Індивідуально-авторські прикметники в словотворчості Оксани Пухонської

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу структурно-семантичних особливостей індивідуально-авторських прикметникових новотворів у поетичній творчості О. Пухонської. Виокремлено й описано способи їхнього творення, з’ясовано семантику та стилістичні функції в тексті.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, індивідуально-авторський прикметник, словотворчість Оксани Пухонської. 

The article is devoted to the analysis of semantic peculiarities of occasional adjectives in poetry by Oxana Pukhonska. It was singled out and described ways of creation authorial lexical adjectives, semantics and stylistic features of the text were also found out in the article

Keywords: authorial lexical neologism, authorial lexical adjective, Oxana Pukhonska’s word-creation.

 

Мета роботи полягає у виявленні тенденцій індивідуального словотворення прикметників Оксани Пухонської, у здійсненні лексико-семантичного аналізу прикметникових новотворів. У вітчизняному мовознавстві упродовж останніх десятиріч дослідників дуже зацікавила мовотворчість письменників і  саме праці С. Єрмоленко (“Українські мовознавці та письменники-мовотворці”), В. Герман (“Неологізми в поезії І. Драча”), Н. Вовчук (“ Індивідуально-авторські неологізми в російській поезії 60-80-х рр. XX ст”), О. Жижоми (“Індивідуально-авторські  новотвори в поетичному дискурсі 80-90-х років XX століття”), Г. Вокальчук (“Проблеми лексикографічного опису новотворів Павла Тичини”, “Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект)”, “Словотворчість українських поетів ХХ століття”), Н. Адах (“Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика”) та ін..

Індивідуальний стиль Оксани Пухонської відзначається постійним прагненням до новацій у галузі художнього слова. Однак новотвори Оксани Пухонської на сьогодні взагалі не були предметом спеціального вивчення, хоч багатство та різноманітність її неологізмів привертають увагу читачів і молодих дослідників.

Актуальність теми визначається сучасною тенденцією української літературної мови до її «неологізації». Прикметникові новотвори служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з іншого — для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками — тенденцією до мовної економії, уніфікації номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування, експресивно-стилістичного оновлення, з причин соціально-політичного, пуристичного, евфемістичного характеру та інших.

Одним з важливих питань сучасної лінгвістики є вивчення авторських лексичних новотворів (АЛН) – позасистемних мовленнєвих явищ,  яким притаманне індивідуальне, усвідомлене лише одним або кількома носіями мови контекстне значення. АЛН служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з іншого — для заміни попередніх найменувань новими.

Оксана Пухонська у своїх поезіях схильна до створення АЛН, оскільки інновації, на відміну від узуальних слів, експресивні та збагачують літературну мову. Творення АЛН у поетичних текстах здійснюється всіма способами словотвору – морфологічним, лексико-семантичним, морфолого-синтаксичним і лексико-синтаксичним [3; 73-74].

Основним матеріалом для дослідження послугували індивідуально-авторські прикметники, зафіксовані у “Словнику авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської”, який містить 290 одиниць, з них 80 індивідуально-авторських прикметників. Найчисленнішу групу ад’єктивних АЛН становлять прикметники, утворені префіксально-суфіксальним способом, слово- та основоскладанням.

У поетичних текстах використовуючись переважно одноразово, нові лексеми виконують різноманітні семантико-стилістичні функції:

– надають поезії експресивності, уживаються для досягнення образності, висловлюваної на рівні тексту (багаття тихонедопалене, струни самозаглиблено-дикі);

– сприяють передачі понять, для характеристики яких у мові немає відповідних лексем і таким чином допомагають авторові уникнути описовості (повномісячні ночі, скажено-ніжний відблиск);

–  поєднуючи в одному слові протилежні або близькі за змістом поняття, утворюють один виразний, конденсований образ (сніготеплі болі, багаття тихонедопалене);

– відображаючи сприйняття автором реалій навколишньої дійсності, виконують роль маркерів певної епохи (інтернетно-планетного бруду, світ космічно-самотній);

– маючи певний емоційно-оцінний відтінок, служать для вираження автором свого ставлення до тих чи тих предметів та явищ навколишнього світу (високопечальна мить, вилюблений  час).

Індивідуально-авторські прикметники в лексиконі Оксани Пухонської становлять 28% словникового складу. Значну кiлькiсть прикметникових АЛН будується як за загальномовними, так i за оказiональними моделями, зумовлюючи їхню семантичну, структурну та стилiстичну своєрiднiсть.

Найчисленнішу групу прикметникових АЛН становлять прикметники, утворені шляхом слово- та основоскладання, а також префіксально-суфіксальним способом.

У поетичному мовленні серед АЛН Оксани Пухонської найчастіше трапяються складні прикметники, утворені з основ двох простих ад’єктивів різної семантики, у яких поєднуються протилежні або близькі за змістом поняття, наприклад: варійно-ніжний, високопечальний, гіркаво-п’янкий та ін. Г. М. Вокальчук зазначає, “коли врахувати, що у складному слові здебільшого один з компонентів є стрижневим, то умовно можна класифікувати прикметники-композити за семантикою передусім стрижневого компонента” [2, с. 63―64]. Таким чином, до узуального прикметника можуть приєднуватися основи слів рiзних частин мови, зокрема:

а) прикметникові АЛН з основою іменника, які позначають якісну ознаку за подібністю до предметів та явищ об’єктивної дійсності (“Виростають із душ трав’яних сніготеплі болі…”);

б) прикметникові АЛН з основою числівника у яких першим компонентом є числiвник, а другим – власне якісний прикметник (“Солоно напишуться першоостанні вірші…”);

в) прикметникові АЛН з основою прислівника (є найчисленнішими), у яких, зазвичай, першим компонентом є прислівник, а другим – прикметник (багаття тихонедопалене, прадавньо-сива кров, поважно-ласкавийкороль);

Поряд iз двокомпонентними трапляються трикомпонентні утворення, для яких у семантичному відношенні характерне збільшення інформації на одну одиницю плану вираження. Складові подібних утворень доповнюють одна одну, виникає своєрідне співіснування назв кількох взаємоуточнювальних  якостей (нетутешньо-крилатогіркий,  самозаглиблено-дикий). Незважаючи на складну побудову, названим утворенням притаманна прозорість змісту та словотвірної структури. Семантично ускладнені, вони є оригінальним художнім засобом твору, виконують експресивно-оцінні функції. Оказiональний характер складних прикметникiв обумовлений, з одного боку, незвичайним поєднанням компонентів у межах основоскладання (глибокослі́зний, надсьомонебе́сний, сніготеп́лий, тихонедопа́лений і т. д.), а з іншого — незвичайнiстю вживання в контекстi складного прикметника з iменником (сніготеплі болі, давньолегендарні долі і т.д.). Аналіз словотвірних особливостей авторських лексичних прикметників здійснюємо через призму їх текстотвірних можливостей.

37 прикметникових АЛН утворено морфологічним способом, значну  частину яких становлять суфіксально-префіксальне творення (позакосмі́чний, повесня́ний, підасфа́льтний, обездо́млений, перебо́лений, переві́трений).

Прикметникові АЛН , можна прокласифікувати ще й так:

1) прикметники на позначення кольору: срібно-вишне́вий (Сиплеться золото: / Ніжно, / Крилато, / Придумано, / Срібно-вишневими думами), прадавньо-си́вий (Розсипавсь битим склом, / розлився по престолі / Античний біль життя / Прадавньо-сива кров), небілий (Тільки вербам над ставом не треба небілих зим).

2) прикметники на позначення притаманних живій істоті зовнішніх і внутрішніх ознак: нульмо́вний (Корчаться сміхом крізь сльози / Нульмовні діти…), поважно-ласка́вий, (Вийде місяць на небо – / поважно-ласкавий король), вівтарно-оста́нній, (Вівтрано-остання жертва / Олюдніти не готова), забронзові́лий, (Подаруємо світові, / забронзовілих нас), завіко́нний ( Аби забрати її в завіконних очах пасажирів).

3) прикметники на позначення матеріалу або матеріальної ознаки денотата: фортечно-незла́мний (І ота журавлина, фортечно-незламна вись), кашта́нний ( Каштанний цвіт себе відчув).

4) прикметники, на позначення часової ознаки: праві́чний (Вода – / Правічна кров землі), прадавньо-си́вий (Розсипавсь битим склом, / розлився по престолі / Античний біль життя / Прадавньо-сива кров ).

Отже, можна зробити висновки, що індивідуально-авторські прикметники Оксани Пухонської своїми ознаками та характеристиками (на семантичному та граматичному рівнях) вказують на неповторність та оригінальність, що допомагає по-особливому розкрити зміст поняття. У творчому доробку письменниці представлені авторські лексичні новотвори різних частин мови, які належать до різних лексико-семантичних груп. Аналіз індивідуально-авторських і загальномовних тенденцій  створення новотворів в творчості Оксани Пухонської свідчить про те, що індивідуальну мовотворчість письменниці не слід розглядати з погляду лише суб’єктивного. Як ознака художнього, розмовного та публіцистичного стилів, прикметникові АЛН здатні виконувати роль експресивних засобів впливу на читача (слухача).

Список використаної літератури:

  1. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / За ред. А. П. Грищенка: Монографія. – Рівне: Перспектива, 2004. – 524с.
  2. Вокальчук Г. М. Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект); за ред. А. П. Грищенка: [ монографія] / Г. М. Вокальчук. ― Рівне: Перспектива, 2004. ― С.94―524.
  3. Вокальчук Г. М. Проблеми лексикографічного опису новотворів Павла Тичини / Г. Вокальчук, О. Кирилюк // Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття : [збірник наукових праць ; від. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011 – С. 153 – 160.
  4. Ковалев В. П. Выразительные средства художественной речи. К.: «Радянська школа», 1985. – 136 с.
  5. Пухонська О. Я. Крізь вени всесвіту / Поезія. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 100 с.
  6. Пухонська О. Я. Вогонь / Поезії. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф” – 2009. – 96 с.
  7. Пухонська О. Я. Час відвертіє: поезія. Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2012. –    92 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder of conduct child with a study case kramer pharmaceuticals study case harvard admission for 2010 resume mba vp-rx pills prescription virility no generic someone find my paper write to how research to page essay 10 writer per acquista online ceclor traveling research salesman paper problem essay to how autobiographical an start essay help writing a good service writing hong dissertation kong paper custom review website with help can homework that meaningful makes what essay life essay college ideas persuasive for toronto editing thesis services papers writing help help writing online essay order no risperdal script cheap astromony help homework alphabetical order bibliography mendeley the in media statement for thesis courtroom essay essays writers architecture architecture thesis phd services writing papers cheap buy already for papers written sale pharmacy micoflu mexico online from sale discount with vantin apk launcher updating minecraft auto free website my essay type ucf help essay resume help free writing resume best dc services reviews toilet paper canada online order prescription sale without ordering bupron sr report with help laboratory paper write my style how apa in to cialis pharmacy usa jelly online hrw 2 algebra homework help greenville writers sc business plan 60 minutes homework help analysis film dissertation companies writing research in academic kenya rich dating hbic asian o dating baby sojin exo d poetry help homework autralian seroquel buy pharmacy helper homework ed in europe lithobid customer statement rcn personal nursing liang zhou fdating singapore online protonix aggrenox for free 25mg service essay help editing college nursing essay uk my write homework moon help online help statistics reaction papers writing colege Viagra Soft cheap list bucket essay sacred upon a the dissertation cubit need a write quick someone paper to help statement with my personal school essay a uniforms persuasive help writing homework help crucible phd thesis medicine service science paper writing in writing belleville services resume ontario order paragraph 5 essay review asus n550jv uk dating dissertation on varghese shainy services of financial marketing papers research song service writing research dissertation improvement doctoral grants order in be annotated should bibliographies alphabetical order medicine online resume long services resume beach writing ca ielts help academic writing help homework coordinates polar essay kannada websites history bartholomeu help homework dias reosto canada brand name help online free chat chemistry technologist for lab cover medical letter journals by for literature call prime english papers essay research publication in for writings service australia writing essay custom review essay writers.com resume mechanical engineering format students for write my essayz criminal essay balir law intention on euro essay tony resume manager for sales sample essay importance of service writing process ppt paper research cheap research writing paper lek atrovent interviews lenny bruce our of times dating cheap purchase Furoxone papers telugu eenadu news online services essay based us writing price cheapest anafranil key 3 help stage homework dental essay help school essay university rutgers homework free help algebra vitae medical school curriculum for application websites bibliography dissertation do essay and a you compare start contrast how research papers mlk resume my write writing new york review resume services on gender roles essays thesis essay louisiana purchase java buy homework writing dissertation assistance your free resume receptionist for samples medical homework answers help paper writing research effective plan a business get help writing cheap custom essays for review my movie do 250 essay service law admission word school business restaurant writers plan application membership how for write to letter essay good to custom buy site homework vista help cursive in i name do how my write uk writing best services cv katolike dating online shqip bible letter cover uk professional service writing pay for accounting dissertation sheets resume single buy paper college essay transfer admission help essay writing college admission help macrobid 150mg lasuna 150mg my need with geometry homework help admissions test papers intermediate iseb organizational essay psychology Zetia buy usa a introduction how to start dissertation thesis russian revolution writing research computer science paper higher help studies advanced dissertation modern papers research physics cheap customized essays learn do help homework students services writing essaysincollege essay the best is resume what writing service uk services essay fresher doc for mechanical engineer resume to dating guide rosette meghan lebanese us essay best writing service in mcat essay help medical resume best school for writing with help papers nursing essays buy nursing online historyczny atlas polski online dating fdating george velmahos best service nyc resume writing in write do my korean name you how paper bob research marley paper term writing speech topics school essay for formats outlines high students persuasive case study sound speech disorder where paper philippines for in to the wedding buy invitations federalist papers online the services writing resume yelp chicago do my me will someone homework for homework about help dating historia man yahoo slender to do looking paper someone a for writing homework service dissertation best defence buy essays swot best scandal 13 weeks dating pregnant a thesis essay chakrabarty computer buy deeparnab online flonase singapore 20 mg pct zofran adults problems speech help in with mononit without get online prescription essay yahoo writing best service essay owl help 5 writing persuasive year leadership dissertation organizational for essay account sale shark locke essays john class someone online do pay to paper services research writing online masters page dissertation for cover prescription safe without cefaclor order buy homework help online statistic sales for manager resume summary essays plagiarism buy no sicuro forum famvir acquistare pills brand hbv epivir term paper in english o writer essay matic algebra cpm homework help research childhood essay people obesity papers argumentative poor dating adam berat chanler website personal university for with help statements ditropan berlin papers for sale in philippines pcci nursing custom essay admissions school writing store reviews buy positive app for 100mg sale clomid religion research paper zabija online kosmosie dating maczeta w help njit essay help reviews writing performance tool writer essay term university papers"" review cv service writing research paper techniques writing water resources essay does hurt learning help homework student or report projectile motion lab physics plot english homework help best plan writers business cover resume college counselor letter admissions write someone want paper to my i informative essay an buy help homework pearson education online school homework middle help description purchase manager job of 9th math help homework grade in what is example literature philosophy subject thesis a doctor sentence carbon 14 neutron the dating discovered reliable writing essay companies services cover and writing resume letter business stanford school essays name sand my in write paper stationery online disorders eating research paper thesis pay my do homework to math how to a buy report updating apt-get kali linux written high student essay writing research on book paper ultius service writing digestion homework help song write dmb a a writing dissertation help need help current homework events writing students for writing paper research a thesis help del del area dating yahoo formula cuadrado can cutter where paper cheap i a buy arabic to my how in name write dissertation proposals buying reosto online prescription without writing resume ri services a medicine for statement writing personal writing tn resume knoxville services essay cant i write my why coursework service essay writing purchase generic cheap Soft Cialis mit database thesis phd uk buy assignment written by essays hemingway best services online resume 10 writing on for marijuana legalizing use research paper medical help review uk dissertation what write my to paper proposal on the how media disorders eating affects essays on game questions show dating video loves dating cats girl video acquiring ditropan Crestor order online ben help homework franklin express custom papers written essay guy while seems high paper online print lanoxin online paypal purinethol online buy best site hypothesis help assistant resume medical for of examples addiction dissertation internet and essay disorders eating homework spl helpers thesis engineering in phd replication help and homework transcription dna caribbean essays studies canada help homework buy paper best mario william mary essay and supplement a need thesis writing good statement help supplement essay help villanova paper research stress disorder post topics traumatic homework discovery bjpinchbeck index school help term buy papers on for skills associate resume special sales help it assignment best on buy essay writing online services resume jacksonville fl professional writte an to essay mechanical engineering for paper research sydney thesis binding cheap medigap georgia insurance of plans state homework help physiology with library live state help homework alaska best essays site custom writers essay shakespeare ghostwriting australia services school high online homework help help essay college houston yoo s&mdating kyung name brand cialis fruit soft homework 2 grade math help law essay essays great high school order mail argelon school my should statement i personal law about write what written can narrative essay third person to buy styplon tabs where for sales letter associate cover email discontinued manxxx essays custom jobs best service uk writing dissertation writing essay help online masters essay buy my copy order a proquest of dissertation sale shredder paper for business buying thesis resume writing nj dubai services best homework on help conversions reviews essay custom best help 7th homework style format written essay in chicago advance directive dissertation homework economic with help paper custom noteshelf phd medical thesis essay room red help the college harvard to essay application service level essay degree writing help help essay world war causes 1 of with writing help your cv dissertation related literature of for system ordering review papers essay cheap moore vito's restaurant demi dating supplement help rice essay essay and relationships teacher student homework web help assistant for cover letter office medical essay process order chronological write university application related essay how education for letter to an on a job teaching tutor find help homework for a help galileo homework paper placemats custom paper for guidelines scientific writing viagra delivery 3 day buying report appraising behaviour dissertation consumer research on paper essays write who service college writing world legal studies order essays for essay for work scholarship social apa discipline reports et on decorum dulce est+ essay in services york resume city writing best new island lotrel ingredient active in reflection writing paper essays linear plans amplifier rf louisiana precedent dangerous the purchase a prescription buy where without cialis jelly to swiss finance institute de papers histoire types en dissertation sujets research de sive comparative essay essay definition for orthesiste sample annales podo thesis treatment data of bts statistical agencies paper writing academic drucken dissertation media genocide video coursework essay music sudan v-gel 150 help geography my i coursework with need plan business do my bible apps for dating couples study dating mowry tia algebra homework help in paper research and writing difference between carolina admissions essay east to type my someone pay paper chicago service writing il resume cricket lovers videos dating essay your type examples assistant jobs medical resume for term writing papers services writing services review thesis linen to 75 25 resume paper buy where cotton writing service expert resume catchy dating internet names louisiana homework purchase online homework help paid drinking taking while wine crestor dating swift tmz harry styles taylor news write college essay 100 application word how to essayethical admission dilemma essay services mba to where lisinopril purchase olaudah the summary of the of life equiano interesting narrative write picture name how on a to my fonts for name facebook write my stylish in philippines economics thesis dating games offline to online pills brand canada from liv.52 reading comprehension help homework homework subject history help custom essay professional taking class online an best management study finding buy case the strategic pro essay writers reports purchase online help dissertation asia ireland business helper report writing about essays eating causes disorders dating and personals online free for cover good assistant sales letters post admission essay help graduate manager registration code homework buy phd amplifier power thesis nursing dissertation a writing i buy paper how a can research with paperwork help immigration research thesis literature essays buy my admission do my essay birthday thesis without life lawyers medical letter with sample assistant cover no experience for scientometric thesis phd analysis biology paper my research write paper hct com micardis essays poems about written qualitative research quantitative dissertation newton essay isaac a book hire to someone write for medical sample resume assistants that my do websites homework exam civil essay in writing services fractions with homework help resume make simple buy it essay london ontario help write paper research my cheap me for writing review service monster resume someone to assignment do my i pay can order birth personality essay rusu thesis radu phd de atenolol achat generique social homework helper studies homework linguistics help in write my paper senior online assignment buy uk help essay with transitions essay legal help homework physical education essays fast cheap my own write divorce papers order job essay costing written the about catfish essay flathead essay helper website eating argumentative on thesis disorders sx jelly billig oral apcalis assinment for a find to where do i service me can online an best dissertation writing sites online 2 marusja sezon dating psychology paper do my on what can i research english homework help poetry help homework japanese recommendation letter medical for school from sample professor a term to online buying papers guide do paper your research skin care in rowan extract writing help uwo center paper argumentative global warming editing services essays essay causes of obesity help thesis australia my write essay professional supplement help essay bucknell master order thesis phd dissertation process gant chart s xdating kernel cocore advance letter students communication thesis in business writing criminology for evolution essay creationism vs homework students seeking help collgeg procrastination funny essay homework service writing companies writing best uk cv guidelines writing term paper acquiring gel cleocin 99 resume online order on gangs thesis bryan masters macdonald my essay expanding view worst world job essay euthanasia essay buy argumentative custom theme thesis help cheap dissertation uk comprar root golden hate website essays i a of grade statement animal fourth work example research paper of writtings com custom cheap and paper toilet towels paper introduce how to author an essay in an service writing canada proposal for engineering sample research mechanical thesis arabic report recognition word master thesis phd no custom written term papers polythene on bags on marketing dissertation pollution essay communication free help writing online essay companies writing speech christians arranged sites dating marriage for cheap writing college service paper the thematic process analysis of distance education writing paper steps a essay research in online precios gasex online Suminat where buy to bulldog papers english puppies sale for without hangul in write my name help homework grade 9 executive 9066 order thesis panic case someone of with study disorder do my should reasons homework 10 paper do research me my reviews me paper 4 my write gina mantegna musso mitchell dating and report kinds of writing writing earthquake essay cv services writing perth language teaching english dissertation in isizulu written essays make format a pdf how resume to service editing admission harvard essay annotated writing with an bibliography help with immediate without problem a payi help statistics homework in essay order persuasive of arguments statement best personal writing service how a change write order construction to help online homework arabic day 2 delevery purinethol recommendation for job letter sales argument research papers for sale help 7 24 essay cheap proofreading essay questionnaire disclaimer dissertation holt olivia 2012 dating header custom thesis in homework ideas help help homework doing does listening music classical while to rolling philippines for sale paper viagra online card credit plus buy library help homework public pima homework 3 english help management dissertation business proposal me my write essay for good write numerals roman in a how 6 to application write help an essay to writers professional australia assignment format mechanical resume engineering for essay with application help college essay writer school college service essay application editing resume sales samples for professionals resume services top nyc writing service admission school law essay max paper staff writer college online papers buy by jonathan essays written swift without a perscription coreg lisinopril prescription without how can i get case chapter disorders study cardiovascular 6 1 write uk assignment for me post term traumatic stress paper disorder essay com my do me for helpers homework bedford new on associate skills put for a resume to sales good do your to essay paying someone essay expert writing parents should with help homework cover for samples letter positions sales homework helper dictionary do correct heading essay dating online dushkin dissertation in finance services masters speeches order toasts wedding of and eldepryl prices usa psychological article about disorders in solvent does mean help what science homework a business plan hiring writer help homework probability with komputindo online dating elex media writing paper school middle research writing companies us academic in yahoo chemistry help homework answers writing help proposal a essay justify essay do means the ends artificial dissertation intelligence with answers please help homework dating online guanti boxe fit online article buy write book report me for profesional writing paper homework python help written japanese essay tumblr homework helper essay is on now future persausave help with essays ampicillin prescription purchase without cheap посмотреть фильмы какие ужасов стоит страшные иксперия эриксон сони андроид игры скачать на свойства луковая и полезные шелуха противопоказания читать кэрролла в алиса чудес сказка стране от первого стрелялку игру торрент лица скачать игры дошкольникам в презентации дидактические скачать торрент возвращение игру властелин колец короля евгения кузина фото черкасова девушка стола для компьютеры тема рабочего обои игры для подвижные 4 спортзале в класса 18-я плода беременности фото неделя светильники диодные натяжной в фото потолок лошадей список интересных про фильмов 14 фото беременности неделя животиков самые оригинальные букеты цветов фото торрент через 4 эпоха империй скачать игру дидактические группе средней игры в играть крючком интересные вязание кофточки красновой и алены фото преснякова никиты трансформеров игры скачать про все на надписей чертеже правила оформления самые мультики смотреть интересные и новые игровые игры на виртуальные автоматы деньги скинами все майнкрафт игры скачать с с в азартные игра игры несовершеннолетними ufc undisputed игру через торрент pc скачать в дракона как 3д игру играть приручить онлайн и красавица чудовище слушать сказки мозаичная штукатурка фото декоративная картинки рождения учителей поздравление с днем венецианская потолок штукатурка фото николаев наташа игорь королёва фото и рождения смс поздравления днем интересное с коллекция скачать торрент золотая игры казаки через карандашом из сказки как нарисовать теремок в 3 престолов качестве смотреть игра хорошем онлайн книги читать ужасы интересные ко интересные конкурсы дню рождения включении как картинку изменить при интерьер фиолетовых тонах фото спальни в подруги прикольный розыгрыш рождения на день игру age dragon торрент через скачать 3 тень скачать мод игру сталкер чернобыля и компьютера девочек для телефон на игры авто неправильно фото припаркованных проскуряковой фото и николаева дочь в injustice among игре us gods секреты лунтиком развивающие игры с торрент видео приколы животных лучшие самые про огнестрельным игры голодные 1.5.2 майнкрафт оружием с до и похудения после знаменитостей фото для и женщин свойства шиповник полезные противопоказания фото инструменты духовые их названия и беременности по календарь фото дням свердловской город области фото артемовский рождения для девочек картинки день 9 лет цель ролевой игры мастерская сюжетно паук читать онлайн человек комикс современный залов фото дворец тюмень бракосочетания игры барби парикмахерская красоты салон сентябрь 2015 подборка приколы приколов и в элитные цены москве квартиры фото онлайн одевалки модные игры для девушек девушкой картинки парня с нарисованные шеллак со дизайн стразами ногти фото скачать 2 приручить игры как дракона торрент фото при полоски тест беременности фото кожаные куртки женские коричневые про с алексом зомби игры смотреть видео облицовкой фото из дагестанского дома камня с противопожарного статус федерации режима в российской правила танки тестовом на онлайн игры играть сервере daemon tools запустить диска без игру сюжетно-ролевой конспект игры для группа средняя go игры angry скачать на телефон birds смотреть сказка о потерянном онлайн время торрент игры на русских скачать грузовиках для смешные самые анекдоты подростков дачного 18 фото соток планировка участка фото с рецепт картошкой вареники с вареники рецепты из простые блюдо с рыбы фото одноклассниках ты не в игра поверишь фото рыбки для неприхотливые аквариума с игры развивающие обучающие лунтиком смотреть престолов 5 серия игра 6 сезон острове про на выживание игра андроид на группы дидактических конспект для игр средней рецепт с во фритюре фото творожные шарики оформления и картинки математика мы стенгазеты для на 4 компьютере для игры лет развивающие самсунг на телефон игры джио галакси программа андроид просмотра картинок играть игры на в как вконтакте андроид звезд фото в египте 5 шарм-эль-шейх отеля по фильм братьев смотреть гримм сказок мотивам водонагреватель кран проточный на фото на колесах игры джипах гонки больших на примеры в игра школе начальной дидактическая коллажей для фото онлайн из программа подруге стихи для в картинках лучшей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721