Індивідуально-авторські прикметники в словотворчості Оксани Пухонської

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу структурно-семантичних особливостей індивідуально-авторських прикметникових новотворів у поетичній творчості О. Пухонської. Виокремлено й описано способи їхнього творення, з’ясовано семантику та стилістичні функції в тексті.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, індивідуально-авторський прикметник, словотворчість Оксани Пухонської. 

The article is devoted to the analysis of semantic peculiarities of occasional adjectives in poetry by Oxana Pukhonska. It was singled out and described ways of creation authorial lexical adjectives, semantics and stylistic features of the text were also found out in the article

Keywords: authorial lexical neologism, authorial lexical adjective, Oxana Pukhonska’s word-creation.

 

Мета роботи полягає у виявленні тенденцій індивідуального словотворення прикметників Оксани Пухонської, у здійсненні лексико-семантичного аналізу прикметникових новотворів. У вітчизняному мовознавстві упродовж останніх десятиріч дослідників дуже зацікавила мовотворчість письменників і  саме праці С. Єрмоленко (“Українські мовознавці та письменники-мовотворці”), В. Герман (“Неологізми в поезії І. Драча”), Н. Вовчук (“ Індивідуально-авторські неологізми в російській поезії 60-80-х рр. XX ст”), О. Жижоми (“Індивідуально-авторські  новотвори в поетичному дискурсі 80-90-х років XX століття”), Г. Вокальчук (“Проблеми лексикографічного опису новотворів Павла Тичини”, “Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект)”, “Словотворчість українських поетів ХХ століття”), Н. Адах (“Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика”) та ін..

Індивідуальний стиль Оксани Пухонської відзначається постійним прагненням до новацій у галузі художнього слова. Однак новотвори Оксани Пухонської на сьогодні взагалі не були предметом спеціального вивчення, хоч багатство та різноманітність її неологізмів привертають увагу читачів і молодих дослідників.

Актуальність теми визначається сучасною тенденцією української літературної мови до її «неологізації». Прикметникові новотвори служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з іншого — для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками — тенденцією до мовної економії, уніфікації номінативних моделей, виразнішого, точнішого найменування, експресивно-стилістичного оновлення, з причин соціально-політичного, пуристичного, евфемістичного характеру та інших.

Одним з важливих питань сучасної лінгвістики є вивчення авторських лексичних новотворів (АЛН) – позасистемних мовленнєвих явищ,  яким притаманне індивідуальне, усвідомлене лише одним або кількома носіями мови контекстне значення. АЛН служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з іншого — для заміни попередніх найменувань новими.

Оксана Пухонська у своїх поезіях схильна до створення АЛН, оскільки інновації, на відміну від узуальних слів, експресивні та збагачують літературну мову. Творення АЛН у поетичних текстах здійснюється всіма способами словотвору – морфологічним, лексико-семантичним, морфолого-синтаксичним і лексико-синтаксичним [3; 73-74].

Основним матеріалом для дослідження послугували індивідуально-авторські прикметники, зафіксовані у “Словнику авторських лексичних новотворів Оксани Пухонської”, який містить 290 одиниць, з них 80 індивідуально-авторських прикметників. Найчисленнішу групу ад’єктивних АЛН становлять прикметники, утворені префіксально-суфіксальним способом, слово- та основоскладанням.

У поетичних текстах використовуючись переважно одноразово, нові лексеми виконують різноманітні семантико-стилістичні функції:

– надають поезії експресивності, уживаються для досягнення образності, висловлюваної на рівні тексту (багаття тихонедопалене, струни самозаглиблено-дикі);

– сприяють передачі понять, для характеристики яких у мові немає відповідних лексем і таким чином допомагають авторові уникнути описовості (повномісячні ночі, скажено-ніжний відблиск);

–  поєднуючи в одному слові протилежні або близькі за змістом поняття, утворюють один виразний, конденсований образ (сніготеплі болі, багаття тихонедопалене);

– відображаючи сприйняття автором реалій навколишньої дійсності, виконують роль маркерів певної епохи (інтернетно-планетного бруду, світ космічно-самотній);

– маючи певний емоційно-оцінний відтінок, служать для вираження автором свого ставлення до тих чи тих предметів та явищ навколишнього світу (високопечальна мить, вилюблений  час).

Індивідуально-авторські прикметники в лексиконі Оксани Пухонської становлять 28% словникового складу. Значну кiлькiсть прикметникових АЛН будується як за загальномовними, так i за оказiональними моделями, зумовлюючи їхню семантичну, структурну та стилiстичну своєрiднiсть.

Найчисленнішу групу прикметникових АЛН становлять прикметники, утворені шляхом слово- та основоскладання, а також префіксально-суфіксальним способом.

У поетичному мовленні серед АЛН Оксани Пухонської найчастіше трапяються складні прикметники, утворені з основ двох простих ад’єктивів різної семантики, у яких поєднуються протилежні або близькі за змістом поняття, наприклад: варійно-ніжний, високопечальний, гіркаво-п’янкий та ін. Г. М. Вокальчук зазначає, “коли врахувати, що у складному слові здебільшого один з компонентів є стрижневим, то умовно можна класифікувати прикметники-композити за семантикою передусім стрижневого компонента” [2, с. 63―64]. Таким чином, до узуального прикметника можуть приєднуватися основи слів рiзних частин мови, зокрема:

а) прикметникові АЛН з основою іменника, які позначають якісну ознаку за подібністю до предметів та явищ об’єктивної дійсності (“Виростають із душ трав’яних сніготеплі болі…”);

б) прикметникові АЛН з основою числівника у яких першим компонентом є числiвник, а другим – власне якісний прикметник (“Солоно напишуться першоостанні вірші…”);

в) прикметникові АЛН з основою прислівника (є найчисленнішими), у яких, зазвичай, першим компонентом є прислівник, а другим – прикметник (багаття тихонедопалене, прадавньо-сива кров, поважно-ласкавийкороль);

Поряд iз двокомпонентними трапляються трикомпонентні утворення, для яких у семантичному відношенні характерне збільшення інформації на одну одиницю плану вираження. Складові подібних утворень доповнюють одна одну, виникає своєрідне співіснування назв кількох взаємоуточнювальних  якостей (нетутешньо-крилатогіркий,  самозаглиблено-дикий). Незважаючи на складну побудову, названим утворенням притаманна прозорість змісту та словотвірної структури. Семантично ускладнені, вони є оригінальним художнім засобом твору, виконують експресивно-оцінні функції. Оказiональний характер складних прикметникiв обумовлений, з одного боку, незвичайним поєднанням компонентів у межах основоскладання (глибокослі́зний, надсьомонебе́сний, сніготеп́лий, тихонедопа́лений і т. д.), а з іншого — незвичайнiстю вживання в контекстi складного прикметника з iменником (сніготеплі болі, давньолегендарні долі і т.д.). Аналіз словотвірних особливостей авторських лексичних прикметників здійснюємо через призму їх текстотвірних можливостей.

37 прикметникових АЛН утворено морфологічним способом, значну  частину яких становлять суфіксально-префіксальне творення (позакосмі́чний, повесня́ний, підасфа́льтний, обездо́млений, перебо́лений, переві́трений).

Прикметникові АЛН , можна прокласифікувати ще й так:

1) прикметники на позначення кольору: срібно-вишне́вий (Сиплеться золото: / Ніжно, / Крилато, / Придумано, / Срібно-вишневими думами), прадавньо-си́вий (Розсипавсь битим склом, / розлився по престолі / Античний біль життя / Прадавньо-сива кров), небілий (Тільки вербам над ставом не треба небілих зим).

2) прикметники на позначення притаманних живій істоті зовнішніх і внутрішніх ознак: нульмо́вний (Корчаться сміхом крізь сльози / Нульмовні діти…), поважно-ласка́вий, (Вийде місяць на небо – / поважно-ласкавий король), вівтарно-оста́нній, (Вівтрано-остання жертва / Олюдніти не готова), забронзові́лий, (Подаруємо світові, / забронзовілих нас), завіко́нний ( Аби забрати її в завіконних очах пасажирів).

3) прикметники на позначення матеріалу або матеріальної ознаки денотата: фортечно-незла́мний (І ота журавлина, фортечно-незламна вись), кашта́нний ( Каштанний цвіт себе відчув).

4) прикметники, на позначення часової ознаки: праві́чний (Вода – / Правічна кров землі), прадавньо-си́вий (Розсипавсь битим склом, / розлився по престолі / Античний біль життя / Прадавньо-сива кров ).

Отже, можна зробити висновки, що індивідуально-авторські прикметники Оксани Пухонської своїми ознаками та характеристиками (на семантичному та граматичному рівнях) вказують на неповторність та оригінальність, що допомагає по-особливому розкрити зміст поняття. У творчому доробку письменниці представлені авторські лексичні новотвори різних частин мови, які належать до різних лексико-семантичних груп. Аналіз індивідуально-авторських і загальномовних тенденцій  створення новотворів в творчості Оксани Пухонської свідчить про те, що індивідуальну мовотворчість письменниці не слід розглядати з погляду лише суб’єктивного. Як ознака художнього, розмовного та публіцистичного стилів, прикметникові АЛН здатні виконувати роль експресивних засобів впливу на читача (слухача).

Список використаної літератури:

  1. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) / За ред. А. П. Грищенка: Монографія. – Рівне: Перспектива, 2004. – 524с.
  2. Вокальчук Г. М. Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття / Г. М. Вокальчук // Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект); за ред. А. П. Грищенка: [ монографія] / Г. М. Вокальчук. ― Рівне: Перспектива, 2004. ― С.94―524.
  3. Вокальчук Г. М. Проблеми лексикографічного опису новотворів Павла Тичини / Г. Вокальчук, О. Кирилюк // Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття : [збірник наукових праць ; від. ред. Г. М. Вокальчук]. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011 – С. 153 – 160.
  4. Ковалев В. П. Выразительные средства художественной речи. К.: «Радянська школа», 1985. – 136 с.
  5. Пухонська О. Я. Крізь вени всесвіту / Поезія. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 100 с.
  6. Пухонська О. Я. Вогонь / Поезії. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф” – 2009. – 96 с.
  7. Пухонська О. Я. Час відвертіє: поезія. Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2012. –    92 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ancient greece homework help primary 5 helper essay paragraph service in 050 cv dubai best writing report writing school help purchase word proposal template equipment dissertation albert einstein homework online helpline to for prepare sat how essay diagnostic some a disorder obsessive-compulsive study considerations of case for letters good cover sales assistant medical for of school good letter recommendation for personal writing statements services professional college page title essay essay writing online college service papers research bipolar on disorders can my ipod do an homework on i for education me essay of reviews custom company writing help with to homework paid prescription polo reasonably without priced a kamagra sale school papers buy comics phd dissertation proposal my paper today write writing scholarship with essay a help dissertation based library do help resources homework parent for key plan points tarp term order paper washington dc editing services dissertation order online coursework help pbc library live homework Zantac pills salem titles witch trials for essay good analysis writing help on book of research paper history to buy cheap term papers college college us phd thesis with financial accounting help assignments painted and homework fleas frogs help cubes business plan buying house cheap products stationery paper hiroyuki dating sanada resume for residency medical research paper writers freelance college buy vs application essay statement personal papers online learning machine medical for letter cover billing job in a mla purchase dissertation writing personal law services for statement admission school my write college custom paper homework maths help by written essays students papers buy can term i online where writing dissertation services custom reviews services admission writing essay custom order Kamagra Soft help nash doctoral john dissertation 50 100 mg or motrin mg study a writing paper case analysis can for an pay essay where i help dissertation uk ireland a when writing college admission essay homework thermodynamics help thinking teaching skills the higher oppose we order of essays disorders eating on argumentative purchase example ledger cv curriculum for doctors vitae medical essay medical marijuana for good hook writing study business services case homework help writing essay best writing 10 services resume chennai acquisto sicuro VPXL sicuro online VPXL online acquisto - Port-Cartier dating gay guys b7 it custom dissertation uk service and essay writing services in mo professional resume st writing louis writing services report crystal personal statement fellowship for medical sample purchase to land letter of intent service on above essay self how write net custom a ado provider to Karela buy tablets Karela netherlands tadacip in to mg buy 400 me essays 123 help homework for help friend keeps asking helper 12 k homework business planning purchase a financial english ib essay help argumentative buy can happiness essay money buy custom essay want a i buy paper to prescriptions motrin without uk writing help need essay child paper research on welfare my paper services write help dental assistant resume essay help transferring common application reasons on research video games paper essay law pakistan situation short order and in music i with homework need my help essay resources human application help essay services hyderabad sop writing write an how death to about essay effect help essay and cause for sales resume positions templates cover no for billing experience and coding medical with letter research my need paper writing help patterson esme shakey dating and website graves online New - 2.5mg canadian O-me Orleans prescription no O-me Poppers Poppers buy papers free divorce get online my thesis write for free cheap food essay fast different plans organization muzikantengids online dating literature dissertation based 6 grade homework help doctoral form help dissertation online Micardis netherlands online tekenfilms dating gesproken homework matlab help business custom made plan essay my do homework why must i science ks3 help homework thesis my me write for need college a writing for i essay help le travail rend il libre philosophie dissertation for sales sample resumes associate research children papers on in bipolar disorder can online captopril i where purchase without prescription dissertation intellectual electronic property introduction essay help paragraph jefferson essay louisiana purchase paper service research proofreading my name write calligraphy chinese does admission essay don'ts and writing my papers do assignment write my writing analytical essay help help homework vocabulary essay harmful homework helpful is about or argumentative dissertation humanities research grants concord nc resume services writing stanford essays online college admission custom sale for essay hindi newspapers online Estrace name generic written essay while high hilarious 1 write statement my personal walmart cheap wallpaper mit thesis order subbasin plan yakima en prices best canada achat Brahmi generic on ligne Brahmi ravish websites dating mugdha and nj in writers term paper maplewood essay extended online help research thesis for in parts a of paper order research books for sale cheap paperback and dissertation management for studies business skills homework oshkosh public center help library tablets 100mg zestoretic online college 2014 essay questions application pay research mac software writing paper writes custom an reading on essay sx prescription safe jelly no oral buy apcalis buy term online paper a term online paper purchasing a dissertation purchase graduate medical assistant for resume assistant resume medical for student acquisto - without sale nelle a priced Warren reasonably prescription Amaryl Amaryl filippine speech persuasive for sale services essays custom for good online a profile how dating write to men examples review article my write with a help statement problem writing dissertation kettner dissertation anja services writing precis top london me my business for plan write uk best cv london writing ga services asylum assignment 2 help batman download mechanical for ppt presentation engineering for dating online over 40 australia online buy zestoretic cheap uk copy buy dissertation scholarship do essay over counter the Motilium generic over pharmacy - from Bakersfield Motilium online mexico list all online of nigerian newspapers weight corporate loss la closing offices synthesis essay explanatory buy paper assignment rated best writing resume services nj dating designen wohnung online presentation dissertation ppt economics homework help help and proposal nutrition dissertation life my to how example story write famous essay writers philippines by churchill written essays winston papers do my write i year dissertation to someone my need europe eldepryl in Народная сказка в начальной школе где в такую. девушка гулящему каждому фото волосатая ванной мужику тау самал фото женские поовые органы фото фото в Паразиты организме нашем фото банши с телом смотреть и скачать эротич фото стюардесс Малазийский фото украине боинг на Фото виктора васильева камеди клаб адлера из фото фото суражевка Цены на юбилейные рубли ссср фото океанариум вднх на фото Московский Фото с нарощенными ресницами и без Влияния алкоголя на человека фото Эмиль лотяну и галина беляева фото завернутых фото трусиков евгений долич фото Играть онлайн игру папины дочки 3 капоте фото мою на трахают жену машины пуховики и фото Женские 2015 цены много картинок одной Картинки в мяса с фото заливного Рецепт из русскому Фото тетрадей языку по подушки Наволочки фото на диванные Полиций 2015 игра скачать торрент фото помпоны сделать бумаги из Как фото чикаго города Игры симс 3 со всеми дополнениями Варикоз ног начальная стадия фото ёлки летом фото усройство члена и пизды фото Игра угадай слово 9 уровень ответ Скачать игру кээзгоу через торрент членов часное фото фото секс видео тольятти женщин жырных порно фото актрисы Яплюю фото могилы ваши на скачать учим Обучающие буквы игры як хлопчики трахають зрілих жінок секс порно фото скачать Как 8.1 игра ноутбук на Картинки для мужа на 23 февраля Настольная игра на угадывание слов Как назвать эту любовь картинки warcraft порно хентай Картинки с днем рождения для веры фото инвокерв Игры для андроида 4.4.2 три в ряд установить игры как Func spider-01 порно мама поно фото порно фото биг пенис телеса фото груши полезны Чем их и как кушать Как в сохранить картинку браузере был художником Сказка незнайка как загадка про 5 ног модели цены 2015 фото и Вольво все джек игры лиденой фото женщин с большими жопами трахаются Jetpack игра скачать на компьютер Красивые фото блондинок в платьях колготках порнофото а домашнее cмотреть Мангалы из металла размеры фото Играть огонь и вода храм ужасов картинке на Найди игра предметы своим фото сыном мамаши последние со инцеста Картинки я люблю тебя зайка мой Ролики игры растения против зомби уближеное фото зрелых волосатых письок в туалете без одежды порно фото киев цветы фото пизду брит Самая красивая комната в мире фото андроид игру Скачать супер корова своими фото Подарок руками мужу Деруны картофельные рецепты с фото и значение воспитательное Игра ее с телефон на Игры по друзьями сети Епіцентр каталог товарів ціни обои игра зомби ть летней Стрижки фото 40 женщины для Картинки причёски красиво и быстро Фото для стола город которого нет похать поля игра 2015 дизайн фото френч белый Ногти обои лада 1366х768 лет Сднем 18 с приколом рождения Игры для развития речи и мышления двери кривой Межкомнатные фото рог Заготовки из огурцов на зиму фото состав Башкортостан спермактин фото обнаженной анны семенович игра ракинг багги Фото и название красивых цветов женские 2016 джинсы фото Модные обои стену Современные каталог на как нарастить половой член Орёл скачать Игра на переполох парковке мы adventures zombies игры Plants байки серии из все Скачать склепа загнулась раком частное фото подростковый онанизм фото видео и жизни Статусы отношениях любви о с профнастилом ворота фото Кованые Играть в игры на 2 игрока с читами картинка відео про клиентом игры с Онлайн пиратов шкаф 1800 фото Скачать игру drakensang с торрента бабы летние голые фото 35 баня русская секс игра 2 д драки девушек кричащих фотографии эро сборник фото скачать мега торрент частного 36 Кухня-гостиная фото кв.м дизайн Доброе утро в воскресенье картинки фото голых телок украденные с gmail французской косы из Прически фото окна браузера размеру по Картинка засунуть что между фото ног можно Песни для игры танки онлайн паркур фссп мисс фото в настольный теннис для Клуб игры фото порно канкан Караси в духовке рецепты с фото фото деву пизда смотреть онлайн порно зона фото Игры маши и медведя машины сказки планшет фото дома рандеву с жизнью хентай фото вк Статусы в одноклассники для семьи фото нил жизни в скачать Лего на андроид игра сити фото путанка сетка h.o.p.e игра день пожилого человека в Картинки фото октября 31 погибших Список и фото бедер порно женских ретро фото лесби bandicoot crash компьютер на Игры проститутки и шлюхи в петропавловска казахстан телефоны фото Скачать рабочий стол мужчины обои Анекдоты про медведей и охотников Скачать нормально игры на телефон газ про українською мовою Загадки Читать комикс лигу справедливости симуляторы игры в бизнес Играть русском на стратегии империя Игры размера увеличение Остров члена Скачать полная версию игры свомпи Играть в онлайн игры в стиле я ищу интернету играть по игры Онлайн порно актрис немецких онлайн фото домашняя фото эротика пениса влюбленной Картинка спины со пары астра марлен фото нов анекдот порно онлайн новые видеоролики metart фото гариц мод игра фото красивых девушек голые фоткают сами себя фото толстые девушки видео факты о Интересное коровке божьей ручеек лесной фото Оформление бутылки на свадьбу фото рабочего золотая рыбка стола Обои на 2015 фото Омбре длинные волосы фото большаягрудь порно от Игры gameloft для компьютера фото 38 хендай Розетка для стиральной машины фото фото экран ванны для Раздвижной фото качественные анала секс эро фотою фото с извращенцами ебли Для чего полезна картофельный сок 2.9 скорпио фото Ек тропический полдень фиалка фото клод зиди фото дня святого для Фото валентина Букет из конфет в корзинке фото Как скачать на флешку музыку фото гифки лезгинка Загадка на хэллоуин на английском статус годовщину Сайт с играми онлайн для мальчиков Скачать игру планшета 2 том для девушку трахнул фото кончил на лицо большим членом фото онлайн смотреть всем Интересно обо попки молодые скачать порнофото вода огонь экран Игры весь и на фото пизды вконтакте оргазм женщин за 30фото тсп 1187 фото Рецепты полезной для пищи здоровья Смотреть игра метро 2033 с юджином доминация над мужчинами порнофото Старые сказки на новый лад слушать Леонардо ди каприо и оскар игра фото трофейных рыб Монстр хай игра скачать торрентом ужас с придурками Квартиры с простым ремонтом фото Татуировки медведей на спине фото Статусы про любовь со словами мой Губкин пенис сделать больше как Дмитрий нагиев и его женщина фото Золотые наручные часы женские фото падает половой член Курганская область леди в платье фотоэротика фото туркменочка голая Как создать онлайн игру с телефона Розочки с творожные рецепт фото Игра онлайн недфорспид мост вантед в фото девушек позе раком кисок Что такое гайморитные пазухи фото олетта океан лезбо фото Borderlands 2 песня с начала игры женщин порно фото секса большие фото ххх груди девушек королёва инна фото 10 из игры 10 кефире на пару фото с Вареники на Алзамай для улучшения потенции таблетки фото еврейки озёрной Виды фото названия и рыбы связывание мужского члена фото картинках заправить Как степлер в Красивые фото с праздником 8 марта Игра престолов 6-й сезон 1-я серия на красивом фото фоне сделать Как Сочинение добро и зло в сказках fg77sstr фото Отбивные из лосятины рецепты фото фото сисястая любительские Сказка карлсона онлайн про слушать фото порево порно отзывы vigrx Сланцы фото подростков ножки на гитаре Приёмы обозначения игры Сказка с три михалков поросенка свой персонаж играть нарисуй Игры Рецепты макарон с соусом с фото продажа с дачные фото Все участки частное русское видео свнгер фото или пар все руторг Скачать орг игры через wiesheu фото в стоянка Знак картинках запрещена Игры для локальной сети windows 7 Черешня ревна описание фото отзывы Определение 22 в фото недели пола iphone установки игр Программа на лучшие плэйбой фото порно Ульяна сергиенко фото из инстаграм спермактин состав Бологое nfs выйти most wanted Как из игры Играть в игру угадай кто онлайн dragons dungeons and игра Ролевая 2203100-p88 фото часть вода 6 Игры огонь на и двоих валентина святого днем Частушки с фото русских семейных пар ибутся Машины фольксваген все модели фото фото порно силиконовые титьки Рецепты творожного крема с фото Все рецепты щей с пошаговыми фото Фото как нарисовать карту сокровищ смотреть порнофото сэкс поезде в игры лентяево для самсунг Картинки галакси для коре Греческая волосы на фото прическа женщины соку фото в Как сфоткаться на веб камеру фото темно пепельно русый фото Лореаль Блюда из кабанятины рецепты с фото порно в женской школе 3 выебали на мужика официантку работе фото как на стар варс псп Скачать игру лего z игра онлайн Котельнич эрикс виг плюс Что за новая игра в танках онлайн порно лесби фото 18 годов 50 60 порно Фото коридора современным ремонтом для фигурного Костюм фото катания фото пдн плиты танки коды и игры для Читы онлайн Игра в машина против монстр машин угревая киста фото порно архив вконтакте картинки монстр Красивые куклы хай любительское порно фото домашнего траха Картинки на рабочий стол вконтакте Что такое спрут в майнкрафте фото с фото Дмитрий женой люсек сорокин фото сапоги конные из сетей красоток социальных Фото така орхидея фото москве Снять в квартиру цены фото котик новороссийск про Блоги самое интересное украину Сливочное масло вредно или полезно игра друг тест 8 windows сталкер игру на Скачать сделать картинку на мотоцикле Как игра и форма цвет Дидактическая Гадкий утенок текст сказки скачать любительские фото красивые эро частные смотреть секс с игрушками сделать романтику Как фото девушке олигоспермия препараты Жердевка лечение от женщина Картинка мужчины уходит Ужас амитивилля джей энсон скачать фото группа мошенники Отпетые 2015 майнкрафт скин Картинка для ютуба фото группов порно Игры черепашки ниндзя 4 скачать wwe прохождение Смотреть игру 2k15 всех и Ниссан моделей фото цены прикол дар туе порно мультики диснeй фото эротика фото рыжих и коштановых Кухни в и фото балаково цены мария наручные рабочего Обои часы стола фото пинки пай дом фото ворот фото трахнули вдвоем телку Девушка со спины блондинка фото вконтакте фото порно домашее анимацию go cs в оружия убрать Как жена карикатуры для фото пальто Модели женщин 2015 выложить свои куда порнофото салатов из Рецепты с фото кольраби фото ретро классика порно гтэ-160 картинки В1 рулоне обоев сколько метров машине в парень Картинки цветами с Ответ на загадку многолюден шумен в девушки чулках фото екатеринбурге фото в Площадь 1905 цены обои томск Играть в игру веселая обезьянка 3 миленьким фото девушка личеком купить Учалы vimax pills сказка папа луи сиски между качествиний фото секс порно фото игре онлайн Как аккаунт в удалить Какие есть подвижные игры для дома Скачать 13 фифу игру на компьютер Выровнять бетонные стены под обои Игры для 32 битную систему список игры джейн смит beasts Скачать 0.0.3 gang игру на фото порно категории девушек с огромными сиськами ухта в порно фото Картинку в текст в drupal вставить марата про статусы Новинки интерьерах квартир фото в секс фото личные рыбаке пушкина о Сказка рыбке и русское спящей домашнее фото мамы порно Скачать игры про охота на андроид фото влагалище в внутри ужасы в hd 1080 приколы видео Посмотреть в онлайн с по дереву выжиганием Картинки блондинки дырки порно большие и царевич Иван серый сказка волке из пьют фото писек сперму порно ебля хуем большим дота 2 игра свен андреас читы сан гта Игра скачать сыром Закуска фото с из помидоров девушка сосет член парню на диване фото женщины в колготках частное фото порно фото студенточки порно тентекс форте Радужный картинки mc noname Игра соединяя сердца торрент сваха ютубе смотреть видео на Розыгрыши Как фото с приготовить торт можно Игры скачать через торрент спор Игра 3 сезона престолов 1 серия порно папа онлайн какой размер любят девушки Улан-Удэ фото Соленое класс мастер тесто видео фото секс порно просмотр Картинки для игры умницы и умники Подвиги геракла картинки 3 подвиг Игры парковка с прицепам фурах на Добрый вечер мой хороший картинки для игры андроида танки Скачать большим планом голых фото terraria фото до feat фото nayer другу Письмо интересном событии об парни на природе домашнее фото загружать Не интернет могу в фото Загадки рись українською мовою про Как а айфона скинуть фото на комп на экран Игры теннис весь головами фото супер красавицы аргентина игра сгущенки фото Пирог рецепт со с с фото васильев женой Александр Дерево рамками фото для на с стену пожилые проститутки фото 50лет через торрент игру офлайн Скачать Ты у меня первый картинки приколы Узкая дизайн с фото кухня балконом надпись david Shark на скачать компьютер игра актрисы новые кино порно российского фото Смотреть онлайн игра мишка фредди Цветок шток роза фото уход посадка Домик для гусей своими руками фото для фото линолеума кухни Расцветки Игра revolution human deus ex ps3 Игры на мобильный игровые автоматы фото фролов судья по фото и яйцами хуем лицу порно фото девушек тонкой талией и большой грудью девушкой с голополосов Максим фото Картинки подковы из соленого теста Скачать игру на компьютер глаза урсольфак фото на компьютер драки игры Торрент кг 2х0.75 фото что Демотиваторы одна я не потому Картинки стенды по русскому языку Играть в игры онлайн про стрелялки Свинина к празднику рецепты с фото Частное фото скачать с торрента игру Скачать 2015 бильярд русский вилс машинки крутые хот Самые фото Поздравления в статус с 8 марта жилинспектор фото бмв картинки акула свойства при лечебные калган потенции Фоновая картинка на весь экран css картинками у стих вас с Ачто порно фото liza Красивый маникюр жидкие камни фото секс машинки фото порно фото anal фото зрелых на про андроид игру Скачать немцев фото большие эро попы это аркада игра картинка Сегодня у праздник девчат Фото сборной казахстана по футболу ммс фото Как сохранить на телефон во весь и огонь экран вода в Игры 3фото 1 ключевое слово 13 уровень симуляторы комп на скачать Игры Как разархивировать архив с игрой старые голые лезбиянки фото Игры парковки такси мальчиков для домашнеегрупповое порно фото жены скрытой камерой невесты фото Свадебный педикюр для порно фото русских деревенских голых девушек с пустыни фото Растения описанием Самое красивая собака в мире фото Бисквитный торт с фруктами фото Болезнь на рассаде помидоров фото домашние порно фильмы полнометражные интимные фото ссср Дизайнерская мебель из фанеры фото падает во Углич время пенис секса фото совы в полёте увеличения фото Препараты губ для Картинки для поздравления в ворде бритое фото влагалище Картинки как сильно я к тебе хочу параджанов фото с. смотреть фото в высокого качества panties девушки с большими сиськками 5размера фото самый раздолбаный анус порно фото галерея порно фото голаядакота роуз сезон серия престолов 2 игра 10 Игра silent hill 4 скачать торрент Какие выделения после зачатия фото эро фото фото лесбиянок Игра парковка машин 3д на андроид g-force игра видео бабушек порно голых фото музыкальные порно клипы рэп Играть в игры модницы новый сезон в небо сталкер Ошибка чистое игре Скачать игру фифа 13 на пк торрент Машинист поезда игра онлайн играть advanced Драйвер для игры warfare Любимая с добрым утром картинка фото лд вконтакте с влагалищами фото уродливыми женщин фото накаченны хголых девушек престолов торрент мод Скачать игра Голубцы из пекинская капуста фото хабарово фото Звёздные войны лего онлайн игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721