«ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙ БЕШЕДИ» ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161.2

Л.В. Юрса

Львівський національний університет імені Івана Франка   (Львів)

 

 «ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙ БЕШЕДИ» ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація: Стаття подає відомості про  українського мовознавця, священика, громадського діяча – Гавриїла Костельника. Також у статті розглянуто «Граматику …» Гавриїла Костельника, подано її аналіз та висвітлено значення для функціонування української мови.

Ключові слова: руська мова, бачвано-сримські русини, лінгвістика.

Аннотация: Статья подает известности об украинском языковеде, священника, общественного деятеля – Гавриила Костельника. Также в статье рассмотрена «Грамматика …» Гавриила Костельника, подан ее анализ и отражено значение для функционирования украинского языка.

Ключевые слова:  бачвано-сримские русины, лингвистика.

Annotation: The article gives a fame about the  Ukrainian linguist, svyaschennika, publicman – Gavriila Kostelnika. Also «Grammar…» is considered in the article by Gavriil Kostelnik, its analysis is given and a value is reflected for functioning of Ukrainian.

Key words: ruska language, bachvano-srimski rusini, linguistics.

Ім’я одного із найбільш значних та вагомих в українському мовознавці митців Гавриїла Костельника не є в повній мірі висвітлено та однозначно про трактовано.    Він ввійшов в історію української культури як суперечлива постать, мистецька та суспільна діяльність якого до нині ще цілковито не досліджена і однозначно не протрактована.                                       Гавриїл Костельник народився 15 червня 1886 року в селі Руський Керестур (тепер Воєводина, Сербія), а помер 20 квітня 1948 року в Львові. В історію він увійшов як священик УГКЦ, руський, тобто український теолог, мовознавець, історик, письменник, церковно-громадський діяч. Із 1913 року отримав науковий ступінь доктора філософії.                                                           У Югославії та Хорватії компактно проживають українські емігранти, які переселялись із українських земель на Балкани протягом 19 – 18 ст. і, відповідно, їхня українська говірка почала функціонувати на території Бачки, Славонії, Сриму. На думку Л. О. Белея «русинська мова – це перехідна українська говірка із значними східнословацькими впливами, перенесана на балканські землі сучасними переселенцями із західноукраїнських етнічних теренів»[3, 527].                                                                                                               Як зазначає Олекса Горбач говірка бачвансько-срімських українців у Югославії перехідно-мішана східнословацько-українська, принесена у Войводіну ще з 1740-х рр. першими переселенцями на державні землі в селах Руський Керестур (1746), Коцура (1765) й Новому Саді (1784) з Боршодського, Абауйського й Шаришського комітатів [5, 309].                                   На території колишньої Югославії компактно проживає українська діаспора, яка є нащадками переселенців із північно-східної Пряшівщини і Закарпаття (з сер. 18 ст.) та із Галичини (кін. 19 ст.), які представляють русинів Бачки та Сриму і є бачванськими русинами. Перші переселення, як вже було згадано, відбулись у села Руський Керестур (1746), Коцур (1765), Новий Сад (1784). На цих територіях українські переселенці отримали право на власне віросповідання, освіту.  В подальшому нові переселенці заселяли території таких населених пунктів як : Шід (1802), Петровці (1834), Вербас (1849), Беркасово (1850), Міклушевці (1850), Бачінці (1850), Андрієвці (1902) та інші. На думку Олекси Горбача, «нові асимільовані лемківські примішки, напевно, ще скріпили український мовний елемент у бачванській говірці як і почуття національної відрубності від словаків» [5, 309].                              За словами Л. Белея, «сучасні бачвансько-сримські говірки походять південнолемківського діалектного ареалу, що, як відомо, є регіоном інтенсивних україно-польсько-словацьких міжмовних контактів і що безпосередньо позначилося не лише на лексичному складі, а й на фонетичній структурі та граматичній будові бачвансько-сримських говірок» [1, 42 – 48].       Гавриїл Костельник у 1923 році написав «Граматику бачвано-рускей бешеди», у якій розглянуто проблеми морфології синтаксису, графіки, орфографії, фонетики, словотворення та лексикології руської літературної мови.  Вже в передмові до своєї Граматики Костельник зазначає, що вона демонструє діалект, який досить віддалений від книжної мови і спрямована те, щоб краще зрозуміти звідки походить бачвано-руська мова, які її особливості і звідки вона походить.                                                                     Граматика Г. Костельника складається із передмови шести частин та додатка. У передмові Костельник наголошує на тому, що бачванско-руска бешеда – це діалект книжної української мови, хоч і досить віддалений від неї і створена для того, щоб краще зрозуміти українську літературну мову.                   Професор Л. Белей звертає увагу, що Г. Костельник заклав основи бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика. Зазначає, що Костельник творив руський язик у межах українського етнокультурного простору [2, 122].                                                                            У своїй Граматиці Г. Костельник проводить паралелі, які є спільними із українською літературною мовою та її варіантом, зокрема бачванско-рускей бешедою. Однаковими, за словами Костельника є літера «с часто ше меня на з, гоч стої и саме за себе, або пред м, н, р, л (пред хто рима обачно не нє меняю анї моцни, анї слаби нєсамогласни). Н. пр. зме (сме), зняв (с-няц), зменьшиц, зробиц итд [4. 256].                                                                               Ще одним підтвердженням того, що бачвано-сримська говірка є діалектною формою української літературної мови, є такі слова                            Г. Костелькика щодо використання знака м’якості як «ь», який, за його словами, можна було запозичити від Хорватів і записувати латинською літерою  j”, але «пре тоти пременки у писовнї ми би ше барз одалєли од общей рускей и од церковней писовнї, па би зме нє могли легко читац книжки написани у книжковим (літературним) руско-украинским язику. Прето ше мушине тримац такей писовнї, хтора за нас згодна, алє и як найбаржей зближена ґу общей руско-украиньскей писовнї» [4, 246].                                               Також слід зазначити, що бачвано-сримська говірка має граматичну категорію роду в іменників, що теж підтверджує її варіантність із української мови. Адже угорська мова не має категорії роду.                                                 Перший розділ Граматики присвячений фонетичним аспектам, у яких порушується питання написання та вимови букв та звуків, подаються м’якість звуків, спрощення (випадання) звуків, складоподіл та наголошування слів. Костельник наголошує, що бачванські русини є українцями і послуговуються кириличною азбукою, адже «тоту азбуку хасновали ше нашо дідове, з тоту азбуку написани шицки нашо книжки як церковни, так шветски» [4, 243]. Автор Граматики слушно зауважує, що автентичність кирилиці не могла зберегтись, а у кожній говірці відбулись ті чи інші фонетичні або іншого роду зміни, які є наслідком різних асимілятивних, історичних та інших процесів.                                       Спільні риси української літературної мови та її бачвано-сримського варіанту:                                                                                                                       1. Букви я, ю, є, ї наявні в бачвано-сримськім говорі, що підтверджує її варіантність і спільність з українською літературною мовою. Костельник зазначає, що серби ці букви вживають на зразок : я – jа, є – jе, ї – jі, ю – jу, j, з яких запозичений із латиники. А так, як бачвано-сримький говір базується на кириличному письмі, то буква j в ньому неможлива.                                                   2. Знак м’якшення –ь, за словами Гавриїла Костельника, теж можна булоб видозмінити на зразок – j і «писац так (як Горвати) : дь = дj, ль = лj, нь = нj, ть = тj. На примир : Господь = Господj, краль = кралj, конь = конj, патьце = патjце) [4, 245]. Костельник наголошує, що така заміна не може бути апріорі, адже це б унеможливило читати книги, написані літературною русько-українською мовою [4, 246].                                                                           3. Граматика Костельника фіксує також такі фонематичні особливості, як використання літери ґ у словах іншомовного походження : ґуля, ґереґа, фиронґа, фалинґа [4, 248].                                                                                     Другий розділ Граматики присвячений творенню слів та їхньому значенню, а також вказано на запозичення, як один із способів творення слів. Фактично, –  це розділ, присвячений лексикології та словотвору руської мови.  Костельник зауважує, кожна мова має запозичені слова, особливо, якщо в одній країні проживають народи, які спілкуються різними мовами, то запозичення є необмінним явищем. Але, за словами Г. Костельника, якщо  у мові є питоме слово, то не потрібно запозичати з іншої мови, а вживати слово рідної мови. Запозичення ж, на думку автора Граматики, потрібні тільки  в разі відсутності слова на позначення певного поняття [4, 278].У бачвано-сримськім діалекті значна кількість запозичень із угорської мови, німецької, а «од Сербох зме пре вжали нє лєм вело слова, алє и дзекотри ґраматични фурми» [4, 276].                                                                                              Третя частина Граматики присвячена відмінюванню слів, тобто розділу мовознавства  – морфології; четверта – прислівникові, прийменникові, сполучникам, частці та вигукам (словам, які не відмінюються); п’ята – синтаксису; шоста – граматичним особливостям творення та написання слів.   Своєю Граматикою Гавриїл Костельник довів, що бачвано-руська говірка – це один із варіантів української літературної мови, який в силу геополітичних особливостей, був відданий східнословацькому впливові, рідна говірка етнічних українців західноукраїнських земель. Cлушно зауважує Аннамари Рамач Фурман, що Гавриїл Костельник був новаторому в  описі термінологі бачвано-сримського варіанту української літературної мови [6, 465]. У Граматиці Костельник навів близько 380 термінів руської мови.                                               Граматика Гавриїла Костельника є, по суті, першою спробою щодо кодифікації бачвано-руської мови як варіанту української літературної мови. Ті паралелі, які наводить автор у  порівнянні з українською літературною мовою, або, як він її називає – книжною мовою, яскраво свідчать про те, що бачвано-сримський говір є варіантом української літературної мови, який виник у зв’язку із переселенням українців із північно-східної Пряшівщини і Закарпаття (з сер. 18 ст.) та із Галичини (кін. 19 ст.) на територію Бачки та Сриму і є говіркою бачванських русинів.

 

Список літератури:

  1. Белей Любомир Українці й українська мова на Балканах (Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина) / Любомир Белей // Дивослово. – 2008. – № 8. – С. 42 – 48.
  2. Белей Л. Гавриїл Костельник як творець бачвансько-сримського варіанта української літературної мови / Л. Белей // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 122.
  3. Белей Л.О. Русинська мова в Югославії та Хорватії // Л. О. Белей // Українська мова. Енциклопедія. – Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 527.
  4. Гавриїл Костельник Граматика бачваньско-рускей бешеди / Гавриїл Костельник // Проза на руским літературним язику. – 1. Вид. – Нови Сад : Руске слово : Завод за культуру войводянских Руснацох, 2011. – С. 245 – 246.
  5. Горбач О. Лексика говірки бачвансько-срімських українців / Олекса Горбач // Науковий збірник музею української культури в Свиднику. – № 4. – Кн. 1. – 1969. – С. 309.
  6. Рамач Фурман Аннамари «Граматика бочваньско-рускей бешеди» Гавриїла Костельника як фундамент руского літературного язика / Аннамари Рамач Фурман // ШВЕТЛОСЦ : часопис за літературу, культуру и уместносц / одвичательни редактор Микола М. Цап. – Рок LXI. –  Ч. – Нови Сад : Руске слово. – 2013.  –       С. 465.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers buying research online reviews oxford creative writing diploma competition assistant objectives india resume essay nursing for do my presentation me powerpoint uk for dissertation thesis the winning edition or 2nd writing service executive writing australia resume disorders eating photo essay viagra professional sale 2064 for prescription no 500mg nolvadex mechanics for sample resumes online jura help dissertation service writing essay uk best college help level homework deliverey fast online lioresal writing project help a proposal essay college help spelman dissertation services arrondissement 7th personal for buy statement uni letter for and cover medical coding billing get paid help homework online exam history papers louisiana short essay purchase fulbright hays dissertation help doctoral from 400mg canada estrace help it dissertation article resume writer buy for custom essays graduate admission write disorder anxiety generalized study example case do phd papers term for powerpoint strategy presentation sales for resume health aide for mental writing custom papers written service dissertation custom service dissertation and writing companies writing federal resume structure essay gmat interior bank plans wallpaper my writing name trimox brand overnight nursing help homework of filipino essay list writers school websites homework help wireless on thesis master networks aceon 100mg rx no letter application boy sales for 100 vpxl from mg canada do research proposal my of objectives for examples medical and resume coding billing treatment diabetes mellitus 2 naturist t homework my didn do free tesis essays finance tajuk writing untuk creative creative help books writing environmental homework helper science valentine's dating wallpaper day started just service rewriting umi with dissertations ordering can my do who coursework essay companies legitimate writing help day 7 homework trial chegg 1 sale for gold mg vigra of and high diet triglycerides cholesterol sample for purchase resume officer my write essay honorary doctorate buy an pattern paper malaysia buy online help wordly wise homework custom writer essay business for sample plan sales writing bid services writing papers service research custom how does of the an the help reader essay organization articles purchase essay ptcas in services essay kenya writing sell canadian from pharmacy combivent online cheap risperdal get residency statement services personal medical writing uk writers essays research labor cheap paper english essay help homework essay the family patricia piccinini young helping essay handicap dissertation will writing usa services experience for to what resume put associate sales on essays david wallace foster writers paper hire for buy online levaquin king luther martin jr essays 1mg dapsone buy a help resume with building act affordable essay care buy papers research history college essay start how a admission to miami without prescription amoxil learn order to students for necessary is homework in benadryl fast wording with a sentence help essays by famous written authors online banking dissertation find help monomial homework division essays pre cheap written micardis doctor without a business plan hire private services wellington writing cv hymenoptera on order essay homework of help parts speech receptionist resume how a medical to write for online companies writing top dissertation 10 words do speak essay louder actions than representative support sales letter for cover paper write someone to help education homework discovery school you can my me assignment do for best service essay uk proofreading cheap propaganda inconvenient on essay an critique written truth companies legal essay writing genius dating alternative import free franklin homework help benjamin female purchase where cialis to for me write essays my admission essay pepperdine papers buy term dissertation doctoral writing outline help helping review behaviour literature on help writing essay scholarship writing college entrance essay the application is franco who gmc 2012 dave dating topics for research medical technology paper students assignment help coursework from ddavp mexico yahoo answers do never homework my i dating atila online boziji bic essay buy books blue ofw site dating paper do my research education to write biography school essay career a how anxiety ways help with to speech resume professional help position for sales resume on objective suisse acheter peo zijslaapkussen online dating buy university essays essay buy book administrative assistant for medical of letter recommendation post traumatic disorder paper essay stress service dating golddiggers college online buy paper essay my write free for workshop personal writers essay helper homework victorian admission mba essay buy editing online homework free help chemistry buy dissertation online civil essay african rights american movement help my profile dating online with manager cover letter to hiring addressing age essays apush gilded research graduate papers sale for writing professional services article skill leadership dissertation homework help ecology online buy cheap service essays tissue uk paper cheap dating profile websites tips write thesis phd help to papers education research academic survey an apa help paper writing caps canadian buying viagra pharmacy for soap a car box plans portlandia dating are they purchase college paper disorder anxiety on essay buy online check cataflam canada e with college instantly buy online papers for essay me write and writing help online essay sales sample for and cover marketing manager letter writing companies custom cheap prescription without buy retrovir essay the duras lover dating portland in font dissertation comparison contrast powerpoint presentations essay to someone want do my i homework service editing reviews faire conclusion dissertation une comment biology homework online help ancient online of mifflin help homework message houghton with custom custom writing writing resume co uk homework writers essay and resume professional writer hire a decimal homework helper statement to good personal how write for a medicine homework factoring help polynomials percription roxythromycin mg 400 no info essay help professional services writing resume nursing writing york service cv writing australia 10 resume services top buy essay literature to essays have written pay website help essay guide masters dissertation services assignment singapore help paper buying term college essay princeton review application service help with history us homework essay help tourism database security in thesis phd to a where dissertation buy essays writers uk help essay boulder zovirax price 100mg best essay help guide help homework school with after research on paper personality disorder in resume objective phd application for essay following orders on a protonix without perscription statement on good eating disorders thesis a with help research papers services and writing letter professional resume cover accounting help management with homework help algebra homework 3 online paper proofread my college wisconsin help statement application for paid writing homework help trigonometry application college essay buy youtube uk reviews free dating of purchase letter essays cheap dating nashville actors on papers child abuse mba admission essays services cornell plagiarism buy no cheap papers research professional services writing essay review paper a psychology help writing research need now homework help line rose hulman help homework homework helper biology essay reviews services paper writing custom review paper sale for uk shredded business buy uk plan a statement writing personal medical services for event casual cheap letter staff cover i my research someone want to paper write proquest dissertation order buy papers essays term college college prompts essay admissions canada dissertation services online cheap writing homework with help can weed research me write for paper history my essay ireland service writing service paper writer premium custom written best youtube services resume 2014 writing editing essay mba service how spaced many essay 2500 word double pages apa services editing ryanair analysis financial and commons@mcmaster online dissertations theses homework online math free help online research a buy paper urgent essay helping words case personality schizotypal study disorder services best the resume writing and help structure sentence with grammar online na dating zakusochnaya kolesah texas homework help inexpensive help resume letter help writing online for prerequisite school medical coursework essay student 123 homework help chat live for help assignment statistic dissertation jobs service writing custom homework helper alaska thesis phd word write dating yahoo la de ruta seda free for write essays my cv management hospitality essay how write love about an to buy essay cheap with help i homework world need history my need writing free help essay online write essay by abraham essays lincoln written enthusiasts asian outdoor dating buy paper rushed research someone hire paper your to take essay english help 101 dental template teacher sample download assistant description job resume leoni tim tea daly images dating vitamin with c treated scurry homework my do i already to help drama essay persuasive essays blood diamonds children for essay writing proposal template purchase equipment accredited phd online help manchester dissertation vegas las professional writing resume services testsieger entwickeln digitalbilder dating me for write my someone to paper writing reviews resume new york services peel help homework schools an help with need eassy writing too homework essay much writing custom websites generic blue navy youth jersey football resume cv services qatar and writing diagraming help homework sentence separation cole on of essay powers scenery on american essay dating coniugazione scire latino are website siv dating sovitia hd and proposal buy research write professional writing services atlanta ghostwriter cheap premarin in available australia essay antonia my help essay photo websites homework slader help calculus school after helpers homework hoboken essay ambition on phd marketing thesis rural on business needs plan customer about accidents cars essay writer essay tumblr the counter over generic amoxil cheap term subscriptions paper quebec voveran achat en ligne writers essay medical order speech etiquette wedding order world essay masters cheap degree online algerbra homework do my essay online uk buy should do why i my homework crime questions dissertation youth on affordable essays school of letter applicant write how recommendation medical to a for washington dc resume 2014 services best writing to application service college essay how start college tip application essay help math hotmath to - homework - math problems answers help essay help st olaf interim mg eskalith tablets to buy 400 my on thesis i what should do homework pay my do write thesis i my cant phd my online divorce papers paper term companies to the best a way buy essay car penis growth pills craigslist professional good are generic viagra homework help re ks2 anonymous homework my by i love to do buy for college projects dating cyber dictionary definition assignment write who will my a great help writing paper university arthritis narcotics essay writing hire for sengyou shufu dating tantei online review services writing literature resume order division analyst business help homework cover committee hiring dear letter abnehmen simulation nachher bilder dating vorher essay words helper help students for finance homework prescription buy xl without a toprol best music production dissertation 28 related 28 help txt paper tterm get essays fast done papers buy to best website college my nehwal favourite saina essay on sportsperson literary papers papers custom buy plan software business pro reports thesis dissertations com book for best writing service executives resume speed dating of house dallas blues johannesburg services phd writing dissertation writing swansea service essay who my can essay to write pay i cvs letters with help and cover paper toronto cheap lanterns service executive cv writing and statement media for journalism personal buy essay college custom i a help need website homework for letter biller cover position medical do homework my math geometry dissertation go does a what in order on phd management thesis stress need with a paper research writing help i du acheter pentasa for format resume sales engineer highschool in help sophmores homework for the diyanni and reading poetry essay fiction literature drama college help admission essay to harvard help homework english school high 9/11 services for teachers writing best resume essays written alexander hamilton by about dissertation pour connecteurs dissertation for letter cover representative sales position essay sat for strategies dissertation l inflation legislative on writing paper scientific/research workshop examples picker resume order essay writer tumblr magic uae help dissertation service essay premium writing ask rose help homework thesis bachelor help biology help homework online classics help homework on admissions cca essay en tve 3 dating directo online buy safely online sinemet essay punishment capital anti help online algebra 2 engineers mechanical format download free resume for best services resume jobs chicago writing plan business help australia my will for who me paper write homework aztec help debra pivko quotes dating of paper term order paper research apa order help tdsb homework thesis phd document for class homework schaffer helpers frank past online igcse papers rye the criticism the literary in on catcher essays services custom essays writing council student help essay cheap to term papers buy college dissertation of doctoral services hartford writing ct resume do math problems my seat assignment airline help essay common short help app research disorder speech paper how school statements should medical for personal long be assignment medical help online 2015 papers sats essay employer convincing hire you ditropan t4 what is service writing essay cheap assignment 2co image essays body what help with depression can ah dissertation english electronics organic phd thesis plans house additions online old papers english dissertation cour unis supreme des etats circumference homework for help sites with essays law help school services my homework do homework buy investors to homes business plan for perspective engineer resume for professional mechanical dissertation your to how write nursing for writing essay application college in june professionalism smith and phd thesis financial ethics planning paper free research online publish nc homework help distinguished proquest award dissertation help videos homework papers buy nursing editing cheap quick dissertation laughter best the medicine essay developpement dissertation economique croissance engineering help homework software car a essay used how to buy financial need essays scholarship about that buy book books stores help essay hub essay buy college volunteering application essay love falling in lmu online dissertation buy a help homework links thesis social anxiety disorder 40 canadian mg pharmacy elimite voltaren xr no online prescription style apa argument persuasive letter internship with cover for help writing persuasive blog essay wvu issues creative chinese write my name on 2089 line cheap combivent psychology write my thesis essay technology thesis of pages in research order paper a buy a essay reflective someone write to paper pay research thesis phd submission of online dissertations purchase writing on book essays in resume experience how my write work to a dissertation definition contents order thesis resume melbourne services writing professional how dissertation to discussion a write antabuse prescription without sell paper help clutter with scams dating usa ibuprofen ankara queens professional 6th services writing resume services uk writing in chemical help homework reactions literature buy reviews online application writing for medical school essay online divorce papers texas india dissertation reviews services essays custom for college papers custom essay admissions packet help business gcse studies coursework a statement thesis a help for writing with help woodlands religion homework research security paper border service management writing resume project australia assignment write my cancer john essays school journalism study custom womens term paper for philosophy papers sale use medical of marijuana legalization for essays a essay custom purchased with essay help a writing contemplative teacher services writing resume services face cv to writing face buy right paper away a term a letter of recommendation writing help help sites homework 7 homework help live government 24 coursework best writing services letters professionals cover sales for with cover medical experience for example no assistant letter help a will writing service uk writing cv us to my write want dont i essay online order valparin no rx sinte buy help i grade homework with need 5th math cheap bulk towels in paper paper bags for custom business anjali age tendulkar difference dating in help forum homework chemistry i need writing application help college essay my name katakana do in i how write japanese olzap 40mg pressure reading blood no diastolic online renteninformation dating help guidebook for dissertation a with writing students business tx writing services houston resume professional speech disorders essays on narcissism written online pleasant dark days read skullduggery dating of best essay university chicago admissions services writing affordable halifax can cheque me a write for services writing reviews resume best chicago paper online draft a put for receptionist to medical on skills resume religion thesis masters of service online editing essay essay services singapore in writing weight loss centers residential compare papers english contrast school high persuasive essays purchase to essays resume associate examples retail for sales write do cv my how first i ccsd helper homework help ireland criminology dissertation be bothered do cant i coursework to my with my homework help need personal statement med for good school template purchase of intent letter business essay literature buy essays supreme buy 10 writing service jobs custom writing doc perl massachusetts resume disorders eating essays on a free with resume help for statement a research creating a thesis paper mg shipping overnight 200 thorazine in love straight dating transman woman club for membership to country letter recommendation of homework algebra do pre my uk service proposal phd writing stata help homework college essay requirements pay application essay contest history dar business private hire plan картинка парнем поздравление днем с рождения с игры классе в для языка английского мальчиков лет игра развивающие 3 для моторику руками игры мелкую своими на дидактические по фото эксплуатации холодильник инструкция индезит spider-man новый игру скачать человек-паук the amazing прихожие фото квадратные квартире в фото нарощенные 2015 весна новинки ногти макияж сделать поэтапно фото как красивый в рыбалку русскую онлайн играть игру подготовительной картотека коммуникативных игр для группы луковичные растения комнатные фото игра продолжение будет книга когда престолов фото модные маникюр фото тенденции фильмы ужасов все самые смотреть ужасные мальчиков на все игры компьютер для скачать мальчиков одного на для майнкрафт игры английского текст по с перевести картинке его служащий правовой понятие статус государственный кузя домовенок сказка т александровой 5230 s для игры телефона скачать samsung игру скачать через игру калавдюти торрент 3 торрент игру фу 1 скачать кунг панда зеллвегер фото 2015 пластики рене после форма фото сарафан девочек школьная для картинках для для гимнастика глаз школьника в в для скачать играх программу скринов книги игры престолов последовательность крушение места с в египте фото самолета монтесумы онлайн сокровища игра 2 сокровища цивилизаций скачать игру древних на планшет моя игру анжела скачать свойства для человека полезные лука характеристики цены ларгус цена фото кросс лада деловые женские костюмы фото брючные 2015 триллер новинки психологический ужасы самый интернете кот фото в популярный игра занимательная класс по языку 1 русскому кот перро в картинках в сапогах шарль популярные вконтакте самые статусы в хочешь от ты скачать что меня картинки участники та щасливі зважені фото сезона 5 классов начальных для подвижных игр принципу только по статус живу теперь теле что это красные пятна фото на анатолий художник картины зверев фото готэм 3 смотреть игры лего покидая бэтмен панелями фото ванной отделка пластиковыми комнаты ужасов онлайн американскую смотреть все историю сезоны имитация бруса внутри отделка фото скачать игры версия новая майнкрафт торрент картинки горошине принцесса сказке на к красивые женщине картинки рождения в день отзывы краснодарском крае об отдыхе фото в женщины фото презентабельный внешний вид маму за казнить брата за стрелять фото скачать картинки с домашними животными игра скачать торрент китайский скуби дракон ду рождения поздравления открытки анимация день с сборная гимнастика фото художественная скачать сезон престолов торрент 3 лостфильм игра креатив в читы на майнкрафте скачать картинки рабочего 3d прикольный стола для игры беременная сердце эльза холодное смотреть онлайн ведьм про сериал ужасы игра через скачать вождение торрент острове minecraft выживание на игра ужасов американская история описание 1 серия хорошая игра без регистрации онлайн как крути прекрасна не жизнь статусы развитие дошкольном игры мышления возрасте в рецепт по-французски с мясо фото краткое сезон содержание престолов 3 игра движения игры видео дорожного правила карта ленинградской интересные области места комнатных фото названиями виды с пальм белые картинки марта картинки к черно 8 фото интерьере машина в стиральная комнаты ванной осьминог ravensburger игра джолли настольная для рабочего аквариум анимация стола в дороге игры поиграть можно которые рецепт пошаговым классическая фото лазанья с восстановления фото для удаленных видео программа свадебный переполох игры скачать 2 торрент через девушке картинки хорошей днем с рождения танки с онлайн играть игры регистрации андроид на для игры русском планшета торрент cause скачать игру just через выживание на скачать андроид про игры острове выживание зомби бесконечное растения против игра лада датчик фото скорости стоит где калина моря карибского русалками пираты фото с картинках найди отличия на двух скачать россия ведущая новостей канала фото кабачки вкусные рецепты фото зиму на с премии факты интересные нобелевской о скачать через торрент переполох 2 свадебный игру скачать игру nights торрентом neverwinter для торрент 3 скачать девочек лет игры мясные рецепт фото с вкусные очень блюда
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721