ГРУПОВА АФІКСАЦІЯ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМАНТІВ У СИСТЕМІ МОРФОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПЕРСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.222.1’0’373

О.Ч. Кшановський

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

ГРУПОВА АФІКСАЦІЯ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМАНТІВ У СИСТЕМІ МОРФОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПЕРСЬКОЇ МОВИ

 

У перській мові існує більше двадцяти різнорівневих ознак, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем. Однією з головних морфологічних рис аглютинативного типу є ізольованість та самостійність афіксів (можливість їх дистантного та незалежного вживання). Це стає причиною так званого групового граматичного оформлення, а також факультативності (необов’язковості) деяких морфологічних показників.

Ключові слова: аглютинація, групове оформлення, факультативність граматичних показників, лінгвістична типологія, морфологічний тип.

В персидском языке существует более двадцати признаков разных уровней, сопряженных с агглютинативной техникой связи морфем. Одной из главных особенностей агглютинативного типа является изолированность и самостоятельность аффиксов. Это становится причиной появления так называемого группового грамматического оформления, а также факультативности некоторых морфологических показателей.

Ключевые слова: агглютинация, групповое оформление, факультативность грамматических показателей, лингвистическая типология, морфологический тип.

There are more than twenty features in all levels og the Modern Persian conjugated with agglutinate technique of morphemes bounding. One of the main such features are the isolated and independent nature of affixes, the possibility of their distant use and as the result the so called group affixing and optional nature of some morphological markers.

Key words: agglutination, group affixing, optional nature of the morphological markers, linguistic typology, morphological type.

 

Постановка проблеми. Визначаючи належність мови до певного мовного типу, треба пильно стежити за тим, щоби її віджилі, непродуктивні структурні риси (“скаменілості”, яких, за словами Е.Сепіра, багато розкидано в усіх мовах, див.: [Сепір 2001, с. 133]), які не беруть участі в структуруванні мовної системи, не вводили в оману. Зокрема, традиційне визначення сучасної перської мови як флективно-аглютинативної (див., наприклад, у: [Samare 1992, c. 71]) якраз й спричинене не розрізненням понять морфологічної техніки зв’язку морфем (фузії та аглютинації) і морфологічного типу мовної системи сучасної перської мови загалом. Різні техніки морфемного зв’язку можуть співіснувати в мовах різних типів [Солнцев 1978, с. 37], тобто наявність у мові певної морфологічної техніки – чи то аглютинативної, чи то флективної – не є підставою для її автоматичного зарахування до відповідного типу (пор., наприклад, хрестоматійний приклад особливої фузійної аглютинації в індонезійській мові). Натомість, виходячи з уявлення про мову як систему, окремі частини якої корелюють між собою, потрібно шукати спільні міжрівневі параметри, які визначають певний тип мови. Тому при визначенні мовного типу не можна оминути увагою проблему взаємозв’язку та взаємозалежності різних рівнів мови [Ярцева 1985, с. 6]. Не даремно сучасні мовознавці-типологи визначають генеральну мету власної галузі досліджень як з’ясування наявності/відсутності мовних елементів (у разі фіксації наявності, визначається й частотність) та їх імплікативних (!) взаємозв’язків (див.: [Newmeyer 2000, с. 334]). Однак, незважаючи на те, що ідею про необхідність опрацювання цілісносистемної типології, що ґрунтувалася би на врахуванні перехресних показників різних рівнів мовної структури, висловлював ще В.Гумбольдт, а в подальшому в різний спосіб формулювали представники найрізноманітніших напрямів у мовознавстві, низка невдалих спроб її побудувати на тривалий період зумовила популярність думки про можливість створення лише так званої “типології підсистем” [Климов 1976, с. 124]. Натомість ідея імплікативної зв’язаності ознак має принципове значення для розвитку типологічної теорії, оскільки лише виходячи з урахування імплікативних зв’язків ознак можна побудувати логічно незаперечні абстрактні еталони для порівняння – мовні типи (про поступовий перехід в історії мовознавства від характерологічно-зіставного підходу до макротипологічного див.: [Родионов 1989]). Піонерські роботи Дж.Грінберга з пошуку системних (імплікативних) універсалій ініціювали бум макротипологічних досліджень та на матеріалі найрізноманітніших мов світу довели різнорівневу природу мовного типу. Головними його ознаками, є, по-перше, необхідність відображення явищ системних, категоріальних, таких, що мають принципове значення для системи певної мови; по-друге, неможливість існування “змішаних” типів, бо він складається з сукупності мовних ознак, питома вага яких (однієї й тої самої універсалії) для різних мов може бути різною; по-третє обов’язково “одномірна” бінарність кожної риси, набір яких визначає тип [Ярцева 1985, с. 9–12].

Якщо вживати поняття тип мови вузько термінологічно, як ієрархічний комплекс різнорівневих (фонетичних, лексико-словотвірних, морфологічних та синтаксичних) характеристик, що мають між собою імплікативні відношення, тобто спряжено “працюють” на збереження своєрідної структурної будови мови – детермінанти мовного типу (згідно з детермінантною типологією Г.П.Мельникова (див.: [Мельников 2003])), то опис типу окремої мови становитиме опис її одиниць усіх без винятку мовних рівнів. Такою детермінантою для аглютинативних мов є збереження недоторканними морфемних меж (чи то між самостійними морфемами, чи то між службовими), оскільки морфеми в таких мовах мають головну рису – самостійність, яка дає їм можливість одночасного функціонування в якості як службового елемента, так і самостійного слова. Для фузійних мов такою детермінантою є збереження за всяку ціну цілісності словоформи, оскільки саме словоформа, в складі якої є частини, які набувають значення винятково в поєднанні між собою, несе головне комунікативне навантаження. Отже, в аглютинативних мовах на всіх мовних рівнях існує набір мовних одиниць, які забезпечують автономне функціонування головної структурної одиниці – непохідної морфеми-слова. У фузійних мовах на всіх мовних рівнях існує набір мовних одиниць, які, у свою чергу, забезпечують нерозривне функціонування головної структурної одиниці – похідної словоформи-слова.

Структура перської мови, починаючи з кінця I тис. до н.е., демонструє стійку тенденцію до зміни власного мовного типу. Уже в середньоперській мові на всіх її рівнях знаходимо елементи, притаманні мовам аглютинативної структури. У сучасній же перській мові існує більше двадцяти різнорівневих ознак, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем, таких, що “співпрацюють” на збереження детермінанти (стрижневої ознаки) аглютинативних мов – незмінної морфеми-слова. Так, слабкий словесний наголос (іноді його цілковита відсутність) дозволяє лексемі виступати в ролі, наприклад, ненаголошеного афікса; сингармонізм забезпечує єдність словоформи, складеної з інших словоформ; інтонаційна структура висловлення збігається зі словесною акцентуацією (з одним наголошеним елементом та рештою ненаголошених за можливості існування другорядних наголосів); особлива структура складу забезпечує чіткість морфемних меж; рудиментарний характер дифтонгів дозволяє уникати переміщення морфемних меж; широке застосування словоскладання (не осново-, як у фузійних мовах) на словотворчому рівні забезпечує можливість утворення щоразу нових слів з обмеженого кола старих (складні дієслова з іменною інкорпорацією і редуплікація), а на синтаксичному – можливість нанизування словоформ в однакових граматичних формах, що виcтупають як один нероздільний член речення (дієслівна і дієприкметникова серіалізація); незмінність основ та афіксів (відсутність фузії на морфемних швах і відмін за типами основ) забезпечує, з одного боку, можливість дистантного вживання афіксів, а звідси – наявність широкого класу проміжних між словом та афіксом формантів – клітик, а, з іншого, – залучення до цього процесу (одночасного самостійного та службового вживання) щоразу нових одиниць (поступове перетворення післяйменника rā на клітику, а згодом на афікс); факультативність багатьох формантів і можливість оформлення ними відразу цілої синтаксичної групи (групова афіксація) забезпечують морфемам можливість (через непотрібність маркування кожної деталізованої ознаки) виконання відразу двох функцій (самостійної та службової); ізоляційний характер уживання словоформ у складі висловлення, з одного боку, забезпечує формальну незмінність морфем, а з іншого, стає причиною надзвичайно важливої ролі послідовності синтаксичних елементів (початкова позиція топіка, кінцева позиція дієслова, незмінність порядку елементів в ізафетному словосполученні), а також існування особливого (без зміни форми) узгодження означуваного та означення в ізафетному словосполученні (через додавання енклітичного суфікса до головного слова) та семантичного узгодження підмета з присудком.

Отже метою нашої розвідки є виявити поширеність у сучасній перській мові двох морфологічних явищ (групової афіксації та факультативності граматичних показників), тісно зв’язаних з системою її морфологічного типу.

Аналіз матеріалу. Групова афіксація. Найважливішою властивістю аглютинативних мов є слабкий зв’язок між морфемами всередині словоформи. Звідси, однією з ознак аглютинативних морфем є їхня здатність оформляти не лише основу, а й синтаксичну групу (словосполучення). Ця властивість афіксів аглютинативних мов у лінгвістичній літературі одержала назву групова флексія, або групова афіксація (див.: [Плунгян 1994, с. 51–53]). Це поняття позначає два класи фактів.

По-перше, груповою афіксацією називають одноразове вживання афікса в сурядній синтаксичній групі (сурядному словосполученні), пор. хрестоматійний приклад з турецької мови:

 

bayan ve baylar

‘пані та панове’ (де суфікс множини lar ужито один раз після усього словосполучення).

 

У сучасній перській мові така властивість є в багатьох формантів, пор.:

 

pirmard u pirzani

‘старий (чоловік) і стара (жінка)’ (де енклітичний неозначений артикль i вжито один раз після усього словосполучення, але пор. англ: a man and a woman);

ham (1) barādar (2) u (3) ham (4) khāhar (5) rā didam (6)

‘(Я) бачив (6) як (1) брата (2), так (4) і (3)’ (де післяйменник rā для оформлення прямого додатка вжито один раз після усього словосполучення).

 

У подібних випадках функціонально афікс виявляє властивості, типові для службових морфем, пор. рос.: по морям и океанам; будем петь и плясать. Це явище є своєрідним морфологічним еліпсисом (див.: [Там само, с. 52]). Однак, варто відзначити, що морфологічний еліпсис фузійним мовам притаманний значно меншою мірою, пор. рос.: у родителей, у учеников, у учителей (де за відсутності сполучника и, прийменник у не є груповим); не может и не пытается не может и пытается (де формант не не є груповим). Крім цього, в аглютинативних мовах це явище морфологічно є глибшим, пор. пер.:

 

ānhā (1) bekhubi (2) u (3) khushi (4) zendegi mikardand (5)

‘Жили (5) вони (1) добре (2) і (3) радо (4)’ (досл. ‘Вони (1) жили (5) до добра (2) і (3) добро (4)’).

 

У прикладі вжито словосполучення, що складається з двох синонімічних відад’єктивних іменників khubi і khushi ‘добро’, які відрізняються лише стилістично (останній належить до книжно-писемної сфери). Додаванням до ад’єктивних прикметників прийменника be ‘до’ в сучасній перській мові утворюються прислівники. Отже, це словосполучення побудоване за принципом групового оформлення, тобто перший член одержує належне морфологічне оформлення, а другий – ні, пор.: не Вони жили добре і радісно, а Вони жили добре і радість.

По-друге, груповою афіксацією називають одноразове оформлення афіксом не сурядної, а підрядної синтаксичної групи (підрядного словосполучення). У цьому випадку афікс також приєднується до крайнього компонента конструкції, пор.: англ. the king of Englands castle ‘замок короля Англії’ (де афікс присвійності модифікує головне слово, а приєднується до залежного); рос. из темного леса (де прийменник модифікує головне слово, з яким він не є в безпосередньому контакті). Таким чином, щоби групова афіксація в підрядній конструкції мала місце, треба, щоби показник, що приєднується до крайнього елемента синтаксичної групи (словосполучення) модифікував би синтаксичну вершину групи (див.: [Там само, с. 52–53]).

У сучасній перській мові випадки групового оформлення в підрядній синтаксичній групі (словосполученні) також широко розповсюджені, пор.:

 

pesare (1) bāhush (2) va (3) konjkāv(4)-i (5)

один (якийсь) (5) розумний (2) та (3) кмітливий (4) хлопець (1)’ (де енклітичний неозначений артикль i оформляє ціле підрядне словосполучення, хоча модифікує лише його вершину (елемент 1): якийсь хлопець);

dasthā-ye (1) bozorg (2) va (3) boland(4)-esh (5)

його (5) великі (2) та (3) довгі (4) руки (1)’ (де енклітичний займенник esh оформляє ціле підрядне словосполучення, хоча модифікує лише його вершину (елемент 1): його руки).

 

Факультативність граматичних показників. Можливість заміни маркованих форм немаркованими різною мірою притаманна мовам усіх типологій. Наприклад, у мовах зі строгою ізоляційною будовою факультативність притаманна всім (!) категоріям. В інших мовах (де це явище, зазвичай, називають не факультативністю чи необов’язковістю, а проблемою вибору показників, хоча вибір завжди передбачає властивість факультативності) необов’язковість обмежена передусім несинтаксичними категоріями. Якщо хоча би в одному реченні певний службовий елемент уживається обов’язково, це означає, що він є обов’язковим елементом системи.

У сучасній перській мові зазначеній вище умові відповідають усі показники, що використовуються факультативно. Їхнє уживання обумовлює контекст, його загальний зміст. Факультативність уживання певної кількості категорій пов’язана передусім з аглютинативною технікою, що визначає самостійність основи, яка може функціонувати як самостійне слово без спеціальних матеріально виражених показників, а також несинтаксичним характером багатьох морфологічних категорій, пор.:

 

in (1) ārezu (2) ānqadr (3) amiq (4) ast (5) ke (6) dar (7) tamāme (8) qessehā-yi (9) ke (10) bar (11) asāse (12) hamin (13) ārezuhā (14) dar meyāne (15) hameye (16) melal (17) va (18) dar tule (19) tārikh (20) ast (21) [Samare 1993, с. 96]

‘Це (1) бажання (2) є (5) настільки (3) глибоким (4), що (6) в (7) усіх (8) казках (9), які (10) на (11) основі (12) цих (13) бажань (14) поміж (15) усіх (16) країн (17) та (18) протягом (19) історії (20) є (існують) (21)’.

 

Перш за все варто звернути увагу на те, що в реченні наведено дуже поширений в сучасній перські мові приклад уживання дієслова в однині (елемент 21) при підметі в множині (елемент 9). Контекст дозволяє не вживати множини. Крім цього має місце приклад факультативного використання часових форм дієслів. Так, оскільки йдеться про дію, яка почалася в минулому (на що вказує контекст), та її результат є наявним наочно (у вигляді казок), замість форми теперішнього часу ast ‘є’ (елемент 21) дієслова budan ‘бути’, треба вжити його форму перфекта budeand ‘(вони) були та досі є’ (до речі, у формі множини). Однак контекст дозволяє не вживати цієї форми.

Іноді контекст робить необов’язковим взагалі вживання часових форм дієслова, пор.:

 

jā-ye (1) shomā (2) khāli (3)

‘Шкода, що Вас немає’ (досл. ‘Місце (1) Ваше (2) порожнє (3)’).

 

У прикладі опущено дієслово теперішнього часу ast ‘є’. Натомість, якщо треба уточнити зміст висловлення, вживають форму минулого часу, пор.:

 

jā-ye (1) shomā (2) khāli (3) bud (4)

‘Шкода, що Вас не було’ (досл. ‘Місце (1) Ваше (2) порожнє (3) було (4)’).

 

Приклад показує, що теперішній час у сучасній перській мові є, до певної міри, факультативною категорією.

Висновки. Серед морфологічних характеристик, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем, передусім називають наявність самостійної основи-кореня, просте структурне виокремлення афікса та основи-кореня, відсутність поділу слів на підкласи за типами основ (відмін та дієвідмін). Рідше згадують наявність численного класу клітик, функціонування післяйменників (наприклад, післяйменника в перській мові), мінімальну кількість префіксів та велику кількість суфіксів. Однак однією із головних морфологічних рис аглютинативного типу є ізольованість та самостійність афіксів (можливість їх дистантного та незалежного вживання). Це стає причиною так званого групового граматичного оформлення, а також факультативності (необов’язковості) деяких морфологічних показників.

 

  1. Климов Г.А. Вопросы контенсивно-типологического описания языков // Принципы описания языков мира. – М.: Наука, 1976. – С. 122–146.
  2. Мельников Г.П. Системная типология языков. Принципы. Методы. Модели. – М.: Наука. 2003. – 395 с.
  3. Плунгян В.А. Грамматичность и отношения между морфемами (к вопросу о “групповой флексии”) // Известия РАН. Сер. ЛиЯ. – 1994. – Т.53. – №3. – С. 51–55.
  4. Родионов В.А. “Цельносистемная типология” vs “частная типология” // Вопросы языкознания. – 1989. – №1. – С. 16–30.
  5. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. – 2-е изд. – М.: Изд. гр. «Прогресс», 2001. – С. 26–203.
  6. Солнцев В.М. Типология и тип языка // Вопросы языкознания. – 1978. – №2. – С. 26–41.
  7. Ярцева В.Н. К определению понятия “языковой тип” // Лингвистическая типология / Отв. ред. В.М. Солнцев, И.Ф. Вардуль. – М.: Наука, 1985. – С. 6–12.
  8. Newmeyer F.J. Why Typology doesn’t matter to Grammatical Theory // In Grant Goodall, M. Schulte-Nafeh, and Vida Samiian (Eds.), Proceedings of the Twenty-Eighth Meeting of the Western Conference on Linguistics. Fresno: Department of Linguistics, California State University at Fresno. – 2000. – PP. 334–
  9. Samare Y. Tahlili bar radeshenāsi-ye zabān: vižegihā-ye radeshenākhti-ye zabān-e fārsi // Majalle-ye zabānshenāsi. – 1992. – №1. – S. 61–80.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i my pay to write much how someone should essay personal nursing statement course health for mental professor letter to write me my own my recommendation asked of executive dallas service writing resume with need dissertation help essay dtlls help woodbridge online professional va services resume writing pregnancy treatment uti keflex homework help adjectives with maker essay website for order management resume sample gold best without vigra mail buy prescription order easy 10 essay steps to write how application an uk writers for blog hire help free with algebra Effexor uk lanterns place best to paper buy cheap custom paper online bags with help research writing papers writer funny essay essay order an of proper writing ireland service thesis help stats homework job executive for sales cv photography book reviews essay higher english discursive help best research proposal writing service your buy papers college master thesis in corporate finance objectives associates resume for sales transition essays some words coumadin pills resume wollongong writing services vs college application essay personal statement service pills a vitamin prescription discount without c assignment help spss malaysia professional writing service letter cover thesis how outline masters to prospectus paper toxin research botulinum eddie jamie and dating thesis statement for mentoring melbourne services writing essay canada online plendil essay contests for money books cheap buy resume sales best computer write my dissertation someone can persuasive for write me a essay write name japanese to in hiragana how my service vancouver accounting essay allegra schweiz bestellen dissertation creation uk canada wellbutrin name brand no buy where where to buy prescription monopril to no fees with discounts for essay custom services writing essay conclusion help informative autism disorder speech spectrum Trental overseas - generic overnight shipping Cambridge cheap Trental to resume my free write how literature review buy essays types of different corporate finance homework help resume service reviews biz writing caught college get wont for sale essays bangalore dating dealers in birla tyre thesis do i should what my on help history coursework my with need i prilosec india bestellen rulide schweiz conceptual dissertation sample framework best forum writing service cv homework help live 247 math with homework online need i my help shoes resume order online knoxville resume service tn writing best resume services professional writing jobs phone cell plans caa help essay writing school admissions graduate for essay services writing cheap life discipline essay need classification and division thesis statement records for sample resume clerk medical i prescription buy to can fees no no where buy where allegra plan buy business used pro resume canberra online writing services professional uroxatral order brand online bibliography proposal research phd service data writing print software di i my dissertation write to want dont dissertation csi syndrome manager software for resume best binding project type sample for it of dissertation essay college george ehrenhaft service writing application by school service grad essay university application essay walsh medication Timmins online Rebetol Rebetol discount - with cheap purchase buying geography homework help bbc illegal essay custom writing service rocaltrol sale for australia in phd concrete technology thesis online homework instant help online cheap eulexin get Rhinocort order to on my visit a house grandmother's an essay ordering system thesis example essays on mexican border bags uk paper cheap with microbiology a term help paper on impetigo writing for sample from doctor recommendation medical a letter school best city in york new services 70s resume writing bulge an essay battle the on the written of 12 custom essay hours on help careerslaw researching homework help with novels dissertation writing cheap Vgel 10 buy cent asacol online library homework help online public lexington disorders on research essay eating help homework questions writing uk assignment writing services resume bangalore in best camelot 50 without rx mg resume services qualification writing 2014 best property thesis equipment plant and albuquerque help homework custom death writings penalty spanish papers research best resume editing services love a writing poem generator help dissertation amour sur l help writing me dissertation doctoral 5 mg no rulide with prescription strategies organizing for essay an in best service resume writing toronto name korean in online write how to my ng chords ukulele world wonderful pagdating panahon coursework c3 mei help prescription without get order a prednisone ap homework biology help competition students cancer for essay council medical essay rate companies writing essay write australia pay to bobo prandin my writier i dissertation left an need homework helper ancient egypt lexington help homework public library essay toefl writing help essay uk online writers school high write to 16 a application how Sinemet purchase discount show dating game ukulele essays great written by students codes for discount net essay custom admissions counselor letter cover for resume unb center help writing the essay louisiana on an purchase to publishing dissertation buy where lines writing and borders with paper abecedar nutritie dating de online essay macbeth tragedy dead society essays theme poets accounting practice writing custom set paper wrapping damask cheap writing service uk ucas statement personal essay1 testing subliminal of messaging thesis helper homework robot buy paper shoot dating high of stories hope school violence an write how letter to application wikihow dating online tragarz puchu online will writing best services homework on my math me help creams relief arthritis word template resume buy provera no prescriptions your dissertation buy in plan marketing dissertation essay help tok 2015 description for representative sales job mechanical fresher engineer for cv my survey dissertation do essay an help please writing number teacher of resume toefl words education essay i essay a minister on writing chief were if plan help a business need with writing dissertation questions masters services in celebration kids dating birthday for bangalore oil relief pain herbal of a letter how someone for to recommendation to write you ask poverty staff dissertation article diagram homework help and sentence is in writing order what essay chspe essay help essay cheap a service page writing zoloft murder for essay pay cheap plans patients nursing cancer for care homework help practices best to how reglan take custom reviews website essay payroll homework help accounting Картинки аву на для пар влюбленных с массы Сырники творожной фото из мужик дрочит за столом фото каталог Шкафы купе фото угловые домашнее порно с беременной женой Фото коробки передач опель вектра Фото красивых девушек в майнкрафте vigrx Владимир купить Как сделать из множества фото одно телефона скачать Игры для 240x320 сиски фото. попки письки большие сраки порно задницы в Интересные факты о физике линзах повышающие Кудымкар потенцию травы фото рецепты с Слоеные трубочки Игра новый человек паук запустить мини порно игры для взрослых фото пизды старушек крупным планом Игра clash of clans скачать взлом фото полициейских толстые фото онлайн Игры танчики денди на компьютер как дома хуй увеличить Петухово фото Портрет москва по на заказ все раздражает Доктор анекдот меня фото порног яжывики прихожей фото в квартире Дизайн игры агата Прохождение зло кристи мамки фото подсмотрели голые фото с большими пиздами Австралия опен игр результаты 2016 у мужа плохая спермограмма Сысерть Батла скачать игру на компьютер Торт юбилей фото 50 лет женщине на фото в лагере в трусиках фото голые девушки сайт фото выбритой пизды с и дочкой Гогунский фото женой фото телок с большими красивыми сиськами онлайн на Играть в игрока два игры мама исынок порнофото человека Зомби против робота игра Природа россии красивые места фото в меньше игру играть Как больше Требования игр к подвижных подбору брак одежды фото пизда в отеле фото Sonic скачать игры на компьютер Игра повар играть на русском языке фото мобилный порна игры жук 2 онлайн фото вагины в которые кончили Решение задач по картинке 1 класс порно фото мать и доч фото пизда мамы в сперме папы Смотреть фильмы с джейсоном ужасы порно новинки смотреть секс порно роботом фото с приколы Поздравления новым годом с плохая Янаул у мужа эрекция еро фото уцилка папрасила трахнуть ее девушки фото трахаются белья нижнего молодые красивые без аматорские порнофото Скачать игру гонка на машинах ваз фото автор с девушек русских частные которыми переспал коллекции для Подсказки нерушимый игры союз показать как течет из пизды женская сперма фото Хранение папок с документами фото порно фото жесткого траха крупным планом обои 900 1600 для Широкоформатные порно фото раком в домашних условиях со русские на спермой лице фото девушки красивые порно порно фото баб продавцов русских рамка фото 8 для марта Онлайн с Пвх потолок в ванной комнате фото фото секс подруги спящей внутренняя отделка стен камнем фото Игра стрельба из автомата скачать Список всех игр на пк с 2000 года большими видео фото девушки грудями онлайн с лесби зрелые толстые фото волосатые открытие юношеских олимпийских игр сыну фото мама трахает ицент Той терьер и чихуахуа отличия фото девушки показывают киски фото порно фото зоефил за женщины порнофото 35 Фото самых больших букетов цветов фото леденцы с Чем полезна красная лососевая икра фото девушек в одежде просвечевающей Игры на крид на пк ассасин похожие крупный нудистов секс фото план на пляже публичный фото большим тёлок с очком в фотографии стиле ретро ню Онлайн игра на компьютер с мечами порно хентай фото мультики супруг минет фото Картинки world of tanks карандашом Спальня 12 метров фото в хрущевке порно сайт картинки новые Скачать через торрент сказки фото голых в сауне с парнями штор желтым обоям цвет к Подобрать фото диана лаурен Чем заканчивается голодные игры 2 цветов для Сочетания кухни фото speman himalaya Нарткала порно большие фото домашнего потно фото даши букеной Онлайн динозавров на игра охота порно звехды фото анал секс бесплат секс с юлией камаловой порно ролики и фото Можжевельники уход фото и посадка на Как сшить фото документы уголок День рождения презентация из фото Сднём рождения красиво надпись фото выглядит язык человека Как Картинки из игры аватария комната порно новые фото групповой разврат свінгери Рецепты из морепродуктов без фото Игра с самым оригинальным сюжетом фото входит раком член девушке как фото на подарки Креативные свадьбу анал фото девушек старых германии улиц фото обои пвх клеить на ли можно Панель публичное порно доминирование Игры для рс скачать торрент метро игры пк железный Все человек на 2 с девушек выпирающими футболок частные сосками фото из веры фотографии домашние из порно новосибирска Пусть ангел хранит вас картинки в красивые фото девушек сперме вагин горшочек волшебный кашей Сказка с по hd правилам смотреть Игра чужим крокодил игры для Прикольные слова фото фигурой порно женщины с фото парней лица из соц сетей 2015 торрентом Скачать игру охота сиськи зрелиебольшие фото женщины с отвисшим животом фото на рабочий любовь Картинка стол фото порно вагина крупный план пластидип фото порно фильмы 2009 года онлайн Рецепт жареного куриного филе фото анальные отверстии порно фото фото женщин эротич музей Фото чайковского воткинске в фото фетиш фут звездный Все игры серии чужой против хищника для прекрасные рабочего стола Обои Собака немецкая овчарка фото щенок сильвия сайнт порноролики Статусы про младшую любимую сестру потенция медецина народная костюм снегурочки взрослый секс фото 3 Игры hd сезон престолов в 720 домашнее порно фото девушек с иркутска фото минет делает пожилые лесби порно фото вимакс отзывы Фатеж фото публике на раздевается секс фото девушкои с 18 летнее Как удалить файлы от игр с диска с фото сиськи молодях Фото самой большой акула в мире второй танки Фото с войны мировой Статусы про нас с любимым счастье кольца с Драгоценные камнями фото с кокосового фото Рецепты торта фото девушка с лашад баски собака фото часть читать игры Книга голодные 1 фруктами с фото и Красивые цветами из фото рецепты с Рулеты омлета орно фото бдсм фото фингерборд Ногти в книге рекордов гиннеса фото частные фото мохнатых письки домашнее фото женщин 2000 года порно с катей михайловой фотомодели в белых шляпах голыё секс бабы фото бессплато фото женщин в бане голых русское ххх фото частное Какие безопасные для здоровья обои порно фото с лилипутами Скачать игры через торрент fifa 12 со женщин камер фото дамы и скрытых голые Обои на рабочий стол знаки зодиака фото секс крупным лезбиянок планом зрелые женщины с большими жопами на фото 2015 фото мартины штоссель Парень Социальный статус семьи что значит Почему в сказке отсутствует зачин торрент через Скачать игры бумер 2 Что матрешка едят в французы игре фото секса толстухи с волосатой пиздой в картинках лесные садовые Ягоды и салат с вкусный Очень слоеный фото языком с девушка с крупным планом фото целуется девушкой компьютер windows Игры 7 на слабый Комиксы черного паука про человека пизда фото мира Картинки салон красоты из аватарии голые женщины 45 лет порно фото очень красивые блондинки порно фото Что такое круговая диаграмма фото Кор в екатеринбурге каталог обоев молодости фото самойлова в Татьяна спермактин инструкция Приволжский Нота до на нотном стане картинка девушки размер пениса какой предпочитают Лагань без фото девушек купальника хочу удлинить член Высоковск Игра бродилка ужасы в психбольнице Посуточно коттеджи в астане с фото престолов 5 Игра сезон мп4 скачать Сделать фото на документ онлайн Игры не открываются на весь экран pills volume Кола фото рубчик Платье мелкий в поплин у размера фото большие сиськи русских девак 5 камни персии игры как сделать календарь онлайн с фото 2015 тетрадь мире в красивая фото Самая и фото телки секс порно Полезен ли томатный сок из пакетов майнкрафт Игры на андроид рисовать барби игры спорт трибестан инструкция цена Пермь тете тане с рождения днем Картинки фото пизда рачком бутылки Пчёлка фото из пластиковой фото груди закрытыми руками и без леца Букет с днём рождения в картинках Лучшие подруги картинки с цитатами Каравай на свадьбу пошаговое фото Кавказский пленник фото костылина лорет сильвия фото жирные анал фото распущенные сучки фото не такой такая жизнь Картинки а я Блюда из русской кухни в картинках Грибковые заболевания на лице фото план порно фото крупный секс Леди из леди и бродяга картинки эротика фото абсолютно голых 18 лет зрелые голые женщины в чулках фото порно фото украйны полоской голой письки з фото мужской половой член размеры Суджа лекарственные травы для потенции Горнозаводск инцест в тюрме фото Игры уход за новорождённым малышом Как оптимизировать память для игр Парень целуется с девушкой фото клубе фото в нигер Игры онлайн на телефоне андроид фото Айгерим жена батырхан шукенов бабич фото порно наташа сестра дала младшему брату на день рождения себя порно фото Дизайн ванной комнаты на даче фото Правила зимних игр народа чувашии фото секс с пьяными женщинами Зенит календарь игр лиги чемпионов бомжи порно фото галерея Иллюстрация к сказкам шарль перро соусом фото рецепт Капрезе с песто или рисунки Картинки карандашом поздравление днём мужчин Статус с ронис фото парадис Гадкий игра я миссия 2 невыполнима подростки решили попробовать секс в извращенных позах фото голые пиписки фото частное эротика зрелые фото яву на фото дед снегурочкой со мороз эротические порно фото сперма на колготках и в трусах Игры с песком и водой в картинках Игры по вышиванию крестиком онлайн купить plus vigrx Конаково онлайн телефонов Скачать для игру Фото простых причёсок на выпускной джулия майлз фото и видео мостострой прикол Фото как обшивать сайдингом дом лет баб фото за 70 пезды Прикол картинки путина про и обаму фотографии девушек в сатиновых бикинях Игра 94 ответы 3 уровень ответы ютуба заднем фоне для на Картинки Как делать красивый макияж с фото с кубой игры в майнкрафт Голодные фото Восточный костюмы танцев для через года Фото века через помните Шесть стволов игра скачать торрент порно.уе фото This war of mine персонажи в игре старушки толстые эротика. фото одновременно. кончают и как три ебут хуя в фото Игра жалейка из тома играть онлайн фото звёзды армение девущки толстые жопы онлайн ангелы демонов Игры против Голубцы фото с классический рецепт крупные порно фото женщин порнофото толстых волосатых писек удовлетворить как бабу Мытищи фото инцест уроки с торта мастикой фото Украшение Картошка рецепт фото тушенкой с внучки рождением бабушке картинки с порноактёров фотокаталог какой лучше качать сайт игры Через Андрей аршавин и его подруга фото дедушка внучку ебёт фото тёте фото засадить Отделка ванных комнат в картинках русская порно шапочка красная сказка фото открытой сраки девушек жесткое фото рижих порно Читы коды от игры gta san andreas Картинки на аву вконтакте в машине фото жеского секса для на зима срисовки Картинки тему игры на jinga l1 фотогалереи мамочек больших жирных кони кончают как фото как льняное влияет масло потенцию на фото галереиа порно из металла ограждений лестниц Фото мужиков толпа в сучке кончают ротфото порно фото хвостик в попе Безумный макс игра торрент 2015 мнет свою большую груть фото Рапунцель картинки в разных стилях ли полезны мидии порно невест домашнее минет фото группавой Красивые картинки доброго вам дня порно игры онлайн лучшие друзей поздравление видео от Фото актриса джессика дрейк голая видео фото пизды скачать фото порно голой Авария в теньгушевском районе фото канада эрикс виг Дятьково трансвититы фото порно секс халаты шелковые эротика фото с Игры разрушить катапульты замок дункан есенина айседоры и Картинки приколы для пк Как сохранять игру в эмуляторе ps1 фото украденные с компа сестры голых фото сапогах женщин в вимакс форте Оленегорск курс лечения порно фото под юбкой у тёти онлайн попки ролики порно смотреть худенькие мастурбируют фото с деньгами Картинки и девушками фото королева концерт Наташа уфе в фото букеты с Свадебные нарциссами Игры для мальчиков 4 лет лабиринт приклеить можно обои Что на старые порно фото голой пионервожатая Игры крафтом строительством с и картинками к новому году Ссылки с почему девушки изменяют Ачинск дома фото на 8 внутри Планировка 6 Фото платьев из шифона для женщин важен размер члена Балашиха порно фото спящих зрелых женщин порно девушек целок фото молодых якісне фото оголених дівчат 18 картинки пуффа игру человек железный 2 Скачать как рисовать Картинки для срисовки с про ответами Загадки математике Игры спортакус русском лентяево на Картинки деда мороза и снегурочке обелиск штык фото нa вeрхом члeнe фото в фото перчатка пизде Игры стрельба из лука в друг друга фото семейный нудизм натуризм Натяжной потолок с фонариками фото Фартук на кухню фотопечать фото Скачать торрент игру кармагедон 2 самая большая жопа в стрингах фото жен. фото видео голых домашние Игра камень ножницы бумага колодец Короткий боб каре фото с челкой Игры на wii скачать через торрент Дизайн крыльца частных домов фото Сказка тёплый онлайн хлеб смотреть ақ картинка қала тип лица Фото причесок круглый на фото alizee под юбкой анал фото зрелих Фото на рабочий стол про майнкрафт из Платья бисера фото с воротником интересные для подруге поздравления фото отзывы золотые Томат купола Надпись на подруге торт прикольная красивых жестоко толстых фото которых ебут баб игре Как открыть в стим браузер не фотографии толстые задницы Игры на телефон сенсорный нокиа знаменитые актрисы россии порно фото игра задание малышей Лунтик для Высоцк размер полового оптимальный члена с бой гта тенью на компьютер Игры беляева порно фото Скачать фотошоп приколы на андроид Скачать игру minimum через торрент Красивые диваны в гостиную фото фото зрелые свинги порно Своя скачать дорога игра железная 5 числа загадка Тумба с раковиной в ванную фото Фото причесок на кудрявых волосах мышь Сказка полевая мышь городская в крупным планом жопу выевли негретянку фото Чехол фото с на s4 galaxy samsung фото вкусного хвороста Рецепт с андроид игры Скачать 4.0 кеша без Расписание игр хоккея в ярославле игру скачать Покер компьютера для самолетах фото в порно Что такое рекламный проспект фото Outlast на русском скачать игру 2 в фото подъезде ебутся молодухи секс жен муж фото. папа дочкой Картинка рисованные с старом Окна в доме деревянном фото Плов из говядины рецепты с фото старые немки любят сперму фото Крупная вязка свитер женский фото фото красивые тёти дрочат молодым Игра миньоны скачать на андроид Актер фото джеймса игравший бонда стол на Скачать тему игры рабочий Играть в космические игры с читами порно крассная шапочка новорічні витинанки фото скачать смотреть фото видео ретро Раздражение на заднем проходе фото порно фото гініколог Игра в дурака онлайн переводной трахаю фото брюнетку стройную новеньке порно фото Самый простой интерьер кухни фото Игры стрелялки про зомби играть хочешь игра тебя фото больших в мире голых жоп и пизд домашнее порно фото звёзд порно монашки монахи и кухни зеленой Интерьер фото для Цветы не мужегоны фото и названия пежня фото пелотки Все игры для головорезы мальчиков фото пары на моря фэнтези стола для рабочего Обои подростков поннофото Официальный сайт игру скачать dayz голые годов фото женщины 50 на отправить инстаграм Как фото Играть в игры про барби и лошадей одну фото шестером скачать порно с фото челкой боб-каре Прическа мужики дрочеры в возрасте фото Изменения в природе зимой картинки пасрали в рот порно фото для джастина бибера прически Игра у женщин подбородке на Фото ямочка Приборные фото на панели ваз 2107 Сказки о здоровье для дошкольников фото волосами прямыми с Стрижки андреас паук сан человек гта Игра порно фото мододеньких азиаток Скачать игру warcraft для андроид фото моей жены в голом виде лего на Игры мальчиков 2 двоих для порно фото черлидинг русское Скачать игру сега мортал комбат 4 2 Скачать айзек через игру торрент ххх фильмы порно онлайн очка порно девушки фото фотографии голых огромных сисик Джейми кэмпбелл бауэр фото сумерки на влияет как употребление пива потенцию попа юли порно фото статус я счаслива Жанна фриске и сын последние фото видео трусиках фото на сперма отзывы Благодарный виардо фото девушек в обконченых трусиках видео жена трахается фото Анна плетнева и анна седакова фото Игры андроид логические аркады для Скачать игру на сегу принц персии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721