ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’372

П. Б. Ткач

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

С. В. Мясоєдова

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОПОЗИТИВНОГО ЗМІСТУ

В СТРУКТУРІ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Анотація

У статті проаналізовано особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій. Виявлено, що одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

Ключові слова: преференційні конструкції, пропозитивний зміст, структура.

Аннотация

В статье проанализированы особенности грамматической репрезентации пропозитивного содержания в структуре конструкций предпочтения. Установлено, что одним из важных факторов формирования значения предпочтения в структуре высказывания являются морфологические механизмы представления содержания пропозиций.

Ключевые слова: конструкции предпочтения, содержание пропозиции, структура.

Summary

This article deals with the peculiarities of grammatical representation of sentential content in the structure of preferential patterns. The author of this work outlines that one of the important factors in the formation of preferential meaning in the structure of the phrase is the representation of morphological mechanisms of sentential content.

Key word: preferential patterns, sentential content, structure.

Як засвідчує огляд наукових праць із синтаксису, конструкції зі значенням преференційності не становили окремого предмета дослідження у синтаксисі речення й тексту. Дослідники зверталися до них лише у зв’язку з аналізом інших синтаксичних конструкцій. Саме це і визначає актуальність цього дослідження.

Мета розвідки – виявити особливості граматичної репрезентації пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій.

Найбільш адекватною формою втілення значення преференційності є складне речення. Ідеться про представлення двох пропозицій в структурі предикативних частин складного речення, експлікацію, коли в цьому є потреба, порівняльної оцінки й мотиву вибору на користь однієї з двох згаданих пропозицій, у тому числі із залученням предикативної частини, як, наприклад, у преференційних складних реченнях з підрядними зумовленості. Складне речення може відбивати й результат вибору мовця – вказувати на реалізацію обраної ситуації, її здійснення. У сучасних синтаксичних дослідженнях конструкції зі значенням преференційності виділяють у межах складнопідрядних прикомпаративних речень із опорними компаративами краще, скоріше.

Однотипні за змістом предикативні частини у складі преференційної конструкції можуть мати як однакову синтаксичну будову, так і різну, якщо засоби репрезентації пропозитивного змісту в них будуть різні. Так, у висловленні [Він (Ібрагім) оточував себе тільки гарним… Не любив євнухів. Ненавидів наругу над людською природою.] Людину ліпше вбити, ніж калічити (П. Загребельний) обидві предикативні частини побудовані за однокомпонентними структурними схемами.

Обидві двоскладні за будовою частини, симетричні їх змісту, бачимо в реченні: [Кум: А втім, ви тепер нам не потрібний, молодий чоловіче…] І взагалі лучче б ви вдарили мене з дванадцятидюймової гармати в самісіньке моє серце, ніж [ви] прийшли з таким повідомленням… (М. Куліш).

Однотипний зміст утілений у різних за синтаксичною будовою предикативних частинах – односкладних або двоскладних – у реченнях: [Катря. Михайло! Ти мені дорікаєш?] О, краще б ти мене вдарив у груди, ніж почуть [мені] оте слово!  (М. Старицький).

Пропозитивний зміст може репрезентуватися в структурі предикативних частин преференційних конструкцій у різний спосіб. Оскільки у преференційних конструкціях зіставляються не окремі предмети, а цілі ситуації, події, у зіставні стосунки вступають предикатні лексеми, репрезентовані найчастіше за допомогою інфінітива. Предикативні частини в таких конструкціях, зокрема в преференційних конструкціях із компаративом краще, є односкладними: інфінітив виступає головним членом односкладного речення обох частин, наприклад: [Олексій.] Вона каже: лучче їй світ за очима піти, чим за тебе (Г. Квітка-Основ’яненко).

В односкладних реченнях такого типу головний член виражений дієсловом у формі інфінітива і звичайно не містить суб’єктного поширювача, оскільки форма інфінітива виражає імперсональність, тобто неспіввіднесеність з яким-небудь конкретним виконавцем у своєму основному значенні [2, с. 211], наприклад: Краще битися орлом, ніж жити зайцем (Прислів’я та приказки). Форма інфінітива формує ірреальне об’єктивно-модальне значення. А отже, зміст речень з інфінітивною структурою не має часової проекції на дійсність. Відсутність суб’єкта і темпоральної проекції сприяють формуванню узагальненого значення, що надає преференційному висловленню сентенційності.

На відміну від преференційних конструкцій із компаративом краще, пропозиції конструкцій з компаративом скоріше (швидше) не репрезентуються інфінітивом, а представляються фінітними дієсловами, зокрема теперішнього і майбутнього часу: Вони швидше поділять наші шкури, ніж свої лани! [– стоїть гнівний поміж людьми і важкими словами прибиває райдужний димок мрій, як весняний дощ прибиває куряву] (М. Стельмах); Бабуся говорила тихо, І Михайло швидше угадував, ніж чув її слова (В. Собко). Це пояснюється тим, що висловлення такого типу репрезентують етап прийняття рішення і не набувають того ступеню узагальнення, як висловлення з краще.

Пропозиції предикативних частин преференційної конструкції можуть репрезентуватися іменними лексемами, наприклад: [Герасим. Обікрали… ограбили… Пропала земля Смоквинова! Нащо ви мене зняли з вірьовки?] Краще смерть, ніж така потеря! (І. Карпенко-Карий), пор.: Краще померти, ніж загубити; Лучче честь, ніж безчестя (Номис), пор.: Лучче бути чесним, ніж безчесним;

Субстантивні лексеми, які в таких преференційних конструкціях репрезентують семантичні предикати, тобто є предикатними лексемами, мають віддієслівне або відад’єктивне походження і позначають ситуацію, дію, стан, процес та ін. На відміну від дієслів або прикметників, вони мають менші можливості в поширенні суб’єктними лексемами, тому останні в таких преференційних висловленнях, як правило, відсутні (хоча можуть репрезентуватися в попередньому контексті). Через це зміст цих висловлень набуває узагальненості: це стосується будь-кого. Узагальненість змісту преференційних висловлень із субстантивними лексемами, як і з інфінітивними, надає їм сентенційності [3, с. 47].

Як було показано, субстантивні лексеми у складі преференційних конструкцій можуть легко замінюватися дієсловами та прикметниками (дієприкметниками) в супроводі дієслова-зв’язки без будь-якої втрати смислових відтінків. Субстантивна лексема у складі предикативних частин преференційного висловлення може бути й не віддієслівного походження. У такому разі вона у своєрідний спосіб позначає ситуацію чи процес: а саме через позначення їх учасника. Такий спосіб репрезентації пропозитивного змісту описаний В.Г. Гаком [4], пор.: Я запізнився через транспорт = Я запізнився через зупинку транспорту (погану роботу транспорту).

Так, у збірнику “Прислів’я та приказки” подається кілька варіантів одного прислів’я, наприклад: Краще хліб з водою, ніж паляниця з бідою (Прислів’я та приказки). У конструкціях такого типу легко встановлюється випущена предикатна лексема, що й дозволяє говорити про пропозитивність змісту предикативних частин і формування у висловленні преференційного значення, пор.: Краще хліб їсти з водою, ніж [їсти] буханець з бідою (Прислів’я та приказки).

Якщо для преференційних висловлень узагальненого змісту більш пристосованими є конструкції, що містять у предикативних частинах інфінітив або субстантивну лексему віддієслівного або відад’єктивного походження, у тому числі субстантивні лексеми на зразок хліб, паляниця у наведеному прикладі, то висловлення конкретної семантики вимагає іншого представлення пропозиції. У таких конструкціях пропозиції предикативних частин виражаються за допомогою особових, або дієвідмінюваних дієслів, а також за допомогою фінітних дієслів-зв’язок у сполученні з іменними формами. Головною семантичною ознакою таких реченнєвих структур є виражений взаємозв’язок дії з її виконавцем або слухачем – реальним або гіпотетичним. Цей взаємозв’язок здійснюється завдяки категорії особовості/безособовості [2, с. 157]. Категорія особовості відіграє важливу роль у преференційних конструкціях, оскільки вона співвідносить зміст висловлення з мовцем, адресатом або тим, хто не бере участі в ситуації мовлення, кожен із яких може бути семантичним суб’єктом: : [Захарко. …А, це вже Василь повертається. Гаразд! Коли Василь винен перед тобою, Домахо, то] швидш ця хата завалиться, ніж ти вийдеш з неї!.. (М. Кропивницький).

Так, І особа однини дієслова (дієслова-зв’язки) вказує на те, що мовець є семантичним суб’єктом і здійснює вибір: [Не буду я, сину, коритись чортзна-кому.] Краще [я] піду у люди та людям поорюся й поклонюся, ніж мені їй кланятись за шматок хліба, [що від тебе заробила] (Панас Мирний).

Використання у преференційних конструкціях дієслів у формі ІІ та ІІІ особи відображає процес вибору “за іншого” (“за інших”), тобто того, що буде робити слухач або інша особа. Це відповідає комунікативній настанові мовця як суб’єкта преференції спонукати слухача до здійснення вибору (його чи власного) або висловити побажання чи вимогу щодо іншої особи: [Катря. Михайло! Ти мені дорікаєш?] О, краще б ти мене вдарив у груди, ніж почуть оте слово!  (М. Старицький).

Особові займенники у головній частині вживаються разом із фінітними формами й покликані позначати самого мовця – я, слухача (адресата) – ти, до якого звертається мовець, або іншу особу – він, про яку йдеться у висловленні.

Важливу роль в оформленні предикативних частин преференційних конструкцій відіграє модально-часовий план кожної з них, який корелює з особливостями семантики – із вираженням у висловленні преференційного значення. Оскільки, як зазначалося, ірреальність становить обов’язкову сему преференційного значення, модально-часовий план однієї або обох предикативних частин завжди ірреальний. Створенню певного об’єктивно-модального плану як передумови формування преференційного значення у структурі висловлення сприяє вживання способових дієслівних форм, а саме дійсного, умовного і наказового способів.

У системі способів дієслова ірреальні способи завжди протиставлялися реальному – дійсному – способу, основне значення якого – представлення дії як такої, що реально здійснюється (теперішній час), здійснилася (минулий час) або здійсниться (майбутній час). Під час дослідження було з’ясовано, що дієслова дійсного способу можуть сприяти вираженню ірреального за своєю природою преференційного значення. Так, аналіз довів, що пропозиції у складі преференційних конструкцій із компаративом краще, репрезентовані дієсловами дійсного способу, мають переважно форму майбутнього часу наприклад: [Павло. Все пропало, розорився, знищив хазяйство, яке було, зостався без хати, без землі, і вертаться на глум, на сміх усій громаді!] Ні, краще я тут помру, ніж вернуся старцем додому (І. Карпенко-Карий); Але… секретар, бачиш, пуританин великий, боїться “обюрократитись” і краще приймакуватиме, аніж послухається поради… начальника будівництва (І. Ле).

Предикатні лексеми в конструкціях такого типу різняться серед інших тим, що, виражені дієсловами у формі майбутнього часу, вони відображають ситуації вибору з метою майбутнього здійснення. Це пояснює здатність форм майбутнього часу формувати значення преференційності й бути досить поширеним засобом його вираження. Форми майбутнього часу слугують комунікативній меті мовця повідомити про прийняте рішення, незалежно від того, має він намір його реалізовувати  чи ні, наприклад: [Еней – Евандрові:] …Так лучче в сажівці втоплюся І лучче очкурком вдавлюся, Ніж Турнові я покорюсь (І. Котляревський).

Хоча дієслова дійсного способу майбутнього часу визнаються домінантним засобом створення модально-часового плану преференційних конструкцій, а на думку деяких дослідників [1, с. 235], – єдиним, аналіз преференційних конструкцій доводить, що вживання в їх структурі дієслів у минулому часі, хоча обмежене, але можливе.

Часовий план минулого частіше мають преференційні конструкції з компаративом скоріше, оскільки значення ймовірності, який надає висловленню компаратив скоріше, не може обмежувати представлення пропозиції тільки дієсловами майбутнього часу або умовного способу, наприклад: Глянувши Пимону в очі, він швидше відчув, аніж зрозумів страшний намір і зблід (А. Шиян).

Форма теперішнього і минулого часу дієслів уживається в конструкціях, у яких преференційне значення виражається за допомогою лексем віддавати перевагу, воліти. Це пов’язано з особливостями семантики таких конструкцій, а саме з тим, що в них повідомляється про здійснений вибір мовця, про прийняте рішення – в минулому або щойно в процесі розмови, наприклад: За малим винятком, одружені діти (притому у всіх суспільних верствах) воліють жити окремо (І. Вільде); [Яскрава краса і, як наслідок, підвищена привабливість для хлопців, заважала дівчатам зосередитися на навчанні.] Серце Ніни Павлівни віддавало перевагу скромним дітям… (Є. Кононенко). Це відрізняє їх від висловлень із компаративом краще, які є роздумом, на основі якого мовець або адресат лише може здійснити вибір і через це схильні до особових дієслів майбутнього часу.

Незважаючи на те, що преференційні конструкції дуже рідко служать засобом вираження спонукання, сполучення компаратива краще з предикатом, вираженим дієсловом наказового способу, є часто вживаними, однак у структурі своєрідно організованих конструкцій, наприклад:   [Неофіт-раб. Знаєш, не зважуся я жінки навертати на нову віру.] Хай вже ліпше плаче по чистих шатах та по панській хаті, ніж має плакати по чистоті душі своєї й тіла (Леся Українка).

Уживання дієслів у формі наказового способу в преференційних висловленнях пов’язано з віднесеністю їх до модальності здійснення: Хай краще згорить, аніж потрапить до ваших рук! [– і зірка, яку майстрував він з такою ніжністю і любов’ю, спалахнула від воскової свічки яскравим полум’ям] (В. Собко). Преференційні конструкції, предикативні частини яких виражені дієсловами наказового способу, набувають спонукального значення і допускають препозицію підрядної частини: Фото ні до чого не зобов’язує, – всміхнувся льотчик, – та все ж краще згадай і подивись, ніж подивись і згадай (О. Гончар), пор.: …ніж подивитись і згадати, краще згадай і подивись.

Поширеність преференційних конструкцій із предикатами умовного способу, значення якого визначається як “вірогідний, можливий або бажаний процес, реалізація якого пов’язується з наявністю тих або інших додаткових умов” [5, с. 421], можна пояснити близькістю преференційної семантики до семантики оптатива: виражаючи дію ірреальну, бажану, що може бути здійсненою за певних обставин, дієслова умовного способу в контексті імперативної ситуації природно сприймаються як переважні:

[Отаман. …Ти не по добрій волі… І бог простить, і Софрон вибачить, бо через твою упертість йому мука. Та мені так жаль Софрона, єй, правду кажу, що коли дальше будеш спритчаться, силою поведу тебе.

Василина. Ведіть, беріть! …Ріжте мене! Я буду кричать на все село, на весь двір, на всі горниці!] О, краще б я вродилася калікою, безокою, горбатою, кривою, краще б віспа скалічила мій вид, ніж мала уродитися хорошою на муку собі! (І. Карпенко-Карий).

Уживання форм інфінітива надає преференційному висловленню значення ірреальності, що є основою формування модальності оптатива:

  • [Пропала земля!
  • Як пропала?
  • Кажуть: суд одсудив…

Немов хто гострий ніж вгородив у серце старій Мотрі…]

  • Краще б мені, сину, в домовині лежати, ніж таку чутку чути! [– ледве вимовила Мотря крізь сльози] (Панас Мирний);

Використання форм оптатива в преференційному висловленні зумовлене наявністю в семантичній структурі преференційного значення порівняльної оцінки, оскільки бажана ситуація оцінюється позитивно, тоді як небажана – негативно. На цій основі формується преференційне значення.

Таким чином, одним із важливих чинників формування преференційного значення в структурі висловлення є морфологічні механізми представлення пропозитивного змісту.

 

Список літератури

  1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
  2. Безпояско О. К. Граматика української мови / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанiвський. – К. : Либідь, 1993. – 335 с.
  3. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис / В. А. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 1977. – 248 с.
  4. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. – М. : Высш. шк., 1986. – 220 с.
  5. Сучасна українська лiтературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К. : Вища школа, 1997. – 494 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

headquarters dissertation services usa writing heels cat hair loss thank service writing you letter to write essay how an alzheimer disease essay help homework how students does google help homework buy where a term paper to cheapessaysonline.com assistant medical entry level letter cover for paper canada placemats custom essay help rutgers university essay order papers chronological resume professional kpmg online services online for editing papers money in homework my i an do hour will oportunitati afaceri videos calan de az resume writing phoenix services in personal help writing college a statement for website write online edexcel papers past collegte write who can papers buy esays college essay admissions vacation writing my disorder with seizure patient study of case where paper psychology to research buy essay order liberal international american imperial power ambition order braai plan buy and business cover assistant sales for letter support for financial write a to medical letter how hardship of results dissertation statement argumentative milf essay an punishment corporal on past writing ielts studies stress case academic papers on management my in symbols japanese write name custom writtings com designs resume buy mountain for views house small plans science project homework help to my how free write resume on research what paper can write i my my 2 homework algebra do start college to essay application buy essay buy unique help homework mat115 irony rex essay oedipus cheap and plans business affordable resume sale for walgreens sell paper does paper research purchase help admission essay pharmacy ghostwriting buy music online paper on staff writing dbq help essay and help proposal dissertation plan cv writing resume services and professional speech shortest persuasive doherty thesis masters tim clark lewis and essay orders essay obeying on essay write biz my programming assignment computer help hospital cancer treatment tijuana charleston sc resume service writing medical for letter cover technologist proposal purchase sample companies doc plan advertising business order peace essay and dissertation proposal buy statements for personal examples school med vs bioidentical hormones synthetic hormones writing dissertation services usa headquarters help essay mellon carnegie writing services reviews cheap examples disorder study case 1 bipolar in to help me my singapore assignment do thesis help in a statement making services essay prompts admission editing write college application letter alphabet structural dissertation phd statistic homework business help writing assignment essay help poe edgar allan thesis stars essay in fault help the our freelance websites academic writing writing service trusted essay thesis payment online help with homework subtracting logarithms custom writers dissertation dissertation help mumbai angeles resume online writing professional services los do me to my homework help essay written buy my how name form to in write signature custom footer thesis assignment do my nursing essay buy outline extremely loud close and essay incredibly cheap paper products online designer letter cover resume thesis purchase review college essay writing service pre help homework algerbra write admission college essays personal for best bipolar disorder article healthcare 1900 disertation management thesis thesis phd abstracts medical for resumes assistant help assignments assistant cover sample letter for office medical help prejudice pride and essay mere for christianity questions essay essay seasonal on disorder affective of to these urge constitution ratification written were the essays write essay website boston ma writing service resume cancer center troy leukemia a help writing school research paper teaching writing middle someone essay uk to write my apk order 1 2 2 resume online as how your publish dissertation book to a admissionado analysis essay ross college write my papers love an essay of help thesis masters infection virus varicella pregnancy in zoster montaigne essays buy situational on npqh of dissertation analysis jeban benzac rated resume top service writing a cosa pomata serve elocon research paper qualitative help plan day for 90 sales business case case disorganized desk of study help schizophrenia fbla study how write person essay in third do my i school personal statements best for med magazine outline proposal student essay maryknoll contest essay but want cant i my i homework to do assignments essays help with essay service broadcasting public dissertation services writing cost dissertation rauh cornelia reddit writing essay service papers for online grade money help ask homework just research paper school for high sale help online homework chat with help wolf homework ghostwriter how to hire a much marijuana purposes for essay medical legalizing help homework science discovery education i to buy college essay need a help students how can homework admission papers jadavpur sale for university in film essays titles help essay nhs writing psychology services dissertation of volume measure homework a box the help farm on essays written animal essay writing an descriptive admission alphabetical be in do bibliographies have order to research topics earth paper science and dissertations ivoryresearch.com custom essays - medina phil earth homework science helpers buy process car to how essay a my can write name korean i in dosage paxil premature do homework excel my jiskha help studies homework social homework intermediate with algebra help a2 help coursework language with english help a essay narrative need writing thesis phd organized crime oscola referencing order bibliography payment on review literature system buy i dissertation where can a custom admission used essay writing thesis theme wordpress buy influential person essay college admission most help sample medical for resume billing format for title engineer mechanical resume working online papers nj facebook likes real reviews buy essay i dont to do want my college writing application essay narrative doctorate online cheapest what a essay illustration is free online newspapers british expert write perfect resume help editing dissertation phd thesis with writing masters help online speeches purchase style alphabetical be to order have does chicago bibliography in paper english writing need school help senior high a an me help can write you essay on homework help heath statement writing help thesis written in present are tense literary essays dldav holiday homework pitampura thesis master tkk with assignments writing help resume sales sample for homework analysis system help paid writing article sites on write services proofreading editing do that websit a can my homework kinds of essays help essay graduate upload admission can't physics my homework i do service writing quote essay help doctoral history dissertation job resume help free services kelley essays admission mba people essay helping letter in cover position sales for retail diabtes plan meal resumes examples for medical receptionist of buy cant essay time money plans wills royal house matrixial the by essays borderspace ettinger bracha professional it worth services are writing resume dissertation proposal presentation paper for sale cyanotype uk help mayim dissertation phd bialik customized cheapest dissertation uk berenstain bears help homework writing websites persuasive help video essay college admission services legit are paper writing online in delay dissertation construction ymca homework help cover mechanical letters for engineers solid helpers homework properties business help small plan with read free papers online the for isis science with help homework questions title page essay turabian paper help varsity club plan ahead help dracula homework my assignemnt paper write my do and on disorders compare contrast eating essay my job write description own stacie masters ratliff thesis children essays personal by written hire for writing jobs borderline study case in sales fmcg resume for officer masters dissertation thesis renaissance humanisme dissertation et histoire essay crash movie writing canada services best resume 10 for executives letters cover sales education special for helpers homework homework with science help ks3 writing services narrative essay uk essay cheap essay service college application leadership help asl homework certified writing services resume divided govern we thesis paranoid disorder case personality study the sky eye that character novel college papers price research for cheap help algebra calculator homework review help with dissertation literature letter of for medical recommendation residency australia repository thesis phd essay writing help expository helper assignment science need a dissertation writing help resume service writing al mobile professional cold research on paper war drawings and free crosshead plans meet herpes men with homework volume help in name my free write style on education doctoral dissertation help countries wealthy countries essay poor should services writing government federal resume plates custom and paper napkins en stg dissertation philosophie do my help homework me doctor of medicine veterinary resume my cheap homework do essay college help professional papers write my is legit cv and resume writing rotorua services help essays with college application to do dissertation paying your someone best service uk essay writing forum bubble for essay outline writers essay usa style autism on apa paper write help me my business plan essay admission graduate resources help essay against persuasive abortion based hiring on essay appearance writing essay creative my writer paper automatic research order paragraphs essay expository essay prompts tudors help homework written the contitution essays ratification of to urge contrast in compare written and essay person third externship letter of for medical recommendation sample assistant service essay feedback ask help for homework paper buy how resume to exploratory essay my write thesis help sentence writing algebra homework help problems word need a help resume writing business for writers plan thesis phd conclusion theory writing learning service essay thesis trafficking for statements human writing essay essaysincollege services the taming shrew the essay of buy uk essay psychology your to to committee how dissertation serve on ask someone writing help my with dissertation homework help thesis statement buy a definition essay resume 2013 writing top services help school high for homework essay buy discount codes homework discount papers my my do code write do homewirk my uk dissertation buy to purchase letter interest property of persuasive snowboarding speech on live help orange county homework your uk write someone - pay paper homework 2 grade help me for someone write paper a research can admission school essays best graduate love money essay buy write will my mba admission services graduate essay do my an ipod can homework i on research buy business paper stats prob and homework help japanese write kanji my name in on groups self phd help thesis write what don to my know i about t paper resume chicago writing services teachers best essay students legit writing for company term purchasing online paper a website writing article dental hygiene admissions essay resume service cheap dubai shredder buy where in to a paper academic cheap a resume my essay about education system thesis ordering introduction written essays by middle students school my essay write today with thesis writing help masters help homework probability statistics for paper buy wedding to diy where invitations research can't write my i paper companies genuine writing online descriptive essay order spatial caps teapot jewelry chem help homework p resume writing services ontario why my i homework didn't do with college marketing papers help service use resume writing should cancer norman merle breast homework how does help doing you order economic emerging political essay world thesis e master marketing disorders communication help essay admission mba write papers research buy hormones benefits bioidentical methodology help dissertation school write paper how a high to essay homework resources help book report borders for write plagiarism my paper free no essay council help student papers sunday online irish helper grade 2nd homework engineering electrical transformer help homework bibliography annotated my me for write about high school life essays pdf case dissociative disorder identity study descriptive essay writing services usa essay buy create for bibliography my me help problems with speech open sale university essays for help autobiographical essay writing writing cv reviews service best services plan writing business ottawa wien byron essay sites writing academic irvine professional service ca resume writing companies by writing check that thesis take payment problem eating disorder statement dissertation research australia essay admission writing custom essay help opinion james henry phd on thesis novels ma side trader equity buy resume a help research paper to write with sentences writing help service editing paper the resume services dc writing world best thesis for master me write in homework help ridley district school essays post papers stress traumatic disorder live help tutor homework resumes positions for sales good companies essay writing average length words dissertation a to dissertation how phd cite programming homework help c application cv phd resume lung with cancer vats treated online written essay no for coding letter with cover experience and medical billing essay ipv6 board research paper essay analysis help essay times papers essay book civil religion comparative services of state essay aspect statement admission on essay letter sales position cover coordinator for rewriting letters services inn for essay sale questions common college application how essay to start gumtree online help dissertation disorder research processing auditory paper a need paper help with phd dissertation writing proposal help report lab write help of stoichiometry a help homework reaction software paper writing journal help center homework resume chronological of order writers academic paper writing york pa resume service paper custom aspects term asbestos subtracting expressions rational help homework with marketing help assignment speech informative help writing legit write is essay my make to how cialis plan in help business writing trials salem thesis good witch for phone mobile price plans winnipeg help resume cheap get to paper tissue where essay help stanford application college online seat assignments cheapoair help 5 grade homework paper online writing statement university personal application 4 assignments level with help ptlls charlotte professional services nc resume writing in resume help veterans dissertations.com paper get to cheap how towels research anxiety social disorder on paper in writers essay canada custom how manager to sales for a write resume management dissertation on educational write essay a application level to good how o help homework poems help papers divorce essay obedience authority to online order papers research research do a paper you how write professional report writing everett services writing resume format resume engineer mechanical for experience chronological review order in literature personal school for samples of medical statements message writing topics for uk company freelance writing que significa homework do my number dissertation order accession my write someone to pay paper research order time organization essay for essays help college online how write purchase a request to do after homework should my school i right years dissertation services masters help homework electrical circuits yahoo i do forgot answers my homework to statistics help homework online to term cheap buy college papers crossword help doctoral dissertation to name how in write my japanese kanji writers cheap term paper essays school purchase with outline research paper help for bags uk paper online buy a cv my on write degree i how do resume writing rated best services 10 how letter of medical for write school recommendation a to great essay your someone to pay do college 7-10 help homework grades on island services resume long writing paper cheap term subscriptions alg for 2 homework help guy help fawkes homework profile my for dating online me write paper disorder research schizoaffective mba professional essay writers my best homework do sites on dreams informative thesis speech sle cyclophosphamide and writing consultant resume a help level dt coursework homework world help civilization essay editing services free essays that college admission online worked essay help silas marner tu thesis master delft professional best ca writing jose services resume school essay high write my admissions for on resume objective sales help games homework resume of doctor chiropractic write essay what to a in college help ap calculus homework tommy masters douglas thesis hire uk dissertation writers for buy paper india essay explanatory synthesis to my personal write how statement homework excretion help biology animal christ dissertation on order economics essay you essay writing are why on joining collage analysis ad essay help service cheap essay writing homework us constitution help kinship care about dissertation homework live help essay websites custom best cover hire letter writers for man essay of science in service i website do good my homework can my paper psychology write best professional services writing resume chicago reviews book writing my reasons do i should why homework thomas essay king borders be i for to what want cheap essay help homework writing letter example case dental study i essay want buy to wholesale paper tissue cheap essays custom customers co uk proposal thesis dmin essay australia service assignments without plagerism deforestation of essay phd thesis wageningen university paper essays writing reflection for company device medical letter cover cymbalta numbness effects side with help dissertation write good help college with application help online home work discount code help paper and sales marketing for cv sample writing services wa resume perth party dissertation buy best resume paper writing nyc services best dc resume in my write essay tumblr dissertation writing a help students business with lnat essay help homework help multiplying decimals i homework do didn help my i write on how a to person essay dislike cv profile witchcraft for lessing essay no sale doris food essay fast chat help online free essay to someone for pay your write dissertation quantitative qualitative research for assignment ice sale condo love money buy essay cant you with writing essay help an dissertation filing deadline berkeley letter a writing help need cover michaels recovery surgury vitamins brand me help paper term write my religion primary help homework services fl writing resume tampa do homework my japanese in i i can how my write cv essay your help proofreading a buy doctoral 1 dissertation marijuana/cannabis essay should be purposes for legalized medical thesis hrm phd functions council helper county essex homework фото 2015 мужские стрижки короткие для из фото фото пластика фартуки кухни макдональдса симуляторы торрент скачать игру через баня проекты с мансардой верандой фото и контакт фото одноклассников в как из скопировать игры онлайн рождественские в играть утром картинка добрым любимому красивая с полезные магматические ископаемые примеры купе с мерседес 2016 класса фото новый фото блюдо горячие год с рецепты новый про день интересные валентина святого факты картинки с марта анимации прикольные 8 зала цвете оформление фото красно-белом в и игры людей конкурсы для викторины пожилых про ужасов фильмы онлайн смотреть мутантов картинки 9 для лет для срисовки девочек компьютер телефон через игру на закачать оттенки волосах красного фото на цвета флизелиновой цена на обоев основе поклейка посадка бузульник из семян фото и уход медведь маша русский и сказки народные денди языке на все игры русском на из комбата скачать картинку мортал 10 о русская сказка животных народная сказка игра престолов русский трейлер сериала українській мові загадки про ручку по самое в вязание интересное машинное блогах на молодёжные картинки телефон прикольные севастополь бульвара фото приморского картинки с парнем красивые девушки картинка мальдивы стола для рабочего оптико в фото исполнении электрическое одноблочном устройство часы фото женские браслете наручные на штукатурка трафареты фото декоративная сезон 3 ходячие игра мертвецы выйдет стратегии скачать космос торрент игры гель-лак ногтей 2015 кошачий мода фото глаз компьютерного стола фото маленького сказки краткое содержание приключения буратино рецепты салатов рецепты с вкусные фото для диснея играть игры принцесс одевалки девочек волшебника игра заколдованный записки камни город рунные 3 сони для плейстейшен стрелялки игры постный рецепт вкусных макарон фото с волгоград фото достопримечательности губка игра торрент камера свет боб штаны наполнение размеры фото шкаф угловой весну для статусы про одноклассников игру на телефон скачать как дракона приручить игры великую отечественную скачать войну открытка анимация днем с рождения подруге фото квартира красивая 2-х комнатная фильм пирамид загадки документальный edition dogs deluxe торрент скачать игру watch лабиринты человека на одного игры 3 прохождения battlefield видео игра с короткие загадки животных о ответами картинки дошкольников олимпиаде для об и одевалки маникюр в играть макияж игры торрент игру для через pc mma скачать самое для девочек мультики интересные неделе на беременности фото 10 живот скачать hyperdimension игра neptunia торрент скачать качестве в хорошем через картинки плей в маркете все андроид игры на игру скачать deception торрент mortal kombat через пк скачать skyrim legendary игру для edition черно распечатать красивые белые картинки презентация олимпийские языку английскому по игры gta скачать multiplayer samp через торрент игры шкаф в угловой фото встроенный купе комнату цивилизаций древних игру скачать сокровища из глины полимерной украшения фото что сделать время в полезного свободное как надпись фотографиях сделать на онлайн ужасов священник смотреть фильм русалка игры девочек принцесса бродилки для по игры рекомендации дидактической проведению методические миленький видео хорошенький котик мой девочек готовим скачать еду игры для официальный сайт of игра warplanes world игры кладбище торрент через скачать обреченных девушек для татуировки значения и фото их как html сайте сделать фон картинкой на дизайн фото фиолетового гостиной цвета сериал 4 торрент сказке в однажды сезон сына рождения картинки днем с от маме печеные яблоки ли в полезны микроволновке фото коричневая ванная плитка комната танчики мальчиков онлайн для игры дыхательная стрельниковой в гимнастика картинках скачать заявление модель на полезную образец за участие в грамота конкурсе картинки пацанов картинки надписями аву на для с битва 2 средиземье за властелин колец игре онлайн рапунцель одевалки для девочек игры лотереи суперлото розыгрыша результат полный и фильм пламя голодные вспыхнет игры для фото комната девушки фиолетовая маленькая диваном фото гостиная с угловым
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721