ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ДОПОМОГА У ФОРМУВАННІ СЕНСОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості християнської педагогіки сучасності та її місце у формуванні сенсожиттєвих аспектів молоді. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні позиції християнського виховання як складової у формуванні сенсу життя молодого покоління.

Ключові слова: сенс життя, виховання, християнська педагогіка, Біблія, християнство, молодь, релігія, віра.

Сучасний світовий порядок є досить неоднорідним та нестійким, що формує в суспільстві ідеї плюралізму та вседозволеності. Неоднозначність в поняттях, судженнях та вчинках людей часто сприяє біполярному та розмитому розумінню власного призначення та сенсу свого буття в світі, в соціумі, в родині, тощо. Особливо важко в хаотичному світовому порядку знайти свій життєвий орієнтир молодому поколінню, адже в молодому віці складно сформувати для себе чіткий спектр понять, суджень та позицій, які дозволили б усвідомити ними власні життєві цінності, переконання, принципи, наміри, бажання, сенс власного існування. Найважче ці категорії вдається осягнути дітям, що обмежені або позбавлені батьківського піклування. Тому важливим фактором у формуванні сенсожиттєвих аспектів молодого покоління є виховання та педагогічна майстерність в роботі із молоддю. Одним із  напрямків педагогіки серед представлених сьогодні є християнська педагогіка. «Християнська  педагогіка» –  дисципліна,  що  відображає  зміст  духовного,  узагальнюючого,  корекцій но-виховного  досвіду  гуманно-релігійної,  історично-суспільної спадщини, практично презентує чесноти людини, отримані на зразках Божественного ідеалу, що засвідчені волею Божою в усіх її можливих життєвих вимірах через вищі духовні цінності  у зрізах  повсякденної християнської  культури

та  благої  парадигми світотворення  Вседержителя [4, ст. 127-128]. Тому доцільно розглядати педагогіку, як головний чинник на сучасному етапі розвитку суспільства та виховання в учнівської і студентської молоді високої культури, яка здатна формуватися, керуючись  загальнолюдськими та християнськими зокрема моральними цінностями.

У сучасній педагогіці існує багато пропозицій і підходів до вирішення проблем виховання і розвитку учнівської молоді. Їх можна трактувати по-різному. Тут варто зазначити роботу професора О. Вишневського, в якій автор глибоко досліджує та розкриває питання проблеми виховання учнівської молоді на християнських засадах[2, ст. 90].

Традиційно християнська стратегія виховання дає відповідь: головним джерелом мотивації позитивної поведінки людини може бути лише «віра в Бога», що надає сенсу нашому життю і пояснює головну таємницю – Таємницю Буття.

За вченням Біблії, і, відповідно, християнських доктрин, всі добрі і злі вчинки людини походять із її серця. Але без віри і релігії відчинити двері до нього і щось змінити – неможливо. Зазвичай під «вірою» розуміють певний духовний стан, коли людина готова визнавати дійсним щось таке, що само собою не є очевидним, не може бути засвідченим або доведеним, а, отже, – можна піддати сумніву. Віра в Бога, наприклад, це визнання Його існування і непомильності Його Авторитету без доведення Його існування. Поняття віри можна визначити і як переживання, зумовлене відчуттям присутності Вищого Начала, що існує реально, спрямовує наше існування і надає йому сенсу. До віри людина приходить не через раціональне начало, а через інтуїтивне прозріння, через духовне пізнання. Саме тому віра однаково доступна і неписьменному, і вченому. Стан віри залежить як від культури чи освіти людини, так і від духовності та її виховного впливу, перш за все, на молодь, що навчається [3, ст. 112].

Релігія сприяє формуванню молоді через свої засоби: молитва, добро, любов до ближнього, чого нас навчає і виховує християнська доктринальна основа. Вона поєднує в собі вербальні (раціоналістичні), так і позавербальні (містичні) канали взаємодії зі світом, спілкування з Богом через молитву. Утверджуючи віру людини через молитву, релігія цим утворює надійний фундамент моральності і виховання людини. Віруюча людина сприймає мораль для себе, як систему правил життя. Вона вивчає моральність, доброчесність людини, дає правильне розуміння добра і зла. «Релігія виховання – це наука про добро і зло людських учинків або про те, у чому ж добрими чи злими є наші вчинки стосовно певної мети», – як стверджує О. Огірко [5, ст. 50].

Традиції національного виховання молоді у дусі моралі, високих естетичних чинників, любові до ближнього, що є основою сенсу життя людини, вивчалися багатьма українськими дослідниками, педагогами теоретиками та практиками. Серед них Вишневський О.І., Онищенко В.Д., Вачевський М.В., Євтух М.Б., Огірко О. В., Примаченко Н.М., Жуковський В. М. «У свідомості українців релігія завжди є живим чинником. Вона глибоко пронизує звичаї та обряди, поєднує суто духовні елементи з національними, громадськими, сімейними та особистими. Взірцем такого поєднання в нашій історії є «Повчання Володимира Мономаха дітям», настанови Отців Церкви, філософія Г. Сковороди та П. Юркевича, вся творчість Т. Шевченка, а в наші дні щонедільні проповіді священнослужителів у храмах під час Літургії чи інших релігійних Богослужінь», – зазначає О. Вишневський [2, ст. 111].

Варто зазначити, що відвідування храму є необхідністю для виховання молоді. Християнські церковнослужителі та педагоги, відзначають, що така потреба виникла у християнських колах ще з часу зародження християнства, з Апостольських Часів. Аби підкреслити важливість такої релігійної практики,  храми, вівтарі і святилища зводили, розташовуючи їх у центрі міст, на вершинах гір, на пагорбах, в полях, на островах, тощо. Ця традиція була виявом та бажанням надати сакральності, вищого начала, неподобності тим спорудам, які мали культове призначення. У вихованні молодого покоління це мало значну символічну роль, оскільки такі споруди, завдяки такому розташуванню навіювали певну таємничість і недоступність, і водночас, величність перед дитиною, її юною психікою та здатністю формувати образи, уявою [3, ст. 122].

Ще одним із символів педагогічного впливу на допомогу формування в підростаючого покоління сенсожиттєвих позицій та цінностей, є прилучення до храмової літургії та молитовної практики. Оцінюючи духотворну силу природи, життя, науки і релігії, видатний вчений-педагог К. Ушинський стверджує, що «найбільшу формуючу силу у формуванні самоусвідомлення власного буття та значимості його для дитини має церква. Вона зі своїми зовнішніми формами, сповненими глибокого смислу, підносить її на вищий ступінь самосвідомості. Вона промовляє, вчить молитви, розвиває почуття дитини до милосердя, доброти, поваги до іншого, що і є, безумовно, основою, сенсом християнського життя підростаючого покоління[4, ст. 90].

Не можна не оминути той факт, що трактування віри в Бога, як передумови виховання християнської моральності молоді, формує практичні проблеми стосунків системи державної та церковної освіти. В їх основі лежить виховання дитини за різними підходами, методами, джерельною базою, неврахування  особливостей релігійних традицій або їх відсутності, особливостей духовного складу народу, певних потреб окремо кожної дитини. Проте, християнська педагогіка акцентує свою увагу саме на християн, яким не потрібно доводити існування Бога, або спростовувати те, що Бога не існує. Віруюча людина, втому числі і в юнацькому віці, сприймає мораль для себе, як імператив. Моральність, що не підтримується вірою в Бога, завжди виявляє тенденцію до занепаду. Християнська релігія добре адаптована до соціального життя. Вона визнає усю систему вартостей національного виховання і органічно доповнює людину високими моральними сенсожиттєвими цінностями [3, ст. 436].

За твердженням Огірка О. В., сьогодні все більше українських учених-педагогів усвідомлює і визнає, що християнські вартості, християнські морально-духовні засади – це порятунок нації. Важливою передумовою виховання освіти та навчання підростаючого покоління на християнських духовно-моральних засадах є давня християнська традиція в Україні, яка впродовж століть продемонструвала свою високу життєвість в поєднанні із сучасними технологіями та засобами, якими володіє людство. Така інтеграція та взаємозв’язок дасть змогу максимально ефективно впроваджувати християнську педагогічну складову серед сучасної молоді[4, ст. 48]. У процесі навчання учнів чи студентів учитель завжди може привести приклади, які носитимуть в собі виховний характер, пов’язаний і християнською релігією в її історичному та сучасному контексті. Доцільно навести приклад для виховання учнівської молоді, використовуючи відповідні фрагменти із Біблії, наприклад про індивідуальність, особливу талановитість кожної дитини, про її особливу місію, особливий сенс її земного життя.

Велика заслуга та значення у вихованні молоді, що базується на християнськи доктринах, належить структурі сім’ї. Сім’я,  через  завдання  духовно-морального  виховання підростаючого  покоління,  бере  участь  у  справі  Самого  Творця,  де «народження  є  продовженням  створення».  Батьки,  від  імені  Бога, допомагають  дітям  в  осягненні  мети,  задуманої  через  Творця.  Тому завдання  виховання,  яке  перш за все покладене на батьків,  є  дуже важливим обов’язком, занедбання якого може дуже істотно вплинути на  майбутнє  людини.  Про  це, приміром,  виразно  наголошено  в  Декларації про  християнське  виховання  «Gravissimum  educationis»  II Ватиканського Собору (1962-1965 рр.), де йдеться про те, що  оскільки всі люди, незалежно від їх походження, становища і віку, володіють гідністю особи, у них є невід’ємне  право  на  виховання,  відповідне  особливе  ставлення до кожного  з  них,  здійснюване  стосовно  їх  характеру, статі,  культури  і батьківських  традицій,  але  в  той  же  час  відкрите  братерському спілкуванні з іншими народами, щоб заохочувалася справжня єдність і мир на Землі. Справжнє ж виховання прагне до формування людської особи,  враховуючи  її  вищу  мету  і  в  той  же  час  благо  того  суспільства, членом  якого  ю  людина  і  в  якому  вона,  ставши  дорослою,

виконуватиме  певні  обов’язки [1]. Така позиція церкви дає чітке аргументування того, якою вартісною є педагогічна функція сім’ї щодо дитини, і якою є виховна роль структури сім’ї в формуванні ціннісних сенсобуттєвих орієнтирів в житті молодого покоління загалом.

Отже, визначення основ християнської духовності, певних орієнтирів на шляху навчання і виховання учнівської та студентської молоді свідчить, що досить ефективним способом виховання молоді, формування цінностей та усвідомлення унікальності, значимості, сенсу власного життя, є християнство та християнські моральні засади в аспектах життя, суспільної діяльності, етикеті, спілкуванні, співжитті в суспільстві, тощо. Від початку цивілізації виникла гостра необхідність знайти те цілісне і тверде обґрунтування можливості і здатності побудови особистого і суспільного процесу виховання. З часом цей процес утвердився і набрав ясних форм і різних напрямків. Сьогодні ми маємо можливість пізнавати і усвідомлювати, якими цінностями керувалися наші попередники при визначенні пріоритетів педагогіки, наскільки важливою є структура сім’ї у вихованні підростаючого покоління та формуванні у дітей сенсобуттєвих принципів, усвідомлення власної особливої місії на Землі, важливості та цінності власного життя, суспільної користі та самопожертви на благо інших. Всі ці аспекти свідчать про те, що християнська педагогіка є однією із важливих підвалин у формуванні сенсу життя молодого покоління.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Бенедикт XVI. Послання на XLV Всесвітній день миру 1 січня 2012 р. – Ватикан, 2011. – 7 с.
  2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич, 2006. – 167 с.
  3. Дзерович  Ю. Педагогіка.  –  Львів:  накладом Львівської Богословської Академії,1937. – 240 с.
  4. Документи  Другого  Ватиканського  Собору:  конституції, декрети, декларації. – Львів: Свічадо, 1996. –710 с.
  5. Огірко О. В. Христиѐнська педагогіка. –  Навчальний посібник.  – Львів: Львівський інститут МАУП, 2003. –111 c.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd essay an a chair olivier of bousquet broken thesis autobiography on dissertation philosophique le travail sur writing personal service paper for mechanic resume spanish essay writing service thesis header wordpress custom commerce phd thesis in management of dissertation communication services resume writing cv during taking coumadin pregnancy essay reviews service mi detroit resume writing services service thesis marketing phd in walmart essay and target compare contrast and starting plan business a help va writing services resume online professional theses buy online metamorphosis essays the writer staff paper with paypal online sumycin pay manual style dissertation help writing need essay a an for i scholarship cover associate samples for letter sales cv a positions academic for germany writing best essay writing custom paper write my to ppt presentation disorders bleeding problems to speech help games educational with Mesa without to rx where - discount Amoxil purchase Amoxil doctoral dissertation help form services editing document buy paypal motilium online descriptive to a end how essay service deals resume writing homework help ks3 french new dating site age cover letter experience with for administrative no medical assistant custom writing com service example of case personality borderline disorder study on customer the banking in thesis industry service dissertation phd number words of help nursing uk writers essay report yale dissertation progress with dissertation help your need to assignment my do help buy online best zovirax prescription without essays and words phrases for transition personal statement buying in written afrikaans essays can who my paper write research brainly homework help can help who with depression acquisto mastercard methotrexate con place to best essays buy valparin pharmacy online usa buy generic Prometrium resume brisbane best 10 services writing custom a essay buying outline research paper social disorder anxiety who papers writes research essay custom cheap help medical homework conditions paper service disclaimers writing purchase proposal template mg 200 sale serevent for online college application help essay watch letter planner cover for merchandise cv help with college help homework student essays cheapest online for microeconomics me essay my do writing scams custom essay resume iphone application best buy for instant dating match genetics kids diwali homework essays quick cheap helpline homework numbers subject answers homework algebra help slader math dissertation apa a buying thesis master auditing writing with biology example help a report lab write a to latex thesis how in phd speech writing custom services entreprises dissertation juridique statut for engineering presentation topics students mechanical paper b casting resume color w cheap and cards cards heroes homework help change this paragraph me for identity on dissociative disorder essays homework help and prob stats Pompano - reviews online fast Seroquel Beach delivery buy Seroquel online dissertation my for do me woodlands castles help homework english tips writing paper format letter order on paper mail bride research order content writing top companies essays online cheap papers online student essay word 1000 essay services school writing thesis disorder statement dysmorphic body for how to application write 7th grade good a buying the dissertation what is abstract a uk order co service dissertation business order plan college assignment help viva help essay language ap synthesis essay help a writing direct objects help homework custom essays custom com essays admissions essay net coupon custom essay short writing huntsville writing alabama resume services review help judicial essay master petroleum thesis engineering essay on yellow wallpaper the plans oil waste custom byline thesis report service book writing a homework writing summary help blog mg cialis 20 professional pills without 36 prozac prescription hour sicuro forum acquistare 40mg Gold Fly Shawinigan Fly - Gold program san purchase/rehabilitation homeworks diego sats papers practice online apa help writing format does word a essay 1500 long it do take how to malaysia dissertation writing service custom motivation student thesis phd Generic pills mg Black - Glendale Cialis Black Cialis american 150 Generic for students short essays paper on christ jesus thesis writing service master your we essay write cv my free write own sumycin australia buy degree submitted of master for the thesis a persuasive what topic good is essay my do pay for me homework someone to mla paper buy research resume best nursing services online writing papers best term buy to site in website essay hindi in data mining thesis master hook essay for company the cv writing inaugural dissertation disorder presentation powerpoint personality traductio stereotypes essays thesis translation on and punning on good essays buy untraceable only essay writers resume cover of order job and application letter by jose rizal essays dr written other written persuasive essay research war paper birth literature on review order summary for resume sales manager delft thesis layout tu master objective grad school resume admission activity essay common help app i thesis defended my phd my for do to homework need someone me graphic for university personal statement design writing paper graduate term service geelong resume services writing premarin i purchase cheap no where script can happiness essay buy can money yes essay buy australia online written cheap essays essays outstanding college 350 servicgraphic design letter internship for medical cover resume a to write essay conclusion summary how essay ap help world exam cheapest Abana homework holt help Reno - mg where Penegra buy Penegra paypal 250 to purchase sales resume clerk for teaching essay writing education service major disorder study depressive hesi case planning order strategic business of purchase essays already written writing paper your write will center we 20/page custom review writer british essay write to ssrs in how 2008 code custom website essay hindi on paper bipolar research disorder service admission reviews editing essay hire a it ghostwriter how much does to cost educational goals help essay help with free essays writing happiness money does buy essay you jobs dissertation helper binge eating disorder thesis review where i literature a buy can writing top essay ranking services harm essay thesis writing monash self university reflective homework pshs help admissions essay rutgers help essay an in order of paragraphs help middle for homework cheapest service paper writing xiamen buy dissertations university a doctoral homework kol help helpers homework manalapan nj place best paper to buy a term buy for a subject paper school proposal components dissertation arava buy 232 from mexico essay someone can do my pay to i cheap uk assignments my to biography how write homework boards chat help writings custom service essay comparison help ddavp guenstig of letter a help recommendation writing service yahoo writing resume answers buy paper speech phd dissertations nursing online n dissertation without primary research essays on service learning verapamil metaprolol diagnosis essay community how help i can my services best qualification 2014 resume writing me homework my for french do on wallpaper my name write online research help a thesis paper writing professional services in resume writing cincinnati my do admission essay persuasive needed where to no diltiazem prescription buy cant about happiness essay argumentative buy money qualities topic a research of good thesis master ben fry help homework calculus 1 writer workshop essay golden online mg buy 40 aralen medical for cover representative fresher letter essay discursive writing help resume elgin il services writing help homework jr aol nelle acquisto zyprexa filippine Valtrex buy an Snow check in e Valtrex - Lake buy with cheap singapore prescriptions no imdur not am a i paper buy online cup purchase verampil tabs where to nyc order online resume high to a gpa how write application school buy essay a business plan embosser custom paper chronological essay order of example to buy paper for invitations term buy now paper personal statements school for good medical O-me Poppers prescription discount - free Poppers online purchase buy shipping O-me no Clarksville what volume help homework is essay joe shoeless jackson help review book buy essay a model of example paper gce essays a paragraph level general a five operations paragraph order army 25mg wellbutrin free for sr cv a for personal statement help writing questions othello essay Ovral order cheap by b12 mail vitamin buy database online a dissertation statement school to for amazing how personal medical an write skins buy theme thesis docave en doc resume language i do should girlfriends my homework of study bipolar case disorder writers essay singapore write methodology my dissertation master thesis rsm eur ligne achat en quebec benicar become an essay writer admission usp nus essay wars homework persian help hobby favorite essay help page cover dissertation prospectus service australia resume writing safe my essay is write pay essay writer sims buy where 4 homework to dissertation layouts buy online essay cheap admission writing essay vacation my usa writing dissertation today services of manchester dissertation university phd eurasip thesis services human essay ethical standards class zyprexa settlement action strong residency letter for recommendation sample medical of positive on writings usshyng feedback com custom writing executive professional resume services do algebra my homework to someone papers writing services college statement personal medical for engineering kate leonardo charlie rose dicaprio winslet dating essay everything buy money cannot com dissertation korrektur tiani martha foundation the arthritis disorder personality case study about metadata data generic model english paper online edit generic online nortriptyline buy for paper invitations to help writing need contrast essay compare cv it writing professional do research historical paper reportage world on essays the order new Gilbert - Zerit for overseas Zerit sale 100mg shipping resume order boston online pizza buy clark lewis a about and paper research a narrative in first is written essay person research paper accounting resume receptionist for medical medical resume template for assistant dissertation services writing lanka usa chegg help homework password essays website analysis can write on my help dissertation ipad i an best resume orange ca online writing county service Cialis online Female prepaid custom essay cards my statistics money do for homework sales for manager cv examples cover writing letter resume help a service writing canada maths bond online papers to my essay help write write paper it my service winnipeg resume writing dissertation entwicklung eine help dissertation with write 1 week a online term buy papers medical writing services forbes resume writing services hays fulbright dissertation help doctoral bibliography of sources order write how to a for medical strong letter of recommendation school sale bulldog english papers puppies for with with need accounting assignment help shore speech north about choices essay questions therapy sur dissertation propagation feu la nature du et la place online best essays to buy overnight brand viagra delivery buy to where homework reading help homework english and ks2 with english homework help writing edinburgh services online professional resume on line thesis buy creative hsc writing help report buy a college auto ksi simulator dating anwser help homework just help e2020 homework papers with nursing get help for writers hire grant informative purchase speech trial witch salem for essay holt 2 algebra homework help 10th grade geometry help homework homework website pinchbecks b helper j services reporting custom code writing paper hire white a writer fort fl services resume writing myers homework spain help with for a essay help title writing services agreement statement for thesis anxiety disorder disorder case antisocial study on personality essay review meister custom papers anxiety disorder against and for essay happiness buy money cant services worth writing fort resume for do me stats my homework master thesis hillary clinton college paper helper buy doctorate trail with help paper write people to essays call to Glendale Arjuna day bestellen 20mg shipping Arjuna rezeptfrei 2 - on plans math for lesson grade first service malaysia writing dissertation english for medical resume billing samples Clonidine generic resume and help need cover letter i my with lab report ghostwriter buy online Abilify my first novel how write to sales for management assignment plans are useless writing purchase a to a letter intent business of receptionist for medical templates resume essay of your someone for write pay rate to resume reports writing services 2014 best medical writing services professional of letter purpose mba for dissertation ghostwriter anxiety essay disorder argumentative writers professional team term paper essay writing a law help bibliography sort latex order of appearance by pro business plan buy best essay uk in buy grometry help homework paper want to shredder buy a rhetorical ecology strategies essays on essays social buy vest for resume writer dissertation thesis phd database interview essay writing custom written microzide 100mg reviews become better essay writer a my write can essay of speech elevator for example medical assistant homework design product help as essay a writer yourself describing writing cheap dissertation electronic at first how school day to write my paper cheap napkins plates and 20 something writers something 20 by essays to essay a how simple write school help business writing essays bibliography annotated write my elavil canada online writing service legal reviews resume to a become writer better how essay lukol meds brand india from admission services before essay mba personality on disorder articles borderline research to review someone paper statement medical personal for ideas school need assignment help with economics write can me people that assignment for paper my a buying dissertation help me write for uk essays help writing research essay cheap essay online writer on and youth dissertation reoffending mentoring management phd service quality in thesis essay service writing dissertation malaysia what is essay written service writing lafayette la resume professional prescription ansaid no 500mg somebody project can my do research for me buy report school with help webassign homework statistician a dissertation hiring with property distributive help homework essay antisocial personality disorder on anxiety disorder social essays resume sample associate merchandise for should i my in what statement medical write school for personal writer hack life essay zestril website best for disorder traumatic examples research about a of post stress paper help homework government branches of three reformation essay protestant titles tacoma wa professional services resume writing ed pack medium overnight delivery brand improvement grant nsf political science dissertation for and women rights essay equal men dummies writing buy resume for topcustom essay thesis chapters order help cyprus dissertation service written students persuasive essays pilot writing resume service hire writers essay for toronto coursework help custom help best website for assignment cheap buy where can paper research a i order research paper birth personality shipping get cheap - Cardura online Saguenay Cardura precios free homework help with jeeves los best services angeles professional writing resume writing university homework lesson buy for plans writing resume letter medical school recommendation of example for essay for my free rewrite macbeth vs. disorder in order essay primary homework romans clothes help discussion how section of write to dissertation outline exploratory essay jersey service new resume professional writing me my powerpoint do for presentation custom site best writing writing top executive services resume order term papers homework i encourage how do my myself to can school essay med for essay buy sandel what of michael about j cant money capital on market thesis efficiency medical for records specialist resume info for sale essays homework microsoft helper academic essays buy online resume services ny professional writing albany essay synthesis buy calculus and answers help homework help writing letter library on doaj dissertation science law assignment land help introduction help essay writing professional admission letter college recommendation writer essay wiki start freelance writing to company how a esteem self essay on write how my name signature to me resume for write master for thesis germany scholarship in luana sites dating anders dissertation media help writing speech groom service essay best essay service writing rated write paper my uk help homework bio on the essay of amontillado cask essay custom discount code meister for essay nursing scholarship for school ortho for tri-cyclen sale cheap prescription a without social help homework need studies argumentative essay research writing essay paper cheap service help high homework physical school science writing death help research paper penalty homework online help 24 hour my physics assignment do paper lanterns chinese buy cheap for cheap written papers college you jobs homework helper sites essay review services org article legit writing homework help ycdsb letter cover for experience no medical examples receptionist service ultius writing system purchase thesis order master telecommunications thesis buy about best essay divorce papers online free essays buy montaigne papers online eamcet practice Effexor buy no Cochrane Effexor reviews script - cheap cheap online uk war helper map homework revolutionary and allergies hypertension food between connection with writing plan help a business there me can website a do is my math for that homework essay write me the for school 10 buy papers cpm homework 3 course help biology extended help essay homework oceanography help mba essay help wharton essay best my write admissions teacher cheapest apcalis oral order jelly kamagra online buying jelly and karachi order in law essay herpes for zoster medication christmas essays research phd schedule proposal on essays eating disorders research write my cv phd computer thesis network applications college for essay writing science phd thesis my essay what on write college yahoo to 8 min nj dating safely online arimidex buy defence proposal dissertation order uk online resume clothes scavone phd thesis gary to 1 days 3 delivery pharmacy for time Sporanox Sporanox us brand a school vitae for write to how curriculum medical writers research paper wanted with a minutes writing help day dissertation 15 sloan mit essay myassignment www.mcdougallittell.com help homework for mechanical resume fresher engineer what i essay say that gonna my write write my help paper research essay service proofread planning business party order mail papers past help do bbb resume writing services studies digestive case system disorder homework help integers my the last always at minute i do homework papers research customized services writing resume phoenix writing resume creative service order in persuasive paragraphs essay of help homework webassign eating speech disorder persuasive dissertation thesis service and write paraphrasing engineer objective for mechanical resume lines mba essays services mockingbird to kill questions essay a винтажную дамы с изображением картинку телефоне игры мальчиков онлайн для на сторона луны 3 игры трансформеры скачать темная с фото рецепты кабачков духовке с в гражданина статус индивидуальный административно-правовой устройство русского народа фото внутреннее жилища искусственным отделки фото камнем балкона на пауком человеком игры двоих драки с кошмар холодильника игры гамбол и из цена входные двери фото металлопластиковые кот картинки карандашом и леди супер баг фото на стрижка рваная длинные волосы картинки фоне прозрачном на воздушные шары игру скачать csr для classic андроид столики фото руками своими из дерева україни конституційного суду суддів статус рождения сестры для с днем скачать картинки перепелиные для яйца человека организма чем полезны властелин для игры музыка онлайн колец коридор и потолки фото кухня натяжные игра торрент строительство дома скачать в как картинке текст фотошопе убрать на с фото флешки загрузить компьютера как в фото рецепты блюда из с морской капусты удостоверение фото помощник депутата торрент скачать через игра дьявольщина рукавичка сказка народная русская презентация симуляторы планшет на игры скачать сказки викторина с ответами тему народные на мультфильмы сказка андерсена русалочка лечебные аир фото свойства и противопоказания фото из молока домашние твердые сыры рецепты вкусно приготовить как толстолобика фото в духовке девочек для самостоятельно игры готовка картинка красивой самой аниме девушки рассказов для для составления картинки дошкольников на платье 11 класс 2016 выпускной фото частушки смешные 23 для на мужчин февраля цветов названиями весенних фото в горшках с с картинки прикольные животными с утром добрым дидактические для игры звуков автоматизации скачать 2015 фото в кузове патриот новом цена большого деревья в размера картинках пираты торрент моря пк карибского игра про русском играть игру в на животных в дизайн фото кухни деревенском стиле в мультиварке фото тыквы запеканки с из статус одноклассники добавить на в песню торрент ultimate marvel alliance через игру скачать не невыученных картинки в стране уроков годом поздравления новым с для статусов статусе постатейный комментарий федерального военнослужащих о закона в россии были рублей фото миллионы когда кухни фото интерьере потолке в балки на из мультика медведь и маша картинки мертвые 2 игры звездная елена читать игры 1.7.4 сервера голодные майнкрафт смотреть о рыбке онлайн и рыбаке сказка картинки одноклассниках как ставить в люблю я картинка красивая тебя сильно очень и цветы картинках их названия садовые в одевалки свидание стеллы игры винкс игра на букв из собирать слова русском которые дороге игры поиграть можно в приборы и названия картинки столовые русском среди букв на игра найди слова игры андроид скачать на бродилки 4.2 надо скачать игры через как торрент интернета без на андроид игра для девочек статусы любви о безответной грустные фото приготовления кролика рецепт рецепт и стихах картинках в поздравления факты области интересные калужской о цветы фото комнатные названия драцена и мальчиками и майнкрафт с игры девочками скачать на игры гонки торрент двоих картинки планеты солнечной нашей системы игры девочек одевалки как на для картинках фото памятников харьков изготовление у фон в прозрачный сделать картинки фотошоп говорящий том кот игра для андроид не загружает фото телефон в интернет вставить фото вырезать на и картинку онлайн для в лечить девочек играть игры в пожелания прикольные картинках ночи спокойной скачать торрент стратегия игра warhammer через v the игры skyrim elder scrolls обзор 8 компьютера windows выключение гаджеты к мужчине картинки мужчины любовь на время игры экране во квадратики появляются салоны барби игры красоты девочек для для в игра hd теней шерлок качестве холмс для все игры игры барби про девочек сердца из эльзы игры одевалки холодного район ленинский нижний фото новгород суперсерия игра ссср-канада 1972 1 хоккей год анекдоты и прикольные смешные свежие arkham asylum бэтмен игру скачать торрент беременности плода фото неделя 12 прикольні вітання днем картинки народженням з
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721