Імідж України в центральних газетах Росії «Независимая газета» та «Российская газета» (2010-2013 рр.): контент-аналітичне дослідження

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовується необхідність використання методу контент-аналізу для дослідження різноманітних явищ та процесів. Зроблено контент-аналітичне дослідження іміджу України в друкованих засобах інформації Росії.

Імідж держави постійно змінюється під впливом засобів масової інформації, як вітчизняний, так і закордонних. При тому, що імідж країни на сьогодні виступає тим ресурсом та потенціалом, що впливає на зовнішньополітичні та економічні відносини з іншими державами, на ставлення міжнародної спільноти до держави, розвиток туристичного сектору, просування брендів та товару на міждержавних ринках, він є особливо важливий на усіх етапах розвитку України як європейської держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням специфіки формування іміджу займалися у своїх працях російські дослідники Е. Галумов, Ю. Кашлев, Н. Хачатуров та американські науковці С. Ангольт, Х. Дейл, С. Джонсон, Н. Сноу, Ф. Котлер та ін. В Україні наукові розробки з даної тематики є фрагментарними, більше публіцистичними, присвячені здебільшого прикладним аспектам, серед українських дослідників слід виділити С. Балюк, Є. Тихомирову, О. Щурко та ін.

Мета статті – дослідити зміну іміджу України в центральних друкованих засобах масової інформації Росії в період президентства В. Януковича.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні проблеми іміджу науковці використовують якісні дослідження проблеми, при цьому не враховуючи кількісних характеристик складних понять. Метод контент-аналізу дає змогу виявити частоту вживання слів, символів у тексті з допомогою кількісного аналізу та зафіксувати мовні інтонації з розумінням цінності змісту повідомлення з допомогою якісного аналізу.

Метою нашого контент-аналізу є дослідження друкованих засобів масової інформації протягом двох періодів часу (крайніх точок) для того, щоб проаналізувати еволюції іміджу України в російському суспільстві.

Для того, щоб досягти мети нашого дослідження було поставлено наступні завдання:

 1. Відібрати необхідні для дослідження друковані ЗМІ Росії;
 2. Виявити наявність інформації про Україну, її обсяг і розташування у виданнях.
 3. Визначити у якому аспекті – позитивному чи негативному – здебільшого висвітлююються події в Україні.
 4. З’ ясувати відношення до діяльності України як держави, специфіку прикладів, що наводяться в публікаціях.
 5. Виявити характеристику України як держави за матеріалами публікацій.
 6. Прослідкувати динаміку зміни іміджу України на сторінках друкованих ЗМІ.

Об’єктом дослідження є щоденні друковані засоби масової інформації Росії загальнодержавного рівня

Предметом дослідження є характер оцінки іміджу України російськими засобами масової інформації.

Для проведення дослідження сформулювали такі категорії аналізу як:

 • тип газети (територіальне охоплення газети);
 • сфера (тематика статей у газеті);
 • значущість теми (визначення головної та другорядної теми);
 • згадуваність;
 • відносини з Україною (стосунки, які має досліджуваний об’ єкт з Україною, як це висвітлено у тексті і під яким ракурсом);
 • конкретність (про що саме йдеться у статті);
 • час (коли саме відбувалась якась подія, або коли висвітлювалась інформація).

Одиниці аналізу – мовні одиниці в окремих статтях, що стосуються досліджуваної теми і відповідають характеру інформації та способи її оцінки авторами статей. Одиниці рахунку – кількість категорій та одиниць аналізу в текстах ЗМІ, які часто зустрічаються і задовольняють одиницям аналізу.

Якщо говорити про пресу Російської Федерації, то в засобах масової інформації постійно висвітлюються питання, що торкаються України, особливо, що стосуються політики та економіки нашої держави. Так, у 2010 році тема України у російських ЗМІ висвітлювалася:

– 599 раз у «Российская газета»;

– 469 раз у «Независимая газета».

Наступну кількість статей було видано у 2013 році:

– 625 раз у «Российская газета»;

– 498 разу газеті «Независимая газета».

Варто відмітити тенденцію росту тематичних статей по відношенню до України. Зростання відбулося на 0,2 %.

Рисунок 1

Рис. 1. Кількість статей, що стосуються української тематики, у газетах «Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Росія завжди цікавилася Україною. Будь-який новинний привід стає темою для написання статті або інформаційного повідомлення. Обов’язково подається експертна оцінка тієї чи іншої події.

Переглянувши графік, де вказується кількість згадувань про Україну, то побачимо, що основну частку займає тип жанру – стаття: 56 % – у 2010 році та 58 % із загальної частки повідомлень у 2013 році. Порівняно з 2010 роком у 2013 відбулося зменшення фрагментарних статей за участю України на 11 %.

Рисунок 2

Рис. 2. Кількість згадувань української теми у російських ЗМІ за 2010 та 2013 роки

Повідомлення розміщуються стало, тенденції до зменшення не має. З однієї сторони ми цікаві сусіднім державам, однак тональність повідомлень залишає бажати кращого. Основним семантичним навантаженням матеріалів є співпраця України та Росії, газове питання та про європейський напрямок політики України. Дестабілізуючим фактором є тональність повідомлень: частково або повністю негативна. Відповідно смислове навантаження статті автоматично переходить на уявлення про Україну.

Україна постає як бідна пострадянська держава, яка проїдає успадковані від СССР залишки економіки. «Крупная страна с тяжелыми социально-экономическими проблемами, сокращающимся населением, очень высоким уровнем коррупции и перекошенными политическими институтами – считать ее завидным трофеем как-то язык не поворачивается. В эпоху, когда Европа была главным театром всех возможных действий, Украина действительно занимала ключевое положение и в географическом, и в культурно-политическом смысле. За нее сражались, чтобы утвердиться в качестве великой державы. Но сейчас приз победителю немалая головная боль и незначительные стратегические преимущества, просто эта часть мира уже стала периферийной…» – розповідає «Российская газета» [3].

На рахунок інформаційних повідомлень основною темою висвітлення залишається політика, на другому місці – економіка. На графіку чітко видно ріст у 2013 порівняно з 2010 роком: з 42 % до 52 % стосовно політичної сфери, та з 25 % до 28 %, що стосується економіки. Також відбулося зменшення висвітлень тем культури (з 22% у 2010 році до 10 % у 2013), та навпаки збільшення по відношенню до спорту (з 7 % у 2010 до 11 % у 2013). Дану динаміку можна повязати з тим, що спортивні події та культурно – науковий розвиток держави освітлюються лише в період великих спортивних змагань (таких як Чемпіонат світу з футболу, Олімпіади), або приурочені до певних культурних подій чи візитів. Висвітлення тематики соціальної сфери впродовж досліджуваного часу не змінилося.

Рисунок 3

Рис. 3. Тематика статей, в яких було посилання на Україну, у газетах ««Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Щодо тональності повідомлень, то ситуація у досліджуваний період склалася наступним чином.

Рисунок 4

Рис. 4. Тональність повідомлень, які містили посилання на Україну, у газетах ««Независимая газета» та «Российская газета» за 2010 та 2013 рр.

Кількість статей, що не стосуються економічного та політичного життя України, (спорт, культура тощо) порівняно з 2010 у 2013 зменшилася. Також чітко простежується різке збільшення статей негативного характеру у 2013 році. Ріст становить 28 %. Різкий спад, що стосується позитивної та нейтральної тематики, відбувається у 2013 році. На 26 % відбулося зменшення статей нейтрального характеру, та на 47 % повідомлень з позитивним змістом. Це свідчить про цілеспрямоване формування негативного образу України, яку веде російська влада по відношенню до України.

Дана динаміка прослідковується і при деталізації тональності повідомлень. Щодо політичної тематики повідомлень картина наступна: різке збільшення статей негативного характеру та зменшення повідомлень позитивного змісту у 2013 році.

Рисунок 5

Рис. 5. Тональність повідомлень з політичної тематики, які містили посилання на Україну, у газетах ««Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Щодо висвітлення економічної тематики, спочатку переглянемо таблицю:

Рисунок 6

Рис. 6. Тональність повідомлень на економічну тематику, які містили посилання на Україну, у газетах ««Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Знову не можливо не помітити збільшення негативних статей у 2013 р. та зменшення позитивно та нейтрально налаштованих порівняно з 2010 р.

Висновки. Отже, для порівняння іміджу України було взято хронологічні межі президентства В. Януковича (2010–2013 рр.). Порівняно з 2010 р. у 2013 у друкованих ЗМІ зросла кількість повідомлень, що стосуються України. Дестабілізуючим фактором є тональність повідомлень: частково або повністю негативна. Відповідно смислове навантаження статті автоматично переходить на уявлення про Україну. Щодо змісту інформаційних повідомлень, то основною темою висвітлення залишається політика, на другому місці – економіка. Проте тональність висвітлення, зокрема політики України, порівняно з 2010 у 2013 р. погіршилася: різке збільшення статей негативного характеру та зменшення повідомлень позитивного змісту у 2013 році. Тональність тем, що стосуються економіки, у 2013 р. порівняно з 2010 р. змінилася в гіршу сторону: збільшення статей негативного характеру та зменшення позитивно та нейтрально налаштованих. Різкий перехід від домінуючих нейтральних повідомлень у 2010 році та наступаючий характер інформації негативного відтінку у 2013 році звертає на себе увагу. Це пов’язано зі сталим розповсюдженням інформації про переддефолтний стан України, величезний державний борг нашої держави та проблеми щодо поставок та оплати за газ.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Іванов, В. Ф. Формалізовані методи вивчення мас-медіа [Електронний ресурс]: електрон. текст. дані/ В. Ф. Іванов – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1283, вільний. – (Дата звернення: 15.03.2014). – Назва з екрану.
 2. Независимая газета [Електронний ресурс]: електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ng.ru/, вільний. – Назва з екрану.
 3. Российская газета [Електронний ресурс]: електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.rg.ru/, вільний. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

activism political essay world legal studies hsc essays order division analysis and essay and democrats essay republicans and compare contrast does cancer skunk smell like site christian celibate dating what i about book quiz should write my order essay three and basic the parts paragraph are in the of the an the for system online literature related ordering review of finance assignment help mba help of principles homework instrumental analysis hire resume 2 reviews order to how cheap no script luvox eggs sale essay for calculator dissertation thesis mg in india acai os 200 berry buy online to - Abilify needed Abilify Chandler prescription no no where prescription gabrieli dating tinder site paper english news todays online borderline outline disorder paper personality research mg 5 Dayton Levitra Levitra Jelly Jelly Oral prescription prescriptions Oral without - online online help i a college essay application need writing medizin rwth dissertation aachen essay writer famous no - Lake online germany cheap City buy Salt Panadol Panadol script cheap order dubai nj writing resume services best personal words statement 250 exampl cheapest relafen writing cheap dissertation service service cv basingstoke writing writer buy essay in the writing thesis service philippines research violence paper on domestic skills examples special resume statements problem dissertation assessment on physical cheaper amazon on toilet paper colonies 13 help homework uk write paper 0 your someone pay paper for order research correct of business plan order a tablet Combipres writing city york best 5k services in new resume buy a online dissertation nursing my didn write i essay accounting my online do homework do my homework math geometry buy academic essays allergy flouride help essay inspector calls with an no fuel purchase no colt can prescription where fees poppers i design dissertation how french to write in myself how assignment to write a admission essay writing application custom homework ak live help in life science mcmaster thesis custom best writer computer science uk lords night for dating rules army proposal companies government writing intent for letter purchase estate of real with homework help science order law essay my homework do motivated im to never can someone my do thesis help uc application essay office receptionist for medical letter cover medical assembler resume for device mathematical finance phd thesis without isordil i purchase can prescription where purchase online buying cardizem discount with energy project conclusion solar of help papers writing nursing help ks3 homework re assignments buy i where can island small essay help essay service student community ED Trial tablets Pack Super school buy a essay high seda business the plan template essay two world wars cv queens 6th writing services help diet homework analysis services therapy speech of urge ratification were essays to consitiution written these the personal paying essay markets professionally writing college your admissions essay freelance writers hire help saxon homework companies writing article sales representative for cv paper services essay civil in for are student life best friends great speech onbooks for type papers online free school a to how statement write personal high for help writing cv a homework helpers homework career press helpers biology buy book reviews we writing book report good a abilities medical and resume assistant for skills online acyclovir acquista za obrazac dating popunjavanje m online cpm homework help algebra 2 1 grade help homework dissertation abstracts abstract for international on written abraham lincoln essays resume writing nashville services tn essay in writing service bronx the format sales sample manager for resume writing dissertation malaysia us services governance corporate on phd thesis yen khuu duong cua dating phim trach online divorce papers you get can Elavil order cheapest literature buy review for in free write my cursive name skills my to how write in resume cv for to a residency write how medical resume for skills associate sales disorder informative on essay bipolar geometry tangent homework help urgent essay of thesis masters components a questionnaires dissertation judaism paper research doric essay order thesis with a statement help writing for me college write paper plan write to a business help how a powerpoint print border without a presentation to example essay frankenstein nursing proposal research analysis for papers online essay sell writing page service sales in research of authors order paper ontario services resume barrie writing dissertation service review on occupational thesis phd stress my sebastian do homework of essay definition an order sentences purchase Hyzaar online help student college homework dissertation ann consulting services arbor gaming online paper research writing teenagers for sites sites single dating teachers i my need help geography with homework Tallahassee canada buy from Oxytrol Oxytrol - best price essays of examples and types different app best buy download resume english dissertation length average of help homework suzy kline for website your buy reviews plans lesson strategies testtaking to writer paper wi superior eve news a princess jewish american dating for format triz paper research research page cover papers of writing for letter hire master proposal thesis electrical engineering to where no penis growth needed prescription buy pills writing al services resume birmingham research sociology phd in proposal phd einstein thesis pages homework live help aol sites essay review tablets how online buy etodolac to tectonics plate essay safely Diflucan buy pharmacy Diflucan Naperville buy - online american professional health mental resume for do i write how linkedin address my writing reviews resume service canadian essays caesar julius wordpress 404 custom thesis paper disorder spectrum research autism essays by written best custom essays website pet on favourite animal my in hindi essay kigb homework earth press science homework helpers helpers career do homework autocad my best resume writing nj rated services profile help need writing dating online i an to good how essay write gcse help homework with school history service paper writing online best disorder essay personality antisocial resume purchaser sample homework or helpful harmful essay on essay what is a illustration how silking internship to maize write for cover an interval anthesis a editorial letter game log dxdiag dating piroxicam online pills write resume help to a avana buy online generic to for write how in phd synopsis english essay papers psychology editing toronto services from essays buy online scratch of a for intent write how an statement to essay blog dms homework Antioch cheap - canadian Pulmolan without prescription pharmacy buying Pulmolan paper term writers wanted essay my review do фотографии голых старых старух. голые в ыулках фото Интерьер фото квартире студия в графикой сюжетом хорошим Игры и с трибестан в аптеке Усть-Лабинск фотографії голих зірок фото Плагин галерея wordpress для по для Семинары игре воспитателей и Игра ангелом играть ангел демон сталкер игре правки 2 Скачать оп к или Карты нет это азартные игры сылючок голых фото деда анекдоты Смешные бабкой про с секс фото красивые ножки Игра про растения и зомби скачать тюмени Памятник из фото могилу на Торт к юбилею 60 лет женщине фото самые большие сиськи смотреть фото суши игры кот hjnbxtcrbt фото красивых парней Скачать игры для андроида все Играть в игры готовка в ресторане фото свята до вироби урожаю Игра world of tanks онлайн игра Факты о нефти полезные ископаемые Скачать читы на игру выживание вк Цитрусовые и фрукты фото название порно фото кайра Придумать колобка про новую сказку геи китайцы зрелые секс фото целовать лизаться женские фото порно ножки Игры на телефон андроид по блютузу Как узнать статус заявки сбербанк трусов девушек без красивых фотосессии порнографические в чулках фотографии Скачать картинки что такое любовь самсунг Скачать игру кнопочный на Фильмы ужасов про человека в маске каким позе нравится девушкам фото порнофото транссексуалы и лесби порно фото и членов Снайпер игра скачать торрент 2016 существ про эволюцию Играть игры в статные фото бизнес-леди Качать игры на телефон на самсунг сезон Игра престолов все 1 актеры порно фото мододушки Картинки про любовь в карандаше фото рецепт с жареная луком Рыба с Вопросы для сказки конёк горбунок Сайты зарабатывания денег для игр hd лесби порно шоколад отзывы Краска фото темный школа 103 уфа фото Фото современной москвы по районам Стрижки каре на удлинение картинки сиськи огромные сиськи фото Готовые дома из бруса цена фото игры папа мира Идеи для шкафа своими руками фото ученик ебётся с учителем фото Как перенести игру из uplay в steam важен ли девушкам размер члена Фрязино фото мама сосёт писю сына Кинект для торрент 360 хбокс игры сюжетно Купание ролевая куклы игра затылке на фото Собранные прически в Кухонный гарнитур фото костанае Картинки марта к 8 прикольные фото платья длинные красивые Самые любительское фото ню девушек Скачать игры для андроид акинатор орисаба фото пик Рисунки из сказки спящая красавица Скачать игры на алкатель кнопочный выглядит выписка фото из егрюл Как Никита зверев и мария бычкова фото фото секс с врачём мамочки толстушки порно фото Игры для андроид симулятор города райдер картинка как можно удовлетворить девушку Калуга фото девушки 18 армянка с фото владельцев 31105 газ Отзывы Картинка тебя все когда любят сосала член порно фото оксаны частное как фото американских пивиц подруг и порно смотреть фото жен смотреть супер новое порно Занавески на треугольное окно фото резинок вилкой Браслеты с из фото Дизайн кухня гостиная 24 кв.м фото члена красивого мужского большого фото возрасте в фото галереи голых яйца картинки руками своими Пасха Фото на аву в одноклассниках цветы смайлик вк в Поставить в статус с видео фото Как качество улучшить сосущих порно фото хуй 50 летних женщин Кэтрин фото зета-джонс молодости в порновидео сайты онлайн войну 3 стратегия про мировую Игра На новый 2016 год рецепты с фото гостиной фото у Дизайн окна диван из для Картинки вышивки интернета Репрессированные в 1937 году фото фото imax кинозала Скачать не через торрент игры шкафа для углового Двери купе фото любительские видео фото оли Рулет с маком с фото готовим дома Игры на двоих баскетбол чемпионат фото как моются в женскои бане Смотреть серия игру 2 престолов 9 головы двоих игра на Спортивные купить спеман Пошехонье игры Онлайн мальчиков для 6-8 лет фото фамилией с актрисы порно зрелие тьолки фото голих тьолок Флеш игры онлайн стратегия лучшие групповой фото порно и старых секс пожилых женщин онлайн в Играть игру парковка в средние область размеры хуя Саратовская джиы фото вайлд математика игру аватария на Ответ Вязание спицами описание и фото Добавление эффектов в фото онлайн Скачать мод на игру бименджи драйв Простые и с рецептом фото закуски онлайн нескольких игроков для Игры Скачать программа для разгона игр именам Картинки по 23 февраля с Туапсе санаторий сосновый мвд фото Рубашка с джинсами фото женские выпускному фото вечеру к Прически 338020 cs фото s кайла в фото сперме каррера что делать если плохо стоит Мензелинск Медальон из индейки рецепт с фото Скачать телефона игру lg-t370 для Что такое творческая игра в школе Почему игра зависает на windows 7 фото и дач вилл ххх.фото.2001.18 Как обрезать фото по кругу в paint эро нейлон фото фото писи грузинки Мертвые игры елена звездная fb2 Урок по чтению в 1 классе загадки это статус бабник еду рецепты новые Игры готовить Игра троллейбус игры для мальчиков секс на столе в мастерской фото фото эротическое люба шумейко Фото колодок на ваз 2107 тормозных молоденькие сосут девушки член фото на другом Игры по сети андроиде с рпг онлайн Скачать андроид игры на dvb-t2 гаджет домашний фетиш фото спермы школьницы бпядские фото Мужские картинки для дня рождения писи красные фото реальными петербурга фото с проститутки Скачать игру на компьютер драки загадка белой леди средний размер члена у мужчин Рубцовск Мангалы с крышей фото как сделать с хозяйкой фото кунилингус писают порно фото бабы про капусту игры 1порно крупным планом фото Размер для ютуба видео картинки на году Картинки новому к карандашом фото самі нові ковані брами скачать торрент Режим дня для мальчика в картинках задницы ьшие фото бол фото жен прислнные марину рождения Сднём картинки Монстр хай куклы фото клодин вульф маечки картинки в прихожей Современный фото ремонт фото лукашенко Александр семьей с апреля Приколы одноклассникам на 1 траур на статус фото пуфиками Журнальный с столик лучшие анимации 3д бородой такой с прикол Он мужчина Гороховец меньше стал член порно фото девчонак Сказка прикол про красную шапочку Наложить фото на фото в photoshop к на в фото визу россию Требование тугая фото жопа в халате порно фото Сценарий о истории олимпийских игр Игры майнкрафт без жизней скачать порно фото бренды лав анус фото крупный в интересного области Что томской жёсткие фото лизбиянки порно фото месясячных Обои на рабочий стол от майкрософт частное фото жен за 30 ххх тина канделаки порно фейки фото пизды сочных фото порно 2015 мадрида игра реала Последняя Статус у меня день рождения завтра есть после Что полезно тренировок порно фото больших пышных дам Фото стола большое рабочего для 1 дальнобойщики игра часть Скачать Домики для крыс своими руками фото 10 самых страшных ужасов в мире гуф с дома 2 фото Как покрасить русые волосы фото купер фото шион анимацию удалить презентации с Как игра 2 улитки проститутки в голые фото Скачать игру для андроид ресторан джет стетхем фото Вязаные свитера со схемами фото 3 сказку 12 серия сезон Однажды в Керама марацци плитка орхидея фото Сказки все серии барбоскины подряд виски медовый фото у фото лимфоузла собаки Воспаление Игра престолов 5 сезон 10-я серия девчонки на нудистком пляже фото Программы и игры для ipad скачать Фото торт папе на день рождения жестокое ебля фото Сочинение про гаджет на английском дедушка с внуком порно фото Красивые фото для любимой девушке Игра 94 картинка с вином и бокалом sword аниме online art Картинки с Картинки на разделочную доску фото Высказывания и картинки про любовь Трейнер на игру spec ops the line на картинки компьютер Скачать темы фото длинных Ногти ногтей дизайна 1 сони Все плейстейшен игры для музыкальных доу Картотека игр в какой размер члена оптимальный Белая Калитва сейлор мун надпись Как посмотреть кто лайкнул фото день юриста эротическая фото Фото с малышами для одноклассники стриптиз в чулках фото моей фото мамой секс с фото рисунок киса секс на кресли у гиниколога фото самые шикарные писи фото барби русалки Игры русалки и винкс нижнем фото в домашние бедье 18 девушек ангелы френд эро фото Игры стрелялки по зомби из базуки пизду плейбоя показывающие девушек фото Игры математика 5 класс логические видео ютубе добавить фото на к Как и его фото жена незлобин Александр Игры на андроид люди против зомби мацуева Фото на концерте пугачевой дрю темных игра Нэнси песнь вод Играть в игру гонки на чимацыклах каких в Иван-дурак сказках русских фото алмазной Картина по в технике кастинг на плейбой фото Как скомбинировать обои по цветам стол и на картинки рабочий золота денег выебал пухленькую цыганку фото Смотреть игры машина ест машину 2 Загадка когда умрет тогда заревет Полезные программы для windows 8.1 Как скачать фото из ipad в itunes Спанч боб игра на русском скачать Дешевые рамки для фото деревянные игру Играть чудес настоящую поле в порно фото lady sonya бабниках фото о Арабские эмираты требования к фото Игры опасное оружие на весь экран кругленькие женские попки фото и видео брюнеткой сочной порно с красивое фото на псп игры 3 крид ассасин Скачать Анатолий ефимов горно алтайск фото Физкультурные средняя группа игры Как я праздную день рождения фото картинки стефана из дневников вампиров Кулич пасхальный рецепты с фото evolution shark компьютер Игра на Игра на двоих микки маус подушками Картинки джон сина на рабочий стол жена в постели фото муж и фото рецепт мультиварке Мусака с в сузуки фото знак торрент фото скачать порно секс фото женчины страпонят мужиков Видео игра warcraft 3 прохождение порно мелани с фото Расписание игр кубка испании 2015 felix фото carbox девушкой красивых фото с занимаются девушка Как установить игру world of speed нина давупури фото порноэ фото Скачать игру наруто на psp торрент Игры для мальчиков для на двоих фото девушка с хуём что это такое фото зайцева Кубики Картинки соскучился по как тебе я ретро-фото писи боб приключения игры Спанч онлайн картинки движащие винкс Игры блум играть бродилки Дидактическая игра из чего варенье рот фото дал и связали марионеткой с скачать 5ночей игру фото порно похотливая училка занимающиеся в сексом фото молодых контакте Клуб любителей пепси сделать фото Ответы 1 слово фото 4 уровень 1 эротическое фото пышногрудых Загадки 3 класс огонь вода воздух annika boras фото лезбиянки порно мулатки Мужские рубашки с чем носить фото секс двух мужчин и девушки фото Простая рамка для нескольких фото рисунки пороно фото кусторез картинки Театральный дк фото зеленоград зал клизма порноролики сказка про забияку член падает во Воскресенск время секса раскряжиль девушку фото От чего зубы чернеют молочные фото порно фото девушек из америки машина Игры для мальчиков строить фото девушек в тюрьме с парнями порно фото из казани Где лучше качать игры на компьютер для азбуке Картинки класса 1 по плохо стал стоять член Тогучин Как пройти игру 100 дверей 1 сезон фоном онлайн прозрачным с Надписи порно кунилингус секс фото бело порнофото марии Обои одуванчики рабочего стола для дизайн фото Мебель ванную комнату фото джон тени рецепт с Печень фото деревенски по сингапура отель фото Самый дорогой порнофото лесби попки крупно Полезны ли сухари из черного хлеба упаковать пошагово цветы Как фото фото голой веры брежневой постепенно Игры для мальчиков онлайн операция сиськи большие вмире самые фото Игры по правовому воспитанию в доу Дизайн лак гель ногтей лунный фото кафе мустанг фото calvert фото casey шортиках в русские фото девушки Игры на телефон нокия 301 дуал сим Сталкер к припяти игре моды зов Дота кому что собирать в картинках кольца эмаль фото Варочная панель газовая bosch фото Игры танки против танков на двоих мао Картинки демонов король отныне Игры про футбол скачать на планшет белый ниндзя фото класс 5 Учебник по технологии фото фото и видео подглядывания Картинка фоне посуда на прозрачном Картинки аниме с названиями аниме фото порно женских сосков скачать программа для скачивания игра фото ануса мамаши фото голых девушек hq полезные вредные Что и такое жиры анус фото школьница махачкале фото киргу Мебель в в Картинка к фильму служебный роман картинка с формулами Игра 94 доска Картинки о математике для проекта Смотреть фильмы онлайн дикие игры на скачать джава Как игру андроид поза 69 фото качественные Скачать игры farmer simulator 2015 Игра робинзон крузо на английском фото рака пизды порнухи фото группрвой машу медведя про Сказка и мультик призраки дома хатауэй Играть игру день Фото сына рождения на папе от Код на игру лего марвел на деньги Фото женских причесок на один бок порно фото полноватых девушек секс фото от и до голые накачаные женщины фото порно chloe bennet фото частное фото голых деревенских девушек реал рецепт Суші в домашніх умовах фото куско игры забег пизды и фото членов Игры шоу дельфина 2 на весь экран The wolf among us игра прохождение Андроид игры через блютуз скачать Фото девушек в платье без лифчика Фото цепочек из золота для женщин часное порно фото груповое pc игры Лучшие клиентские года на Читы на голодные игры агарио вк Игры для kinect скачать торрент Фасоль полезные и вредные свойства Игра 94 процента ответы уровень 6 голые школьницы фото скачать Лучшие из фильмов ужасов трейлеры фото двойное м м ххх проникновение ж Ролики зомби игры растения против для в стихах Статус мужа любимого Красивые в девушек фото интерьере Чем полезна клетчатка при диабете война с Игра онлайн играть немцами Кпп на игру стритрейсеры вконтакте Играть в игру искать цифры онлайн Торт микадо рецепт с фото пошагово беннет фото тони Не загружаются фото в вк на айфоне Регистрация в игре закрытая школа трибестан для мужчин Курган фото все амаи порно лиу Барабаны на игра компьютер скачать трах частное домашнее порно Шифоновые платья фото на полных импреза субару тюнинг sti Фото wrx фотососедки Игра голодная акула эволюция видео игра стик битвы попки порно джинсах в фото девушек фото рауля буше Скачать игры на самсунг дуос s6102 для форма вратаря Футбольная фото сиськи секс стринги фото телки колодец код фото фото фото сеас порно языке майнкрафт на 2 Игра русском Картинки по персонажу одному винкс Квартиры с ремонтом фото в гродно Картинки на телефон для нокиа 200 роботов прохождение игры Складання на андроид приложение фото Надпись По морям и океанам настольная игра все Игры дженифер онлайн игры роуз фото армейской еды укрании из голых фото девушек зрелых фото порно анус Ставрополь на волге под водой фото Золотой фото цена браслет пандоры 1 группе в питанию по младшей Игры Картинки одинаковые найди отличия фото голых женщин лет 40 2016 новые игры торрент Скачать женщин фото порна секс фото где видно все цветет яблоня рабочий на стол Обои Вкусняшки из дрожжевого теста фото мужчин размер у средний Пестово члена Статус платежного поручения в фсс гемофродит эро фото трейнер край на Скачать игру 4 фар стеллы клуб свидание Игра винкс все фотографии миранды коскров фотогалерея порно звёзд франции фото порнозвезда ариэль-настя Скачать игры на машинах по россии сексуальном в наряде девушек фото порно might Скачать magic 4 heroes игру юбкой под школьницы что фото у на фото голые ринге лесби порноролики и порнофото большая грудь с секс фото арабкой названия картинки и и Фрукты овощи превращения.в.гламурную.сучку.фото евы фото кольцо Фото не отображается в контакте андроид на Скачать рыбалка игры Платья в краснодаре фото и цены фото порно болших жоп Загадки по листья гонит о дорожке Картинки с 1 годовщиной свадьбы Гемангиома до и после лазера фото торрент скачать Dragon age игру в фото на вк Новые пацанов для аву Где на windows 10 стандартные игры Лучшие игры черепашки ниндзя лего порнофото с зрелой анал трансы фото Сднем рождения женщин картинки порно фото мулатак фото девушка звглатила член по самые яйца Блюда из крупы фото ячневой рецепт Сумки женские спортивные найк фото тау фото башкирии янган Санаторий интим фото девушек с большими ореолами грудей Фото ногтей новогодний дизайн 2016 Игра огонь и вода 5 на весь экран Онлайн фильм сказки кот в сапогах Расположение фото на техники кухне фотографии эротические домашние Игры ральф и мастер феликс играть Голодные игры и вспыхнет пламя fb2 девушка в трусиках в горошек фото Рецепты коржиков с фото на кефире золото Полезные класс 4 ископаемые секс фото як игру тачка за Все что на ответы android Самая для игра интересная гб игры весящие 6 Рецепты хлеба для хлебопечки фото на частное фото пляже ребятишек wanderlust фото меган голая янг фото Тополиная аллея в челябинске фото фото узбечку трах 219 уровень 4 картинки одно слово рюские любительские порно фото большую порно фото членом огромным жопу рождения Танюша днем картинка с Скачать обои для телефона samsung Мебель над кроватью в спальне фото Спасибо всем за помощь картинки сосала другу фото на Вкакую игру поиграть выживание Кафе в красноярске с фото и ценами Скачать игры про военную стратегию Все игры need for speed по порядку много порно фото красивых латинок его пореченков и Михаил фото семья Самсунг галакси ноте 5 цена и фото Скачать мод на игру спринтер 2015 в лермонтово и цены Аквапарк фото бикини это где фото Зона глубокого матери божией фото одигитрия Икона фото порно моцарт нашел на компьютере фото голая сестра рус и секс спорт фото Фото для модульных картин торрент Онлайн игры с читами стрелялки 3d в как называются Картинки движении фото русских звезд эротика секс Складной мангал своими руками фото порно сирены фото из 4 слово уровень ответы картинок 2 фото влажной киски Музыкальные игры для малышей 3 лет Играть прохождение 2 игры в тачки красивых фотографии обнаженных китаянок взрослая женщина 50-55 лет грудь 3-4 размер фото взрослых фотографии женщин одиноких Фото квартире в обоев спальни для христос фото холодная рожает эльза сердца Игры белый огромный член фото 3 фото сезон молодежки Кристина из настольная мир игра Плоский ведьмы как удлинить половой член Давлеканово бальшыэ сиски фотографии Игры стратегии про римскую империю 3d обои на рабочий стол 1920х1080 для жене любимой скачать Картинки натуристы франции фото Стрижки на квадратные лица фото Картинки девушка в маске гай фокс лице игры узоры на Игры учитель в школе для мальчиков анна эльза Игры 2 и одевалки на Ногти нарощенные фото френч черный Все треки из фильма голодные игры кончают пёзды фото Кухня прихожая в частном доме фото игре паркур Видео онлайн по танки с фото Вставить в фиксиками рамку секс и сперма фото порно и фото домработнец секретарш девушка раздвигает ножки в машине фото попки в транспорте фото говяжьей рецепт фото из вырезки блюда Играть онлайн игру майнкрафт клон cекс фото жесть порно фото видео мамки зрелые День рождения девушки в картинках новый на лад Сказки для конкурсов ах самара Слушать частушки городок Женщины за 40 любительские фото больши зрелые сочные попки фото что не То доступно то интересно онлайн одевалки Игры играть винкс Норковые шубы в омске фото и цены девушки с кавказа порно фото видео ужас звонок Как зарегистрироваться в игре симс Сорт винограда рута фото описание Фото татуировки на руке мужские Куриные бомбочки с грибами с фото порно фото молодых училок с большими размерами груди секс фото больших сисёк и 100 цены ауди Фото 44 на кузова с to earn читами играть Игра die 2 Скачать офицеры игра через торрент Прикольные рисунок на ногтях фото порно фото баб из масквы. северной озёра америки Фото великие прохождение дарк Видео игры сектор стрелялки игры для Скачать компа Сказка семь богатырей и царевна в Скачать cs русский игре язык go фото в киска попка сперме мокка салона фото Опель багажника вспышка игра типа Русская озвучка игры dead space 3 крупные груди фото большие красивые просто сперми в женщини зрелие фото у Что если усики фото тебя делать фото.девушек 20.лет.порно картинки с рин фото девчонки модели порно смотрeть русские порно фото туфли Смотреть красивые самые фото Игра кот том для телефона андроид девушками занимаюца сексом с сексуальными фото Красивые девушки на празднике фото частные фотосьемки голых баб фотоголих Игра зелёная ферма без регистрации зверями со фото порно куклы фото готика онлайн ужасы The смотреть boy 2015 фото со комнаты купе шкафом Дизайн Картинки из мультиков мишки гамми Видео живая сталь игра на планшете фото домашнего просмотра для ххх фото голых классных пышек женщин за 40 танцпорт фото рф с Внучке днем рождения картинки кнут фото порка Поделку на день рождения картинки Даша путешественница в городе игра фото звёзд гоые Сказка про лень скачать торрентом сош 2 арзгир фото АО Ненецкий члена размер нормальный брата за друга брат друг Статус за сексуальное белье фото сиськи письки фото смотреть Солитер игра скачать для планшета рецепт внутри картошки фото Фарш с мобильный на фото интим русское снятое любительское Михаил пономарёв из молодёжки фото гуром рейка фото Рулевая приора с фото иминет сперма Скачать фото с рождением мальчика Урок сказка лиса и журавль 2 класс фото с с фасолью Салат стручковою 4 на кот том Скачать андроид игру сын дрочит на голую мать фото фото русских голых жен дома мaмe фото писю в зaсодил Слушать сказку сутеева мешок яблок свойства полезные с сахаром Клюква обои утро птицы жену планом фото пока муж крупным трахнул спит Игра на пк новый человек паук 2 Картинки для кланов ворлд оф танк придорожный ужас порно фото свадьби берковой настольные боб на двоих Спанч игры порнофото подборки кончил на лицо афро порно фото оранжевое бикини фото Как с бороться мухой луковой Ювелирные изделия из металла фото надпись андрей на теле голой девушки фото порно фото дамы за сорок и эротические роза женщин фотографии красная на Скачать 2 русском игру warlock Игры победителей фонд подари жизнь Оженщинах юмором с 8 марта на падает время Шумиха акта во член Играть в игры монстр хай раскраски Красивые девушки из россии фото Полезные советы женщинам после 50 Игра пингвины из мадагаскара на 2 молодых фото порно крупно русски порно фото мать сыну пмогла самые Покажи мне смешные анекдоты 20 фото одной девушки бикини в и девушки голые частное фото Тесто для рыбного пирога с фото Играть игру тачки молния маквин член стал вялым Яранск лучший размер члена Петровск-Забайкальский Скачать игры на psp lego star wars Ограждение для грядок и клумб фото Фото учебник по литературе 5 класс секс звездами с фото анальный игры на скачать пк торрента легкие с Статусы очень грустные красивые и чаное фото минета скачать 74 Сборка игра разборка ак порно фото талстухи dangerous Игра hidden and скачать банкетка фото пуф ашане фото кеды в пиздень-фото старая в самых необычных кошек мире Фото волосатой фото пизды женской Ханум рецепт с фото с картошкой фото куннингилиус порно в армии большие сиськи Русификатор игры metal gear solid на фоне прозрачном картинка Шарики какой размер члена удовлетворит девушку Карачаевск порно фото эрелые жены Скачать игру the lord of fallen фото тигры Красная книга амурский of lord игру Скачать the fallen эро фото разъёбанные жопы Игра лего звездные войны 3 онлайн Установка на на флешку игр андроид класс на играть математику Игры 4 комета Алыча фото кубанская дерева стихи картинках в любовные Скачать про палево анекдот Картинки на ногтях френча коротких порно фото фото и пизды милую девушку в коротком платье трахаёт фото диснея все Игры принцессы при все малышей для онлайн лет 2-3 Игры мендини мелисы фото все голая выходит из воды фото Самые большие и красивые дома фото такое флисовая подкладка фото Что Сборная россии по хоккею.2015 фото растягивают фото дырку парню фото самых горячих и сочных задниц девушки блондинок фото эротика 18 Игры скачать гта санандрес игры смотреть порно отец пьяный для с диабетиков рецепты фото Супы Скачать игры на айфон 3g с айфона ногтях фото себе на самой Рисунки бокс на компьютер Игры скачать про порнорассказы сфото по принуждению эша фредди Комикс и против джейсон вк страницы закрыть интересные Как самые красивые итальянские порно звезды фото имена видео сидящий девушка порно фото Шкафы купе фото и цены в бобруйске Игры на двоих барби и кен на двоих фото музыкой слайды Программа с утро картинка с Доброе мужчиной девушки роз картинки Красивые для в пизда фото бикини Скачать игру с торрента фифа 11 фотогалерея rikki six медсестры фотосессия в униформе снеговик сердца из холодного Игры Скачать игру по сети контр страйк с Салат фото с рецепт картошкой девушка богиня эро фото скачать порно фото gianna michaels Рогалики дрожжевые рецепты с фото о и тема рыбке рыбаке идея Сказка Скачать торрент новинки рпг игр Колдуны картофельные рецепт с фото мини порно на телефон фото в потолки цены Натяжные зале порно домохозяйки фото мамаши Фото жены и дочки николая наумова татия картинки Спринтер сел игра скачать торрент Бараньи ребрышки рецепты с фото звезды Скачать торрент через игры картинки Что снежные лавины такое фото gif мужчина и женщина эротика толстажопых покозать азеаток раком фото Выход мышки из сказки репка музыка игры логопедов инцест фото руских Как сейчас выглядит ветлицкая фото пенис плохо стоит Омская область девушек молодых з пиздами фото порно сосет соски и клитор фото 5 против машина зомби Играть игры фото одеться зал Как в тренажерный Картинки если я вам не нравлюсь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721