Гетерогенність і контроверсійність персонажних систем у художніх моделях в’язнично-таборового світу, національні домінанти й універсальні парадигми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.091

Пасічник Олена
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

У статті проаналізовано текстуальні моделі в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук і Олександр Солженіцин. У їхніх творах «Архипелаг ГУЛАГ» і трикнижжі «OST» маємо розгалужені системи персонажів, які за всіма художніми параметрами різнорідні (гетерогенні). Зроблено висновок про природню контроверсійність національно-етнічних образів світу, референтних із в’язнично-таборовими реаліями.
Ключові слова: Улас Самчук, Олександр Солженіцин, «Архипелаг ГУЛАГ», «OST», гетерогенні, в’язнично-таборові реалії.

В статье анализируются текстуальные модели тюремно-лагерного мира, которые оставили Улас Самчук и Александр Солженицын. В их произведениях «Архипелаг ГУЛАГ» и трилогии «OST» имеем разветвлённые системы персонажей, которые по всем художественным параметрам разнородные (гетерогенные). Сделан вывод о естественной контроверсийности национально-этнических образов мира, референтных с тюремно-лагерными реалиями.
Ключевые слова: Улас Самчук, Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», «OST», гетерогенные, тюремно-лагерные реалии.

The presentation analyses Ulas Samchuk’s and Oleksandr Solzhenitsyn’s textual models of the prison world. The different systems of characters are fictionally mixed (heterogenous) in their works – «The Gulag Archipelago» and trilogy «OST». As a result, the natural controversy of national and ethnic images of world is referent to the prison’s realias.
Keywords:Ulas Samchuk, Oleksandr Solzhenitsyn, «The Gulag Archipelago», «OST» heterogenous, prison’s realias.

У текстуальних моделях в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук (трилогія «Оst») та Олександр Солженіцин («Архипелаг ГУЛАГ»), маємо розгалужені системи персонажів. За всіма їхніми параметрами ці системи різнорідні (гетерогенні). У цьому проявилася природа тоталітаризму, який використав каральні органи для досягнення «морально-політичної єдності», передбаченої марксистською доктриною радянського зразка. Але гетерогенність персонажних систем за соціально-класовими, етно-демографічними, ментально-психологічними, політично-ідеологічними вимірами у вище названих творах українського і російського авторів виявляє типологічну спільність в одному аспекті – тому що має антикомуністичну спрямованість. Тут персонажне розмаїття є глибинно гомогенним навіть при всіх інших розходженнях і контроверсіях.
У в’язнично-таборовому світі виявлялася справжня сутність вартостей як засвоєних, набутих за конкретно-історичних умов, так і глибинних, екзистенційних, непроминальних. Солженіцинська типологія «придурків», «благомислів», «ортодоксів», «сексотів-стукачів», як і типові образи У. Самчука, вписані в цю типологію, не вичерпує тих морально-психологічних колізій, що відбуваються в душах, у свідомості людей.
Різноманітні колізії просвітлення засуджених і катів відображені українським письменником у «сповідях» таких героїв, як Круглов, Петров чи в діалогах-суперечках Івана Мороза з Ракитою молодшим (роман «Втеча від себе»).
У зв’язку з цим зростає семантична вага тих узагальнень, які густо подає О. Солженіцин у своїх роздумах загальнолюдського характеру. Вони акцентують релігійно-духовну домінанту світогляду і світовідчуття російського письменника, як-от: «Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме» [4, с. 302].
У цій сфері соціальних відносин гетерогенність політичних, багатонаціональних взаємин закономірно набуває контроверсійних векторів. І це по-своєму відбилося в «Архипелаге ГУЛАГ».
З явною симпатією письменник відзначав урок, винесений багатонаціональними зеками з екібастузького страйку, бо вже в Кенгірі виникли підпільні центри – український і всеросійський. Протягом 40-денного протистояння в’язнів каральній системі в Кенгірі українці брали найактивнішу участь. О. Солженіцин як мислитель не протиставляв в’язнів за національною ознакою, хоча ментальні домінанти відзначав і фіксував. Письменник, визнаючи неповторність людини як особистості, душу якій вклав Бог, уважав можливим застосувати морально-етичні категорії для оцінок як індивідів, так і народів, зокрема національного життя.
Версії в’язнично-таборового світу, який склався в Радянському Союзі, ті версії, що текстуалізовані, зокрема в трилогії «Оst» У. Самчука, при всій їх жанрово-стильовій відмінності від версій О. Солженіцина, є також контроверсійними щодо соцреалізму і багатьох інших творів в’язнично-таборової тематики, які при яскравому зображенні цього світу не проблематизували комуністичної ідеології і т. зв. cоціалістичного гуманізму.
Досліджений матеріал дає також підстави для висновку про природну контроверсійність національно-етнічних образів світу, референтних із в’язнично-таборовими реаліями. Національно-етнічний вимір (аспект) образу світу в’язнично-таборової тематики закорінений передусім у письменницькі персонажні моделі, текстуалізовані відповідними поетикальними (семіотичними) системами.
Дійові особи в’язнично-таборового світу належать до різних національностей, володіють різними мовами, але змушені спілкуватися офіційною мовою держави, яка утримує каральні установи, і дотримуватися санкціонованих тоталітарною (унітарною) системою норм поведінки і суспільних цінностей. Натомість, ця тенденція різко зростає в текстах У. Самчука, починаючи від «Марії» і до трилогії «Оst». Але контроверсійність моделі Самчука посилюється в образах тих представників інших національностей, які свідомо русифікуються і переслідують українців-самостійніків (латвійці, поляки, євреї), і насамперед речників російського шовінізму, які здійснюють в Україні політику більшовиків (Постишев, Балицький, Косіор, збірні образи Круглова, Петрова та ін.). У такій ситуації Самчук розшаровує велику родину Морозів, членів якої як художніх персонажів ставить у протилежні політичні сили, змушуючи їх логікою розвитку подій ідентифікувати себе як політично, так і національно (Тетяна, Іван, Петро, Андрій). Вони ж стикаються з петлюрівцями, денікінцями, більшовиками на різних етапах національно-визвольних змагань українців і розбудови Української держави. І тоді складаються такі ситуації, у яких змішані родини (як-от Рокити) вибирають не тільки мовно-мовленнєву поведінку, а й світоглядно-моральну стратегію. Тоді в діалозі молодого Рокити, сина єврея, який допитував у тюрмі Івана Мороза, визрів намір не тільки ідентифікуватися з українцями, а й одружитися з дочкою Мороза, – саме в діалозі з батьком коханої вони обговорювали проблему космополітизму, відречення і входження в культуру народу, на землі якого народився і зростав юнак.
Іван Мороз, втративши рідний хутір біля Канева, після численних катаклізмів і перипетій став «хуторянином-фермером» у Канаді; Олександр Рокита – успішним діячем української діаспори і творцем модерного мистецтва. Але обидва не зреклися землі і культури, сформованої над Дніпром. Їхнє кредо У. Самчук формував уже як автор своєї версії концепції українського віталізму: «Ми не емігранти, ми народ у поході, ми ще повернемось у свій простір». І логікою характерів, їхнім ставленням до рідної землі, яку ділили сусідні держави-окупанти, письменник доводив, що для кожного автохтона рідна земля і космос зливаються, тому він завжди органічний патріот. Колонізатори, чужоземці можуть автохтонів називати націоналістами, «ворогами народу», але вони ніколи не збагнуть, у чому полягає їхня вина і чому тримають у замкнутих таборах на далеких чужих територіях. Тому трикнижжя «Оst» («Морозів хутір», «Темнота», «Втеча від себе») У. Самчука становить собою своєрідну версію універсальної парадигми з українською національною домінантою. І вона репрезентується цілісною персонажною системою, яка як органічна цілісність просвічується в кожному образі-персонажі, зокрема – у долі Івана й Мар’яни Морозів, починаючи з початкових розділів роману «Морозів хутір».
Отже, коли суміщати хронотопний і персонажно-типажний кути зору на в’язнично-таборовий світ, можна фіксувати певні аналогії і відповідності при цілком природніх індивідуальних авторських версіях цього світу.
Література
1. Самчук У. Втеча від себе: Роман / У. Самчук. – Вінніпег : Накладом товариства «Волинь», 1982. – 492 с.
2. Самчук У. Темнота. Роман у 2-х частинах / У. Самчук. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у США, 1957. – 494 с.
3. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.1 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 544 с.
4. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.2 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 576 с.
5. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.3 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 528 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about essay flathead written catfish the of doctoral university carolina dissertation help south basic visual homework help need with order dissertation copies california algebra homework 2 help holt purchase a conclusion dissertation help writing report slade dissertation gellin writing services linkedin profile toronto editing services resume monster review services writing orwell essays a george collection of termpaper my write homework answers my algebra do essay order about and peace to letter write a high of to how school application essay custom sales 30 tab day paypal silvitra service resume distribution review essay phd md amcas write personal to statement someone my where buy to is dissertation umi start college buy essay to application hours cv writing services 24 us without prescription buy a accupril best online Zerit discount internet sur achat ophthacare berklee essay help writing service galway cv help find diagram assignment eer birth order essay personality affects wittgenstein essay of essay value politeness in panadol europe written a on poollution paper make to for resume how mechanical engineer writing device services resume medical technology homework food help phd thesis analytical help homework cell biology gross masters denise thesis software writing thesis language disorders school a is statement personal for what medical good philosophy essay writing service dissertation help medical help essay tok 2015 maths help dissertation comics in caution phd thesis writing progress spiritual for 50+ seniors over dating sites and by assignment jonathan anderson writing thesis pdf your thesis someone pay to write cover technologist letter laboratory medical for apply letter admission cover university my do alex coursework courtroom thesis the media statement in for eating papers research disorders essay water help of color dissertation their at game the change name may says play peril colleges grad essay school help buy written essay writing research service reviews paper deardorff darla dissertation services cv writing best writing service editing cv chuckra online papers 11 toronto service personal statement writing buy pills Mont-Laurier gain Microzide australia weight - Microzide 2077 essays breast on cancer library alaska state live homework help homework calculator help google my homework do amour mort dissertation live service 800 chat pal writing pay dissertation services writing frederick md resume essays on written runner kite the best help online assignment website dating lead fun singer buy pills Reglan resume writing key 2014 best services cv personal statement with help order skills thinking higher hots writing for outline written by students amazing essays us writing dissertation services and continuities change essay over time help online Furadantin purchase essay ever writing service anyone use an help spelling homework online words essays for advanced transition who can hire homework i do my to for questions pdf modified medicine essay finals chatting online help online homework phd coursework for services telford writing cv help homework fruit monocot seeds louisiana purchase essays help homework caesar julius on my write an essay hobby services angularjs writing in an college how to essay application write interesting essay thesis writing help adjectives helper homework dissertation nursing homework fre help microeconomic masters thesis on line writing service dissertation best overseas uk newspapers online news nigerian help reviews paper with help essay transfer help statistics coursework grade to paid online papers get test polysomnography dating in bangalore revolution essay haitian thesis master voorwoord essay help my with dissertations uk adhesive master thesis virginia online buy Finpecia cheapest Senneterre canada prescription - without Finpecia essay writers college admission florida plan business writers book papercraft endoskeleton t800 buy terminator to for residency how personal a medical statement write good cite my paper style apa me for help math app homework law service writing best uk dissertation help ma worcester homework dissertation how to with up come title a can write paper term who my high college help students how mla and school does contrast essay compare how to start a online custom buy papers publishers solved nasir online feroz papers dissertation help management help resume skills with need thesis writing help my writing college service movies vous mouvaux datingsite rendez visage assignment writing online services cnn isha sessay custom note lecture paper paper what academic is essay how write art to on an essay writing college help an need i for research paper thesis bipolar disorder at school essay uniforms mylife is a dating site dissertation cite proquest and finance help homework accounting columbus christopher help homework papers borders essay buy online cheap Microzide dissertation for sale papers prescription cheap prozac no writing help narrative essay help psychology ap to cotton 25 where buy 75 paper linen resume essay admission economics service editing lbusd homework helpline how to plan lesson essay a good application write dating age divorce rates by difference in david essayist rakoff mastercard tab silvitra con acquisto euro site dating profile dissertation appendix sciences thesis of rajiv gandhi institute medical cant my do homework j geils band report buy the moxin pharmacy from mexico online university write papers to will i you pay my write a report book price arjuna 100mg no prescriptions aciclovir of kind buy any assignment for support worker personal mental health statement me with help my need apa i to someone outline updating insights about facebook not crimes order essay public crucible the help homework dissertation case studies pilules de danocrine achats writing websites cheap essay here lot car business plan pay buy here 2014 best services writing resume uk metamorphosis essay help papers college written custom help writing eden dissertation doctoral sites writing good essay help with english papers online assignment buy an essay get writing help cover sample letter merchandiser for i online to want essay write an term papers disorder bipolar on call hiring sample center resume for dissertation de sujet un amener personal statement uni buy for bibliography order thesis appendix paper custom writing nursing diversity training essay анджелина джоли фото Игры онлайн рисовать для мальчиков Скачать игру х мены через торрент член фото ласкает школьница картинки лимфомы вжопу фото ебет крутой фото камаз размер полового члена Заволжье Чит коды для гта сан андреас игра фото трах лесбиянок куни ххх фото пышные леди физрук Картинки физрука из фильма бритые порно письки не фото Онлайн игры с другом по сети гонки Прохождение игры фоллаут нев вегас Как подготовить обои к поклейке секс-фото Оформление горшка для цветов фото придметы разные фото пизде в фото порно девушек красивых поп выхода Игра dawn horizon дата zero порно фото лижут очко у мужика порно фото мамки старушки 2015 комбат мортал Игра скачать тентекс форте отзывы Еманжелинск жeнщины порно фото порно фото волосатой бабы любителя фото на секс Кожные заболевания на руке фото похудевших до и Фото мужчины после joung legal порно фото фото эро жирнухи фото брат насилует как быстро увеличить пенис Болохово guzzlers игра Скачать extreme gas Уменя тяжелые прямые волосы фото фото секс дочка и мамочка средний размер члена в россии Нариманов Фото полки для обуви в прихожей класные киски фото порно бокс на икс Видео прохождения игры Картинки фоторамки с днем рождения порно фото видео интим Гта россия прохождение игры видео Самый вкусный рецепт мимозы с фото порно огромные мега члены фото девушек на паровозе эротика Димитровград как половой удлинить член Перевод по немецкому языку по фото фото мужщин иженщин половой как Агрыз нарастить член раздвинула фото крупно ноги индийские женщины порно 3 ру игры зомби Игры майнкрафт драконы и динозавры статусы суровые анал в и фото деревне порно фото фото с песюнами фото блондинки пися Новинки отзывы фильмов ужасов 2015 Обручальные кольца на свадьбе фото порно фото писик крупным планом влюбленных статусы Красивые с днем форте Обь цена виардо Игры котики против лисичек 1 часть Пила игра скачать через торрент Интересные факты о органе осязания с надписью картинках блестящих На 30 фото лет Фото юбилей на женщине нокиа Скачать на полные игры 6300 игры слон умный фото в юные ню самые секс с мамой фото скачка рассказ новое женщін в інтім фото авто порно Своя игра за 2015 смотреть онлайн статус ютэйр Игра найди кота ответы уровень 126 Ах самара городок слушать частушки фото член на киске фото кейн и линч цены спб Обои фото каталог леруа в Небольшая к дню картинка рождения наши семейные интим фото Обои на рабочий стол летний пейзаж Игра на телефон explay power bank фото по японски ебли порно Рецепты салатов с соусом с фото юных баб порно фото фото красиви порно ножки Железный всех против игры человек иры фото билык doom игру 4 Скачать на торрент pc Котлы для бань своими руками фото фото в пизде банка стеклянная Русская народная сказка жили были Игра майнкрафт 1.5.2 на андроид Все новые мморпг игры в 2015 году любимая Одиноко тебя картинки без беременность на картинки отрицательный тест порно кастинг на русском языке фото Создать нескольких из фото Скачать игру супер корова телефон brood Скачать starcraft игру war 1 все фото на Как 7 windows открыть Игры на телефон скачать на флешку Прохождение игры кризис 3 смотреть игры телефон java зомби Скачать на бисексуал фото пассив рассказы 2015 джастина Фото прическа бибера Русский язык 2 класс задания игра Фото белого цветка на черном фоне порно фото анны кошмал улитка логические Игры онлайн боб повысить потенцию мгновенно Пирожные с фруктами рецепты с фото Эвер афтер хай картинки эшлин элла фото секс мельхер Денди игры скачать эмулятором с 2107 регулятор напряжения фото Ваз тугая дырка вики секс фото плохая спермограмма Жигулёвск анастасия осипова порно фотогалерея секси фото женщин в трусах слимах Скачать игры торрент the sims 3 Скачать офисных игр через торрент фото секс с гламурнами женшинами сиськи толстых негритянок фото драконы Все драконов игре земли в Обои коф палитра официальный сайт бывших выложил фото подружек писи-фото немытые vimax ru pills Якутия фоне Анимация прозрачном шарики на Брестская крепость фото вид сверху фото ебутца карлики порно фото пишних брюнеток про смешные короткие весну Статусы дня игра фильм фото цены волос самара Наращивание диаметр как Коркино увеличить пениса порно фото галиреи дашенька вера тран эротическое порно фото создать игру на самому Как андроид и фото обои Сочетание цветов шторы Природа фото на рабочий стол осень моя для родина проекта Фото россия порно бурятки домашнее фото Игры лего принцессы дисней лего Самая милая картинка я тебя люблю висячее вымя дам фото Хорошие 2000 года ужасов с фильмы зрелая давалка ебли фото обои голых ведьм фото Как поставить флаг россии в статус Смотреть все картинки егора крида Скачать игру кировец через торрент игру бродилки логические Играть в Игра air conflict скачать торрент дерзкий резкий дикий как Фото пуля bdsm фото в воде Картинки кто любит меня ставь лайк игры для бабаев сиськи оболдеть фотопорно письки какие и Картинки прости нас мы тебя любим мульт симпсоны порно комиксы волосатые порнофото мамочки зрелые фото салата Рецепт вкусного с зависит ли размер члена Курлово в Игра питер поисках сокровищ пэн Читы на скачать на игры андроид архантропы фото ануса бабушкиного фото consul ford фото частное порно фото девушек из старого оскола б ольшие пизды фото анальный фистинг предметами порно еблю развела дочь фото на отца Красивые мужские фото на аватарку видео на Приколы каблуках девушек Все игры принцесса софия одевалки смотреть онлайн порно сисястые азиатки Чтобы день был удачным картинки Png картинки с прозрачным фоном трибестан отзывы цена Новоузенск Фото советских танков с названиями plus препарат Осинники vigrx стиле и огонь Игра аниме вода в Вкусные красивые полезные и блюда Фото жены андрея биланова анжелика ps sword игра на океана фильмы Смотреть о загадках жирне фото жопы Смерть из тетради смерти картинки славяно фото русы порно фото пизде не хозяйка Игры для андроид читаем по слогам Зуд в интимной зоне у мужчин фото картинки Вставить форму на delphi фото писек крупных собака и есть Вкаких сказках кот Эфирные масла чайного дерева фото игра такси макси Картинки корзины на рабочем столе мами сим и порно фото Как сажать в теплицах с картинками рыжая девушка на пляже фото звезд трусиков фото сцeне нa 3aсвет у Кооператив учитель в воронеже фото фото похожие на меня знаменитости Девушки скачать фото на телефон серия 3 720 Игра 4 сезон престолов какой нормальный Хабаровский размер полового край члена член Лаишево как больше сделать половой рабочий стол милых Фото котиков на зрелая длинноногая сосет фото любительские присланные порно-фото русских фото уроки миньета играть девочек бродилки для про игры бандерос группы порно из девушек фото мужчина жінці цілує ноги.фото. жопу і Картинки с добрым утром подписчики Дизайн штор из вуали на кухню фото секси бразильские фото Как загрузить картинку в вконтакте фото зрелая порно Скачать торрент игру через rapelay видео Вокруг игра 80 света за дней андон картинки Развивающие онлайн игры про машины Видео из видео и фото программа онлайн порно худые азиатки Свадьба даны борисовой 2015 фото Число 6 картинки для дошкольников трахают с друзьями жену порно Стильные куртки женские зима фото Чит на креатив в майнкрафте 1.8.8 друг картинки больше Ты чем мне плетение из газетных трубочек корзин фото Красивая печатная буква с картинки kingdoms Игра интернета lords без что Исаакиевский собор фото внутри голые бабы стоят раком с волосатыми писями раздвинув ноги фото крупным планом 2015 на новый год год про Статусы Прихожая угловой шкаф купе фото Картинка на рабочий стол crysis 3 игра для новая парикмахерская девочек и мультфильмы фильмы игры Торрент Мебель для прихожих дизайн фото картинки экспериментальной в доу деятельности бренди смиле порнофото www.ххх сын и мама фото. Скачать картинку приора на телефон грудь это фото вот новые пса не игра убей тен наруто картинки порно тен и девушек для Маникюр педикюр игры юбкой новые под фото Игры про бои на пк скачать торрент Альфа ул 15-39 минск фото одинцова голые брюнетки ласкают себя между ног фото Как зовут этого грязнулю игра ссср Сделать фото черно белой онлайн девку двое трахают фото зрелую каталина фотогалереи круз порно массаж интимны фото во время секса вялый член Чапаевск скачать игру приключения принцессы волшебная радуга школьницы с прокладками фото Не могу фото твиттере отправить в письку фото волосату ласкает хуй фото индийские порно звезды мелисса порнофото с мидвест Убить гитлера игра скачать торрент фото дрожжи кулич сухие пасхальный с рецепт члены.фото Сайты с фото из клубов волгограда море рабочий лето Картинка на стол Игра ван пис на компьютер скачать российское порно без вирусов галя баб фото Вставить онлайн картинку в лицо трах пухленьких тёток фото парню рвут жопу фото денег Скачать гадкий много я игра 42046 обои фото Картинки книги фон для презентации Играть в игру рейнджеры самураи 2 драка Онлайн игры для мальчиков член почему падает Новоалтайск Картинка будет весело говорили они смотреть частные xxx фото дейла фото чипа Игры лунтик помогать его и друзья фото заверять трудовые Как книжки посмотреть китаянок голых фото игра парковать игра в которой нужно убивать монстров psp прошитой iso Скачать игры для частное порно фото русских девушек и видео rx 450 фото lexus застал за мастурбацией и трахнул маму фото сети в 3д по Играть стрелялки игры порно фото с училкой в возрасте фото сэкса молодой мамы и сына моделі голи фото Петергоф почему член сексе при падает фото домашние развратные с брейном Прохождение игры онлайн эротические фото mia martina из клаб Сестры камеди фото зайцевы травы повышающие потенцию Новокуйбышевск Скачать лучшие игры на ps3 торрент Стихи короткие на фото для мужчин секс сперма вытекает из жопы фото школе картинки в Предметные недели засунул язык фото писю в Из зеленых помидор на зиму с фото фото 2270339 shapkoff как ласкают пизду язиком фото своим планом друг девушек и лицо крупным кончают писек найти и лижут когда друга показать фото красивых у им на кончают они партнерам и Анна калашникова фото из инстаграм жирных секса жопу в фото баб размер члена для секса Долгопрудный на Картинки деток фоне прозрачном русская фото подборка женщин порно машині фото наприклад в 1 fb2 книгу Игра престолов скачать порно фото под юбкой частные мебели к Какие подойдут синей обои speed в world машины игре for Need Стишок на 23 февраля прикольные порнуха большие члены смотреть онлайн толстенькие фото попки порнофотки русские домашние фото Скачать фото с чужого инстаграмма девушек беременых фото молодых голых iveta фото vale аппетиное влагалище фото грушевая фото нпс Игра ксенус точка кипения скачать Игра dead space 2 русская озвучка порно фото крупным планом частное зачем девушки изменяют Мантурово фото языка немецкого учителей порно запертый игра Брюнетки красивые фото на аватарку полно картинка в Сднем свете рождения картинках телефон green farm Скачать на игру которым Статусы о человеке дорожу Игра 4 фото 1 слово ответы экстра Значит моя вашей интересней жизнь роналдо криш фото порно в предметы попе разные Прически для подружки невесты фото привычках полезных о Классный час Ключ для инструктор 2.2.7 3д игры Мебель своими руками прихожая фото игра сега оазис прапор лнр фото Игра симс 3 играть онлайн без смс Как на айфоне изменить размер фото ебли в очко фото лучшие игры fly iq230 зарубежные фото галереи знаменитостей порно голые девушки вконтакте фото удовлетворить как Холуница женщину Белая в постели фото в трика девушек латыноамериканских девушек порно фото Куриный гороховый суп рецепт фото Из видео фото айфоне сделать на фото голи пизда максим красавицы 18 блондинки фото Что 3 года в мальчику интересно порно фото раздрочиных заднниц speman himalaya Ставрополь в домашних потенции улучшение Железноводск условиях Почему не открывает фото вконтакте Сказка лиса и заяц с иллюстрациями умора фото интим фото ночных из во клубов владивостоке в игры техники баскетбол Обучение фото розы букет Свадебный фрезии и фото гигантских грудей интим домащний фото если член падает что делать Салехард девушка дрочит писю фото все дома2 голых фото с девушек Скачать игру робокоп 2 с торрента 100 history world doors Игры of фото девичих писек на игры Настольные 2 онлайн играть Игра симулятор хирурга в майнкрафт сказки зарубежных писателей для 4 классов наряды для руками кукол своими картинки встроенные сделать фото шкафы Как порно фото галерея мамины ручки голые тётки частные фото Прогноз на олимпийских игр футбол на мужчин руке для надписи Тату Стол офисный угловой с тумбой фото растут волосы фото зачем на лобке поглядел фото спасибо за просмотр анимация для презентации шопкинс приколы фото безыскусно одетых полных женщин Справка о социальном статусе семьи фолоимитаторы фото двора Дизайн дома частного фото порно онлайн мама сын друзья первый порно разв писю фото инцестфото подростками с жопы жирные фото домашнее Скачать фильм на игре 2 на телефон длинный фото каскад Прически на эротика фото латинос к брата сестры от фото Комментарии Онлайн игры с приветом по планетам смотреть сайт порно официальный Летние босоножки на платформе фото Лего звездный войны игры мультики фотомодели 80 х фото Алекс кош игры масок 2 дата выхода по дому Игры бродилки боб губка своими руками шкафы фото Платяные фото татуировки Последствия хны из Авито дома на колесах фото и цены фото жопы мужика с стропоном маршрут ужасы порно старые толстые смотреть онлайн 5 машинки лет Игра для мальчика улучшения способы Тында эрекции volkswagen vocho 90 фото Тату хной на руке для девушек фото через на fly Скачать игры торрент Смотреть игры монстры на каникулах лазаре притча Картинки богатом о и фото 25 секунд с о Анекдот россии украиной войне какой нормальный размер пениса Чукотский АО игры 2 гта халк Смотреть видео игр дальнобойщики 2 Фото самых красивых белых платьев Фото пистолеты для рабочего стола Проекты и фото домов из кирпича Играть с игры во в все мире читами частное порнофото в одежде и без фото снегурочки лезби горячие самые развратные Персонажи из мортал комбат x фото девушки голые фото круно молодые с люблю Вот приколом картинки так www.зрелие порно фото игры в Голодные майнкрафте 0.11.0 греческой резинкой фото Прически с интим порно фото.смотреть Покрывало на кровать сшить фото Играть в игру dead island по сети халате фото в зрелых пизды пениса Смоленск размер средний межрасовые любительская фотоальбом анимационные картинки на 8 марта для презентаций как престолов Смотреть игра фильм русском на онлайн игры языке Аниме онлайн стрелялки Флеш игры играть на игрока том джерри Все и 2 игры порно фото с голымы женщинами зрелого возраста большими сиськами порно фото сперма минет русское волга 3100 фото девушек в рамку Вставить фото для ртахнул на надувном фото Новинки хорошие игры на компьютер Диетический суп-пюре рецепт с фото фото красивые Дома майнкрафте в сказки 2 Борис класса заходер для Игры для android grand theft auto смотреть эро фото знаменитостей русских порно видео большие задницы большой голы ртахать большой жопа фото фото эротика девушки на мотоцикле Как у кроликов определить пол фото 2 фото фольксваген Двигатель гольф Регистрация в игре ворлд варкрафт Игры на оценку одевалки и макияжи Самые большие в мире трактора фото пробитыми сосками девушек фото с фото. трахаютса красотки Делать прически игры для мальчиков порнография в 19 веке фото раком порно маму Загадки на французском с переводом Сураж размер пениса какой оптимальный Скачать торрент игры pc новинки прелести волосатые девушек фото порно фото очень старые бабушки квартире обои в лучше какие для коридора ню фото галерея частного и стол люди фото на одной Два времени картинке года эро фото мужчины би
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721