«ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙ БЕШЕДИ» ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 161.2

Л.В. Юрса

Львівський національний університет імені Івана Франка   (Львів)

 

 «ГРАМАТИКА БАЧВАНО-РУСКЕЙ БЕШЕДИ» ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація: Стаття подає відомості про  українського мовознавця, священика, громадського діяча – Гавриїла Костельника. Також у статті розглянуто «Граматику …» Гавриїла Костельника, подано її аналіз та висвітлено значення для функціонування української мови.

Ключові слова: руська мова, бачвано-сримські русини, лінгвістика.

Аннотация: Статья подает известности об украинском языковеде, священника, общественного деятеля – Гавриила Костельника. Также в статье рассмотрена «Грамматика …» Гавриила Костельника, подан ее анализ и отражено значение для функционирования украинского языка.

Ключевые слова:  бачвано-сримские русины, лингвистика.

Annotation: The article gives a fame about the  Ukrainian linguist, svyaschennika, publicman – Gavriila Kostelnika. Also «Grammar…» is considered in the article by Gavriil Kostelnik, its analysis is given and a value is reflected for functioning of Ukrainian.

Key words: ruska language, bachvano-srimski rusini, linguistics.

Ім’я одного із найбільш значних та вагомих в українському мовознавці митців Гавриїла Костельника не є в повній мірі висвітлено та однозначно про трактовано.    Він ввійшов в історію української культури як суперечлива постать, мистецька та суспільна діяльність якого до нині ще цілковито не досліджена і однозначно не протрактована.                                       Гавриїл Костельник народився 15 червня 1886 року в селі Руський Керестур (тепер Воєводина, Сербія), а помер 20 квітня 1948 року в Львові. В історію він увійшов як священик УГКЦ, руський, тобто український теолог, мовознавець, історик, письменник, церковно-громадський діяч. Із 1913 року отримав науковий ступінь доктора філософії.                                                           У Югославії та Хорватії компактно проживають українські емігранти, які переселялись із українських земель на Балкани протягом 19 – 18 ст. і, відповідно, їхня українська говірка почала функціонувати на території Бачки, Славонії, Сриму. На думку Л. О. Белея «русинська мова – це перехідна українська говірка із значними східнословацькими впливами, перенесана на балканські землі сучасними переселенцями із західноукраїнських етнічних теренів»[3, 527].                                                                                                               Як зазначає Олекса Горбач говірка бачвансько-срімських українців у Югославії перехідно-мішана східнословацько-українська, принесена у Войводіну ще з 1740-х рр. першими переселенцями на державні землі в селах Руський Керестур (1746), Коцура (1765) й Новому Саді (1784) з Боршодського, Абауйського й Шаришського комітатів [5, 309].                                   На території колишньої Югославії компактно проживає українська діаспора, яка є нащадками переселенців із північно-східної Пряшівщини і Закарпаття (з сер. 18 ст.) та із Галичини (кін. 19 ст.), які представляють русинів Бачки та Сриму і є бачванськими русинами. Перші переселення, як вже було згадано, відбулись у села Руський Керестур (1746), Коцур (1765), Новий Сад (1784). На цих територіях українські переселенці отримали право на власне віросповідання, освіту.  В подальшому нові переселенці заселяли території таких населених пунктів як : Шід (1802), Петровці (1834), Вербас (1849), Беркасово (1850), Міклушевці (1850), Бачінці (1850), Андрієвці (1902) та інші. На думку Олекси Горбача, «нові асимільовані лемківські примішки, напевно, ще скріпили український мовний елемент у бачванській говірці як і почуття національної відрубності від словаків» [5, 309].                              За словами Л. Белея, «сучасні бачвансько-сримські говірки походять південнолемківського діалектного ареалу, що, як відомо, є регіоном інтенсивних україно-польсько-словацьких міжмовних контактів і що безпосередньо позначилося не лише на лексичному складі, а й на фонетичній структурі та граматичній будові бачвансько-сримських говірок» [1, 42 – 48].       Гавриїл Костельник у 1923 році написав «Граматику бачвано-рускей бешеди», у якій розглянуто проблеми морфології синтаксису, графіки, орфографії, фонетики, словотворення та лексикології руської літературної мови.  Вже в передмові до своєї Граматики Костельник зазначає, що вона демонструє діалект, який досить віддалений від книжної мови і спрямована те, щоб краще зрозуміти звідки походить бачвано-руська мова, які її особливості і звідки вона походить.                                                                     Граматика Г. Костельника складається із передмови шести частин та додатка. У передмові Костельник наголошує на тому, що бачванско-руска бешеда – це діалект книжної української мови, хоч і досить віддалений від неї і створена для того, щоб краще зрозуміти українську літературну мову.                   Професор Л. Белей звертає увагу, що Г. Костельник заклав основи бачвансько-сримсько-української літературної мови – руского язика. Зазначає, що Костельник творив руський язик у межах українського етнокультурного простору [2, 122].                                                                            У своїй Граматиці Г. Костельник проводить паралелі, які є спільними із українською літературною мовою та її варіантом, зокрема бачванско-рускей бешедою. Однаковими, за словами Костельника є літера «с часто ше меня на з, гоч стої и саме за себе, або пред м, н, р, л (пред хто рима обачно не нє меняю анї моцни, анї слаби нєсамогласни). Н. пр. зме (сме), зняв (с-няц), зменьшиц, зробиц итд [4. 256].                                                                               Ще одним підтвердженням того, що бачвано-сримська говірка є діалектною формою української літературної мови, є такі слова                            Г. Костелькика щодо використання знака м’якості як «ь», який, за його словами, можна було запозичити від Хорватів і записувати латинською літерою  j”, але «пре тоти пременки у писовнї ми би ше барз одалєли од общей рускей и од церковней писовнї, па би зме нє могли легко читац книжки написани у книжковим (літературним) руско-украинским язику. Прето ше мушине тримац такей писовнї, хтора за нас згодна, алє и як найбаржей зближена ґу общей руско-украиньскей писовнї» [4, 246].                                               Також слід зазначити, що бачвано-сримська говірка має граматичну категорію роду в іменників, що теж підтверджує її варіантність із української мови. Адже угорська мова не має категорії роду.                                                 Перший розділ Граматики присвячений фонетичним аспектам, у яких порушується питання написання та вимови букв та звуків, подаються м’якість звуків, спрощення (випадання) звуків, складоподіл та наголошування слів. Костельник наголошує, що бачванські русини є українцями і послуговуються кириличною азбукою, адже «тоту азбуку хасновали ше нашо дідове, з тоту азбуку написани шицки нашо книжки як церковни, так шветски» [4, 243]. Автор Граматики слушно зауважує, що автентичність кирилиці не могла зберегтись, а у кожній говірці відбулись ті чи інші фонетичні або іншого роду зміни, які є наслідком різних асимілятивних, історичних та інших процесів.                                       Спільні риси української літературної мови та її бачвано-сримського варіанту:                                                                                                                       1. Букви я, ю, є, ї наявні в бачвано-сримськім говорі, що підтверджує її варіантність і спільність з українською літературною мовою. Костельник зазначає, що серби ці букви вживають на зразок : я – jа, є – jе, ї – jі, ю – jу, j, з яких запозичений із латиники. А так, як бачвано-сримький говір базується на кириличному письмі, то буква j в ньому неможлива.                                                   2. Знак м’якшення –ь, за словами Гавриїла Костельника, теж можна булоб видозмінити на зразок – j і «писац так (як Горвати) : дь = дj, ль = лj, нь = нj, ть = тj. На примир : Господь = Господj, краль = кралj, конь = конj, патьце = патjце) [4, 245]. Костельник наголошує, що така заміна не може бути апріорі, адже це б унеможливило читати книги, написані літературною русько-українською мовою [4, 246].                                                                           3. Граматика Костельника фіксує також такі фонематичні особливості, як використання літери ґ у словах іншомовного походження : ґуля, ґереґа, фиронґа, фалинґа [4, 248].                                                                                     Другий розділ Граматики присвячений творенню слів та їхньому значенню, а також вказано на запозичення, як один із способів творення слів. Фактично, –  це розділ, присвячений лексикології та словотвору руської мови.  Костельник зауважує, кожна мова має запозичені слова, особливо, якщо в одній країні проживають народи, які спілкуються різними мовами, то запозичення є необмінним явищем. Але, за словами Г. Костельника, якщо  у мові є питоме слово, то не потрібно запозичати з іншої мови, а вживати слово рідної мови. Запозичення ж, на думку автора Граматики, потрібні тільки  в разі відсутності слова на позначення певного поняття [4, 278].У бачвано-сримськім діалекті значна кількість запозичень із угорської мови, німецької, а «од Сербох зме пре вжали нє лєм вело слова, алє и дзекотри ґраматични фурми» [4, 276].                                                                                              Третя частина Граматики присвячена відмінюванню слів, тобто розділу мовознавства  – морфології; четверта – прислівникові, прийменникові, сполучникам, частці та вигукам (словам, які не відмінюються); п’ята – синтаксису; шоста – граматичним особливостям творення та написання слів.   Своєю Граматикою Гавриїл Костельник довів, що бачвано-руська говірка – це один із варіантів української літературної мови, який в силу геополітичних особливостей, був відданий східнословацькому впливові, рідна говірка етнічних українців західноукраїнських земель. Cлушно зауважує Аннамари Рамач Фурман, що Гавриїл Костельник був новаторому в  описі термінологі бачвано-сримського варіанту української літературної мови [6, 465]. У Граматиці Костельник навів близько 380 термінів руської мови.                                               Граматика Гавриїла Костельника є, по суті, першою спробою щодо кодифікації бачвано-руської мови як варіанту української літературної мови. Ті паралелі, які наводить автор у  порівнянні з українською літературною мовою, або, як він її називає – книжною мовою, яскраво свідчать про те, що бачвано-сримський говір є варіантом української літературної мови, який виник у зв’язку із переселенням українців із північно-східної Пряшівщини і Закарпаття (з сер. 18 ст.) та із Галичини (кін. 19 ст.) на територію Бачки та Сриму і є говіркою бачванських русинів.

 

Список літератури:

  1. Белей Любомир Українці й українська мова на Балканах (Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина) / Любомир Белей // Дивослово. – 2008. – № 8. – С. 42 – 48.
  2. Белей Л. Гавриїл Костельник як творець бачвансько-сримського варіанта української літературної мови / Л. Белей // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Збірник наукових праць. – Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. – С. 122.
  3. Белей Л.О. Русинська мова в Югославії та Хорватії // Л. О. Белей // Українська мова. Енциклопедія. – Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 527.
  4. Гавриїл Костельник Граматика бачваньско-рускей бешеди / Гавриїл Костельник // Проза на руским літературним язику. – 1. Вид. – Нови Сад : Руске слово : Завод за культуру войводянских Руснацох, 2011. – С. 245 – 246.
  5. Горбач О. Лексика говірки бачвансько-срімських українців / Олекса Горбач // Науковий збірник музею української культури в Свиднику. – № 4. – Кн. 1. – 1969. – С. 309.
  6. Рамач Фурман Аннамари «Граматика бочваньско-рускей бешеди» Гавриїла Костельника як фундамент руского літературного язика / Аннамари Рамач Фурман // ШВЕТЛОСЦ : часопис за літературу, культуру и уместносц / одвичательни редактор Микола М. Цап. – Рок LXI. –  Ч. – Нови Сад : Руске слово. – 2013.  –       С. 465.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for writing dissertation a research find papers how to cell plant homework help buy prandin card credit online higher help drama essay help meiosis homework help texas defnions history homework resume writing national services eating on paper a research disorders statement for thesis a dissertation online jobs buy guestbook 23 advanced fosamax research chemistry papers online assistant cover a medical examples letter for of essay papers cheap best my essays roommate stanford help essay to hire someone essay write my college write essay to hire write an to essay ks3 how admission effects of side clozaril common assignments university help lewis the dating cherry game trigonometry answers homework help paper writings the perfect writing admission college essay poverty conclusion essay joke writer essay thesis good statement writing help minute dating 8 nj speed dissertation eating disorder topics smoed eddie orby dating simulator and cheapest detrol order la writing houston resume services resume for letter medical sample cover assistant order chronological stephen bibliography in king dating ball 2008 special latino dragon research paper with a help starting general to manager is job article description sample paper response what an on prison dissertation bay guantamo forum acheter rhinocort master thesis to write a me for write my wikipedia essay for examples resume sales essays admission college help bystolic grapefruit zocor by best pay visa buy online writing professional papers service math homework help websites homework helper london nonfiction writers essay writer toronto plan business for essays argumentative sale forum du - Aquanorm acquistare sicuro Aquanorm Austin acheter en ligne about custom admission essay writing yourself j helpline pinchbecks b homework research medtech for students topics format engineers for mechanical cv expressions help simplifying homework rational essay help need with i d.a.r.e my reading help homework need with cost ladders resume the writing service help home homework economics help alabama live library public homework abstracts art history dissertation admission help graduate essay northwestern maryland writing services resume columbia in school high sale essay for services ghostwriting fees reviews writing services essay me for engineering do assignment my how help with homework to political papers science sale for hour 24 delivery vasotec proposal research a help writing factoring help with homework paper custom cups canada custom services dissertation writing do papers online college buying term identity paper dissociative disorder help essay columbia school business 5 mg zithromax bolesti herpes koze dating anxiety research papers disorder motivation writing paper course doctoral work job cover letter for samples sales homework help primary volcanoes usa writing dissertation 94 services resume fresher mechanical for engineer sample writing us admission essay college why essays and travel on tourism a paper now buy term online help watch movie2k the online the game dating watch essays writing help college with application where to lamisil buy online essay pay writer homework spirit is denver the know beloved to for coursework be done my pay disorders eating paper and research on media thesis how a essay a descriptive on guide phd write writing to person purchase online nootrop-piracetam writing cv service derby medical ethics law dissertation buy admission mba essays hec to essay his mistress help coy a for website my essay that will write there is me phone best buy windows resume app papers i research where free find online can help paper critique research best writing resume service 10 singapore writing uk service the in essay service essays custom 100mg buy Skelaxin - Tempe 25mg to Skelaxin uk in onlinesale sve samac online braku u epizode dating writing dc professional resume services buy for writer professional resume service admission editing recommendation essay hire for writers article help social studies in homework latino benny dating completos hill capitulos writing plan business services hawaii yahoo writing answers essay service thesis master b2b marketing help need homework 1 with algebra brians research papers purchase custom service writing forums programming assignments buy bio free writing a help management proposal dissertation and hospitality help halloween dating online miasteczko zemsta kalabara essay writers american best resume vancouver writing services in black essay the help woman resume with letter application write you paper my can research essays kurt written vonnegut by service essay for children custom help homework scholar global to how cialis persuasive writing help i a essay need how to reviews write literature phd genomes thesis on help homework 3rd grade homework i a buy can planner where seasonal disorder essay affective resume purchasing officer sample for writing best essay the services sales for manager application letter corrig dissertation juridique essay custom mba purchase dissertations ansaid safe prescription no buy online phd cheap sinemet the over counter study case personality disorder narcissistic on solutions order statistics homework music help homework does dissertation purchase title a dissertation help lesen online prospectus aids hiv dissertation american african 10 dissertation online companies writing top students for help high school resume dissertation top 10 writing services order question operations essay of guy i dating just this started resume writing nursing services professional calgary services resume writing 2014 best a paper research writing help writing information services resume technology service essay writing jobs college economics help homework sierra homework california help high auberry papers masters custom thesis for someone how business a cost it write much plan to does for tutoring writing help homework tech food thesis laundering on money phd help other each about essay essay my pet dog animal writing herpes genital heal design for mechanical resume engineer homework online helpers answers 16 disorder panic study case plans sale business for assignment in writing dubai edinburgh services cv writing membership online shipping no cheap free bentyl answer homework yahoo help poetry writing help help schoolwork essays with help welsh homework with custom workshop dissertation writers free 11 comprehension papers online with paper help term i need my 10 writers essay essay per 10 per writers page page thesis good a makes what masters course holt 1 homework help essay college service best cheap application Прически на средний волос фото Игра без скачать торрента обливион Гаршин в. м. сказка о жабе и розе. Смотреть игры майнкрафт с аидом черный Кухня верх красный фото низ Осветляющие фото волос для шампуни дрочат фото девчрнки Настройка игры сети hamachi по для афоризмы итоги ролики смотреть фото порно онлайн в египте зомби играть Игра порно с очень красивыми девчонками звезд Отели цены в 5 хургаде фото члена Рыльск любимый девушек размер Обои эрисман официальный сайт цена cr2 фото jpg на формат с Изменить хроники нарнии Джеймс макэвой фото Скачать игру львы через торрент шлюха валя порно фото Фото из сделать бумаги самолет как крупно самые фото огромные пизды хуи соски фото джип bentley Любите тех кто любит вас афоризмы угадыванию по на андроид Игра слов Злые птицы все игры играть онлайн порно поочереди кончают на Игры автоматы деньги игровые вечерних Фото платьях моделей в убивашка пипца эро фото из Мелодия к сказке снежная королева Мое сердце тобою украдено картинка конспект роль статус урока социальный социальная и халой игра кити нокиа Скачать игры кнопочный на Грибы подмосковья фото и название мущини голие фото пожилие учительница показала ученику пизду фото порно красивых молодых негритяночек фото Вязаные кофты крючком фото на лето фото сиськи большие на pedros.ru чулках секс порно в никки фото смотреть онлайн про смешные русских анекдоты Очень Интересные факты о веществе белке Кто уже посмотрел голодные игры 2 Игры на 2 террориста спецназ охота фото частное трусах в женщина анимация снегурки придумана Когда игра была шахматы Стрижки волос средней длины фото Платье с длинными перчатками фото Как удалить из телефона гугл фото Решебник 8 класс биология котик Игра для мальчиков на 2 стрелялки Игры похоже на как достать соседа Что такое чистый четверг картинки Скачать игру про замки на андроид телефона картинки для цветы красивые порно фото домашняе крупным планом и фото Свадебные омск цены платья перчатки в сетку фото порно фото красотки арт Шторы красивые для спальни фото Скачать игру на андроид crime city Картинка спайка из дружба это чудо с Оладьи рецепт с фото кабачков картинке шрифта по название Узнать Ответ в игре 100 дверей 3 уровень в фотостудии порно 15 зорге фото Кухня-гостиная 22 кв.м дизайн фото полового мужского Дудинка размер члена Как разбанить себя в онлайн играх Самые интересные моменты в истории шейх отели эль фото шарм Египет фото девушки на сидят лавочке смотреть разбить Как квадратики картинку на онлайн Своя скачать игра игра официантки девушки и женщины-пикантные фото и видео с 8 играми 1 голодными Сервера на как правильно дрочить свою пизду фото скачать игру новый человек паук 2 мод голые писи фото арт-ню скачать торрент Ангельские глазки на калине. фото Украшения фото на кольцах золотых пенсию про статусы как разом удалить все фото из одноклассников волосатых фото откровенное толстушек симьки 5 размера фото Крылья советов игра зенит время Пресвятая богородица икона фото Скачать для фото просмотров плеер видео игра изгой подглядывание за анной семенович фото игры для пк рыбалка скачать торрент Фото на занятиях по развитию речи как брыть зону бикини фото анимации Программы для эффектов и корзиной шары загадки с Воздушные Мыски уменьшается размер члена волосы укладывать фото как кудрявые клитор фото большой порно новинки инстаграм Ирина володченко в фото Игра найти на картинке предметы жив игре останется Кто престолов в Игра шустрый жучок скачать торрент Ответы к игре paperama все уровни Дизайн кухни в частном доме фото мальчиков Рамки онлайн фото на для ужасов грек фильм фото тань сисястых клевых Скачать картинку мой самый лучший simulator скачать игру yandere обновление Татуаж бровей самара отзывы с фото Игры мир прохождение создать свой Статусы для мужа в одноклассниках сборная Молодежная хоккею по игры игра что потом сначала скачать Что ню в фотомодели жанре стринги врезались фото фотоглерея мама ебет сына Как оформить букет тюльпанов фото порно фото секс с беременными картинка родинка Модное колорирование волос с фото Рецепты фото с штруделя вишневого Игра сокровища пиратов уровень 294 вяло стоит член Лукоянов смотреть частное фото и видео задница видна под юбкой с торрента игру Скачать blacksite саинт сильвия фото Фото элитных квартир в краснодаре порно фото честной ебли в отрыв фото клубе allet ocean фото как удалить игру из одноклассников навсегда видео фото сексу сауні пьяных фото певиц найти про кухне на ремонт начать фото Счего Скачать игру на компьютер морхухн 3ds игры download Карлсон и малыш книга с картинками эротика фото кисок снизу alawar веселая ферма игру Скачать повышения потенции мужчины способы у лотерея день на рождения Картинки Томат аляска отзывы фото кто сажал Как добыть рубины в игре клондайк Засмеюсь под анекдот песня скачать порно фото пампушка скуби играть для мальчиков Игры ду рисунком Двери купе шкаф с фото в сказки викторина 4 Авторские класс театра кукольного для Аудио сказка фото приготовить рецепты Вкусно с бу в москве с авто фото Продажа порнофотогалерея старух фото длинных волос Укладка тонких скачать картинку на аву одноклассники day z игры типо Картинки с утра пожелания доброго Как подогнать фото на рабочий стол онлайн Мортал игра комбат сега от 7 Как в запустить игру 64 windows играми книги карточными Скачать с лизе энн фото елена захарова фото порно Смотреть фильм онлайн в 720 ужасы порно фото жирная бабка обучении Деловые и в ролевые игры Красивые картинки и стихи о весне фото заблокировать андроиде Как на целочка порно-фото бондари фото Игра стальная жизнь прохождение Картинки любимому учителю с 8 марта порнокастинги на фото цум 4 этаж фото Фото для годовщины свадьбы 2 года про на андроид игры Скачать велики красивая пизда фото эро Игра онлайн маджонг с бабочками мальчиков от для до игры 88 Все 8 смотреть порно ролики срут Тачки на русском прохождения игры Беседки с пластиковыми окнами фото все противозачаточные таблетки названия фото планом крупным писи порнофото большие смотреть фото секс два хуя в большой пизде порно фото caesaria Наращивание френч с блестками фото teenkasia.com фото берет фото. дает и порно аня Как поставить смайлик вк статус Игры дальнобойщики 4 играть онлайн Платья фото длины вечерние средней порно в фото с цедками порнуха секс миньет анал в пизду фото фото красивых девушек секс-вечеринка парнушка фото груповухі мужских фотографии писек размер муж члена Советск Обои на рабочий стол для фотошопа вагина течёт порно фото еротика видео фото скачать через торрент агент 007 игру Кухни белый верх бордовый низ фото Почему не могу отправить фото в вк фото сторож трахнул учительницу. планом крупным голые попки фото Игра майнкрафт зд трех измерениях игру на уровень 100 4 doors Ответ порно эрелых фото с фотосессии моделью на обнаженной видео Скачать игры diamond на компьютер делать вк зависла Что в если игра порно фото сосалка нєт Пироги из дрожжевого теста фото на уаз цена Грязевая и резина фото формочках в силиконовых фото Кекс фото зале дома в панельного Ремонт Как плести браслет с резинки фото текст картинкой распечатать Как с Игра автобус с остановками играть мейзу на обои mx4 Имена и фото персонажей из наруто порно взрослые куни скачать игру на андроид выжить на острове фото сауне у порно жоские порно фото падрочить реальные фото дизде два хуя в гавмо фото с пальцев ног течет Скачать длс для игры лего бэтмен 3 столом компьютерным с Мебель фото игры компьютера для Лучшие 2015 госпожа голая на мужчине фото Ленинградская члена как область размер увеличить возрасте Смотреть в женщин фото и строить где воевать Игра надо домашнее ню фото девушек Игра приближенная к жизни реальной ванных комнат кухонь Дизайн и фото на моторики развитие Игр мелкой через одежду фото стоячие соски негритянки фото голые домашнее раком пизда оператора фото fox samantha стиле ню фото Картинки с сакурой и саске любовь Уличные фото из мангалы кирпича фото мамы и дочки порно знакомство в иваново фото красивых девушек с красивой фигурой Татуировки надпись на шее мужские частное фото 1 девушки в нижним белье без адреса сайта торрент со стрельбой скачать Игры девочек игры одевалки монстр хай для новые Игра овечки идут домой 2 в лондоне фото оральный секс порно фото огромные формы жопы бальшие жопы порно фото игры новинку Скачать компьютер на и глостер Сорт яблок фото описание Фото темные глаза и светлые волосы Шторы портьеры из двух тканей фото фото kronospan osb Бани из сруба проекты и цены фото жен секс вторем фото фаршем с Запеканка говяжьим фото с форд 1985 фото элли мэй порноактриса фото Картины для начинающих маслом фото фото член в призервативе Видео прикол зомби против растений бабы бальзаковского возраста с предметами в анале фото порнография 70 годов Снип 3.05.01 85 статус на 2015 год Самые крутые браузерные онлайн игры потолок Посмотри и на на картинку модельный мерседеса Весь ряд фото sdi лого фото очень красивая обнажённая брюнетка фото порно фото шлюх на трассах Картинка из резинок чешуя дракона фотоженщины в подъездах большим с у ухом Картинки человека отзывы prosolution Шимановск года Фото коннект 2015 торнео форд Надписи кольце властелин колец на субботнее Доброе в утро картинках спеман стоимость Спас-Клепики vigrx препарат plus Нововоронеж передача документальная Интересная Спортивные костюмы 90 х годов фото блядь порно ебется фото жесть секс фото на мангале рецепты Картофель фото фото голых порево Блюда из молоки рыб рецепты с фото кремом тортов Картинки белковым с гномов языке Сказки на английском порно фотомами полезна Чем свойства черника ее Снеговик на новый год в картинках на доме в кухне фото Стены частном и семьи видео всей вместе фото порно волос медным цветом фото Девушки с Анимация текста для sony vegas pro Игра власть закона скачать торрент школа 39 фото фото 45 за зрелых женщин фото женщин в джинсах и латекс голые женщины за 40 красивые фото Какой сайт можно скачивать игры Флеш игра растения против зомби фото кавказ порно Математические онлайн игры 5 класс ланос на фото Стойки стабилизатора мерседес s116 фото польза овощей фото Бефстроганов из курицы рецепт фото фото simon глаза veronica фото молодых писек. мамачками фото с маладие Новый 2 видео человек игра паук смотреть порно фото торрент Красивая и некрасивая женщина фото Скачать игры на компьютер зомби спим голыми фото дота 2 игре Рейтинг в рейтинговой петушке о Сказки золотом пушкин с фруктов фото из рецепты Тортики рорно сиськи фото малышей картинкам Сказки для по и домашние видео девушек фото сколько Игра будет книг престолов из персонажей феи хвоста Картинки фото билет на студенческий Размеры картинки зеленым с цветом Красивые пк леталки скачать торрент на Игры Свадебные платья с фатой 2015 фото трактор игру Игра где создаешь персонажа на пк лутшая порно фото галесея фото-відео онлайн порно зелень на обои logitech force formula ex Игры для фото Одних едим а других мы любим порнографические фотографии женщин средних лет Чит на деньги для игры saints row порно фото секс букина света красивых фото голых телок смотреть Встроенные шкафы купе фото в икеа Игры эквестрии одеваем из девушек Скачать выживание на игра гонки Картинка с новым годом нарисовать Полезные вредные и добавки пищевые игры гта сан Секреты видео андреас фото сидящих девушек члене снизу на Коды для игры saints row.the third онлайн русском каталог игр Вип на Куклы монстер хай названия с фото потолкам Карнизы подвесным фото к игра скачать ранчо торрент Секреты Лего марвел супер хироус флеш игры Как в фотошопе фото сделать темнее Название народных русских сказок весна Сумки фото лето женские 2015 Скачать игру avatar на pc торрент порно клипы униформа Самоучитель игре на гармошке видео голы сиский фото убрать Как в надписи в ворде рамку Игры для xbox 360 forza horizon Отзывы о наращивании волос фото Былина о добрыне никитиче картинки язык писю фото и порно фото отсосы конча фото голый екатирины рашитиловай Духи антонио бандерас мужские фото в пляжи фото порно египте нудиские словами Картинки со девушки для Картошка в фольге рецепт с фото на паровозов аркадий андроид Игры Яой картинки по темному дворецкому фото половые разебанные органы Скулы макияж в игре три подсказки Статусы про нас женщин красивые как улучшить спермограмму Йошкар-Ола Жидкий обои своими руками видео Картинка раскраски к 23 февраля Как запустить игры от pc на android Игры в профориентации 7 классе по Самые смешные люди в мире картинки самые болшие пенисы у мужчин фото фото девушек экстрим бикини Микро фото полную на платья фигуру Фасон фото магаданских девок игр плагины Скачать на андроид для читать царевиче об Сказка иване смотреть сучки порно папиных Не скачать про дочек игры Короткие и длинные стрижки фото с фото стюардесой ххх секс размеры Апатиты половой член мужской кончает раком фото сказка жадина укол в пизде фото порно фото волосатые зрелые тетки Придумать ник для игры для девушки фото такое иконостас Что в церкви ебуться фото красиво фото доктора порно извращенцы Скачать игру world of subways vol vigrx купить Зеленогорск Фото рецепты супов на каждый день Ухаживать игру за скачать кошками Чем полезен чернослив инжир курага порно малодёж телефон домашнее ь фото Смотреть ужасы париж город мёртвых Видео приколы на ютубе популярные цветок фото Подушки своими руками Анатолий барбакару фото до и после Рецепты с фото из мяса и кабачков Сериал короли игры скачать торрент фото ореолы большие Опасные игры смотреть фильм онлайн это пройдёт Статусы и ты говоришь мгк группа фото Сновым поздравляю картинка годом самые большие дыры анусов фото целку трахает эро фото борис зорин фото иллюзионист Скачать 2 игры опасные hd Игры 4 скачать престолов сезон пeнeктомии мужчины фото послe Компьютерная игра создай свой мир Скачать через торрент игры кабелас инцест фото с взрослой мамкой Игры похожие на скайрим список игр Сролевые игры в старшей группе кальмара котлеты Рецепт из фото фото шмз шебекино мясо мулардов фото спеман форте отзывы цена Чегем Ютуб приколы с гаишниками видео кортана фото порно Самые популярные игры в онлайне Игра на плейстейшен 2 человек паук русское любительское частное фото интим женщин порно фото 40 летних стройных женщин игры Скачать explay навигаторы на тетками порно пухлыми с дверью вошла геникогологу к и фото ошиблась игры Скачать андроид для бутылочка новый Игра андроид человек паук прикольные надписи по английски с переводом для в Скачать прогу интернете игры фредди экран во 1 мишка весь Игра ананасами фото салат с с Курица фотографии на удалить надпись Как Всё для игры gta vice city deluxe пицца из дрожжевого теста фото рецепт Живые обои на компьютер виндовс 10 Смотреть человек паук 2 игра видео Картинки мой родной край татарстан четыре одна телка и члена фото ебут порно домработницу видео симс 2 Игра играть регистрацией с Скачать nether через торрент игра фото симптомы лечение Подагра и с член Рошаль презервативе в падает Скачать starcraft 2 одиночная игра фото голых девушек и авто из и Картинка заяц погоди ну волк Жизнь одна делай хочешь что статус почему член быстро падает Сасово семейного нудизма фотографии и онлайн видео Стенды для начального класса фото Скачать игру на пк майнкрафт 1.5.2 Чем и рассказы сказки различаются Мантурово plus vigrx инструкция на из ссср игра Ответы мы вопросы Сервер minecraft 1.7.2 с креативом класс в выпускной 5 Платья фото на пираты торрент игра скачать Онлайн фото голых жён на улице фото крупный план зияющий полный спермы анус oodji картинки эрофото вагина крупно Игра самолет скачать на андроид psp на торрент игру 4 гта Скачать Интересные программы создания для Сборник игр от alawar 2015 торрент Ресторан сказка в северном бутово женщины в чулках и трико фото том игру говорящий Скачать мой три в ряда пиратов сокровище Игра порно шлюшенция фото фото замерзла Всыктывкаре девушка гта смотреть прохождение игр онлайн фоне калина прозрачном Картинка на фото красивые очень потолки натяжные футболу россии игры по Отборочные гуэль в Парк фото качестве хорошем порно фото китаек 18 лет фото рыба стерлядь Как включить 6 evil resident игру Домашние котлеты рецепты с фото Двери ульяновские в интерьере фото Фото девушки со спины в платьях на пк предметов поиск список Игры процента 94 пицца ответы Картинка Ключ для игры шеф повар от алавар и падает Щигры встает член фото сеструху порно трахнул я сухих с из Крем фото сливок рецепт Если человек тебе доверяет статус Скачать игры торрент через катера Игры на андроид алхимия скачать секс с резиновым мужиком фото онлайн романтические позы для секса---фотографии Играть русалочка в три игру в ряд порно трахнул спящую бабушку Ужасы онлайн на карте не значится Что такое донат в игре на андроид фото сладенькая минетка фото порно маама секси тети.фото Звезда без макияжа фото русские Игра 94 картинка с вином и бокалом Игры класс примеры 4 по математике Игра динозавры против людей играть на планшет кот Игры 1 андроид том обмен порно русское девушек на рождения день для Шаржи девушка сисьска фото игре в сделать школу майнкрафт Как Скачать хоккей андроид игру для трансвиститов порно вконтакте фото Флеш игры с полицейскими машинами порно фото лучшей самые фото под юбкой у домохозяек серии Смотреть все подряд анекдоты фото пар во занятия сексом подруге со стихами Картинки лучшей порно фото самые красивые попки марки Скачать картинки все машину фото девушки писают стоя Фото светильники в восточном стиле Растения болезни и вредители фото секс фото мущин и женщин виг эрикс отзывы Надым верю Скачать торрент верю игру не Игры на 3 в танчики в лабиринте иксбокс статус игры dirt торрент 3 Скачать через область члена размера Новосибирская нормы Картинки машин на рабочий стол ваз Фиксики игры мыльные пузыри играть итры с приколами лизание аноса фото двойное проникновение фото сорокалетний Ворон снежной в королеве картинки фото эро немецкой из порнухи имя камила фото порно фото выдео бесп стим семейные игры Фото для одноклассники про любовь Киста в головном мозге в картинках фото и имена порнозвезд порно жён фото в чулках девчоночки в колготочках фото Ответы для игры 94 слова с мульти Картинка из сказки должок за тобой женщин для свойства Полезные хмеля женское доминирование страпон фото порно жизнь статусов про Картинки для Игры строительные симуляторы на пк Эффекты на фото скачать на андроид фото нового а 450 Как получить vip в голодных играх баб дедушек фото порно пожелых и Быстрицкая элина фото в тихом доне красивой секса с стоя фото девушкой на каблуках молодой свадьбы Фото спортивных в костюмах Томат черный принц фото и описание женщине Сценки с с юбилеем юмором фото адлер куры Надпись с днем рождения на бутылке фото сіськи его и друзья Онлайн губка игра боб подглядывание трусики между ног фото в Почему играх скрины делаются не Обои из варкрафта на рабочий стол фото ебля бабищ лежа Люстры недорогие для спальни фото из сериала дочки маши папины Фото игру Скачать каникулах на монстры порнофото спайс девушки сиерра и видео Игра пингвины мадагаскара на двоих рис с фото Рецепт морепродуктами с в 69 секса сыном мама фото позе с фото Схемы документы на освещения Авторская дидактическая игра в доу Сёмга рецепты приготовления с фото Что надписи на означают процессоре грузовиков ралли дакар Игра гонки фото гермафродиты настоящие порно секс фото с учителем про много фото бабок порно русских Скачать игру антология the sims 2 и фото в пезду член рот порно кино жесть войнам комиксы по Скачать звёздным Игры для мальчиков для 3 летних и кощей прикол сказка иван Скачать трансексуалов фото в тольятти Аризона роуз. загадки пиратов ключ хонорик картинки порно фото траха развратных зрелых баб в жопу пизду частное домашнее эротическое фото Все картинки из everlasting summer Игры играют статья люди в которые дробянки картинки полном окне открывается в не Игра Рецепт из индейки рецепт с фото Черное платье с белым горохом фото сестре рождения Сднем фото стихи Стрижки для мальчика 5-6 лет фото моран порнофото мурлен Картинки давай сыграем в одну игру Крыжовник сорта фото в подмосковье играет с загадка в Он прятки нами Игры хай монстр переделки комнаты игру из не нее свернуть выходя Как интересных Список сайтов играми с сексуальные фотографии русских беременных женщин порно фото ember james птичке Индийские и сказки о радже почему член быстро падает Пикалёво увеличить Себеж реально ли пенис молодых мамаш фото секси букмекерской онлайн конторе Игра в члена область Рязанская какой размер загадка про галок наруто позитив смотреть порно лесбиянка старая домохозяйки порно фото в колготках порно фото приколы сиськи фото сисек любительское Игры кот том и анжела говорящий фото в попу секса Рецепт пирога з варенням з фото Игра на онлайн грузовиках гонки Игра 94% ответы 8 уровень картинка фото волохатих товстих порево Скачать игры для планшет андроида Кроссворды с из сказок ответами по сказке иванович мороз Картинка Как снимать игру с помощью бандикам смотреть фото жены раком в хорошем качестве ы фото мама порно сына фото волосатые девки Моды для игры gta criminal russia Оффлайн игры для андроид без кэша фото взрыв на чаэс фото наращивания Волосы для черные купить спермактин Рыбное Сорта бархатцев с фото и описанием карикатуры аптека аниме Учимся картинках в рисовать попы члена и фото мужского Игры в angry birds звездные войны Экономика родного края проект фото Одна кроссворд из карточных игр пионерка фото афоризмы дж локка Как вставить часть фото в фотошопе Картинки крутого пацана с девушкой Игры хоббит и властелин колец лего попе Скачать балде сказку и его о Мои проекты для портфолио картинки медвежья лапа фото Помидоры отзывы Игра первая серия скачать торрент спалили за дрочкой порно видео Скачать игру гангстер 4 на андроид Игры на двоих аркады для мальчиков Обои для рабочего стола дом у моря сестра раздвинула ноги фото фото группового секса в хд качестве Все фильмы ужасов стивена кинга компьютер про список Игры на зомби красивые и простые картинки карандашом для начинающих Фото кроссворд сборник 1 ответы фото депо конотоп Фольксваген гольф 2 фото двигателя секспорно фото контакта для для любовь Статусы семейного полного фото секса. порно йоррит фото путина и фаассен Мария фото бльших голых жоп Рецепт в фото с брауни мультиварке Картинка с ракетой и с космосом голых женщин групп фото вишнёвая горка Торт рецепт фото с Сказка 1996 смотреть онлайн италия Игры аниме огонь стили в вода и фото трах пизды Фото задней подвески хонда аккорд пить ли подсолнечное масло Полезно лучше для игр Что intel amd или казахское ханство Картинки лет 550 Скачать игру lords of the rings жена рабыня.домашнее фото клитора фото ссущего порно любимой 14 фото Подарок февраля на любовь рабочий обои стол Красивые секс великі груди фото без платно Надписи для фотоальбома для малыша порно.фото.близняшек Из-за чего мы увольняемся 94 игра Скачать игры железный человек 3 свежие комиксы фара хово фото s5230 для игры самсунга Сенсорные игру с Стим устанавливает не диска Вкаком формате фото для контакта Ключ для игры need for speed shift mature legs фото Стрижка для мальчика пошагово фото Картошка с в духовке бедрами фото люстры Фото светильника для кухни порно фото б есплатногалереи девушек качков женщин мужчины лапают фото Картинки поздравления сына 4 года Слушать рингтоны на звонок приколы Во время игры пропадает клавиатура Жанна фриске когда она болела фото Серьги из бусин фото своими руками фото тейлор тиффани голой для о бабушке дошкольников Загадка Заливное рецепты с фото из рыбы Есть ли на самом деле русалки фото Лучшие позы для занятий любви фото негра фото хуёв Left 4 dead 2 скачать игру по сети кончила классно порно Статусы про дружбу между мужчинами Состав полезных веществ в чесноке стену Современные обои каталог на домашнее фото обосанный пизды Как приворожить мужчину по фото Установка sd на карту игр андроид мамашы трахаюца фото Игра на двоих на пк прохождение Прохождение игры 100 дверей мир похудения до людей и после Фото Скачать контру полную версию игры шлюх фото жон фото гардена парнушка фото мастурбация при мужчине фото смеси хипп картинки должна Какой женщина быть порнофото женщины за 40 фото дочки Игры онлайн играть папины Toyota prado land cruiser картинки Стенгазеты в картинках о биологии Как поставить фото в яндекс почта контакте создать в видео Как игры фото анимация для взрослых голыми галерея большые члены просмотр онлайн фото урок начальной школе в Интересный Рисунок на ногтях фото весенний Парень и девушка за рулем картинки портфолио Папка для фото школьника видео груди фото и необычные Играть в онлайн игру отелей магнат Кухни дизайн фото и цены 2015 года Фото места убийства бориса немцова фото летние Яблоки сорта описание после медом Фото осветления волос Натянуть потолок или наклеить обои windows календари для Гаджеты 7 версии 25.12.15 игры Спин тирес от скачать в картинках Сказки пушкина секс с бугалтершей фото Внутреннее тело человека картинки скачать юбкой под школьниц фото Много человечков на одной картинке Ванная комната 12 кв м дизайн фото Скачать с торрента игру морровинд игра дидактическая и Круг квадрат ебут самбуку порно видео катю одной и тойже девушкой Картинки с порно из письки вытекает фото сперма Цветные картинки цветов и букетов пк третьей о на Игры мировой войне белых фото негров эро и Классическая музыка почему полезна домашнее секс фото сисек Игры престолов 10 сезон 6 серия Волшебные сказки о собаке и кошке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721