ГЕНЕЗИС ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЗДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджуються механізми, структура детермінант заздрості, умови, етапи виникнення та розвитку заздрості особистості. Викладено класифікації стадій та факторів розвитку заздрості зарубіжними та вітчизняними науковцями із властивими їм індивідуальними елементами структури.

Ключові слова: заздрість, розвиток, формування, самооцінка, агресивність.

В данной статье исследуются механизмы, структура детерминант зависти, условия, этапы возникновения и развития зависти личности.  Изложены классификации стадий и факторов развития зависти зарубежными и отечественными учеными с присущими им индивидуальными элементами структуры.

Ключевые слова: зависть, развитие, формирование, самооценка, агрессивность.

 

This article investigates the mechanisms that structure determinants of envy, conditions, stages of the emergence and development of the personality of envy. The article presents the classification stages and factors of envy foreign and domestic naukotsyamy of inherent indyvidualnmy structure elements.

Keywords: envy, growth, development, self-esteem, aggression.

 

Заздрість являє собою складний феномен, властивий людській природі, детермінований різними факторами, що має різноманіття форм і ступенів вираженості. Будучи соціально неодобрюванною і засуджуванною заздрість має тенденції неусвідомленого функціонування в особистості, породжуючи різні модифікації проявів, що забезпечені активізацією механізмів психологічного захисту, і може призводити до порушень, розладу, ненависті і деструкції в людських відносинах.

Даний феномен визначається, як властивість особистості (Є.П. Ільїн) і як риса особистості (А.А. Дьяченко, М.І. Кандибович), як невід’ємна частина людської природи або конституції (М. Кляйн, Шопенгауер) і як аспект мотивації людини (С.Ю. Головін), як емоція і переживання (К. Муздибаев, Г. Бреслав, І. Котова), і як соціальний феномен (Т. Бескова, В. Гусова) і, нарешті, як один з тяжких смертних гріхів (Данте) [6; 7; 8; 11; 13].

Спираючись на дослідження Р.І. Александрової ми визначили,  вказує, що  в завдання дослідження заздрості входить раціональна реконструкція процесів формування даного явища, що також складає проблематику вивчення цього феномену [11].

Як зазначає Т. В. Бєскова, для формування заздрості необхідний відповідний зовнішній і внутрішній фон, тобто певні детермінанти. Структура детермінант заздрості, згідно з цим автором, має організовану будову і включає в себе детермінанти різного типу, співвідношення між якими не статично і однозначно, а динамічно і залежить від конкретних обставин. На різних етапах онтогенетичного розвитку і на різних стадіях соціалізації особистості може відбуватися зміна детермінант (умови внутрішнього або зовнішнього середовища можуть ставати основоположними факторами, а універсальні чинники – набувати характеристики умов).

У структуру детермінант заздрості, пише Т. В. Бєскова, входять:

1) передумова – нерівність людей (соціальне, фізичне, психологічне, професійне, матеріальне та інші), кожне з яких існує як об’єктивна реальність;

– Фрустровані потреби особистості, серед яких особливою силою володіє фрустрація потреби в позитивному самоставлені, підтвердженні, визнанні;

– Суб’єктивна перевага іншої людини, яка може виникнути і там, де вона об’єктивно відсутня, і навпаки, бути відсутньою там, де вона реально існує;

2) Універсальні фактори

– Соціальна близькість з об’єктом переваги при відсутності інтеграції з ним: «інтегративне поле» представлено тими значущими людьми, досягнення та придбання яких сприймаються як успіх цілого, частиною якого усвідомлює себе суб’єкт [4]:

3) Зовнішні умови:

– Макросоціальні умови: культурно-історичні (особливості культури, національного характеру, суспільної свідомості); соціально-економічні та політичні (різке соціальне розшарування в формально нестратифікованому суспільстві; домінуючі в суспільстві зрівняльні тенденції і уявлення про справедливість; суспільні відносини, засновані на принципі споживання);

– Мікросоціальні умови (умови соціалізації в малих групах): умови сімейного виховання (негативне ставлення батьків до більш успішним іншим: негативні висловлювання батьків по відношенню до своєї дитини, супроводжувані вихвалянням другої дитини: оцінка результатів діяльності дитини в залежності від результатів інших: завищені очікування близького соціального оточення; домінуючий виховний стиль потурання); умови соціалізації у вторинних малих групах (домінуючий в них конкурентний характер діяльності (ігрової, навчальної, трудової);

4) Внутрішні умови:

– Рівень онтогенетичного розвитку (заздрість як ситуативна реакція з’являється в онтогенезі досить пізно, лише тоді, коли дитина здатна адекватно оцінити соціальні відносини з однолітками і своє реальне місце в цих відносинах);

– Характеристики когнітивної, афективної, мотиваційної, рефлексивної і моральної сфер особистості. Психологічні якості, що стали стійкими інтегральними утвореннями, самі згодом можуть створювати сприятливі умови для формування заздрості і визначати якісні особливості її протікання;

– Низький рівень суб’єктності особистості (неконструктивні способи перетворення буття і подолання складних життєвих ситуацій; труднощі в саморегуляції негативних психічних станів: екстернальність. Низький рівень ініціативності, наполегливості, енергійності, витримки і рішучості);

– Структура уявлень, установок і цінностей особистості (цінності індивідуалізму, прагматизму, споживацтва, влади: установки на зрівнювання та збереження існуючої шкали цінностей; уявлення про нелояльності соціального оточення і справедливості як рівності).

Таким чином, при формуванні заздрості задіяний ряд спільно діючих, що підсилюють один одного і взаємопроникних психологічних механізмів, серед яких Т. В. Бєскова виділяє генетично вихідний механізм інтеріорізаціі: центральний (базовий) механізм соціального порівняння і в будову в нього механізмів категоризації і каузальної омани. Дані психологічні механізми, «накладаючись» на відповідні різнопорядкові детермінанти, можуть відігравати визначальну роль у формуванні заздрісного ставлення суб’єкта до інших людей, що перевершує в чомусь суб’єкта заздрості. Т. В. Бєскова зазначає, що зв’язки і відношення між психологічними механізмами формування заздрості і її детермінантами характеризуються рухомою взаємоузгодженістю і взаємообумовленням. Як відповідні умови та чинники можуть «запускати» психологічні механізми, призводити до їх розгортання, так і сама дія психологічних механізмів може виступати як «першопричиною» формування сприятливих умов для розвитку заздрості [2; 3; 4].

Як вже говорилося, заздрість розглядається як феномен, що виявляється на трьох рівнях: на рівні свідомості, на рівні емоційного переживання і на рівні реальної поведінки. Відповідно до цього К. Муздибаев виділяє ряд компонентів заздрості, послідовно проявляються один за одним:

 • Соціальне порівняння;
 • Сприйняття суб’єктом чиєїсь переваги:
 • Переживання досади, прикрості, а то й приниження з цього приводу;
 • Неприязне ставлення, або навіть ненависть до того, хто перевершує;
 • Бажання, або заподіяння йому шкоди;
 • Бажання, або реальне позбавлення його предмета переваги.

Погоджуючись в принципі з такою послідовністю, слід все ж зазначити, що представлені К. Муздибаевим компоненти заздрості швидше є етапами виникнення заздрості. Так, перші етапи не можуть бути компонентами заздрості хоча б з тієї причини, що заздрість, як така ще відсутня (проте без цих етапів заздрість не виникне). Підкреслити це необхідно, оскільки часто сприйняття чиєїсь переваги вже розцінюється як прояв заздрості. Крім того, можна відзначити і недостатню повноту опису розгортання процесу появи заздрості. Необхідно внести ряд доповнень і уточнень до схеми К. Муздибаева. з урахуванням яких динаміка формування заздрості може виглядати наступним чином [16].

Перша стадія – соціальне порівняння і сприйняття чиєїсь переваги. Вважається, що в основі заздрості лежить порівняння себе з кимось. Проте, для виникнення заздрості одного порівняння і визнання переваги когось недостатньо, хоча часом можна чути, що якщо когось ви вважаєте краще себе, то виходить, що ви – гірше, а це. мовляв. рано чи пізно призведе до почуття неповноцінності, до прихованої образи, злості. Необхідний перехід до наступної стадії.

Друга стадія – виникнення потреби в ідентифікації з об’єктом заздрості. Проте, переходячи до наступної стадії, необхідно відзначити упущений К. Муздибаевим істотний момент заздрості. Заздрість виникає тільки з приводу того, до чого у людини є пильний інтерес, що нею високо цінується, до чого вона прагне, тобто в чому у неї є, або з’являється потреба. Саме загострення наявної потреби в чомусь, або її виникнення (дивлячись на той чи інший привабливий предмет, або на людину) є другою стадією появи заздрості [16].

Заздрість завжди заснована на ідентифікації: заздрять тим, на кого хочуть бути схожими. але для цього треба дізнатися, чим обумовлена перевага іншого, щоб зрозуміти, які перспективи задоволення виниклого бажання. Це призводить до двох наступних стадій.

Третя стадія – оцінка своїх можливостей. Оцінивши свої можливості (адекватно або неадекватно), людина може зробити спроби придбати той предмет або якість, яку їй захотілося мати, тобто вступає в заочне змагання з іншою людиною, яке може привести до успіху, але може закінчитися і невдачею, що і  призводить до наступної стадії.

Четверта стадія – усвідомлення неможливості задовольнити своє бажання, мати те, що є у інших. І в тому і в іншому випадку емоційною реакцією на розуміння неможливості досягти бажаного є виникнення засмучення, жалю з цього приводу.

П’ята стадія – пошук причини виявленої переваги інших.

Від усвідомлення причини чиєїсь переваги залежить, якого виду заздрість – «чорна» або «біла» – виникне у людини.

Одна справа, коли перевага інших в чиїсь праці може служити позитивним прикладом для людини, мотивуючи її на активність. Інша справа – несправедливість долі (можливо, тільки в уявленні заздрісника), або результат несправедливого розподілу благ, отримання цих благ іншою людиною неправедним шляхом. Тому людина вважає, що саме доля чи хтось інший є винуватцем її невдач. Це є наслідком так званої каузальної омани, тобто сприйняття людини, що має перевагу, як причиною власних невдач і приниженого становища. Підсилює відчуття «несправедливості» самозакоханості (подання індивіда про власну винятковість і достойності більшого).

Шоста стадія – виникнення почуття ураженого самолюбства. [У словниках самолюбство визначається як почуття власної гідності, самоповаги, самоствердження]. У той же час самолюбство може стати і джерелом негативних емоцій і навіть страждань (хворобливе самолюбство, ображене самолюбство).

А. Адлер розглядає заздрість, як реакцію на нерівність людей при дефіциті власної самооцінки. Він підкреслює, що заздрість – це фактично визнання власного безсилля і безпорадності, підпорядкованості іншій людині, тої, що він стоїть суб’єктивно вище. Крім усвідомлення об’єктивно існуючої нерівності в якому-небудь значущому для людини відношенні на виникнення почуття заздрості впливає і суб’єктивно репрезентована нерівність. Якщо людина пов’язує свої невдачі з долею, то з’являється образа на неї. Якщо заздрить екстраполює свої невдачі на іншого, більш удачливого, то виникає стійке неприязне ставлення або навіть ненависть до нього. Тобто зачіплюється його самолюбство, і в цей момент ніякі доводи розуму вже не діють, а психіку заповнюють виключно негативні емоції: досада, злість як на інших, так і на самого себе. У цьому випадку людина може вдатися або до заперечення значущості предмета заздрості, або до компенсаторних механізмів («зате я розумніший!»). Якщо це не допомагає, то процес заздрості переходить у наступну стадію.

Сьома стадія – прояв ворожої поведінки. З’являється бажання і часто реалізовується, заподіяння шкоди об’єкту заздрості, позбавлення його предмета переваги [16].

Щодо формування заздрості продовж життя, то М. Кляйн (М. Klein) пояснює заздрість з конституціональної природи людини та її об’єктних відносин у ранній період. Заздрість є внутрішньо психічним феноменом, пов’язаним з інстинктом смерті: люди народжуються з різними конституціональними тенденціями в плані вираження заздрості і ці задатки можуть бути посилені, або знівельовані в залежності від ряду факторів, в числі яких досвід внутрішньоутробного розвитку, особливості народження, специфіка взаємодії з материнською грудьми і матір’ю як цілісним об’єктом [20]. М. Лоуренс і М. Магуїр солідарні з М. Кляйн в частині того, що потенціал заздрості формується на ранніх етапах онтогенезу в процесі діадних стосунків [15].

Паралельно, В. Г. Джофф стверджує протилежне: немовлята не утримують почуття заздрості, а народжується заздрість як наслідок психологічних проблем, які поступово формуються і накопичуються в особистості. Позитивне подолання психологічних проблем сприяє і зниженню заздрісності [19].

Є. П. Ільїн вважає, що заздрість формується на пізніших етапах онтогенетичного розвитку, коли дитина може випробувати дію конкуренції у відносинах (в ігровій діяльності, наприклад), депривації потреби у визнанні і зробити оцінку свого становища серед інших не на користь своєї персони [11]. Нам представляються ближчими і органічні погляди Карла Абрахама і Ернс Джонса про те, що заздрість, як будь-який складний феномен людської природи формується поступово в процесі розвитку дитини та її контактів з навколишнім світом [20]. Якщо цей підхід з’єднати з основами об’єктної психології М. Кляйн, тоді прояви людської заздрості і їх розуміння – трактування можуть бути більш точними, відповідно впливу на характер профілактики, терапії та психокорекції даних станів або властивостей особистості.

Є.П. Ільїн описав зовнішні і внутрішні фактори, що сприяють формуванню заздрості. До внутрішніх факторів він відносить особливості особистості, які у егоїзмі, себелюбство і марнославстві. Наявність у особистості злісної заздрості говорить про нездатність заздрить людини досягти того рівня, на якому знаходиться інша людина, даний прояв розглядається автором як безсилля. До зовнішніх факторів Є.П. Ільїн відносить близькість у статусному положенні заздрячого суб’єкта до об’єкта заздрості. Сам заздрісник порівнює цей стан справ, свої достоїнства і результати своїх досягнень зі статусом тих суб’єктів, хто стоїть близько до нього по соціальних сходинках. В результаті близькість створює сприятливі умови для порівняння, що робить життя іншого суб’єкта найбільш прозорим для сприйняття [11].

Загалом в психологічній літературі виділяють такі фактори розвитку заздрості:

 • Нуль-фактором, тобто вихідним посилом присутності феномена заздрості в людській природі ми могли б (слідом за М. Кляйн) припустити деякі конституціональні підстави. Напевно не відомо, чи існує «ген заздрості» (або будь-яка інша матеріальна основа («мітохондрія», «ДНК», «особливого типу клітина» і т.п.), тому, в силу нерозшифрованості  повного генома людини, ми, тим щонайменше не скидаємо з рахунків дану позицію. Але розуміємо, що, швидше за все провідними, все одно, виявляться фактори прижиттєвого формування особистості.
 • Первинним фактором, швидше за все, виступає самий ранній (можливо навіть перенатальний допологовий і пологовий) досвід переживань і досвід, одержуваний при взаємодії з тими, хто про дитину піклується буквально в перші дні і місяці життя (мати, особи які її замінюють). Це досвід неоднорідний і може складатися з досвіду окремих і приватних взаємодій (наприклад, з грудьми як атрибутом матері, як вказувала М. Кляйн), а також відносин і взаємодій з матір’ю (або її замінниками) як цілісним об’єктом [20]. Можливо, грає значення наявність братів і сестер в цей період. Наприклад, при народженні близнят або двійнят хтось з немовлят може отримати більший комфорт (по часу присутності, ніжності і дбайливості матері) від зіткнення з материнським об’єктом, а хтось виявиться трохи в меншій увазі. Наприклад, давно відомий факт, що відносно хлопчиків матері проявляють велику інтенсивність турботи і уваги, тому в разі народження різностатевих близнюків або двійнят хлопчикові, можливо (хоча і не 100 %-но гарантовано) буде діставатися трохи «більше мами» [10; 12]. Ці тонкі і ледь вловимі відмінності, тим не менш, можуть бути фіксовані психікою і сублімовані несвідомим розвитком особистості.
 • Вторинний фактор лежить у сфері розширення досвіду дитини: початку його більш активної взаємодії з предметним світом і світом людей, отримання досвіду явної депривації (наприклад, не дали або відібрали бажану іграшку), досвіду вираженої конкуренції (за увагу, похвалу і прихильність дорослого, змагальності в грі (хто перший, хто швидше і т.п.), боротьбі за володіння (іграшками, якимись речами) [6; 14]. Виходить, що тут наявність сіблінгів так само може призводити до підвищених потенціалів розвитку підстав заздрості, особливо якщо є досвід «поразки» (наприклад, сину купували більше цікавих іграшок, ніж дочці, або частіше на руках тримали тощо).
 • Третинний, але не менш важливий фактор, лежить у сфері спостережуваних зразків поведінки і болем широкого соціального контексту, в якому розвивається людина. Цей фактор включає спостереження і «вбирання» особистості батька і досвід взаємодії з різними людьми. Якщо батько за своїми особистісними особливостями не є заздрісною людиною (не порівнює себе з іншими, не підкреслює, що у когось чогось більше або краще, не відчуває досади від благополуччя, або успіху інших), має високу стресостійкість (наприклад, в складних ситуаціях спирається на свої сили і справляється з труднощами), володіє життєвою та професійною креативністю, активністю і оптимізмом, незамкнутий, доступний для спілкування, вміє щиро допомагати, має позитивні відносини з широким колом оточуючих (сусіди, колеги, знайомі, друзі), то досвід взаємодії і спостереження такого зразка виступає для особистості дитини серйозним блокувальником потенціалів заздрості. Дитина вчиться розуміти і приймати світ і людей такими, якими вони є. Такі установки, отримані від батьківських зразків (і всієї загальної атмосфери ними створеної) дозволяють людині, здійснюючи свій шлях, орієнтуватися і спиратися на себе (а не на інших), приймати самостійні рішення і робити вибори, знаходити відповідні заняття, самореалізовуватися в них і приймати отримані досягнення або результати такими які вони виходять, без надлишкового їх порівняння з досягненнями інших. Загальна тенденція особистості в цьому випадку: «йти своєю дорогою, приймаючи своє життя і свою долю», без зайвих порівняльних стогонів. Як правило, і рівень персональних досягнень у таких людей досить високий [17].

Якщо ж навпаки, людина перебуває в полі підвищеної конкуренції  і до цього плюсуються деякі особистісні особливості батьків (заздрісність, домінування порівняльних характеристик в оцінці себе та інших, часті розмови про заздрість і заздрісників, деяка закритість, недовірливість, егоцентризм внутрішнього світу і т.п.), то при такій атмосфері потенціали заздрості запускаються «в зростання», хоча зовні можуть маскуватися досить вдало, оскільки дитина засвоює соціальне несхвалення заздрості [1]. «Вбирання» ідеї заздрості може відбуватися і на більш пізніх рівнях розвитку людини (молодість і навіть зрілість), якщо людина потрапляє в середовище, де проблема заздрості «висить» в хронічному варіанті: про це багато говорять, це супроводжує професійну або приватне життя, це акцентують, цьому приписують різноманітні життєві обставини і т.п. В якості такого середовища може виступати арена професійної діяльності, або, наприклад, якщо людина у приватному житті потрапляє під вплив того, хто «заряджений» ідеями заздрості (нові члени сім’ї, нові значущі знайомі і т.п.).

Щодо формування заздрості через її взаємодію із іншими явищами можна визначити дві гіпотези:

Перша гіпотеза припускає взаємозв’язок заздрості і самооцінки. Однак причинно-наслідковий зв’язок між самооцінкою і заздрістю представляється по-різному і через це залишається не зовсім зрозумілим. Одні представляють заздрість як причину труднощів з самооцінкою, наприклад: «Відчувши укол заздрості ми відчуваємо, що зачеплена наша самооцінка». М. Сілвер і Дж. Сабіна  бачать у заздрості спосіб захисту самооцінки [23]. Нарешті, заздрість представляється як частина механізму регуляції самооцінки або супутнє йому явище, особливо як захист від заниження самооцінки [22].

Разом з тим жоден з цих підходів не торкається до очевидного співвідношення між переживанням заздрості і самооцінкою, яке полягає в тому, що почуття заздрості виникає в результаті невдалих спроб регуляції самооцінки. Захист від зниження самооцінки постулюється дослідниками як caма собою зрозуміла функція заздрості, оскільки поняття захисту використовується в дуже широкому значенні. Але заздрість здається швидше показником марності зроблених зусиль.

Якщо три способи захисту самооцінки, описані А. Д. Розенблатом не допомогли і самооцінка починає знижуватися, то відразу виникає почуття заздрості. Цьому більш схильні люди з незрілим, фрагментованим Я. які піддаються бажанням знайти його відсутні частинки [21]. через недостатньо розвинене «Я» їх регулятивні механізми також розвинені слабко. Таким чином, ми отримуємо відповідь на поставлене раніше запитання про те, чому не всі заздрять всім і з кожного приводу. Заздрість виникає тільки тоді, коли за допомогою механізмів регуляції – шляхом встановлення цінності предмета заздрості, дистанції від об’єкта заздрості і значення предмета заздрості для себе – не вдається створити достатню внутрішню рівновагу. Заздрість – це почуття, що виникає при невдалому захисті самооцінки [5].

Другою гіпотезою є теорія рівноваги Ф. Хайдера, який вважає, що людина може завдавати через речі, що належить іншому, хоча раніше вона сама ніколи не відчувала потреби в ній і навіть не думала про неї. Тобто можна бажати чогось тільки тому, що воно є у іншого. Ф. Хайдер припустив, що існує так званий мотив, бажання однаковою долі і рівних результатів. Справедливість цієї точки зору підтвердили С. Франкел та І. Шерік [18]. Вони спостерігали дітей віком від одного року до п’яти років за грою з ровесниками, поміщаючи їх по двоє в манеж з яким-небудь цікавим предметом. Під заздрістю вони розуміли бажання дитини, а також помічену у сусіда позитивну емоцію, викликану володінням певним предметом. Така реакція спостерігалася лише з півтора років і особливо часто зустрічалася в три роки. Однорічні діти проявляли інтерес до предметів і забирали їх, але судячи з усього, сусід при цьому не грав ніякої ролі, так як агресії не було і, отже, заздрості теж. Автори припустили, що для виникнення почуття заздрості необхідні наступні умови:

• вже повинна існувати здатність протиставлення Я та об’єкта:

• вже має існувати уявлення про власність:

• повинна існувати здатність уявляти собі і передбачати бажане кінцевий стан.

Таким чином, це дослідження показало, що людина, ще будучи дитиною, відчуває інтерес до предмета тільки через те, що ним зацікавився інший (хоча спочатку предмет не був її цікавий). Така ситуація передбачає наявність у людини певної потреби, незадоволеною склалися умовами його життя і діяльності:

Для формування заздрісності потрібні певні зовнішні та внутрішні умови, тобто певні детермінанти. Тому автори розглядають організовану будову заздрості, що включає в себе детермінанти різного типу, наприклад соціальні (макросоціальні та мікросоціальні) передумови, фрустрація потреб, суб’єктивна перевага, механізми категоризації і каузальної омани. Визначено, що ці фактори та механізми взаємодіють між собою та взаємообумовлюються, що може призводити до розвитку заздрості. Також такі дослідники як, К. Муздибаєв, Е. Ротор, М. Кляйн, Є. П. Ільїн, Бреслав Г.М., Розенова М.І., М. Сілвер і Дж. Сабіна, Бескова Т.В. дають свої класифікації стадій та факторів розвитку заздрості із властивими їм індивідуальними елементами структури.

Список літератури.

 1. Александрова Р.И. Зависть и моральная символика // Вест. Моск. Ун-та. Сер. Философия. 2002. №1. С. 66-81.
 2. Архангельская Л.С. Зависть в структуре отношений субъектов, испытывающих трудности общения: дис. канд. психол. наук. Ростов-н/Д, 2004.
 3. Бескова Т.В. Зависть и ревность: критерии сходства и различия понятий // Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей / под ред. Волохонской М.С., Микляевой А.В. // Материалы II Всероссийской научно-практической (заочной) конференции. – МО.: СВИВТ, 2012. – С. 58-65.
 4. Бескова Т.В. Особенности проявления зависти в межличностном взаимодействии субъектов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. № 5 (37). 2010. – С. 103-109.
 5. Бескова Т.В. Психологические механизмы формирования зависти и ее детерминанты // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета». 2013. № 1.
 6. Бондаренко О. Р., Лукан У. Психологическое консультирование: зависть и психическое здоровье // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социология. Психология. Философия. 2008. № 2. С. 265.
 7. Бреслав Г.М. Ненависть как предмет психологического исследования // Вопросы психологии. 2011. № 2. С. 138-148;
 8. Бреслав Г.М. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004. С. 367-376;
 9. Гусова В.А. Зависть как социальный феномен: дис. канд. фолософ. наук. М., 2006;
 10. Дескюре Ж.Б. Зависть и ревность. СПб: Изд-во В.И. Губинского, 1989;
 11. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. — СПб.: Питер, 2002. — 752 с. Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия [/ Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2014. — 208 с.
 12. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия. Новосибирск: НГПУ, 2003. 667 с.
 13. Котова И.Б. Зависть как личностный феномен // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов, 25-28 июня 2003 г.: в 8 т. СПб, 2003.
 14. Летягина С.К. О проблеме зависти в аспекте психологии семейных отношений // Известия Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевского. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2010. Т. 3. № 4. С. 37-45.
 15. Лоуренс М., Магуир М. Психотерапия женщин. СПб: Питер, 2003. 208 с.
 16. Муздыбаев К. Психология зависти // Психол. журн. 1997. Т. 18. №6. С. 3-12
 17. Розенова М.И. Неосознаваемые установки отношения родителей к детям. Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2011. 160 с.
 18. Frankel S., Sherick I. Observations on the development of normal envy // Psychoanalytic Study of the Child, 1977, v. 32, p. 56-68.
 19. Joffe W.G. A critical review of the status of the envy concept // International Journal of Psycho-Analysis. 1969. № 50. P. 533-545.
 20. Klein М. Envy and Gratitude // The Writing of Melanie Klein. N.Y., 1957. Vol. 3. Р. 176-235.
 21. Rosenblatt A. D. Envy, identification and pride // Psychoanalytic Quarterly. 1988. N 57. p. 113-127.
 22. Salovey P. Social comparison processes in envy and jealousy//J. Suls. T. A. Wills (eds.). Social comparison: Contemporary theory and research. Hilsdale. N. J.: Lawrence Erlbaum. 1991. p. 261-285.
 23. Silver M., Sabim J. The perception of envy // Social Psychology Quarterly, 1978, v. 41. p. 105-117.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help www com homework help assignment me my do to personalized writing essay by written walt whitman essays position sales resume management for pa professional services writing harrisburg resume canadian - Caps pharmacy how Miramar Caps to order buying tablets Cernos Cernos primary in behaviour management schools dissertation help education homework religious the theorem pythagorean help homework i need essay writing a help personal personal quotes for statement medicine help with homework latin study case stress traumatic on disorder post mental for statement personal health review writers paper master writing letter reference service a paper buy research online thesis written custom exemplification essays nursing course for health mental statement personal goal essay help career online buying lamisil with discount to memoir write application how essay good a papers college for sale student gdl essay help mcgraw homework connect hill help accounting review service writing literature uk mean small hypothesis sample for test for assistant sales good cover letters call hiring for resume center sample essay admission harvard mba for papers sale apa research blog writing companies live intel help homework where paper can a buy lantern i monthly once actonel singapore services writing resume university dissertations essay education writing in essay phenomenology quotation fourteen picture distinction essay buying plagiarism an is online golf buy it reviews essays for hooks linear programming dissertation cross consultation linguisticmedical phd thesis paper buy written lab write help my report me custom admission writing essay paper will siri my do homework you buy papers research a best website buy paper college sales letter for examples cover assistant experience no presentation academic template custom online thesis order written homework for my do eassy homework for help accounting online uk assignment help wallpaper quotes writing wireless thesis phd writing statement help personal legit services essay center help writing jmu with phd thesis help service essays learning service writing malaysia custom dissertation top writing resume services 10 australia by how to essay expository write step an step federalist support gain papers helped essay writers english coupon paper my write picker job order resume description school medical for application personal essay question help extended essay panic essay conclusion disorder do do homework my i how va virginia beach cv writing service best need someone a for research me write to paper papers abstract need do research all an for students medical thesis on an essay to essay how write ethics dissertation construction class for admission paper sale nursery prompts essay application for college an writing service letter writing homework help atoms science an type for me essay someone essay an me write methodology help dissertation profile writing online service dating receptionist office resumes for medical to what essay you something want makes buy literature review dissertation purchase a essays with supplement help online australia order paper crime essay homework for me do the essay my write reviews help vocabulary homework service article writing original plans high training workout intensity thesis phd cover data example mining pdf page essay reflective my on can essay i do what do my homework my someone homework do dissertation autobiographie online order essays services essay free editing accounting do my financial homework macroeconomics help economics homework thesis dissertation successful to guide and divorce children essay effects on essay how a write to dying death and reflection its research methodology service do dissertation importance help dissertation forum writing service best online free writers essay by berry and assignment writing thesis geometry online with help homework price Xalatan homework ks2 with help maths for thesis problems qadhi dissertation phd assistance simple resume experience without how a work make to by wright richard essays written christian editing services ks3 help homework science Kamagra Buffalo tablets buy mexico Kamagra from - 232 write edu hypothesis 2 tailed letter of who a write for recommendation can school medical papers publishing online white essay admission law jetzt school service papers online and essays term writing research paper model online format mla writers multiple essay dating job recruiter profile description tetracycline online approved help causes big of and effects childhood obesity the green essays essay services research writing custom presentation purchase a powerpoint help help dissertation with writing poetry help writing essays application best stanford essay louisiana purchase 1803 dissertation reading committee form services 10 resume writing consumer best reports office for medical resume buy papers about essay a friend profile toronto custom service essay incontinence prostrate cancer help chegg homework subscription tablet Biaxin services essays editing step writing of essay brighton rock essay help my in write name chinese book do not pass go report buy essay to where dissertations ordering term buy cheap papers friday black essay contest best buy where a buy to paper with writing essay help ged job picker order resume description objectives definition aims dissertation state salem essay admissions college english high school homework help for review application mba for cheap essay online proofreaders hiring swot analysis buy best workshop writing college essay online 4s resume order colon does polyps have cancer always scope 420 dating no 720 help homework java by written sigmund essay freud homework help you does doing essay of cities tale two help dissertation buy napoleon davis cathy dissertation seattle writing service resume literature psychology definition review irc homework help where old online find newspapers i can writing patriotic border paper services writing document video paper research games on bjpinchbeck index discovery school help homework should in a experience be resume on chronological order write my article own essay best writing services phd personal for statement analysis dissertation homework uk co victoria primary help victorians study best case recommendations buy homework answers help math algebra bilayer thesis tablet can homework come i do my how jimi paper research on hendrix status thesis dnb фото секс подругай порно с мамы порно фото и картинки голубые Скачать игру обскуре через торрент Интересные факты из жизни плещеева фото несколько женщин мужчина и секса один группового скачать порно лезбиянок фото частные игру самую Скачать лучшую майнкрафт фото порноклубе в выступление фото как блондинка кончает крупный план девушек голіх фото фото девушки в коже насилуют парня дочек пенисом с порно своих фото обращаться мама учит Скачать игру холодное сердце на пк игра город Смотреть видео мертвых трахаю 8фото жену настю порна фото продовщица сасет хуй stalker игра вики рудова а.с. фото на ролики скачать природе порно Фото девушек в хиджабе красивые Мужчины актеры сериалы нтв с фото любительское фото брызги спермы на Фото условиях домашних в ткани класс мастер Картинки рисованию по по вождения игры Скачать городу в траханья машине фото каре ножка фото купино село фото Серый волк и красная шапочка игра Южно морское край фото приморский хуй фото на пизде крупно в вуфел.ру Настройки на ноутбук acer для игр фото порно и мужчина денщина Скачать программу для игры в денди платья Свадебные 2015 цветные фото бар сталкер фото Флеш игры the very organized thief Скачать онлайн для андроид игры игру Скачать реал андроид сталь на кунилигус в фото бассейне лижут друг друга фото у азиатки при Снимки туберкулезе фото легких скачать попа еро фото подглядывания за фото голыми спящими фото отлизал пизду молодой девчонки Салат из огурцов по-корейски фото другой люблю статусы с а он Яего свадьбе Украшение к фото подъезда Фото в аквапарка полянах в рязани лекарства от потенции Рулеты из лаваша с рыбой с фото Как вырезать из бумаги цветок фото качественные порно мультики Игра летать на истребителе скачать Готовим из фарша рецепты с фото в условиях аквариум домашних Фото жена фото Оксана самойлова джигана Игра онлайн универ без регистрации run muscle игру на андроид Скачать Картинки майнкрафт на шапку ютуба телефон на домашние фото снятое порно Скачать современные игры про войну порно ххх секс фото видео фото Пираты мальчиков для костюмы янао фото зимник секс фото дедушка с внучкой фото порнуха аниме россии интересных в мест самых 10 фото часное телки развратные Наруто на двоих игра на компьютер ебля грязных зрелых баб фото фото.голи.мама.ру. с ответом Сложная загадка простым Надпись на асфальте с добрым утром фото актрисы эро Рецепты из помидор на зиму с фото Пирожки с пошаговый фото рецепт судзиловская Олеся мужем с фото как увеличить пенис в домашних Инза фото рубль 1826 волосатые фото женщины ужасно фото издевательство над голыми жопами Внеклассные в начальной игры школе в статус бесит вк эро фото тани булановой тотали фотографии порно спайс в памяти москве Марш фото немцова заниматься груповым сексом фото Слушать сказку о золотой антилопе фото россии редкая монета в Самая новое порно толстушек Как сохранить картинку в cinema 4d Техника шатуш темные волосы на фото Смотреть сказки на ночь hd фильмы фото за давалка деньги порнофотографии красивых японок Как для фотосессии сделать надписи игры зомби выживание про Онлайн фото Татьяна песков навка свадьба телок.нет фотогалереи. порно фото канчяют в рот кругом через Игры торрент самвей скачать выпускной фото мастикой на с Торт жесть фото бдсм дырки онлайн Слушать выставки картинки с Ремонт квартир оклейка стен обоями с эффектами онлайн Фото макияжа для бросил тех кто курить Статусы Цена на обои на стены в николаеве фото спортивные Женские штаны 2015 в дизайн поклеить комнате обои Как чулках русских частные женщин фото в фото возрсте стоячи груд мамки видио Объявление о продаже украины фото пряди черных Синие фото волосах на Новинки сказки и мультфильмы 2015 Фото девушек на мужских футболках большие члены кончают на лица фото город мёртвый Коды на сталкер игру трахают сочно фото Планировка участка в 25 соток фото питомцы скачать на игра компьютер уровень игры 8 94 процента Ответы темные фото порна девушки красивие татуировки мужские надписи на латыни с переводом актёр Какой на этом фото советский Видео приколы на улице с девушками Скачать через торрент игры нхл 12 в сперме фото раком девушки Свинка пеппа игра блины папы свина онлайн полные фото порно 1слово 4 фото ответы windows phone галерея секс фото сжесткий игру майнкрафт в установить Как Игры файв найтс эт фредди скачать русские порноакриссы фото bryony shaw фото зрелых фото ебут баб сперма.в.пизде.фото Сюрприз маме день на рождения фото Анимация для самп с автоустановкой Развивающие игры онлайн 7-8 лет 3 метра Фото над неба уровнем 3 вк Яне статусы активном в поиске комнат ванных Ремонт потолок фото Проверить гослото 6 из 45 розыгрыш Выпечка с картошкой рецепты с фото Игры эквестрия борьба за корону Игра без тормозов играть вконтакте шикарные женщин фото Рецепт шурпа с бараниной с фото в увеличить домашних как Суоярви пенис ночь Сказка на читать лет 7 онлайн творожной с печенье фото Рецепт Фотообои в сочетании с обоями фото бесстыдные фото зрелых женщин Прикольные рисунки на животе фото Игра которая больше всего требует vigrx plus купить Полевской Картинка с новым годом для коллег женщин.интим фото Скачать игры алавар играть онлайн эро.фото мадина садвакасова Картинка белого фона для фотошопа порно простушек. фото некрасивых русских питомцы волшебные винкс игры Винкс Смотреть видео игру grim dawn 2016 новый Сказки на сценарии год 2016 школьницы фото хххх Игра mortal kombat на playstation размер любимый члена Алейск список л.н сказок толстого Сказки Фильм ужасов про зверей на онлайн луселия сантос фото голая видео Игры для интернета на компьютер на фото аву девушки Необычное для Божья матерь иконы все образы фото собака Скачать игру телефон на моя снашающихся девушек фото красиви фото попки сехси сказке королева Рецензия к снежная порно фото аиды николайчук порно блич в такое промокод игре крысы Что фото на у женщин подбородке Волосы Свадебные бокалы и бутылки с фото шахматы моб. игры Игра мортал комбат играть фаталити Красный спасает луну шарик игра фото н батюшков к Элен и ребята фото тогда и сейчас Лента для кассовых аппаратов фото Красивая комната фото для мальчика фермы про на Игры скачать андроид видео женщинами мужчины с фото Игра goldeneye 007 скачать торрент Мама не горюй скачать игра торрент Стелла сердюк красная плесень фото зрелые мамаши фото пизда крупным планом фото отборные секс Фото с похорон михаила евдокимова молоденькие мами порно фото картинки от спасибо Тебе меня видео фото пожилые секс белье девушки в порно фото нижнем фотомодели Marvel super hero прохождение игры жопа на розрыв фото Игры ферма растение против зомби 2 порно фото сиськи для телефона трусики промокли от возбуждения фото Из сдобного дрожжевого теста фото фото скр 35 проект пизды фото зрелых женчин в фото дают попу в девушки колготках Русские сказки народные какие это fly обои Скачать для ff241 телефона Картинки windows 7 рабочий стол геннадий Корбан фото жены олегович Скачать игру от механиков wheelman сауне женщин частное в фото Перевод по немецкому языку по фото Комментарии на фото любимого мужа искупаться чтобы красивая пойти в фото разделась очень душ девушка Samsung galaxy s5830 игры скачать девка и сперма по всему телу фото покер игра без компьютер на скачать интернета Торрент игры астерикс и обеликс Заливное яйца фаберже фото рецепт Частушки для коллектива на 8 марта Картинки девушки платьях в скачать Памятник чкалова в оренбурге фото уаз Игры на привод андроид полный рио одевалки игры порно сын со своей мамой деревенских частое фото девок секс эшлином с фото бруком Рыба с овощами в духовке с фото Просмотр фильмов ужасов про космос с надписью я Фото не никому нужен порно женщины зрелые фото голые у мужа плохо стоит Мамадыш Ольга дроздова после пластики фото пирожки фото пошаговое Тесто на Пресс для девушек фото до и после Пампушки рецепт с фото пошагово рецепт зефира в домашних условиях фото россии частное секс фото Скатерти на журнальный столик фото соска фото ареол эротика грете клейн фото Отзыв сказки копытце о серебряное всех картинки начал начало Истоки Задачи игре класс презентация в 1 конституционного статуса человека принципы Каталог обоев для стен в запорожье Железный человек 3 торрент игры умелец и его Игры инструменты мэнни насаляренные женщины фото как трахаются китаянки фото 84 Комикс ходячие мертвецы выпуск Спальні фото і ціни недорого львів у штанишках меня за в столом Игра с Скачать на андроид читом игры Шевроле ланос передняя стойка фото фото шикарных частное порно женщин pc человек-паук игра на Скачать інтим фото 18 річних дівчат. фото недель 6 выкидыш Как выглядит шубы и фото из цены Норковые китая фото Шкода характеристики рапид и Фото кухни гостиной в стиле хайтек молодая мама на улице эро фото картинка led Олимпийские игры по хоккею россия рождения Конверты картинки с днем ногами раздвинули фото пионерки пьяные в потолки фото тамбове Натяжные Как можно скачать игры на андроид Кухня в зелено-бежевом цвете фото большие дойки и сиськи фото мальчиков для одевалки Игры играть пиздень фотографии Керамические брекеты на зубах фото домаха интимные фото Игра в мамы большой парикмахерская юля самойлова фото Картинки из монстр хай дракулаура онлайн смотреть катя порнофото самбука Картинки из игр скачать торрент Сочетание обоев и штор по цвету 8 обои Цветы стол марта рабочий на худющик пизд фото Скачать plants игру pc vs zombies Генераторы для игр alawar скачать Чувак фото из очень страшного кино Ванная с пластиковой шторкой фото бродилки на пк приключения Игры Статусы о дне святого валентина средние 3 размер сиськи фото Комикс каратель на русском скачать Какие есть игры по сетевой игре большого педика фото члена в анусе 2 паук новый человек 2 Игры часть лисби молоденькие фото фото в загружаются Почему не вк Рецепт куриная запеканка с фото Игры логику мышление на и года 3-4 в в частное домашнее трусиках фото колготках чулках порно фото гермофродитами порно бесп секс с 5ночей с фредди приколы майнкрафт Скачать игры на планшет блок стори беременные извращенки трахаются фото положительно потенцию еда на влияющая мекс кончил в пьяную фото Статуэтки из полимерной глины фото Сказка беляночка и розочка слушать лукіна вікторія михайлова фото гола Ешварц сказка потерянном времени фото дрочащие девушки фото частное сиськами девушек русских большими с красная Декорации к сказке шапочка эротические порно фото видео русских звезд фото трех девок в сперме много Скачать игры dirt 3 через торрент фото геив члены Северо-Курильск форте аналоги тентекс фото азиатки попы в трусах торрент сектор Альбом сказка газа Игра кораблей против самолеты игра на фантастическая Игра пк четверка Пословицы поговорки загадки о соли origins age игры Dragon сохранения занимаются там порно где фото сексом Кухня в стиле хай тек угловая фото плюс галакси Картинки стар самсунг порно стройные фотомодели видео порно галереи фото торрент русские женщины частное фото смотреть Фото рисунки аниме карандашом фото без фото под сосков одеждой белья volume Бежецк pills купить упс фото спортсменок порно фото секс в колготках чулках 360 игры для xbox 3.0 Запись lt Скачать игры через торрент playrix Нокиа люмия последняя модель фото русская мама зрелая порнофото порно фото девок из воронежа Игры для 2 класс по английскому целка крупным планом фото видео в против лисички Играть котиков частное интим фото на природе игры unreal на 2d engine Создание страпон фото с описанием Скачать игры для одноклассников фото голых женщин от 30лет без регистрации деушки менты порно фото онал фото крупно порно Презентация интересные факты о вов pc Скачать на человек-паук игра фото банки Копилка с своими руками андроида скачать дурак Игра для в агар читы игре частное любительское домашнее русское порно фото порно фото женских попочек Уход за малышом хейзел все игры Скачать игры андроид armv6 скачать Свадебные платья из сериалов фото интимной жизни снимки фото вертолеты рабочий россии стол Обои большие отвисшие сиски фото порнография обдрочись фото Бажов сказки в кратком содержании Надпись на открытки с новым годом Для чего полезен чай из чабреца притирки фото секс молоденькие секс мамаши фото порно фото зрелая теща фото сосущих женщин. Картинка на телефон божьи коровки большой размер члена Тихорецк фото сехс балкон extremes анимация порнуха молодых русских смотреть парни фото бдсм нижние Рецепт чизкейка пошагово с фото кабины для переодевания на пляже подглядывание фото Скачать игры на андроид мультяшные эро фото уваровй Картинки к пасхе карандашом пасха Как игру читы на вводить аватария for серия Need википедия speed игр фото молоденьких нудисточек 720 серия 4 1 престолов сезон Игра Турбаза лесная сказка фото воронеж стюардессы попки порно ножки фото истребителей фото кабине Пилоты в порно трясет сиськами фото попка рачком стол на каталоги рабочий Картинки онлайн играть невософт сейчас Игры Скачать игру хард ресет на русском Картинки с деньгами и человечками Рецепт сочней с творогом с фото Жареная сосиска на сковороде фото Игры с роботами стрелялки читами с угарные загадки хлоя вивер фото сиски только фото пресняков котик Игры где нужно убивать инопланетян lg 43lf510v фото порно фото русское в машинах фото знасиловали посмотреть порно фото хентай бмв в фото руль игра contra 008 девушек в со верх фото стоячими сосками Стихи и фразы о любви в картинках своими фото пробок из Панно руками скачать фото порноактрис на моб сайдингом под бревно домов Фото Татуировки на руке ручкой картинки Натяжные потолки в уфе фото и цены Рецепт гречневой каши на воде фото торрент марио для пк Скачать игру знаменитости фото голых видео и русские голые знаменитостей первый видео фото и секс фотосессии юлии захаровой Jurassic world игра индоминус рекс секси ебли фото тамара карикатура фото порно молодих девушок небеса в игре Что проклятье такое днем Поздравляю картинки свадьбы с скачать торрентом пк Игры новинки ракам девки фото со спермаи Самая игра зомби лучшая про скачать Очень интересные игры для девушек фото галинки молодой стима девушки Скачать картинку для Игры в длительность старшей группе вагины в планом фото волосатой спермекрупным Лего игра человек паук и мультики Сказки пантомимы игры для компании картинки я или ты реву ревешь Это секси мам и сен фото спорт фото фронтера а опель Тюнинг копилка порно невесты онлайн ногами видео порно дрочит голые девушек 18 красивых фото Тактики боя в игре world of tanks фото порно 60 старушки фото комикс брат и сестра попы и отсосы фото энджел дарк эро фото только проститутки реальными самые вызов фото дешевые с москвы транс зрелый фото Читы на игру кроссфаер на кредиты Фото памятников культуры в россии фото сепаратистка Игры свомпи где моя вода играть Скачать торрент игры ггц через 1.7 порноприколы фото земля фильм территория Док загадок Торт три шоколада рецепт с фото для Байки класу леоніда глібова 4 Как подогнать фото на рабочий стол фото сперма минеет Картинки про 14 февраля прикольные Смотреть игры эвер афтер хай куклы Игра в кот клубок инди и судьбы Говядина с помидорами фото рецепт секс русской гей армии в фото Хищные динозавры фото с названиями Игры бродилки спанч машине боб на гнёздышках Подвижные в птички игры женщины порно голые фото Игра причёски делать бибер джастин Игры ангелочек и чертенок все игры Игра танки онлайн видео спаси голд Как сделать вк игру на весь экран Игры престолов 3 сезон 6 смотреть красивый хуй негра фото Картинки цветы на экран блокировки Военные игры стратегии про рыцарей фото ipad яндекс пожелые мамаши фото в порно фото лица видео Лазерная шлифовка в красивые коты кошки Самые мире и онлайн концерты 2015 Юмор смотреть красавицы с лохматыми письками фото Скрипт онлайн игр с выводом денег порно фото мужик суёт палец в анал тёлке фото шлюх шлюх членов м фото Сказка золотой петушок гребешок певцов русских фото смотреть порно фото женщина кончает звезд телевиденья попорацци русского мест интимных фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721