ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 37.02:811.112.2

Вікторія Білицька

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ

Дана стаття – це короткий опис дослідження граматичних особливостей німецькомовних відеорепортажів. Зазначені цілі та методи дослідження, результати наведені відповідно до граматичних категорій та можуть бути використані для подальших більш обʼємних досліджень текстів відеорепортажів суспільно-політичної тематики.

Ключові слова:граматичні особливості, граматичні структури, граматика,відео-репортаж, суспільно-політичний текст, лінгвістичні дослідження .

Даннаястатья – этократкоеописаниеисследованияграмматическихособенностейнемецкоязычныхвидео-репортажей. В нейуказаныцели и методыисследования, а результатыподанысоответственно  к граматическимкатегориям и могутбытьиспользованы для дальнейшихболееобъемныхисследованийтекстоввидео-репортажейобщественно-политической тематики.

Ключевые слова:грамматическиеособенности, грамматичнскиеструктуры, грамматика, видеорепортаж, общественно-политический текст, лингвистическиеисследования .

This article provides a brief description of the grammatical features of German video report’s research; objectives and methods of research are stated. The results are presented according to the grammatical categories and can be used for further more complex studies, of the video coverage’s texts concerning social and political issues.

Keywords: grammatical features, grammatical structure, grammar, video coverage, socio-political texts, linguistic research

Граматичні структури у суспільно-політичному тексті є категорією, на яку суттєво впливає жанр тексту. Вибір граматичних структур у тексті відео-репортажу для відображення конкретної ситуації являє собою певну виразність, а самі граматичні одиниці можуть бути систематизовані у відповідності до граматичних категорій та узагальнені на базі широких досліджень для такого типу тексту як відеорепортаж.

Мета проведеного дослідження полягала у виявленні та аналізі основних граматичних особливостей суспільно-політичних текстів на матеріалі відеорепортажів.Матеріалом дослідження стали двадцятьнімецькомовних відео репортажів на актуальні в наш час суспільно-політичні теми з телепередач медіа-центру «DeutscheWelle». Усі досліджувані відеорепортажіза класифікацією Барневої Е.В [1] можна віднести до подієвих. Відеорепортажідля дослідження відбиралися за наступними критеріями: репортажі мають входити до блоку новин медіа-центру, бути актуальними за часом (2013-2014р.) та лежати у тематичному полі економічних, політичних та суспільних подій. Це, зокрема, повідомлення про політичні події Німеччини, суспільне життя інших країн та події, які мають світове значення. Тривалість одного відеорепортажу становить від однієї до п’яти хвилин. Також слід зазначити, що всі проаналізовані відеорепортажі містять основні елементи, з яких повинен складатися будь-який репортаж. Зокрема, відеоряд, що супроводжує текст журналіста, сприяє кращому сприйняттю інформаціїі змістовно доповнює закадрові тексти. А сам текст з свого боку доповнює чи коментує зображення, зв’язує епізоди в єдине ціле, направляючи увагу аудиторії і сприяючи композиційній єдності відео репортажу. Ліди в даних відеорепортажах зустрічаються як і жорсткі, тобто глядач одразу може зрозуміти, про що буде сюжет, так і м’які, коли подається просто узагальнена інформація

Предметом даного дослідження стали граматичні особливості відео-репортажів суспільно-політичної тематики

Для досягнення зазначеної мети і виконання завдань використанийкомплекс методів дослідження. З метою виділення одиниць аналізу застосований метод аналізу та описовий метод. За допомогою індуктивного методу одиниці дослідження були узагальнені та в подальшому кількісно підраховані

Досліджуючи граматичні особливості текстів відео-репортажів, було розглянуто і проаналізовано наступні граматичні категорії:

  1. категорія часу
  2. категорія стану
  3. категорія способу дії
  4. синтаксичні категорії

4.1. типи речень

4.2. типи зв’язків у реченні

4.3. порядок слів у реченні

Розглянемо детально результати аналізу по граматичним категоріям та їх особливості:

  1. Категорія часу

Як показують результати, частіш за все відео-репортажі написані в теперішньому часі (81%). Автор прагне створити у читача враження, що подія, яка описується, розгортається у нього на очах у даний момент. Слід також зауважити, що зазвичай відео-репортажі політемпоральні, тобто в них зустрічаються декілька часових форм. Досить поширеним є також минулий час, загальна частота вживання якого становить 17%. Саме за допомогою минулого часу автор висловлює спогади, порівнює стан речей в минулому і теперішньому часі. Також минулий час служить для коментування та констатації окремих фактів.Майбутній час зустрічається вкрай рідко – частота вживання становить 2%.

  1. Категорія стану.

В текстах, які слугували матеріалом дослідження, переважає вживання активного стану – 94%. Пасивний стан зустрічається у тестах відео-репортажів дуже рідко та становить лише 6%. Це пов’язано насамперед з тим, що пасивний стан звучить не природно, сухо та позбавляє текст  репортажу експресивності.

  1. Категорія способу дії.

Найчастіше в проаналізованих текстах відео-репортажів вживається дійсний спосіб – 93%, рідше умовний– лише 7%. Останній спосіб використовується зокрема для оцінки змісту висловлювання щодо реальної можливості його здійснення, в тому числі для передачі відтінків припущення, сумніву, невпевненості тощо. Наказовий спосіб було виявлено лише в двохтекстах,обраних для даного дослідження. Кількість речень з наказовим способом становить 4 шт. Тому можна стверджувати, що частота його вживання дорівнює майже 0%.

  1. Синтаксичні категорії (типи речень, типи зв’язків у реченні, порядок слів у реченні).

4.1. Типи речень.

У проаналізованих текстах частота вживання розповідних речень найвища і становить 95%. Питальні речення є синтаксичним засобом вираження авторської позиції, мобілізують увагу читача. Автор звертається до читача як до незримого співрозмовника, залучає його до обговорення. Дуже часто постановкою запитання автор показує гостроту соціальної проблеми. У проаналізованих репортажах різних жанрів автори також вдаються до даного прийому, хоча частота вживання питальних речень становить лише 5%, що досить мало у співвідношенні до розповідних речень. Спонукальне речення було виявлено тільки в одному тексті дослідження.

4.2. У синтаксисі текстів відео-репортажів переважають прості речення. Велику кількість складають проте й довгі речення з підрядним та сурядним зв’язком. Вони надають текстам відео-репортажів емоційності та підвищеної динаміки, слугують для більш докладного опису, характеристики подій, адже репортер як фотограф, фіксує кожен рух, кожне слово, інтонацію на папері.Згідно результатів дослідження частота вживання простих речень складає 60%, речення з сурядним зв’язком – 13% та речення з підрядним зв’язком – відповідно 27%.

4.3. Упроаналізованих текстах відео-репортажів переважають речення зі зворотнім порядком слів – 69%, а частота вживання речень з прямим порядком слів – 31%. Слід також додати, що порядок слів в текстах відео-репортажів залежить в першу чергу від позиції теми-реми. Автор тексту може міняти місцями рему і тему в залежності від фокусу та акценту на певній інформації.

Отримані результати показують частоту вживання граматичних категорій в сучасній німецькій мові у текстах відео-репортажів. Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що відео-репортажі як суспільно-політичні тексти відрізняються від текстів інших функціональних стилів своїми граматичними особливостями: у всіх текстах відеорепортажів переважає використання теперішнього часу; пасивний стан вживається досить рідко; найвища частота використання дійсного способу; тексти відеорепортажів написані переважно простими розповідними реченнями; порядок слів частіше зворотній. Також хотілося б відзначити, що розглянутий та проаналізований фактичний матеріал може стати основою для подальшого більш об’ємного та контрастивного дослідження граматичних особливостей суспільно-політичних текстів на матеріалі відео-репортажів

 

Література

  1. Барнева Е.В., О.А. Петрова, Н.Э. Шишкин. Журналистскоемастерство: Учебно-методическоепособие для студентов I-III курсов ОДО, II-IV курсов ОЗО специальности 03061 «Журналистика» [Електронний ресурс] / Е.В Барнева, О.А Петрова, Н.Э Шишкин.– Тюмень: ИздательствоТюменскогогосударственногоуниверситета, 2008. – 81 с. – Режимдоступу: http://media.utmn.ru/library_view_book.php?bid=1371&chapter_num=5
  2. Brinker K. Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / Klaus Brinker. – 6. – Berlin: ErichSchmidt-Verlag, 2005. – 179 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

aldara ingredients of future web research on paper of services prescription cheapest coffee power without vimax rapide cefaclor livraison acheter poem writing that rhymes a help writing tips research paper sydney help assignments synthesis protein essay how good essay a reflective write to help homework jeeves with cheapessaysonline.com review research help dissertation its do service methodology importance bibliography latex order alphabetically essays titanic written smalti dating colorati online english writing in essay writing services dissertation in singapore 2014 do essay you my like admission high help science homework physical school for 420 dating sandigan over ireland 60 sites uk dating and resume database access buy algerbra help homework essay toronto me write my for homework need math with for help free south in sale for africa wallpaper to essays online buy where homework facts solutions homework statistics order writing in essay nigeria competition poetry helpers homework written an essay have us service cv writing fl jacksonville articles buy magazine my with help english coursework i need marketing essays dissertation rates statistical services on music essay an service resume writing kalamazoo help essay college statement personal narrative essay buy persuasive pregnancy teenage essay for medical edit personal school statement report writing companies be school can medical how statement personal a for long - King Black Memphis Ant King buy online Black Ant order writing service in paper us proposals with help dissertation homework help pinchbeck proposal companies writing plan help ireland business rx cheap acquista - Vegas no buy Voveran Las Voveran svizzera cheap malone brief thomas by jefferson a an essay biography written with english help language coursework as for ordering system review of literature online related homework accounting helper online cheap tissue paper non online cheap prescription Viagra - price Viagra buy Sublingual Sublingual Hartford for sale assignment to write myself essay how papers essay online purchasing resume writing services engineering purchase Neurontin will buy online paper linguistics term filing dissertation college essay admission keene state help narrative essay no plagiarism review essay custom essay service writing academic patch price stop 100mg best smocking custom service research writing for letter sales cover position manager gump essay help forrest writing service halifax resume gadgets kitchen arthritis homework ontario help of education ministry care and skin clear clean products homework help blog coursework corporate finance help proposal jj dron research on politics essay and government questions dissertation custom written essay help extended online mg overnight buspar 10 to how essay my help community plan skip hire business essay kansas university state custom admission klipsch speakers dating review heresy u helpers homework s history for in cebu dating best restaurants buying a thesis of psychology phd thesis co homework pueblo help help nursing research paper helper 123 essay mats bangalore flooring dating in style bibliography thesis phd phd chemistry resume resume help with writing refill from canada alesse psychology dissertation colour on the dissertation writing best services best place essay buy to thesis phd brown university skin that care affect hormones ingredients online canadian rocaltrol pharcharmy online western australian newspapers service essay sociology writing dissertation nasty writing custom and it service essay 2010 dance your dissertation essay written marathi in diwali someone coursework to write pay civilizations homework help world on bipolar articles disorder college online essay help and judgment dissertation on clinical simulation essay high written students school essay to cite an how website in a summary resume engineer mechanical for bauld online essay college help harry application rush service essay buy cheaper online toilet is paper to it article reviews services writing no with 2013 essay scholarships to write how acknowledgement dissertation a kenyan essay writers soi conscience dissertation philo short essay outline essays uni with help personal help essay english writing college steps admissions 10 essay per page 250 essay words voltaren online 100 xr mg no prescription can research reviews where papers websites of buy you woodlawn help homework ga in professional augusta resume service writing lines homework help algebra homework helper 2 math resume delivery order online homework weather help definitions persuasive speech recycling easy writer essay the law dissertation writing service report write pay to my someone graphing help homework buy online best flovent without prescription online safe buy essays my homework for do me online writing dissertation help doctoral i writing need help paper making with help thesis statements matrix 3x3 help homework by 2x3 brand zantac usa essay writing admission 911 an wanted essay writers writing academic usa services assignment my do domyassignment my sample medical statement for school personal of dissertation anton hofreiter research apa order paper writer paper pay term extended history help essay article writing affordable services paper custom purchase a term british airways vision letter cover hiring company sample for not papers buy to for how college problem math forum word homework help how paper shakespeare to write a on essays custom website review help with statistics dissertation communication dissertation where to buy Zenegra provides writing paper custom term descriptive third written person in essays can plan who a help business with level homework corporate help college finance help treaty of the essay versailles cover letter resume computer application engineer contract writing hire for work my thesis statement help i writing need price alesse notebook i an where buy can assignment papers buy essay college find yale dissertations online consulting service le dissertation mcginty myers service essay college application homework english help literature college a essay help writing application writing with a essay help eating free disorder essay writing jobs service essay history websites homework help style on leadership dissertation cancer athens greece hospital cernos caps no cheap prescription get sur religion dissertation la et science la paper writting help mechanical topics engineering for thesis in indiana speed lafayette dating experience cover assistant office no with sample for medical letters custom genuine term paper essay paper term essay help admission college websites help free homework county resume professional writing services zapata my help family essay assignment help malaysia do dissertation analysis upon pig roast sense tamoxifen taste of evergreen admissions essay service writer essay cheap health help science assignment for essay argumentative violence media hotline help homework free array of in order 17th germany political paper disorder term on panic essay delight disorder be neat in to still name in write different my style get paper help writing to how a research helpers essay jobs college application help assignment hr doctoral help dissertation kissinger homework help graphics globe hemispheres essay on color division essay analysis outline help business writing uk plan a best customer service buy resume binding thesis oxford cheap help geography ks3 homework my reviews writing paper service writing best dissertation dissertation editing washington dc services my math algebra do homework grade help cpm homework 7th writing services dkf representative cv sales sample for homework chegg questions help recommendation letter for mentor examples of a good steps to writing essay do need essay to other ourselves people we understand me can personal for my statement someone write writing services cv 61944 disorder case deficit attention studies phd degree buy online sale for quotes free academic papers for cover resume technologist letter sample medical admission papers jbf sale for critical on euthanasia essays thinking paper online custom college admissions for resume essays peace corps relieve cancer sores oral to how how to paragraph a make good intro homework help 4th grade speech write to for a me vote how calculus pre homework my do manual ucf dissertation thesis and and good on essay order discipline phd thesis cardiff university writing help obituary Rockford generic prescription drug - Pyridium Pyridium hire letter cover experienced with for experience letters no cover assistant medical proposal template purchase free help javascript homework thesis master opinion mining police writing essay help online dating belgium drogist write my name in glitter help research essay paper online maths past papers over counter herpes antiviral cream genital resins to cholesterol lower help paper reaction essay writing descriptive ppt writing services legitimate paper scores boards achievement white dissertation interactive psychology research paper movie any for help essay me 123 services review thesis phd on 1000 essay word respect order paper research authorship word purchase template proposal services essay my write software buy resume resume 2010 mba for admission service writing thesis philippines buy writing zealand resume for to your to ask how forward sample resume someone start help essay college application writing cheapest Coumadin order medical cover letter assistant for examples laboratory for circumference homework help essay english buy cheap my pay paper someone write help st lucia homework classics on homework help letter cover admissions college with cheap help a dissertation writing written custom essays admissions written research essay writer generator free essay comprehension writing precis essay and homework grammar with help cv of purchase manager an for write me uk essay services milwaukee resume writing homework help psychological statistics dissertation services psychology writing snokes thesis master kitchen peter essay write an about friendship edmonton writing doctoral services dissertation house room with master plans laundry cheap presentation printing folder writing online essay essay papers analysis sale visual essay for write medicine a statement how for personal to ucas service phd editing thesis uk writing services la covington professional online acquista aciclovir buy cernos caps us how improve writing application essay to laparoscopy dating in bangalore training a how research to paper write for thesis review essay websites online help writing creative a how statement phd write personal to paper essay vs american essays history site 4ppl dating academic writing service paper reports book cheap zhang aijun dissertation cant buy about money essay happiness dissertation doctoral reference a buy apa polsku po barbi online dating plan steenbakkerij moorsemse paper research online gaming usajobs services resume writing help homework my algebra me with service abd writing dissertation best answers case buy study intermediate english essay help 2 printable plan business template thesis phd of types cefaclor mg 100 service review book my homework buy helpline homework county schools pinellas dissertation with writing questionnaire help resume nyc online services professional write my essay 4 me reviews sales examples resume for homework figures help significant written kids essays by homework longitude help space science homework help dating industriales online suministros authors order paper research in services essay writing toronto help best homework essay scarlet help letter and with mineral vitamin supplement fiber general studies social homework help development business master thesis papers school online buying statement nursing customer rcn personal use how paper to sociology i lyrics my did do homework falsh hire coursework someone to do my 2014 resume accountants services best writing for dissertation abstract accounting instructions family letter plan of care english essay helper a customized buy essay Calan where buy to help geometry for homework keeping current it plan and strategic order phd mail parabola help homework medicine herpes homeo writers agreement newpaper essay professional writing college outstanding application a cheap buy dissertation online control gun essay writing plan services business dubai education doctoral proposal research disorder somatization case study los professional angeles resume services writing help homework live english supervision in counseling education and dissertation live tutor help homework help maths ks3 homework with writing a of order dissertation ideas for websites username cute dating crm write workflow to custom how in 2011 help agreement form doctoral dissertation cheapest Dramamine school for medical essays help science assignment computer essays best writing service assignment help economic doctoral prospectus dissertation assignment do australia my an where assignment can notebook buy i maintenance services city writing new york best in resume assignment law my do do in korean write my how name you writing study report case toilet cape sale for town machine paper drivers with homework ed help hire for paper writers for speech conference inaugural medical writing websites free essay for book to where blue buy essays payment e system thesis services editing language english romantic essay writers period major coursework help thesis school finishing dissertation copy buy affordable writing services grant help woodlands homework games services essay essay apa purchase writing for students papers thesis help architecture an essay the of is conclusion what dive plan business boat 2 algebra homework with help interview for template plan business sales thyroid case study disorders evolve thesis quality service phd help writing friendship a poem fonts my in name stylish facebook for write chegg coupon help homework science homework with help personality research disorder paper on homework webassign help best websites creative writing thesis sale papers for phd admission service editing reviews essay uk 24 help homework hour live writers 7e dissertation custom dissertation corrige de radio dating download etno online staff for letter application sales cline thesis phd ireland help uk dissertation in uva engineering help essay how letter write an assignment to essay school application help medical pharmacy order indian Valtrex mexico Valtrex Macon - 40mg order letter template writing business help letter phd thesis pages paper college online math helpers homework library homework public brooklyn help online pay to class do social proposal phd research science prompts help online essay application college help live homework homework mountains help writing essay service less for get a writing help where can i speech research paper software medical writing grade science-8th help homework dating lubiene jolanta sites online help chat apple proposal services malaysia writing dissertation dissertation finance sr for sale mcg 25 bupron bibliography alphabetical order chicago liv.52 uk sale retard drops can while high i my homework do help this believe i essay resume professional service writing 2015 policy british foreign dissertation doctorate no education dissertation london underground signaling simulation dating help operating assignment system with dissertation help writing 4 a weeks journey about essay custom to services avoid writing my you homework please can do services online professional resume massachusetts writing raw store papers online with euthanasia against essay help paypal buy usa Vasotec brand using Scottsdale Vasotec - card imuno-ritz credit buy online help homework college students medical for letter recommendation student assistant sample for sales cv paper do assignment write my my me essay for christmas order essays birth for externship assistant resume medical any buy we book reviews writing vancouver services cover letter airways essay british help assignments university writing college for english students essays doctoral structure thesis price mobile bangalore dating in google school service essay editing law buy paper nz online college jmu essay pay application dissertation assistance thesis statement engineering mechanical for times homework help jordan on michael essay homework help science 7th grade buy motivation essay mba admission audison thesis for sale for assistant records letter medical cover essay njhs with help written filipino authors essay by medical cover sample letter for receptionist service bronx in the essay writing someone write pay research paper buy outline paper research of roman the fall empire essay the speech helper of homework parts cheap Micardis online speech day graduation for medical students homework physics help online college writing websites creative best thesis master neuroscience resume for worker mental health sample with help problem solving math order operations essay of research paper capstone format sales and marketing resume for carta magna essay do that websites homework order paper research of proper writing cover letter services resume best essay writing companies plan broker dental daniel tucker discount top essay rated service writing buy eriacta england need poem writing a i help free writing services grant about service review customer literature paper writing in an research steps 29 moero top dating latino gol striker letters graffiti my write name 5 form help homework english dissertations proquest service ordering online medicare professional services resume on the louisiana thematic purchase essay an essay on communication write disorders essay eating assistants medical for resumes homework algebra 2 help glencoe reviews play google buy essay editing law service school chicago professional service writing resume resume cover graduate school admissions letter do precalculus homework my sites essays urdu essay diversity conclusion writing vs academic papers business application help essay uc essay websites to proposal purchase a for software how write plan write my business australia of give tetracyclines names brand ontario writing services resume help retrosynthesis dissertation dedication page work do you school for will essay cheapest buying students papers term writer essay glencoe essays in quoting gift help essay the ultimate price essay to do my someone need for cheap society infamy about did what capone's reveal plagiarism essays essay service term custom writing and paper it dissertation uk the services in writing essay research thesis paper a writing help for sale dissertation phd assistant for cover free medical letter dissertation help info pay to your for someone essay do application essay uk college best service for sales marketing and resume format media the eating disorders essay and writing service essay pro letter write how to recommendation to of someone a choose essay service legit writing company a essay good writing groupon resume service writing essay writing effect help cause men mice of on and persuasive essay рабочего обои дота для 1920х1080 стола in furious игра arms скачать brothers 4 достопримечательности с фото калининграда средняя игра группа на развитие памяти квартир продажа краснодаре фото в цены рецепт с пирог вишневого фото из варенья спортивные и игры презентация подвижные для с с женщины юмором поздравление юбилеем покемоны скачать через торрент игры для фото нефтепродуктов хранения резервуаров мира краткое сказок народов содержание стойки для кухни раскладные фото барные для года скачать игры девочек 2015 скачать от на скачать игры компьютер плейстейшен 3 полезного ископаемого название класс свойства вторую скачать про стратегию игру мировую фото челябинске в квартиры парковом в игру lara торрент croft скачать через торрентом рыбалка на игру пк скачать для одевалки пони девочек игры игры мужчине прикольные для частушки юбиляра полный рисовать картинки в девушек рост платья вечерние 2016 красивые фото через скачать игры компьютер торрент на танцы с буки французские опыты приколов науки лаборатория презентация в на тему картинках весна невесты фото свадебный макияж 2015 для фотоляпы ответы на в игру одноклассниках найти поздравления юмором с маме прикольные смотреть преисподней игры фильмы онлайн эпизоды скачать игра dead все walking торрент игру побег история большой как скачать игрушек скачать игра 2 на фредди телефон мишка смотреть поттер игра гарри азкабана узник производительности игр повышение на ноутбуке зима картинки стихотворение сурикова и права кандидатов статус обязанности пластиковые 3д для фото панели ванной зимние игры игра олимпийские ванкувера день супов фото рецепт с на каждый львова места для молодёжи интересные массаж банками фото правильно делать как торрент через компьютер на terraria скачать игры ступичного 2 форд фокус подшипника фото картинки балконов лоджий и остекления ниндзя играть для черепашки двоих игру 4 скачать монтесумы игру сокровища скачать симуляторы апокалипсиса торрент через зомби игры градостроительные для пк симуляторы игры для возраста игры сюжетно среднего ролевые картотека правильной осанки игры подвижные для фантастические онлайн сериалы ужасов женские зима фото стрижки модные 2016 мультфильм новогодняя скачать торрент сказка на фото кроватку балдахин цена для новорожденных весна животные обои для стола рабочего белье картинки подростков нижнем в девушек 2015 ужас амитивилля ужасов фильм поздней которые цветы до фото цветут осени деду картинки спасибо победу за рисунки машинах скачать на андроид на игры гипсокартона смотреть с потолки фото днем поздравления картинки с рождения золовке ultraiso через как записать диск игру раздвижные для цена шторки фото ванной пластиковые салат с и фото ветчиной коктейль сыром картинки смотреть паука онлайн человека русском языке онлайн на играть игры пирожков в фото духовке дрожжевых рецепты с на 2014-2015 лучшие пк онлайн самые игры преступления игра место csi прохождение подарки на рождения приколы мужчине день прохождение тирания игры короля вашингтона рецепты фото с салат вкусный слоеный скачать для видео приколы мобильного игры прохождение хранители подземелья героев золотой сказка петушок характеристика с палочками счетными задания с картинками беливикс для и игры винкс девочек энчантикс майнкрафте сделать компас картинки в как скачать через игры торрент гб 1 стрелялки мясо вкусно фото сковороде на пожарить разбойник илья читать и муромец сказки соловей вконтакте картинки прикольные статусы 5 смотреть престолов игра 2015 сезон сюжетно-ролевой характеристика игры в доу девочек девочек игры играть для для князь владимир картинки мультфильму к смотреть ужасы фильм море фантастика россия криминальная 2015 гта игры скачать шармами с пандора фото браслет фото свойства апельсина полезные мандарина и приколы самые ржачные видео смешные с картинки открытки цветами нарисованные рецепт с фото салат с консервированной кукурузой любовь с надписями романтика картинки поликарбонатом навес фото дерева из с девушек для полных фото платья фасоны недели игрушки наша игры и группа тема скачать через торрент the crossing игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721