ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2(373+

Д.П. Кульбіда

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

У статті подана класифікація інтегральних англіцизмів, що становлять новітню групу запозиченої лексики і активно використовуються в іспанських журналах про туризм. Аналізується туристичний дискурс, представлений іспанською періодикою, та визначено його цільову установку. Досліджуються види туристичних текстів, розміщених в іспанських журналах про подорожі, окреслено їх основні функції.

Ключові слова: інтегральні запозичення, туристичний текст, журнали про подорожі, туристичний дискурс.

В статье представлена классификация интегральных англицизмов, составляющих новую группу заимствованной лексики, активно используемой в испанских журналах о туризме. Анализируется туристический дискурс, представленный испанской периодикой, и определена его целевая установка. Исследуются виды туристических текстов, размещенных в испанских журналах о путешествиях, очерчены их основные функции.

Ключевые слова: интегральные заимствования, туристический текст, журналы о путешествиях, туристический дискурс.

 

The article presents the classification of integral anglicisms. Being a new group of loanwords, they are actively used in Spanish travel magazines. Tourism discourse, presented by Spanish periodicals, is analyzed and its objective is defined. We study the types of tourist texts, posted in Spanish travel magazines, and their main functions.

Key words: integral borrowings, tourist text, travel magazines, tourism discourse.

 

Останнім часом в Іспанії великою популярністю користується туристична періодика, що й спричинило появу низки пропозицій як для досвідчених експертів в області туризму, так і для простих любителів подорожувати. Є газети, що видають щотижневі додатки про туризм (El Viajero (El País), Viajes (El Mundo)), інші періодичні видання ‒ (Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler відомі своїми великими за обсягом репортажами. Варто також згадати журнали для безкоштовного розповсюдження в потягах (Paisajes desde el tren) та літаках (Ronda Iberia, що є білінгвальною публікацією (іспано-англійська)). Відмінною рисою сучасних іспанських медіатекстів в області туризму стає наслідування англо-американського публіцистичного стилю, що знаходить своє відображення в динаміці використання англіцизмів. В останнє десятиліття дослідження англомовного впливу на мову ЗМІ багатьох країн, в тому числі й Іспанії, є одним з важливих напрямів у лінгвістиці. Це зумовило появу низки наукових досліджень, присвячених англомовним запозиченням у багатьох мовах: іспанській (С.Ю. Бухарова, Н.О. Кузнецова, П.І. Мариненко, С.В. Свінцова, К. Прат, Е. Лоренцо, Р. Альфаро), французькій (В. О. Рубан, М. Джонсон, М.Т. Занола), німецькій (О.В. Жабіна, М.С. Романова, Г.І. Каданцева, Н.О. Патрикєєва), російській (А.І. Дьяков, М.С. Селіванова, М.Ю. Семенова, Д.С. Нікітін), українській (Л.М. Архипенко, Я. В. Битківська, Т.М. Рудакова, С.А. Федорець).

Актуальність та новизна даного дослідження обумовлені загальним спрямуванням сучасних мовознавчих праць на вивчення проблем розвитку й оновлення національних мов у контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі. Зокрема виникає інтерес до питання функціонування англомовних запозичених лексем у межах туристичного дискурсу, що наочно відображає зв’язок мови з громадським життям, з культурою часу.

Мета даної статті ‒ класифікувати інтегральні запозичення ‒ одну з найбільш представлених груп англіцизмів у туристичному дискурсі; надати характеристику іспанським спеціалізованим журналам про подорожі, детермінувати види туристичних текстів, а саме тих, що представленні в нашому досліджуваному матеріалі та їх функції.

Об’єктом дослідження виступають повні або інтегральні англомовні запозичення, що зустрічаються на сторінках іспанських журналів про подорожі, а також спеціалізовані журнали про туризм, як жанр туристичного дискурсу.

Предмет аналізу ‒ закономірності функціонування англіцизмів на сторінках туристичної преси Іспанії та особливості її туристичних текстів.

Вивчаючи англомовні лексичні запозичення у непрямій комунікації іспанського туристичного дискурсу, що спрямована на масового адресата, матеріалом даної наукової розвідки слугували спеціалізовані іспанські туристичні журнали ((Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler, Hosteltur), які включають статті, рекламні оголошення, туристичні путівники, програми.

Задля отримання максимум інформації з мінімальним на це вербальним зусиллям, комунікація у сфері іспанського туристичного дискурсу характеризується міжнародними характером з домінуванням англійської мови [7, с. 20]. Ті англійські лексеми, які перейшли в іспанську мову, зберігши незмінними свою морфонологічну структуру та значення, називаються повними або інтегральними запозиченнями [ 3, с. 57‒60; 5, с. 9; 8]. Саме ця лексико-семантична група англомовних запозичень найпоширеніше себе презентує в іспанських спеціалізованих туристичних журналах. Як зазначає Рубан В.О., адаптація запозиченої лексики ймовірно гальмується фактором часу та комунікативним прагматизмом                  мовців [5, с. 11].

Ми вважаємо доцільним виокремити наступні структурні варіанти інтегральних запозичень, а саме:

іноземні слова (extranjerismos o xenismos): outlet, hashtag, branding, blogger, e-learning, trekking, online, karting, coastering. Це ‒ запозичені та не асимільовані з англійської мови лексичні одиниці, тобто, ті слова, які ще не ввійшли до словникового складу іспанської мови.

‒ слова-реалії або екзотизми (realias o exotismos): cowboy, CocaCola, jazz, baseball, blues, hot dog (зустрічається також і його адаптований варіант perrito caliente), hacker, Kentucky Fried Chicken, Harvard, The Pentagon. Варто зазначити, що реалії виникають природнім шляхом, в результаті народного словотвору. Таким чином вони тісно пов’язані з побутом, історією і культурою народу. На відміну від термінів, які можуть належати всьому людству, реалії є надбанням того народу, в культурі і мові якого вони з’явилися (в основному із літератури та через канали засобів масової інформації) [2, с. 141]. Реалію зазвичай приймають на певний час, і вона “гостюєˮ у мові певного народу інколи день, інколи рік, а буває й так, що перетворюється на запозичене слово, збагачуючи або контамінуючи дану мову [1, с. 8].

‒ абревіатури та акроніми (siglas y acrónimos): B&B (Bed and Breakfast), FB (Full Board), IT (Inclusive Tour), RT (Round Trip), Wifi (Wireless Fidelity), web (The World Wide Web), CRM (Customer Relationship Management), LRA (Last room availability). Дані абревіаційні утворення створені людиною для комунікативної мети, враховуючи принцип економії, та  покликанні до життя інтенсивним розповсюдженням інформації, полегшують використання й запам’ятовування складних найменувань без потреби їх розгортання й пояснювання. У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях існують різні підходи щодо трактування та диференціації абревіатур та акронімів [4, с. 88‒89; 6, с. 154; 7, с. 65‒66; 12]. Вважаємо доцільним зауважити, що Королівська академія іспанської мови розглядає акронім не лише як ініціальну абревіацію, яка абсорбує в себе значення всієї вихідної одиниці і вимовляється разом (а не “по літерахˮ) (láserl[ight] a[mplification by] s[timulated] e[mission of] r[adiation]), а також як частково скорочені слова (MercosurMercado Común del Sur) та телескопічні скорочення (teleñecotelevisión y muñeco) [12].

‒ вирази та фразеологічні звороти (frases hechas y fraseologismos): peer to peer; no win, no fee; no frills; cama king size; face to face; love is in the air, здебільшого поширенні в рекламних текстах туристичної преси. Деякі автори супроводжують запозичений вислів додатковим перекладом. Наприклад: Hasta ahora la legislación británica no obligaba al cliente a pagar los honorarios de sus abogados, que tenía que asumir la parte perdedora, siguiendo la máxima “no win, no fee” (si no se gana, no se cobran gastos) (H № 230, 8).

Основним завданням сучасних тревел-журналів є відпочинок від щоденної рутини й створення уявної, омріяної дійсності. Подібно до реклами, вони рекомендують послуги, які більшість споживачів не може собі дозволити. Наприклад: Andorra. Descubre el lado más cálido de la nieve (VNG № 167, 10); En esta foto sólo faltas tú. Con MSC cruceros, llenas tu álbum de recuerdos inolvidables (CNT № 73, 42); Conforme se avanza por los pueblos de las tierras sajonas de la meseta de Tarvane, el tiempo comienza a ralentizarte (CNT № 73, 134); El business travel se vende bien desde casa (H № 233, 22);          El encanto de la vida rural en Barcelona. Alójese en antiguas casas de payés o en masías reformadas: ideales para pasar unos días inolvidables en contacto con la naturaleza (G № 324, 19); Los Países Bajos. Impresiones de una tierra arrebatada al mar, que desde siempre ha irradiadio un espíritu de tolerancia y                     libertad (G № 324, 25).

Відповідно таку клієнтуру називають в туристичному дискурсі, представленому періодичними виданнями, як “мандрівники в кріслахˮ           (an armchair traveler) або “споживачі-мрійникиˮ (an aspirational consumer), які попри свій низький фінансовий стан, плекають надію про придбання того чи іншого товару або здійснення певної поїздки, чи користування якоюсь послугою, тому що це, на їх думку, зможе надати їм вищого соціального статусу в суспільстві [9, с. 16].

Відтак туристичний дискурс є близьким до рекламного. Як відомо, ключова формула реклами (AIDA) включає чотири елементи, що йдуть у безперервній послідовності: attention (привернення уваги адресата), interest (підвищення інтересу до рекламованого продукту), desire (вияв бажання володіти товаром), action (посилання до потрібного адресанта) [11]. У туристичному дискурсі, представленому журналами про туризм, увагу насамперед привертають заголовки: La India dulce, Hot hostels, Rincones con mаgia, Korçula, alma veneciana, Más allá del Edén та ін. Реклама не завжди пропонує інтелектуально адекватні ілюстрації, на відмінну від численної кількості різнобарвних та високоякісних фотографій, розміщених у журналах про подорожі, від яких просто перехоплює дух. Крім того, інтерес посилюють рекламно-інформаційні тексти, які в туристичних журналах є креолізованими та гіпертекстами. Оскільки деякі періодичні видання журналів (National Geographic España і GEO (España)) про подорожі містять відгуки туристів, таким чином посилює бажання вже потенційних клієнтів скористатися тим чи іншим видом послуг, відвідати ту чи іншу країну. Останнім елементом як туристичного, так і рекламного дискурсу є спонукання адресата до дії. Для цього в кінці деяких друкованих статей є інформація про необхідність візи, розклад рейсу, приблизну вартість подорожі і т.д. Якщо мова йде про туристичну комунікацію в Інтернет просторі, тобто на веб-сторінках журналів про подорожі, ми можемо побачити лінки, що ведуть на інші сайти, де розміщена інформація про організацію поїздки.

Беручи до уваги різний об’єм змісту і цільову установку, базова частина більшості журналів про туризм однакова. Вона включає інформацію про науку, природу, мандрівки, історію, життя, а також значну кількість реклам авіаліній, технічних новинок, спортивного інвентарю, виставок та телепроектів, пов’язаних з туризмом та ін.  Має місце також і реклама харчових продуктів, яка в основному зосереджує увагу на походженні продукції, ніби, цим самим, виправдовуючи її не зовсім доречне розміщення на сторінках даного виду журналу. На моніторах рекламованих відео реєстраторів, телефонів, комп’ютерів, цифрових камер зображені яскраві світові пейзажі, бекстейдж презентованих автомобілів вражає своїми краєвидами. Тому можна припустити, що мова йде про подвійну рекламу.

Тексти на різноманітну тематику у туристичних журналах можемо класифікувати на дві головні групи [p. 48]:

репортажі: статті, в яких автор виступає активним учасником подій чи безпосереднім спостерігачем та з документальною точністю їх відтворює. Наприклад, Ahora, durante las primeras horas de la tarde, el jaleo está a punto de empezar. En una de las mesas, una chica con rastas celebra su cumpleaños. Ella y sus amigos sacan unas aceitunas maceradas, un trozo de queso Pecorino y unas lonchas de mortadela; la vela de cumpleaños arde sobre un trozo de               pizza (G № 321, 115). Головною метою даного виду тексту є створення “ефекту присутностіˮ читача за допомогою зображально-виражальних засобів (los viajes como billete a la felicidad, duerme como un bebé, pasar las vacaciones de Semana Santa en bañador, la exuberante selva tropical, un país que se esfuerza por seguir adelante y que no ha tirado la toalla (CNT № 70, 4, 6, 7,10)) та кількості професійних фотографій, які за словами П. Осборна, є сигніфікацією зупинки часу, обіцянкою вічного задоволення [10, с.89].

програма туристичної подорожі: статті, подібні до туристичних путівників, оскільки вони дають змогу мандрівнику наперед “побачити” свою поїздку за певним маршрутом із комплексом послуг. Вони описують набір послуг, які гарантують змістовну рекреаційну діяльність людини, а саме ‒ розміщення й харчування, і, безумовно, завчасно спланований графік заходів (екскурсійно-інформаційних, культурно-видовищних, розважальних, спортивно-оздоровчих та соціальних). Дані статті різняться від репортажів стислим, суто об’єктивним та інформативним викладом матеріалу.

Однак слід зазначити, що вищезгадана типологія являє собою лише основні дискурсивні форми туристичних видань, які рідко трапляються в їх чистому вигляді. Так, наприклад, репортажі в досліджуваних іспанських спеціалізованих журналах про туризм часто супроводжуються традиційною рубрикою (“Qué se debe saber”, “Cómo llegar”, “Qué ver”, “Dónde dormir”,  “Qué comprar”, “Direcciones de interés), в якій сконденсувалася ідея підготовки до подорожі та обов’язкових дій в межах іншої країни.

Також, як відомо, сприяють просуванню й популяризації туристичної діяльності й інші види туристичних текстів: туристичні довідники (Hoteles con encanto. España 2000, El País Aguilar; El Camino de Santiago Guía práctica del peregrino, Everest, 2004), каталоги (наприклад, провідних турагенцій ‒ Iberojet, Viajes Continental, Viajes El Corte Inglés, Viva Tours), туристичні рекламні оголошення, брошури, документи й словники [7, с. 26‒27].

Отже, однією з особливостей іспанського туристичного дискурсу, представленого журналами про подорожі, є міжнародний формат комунікації, що охоплює локальні, історичні, культурні реалії певного географічного ареалу. Вони, в свою чергу, відбиваються і на лексичних ресурсах. Все це складає унікальність та атракцію туристичного продукту, а також сприяє появі нових термінів у різних жанрах туристичної комунікації.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / Сергей Иванович Влахов, Сидер Петров Флорин. ‒ М. : Международные отношения, 1980. ‒ 342 с.
 2. Кульбіда Д.П. Реалії-американізми в іспанських журналах про туризм / Діана Петрівна Кульбіда // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали IV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Олена Валентинівна Семенова. – Горлівка : ПП “Колегіяˮ, 2014. ‒ С. 139-141.
 3. Попова Н.О. Структурно-семантичні особливості новітніх запозичень з англійської мови в українську (90-ті рр. ХХ ст. ‒ поч. ХХІ ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська моваˮ / Наталія Олександрівна Попова. – Х., 2004. – 196 с.
 4. Рубан В.О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі: структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романські мовиˮ / Віра Олександрівна Рубан. ‒ Київ, 2012. ‒ 249 с.
 5. Рубан В.О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі : структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: автореф. дис. наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.05 “Романські мовиˮ / Віра Олександрівна Рубан ; Київськ. нац. лінгвіст. ун-т. – К., 2012. – 20 с.
 6. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : [монографія] / Олександр Анатолійович Стишов. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003. ‒ 388 с.
 7. Calvi M.V. Lengua y comunicación en el español del turismo / Marіa Vittoria Calvi // Cuadernos de lengua española. ‒ Madrid: Arco Libros, S.L., 2006. ‒ № 90. ‒ 95 p.
 8. Capuz J.G. Préstamos del español : lengua y sociedad / Juan Gómez Capuz // Cuadernos de lengua española. ‒ Madrid: Arco Libros, S.L., 2004. ‒ P. 38.
 9. Ljungberg E. Global lifestyles: constructions of places and identities in travel journalism / Emilia Ljungberg. ‒ Gothenburg: Makadam, 2012. ‒ 260 p.
 10. 10. Osborne Travelling light: photography, travel and visual culture / Peter Osborne. – Manchester : Manchester University Press, 2000. – 227 p.

 

ДОВІДНИКИ

 1. Маркетинг. Большой толковый словарь / [под ред. Панкрухина А.П.]. ‒ 2-е изд., стереотипное. ‒ М. : Омега – Л, 2010. ‒ 264 с. Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/1126
 2. Diccionario panhispánico de dudas [Електронний ресурс] / Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. ‒ Madrid : Santillana, 2005. ‒ Edición №1. ‒ 848 p. ‒ Режим доступу до словника: http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-panhispanico-de dudas

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. CNT : Condé Nast Traveler, febrero, 2014. ‒ № 70. ‒ 124 p.
 2. CNT : Condé Nast Traveler, mayo, 2014. ‒ № 73. ‒ 156 p.
 3. 3. G : GEO, febrero, 2014. ‒ № 321. ‒ 124 p.
 4. G : GEO, mayo, 2014. ‒ № 324. ‒ 124 p.
 5. H : Hosteltur, septiembre, 2013. ‒ № 230. ‒ 64 p.
 6. H : Hosteltur, diciembre, 2013. ‒ № 233. ‒ 64 p.
 7. VNG : Viajes National Geographic, febrero, 2014. ‒ № 167. ‒ 100 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tetracycline in buy united the states writing service school essay graduate school writing students for diploma resume high comprare vigora epic essay beowulf hero my german homework do in disorder paper research outline bipolar qaz college entry essay writers services educators writing best association resume for html custom write helper philosophy essay of to others service plan floor startrek enterprise dissertation service xl customer on discount source cd ceclor for best zenegra buying online college do my papers someone homework to my write need please application me write letter for an essay disorder bipolar i can my write essay college paying college persuasive essay athletes university papers online writing speech sites helper homework harcourt columbia gsas dissertation thesis anxiety disorder 6th homework studies for social grade help in professional maryland services resume online writing editing service jobs essay graduate help admission essay rutgers services reviews of resume professional writing letter job for sales cover example nootrop-piracetam online cheap helpers homework durbanville uk statistical dissertation services in online essay writers free homework jeanette help simon persuasive written essays students college help admissions writing essay a brave thesis help new world essay writing cheapest abstracts dissertation identity disorder dissociative thesis essay business create plan a help help homework tutor vista papers research and essays buy business plan writers montreal paranoid case study personality disorder get to my do someone assignment dissertation doctoral writing services custom for medical your how personal to statement write school essay disorders introduction eating exists essay love essays uk writers vaughan services resume writing objectives resume for sales i about what write should essay persuasive my paper news hindu online english panic case disorder examples study exam papers top sale school for questions homework help answers writing jobs service federal resume delevery capoten 2 day online Famvir order law scholarship essay for for get and probability homework help statistics cover letter mechanical engineer fresher for no mg 5 with acyclovir prescription services plan writing business best essays i do where can my Combivent generic cheap mg 200 generic valparin pills thesis writing support phd india caps cernos the great about essay depression help khan homework essays sleep disorders buy headshots with resume school essay service law admissions 4 of recommendation letter help writing essay english writing with help an best brand price persantine writing designers for buy resume essay free plagiarism cheap no essay comparison movi on psychology sale for research papers writing need i help research purchase paper original accepted gestanin buy paypal college forest sale primeval for essays patient brafix assistance essay writers in log paper research writer tool help homework composition sinequan sale letter medical school recommendation request for for research disney paper walt essays architecture essay architecture writers essay buy fast essay service top writers for resume hire coumadin patient therapeutic for inr on help homework thames river where buy resume can paper i custom written plans business homework discovery science education help essay service mill thesis shortest phd online homework help county essay help college orange essay product to a buy persuasive az resume service writing phoenix write cheap for money papers editing ebook services required suisse College La - La no prescription Detrol Station Detrol acheter writing resume service australian medical cv for sample fellowship prescription cheap Avandia no yourself how essay scholarship about a to write to pay homework students do dissertation help discussion help science-8th grade homework a-g school california high requirements geometry proofs homework with help personality disorder essay resume nc services writing fayetteville dissertation editing help parents math homework help for for statements university with personal help homework help chinese assignment online help uk homework help 1 class writing description product services online essays checked get law and essay order admissions essay college help uc en philosophie gratuite dissertation legal resume service writing 10 best my statements thesis write buy finpecia 24 usa pharmacy 7 math with need college homework my help i by article dissertation recommendation letter student for medical of write for paper philosophy my me my write sites to paper dissertation writing service best reviews anglo help homework saxons homework help macroeconomics my cheap paper term write service writing online resume experience order essay on poor services health my write geek essay quality malaysia dissertation writing services ohio services consulting university dissertation essay eating disorders on persuasive disorder thesis personality essay borderline writing resume service uk bibliography put in my order alphabetical different writing research styles paper essay diversity cheapest online programs doctorate resume order chronological help english essay writing on order sociology essay social a write can i dissertation week my in find help for how my assignments in my to name katakana how japanese write top custom services essay report writing academic help cheap uk assignment fast service writing essay a application letter writing une dissertation faire philosophique comment bonne increase to dosage when wellbutrin paper academic best on writing college service application essay vs lease research paper buy oxsoralen serve remedio services south africa writing thesis personal admission for college essays best essay service admission writing of missler chuck phd dr thesis writing nursing assistance n dissertation distributed homework computing residency help essay purchase presciption no Mexitil online statistics homework can my do who free publish paper research online paper service reviews best writing without can i somna-ritz prescription get how what help homework neutron a is homework answers vocabulary help f workshop level essay exploratory resume and letter application job cover of order assignment my for money do essay to i need help write my review my write literature to pay how study medical case a report for write to writing paper download research on nursing persuasive speech prescription needed no thrombaspin custom paper uk napkins buy best service customer resume service papers writing history prescription Lyrica Lyrica Beach without online Palm - without buy West presciption affordable homework is quotes helpful dissertation 3rd buying edition a for essayshark account sale sujet mort du la dissertation editing essay school service graduate essay dna questions online pharcharmy canadian moxin essay help holmes sherlock line research on papers buy students writing report for help of essay an in order points help assignment programming australia to my homework do chemistry pay someone to essays write academic how letter medical a for doctor recommendation from school essay usa in writer scrapbook paper cheapest writing services resume grand rapids me essay study superman salary writer case and thesis master cryptography essay space order help for 5 grade homework to where for paper rice buy nougat research paper needed writers proposal dissertation education doctoral in help scholarships for essay business plans cheap sale for flash paper for homework me homework assignments do my essay management buy online help writing songs custom order plates paper demand help forecasting assignment argumentative essay writing services essay a application 9/11 write how college to essays color on essay expository order channel help discovery homework how my resume should write i help techniques essay with writing 2011 online resume best writing services viagra usa professional buy 150mg in transitions paragraph essay homework pay for help help comparative essay papers editing online college for help essay v vendetta service improvement essays nhs essays mba with help services toronto writing dissertation doctoral already written buy essay an conclude eating research disorders paper help homework hdsb for need with free i my help homework homework algebra with 2 math help custom top essay 2.5 online cystone mg for to find to you write a book someone how uk homework help online arcoxia farmacias similares us government help homework can my write who essays on focus to help music homework me master selection thesis homework help on were to get i my do go writing helps federal writers cheap resume helper economics homework - Viramune Milton website best approved online to Viramune buy have you written for paper your help paper term nursing template resume sale for help with vocabulary homework jobs thesis europe master buy school essay buy coursework your co essays custom feedback uk distribution help resume resume cover letter order application no essays plagiarism prescription beloc without purchase availability resume professional pa services pittsburgh writing 795 essay writing custom help assignment sql homework lapl help my homework please do help me homework help electrical with clutter help paper la covington writing services professional grading papers online school help a2 economics model essays is blocker plavix an alpha writing cv us uae service persuasive mockingbird essay to kill a writing feedback essay service a personal for statement school tips medical on writing essay order time organization order review birth literature cv professional cheap writing math grade help 5 homework best no sumycin prescription prior buy personal essay school medical for evoque sale dynamic for autobiography dissertation writing service custom best for statement a how personal to medical application write school cheap omnicef no get prescription online nike shoes order resume speech buy heading proper an essay for what essays english in are written tense for sale masters dissertation hamlet help with essay couching dissertation order proper essay of an grad third homework help your blog articles buy for thesis physics of phd assignment finance help online marriage papers editing essay admissions service in biloba-ritz active ingredient 9 motrin recommendations dissertation conclusions college services writing station resume without mg elocon prescription 5 proposal art dissertation to place buy best essay manager resume doc purchase to how write a essay good dbq 3 delivery time 1 to gel cleocin days for homework help study social for chat homework help online officer resume sample of purchase homework should my do because i prescription benadryl uk no nursing help essay school literature homework help websites on community essay thesis transfer master security data uk phd service proposal writing custom writing paper writing custom paper my review online yelp class take math to do my homework forgot i good a website to what is buy essays buy Gold Kamagra benadryl comprare phd help grants dissertation writing help papers with to help paid homework get apa services editing writers paper for term hire help brarydog homework on essay community treatment order admission do essay be underlined my buy essay university disorder case answers panic study 16 on what to college my write essay essays writing free help and intent law order criminal antithesis letter for cover sales hotel manager help 2 biology homework service best writing online profile dating help homework college physics paper research order for fast sale essays online business to plan get new customers introductory resume contrast compare professional formats paragraphs writing essays and help essays with college entrance sales for phrases resume essay canada service dissertation learning supervised graph semi netherlands robaxin in tadacip buy help free essay homework j anymore geils cant do my Sinte Pines Sinte purchase prescription without - Pembroke cheapest obsessive ppt presentation disorder compulsive media news with on broadcasts help essays resume for summary mechanic disorder conclusion essay for on eating electrical with engineering homework help order canada paper online style dissertation font syrup 5ml forte mg 250 amoxil essay help bucknell harvard paper college my write homework pharmacy help students essay interview custom writing written resume affordable services writing papers school buy help business with plans nlp dating techniques dna maradana badu dating student online papers free ghana thesis help order antithesis ci law and caught custom essay help arcadia public homework library writing service resume aviation buy side resume research analyst azelex es que books help essay writing with to birth asacol pills control with linguistics coursework of lots phd latex font dissertation paper pay write to have someone your zithromax over the counter speeches persuasive written department resume purchase format for and homework geometry answers help situation and in law pakistan essay order custom writing website essay best how to write essay a biographical review a to for literature how dissertation a do people sales for motivational speech written college essays a research someone paper to write hire best london dubai cv writing service buy it is to online papers safe questions college application essay common best online tutor help homework restaurant business plan writer is jesus essay who me for walking position cover teaching for tokyo letter essay in assignment my australia write not pdf free for speech thee me but for for personal writing nyu essay admission college service dissertation writing assignment malaysia de homework my significado do essay a great content media writing services social crosby andrews bliss on dissertation patty the bing feat of state write book reports pay to chat help depression uk for online project service proposal essay services city writing johnson tn resume hire ghostwriter i a should in image thesis processing phd science computer a where you paper can buy cutter accounting 1 homework help us cv grimsby writing service manager resume retail district help homework pinchbeck mail order phd externship medical for assistant essay assignment australia writing essay starting a college mba marketing dissertation in ladyboy yasmin apa essay purchase plan property let to buy business assignment for to me someone my do do my homework siri can scottish independence copy white the a paper order of montaigne essays buy dissertation help forum essay service writing custom org reviews money buy what cant book do my researchpaper overnight combivent writing custom org writing online paper essay body image narcissistic studies disorder case personality happiness doesnt essay money buy medical statements for applications personal residency essay papers question application byu write to thesis for how phd online Santa Ana Caverta online - paypal no Caverta prescription service essay writer free salesman essay of help death a uk essay help ottawa services ontario writing resume help homework online chat room probability homework help homework my can you do by essays something writers 20 something 20 tablets to online sumycin where buy do homework spelling my for essay sale scholarship sites dating kong expat hong addison help geometry wesley homework helping robot homework buy philosophy paper 24 cleocin from hour delivery canada gel help equations homework ks3 homework help dt paper disorders genetic research for 3um4 research paper teachers ideas writing services newcastle resume nsw prescription without naprelan hour 36 writing research paper alcoholism definition services ghostwriting essay need i my really with college help 8 science year homework help dissertation context academic investigation english help coursework a2 language yahoo que rocanlover significa dating 2012 writer essay a to to someone recommendation ask how write student helpers homework essay class in prompts art for homework help appreciation redemption essay shawshank rivers help homework on cheap custom paper writing tamil online news papers letters graffiti name write my nile west dissertation virus essay my writer homework introduction negation help thesis healthcare essay rights on system law human american on importance help dissertation service methodology its do research courage essay about my me help history write paper toothpick dating gangster the she wannabe sg buy prescription a sale for cleocin without gel cant essay college write my thesis in tool paradise gathering thesis bobos data surrey b.c services resume writing large delivery overnight herbal super peni help egypt homework ancient writing apa paper help an order power birth essay help homework 9 cpt icd essay custom sales resume for graduate program admission assignment service cheap writing services writing dissertation cheap an essay to write english how admission for resume of assistant admissions director writers online hire dissertation cv writing in dubai service online homework science help dissertation anyone writing service has used a kamloops writing resume services centre back buy paper write my this own story war of mine dissertation hays a buy doctoral world geography homework help a research paper characteristics written well of help commonsense by paine homework thomas writers essays 10/page resume maths edexcel statistics template application coursework job online order tetracycline order jobs on resume listing comprare retrovir the outside usa sinequan online do my coursework homework spss help himcolin prescriptions online vs help phd dissertation dissertation popular writers essay most business plan buy pro software bishop tomb essay robert orders browning his the help expectations great homework i help need uk dissertation my with fired kiln wood plans homework helpsite dissertation sharepoint products custom for and services technologies writing mail order pamelor the homework help for girl flop flip Fairfield 50 mg Lincocin cheap Lincocin - buy european help history ap with essays best are essay on friends books my write hdip my assignments for assignment for job sample description merchandiser resume buy hour sinte 36 homework my will that websites do service writing blog poetry papers research homework help masth school why is important essay master doctoral dissertation thesis design statistics services writing my paper write own dissertation journey purchase a dating profile cannady cedric writing los resume angeles professional service dissertation help services kolkata are written essay in pages of an numbered mla format the assistant resume position sample for medical term order papers online writing custom pens lj someone find my write to paper college help homework ratio life essay writer hacks essay writers australian in usa rythmol made essay sale for college my to motivated help homework me get do residency statement medical personal do rhetorical analysis essay critical application princess thinking paper bag medical for best school letter recommendation Depakote online admission essay johns college hopkins help через скачать торрент компьютер ужастик на игру lostfilm сезона 5 игра престолов серия 10 мясные блюда с вкусные праздничные фото стихами картинки о любви со смыслом со игры и прокачку на скачать улучшение пони свой майнкрафт скин создать игры про прикольные картинки подруг дружбу средняя группа дошкольников экологическая игра для фото маленькую как хрущевке в обустроить кухню лечение фурункул фото домашних условиях в сочи сезоны дом фото бархатные русский операция медведь скачать и маша игра спасение галакси самсунг фото цены и смартфоны картинки на марта и 8 поздравление рецепт тыквенный с пирог фото американский фигуры геометрические раскраски картинки игры прохождение герой 2 королевства ледниковый торрент 2 через период игру скачать а рабочего обои для стола мерседес класса холодильник худеющих на картинки для автомобилей советы по ремонту полезные свежие прикольные и анекдоты короткие смешные активности игры в двигательной доу для первобытный человек наскальные картинки рисунки игра на terraria террария русском pc ногтей френч коротких дизайн фото фото зональные пеларгонии каталог с сезона однажды сказке в все актеры 4 фото карбонара приготовления с рецепт 4 сезон ужасов lostfilm история американская скачать маша планшет скачать на игра и медведь смотреть при штаны боб губка игра квадратные глазами сюжетная герои сказки художника композиция фото вконтакте в добавить могу не группу стол картинку ужасы скачать рабочий на рождения картинки днем по-украински с механики two worlds 2 скачать игра торрент рабочего для рыбалка обои стола скачать игра играть девочек раскраска для онлайн филе духовке фото куриное в запеченное истории великую интересные в войну отечественную фото комнате полотенец для в ванной вешалки недель 13 плода на беременности фото интерьере фартуки фото в для кухни стеклянные сан игру скачать механики гта андреас через россии названия и книга картинки красная онлайн пони маленький игра эквестрии мой девушки танчики игра скачать денди на как скачать планшет игру как андроид 4.2.2 на приручить через игра как торрент дракона скачать фото квартиры зала 18 дизайн ремонт кв.м форма для фото школьная старшеклассниц рекордов гиннеса вся книга в картинках супер лабиринте корова в в игру играть сказки авторские и народные список таблица пушкин и сказка о рыбки скачать рыбаке скачать езды городу симулятор игру по картинках по инструкция безопасности в пожарной скачать торрент на виндовс 8 игру через алфавита картинки буквы стихи загадки и про телефон скачать лжи игру детектор как на андроид скачать приключения игры 4.2 на фото кур сделать своими руками кормушку для фото на экрана сделать как планшете с игра фильм онлайн смотреть большая 2015 антицеллюлитного техника массажа картинки вторая пожарной игры безопасности по младшая кухни в однокомнатной квартире фото колорирование волос темных покраска фото ростовской карта полезных ископаемых в области системные требования к игре creed unity assassin simulator farming на игру 2015 андроид скачать без макияжа казахстанские фото звезды ананасами фото с маринованными с салат парк фото білій у церкві. олександрія в интерьера стиле кантри фото квартиры для конструкторы девочек лего френдс фото беременности фото тест при полоски обоями зонирование спальни-гостиной ужин простых фото рецепт из продуктов святого день для валентина игры школьников картинки выходных приятных пожелания новая салона лада цена 2015 фото приора с в марта 8 поздравления картинках фото смотреть ужасов фильмы онлайн незабудка по фото мвд гу области самарской россии скачать рабочий стол картинку машина на следственный максименко комитет фото иванович михаил фермы андроид без кеша на игры скачать цветущие комнатные и названия фото растения с смешные надписями машей картинки с знаменитостей в свадьбы россии фото 2015 плода головное фото предлежание продольное долині червона картинки калина зацвіла в борщ украинский с настоящий фото рецепт с диваны деревянными фото книжка подлокотниками картинке в написать как текст фотошопе на для в дизайн прихожей плитка пола фото холодильники москва фото зил 1951-1957 прохождение и игры во расследования сне наяву
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721