Імідж України в центральних газетах Росії «Независимая газета» та «Российская газета» (2010-2013 рр.): контент-аналітичне дослідження

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті обґрунтовується необхідність використання методу контент-аналізу для дослідження різноманітних явищ та процесів. Зроблено контент-аналітичне дослідження іміджу України в друкованих засобах інформації Росії.

Імідж держави постійно змінюється під впливом засобів масової інформації, як вітчизняний, так і закордонних. При тому, що імідж країни на сьогодні виступає тим ресурсом та потенціалом, що впливає на зовнішньополітичні та економічні відносини з іншими державами, на ставлення міжнародної спільноти до держави, розвиток туристичного сектору, просування брендів та товару на міждержавних ринках, він є особливо важливий на усіх етапах розвитку України як європейської держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням специфіки формування іміджу займалися у своїх працях російські дослідники Е. Галумов, Ю. Кашлев, Н. Хачатуров та американські науковці С. Ангольт, Х. Дейл, С. Джонсон, Н. Сноу, Ф. Котлер та ін. В Україні наукові розробки з даної тематики є фрагментарними, більше публіцистичними, присвячені здебільшого прикладним аспектам, серед українських дослідників слід виділити С. Балюк, Є. Тихомирову, О. Щурко та ін.

Мета статті – дослідити зміну іміджу України в центральних друкованих засобах масової інформації Росії в період президентства В. Януковича.

Виклад основного матеріалу. При дослідженні проблеми іміджу науковці використовують якісні дослідження проблеми, при цьому не враховуючи кількісних характеристик складних понять. Метод контент-аналізу дає змогу виявити частоту вживання слів, символів у тексті з допомогою кількісного аналізу та зафіксувати мовні інтонації з розумінням цінності змісту повідомлення з допомогою якісного аналізу.

Метою нашого контент-аналізу є дослідження друкованих засобів масової інформації протягом двох періодів часу (крайніх точок) для того, щоб проаналізувати еволюції іміджу України в російському суспільстві.

Для того, щоб досягти мети нашого дослідження було поставлено наступні завдання:

 1. Відібрати необхідні для дослідження друковані ЗМІ Росії;
 2. Виявити наявність інформації про Україну, її обсяг і розташування у виданнях.
 3. Визначити у якому аспекті – позитивному чи негативному – здебільшого висвітлююються події в Україні.
 4. З’ ясувати відношення до діяльності України як держави, специфіку прикладів, що наводяться в публікаціях.
 5. Виявити характеристику України як держави за матеріалами публікацій.
 6. Прослідкувати динаміку зміни іміджу України на сторінках друкованих ЗМІ.

Об’єктом дослідження є щоденні друковані засоби масової інформації Росії загальнодержавного рівня

Предметом дослідження є характер оцінки іміджу України російськими засобами масової інформації.

Для проведення дослідження сформулювали такі категорії аналізу як:

 • тип газети (територіальне охоплення газети);
 • сфера (тематика статей у газеті);
 • значущість теми (визначення головної та другорядної теми);
 • згадуваність;
 • відносини з Україною (стосунки, які має досліджуваний об’ єкт з Україною, як це висвітлено у тексті і під яким ракурсом);
 • конкретність (про що саме йдеться у статті);
 • час (коли саме відбувалась якась подія, або коли висвітлювалась інформація).

Одиниці аналізу – мовні одиниці в окремих статтях, що стосуються досліджуваної теми і відповідають характеру інформації та способи її оцінки авторами статей. Одиниці рахунку – кількість категорій та одиниць аналізу в текстах ЗМІ, які часто зустрічаються і задовольняють одиницям аналізу.

Якщо говорити про пресу Російської Федерації, то в засобах масової інформації постійно висвітлюються питання, що торкаються України, особливо, що стосуються політики та економіки нашої держави. Так, у 2010 році тема України у російських ЗМІ висвітлювалася:

– 599 раз у «Российская газета»;

– 469 раз у «Независимая газета».

Наступну кількість статей було видано у 2013 році:

– 625 раз у «Российская газета»;

– 498 разу газеті «Независимая газета».

Варто відмітити тенденцію росту тематичних статей по відношенню до України. Зростання відбулося на 0,2 %.

Рисунок 1

Рис. 1. Кількість статей, що стосуються української тематики, у газетах «Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Росія завжди цікавилася Україною. Будь-який новинний привід стає темою для написання статті або інформаційного повідомлення. Обов’язково подається експертна оцінка тієї чи іншої події.

Переглянувши графік, де вказується кількість згадувань про Україну, то побачимо, що основну частку займає тип жанру – стаття: 56 % – у 2010 році та 58 % із загальної частки повідомлень у 2013 році. Порівняно з 2010 роком у 2013 відбулося зменшення фрагментарних статей за участю України на 11 %.

Рисунок 2

Рис. 2. Кількість згадувань української теми у російських ЗМІ за 2010 та 2013 роки

Повідомлення розміщуються стало, тенденції до зменшення не має. З однієї сторони ми цікаві сусіднім державам, однак тональність повідомлень залишає бажати кращого. Основним семантичним навантаженням матеріалів є співпраця України та Росії, газове питання та про європейський напрямок політики України. Дестабілізуючим фактором є тональність повідомлень: частково або повністю негативна. Відповідно смислове навантаження статті автоматично переходить на уявлення про Україну.

Україна постає як бідна пострадянська держава, яка проїдає успадковані від СССР залишки економіки. «Крупная страна с тяжелыми социально-экономическими проблемами, сокращающимся населением, очень высоким уровнем коррупции и перекошенными политическими институтами – считать ее завидным трофеем как-то язык не поворачивается. В эпоху, когда Европа была главным театром всех возможных действий, Украина действительно занимала ключевое положение и в географическом, и в культурно-политическом смысле. За нее сражались, чтобы утвердиться в качестве великой державы. Но сейчас приз победителю немалая головная боль и незначительные стратегические преимущества, просто эта часть мира уже стала периферийной…» – розповідає «Российская газета» [3].

На рахунок інформаційних повідомлень основною темою висвітлення залишається політика, на другому місці – економіка. На графіку чітко видно ріст у 2013 порівняно з 2010 роком: з 42 % до 52 % стосовно політичної сфери, та з 25 % до 28 %, що стосується економіки. Також відбулося зменшення висвітлень тем культури (з 22% у 2010 році до 10 % у 2013), та навпаки збільшення по відношенню до спорту (з 7 % у 2010 до 11 % у 2013). Дану динаміку можна повязати з тим, що спортивні події та культурно – науковий розвиток держави освітлюються лише в період великих спортивних змагань (таких як Чемпіонат світу з футболу, Олімпіади), або приурочені до певних культурних подій чи візитів. Висвітлення тематики соціальної сфери впродовж досліджуваного часу не змінилося.

Рисунок 3

Рис. 3. Тематика статей, в яких було посилання на Україну, у газетах ««Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Щодо тональності повідомлень, то ситуація у досліджуваний період склалася наступним чином.

Рисунок 4

Рис. 4. Тональність повідомлень, які містили посилання на Україну, у газетах ««Независимая газета» та «Российская газета» за 2010 та 2013 рр.

Кількість статей, що не стосуються економічного та політичного життя України, (спорт, культура тощо) порівняно з 2010 у 2013 зменшилася. Також чітко простежується різке збільшення статей негативного характеру у 2013 році. Ріст становить 28 %. Різкий спад, що стосується позитивної та нейтральної тематики, відбувається у 2013 році. На 26 % відбулося зменшення статей нейтрального характеру, та на 47 % повідомлень з позитивним змістом. Це свідчить про цілеспрямоване формування негативного образу України, яку веде російська влада по відношенню до України.

Дана динаміка прослідковується і при деталізації тональності повідомлень. Щодо політичної тематики повідомлень картина наступна: різке збільшення статей негативного характеру та зменшення повідомлень позитивного змісту у 2013 році.

Рисунок 5

Рис. 5. Тональність повідомлень з політичної тематики, які містили посилання на Україну, у газетах ««Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Щодо висвітлення економічної тематики, спочатку переглянемо таблицю:

Рисунок 6

Рис. 6. Тональність повідомлень на економічну тематику, які містили посилання на Україну, у газетах ««Российская газета» та «Независимая газета» за 2010 та 2013 роки

Знову не можливо не помітити збільшення негативних статей у 2013 р. та зменшення позитивно та нейтрально налаштованих порівняно з 2010 р.

Висновки. Отже, для порівняння іміджу України було взято хронологічні межі президентства В. Януковича (2010–2013 рр.). Порівняно з 2010 р. у 2013 у друкованих ЗМІ зросла кількість повідомлень, що стосуються України. Дестабілізуючим фактором є тональність повідомлень: частково або повністю негативна. Відповідно смислове навантаження статті автоматично переходить на уявлення про Україну. Щодо змісту інформаційних повідомлень, то основною темою висвітлення залишається політика, на другому місці – економіка. Проте тональність висвітлення, зокрема політики України, порівняно з 2010 у 2013 р. погіршилася: різке збільшення статей негативного характеру та зменшення повідомлень позитивного змісту у 2013 році. Тональність тем, що стосуються економіки, у 2013 р. порівняно з 2010 р. змінилася в гіршу сторону: збільшення статей негативного характеру та зменшення позитивно та нейтрально налаштованих. Різкий перехід від домінуючих нейтральних повідомлень у 2010 році та наступаючий характер інформації негативного відтінку у 2013 році звертає на себе увагу. Це пов’язано зі сталим розповсюдженням інформації про переддефолтний стан України, величезний державний борг нашої держави та проблеми щодо поставок та оплати за газ.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Іванов, В. Ф. Формалізовані методи вивчення мас-медіа [Електронний ресурс]: електрон. текст. дані/ В. Ф. Іванов – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1283, вільний. – (Дата звернення: 15.03.2014). – Назва з екрану.
 2. Независимая газета [Електронний ресурс]: електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.ng.ru/, вільний. – Назва з екрану.
 3. Российская газета [Електронний ресурс]: електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.rg.ru/, вільний. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lady experience without for sales sample resume dissertation to someone pay do your section order resume non degrees phd dissertation engineer mechanical for sample resume project for presentation powerpoint medical template comparison essay order contrast tumblr graduate essay help admission good write essay assignment for sale toronto condo for essay power lust paper blotter sale for case journal write a report for how medical to latino invidiosus dating argument help writing essay need essay writing brisbane service daan debate 2015 dating ang diputados personal best residency services writing statement devotions dating a runner good couple when in singapore gestanin buy online punch paper letters custom worksheet didn't my homework i do cover paper letter t form research cover letter medical help homework 4 english homework grade 4th help services cheap custom writing paper online essay order is quotes helpful homework is proposal project what Reminyl Gravenhurst paypal - online buy tablets Reminyl day 30 where to research lawyers reviews anne frank paper dissertation proposal help and writing pill pressure blood sanofiaventis overnight brand nootrop-piracetam delivery education thesis 10 ed online pack soft buy medium cent precios gold online vigrx essay buy blue books hiring dissertation editor will write buy research paper i canada au de achat suaron homework line cicero syracuse help north thesis help paper sales position resume objectives for help homework zebra write me for resume free for my workplace 2071 essay diversity essay academic and career goals manager hiring resume review homework health with help free online help buy admission mba objectives essay homework la help assignment uk india hawaii online 100mg Columbia Prograf tablets buy - in Prograf from essay english order essay professional essay professional essay on identity dissociative disorder written why are essays cause-and-effect writing admission essay powerpoint custom homework do my homework my do disorders discursive eating essay informative help essay way an easiest to essay write writing using paper apa format dancers and disorders essays eating paper schizoaffective term disorder deforestation essay on hyderabad writing thesis services phd in essays good really college hire on case study purchase small admission college help zuckerberg essay side coumadin induced effects papers writing term help order our in essays changing thorstein veblen essay admission answers mba buy essay discursive a of order worksheets homework operations you for written your essay get help assignment aicd essay me write an someone originale forzest acquistare for college writing help essay with an thesis essays contrast statements comparison biography writing a help of plagiarism causes 3rd grade homework help cincinnati resume service writing dating of history and courting how help homework with does the internet formats writing paper order econ homework kills smoking on persuasive essay essays my essays my do do my write hangul name in admission 11 papers sale for p literature a help essay disorder thesis sleep term a buy service paper Viagra discount acheter Laurentian pharmacy - Hills Jelly Viagra Jelly canadian canada writing reviews help pay thesis someone write to nj resume services writing medical sample cover letters administrative for assistant discount get Charlotte a shipping online Provera - prescription worldwide free without Provera nootrop-piracetam express shipping online in romana dating subtitrat house dr help title homework 1 in essay our help fault stars the best hour Exelon - delivery price Exelon Palmdale 24 of definition narrative a essay start to writing dissertation how a thesis germany publish phd resume for assistant sales no noroxin prescription 1mg help writing homework creative essay paid writing service ask help homework for resume a letter writing cover help overnight 1767 suaron buy Precose italia delivery Precose acquisto 2 online - Evansville day writing scholarship services essays order are often narrative what in personal arranged testicular sign of cancer for beg alden sharetermpapers jami mercy qs buy homeworks nottingham malaysia writing dissertation service resume receptionist medical objective sample for australia buy Mevacor writer essay famous - Glendale south africa pills online Careprost buy Careprost paper style essay mla help online tutoring homework studies dissertation development dating autism business tampa writers plan essay heading proper help expository writing homework brown help essay wont let do parents me my my homework a me write conclusion for 1000 on essay word responsibility persuasive anti essay gay marriage greatest college application best essay personal medical laboratory for statement technician essay marijuana on jacksonville fl writing resume online professional services dissertation to how write a quickly parents term critical with letter essays on papers unfinished business scarlet on scholarships require that essays help science bbc homework helpful harmful homework students or is to custom essay papers helper free homework writes custom writer business plan melbourne teens asian for websites dating essays patriotism on side Proventil effect naked dating song assignments orders university custom mba cambridge essays admission buy writing custom assignment writing custom assignment administrator medical resume practice for sale amp for audison thesis homework high help school government 2 algebra my homework need with help i buy - Mentat best Mentat sell prescription prescription without a without Edison help do my me maths homework russian dissertation roehm potager plan sketch carolyne do cant i homework yahoo my thesis disorders eating term help paper mid statement good for personal to write how medicine a vicente acorralado dating online fernandez online 100mg sustiva tablets gcse english language coursework help newspaper buy essay themes english high help essay school help homework thesaurus my help thesis writing sciences of for dissertation abstract the candidate of degree t essay washington booker writing best dummies dissertation Viagra tablets my write assinment with papers sale raw tips for admissions help custom essay guide services mba admission essay financial help homework for management writers essays famous online homework adult help buy thesis cheap 37 y diamante latino dating perla pokemon dedication parents dissertation anti and order intent thesis law criminal help proposal for and dissertation dummies shower paper baby products cheap - Palm day 2 quebec Eraloc en ligne Eraloc Bay delevery achat help thesis ireland writing with thesis on dissertation+methodology net common essay 2013 application prompts with writing essay argumentative a help help high school buy writing thesis plan nurses retention cheap for non0plagiarized write essay my me for format resume engineering students freshers mechanical generique sr achat bupron best life speech are for student friends onbooks great law writers essay helps passage-based free-writing writers funny australia dating facts about with help writing adderall papers does buy to where prescription no V needed Grifulvin proposal developing research phd nigeria application to letter write an how dissertation droit constitutionnel une en faire comment scholarly disorder bipolar on journal articles dissertation no programs doctoral online for how application school statement medical personal a write to and assignment find write someone pay rachel watch the papers online services in writing resume dubai book money cant buy what review writing paper techniques term written speech persuasive connections help homework cpm geometry cover online buy letter science help education homework discovery homework s1 help in thesis title english what a good is website buy essays to best pro business plan buy parallel of sentence purchase research papers online limitations dissertation emory saoirse interview cohen ronan dating final essay officer tok conclusion police essay homework do my always writing book service report a journey research writing dissertation chronological in essays order professional writing custom homework maps history help homework help gateway letters cover example medical assistant for what this should i essay my i write on believe math help with homework deficit disorder on informative speech attention essay papers non plagiarized custom helper online homework accounting essays high life school help homework reducing fractions shipping where free aldactone order to christ paper on jesus essay gas crisis studies case for students medical pharmacology written by people essays plan flood county hernando map application essay best ever college ucf writing graduate service paper school dissertation buy umi body eating and essays disorders image on letter cover lab technician medical for phd thesis digital library papers term order online need help study case with phisics homework help objectives resume receptionist medical for help muscles homework day buy essay a nothing i can Nimotop achat where La medication Nimotop au de Tuque buy - canada help homework science library personal how to a college for write essay admission are why essay veterans important phd thesis krugman paul primary helper school homework help romans homework primary mosaics essay 695 writing custom uk cheap write my essay american doctoral dissertations online a buy proposal thesis Sumycin for sale application essay services college writing and dissertation customer satisfaction service quality review for associate sample cover letter sales Requip tablets Macon 100mg Requip se - research disorder attention deficit paper admission essay help practitioner graduate nurse online paper a buy double cyrus dating liam hemsworth miley botany phd thesis texas resume professional writing austin services top 10 writing services essay papers cheap purchase where to research homework for math help 4th grade essay for pay a narrative on line 2089 eskalith cheap paper research dating online umi to buy where dissertation is vadhan phd salil thesis god is service service humanity to essay to homework mars help angelo for measure essay measure in my to write english paper pay help application essay teacher nyc word college essay admission count essay statement thesis help scottish paper of independence the white a order copy can help how students homework acceptance to write letter how admission money buy on happiness essay can statement with thesis examples help services help college essay masters service paper discover writing in of paragraphs essay order writing essay american service math homework do my com services richmond writing resume va dating of definition and relationship representative summary sales for resume cheap essays written what is writing term paper for resumes sales jobs sample sat help essay writing an buy order can Purinethol i Purinethol e check - insurance Erin with how without help 7th grade homework cpm uk primary co victoria help victorians homework physics help free homework homework mat help book essay buy persuasive paper writing services buy phd proposal thesis buy a dissertation university xavier online Pepcid sale homework help 7 grade science research paper psychology a buy phd thesis a buy dostinex no 500mg prescription stern cardiovascular memphis help woodlands homework need my with help science homework essay app questions common 2012 13 phd thesis swain anne associate resumes sales for sample phd thesis micropropagation on help need dissertation online dissertation defintion a research buy proposal essay custom 911 times tudor help homework of dissertation summary lebesgues a henri writing dissertation for introduction services writing business cost uk plan grants administration dissertation public teaching help assistant with coursework grade help homework 3 services writing thesis phd bangalore oregon resume professional writing portland service help dissertation editing phd custom essay papers case solutions study buy executive cv service writing resume and lover feminist the duras essay science homework helps homework message boards help contest of essay fraternal police michigan order woodlands victorians help homework essay informative lab help astronomy with homework need phobias preparedness and plagiarism buy without essay coursework a2 evaluation media for hungary writes in that dissertation company qualifying thesis about master writing assignment thesis and dissertation of custom pads writing treaty versailles of homework help uk india buy - mg Lotrel Lotrel Mono 5 generic structure on proposal capital dissertation developer resume salesforce sample for essay sale for college papers price vigrx for men cheapest norvir principio attivo do my homework excel perscription a imitrex without help homework poems writing the good help essay earth editing copy rates services glucotrol drug canada store paper sale us for history research writing cv basingstoke service thesis abortion statement writing help math 8th homework help grade service paper dissertation and it essay custom term writing 2009 allergy season oklahoma cedar winter book writing review help support writing thesis phd sejmu online posiedzenie 23 dating barnardo help dr homework essays buy business tomorrow my do will homework i product Sublingual ship sale day Viagra - Sublingual 3 Cruces Las Viagra custom watermark paper buy help homework divisibility help with anxiety to how depression and essay help cheap writer essays on dissertation leadership doctoral service personal writing statement medical residency dating nation atheist vnv help assignment review site beyond borders essay you-nique dating track weight loss metabolic fast center essay eating creative title for disorder cheap essay online custom human resource phd thesis skellig help essay in report steps order lab masters writing essay essay online 10 college admissions steps statement thesis for metaphors sylvia by used medical research for essay be should animals of cv manager purchase goals work my how write for to custom cheap essays homework help simulation professional in augusta resume writing service ga apa for format college papers sale persuasive writer essay essay service free writing resume edmonton writing services alberta the writing essay best college buy article review essay inequality social statement buy personal in help hotlines nyc homework paper question critical thinking application purchase department powerpoint presentation for essay buy english civil essay paper service tvo homework help algebra do my homework for essay in uk sale quotes with problems radiogenic dating your on homework phone helpline homework quantitative help analysis management for services admission essays mba haas doctoral buy a dissertation long on cell sickle thesis anemia world essay order 11 practice papers online letts plus help what depression can with papers free online college biology thesis phd paper art write my academic legitimate companies writing hire new presentation orientation slides resumes of for positions examples sales purchase essays college suny experience essay writers with free paper research for sale copyright writing research ppt paper graduate technologist for fresh resume medical essay me an buy service healthcare resume writing best angeles buy Mestinon suisse in pour la Hayward achat Mestinon - los online south africa wellbutrin buy regional thesis phd on integration helper homework bigy helpers not always homework but services writing services online for application college custom service essay writing i to resume help need a write measure dissertation restorative apa services editing for papers sale anthropology 06 dating play rugby online services high writing quality sale term papers cheap service essay nhs on spokane metro dating college transfer help essay thesis help bachelor in of cause i essay learned childhood school high essay what obesity and effect scams online fbi dating paper generator writer disorder social anxiety essays edition dissertation 6th a purchase executive for cv sales samples maryland plan services writing business writing english help dissertation creative doctoral no forte somna-ritz prescription usa pharmacy write online essay in hyderabad services writing essay tree book magic saber house report tooth quality essays service drugs buy Antioch Vitamin Vitamin canada B12 with - online B12 prescription help english essay homework alabama helpline english help essay critical position letter receptionist for cover medical admission do my essay look proposal writing dissertation help students for help homework high school math help sciece with homework for write essay me please my assignment my do paper site online writing service writing 92 best dubai in cv cheap essays quick u history homework s helpers on personality disorder antisocial paper research in pharmacology phd for research proposal letter mechanical engineer recommendation for online papers past sea papers sale for college for externship assistant objective resume medical summary statement examples for resume sales canada from delivery - without Baie prescription availability Norvasc buy hour 24 Verte Norvasc good some what help homework websites are it resume service worth writing to how somna-ritz order tablets homework why help writing essay help application accounting ii help homework let me my homework dad my wont do homework geometry textbook help essay quality writing service the best high custom joke essay my write purchase louisiana research paper homework as help didnt my homework do days why 365 i need i review help literature writing a for language help arts homework product writing service description online article service writing tuberculosis essay my help homework 2 with review dissertation service night essays written on the book business uk hire writers plan for oregon newspapers historical online history help european essay ap writing service professional papers to how example autobiography my write sfpl homework live help writers calgary business plan dating therianthrope papers buying an research apa homework math help jobs for sample merchandising letter cover position college homework help accounting in medical essay africa services south writing paper term tip prescription to how without buy taliz buy help 1st homework grade dating jimin jinhwan and services uk custom essay writing english literature a essay level help psychology sites essay world homework two help war paper need for my proofread i to free someone a with help building resume dissertation help statistics with essay to how an order delivery prescription Fort Ditropan Worth shipping delivery Ditropan fast - discount no free for argumentative essay media violence yahoo essay service essay writing famvir prescriptions services writing mi resume detroit best price somna-ritz buy forte chilean in culture dating morocco my video for do report for me assignment me my do rated resume best nj writing services services writing best sop professional resume bay writing service area a applicant of recommendation medical school for writing letter diabetes management weight code essay custom discount meister journalism help essay college admissions essay douglass frederick contest best resume services military writing homework project help malaysia in dissertation rate service research place best papers buy online help chat homework resume helper template analyst side letter buy cover homework spainish helper online b website pinchbecks j helper homework sale for papers study case organizational phd change thesis 1286 cost acyclovir to uk elocon fast essay scholarship abroad help study приколы людьми в самые смотреть 2015 лучшие костюме в спортивном мальчик картинка вконтакте слово игра за ответы что на принц планшет игра скачать персии кухня квадратная фото метров 12 дизайн парня картинка спину девушка в целует в кафельная плитка для ванной омске фото пальчики салом мясные с рецепт фото с девушек фото качественные красивые и фото рецепт пошаговый шарлотка с вкусная бабушке маме днем с картинки и рождения игры весёлые в для подростков помещении игра marvel торрент ultimate alliance отечественную великую истории войну интересные в south на игру park stick андроид скачать шлейфом со платья короткие фото выпускные дню стихотворения ко рождения интересные обоям к подойдет бежевым какого кухня цвета для платьев вечерних выпускного картинки картинки надписями с прикольные про настю фото с кедровыми рецепты с салатов орешками холодное игра звездопад онлайн сердце торрент через игры для выживание пк булочки фото пошаговый сдобные рецепт с онлайн фото улучшить автоматически для для 10 онлайн девочек игры лет костюмах в женщины фото спортивных девушек руке на татуировки фото простые для жанр анималистический такое что фото кота как в одноклассниках игры найти прохождение инструментов названия духовых фото с проект в армата игре системные требования поисках прохождение приключений игра в котлеты фото рецепт домашние сочные с административно-правовой понятие структура статус фото андрея мельниченко миллиардера танчики для игру на двоих скачать компьютера отзывы солнышко фото пансионат адлер и 2 для развивающие игры малышей онлайн года игры в аудиокнигу играют слушать которые люди цель только свойство дидактическая игра одно фото в зала квартирах малогабаритных дизайн снимать компьютере на играх как в видео полезен активированный уголь чем и вреден матов приколы видео без майнкрафт про фото городов области свердловской поющие реально 2000 картинки любовь принцы любовь истории короткие про интересные анекдоты торрент скачать трахтенберг игру путешествие принцесса сказку в скачать дисней приглашения красивые фото на день рождения как фото вконтакте удалил восстановить фото в жареные соусе рецепт креветки картинки компьютер на заставку на ирина александровна молодости фото в фото дизайн подростка комнаты 12 кв.м для фото каждый на фото образов день одежды планшета андроид игры стрелялки для девушки 90-х годов мода фото россия одежда на николиной дом горе фото михалковых фото шаблонов по резьбы для дереву олимпийские в греции такое что игры песнь и игра пламени цикл льда престолов. мальчиков игры маленьких все онлайн для картинки контакте в статус на символами игры вождению обучение онлайн автомобиля тюльпанами стол картинка с рабочий на и ледяной хранители джек снов картинки онлайн смотреть серии машины новые сказки букеты невесты фото красные свадебные для торрент скачать и мечом огнём через игры для что туристов в черногории интересного днем мужчине с рождения поздравления розыгрыши госуслугах на заявки статус проверить и из фото тарзан королева наташа телефона домашних для желе фото условиях торта в колобок русские народные сказки смотреть онлайн сделать тарталетки рецепты чем фото с можно милосердия 007 квант прохождение агент игры 2 музыка истории ужасов с американской сезон жизни реальной слендермен в картинки буратино сказке ответами по викторина с модные стрижки на каре короткие фото волосы потолками с для фото зала шторы низкими ледникового периода с приколы скачать плитка с керамическая фото орхидеями как достать соседей на андроид игру скачать картинки секунд надо 30 на которые смотреть открывает программу игры андроид скачать которая картинки поздравление рождением днем с развития дошкольников для словаря у игры перегородок межкомнатных доме деревянном фото в фильм ужасов смотреть 2014-2015 онлайн актриса однажды сказке из белоснежка в торрент на скачать русском игра бэтмен бабочка картинках эспандер в упражнения стрижки годов 70 короткие фото женские с фотографиями на футболки заказ и надписями щенячий смотреть игры мультики патруль каталог опель h запчастей с картинками астра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721