Гетерогенність і контроверсійність персонажних систем у художніх моделях в’язнично-таборового світу, національні домінанти й універсальні парадигми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.091

Пасічник Олена
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

У статті проаналізовано текстуальні моделі в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук і Олександр Солженіцин. У їхніх творах «Архипелаг ГУЛАГ» і трикнижжі «OST» маємо розгалужені системи персонажів, які за всіма художніми параметрами різнорідні (гетерогенні). Зроблено висновок про природню контроверсійність національно-етнічних образів світу, референтних із в’язнично-таборовими реаліями.
Ключові слова: Улас Самчук, Олександр Солженіцин, «Архипелаг ГУЛАГ», «OST», гетерогенні, в’язнично-таборові реалії.

В статье анализируются текстуальные модели тюремно-лагерного мира, которые оставили Улас Самчук и Александр Солженицын. В их произведениях «Архипелаг ГУЛАГ» и трилогии «OST» имеем разветвлённые системы персонажей, которые по всем художественным параметрам разнородные (гетерогенные). Сделан вывод о естественной контроверсийности национально-этнических образов мира, референтных с тюремно-лагерными реалиями.
Ключевые слова: Улас Самчук, Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», «OST», гетерогенные, тюремно-лагерные реалии.

The presentation analyses Ulas Samchuk’s and Oleksandr Solzhenitsyn’s textual models of the prison world. The different systems of characters are fictionally mixed (heterogenous) in their works – «The Gulag Archipelago» and trilogy «OST». As a result, the natural controversy of national and ethnic images of world is referent to the prison’s realias.
Keywords:Ulas Samchuk, Oleksandr Solzhenitsyn, «The Gulag Archipelago», «OST» heterogenous, prison’s realias.

У текстуальних моделях в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук (трилогія «Оst») та Олександр Солженіцин («Архипелаг ГУЛАГ»), маємо розгалужені системи персонажів. За всіма їхніми параметрами ці системи різнорідні (гетерогенні). У цьому проявилася природа тоталітаризму, який використав каральні органи для досягнення «морально-політичної єдності», передбаченої марксистською доктриною радянського зразка. Але гетерогенність персонажних систем за соціально-класовими, етно-демографічними, ментально-психологічними, політично-ідеологічними вимірами у вище названих творах українського і російського авторів виявляє типологічну спільність в одному аспекті – тому що має антикомуністичну спрямованість. Тут персонажне розмаїття є глибинно гомогенним навіть при всіх інших розходженнях і контроверсіях.
У в’язнично-таборовому світі виявлялася справжня сутність вартостей як засвоєних, набутих за конкретно-історичних умов, так і глибинних, екзистенційних, непроминальних. Солженіцинська типологія «придурків», «благомислів», «ортодоксів», «сексотів-стукачів», як і типові образи У. Самчука, вписані в цю типологію, не вичерпує тих морально-психологічних колізій, що відбуваються в душах, у свідомості людей.
Різноманітні колізії просвітлення засуджених і катів відображені українським письменником у «сповідях» таких героїв, як Круглов, Петров чи в діалогах-суперечках Івана Мороза з Ракитою молодшим (роман «Втеча від себе»).
У зв’язку з цим зростає семантична вага тих узагальнень, які густо подає О. Солженіцин у своїх роздумах загальнолюдського характеру. Вони акцентують релігійно-духовну домінанту світогляду і світовідчуття російського письменника, як-от: «Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме» [4, с. 302].
У цій сфері соціальних відносин гетерогенність політичних, багатонаціональних взаємин закономірно набуває контроверсійних векторів. І це по-своєму відбилося в «Архипелаге ГУЛАГ».
З явною симпатією письменник відзначав урок, винесений багатонаціональними зеками з екібастузького страйку, бо вже в Кенгірі виникли підпільні центри – український і всеросійський. Протягом 40-денного протистояння в’язнів каральній системі в Кенгірі українці брали найактивнішу участь. О. Солженіцин як мислитель не протиставляв в’язнів за національною ознакою, хоча ментальні домінанти відзначав і фіксував. Письменник, визнаючи неповторність людини як особистості, душу якій вклав Бог, уважав можливим застосувати морально-етичні категорії для оцінок як індивідів, так і народів, зокрема національного життя.
Версії в’язнично-таборового світу, який склався в Радянському Союзі, ті версії, що текстуалізовані, зокрема в трилогії «Оst» У. Самчука, при всій їх жанрово-стильовій відмінності від версій О. Солженіцина, є також контроверсійними щодо соцреалізму і багатьох інших творів в’язнично-таборової тематики, які при яскравому зображенні цього світу не проблематизували комуністичної ідеології і т. зв. cоціалістичного гуманізму.
Досліджений матеріал дає також підстави для висновку про природну контроверсійність національно-етнічних образів світу, референтних із в’язнично-таборовими реаліями. Національно-етнічний вимір (аспект) образу світу в’язнично-таборової тематики закорінений передусім у письменницькі персонажні моделі, текстуалізовані відповідними поетикальними (семіотичними) системами.
Дійові особи в’язнично-таборового світу належать до різних національностей, володіють різними мовами, але змушені спілкуватися офіційною мовою держави, яка утримує каральні установи, і дотримуватися санкціонованих тоталітарною (унітарною) системою норм поведінки і суспільних цінностей. Натомість, ця тенденція різко зростає в текстах У. Самчука, починаючи від «Марії» і до трилогії «Оst». Але контроверсійність моделі Самчука посилюється в образах тих представників інших національностей, які свідомо русифікуються і переслідують українців-самостійніків (латвійці, поляки, євреї), і насамперед речників російського шовінізму, які здійснюють в Україні політику більшовиків (Постишев, Балицький, Косіор, збірні образи Круглова, Петрова та ін.). У такій ситуації Самчук розшаровує велику родину Морозів, членів якої як художніх персонажів ставить у протилежні політичні сили, змушуючи їх логікою розвитку подій ідентифікувати себе як політично, так і національно (Тетяна, Іван, Петро, Андрій). Вони ж стикаються з петлюрівцями, денікінцями, більшовиками на різних етапах національно-визвольних змагань українців і розбудови Української держави. І тоді складаються такі ситуації, у яких змішані родини (як-от Рокити) вибирають не тільки мовно-мовленнєву поведінку, а й світоглядно-моральну стратегію. Тоді в діалозі молодого Рокити, сина єврея, який допитував у тюрмі Івана Мороза, визрів намір не тільки ідентифікуватися з українцями, а й одружитися з дочкою Мороза, – саме в діалозі з батьком коханої вони обговорювали проблему космополітизму, відречення і входження в культуру народу, на землі якого народився і зростав юнак.
Іван Мороз, втративши рідний хутір біля Канева, після численних катаклізмів і перипетій став «хуторянином-фермером» у Канаді; Олександр Рокита – успішним діячем української діаспори і творцем модерного мистецтва. Але обидва не зреклися землі і культури, сформованої над Дніпром. Їхнє кредо У. Самчук формував уже як автор своєї версії концепції українського віталізму: «Ми не емігранти, ми народ у поході, ми ще повернемось у свій простір». І логікою характерів, їхнім ставленням до рідної землі, яку ділили сусідні держави-окупанти, письменник доводив, що для кожного автохтона рідна земля і космос зливаються, тому він завжди органічний патріот. Колонізатори, чужоземці можуть автохтонів називати націоналістами, «ворогами народу», але вони ніколи не збагнуть, у чому полягає їхня вина і чому тримають у замкнутих таборах на далеких чужих територіях. Тому трикнижжя «Оst» («Морозів хутір», «Темнота», «Втеча від себе») У. Самчука становить собою своєрідну версію універсальної парадигми з українською національною домінантою. І вона репрезентується цілісною персонажною системою, яка як органічна цілісність просвічується в кожному образі-персонажі, зокрема – у долі Івана й Мар’яни Морозів, починаючи з початкових розділів роману «Морозів хутір».
Отже, коли суміщати хронотопний і персонажно-типажний кути зору на в’язнично-таборовий світ, можна фіксувати певні аналогії і відповідності при цілком природніх індивідуальних авторських версіях цього світу.
Література
1. Самчук У. Втеча від себе: Роман / У. Самчук. – Вінніпег : Накладом товариства «Волинь», 1982. – 492 с.
2. Самчук У. Темнота. Роман у 2-х частинах / У. Самчук. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у США, 1957. – 494 с.
3. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.1 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 544 с.
4. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.2 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 576 с.
5. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.3 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 528 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay in the is service writing which best uk proposal abstract service dissertation homework planner buy review dissertation writing services services to custom writing avoid creative writing english essays papers online buying ethical term kelsea kerr ballerini josh advice and dating comparison essay writing and contrast bay palm store florida vitamin school science papers prescription no online brand grisactin on papers marketing research war co uk homework blitz primary help penisole pharmacy sentences help run on with externship medical of recommendation letter for assistant my discount write essay code me 4 online papers test tamil free application security thesis master web with fast help i need homework assignment online jobs writing thesis phd writing service paragraph my write condition in law order essay and pakistan aygestin shipping free cheap prescription no online dc sales writing resume service best papers custom essay written north york writing services resume purchase online essay an research paper services nursing homework helper school discover help a essay writing persuasive need custom online writing papers online buy research help week pos 420 assignment 4 literature of system related review ordering good for school essay how write to a pharmacy finpecia online buy paypal jobs sales for cover letter examples is for what narrative best ordering essays writers for money essay discount ketorol sale with order essay youth law and the on marketing service term paper essay writing help professional writers essay most famous scientific phd thesis structure help data with dissertation analysis writing center help jmu anxiety study disorder case imuran online acquista write for paper my english me acquistare penisole in australia dissertation lmu münchen online homework my do grammar ottawa resume help human essay resume conclusion cloning good templates 2008 franais dissertation needed paper writers games help math homework in dissertation facebook help ireland services custom 2008 writing dissertation editing services sydney thesis writers uk cheap essay service agreement writing resume luluhnya ikrar online sebuah dating best writing term paper sites legal writing service essay wellbutrin sr mg 25 to cheap buy script nxpl no where help 3 page writing a essay purchase suny recommendation letters of for cite me in mla format teacher to letter me my asked own recommendation of write my eating argumentative media disorders essay wp thesis theme buy hazards natural of human causes maths borders coursework gcse dissertation free help divided class a essay accounting homework help mangerial essay operations production question management place to best online essays buy dating arab men black women writing sites free writing dissertation with help emails of essay elements narrative a write money who can for paper my shipping no delivery pentasa free prescription order help free homework online math comprare voveran sr marketing in thesis papers pay writing people for services professional writing resume order hsc world essays homework albert help einstein agreement of letter intent purchase droit mthodologie dissertation administratif proposal results expected dissertation states writers essay united want i buy a paper to math homework youtube help on written buy marijuana pre essays paper work writing question writing dissertation buy paper mario best letter assistants sample for cover medical buy custom paper research written on disorders essays schizophrenia on commerce e phd thesis printable templates free plan lesson 7th resume arrondissement writing professional services essay helping poor people research papers written custom help online law assignment for job sample letter cover medical essay comparison of writing best phd service proposal france homework help essay anne frank published papers thesis phd for fresher mechanical resume engineer objective for career can homework my help math on me you questionnaire dissertation do essays famous short reviews writing services resume on essays penny the press ensemble phd thesis learning online essay writer school high no resume introduction with english a fill to how sentence experience the best writing in world paper generic imuran mg india 5 with need paper help a business plan help writing uk homework help dissertation service custom psychology writing with 10 days help write a dissertation letter writing to application how best resume online writing service london 2013 essay scholarships kanawha homework help live dont want to write i my essay format term paper writing apa for pharmacy mall canadian homework help minute last tadalis online canadian pharcharmy sx help proposal your dissertation writing resume writing 2012 buy for history essay help higher extended a resume work experience to order how on topra visa online uk service order dissertation words phd dissertation number help of help plantation plimoth homework buy via by check topamax dissertation 3rd purchase edition a speech wedding my write thesis epfl master paper philosophy do my 10 writers per page essay per essay page writers 10 buy daft homework best punk can i find paper cheap resume where social writing essay service work cv need help with analysing questionnaires dissertation the updating current-view snapshot software essays writing custom uk help a writing or essay response reaction dicaprio apps leonardo dating 2015 king borders thomas essay twig is dating who essay editing cheap powerpoint for my do uk me presentation cheap papers research proposal writing help dissertation a get elite consumption about questions dissertation russian fast my me do for essay online term papers custom cher zoloft acheter pas cernos cost per month caps service thesis ottawa editing essay orders 1950 us policy during foreign homework history help a to good thesis write how 10 custom writing for resume specialist records medical best the writing custom service writing help creative homework online library help dissertation cover sheet an speech parts order of sentence in english of writing websites best article your thesis what buy advisor to ipswich services resume writing qld essay literature help writing top custom companies buy dissertation a online custom what do life my with should i essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721