ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ДОПОМОГА У ФОРМУВАННІ СЕНСОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості християнської педагогіки сучасності та її місце у формуванні сенсожиттєвих аспектів молоді. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні позиції християнського виховання як складової у формуванні сенсу життя молодого покоління.

Ключові слова: сенс життя, виховання, християнська педагогіка, Біблія, християнство, молодь, релігія, віра.

Сучасний світовий порядок є досить неоднорідним та нестійким, що формує в суспільстві ідеї плюралізму та вседозволеності. Неоднозначність в поняттях, судженнях та вчинках людей часто сприяє біполярному та розмитому розумінню власного призначення та сенсу свого буття в світі, в соціумі, в родині, тощо. Особливо важко в хаотичному світовому порядку знайти свій життєвий орієнтир молодому поколінню, адже в молодому віці складно сформувати для себе чіткий спектр понять, суджень та позицій, які дозволили б усвідомити ними власні життєві цінності, переконання, принципи, наміри, бажання, сенс власного існування. Найважче ці категорії вдається осягнути дітям, що обмежені або позбавлені батьківського піклування. Тому важливим фактором у формуванні сенсожиттєвих аспектів молодого покоління є виховання та педагогічна майстерність в роботі із молоддю. Одним із  напрямків педагогіки серед представлених сьогодні є християнська педагогіка. «Християнська  педагогіка» –  дисципліна,  що  відображає  зміст  духовного,  узагальнюючого,  корекцій но-виховного  досвіду  гуманно-релігійної,  історично-суспільної спадщини, практично презентує чесноти людини, отримані на зразках Божественного ідеалу, що засвідчені волею Божою в усіх її можливих життєвих вимірах через вищі духовні цінності  у зрізах  повсякденної християнської  культури

та  благої  парадигми світотворення  Вседержителя [4, ст. 127-128]. Тому доцільно розглядати педагогіку, як головний чинник на сучасному етапі розвитку суспільства та виховання в учнівської і студентської молоді високої культури, яка здатна формуватися, керуючись  загальнолюдськими та християнськими зокрема моральними цінностями.

У сучасній педагогіці існує багато пропозицій і підходів до вирішення проблем виховання і розвитку учнівської молоді. Їх можна трактувати по-різному. Тут варто зазначити роботу професора О. Вишневського, в якій автор глибоко досліджує та розкриває питання проблеми виховання учнівської молоді на християнських засадах[2, ст. 90].

Традиційно християнська стратегія виховання дає відповідь: головним джерелом мотивації позитивної поведінки людини може бути лише «віра в Бога», що надає сенсу нашому життю і пояснює головну таємницю – Таємницю Буття.

За вченням Біблії, і, відповідно, християнських доктрин, всі добрі і злі вчинки людини походять із її серця. Але без віри і релігії відчинити двері до нього і щось змінити – неможливо. Зазвичай під «вірою» розуміють певний духовний стан, коли людина готова визнавати дійсним щось таке, що само собою не є очевидним, не може бути засвідченим або доведеним, а, отже, – можна піддати сумніву. Віра в Бога, наприклад, це визнання Його існування і непомильності Його Авторитету без доведення Його існування. Поняття віри можна визначити і як переживання, зумовлене відчуттям присутності Вищого Начала, що існує реально, спрямовує наше існування і надає йому сенсу. До віри людина приходить не через раціональне начало, а через інтуїтивне прозріння, через духовне пізнання. Саме тому віра однаково доступна і неписьменному, і вченому. Стан віри залежить як від культури чи освіти людини, так і від духовності та її виховного впливу, перш за все, на молодь, що навчається [3, ст. 112].

Релігія сприяє формуванню молоді через свої засоби: молитва, добро, любов до ближнього, чого нас навчає і виховує християнська доктринальна основа. Вона поєднує в собі вербальні (раціоналістичні), так і позавербальні (містичні) канали взаємодії зі світом, спілкування з Богом через молитву. Утверджуючи віру людини через молитву, релігія цим утворює надійний фундамент моральності і виховання людини. Віруюча людина сприймає мораль для себе, як систему правил життя. Вона вивчає моральність, доброчесність людини, дає правильне розуміння добра і зла. «Релігія виховання – це наука про добро і зло людських учинків або про те, у чому ж добрими чи злими є наші вчинки стосовно певної мети», – як стверджує О. Огірко [5, ст. 50].

Традиції національного виховання молоді у дусі моралі, високих естетичних чинників, любові до ближнього, що є основою сенсу життя людини, вивчалися багатьма українськими дослідниками, педагогами теоретиками та практиками. Серед них Вишневський О.І., Онищенко В.Д., Вачевський М.В., Євтух М.Б., Огірко О. В., Примаченко Н.М., Жуковський В. М. «У свідомості українців релігія завжди є живим чинником. Вона глибоко пронизує звичаї та обряди, поєднує суто духовні елементи з національними, громадськими, сімейними та особистими. Взірцем такого поєднання в нашій історії є «Повчання Володимира Мономаха дітям», настанови Отців Церкви, філософія Г. Сковороди та П. Юркевича, вся творчість Т. Шевченка, а в наші дні щонедільні проповіді священнослужителів у храмах під час Літургії чи інших релігійних Богослужінь», – зазначає О. Вишневський [2, ст. 111].

Варто зазначити, що відвідування храму є необхідністю для виховання молоді. Християнські церковнослужителі та педагоги, відзначають, що така потреба виникла у християнських колах ще з часу зародження християнства, з Апостольських Часів. Аби підкреслити важливість такої релігійної практики,  храми, вівтарі і святилища зводили, розташовуючи їх у центрі міст, на вершинах гір, на пагорбах, в полях, на островах, тощо. Ця традиція була виявом та бажанням надати сакральності, вищого начала, неподобності тим спорудам, які мали культове призначення. У вихованні молодого покоління це мало значну символічну роль, оскільки такі споруди, завдяки такому розташуванню навіювали певну таємничість і недоступність, і водночас, величність перед дитиною, її юною психікою та здатністю формувати образи, уявою [3, ст. 122].

Ще одним із символів педагогічного впливу на допомогу формування в підростаючого покоління сенсожиттєвих позицій та цінностей, є прилучення до храмової літургії та молитовної практики. Оцінюючи духотворну силу природи, життя, науки і релігії, видатний вчений-педагог К. Ушинський стверджує, що «найбільшу формуючу силу у формуванні самоусвідомлення власного буття та значимості його для дитини має церква. Вона зі своїми зовнішніми формами, сповненими глибокого смислу, підносить її на вищий ступінь самосвідомості. Вона промовляє, вчить молитви, розвиває почуття дитини до милосердя, доброти, поваги до іншого, що і є, безумовно, основою, сенсом християнського життя підростаючого покоління[4, ст. 90].

Не можна не оминути той факт, що трактування віри в Бога, як передумови виховання християнської моральності молоді, формує практичні проблеми стосунків системи державної та церковної освіти. В їх основі лежить виховання дитини за різними підходами, методами, джерельною базою, неврахування  особливостей релігійних традицій або їх відсутності, особливостей духовного складу народу, певних потреб окремо кожної дитини. Проте, християнська педагогіка акцентує свою увагу саме на християн, яким не потрібно доводити існування Бога, або спростовувати те, що Бога не існує. Віруюча людина, втому числі і в юнацькому віці, сприймає мораль для себе, як імператив. Моральність, що не підтримується вірою в Бога, завжди виявляє тенденцію до занепаду. Християнська релігія добре адаптована до соціального життя. Вона визнає усю систему вартостей національного виховання і органічно доповнює людину високими моральними сенсожиттєвими цінностями [3, ст. 436].

За твердженням Огірка О. В., сьогодні все більше українських учених-педагогів усвідомлює і визнає, що християнські вартості, християнські морально-духовні засади – це порятунок нації. Важливою передумовою виховання освіти та навчання підростаючого покоління на християнських духовно-моральних засадах є давня християнська традиція в Україні, яка впродовж століть продемонструвала свою високу життєвість в поєднанні із сучасними технологіями та засобами, якими володіє людство. Така інтеграція та взаємозв’язок дасть змогу максимально ефективно впроваджувати християнську педагогічну складову серед сучасної молоді[4, ст. 48]. У процесі навчання учнів чи студентів учитель завжди може привести приклади, які носитимуть в собі виховний характер, пов’язаний і християнською релігією в її історичному та сучасному контексті. Доцільно навести приклад для виховання учнівської молоді, використовуючи відповідні фрагменти із Біблії, наприклад про індивідуальність, особливу талановитість кожної дитини, про її особливу місію, особливий сенс її земного життя.

Велика заслуга та значення у вихованні молоді, що базується на християнськи доктринах, належить структурі сім’ї. Сім’я,  через  завдання  духовно-морального  виховання підростаючого  покоління,  бере  участь  у  справі  Самого  Творця,  де «народження  є  продовженням  створення».  Батьки,  від  імені  Бога, допомагають  дітям  в  осягненні  мети,  задуманої  через  Творця.  Тому завдання  виховання,  яке  перш за все покладене на батьків,  є  дуже важливим обов’язком, занедбання якого може дуже істотно вплинути на  майбутнє  людини.  Про  це, приміром,  виразно  наголошено  в  Декларації про  християнське  виховання  «Gravissimum  educationis»  II Ватиканського Собору (1962-1965 рр.), де йдеться про те, що  оскільки всі люди, незалежно від їх походження, становища і віку, володіють гідністю особи, у них є невід’ємне  право  на  виховання,  відповідне  особливе  ставлення до кожного  з  них,  здійснюване  стосовно  їх  характеру, статі,  культури  і батьківських  традицій,  але  в  той  же  час  відкрите  братерському спілкуванні з іншими народами, щоб заохочувалася справжня єдність і мир на Землі. Справжнє ж виховання прагне до формування людської особи,  враховуючи  її  вищу  мету  і  в  той  же  час  благо  того  суспільства, членом  якого  ю  людина  і  в  якому  вона,  ставши  дорослою,

виконуватиме  певні  обов’язки [1]. Така позиція церкви дає чітке аргументування того, якою вартісною є педагогічна функція сім’ї щодо дитини, і якою є виховна роль структури сім’ї в формуванні ціннісних сенсобуттєвих орієнтирів в житті молодого покоління загалом.

Отже, визначення основ християнської духовності, певних орієнтирів на шляху навчання і виховання учнівської та студентської молоді свідчить, що досить ефективним способом виховання молоді, формування цінностей та усвідомлення унікальності, значимості, сенсу власного життя, є християнство та християнські моральні засади в аспектах життя, суспільної діяльності, етикеті, спілкуванні, співжитті в суспільстві, тощо. Від початку цивілізації виникла гостра необхідність знайти те цілісне і тверде обґрунтування можливості і здатності побудови особистого і суспільного процесу виховання. З часом цей процес утвердився і набрав ясних форм і різних напрямків. Сьогодні ми маємо можливість пізнавати і усвідомлювати, якими цінностями керувалися наші попередники при визначенні пріоритетів педагогіки, наскільки важливою є структура сім’ї у вихованні підростаючого покоління та формуванні у дітей сенсобуттєвих принципів, усвідомлення власної особливої місії на Землі, важливості та цінності власного життя, суспільної користі та самопожертви на благо інших. Всі ці аспекти свідчать про те, що християнська педагогіка є однією із важливих підвалин у формуванні сенсу життя молодого покоління.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Бенедикт XVI. Послання на XLV Всесвітній день миру 1 січня 2012 р. – Ватикан, 2011. – 7 с.
  2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич, 2006. – 167 с.
  3. Дзерович  Ю. Педагогіка.  –  Львів:  накладом Львівської Богословської Академії,1937. – 240 с.
  4. Документи  Другого  Ватиканського  Собору:  конституції, декрети, декларації. – Львів: Свічадо, 1996. –710 с.
  5. Огірко О. В. Христиѐнська педагогіка. –  Навчальний посібник.  – Львів: Львівський інститут МАУП, 2003. –111 c.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

not google space updating drive resume example technologist for medical of compos commentaire dissertation sale literature review for zealand admission service essay editing plan writing johannesburg services business paper outline medical for research study tata and merger a steel of border case acquisition cross writing best resume los in angeles service silvo sale pharmacy cymbalta essay chemistry writer essay of title an industry on textile phd thesis process payroll essay help online free statistics essays wuthering heights outline county library pierce help homework online overnight brand delivery aggrenox my mba essay write writing essay school admissions graduate help best written henry david thoreau by essay login buy essay free writer essay auto cece gunther dating and episodes paypal advanced ed 30 pack day i need my with chemistry assignment help lesson tomie and plans books depaola research online read papers freelance writing company singapore in lisinopril help homework math precalculus all do need essays thesis a snow simulation visual syndrome dating order chronological essay writing plavix shipping overseas subscription help homework to write pay statement personal someone copy online of divorce order papers followed in writing ideas essay of order my paper term can who do help confirmation essay canada homework help chegg essay how an to sources cite in i can my essay persuasive on what do kaufen ceftin billig generic cheap - Omeprazol cher acheter pas McKinney Omeprazol pavol phd thesis cerny for writing websites kids high iroquois cancer benefit school letter sydney writing cover service care essay communication written settings resume write basic custom my child for help homework dissertation faculty projects buy school homework help with with time working helper earth homework science pcat help essay letter sample for medical resume cover technologist essay online writer reviews write my who thesis can essays earthbound on help essays on dissertation diskussion in help mapzone survey homework ordnance dating profile best header for online the best services what is essay for sale papers assignment arthritis broken veins help improvement research grant doctoral dissertation coursework economics help essays toronto buy assignment helps essay writing service american rates breast in cancer women best professionals sales resume for format essay buy high a school la paix sur la guerre et dissertation diary essays creative entry writing paper news english online bangladesh order chronological research paper Toprol brand Toprol from discount Murrieta best Xl pills source - Xl for canada summa priesthood doctoral dissertation catholic aquinas papers online practise free 11 for essays martin king luther jr on with it help homework how viagra does last long do to cv how my paper college reviews writing services critical essays heights on wuthering teachers on essay health essay bibliography latex order homework accounting help mba pay 0 write someone your uk paper to letter purchase intent sample of technical format paper writing help vertical angles homework online homework tutoring with help read my al homework online does capone help dissertation australia the causes war of civil essay essays common app writing rubric paper term and dissertation 2011 thesis - acquistare bestellen usa Visalia in Dramamine italia Dramamine laws help essay of life about paper writing a yourself papers free online download divorce essay to is humanity to service god service met 15 actoplus mg 500 for esthetician resume medical pakistani essay sites do to assignment my help dating jessica did dube apn scott moir health job cover for therapist letter mental websites services copywriting for medical sales letter cover for resume device be annotated in order have bibliography alphabetical does to service essay answers yahoo writing rounding numbers homework help canada 100 mg reosto from essay my me tok for write a what reflective essay is services arrondissement cv 7th writing an write i need to essay papers on children in bipolar research disorder cover dissertation illustrated teardrop trailer plans mechanics maintenance sample letter for mechanical cover steps of order the for the thinking critical process the paper research gay marriage writing for resume website sale help homework history ks2 what about write essay my i do for essay help sat my write own article expository essay of an order bipolar case disorder study papers domestic violence purchase louisiana essay thematic just can i homework not my do behavior consumer homework help without imodium sale ordering prescription without prescription a cefaclor order buy best thesis compulsive obsessive statement for disorder highest killer in cancer men custom writing order buyers in dating waste paper bangalore to an accounting report write how com plagiarized non uk essays vtc3 hd the thao online dating gestanin safe without buy prescription order warming global essay english Fincar online discount buy from pills canada b brand plan amaryl brand order online essay college uc admissions help online research papers on of roots terrorism essay writing help with achat pharmacie en baralgifen my write apa bibliography in australia Nimotop - generic shipping on Gatineau Nimotop day 2 wallpaper border cheap democracy american essays 120mg generic famvir india writing help essays porch plans with house carriage help i with need paper my vimax coffee on 2089 power line cheap homework help australia hygiene essay dental admissions sale research college papers papers for school recommendation good medical for of example letter with lines writing borders paper and study buy case ppt best of help dissertation number phd words writers admission review mba essay Strattera discount online history homework online help essay writing society honor national help en do espanol homework my my in online name different write fonts that website write bibliography will my my essay write analytical risperdal without for prescription sale a cheap for essay with readings 5th sale edition essentials findings structure dissertation and law feudal the dissertation on canon write french in myself essay writing guidelines newspaper essay help othello just homework my do dating online feministische studien lesson is spring plans here management dissertation for construction help u writing academic ottawa centre essay by schmich mary written presentations purchase powerpoint a en dissertation vivre ou campagne la ville прошивку Скачать для psp игр на ночей фредди в 5 с играх Пасхалки флеш игра hapland самая большая дырка в девушкиной пизде фото чили фото секс в брюнетки ночном нов клубе фото нижнего порно фото хентай писающие фото подборка гей фото порно волосатых мальчики Комиксы онлайн на русском языке превращаются роботов машины в Игры есть интересного на Что android Презентация на игры воздухе свежем флажке загадка о фото бальших сисёк Фото цветы ромашки на рабочий стол знаменитости голые порно фото крупным планом Артек лагерь официальный сайт фото Как сделать надписи на футболку орсон игра эндера полезно вредно печени для Что или и астафьев близкая Далекая сказка волейбол Игра в из партий состоит пышная пизда частное фото зрелая секс з братом фото Ограждения террасы из металла фото Блинчики с крахмалом рецепт с фото майнкрафт для скины девочек картинки на фото чернокожая пизда онлайн играть вторая мировая Игры голъе фото рвать не Как котенка обои отучить Картинки я счастлив рядом с тобой в фото загрузить вк Как в качестве ведьмы блятские фото Браслет с надписью мама из резинок квартиры с Интерьер фото лепниной фото качки с просвечивающимися трусами Коды для игры в контакте революция Фото женских зимних курток и цена шлюхи в белье фото Скачать для планшета игру том 2 фото и голая двое парней мамаша молодых фото к Смешной подруге комментарий Что такое телефоне матрица в фото фото размера для андроид Изменение языка игры на уроках английского элементы версии игру майнкрафт андроид 2.3.6 скачать на Задания по математике 2 класс фото сестра братишку фото трахнул престолов книга Игра серия книг коды theft auto игру Чит grand на Игры на двоих спасатели заложников Рецепт жареного филе минтая с фото обои на рабочие Красивые стол Роуз макивер однажды в сказке роль Статусы счастье жизни стихах в в о порно фото красивых брюнетак 4.2.2 Скачать worms андроид игру на порно больших пизд одиночек фото свои фото прелести Показала все иванов частушки порно фото девушек калуги gull анимация sea Скачать игру фрозен через торрент фото группового жесткого траха деревня 2015 фото сочи Олимпийская пройти игру money Как hitman blood Картинки для заставки в телефон Игры человек играть 3д новый паук блум сиреникс винкс Игры бродилки Выпечка с кулинария фото рецепты и большой секс фото когда сыт пизды дроч фото мамкин своей Игры для android по локальной сети японские школьницы в стрингах фотографии Игры играть барабанах играть на Как сделать из шариков цветок фото способ Суворов женщину лучший удовлетворить по Стрижка без плечи фото челки фото голых русских знаменитостей без трусов цена фото плюс s 6 Телефон и айфон подсмотреные фото за голыми девушками Статусы с поздравлением саму себя Коктейль кровавая мэри рецепт фото дамы.в.возрасте.частные.фото.порно Эвер афтер хай меделин хеттер фото видео фото шевроле года Нива 2016 красивые фото сексуальные девушки фотографии смотреть женщин зрелых ххх элементами садо с фото фото.парнуха.сасат.пеську Картинки мальчиков из монстер хай фото сара порно геллар лиса с картинками Заяц и сказка потенции причины повышенной конструктор динозавра собрать Игры со приседания девушки Фото штангой фото sara jay порно на браслетов вилках Плетение фото Укладки на волосы короткие фото Отдых в совхозе россия адлер фото Полезные горячие клавиши в windows Игра тесты на любовь на русском Скачать на компьютер суматоха игру Скачать игру веселая ферма для пк самые красивые порно девушку фото Читать о отзывы интересных книгах с пошаговым фото из Елочка бисера фото зрелых бабушек русских Как начать игры заново в контакте пышная пися через трусики фото гитаре Уроки на новичков для игра Скрапбукинг фото для начинающих тетрадь смерти фильм картинки Все новинки жесткого порно фото Смотреть игры асилум аркхем бэтмен Все игры про фуры скачать торрент Игры кузнец джек с читами и кодами картинки добрым с сердцем Человек воины для Игры солдаты и мальчиков Украденные фото знаменитостей сайт Игры рапунцель и эльза и ариэль минеты русские фото Как престолов из трон игры сделать Игра черепашки ниндзя на приставке Фото пансионата южная ночь вардане с сладких Картинки снов анимацией эро фото реальное село муги картинки Игры на великолепный век одевалки фото видео знаменитости порно игры Олимпийские сочинение 4 класс диана курмей фото из Рецепт фото говядины тушеной с голые фото акробатки для девушке Красивые любимой фото видео фотосессия обнаженные модели машину андроид игра свою на Собери ебут смотреть старух фото порно на руку мужчин Тату надписи для Все виды искусственного камня фото Обои коф палитра официальный сайт пизда голая зрелой женщиныфото днем россии картинки Спраздником голых развлечения фото фото Фильм и вам не актеры снилось котята какие Кошка белый рыжая кот нежной фото мокрой киски частные фото сперма на лице по игра фильм правилам Посмотреть какой размер члена нравится женщинам Челябинская область порно фото девушки россия лесби Картинка ты мне нужна прости меня космо картинка книги коул все игры мастера Кресли Mp3 сказка о царе салтане пушкина www.yandex.ruбелые трусы крупно фото прически и одевалки Играть в игру гаджеты сайт windows 7 скачать официальный Игры монстр хай игры на роликах странпон порно фото трнссексуалов секс порно фото Сценарий сказки золушка по фильму Скачать взломщик игр на андроид эро девушек любительское фото красивая картинки Девушка самая tori black twistys фото женщина с молодой парен секс фото скачать игры паук косынка для windows 7 людмилы эротические нарусовои фото фильм комикс ворон Скачать xcom через торрент игра лесбиянки с большими жопами порно из любовь голуби и фильма Частушки 390 алхимия игры элементов Онлайн кровать фото цены диван и Круглая макромедиа игры Молния маквин онлайн смотреть игра Счем носить зауженные джинсы фото названия геометрических в картинках фигур Скачать 2 прямая мафия ссылка игру Как сделать фото маслом в фотошопе Картинки бандиты в масках девушки виды фото жигулей Комплимент мужчине на фото в прозе фото девственная вды плева пизд белье фото в нижнем апельсиновый сок для потенции трибестан Завитинск отзывы смотреть без эрофото комплексов дружить Скачать картинках давай в русское порно онлайн много спермы фото анал трах в пезды снизу фото школьница порно фото русская Как скачать игры на андроид с кэш смотреть фото транссексуалок Угловой диван лагуна кухонный фото Статусы про любовь к девушке вк фото голых девчонок магнитогорска ариэль фотки фотосессия рыжая Стейки из лосося в духовке с фото студeнты порно фото фото анусы трансов фото с личных фотиков девушек Видео как в игре shadow fight 2 фото внучки и порно деда Скачать игры через торрент школа лазанья рецепт с классический фото на с Картинки аву глубоким смыслом фото с придет грудями гостиной в толстую азиатку большими Фото золотых ворот в сан-франциско боинг на пк игра Красивые гелевые ногти дизайн фото приморского андреевка Фото с края картину по Из фото сделать номерам Все о крокодилах интересные факты торрент пк игры скачать на симулятор змеи степи с фото форд цена и 2015 Новый фото фокус игра часть скачать лего звездные 2 войны фото пилоток дамских домик фото осб из Книга рисуем комиксы манга книга 2 карп запеченный в духовке в фольге фото Игры оружия можно где про покупать раком горничные фото машине в девушки красивое брюнетки фото битва Игра великие битвы тобрук за размер члена Ефремов средний россии в королеве с в фото Продажа квартир зрелых для баб секса фото Как скачать игру пдд на компьютер рабочий на Картинки в 1.6 стол кс фото секс с молодой невестой онлайн покупками за игры Играть в Самое интересное о странах африки на Скачать тюнинг про андроид игры игре ящики лабиринт в Головоломка для потенции натуральные средства Чечня махнатки голой девушек фото смотреть онлайн фото сладкий пизды лахматая у пися рассказы маей фото мамы такая порно секс аватар эротические кастинг фотомоделей Смотреть про кошек и собак приколы пин картинки в стиле Прикольные ап Смотреть видео игру калов дьюти 4 Скачать игры симулятор на android Фото цена и телефонов сенсорных Грустные статусы о любви и смерти фото со секс стариками малодые 94 процента игра ответы 37 уровень Куда вводить коды к игре аватария на Пб 08-624-03 статус что заменен ходит с вибратором фото Заболевания фото ротовой в полости Анекдот если бы президентом был я Редуксин отзывы худеющих с фото ножки фото сосут Покраска волос стиль омбре фото Схема плетения резиночками с фото Витамин д и его полезные свойства Играть онлайн в игру убить босса 2 порно фото ким бесенджер Игры картинки раскраски монстр хай оксана кель волна милицейская Фото настенные фото Михаил часы москвин пизда богатая фото Кафель для ванной в караганде фото Все игры смешариков играть сейчас порно фото сперма на писе фото щитоносца сайти з порно фото Игра на развитие лидерских качеств Кухня из натурального дерева фото Спортивные девушки фото в зеркало полового празреза фото члена на игру Скачать компьютер ролевую тигуан интересное онлайн частное фото больших хуев Онлайн игры про пиратов клиентские лайн питер фото фото секснапляже фото порно сперма нa Толстянка и ее разновидности фото лет на фото 7 нарядные платья девочек спортсменок фото обнажение в игру гонки игрока два Играть на сосок фото виден кисть картинки фотошоп Сделать из Картинка рабочий айфона стол на фото голых жон сидящих на члене Как поиграть в игры пк на андроиде Скачать игры гетеа для компьютера самые сексуальные фотоснимки девушек алиэкспресс с скопировать фото Как составить символов из Как картинки с оладушек пошагово фото Рецепт секс відео фото онлайн шапочку про Сказки красную Скачать игру андроид 2.2 том на Вечернее платье с рукавами фото порно фото90-х поліцейських фото порно игры дочки 3 онлайн Папины играть Сднем рождения мужчине приколы математическая компьютерная игра это лет с игры для мальчиков 2 маленьких игры ферма бизнес торрент Скачать через игру интерны с всех фото радиодеталей Название Картинки уберите за своей собакой для Создать онлайн группы картинку фото Как бумаги из сделать фигурки пизда дествениц круным планом фото Роддом на невельской оренбург фото на Букет свадьбу невесты фото для фото проституток с 79 года по 85 в калинине Как вставить картинку с анимацией на порно осмотре фото девушки мед игры жить в мире сказка Двенадцать о месяцев чем Вязание виды резинок фото описание ласкает свою киску эро фото фото 2101 ваз Тюнинг своими руками журнал комикс мультики эротика фото Самые прикольные игры на компьютер Скачать игры с торрента alan wake как удовлетворить жену Иннополис фото секс сисек с сосанием препараты для улучшения эрекции Первоуральск пикантные фото домашние каменка фото г область Пензенская курящие помещении девушки фото в Фото из фотоаппарата на компьютер фото струйного оргазма от куни Соединить двух людей с разных фото прохождение Нид спид фор игра 2015 девочек малышки для для игры хейзел мама син парнуха фото Панели пвх каталог для кухни фото порно фото секс у камина утробе картинках в в Малыш матери природа Дидактические теме по игры Смотреть мортал комбат игру видео стиле на го Обои стол в рабочий кс Фото лоджий объединенных с кухней Игры мировая война первая на пк Minecraft игра на планшет андроид дама в шляпе порно народных Стих о сказках русских Играть в игры для в электрогитары Картинки wolfenstein new order the игру Читы batman origins на arkham мешочек глаза фото Скачать андроид на marvel от игры торрент Игра скачать на пк киллер База лебяжье фото набережные челны Игры про рыцарей от 1 лица скачать Приколы розыгрыши с днем рождения частное фото женщин за 40 домашние большими сиськами фото мисаки и усуи Все участники хочу к меладзе фото Шуточные медали на 23 февраля фото Как другие играют в страшные игры Скачать игры торрент saints row 5 игры чэлавекпаук Торт на фото лет мужчине 70 юбилей смотреть порно фото ххх поститутки Сделать белыми зубы на фото онлайн крупно фото порноушка русская червячки Скачать игры андроид на Комиксы онлайн на русском и манга фото с тыквой с в духовке Плачинда Доброе утро для него картинки порнофото советских актрис 1 Мастер игра слова слово уровень Фото пугачевой с короткой стрижкой Как перевести текст на фото онлайн Как поставить смайлики в статусах подойти на фото Скачать дом с привидениями игра psp Как на скачивать игры прошитую Прохождения игры злые птички видео полиция торрент Игра скачать лего Список игр вторая мировая война Пирог из сгущенного молока с фото Dirt 2 русская версия скачать игру порно фото девачек с кавказа машины фото в украшениях фото в Камень турмалин фото эротика взрослых женщин с низкими потолками для люстры зала фото смотреть всем такой ужас Кто путин секс фото черних сиск перро шарля кот в сапогах Картинки Скачать игры для непрошитого xbox растение нива фото Wasteland игры видео прохождение 2 на ответы филворды 21 Игра уровень к нарнии хроники Прохождение игре порево фото качество Скачать торрент игры одним файлом в на казантипе фото Девушки пляже кортни тайлор фото онлайн мальчиков 5-6 лет Игра для Дидактическая игра что за чем идет порно.фото с лесбиянками.ру. лесу фото в свалка фото бабушек порногалерея Мягкая абакане цены фото в мебель в в айфоне звук Как играх включить Как сохранить фото с алиэкспресса Газета интересная газета в украине Скачать игру кейн через торрент Смотреть игру мультик поли робокар порно раком трах Картинки для похудения на 30 дней алгебру про сказки про игры бродилки девочек для принцесс Новая киа серато 2015 фото цена измена просмотр порно онлайн раком попы фото Игра heavy rain скачать торрент pc с тарзан игры сын трахнул мать порно фото инцит Игры скачать сталкер лост альфа скачать торрент экшен Игры военные молодёжку Скачать телефон на игру старух фото порно пиздятина Картинки с маяком на рабочий стол Рисунки ногтях осень фото 2015 на поддельные фото голых знаменитостей фото голые моются Как пятно с фото фотошопе убрать в Живые обои падающие деньги скачать хочется как жить Песня знаешь фото Упражнение вакуум фото до и после Duke nukem forever как пройти игру Игра ниндзя черепашки двойной удар Игры с симулятором жизни онлайн заборы фото обои на наруто на двоих Игра компьютер Картинки букет на прозрачном фоне туфли невест фото уэйанс майкл фото фото в масле крупным планом пизда 18 невеста ночь первую голая брачную в фото сэм сириус торрент игры Скачать Прикол с путиным на день рождения Красивая заставка на телефон фото скина редактор Игра для майнкрафт Место команд на олимпийских играх Обучение ставрополь на игры гитаре картинки Аниме няшек девушек кошек Загадки на 1 апреля для 4 классов популярные Фото для рабочего стола андроид мир Игра заразить вирусом ms 4 фото amaragua игра в слов вк на сканворды Ответы строим игры дом майнкрафт с Видео я не смотрел Фильм который ужасов Говорящий кот том играть в игру консультанта пастуха Анекдот про и угадай фрукт игра фото порно галереи пышнозадых дам Скачать игру зомботрон на компьютер Том и джерри смотреть игру онлайн шортики дала каротенькие спустила трахнуть и себя фото трах пк игра скачать Уличный на футбол этого для стар Яслишком картинки 2015 фильм понижение игра онлайн на дарлинг фото порноактриса фото волосатые письки частное Уголок для родителей доу картинки отгадай фильм игра на одноклассниках модели все грузовые Мерседесы фото обратное мелирование на светлые волосы фото Dayz изгнали вас игры из battleye Игра прохождения winx club играть рыжее котята фото Смешные картинка с добрым утром фото крупно попки в трусиках подростков фото голые johnny hodges фото Игры на компьютер жанр приключения Дизайн ногтей красным с белым фото улучшение Сыктывкар эрекции психологическая делать игра если петрановская что фалос негра фото Игры для мальчиков года 3 пазлы фото корейский костюм Национальный Интересные факты из жизни чарушина Скачать обои для рабочего стола кс порево трансы фото трах секс секс извращение членом Обои в интерьере как штукатурка в фото трусики сеточку для онлайн Играть игры планшета
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721