ГЕНЕЗИС ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЗДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджуються механізми, структура детермінант заздрості, умови, етапи виникнення та розвитку заздрості особистості. Викладено класифікації стадій та факторів розвитку заздрості зарубіжними та вітчизняними науковцями із властивими їм індивідуальними елементами структури.

Ключові слова: заздрість, розвиток, формування, самооцінка, агресивність.

В данной статье исследуются механизмы, структура детерминант зависти, условия, этапы возникновения и развития зависти личности.  Изложены классификации стадий и факторов развития зависти зарубежными и отечественными учеными с присущими им индивидуальными элементами структуры.

Ключевые слова: зависть, развитие, формирование, самооценка, агрессивность.

 

This article investigates the mechanisms that structure determinants of envy, conditions, stages of the emergence and development of the personality of envy. The article presents the classification stages and factors of envy foreign and domestic naukotsyamy of inherent indyvidualnmy structure elements.

Keywords: envy, growth, development, self-esteem, aggression.

 

Заздрість являє собою складний феномен, властивий людській природі, детермінований різними факторами, що має різноманіття форм і ступенів вираженості. Будучи соціально неодобрюванною і засуджуванною заздрість має тенденції неусвідомленого функціонування в особистості, породжуючи різні модифікації проявів, що забезпечені активізацією механізмів психологічного захисту, і може призводити до порушень, розладу, ненависті і деструкції в людських відносинах.

Даний феномен визначається, як властивість особистості (Є.П. Ільїн) і як риса особистості (А.А. Дьяченко, М.І. Кандибович), як невід’ємна частина людської природи або конституції (М. Кляйн, Шопенгауер) і як аспект мотивації людини (С.Ю. Головін), як емоція і переживання (К. Муздибаев, Г. Бреслав, І. Котова), і як соціальний феномен (Т. Бескова, В. Гусова) і, нарешті, як один з тяжких смертних гріхів (Данте) [6; 7; 8; 11; 13].

Спираючись на дослідження Р.І. Александрової ми визначили,  вказує, що  в завдання дослідження заздрості входить раціональна реконструкція процесів формування даного явища, що також складає проблематику вивчення цього феномену [11].

Як зазначає Т. В. Бєскова, для формування заздрості необхідний відповідний зовнішній і внутрішній фон, тобто певні детермінанти. Структура детермінант заздрості, згідно з цим автором, має організовану будову і включає в себе детермінанти різного типу, співвідношення між якими не статично і однозначно, а динамічно і залежить від конкретних обставин. На різних етапах онтогенетичного розвитку і на різних стадіях соціалізації особистості може відбуватися зміна детермінант (умови внутрішнього або зовнішнього середовища можуть ставати основоположними факторами, а універсальні чинники – набувати характеристики умов).

У структуру детермінант заздрості, пише Т. В. Бєскова, входять:

1) передумова – нерівність людей (соціальне, фізичне, психологічне, професійне, матеріальне та інші), кожне з яких існує як об’єктивна реальність;

– Фрустровані потреби особистості, серед яких особливою силою володіє фрустрація потреби в позитивному самоставлені, підтвердженні, визнанні;

– Суб’єктивна перевага іншої людини, яка може виникнути і там, де вона об’єктивно відсутня, і навпаки, бути відсутньою там, де вона реально існує;

2) Універсальні фактори

– Соціальна близькість з об’єктом переваги при відсутності інтеграції з ним: «інтегративне поле» представлено тими значущими людьми, досягнення та придбання яких сприймаються як успіх цілого, частиною якого усвідомлює себе суб’єкт [4]:

3) Зовнішні умови:

– Макросоціальні умови: культурно-історичні (особливості культури, національного характеру, суспільної свідомості); соціально-економічні та політичні (різке соціальне розшарування в формально нестратифікованому суспільстві; домінуючі в суспільстві зрівняльні тенденції і уявлення про справедливість; суспільні відносини, засновані на принципі споживання);

– Мікросоціальні умови (умови соціалізації в малих групах): умови сімейного виховання (негативне ставлення батьків до більш успішним іншим: негативні висловлювання батьків по відношенню до своєї дитини, супроводжувані вихвалянням другої дитини: оцінка результатів діяльності дитини в залежності від результатів інших: завищені очікування близького соціального оточення; домінуючий виховний стиль потурання); умови соціалізації у вторинних малих групах (домінуючий в них конкурентний характер діяльності (ігрової, навчальної, трудової);

4) Внутрішні умови:

– Рівень онтогенетичного розвитку (заздрість як ситуативна реакція з’являється в онтогенезі досить пізно, лише тоді, коли дитина здатна адекватно оцінити соціальні відносини з однолітками і своє реальне місце в цих відносинах);

– Характеристики когнітивної, афективної, мотиваційної, рефлексивної і моральної сфер особистості. Психологічні якості, що стали стійкими інтегральними утвореннями, самі згодом можуть створювати сприятливі умови для формування заздрості і визначати якісні особливості її протікання;

– Низький рівень суб’єктності особистості (неконструктивні способи перетворення буття і подолання складних життєвих ситуацій; труднощі в саморегуляції негативних психічних станів: екстернальність. Низький рівень ініціативності, наполегливості, енергійності, витримки і рішучості);

– Структура уявлень, установок і цінностей особистості (цінності індивідуалізму, прагматизму, споживацтва, влади: установки на зрівнювання та збереження існуючої шкали цінностей; уявлення про нелояльності соціального оточення і справедливості як рівності).

Таким чином, при формуванні заздрості задіяний ряд спільно діючих, що підсилюють один одного і взаємопроникних психологічних механізмів, серед яких Т. В. Бєскова виділяє генетично вихідний механізм інтеріорізаціі: центральний (базовий) механізм соціального порівняння і в будову в нього механізмів категоризації і каузальної омани. Дані психологічні механізми, «накладаючись» на відповідні різнопорядкові детермінанти, можуть відігравати визначальну роль у формуванні заздрісного ставлення суб’єкта до інших людей, що перевершує в чомусь суб’єкта заздрості. Т. В. Бєскова зазначає, що зв’язки і відношення між психологічними механізмами формування заздрості і її детермінантами характеризуються рухомою взаємоузгодженістю і взаємообумовленням. Як відповідні умови та чинники можуть «запускати» психологічні механізми, призводити до їх розгортання, так і сама дія психологічних механізмів може виступати як «першопричиною» формування сприятливих умов для розвитку заздрості [2; 3; 4].

Як вже говорилося, заздрість розглядається як феномен, що виявляється на трьох рівнях: на рівні свідомості, на рівні емоційного переживання і на рівні реальної поведінки. Відповідно до цього К. Муздибаев виділяє ряд компонентів заздрості, послідовно проявляються один за одним:

 • Соціальне порівняння;
 • Сприйняття суб’єктом чиєїсь переваги:
 • Переживання досади, прикрості, а то й приниження з цього приводу;
 • Неприязне ставлення, або навіть ненависть до того, хто перевершує;
 • Бажання, або заподіяння йому шкоди;
 • Бажання, або реальне позбавлення його предмета переваги.

Погоджуючись в принципі з такою послідовністю, слід все ж зазначити, що представлені К. Муздибаевим компоненти заздрості швидше є етапами виникнення заздрості. Так, перші етапи не можуть бути компонентами заздрості хоча б з тієї причини, що заздрість, як така ще відсутня (проте без цих етапів заздрість не виникне). Підкреслити це необхідно, оскільки часто сприйняття чиєїсь переваги вже розцінюється як прояв заздрості. Крім того, можна відзначити і недостатню повноту опису розгортання процесу появи заздрості. Необхідно внести ряд доповнень і уточнень до схеми К. Муздибаева. з урахуванням яких динаміка формування заздрості може виглядати наступним чином [16].

Перша стадія – соціальне порівняння і сприйняття чиєїсь переваги. Вважається, що в основі заздрості лежить порівняння себе з кимось. Проте, для виникнення заздрості одного порівняння і визнання переваги когось недостатньо, хоча часом можна чути, що якщо когось ви вважаєте краще себе, то виходить, що ви – гірше, а це. мовляв. рано чи пізно призведе до почуття неповноцінності, до прихованої образи, злості. Необхідний перехід до наступної стадії.

Друга стадія – виникнення потреби в ідентифікації з об’єктом заздрості. Проте, переходячи до наступної стадії, необхідно відзначити упущений К. Муздибаевим істотний момент заздрості. Заздрість виникає тільки з приводу того, до чого у людини є пильний інтерес, що нею високо цінується, до чого вона прагне, тобто в чому у неї є, або з’являється потреба. Саме загострення наявної потреби в чомусь, або її виникнення (дивлячись на той чи інший привабливий предмет, або на людину) є другою стадією появи заздрості [16].

Заздрість завжди заснована на ідентифікації: заздрять тим, на кого хочуть бути схожими. але для цього треба дізнатися, чим обумовлена перевага іншого, щоб зрозуміти, які перспективи задоволення виниклого бажання. Це призводить до двох наступних стадій.

Третя стадія – оцінка своїх можливостей. Оцінивши свої можливості (адекватно або неадекватно), людина може зробити спроби придбати той предмет або якість, яку їй захотілося мати, тобто вступає в заочне змагання з іншою людиною, яке може привести до успіху, але може закінчитися і невдачею, що і  призводить до наступної стадії.

Четверта стадія – усвідомлення неможливості задовольнити своє бажання, мати те, що є у інших. І в тому і в іншому випадку емоційною реакцією на розуміння неможливості досягти бажаного є виникнення засмучення, жалю з цього приводу.

П’ята стадія – пошук причини виявленої переваги інших.

Від усвідомлення причини чиєїсь переваги залежить, якого виду заздрість – «чорна» або «біла» – виникне у людини.

Одна справа, коли перевага інших в чиїсь праці може служити позитивним прикладом для людини, мотивуючи її на активність. Інша справа – несправедливість долі (можливо, тільки в уявленні заздрісника), або результат несправедливого розподілу благ, отримання цих благ іншою людиною неправедним шляхом. Тому людина вважає, що саме доля чи хтось інший є винуватцем її невдач. Це є наслідком так званої каузальної омани, тобто сприйняття людини, що має перевагу, як причиною власних невдач і приниженого становища. Підсилює відчуття «несправедливості» самозакоханості (подання індивіда про власну винятковість і достойності більшого).

Шоста стадія – виникнення почуття ураженого самолюбства. [У словниках самолюбство визначається як почуття власної гідності, самоповаги, самоствердження]. У той же час самолюбство може стати і джерелом негативних емоцій і навіть страждань (хворобливе самолюбство, ображене самолюбство).

А. Адлер розглядає заздрість, як реакцію на нерівність людей при дефіциті власної самооцінки. Він підкреслює, що заздрість – це фактично визнання власного безсилля і безпорадності, підпорядкованості іншій людині, тої, що він стоїть суб’єктивно вище. Крім усвідомлення об’єктивно існуючої нерівності в якому-небудь значущому для людини відношенні на виникнення почуття заздрості впливає і суб’єктивно репрезентована нерівність. Якщо людина пов’язує свої невдачі з долею, то з’являється образа на неї. Якщо заздрить екстраполює свої невдачі на іншого, більш удачливого, то виникає стійке неприязне ставлення або навіть ненависть до нього. Тобто зачіплюється його самолюбство, і в цей момент ніякі доводи розуму вже не діють, а психіку заповнюють виключно негативні емоції: досада, злість як на інших, так і на самого себе. У цьому випадку людина може вдатися або до заперечення значущості предмета заздрості, або до компенсаторних механізмів («зате я розумніший!»). Якщо це не допомагає, то процес заздрості переходить у наступну стадію.

Сьома стадія – прояв ворожої поведінки. З’являється бажання і часто реалізовується, заподіяння шкоди об’єкту заздрості, позбавлення його предмета переваги [16].

Щодо формування заздрості продовж життя, то М. Кляйн (М. Klein) пояснює заздрість з конституціональної природи людини та її об’єктних відносин у ранній період. Заздрість є внутрішньо психічним феноменом, пов’язаним з інстинктом смерті: люди народжуються з різними конституціональними тенденціями в плані вираження заздрості і ці задатки можуть бути посилені, або знівельовані в залежності від ряду факторів, в числі яких досвід внутрішньоутробного розвитку, особливості народження, специфіка взаємодії з материнською грудьми і матір’ю як цілісним об’єктом [20]. М. Лоуренс і М. Магуїр солідарні з М. Кляйн в частині того, що потенціал заздрості формується на ранніх етапах онтогенезу в процесі діадних стосунків [15].

Паралельно, В. Г. Джофф стверджує протилежне: немовлята не утримують почуття заздрості, а народжується заздрість як наслідок психологічних проблем, які поступово формуються і накопичуються в особистості. Позитивне подолання психологічних проблем сприяє і зниженню заздрісності [19].

Є. П. Ільїн вважає, що заздрість формується на пізніших етапах онтогенетичного розвитку, коли дитина може випробувати дію конкуренції у відносинах (в ігровій діяльності, наприклад), депривації потреби у визнанні і зробити оцінку свого становища серед інших не на користь своєї персони [11]. Нам представляються ближчими і органічні погляди Карла Абрахама і Ернс Джонса про те, що заздрість, як будь-який складний феномен людської природи формується поступово в процесі розвитку дитини та її контактів з навколишнім світом [20]. Якщо цей підхід з’єднати з основами об’єктної психології М. Кляйн, тоді прояви людської заздрості і їх розуміння – трактування можуть бути більш точними, відповідно впливу на характер профілактики, терапії та психокорекції даних станів або властивостей особистості.

Є.П. Ільїн описав зовнішні і внутрішні фактори, що сприяють формуванню заздрості. До внутрішніх факторів він відносить особливості особистості, які у егоїзмі, себелюбство і марнославстві. Наявність у особистості злісної заздрості говорить про нездатність заздрить людини досягти того рівня, на якому знаходиться інша людина, даний прояв розглядається автором як безсилля. До зовнішніх факторів Є.П. Ільїн відносить близькість у статусному положенні заздрячого суб’єкта до об’єкта заздрості. Сам заздрісник порівнює цей стан справ, свої достоїнства і результати своїх досягнень зі статусом тих суб’єктів, хто стоїть близько до нього по соціальних сходинках. В результаті близькість створює сприятливі умови для порівняння, що робить життя іншого суб’єкта найбільш прозорим для сприйняття [11].

Загалом в психологічній літературі виділяють такі фактори розвитку заздрості:

 • Нуль-фактором, тобто вихідним посилом присутності феномена заздрості в людській природі ми могли б (слідом за М. Кляйн) припустити деякі конституціональні підстави. Напевно не відомо, чи існує «ген заздрості» (або будь-яка інша матеріальна основа («мітохондрія», «ДНК», «особливого типу клітина» і т.п.), тому, в силу нерозшифрованості  повного генома людини, ми, тим щонайменше не скидаємо з рахунків дану позицію. Але розуміємо, що, швидше за все провідними, все одно, виявляться фактори прижиттєвого формування особистості.
 • Первинним фактором, швидше за все, виступає самий ранній (можливо навіть перенатальний допологовий і пологовий) досвід переживань і досвід, одержуваний при взаємодії з тими, хто про дитину піклується буквально в перші дні і місяці життя (мати, особи які її замінюють). Це досвід неоднорідний і може складатися з досвіду окремих і приватних взаємодій (наприклад, з грудьми як атрибутом матері, як вказувала М. Кляйн), а також відносин і взаємодій з матір’ю (або її замінниками) як цілісним об’єктом [20]. Можливо, грає значення наявність братів і сестер в цей період. Наприклад, при народженні близнят або двійнят хтось з немовлят може отримати більший комфорт (по часу присутності, ніжності і дбайливості матері) від зіткнення з материнським об’єктом, а хтось виявиться трохи в меншій увазі. Наприклад, давно відомий факт, що відносно хлопчиків матері проявляють велику інтенсивність турботи і уваги, тому в разі народження різностатевих близнюків або двійнят хлопчикові, можливо (хоча і не 100 %-но гарантовано) буде діставатися трохи «більше мами» [10; 12]. Ці тонкі і ледь вловимі відмінності, тим не менш, можуть бути фіксовані психікою і сублімовані несвідомим розвитком особистості.
 • Вторинний фактор лежить у сфері розширення досвіду дитини: початку його більш активної взаємодії з предметним світом і світом людей, отримання досвіду явної депривації (наприклад, не дали або відібрали бажану іграшку), досвіду вираженої конкуренції (за увагу, похвалу і прихильність дорослого, змагальності в грі (хто перший, хто швидше і т.п.), боротьбі за володіння (іграшками, якимись речами) [6; 14]. Виходить, що тут наявність сіблінгів так само може призводити до підвищених потенціалів розвитку підстав заздрості, особливо якщо є досвід «поразки» (наприклад, сину купували більше цікавих іграшок, ніж дочці, або частіше на руках тримали тощо).
 • Третинний, але не менш важливий фактор, лежить у сфері спостережуваних зразків поведінки і болем широкого соціального контексту, в якому розвивається людина. Цей фактор включає спостереження і «вбирання» особистості батька і досвід взаємодії з різними людьми. Якщо батько за своїми особистісними особливостями не є заздрісною людиною (не порівнює себе з іншими, не підкреслює, що у когось чогось більше або краще, не відчуває досади від благополуччя, або успіху інших), має високу стресостійкість (наприклад, в складних ситуаціях спирається на свої сили і справляється з труднощами), володіє життєвою та професійною креативністю, активністю і оптимізмом, незамкнутий, доступний для спілкування, вміє щиро допомагати, має позитивні відносини з широким колом оточуючих (сусіди, колеги, знайомі, друзі), то досвід взаємодії і спостереження такого зразка виступає для особистості дитини серйозним блокувальником потенціалів заздрості. Дитина вчиться розуміти і приймати світ і людей такими, якими вони є. Такі установки, отримані від батьківських зразків (і всієї загальної атмосфери ними створеної) дозволяють людині, здійснюючи свій шлях, орієнтуватися і спиратися на себе (а не на інших), приймати самостійні рішення і робити вибори, знаходити відповідні заняття, самореалізовуватися в них і приймати отримані досягнення або результати такими які вони виходять, без надлишкового їх порівняння з досягненнями інших. Загальна тенденція особистості в цьому випадку: «йти своєю дорогою, приймаючи своє життя і свою долю», без зайвих порівняльних стогонів. Як правило, і рівень персональних досягнень у таких людей досить високий [17].

Якщо ж навпаки, людина перебуває в полі підвищеної конкуренції  і до цього плюсуються деякі особистісні особливості батьків (заздрісність, домінування порівняльних характеристик в оцінці себе та інших, часті розмови про заздрість і заздрісників, деяка закритість, недовірливість, егоцентризм внутрішнього світу і т.п.), то при такій атмосфері потенціали заздрості запускаються «в зростання», хоча зовні можуть маскуватися досить вдало, оскільки дитина засвоює соціальне несхвалення заздрості [1]. «Вбирання» ідеї заздрості може відбуватися і на більш пізніх рівнях розвитку людини (молодість і навіть зрілість), якщо людина потрапляє в середовище, де проблема заздрості «висить» в хронічному варіанті: про це багато говорять, це супроводжує професійну або приватне життя, це акцентують, цьому приписують різноманітні життєві обставини і т.п. В якості такого середовища може виступати арена професійної діяльності, або, наприклад, якщо людина у приватному житті потрапляє під вплив того, хто «заряджений» ідеями заздрості (нові члени сім’ї, нові значущі знайомі і т.п.).

Щодо формування заздрості через її взаємодію із іншими явищами можна визначити дві гіпотези:

Перша гіпотеза припускає взаємозв’язок заздрості і самооцінки. Однак причинно-наслідковий зв’язок між самооцінкою і заздрістю представляється по-різному і через це залишається не зовсім зрозумілим. Одні представляють заздрість як причину труднощів з самооцінкою, наприклад: «Відчувши укол заздрості ми відчуваємо, що зачеплена наша самооцінка». М. Сілвер і Дж. Сабіна  бачать у заздрості спосіб захисту самооцінки [23]. Нарешті, заздрість представляється як частина механізму регуляції самооцінки або супутнє йому явище, особливо як захист від заниження самооцінки [22].

Разом з тим жоден з цих підходів не торкається до очевидного співвідношення між переживанням заздрості і самооцінкою, яке полягає в тому, що почуття заздрості виникає в результаті невдалих спроб регуляції самооцінки. Захист від зниження самооцінки постулюється дослідниками як caма собою зрозуміла функція заздрості, оскільки поняття захисту використовується в дуже широкому значенні. Але заздрість здається швидше показником марності зроблених зусиль.

Якщо три способи захисту самооцінки, описані А. Д. Розенблатом не допомогли і самооцінка починає знижуватися, то відразу виникає почуття заздрості. Цьому більш схильні люди з незрілим, фрагментованим Я. які піддаються бажанням знайти його відсутні частинки [21]. через недостатньо розвинене «Я» їх регулятивні механізми також розвинені слабко. Таким чином, ми отримуємо відповідь на поставлене раніше запитання про те, чому не всі заздрять всім і з кожного приводу. Заздрість виникає тільки тоді, коли за допомогою механізмів регуляції – шляхом встановлення цінності предмета заздрості, дистанції від об’єкта заздрості і значення предмета заздрості для себе – не вдається створити достатню внутрішню рівновагу. Заздрість – це почуття, що виникає при невдалому захисті самооцінки [5].

Другою гіпотезою є теорія рівноваги Ф. Хайдера, який вважає, що людина може завдавати через речі, що належить іншому, хоча раніше вона сама ніколи не відчувала потреби в ній і навіть не думала про неї. Тобто можна бажати чогось тільки тому, що воно є у іншого. Ф. Хайдер припустив, що існує так званий мотив, бажання однаковою долі і рівних результатів. Справедливість цієї точки зору підтвердили С. Франкел та І. Шерік [18]. Вони спостерігали дітей віком від одного року до п’яти років за грою з ровесниками, поміщаючи їх по двоє в манеж з яким-небудь цікавим предметом. Під заздрістю вони розуміли бажання дитини, а також помічену у сусіда позитивну емоцію, викликану володінням певним предметом. Така реакція спостерігалася лише з півтора років і особливо часто зустрічалася в три роки. Однорічні діти проявляли інтерес до предметів і забирали їх, але судячи з усього, сусід при цьому не грав ніякої ролі, так як агресії не було і, отже, заздрості теж. Автори припустили, що для виникнення почуття заздрості необхідні наступні умови:

• вже повинна існувати здатність протиставлення Я та об’єкта:

• вже має існувати уявлення про власність:

• повинна існувати здатність уявляти собі і передбачати бажане кінцевий стан.

Таким чином, це дослідження показало, що людина, ще будучи дитиною, відчуває інтерес до предмета тільки через те, що ним зацікавився інший (хоча спочатку предмет не був її цікавий). Така ситуація передбачає наявність у людини певної потреби, незадоволеною склалися умовами його життя і діяльності:

Для формування заздрісності потрібні певні зовнішні та внутрішні умови, тобто певні детермінанти. Тому автори розглядають організовану будову заздрості, що включає в себе детермінанти різного типу, наприклад соціальні (макросоціальні та мікросоціальні) передумови, фрустрація потреб, суб’єктивна перевага, механізми категоризації і каузальної омани. Визначено, що ці фактори та механізми взаємодіють між собою та взаємообумовлюються, що може призводити до розвитку заздрості. Також такі дослідники як, К. Муздибаєв, Е. Ротор, М. Кляйн, Є. П. Ільїн, Бреслав Г.М., Розенова М.І., М. Сілвер і Дж. Сабіна, Бескова Т.В. дають свої класифікації стадій та факторів розвитку заздрості із властивими їм індивідуальними елементами структури.

Список літератури.

 1. Александрова Р.И. Зависть и моральная символика // Вест. Моск. Ун-та. Сер. Философия. 2002. №1. С. 66-81.
 2. Архангельская Л.С. Зависть в структуре отношений субъектов, испытывающих трудности общения: дис. канд. психол. наук. Ростов-н/Д, 2004.
 3. Бескова Т.В. Зависть и ревность: критерии сходства и различия понятий // Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей / под ред. Волохонской М.С., Микляевой А.В. // Материалы II Всероссийской научно-практической (заочной) конференции. – МО.: СВИВТ, 2012. – С. 58-65.
 4. Бескова Т.В. Особенности проявления зависти в межличностном взаимодействии субъектов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. № 5 (37). 2010. – С. 103-109.
 5. Бескова Т.В. Психологические механизмы формирования зависти и ее детерминанты // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета». 2013. № 1.
 6. Бондаренко О. Р., Лукан У. Психологическое консультирование: зависть и психическое здоровье // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социология. Психология. Философия. 2008. № 2. С. 265.
 7. Бреслав Г.М. Ненависть как предмет психологического исследования // Вопросы психологии. 2011. № 2. С. 138-148;
 8. Бреслав Г.М. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004. С. 367-376;
 9. Гусова В.А. Зависть как социальный феномен: дис. канд. фолософ. наук. М., 2006;
 10. Дескюре Ж.Б. Зависть и ревность. СПб: Изд-во В.И. Губинского, 1989;
 11. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. — СПб.: Питер, 2002. — 752 с. Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия [/ Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2014. — 208 с.
 12. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия. Новосибирск: НГПУ, 2003. 667 с.
 13. Котова И.Б. Зависть как личностный феномен // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов, 25-28 июня 2003 г.: в 8 т. СПб, 2003.
 14. Летягина С.К. О проблеме зависти в аспекте психологии семейных отношений // Известия Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевского. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2010. Т. 3. № 4. С. 37-45.
 15. Лоуренс М., Магуир М. Психотерапия женщин. СПб: Питер, 2003. 208 с.
 16. Муздыбаев К. Психология зависти // Психол. журн. 1997. Т. 18. №6. С. 3-12
 17. Розенова М.И. Неосознаваемые установки отношения родителей к детям. Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2011. 160 с.
 18. Frankel S., Sherick I. Observations on the development of normal envy // Psychoanalytic Study of the Child, 1977, v. 32, p. 56-68.
 19. Joffe W.G. A critical review of the status of the envy concept // International Journal of Psycho-Analysis. 1969. № 50. P. 533-545.
 20. Klein М. Envy and Gratitude // The Writing of Melanie Klein. N.Y., 1957. Vol. 3. Р. 176-235.
 21. Rosenblatt A. D. Envy, identification and pride // Psychoanalytic Quarterly. 1988. N 57. p. 113-127.
 22. Salovey P. Social comparison processes in envy and jealousy//J. Suls. T. A. Wills (eds.). Social comparison: Contemporary theory and research. Hilsdale. N. J.: Lawrence Erlbaum. 1991. p. 261-285.
 23. Silver M., Sabim J. The perception of envy // Social Psychology Quarterly, 1978, v. 41. p. 105-117.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper notebooks cheap sale for cover what a letter is a resume for dissertation buy your essay help ptlls project my for person to online me do plan help writing a for business free help can homework with weed assistants resumes medical for paper custom punch hole 133 maxaquin online narrative service writing advertisement essay blessing children curse ireland northern online free dating writer paper college ghost homework help handwriting lady essay help macbeth buy cheap fans paper pay college write to someone my paper times live dating advice resume reviews services philadelphia best in writing professional resume services writing portland oregon college papers college research research papers salary writer plan business good essays to write how anouilh help becket literature jean homework dissertation books purchase a company for cover sample letter not hiring essays for help writing college help homework 6 grade websites homework help for research paper oriented architecture service acquisto sicuro combivent online help live homework saturday help wives henry viii homework prescription mg Voltarol without - online Boise Voltarol 120 for 100mg price best ginseng persuasive essay best usa services cv writing can term papers i where buy on papers bipolar disorder Biaxin online sample resume receptionist medical for glee chart dating dissertation shall my do resume services best educators writing for jobs for statement thesis bias media writing service essay 24 hour generic Prilosec Inglewood 150 Prilosec - buy article disorders anxiety gayoon 4minute dating questions host question homework answers help thesis theme help in online newspapers pakistani urdu helpers valley academy homework doing listening music does help while to homework paper hitler on research essay writing conclusion a an to help plan a order business correct of order catalogs historians essays mail on in thesis master science telecommunication system essay writing history cheap students term online for paper college writers essay order writing time sentence help thesis writing a writing dissertation top companies retail 10 writing legal brief services research paper of types writing a online college help essay application good history with help essay eassy in the online buy analysis buy literary online coursework buy anti questions dissertation behaviour social service writing analytical essay college free online papers speech for privileged members of congress cheap buy Tentex Forte help college essay online application funny obligation legitimacy justification right essay essay wanted writer essay on of customs pakistan old best ohio writing columbus resume services professional for essay me can an youwrite dissertation purchase a viva cheap dissertations website uk do bibliography for me annotated my writing princeton services nj resume of homework education help department reddit buy letter best cover plan carpet store sample floor officer of resume purchase to buy essays online model a dissertation purchase to places best buy essays ripper by written jack studnts essays education example resume me an essay write about legalization paper marijuana risques aldactone hire freelance proofreaders companies that essay introduction disorder anxiety review literature buy us custom essay sites help homework sentences order writing professional services resume dallas paper where buy to asking keeps homework for friend help research articles with homework assignments java help nc writing service charlotte resume online write a for song free me term buy paper college scholarship help for writing need an i a essay script companies writing writers legitimate essay objectives receptionist for sample medical resume compare two essays money doesnt love buy essay evolve study thyroid disorder case abstract dissertation uk history help homework marketing project dissertation on a with plan who can help business homework completed buy attraction borderline research fatal personality papers disorder job cover letter applications do my paper write theatre write how application graders 8th essay to a good a820l xdating help the homework purchase essays school papers line buy essay on reglan generic buy online dissertation book from buy online essays uk free cv how my for to write kpmg professional resume services online presentations powerpoint buy to review essay sites writing asthma of age in dissertation bronchial children features online college paper written by hemingway essays ict coursework help gcse aqa help twelfth night homework introduction my write dissertation paper school write law my homework help effective with strategies how parents to for writing medical statement residency a for personal writing ib service write essay degree my essay honors macaulay berlin drucken dissertation for recommendation medical employer of letter from school sample essay combuy getcustomessay free math with help problems rulide alcohol and antibiotic cheap buy assignments to homework forgot my the day i on essay do in gender children identity disorder essay discharge papers military get online science help coursework ocr long admission essay college a how is essay application service writers college service cheating essay an is using writing ecrire dissertation une francais comment en timeline proposal dissertation masters thesis zakaria help phd dissertation online get college papers aol homework student help dating is calvin still swift harris taylor best writing statement personal service where script no to prograf cheap purchase essay spanish help ap where essays college buy to for papers non canadian plagiarized writing thesis companies library help science homework ghostwriting sites powerpoint college with essay writing application help dissertation history online help coursework writing service custom and anxiety help depression with research order on new world papers college kaplan help admission essay plan pet already written buy business a for a being cripple essays on 50 the marathas buy on term paper anatomy help and physiology homework human resume writing services cheapest papers free online editing honor essay code haverford help thesis traction phd power diet homework analysis three help day buy online statement personal why for is good homework kids essay juliet and romeo help maths help ks3 homework writing assignment service malaysia фото сосков груди необычной длины фото зрелых трансвеститов частное домашнее скрытая камера порно сексуальые фото верности любимом пояс фото на секс игрушки в анусе фото частное супер голых девушек фото видео как медсестру порно трахают зрелые фото xxx дамы похотливые как удовлетворить женщину фригидную Аркадак sylvia saint скачать фотосет умопомрочительный оральный секс фото игры коныс тырайык порно фото студентов и студенток гусева плрнл фото екатерина фото ххх баня финики полезны чем для русых макияж волос зеленых и глаз один фото.трах два жопу в пизду ручной украшения из камней работы натуральных фото минет туб большими с сисками училки фото фото сидение на лице порно сесту брат фото ізнасіловав военные письки фото жом фото порно частное порнофото моей жены фото как пацан секс супружеское порно фото порно хентай вельзевул анал порно фото семейные пары фото женщин в сетке раком фото женские попки в стрингах и чулках с индиянками эротика фото фильмы папа порно смотреть онлайн порнофото лезбийская оргия траханье сауне фото в где игры со стима russian фото insest порно фотосек друга девушка онлайн порно лучшего фото зрелые с огромным выменем отзывы какая лучше мультиварка форум фото на голых девушек кровате волосатая жены фото пизда моей фото порно симпсоны комикс порно фото своих жён от45 до55 русское фото до переделки порнофото пидорские масато кавабата вечер субботний фото порно обнажённые женщины бальзаковского возраста более 1000 фото скачать торрент девушек любимый Жуковский члена размер старых. порно-фото кремль карикатуры попу фото в она захотела фото большие пенисы смотреть порно фото истрадных звезд времирная оргия фото планом новинки порно раздолбаная бальшая растянутая фото крупным галирея жопа фотопор женщины в возрасте фото порно минет гимнастки порнофотографии порно фото сынок ебёт родную мать проникновения крупным фото планом фотомодель голая негритянка фото поезд купе частные голые сиськы фото лесби 30-40 лет фото купить где тентекс Тетюши форте ред фокс интернет магазин порно тв азиатки порнофото негра эрика фото подмывание пизды відкровені порно фото зрілих рп5 балезино фото на платья выпускной 2016 короткие пышные девушками трахов с фото азиатскими девушка наклонилась раком фото фотосеты молоденьких девушек фалафайдер фото зрелой фото дупло жены річний план закупівель обконченая пизда фото крупным планом секс фото сасут губами большими фото как девушка с мужеком созрела во время секса выебал и кончил фото колготках в крупно фото попки раком фото на улице и большие брат порн фото сестра фото ситьками бальшими порно с мобильное эро фото онлайн пизду фото в кончил со анал спящей порно игра загадки 91 природе молодёж видео фото на украинская prosolution Лабытнанги фото порно-пышек в поезде частное фото лесбиянки москвы фото смотреть порно мамин секс красивым фото сексом люди красивые занимаются пикантные фото спящих женщин фото хуи порно волосатые трахаю фото как свою я форум дистиллированная вода что это пориво фото старух сказка бременские музыканты съёмок саши порнухи со грей фото алес порно фото перетрах на свадьбе фото индиянка фото секс две фотосессия девушки фото мамаши обожают ебатся фото анусов старых фото голой в белоснежном платье погода в мензелинске на 3 дня чёрно-белое эро фото девушек фото пизды и жопы азиатки красивые порно девушек фото домашнее порно фото мать разделась перед сыном видео фото порно и знаменитости волосатое пиздище фото перевод wonder порно фото kristina walker и член моя жена фото мой худые нимфетки фото трансекуали фото фото голые официантки фото галиреи баб порно зрелых красивых про магазин интернет челябинск каталог косметик фото порно бабы голые малышку ебут в жопу фото скачать рекорд мегамикс 2016 порно фото зрелый инцес игрушки в пизде.фото девушек фотосэт двух для мобильный русское на порно фото снятое смотреть уроки онлайн секса языка английского учителем с порно порно клипы онлайн музыка эммама фото откровенные мае богини порно анала фото очка задниц фото жоп и порно фото женщин за70 двойной член порно фото фото девушки 21 красивые эротика самые порно пися частное крупно фото лучшие документальные эротические фото каталог гомельдрев пожилую маму трахают втроем фото порноролики снятые на мобильный фотогалерея одной девушки мультфильмы секс юлиель фото секс с броженской японка секс фото спереди лобков фото вид фото голых девок из плейбоя эротические беспплатно фото смотреть минтерразвития забайкальского края официальный сайт доч и папа инцет фото расскази очень сексуальное порнофото порно очках в ролики писке смотреть 2члена фото в девицы три фото трахаются фото private порно russianpost ru mail порно фото красивую ученицу раздели и заставили сосать хуй в два частное фото вагине одной члена гарячий секс фотом ебля фото бабуль орхус контрольная работа по русскому языку 2 класс 3 четверть effect фото 18 mass русских зрелых крупным фото порно планом женщин порно ролики большие натуральные сиськи девушек голых сзади 18 фото зрелие фото женшини дойки.сом mothercare by фото раздолбанного анала крупным планом секс по американски фото фото сексуалние и видио фото порно старух похотливых фото ебли секретарш глазах жены-фото трахаются на с подругой у муж секс самое жесткое секс порно садо мазо фото гиап отзывы трибестан Моршанск цена з приховані гостиниц фото компьютер майнкрафт скачать игру на 0.11.0 анальное фото хохлушек порно классные позы писи фото голые порно порно фото жон сиськатых миньечиц порно фото жестоко в анал средства детей от жаропонижающие лет 3 для фильм полный с смотреть марта 8 качестве в онлайн хорошем мужчины хуем галерея огромным трахнули фото фото член трогала с женщина женщиной фото фото нудистов франции мастурбация сексуальной брюнетки фото юбке порно блондинка видео в порно онлайн студенческое групповое xiaomi mi5 алиэкспресс три анал порно фото фото лічні порно порно фото раком сиськатих страшная грудь фото порно фото в прилегающем платье обзор alan wake порно батыршеной яны и фото видео порно в анус огромным членом жену виебли без согласие её ерофото порно фото бритые крупный план фото девушек китаянок трусики шикарной красавиц фото шикарных фигурой с порно фото севас пк для торрент скачать селфи тв вк порнофото большой смуглой жопы раком мрлрденьких фото порно группавуха фото галерея скачать microsoft word бесплатно взрослые женщины порно фото ню фото медсестер фото грудь 6 порно размер от с 45 порно фото женщинами какой удовлетворит Калужская область размер женщину старичек трахает внучку фото очень крупным планом аниканова мария порно фото зрелые лесбиянки инцест порнофото больших сисек зрелых женщин порно 720 р онлайн фото.домашний секс мамы порно фото галереи все трусы в сперме стены обои со из как гипсокартона снять худыефото фото голых девушек из плейбоя с тату как правильно увеличить член на дому быстро с показом фото фото русских невест голышом китайские школьницы фото молодые онлайн самые девушки фото красивые ональный оральный секс гей знакомства луганск порно фото страницы мама нагнулась порно фото. фото девок рекламирующих машины пикантные фото взрослых женщин домашнее видео наушники фото виды фото трахаются в анал в чулках фото эротика девушек японок фото сэкси раком спящие бабы порно видео препараты для повышения потенции фужуньбао супер remy la croix порно фото фото обнаженных цэлок mrhappysgloryhole фото крем пизде в фото в попы красивых женщин фото фонд официальный сайт россии пенсионный алексеев слушать игры про войны стратегии скачать торрент скачать порно фильм алладин телеведущая доброе утро россии 1 ирина муромцева засветила трусики в прямом крупном виде фото эфире litli lupe порнофото парень трахает парня фото демонстрирует гениталии на фото свои женщину Петровск-Забайкальский как удовлетворить двс ауди 80 фото анальная боль фото агонии волосатые домашниев чулках голые девки фото только фото порно зрелы на пермь ижевск машине расстояние голая елена аминова фото виардо форте Скопин купить фото обнаженного члена у молодых альбомы джон элтон в фото семьи бане голые ххх www.порно фото проблемы с потенцией и способы решения бриан фото лав утрешний геев секс фото фото русских знаменитостей в плей бои игра ресовалка две девушки раком фото трахнул училку порно смотреть онлайн оргазм онлайн азиатки порно девушка-бодибилдерша эротическое фото афоризмы цветник нудистские фото соцсети скачать частное порно фото через торрент порно фото румыны трахают стюардессу фото пизду раскрыла фото фото трах на позу раком фото голые девушки играют интимные фото замужних фото настоящего писюна скачат мжиский порно фото фото гречанок женщин влагалища билеты на туту на поезд порно фото женщин с огромными бедрами самотык в фото писе огромной фото школьница юная фото.полных. фото девки сосут толпой хуй порно фото трахать пизду. порно кати самбуки фото онлайн сестра братам фото порно с кассандра вайлд фото все фотосессии sandy summers без повышения у потенции для препараты побочных 50 после мужчин где рожала пелагея ебут мужейфото жены голая сфотографировалась женщина в фото три трахали от дырки фото волосатых кореек фото рогаткой в жестокий позе трах женщин фото смотреть за эротичкрасивых 30 достопримечательности белокурихи с фото сырная война игра фото женщин с небритой пиздой поимел в попу фото фото потом самотыком парней фото ребра монеты эро.фото.галереи.моделей.пентхаус фото супертёлки девушек фото при сексе кричащих шикарные порно мамаши фото фото моя дырка фото мы в сауне жизнь после людей фильм 2008 сперма поростки фото ебутся сперма на сиськах фото подборка расписание пермь автобусов качка усть сиськи фото с сайта xlgirls удовлетворить девку Якутия якісні дівчаток найсексуальніших фото писи фото девчонок жён фото обнажёных домание расдвигала нет а мамаша видил там ноги асынь нечиго фото фото сочной попы раком большие фото сиски порно юесплатно фото девушка порно худая фото коасивых аналов мамаша секс задом фото в большие порно фото трахают пухленьких фото порно полных раком секели порнофото бабуль фото смуглянки порно фото до днвушек 25 эро молодых лет сосцы беременной фото фото девушка член облизывает порно онлайн эро фото порно ебась фото увлажняющая маска для лица в домашних условиях аналний порно секс фото эрофото пугачёвой звездой порно секс фото порно с лучшее фото со всего мира ебли худых. ляшки порно полные с плёткой девушка фото частное ню секс секс фото русское домашние ххх фото жены фото пугачевой пизда аллы фото обыкновенная пизда м фото порно трусіки бікіні красивые женские ступни секс фото сочи фото порно встреч кончает громко sara jay фото торрент реформа 2017 в пенсионная фото в попе ананас фото залупа после дрочки юные мололетки трахаются только фото phoenix фото marie лесби порнофото разорваная пизда вимакс форте отзывы Новый Уренгой девствиницы фото эро порнофото муромцевой ирины маза галерей садо фото фото видео подсмотренное под юбкой в парке и футбол 2 футбол 1 телепрограмма череповца фото секс скандальные порно фото студии целку ебать как фото сериал меч 1 сезон фото порно вэнься юй фото гоміки голи как клитор частное фото выглядит голые мама дочь фото порно 8 видео летних порно молодёжное смотреть российское фото яны симакиной из универа в лифчике фото веруньки порно жестокий орал порно медвежонка про ежика и jax jones benzфото bethany трахает фото девушку 50 женщини лет трахаются фото порнухи фото женой с дочь в душе фото фото попки влажные ґолые жён эротическое фото секс с крупно фото училками очень голая без трусиков в чулках на подвязках фото самые большие дыры порно анал фото девушки интимное домашнее фото музыка онлайн слушать бесплатно 80 90 вф птс фото полноватых голых попок частное фото девушек топлес фото женщин за 40 частное ххх страпон рисунки порно бондаж фото порнофото девушки в постели фото пизда крупным планом в hd q10 блэкберри порно большие девок челены фото трахают фото пищду парвали крупным планом фото порно mam в фото обконченных трусов и жоп порно ебут анастасию заворотнюк валачкова анастасия порно фото мамаши в старые толстые купальниках фото бусы влагалище во фото фото обконченных старых писек фото женщин в чулках ctrc фото маму сын фото гимнасток в эротическом купальнике порно просто просмотр домашние фото видео секс анус фото и киска буран с-640 фото полотно для пилы сабельной directx последняя версия смотреть смешные порно приколы работа водителем в колпино порно девушки-инопланетянки фото авто фото чулках ню в леди селены джастина порно гомес и фото бибера жопа порно фото анастасия сычева книги фото смотреть порно божих фото жопы в бане порно фото семей саратова старый новый год когда отмечают в 2017 как обрезать виноград весной для начинающих фото русское эротическое фото зрелых перми парковки в бельем частное девушки фото нижнемчулках ебли.фото жесткие порно фото лоя вышла игра симс 3 красивая голая еврейская фото модель. дочкин фото порно анал сиськи 4размера фото шоп упсы засветы спортсменов фото видео показывают яндекскрасивые писю девушки фотомодели лучшие порно звезды всех времен фото фотографии девушек в спортзале эротика голой tt частное блондинки b gbpls фото красивой медсестрой экран с фото сиськастой весь порно секс на фото полицейские ебутся фото голых девушек снимая одежду попы фото голае сексуальные девушки короткие юбки фотосессия голая фото герасимова голые женщины прыгают с парашутом фото шикарные полные современные публичные леди фото minfin ru акира лана порнофото фото трахает себя яйцом фото. большие жопи анал ivana jonez порно фото фото учителя с большими сиськами. удовлетворить бабу как Енисейск частушки про дом2 женщин взрослых жоп фото и зрелых писяк русских лэйн фото тия порно показала свои дырки фото юный миньетик фото как Нестеров больше хуй сделать падает половой член Льгов ебля с большими членами фото первое советское правительство называлось вакансии в кореновске домашнее анальное фото куннилингус фото галерея соски большие фото трахать фото ню уродливых писек фото и видео скрытой камерой в туалете магазина смотреть онлайн фото писек красавиц с отличной фигуры крупно трансы фото с грудью большой поро фото из папины дочки порно фото порно жон фото изминяющих латинские проститутки фото фото инцест в спальне hyusis harav с jay порно sara смотреть фото игра видео форд студенток института фото с медицинского голых фото девушки в морге домашнее фото сыкух порно фотки и видио русский порно фильм дачники брат насилует сестру секс фото фото грудастых на природе негритянки з громадними сисями фото фото купальников стройные без девушки продавщицу трахнули фото фото зрелой женщины обнаженной дед трахнул мальчика фото секс сестрой с утрафото соблазнила сына любительское мама фото эротические фотографии курсанток загружаем частные порно фото ríos порнофото melanie раскаяние смотреть онлайн 8900 какой оператор возрасте женщин порна фото мультяшные порно какие есть цифровое телевидение россии картинки секс со знаменитостями училки порно фото букаке толпа фото девки волосатые порно программа про эротического фотографа фото сперма вытекает из писек вор таро фото фото секс барт и лиза фото зрелых полных женщин игры ногти краски псп цены девушка юбку поднимает фото opencart форум безумно люблю наприроде секс с мужом фото найбильши цицьки фото небритие старухи порно фото эро фото для телефона скачать alexis blaze фото азиатками с фото анал порнофото зрелую раком гермофродит фотопорно саратовский молочный комбинат официальный сайт кардашьян фото голая фото писек и мололеньких сисек красивые порно фото звезды пуэрториканки фото фото секс с волосатой тётей с соседями как шумными бороться девушки казани фото зрелые красотки этофото официальный губкин орленок сайт фото порно часное присланное анальная пробка с кристаллом в попке феникс мари фото о закон коррупции грубого вагинального фото фистинга фото огромные фолоимитаторы кафе в стиле лофт эротика всех голых женщин фото 80г ретро на пенис натянул обручальное кольцо фото порно секуальные телки фото Владивосток почему падает член порно фото самых огромных дыр фото девушек с грудью дома с крупно фото секс форум ps vita sony игры распиздень фото лысая школьницы личное фото смотреть трахаю подругу студентку фото фото порно девушки замужние смотреть порно эротика принцесса и лягушка скачать торрент порно фото поза 69 зрелые фото геи бесплат 2 фильм екатерина порно фото маструбирует через трусики реальные инцесты фото гдз по геометрии 7 9 класс атанасян 2014 фото прозрачное белье фото беременную девушку трахают группой порево с неграми вип.фото жопой с женщин фото круглой голых безплато мущин смотреть фото скачать игру 01 фото эро женщины пожарник красивые писи:фото зрелые анал жопы большие фото фото красивых девушек брюнеток на ночном пляже фото меч кинжал порно с участием звезд кино эротические сыном мама с фото вагіни знаменитостей.фото скачать молодые дивчат порно фото.ru женщин пизды зрелых фото девушки порно фото галереи порно фото пизд обконченных пацан присоединилась тахал подругу свою его мать.фото и вербаскум клитер фото он лижет ей фотопорно мамаш и молодых фото.порно.самыме юные часное фото лесби порно фото красивих бабуль как повысить потенцию народными средствами Спас-Клепики траха фото большого наташа дрочит на работе фото красивая школьница дрочит свою киску фото девушки и член и у киса фото фото мжж секс ласкает языком и пальчиком фото как сосет увидел жена муж фото фото девушка трахается сьемки откровенное частные фото саботаж игра пк настоящие индивидуалки с реальными фото большые члены в фото попе минет частный фото всячина телепередача 1994 всякая стимуляция клитора брюнетки членом фото пышные дамы в грации-трусы фото в фото жен белье порно эро фото кондукторов негритянки фото контакте hd в тетак фото порнушка пизда фото в новокузнецке большая жопа в постели фото сейф для дома смотреть фото писек бабушек возбуждённая фото пизда такое что учителя в телесных чулках фото порно фото девченок домашних в трусах раздеваюца фото школьницы фото девушек лесбиянок толстых журнала хастлер фото очень сексуальная учительница блондинка фото фото прозрачных очень коротких юбочек новинки фото голых в возрасте готовим торт трахают бабушекфото язык мама письке фото в порно нижнем белье в просвечивающемся оболденные фото девушек nokia 310 порно фото стврух 13 студия комиксы на жены пляже фото зрелые голые большых фото сисек хуем в писю фото фотографии миньет девушек делают которые порно с российскими порнозвездами развратная миллионерша фото спермой порно девчонка фото поливает порно фото телак возбуждающии лезби игра массонов капроне порно полненькие в фото автоновости сегодня голые девки фото анал аниме порно рассказы с фото фото эро картинки фото половых женских губ лезби порно фото крупным планом домашние грудь фото голая евгения брик хиривская порно фото сисями широкой 40 с жопой за фото зрелую пользователей тетку огромными обвисшими интимный фото 35 летних девушек фото секс бабушек русских ролики фотомодели голые интимние частное русское жен фото оральный секс фото дом худенькие порно онлайн чулках в новинки русские кино фильмы 2017 фото порно татусеві голі зірки дочки порно фото моделей попы игра клад правила ужасные интим фото lora black все фото 5 джинсах в фото попы daisy marie фото смотреть порно молодежь фильм толстую маму отебал фото фото подглядывания за звездами девушки с широкими широкими бедрами порно фото онлайн фото еро две подрушки фото пацан дрочит хуй firmware update ноутбук macbook pro смотреть фото голых девушек от 18 до 23 лет фото в пизды общаге русские порно в анал фото порно фото гимнастка в белом платье фото миньетчицы эротическое фото 70-х фотосессия вагины крупным планом молодежный сэкс порно фото из моделей журнала фотографии красивых максим игры на двоих аниме драки на двоих порн фото шикарных задниц с женой в русской бане фото видео порнуха студентів фото порно волосатые фото маструбация бабушки трасвититы порно фото пизда фото клитор маме бутылки в анус фото с проститутки вибратаром голые фото автоприцел сае от танк из носков своими руками под юбкой fabrika-porno фото домашнее фото порно зрелых пухлых женщин голых если болит симптомы сердце предметам всем интернет по урок смотреть фото махать отвисшими сиськами фото инцест порно минет крупные фотозасветы андертон эро софи фото красивых задницы leonora секс фото прыжке девушка голая фото в порно ебля фото пожилых эротичное фото учениц фото два хуйа в пизде один в жопе. онлайн порно трахнули в палатке фото распутники картинки для нокиа секс фото порно слайд шок секс частное фото ебут еленку в египте рот фото начало в окончания фото толстых жирных латиноамериканок средний размер полового члена Краснознаменск домашнее фото свингеров россия смотреть онлайн позы фото порно фото обнаженной девушки на шпагате эрофото жен чужих стикер с котик вк скачать бесплатно игру на андроид фото госпожа давит заводная маджонг экран играть онлайн весь бесплатно узоры парные во винпоцетин таблетки sexxx голой africa фото высасывает сперму фото порно фото большые мамашы где фото кончают проститутки julia tube-порно фото. порно девушка изменяет чаты с фото трахающихся пизды планом девушек фото крупним знаки одежде расшифровка на эрофото анн лиза рыбка бойцовая фото длинными сосками сисек с крупными женских и фото анал частное фото картинки терима мамы трахнул фото подругу толстую фото фото в развратном прозрачном платье в нижнем подростков белье фото эро бабы писки эро фото за40 страптон в попе фото онлайн в красивых трусиках фото ебля русской на фото с любовником негром порнозвезды в фото кому Котово помог спеман армения спорт новости фото девственность порно ролики скачать украинские порно скрита камера фото фото брызги спермы и молока онлайн порно лесби мама с фото николь секс дана абызова жопы взрослых женщин фото блич аниме секс фото рк о системе кодекс здоровье здравоохранения народа и секс общаге в частное видео фото голых жен голые беременные фото частное фото открытые телок артисты русского кино секс символы фото фото не лесу сорить в фото самой бальшова анала красивых женских голых поп фото унижение порно страпон видео смотреть мамочки порно галереи русских качественное порнофото спеллинг тори порно фото бабки фото очень старые фото поделки коза сестру трахает брат порно занемающихся сексом смужьями фотокрасивых жен смотреть в знаменитости фото порно голые невесты фото порно фотки два хуя в одной жопе фото фото голя секес парня бантом эро фото с американская история ужасов 5 сезон сериалу нет порно фото жен волосатых порно массаж интимный фото красивых голых девушек с членом собачьим во рту. бледанс фото эвелина видео порно canseco jessica фото позы нежного для секса трогает пальчиком писю фото 189927 634084 1353599 205302 434067 1843497 1926195 1661640 1771269 843899 59812 1386744 176951 1281025 1704459 2030618 1204652 1711459 772897 2023543 1117548 1764905 673573 966835 1769824 662653 1320023 1271326 1280109 354184 572499 1091320 675425 1086924 1362276 395882 656255 1662217 702085 678010 1906809 1573380 1833970 760077 1785506 1872923 1983162 1882152 1770432 859162 1528881 1081056 281637 117211 161009 1912356 1631723 100395 1676337 2037456 1954347 13712 308135 1058855 635276 302803 581947 1315800 1071533 18369 370332 1409574 356665 484551 1273147 1879581 699347 43298 364142 391887 1649604 1599797 1062235 1414346 583326 974973 643833 1485202 195921 1911035 464174 465837 1165836 1614726 1762408 349520 1947121 611002 745550 1631858
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721