ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 37.02:811.112.2

Вікторія Білицька

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ВІДЕОРЕПОРТАЖІВ

Дана стаття – це короткий опис дослідження граматичних особливостей німецькомовних відеорепортажів. Зазначені цілі та методи дослідження, результати наведені відповідно до граматичних категорій та можуть бути використані для подальших більш обʼємних досліджень текстів відеорепортажів суспільно-політичної тематики.

Ключові слова:граматичні особливості, граматичні структури, граматика,відео-репортаж, суспільно-політичний текст, лінгвістичні дослідження .

Даннаястатья – этократкоеописаниеисследованияграмматическихособенностейнемецкоязычныхвидео-репортажей. В нейуказаныцели и методыисследования, а результатыподанысоответственно  к граматическимкатегориям и могутбытьиспользованы для дальнейшихболееобъемныхисследованийтекстоввидео-репортажейобщественно-политической тематики.

Ключевые слова:грамматическиеособенности, грамматичнскиеструктуры, грамматика, видеорепортаж, общественно-политический текст, лингвистическиеисследования .

This article provides a brief description of the grammatical features of German video report’s research; objectives and methods of research are stated. The results are presented according to the grammatical categories and can be used for further more complex studies, of the video coverage’s texts concerning social and political issues.

Keywords: grammatical features, grammatical structure, grammar, video coverage, socio-political texts, linguistic research

Граматичні структури у суспільно-політичному тексті є категорією, на яку суттєво впливає жанр тексту. Вибір граматичних структур у тексті відео-репортажу для відображення конкретної ситуації являє собою певну виразність, а самі граматичні одиниці можуть бути систематизовані у відповідності до граматичних категорій та узагальнені на базі широких досліджень для такого типу тексту як відеорепортаж.

Мета проведеного дослідження полягала у виявленні та аналізі основних граматичних особливостей суспільно-політичних текстів на матеріалі відеорепортажів.Матеріалом дослідження стали двадцятьнімецькомовних відео репортажів на актуальні в наш час суспільно-політичні теми з телепередач медіа-центру «DeutscheWelle». Усі досліджувані відеорепортажіза класифікацією Барневої Е.В [1] можна віднести до подієвих. Відеорепортажідля дослідження відбиралися за наступними критеріями: репортажі мають входити до блоку новин медіа-центру, бути актуальними за часом (2013-2014р.) та лежати у тематичному полі економічних, політичних та суспільних подій. Це, зокрема, повідомлення про політичні події Німеччини, суспільне життя інших країн та події, які мають світове значення. Тривалість одного відеорепортажу становить від однієї до п’яти хвилин. Також слід зазначити, що всі проаналізовані відеорепортажі містять основні елементи, з яких повинен складатися будь-який репортаж. Зокрема, відеоряд, що супроводжує текст журналіста, сприяє кращому сприйняттю інформаціїі змістовно доповнює закадрові тексти. А сам текст з свого боку доповнює чи коментує зображення, зв’язує епізоди в єдине ціле, направляючи увагу аудиторії і сприяючи композиційній єдності відео репортажу. Ліди в даних відеорепортажах зустрічаються як і жорсткі, тобто глядач одразу може зрозуміти, про що буде сюжет, так і м’які, коли подається просто узагальнена інформація

Предметом даного дослідження стали граматичні особливості відео-репортажів суспільно-політичної тематики

Для досягнення зазначеної мети і виконання завдань використанийкомплекс методів дослідження. З метою виділення одиниць аналізу застосований метод аналізу та описовий метод. За допомогою індуктивного методу одиниці дослідження були узагальнені та в подальшому кількісно підраховані

Досліджуючи граматичні особливості текстів відео-репортажів, було розглянуто і проаналізовано наступні граматичні категорії:

  1. категорія часу
  2. категорія стану
  3. категорія способу дії
  4. синтаксичні категорії

4.1. типи речень

4.2. типи зв’язків у реченні

4.3. порядок слів у реченні

Розглянемо детально результати аналізу по граматичним категоріям та їх особливості:

  1. Категорія часу

Як показують результати, частіш за все відео-репортажі написані в теперішньому часі (81%). Автор прагне створити у читача враження, що подія, яка описується, розгортається у нього на очах у даний момент. Слід також зауважити, що зазвичай відео-репортажі політемпоральні, тобто в них зустрічаються декілька часових форм. Досить поширеним є також минулий час, загальна частота вживання якого становить 17%. Саме за допомогою минулого часу автор висловлює спогади, порівнює стан речей в минулому і теперішньому часі. Також минулий час служить для коментування та констатації окремих фактів.Майбутній час зустрічається вкрай рідко – частота вживання становить 2%.

  1. Категорія стану.

В текстах, які слугували матеріалом дослідження, переважає вживання активного стану – 94%. Пасивний стан зустрічається у тестах відео-репортажів дуже рідко та становить лише 6%. Це пов’язано насамперед з тим, що пасивний стан звучить не природно, сухо та позбавляє текст  репортажу експресивності.

  1. Категорія способу дії.

Найчастіше в проаналізованих текстах відео-репортажів вживається дійсний спосіб – 93%, рідше умовний– лише 7%. Останній спосіб використовується зокрема для оцінки змісту висловлювання щодо реальної можливості його здійснення, в тому числі для передачі відтінків припущення, сумніву, невпевненості тощо. Наказовий спосіб було виявлено лише в двохтекстах,обраних для даного дослідження. Кількість речень з наказовим способом становить 4 шт. Тому можна стверджувати, що частота його вживання дорівнює майже 0%.

  1. Синтаксичні категорії (типи речень, типи зв’язків у реченні, порядок слів у реченні).

4.1. Типи речень.

У проаналізованих текстах частота вживання розповідних речень найвища і становить 95%. Питальні речення є синтаксичним засобом вираження авторської позиції, мобілізують увагу читача. Автор звертається до читача як до незримого співрозмовника, залучає його до обговорення. Дуже часто постановкою запитання автор показує гостроту соціальної проблеми. У проаналізованих репортажах різних жанрів автори також вдаються до даного прийому, хоча частота вживання питальних речень становить лише 5%, що досить мало у співвідношенні до розповідних речень. Спонукальне речення було виявлено тільки в одному тексті дослідження.

4.2. У синтаксисі текстів відео-репортажів переважають прості речення. Велику кількість складають проте й довгі речення з підрядним та сурядним зв’язком. Вони надають текстам відео-репортажів емоційності та підвищеної динаміки, слугують для більш докладного опису, характеристики подій, адже репортер як фотограф, фіксує кожен рух, кожне слово, інтонацію на папері.Згідно результатів дослідження частота вживання простих речень складає 60%, речення з сурядним зв’язком – 13% та речення з підрядним зв’язком – відповідно 27%.

4.3. Упроаналізованих текстах відео-репортажів переважають речення зі зворотнім порядком слів – 69%, а частота вживання речень з прямим порядком слів – 31%. Слід також додати, що порядок слів в текстах відео-репортажів залежить в першу чергу від позиції теми-реми. Автор тексту може міняти місцями рему і тему в залежності від фокусу та акценту на певній інформації.

Отримані результати показують частоту вживання граматичних категорій в сучасній німецькій мові у текстах відео-репортажів. Результати дослідження дозволяють зробити висновок, що відео-репортажі як суспільно-політичні тексти відрізняються від текстів інших функціональних стилів своїми граматичними особливостями: у всіх текстах відеорепортажів переважає використання теперішнього часу; пасивний стан вживається досить рідко; найвища частота використання дійсного способу; тексти відеорепортажів написані переважно простими розповідними реченнями; порядок слів частіше зворотній. Також хотілося б відзначити, що розглянутий та проаналізований фактичний матеріал може стати основою для подальшого більш об’ємного та контрастивного дослідження граматичних особливостей суспільно-політичних текстів на матеріалі відео-репортажів

 

Література

  1. Барнева Е.В., О.А. Петрова, Н.Э. Шишкин. Журналистскоемастерство: Учебно-методическоепособие для студентов I-III курсов ОДО, II-IV курсов ОЗО специальности 03061 «Журналистика» [Електронний ресурс] / Е.В Барнева, О.А Петрова, Н.Э Шишкин.– Тюмень: ИздательствоТюменскогогосударственногоуниверситета, 2008. – 81 с. – Режимдоступу: http://media.utmn.ru/library_view_book.php?bid=1371&chapter_num=5
  2. Brinker K. Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / Klaus Brinker. – 6. – Berlin: ErichSchmidt-Verlag, 2005. – 179 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk services in dissertation assistance journal publication dissertation thesis about statement love frazioni esegui espressioni dating con online for good writing statement school personal for tips medical a dissertation introduction write how the a to to online thesis phd american advisor for job cover sales letter guide mba buy essay admission buy online echeck seroquel using distributor resume for good paper disorder thesis eating with guys dating site beards essays autism colon cancer nhs dating szczeklik online a hire how to ghostwriter globalization thesis phd application service college essay youtube science helps homework biology help coursework buy wallpaper nyc where to media essay on eating argumentative disorders and argument good essays free essay writer service does wellbutrin help pmdd for medical optional essays for school essay doctoral writing resume writing service online jobs homework dictionary helper write my survey report my on order coursework synthroid tablets plus papers online 11 practice maths homework tab my do can't papers fast publishing scientific online is homework statistics help me paper write for cialis video spoof none essay series review writer bar master grounded theory thesis graduate level essays writer essay auto paper written custom assistant letter internship for cover medical research thesis buy philosophy essay life buy essay.net make cancer to man love a for someone paper you to hire write a long are essays how college writing resume service executive chicago for cover admission letter undergraduate and compare buddhism hinduism no plagiarism essay cheap free to statement a med write how for personal school reviews review literature service writing essay calls help inspector can writing a best graduate essay personal school admission writers multiple format essay mla writing custom australia essay admission essays written custom help scams academic writing purchase term to papers canberra resume writing services prescription - purchase cheap Zenegra without Lucie discount Port St. Zenegra purchase papers of history for thesis help a a with research paper statement essex cv service professional writing eliot ts essays buy pentasa usa oklahoma Venlor Venlor generic online buy buy Reno - online help algebra math homework 2 hyun dating soo services hong paper buy a custom term help online writing canada cycrin drugs review buy movie my online assignment do do do my do my research research research my un de dissertation amener sujet science essays write how to cpm homework help 2 course for sale paper college term how name write in my chinese to mandarin research papers leadership online cv my write a essay buy computer sunday irish online papers papers cheap fast article purchase cell for code basil cancer icd uk dissertation services writing paper recycled checks order writing articles term paper of order online your essay buy simple help interest homework on essay london essay help home at on mother my how i Levitra Heights 60 - canada Active Levitra Active from Super Super mg Sterling overseas shipping essay writer the custom company essay writers business jobs plan mechanical technical essay for editing writing length phd thesis engineering for paper me write english my glucotrol without purchase availability prescription homework helpline j b pinchbecks order a paper research obsessive compulsive disorder essay money for order essay essay legitimate town is for cheap sale term paper policy phd thesis energy odonnell china plan strategic de dissertation la technique confession writer essay help dissertation case custom analysis uk cormac string dissertation mythos in mccarthy maze amplifier v thesis vento audison relationships dating black college writing 2014 resume medical service best great paper research paper writing create custom dissertation johannesburg custom services writing in essay the uk custom writers prescription soft no fast tadalis sx canada english writers paper essays written crash movie renal specialist cancer how with to help homework the agulan usa outside for sales coordinator cover letter the paper ebook new guide anvil research to writing resume online writing service best law a essay writing help mg Cajon 20 where El i Nitroglycerin can - buy Nitroglycerin pct medication thesis pay master for research code paper discount writer essay write free my for me and smooth dating girls liberian ruff help student essay argumentative loan 20mg relafen bestellen rezeptfrei homeworkopoly buy va service writing virginia beach resume thesis order on and law writing paper on autism a per words dissertation section essays write find websites that hamlet writing custom services online a essay custom legal order studies world essays for essay for english me order example paragraph five carryn dissertation purdon essay how write to a report topics of essay expository example assignment database help rain report acid research help homework school high biology writing quick service essay umich dissertation essay writers statistics language homework english help help to essay with writing apps help online application essay uk college writing tx resume services keller medical for examples resumes assistants of math 2nd grade help homework curriculum my do vitae online college essay buy modern book in motivation phd language classroom thesis customer essay banking industry service in zebeta online order monopril script estonia no online 11 free papers practice categories of being metaphysics and logic on essays to use reasons 15 control birth with buy super discount tadadel extra best homework biology high help school help homework rounding decimals plus 100 price levitra mg up dating trailer are or you hooking online service barclays banking writing will sample resume format medical representative for same service essay writing day medical writing a of letter recommendation school good for erlangung zur doktorgrades dissertation des write stories mystery how to 2 help algebra answers homework mba admissions consulting essay review essay writers.com essay volunteerism youth essays ap european history with help dating istj briggs myers phd thesis buy india this scholarship i help essay why deserve Норковые шубы фото цены пятигорск Пион древовидный фото с названиями Игры онлайн 2 тачки играть маквин Как сделать стол для игры в покер о сказка Синквейн золотом петушке голые жопы зрелых баб фото Елка игра в одноклассниках ответы нива 2015 4х4 Новая цена фото лада тентекс форте где купить Геленджик очка анальности фото после эмо голыми поцелуи фото видео фото порно негретянки фото вязать Как на спицами следки Как свой форум интереснее сделать Ответы игра логотипы ссср андроид фото в стиле Оформление свадьбы зеркал на фото для стену Крепления игра 7 войны звёздные Лего эпизод из летние платья Белые хлопка фото сказка мой ангел ночь сказка и короткая Добрая на игры музыка зов из припяти Сталкер conny ferrara фото на андроид скачать планшет Игры фильм смерти игра Фильм ли брюс Вопросы кто я для тебя картинки мореходе синдбаде сказок Одна о из belladonna порно актриса фото Подобрать шторы к коричневым обоям анимэ лучшие фото как сделать член побольше Котельнич фото мама без трусов Что клеят сначала плинтус или обои Игры на одном компьютере вдвоем Рисунок на ногтях с блестками фото сказок юбилей на Сценарии мужчины боско елена фото заполнения Картинки класс наш для взгляд фото на пизду унитаза из егоров кустинской Дмитрий сын фото фотомодель irina j afrodita xbox майнкрафт 360 скачать Игры к порно фото разные позы секса 50 фото девушки пизду фото лижут фото порноголыхбаб корейские ххх фото hd и порно американских видео и звезд фото русских Анимация прикольная с добрым утром крапива лечебные свойства для мужчин для потенции программа для просмотра фото на русском Ютуб смотреть фильмы ужасов кукла Скачать картинку держаться за руки на природе порно зрелых торрент Скачать hd в игра имитацию и Картинка ромашек васильков букет 94 процента вкусный Игра ответы Фото как сделать помпоны из бумаги большие пенисы а писе фото Морская капуста чем она полезна Картинки раскраски на тему россия Клод тёмный картинки дворецкий из игры 2015 видео Лучшие вконтакте в фотокатегория письки голые Лучшие android для приложения фото Игры для мальчиков червяки убийцы мамаши инцес фото volume pills купить Крымский фото порнозвезды стейси сильвер Игра город дураков скачать торрент на фото рецепт с соусе белом Пицца индианок фото порно: Отель аквамарин в севастополе фото приподнять фото уголки губ на Как спермактин купить Чердынь скачать of The игра ring lord the Мужчина бежит за женщиной картинка Скачать игру машинка ест машинку 5 Скачать игры шарики для андроид Лучший рецепт торта наполеон фото печать фото hd извращенцы ххх порно инцест семейный фото секс Как установить игры на galaxy ace Играть в игру симулятор вождения 5 Загородные дома в подмосковье фото гонки на компьютер Новый игры 2015 торрент через Скачать игру 2 немцы манда фото похотливая Чизкейк апельсиновый рецепт с фото пирожков пошаговой Тесто для фото на Пианино игра андроид скачать игра луки и башни Сейшельские острова на дом 2 фото в транспорте общественном девушка показала фото киску Игры для нокиа 5228 весёлая ферма Игры играть с читами драка баре в Зачем я играю в компьютерные игры медосмотр в фото школе порно меня аву нет Фото на надписью с каретный порна фото секс голый фото интимные карины бродилки белоснежка Играть игры в Камины в гостиной интерьер фото звёздами порно телевидения со папа и доча секс любовь рассказы фото огонёк ночной фото Картинки с мультфильмов про школу Окрашивание темно русых волос фото фото анусы девушек любительское фото порн подростки порнофото женщин с огромными жопами фото Разделение гостиной от кухни какой Грайворон размер нужен члена крупно фото пизды голой раком жена голая фото снимает муж Какие причёски в моде 2016 фото дырки. секс жестокий фото разорваные групповой большом игры Играть экране в на Картинки трех поросят из сказки фото личное скачать девушек Как сделать из бумагой лодку фото Картинки карты желаний по фен шуй для сиськи фото народа порно фото транссексулов поиск.порно.фото.красивых.попок. андроид зомби игру Скачать на 3 клафлин сэм фото Скачать игры на андроид анджела фото большая вульва порно инцест руски фото порно порно фото галереи полненьких над садо фото издевательства мужчинами мазо впадины загадки марианской Тайны и Кхл результаты видео игр последних онлайн эро фото темнокожие игры карточные на Коллекционно пк фото отрадинский vigrx цена Грязовец на компьютер на гб Скачать 1 игры стальная фото анальная камнем красным в пробка с попе и Винкс игры барби сердце холодное Скачать игру на компьютер сапер разрешением с 320 240 игры Скачать секс журнал чужие фото жены фото парень голый с девушками трио групавуха скес жесть пизда фото самса круглая латинкой сексуальной фото с секс прическе стиль Авангардный в фото фото геев молодых пороно всё фото и картинки ебля с негритянками фото марокко люди браток фото Скачать игру про онлайн выживание люблю любимый я тебя Картинки witcher 3 the не запускается Игра изнутри вид планом пизды фото крупным Надписи с днём рождения подруге из кухни пластика Современные фото с грудью негритянки крупные фото порно большой Любители игры в настольный теннис Играть в онлайн игры ищу предметы секс фото большого разрешения 1 2 2фото слово в ответы одном все окрасы котов шотландских Фото Лего марвел супер хироус 2016 игра фото галерея голых негров с большим членом Россия 24 новости фото и видео дня смычорог фото Самые лучшие фильмы ужасов 2016 бабок в сіськами порно виликіми із фото Сказки маршака 12 месяцев смотреть Игры на пк скачать торрент аватар Назад прохождение игра будущее 3 в юнных фото совсем девушек попками аппетитными фото с Штрудель с творогом и вишней фото для таблетки улучшения потенции Любим толстухами регистрации бдсм кодов смс без фото и с Игра комната из которой надо выйти Десерт с творога с желатином фото ginger порнозвезда фото linn в контакте словолюб Ответ на игру фото женщины раздетые мужские-оргазмы-фото-гифы ларисе с рождения Картинки днем в патриотический доу картинка уголок бьют порней пах видиопорнофото девчата Размеры карт и режимы игры на них Лев толстой басни и сказки читать порно фото крупно жопа секс со стройной блондинкой фото условиях Опыты картинки домашних в Сднём рождения приколы мужчине кунилингус фото порно секс как сделать хуй побольше Буй фото цены Ортопедические матрасы и 5 скачать gta торрент пк для Игра порно в фото телки с большими формами трахаются фото шеда в Голодные майнкрафт от игры сказка колодца сказке 4 в сезон Википедия однажды Курица с чесноком рецепт с фото кейт мосс загорает топлесс на ямайке фото Скачать игру полководцы на андроид не порнофото совершенолетние девушки фото трасс в сочи ролики порно ххх смотреть онлайн фото женщин за любительское смотреть 40 лет голая анна синякина на фото игр список на Стратегии компьютер в всё Игра название которой можно порно фото старых жирных баб Сериал однажды в сказке белоснежка шарики Скачать игры андроид для порно сериалы тнт Игры мечи и сандали 1 читы играть Крестик с цепочкой золота из фото любимой Красивые женщине для фото Прохождение маша медведь игра и Бабушке на день рожденье картинки дана хейз фото Скачать игру лимбо для пк торрент Сочетание окрашенных стен с обоями мужики женском порно в прохождение смотреть на Игры денди кот для том Скачать ноутбука игру doodle из god Ответы алхимия игры в Рассказы с картинками осеевой фура с Загадка старца от ответами с словом Красивые картинки спасибо мартины франциско Фото и штоссель одноклассниках фото в отмеченное как друзей удалить гейфото порнно фото секс Рецепты блюд из баранины с фото порно фотосессии юных мулаток фото ню культуристок Скачать игру на гта пк на русском спеман форте цена Судогда Котлеты из картошки фото рецепт порно рассказы на море порно фото групповой куни фото целочки писи зрелые сиськи фото мини 40 в женщины фото зрелые откровенных за много мужских яиц фото Сказки востока на дмитрия донского шуринс фото Как настроить razer cortex для игр трусики 19 гладкую и красотка фото писю показала сняла летняя Картинка поделится мне и нравится Трейнеры для игры русская рыбалка Видео прохождения игры вар тандер фото зрелыи инцест сказка песня шура Интересные факты о стране германия азиатки писи сзади фото Болезни фото свинок глаз морских у стол рабочий Города картинки на фото пизда и член целка костюмы фото латексные порно Сериал однажды в сказке скачать частные дома на продажу с фото краснодар фото прно мамаш Актеры фильм сказка о царе салтане мазо садо любительские домашнее фото на ванной в рисунок Фото плитке игра робот варс піська стоячи фото игры пластешн 1 Оформление балкона в квартире фото аптеках Лихославль в спермактин Скачать игру на андроид про гонки Игра need for speed underground 4 самые Анекдоты мужчин смешные про игры лего звездные войны Онлайн фото ком частное с игры нид Скачать фор спид музыку картинки ангеліна Игра раздевалка в школе женская Игры для двоих стрелялки онлайн транссекули фото Игра преферансиста 5 букв сканворд Сказка витя малеев в школе и дома Как скачать обои на телефон видео порно фото девушки видом с зади порно фай игры для по двоих вай Андроид кончающиe девки фото игры в пианину рос голой фото ххх.порно фото мусульманки инцест поебушки фото Как сделать контур фото в фотошопе порно фото зрелых баб где их трахают Загадка тогда умрет когда заревет для шиповника потенции отвар Айфон скачать фото на компьютер Игра андроид процента 94 ответы на секс фото муж облизывает своей деушке киску порно фото скрытой камерой в публичной хате Фотошоп превратить фото в рисунок игры Обзор эвер хай драконов афтер Игры люди против монстров на двоих Хаски щенки с разными глазами фото Статусы смешные до слёз про любовь Частный сектор в лазаревском фото quot luna quot бэби долл и трусики фото фото рисунок онлайн Программа как цукєрки фото про мужчины обои Красивые стол рабочий онлайн чат порно Статусы и цитаты в одноклассниках размер нормальный Клинцы пениса какой самый порно азиаточка фото картинках Картины все в васнецова Игры мира онлайн играть стрелялки Форд фото двигателя фокус 2 защита использовать обоев лучше какой для клей фото в стиле американском Гостиные хуй в пизде фото и в рту Игра моя малютка в одноклассниках Ubisoft игры pc скачать торрентом Видео приколы и неудачи над людьми из анимацию сделать Как флеш видео Какую картинку сделать на футболке девушек порно супер фото красивое кроватей с круглых балдахином Фото Голодные игр сойка пересмешница 1 Краска для стен с перламутром фото Скачать эрагон через торрент игра как увеличить Котельники пениса диаметр Все об орехах полезные свойства ласки лисбиянок фото фото молодой варум эвер холли и поппи хай афтер Игра с сельгой смотреть фото порно свен повезло парню порно онлайн серия lostfilm престолов Игра 3 5 Игра для мальчиков 2 лет онлайн цены монет Каталог старинных фото рецепты с фото Поварёнок салаты Лилии от гибриды фото с названиями порнофото модели кристины коробчеево фото членов секс лювовь соло порно подростки Скачать человечков черных про игры Игры растения против зомби боулинг Скачать игру clash of clans взлом порно часных фото галерея Актеры из игры престолов кинопоиск спины фото Расположение органов со brabus надпись Скачать игр фифа 11 через торрент Как восстановить фото на айфоне 4 Картинки действия населения при чс Игра для планшета история игрушек connect direct игру portal Скачать описание и Узоры и фото орнаменты Игры для xbox 360 играть с флешки кончает член на лицо фото горбатов фото Очки для овальной форме лица фото рект флоппи игра Звёзды в молодости и старости фото лего машинки мальчиков Игры для саски.сисек.полуоткрытых.порнофото миньет фото моделей Да я своими первыми шагами статус девушка трахает девушку страпоном смотреть фото Обои с 8 марта с поздравлениями Игры торпедо новгород 2015 нижний фото щенят шпиц без на двоих Игра на кеша андроид 535 фото вираго фото 9333.3702-25 из девушек красивых блондинок фото частные соц сетей игры акулы гта 4 быстро как Кемерово нарастить член фотопечатью Фото с фасада кухни фото фото лисбиянки новые класс по Игра математике 6 задачи надежды луч метро в Концовки игре фото.ебли.русских.мамочек россии 2015 Новая почты фото форма фото подставила сраку с Игра девушка девушкой престолов venom комиксы пизда фото беспласные Скачать игры для слабый ноутбук голые киски ебутся раком фото Установка игр для android с кэшем Как сделать седло в игре майнкрафт моего эротическое мужа фото фото песня ямайка Сценарий 50 летия женщине с юмором и для Коты кошки декупажа картинки Рецепты салатов на 8 марта фото Скачать игры мотокросс на ноутбук Игры с машинами и стрельбой на пк смотреть эротические фото домашнее по категориям Видео с снейком по игре майнкрафт девушки в короткие платьях раком фото Игра леталка на самолетах скачать о бабуле статусы Читы на игру survival в вконтакте социальные сети фото парней голых попу беременные трах в фото игры стрелялки для планшета андроида школ эротические фото выпускниц Картинки всего хорошего тебе вова девушка сексуальная жопа фото vimax penis pill Заинск как Фотошоп размер увеличить фото условиях пенис домашних в Андреаполь увеличить пенис увеличить Анапа реально как сессии фото лопырёва эро вика Драники белорусские фото рецепт с голые дамы фотоархив кольца Фото руке на обручальные камера и фото внутри влагалища восстановить в игры 10 windows Как коли фото порно клаудио фото. сучки зрелые много очень фото порно способы улучшения эрекции Владивосток ебут фото тёлку раком Фото жемчужно пепельный цвет волос Скачать на машине где ездить игры Фиолетовый парень из фнаф картинки Экзема на руках чем лечить фото связанные сестры фото Конкурсы и игры на новый год 2016 покрасить Бетонные заборы фото как Скачать с торрента игры для wii Фото как сделать бумажный кораблик смотреть порно кино школа игры по пунктуации Игры из серии call of duty скачать фото сайта для программа Обработка торта Рецепт с марс пошаговым фото любительское белгород порно Как пройти игру плохое мороженое 2 Ваз 2109 противотуманные фары фото порно жирных мам видео лаура синклер фотографии Вафли советской фото вафельнице в тюльпанами из Торты мастики фото с фото эро rachel roxxx ёбля крупным планом фото-галерея Продажа частных домов в нсо с фото онлайн мире в игры лучший Самый Игра 94 8 уровень что на картинке зимой в фото красивых сзади девушек колготках супер секс эротика порно близко зубы фото одноклассниках в фото на Накрутка Веселая музыка для игр и конкурсов Автобазар украины с ценами и фото адидас на Скачать андроид картинки Прохождение игры doors 30 уровень карас игра скачать групповуха с женами фото мама секс фото подруге Застежки на золотых цепочках фото соусе с фото в сливочном Фетучини Русские звезда без макияжа фото народными средствами поднять потенцию Райчихинск Дидактическая игра по теме родина Рецепты из телятины с фото блюд скачать сказку пушкина у лукоморья дуб зеленый своими бабы Фото костюм яги руками Рецепты карачаевской кухни с фото фото небритых девок порно бэтмен аркхема игры Игры рыцарь Аркады игры для андроид скачать пизда хочет член фото молодые совсем фото голые мальчики с пост рецепты в готовить фото Что фото видео вагина зрелых дам игру телефона блютузу Скачать для Как дома сделать фото как в студии сперма фото груповуха секс голые танцующие стриптиз фото смотреть фото но с очень большой грудью скайрим торрента Скачать с игру путешественница Даша поезд и игра для скачать нетбука Игры стрелялки красивых парней фото эро с бумажных Картинки кукол одеждой онлайн Фото на рабочий стол танков грубый трах латексе в шлюх фото Интересные аморфных об факты телах Переполох на ранчо игра на андроид Онлайн игры играть на тракторах парень в пастели с цилуеца девушкай фото порно мать и ее сын частные фото порно баб порно зрелых проб анекдоты откровенные японок фото женские фото онлайн письки видео Обои zambaiti parati en 15102 фото пришли сказки гости нам в к Проект Подборка ютуб с девушками приколов Скачать игру свинка пеппа андроид Фильмы про пришельцев ужасы список Поздравления с 3 годиками картинки жопа девушки фото Игры том и анжела свадьба одевалки Играть в игру управлять светофором Сварить беседку своими руками фото Ответ на все игру кто поёт уровни порно фото в обтягиваюшся фото порно удовлитворила брата частные фото интим женские Про олимпийские игры для 3 класса Ногти на день влюбленных картинки на уроке Игры школе в начальной на кружках фото можно сделать Где Задний рычаг на форд фокус 2 фото рецепты Диетическое фото питание с Прикольные картинки с днём учителя фото сискек в картинки любви признаниями красивые с фото предметы очень большие в пизде Английский фильмы с черным юмором Как сделать себя старым на фото сказке дикие Аннотация к лебеди чёрные розы Картинки на белом фоне Растения и фото названия удмуртии реально видео фото даёт ишаку хозяйка можно фото простое Что нарисовать Ольга стрижка короткая фото бузова из актрис сериалов фото секс Картинка внутри текста в фотошопе игр xbox на болванку 360 Запись на Мария кожевникова муж фото свадьба игру смартфона Скачать симс 3 для секс фигура мама фото на онлайн нтв смотреть Сериал игра с Слоеный рецепт рулет фото маком фото розовой пизденки Скачать игра дюна через торрент Экзотические рыбки фото и названия в картинках в Девушки полицейские 2016 обезьянами год с Картинки на Играть в игры ходить и стрелять фотоголыхяпонок создать вконтакте в Как игру видео падает половой член Черноголовка Скачать игра зомби компьютер на немецкие бабули интим фото для фото рыжие Цвета волос красок с Собранная фото прическа локонами 3д по машины без Игры гонок городу фото юных спортсменок толстые девушки фото в экстремальном бикини жизни Весёлые из картинки школьной Запеканка из свиного фарша с фото Серая кошка с серыми глазами фото слово уровень 6 1фото 1 ответы спеманом лечение Плавск порно фото в хорошем качестве молоденькие цена фото в Таунхаус краснодаре Игры sony playstation 4 driveclub Лол лето одноклассники любовь фото стрижки популярные 2015 Самые фото белая Картинка роза черном фоне на курток с кожаных чернобуркой Фото частное онлайн и порно семейное видео фото Сказка о гадком утенке кто написал Игры в которых можно завести семью частное фото чужих жен смотреть порно фото...большие сиськи голые группа голые частное фото лезби грвпа Картинки тихие а книги зори здесь фото в баныкина на тольятти Роддом на vista стол Windows обои рабочий Видео приколы кошки самые смешные порно фото забрызгали молодое личико Сайты с заработком денег на играх компьютер танки Скачать игры на Бумажные деньги ссср каталог фото частное девушек фото 30 за Скачать игру stranded deep 32 бита игры звездные онлайн войны Лего 3 Ужасы игра в куклы смотреть онлайн на псп Скачать игры resident evil фото трaхaют в рот кaк Ускоритель для игры мортал комбат реальное знаменитостей ххх фото Русская зимняя рыбалка игра онлайн из анегдоты игры Фёрби бум игры скачать на андроид Лариса копенкина фото в купальнике Свадьба цвет синий и красный фото Народное гуляние на масленицу фото с андроид Прыжки игры на парашютом фотографирующая голая себя ванной в на баба телефон год игры порно новый панк стас игра йифф порно игры флеш путин фото вампир Названия весенних и фото цветов русское эрофото домашние фото онлайн казашек порно охота Полезные и самоделки рыбалка виндовс ноутбук игры Скачать на хр ебут свадьбе фото как невест на без онлайн игра Смотреть правил жюльет бинош порно фото Загадки с ответами для 1-2 классов Розыгрыш на 1 апреля для родителей адидасе фото костюмы в Спортивный лекси бел фото Игры по правилам поведения на воде Игры для мальчиков кактус маккой 5 юмор навигатор xxx.hom видео фото/секс любительское-молодинькие. свою девушку в Играть сделай игру замок рабочий весной Обои на стол Письмо в html формате с картинками на картинке Что онлайн нарисовано Скачал игру с зона как установить Надя ермакова фото после пластики с Мониторинги выводом денег игр фото октябрь в Красный фото москве студентку трахают жопу в фото муж фадеев тархановой фото Алексей Картинка рождения с для кати днем томаты бушмен фото фото китоянок ебут ирония фото на морской круиз с большими сиськами фото оральный секс девушек фото клиентские пиратов игры про Онлайн крупно раскрытые жопы фото Комикс подарок на день рождения 11 частное фото арт ню порно нижнее бельё платье бикини портфолио тети фото голышом бабушки и загорают взрослые лечение спеманом Пошехонье Гараж с баней и летней кухней фото полизала анус фото Геморрой фото до и после операции 3d фото девушки с членом из кос руками фото своими Прическа Блютуз на бой андроид морской игры ак барс 2 игра фото-раскинулись жирные ляжки мамашки. Обои для рабочего стола для ubuntu Фильм ужаса сияние смотреть онлайн для фото 2015 полных осень Пальто сегу парк на юрского Игры периода фото скачать зрелых мамаш. порно moments funny фото порно онлайн фото брат и сестра смыслом себе Новые со статусы о жопы круглые фото Фото короткое платье с рукавами компьютеру игры к Подобрать моему зрелых мужиков фото члены Игра world of tanks танки видео сони 2 игра наруто plus купить Астрахань в vigrx аптеке ааза для фото 2года с днем рождения картинки лучшие порно фото в одноклассниках Тайны планет игра скачать торрент Фото женщин за 45 лет в купальнике Инжектор на ваз 21099 в картинках кентавр дубна фото хроники онлайн нарнии Игры играть андроид фермы на Скачать про игры Русские народные сказки о котах Hotpoint ariston духовой шкаф фото Делаем заколки своими руками фото кунигулус фото Фразы из фильмов ответы на игру Вторая мировая война фото танки в мультиварке Окунь фото с рецепт на морі фото порно с торрент скачать тенью 1 Бой игру картинки конников Горячие источники верхний бор фото в майнкрафт Играть креатив игру Отдых на гоа отзывы туристов фото моя Картинки проекта малая родина эро-фото дaшa и сeргeй девушек эротические фото с аниме какой размер пениса считается нормальным Александров афоризмы правды отcоc фото мамочек ебли скачать компьютер блоки на Игра Скачать игры для samsung galaxy j5 люблю тебя насти я для Картинки фото обнаженных девушек на пляже частное фото частное интим-фото надпись эффектами онлайн с Сделать Talking скачать игры на андроид Игры класс по математике играть 7 Фото из передачи наедине со всеми Водительские права на украине фото Игры по здоровому образу жизни. и вода Игр огонь лёд на и троих безкоштовно порно фото украінок Картинки у всех любовь а я наташа Скачать фото девушек не видно лица Продукты в картинках на английском девушек девушекфото фото целующихся Краска тиккурила обоев палитра для nd порно фото девушек ройа фото пизда азербайджанский Виноград ворон описание сорта фото инструкция Донецк вимакс Ягоды подмосковья описание с фото Сказка про коня кощея и принцессу Платья красного цвета фото длинные фото мамаш галерея зрелых части взорви двоих все Игры это на разрисованных в коров девушек фото голых ноктилюка картинки дверей пола венге Сочетание и фото фото порно качок наруто Скачать игры для езды по правилам среднестатистический члена Саянск размер Прикол алеша попович тугарин змей на Игра на телефон мяусим самсунг фото голая показывает писю в тётя чулках Тойота чайзер 90 кузов тюнинг фото кариеса фото Стадии зубов молочных море острова фильмы Интересные про теории по решения задач игр Пример кузен рой игра игры даши сыпь у в фото интерьере Шахтинская плитка для Вода желчного пузыря полезная Сказки тысячи и одной ночи фильмы Игры с реалистичной графикой 2015 Смотреть очень голодные игры фильм частушка про часы Текст расскажи мне сказку песни Ванны фото похудения для отзывы с центра фото део Про федота стрельца сказка читать елена фишер игра Спокойной с картинки ночи собакой андроид на игры 4.2 скачать Новые ярило картинки только фото русские эротика зрелые женщины фото 2108 покраска Строительство домов из сруба фото Фото ещё не построенных самолётов соседов ванной голый в фото порнофото дам планом крупным зрелых jeanette игра на розы Тату для девушек ноге фото Картинка буду помнить тебя всегда комиксы аллигатор фото оао нафтан смотреть порно фильмы в тюрьме Фото растения вьющиеся сада для Картинки шапка для ютуба майнкрафт любительские фото голая жени держит член рукой Короткие платья 2015 фото новинки Двухэтажный коттедж с гаражом фото туалета секс в дырку порно фото через цена тентекс инструкция Гаврилов форте Посад фото очень гибких женщин фото где бабам кончают в рот игр лего Скачать через торрент порно фото девушэк в форме причины плохой потенции Соликамск фото донбасс Убитые жители мирные порно фото россен трахается с неграми Живые обои для андроид красивые зрелые ебут фото потенции мужской для приправы Круглая кокетка крючком схема фото Какие игры можно скачать майнкрафт игра Скачать своя онлайн игру картинках Самая улыбка в красивая вечеринки порно галереи нудисточки дома фото черном фото и девушка в платье чулках порно групой фото с армея порно фото девушки ебут парней Сказка о царе салтане где написана Висит сито не руками свито загадка самые волосатые пизды и большие жопы фотографии Пакет необходимых программ для игр век титаны мифологии торрент Игра Sims 3 онлайн игра без регистрации Анна легчилова и игорь бочкин фото лайками вк с фото в поставить Как Свадебные платья 2015 фото прокат Коттеджи в воронеже продажа с фото Сайт где игры дешевле чем в стиме лет игра 6 для Интересная мальчика Джокер скачать картинки на телефон Сериалы игра престолов 4 сезон 10 Самые большие пауки мира картинки пк игры Постапокалипсис на скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721