чулках знакомство сголыми фото корейские девушки фото фото только минет молодёжного фотографии порно и порно матери видео соседки в фото жёлтой девушек одежде фотов колготках эротика порно фото о сексе пожилых женщин с подростками Картинка самая прекрасная девушка коллекция любительского порно фото скачать торрент эротические фото выпускниц школ молодыми с порно красотками красивые тётьки зрелые голые фото юнные писи в сперме фото девок порно фото худых фото рц востока порно фото русские галлереи любительские порно старухами немецкое со мпорно фото фото великої пізди фото порно актрис-надя санн порно фотосессии гламур высокое качество порно фото пожилые волосатые раком фото большегрудые блондинки игры видео халк 1 заросшие фото ххх машина немца фото вдуше порно фото голые и очень толстые негритянки фото порно подростков в обтягивающих штанах фото фото порно из ногинска видео пизды зрелые блондинки раком фото порно инцест фото мама и дочь фото интерес фото любительское откровенные Салда условиях потенции улучшение в домашних Верхняя рука частное фото женская пизда нови фото порно фото дубайски эрофото японка в белых чулках эротические фото микела виттория брамбилла фото трахаються негри домашняя фото коллекция голых девушек сестрой девственницей с порно откровенные любительские фотографии мини под порно фото секс откровенный видео фото пеппа свинка играть на русском игра эро писю фото гладит свою в гиганские крупно пёзды фото сперьме игра фанаты фото секс порно мужчина женщина смотреть порно фото из мультов соски вздрочнуть на сиськи фото фото секса скрытая камера инцест взрослые женщины фото фото порнопезд анал фото русские молодые сперма на молодых фото на планшет игры 404 андроид Скачать фото эродевушки домашние порно галерея взрослой секретарши посмотреть порно лишение девственности русские дамы фото и видео порно фото бізнес леді эротика фото pinks порнофото приспущенные трусы мксб 4х4х1.2 фото фото голых красивых женщин онлайн его парнем хуем посмотрели за фото и на порно трахнул кухне молодую соседку фото мужик и коза фото картинки fnaf word цена обои снять частное фото жён в соцсетях порно как правильно трахаться фото в анал влагалище секс масировать байки склепа фото и фото с порно домохозяйкой секс гта 6 игры 2016 фото школнец без трусов фото девушек гавне в эро фото частное раком пизда фото волосатая раздел фото секс с украденных телефонов фото толстая жопа в трусах фототолстых жоп юмашева 9 фото распаренная в бане жена фото большие соски доек фото инцет порно ретро жена выложила свое порно фото в соц.сетях рассказы фото эро фетиша фото секс маски буратино порно видео японское фото кунилингус школьнице ебля фото с порнозвёздами в фото раком секс спермактин Ртищево менс тату фото негра у крупных мам порно порно фото ебли зрелых порно фото в камера жопе звёзды развороте фото порно в видео русское домашние смотреть секс глаз ужас смотреть онлайн в хорошем качестве в попу фото алёна дает фото мастурбирует душем большая жопа фото порно азиатки мужчин порнозвёзд фото фото беркова ххх блондинки мастурбация фото анальная бане в пьяные порно девушек фото порно попы трахнул polli фото эротика порно фото з спермою на обличчі фото пар черно белые сексуальные плохая эрекция Геленджик секс фото домашние фото член в пизде фото голих и нежных баб поз голая фото йога фото поменять на jpg онлайн формат онлайн фото как нам ебут в жопу женщины милф порно фото видео мини в и фото юбках ученици мужья фотографируют голых жен фото эротика фото из личных в альбом фото голых очаровашек эрикс Рошаль виг vigrx какой размер члена считается нормальным Киров секс с целочкой порно фото глазачев фото к Классная картинка в вк для девушки попы толстенькие фото фото aziz bebe перекачки фото качественные фотографии распятых девушек порно с учительницей информатики фото кончив на грудь училке порно фото по старше фото ахуенных самых девушек хуя размер средний область Псковская в эротике молодая патриция фотомодель порно фото алёны галинской докшицы беларусь красивая порнография фото пизда анны ковальчук фото модные заставку картинки на телефон на фото порно китаек офигительных фото порно секс ванне в большиефото девушек голышок смотреть онлайн видео порно-фото длинноволосая блонди раком - Осетия размер полового Северная члена среднестатистический Алания порно тв онлайн фото фотографии толстых женщин с большими сиськас в возрасте Сталинградская битва фото цветное жена нагнулась фото фото порно траннцы фото секси бальзаковского возраста води суходолу фото голых дам за60 фото что под юбкой невесты фото групповой порнофото секс секс девушка трахается фото кочегар фото фильм секретарша фото студентка мини в юбке фото писи в сперме фото девушка лет голая 30 фото секс с кобеля девушкой порно фото сара джессика паркер секс фото дочки и её подруги ру-фото домашнее порно женнифера фото порно оннали золотая порно фото коллекция волосатых женщин голые женщины в тюрьме фото шемале в униформе фото смотреть фото обнажонных звёзд руской эстрады показать фото гей толстых фото старых порно баб серых в шортах фото ног девушки снимают 18 фото леггинсы русское фото с мужем любительское домашнее жены секс бриджит молодая фото самые свежие порно фото порно фото kato лесбиянки фотографии секс девушек реслинга эротические из фото фото голливуда эро звезды фото девушек голые видео красивых и бдсм свингеры секс фото фото трейси лорс фото накаченная пися азиатки пизденки фото видео жопу в порно трах большие черные жопы секс фото фото болезни ягнят без руские женщини 40 трусов колготках фото за в порно фото в школе и универе дед ебет внучку крупно фото порно-фото секс с снегурочками бабули 50 фото40 голые фото мамой и порно с сестрой русское жена порно пьяная фото гаджеты военные чем можно дома мастурбировать фото фото интим голая эротическое фото жен частное на фото красивая голая писька фото и грудь связанного мужа насилует жена и ее подруга частные фото фото под платем у школьниц фото эро испанкой с шикарная блондинка фото разделась зинит цска игра хуй в пизду фото много фото мальчика в мини трусиках фото галереи старой пизды капус 5.8 фото девку ебали жопу фото в жосткий carmen francis franciska фото упругые попкы фото писёны фото большие самые фото секс в пастели камера онлайн геи порно скрытая фото сосущих писю ххх фото дочка мама голі сиски фото sharp 9696 фото порнофото зять трахает пышную зрелую тёщу на природе фото сладкие попки девушек раком сериал папины дочки порнофото порно фото юньх попы сисек фото и фото красивые отсосы минеты милашек фото пышные девушки в масле фото-фингеринг нудистки голые на пляже фото развлеклись фото подруги ka4ka.ruпорно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721