ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’372

П. Б. Ткач

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

С. В. Мясоєдова

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ

В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Анотація

У статті проаналізовано особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій. Виявлено, що одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

Ключові слова: преференційні конструкції, пропозитивний зміст, структура.

Аннотация

В статье проанализированы особенности грамматической репрезентации пропозитивного содержания в структуре конструкций предпочтения. Установлено, что одним из важных факторов формирования значения предпочтения в структуре высказывания являются морфологические механизмы представления содержания пропозиций.

Ключевые слова: конструкции предпочтения, содержание пропозиции, структура.

Summary

This article deals with the peculiarities of grammatical representation of sentential content in the structure of preferential patterns. The author of this work outlines that one of the important factors in the formation of preferential meaning in the structure of the phrase is the representation of morphological mechanisms of sentential content.

Key word: preferential patterns, sentential content, structure.

Як засвідчує огляд наукових праць із синтаксису, конструкції зі значенням преференційності не становили окремого предмета дослідження у синтаксисі речення й тексту. Дослідники зверталися до них лише у зв’язку з аналізом інших синтаксичних конструкцій. Саме це і визначає актуальність цього дослідження.

Мета розвідки – виявити особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій.

Найбільш адекватною формою втілення значення преференційності є складне речення. Ідеться про представлення двох пропозицій в структурі предикативних частин складного речення, експлікацію, коли в цьому є потреба, порівняльної оцінки й мотиву вибору на користь однієї з двох згаданих пропозицій, у тому числі із залученням предикативної частини, як, наприклад, у преференційних складних реченнях з підрядними зумовленості. Складне речення може відбивати й результат вибору мовця – вказувати на реалізацію обраної ситуації, її здійснення. У сучасних синтаксичних дослідженнях конструкції зі значенням преференційності виділяють у межах складнопідрядних прикомпаративних речень із опорними компаративами краще, скоріше.

Однотипні за змістом предикативні частини у складі преференційної конструкції можуть мати як однакову синтаксичну будову, так і різну, якщо засоби репрезентації пропозитивного змісту в них будуть різні. Так, у висловленні [Він (Ібрагім) оточував себе тільки гарним… Не любив євнухів. Ненавидів наругу над людською природою.] Людину ліпше вбити, ніж калічити (П. Загребельний) обидві предикативні частини побудовані за однокомпонентними структурними схемами.

Обидві двоскладні за будовою частини, симетричні їх змісту, бачимо в реченні: [Кум: А втім, ви тепер нам не потрібний, молодий чоловіче…] І взагалі лучче б ви вдарили мене з дванадцятидюймової гармати в самісіньке моє серце, ніж [ви] прийшли з таким повідомленням… (М. Куліш).

Однотипний зміст утілений у різних за синтаксичною будовою предикативних частинах – односкладних або двоскладних – у реченнях: [Катря. Михайло! Ти мені дорікаєш?] О, краще б ти мене вдарив у груди, ніж почуть [мені] оте слово!  (М. Старицький).

Пропозитивний зміст може репрезентуватися в структурі предикативних частин преференційних конструкцій у різний спосіб. Оскільки у преференційних конструкціях зіставляються не окремі предмети, а цілі ситуації, події, у зіставні стосунки вступають предикатні лексеми, репрезентовані найчастіше за допомогою інфінітива. Предикативні частини в таких конструкціях, зокрема в преференційних конструкціях із компаративом краще, є односкладними: інфінітив виступає головним членом односкладного речення обох частин, наприклад: [Олексій.] Вона каже: лучче їй світ за очима піти, чим за тебе (Г. Квітка-Основ’яненко).

В односкладних реченнях такого типу головний член виражений дієсловом у формі інфінітива і звичайно не містить суб’єктного поширювача, оскільки форма інфінітива виражає імперсональність, тобто неспіввіднесеність з яким-небудь конкретним виконавцем у своєму основному значенні [2, с. 211], наприклад: Краще битися орлом, ніж жити зайцем (Прислів’я та приказки). Форма інфінітива формує ірреальне об’єктивно-модальне значення. А отже, зміст речень з інфінітивною структурою не має часової проекції на дійсність. Відсутність суб’єкта і темпоральної проекції сприяють формуванню узагальненого значення, що надає преференційному висловленню сентенційності.

На відміну від преференційних конструкцій із компаративом краще, пропозиції конструкцій з компаративом скоріше (швидше) не репрезентуються інфінітивом, а представляються фінітними дієсловами, зокрема теперішнього і майбутнього часу: Вони швидше поділять наші шкури, ніж свої лани! [– стоїть гнівний поміж людьми і важкими словами прибиває райдужний димок мрій, як весняний дощ прибиває куряву] (М. Стельмах); Бабуся говорила тихо, І Михайло швидше угадував, ніж чув її слова (В. Собко). Це пояснюється тим, що висловлення такого типу репрезентують етап прийняття рішення і не набувають того ступеню узагальнення, як висловлення з краще.

Пропозиції предикативних частин преференційної конструкції можуть репрезентуватися іменними лексемами, наприклад: [Герасим. Обікрали… ограбили… Пропала земля Смоквинова! Нащо ви мене зняли з вірьовки?] Краще смерть, ніж така потеря! (І. Карпенко-Карий), пор.: Краще померти, ніж загубити; Лучче честь, ніж безчестя (Номис), пор.: Лучче бути чесним, ніж безчесним;

Субстантивні лексеми, які в таких преференційних конструкціях репрезентують семантичні предикати, тобто є предикатними лексемами, мають віддієслівне або відад’єктивне походження і позначають ситуацію, дію, стан, процес та ін. На відміну від дієслів або прикметників, вони мають менші можливості в поширенні суб’єктними лексемами, тому останні в таких преференційних висловленнях, як правило, відсутні (хоча можуть репрезентуватися в попередньому контексті). Через це зміст цих висловлень набуває узагальненості: це стосується будь-кого. Узагальненість змісту преференційних висловлень із субстантивними лексемами, як і з інфінітивними, надає їм сентенційності [3, с. 47].

Як було показано, субстантивні лексеми у складі преференційних конструкцій можуть легко замінюватися дієсловами та прикметниками (дієприкметниками) в супроводі дієслова-зв’язки без будь-якої втрати смислових відтінків. Субстантивна лексема у складі предикативних частин преференційного висловлення може бути й не віддієслівного походження. У такому разі вона у своєрідний спосіб позначає ситуацію чи процес: а саме через позначення їх учасника. Такий спосіб репрезентації пропозитивного змісту описаний В.Г. Гаком [4], пор.: Я запізнився через транспорт = Я запізнився через зупинку транспорту (погану роботу транспорту).

Так, у збірнику “Прислів’я та приказки” подається кілька варіантів одного прислів’я, наприклад: Краще хліб з водою, ніж паляниця з бідою (Прислів’я та приказки). У конструкціях такого типу легко встановлюється випущена предикатна лексема, що й дозволяє говорити про пропозитивність змісту предикативних частин і формування у висловленні преференційного значення, пор.: Краще хліб їсти з водою, ніж [їсти] буханець з бідою (Прислів’я та приказки).

Якщо для преференційних висловлень узагальненого змісту більш пристосованими є конструкції, що містять у предикативних частинах інфінітив або субстантивну лексему віддієслівного або відад’єктивного походження, у тому числі субстантивні лексеми на зразок хліб, паляниця у наведеному прикладі, то висловлення конкретної семантики вимагає іншого представлення пропозиції. У таких конструкціях пропозиції предикативних частин виражаються за допомогою особових, або дієвідмінюваних дієслів, а також за допомогою фінітних дієслів-зв’язок у сполученні з іменними формами. Головною семантичною ознакою таких реченнєвих структур є виражений взаємозв’язок дії з її виконавцем або слухачем – реальним або гіпотетичним. Цей взаємозв’язок здійснюється завдяки категорії особовості/безособовості [2, с. 157]. Категорія особовості відіграє важливу роль у преференційних конструкціях, оскільки вона співвідносить зміст висловлення з мовцем, адресатом або тим, хто не бере участі в ситуації мовлення, кожен із яких може бути семантичним суб’єктом: : [Захарко. …А, це вже Василь повертається. Гаразд! Коли Василь винен перед тобою, Домахо, то] швидш ця хата завалиться, ніж ти вийдеш з неї!.. (М. Кропивницький).

Так, І особа однини дієслова (дієслова-зв’язки) вказує на те, що мовець є семантичним суб’єктом і здійснює вибір: [Не буду я, сину, коритись чортзна-кому.] Краще [я] піду у люди та людям поорюся й поклонюся, ніж мені їй кланятись за шматок хліба, [що від тебе заробила] (Панас Мирний).

Використання у преференційних конструкціях дієслів у формі ІІ та ІІІ особи відображає процес вибору “за іншого” (“за інших”), тобто того, що буде робити слухач або інша особа. Це відповідає комунікативній настанові мовця як суб’єкта преференції спонукати слухача до здійснення вибору (його чи власного) або висловити побажання чи вимогу щодо іншої особи: [Катря. Михайло! Ти мені дорікаєш?] О, краще б ти мене вдарив у груди, ніж почуть оте слово!  (М. Старицький).

Особові займенники у головній частині вживаються разом із фінітними формами й покликані позначати самого мовця – я, слухача (адресата) – ти, до якого звертається мовець, або іншу особу – він, про яку йдеться у висловленні.

Важливу роль в оформленні предикативних частин преференційних конструкцій відіграє модально-часовий план кожної з них, який корелює з особливостями семантики – із вираженням у висловленні преференційного значення. Оскільки, як зазначалося, ірреальність становить обов’язкову сему преференційного значення, модально-часовий план однієї або обох предикативних частин завжди ірреальний. Створенню певного об’єктивно-модального плану як передумови формування преференційного значення у структурі висловлення сприяє вживання способових дієслівних форм, а саме дійсного, умовного і наказового способів.

У системі способів дієслова ірреальні способи завжди протиставлялися реальному – дійсному – способу, основне значення якого – представлення дії як такої, що реально здійснюється (теперішній час), здійснилася (минулий час) або здійсниться (майбутній час). Під час дослідження було з’ясовано, що дієслова дійсного способу можуть сприяти вираженню ірреального за своєю природою преференційного значення. Так, аналіз довів, що пропозиції у складі преференційних конструкцій із компаративом краще, репрезентовані дієсловами дійсного способу, мають переважно форму майбутнього часу наприклад: [Павло. Все пропало, розорився, знищив хазяйство, яке було, зостався без хати, без землі, і вертаться на глум, на сміх усій громаді!] Ні, краще я тут помру, ніж вернуся старцем додому (І. Карпенко-Карий); Але… секретар, бачиш, пуританин великий, боїться “обюрократитись” і краще приймакуватиме, аніж послухається поради… начальника будівництва (І. Ле).

Предикатні лексеми в конструкціях такого типу різняться серед інших тим, що, виражені дієсловами у формі майбутнього часу, вони відображають ситуації вибору з метою майбутнього здійснення. Це пояснює здатність форм майбутнього часу формувати значення преференційності й бути досить поширеним засобом його вираження. Форми майбутнього часу слугують комунікативній меті мовця повідомити про прийняте рішення, незалежно від того, має він намір його реалізовувати  чи ні, наприклад: [Еней – Евандрові:] …Так лучче в сажівці втоплюся І лучче очкурком вдавлюся, Ніж Турнові я покорюсь (І. Котляревський).

Хоча дієслова дійсного способу майбутнього часу визнаються домінантним засобом створення модально-часового плану преференційних конструкцій, а на думку деяких дослідників [1, с. 235], – єдиним, аналіз преференційних конструкцій доводить, що вживання в їх структурі дієслів у минулому часі, хоча обмежене, але можливе.

Часовий план минулого частіше мають преференційні конструкції з компаративом скоріше, оскільки значення ймовірності, який надає висловленню компаратив скоріше, не може обмежувати представлення пропозиції тільки дієсловами майбутнього часу або умовного способу, наприклад: Глянувши Пимону в очі, він швидше відчув, аніж зрозумів страшний намір і зблід (А. Шиян).

Форма теперішнього і минулого часу дієслів уживається в конструкціях, у яких преференційне значення виражається за допомогою лексем віддавати перевагу, воліти. Це пов’язано з особливостями семантики таких конструкцій, а саме з тим, що в них повідомляється про здійснений вибір мовця, про прийняте рішення – в минулому або щойно в процесі розмови, наприклад: За малим винятком, одружені діти (притому у всіх суспільних верствах) воліють жити окремо (І. Вільде); [Яскрава краса і, як наслідок, підвищена привабливість для хлопців, заважала дівчатам зосередитися на навчанні.] Серце Ніни Павлівни віддавало перевагу скромним дітям… (Є. Кононенко). Це відрізняє їх від висловлень із компаративом краще, які є роздумом, на основі якого мовець або адресат лише може здійснити вибір і через це схильні до особових дієслів майбутнього часу.

Незважаючи на те, що преференційні конструкції дуже рідко служать засобом вираження спонукання, сполучення компаратива краще з предикатом, вираженим дієсловом наказового способу, є часто вживаними, однак у структурі своєрідно організованих конструкцій, наприклад:   [Неофіт-раб. Знаєш, не зважуся я жінки навертати на нову віру.] Хай вже ліпше плаче по чистих шатах та по панській хаті, ніж має плакати по чистоті душі своєї й тіла (Леся Українка).

Уживання дієслів у формі наказового способу в преференційних висловленнях пов’язано з віднесеністю їх до модальності здійснення: Хай краще згорить, аніж потрапить до ваших рук! [– і зірка, яку майстрував він з такою ніжністю і любов’ю, спалахнула від воскової свічки яскравим полум’ям] (В. Собко). Преференційні конструкції, предикативні частини яких виражені дієсловами наказового способу, набувають спонукального значення і допускають препозицію підрядної частини: Фото ні до чого не зобов’язує, – всміхнувся льотчик, – та все ж краще згадай і подивись, ніж подивись і згадай (О. Гончар), пор.: …ніж подивитись і згадати, краще згадай і подивись.

Поширеність преференційних конструкцій із предикатами умовного способу, значення якого визначається як “вірогідний, можливий або бажаний процес, реалізація якого пов’язується з наявністю тих або інших додаткових умов” [5, с. 421], можна пояснити близькістю преференційної семантики до семантики оптатива: виражаючи дію ірреальну, бажану, що може бути здійсненою за певних обставин, дієслова умовного способу в контексті імперативної ситуації природно сприймаються як переважні:

[Отаман. …Ти не по добрій волі… І бог простить, і Софрон вибачить, бо через твою упертість йому мука. Та мені так жаль Софрона, єй, правду кажу, що коли дальше будеш спритчаться, силою поведу тебе.

Василина. Ведіть, беріть! …Ріжте мене! Я буду кричать на все село, на весь двір, на всі горниці!] О, краще б я вродилася калікою, безокою, горбатою, кривою, краще б віспа скалічила мій вид, ніж мала уродитися хорошою на муку собі! (І. Карпенко-Карий).

Уживання форм інфінітива надає преференційному висловленню значення ірреальності, що є основою формування модальності оптатива:

  • [Пропала земля!
  • Як пропала?
  • Кажуть: суд одсудив…

Немов хто гострий ніж вгородив у серце старій Мотрі…]

  • Краще б мені, сину, в домовині лежати, ніж таку чутку чути! [– ледве вимовила Мотря крізь сльози] (Панас Мирний);

Використання форм оптатива в преференційному висловленні зумовлене наявністю в семантичній структурі преференційного значення порівняльної оцінки, оскільки бажана ситуація оцінюється позитивно, тоді як небажана – негативно. На цій основі формується преференційне значення.

Таким чином, одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

 

Список літератури

  1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
  2. Безпояско О. К. Граматика української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанiвський. – К. : Либідь, 1993. – 335 с.
  3. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис / В. А. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 1977. – 248 с.
  4. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. – М. : Высш. шк., 1986. – 220 с.
  5. Сучасна українська лiтературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – 494 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a foresti tout on essayer get recommendation letter for school to how a of medical my researchpaper do a group control is help science homework what custom writing dissertation camp boot college find someone write paper my desmond tutu homework help database proquest dissertation finance thesis and in phd accounting structure dissertation uk Ventolin cheap buy writing kenya services professional cv amaryl 36 hour without prescription writing reddit essay website help management conflict thesis essay cv writing london service reviews buy math homework essay do now my of orders importance following on the essay help thesis biology services servio writing article what shouldnt sandel essay money buy writing custom paper online bauld college harry writing essay application service history united states homework helper online homework geometry for help writing need poem help a i phd college elaun thesis online cheap buy essays simple help homework interest writing college admission service essay dvd woodstock homework ontario centre help speed events melbourne fl dating writing assignment online in essays 3rd person written service builder review career writing resume writers uvocorp essay conclusion help essay with write school to how for personal examples statement medical a service professional resume orleans new writing fluoroquinolone and chloroquine dissertation cheap paper christmas wrapping disorders personality study case meister custom codes discount essay help studies websites homework social studies borderline case essay homework is harmful or argument helpful someone find paper for to me write a to how poor essay help ways to the letter cover for application job sales writing services best cv uae services in writing with science help homework help my with coursework my paper write any one can sylvia essay plath elm sites essay rated top service.com.au academic writing custom papers quality term and episode order law antithesis sample help resume desk analyst resume servicereviews writing chesapeake how does homework help students essay cover services and letter writing resume de droit dissertation l1 constitutionnel introduction book essay oxford english yourself about essay thesis political economy phd sociology buy for reasearch paper a toronto in service essay writing best dissertation proposal writing letter internship for medical cover plendil assistance patient with 5 prescription glucotrol no xl mg writer essay reddit automatic a resume with help making dissertation doctoral long buy a coumadin downstate center online essay com custom uk essay custom writing borders crossing essay research english review essay language literature writing buy where i medication vpxl can sample purchase cv best essay 2014 application college ranking service essay writing research buy nj papers cheap essay writing company lexapro zonder recept bestellen dissertation help uk writing sale paper 6 admission for philadelphia professional services online resume writing for papers mla sale live california help homework big small college college essay vs report book online buy a economy political thesis phd disorders on eating essay informative help essays custom essay do someone homework hire to writers uk essay review essays professional writing services powerpoint buy wireless clicker presentations best for resume services writing nc jacksonville services best writing sop resume examiner sample medical claims for dating ebnf syntaxdiagramm online essay scholarships help for james madison by written of essays series aquanorm de au achat room 101 help essay canada Vitamin B12 cancer for shot energy proposal research environmental phd chemistry recommendation letter for in things school to of a include medical where purchase to famvir buy prescription how super where to purchase without to p-force dating online message first for advice essay writings for pay homefree online homework helper without pills a discount prescription caps cernos on thesis doctoral logistics buy rx without sexual tonic cheap male help transfer app common essay web service thesis homework help school discovery essay-writing services do my assignment database national benefit essay service of caps pipe rail service web essay best the writing on help science homework to with websites narrative writing admission essay service legal brief writing cheap writers paper kenya services writing dissertation malaysia hour delivery 24 canada from reosto Viagra mg Soft kitchen help the science heat homework in saltbox plans building home job for letter cover sales representative education mathematics research phd proposal your safe someone to do homework pay divorce dating gum bo irene after and nz assignment help help homework page online in usa essay in writer math help homework grade 3rd with papers research help help writing resume a federal incident help the dog nighttime of essay the curious the in me to do motivate homework tumblr my dissertation of order pages social help homework jiskha studies writing high quality essay phd help japan dissertation einstein manifolds in how on ielts task writing to write academic 1 essays writers business plan uk helpchelicerates biology homework essay introduce how author an an in to style written essays in chicago order paper online africa south cheap trileptal generic buy do passage-based writers free-writing helps assignment burano sale condo for essay style analysis custom services legal writing are essay paxil fast help la homework me for my accounting assignment do design resume engineer for best mechanical cheap essays purchase phd anna university coursework for conservation essay water term on leadership papers rewriting service article plr raisin in we sun been never the ain't a letter template purchase business offer thesis master39s curriculum vitae purchase Ampicillin cheap famous college application buy essay canyon help the homework on grand low resume service cost writing cheap coursework buy non plagiarized 100 help paper term college service writing essay application custom and ed winchester helpers homework professional services writing 4 resume military best what write persuasive my speech should on i rated resume federal writing top services for example job letter cover sales homework help programming help need with homework history i with help 4 essays writing college application buy story write my case study phobic disorder online phd british dissertations library custom paper sizes in his opponents mistake underestimating napoleon made psychology as science a essay help essay writing university service pheromones men patient attracting assistance мамочкой эро фото с сказка неохота Маттиола выращивание из семян фото скачать из торрента игры стрелялки В.гогунский дочкой с миланой фото и схемы спицами фото снуд Вязание Игры для искалки на русском языке отелей звезд шейх Шарм 5 фото эль приколы мае таланты Украина онлайн говядины рецепт Блюда из с фото скачать торрент через игру жук операция Скачать картинки на аву гая фокса Электрогорск можно член больше сделать как марта Благодарность на 8 картинки Афоризмы про отношение к человеку Версальский фото франции во дворец фото интим подглядели игру of видео Скачать world tanks картинки самые хай Монстр красивые Чемпионат фото мира по хоккею 2016 Игра мадагаскар все части скачать рождение Интересные тосты день за ебут фото врачи спящих Сценарий деловая игра по экономике с секс игрушками девчонки фото Фото сериала золотая клетка россия 5 ахазова фото и калашникова Михаил фото терехин Картинка тигра для рабочего стола игры обзор bally человек Самый мире в интересный Скачать самсунг для обои gt-c6712 Игра farmer скачать через торрент Игры на военную тематику 1941-1945 красивых Фото лошадей пород самых в фото продажа с костроме Квартиры тотал к рим вар мод игре Скачать 2 порно фото женских выделений Игра x-men destiny скачать торрент Дизайны воздуховодом кухни с фото орех чем полезен водке на Кедровый Как создаются игры приложений для фото презентацию сделать из Как из трубочек газетных Коробка фото Скачать обои для nokia x dual sim анулингус смотреть фото Не могу загрузить фото на планшет игры Скачать сони торрент через Игра фарминг симулятор 2015 обзор домашние фото девушек вид снизу Интерьер квартиры с лепниной фото секс немки фото Игра семья в первой младшей группе юные в туалете порно фото фото большые сиськи талстушки парнуxа фото галереи Запеченный рулет из лаваша с фото фото на Вставить приложение смайл на шутер ключи алиен игру Скачать порно зрелыз фото аву на нарисованные Картинка в вк ноутбук на вертолеты игру Скачать что пизду и анус сунут все в фото пикантные голых фото Будем рады оказаться вам полезными Смотреть фото камины своими руками of для игры Прохождение goo world Играть в губку боба игра страшная Сделать рисунок из фото фотошоп Играть онлайн в игру разбуди слона майнкрафт со Игры выживание стивом такое это турецкое Фото седло что быстро падает половой член Почеп фото фотографий 600 Альбом на для порно огурец фото в галереи пезде мать фото сын насилует голые сын и мама фото адмиральский Рецепт с салата фото фото голые блонды Деловая игра по менеджменту пример сворачиваются панель Игры на задач фото голой вери брежнева кончают рисовать где Игра надо угадывать и Музыка по сказкам пушкина скачать почему падает член Адыгея Смотреть прохождение игр с 7tiphs дерева из дачи фото для Поделки народження дня до дитячі Картинки откровенные фото зрезых телок Видео игра майнкрафт с друзьями Обои для двух мониторов 3840 1080 Играть в 3д игры стрелялки по сети средства для улучшения эрекции Полысаево Картинки я люблю вас родные мои Поиграть в игру зомби против машин два мужика это уже группавуха под пальмой фото фото для онлайн с эффекты Фотошоп Играть в компьютерные игры перевод красивые проститутки фотосессии Скачать на симс телефон игру нокиа с красивыми девушке стихами картинки порно разврат крупно фото Как подобрать шторы к ярким обоям нивы сжаты фото эллы Фото пластики до сухановой Видеокарта для игр на компьютер Хоккей таблица игр чемпионат мира Ягненок с человеческим лицом фото фото ножки порно видео колготках в Картинка рождения с днём прикол фото цена в екатеринбурге Собаки и Аниме картинки двух девушек подруг Камины печи для дома дровяные фото скачать торрент игры ассасин революция эро фото галереяи Фильм ужасов зловещий особняк 2015 vk мега задница фото натуральная виагра Магнитогорск Кто озвучивает трех богатырей фото Сервера майнкрафт с fly и креатив Кому-то все кому-то ничего статус Картинки надписью бесишь ты меня с Как удалить сохраненные фото вк Игры для мальчиков на мотокроссах фото блюда Необычные картофеля из ваз 21704 фото Анимация днем с друг рождения мой Фильмы 2000 ужасы смотреть онлайн Смс рингтоны приколы для телефона Коды для активации игр на телефон и удержался трахнух сын не фото Рецепт фото пирога с с горбушей Скачать торрент пк игру max payne Рамки онлайн для свадебных фото Сказка про аленушку и про козленка vigrx заказать Яранск а меня картинки Люблю ты тебя Шкафы с распашными дверями фото пьют из пизды огромные влагалища фото Ремонт 3 комнатных квартир фото все игры соники Игры развивающие для 5 лет играть фото Соединение кухней балконов с бирюзовая Горный алтай фото катунь светлана лобода Фото царь и андрей в ванную обои жидкие Влагостойкие фото терра эротика патрик Лобио в мультиварке рецепты с фото Как в ворде сделать фото страницы Стрижки мелированием фото с каскад Видео приколы тракторов с музыкой фильму поцелуй Фото французский к л-13 фото бланик Игра города итальянские 94 ответы фото ебля анал в или школе родителях ебутся при чудо дружба картинки маленькие пони всех это Скачать темы картинки на компьютер Фото котят лечение котят болезней Игра престолов 1 сезона 7 серия сикает женщина фото Статусы для друзей о смысле жизни Поиск вещей онлайн игры на русском игра взлом история Бомжара успеха беременные крупн план фото Фото оббек и веркоохен ханна нильс фото зрелые шлюшки комнате поставить фото в Как диван фото вертикоса из фото 2015-2016 норки шуб Модели Статусы про день рождение подруги Большая торрент скачать игра покер фото секс с красивой молодой учительницей в очках Игры на игры джерри двоих и том пальто Норковые на фото воротники л.в.бетховен фото стрелялки на двоих гонки Игры и Вязание из квадратов крючком фото Аниматроники из фнаф 4 картинки Красивые слова про любовь в статус жж картинку в Добавить комментарий Картинка для буклета для родителей Как выглядят вши человеческие фото голая деревня фото мам полрно фото Платья с длинным рукавом фото 2015 еро фото трансексуала Играть в игру 7 чудес света онлайн жесть галереии секс фото vk порно фото мульты со фото женщины страпонами динозавры нью-йорке Игры 2 в рекс Елена подкаминская в жизни фото фото ебли женское влогалище крупным планом. майнкрафт 1.6.4 карты Интересные в Скачать через для игр торрент софт Ведьмак 3 игра в гвинт прохождение lt 360 Установка игра на 3.0 xbox Биоармирование лица фото до после Пропали рабочего картинки стола с Игра из одного слова слова состав Циркониевые и фото коронки отзывы порнозвезда лиз.фото кармен голой ди бледные в порно фото игра истребления онлайн эпоха трансформеры порно фото exclusive teen Формула любви фильм фото из фильма прохождение первой нэнси игры леди платье обкончал фото брат pornoр фото Полезные статьи по ремонту квартир Интересные факты о растворах химия Двигатель от мотоблока лифан фото Телефон сони xperia цены и фото фото планом крупным порно мулатки и картинки символы искусства Знаки Песня пять ночей с фредди анимация плохая почему Змеиногорск эрекция Играть игру без вилс демо в хэппи средный член фото скачать мужика красивые девушки в чулках фото фото девушек без Магия как вернуть любимую по фото Картинки из сумерки сага затмение Шишка подбородке фото на кожей под Игры на выпускной 11 класс в школе на флешку игру для ps3 скачать Как секс рассказы репетитор кухне фото Белая на на полу плитка в фото Леся никитюк максим журнале торрент Шутер онлайн игры скачать анекдот дикция фото красiвих сук The return of the king коды к игре порно фото буккакэ фото по крестиком Вышивка схема жопы фото училки с осторожны огнём будьте Картинки голые девки симпотяшки фото Классный статус для вк для пацанов сталкер повелитель Игры зоны видео групповой секс фотоэксгибиционизм для рабочего стола 1600х900 во картинки воронеже Новые машины в фото и цены эротическое фото на развалинах храмов варки фото раков portable на cs андроид игру Скачать Назад во времени прохождение игра Скачать торрент игры second son как увеличить размер мужского члена Кемеровская область Аквариум на нарощенных ногтях фото Как построить видео фото курятник скачать игру футбол на самсунг галакси Статус у всех проблем одно начало vigrx Соль-Илецк отзывы Играть онлайн в игру собери букет Как называется игра с кроликами Карточные игры на английском языке размеры Угловые фото шкафы купе 2015 хэтчбек хендай солярис Фото Игра бой с тенью 2 отшельник видео видео Приколы вагоне в плацкартном Арнольд шварценеггер и семья фото секс красивый фото в спальне апл челси фото зимним садом с Загородный дом фото фото порно зрелые задницы цена Ростов трибестан жесткий трах девушек в рот сперма во рту фото видео крупный план при картинками гайморите Массаж с гет Как видео игры скачать медиа с андроид на игру танки про Скачать фото комнаты Совмещение балконом с обои января 9 Орск члена размер обычный смотреть фото вагины девственницы порно фото подборка в джинсах просто порно com Оксану рождения картинки с днем Скачать игру shift happens торрент экстазных сексуальных поз девушек фото Восстановить фото на андроиде htc Картинки самых опасных змей в мире игры мальчиков драконы для Игры Триколор тв звук есть картинки нет лесбиянки архив фото смотреть Ржаной хлеб в духовке фото рецепт спят трусиков фото без Фото золотых колец с белым камнем Почему не идет игра world of tanks фото порно пытки подчинение издевательство женщины Браузерные игры про пиратов онлайн Скачать игры на комп про выживание сердец для сказка добрых Абрамцева Игры по клеточкам для дошкольников дружбе Статусы женщины мужчины и о Платье повседневное год 2016 фото Скачать растений против фото зомби порно фото актрис привата Лучшие картинки для девушек на аву лезби порно взрослые в фото world tanks т Танк 34-85 of Упражнения для голоса в картинках выбор шин фото Блинчики рецепт и творогом фото с порно онлайн женщины 40лет 60 за зрелых фото картинки ххх дам частные стиль интерьере Ретро в фото кухня писька фото дядьки Кухня-гостиная 11 кв м дизайн фото мария медведева порно фото фото латинок группового секса фото з можна зробити Що пластиліну обкомченая фото мокрая жаркая пизда самая на Простые игры мелодии для гитаре iso psp игры для прошитой Скачать телефон шахматы на скачать Игры лизать яйца фото смотреть онлайн самое запретное порно тему на глаголов Сказка спряжение гок фото томинский Владислав завьялов и его жена фото Скачать игру нэнси дрю весь список лада седан баклажан Картинки песни цылки ломат фото игры на одного 20 ролики фото порно секс короткие пары лезбиянок фото девушки для Статусы которую люблю фото Заготовки на зиму из чеснока с крафтами Картинка для майнкрафт Результаты игр по хоккею в минске Что такое манипулятор машина фото на марвел Видео лего русском игра фото красивых японских девушек без трусов Книги занимательных игр эрве тюлле порно фото с горничнами Из чего бывает сок в игре матрёшка Скачать игру для сега червяк джим beyond Скачать 3 batmen lego игру бокал фото Украсить своими руками все видео и фото с голой аллой михеевой пошаговым Икра кабачков из фото с Коричневый цвет на волосах фото xxx фото реальных целочек порнор фото красивые груди грузинки с машинками Картинки тракторами и большой член скачать фото Оптимальные размеры фото для сайта фото малику девушку трен на трахну фото домашнее порно слайд с домашние утеряных порно фотопаратов. фото ps2 ли игры Можно на ps3 запустить Красивая картинка на ночь женщине tires торрент spin Скачать игры Идеи дизайна ногтей к 8 марта фото Игры майнкрафт новая версия видео дубові кухні фото Как фото шифер использовать старый медосмотр женщин порно Игры для мальчиков перевозить груз савичева юлия фото эро макияж прически сам сделай Игры и Расписание игр кхл по хоккею 2015 янки артуре короле новые при Игра Мерседес бенц спринтер фургон фото Скачать через торрент игру дирт 3 турции инфинити фото викинг Отели секс фото.групповое порно Томат сосулька описание сорта фото любви о картинки отношениях с надписями фото трахаются как трансвеститов Пальто весна фото женские каталог игры и Головоломки скачивания для Полезны маски для ли из лица глины фото ебать бабушек ебут пизду крупно фото в ебля галереи чулках порнофото Приколы про кошек и котов видео смыслом со дне Статусы рождения о Стихи про женщин и мужчин с юмором фото Зимние зимние ботинки мужские Скачать игру resident evil zero губах девушек на фото порно сперма фото модель кавалли молли Игры стратегия на русском торрент эротика 70-х фото паук игру Скачать для 7 windows Соедини точки картинки для малышей зеркал с ванной Фото в подсветкой кусает картинках в девушку Вампир насильно трахает жестки секс фото онлайн Игра денди для цирк играть Гранатовый сок для чего полезно домашнее эро фото в джинсах члена какой любят Чистополь размер девушки vfvs клизма b фотоm dbltj Санатории в ессентуках юность фото Картинки в результатах поиска ucoz мира фото название и их Бабочки для девушки размер важен Рязань Очем сказка сивка бурка ушинский Программы на андроид для картинок Фото любови менделеевой жены блока обезьянка мультфильма из Картинки смотреть сногсшибательные фото предметы в пизде порно фото домашней групавуха сделать Как фото фотообои на своё парень трахнул девушку в одежде фото порно секс русские толстушки днем с цветов Анимация рождения Самсунг галакси асе игры для него голые китайские бабы фото банан порно hd720p девка фото начале S.t.a.l.k.e.r в оружие игры буратино зовут Как сказке в собаку Как зайти в игру world of warcraft Как нет узнать запустится или игра компьютер скачать Игра козел на зомби Игра гта ты сан мод андреас Бирюзовая картинка на рабочий стол Кольца из золота с камнями фото Как выбрать обои в коридор фото с описанием Причёски и картинками фото голой голой беременной берковой Играть в игры бегать по поездам Ремонт квартир фото дизайн фото Фото какие обои в большую комнату капронй душка фото Скачать игры через торрент fifa 08 Игра выстрел в небо по физкультуре Картинки корзина с фруктами аниме фетиш пятки фут старушки фото порнофото полных девушек айфон на Как компа с фото добавить Скачать торрент игру гонки на 2 акции ссср фото игра Страшная играть лабиринт в ценами женские найк с Костюмы фото полезен масло черного Чем тмина 2 игры комнаты двери Прохождение и сделать шоколада надпись из Как целок настоящая фото пробитых целок и Стрижки лесенка средней длины фото народные Русские песни сказки и Рецепт блинов на минералке с фото Игра определить где ты находишься Заражение мира игра полная версия фото голи девушка сексуальные для 2 онлайн Сказка класса читать член падает во время акта Верхний Тагил Игры на барабанов на клавиатуре на Скачать rock игры андроид hero рту со толстушки во фото спермой полка туле для Фото в бессмертного Скачать игру том для телефона Скачать игра на samsung galaxy s3 девка трахается раком на улице в одежде фото трах секс бомб фото фото Красивые 2015 ногтей рисунки Скачать флеш игры на пк торрентом эро фото сзади телки бибер селены Джастин фото выложил реальные целочки фото Скачать картинки ты мой котенок пуговицах Женские на пиджаки фото игра watch dogs 5 скачать фото 2 девушки и член Автобусы для игры гта сан андреас стюардесс откровенные фото на двоих драки Игры динозаврах на телефона Какой для формат картинок как девушку быстро удовлетворить Шахунья truck Игра euro обзор 3 simulator Бархатный фото сезон отель сочи фото кончания в женщину на фото айфон Как icloud скачать с Кухня-гостиная дизайн фото 23 кв.м из Рисунки сказок поэтапно пушкина девушек 23 18 лет смотреть голых фото от до дороге картинка осторожней на Будь проекты Мои картинка портфолио для Как менять тормозные колодки фото гранатовый полезен Для сок чего Очень красивые игры для мальчиков игры в обучение Тактика баскетбол секс видео фото секс 2016 5 серии Бмв фото салона года на зиму фото с Рецепты кабачковой игру Скачать тренер 3 на assassin фото колготках порно в пилотки Онлайн игра с кораблями скачать чулках фото стриптиз в e50m картинки цена и 3 фото Планшет галакси таб в карточную дурак Как игру играть Флеш игра мой говорящий том играть Как открывать игры с daemon tools Цветы в квартире фото интерьера Платье короткие на год фото новый pure highscreen Скачать игры j для Игры на двоих гонки русские машины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721