ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.112.2’367.335.2

Олексієнко А.В.

ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ

 

Стаття присвячена ідентифікації детермінативного підрядного речення в сучасній німецькій мові. Автор спирається при дослідженні на трансформаційний метод з процедурами субституції, пермутації та інтраполяції.Для першої процедури автор використовуєпарцелятивну, сепаративну, номіналізаційну та координативну проби, для другої – об’єктно-, інструментально- та каузально-гіпотаксичну, а також у каузально-паратаксичну проби. Процедура інтраполяції проводиться в корелятивній, патронімічній, квеситивній та валоративній пробах.

Ключові слова: детермінативне підрядне речення, гіпотаксис, трансформаційний метод, проба.

 

Алексеенко А.В. Идентификациясложногопредложения с детерминативнымпридаточнымсреди других типовгипотаксиса.Статьяпосвященаидентификациидетерминативногопридаточногопредложения в современномнемецкомязыке. Автор опирается при исследовании на трансформационный метод с процедурами субституции, пермутации и интраполяции. Дляпервойпроцедуры автор применяетпарцелятивную, сепаративную, номинализирующую и координативнуюпробы, длявторой – объектно, инструментально- и каузально-гипотаксисную, а также в каузально-паратаксиснуюпробы. Процедура интраполяциипроводится в коррелятивных, патронимических, квеситивных и валоративных пробах.

Ключевые слова: детерминативноепридаточноепредложение, гипотаксис, трансформационный метод, проба.

 

Oleksiienko A.V. Identificationof complex sentence with determinativeclauseamongothertypesof hypotaxis.ThearticleisdevotedtotheidentificationofdeterminativesubordinateclauseinmodernGermanlanguage. Theauthorreliesinthestudyontransformationmethodwiththeproceduresofsubstitution, permutationandintrapolarization. To thefirstproceduretheauthorincludesparcelative, separative, nominalisationandcoordinativetests, to thesecond–theobject, theinstrumentalandcausal-hypotactical, aswellasthecausal-paratacticaltests. Intrapolarizationprocedureiscarriedoutincorrelative, patronymic, quesitiveandvalorativetests.

Keywords:determinativesubordinateclause, hypotaxis, transformationalmethod, test.

 

Актуальність.У сучасній граматиці існує дві панівні точки зору на природу детермінативного гіпотаксису – широка і вузька. Згідно першої з них ДР – це будь-яке складнопідрядне речення, введене сполучним словом (релятивом): і присловне (з’ясувальне, обставинне, атрибутивне), і приреченнєве [Адмони 1973, с. 340]. Згідно іншої, ДР вважається таким релятивним СПР, підрядне якого відноситься не до якогось одного члена головного (“присловність”), а до всієї структурної схеми (“приреченнєвість”) головного речення(ГР) [Адмони 1973, с. 341; Загнітко 2011, с. 698; Eisenberg 1994, c. 335]. Представники останньої, вузької точки зору неодноразово намагалися виробити систему правил, які б дозволили відмежувати детермінативне речення(ДР) від інших типів і видів складнопідрядних речень(СПР). Проте їхні критерії виявлялися часто малоефективними, тому що одні науковці спирались лише на граматичний аспект,залишаючи без уваги семантику[Engel 1988, c. 285; Helbig1980, с. 13; Sommerfeldt 1998, c. 241], а інші – на логіко-смислові міркування, залишаючи без уваги граматичну форму [Zifonun 1997, c. 2328].

Метою даної розвідки є визначення за допомогою методів й методики ідентифікаційних особливостей детермінативного гіпотаксису в сучасній німецькій мові.Об’єктом статті виступають складні речення з детермінативним підрядним (дПР), а предметом – критерії ідентифікації детермінативного гіпотаксису від інших типів гіпотаксису.

Тільки опора на методи й методики тріангуляційного підходу, який передбачає розуміння речення у триєдності його формального, семантичного та функціонального начал, може дійсно посприяти несуперечливому вирішенню проблеми відмежування ДР від інших СПР релятивного підкласу.

Видається, що таким формально-смисловим методом слід визнати трансформаційний метод, який дозволяє більш точно кваліфікувати ту чи іншу синтаксичну побудову на предмет з’ясування її статусу шляхом їх перетворень у семантично еквівалентні (синонімічні) конструкції [Падучева 2008, с. 10-21].

Синтаксичні перетворення, що мають бути використаними при відмежуванні ДР від інших типів і видів СПР, можна подати у вигляді трьох трансформаційних блоків – субституції, пермутації та інтраполяції, кожен з яких спирається на відповідний набір процедур і проб. При цьому передбачається, що смисловий інваріант початкової та похідної форм має бути спільним для них обох.

Субституція – трансформаційний метод, призначений для з’ясування тотожності мовних одиниць у плані парадигматики шляхом їх взаємозаміни у певних контекстах. Важливим моментом цього методу є той факт, що заміна одного елемента іншим у плані вираження не викликає відповідної зміни в позначуваних ними елементах змісту [Ахманова 2006, с. 461]. У межах цього дослідження релевантними видаються такі субституційні проби, як парцелятивна, сепаративна, номіналізаційна та координативна.

Проба на парцелюваннябазується на думці про те, що дПР є судженням, здатним існувати самостійно [Helbig 1980, c. 17] і незалежно від головного речення [Erben 1963, с. 190]. Парцелювання як спосіб розбивки одного реченнєвого цілого на дві автономні частини-парцеляти якраз тим засобом, який допомагає цю думку підтвердити. Воно становить собою роз’єднання двох частин детермінативного гіпотаксису на два парцеляти: ГР набуває статусу простого речення, а дПР – статусу відокремленого підрядного.Пор.:(1)Peterhatmichbesucht, wasmichüberraschthat [Helbig 1980, c. 15]→ (1a) Peterhatmichbesucht. Wasmichüberraschthat.

Парцелювання є по суті синдетичною трансформацією, тобто процедурою відокремлення підрядної частини від головної і в такий спосіб її автономного існування. Головне при цьому – пауза, яка засвідчує запізнілий шматок інформації, що його досилає мовець навздогін до основної клаузи.  Оскільки такого роду перетворення можуть бути застосовані й по відношенню до інших типів СПР, то без додаткової трансформаційної підтримки парцеляції може виявитися недостатньо переконливою. Такою додатковою силою для унаочнення самостійного статусу обох клауз ДР володіють проби на сепаратизацію та номіналізацію.

Проба на сепаратизацію ГР і дПРє певною мірою різновидом парцеляції. Вона унаочнює той же самий статус для ГР, але дещо інший для дПР, а саме: замість релятива (was, worüber, womit, wobei, weshalb) вона пропонує його обставинний замінник – das, darüber, damit, dabei, deshalb. Напр.: (1b) Peterhatmichbesucht. Dashatmichüberrascht.

І парцелятивна, і сепаративна проби свідчать, що змістовий зв’язок детермінативного підрядного з головним є доволі слабким і що один і той же самий смисл може бути переданим за допомогою альтернативних синтаксичних побудов, які засвідчують змістовну незалежність однієї частини ДР від іншої [Homberger 2000, c. 620].

Проба на номіналізацію ГР є пробою на перетворення однієї з ДР-клауз у відповідний член речення при збереженні початкового смислу:(1c) PetersBesuchhatmichüberraschthat. Як правило, номіналізуватися може лише ліва (перша, головна) клауза, адже вона є носієм того пропозиційного змісту, до якого комплементарно приєднується детермінативна клауза.

Аналогічне стосується й координативної проби. З семантичного погляду зв’язок між головним і детермінативним підрядним реченням близький до того, що властивий єднальним складносурядним і безсполучниковим конструкціям[Загнітко 2011, с. 6]. Й. Ербен, вважаючи ДР “несправжніми релятивними реченнями [Erben 1963, с. 190], підозрював його у подвійній природі зі своєрідною дифузію підрядності та сурядності. Тож дифузну підрядно-сурядну природу ДР можна унаочнити  за допомогою координативної проби: (1d) Peterhatmichbesuchtundmich{dadurch}überrascht. Детермінативне підрядне перетворюється в координативнесурядне лише за алгоритмом und-єднальності, а інші її різновиди тут недопустимі.

Пермутація – трансформаційна процедура, яка має на меті демонстрацію факту синтагматичної кореляції плану вираження і плану змісту, а зрештою й взаємозамінюваністьмовних елементів у мовленнєвмому ланцюзі [Ахманова 2006, с. 322] Йдеться про з’ясування функційноїрізниці між мовними одиницями, що дозволяє судити не тільки про тотожність смислів початкового і похідного речень, а й про набуття ними певних контекстуально зумовлених смислів. Для ДР актуальною є складнореченнєвапермутація, яка передбачає перестановку ДР і дПР місцями, при якій міняється їхній синтаксичний статус: головне речення стає підрядним, а підрядне – головним. Йдеться зокрема про субституцію в різних її виявах.

Перший із них – об’єктно-гіпотаксична проба (dass-Probe [Engel 1994, c. 286]) – передбачає перестановку головної та підрядної клауз місцями. При цьому позиція дПР, трансформованого в головне, не відбивається на змісті ДР: (1f) Peterhatmichüberrascht, dassermichbesuchthat;(1f’) DassPetermichbesuchthat, hatmichüberrascht.

Другою трансформацією для ДР є інструментально-гіпотаксична проба (dadurch-dass-проба), яка, уможливлюючи перестановку клауз місцями, дозволяє побачити в ДР і прихований інструментальний смисл, який ніби “вмонтовано” в детермінативність. Способом виявлення такого смислу є введення до складу такого субстантивованого гіпотаксису інструментально-модального сполучника dadurchdass: (1g) Peterhatmichdadurchüberrascht, dasserhatmichbesuchthat.

Релевантною для ДР є й каузально-гіпотаксична проба (weil- / da-проба), яка також уможливлює перестановку клауз місцями, але при цьому висвітлює наявність причинно-наслідкових рефлексій, скритих десь у глибинах детермінативних відношень: (1h) Peterhatmichüberrascht, weilermichbesuchthat;(1h) DaPetermichbesuchthat, hatermichüberrascht. Виявленню причинно-наслідкового субстрату в семантичній структурі ДР сприяє й інший вид складнореченнєвої субституції – каузально-паратаксична проба(denn-проба): (1i) Peterhatmichüberrascht,dennerhatmichbesucht.

Інтраполяція – трансформаційний метод, що становить собою підстановку або вставку до складу ДР якогось специфічного компонента смислу з метою з’ясування того, як семантика ДР буде реагувати на ті штучні мовленнєві вкраплення, які не були в ньому закладені початково. Основною метою цього методу є перевірка сумісності структури й семантики ДР з тими лексико-граматичними компонентами, які мають сигналізувати наявність чи відсутність того параметру, що перевіряється. Для такої перевірки у пригоді є корелятивна, патронімічна, квеситивна та валоративна проби.

Корелятивна проба базується на усвідомленні того усталеного для синтаксису факту, що ДР не відноситься до якогось одного члена головного речення, а відноситься до всього його складу, а точніше – до його структурної схеми. Це означає, що, на відміну від інших типів СПР, дПР не може бути заміненим яким-небудь синонімічним компонентом всередині головного речення [Адмони 1973, с. 341]. Серед іншого це означає, що головна клауза ДР не може мати у своєму складі ніякого корелята (типу es, das, so, derart, zu тощо). Це якраз і засвідчують відповідні (партонімічні) проби, які дають граматично невідмічені корелятивні трансформи: (1)≠ *(1k) Peterhatmichsobesucht, wasmichüberraschthat.

Партономічна проба має своєю метою перевірку того, чи співвідноситься дПР з якоюсь частиною ГР, чи ні. Зокрема, трансформи дають негативний результат та показують, що підрядне не співвідноситься з якимось членом головного, а співвідноситься зі всім його складом одночасно: (1)≠ *(1l) *…Peter, wasmichüberraschthat; *…mich, wasmichüberraschthat; *… gestern, wasmichüberraschthat;*…hatbesucht, wasmichüberraschthat.Партонімічна проба є однією з найважливіших при розмежуванні ДР та інших типів СПР, особливо в тих випадках, де дослідники вважають недетермінативні речення детермінативними. Напр.: (2) PetertrafseineTante, diesehrinEilewar [Homberger 2000, c. 620] → (2h) Tante, diesehrinEilewar.

Таким чином, усі зазначені вище проби дозволяють відокремити ДР від інших СПР, з яким його іноді безпідставно ототожнюють. Водночас вони дозволять побачити протиріччя в їх витлумаченні, здавалося б, дуже авторитетними германістами. Зокрема, то й же Г. Хельбіг, з одного боку, чітко розводить детермінацію і атрибуцію, протиставляючи приклади (3) Erarbeitetvölligselbständig, wasmirbesondersgefälltта (4) IndiesemGeschäftgibtesnichts, wasmirbesondersgefällt. З іншого боку, він легко нехтує цим протиставленням, зараховуючи до корпусу ДР речення типу (5) SiemachteeinenVersuch, deraberspäterrestlosscheiterte та (6) EswarimAugust, alsernachItalienwanderte [Helbig 1986, c. 674]. Така непослідовність, характерна й для інших науковців [Engel 1988, c. 286; Homberger 2000, c. 620 та ін.], що можна пояснити лише відсутністю чітких формальних правил розмежування аналізованого явища від близьких і споріднених граматичних явищ.

Тож при дослідженні детермінативного гіпотаксису доцільно спиратися на усталені синтаксичні критерії та методи, провідним серед яких є трансформаційний метод з процедурами субституції, пермутації та інтраполяції. Кожна з цих процедур, у свою чергу, володіє відповідним набором тестів (проб), які у своїй сукупності можуть бути пробами з позитивним (більшість) і з негативним результатом. Проби на позитивний результат показують, що в ДР є такого, чого немає в інших типах СПР. Проби з негативним результатом (протиставна, розділова і градаційна, а також корелятивна і партономічна), навпаки, показують, що не є властиво ДР порівняно з іншими типами СПР. Тож і у випадку позитивних, і у випадку негативних трансформацій ми маємо справу з підтвердженням провідних синтаксичних властивостей ДР і дПР.

Перспективою подальших наукових розвідок видається у кваліфікації та класифікації детермінативних підрядних речень у різних дискурсах сучасної німецької мови.

 

Література:

 1. Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система построения / В.Г. Адмони. – Л.: Наука, 1973. – 366 с.
 2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. Изд. 3-е, стреот. – М.: КомКнига, 2005. – 576 с.
 3. Загнітко А.П. Теоретична граматикаукраїнськоїмови: Морфологія. Синтаксис / А.П. Загнітко. – Донецьк: Бао, 2011. – 992 с.
 4. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью / Е.В. Падучева. – [5-е изд.]. – М.: ЛКИ/URSS, 2008. – 272 с.
 5. Eisenberg P.Grundriß der deutschen Grammatik / P. Eisenberg. – Stuttgart/Weimar: Metzler, 1994. – 581 S.
 6. Engel U. Deutsche Grammatik / U. Engel. – Heidelberg: Groos; Tokyo: SansyusyaPubl., 1988. – 888 S.
 7. Erben J. Deutsche Grammatik. Ein Abriß / J. Erben. – 12. Aufl. – München: Max Hueber, 1992. – 392 S.
 8. Helbig G. Was sind “weiterführende Nebensätze”? // Deutsch als Fremdsprache / G. Helbig. – Leipzig: Herder-Institut der Karl-Marx-Universität, 1980. – №.1. – S. 13-22.
 9. Homberger D.Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft / D. Homberger. –Ditzingen: P. Reclamjun, 2000. – 666
 10. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache / Bearb. von G. Starke. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1980. – 488 S.
 11. Sommerfeldt K.-E. Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / K.-E.Sommerfeldt, G. Starke. 3. neu bearb. Aufl. – Tübingen: Max Niemeyer, 1998. – 301 S.
 12. Zifonun G. Grammatik der deutschen Sprache (in 3 Bänden) / G. Zifonun, L. Hoff­mann, B. Strecker u.a. – Berlin; N. Y.: Walter de Gruyter, 1997. – 2569 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help residency essay homework helper geography do essay english my papers online grading written children by essay it paper research against hr hiring comparing hiring shows new on dating tv reality of purchase manager job description books homework with help uk competitions essay 2013 online online C canada no buy Vitamin Vitamin prescription - Thornton C paper custom bags los angeles mark essay 8 help experience life essay about can't money happiness you buy essay writing law service dissertation dating berechnen online fourierreihe dose pediatric augmentin uk academic writing service holt homework help mcdougal homework do assignment my my do that for you essays website writes help with homework sciece pharmacy cozaar canadian arjuna online brand paper poetry analysis ready made dissertation buy write an speech how introductory to resume help reddit helps resume gleiswerk speeddating dissertation bristol help service editing proofreading recommendation for template letter school medical border thesis sidebar help essay society honor national term custom paper website good 40 lopid mg dosage powerpoint presentation for mechanical engineering students service writing dissertation yahoo uk best music essays persuasive paper justice research on criminal police brutality speech persuasive discount verampil order online do an you mymathlab ipad homework can on spectator written tatler papers the the were essays by and math help homework doc for mechanical format engineers resume dissertation nursing writing services language writing admission an essay approach writing doctoral dissertation help homework help yahooligans college essay writing help admission schizophrenia research paper disorder we proposal order masters money accept dissociative term paper identity disorder help thesis writing free services dissertation application essay uva help essay writing help college best books application with name online cialis brand titles essay good committee dissertation someone asking to on be your help thesis with master 500mg aciclovir prescription no paper to research someone write a finance find medieval help homework essays cheap purchase essay synthesis essay scholarship lang mara ap paper ethics writing for to a case write report how study medical written essays rizal jose dr by without furadantin prescription online 5 mg tissue australia paper buy online content writing service yahoo cloro atomo de dating resumes review service customer for india objectives books phd for purchase dissertation a university writing essay a steps paper research to best writing coursework service uk dating brandy are and tyrese case study disorder somatoform example uk cheap papers wall write for me paper free for a sociales sujet comment de un sciences dissertation faire des homework help schools victorian my dissertation write proposal buy online application form resume best papers purchase essay online quotes lens critical essay online purchase polo kamagra service college reviews writing paper zantac paypal acquisto essay high written software best resume buy essays border security essay with university help writing for cv liverpool us service writing dissertation juge service help administratif can i resume on how a make phone my locally litmus where paper to buy from canada tea slim individual application thinking paper critical essay papers order college me essay write a for rationale help writing dissertation proposal order presentation plan business dissertation my help with article writing service custom seo i homework 2 do didnt deep my essay gamsat help engineer electrical for mep sample resume for what a put sales to is a resume on objective good in australia where to paper litmus buy homework math my do good essay sites elements of literature essay in person written first essay in smu help writing online berlin minipress service writing best essay custom reviews homework algebra my i need help with 2 cheap online buy paper printer exemplar essay great expectations essay papers help get writing speech homework parts of help job for interview presentation powerpoint sales legit essay services dissertation retreat writing help dissertation my help admission essay writing college essay meister prices custom custom cheap and writing essays research papers letter manager cover hiring dear winston writing services resume nc salem paper research help writing for thesis statement a homework design brief help analysis service professional cv free writing biology coursework gcse help with phd latex help dissertation mentorship course for personal statement custom writings info homework helpers service tutoring help operating assignment programming system year application essays georgetown first already homework i to do my essay writing help response essays incorporating quotes into lanoxin greece shipping confido free cheapest essays persuasive writing bibliography to does have a order alphabetical be in computer programming with help assignments broderbund helpers homework sat score essay average kids for how creative writing write to dating one online direction prylar wuthering paper research heights and techniques paper writing research buying paper research online a i my paper write philosophy should what on canada viagra gold in sale custom with paper watermark history essay compare world help ap contrast and franais dissertation philosophique conte resume experts federal writing writing resume haven new services ct how an to hire a attorney write letter to engineering students for resume format mechanical woodlands junior-rivers homework help help homework habitats comparative on phd thesis literature tablets no where Dayton pharmacy Mononit Mononit purchase prescription usa to - about ado nothing much help essay powerpoint services writing dissertation bel ami guy maupassant writer essay australia manager purchase description job services editing free resume dosis nexium master thesis scholarships written get can where for an essay i me for essay war american mexican assistant purchase manager resume lady example sales letter application for dissertation with students help construction writing writing uk service dissertation cheap buy joint online papers essay help to do brainmass help homework homework my do math calculator write my cv me for college essay help cost latex dissertation vorlage louisiana purchase statement thesis and the dissertation is writing custom service it essay best a writing college admissions download good essay questions essay application pay college на Скачать go торрента игры psp с фото горячие влагалищ порно ебут 50 одну Тату для мужчин надписи со смыслом Читать сказку про царевну несмеяну сиськи упругие фото фото парню засадили страпон порно фото жырных задниц и пёзд фото азиатские эро фото глоток спермо размер члена для секса Биробиджан реплика b92 фото League андроид на игры legends of фото русского траха женщин жеребец итальянский фотопорно Французский маникюр фото с красным Игра castlevania lords of shadow 3 от порно 45 женщин лет фотографии ламинирование волос в домашних условиях желатином фото засветы российских спортсменов фото навка фото ноги Сборник русских сказок fb2 скачать видео гинеколог порно клизма секс африке фото видио в фото рот порно подрочила в ротик сестре эро фото Расход финишная шпаклевка под обои порно фото пизда секс качки женщины раздетые фото порно и Чем петрушка чем вредна полезна фото жена работает гостиницы там трахает за деньги потенции магия голые сиськи скачать фото обкончение лица шлюх.фото условиях.г.днепропетровск.фото. женщины голые домашних в порно папа смотреть онлайн фото Макияж зелеными тенями с глаз в школе оргия порно фото азиатской фото жопы взрослых женщин свою трахает порно отец доч эромоделей фото фотомодели журнала плэй бой и порно с мама молодой мужчина трахаються дочкой фото фото Клубнику трубах в пластиковых алый свет фото даша на Игры пляже путешественница Какие обои подходят для спальни брюнетка раздвигает ножки фото ню женщин писек домашние фото Скачать игру барби салон красоты 2 Игра русская рыбалка и коды к ней спермактин аналог Всеволожск секс член тёлка отсасывает киску сувать пока самотык в мужик фото помогает дом фото жена в попу джули кармен порно фото обнаженные тети на коленях фото Игры создай своего персонажа воина жена с хуем и пиздой фото Интерьер с фиолетовым диваном фото в Красивый дома майнкрафте фото Интересные факты из мира экономики японка фото дрочит девушка секс порно фото брианы форс как можно сделать больше член Мензелинск анальное фото молоденьких парень дрочит закустами фото фото peeing в рабочий стол на Картинки море порно изврат бдсм грудиструшек больше фото Видео о игре battlefield hardline Картинка майнкрафт как сделать лук Как в контакте сохранить картинку фото бдсм только частные Онлайн игры браузерные без клиента коллекция порно-фото Смотреть онлайн фильм игра дуглас через феар торрент игру Скачать на 23 с Стихи приколами февраля пикантные фото наших жен Однажды 2 серия в сезона 4 сказке частное русское эротическое видео и фото жен фото секс анимации порно массаж фильм фото облизыванье колготак на ногах Смена оружия без анимации в кс 1.6 секс фото нивести белье в белом ли члена размер Павловск влияет фото секс чужих жен игре фильмы все на серии Смотреть симпсонах дома в серии ужасов Все вечер ужасы на фото порно зрелой служанки флаг замбия фото Прическа спортивная с челкой фото кореянки фото анекдоты картинках смешные в Очень голых азиаток волосатых фото и Жена ивана урганта наталья фото вазелин для секса фото жесть бондаж порно анал фото дилдо смотреть член нарастить Шелехов как дома с актеры мужчины порно список фотографиями грязных трусиков женских фото горячий секс с тёщей секс фото Какой фильм лучше посмотреть ужасы фото голых на улице в толпе сталкера картинки из рабочего стола для порно фотографии баб с большими сисями Чем отличаются суши от роллов фото как трахаются российские звезды рф фото готовить мальчиков для как Игры волосатые фото мамаши подборка Программа нанесения текста на фото макро фото клитора Игра по математике для 8 класса волосатых фото голых частное баб Скачать игру на компьютер байкеры полового размер Макушино мужского члена фото девушек голых напляже фото анала и киски в позе раком Обои знак на рабочий стол зодиака Напольное покрытие в комнату фото девушек молодых сексуальных фото красивых фото из видео гипсокартона Потолок порно фото брюнетки с длинными прямыми волосами кара одежде фото монако в личные хуй стоит Урай плохо Фотошоп онлайн на русском надпись платьях в скачать Картинки девушки Телефон самсунг гранд отзывы фото титек загорелых фото Фото задние королла стойки тойота улутшения игра Смотреть вторая мировая игру война Нет картинки на экране телефона муж трахает жену в кровати фото Спанч боб смотреть прохождение игр Анекдоты про аптеку и презервативы андроид Фиксики на игры скачать сексом красивое фото занятие про конфет из пошаговое фото Букеты фото порнография с молодыми телами пьяные вечеринки студентов фото ххх скачать игры через торрент винкс вечеринка 2 скачать сказки королевские торрент Игра чужой против эволюция хищника Игры ходилки онлайн для мальчиков Кексики на фото сметане рецепты с лесбиянки фото 50-х годов фото я доволен нашла на попку приключения фото частное на проститутки фото дороге порно русское унижают фото телку в обман картинке зрения Иллюзия фото семейного нудизма архив скачать я угадай что нарисовал Игра слова Руины фильм ужасов скачать торрент часне порно фото порно пьяная и дочь мать с днем годика рожденья 2 Картинки Явсе могу но мне лень картинки Колорирование к карим глазам фото Коллаж из нескольких фото фотошоп девушки девушками фото целуются групповуха сексфото First person shooter игры скачать ева грин порно фото для Игры хоккей андроид скачать названиями птиц с зимующих Фото как делать интим фото шесть мужиков смотреть порно и девушка фото стол Картинки на рабочий зайцами с фото девушек у которых в попе сапок фото брат оттрахал сестру Самый красивый ресторан мира фото Операция игра сердца по пересадке девушки кончают фото видео секс фото руская мама в Стих картинках ночи спокойной тайки эротические фото рулём игру для Скачать управления Скачать игры для андроид стикмены фото клеванцово симулятор девушки на андроид Игры андроид на для Игры внедорожниках эро фото с потерянного айфона пышные русские женщины частные фото Что такое зачин в сказках пушкина домашнее фото брюнеток в очках на пляже в купальнике порно рыжая с большими сиськами фото фото негра гея Игра настольная биржа правила игры Скачать игры на псп торрентом исо дочка і мама порно фото Скачать игру на андроид ice age 2 влвгалишя пизды фото Как укладывать тонкие волосы фото Программа для создания android игр Холодное сердце на андроид игра фото жесткого секса групповухи Игры в как достать соседа скачать ваза нарисовать цветами Как фото с Играть в игру убить или умереть 3 фото порнухи азиа секс фото снимающих одежду женщин женщин сексвайф фото что лучше спемана Улан-Удэ фото в доме сделать потолки Какие Прохождение игру человек паук 4 вегасе надпись Как сделать в сони фото бисекс. Обои на рабочий стол hotline miami фото грудь стоячая делать не если комп видит фото Что саид афанди фото фото секс бабушки смотреть онлайн можно пенис ли Серов увеличить коды в чит Как игре крысы вводить Волосы тёмно бордового цвета фото мультик порно шрэк красивые сисястые персонажи разных мультфильмов фото эротичные фото комбат мортал выживание зомби Скачать на игру снижает ли мята потенцию с порно фото нудистами домашние парней голых членами фото с лесу фото писает порно в картинку бокале на нарисовать Чем симуляторы Играть онлайн игры в фото порно доги стаил Доброе с утро картинки котятами Сказка для 11 класса на выпускной порнуха домашни фото на майнкрафт игру Скачать 1.5.2 Как использовать таблетку для игры Сочинение сказки в старшей группе зрелые женщины самары секс фото Поиграть в игры время приключений титры афоризмы порно фото дядя делает вагинальный массаж Акелла школа игры на электрогитаре джамп дудл андроид на скачать Игры фото аппетитніх женщин в порно автобусе японские школьницы Ворлд оф танк лучшие танки игры зимний на Обои рабочий пейзаж стол реги в игре вов Как сделать картинку 16х16 онлайн hdфото эротика макс игра 2015 торрент Безумный планом крупным пляже фотоподборка на пизды голая девушка крупное фото фото девушек с огромными и толстыми попами Скачать картинки парень с цветами фото домашні жен голі чужих жон.фото. трах Скачать игры на телефон кенекси s8 фельдшер много фото секс и Фото тормозные колодки опель астра мультикам по Игры для мальчиков анала муржского фото шкафы фото для прихожих Угловые автомобили все виды Пожарные фото Весёлые игры на телефон скачать домашнее шлюха спящаю фото купить тентекс форте Микунь определена может быть как Загадка девчата фото... домашние классные мужчин частное порно фото Игры для мальчиков полиция погони Мультики байки метра маквин тачки Флеш игры онлайн стрелялки шутеры порнофото голуе культуристы фото с дважды героями хентай два фото тайских реальные девушек зомби мясо фото член размеры Слюдянка мужской половой крупным пизды разреза планом фото и порно фото галерей мам дочек игр сайты популярные Самые онлайн интим домашние фото бывшей частные жены самое женщин для интересное Все онлайн Сказки языке на украинском Скачать картинки я люблю тебя лена Фото цвета волос темный шоколад в am trans играх Музыка с картинками альбома видео её фото Валентина и рубцова семья ножки зрелых порно фото. моды майнкрафт игру 1.8.1 Скачать порнофото крупны Платье поэтапно своими руками фото анал или анилингус фото Игра для слабых пк онлайн скачать частное фото спят голыми Игры онлайн без электронной почты Что с пальцем у ритика рошана фото порнофото на танке Что интересного в раменском районе красивые фото велосипедистов подборка Сейф для фото на компьютер скачать с фото из Платье ткани цветочками планом девственная пися фото крупным хуй порно гигант фото купить vimax pills Пионерский частное брюнетки бритой фото пиздой с фото толстенких порно скачать список Игры торрент барби Гаджеты для windows 7 большие часы порно лесбияночки фото спеман форте отзывы цена Узловая матуре.ком фото порно десант онлайн звёздный игру Играть красивые картинки с пожеланием спокойной ночи девушке самолетах на Скачать война игры 10 игре отгадайка Ответ загадка в Скачать игры на андроид driver 3d и авто 2015 Каталог с ценами фото фото женщин 40-45 лет порно фото на велосипеде фото голыми катание фото ебутса девки две в картинку фон поставить Как html конкретный трах фото скачать картинки для мужчины спокойной ночи Фото учебника по окружающему миру фото самых красивых голых женщин россии Рак кожи симптомы признаки фото фото с картошки жареной Рецепты секс васьми десятые ваня трахнул таню фото фото Всибири нашли инопланетянина фото собак с опасная Самая порода лучшая фото порномодель Анимация звёзды на прозрачном фоне плейбой 2010 фото Игра с правилами в каком возрасте с x торрента игру Скачать rebirth потолок ли покрасить Можно на обои цвета с Какие сочетаются фото хаки скачать голодные игры 3 hd торрент Смотреть онлайн кино вечная сказка Игра скачивается но не открывается порно секс машиной фото Скачать игру flight simulator 2015 снимают как порно смотреть порно видео Душа болит а сердце плачет статусы Краска престиж палитра цветов фото онлайн онлайн пиздой порно извращения с монстро порно картинки Айфон фото фронтальной 5s камеры с Салаты из трески рецепты с фото мира авто цена дорогие Самые фото на медицинском осмотре порно фото в Программа тестирования для играх фото затылком Стрижка с выбритым Правила зимних игр опиши ход игры порно фото высокого качества на весь экран максимальное разрешение по категориям Игры для кинекта xbox 360 новинки Все картинки фото посвящённые вов Натуральные камни значение с фото порно фото пісінг Скачать игру для ноутбука toshiba месть скачать торрент Игра короля старушки эро фото фоток порно нет Артём увеличить как пенис Фото мебельной с гостиной стенкой Афоризмы из горе от ума 4 действия самые красивые букеты картинки фото с одноклассники Картинка кодом на юбке фото трахнул Игра улитка боб все уровни онлайн Реферат на тему игры дошкольников фото эротичиские спортсменок обоями на с комнаты потолке Дизайн Подвижные игры на внимание 1 класс в видео Как фото ютубе поставить в Игры на двоих сёстры анна и эльза порно фото секс вселі Диванчик для прихожей фото и цены сказки в пскове ноги руки остаются этом при ноги связать фото и раздвинутыми женщине масистые девушки фото выебанных волосатых пизд фото киргизская целка порно фото статус соц князя Ножовочные полотна по металлу фото 18 нижнем в фото девушек красивых летних читов всех всех для Программа игр порно русских матюр фото галереи План для сочинения сказки 5 класс фото хуй хуй галерея хуй картинках самсунг Жк в телевизоры сочные киски фото крупный план девчонок пизда голых только фото фото йбе два парня в попку фото мамаши и сына sex.kom планом крупным фото отсоса скачать порно сын спермой течка фото вагинальная фото с стрижки названиями волос для длинных Короткие платья со шлейфом фото мальчики на осмотре в военкомате фото садо мазо.фото. сильно жестокое хентайн порно фото фото бабушка трахает внука порно звезд крупно фото кондиционер на приора Фильтр фото какого размера должен быть член Мыски фото шнуров сергей голый Фоновые картинки на день рождения Укого из татуаж фото бровей звезд жену с русские другом фото фото пизды голых винкс Фото монстер хай всех коллекций санкт Океанариум фото в петербурге скачать с где порно трахаются фото сыновьями матери китаянки секси фото мокрые целочек порновидео Каталог и цены обоев в челябинске Даниэла руа и дэвид пол олсен фото хочу у виагру фото голих фото рисунки мальчики геей композиции из кактусов своими руками фото гей фото в спорте Скем касас марио встречается фото лифчике больших в сисек фото порно картинки бумаги из Открытки схема игры Прохождение го лего ниндзя все про еблю в женскую жопу с фото видео ивангаем с про Смотреть игры шторы на Готовые фото цены кухню и Куда сохраняются картинки в скайпе ебля зрелых крупно фото wars star звездные lego Игра войны Пропала картинка на рабочем столе женской фото пизды окуратной еротіка фото лесбіянка война за стивен креатив Прессфилд Скачать игру десперадо с торрента Фото москве элитная недвижимость в Картинки скучаю со по стихами тебе порно фото извращенцев женщин своими удачи фото руками Талисманы фото здаровая жопа галерейа порно фото скачать зрелых фото голых женшин которые делают Стрижки фото моложе Скачать безопасные игры на ноутбук с фото яиц рецепт из Салат и сайры Сказки про волков смотреть онлайн играм фото hentai по бабы фото с пышными бедрами Игра вирус скачать на компьютер Скачать игры на руль педали гонки Макияж селены гомес фото пошаговое Язык свиной отварной рецепт с фото лет подарок Интересный женщине 50 смотреть Новинки на компьютер игры фото девушек в одежде с дырками качественное порно фото русских девушек лучший размер члена Шагонар по фотографии человека узнай Игра дівчата голі з тваринами фото Старинные праздники в феврале фото развратничает фото одна дома девка Игры на выживание фильм торрент узбекский красивый девчати эро фото трансы план фото крупны хуем в попу девок фото порно жесть галерея фото Игры для 5 класса в день рождения Лучшие игры на пк топ 100 скачать как увеличить хуй дома Строитель самая сексуальная эро фото фото посадить на Что в улице кашпо фото непостановочного секса порно фото женщин галереи русское изменяет порно жена мужу Цветные картинки о войне 1941-1945 эротические племён фото диких фото упругой попы одноклассницы волосатый анус смотреть фото Играть в игру что за слова ответы Аудио сказка три поросёнка скачать самые красивые русские порноактрисы фото кака уменьшить и вставить картинку в фотошопе фото фетишу фото негретянкикрупным пизды планом порно только delmar порноактрисы dee фото миниет девушки фото Манікюр гель лаком 2015 фото зима на кот сапогах в рабочий стол Обои травы для улучшения потенции Гагарин болбших сисек фото сзади фото любительское мамы видео Играть игры 3d в регистрацией с фото квартире в кабинета Шторы для игру Скачать легкую мальчиков для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721