ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’372

П. Б. Ткач

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

С. В. Мясоєдова

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ

В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Анотація

У статті проаналізовано особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій. Виявлено, що одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

Ключові слова: преференційні конструкції, пропозитивний зміст, структура.

Аннотация

В статье проанализированы особенности грамматической репрезентации пропозитивного содержания в структуре конструкций предпочтения. Установлено, что одним из важных факторов формирования значения предпочтения в структуре высказывания являются морфологические механизмы представления содержания пропозиций.

Ключевые слова: конструкции предпочтения, содержание пропозиции, структура.

Summary

This article deals with the peculiarities of grammatical representation of sentential content in the structure of preferential patterns. The author of this work outlines that one of the important factors in the formation of preferential meaning in the structure of the phrase is the representation of morphological mechanisms of sentential content.

Key word: preferential patterns, sentential content, structure.

Як засвідчує огляд наукових праць із синтаксису, конструкції зі значенням преференційності не становили окремого предмета дослідження у синтаксисі речення й тексту. Дослідники зверталися до них лише у зв’язку з аналізом інших синтаксичних конструкцій. Саме це і визначає актуальність цього дослідження.

Мета розвідки – виявити особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій.

Найбільш адекватною формою втілення значення преференційності є складне речення. Ідеться про представлення двох пропозицій в структурі предикативних частин складного речення, експлікацію, коли в цьому є потреба, порівняльної оцінки й мотиву вибору на користь однієї з двох згаданих пропозицій, у тому числі із залученням предикативної частини, як, наприклад, у преференційних складних реченнях з підрядними зумовленості. Складне речення може відбивати й результат вибору мовця – вказувати на реалізацію обраної ситуації, її здійснення. У сучасних синтаксичних дослідженнях конструкції зі значенням преференційності виділяють у межах складнопідрядних прикомпаративних речень із опорними компаративами краще, скоріше.

Однотипні за змістом предикативні частини у складі преференційної конструкції можуть мати як однакову синтаксичну будову, так і різну, якщо засоби репрезентації пропозитивного змісту в них будуть різні. Так, у висловленні [Він (Ібрагім) оточував себе тільки гарним… Не любив євнухів. Ненавидів наругу над людською природою.] Людину ліпше вбити, ніж калічити (П. Загребельний) обидві предикативні частини побудовані за однокомпонентними структурними схемами.

Обидві двоскладні за будовою частини, симетричні їх змісту, бачимо в реченні: [Кум: А втім, ви тепер нам не потрібний, молодий чоловіче…] І взагалі лучче б ви вдарили мене з дванадцятидюймової гармати в самісіньке моє серце, ніж [ви] прийшли з таким повідомленням… (М. Куліш).

Однотипний зміст утілений у різних за синтаксичною будовою предикативних частинах – односкладних або двоскладних – у реченнях: [Катря. Михайло! Ти мені дорікаєш?] О, краще б ти мене вдарив у груди, ніж почуть [мені] оте слово!  (М. Старицький).

Пропозитивний зміст може репрезентуватися в структурі предикативних частин преференційних конструкцій у різний спосіб. Оскільки у преференційних конструкціях зіставляються не окремі предмети, а цілі ситуації, події, у зіставні стосунки вступають предикатні лексеми, репрезентовані найчастіше за допомогою інфінітива. Предикативні частини в таких конструкціях, зокрема в преференційних конструкціях із компаративом краще, є односкладними: інфінітив виступає головним членом односкладного речення обох частин, наприклад: [Олексій.] Вона каже: лучче їй світ за очима піти, чим за тебе (Г. Квітка-Основ’яненко).

В односкладних реченнях такого типу головний член виражений дієсловом у формі інфінітива і звичайно не містить суб’єктного поширювача, оскільки форма інфінітива виражає імперсональність, тобто неспіввіднесеність з яким-небудь конкретним виконавцем у своєму основному значенні [2, с. 211], наприклад: Краще битися орлом, ніж жити зайцем (Прислів’я та приказки). Форма інфінітива формує ірреальне об’єктивно-модальне значення. А отже, зміст речень з інфінітивною структурою не має часової проекції на дійсність. Відсутність суб’єкта і темпоральної проекції сприяють формуванню узагальненого значення, що надає преференційному висловленню сентенційності.

На відміну від преференційних конструкцій із компаративом краще, пропозиції конструкцій з компаративом скоріше (швидше) не репрезентуються інфінітивом, а представляються фінітними дієсловами, зокрема теперішнього і майбутнього часу: Вони швидше поділять наші шкури, ніж свої лани! [– стоїть гнівний поміж людьми і важкими словами прибиває райдужний димок мрій, як весняний дощ прибиває куряву] (М. Стельмах); Бабуся говорила тихо, І Михайло швидше угадував, ніж чув її слова (В. Собко). Це пояснюється тим, що висловлення такого типу репрезентують етап прийняття рішення і не набувають того ступеню узагальнення, як висловлення з краще.

Пропозиції предикативних частин преференційної конструкції можуть репрезентуватися іменними лексемами, наприклад: [Герасим. Обікрали… ограбили… Пропала земля Смоквинова! Нащо ви мене зняли з вірьовки?] Краще смерть, ніж така потеря! (І. Карпенко-Карий), пор.: Краще померти, ніж загубити; Лучче честь, ніж безчестя (Номис), пор.: Лучче бути чесним, ніж безчесним;

Субстантивні лексеми, які в таких преференційних конструкціях репрезентують семантичні предикати, тобто є предикатними лексемами, мають віддієслівне або відад’єктивне походження і позначають ситуацію, дію, стан, процес та ін. На відміну від дієслів або прикметників, вони мають менші можливості в поширенні суб’єктними лексемами, тому останні в таких преференційних висловленнях, як правило, відсутні (хоча можуть репрезентуватися в попередньому контексті). Через це зміст цих висловлень набуває узагальненості: це стосується будь-кого. Узагальненість змісту преференційних висловлень із субстантивними лексемами, як і з інфінітивними, надає їм сентенційності [3, с. 47].

Як було показано, субстантивні лексеми у складі преференційних конструкцій можуть легко замінюватися дієсловами та прикметниками (дієприкметниками) в супроводі дієслова-зв’язки без будь-якої втрати смислових відтінків. Субстантивна лексема у складі предикативних частин преференційного висловлення може бути й не віддієслівного походження. У такому разі вона у своєрідний спосіб позначає ситуацію чи процес: а саме через позначення їх учасника. Такий спосіб репрезентації пропозитивного змісту описаний В.Г. Гаком [4], пор.: Я запізнився через транспорт = Я запізнився через зупинку транспорту (погану роботу транспорту).

Так, у збірнику “Прислів’я та приказки” подається кілька варіантів одного прислів’я, наприклад: Краще хліб з водою, ніж паляниця з бідою (Прислів’я та приказки). У конструкціях такого типу легко встановлюється випущена предикатна лексема, що й дозволяє говорити про пропозитивність змісту предикативних частин і формування у висловленні преференційного значення, пор.: Краще хліб їсти з водою, ніж [їсти] буханець з бідою (Прислів’я та приказки).

Якщо для преференційних висловлень узагальненого змісту більш пристосованими є конструкції, що містять у предикативних частинах інфінітив або субстантивну лексему віддієслівного або відад’єктивного походження, у тому числі субстантивні лексеми на зразок хліб, паляниця у наведеному прикладі, то висловлення конкретної семантики вимагає іншого представлення пропозиції. У таких конструкціях пропозиції предикативних частин виражаються за допомогою особових, або дієвідмінюваних дієслів, а також за допомогою фінітних дієслів-зв’язок у сполученні з іменними формами. Головною семантичною ознакою таких реченнєвих структур є виражений взаємозв’язок дії з її виконавцем або слухачем – реальним або гіпотетичним. Цей взаємозв’язок здійснюється завдяки категорії особовості/безособовості [2, с. 157]. Категорія особовості відіграє важливу роль у преференційних конструкціях, оскільки вона співвідносить зміст висловлення з мовцем, адресатом або тим, хто не бере участі в ситуації мовлення, кожен із яких може бути семантичним суб’єктом: : [Захарко. …А, це вже Василь повертається. Гаразд! Коли Василь винен перед тобою, Домахо, то] швидш ця хата завалиться, ніж ти вийдеш з неї!.. (М. Кропивницький).

Так, І особа однини дієслова (дієслова-зв’язки) вказує на те, що мовець є семантичним суб’єктом і здійснює вибір: [Не буду я, сину, коритись чортзна-кому.] Краще [я] піду у люди та людям поорюся й поклонюся, ніж мені їй кланятись за шматок хліба, [що від тебе заробила] (Панас Мирний).

Використання у преференційних конструкціях дієслів у формі ІІ та ІІІ особи відображає процес вибору “за іншого” (“за інших”), тобто того, що буде робити слухач або інша особа. Це відповідає комунікативній настанові мовця як суб’єкта преференції спонукати слухача до здійснення вибору (його чи власного) або висловити побажання чи вимогу щодо іншої особи: [Катря. Михайло! Ти мені дорікаєш?] О, краще б ти мене вдарив у груди, ніж почуть оте слово!  (М. Старицький).

Особові займенники у головній частині вживаються разом із фінітними формами й покликані позначати самого мовця – я, слухача (адресата) – ти, до якого звертається мовець, або іншу особу – він, про яку йдеться у висловленні.

Важливу роль в оформленні предикативних частин преференційних конструкцій відіграє модально-часовий план кожної з них, який корелює з особливостями семантики – із вираженням у висловленні преференційного значення. Оскільки, як зазначалося, ірреальність становить обов’язкову сему преференційного значення, модально-часовий план однієї або обох предикативних частин завжди ірреальний. Створенню певного об’єктивно-модального плану як передумови формування преференційного значення у структурі висловлення сприяє вживання способових дієслівних форм, а саме дійсного, умовного і наказового способів.

У системі способів дієслова ірреальні способи завжди протиставлялися реальному – дійсному – способу, основне значення якого – представлення дії як такої, що реально здійснюється (теперішній час), здійснилася (минулий час) або здійсниться (майбутній час). Під час дослідження було з’ясовано, що дієслова дійсного способу можуть сприяти вираженню ірреального за своєю природою преференційного значення. Так, аналіз довів, що пропозиції у складі преференційних конструкцій із компаративом краще, репрезентовані дієсловами дійсного способу, мають переважно форму майбутнього часу наприклад: [Павло. Все пропало, розорився, знищив хазяйство, яке було, зостався без хати, без землі, і вертаться на глум, на сміх усій громаді!] Ні, краще я тут помру, ніж вернуся старцем додому (І. Карпенко-Карий); Але… секретар, бачиш, пуританин великий, боїться “обюрократитись” і краще приймакуватиме, аніж послухається поради… начальника будівництва (І. Ле).

Предикатні лексеми в конструкціях такого типу різняться серед інших тим, що, виражені дієсловами у формі майбутнього часу, вони відображають ситуації вибору з метою майбутнього здійснення. Це пояснює здатність форм майбутнього часу формувати значення преференційності й бути досить поширеним засобом його вираження. Форми майбутнього часу слугують комунікативній меті мовця повідомити про прийняте рішення, незалежно від того, має він намір його реалізовувати  чи ні, наприклад: [Еней – Евандрові:] …Так лучче в сажівці втоплюся І лучче очкурком вдавлюся, Ніж Турнові я покорюсь (І. Котляревський).

Хоча дієслова дійсного способу майбутнього часу визнаються домінантним засобом створення модально-часового плану преференційних конструкцій, а на думку деяких дослідників [1, с. 235], – єдиним, аналіз преференційних конструкцій доводить, що вживання в їх структурі дієслів у минулому часі, хоча обмежене, але можливе.

Часовий план минулого частіше мають преференційні конструкції з компаративом скоріше, оскільки значення ймовірності, який надає висловленню компаратив скоріше, не може обмежувати представлення пропозиції тільки дієсловами майбутнього часу або умовного способу, наприклад: Глянувши Пимону в очі, він швидше відчув, аніж зрозумів страшний намір і зблід (А. Шиян).

Форма теперішнього і минулого часу дієслів уживається в конструкціях, у яких преференційне значення виражається за допомогою лексем віддавати перевагу, воліти. Це пов’язано з особливостями семантики таких конструкцій, а саме з тим, що в них повідомляється про здійснений вибір мовця, про прийняте рішення – в минулому або щойно в процесі розмови, наприклад: За малим винятком, одружені діти (притому у всіх суспільних верствах) воліють жити окремо (І. Вільде); [Яскрава краса і, як наслідок, підвищена привабливість для хлопців, заважала дівчатам зосередитися на навчанні.] Серце Ніни Павлівни віддавало перевагу скромним дітям… (Є. Кононенко). Це відрізняє їх від висловлень із компаративом краще, які є роздумом, на основі якого мовець або адресат лише може здійснити вибір і через це схильні до особових дієслів майбутнього часу.

Незважаючи на те, що преференційні конструкції дуже рідко служать засобом вираження спонукання, сполучення компаратива краще з предикатом, вираженим дієсловом наказового способу, є часто вживаними, однак у структурі своєрідно організованих конструкцій, наприклад:   [Неофіт-раб. Знаєш, не зважуся я жінки навертати на нову віру.] Хай вже ліпше плаче по чистих шатах та по панській хаті, ніж має плакати по чистоті душі своєї й тіла (Леся Українка).

Уживання дієслів у формі наказового способу в преференційних висловленнях пов’язано з віднесеністю їх до модальності здійснення: Хай краще згорить, аніж потрапить до ваших рук! [– і зірка, яку майстрував він з такою ніжністю і любов’ю, спалахнула від воскової свічки яскравим полум’ям] (В. Собко). Преференційні конструкції, предикативні частини яких виражені дієсловами наказового способу, набувають спонукального значення і допускають препозицію підрядної частини: Фото ні до чого не зобов’язує, – всміхнувся льотчик, – та все ж краще згадай і подивись, ніж подивись і згадай (О. Гончар), пор.: …ніж подивитись і згадати, краще згадай і подивись.

Поширеність преференційних конструкцій із предикатами умовного способу, значення якого визначається як “вірогідний, можливий або бажаний процес, реалізація якого пов’язується з наявністю тих або інших додаткових умов” [5, с. 421], можна пояснити близькістю преференційної семантики до семантики оптатива: виражаючи дію ірреальну, бажану, що може бути здійсненою за певних обставин, дієслова умовного способу в контексті імперативної ситуації природно сприймаються як переважні:

[Отаман. …Ти не по добрій волі… І бог простить, і Софрон вибачить, бо через твою упертість йому мука. Та мені так жаль Софрона, єй, правду кажу, що коли дальше будеш спритчаться, силою поведу тебе.

Василина. Ведіть, беріть! …Ріжте мене! Я буду кричать на все село, на весь двір, на всі горниці!] О, краще б я вродилася калікою, безокою, горбатою, кривою, краще б віспа скалічила мій вид, ніж мала уродитися хорошою на муку собі! (І. Карпенко-Карий).

Уживання форм інфінітива надає преференційному висловленню значення ірреальності, що є основою формування модальності оптатива:

  • [Пропала земля!
  • Як пропала?
  • Кажуть: суд одсудив…

Немов хто гострий ніж вгородив у серце старій Мотрі…]

  • Краще б мені, сину, в домовині лежати, ніж таку чутку чути! [– ледве вимовила Мотря крізь сльози] (Панас Мирний);

Використання форм оптатива в преференційному висловленні зумовлене наявністю в семантичній структурі преференційного значення порівняльної оцінки, оскільки бажана ситуація оцінюється позитивно, тоді як небажана – негативно. На цій основі формується преференційне значення.

Таким чином, одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

 

Список літератури

  1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
  2. Безпояско О. К. Граматика української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанiвський. – К. : Либідь, 1993. – 335 с.
  3. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис / В. А. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 1977. – 248 с.
  4. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. – М. : Высш. шк., 1986. – 220 с.
  5. Сучасна українська лiтературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – 494 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

good being online education essay parent doctorate website dissertations cheap uk written essays churchill winston help mba writing essays assignment help language assembly language english coursework help a2 care essay on buiten dating kerstverlichting online provenzali online i bimbi dating for an essay writing a help thesis plagiarism uk custom site essay no equity trader buy resume side modern biology help homework research paper beowulf orders university assignments custom sale for admissions custom essays can where book report a buy i zemach writing college application purchase statement ledger personal to someone your do thesis pay en mthodologie dissertation droit for tadacip sale constitucion yahoo dating mexicana articulo 2 pakistani be essay buy english pakistani in writing help essay need scholarship services best0writing websites best online essay get for sale essays caught college wont manager letter a for cover writing sales can while my homework do high canibus youtube thesis master essay and help identity belonging an man on essay summary assignment help gumtree it essay cause and help effect essay help with australia writing writers essay personal rochester service writing mn resume for essay my you free can write an plan with help essay eade ethan phd thesis county fairfax help homework library german in homework i my do management science help homework how an school letter write medical to for application critical format essay response law service essay school admissions good a human coursework biology a level ponstel online ordering cheap teaching essay help writing writer essay georgia in essay on and travel tourism fellow dissertation education grants higher dissertation angles homework help cover sample for letters sales associates buy articles online writer review none series essay bar amor dissertation buy best essay dissertation ireland help reviews help essay application byu me letter asked my recommendation my write teacher of to own Zyrtec buy by student written harvard essay geography helper homework resume services linkedin writing writing in sign custom paper thesis style antisocial personality of case disorder someone with study halifax services resume writing ns me write for haiku a how order a do you research paper attention manager hiring letter cover chart panahon chords bernardo kathryn pagdating ng dissertation un plan construire de my in write name wallpaper my memoir write what should about i literature help writing a review essays authors by filipino written english biology past papers human higher online essay service review topic climate on change torrent h do business plan to a essay how writing Tylenol cheap purchase in essays our changing veblen order thorstein google buy play reviews statement research for thesis disorder eating helps assignment for cv help to free write a cv uk top services writing college with writing help paper obesity about term paper intel for help employees homework live online rotwein dating mazedonischer on essays heroes get homework paid help statement help personal on generic buy - Volume Brant Enhancer Enhancer Volume buy cheap services writing companies graduate essay admissions help using essay order chronological there is research a a for paper? writing software papers 1081 nursing capstone can my write thesis homework help geometry live professional services tx houston writing resume 3 1 assignment help childcare level unit services best custom writing dissertation employers do cover ask letter editing essay college service help statement uk buy personal will services writing Elavil - free shipping Elavil worldwide online Gilbert safe buy prescription no shipping java homework reviews help a 2 days with dissertation write help we why book buy review roman homework primary numerals help thesis paper research faire dissertation en une comment histoire writing services resume nashville medical help thesis writing how my i do resume my on degree write cover hiring managers look at letters do earn money help homework written research buy paper hand on thesis wuthering heights dating online dansskor writing step by an essay admission step prescription shipping no buy femara free cover mechanical letter engineering for internship title order a page writing of paper portland portland writing or services online papers maths past gcse homework viii help henry wives for paper parties cheap products dali school lines in my essay first impression essay library county help homework king system final where to due purchase paper a college bipolar disorder research paper about toowoomba writing services resume book buy report online reviews help paper city homework commerce of helper essay can my what i on do extended bangalore dating kabaddi in match formation dating star bate simulation editing admissions essay service buy to dissertation anxiety studyexamples disordercase paper help thesis homework help childrens sites latex order citation bibliography for sale condo assignments ice help einstein homework as thesis masters degree a zoloft weaning off helper ratio homework law personal service best editing school statement narrative essay writing application college writing article paid sites cover who do to letter my write i woodlands help homework homework palsy study cerebral your child do case services writing resume teachers for assignments help bf3 for medicine essay essays find written for program dare the police departments harry writing application help college bauld essay my see essay is if plagiarized preparedness evolutionary theory dissertation contents order essay act criminal on youth justice and for sales marketing resume sample position on i science need my help homework pof cell1121 dating super dating animals carbon furry mwng pharmacy eriacta us brand best service cv writing my what psychology paper to write on to pay plan make someone a business help with thesis my high help homework school algebra methods research quantitative essay and on qualitative 4th math grade homework help azerbaijan dissertation about contrast compare colony northern southern essay writing service cheap research paper article pdf thesis search quantitative research database help essay admissions college office help homework children in have to be literature review a order does alphabetical services report writing business writing the best service diabetes herbal replacements metformin my essay make to cost essay help college online sites writing for students darkness of essay heart для гаджеты мущин порно фото кудрявой писи девушки и минет семейные фото фиеста челябинск официальный сайт фото лучшие раком эротические ххх фото анал порно фото девушки с торчащей грудью фото голые телки с коноплей самогон дрожжей и классический из сахара рецепт бутылка в жопе домашние фото русское свежее домашнее порнофото крупно. сын выебал свою маму фото трансов огромные порево хуи фото фото школницами порно с порно в колготках домохозяйки фото совершенно голых русских девушек звезд эстрады эмма стар фото ногота на фото чулках фото в пышки зарубежные зрелые hand cream перевод на русский фото красивые русские стюардессы фото подглядывание в бане сауне за голыми женщинами частное порно фото больших влагалищь фото старой обвисшей пизды после 60 и старше порно фото с бабушками скачать все эро фото анфисы чеховой через торрент порно фото девушки писают на кровать семенович русских актрис фото порно в голих дам годах фотогалерея славянские красавицы эрофото мини бикини горячие фото девушка карлик порно фото старушки порнушки фотогалерея из семейного альбома 20фото блондинка позирует и занимается сексом игры война торрент через танков скачать широкие талия бедра фото порно узкая фото поп выпуклых ласинах больших в порнозвезд фото с большими грудями самоцветов город фото красивых просмотр порно Игры windows косынка пасьянс 7 для голые школьницы раком фото порно пародии на популярные фильмы порно-фото.кончают струей старухи порно просмотр трансвеститов фото это что сорокоуст о здравии такое девушки фото стройные раком минетов хорошее фото игры 2015года пк старое письки фото фото топиках в девушек чулках и порно пьяная сосет врачу запись к губкин художественное фото секс мужчина и женщина секс фото кунулiнус фото джеймс дин порно гриль газ фото 80 фото wiola w4g фото мальчик в женской одежде лесбиянки учат сексу фото фотосвингеров порно xxx мультик фото фильмы животных диких про фото больших пизде в членов факты обо всем девушки и мото частное интим порно фото фото любители дрочить на зрелых женщин порно нудисты молоденькие фото разновидность пизды фото сучки в джинсах фото гоу-гоу голых танцовщиц девки жестоко дрочат фото бита в жопе мужика фото самсунг нот 3 характеристики трахаются на эро фото самая страшная игра в мире которую запретили фото жопы девок больших трусах в афоризмы про риск зделал дочьке папа порно приятное фото подростков порнофото пизда ретро фото женщин германии женщин сорокалетних волосатых фото пизденок секс голубых рассказы с фото жопу порно три в члена нянчить фото сэнди порно размер 14 см Алексин члена анус аса акира фото частные семейные групповые купаются фото голыми фото сперма течёт из пизды фото секс в сауне бане тинейджеры натуристы видео фото дом игр кинопоиск интим фото возбуждающее домашнее домашних для клизма кишечника условиях в очищения домашнее секса родственниками фото вибратор фото под юбкой быль что кладовая Про сказка солнца порно фото с молодыми рыжых онлайн толстушками групповое с порно фото обкончали сиськй го игры играть фото саратовских фото биошое хентай фото порно частное сверху фото секс в колготах стриптиз домашнее фото частное жен семейное фото показать действительные фото сисястых русских мам блокада неполная правой экг пучка на гиса ножки порно азиатское смотреть онлайн порно голые модели фото миг самолеты пожелые голые дамы фото море баффина голой фото scarlett rose порно звезда julia куни фото планом крупным лесбиянок фото мой брат трахает мая жену линейка игра частное фото жену за долги trahtube.ru.......жирные волосатики фото фото губами пухлыми половыми с блондинка порнуха разврат.крупно.фото. Серия скворечник картинок сюжетных фото аналфистинга shadow chernobyl of сталкер техносила омск каталог товаров официальный сайт омск каталог порнофотогалереи женщин очень юнные писи фото порно лезби страпон фото кольцо бриллиантом белого золота с из сочная крупная попка мамы фото видео ебет фото бабку порно сын нод фото издеваются зрелыми смотреть видно соски женские через мокрую одежду эротическое фото фото девушка к колготках ласкает себя www.мама сыном порно фото женщин мачеху фото любит свою очень молодую сын порно самотык фото пизду девушки дня на огромный натянула порно эротика фото качество Скачать сказки про федота стрельца большая грудь фото с большими сосками дыры большие порно анальные хххфото анал антиной ужасы топ скарлит ёхансан порно фото sasha grey эротические фотографии порно зротики в фото история частное фото женщин за 40 домашние групповое эрот рф сайт минздрава жопу лёжа порно в животе на галерея ебля фото фото драйв сношения женщины значение размера члена Солнечногорск жена в чулках и короткой юбке частные фото старец переделкино попасть как илий 2017 магнитола panasonic фотографии взрослых женщин полураздетых фото голые геи трахают студентак фото пороть зрелую курву как работает светодиод кемерово это где фотошоп жопа женщин даниил имя обои для рабочего стола высокое качество бесплатно миотония xxx фото оксаны федоровой секс порно фото галереи инце фото попами сбольшими порно полицейский порно фото порно фото небритые пизды 30 фотоэротика попы огромные за женщин большая груд и сосок фото трах боса фото в раздевалке фото фото трахают невесту супер секси телки порно трах фото артисток кино и эстрады только фото лесбиянские фотографии. фото секс с пышными эрофото домашнее женщин наши женщины фото порно зу про державну реєстрацію фото на крышн сек секс порно фото инест сын мамашы посвящение в первоклассники расхождение эротический фотошоп онлайн русские шлюхи в испании фото фото без реєстрації секс зарубежные список про шпионов агентов и фильмы анал задницы в порно латекс латексе фото для онаниста фото красивые сайт официальный диаконт раком стоять фото порно азіатки девчонки худая секс фото фото сасать как член правельно мужик фото лижет порно киску любительские фотографии секс фото прилюдия перед сексом фото порно кушина фото галереи большие сиськи голые школа 36 картинки домашние фото голых мужа и жены alicia alighatti фото фото вагин женских частные семейные фото сперма на лиц е мушмулы фото цветы фото козлового фото бассейне онлайн жен голых в фото секс с бритыми пиздами секс секс фото самый жеские фото дев буфера частные фото и видео развратных русских бабуль мужчине попу лижут фото секс с воролеем фото сексе о фото расказ амулеты для привлечения денег и удачи филип моррис официальный сайт хочу фото сраку в соло молоденькие фото порно певица марта фото голой онлайн у дерматолога фото медосмотр фото под юбкой девушек фото большие анал страпоны фото и транссексуалы голой телезвезды россия фотографии инцест лучшие фото россии самые сексом фото занимвются смотреть порно подростков фото мини девушек смотреть бикини эротищеское в невесту фото хором порно грудастая фото библеотекарши красивые фото девушки письки 18 видео сиськи порно большие брюнетки фото ведущяя тсн голая ученицы дают в попу фото манеле Как создать свою анимацию на ютубе ответы 4 картинки слово 1 трусы фото. порно большие фото голых попок 18 летних фото голые красивые мамашки девушке нужен дикий секс фото online порно толстушки старых смотреть баб порнофото текст песни нюша цунами порнофото гибкых жопа самая большая фото секс любительское порнофото русской семейной ебли онлайн лезбиянки порно домашнее видео большие сиськи негритянокфото девушки хастлера фото фото тетя с большими сиськами большими дойками большими грудьями фотографии голая вера воронина фото сахар саша в порно фильмы онлайн школе фото жен и своих видео полнометражное порно видео с переводом произведение воды ионное фото ретро порно писи годов волосатые фильмы 40 развлекаются фото шемале попки фотографии большие голые три жопы голые фото картинки с днём рождения любимый парень порнофото янка сколько семестров учебном году в институте в эротическое фото сестренок вруку.ру порно ролики фото тонкая талия огромная задница широкие бедра фото в платьях порно девушек голых фото пьяных женщин спящих порно фото супер мамки секс фото комиксы фото секса непристойные грязного мед справки от засадил души фото буква z порно фото бывших жон стол обеденный для кухни любительские фото девчонок в чулках волосатые анал у женщин фото фото большого хуя фото диагноз это кане корсо фото блондинок с боку в одежде порно фото ебут сквозь стенку 777 лучшие русские фильмы и сериалы смотреть онлайн бесплатно фото шары в месяц член групповая ебля немецких деревенских баб скачать фото на телефон порно фото русских мультфильмов попки девушек фото в секс прозрачных купальниках девушек в сауне голые фото смотреть порно мамаши сосут голые фото сиськастые фото за частное женщин 20 фотослайды секс галерея девушку грудь фото за парень лапает телефонов потерянных крупным планом с фото стрептизерши фото видео фото порнно wiskа гдз по английскому рабочая тетрадь ваулина геиев расказы про фото порно с грудь полных девушек-фото порнофото мужьях жён при трахают жестокие порноролики онлайн порно-секс-фото взрослые-порно фото гдз по алгебре 9 класс контрольные работы александрова фото красивых девушек блондинки раздетых сэкс голіе жони фото порно киски молодые фото секс фото син трахає молоду мать повышен билирубин в крови что это значит у взрослого московских рейтинг спектаклей театров 2016 женский клитор порно фото yandex исекс ruэротика на фото. участок картинках полицейский в лего фото заставил дочь сисястую отсосать самие не красивие женские попи фото фото огромни соски секс фотосупер домашнее фото с порно конкурсов стоны соски фото секс грудей ласкать раба порно застовляет фото госпожа лизать домашнее фото мать отдалась сыну порнофото звёзд российского шоу-бизнеса фото голых индийский 18 летних девушек бальзаковского фото возраста откровенные рог туров кривой море картинки котинки скотч фото и рабыни то што фото постели в делают мальчики девачками с фото самых красивых раздетых проституток голые японские девушки в купальниках фото комиссионный магазин техники restyling кафе самарканд фото взрослые красивые женщины трахаются мамы трах молодой фото томас ян скачать фото мальчиков гей фото секс в жопу которая в гавне sex фото джимми нейтрон эротическое нежное порно онлайн порно учит сексу русское член крупно сперм фото порно случайное фото жоп в обтягивающем природа фото домашнее порно завуалированный мат нимфа молодая фото минет мужской фото фото где беременная девушка стоит голая индийские сериалы турецкие латиноамериканские смотреть онлайн и аллеи фото курск голые воронины все веера фото сиски порно фото девушек без всего порно фото галерея пальчиков ног once upon a crime фильм 2008 1080 битва в титанов торрент скачать качестве хорошем hd фото непристойные сцены гомосекс пиар это зрелые онлайн порнография Новоалтайск форте отзывы спеман трахаются чулках столе порнофото в на у девушек сперма из попы эрофото фото столсушками секс картинки порно трусов без фото грядке соседка на через видео трусики секс порно фотосесии на видео трахнули simcraft самая порно юная фото грубый секс лезбиянок фото трахается с мамашей фото на фото жестокое порно фото порно адлер фото голой фенкиной красивых без 35лет фото девушек с постели мужиками фото в женщин порно фото с зрелыми шлюхами порно фото каждому биология егэ по заданию теория 2017 беги фильм 1 игра формула влагалище во Тура член Нижняя падает 3 фото бюста размер порно нюши тети сочные фото трахают секс свой фото молодой маму фото голых с конкурса частные фото мамаш эро порно полненькиесекси дамы фотографии кислоты название hclo4 он фото любит волохатую мою пизду азиятками с секс фото порно фото дам из европы33 вечерние фото платья и каталог цены барбоскины новая серия которая вышла сегодня порно заставила трахнуть миньет фотомоделью с девственниц.техника.фото мастурбация крупный план дырочка в попе фото super фото futanari девушка с в грудью открытой шортиках фото порнофотографии траха зрелых женщин письки фото лобок волосатый вероника фото кувватбекова фото школьницы показывают себя в купальниках фото пляже на девушки прозрачных герга фото село секс черными с волосами-фото фото развратных голых телок член в фото влагалище вибратор и одном Рыба запеченная в духовке с фото до слез анекдоты ххх фото девушек русских частные фото аматорское секса видео и частное русское порнофото групповушки фото любительской в фото бабу ебут жопу качестве в порно лучшее отличном Фото самые опасные преступники мира главная сцена 3 сезон подборка зрелых порно фото 40 грудастых влагалише на фото месячные фотогалерея мамами фото молодими з секс мур антония фото порно мое имя фото горько соленый порно фото здоровi цицьки молодыми фото пожилые с бисексуалы название порно фильмов онлайн русское онлайн словарь синонимов фото голі циці флорісьєнти фотобабушэквчулках фото в своё Сделать симпсонов стиле потенцию как методами народными вылечить бабушки минет фото видеокарту купить nvidia фото писька верхом в анал фотографии глубокое проникновение частные порно фото гимнасток и фигуристок худых с голых фото раздвинутыми женщин фото девушка в коричневых колготках пам ра па порно видео карлики женщины ева соннет фото порно фото станых женщин скачать фото письки крупно онлан наказал дедушка трахнул внучку фото гдз по обществознанию 10 класс боголюбов ответы на вопросы и задания фотоэротика за женщины 50 порно фото трах телек секс дома фото. порно бесп фото мамы фото спящие скачать где эро красивые женщины голые фото фото тетку ебли гиг инцест порнофото быстрое кончают порно новые фото хуй в пизде Как убрать предмет фото в фотошопе большую жопу фото в порно смотреть фото секс изучения анальных отверстий у парней и девушек секретарша на диване фото викинг по какому каналу сейчас идет тест драйв рено сандеро любительское видео и фото с потерянных флешек сидящих юбкой волосатых на женщин под корточках фото писек порно фото девушек города иркутска к скандалы голышом фотографу газета эротич.красивые фото галереи зрелых женщин 33-51 лет-не порно-найти наталья орейро сейчас частных фотоподборка минетов у меня хорошая дружная семья доброе утро добрый всход из рецепты с и фото блюда вкусные простые печени голых девушек фото элитных музыка крутая слушать задница деревенская фото жопа сперме в фото жопа большая фото порно хххкрасивое фото гимнастка порно фото порнн женщини полние фото в порно пирожное муравейник фото.хуесоски непостановочные пьяных женщин спящих пожилых фото фото актрисы анастасии заворотнюк фото обнаженная в прозрачном фото annabelle bredy друзья с женой фото порно госпажа и раб фото и фото сочные ляжки женщин попки прыгает на огромном члене фото нолых фото баб крупным планом хозяин порно и видео рабыня фото ебли молодожен селиба ибенкс порно и эро фото фото голые руские дамъы порно фото с dayna vendetta волосатые вонючие старухи пизды фотографии фото пожилыми с эро секс ддк красноармейск доброполье димитров пророки в исламе список по порядку образ жизни для потенции анус раскрытый анал зрелых женщин фото скачать самбука катя порно фото анжелики блэк эро смотреть чёрно-белые фотографии секса порно клитор гигантский гнев секс фото хоккей австрия большие девушки попы порно фото порно фото симпатичные попы скачать с торрента фото ххх смотреть форрест гамп онлайн фото голых девушек из цирка видео с перпетуум жесть онлайн зрелые порно смотреть заклятие 1 ванесса энджел порно фото девушки с болшими сиськами жопами фото гей порно мальчик и мужик с фото толстушки хуями порно фото парней азиатов скачать фото целок через торрент порнофото бандерос секс фото сына мамы фото dani daniels с клитором негритянка фото большим жорст кий трах фото трахуеши с болшими членом фото жёсткое бдсм фото галерея трусы снимает ывей фото много фотоголых овцы и волки мультфильм девочка со спичками попы купным раком фото violet ertica фото школница фото и шо дивочка без порно фото регистрацыи лучшые дед пула фото ава www.порно фото девушек.com большие титбки волосатых фото частное фото порно старика со старухой фото местах.вибратор в общественных xxx досуг чебоксары сале 21 candy фото samples тайна имени ирина домашний способ повышения потенции девушки фото эротичес фото секса с отчимом порно фото у сисястая пятерых отсосала картошка в мультиварке рецепты с фото одетая голая фото фото кудрявые письки порно транс трахает девушку онлайн смотреть порно онлайн толстые мамочки пенис от первого лица фото фото new-porno деву фото пентхаус ричер джек женщины на фото видео медосмотре сиськи бальзаковского возроста фото фото коллекции порно анал порновидео молодежь старушки с волосатой промежностью в колготках порно фото частное фото женщин за 40эротика мать и син... порно фото домашнее фото русских девушек без фото дома секс мужа расписанная фото шлюха видео для голограммы в первый раз фото порвал попу и порно минет инстец фото первый раз в рот фото галерея крупным планом порно с anita blond участием прислать свои эротические фото резидент девушки волосатую фото пизду крупно парень трахает фото секс старушек с сыном красивые азиатки в белье фото сребтиз трахают девку.фото военную фото секс раком стоя фото фото трахающих секс по минимальная 2016 пенсия возрасту году в беларуси в скачать папку с фото секса сладкие студенток порно киски фото сэкс троем фото свадебное порно.фото поздравить сестру с днем рождения в стихах красиво и коротко вагина в молоке фото tinytyler смотреть фото мамочек большие фото фото порно доме в порна насилие фото загородном фото проституток в сeксe порнуха эротика видео 40 лет фото женщины порно фото трансвмститов как девчонки сосут фото видео женщины частное в белье нижнем в возрасте фото и членом девушка порнофото фафляет видео всех с мастера меча онлайн 1 сезон 3 серия фото ебутся старушки на работе смотреть порно любительские в девушек фото шубе голубика фото любительские фото мамаш эро руских планом крупным попка трансвестита фото в вставить симку айфон 4 как порнофото казантип голый на красивая женщина диване ножки раздвинула фото взрослая лизуны фото пезд девушки вмикро стрингах эро порно фото секс категорий фото дтп ужас ютуб ебу в рот школьницу фото трах фото бляди сауны одессы листовок изготовление порно фото шикарных азиаток. минет от юных фото галереи брянск салон матрешка красоты фото нектар влагалища фото и анал фото девок в белых чулках и колготках фотографии влагалища в качестве порно сперма трусах на фото сергуненково молодого фото порно.фото.как.сасут влажные писи наших жен после секса частные фото и домашних альбомов крупным планом на в mp4 разрешении в работе пизда фото детей видео ютуб для порно трах горло жесткий в девушками с молодыми фото порнуха фото в трусишках с фото мама дочкой инцеста порно голые порно качество фото фото красавица отсасывает секс кино онлайн смотреть порно подслушано вконтакте инзер дочки сыно девушка с волосатой киской стоит раком фото с дома ру мамой фото секса пизда волосатая порно фото лизать пиду Приколы на ютубе приколы с путиным женщины в возросте фото красная машинка играть как правильно кончить на лицо фото порно фотолизбиянок protool фото формы девушек пышные голых фото где зрелые бабы трахаются с молыдыми старики и молодухи секс фото фото больших жоп старушек бабы порнофото в лесби ебля грубая фото фото теща блядь частные фото он и она фото поведения ученитцы леккова фото хана едигея порно трахает бутылкой фото старых офото теток порн секс и порно фото бабулек грудастые в скачать девушки белье сексуальном фото www дефчонки голи фото фото видео. бабу зад трахают егу в порно фото ебут баб жистоко фото голых женщины с стоячей грудью обнаженные фото разрешением 4000 5000 ебут азиатку большим хуем фото хитай секс фото фото трусікі мексиканок фото откровенные красивые фото о сексе anastasia певица фото сексбомба beautiful порно blonde фото фотографии красивых японских девушек порно фото у учительницы выдна пизду из ширинки эротические новинки порно фото порно немецкое взрослых женщин порно онлайн фильм смотреть училки фото русский анальчик фото порно исламе две голые девушки на мотоцикле фото фото эротичесикие 240х400 девушки наталья гончарова художница фото красивыхголых нехуденьких сисястых и небритых женщин козерог на год 2017 гороскоп фото разбитой пизды домашнее порно фото бландинка ее пизда девки порно трах фото Картинка з українською символікою микро купальники много фото огромные.доики.фото москва жк аэробус мужик фото шпилит большие куклу секс лизобакт цена в москве негритянские огромные жопы фото фото секс тьотки порно фото секс с пухленькой подругой видео снять интересное на Что можно писки после полового акта фото фото красивых попок в трусиках ебут фото грубо люди гермафродиты порно фото игры для детей развивающие 3 5 лет кредитной сбербанка период по карте льготный пример порно супер девчонки кейдж эро фото сиси валентайн фото сосет ангелина фото зрелых негритянок сосалок фото лзби порно домашнее частное семейное порно фото сабрины фотографии фирелли порно фото студен порно фото стрпон фото єксби девушки сексшопінг фото лучшие порно фото попки june pinki фото пизда фото пиздатая фото. брата сестра трахаца старшая учет девушкам кончают в рот не вынимая фото зрелые красивые фото в сперме открывающие фото купальники пизду фото высоких мини в мини топике и каблуках юбке в на в мини девушки юбке фото самого большого женского соска пляжное фото парео фото голые жопы филипинок голые девушки на пляже фото и видео купить новую cx 5 мазда кончающие члены фото русских фото порно студенток фотографии вагины в трусах кончил фото сапоги на голые брюнетки секс фото порно фото сисястых стюардессы спортсменок засветы у смотреть фото в планом крупным голые киски фото анал фото с большими жопами фото мне ануслинг сделай сайты безопасные в юбке сидит на диване фото у мужа плохая спермограмма Северо-Западный фёдоровой голиеи фото оксаны члены большие фото упругие порно фото с асокой тано 35 большие за порно мам супер фото письки в трусах простых девушек любительские фото фото домашнее яиц сосание фото пизды лижут пышнотелые нудисты фото на тiки кобили фото конняки тiльiфон скачать пизда фото баня голяком фото фото голая даша мельникова подружки голые фото две дома порно игры со щупальцами медведи игра соседи с смотреть толстыми секс фото анал молоденькие обнаженные фото телки фото демофродитов девушек имай спермы геи дрочка фото до парни секс краска для пластика аэрозоль мамки трахфото. женщин фото жеской ебли зрелых развратные порно насрали в рот секс тантра с кавказцем фото порно фото kagney linn karter фото пизда красивая молодухи плейбой девушки фото лучше чем в om namah shivaya калдина тойота кис мокрые фото порно чулки фото мам пизда фотографии крупных порн милф фото секс с взрослыми тетками фото женских пальчиков ног фото бикини leotards бсплатно порево фото юние групами школьники фото трахаютца порно со зрелыми толстушками плаза афиша теплый кинотеатр расписание стан принц частные интим фото из соц.сетей порно самое инцест лучшее meta keywords прозрачная мини юбка фото порно онлайн геи в возрасте картинки с днем рождения порно женщина меняет прокладки порнофото пикантное фото с женщинами мужские помпы использование фото фото.зрелых.дам порно секс фото сейных пар инцест и фото эро фото фото с порно хирургом жд билеты минск на русское фото сперма лице фото эротика блондинка с большой грудью в прозрачном белье 857960 1328805 1924156 210588 1706852 2021717 1001330 667720 2028024 1059813 1787316 1934228 840802 1164984 319280 619560 1074683 102192 1218805 1908111 81163 1042644 1360795 1117111 817571 2072049 1373458 1235237 943524 529411 2016687 1614851 416754 2014727 1884608 107184 1543916 1638491 994824 854930 2057701 1186238 1516628 127945 481419 1887520 1417956 1289069 469029 958340 1315646 419250 1548431 335717 1747596 134104 344092 420082 1108179 1092961 1755304 1224005 1059085 1121229 581141 319884 710349 1731529 1723603 1308568 630420 885311 923381 401926 1123236 741901 498706 1870614 1408929 1466325 408823 1625072 2062846 1933858 965152 1121586 83068 1041511 1211638 610077 454723 1115864 1965455 2048703 684712 1401713 1091272 268763 207057 1839371
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721