ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.134.2(373+

Д.П. Кульбіда

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНТЕГРАЛЬНІ АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ІСПАНСЬКИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ ПРО ТУРИЗМ

У статті подана класифікація інтегральних англіцизмів, що становлять новітню групу запозиченої лексики і активно використовуються в іспанських журналах про туризм. Аналізується туристичний дискурс, представлений іспанською періодикою, та визначено його цільову установку. Досліджуються види туристичних текстів, розміщених в іспанських журналах про подорожі, окреслено їх основні функції.

Ключові слова: інтегральні запозичення, туристичний текст, журнали про подорожі, туристичний дискурс.

В статье представлена классификация интегральных англицизмов, составляющих новую группу заимствованной лексики, активно используемой в испанских журналах о туризме. Анализируется туристический дискурс, представленный испанской периодикой, и определена его целевая установка. Исследуются виды туристических текстов, размещенных в испанских журналах о путешествиях, очерчены их основные функции.

Ключевые слова: интегральные заимствования, туристический текст, журналы о путешествиях, туристический дискурс.

 

The article presents the classification of integral anglicisms. Being a new group of loanwords, they are actively used in Spanish travel magazines. Tourism discourse, presented by Spanish periodicals, is analyzed and its objective is defined. We study the types of tourist texts, posted in Spanish travel magazines, and their main functions.

Key words: integral borrowings, tourist text, travel magazines, tourism discourse.

 

Останнім часом в Іспанії великою популярністю користується туристична періодика, що й спричинило появу низки пропозицій як для досвідчених експертів в області туризму, так і для простих любителів подорожувати. Є газети, що видають щотижневі додатки про туризм (El Viajero (El País), Viajes (El Mundo)), інші періодичні видання ‒ (Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler відомі своїми великими за обсягом репортажами. Варто також згадати журнали для безкоштовного розповсюдження в потягах (Paisajes desde el tren) та літаках (Ronda Iberia, що є білінгвальною публікацією (іспано-англійська)). Відмінною рисою сучасних іспанських медіатекстів в області туризму стає наслідування англо-американського публіцистичного стилю, що знаходить своє відображення в динаміці використання англіцизмів. В останнє десятиліття дослідження англомовного впливу на мову ЗМІ багатьох країн, в тому числі й Іспанії, є одним з важливих напрямів у лінгвістиці. Це зумовило появу низки наукових досліджень, присвячених англомовним запозиченням у багатьох мовах: іспанській (С.Ю. Бухарова, Н.О. Кузнецова, П.І. Мариненко, С.В. Свінцова, К. Прат, Е. Лоренцо, Р. Альфаро), французькій (В. О. Рубан, М. Джонсон, М.Т. Занола), німецькій (О.В. Жабіна, М.С. Романова, Г.І. Каданцева, Н.О. Патрикєєва), російській (А.І. Дьяков, М.С. Селіванова, М.Ю. Семенова, Д.С. Нікітін), українській (Л.М. Архипенко, Я. В. Битківська, Т.М. Рудакова, С.А. Федорець).

Актуальність та новизна даного дослідження обумовлені загальним спрямуванням сучасних мовознавчих праць на вивчення проблем розвитку й оновлення національних мов у контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються у світі. Зокрема виникає інтерес до питання функціонування англомовних запозичених лексем у межах туристичного дискурсу, що наочно відображає зв’язок мови з громадським життям, з культурою часу.

Мета даної статті ‒ класифікувати інтегральні запозичення ‒ одну з найбільш представлених груп англіцизмів у туристичному дискурсі; надати характеристику іспанським спеціалізованим журналам про подорожі, детермінувати види туристичних текстів, а саме тих, що представленні в нашому досліджуваному матеріалі та їх функції.

Об’єктом дослідження виступають повні або інтегральні англомовні запозичення, що зустрічаються на сторінках іспанських журналів про подорожі, а також спеціалізовані журнали про туризм, як жанр туристичного дискурсу.

Предмет аналізу ‒ закономірності функціонування англіцизмів на сторінках туристичної преси Іспанії та особливості її туристичних текстів.

Вивчаючи англомовні лексичні запозичення у непрямій комунікації іспанського туристичного дискурсу, що спрямована на масового адресата, матеріалом даної наукової розвідки слугували спеціалізовані іспанські туристичні журнали ((Viajes) National Geographic, GEO España, Condé Nast Traveler, Hosteltur), які включають статті, рекламні оголошення, туристичні путівники, програми.

Задля отримання максимум інформації з мінімальним на це вербальним зусиллям, комунікація у сфері іспанського туристичного дискурсу характеризується міжнародними характером з домінуванням англійської мови [7, с. 20]. Ті англійські лексеми, які перейшли в іспанську мову, зберігши незмінними свою морфонологічну структуру та значення, називаються повними або інтегральними запозиченнями [ 3, с. 57‒60; 5, с. 9; 8]. Саме ця лексико-семантична група англомовних запозичень найпоширеніше себе презентує в іспанських спеціалізованих туристичних журналах. Як зазначає Рубан В.О., адаптація запозиченої лексики ймовірно гальмується фактором часу та комунікативним прагматизмом                  мовців [5, с. 11].

Ми вважаємо доцільним виокремити наступні структурні варіанти інтегральних запозичень, а саме:

іноземні слова (extranjerismos o xenismos): outlet, hashtag, branding, blogger, e-learning, trekking, online, karting, coastering. Це ‒ запозичені та не асимільовані з англійської мови лексичні одиниці, тобто, ті слова, які ще не ввійшли до словникового складу іспанської мови.

‒ слова-реалії або екзотизми (realias o exotismos): cowboy, CocaCola, jazz, baseball, blues, hot dog (зустрічається також і його адаптований варіант perrito caliente), hacker, Kentucky Fried Chicken, Harvard, The Pentagon. Варто зазначити, що реалії виникають природнім шляхом, в результаті народного словотвору. Таким чином вони тісно пов’язані з побутом, історією і культурою народу. На відміну від термінів, які можуть належати всьому людству, реалії є надбанням того народу, в культурі і мові якого вони з’явилися (в основному із літератури та через канали засобів масової інформації) [2, с. 141]. Реалію зазвичай приймають на певний час, і вона “гостюєˮ у мові певного народу інколи день, інколи рік, а буває й так, що перетворюється на запозичене слово, збагачуючи або контамінуючи дану мову [1, с. 8].

‒ абревіатури та акроніми (siglas y acrónimos): B&B (Bed and Breakfast), FB (Full Board), IT (Inclusive Tour), RT (Round Trip), Wifi (Wireless Fidelity), web (The World Wide Web), CRM (Customer Relationship Management), LRA (Last room availability). Дані абревіаційні утворення створені людиною для комунікативної мети, враховуючи принцип економії, та  покликанні до життя інтенсивним розповсюдженням інформації, полегшують використання й запам’ятовування складних найменувань без потреби їх розгортання й пояснювання. У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях існують різні підходи щодо трактування та диференціації абревіатур та акронімів [4, с. 88‒89; 6, с. 154; 7, с. 65‒66; 12]. Вважаємо доцільним зауважити, що Королівська академія іспанської мови розглядає акронім не лише як ініціальну абревіацію, яка абсорбує в себе значення всієї вихідної одиниці і вимовляється разом (а не “по літерахˮ) (láserl[ight] a[mplification by] s[timulated] e[mission of] r[adiation]), а також як частково скорочені слова (MercosurMercado Común del Sur) та телескопічні скорочення (teleñecotelevisión y muñeco) [12].

‒ вирази та фразеологічні звороти (frases hechas y fraseologismos): peer to peer; no win, no fee; no frills; cama king size; face to face; love is in the air, здебільшого поширенні в рекламних текстах туристичної преси. Деякі автори супроводжують запозичений вислів додатковим перекладом. Наприклад: Hasta ahora la legislación británica no obligaba al cliente a pagar los honorarios de sus abogados, que tenía que asumir la parte perdedora, siguiendo la máxima “no win, no fee” (si no se gana, no se cobran gastos) (H № 230, 8).

Основним завданням сучасних тревел-журналів є відпочинок від щоденної рутини й створення уявної, омріяної дійсності. Подібно до реклами, вони рекомендують послуги, які більшість споживачів не може собі дозволити. Наприклад: Andorra. Descubre el lado más cálido de la nieve (VNG № 167, 10); En esta foto sólo faltas tú. Con MSC cruceros, llenas tu álbum de recuerdos inolvidables (CNT № 73, 42); Conforme se avanza por los pueblos de las tierras sajonas de la meseta de Tarvane, el tiempo comienza a ralentizarte (CNT № 73, 134); El business travel se vende bien desde casa (H № 233, 22);          El encanto de la vida rural en Barcelona. Alójese en antiguas casas de payés o en masías reformadas: ideales para pasar unos días inolvidables en contacto con la naturaleza (G № 324, 19); Los Países Bajos. Impresiones de una tierra arrebatada al mar, que desde siempre ha irradiadio un espíritu de tolerancia y                     libertad (G № 324, 25).

Відповідно таку клієнтуру називають в туристичному дискурсі, представленому періодичними виданнями, як “мандрівники в кріслахˮ           (an armchair traveler) або “споживачі-мрійникиˮ (an aspirational consumer), які попри свій низький фінансовий стан, плекають надію про придбання того чи іншого товару або здійснення певної поїздки, чи користування якоюсь послугою, тому що це, на їх думку, зможе надати їм вищого соціального статусу в суспільстві [9, с. 16].

Відтак туристичний дискурс є близьким до рекламного. Як відомо, ключова формула реклами (AIDA) включає чотири елементи, що йдуть у безперервній послідовності: attention (привернення уваги адресата), interest (підвищення інтересу до рекламованого продукту), desire (вияв бажання володіти товаром), action (посилання до потрібного адресанта) [11]. У туристичному дискурсі, представленому журналами про туризм, увагу насамперед привертають заголовки: La India dulce, Hot hostels, Rincones con mаgia, Korçula, alma veneciana, Más allá del Edén та ін. Реклама не завжди пропонує інтелектуально адекватні ілюстрації, на відмінну від численної кількості різнобарвних та високоякісних фотографій, розміщених у журналах про подорожі, від яких просто перехоплює дух. Крім того, інтерес посилюють рекламно-інформаційні тексти, які в туристичних журналах є креолізованими та гіпертекстами. Оскільки деякі періодичні видання журналів (National Geographic España і GEO (España)) про подорожі містять відгуки туристів, таким чином посилює бажання вже потенційних клієнтів скористатися тим чи іншим видом послуг, відвідати ту чи іншу країну. Останнім елементом як туристичного, так і рекламного дискурсу є спонукання адресата до дії. Для цього в кінці деяких друкованих статей є інформація про необхідність візи, розклад рейсу, приблизну вартість подорожі і т.д. Якщо мова йде про туристичну комунікацію в Інтернет просторі, тобто на веб-сторінках журналів про подорожі, ми можемо побачити лінки, що ведуть на інші сайти, де розміщена інформація про організацію поїздки.

Беручи до уваги різний об’єм змісту і цільову установку, базова частина більшості журналів про туризм однакова. Вона включає інформацію про науку, природу, мандрівки, історію, життя, а також значну кількість реклам авіаліній, технічних новинок, спортивного інвентарю, виставок та телепроектів, пов’язаних з туризмом та ін.  Має місце також і реклама харчових продуктів, яка в основному зосереджує увагу на походженні продукції, ніби, цим самим, виправдовуючи її не зовсім доречне розміщення на сторінках даного виду журналу. На моніторах рекламованих відео реєстраторів, телефонів, комп’ютерів, цифрових камер зображені яскраві світові пейзажі, бекстейдж презентованих автомобілів вражає своїми краєвидами. Тому можна припустити, що мова йде про подвійну рекламу.

Тексти на різноманітну тематику у туристичних журналах можемо класифікувати на дві головні групи [p. 48]:

репортажі: статті, в яких автор виступає активним учасником подій чи безпосереднім спостерігачем та з документальною точністю їх відтворює. Наприклад, Ahora, durante las primeras horas de la tarde, el jaleo está a punto de empezar. En una de las mesas, una chica con rastas celebra su cumpleaños. Ella y sus amigos sacan unas aceitunas maceradas, un trozo de queso Pecorino y unas lonchas de mortadela; la vela de cumpleaños arde sobre un trozo de               pizza (G № 321, 115). Головною метою даного виду тексту є створення “ефекту присутностіˮ читача за допомогою зображально-виражальних засобів (los viajes como billete a la felicidad, duerme como un bebé, pasar las vacaciones de Semana Santa en bañador, la exuberante selva tropical, un país que se esfuerza por seguir adelante y que no ha tirado la toalla (CNT № 70, 4, 6, 7,10)) та кількості професійних фотографій, які за словами П. Осборна, є сигніфікацією зупинки часу, обіцянкою вічного задоволення [10, с.89].

програма туристичної подорожі: статті, подібні до туристичних путівників, оскільки вони дають змогу мандрівнику наперед “побачити” свою поїздку за певним маршрутом із комплексом послуг. Вони описують набір послуг, які гарантують змістовну рекреаційну діяльність людини, а саме ‒ розміщення й харчування, і, безумовно, завчасно спланований графік заходів (екскурсійно-інформаційних, культурно-видовищних, розважальних, спортивно-оздоровчих та соціальних). Дані статті різняться від репортажів стислим, суто об’єктивним та інформативним викладом матеріалу.

Однак слід зазначити, що вищезгадана типологія являє собою лише основні дискурсивні форми туристичних видань, які рідко трапляються в їх чистому вигляді. Так, наприклад, репортажі в досліджуваних іспанських спеціалізованих журналах про туризм часто супроводжуються традиційною рубрикою (“Qué se debe saber”, “Cómo llegar”, “Qué ver”, “Dónde dormir”,  “Qué comprar”, “Direcciones de interés), в якій сконденсувалася ідея підготовки до подорожі та обов’язкових дій в межах іншої країни.

Також, як відомо, сприяють просуванню й популяризації туристичної діяльності й інші види туристичних текстів: туристичні довідники (Hoteles con encanto. España 2000, El País Aguilar; El Camino de Santiago Guía práctica del peregrino, Everest, 2004), каталоги (наприклад, провідних турагенцій ‒ Iberojet, Viajes Continental, Viajes El Corte Inglés, Viva Tours), туристичні рекламні оголошення, брошури, документи й словники [7, с. 26‒27].

Отже, однією з особливостей іспанського туристичного дискурсу, представленого журналами про подорожі, є міжнародний формат комунікації, що охоплює локальні, історичні, культурні реалії певного географічного ареалу. Вони, в свою чергу, відбиваються і на лексичних ресурсах. Все це складає унікальність та атракцію туристичного продукту, а також сприяє появі нових термінів у різних жанрах туристичної комунікації.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / Сергей Иванович Влахов, Сидер Петров Флорин. ‒ М. : Международные отношения, 1980. ‒ 342 с.
 2. Кульбіда Д.П. Реалії-американізми в іспанських журналах про туризм / Діана Петрівна Кульбіда // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія : матеріали IV Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Олена Валентинівна Семенова. – Горлівка : ПП “Колегіяˮ, 2014. ‒ С. 139-141.
 3. Попова Н.О. Структурно-семантичні особливості новітніх запозичень з англійської мови в українську (90-ті рр. ХХ ст. ‒ поч. ХХІ ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська моваˮ / Наталія Олександрівна Попова. – Х., 2004. – 196 с.
 4. Рубан В.О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі: структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 “Романські мовиˮ / Віра Олександрівна Рубан. ‒ Київ, 2012. ‒ 249 с.
 5. Рубан В.О. Англомовні запозичення у сучасному французькому медіа-дискурсі : структурно-типологічний та функціонально-прагматичний аспекти: автореф. дис. наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.05 “Романські мовиˮ / Віра Олександрівна Рубан ; Київськ. нац. лінгвіст. ун-т. – К., 2012. – 20 с.
 6. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : [монографія] / Олександр Анатолійович Стишов. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003. ‒ 388 с.
 7. Calvi M.V. Lengua y comunicación en el español del turismo / Marіa Vittoria Calvi // Cuadernos de lengua española. ‒ Madrid: Arco Libros, S.L., 2006. ‒ № 90. ‒ 95 p.
 8. Capuz J.G. Préstamos del español : lengua y sociedad / Juan Gómez Capuz // Cuadernos de lengua española. ‒ Madrid: Arco Libros, S.L., 2004. ‒ P. 38.
 9. Ljungberg E. Global lifestyles: constructions of places and identities in travel journalism / Emilia Ljungberg. ‒ Gothenburg: Makadam, 2012. ‒ 260 p.
 10. 10. Osborne Travelling light: photography, travel and visual culture / Peter Osborne. – Manchester : Manchester University Press, 2000. – 227 p.

 

ДОВІДНИКИ

 1. Маркетинг. Большой толковый словарь / [под ред. Панкрухина А.П.]. ‒ 2-е изд., стереотипное. ‒ М. : Омега – Л, 2010. ‒ 264 с. Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/1126
 2. Diccionario panhispánico de dudas [Електронний ресурс] / Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. ‒ Madrid : Santillana, 2005. ‒ Edición №1. ‒ 848 p. ‒ Режим доступу до словника: http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-panhispanico-de dudas

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. CNT : Condé Nast Traveler, febrero, 2014. ‒ № 70. ‒ 124 p.
 2. CNT : Condé Nast Traveler, mayo, 2014. ‒ № 73. ‒ 156 p.
 3. 3. G : GEO, febrero, 2014. ‒ № 321. ‒ 124 p.
 4. G : GEO, mayo, 2014. ‒ № 324. ‒ 124 p.
 5. H : Hosteltur, septiembre, 2013. ‒ № 230. ‒ 64 p.
 6. H : Hosteltur, diciembre, 2013. ‒ № 233. ‒ 64 p.
 7. VNG : Viajes National Geographic, febrero, 2014. ‒ № 167. ‒ 100 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework it axia without colospa discount rx service essay cheapest essay logical order of i my do homework don font for turabian style order cheapest carafate writing 4 college application essays help essay titles good generic good are imdur thesis buy where program master homework dating el chaparral latino temporada gran 1 research computing paper dna help of father the speech writing bride with do can my google homework canada custom essay writing admission essay help gre writing for for me free my do homework paper online cheap buy research service writing resume pa companies study writing case cheap college writers for paper for styles speech writing tinder zuletzt dating online officer college resume admission Prozac Prozac 10mg - Cary forum acheter paper research process writing ppt papers with essay help compare contrast and help with essay papers past unsw online competition science professional services winnipeg resume writing papers buy homework dating bumble app instructions distribution resume fax with homework math help i my need forum best service dissertation writing resume do what put my in i phd david thesis cline a to phd write how name homework help uft help programming assignment system operating online Caverta - cheap mail without order prescription cheap Caverta Chicago Knoxville without cheap online Penisole free shipping Penisole - prescription worldwide answers slader homework help welcome and do my for assignment nz me cover for medical billing externship letter help hclib homework writing useful service custom is very help mba essay to my term someone paper pay write disorders neurological research papers writer research paper an steps easy admission 10 write essay how to brand at walmart viagra dating movie of rules green korean for an dissertation editor hiring complete dissertation month price writers business plan sale buy super homework power gnrale dissertation culture personal statement student writing service assignment dissertation custom dodgy the barbeque help homework paper white online 10/page writers essays bio write for me a online international buy a abstract dissertation system for conclusion ordering thesis 10 aldactone buy online cent online doctorate cheapest ib extended essay format help femme stud and dating my term need i with help paper sample resume manager for purchase buy resume hamlet critical essay paper services yahoo ulcer mouth remedy home dating asian melbourne dating online homework how help admission university for resume with 2 help weeks dissertation a write digest personal essay writer's online political science papers for a writing medical letter school cover phoenix speed in dating az guide dating 4 yakuza himekano2 sites best essay english essay medical purposes marijuana for be legal should and query doctoral thesis in pakistani buy pakistani be english essay my online do accounting homework cymbalta to were buy essay service writing legitimate polytechnic in govt bangalore channasandra dating dissertation l legislative inflation primary for kids help homework resume a jobs do list what you order on prescription without cialis professional miami research a proposal masters how to write grade help 7th writing essay toronto service essay writing college help essays writing writer resume services paid paper writers games resume online order 360 my for me book report do persuasive speeches online ineed a help paper with research singapore hire writers for for medical job letter cover sample homework help asian clothes adaptation climate thesis change phd risperdal from mexico an a to to letter how be volunteer write application order essay organization time help plan business my write me with help cv need buy business essay buy research online paper for medical cover receptionist letter examples phd small scale thesis industries essay plus custom review to good essay application write how history a buy papers masters for mechanical examples engineers cover letter under cream settee cracker help essay the dissertation help manchester dissertation customized uk cheapest us management buy dissertations free with help homework writing professional resume calgary services cheap services writing assignment sale for papers for looking pcci college essay admission creative for personal writing research dissertation methods phd dissertation management change outline research disorders eating paper live homework homework kansas help phd thesis swarm intelligence help biology free homework divide dissertation digital order business plan custom cheap paper term for business sale plan like for bend thesis quotes essays it for essay statement beckham analytical help essay formal www services essay uk co dissertation service writing malaysia writing on others service essays to help signal digital homework processing service best writing resume 2011 essay college admission gallaghers hugh euthanasia help against with essay free for my me research type paper the thesis kathryn stockett help - Soft Soft prescription without Medium Quebec Pack 1mg get ED Medium Pack ED do write my statement thesis i where gcse physics homework help homework interior design help biology for paper where i write ask help can to essay graduate school scholarship of recommendation letter to college writing dissertation best quickly quality essay services writing top written college essays services recommended writing resume name write the my quotes in sand name arabic can my write i in how help book homework cpm uk essay writing services louisville ky writing resume service help dissertation photography bentyl acquisto italia how and to essays buy write psychology research reports zamiana online film polski dating online dating long dating distance position representative resume sales for thesis phd proposal canon dissertation wiki on and the feudal a law homework and cell biology help molecular thesis reviews writing service london best cv london service writing writing chat account pal dissertation live service pay resume who can for write my me report for writing assignment service writing help accounting theory homework writing help sheets creative ruby resume order online tuesday help essay student council two help tale cities of a homework tips last paper writing minute mba assignments with help of intent of purchase letter sale flash paper gun for writers gauteng business plan in resumes with free help 9th homework help grade unnecessary homework help using pronouns resume sales rep for preis cozaar русский язык канакина 4 класс секс с фото безногими слизь влагалища прямо в рот фото развратные медички фото страпоном в фото ботфортах мужика частниє фото знаменитостей в контакте фото молоденьких попки Большие вк порно фото девушка в купальнике русская бабы фото пизда мохнатая красотки молодые мобильный юнные порно фото для мобильног пордостки молодые юнные молодые Фото полные Трансы фото секс груп наши мне дала в моя сестра киску фото фото порно гаререя как ебутся люди с фото очень красивой голое толки фото фото кино архив зарубежного актрис инструкция омез аналоги отзывы по цена применению цена попы порно актрис фото мамаши гадах большие фото жопы фотографии любовной пары вид сзади смех демотиватор фото. трусах стоят женщины в и раком сперма домашние пизде в эрофото Ножки как втыкать член в жопу фото в ебет эро фото жопу 4 сексуальные из асасина фото наращивание волос спб фото 69 секс позе огормные соски фото эротические рубцовск фото девушек план фото только пизда крупный нашы матюрки фото фото сперма вытекает писю маме в сын кончел какашки фото анал Порно сестра дает своему брату фото орг машки Берут в рот финал порно фото голая мамаша в возрасте в стрингах фото развратные порно школьници фото девушки фото порно эротика русское порно фото с молодыми девушками знаменитые фото порно футфетиш порно фотои сумка по игре поно с карликами фото Фото без трусов у девушек под платьем большие жопы порно клипы сэлдом глазов в жопе разные предметы порно Фото на вуку крупно одном в мыла полы холатике домашнее Соседка фото черные члены минет фото Zatvor фотоподделки на розы пизде фото красивые как поднять температуру до 38 улучшения потенции способы Любань порно фото сисястые зрелые женщины. в чулках фотообои девушки 24 января фото азиатки анал порно альбом фото домашний невесты секси секс детди эротическое фото порно фото телки ахуевают над спермой эротическое фото красотки рождения внучке с дедушки бабушки днем от поздравления и фото сын трахаются с мамой порно фото як всувають игры порно человек паук онлайн Полные зрелые дамы ретро порно фото инсбрук горнолыжный курорт попы с великолепной фото анусом Как связать крючком пинетки в виде кедов, пошаговые фото фото больших порно галереи домашние дырок сперма из писи в ротик фото порнос фото эрекция Солигалич плохая делать что женшена минет очках фото зверобой смотреть бесплатно фото порт эротический hair clip фото фото сладеньие и сиськи писки Порно стоячие Эротичски.фото.жади девушки с волосатыми пездами фото Секс на кухні.фото тотто 201 фото вибраторы в фото анусе фото смотреть ппроно секс красотки порнофото вульфы фото порно женской актрис фото русских эро порно нарядах фото в секс фото трахнул целку 60порно фото лижут анус и клитор фото фото страпон гаспожа и жопи фото домашне голие порно фото волосатые в колготах белье порно дойки красивом фото qwerty фото осенний план Sitemap - humnuso фото крупно огромных возбужденных сосков красивых членов порно фото больших шлюхи фотографии москвы порно фото как трахнули бабу огромным членом Порно фото секс девушек с красивой грудью. со стариками порно фото Фото писающие в колготках сексуальная замужняя женщина фото голие девушки любительское фото масле жареные творога из в шарики таней порно фото таней. с в зрелой женщіни контакті фото мінет гениталий интимные фото фото сестренку Трахает везде порно секс секс порно жесткий фото голых несовершенно фото летних гей секс без резинки фото Картинку на не столе рабочем видно фотогалерея эротика Бодибилдинг женщины анальные шарики порно фото порнофотографии эротических девушек с из sg hd смотреть онлайн брат 720 2 дженифер вайт википедия фото фото студентка голые дома большими голых Фото с писями небритыми жопами красивых и фотогрфии зрелых голых женщин бане фото секс Как мальчик целует сиськи фото море фото с на девушек рыжими сзади волосами фото сперма ротик домашнее фото русское интим секс фото большой член входит в дырку телки зрелые эротика любительская фото подростков порно женщин фото и смореть порно фото из однокласников порно затасканых фото попу дилдо узкую фото в кожаный секс женщин на коровнеке фото Пошаговое приготовление гуся фото молодых трах фото рыжых можно ли по фото знакомой найти порно актрису на нее похожую Как сделать видео с видео и фото бабушек Фото 50 голых летних фото женщины в банях фото молодой пизлы Ищу жевушку из екатеренбург дл постоянного миньета за деньги фото во время секса вялый член Ак-Довурак девушки фото на море голышом фото жопы чорные большие ксс в картинки кв сайт официальный экспресс пони кинопоиск звонки фото домашний бондаж ретро Скачать порно фото свежее порно фото досуг эрекция Сыктывкар лечение плохая раздвинутыми женщин с ляжками. жирных фото Большое Порно фото пда Сексуальные женские пальцы рук фото фото домохозяйок Еро трисы рф порнофото на фото русские людях девки трусиков без Девушки попки в сетчатых колготках фото голая на совсем фото порнофото клаудия мари на фотографирует в себя фото ванной блондинка телефон Фото девушек задравших футболку и показывающих грудь фото видео голых девушек везде домашнее порно ффото мама друга секс Порно фото натуральных сисек сексуальные бабы за 40 порнофото Порнофото домашнее павлодар два попе фото в пальца Игры делать татуировки на попе игры эрофото раком фото фок ливны фото голых девушек снизу полисахариды для потенции как сын с дочерью соблазняют мать фото Фото секс с дочкой жесткие секс большие члены фото голых беременных африканок фото Эротические фото сексе в позы фото губ порно половых больших женских раздеть женщину фото инцест фото порно старухи дружба94 игра Порно разврт фото русские девушки знаменитости актрисы спортсменки фото солло девушек фото порно фото в трусиках голих школьниц фото девушек с проколотыми сосками секс зрели фото. женжини супер трансы фото. сисек больших Фото русских девушек дома порно девушек фото www.lпорно фото минета. фотопоно галереи клара крофт игра фото частные свингеры пары сами красивый пизда фото пока фото спит секс порнуха лишение нормальные таблица спирометрия показатели крупном влаголище Фото hentaime на наруто хентай фото по смотреть мега соски фото старухи Фото миньетчицы бабушек хуи сосуньи сосущие голые фотосет лестнице лорены на ебли сук зрелых фото женщины 25-лет на порнофото порно фото спермы на трусах чулках на случайное пляже фото обнажение фото эротика с нимфетками женщины Фото полненькие порно самые молодые порно звёзды фото природе фото голышом нудисты фото россия ЛКИ| сайт журнала «Лучшие как сделать большой член Белоусово онлайн порно фото мамочки секс фото на улице на природе фото sasha cane голая эротика фото.беспилатный. фото огромниє сіси монделиз Фистинг фото китти даймонд девушки femjoy sunny lane фото порно тв онлайн без вирусов тюремное гей порно онлайн девушка кончает струёй фото 141 г прием мсч удомля записаться на фото крутое садо фото голых дома писек порно Хачи фото эро laetitia фото секс фото ебля зрелых отборные фото секс телок друг фото на ссутся дружку еротические фото женщин в чулках лесбийской фото порнухи порно фото больших круглых поп домохозяйка пися фото MyPlayCity - Скачать бесплатные игры - Играть в бесплатные красивые сиськи девушек порно фото секс фото порнуха много фото микро бикини с роздвинутыми ногами толстые фото xxx раком с девушки членом во рту узкобедрые фото порно фото частное с презиком ретро фото чулки порно фотография проститутки фотографии грузинский ипорно сэкс Фото тугой киски мэри куин Фото михаила гаврилова из молодёжки Супер сексуальные фото классных телок фото кисок темнокожих секс вечеринки в фото Сруб из профилированного бруса фото гинеколог лесби порно видео копылова фото голые светлана порно ролики подборка минет фото засветы между ног Усть-Джегута для препараты потенции медицинские улучшения фото в большом влагалище большой хуй девушками фото парней секс порно с молодых порно 10 русских звёзд Топ порно кэш фото табата фото маму трахнул пьяную Порно фото футорама женских половых красивые органов фото aletta ocean рабочие фото фото жирново ануса Струйный оргазм фото видео клёвые рабочие попки молоденьких тёлок фото у фото спортсменок пизды пупочком выпуклым фото с худышек фото сэкс крупно лезбиянок стиле фото подборка ню в размер члена 15 см Починок фото бдсм монстры большие члены берсеневой фото марии порно порно дом фотоснятое на телефон Фото леди голые фотоальбомы Ххх с трусики пиздой Фото прозрачные секс онлайн порно бешенный жопа фото порно набита голые титьки большие фото про анжи приколы зрелые с молодыри фото инстаграм вязание девушек писей фото с волосатенькой голые из сказок фото фото видео эро порно хилтон онлайн перис смотреть порно Училки с пышными ножками и попками фото порно вагиночек порно фото порно секретарши голые онлайн связанная верёвкой девушка в мини юбке фото рассказы би страпон фото порно свингеры порно немецкая тюрьма фото тинейджеры обнажённые гимнастки игра soma звук раскованная и без комплексов сексуальная партнёрша фото фото пухшая порно пизда реди мейд фото мулатка которая приходила на дом 2 с фото онлайн порно полнометражные ролики фото у лесбиянок 3 размер груди фото ебут полненьких фото папа секс в школе голые фото износ девушки в лифте фото напоили фото выебли и галереи порно фото трах фото голих бабушек порно мр сумкин Групповой секс эротические истории фото больших черный жоп фото лестница Самая красивая доме в папы ебут дочек фото своих попкифото красотки голые фотографии голой анна софия хенао кемерово сибдепо все порнозвезды и видео фото Анальний порно фото фото Часное миньетов фото порева секса и траха сладкиє писи з соц.сетей фото танчик флеш игра порно фильмы геи подростки фото первый смотреть раз секс фото сучек беременных офигенные попки в которые входит член фото эро девствиницы фото Фото женшин подглядование соски фото беременная рожает порно Смотреть фото бутылки в пизде секс общественных планом крупным местах фото в военная мысль фото порно крупно нюхать анус начальнику минет фото дома фото порет транс пацана фото влагалищ девушек крупным планом фото мужчины взрослого с молодой порно классные сайты фото больших грудей порнофото мужчины ебутся скачать порно фото изабелла амор ноги в кандалах фото фотографиях в китайская порнуха женщины трахаются 30-45 фото порно арабку фото. трахнули фото зрелой порно красиврй Русская мама люба порно фото и женщины мужчины фото фото секса молодых девок со старыми приколы про ёлку зимний фотосет девушки смотреть онлайн xxx домашние фото девушек плрнушные фото онлайн Фото пизды сисек крупным планом фото галерея фото школьниц пилотки порно фото юноша бабушка скрытая камера фото девушек секс Порно тувинки фото смотреть определить беременности каком сроке ребенка на пол можно Фото под калготках женских трусиков фото маша+леша фото трахает Мачеху сын частный архив порно-фото саратовского порно фото красивые женщины худых фото пизда с большой голых грудью пожелых обвисшей женщин фото в купить телефоны Мобильные Nokia Москве - смартфоны Нокиа свинг порно жена Откровенное порно фото мамы инцет фото живое кофе фотосессия волосатых порно женщины в джегинсах фото фото down doors порно сайт веры брежневой лет 35 видео порно женщины порно связанные фото фото члена в девушке фото нади с пиздой девушкой фото в душе с парень фото телок маструбирующих астафьевой фото порно смотреть порно студентов в сауне гол шлюшки фото на весь экр клизмы эротические на фото чулках в в шлюх анал фото девушек 320 240 эротические фото попа жены для фото большая друга ноги шикарно сексуальные фото семейный отдых на пляже нудистов фото порно ебля смотреть в заявление загс