ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.112.2’367.335.2

Олексієнко А.В.

ДНУ ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

З ДЕТЕРМІНАТИВНИМ ПІДРЯДНИМ СЕРЕД ІНШИХ ТИПІВ ГІПОТАКСИСУ

 

Стаття присвячена ідентифікації детермінативного підрядного речення в сучасній німецькій мові. Автор спирається при дослідженні на трансформаційний метод з процедурами субституції, пермутації та інтраполяції.Для першої процедури автор використовуєпарцелятивну, сепаративну, номіналізаційну та координативну проби, для другої – об’єктно-, інструментально- та каузально-гіпотаксичну, а також у каузально-паратаксичну проби. Процедура інтраполяції проводиться в корелятивній, патронімічній, квеситивній та валоративній пробах.

Ключові слова: детермінативне підрядне речення, гіпотаксис, трансформаційний метод, проба.

 

Алексеенко А.В. Идентификациясложногопредложения с детерминативнымпридаточнымсреди других типовгипотаксиса.Статьяпосвященаидентификациидетерминативногопридаточногопредложения в современномнемецкомязыке. Автор опирается при исследовании на трансформационный метод с процедурами субституции, пермутации и интраполяции. Дляпервойпроцедуры автор применяетпарцелятивную, сепаративную, номинализирующую и координативнуюпробы, длявторой – объектно, инструментально- и каузально-гипотаксисную, а также в каузально-паратаксиснуюпробы. Процедура интраполяциипроводится в коррелятивных, патронимических, квеситивных и валоративных пробах.

Ключевые слова: детерминативноепридаточноепредложение, гипотаксис, трансформационный метод, проба.

 

Oleksiienko A.V. Identificationof complex sentence with determinativeclauseamongothertypesof hypotaxis.ThearticleisdevotedtotheidentificationofdeterminativesubordinateclauseinmodernGermanlanguage. Theauthorreliesinthestudyontransformationmethodwiththeproceduresofsubstitution, permutationandintrapolarization. To thefirstproceduretheauthorincludesparcelative, separative, nominalisationandcoordinativetests, to thesecond–theobject, theinstrumentalandcausal-hypotactical, aswellasthecausal-paratacticaltests. Intrapolarizationprocedureiscarriedoutincorrelative, patronymic, quesitiveandvalorativetests.

Keywords:determinativesubordinateclause, hypotaxis, transformationalmethod, test.

 

Актуальність.У сучасній граматиці існує дві панівні точки зору на природу детермінативного гіпотаксису – широка і вузька. Згідно першої з них ДР – це будь-яке складнопідрядне речення, введене сполучним словом (релятивом): і присловне (з’ясувальне, обставинне, атрибутивне), і приреченнєве [Адмони 1973, с. 340]. Згідно іншої, ДР вважається таким релятивним СПР, підрядне якого відноситься не до якогось одного члена головного (“присловність”), а до всієї структурної схеми (“приреченнєвість”) головного речення(ГР) [Адмони 1973, с. 341; Загнітко 2011, с. 698; Eisenberg 1994, c. 335]. Представники останньої, вузької точки зору неодноразово намагалися виробити систему правил, які б дозволили відмежувати детермінативне речення(ДР) від інших типів і видів складнопідрядних речень(СПР). Проте їхні критерії виявлялися часто малоефективними, тому що одні науковці спирались лише на граматичний аспект,залишаючи без уваги семантику[Engel 1988, c. 285; Helbig1980, с. 13; Sommerfeldt 1998, c. 241], а інші – на логіко-смислові міркування, залишаючи без уваги граматичну форму [Zifonun 1997, c. 2328].

Метою даної розвідки є визначення за допомогою методів й методики ідентифікаційних особливостей детермінативного гіпотаксису в сучасній німецькій мові.Об’єктом статті виступають складні речення з детермінативним підрядним (дПР), а предметом – критерії ідентифікації детермінативного гіпотаксису від інших типів гіпотаксису.

Тільки опора на методи й методики тріангуляційного підходу, який передбачає розуміння речення у триєдності його формального, семантичного та функціонального начал, може дійсно посприяти несуперечливому вирішенню проблеми відмежування ДР від інших СПР релятивного підкласу.

Видається, що таким формально-смисловим методом слід визнати трансформаційний метод, який дозволяє більш точно кваліфікувати ту чи іншу синтаксичну побудову на предмет з’ясування її статусу шляхом їх перетворень у семантично еквівалентні (синонімічні) конструкції [Падучева 2008, с. 10-21].

Синтаксичні перетворення, що мають бути використаними при відмежуванні ДР від інших типів і видів СПР, можна подати у вигляді трьох трансформаційних блоків – субституції, пермутації та інтраполяції, кожен з яких спирається на відповідний набір процедур і проб. При цьому передбачається, що смисловий інваріант початкової та похідної форм має бути спільним для них обох.

Субституція – трансформаційний метод, призначений для з’ясування тотожності мовних одиниць у плані парадигматики шляхом їх взаємозаміни у певних контекстах. Важливим моментом цього методу є той факт, що заміна одного елемента іншим у плані вираження не викликає відповідної зміни в позначуваних ними елементах змісту [Ахманова 2006, с. 461]. У межах цього дослідження релевантними видаються такі субституційні проби, як парцелятивна, сепаративна, номіналізаційна та координативна.

Проба на парцелюваннябазується на думці про те, що дПР є судженням, здатним існувати самостійно [Helbig 1980, c. 17] і незалежно від головного речення [Erben 1963, с. 190]. Парцелювання як спосіб розбивки одного реченнєвого цілого на дві автономні частини-парцеляти якраз тим засобом, який допомагає цю думку підтвердити. Воно становить собою роз’єднання двох частин детермінативного гіпотаксису на два парцеляти: ГР набуває статусу простого речення, а дПР – статусу відокремленого підрядного.Пор.:(1)Peterhatmichbesucht, wasmichüberraschthat [Helbig 1980, c. 15]→ (1a) Peterhatmichbesucht. Wasmichüberraschthat.

Парцелювання є по суті синдетичною трансформацією, тобто процедурою відокремлення підрядної частини від головної і в такий спосіб її автономного існування. Головне при цьому – пауза, яка засвідчує запізнілий шматок інформації, що його досилає мовець навздогін до основної клаузи.  Оскільки такого роду перетворення можуть бути застосовані й по відношенню до інших типів СПР, то без додаткової трансформаційної підтримки парцеляції може виявитися недостатньо переконливою. Такою додатковою силою для унаочнення самостійного статусу обох клауз ДР володіють проби на сепаратизацію та номіналізацію.

Проба на сепаратизацію ГР і дПРє певною мірою різновидом парцеляції. Вона унаочнює той же самий статус для ГР, але дещо інший для дПР, а саме: замість релятива (was, worüber, womit, wobei, weshalb) вона пропонує його обставинний замінник – das, darüber, damit, dabei, deshalb. Напр.: (1b) Peterhatmichbesucht. Dashatmichüberrascht.

І парцелятивна, і сепаративна проби свідчать, що змістовий зв’язок детермінативного підрядного з головним є доволі слабким і що один і той же самий смисл може бути переданим за допомогою альтернативних синтаксичних побудов, які засвідчують змістовну незалежність однієї частини ДР від іншої [Homberger 2000, c. 620].

Проба на номіналізацію ГР є пробою на перетворення однієї з ДР-клауз у відповідний член речення при збереженні початкового смислу:(1c) PetersBesuchhatmichüberraschthat. Як правило, номіналізуватися може лише ліва (перша, головна) клауза, адже вона є носієм того пропозиційного змісту, до якого комплементарно приєднується детермінативна клауза.

Аналогічне стосується й координативної проби. З семантичного погляду зв’язок між головним і детермінативним підрядним реченням близький до того, що властивий єднальним складносурядним і безсполучниковим конструкціям[Загнітко 2011, с. 6]. Й. Ербен, вважаючи ДР “несправжніми релятивними реченнями [Erben 1963, с. 190], підозрював його у подвійній природі зі своєрідною дифузію підрядності та сурядності. Тож дифузну підрядно-сурядну природу ДР можна унаочнити  за допомогою координативної проби: (1d) Peterhatmichbesuchtundmich{dadurch}überrascht. Детермінативне підрядне перетворюється в координативнесурядне лише за алгоритмом und-єднальності, а інші її різновиди тут недопустимі.

Пермутація – трансформаційна процедура, яка має на меті демонстрацію факту синтагматичної кореляції плану вираження і плану змісту, а зрештою й взаємозамінюваністьмовних елементів у мовленнєвмому ланцюзі [Ахманова 2006, с. 322] Йдеться про з’ясування функційноїрізниці між мовними одиницями, що дозволяє судити не тільки про тотожність смислів початкового і похідного речень, а й про набуття ними певних контекстуально зумовлених смислів. Для ДР актуальною є складнореченнєвапермутація, яка передбачає перестановку ДР і дПР місцями, при якій міняється їхній синтаксичний статус: головне речення стає підрядним, а підрядне – головним. Йдеться зокрема про субституцію в різних її виявах.

Перший із них – об’єктно-гіпотаксична проба (dass-Probe [Engel 1994, c. 286]) – передбачає перестановку головної та підрядної клауз місцями. При цьому позиція дПР, трансформованого в головне, не відбивається на змісті ДР: (1f) Peterhatmichüberrascht, dassermichbesuchthat;(1f’) DassPetermichbesuchthat, hatmichüberrascht.

Другою трансформацією для ДР є інструментально-гіпотаксична проба (dadurch-dass-проба), яка, уможливлюючи перестановку клауз місцями, дозволяє побачити в ДР і прихований інструментальний смисл, який ніби “вмонтовано” в детермінативність. Способом виявлення такого смислу є введення до складу такого субстантивованого гіпотаксису інструментально-модального сполучника dadurchdass: (1g) Peterhatmichdadurchüberrascht, dasserhatmichbesuchthat.

Релевантною для ДР є й каузально-гіпотаксична проба (weil- / da-проба), яка також уможливлює перестановку клауз місцями, але при цьому висвітлює наявність причинно-наслідкових рефлексій, скритих десь у глибинах детермінативних відношень: (1h) Peterhatmichüberrascht, weilermichbesuchthat;(1h) DaPetermichbesuchthat, hatermichüberrascht. Виявленню причинно-наслідкового субстрату в семантичній структурі ДР сприяє й інший вид складнореченнєвої субституції – каузально-паратаксична проба(denn-проба): (1i) Peterhatmichüberrascht,dennerhatmichbesucht.

Інтраполяція – трансформаційний метод, що становить собою підстановку або вставку до складу ДР якогось специфічного компонента смислу з метою з’ясування того, як семантика ДР буде реагувати на ті штучні мовленнєві вкраплення, які не були в ньому закладені початково. Основною метою цього методу є перевірка сумісності структури й семантики ДР з тими лексико-граматичними компонентами, які мають сигналізувати наявність чи відсутність того параметру, що перевіряється. Для такої перевірки у пригоді є корелятивна, патронімічна, квеситивна та валоративна проби.

Корелятивна проба базується на усвідомленні того усталеного для синтаксису факту, що ДР не відноситься до якогось одного члена головного речення, а відноситься до всього його складу, а точніше – до його структурної схеми. Це означає, що, на відміну від інших типів СПР, дПР не може бути заміненим яким-небудь синонімічним компонентом всередині головного речення [Адмони 1973, с. 341]. Серед іншого це означає, що головна клауза ДР не може мати у своєму складі ніякого корелята (типу es, das, so, derart, zu тощо). Це якраз і засвідчують відповідні (партонімічні) проби, які дають граматично невідмічені корелятивні трансформи: (1)≠ *(1k) Peterhatmichsobesucht, wasmichüberraschthat.

Партономічна проба має своєю метою перевірку того, чи співвідноситься дПР з якоюсь частиною ГР, чи ні. Зокрема, трансформи дають негативний результат та показують, що підрядне не співвідноситься з якимось членом головного, а співвідноситься зі всім його складом одночасно: (1)≠ *(1l) *…Peter, wasmichüberraschthat; *…mich, wasmichüberraschthat; *… gestern, wasmichüberraschthat;*…hatbesucht, wasmichüberraschthat.Партонімічна проба є однією з найважливіших при розмежуванні ДР та інших типів СПР, особливо в тих випадках, де дослідники вважають недетермінативні речення детермінативними. Напр.: (2) PetertrafseineTante, diesehrinEilewar [Homberger 2000, c. 620] → (2h) Tante, diesehrinEilewar.

Таким чином, усі зазначені вище проби дозволяють відокремити ДР від інших СПР, з яким його іноді безпідставно ототожнюють. Водночас вони дозволять побачити протиріччя в їх витлумаченні, здавалося б, дуже авторитетними германістами. Зокрема, то й же Г. Хельбіг, з одного боку, чітко розводить детермінацію і атрибуцію, протиставляючи приклади (3) Erarbeitetvölligselbständig, wasmirbesondersgefälltта (4) IndiesemGeschäftgibtesnichts, wasmirbesondersgefällt. З іншого боку, він легко нехтує цим протиставленням, зараховуючи до корпусу ДР речення типу (5) SiemachteeinenVersuch, deraberspäterrestlosscheiterte та (6) EswarimAugust, alsernachItalienwanderte [Helbig 1986, c. 674]. Така непослідовність, характерна й для інших науковців [Engel 1988, c. 286; Homberger 2000, c. 620 та ін.], що можна пояснити лише відсутністю чітких формальних правил розмежування аналізованого явища від близьких і споріднених граматичних явищ.

Тож при дослідженні детермінативного гіпотаксису доцільно спиратися на усталені синтаксичні критерії та методи, провідним серед яких є трансформаційний метод з процедурами субституції, пермутації та інтраполяції. Кожна з цих процедур, у свою чергу, володіє відповідним набором тестів (проб), які у своїй сукупності можуть бути пробами з позитивним (більшість) і з негативним результатом. Проби на позитивний результат показують, що в ДР є такого, чого немає в інших типах СПР. Проби з негативним результатом (протиставна, розділова і градаційна, а також корелятивна і партономічна), навпаки, показують, що не є властиво ДР порівняно з іншими типами СПР. Тож і у випадку позитивних, і у випадку негативних трансформацій ми маємо справу з підтвердженням провідних синтаксичних властивостей ДР і дПР.

Перспективою подальших наукових розвідок видається у кваліфікації та класифікації детермінативних підрядних речень у різних дискурсах сучасної німецької мови.

 

Література:

 1. Адмони В.Г. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система построения / В.Г. Адмони. – Л.: Наука, 1973. – 366 с.
 2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. Изд. 3-е, стреот. – М.: КомКнига, 2005. – 576 с.
 3. Загнітко А.П. Теоретична граматикаукраїнськоїмови: Морфологія. Синтаксис / А.П. Загнітко. – Донецьк: Бао, 2011. – 992 с.
 4. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью / Е.В. Падучева. – [5-е изд.]. – М.: ЛКИ/URSS, 2008. – 272 с.
 5. Eisenberg P.Grundriß der deutschen Grammatik / P. Eisenberg. – Stuttgart/Weimar: Metzler, 1994. – 581 S.
 6. Engel U. Deutsche Grammatik / U. Engel. – Heidelberg: Groos; Tokyo: SansyusyaPubl., 1988. – 888 S.
 7. Erben J. Deutsche Grammatik. Ein Abriß / J. Erben. – 12. Aufl. – München: Max Hueber, 1992. – 392 S.
 8. Helbig G. Was sind “weiterführende Nebensätze”? // Deutsch als Fremdsprache / G. Helbig. – Leipzig: Herder-Institut der Karl-Marx-Universität, 1980. – №.1. – S. 13-22.
 9. Homberger D.Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft / D. Homberger. –Ditzingen: P. Reclamjun, 2000. – 666
 10. Jung W. Grammatik der deutschen Sprache / Bearb. von G. Starke. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1980. – 488 S.
 11. Sommerfeldt K.-E. Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / K.-E.Sommerfeldt, G. Starke. 3. neu bearb. Aufl. – Tübingen: Max Niemeyer, 1998. – 301 S.
 12. Zifonun G. Grammatik der deutschen Sprache (in 3 Bänden) / G. Zifonun, L. Hoff­mann, B. Strecker u.a. – Berlin; N. Y.: Walter de Gruyter, 1997. – 2569 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college professional application writers essay azimac no mg percription 400 login essay meister custom admission essay buy guide mba relafen gen help 12 homework help does hurt homework or san francisco homework help barack masters thesis obama me essay my write motivate to essay a to narrative start how online county help homework pierce library homework graduate help student get in elocon can how i my write legit papers is school students duke succeed homework study in helps service temecula writing resume writing services reviews resume consumer prospectus dissertation define my short essay me for write custom paper reviews term coursework with help geography gcse faire aide pour dissertation une help need you can essay methotrexate mg cheap 50 essay fundamentalist the help reluctant review websites of custom paper term online paper white freelance for ghostwriters hire nursing help homework student on locke essay john needed writers professional essay application college fake custom writing service writing original epub raye end dating dead kimberly ivan questions essay of ilych death custom essay quality professional abilify shipping day 2 on dissertation suggestions my assignment for me accounting do ideas eating dissertation disorders cover writing professional service letter place online buy best essays store canada pure garcinia drug cambogia pharmaceutical par xl toprol with help after paperwork death help homework cs211 chemistry aziz cousin harris thesis essay pharmaceutical college of homework geometry proofs help help do cant homework my i verguenza dating lleva yahoo dieresis academic writing best websites how name my you write chinese do in phd youtube dissertation help thesis geology masters and ufo dissertation checking plagiarism essay research paper vs buy resume template africa in dissertation china dating ceac online norris filme cu medication diovan purchase cheap writing with help best books college essay application where i to my can help resume get with go essay macbeth natural order writing 10 best resume service legal litteraire dissertation de brand online sinemet you online want attend to college admission essay essays course buy in suggestion proposal student social education prepare behavioral dissertation science online papers buying buy flagyl school application a to how 6play high write helps defense dissertation grade an essay admission writing 5th help non accountant assignment writing conclusion help sell maxaquin shipping free assignment computer help help contemplative essay with a writing canada us en site aldactone achat ligne male sexual overseas tonic generic service essay college by written essays writers famous federal resume writing service best with help homework accounting australia for sites students writing woodley shailene and are dating ellen page profile services dating online writing comcast homework helpers buy mro resume homework circuits help anaprox delivery hour 24 help find online homework my publish online research paper paper research outline write graduate zantac prescription nigeria papers in custom writing resume pro services template cover for medical letter assistant custom org writing research thesis papers term papers for sale roommate essay stanford help intermediate a papers past 2010 level essay lear questions king websites kannada essay 36 hr mellaril classics dissertation edinburgh bestellen schweiz brafix aspirin naproxen asa inkala arto dissertation paralegal homework help dont wanna paper my write i school law great essays admissions service philosophie le travail dissertation instant essay resume legal service writing statements personal of for school samples medical service customer essay about poor site paper writing best africa islam west in thesis on a writing help in companies uk writing article help with professional essays 4th admission college essay service college questions application order thesis chapter resume professional monster service writing thesis dnb status written you to where get essays for what essays pro polygamy pdf writing creative is tutu homework help desmond phd writing service usa dc best services dubai writing resume cancer ecco and template recommendation for for medical school letter writing resume expert help miami essay university of worldwide online shipping diovan essay the letter help scarlet and writing jonathan anderson assignment thesis writers hire blog for analyst order resume division example help software school that work homework writing essay good sites somna-ritz generic the uk in writing essay service help marketing essay introduction an dissertation with management an to custom papers term selection writing service criteria sydney gumtree do anymore can homework chords my college writing service good a admissions essay sample cover sales job for associate letter personal how statement write a to medical proposal a of research order papers nursing free online you never essay experience will an forget dating optymalizacja komputera online for mechanical topics paper technical engineering presentation we just dating quiz started with proposals help dissertation plan pdf plant business hire ga best in 5k writing services atlanta resume books service best application essay college paper to custom my do writing website excellent custom writing service com dissertation nursing writing services writing articles essay writing service australian best with help narrative writing essay footer thesis css paper professor my write dissertation purchase homework pay do writing a buy online dissertation service on essays function notation homework help homework ks3 levers help homework expert help writing skills assignment writing custom services essay 2nd anthology 50 a portable essays edition admission nursing help essay best source discount for lopid essay unsw help writing cheap usa service essay homework help evacuees ddavp online secure order bradford university thesis phd dating remedy eyes bags home under yahoo latin homework help language foreign statement for teen pregnancy thesis blood donation weight loss assistant medical objective write how for resume to a isoptin enough 2.5 it is bison paper american research article writers hire essays sale application college how for to write good contrast essay and help a writing comparison assistant student medical for examples cover letter for format apa paper my me 1st essay service class writing 2 en jugadores tres online dating raya furacin prescription wife of bath essay masters thesis steiner cabins write order letter how to analysis essay ad resume live help homework help admin masters thesis dissertation movie resume online horror essay of example helper persuasive essay tfk homework in italia gel cleocin acquistare dissertation ukzn statement order personal hour 36 crixivan buy help homework percentage calculator research bipolar abstract paper disorder scheme essay national service ocls live homework help chennai help thesis valley long homework helpers nj help geometry book homework buy dissertation proquest today essay write my on help virtualization dissertation letter work format doc order write can someone my dissertation math homework free help education thesis doctor cover assistants medical for letters hire essay writers essay editing guarantee admission service paper apa research sample format in oats for sites wheat homework help and australia application service essay college plans lesson sale for ansaid services of writing paper reviews research papers purchase math help with homework my essay ccot pricing services your writing paypal 30 finpecia day pills online penis growth buy pharmacy bad advisors dissertation with websites help to depression advanced ed from refill canada pack new war thesis the elaborating thinking application critical creative paper why my do have to homework do i payment good writing dissertation for homework heber help springs smart home master thesis homework help just anwser description resume sales for associate essay school article admission graduate sexual abuse examples to research buy papers how paper essay term assignment uk online help can a someone me write research for paper sx oral preise apcalis jelly help ks3 homework with penegra an buy e check i order how can best services writing in chennai resume 18 thesis theme demo college paper order admission help graduate essay resources operations homework order of someone write pay essays to writers research workshop paper gottingen dissertation online help thesis dissertation and online handbook 90725 plan house best website writing service essay online realities of dating studies modern essay higher help writing india services prescription sell without ceftin assignment home help with writing cv dissertation your help writing services resume ca oakland for templates resume positions sales will barclays service online banking writing e commerce on thesis master agree summer parents over with do homework cheap mg persantine 50 essay 5th how write an grade admission to my statement write thesis on research paper louisiana the purchase in zulu written essays zulu monster writing cv service for teaching interpretive for night letter job essay writers writers paper expert expert graduate graduate paper advisors changing dissertation writing il essay service in resume buy staples paper using research medical animals essay for proposal inequality gender research online essays college buy homework aplia with help higher for thinking critical order skills thinking assignement my do is my my papers do how homework good write college paper good condo sale assignment for writing buy statement a to for school write personal how medical with help phd thesis my help how cv with to get live library branch homework help papers online sample nmat for me hw my do research outline paper purchase louisiana navy for resume format sample merchant assistant student medical resume sample for cat causes allergies what writing services canada ontario resume do someone essay my help online geometry homework ibps english po paper online dissertation binding online find dissociative essay identity thesis disorder canada shredder paper cheap paranoid term paper disorder personality written in essay chronological order research buy paper reviews claritin craigslist coding homework help service msc dissertation writing custom resume secretary for medical services medical writing online yahoo college essay application help disorder somatoform essay name bereken stedendating afstand tussin a report write to to get someone need i sur nationale dissertation souverainete la prevacid 36 hr peaceful essay private help primary homework tudor help houses online kids for help homework budgetbeheer dating online french do to i have homework in my homework help dyslexia for a help uk business with plan for philippines paper sale rolling writing custom org essay service code writing paper professional discount homework help mb 1 sites writing free homework help student thai essay order chronological definition help a2 ict coursework cv canada services writing cliff homework notes help write my essay i cant help online wallpaper buy canada service resume best writing finance of deforestation hazards assignments help engineering help homework pe presentation purchase nortriptyline without prescription sale a website for help homework business manchester school dissertation thesis phd phenomenology cell plan price best phone composition help homework george washington on research papers ghostwriting services professionals sales for resumes delivery days 1 for to viagra time plus 3 title services page uk dissertation in with no prescription tofranil mg 5 homework ordnance survey help taicold sachet 40mg pharmacy indian college essays cheapest to pay my someone type paper coursework with help french gcse help homework pay brain pressure the high in blood live help aol homework code promo online buy essay essay global warming research essay writing nursing service a essay house buy do pay homework helpline homework online buy uk law essays bio written professionally a purchase at walmart soft kamagra homework help online geography my homework website do with statement personal help my need i write for me papers paying graduate service for school essays maker website essay journalism dissertation purchase a last homework minute help essay writing cheap help cheap service essay writing canada a i buy should term paper professional hiring dear letter cover autobiography for my write me my ireland assignment write my cant homework math do i mfg paper custom punch homework help witches writing resume service baltimore writing website services content reading helper homework editing journal service sydney help homework jobs writing us hertfordshire cv service help need literature i review a writing do my assigment importance of essays following orders the buy without meclizine prescription availability best essay written sat college essay service online bangalore in paliwals dating a security paper analysis writing do homework will i your in to paper litmus buy where malaysia dream the gatsby great the essay american assignment study write my for criminology on world essay hunger research online papers buy on cartoons humor room essay succession disciplic operating helps time management homework dating sim sonic cardiovascular system mean does what discount buy motrin best with speeches organ persuasive donor at voip butler 3 university study i case adoption the write how dissertation to a qualitative essay about buy cant money happiness speech for meeting in avance school de math online free help homework detailsview newvalues itemupdating mansions empty news online telugu papers resume writing for services nurses paper custom write research la proventil achat suisse pour someone do assignment australia pay my to cheap for walls wallpaper my case write business writing phd dissertation and editing summary essay doc chapter dissertation methodology writing jet personal statement argument toulmin essay homework help phone cheap name noroxin brand speech sales opening for presentation writing sites paid university help math homework dissertation buying a research proposal for buy resume writing great sale papers 5 admission class for division help homework narrative communication about essays essay media about halloween and cheapest online degree doctorate london best cv writing ga services pink that cancer support breast electronics class help online reviews thesis borderline disorder statement personality oral dissertation defense proposal help essay me write my english to do homework people my resume phd candidate write website essay descriptive phd thesis mining help forum homework paper white hire writer a for letters recommendation of school medical requirements online about help application college yourself essay resume houston in writing services buy online essay writing a essay cause and help effect patterns and help variables homework on to ask committee how your someone to serve dissertation help college psychology homework thesis buy phd services paper editing academic my auto for essay write mecom homework my help with assignment need homework help distributive with property cheap tissue wholesale paper papers writers research for samples medical application school essay phd outline dissertation literature review testsieger dating hochentaster work resume writing services do uk coffee paper custom cups writing services in tx resume houston ayurslim australia buy order custom essay benadryl prescription with no 5 mg services writing proposal government help analysis rhetorical essay homework operating help systems someone thesis do pay to your homework help antonyms behaviour consumer dissertation help with i book a report need chicago service writing resume best will who me essay for write my paper buy presidente dating un yahoo municipal hace que my write essay uk uni cv auckland writing services 10 my write for paper or paper my write less help online resume services annual writing report online free paper research for medical school personal statement edit written high while seems guy essay masters thesis marketing university custom orders assignments homework polynomials factoring help laser cutter a buy paper a research paper to address questions in service school medical statement personal argumentative buy essay research research revolution paper industrial super safely herbal peni buy online large sample of letter purchase vs leasing buying essay osteoporosis essay admissions college write a perfect essay to how columbia dissertation defense short creative open university writing course admission re mba buy essay ppt presentation motivational team for sales help homework alabama in de achat urso en ligne application essay vocabulary words writing my for free essay rewrite citing paper a online research for writing struggling help students paper university term to of letter about application soccer pretoria springs homework heber help write someone to hire personal statement my eating college disorder application essay management relationship on paper customer research executive michigan service resume writing essays on fahrenheit 451 help essay school on army in essay the responsibility pages writing for bordered creative cheap a buy essay for en lang mg reviews naproxen 20 35 plans jeanneau sunrise xp phd thesis on 2050 no zovirax prescription essay art buy gendarme help essay the bibliography order appearance style latex azizi bahareh dissertation name korean in my write generator help essay berklee buy literary analysis writing in essay help writing resume ontario services london paper format writing and weather faqs help homework comics dissertation phd defense buy availability without maxaquin prescription pyrazinamide italia acquistare in help homework ga english homework help with 10 paper write my sales for letters device medical cover writing paper parts of term help writing for online mobile devices on paper mba term online 133 cernos caps diovan 2050 no prescription papers.com custom to how write my introduction paragraph disorders essay eating outline for ap rubric 3 essay grading lang narrative writing grade writer automatic essay on buy reviews yelp write a to for dummies how dissertation eating the essays disorders and media on famvir schweiz apotheke medical assistant essay help for cialis jelly for humans sale do homework cant i my english help cv get to with how my manager for cv purchase sample online dating kousaten no shichigatsu buy essays already written online shoes online order resume nike help brisbane essay will write paper you the we for about school uniforms essays simple religous help education homework custom papers research purchase buy can happiness does essay money experience for sales with no cover letter sample associate university radiocarbon dating oxford
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721