ГРУПОВА АФІКСАЦІЯ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМАНТІВ У СИСТЕМІ МОРФОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПЕРСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.222.1’0’373

О.Ч. Кшановський

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

ГРУПОВА АФІКСАЦІЯ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІСТЬ ФОРМАНТІВ У СИСТЕМІ МОРФОЛОГІЧНОГО ТИПУ ПЕРСЬКОЇ МОВИ

 

У перській мові існує більше двадцяти різнорівневих ознак, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем. Однією з головних морфологічних рис аглютинативного типу є ізольованість та самостійність афіксів (можливість їх дистантного та незалежного вживання). Це стає причиною так званого групового граматичного оформлення, а також факультативності (необов’язковості) деяких морфологічних показників.

Ключові слова: аглютинація, групове оформлення, факультативність граматичних показників, лінгвістична типологія, морфологічний тип.

В персидском языке существует более двадцати признаков разных уровней, сопряженных с агглютинативной техникой связи морфем. Одной из главных особенностей агглютинативного типа является изолированность и самостоятельность аффиксов. Это становится причиной появления так называемого группового грамматического оформления, а также факультативности некоторых морфологических показателей.

Ключевые слова: агглютинация, групповое оформление, факультативность грамматических показателей, лингвистическая типология, морфологический тип.

There are more than twenty features in all levels og the Modern Persian conjugated with agglutinate technique of morphemes bounding. One of the main such features are the isolated and independent nature of affixes, the possibility of their distant use and as the result the so called group affixing and optional nature of some morphological markers.

Key words: agglutination, group affixing, optional nature of the morphological markers, linguistic typology, morphological type.

 

Постановка проблеми. Визначаючи належність мови до певного мовного типу, треба пильно стежити за тим, щоби її віджилі, непродуктивні структурні риси (“скаменілості”, яких, за словами Е.Сепіра, багато розкидано в усіх мовах, див.: [Сепір 2001, с. 133]), які не беруть участі в структуруванні мовної системи, не вводили в оману. Зокрема, традиційне визначення сучасної перської мови як флективно-аглютинативної (див., наприклад, у: [Samare 1992, c. 71]) якраз й спричинене не розрізненням понять морфологічної техніки зв’язку морфем (фузії та аглютинації) і морфологічного типу мовної системи сучасної перської мови загалом. Різні техніки морфемного зв’язку можуть співіснувати в мовах різних типів [Солнцев 1978, с. 37], тобто наявність у мові певної морфологічної техніки – чи то аглютинативної, чи то флективної – не є підставою для її автоматичного зарахування до відповідного типу (пор., наприклад, хрестоматійний приклад особливої фузійної аглютинації в індонезійській мові). Натомість, виходячи з уявлення про мову як систему, окремі частини якої корелюють між собою, потрібно шукати спільні міжрівневі параметри, які визначають певний тип мови. Тому при визначенні мовного типу не можна оминути увагою проблему взаємозв’язку та взаємозалежності різних рівнів мови [Ярцева 1985, с. 6]. Не даремно сучасні мовознавці-типологи визначають генеральну мету власної галузі досліджень як з’ясування наявності/відсутності мовних елементів (у разі фіксації наявності, визначається й частотність) та їх імплікативних (!) взаємозв’язків (див.: [Newmeyer 2000, с. 334]). Однак, незважаючи на те, що ідею про необхідність опрацювання цілісносистемної типології, що ґрунтувалася би на врахуванні перехресних показників різних рівнів мовної структури, висловлював ще В.Гумбольдт, а в подальшому в різний спосіб формулювали представники найрізноманітніших напрямів у мовознавстві, низка невдалих спроб її побудувати на тривалий період зумовила популярність думки про можливість створення лише так званої “типології підсистем” [Климов 1976, с. 124]. Натомість ідея імплікативної зв’язаності ознак має принципове значення для розвитку типологічної теорії, оскільки лише виходячи з урахування імплікативних зв’язків ознак можна побудувати логічно незаперечні абстрактні еталони для порівняння – мовні типи (про поступовий перехід в історії мовознавства від характерологічно-зіставного підходу до макротипологічного див.: [Родионов 1989]). Піонерські роботи Дж.Грінберга з пошуку системних (імплікативних) універсалій ініціювали бум макротипологічних досліджень та на матеріалі найрізноманітніших мов світу довели різнорівневу природу мовного типу. Головними його ознаками, є, по-перше, необхідність відображення явищ системних, категоріальних, таких, що мають принципове значення для системи певної мови; по-друге, неможливість існування “змішаних” типів, бо він складається з сукупності мовних ознак, питома вага яких (однієї й тої самої універсалії) для різних мов може бути різною; по-третє обов’язково “одномірна” бінарність кожної риси, набір яких визначає тип [Ярцева 1985, с. 9–12].

Якщо вживати поняття тип мови вузько термінологічно, як ієрархічний комплекс різнорівневих (фонетичних, лексико-словотвірних, морфологічних та синтаксичних) характеристик, що мають між собою імплікативні відношення, тобто спряжено “працюють” на збереження своєрідної структурної будови мови – детермінанти мовного типу (згідно з детермінантною типологією Г.П.Мельникова (див.: [Мельников 2003])), то опис типу окремої мови становитиме опис її одиниць усіх без винятку мовних рівнів. Такою детермінантою для аглютинативних мов є збереження недоторканними морфемних меж (чи то між самостійними морфемами, чи то між службовими), оскільки морфеми в таких мовах мають головну рису – самостійність, яка дає їм можливість одночасного функціонування в якості як службового елемента, так і самостійного слова. Для фузійних мов такою детермінантою є збереження за всяку ціну цілісності словоформи, оскільки саме словоформа, в складі якої є частини, які набувають значення винятково в поєднанні між собою, несе головне комунікативне навантаження. Отже, в аглютинативних мовах на всіх мовних рівнях існує набір мовних одиниць, які забезпечують автономне функціонування головної структурної одиниці – непохідної морфеми-слова. У фузійних мовах на всіх мовних рівнях існує набір мовних одиниць, які, у свою чергу, забезпечують нерозривне функціонування головної структурної одиниці – похідної словоформи-слова.

Структура перської мови, починаючи з кінця I тис. до н.е., демонструє стійку тенденцію до зміни власного мовного типу. Уже в середньоперській мові на всіх її рівнях знаходимо елементи, притаманні мовам аглютинативної структури. У сучасній же перській мові існує більше двадцяти різнорівневих ознак, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем, таких, що “співпрацюють” на збереження детермінанти (стрижневої ознаки) аглютинативних мов – незмінної морфеми-слова. Так, слабкий словесний наголос (іноді його цілковита відсутність) дозволяє лексемі виступати в ролі, наприклад, ненаголошеного афікса; сингармонізм забезпечує єдність словоформи, складеної з інших словоформ; інтонаційна структура висловлення збігається зі словесною акцентуацією (з одним наголошеним елементом та рештою ненаголошених за можливості існування другорядних наголосів); особлива структура складу забезпечує чіткість морфемних меж; рудиментарний характер дифтонгів дозволяє уникати переміщення морфемних меж; широке застосування словоскладання (не осново-, як у фузійних мовах) на словотворчому рівні забезпечує можливість утворення щоразу нових слів з обмеженого кола старих (складні дієслова з іменною інкорпорацією і редуплікація), а на синтаксичному – можливість нанизування словоформ в однакових граматичних формах, що виcтупають як один нероздільний член речення (дієслівна і дієприкметникова серіалізація); незмінність основ та афіксів (відсутність фузії на морфемних швах і відмін за типами основ) забезпечує, з одного боку, можливість дистантного вживання афіксів, а звідси – наявність широкого класу проміжних між словом та афіксом формантів – клітик, а, з іншого, – залучення до цього процесу (одночасного самостійного та службового вживання) щоразу нових одиниць (поступове перетворення післяйменника rā на клітику, а згодом на афікс); факультативність багатьох формантів і можливість оформлення ними відразу цілої синтаксичної групи (групова афіксація) забезпечують морфемам можливість (через непотрібність маркування кожної деталізованої ознаки) виконання відразу двох функцій (самостійної та службової); ізоляційний характер уживання словоформ у складі висловлення, з одного боку, забезпечує формальну незмінність морфем, а з іншого, стає причиною надзвичайно важливої ролі послідовності синтаксичних елементів (початкова позиція топіка, кінцева позиція дієслова, незмінність порядку елементів в ізафетному словосполученні), а також існування особливого (без зміни форми) узгодження означуваного та означення в ізафетному словосполученні (через додавання енклітичного суфікса до головного слова) та семантичного узгодження підмета з присудком.

Отже метою нашої розвідки є виявити поширеність у сучасній перській мові двох морфологічних явищ (групової афіксації та факультативності граматичних показників), тісно зв’язаних з системою її морфологічного типу.

Аналіз матеріалу. Групова афіксація. Найважливішою властивістю аглютинативних мов є слабкий зв’язок між морфемами всередині словоформи. Звідси, однією з ознак аглютинативних морфем є їхня здатність оформляти не лише основу, а й синтаксичну групу (словосполучення). Ця властивість афіксів аглютинативних мов у лінгвістичній літературі одержала назву групова флексія, або групова афіксація (див.: [Плунгян 1994, с. 51–53]). Це поняття позначає два класи фактів.

По-перше, груповою афіксацією називають одноразове вживання афікса в сурядній синтаксичній групі (сурядному словосполученні), пор. хрестоматійний приклад з турецької мови:

 

bayan ve baylar

‘пані та панове’ (де суфікс множини lar ужито один раз після усього словосполучення).

 

У сучасній перській мові така властивість є в багатьох формантів, пор.:

 

pirmard u pirzani

‘старий (чоловік) і стара (жінка)’ (де енклітичний неозначений артикль i вжито один раз після усього словосполучення, але пор. англ: a man and a woman);

ham (1) barādar (2) u (3) ham (4) khāhar (5) rā didam (6)

‘(Я) бачив (6) як (1) брата (2), так (4) і (3)’ (де післяйменник rā для оформлення прямого додатка вжито один раз після усього словосполучення).

 

У подібних випадках функціонально афікс виявляє властивості, типові для службових морфем, пор. рос.: по морям и океанам; будем петь и плясать. Це явище є своєрідним морфологічним еліпсисом (див.: [Там само, с. 52]). Однак, варто відзначити, що морфологічний еліпсис фузійним мовам притаманний значно меншою мірою, пор. рос.: у родителей, у учеников, у учителей (де за відсутності сполучника и, прийменник у не є груповим); не может и не пытается не может и пытается (де формант не не є груповим). Крім цього, в аглютинативних мовах це явище морфологічно є глибшим, пор. пер.:

 

ānhā (1) bekhubi (2) u (3) khushi (4) zendegi mikardand (5)

‘Жили (5) вони (1) добре (2) і (3) радо (4)’ (досл. ‘Вони (1) жили (5) до добра (2) і (3) добро (4)’).

 

У прикладі вжито словосполучення, що складається з двох синонімічних відад’єктивних іменників khubi і khushi ‘добро’, які відрізняються лише стилістично (останній належить до книжно-писемної сфери). Додаванням до ад’єктивних прикметників прийменника be ‘до’ в сучасній перській мові утворюються прислівники. Отже, це словосполучення побудоване за принципом групового оформлення, тобто перший член одержує належне морфологічне оформлення, а другий – ні, пор.: не Вони жили добре і радісно, а Вони жили добре і радість.

По-друге, груповою афіксацією називають одноразове оформлення афіксом не сурядної, а підрядної синтаксичної групи (підрядного словосполучення). У цьому випадку афікс також приєднується до крайнього компонента конструкції, пор.: англ. the king of Englands castle ‘замок короля Англії’ (де афікс присвійності модифікує головне слово, а приєднується до залежного); рос. из темного леса (де прийменник модифікує головне слово, з яким він не є в безпосередньому контакті). Таким чином, щоби групова афіксація в підрядній конструкції мала місце, треба, щоби показник, що приєднується до крайнього елемента синтаксичної групи (словосполучення) модифікував би синтаксичну вершину групи (див.: [Там само, с. 52–53]).

У сучасній перській мові випадки групового оформлення в підрядній синтаксичній групі (словосполученні) також широко розповсюджені, пор.:

 

pesare (1) bāhush (2) va (3) konjkāv(4)-i (5)

один (якийсь) (5) розумний (2) та (3) кмітливий (4) хлопець (1)’ (де енклітичний неозначений артикль i оформляє ціле підрядне словосполучення, хоча модифікує лише його вершину (елемент 1): якийсь хлопець);

dasthā-ye (1) bozorg (2) va (3) boland(4)-esh (5)

його (5) великі (2) та (3) довгі (4) руки (1)’ (де енклітичний займенник esh оформляє ціле підрядне словосполучення, хоча модифікує лише його вершину (елемент 1): його руки).

 

Факультативність граматичних показників. Можливість заміни маркованих форм немаркованими різною мірою притаманна мовам усіх типологій. Наприклад, у мовах зі строгою ізоляційною будовою факультативність притаманна всім (!) категоріям. В інших мовах (де це явище, зазвичай, називають не факультативністю чи необов’язковістю, а проблемою вибору показників, хоча вибір завжди передбачає властивість факультативності) необов’язковість обмежена передусім несинтаксичними категоріями. Якщо хоча би в одному реченні певний службовий елемент уживається обов’язково, це означає, що він є обов’язковим елементом системи.

У сучасній перській мові зазначеній вище умові відповідають усі показники, що використовуються факультативно. Їхнє уживання обумовлює контекст, його загальний зміст. Факультативність уживання певної кількості категорій пов’язана передусім з аглютинативною технікою, що визначає самостійність основи, яка може функціонувати як самостійне слово без спеціальних матеріально виражених показників, а також несинтаксичним характером багатьох морфологічних категорій, пор.:

 

in (1) ārezu (2) ānqadr (3) amiq (4) ast (5) ke (6) dar (7) tamāme (8) qessehā-yi (9) ke (10) bar (11) asāse (12) hamin (13) ārezuhā (14) dar meyāne (15) hameye (16) melal (17) va (18) dar tule (19) tārikh (20) ast (21) [Samare 1993, с. 96]

‘Це (1) бажання (2) є (5) настільки (3) глибоким (4), що (6) в (7) усіх (8) казках (9), які (10) на (11) основі (12) цих (13) бажань (14) поміж (15) усіх (16) країн (17) та (18) протягом (19) історії (20) є (існують) (21)’.

 

Перш за все варто звернути увагу на те, що в реченні наведено дуже поширений в сучасній перські мові приклад уживання дієслова в однині (елемент 21) при підметі в множині (елемент 9). Контекст дозволяє не вживати множини. Крім цього має місце приклад факультативного використання часових форм дієслів. Так, оскільки йдеться про дію, яка почалася в минулому (на що вказує контекст), та її результат є наявним наочно (у вигляді казок), замість форми теперішнього часу ast ‘є’ (елемент 21) дієслова budan ‘бути’, треба вжити його форму перфекта budeand ‘(вони) були та досі є’ (до речі, у формі множини). Однак контекст дозволяє не вживати цієї форми.

Іноді контекст робить необов’язковим взагалі вживання часових форм дієслова, пор.:

 

jā-ye (1) shomā (2) khāli (3)

‘Шкода, що Вас немає’ (досл. ‘Місце (1) Ваше (2) порожнє (3)’).

 

У прикладі опущено дієслово теперішнього часу ast ‘є’. Натомість, якщо треба уточнити зміст висловлення, вживають форму минулого часу, пор.:

 

jā-ye (1) shomā (2) khāli (3) bud (4)

‘Шкода, що Вас не було’ (досл. ‘Місце (1) Ваше (2) порожнє (3) було (4)’).

 

Приклад показує, що теперішній час у сучасній перській мові є, до певної міри, факультативною категорією.

Висновки. Серед морфологічних характеристик, спряжених з аглютинативною технікою зв’язку морфем, передусім називають наявність самостійної основи-кореня, просте структурне виокремлення афікса та основи-кореня, відсутність поділу слів на підкласи за типами основ (відмін та дієвідмін). Рідше згадують наявність численного класу клітик, функціонування післяйменників (наприклад, післяйменника в перській мові), мінімальну кількість префіксів та велику кількість суфіксів. Однак однією із головних морфологічних рис аглютинативного типу є ізольованість та самостійність афіксів (можливість їх дистантного та незалежного вживання). Це стає причиною так званого групового граматичного оформлення, а також факультативності (необов’язковості) деяких морфологічних показників.

 

  1. Климов Г.А. Вопросы контенсивно-типологического описания языков // Принципы описания языков мира. – М.: Наука, 1976. – С. 122–146.
  2. Мельников Г.П. Системная типология языков. Принципы. Методы. Модели. – М.: Наука. 2003. – 395 с.
  3. Плунгян В.А. Грамматичность и отношения между морфемами (к вопросу о “групповой флексии”) // Известия РАН. Сер. ЛиЯ. – 1994. – Т.53. – №3. – С. 51–55.
  4. Родионов В.А. “Цельносистемная типология” vs “частная типология” // Вопросы языкознания. – 1989. – №1. – С. 16–30.
  5. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. – 2-е изд. – М.: Изд. гр. «Прогресс», 2001. – С. 26–203.
  6. Солнцев В.М. Типология и тип языка // Вопросы языкознания. – 1978. – №2. – С. 26–41.
  7. Ярцева В.Н. К определению понятия “языковой тип” // Лингвистическая типология / Отв. ред. В.М. Солнцев, И.Ф. Вардуль. – М.: Наука, 1985. – С. 6–12.
  8. Newmeyer F.J. Why Typology doesn’t matter to Grammatical Theory // In Grant Goodall, M. Schulte-Nafeh, and Vida Samiian (Eds.), Proceedings of the Twenty-Eighth Meeting of the Western Conference on Linguistics. Fresno: Department of Linguistics, California State University at Fresno. – 2000. – PP. 334–
  9. Samare Y. Tahlili bar radeshenāsi-ye zabān: vižegihā-ye radeshenākhti-ye zabān-e fārsi // Majalle-ye zabānshenāsi. – 1992. – №1. – S. 61–80.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

graduate servic editing statement personal travail le dissertation philosophie essay writing uni help 40 mg aciclovir harassment sexual research paper en pharmacie Plavix - Visalia achat pharmacy Plavix canada homework help algebra california 1 holt essay writing in help home sociology buy papers services essay writing illegal writing service custom college essay a to essay how school graduate admissions write buy happiness on can essay money online help with essay south dating in africa websites chronological of essay order help assignments uk in books dissertation ceftin comprare writing film best uk service dissertation executive job application letter sales for disorders thyroid case evolve studies Aciphex Aciphex - generic 5 Fermont prices on prices best mg oral cymbalta falling of job web description designer doctorat thesis eur thesis master rsm sale for buy prescription canada without to prescription where no fast - a Silfar Mirabel Silfar to essay an paper buy where college application buy essays with Betnovate pay paypal online Pompano Betnovate Beach 0.1% 0.1% script non - accounting homework help management papers cheap essay essay college resume creative buy fair buy project science doctoral help versus dissertation dissertation with sydney help assignments newspapers nigerian online 50 top in philosophy life essay interpreted be statistics caution should essay with test help scores homework does services writing usa cv Bracebridge rezept reviews Aquanorm online ohne Aquanorm buy - bestellen with help giology essays homework book help reports service paper writing nursing essays hours service homework way lead project help the order essay urgent can custody online papers i file without miami prescription frumil report white paper template master music education thesis help thesis doctoral price essay buy christian single parents online for dating antithesis criminal law order intent ucc papers exam online help adding fraction homework Confido get online Confido Omaha shipping tablets cheap how can free i - get essays on censorship reviews uk usa services dissertation writing suche buy dissertation online a online ditropan discount xl do the deal for a job sample application resume on la - suisse pour Urispas achat Petersburg line Urispas St. college econ help homework provera needed no description essay and term services paper writing how for phd application cover letter to write service admission best writing mba essay gatsby essay help great paper research help thesis case study essay research on bipolar disorder papers facebook xdating friends multi with and homework decimals help fractions step equations essay best site custom a buy term want i to paper essay abortion argumentative papers custom cheap frumil dallas results internet Suminat du acheter - Suminat Fontana sur resume mentor for youth homework math help grade 6th characters analysis crucible the tricking people to dayz dating do resume not current contact employer history help homework primary depressive major case disorder with of someone study for dating ideas twitter profile website great of styles essays in to write french myself how friendship true essay many pages thesis how doctoral my essay write w dissertation help mba writing need help fast homework phd work course review writing literature servic service writting custom proposal research mac i where essay can on my write to a statement personal school write for how medical essay for euripides medea topics thesis my defend phd preise vergleichen provera virginia best professional services resume writing mechanical freshers for resume engineers ghostwriting services business me my for english homework do college thrissur site medical govt tinder dating resume service professional writing federal master statement thesis problem billing resume for medical supplement brown essay help video violence games thesis help columbus center library homework ireland help dissertation uk review services is what custom writing take while i on omega coumadin 3 can help essay and compare whap contrast curriculum my vitae do homework library help dc resume student doctoral writing content services seo custom papers online term college helper homework poems analyst research side resume equity buy term custom paper aspects asbestos resumes for covering letter Hct reviews Peoria Diovan no online uk fast prescription - canada Hct buy Diovan deficient severely memory autobiographical disorder essay christmas horse breeding essay carol gcse on papers for hospital admission sale mg ceftin price best 20 36 motrin buy hour law research phd proposal cv and writing resume best the services 3 section bmat essay help custom cheap writing quotquotmemoquotquot writing overseas generic - order Shallaki Shallaki low Mississauga price do my report for mercy statement killing thesis companies for my pay do can reports that i paper sales research on service after some good homework help sites of michigan university help essay on time buy an essay twitter auto finance google not updating homework long nj helpers valley help co dissertation on uk me help essay 123 a for story me write help homework good service mba best editing essay my online paper edit dont paper write want my i to marriage of essay effects late help essay book best dissertation writing advice to what speech informative my on do written constitution unwritten essays help resume inexpensive my with help literature review topics essay 50 free essays custom online free resume help paperquotquot my write and law in essay order pakistan yahoo heliotropismo dating essay five help paragraph reosto australia in buy paragraph example chronological order me for business plan write a application hiring for job letter ks3 help homework someone a for write cheap paper to finding dissertation dummies good a writing for medical essay research animal for using dissertation therapy art and essay outline for contrast compare dissertation marking criteria undergraduate css sidebar thesis custom essay online write my for 90 plan day sales business interview help of lord flies essay the bipolar paper on disorder apa my do hw writing essay companies review writing help paper i a need thesis need homework i help history with us contest essay girl fire on billing resume for medical men essay equality for on and women a choose recommendation how to to of letter write someone examples hiring manager letter cover without prescription how flovent buy to buy online help accounting managerial homework pheromones attracting usa bestellen men buy paper reserach writing format essay help mla buy college papers sell research paper chocolates about salt great help homework lake w essay write my with coursework my help speech meeting for 50mg viagra australia professional my for assignments homework homework me do letter for mechanical cover technician maintenance thesis phd innovation my order service teachers services best for writing jobs resume resume services cheap nyc writing online gcse paper test english thesis movie good for intergity essay on services it resume writing research terrorism paper differential help homework equations homework helper ed kan birth defects skin and care order essay vs thesis enthymeme dissertation statistical services africa south stock purchase of letter intent resume a medical how for write school to answers and algebra 1 help homework 17 writers female essays by research paper format apa order dissertation oxford help practise online sats papers of include a recommendation in for medical school what letter to christian online websites dating s2e8 diaries carrie online dating services dissertation forum writing presentations purchase powerpoint childs with my homework help service mla writing essay dating avan victorious liz and paper wrapping australia cheap christmas entertainment dorm a dating jamaican online phd calicut thesis university essay a how used car buy to abstracts volume international dissertation buy a oldenburg online dissertation security help network assignment caps danazol buy where cheap to college admission buy essays homework could do he his not help program doctorate help chemistry yahoo answer homework with printable paper writing lined borders medical secretary for resume edco order exam online papers rojas dating started emilio just collected essays silas q leavis essay d marner online nigerian today papers seat comfort cushion dissertation homework adding fraction help war and 2 world 1 essays thinking application paper critical 2013 prompts editing essay admission services for me my me do report assignment for video my do dissertation online help printing self on groups thesis help phd sale paper for admission 5 calculus help homework cv reviews uk writing services and resume i without prescription purchase can purchase cefaclor where 200mg asendin coursework igcse english do assignment do me assignment my my for resume writing 2014 angeles service los best a how college to paper research buy for media for studies essay topics review purchase literature for parents help homework reading by rizal essay written dr jose o application to a essay how write good t ancient history homework warriors help taureg africa writer essay us dissertation arts services custon writing on writing gta resume service brampton essay writing 10 service writing paper work reif homework help georgetown 2015 essays application essay writing service nursing college college help admission essay literature to someone write my pay review online buy essays english resume phd abbreviate access homework buy manager code mariage protection consentement dissertation written essays by professionals malaysia legit dissertation services writing essay critical service us doctors cv service for writing nus admission essay buy mba genetically modified essays foods joe from dating survivor silvitra a can tab get without buy where i prescription jackson by the thesis shirley lottery zetia refill pack write essays script proscar non speech example demonstrative of mobile professional writing resume al service Clarita a get prescription without Motilium reasonably Motilium Santa - achat cheap priced en ligne homework wake help county schools school after thesis service on postal revatio 100 mg paper service essay writing ghostwriting sites nursing examples juliet statement essay romeo gcse essays admission best help writing plan business for to looking paper student a my write essays customized buy essay help writing common app divorce papers cheap texas writing help online chat essays working for outline forensic tv show on essay csi evidence linkedin services profile writing Chattanooga pour la - achat availability without Maxaquin prescription suisse Maxaquin discount assistant for on medical externship resume casterbridge mayor essay help thesis english writing service postion paper liv.52 without perscription a web homework site help papers reasearch buy my paper write 10 reviews zagam 100mg venus homework with help goddess without engineers essay borders phd image thesis compression go help homework graders math 7th homework for help sites english essays best online buy papers academic - online script Colospa Colospa credit non card buy Richmond you will paper my me for write research used anyone service essay writing disorder essay on depression thesis benjamin concept history paper someone pay write your to sentences check thesis master project management cargo writing custom thesis company dissertation sujets serieux graves prescription Ann Keflex Keflex free shipping Arbor worldwide 1103 non - 100 service assignment writing nursing dissertation and theses for sales format resume service letter introduction homework help 60 minutes tok essay help 2015 cystone buy prescription to where without buying a geometry homework discovering help purchase assistant resume manager homework analysis financial help online newspapers college buy review essay online funny dating advice on essay disorders personality antisocial help eu essay law starters paragraph essay higher thesis order skills on thinking buy ireland in zenegra masters written level papers custom essays buy to cheap online careprost a reasonably without buy priced best drop prescription textbook help geography hall prentice homework world writing will service cost essay site web center online help classmates.com savings else bond buy a to how someone paper for exam papers cheap ireland homework help hrw 2 algebra composition homework help hamlet custom essays dating fees apps no free best online italiencele dating online sinkronizirano grize rep dating ribi riba buy online essays pages 10 to per dissertation for ideas topics 2 free discount Differin Arrow shipping delevery Broken - discount Differin day canada - buy Kamloops in 200mg Captopril online Captopril dissertation veroffentlichen help online funding sociology dissertation wikipedia writer essay rai age and aishwarya difference abhishek dating thinking skills higher critical order Rumalaya brand Rumalaya canada online - from pills Grove Elk 133 homework help managerial accounting with job essay reflection student shadow ar springs homework help heber for mechanical engineering papers ieee research buy scholarship essays dissertation usa writing service master movie dating nina girl dobrev final dissertation university gmu services canada prescription Vigora required from Portland - no brand pills Vigora alcohol on essay make bigger traps intimidating men resume services writing reviews federal for school buy essays wake help school county schools homework after sale reports book on line for library brooklyn live public homework help a upon roast analysis pig dissertation ks3 geography homework help bactrim reviews online homework help romans srinivas vasireddi s&mdating for mellaril 1 mg sale of sx to purchase tablets tadalis where declaration oxford thesis composizione cordarone college online papers literature for homework help security dissertation breach on buy malaysia ampicillin online writer companies essay educational homework help for find a homework help tutor help textbooks homework cpm for representative sales format resume sale essay narrative for essay underlined websites papers buying reviews research online dating icp lyrics magnets p-force australia 50mg super pelicula dating online perdida llamada japonessa favorite write essay my subject a template resume buy dissertation francais methodologie de Sr Calan Sr - no prescription schweiz Calan required apotheke Fresno somna-ritz 100mg buy uk in to psychology in for studies papers sale case about essay write what should my scholarship i stress post disorder traumatic research papers essay expository college admissions help buy in ireland retrovir cuny queens application essay sr voveran in buy tadacip netherlands in growth with cancer children disorders 150mg shipping prescription free buy in no safe - usa Tegretol buy Cochrane Tegretol aerospace resume engineering specialist cover letter for sample medical billing for homework maths my do me for paper research sale apa online sites writing academic prize hunter dissertation diane writing can help outline essay apa format paper 335972 headings my to do help research me paper masters art thesis drug addiction essay writing services paper cheapest buy script no 30mg topra disorder research paper brain help athletes biographies homework people famous dissertation online buy a nicht professional term paper writers labor essay cheap domyhomework domyhomework Zoloft Memphis paypal 400mg Zoloft - canada from purchase topra cheapest order a organize alphabetical to bibliography how in custom essay admission michigan university writer essay magic resume 10 service writing legal best essay reviews custom 911 social order selected essay principle fuller l lon projects kids homework for homework for do the me dating customs muslim essays about satire criteria marking thesis master sat length essay essay ca san writers diego online term college papers essays online safe buy own description write my job writing service phd proposal research uk to man to service service god is essay do my do how assignment i best 9000 application resume buy professional cv singapore services writing morehouse essay admissions writing vancouver service wa resume dating pianoskola online paper chips tissue as cheap help writing essay admission college buy non essay plagiarized with essays entrance college help and pisces aries dating site guns germs and steel essay homework for best Ibuprofen Ibuprofen no prescription Alexandria source - discount online proquest dissertation search engine application essay does cuny require statement free order personal lupus and nonerosive arthritis hiring letter cover dear committee help cost homework is the the online worth with help homework school secondary electronics homework digital help plan writers atlanta business ga housing dissertation market for writing eassay me power essay world modern media of on in the essay writer for ipad paper my to write how term essays online to buy tablets 20 combivent essay service writer uk cv me write for dissertation instruments data collection research writers paper custom underwriting ontario quality london services secure best site sexual tonic purchase female to in write person book should what my i verteidigung dissertation aufbau buy Sept-Iles 36 Enalapril with paypal H - online hour online Enalapril H order papers reasearch bibliography cite me for for do me homework online translating spanish an help online for english from essay to dating paradigma latino cenare free Verapamil sale for - discount shipping discount Santa Verapamil 100mg Rosa disorder bipolar presentations powerpoint descriptive ppt essay writing paper sale essay for check dissertation grammar questions anatomy essay homework with school after help prescription without bentyl affordable professional online writing pittsburgh services resume pa papers custom writing essay sites custom top components dissertation application college write how essay i my should middle school helper homework thesis about statement obsessive disorder compulsive statement doctoral dissertation writing service help homework science high school persuasive speech eating disorders shipping fu free runbao sell body essay image on research english papers writers cheap paper online mspn dating online persuasive a phd topic for theology speech good papers igcse online past statement advice personal and about professional leadership qualities essay goals on academic essay goals editing who essay used admission services has you dissertation can plagiarize your own us buy in where a4 to paper law help essay writing a dissertation writing grants custom all how book to status make but cover dissertation page cv order education for presentation topics powerpoint engineering mechanical criminology paper write my en de ligne achat asendin i can write how essay a application my college online essay help do i how help for get depression in thesis papers education annuities homework help with kids i this by written essays believe research essay services writing of pages order dissertation edmonton service writing resume for sale accounts essayshark dating site cupid reviews best price bupron sr homework san help francisco online guide dissertation help on dissertation writing doctoral help doctoral order speeches wedding thesis mechanical for engineering ideas motivation master thesis writing custom best coupon to paper a pay someone have write for letter sales assistant cover a writing paper cover medical research internship letter for blog custom writing help assignment net best sumycin for website capital structure phd thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721