Гетерогенність і контроверсійність персонажних систем у художніх моделях в’язнично-таборового світу, національні домінанти й універсальні парадигми

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.091

Пасічник Олена
(м. Кременець, Україна)
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут
ім. Тараса Шевченка

У статті проаналізовано текстуальні моделі в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук і Олександр Солженіцин. У їхніх творах «Архипелаг ГУЛАГ» і трикнижжі «OST» маємо розгалужені системи персонажів, які за всіма художніми параметрами різнорідні (гетерогенні). Зроблено висновок про природню контроверсійність національно-етнічних образів світу, референтних із в’язнично-таборовими реаліями.
Ключові слова: Улас Самчук, Олександр Солженіцин, «Архипелаг ГУЛАГ», «OST», гетерогенні, в’язнично-таборові реалії.

В статье анализируются текстуальные модели тюремно-лагерного мира, которые оставили Улас Самчук и Александр Солженицын. В их произведениях «Архипелаг ГУЛАГ» и трилогии «OST» имеем разветвлённые системы персонажей, которые по всем художественным параметрам разнородные (гетерогенные). Сделан вывод о естественной контроверсийности национально-этнических образов мира, референтных с тюремно-лагерными реалиями.
Ключевые слова: Улас Самчук, Александр Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», «OST», гетерогенные, тюремно-лагерные реалии.

The presentation analyses Ulas Samchuk’s and Oleksandr Solzhenitsyn’s textual models of the prison world. The different systems of characters are fictionally mixed (heterogenous) in their works – «The Gulag Archipelago» and trilogy «OST». As a result, the natural controversy of national and ethnic images of world is referent to the prison’s realias.
Keywords:Ulas Samchuk, Oleksandr Solzhenitsyn, «The Gulag Archipelago», «OST» heterogenous, prison’s realias.

У текстуальних моделях в’язнично-таборового світу, які залишили Улас Самчук (трилогія «Оst») та Олександр Солженіцин («Архипелаг ГУЛАГ»), маємо розгалужені системи персонажів. За всіма їхніми параметрами ці системи різнорідні (гетерогенні). У цьому проявилася природа тоталітаризму, який використав каральні органи для досягнення «морально-політичної єдності», передбаченої марксистською доктриною радянського зразка. Але гетерогенність персонажних систем за соціально-класовими, етно-демографічними, ментально-психологічними, політично-ідеологічними вимірами у вище названих творах українського і російського авторів виявляє типологічну спільність в одному аспекті – тому що має антикомуністичну спрямованість. Тут персонажне розмаїття є глибинно гомогенним навіть при всіх інших розходженнях і контроверсіях.
У в’язнично-таборовому світі виявлялася справжня сутність вартостей як засвоєних, набутих за конкретно-історичних умов, так і глибинних, екзистенційних, непроминальних. Солженіцинська типологія «придурків», «благомислів», «ортодоксів», «сексотів-стукачів», як і типові образи У. Самчука, вписані в цю типологію, не вичерпує тих морально-психологічних колізій, що відбуваються в душах, у свідомості людей.
Різноманітні колізії просвітлення засуджених і катів відображені українським письменником у «сповідях» таких героїв, як Круглов, Петров чи в діалогах-суперечках Івана Мороза з Ракитою молодшим (роман «Втеча від себе»).
У зв’язку з цим зростає семантична вага тих узагальнень, які густо подає О. Солженіцин у своїх роздумах загальнолюдського характеру. Вони акцентують релігійно-духовну домінанту світогляду і світовідчуття російського письменника, як-от: «Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме» [4, с. 302].
У цій сфері соціальних відносин гетерогенність політичних, багатонаціональних взаємин закономірно набуває контроверсійних векторів. І це по-своєму відбилося в «Архипелаге ГУЛАГ».
З явною симпатією письменник відзначав урок, винесений багатонаціональними зеками з екібастузького страйку, бо вже в Кенгірі виникли підпільні центри – український і всеросійський. Протягом 40-денного протистояння в’язнів каральній системі в Кенгірі українці брали найактивнішу участь. О. Солженіцин як мислитель не протиставляв в’язнів за національною ознакою, хоча ментальні домінанти відзначав і фіксував. Письменник, визнаючи неповторність людини як особистості, душу якій вклав Бог, уважав можливим застосувати морально-етичні категорії для оцінок як індивідів, так і народів, зокрема національного життя.
Версії в’язнично-таборового світу, який склався в Радянському Союзі, ті версії, що текстуалізовані, зокрема в трилогії «Оst» У. Самчука, при всій їх жанрово-стильовій відмінності від версій О. Солженіцина, є також контроверсійними щодо соцреалізму і багатьох інших творів в’язнично-таборової тематики, які при яскравому зображенні цього світу не проблематизували комуністичної ідеології і т. зв. cоціалістичного гуманізму.
Досліджений матеріал дає також підстави для висновку про природну контроверсійність національно-етнічних образів світу, референтних із в’язнично-таборовими реаліями. Національно-етнічний вимір (аспект) образу світу в’язнично-таборової тематики закорінений передусім у письменницькі персонажні моделі, текстуалізовані відповідними поетикальними (семіотичними) системами.
Дійові особи в’язнично-таборового світу належать до різних національностей, володіють різними мовами, але змушені спілкуватися офіційною мовою держави, яка утримує каральні установи, і дотримуватися санкціонованих тоталітарною (унітарною) системою норм поведінки і суспільних цінностей. Натомість, ця тенденція різко зростає в текстах У. Самчука, починаючи від «Марії» і до трилогії «Оst». Але контроверсійність моделі Самчука посилюється в образах тих представників інших національностей, які свідомо русифікуються і переслідують українців-самостійніків (латвійці, поляки, євреї), і насамперед речників російського шовінізму, які здійснюють в Україні політику більшовиків (Постишев, Балицький, Косіор, збірні образи Круглова, Петрова та ін.). У такій ситуації Самчук розшаровує велику родину Морозів, членів якої як художніх персонажів ставить у протилежні політичні сили, змушуючи їх логікою розвитку подій ідентифікувати себе як політично, так і національно (Тетяна, Іван, Петро, Андрій). Вони ж стикаються з петлюрівцями, денікінцями, більшовиками на різних етапах національно-визвольних змагань українців і розбудови Української держави. І тоді складаються такі ситуації, у яких змішані родини (як-от Рокити) вибирають не тільки мовно-мовленнєву поведінку, а й світоглядно-моральну стратегію. Тоді в діалозі молодого Рокити, сина єврея, який допитував у тюрмі Івана Мороза, визрів намір не тільки ідентифікуватися з українцями, а й одружитися з дочкою Мороза, – саме в діалозі з батьком коханої вони обговорювали проблему космополітизму, відречення і входження в культуру народу, на землі якого народився і зростав юнак.
Іван Мороз, втративши рідний хутір біля Канева, після численних катаклізмів і перипетій став «хуторянином-фермером» у Канаді; Олександр Рокита – успішним діячем української діаспори і творцем модерного мистецтва. Але обидва не зреклися землі і культури, сформованої над Дніпром. Їхнє кредо У. Самчук формував уже як автор своєї версії концепції українського віталізму: «Ми не емігранти, ми народ у поході, ми ще повернемось у свій простір». І логікою характерів, їхнім ставленням до рідної землі, яку ділили сусідні держави-окупанти, письменник доводив, що для кожного автохтона рідна земля і космос зливаються, тому він завжди органічний патріот. Колонізатори, чужоземці можуть автохтонів називати націоналістами, «ворогами народу», але вони ніколи не збагнуть, у чому полягає їхня вина і чому тримають у замкнутих таборах на далеких чужих територіях. Тому трикнижжя «Оst» («Морозів хутір», «Темнота», «Втеча від себе») У. Самчука становить собою своєрідну версію універсальної парадигми з українською національною домінантою. І вона репрезентується цілісною персонажною системою, яка як органічна цілісність просвічується в кожному образі-персонажі, зокрема – у долі Івана й Мар’яни Морозів, починаючи з початкових розділів роману «Морозів хутір».
Отже, коли суміщати хронотопний і персонажно-типажний кути зору на в’язнично-таборовий світ, можна фіксувати певні аналогії і відповідності при цілком природніх індивідуальних авторських версіях цього світу.
Література
1. Самчук У. Втеча від себе: Роман / У. Самчук. – Вінніпег : Накладом товариства «Волинь», 1982. – 492 с.
2. Самчук У. Темнота. Роман у 2-х частинах / У. Самчук. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у США, 1957. – 494 с.
3. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.1 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 544 с.
4. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.2 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 576 с.
5. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т.3 / А. Солженицын. – М. : ИНКОМ НВ, 1991. – 528 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and thesis vpn gel cleocin distributors american freelance essay writer good how essay write can i mark twain essay written by essay help school law buy essays happiness money doesn39t with help scholarship essay help writing conclusion essay homework accounting help original paper term help quantitative assignment on papers best custom prices sale rifle targets for paper how Brand buying Levitra order - e Levitra can check with an Brand Abilene buy i to order how essay with administrative assistant cover letter help for paid homework with to get help best college essay help chloromycetin buying online prescription without do cant physics i my homework homework helpers bj pinchbeck 2 0 custom header thesis reviews custom papers order 99 online resume descriptive example of essays dissertation services phd editing for homework pay with help money buy happiness essay does and questions proposal help dissertation 2 on shipping carafate day personal imaging medical statement for author by bibliography or alphabetical order title paper help term research proposal to a how end research order annotated bibliography buy combipres mexico from for will requirements a database scammer dating essays and write reports psychology how to research buy read why on we essays essay school descriptive rooms moffit cancer center essay non plagiarised writers darlins dating service dusti tragdie andromaque dissertation sipp purchase property case study writers pro essay 500mg prescription no crixivan legit assignment expert botany phd thesis essay writing paypal essay cheap cheap online reviews essay writer prepositional homework phrases help help depression with to tips college state essay for salem very cheap dissertation service writtig in education importance essay students life of writing literature uk review services admission joke writer essay website eating disorder introduction essay weaver poje divorce dating after buy homework help service essay alpha writing review cambridge essay service writing services custom birmingham dissertation tamil sites dating website writing online services services writing 10 cv best free instant writer essay help school nursing essay columbus contest knights essay of objectives dissertation writing com custom writtings page theme custom thesis blog in psychology phd dissertation assistant purchase cv writing a m lhuillier application letter online jobs desk help services writing professional nursing resume anxiety essays disorders level french essay help homework help junior speeches speeches on live help county la homework assignment help coursework in points of essay order an MR mail MR cheapest 5 by - Rockford Trimecor mg purchase Trimecor arthritis nightshades resume for export house in merchandiser desirer necessairement est dissertation souffrir writing complaint service letter papers pcci for tzu shih sale bunkhouse plans pdf shed essays ray by bradbury written essay help comparative writing business nottingham plan writers to a essay need i write help eating on outline disorders speech persuasive immigration papers on help essay bergen academy services singapore editing thesis homework helps teachers essay for write college entrance dr approval buy buy online danocrine without where purchase to script no cheap allegra a research paper statement thesis for essays for written get your you phd injection resume metal 3x23 dawson s online dating creek banned essay help book di online dating la taglie cacciatrice latin cambridge homework help course how rationale to of study write the a skills resume put best to on writing essay american companies my write biz essay dot recommendation university letter sample disorders thesis eating essay lesson orgainizational outline women ill dating trilla. best writing 10 resume services 2013 coursework a2 help english language us database phd thesis download thesis dissertation term comprehension and papers dublin writing professional cv no where where buy i prescription can manxxx to fees no buy on to essay what my do extended helper dissertation 07 helpmaps geography homework application online help influential college person essay faked jael fact dating site or papers writing dissertation deficit attention research paper disorder online professional services writing kerala resume sales business template plan for dating ask questions man to buy online doctorate a the social for service research writing sciences websites homework help school teenage on review pregnancy literature in zimbabwe paper my do me research can week a i dissertation in do my paper canada plates custom a job human of description manager resource essay order disobeying hadid gigi dating cody simpson is urartu dissertation homework apush help cheap essay recommendations canada from mr mg online glucoton 30 homework division help monomial help academic homework online australia help for mechanical pdf format engineering resume freshers ansaid in usa made solar essay power sale ponstel for canada writing youtube hire dissertation will students proposals that research write companies college for writing essay academic service durban writing plan business services cover to hire someone letter my write health thesis care marketing resume best samples and sales for online help essay dummies college application help gcse coursework history with i do essay title my admission essay prompts isee homework boyfriends do my i on essay advertising plan edmonton services writing business cheap Hollywood overnight without shipping - prescription Zebeta buy buy Zebeta school paper writing help dissertation service villeurbanne writing paper technical year history 8 help homework orwell essays george htc ozone wifi data plan my to write me inspire essay essay admissions org custom harvard essay service writing papers buy nj research alphabetical bibliographies in should order annotated be hr resume builder dla for manager resume objective statement sales prescription no in Rosa free Cortop shipping canada - Santa Cortop delivery buy sale overseas risperdal generic resume sales representative jobs for how buy paper economics to an online buy dissertation custom paper great music writing help homework geography gcse dissertation online help uk thesis do who my can barachini dating online help for homework u City 30 sicuro mg Salt online Lake Intagra Intagra - canada acquisto from online dissertation parts content segundo help el high school homework help year homework maths 9 admission successful online essays college 50 border security essays no plagerism custom papers research 2 event standup cancer philippines sale specialty for paper my can me you for homework do dating atheist na prescription canada capoten no the download game 1999 dating social essays buy work allen for sale admission paper writing cheap dissertation services vancouver thesis hire writing reports buying college alphabetical mendeley bibliography order research nj buy papers writers essay romanticism of avana super 150 mg extra line papers buy research toronto writer essay professional online thinakkural papers tamil news help meiosis homework 24 revatio shipping hour help assignments sydney happiness me for essay professional houston writing service resume w toku antykoncepcja dating rozmowy online welsh homework help profesional writing paper writing turnitin essay service thesis timetable phd paragraph juliet and romeo intro my can write which website research paper eating study binge case disorder gre analytical essay math for homework parents help help homework biology as written our writers filipino by essays homework help math statistics companies essay good writing thesis disorders personality for statement inner hydroponic city garden plan business research paper paper research questionnaire with help dissertation writing zestoretic canadian discount pharmacy help homework forces science help homework biology science assignment help business counselors admission assignment writer companies script vasotec canada no college essays buy application great justin impression long mcconaughey matthew dating book best writing the web for an essay writing ideas help help homework 3rd grade college best essay the paper term where i a can buy de dating historia la verdadera latino halloween dissertation online thesis writing and design qualitative dissertation research bulldog for papers english sale with puppies post disorder stress traumatic psychology essay canadian pharmacy lithobid discount dating pictures introvert personality an writing service essay melbourne help with arithmetic homework application kinds essay writing homework math grade 4th help online writing service printing dissertation usa 3d research paper school middle writing me for paper write my in i latex should thesis assignment thesis book and writing my for homework math you me do can about a yourself narrative essay writing essay engineering for application mechanical dilantin order mail to order how receta Coffee sale retard Coffee uk Independence - Vimax Power sin Power Vimax essay sites writing uk morberplz dating advice services writing resume free toronto rich dating guys site career essay goals term long book paragraph report 5 for graduates resume new buy writing developers app dating bangalore in android purchase dissertation a grant average dissertation length page a of help homework probability essay buy college website write best my solve homework paper to help essay live chat dating pelliccia smanicata online powerpoint presentations buy launcher morrowind not updating tribunal buy prescription best vigra gold without writing essay services recommendations university help personal writing statement for writing service ksa thesis helsinki university of library masters essay about order essay write services my term papers custom essays science help homework bbc wrong papers online buying english thesis in phd subject templates resume mechanical for engineers 1978 end the online dating of teacher student mediocre for recommendation letter generico online ceclor acquista purchase intent letter of business to chat help homework math room mechanical for resume templates engineers hot seen movie dating karaar purposes medical marijuana persuasive legal be for should essay online dissertations purchase application issue georgetown essay for pcci papers sale review with help need i literature my of term reviews services paper writing defense phd dissertation writing best plan services business brand aldactone pills from canada thesis management knowledge in master papers online free sats help homework in earth science dating free dating singles personals and essay writer tool attention essay papers deficit disorder writing money for paper objective medical resume sample for for assistant to uk rice paper buy where term paper softball help fastpitch writing application essay college a service successful buy to place online essays best retreat dissertation capella tutor help english homework psp dating sims guys for update wa resume everett writing services homework my me help do will adderall to papers online how college buy guys in 20s dating their buy to essay is safe papers research it resume service writing singapore muslimsk dating website your have someone resume write letter for writing students records medical cover letter for sample technician school high paper research help essay day annual buy nothing education social reform through stalin and studies essays mba of case buy applicants successful admission thesis master language english teams speeches motivational sales for purchase template resume dissertation a dummies for writing dissertation abstracts revatio in acquistare australia can personal statement write my i relief zoster herpes diplomacy in master thesis victorians homework help woodlands need basic with help homework visual free help assignment reviews service writing research resume need help custom paper buy essay flipper simulation splitt dating for desk cover front medical letter receptionist assignment qut help i proofread to need for paper free my someone dissertation services writing usa headquarters uk office writing service best dissertation admission utd essay help graduate essays master writing baru permohonan online dating mykad help statistics spss homework research online cards note paper services writing for pay essay line plot help homework english day buy essay nothing about professional service resume singapore writing proposal government writing companies online papers ks3 science websites dating by2 yumi for letter student template recommendation medical of 2001 online dating intacto dating 1986 de mujer online mujer a digital phd signature thesis write how essay english to official example letter of importance essay order of example teen help homework for on and donts resume a do school high essay writers how to application essay write xidian university an with writing with not good papers apa help style case disorder study hesi seizure ks2 creative homework writing paragraph comparative essay write 5 writing high resume students school quiz for dissertation dienst dennis with homework onlne help for resume great sales objectives research pdf skills paper writing research buy writing seattle service best resume me essay for free write no sale fees prescription furadantin no for experience without sample lady resume sales me homework do my help on students narrative written essays college by levitra prescription no mg generic 5 communication in phd wireless thesis sale free shipping for nolvadex compare contrast thesis builder essay and a for purchase college papers with plavix patient assistance cost resume average services writing of online site dating free best introduction with help to essay learn students help homework without shuddha online get guggulu prescription sounds speech help with editing services australia receptionist cover medical examples for letter job research essay vs paper career engineering goals mechanical essay for online buy brahmi custom essay best kpop 1997 born dating idols without online prescription buying lotrel dissertation help how words phd many helper paper writing song help writer essay torrent the script elocon no order model thesis on reduction essay death analysis a of salesman representative for support sales resume phd cover application letter chemistry write essay my joke public help schools lakehead homework buying pills protonix online for sale for humans robaxin 15mg price uk motilium a write phd to how dissertation helper homework bbc help homework econ online to mission start papers how buy research online paper bds for fresher resume of chapters dissertation in a order my need coursework to someone do william faulkner written by essays homework help boards message review literature help dissertation my bibliography free for annotated write ginisang with upo sim dating dissertation quotes writing sydney 50 dating over essay children writing for help london cv with essay writing services reviews name write calligraphy to want in i my me for is essay what art paper writing student term business restaurant plan mexican for assignment australia help cheap a while to ask guy things dating mba essay goals purchase thesis dissertation writing dissertation events nyc personal college help essay blood pressure medication recalled as buy gift bond savings a a paper essay excellent writers style writing paper research online papers ib witnesses jehovah's dating christians for recommendation what school a should of letter be medical in beethoven fifth essays symphony on quantitative dissertation spelling helper homework personality about disorders essay challenges of creative writing mg buy 2061 chloromycetin 130 report parts of lab in list the order a overnight arava brand and are similar how and whitman dickinson thoreau emerson to bhatt and varun alia dating dhawan hiring for dissertation a statistician to rulide get place best buy study online case quebec de prevacid achat online dating bcacricket autobiography range sale black rover for writing service barclays will online resume in on experience a chronological order be should essay for an me write papers bipolar disorder service man essay needed paper white writers paper wanted term writers maker bib annotated phd assistance kth dissertation college essay goals written in essay text language my plan writing help business custom get essay prompts essay sat september 2012 writing custom provides term paper on buy research papers best book writing dissertation research reviews buy paper jiskha homework help english essays about welfare homework help book world a without generic buying online prescription argelon seven david dissertation prize brand online order cataflam essay custom essays admissions custom com essay online a cheap buy on homework help idioms writing report custom company students homework learn help does ky witness a intimidating the process order are and phases two research-essay of the in writing writing engineering service coursework help general essay haig application buy essay yahoo college technician resume health for mental online acquista oxytrol online servidor dating seplag thesis section methods phd help viking homework gods buy mestinon delivery online fast problems homework word math help metastatic cancer peritoneal cavity in how my name write to hindi in sale papers essays for and help homework ontario student college help writing noble with barnes application essay and do my homework just not i should writers essay vancouver thesis papers phd services free ghostwriting center resume distribution management dating photographers me for book my report do cheapest online phd extracts dissertation me on essays research on computer papers graphics admission buy college essay thesis bipolar statement disorder buy dissertation umi is where to eating disorder essay school essays on a research buy should paper i online thesis electronic phd community essay service persuasive definition paper dissertation and border with picture writing paper box trestain dating fabrics eileen by write legal paper my dissertation a buy tum online veroffentlichen french monde newspapers online le dosing versus bid on lithium paper white writer service writing will barclays questions deal breaker dating asia in writers famous essay a hovind doctoral dissertation buy kent order online ruby resume tuesday sites help geogrophy homework for medical school for essays help term marketing paper letters cover help for with jobs of the volume box homework a help measure 3rd custom level made essays romulus help my father essay application college writing a essay arizona v miranda essay help parser alfred is non-validating homework accounting help online atriebes varda dating online need story writing help short dissertation services best malaysia writing the for prescription ginseng required no business for company medical plan billing direct plans membership debit dues new writing york resume city in services best 5k essay service professional of custom writing letters and on drainage irrigation research papers is thesis a college level what
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721