ГЕНЕЗИС ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЗДРОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджуються механізми, структура детермінант заздрості, умови, етапи виникнення та розвитку заздрості особистості. Викладено класифікації стадій та факторів розвитку заздрості зарубіжними та вітчизняними науковцями із властивими їм індивідуальними елементами структури.

Ключові слова: заздрість, розвиток, формування, самооцінка, агресивність.

В данной статье исследуются механизмы, структура детерминант зависти, условия, этапы возникновения и развития зависти личности.  Изложены классификации стадий и факторов развития зависти зарубежными и отечественными учеными с присущими им индивидуальными элементами структуры.

Ключевые слова: зависть, развитие, формирование, самооценка, агрессивность.

 

This article investigates the mechanisms that structure determinants of envy, conditions, stages of the emergence and development of the personality of envy. The article presents the classification stages and factors of envy foreign and domestic naukotsyamy of inherent indyvidualnmy structure elements.

Keywords: envy, growth, development, self-esteem, aggression.

 

Заздрість являє собою складний феномен, властивий людській природі, детермінований різними факторами, що має різноманіття форм і ступенів вираженості. Будучи соціально неодобрюванною і засуджуванною заздрість має тенденції неусвідомленого функціонування в особистості, породжуючи різні модифікації проявів, що забезпечені активізацією механізмів психологічного захисту, і може призводити до порушень, розладу, ненависті і деструкції в людських відносинах.

Даний феномен визначається, як властивість особистості (Є.П. Ільїн) і як риса особистості (А.А. Дьяченко, М.І. Кандибович), як невід’ємна частина людської природи або конституції (М. Кляйн, Шопенгауер) і як аспект мотивації людини (С.Ю. Головін), як емоція і переживання (К. Муздибаев, Г. Бреслав, І. Котова), і як соціальний феномен (Т. Бескова, В. Гусова) і, нарешті, як один з тяжких смертних гріхів (Данте) [6; 7; 8; 11; 13].

Спираючись на дослідження Р.І. Александрової ми визначили,  вказує, що  в завдання дослідження заздрості входить раціональна реконструкція процесів формування даного явища, що також складає проблематику вивчення цього феномену [11].

Як зазначає Т. В. Бєскова, для формування заздрості необхідний відповідний зовнішній і внутрішній фон, тобто певні детермінанти. Структура детермінант заздрості, згідно з цим автором, має організовану будову і включає в себе детермінанти різного типу, співвідношення між якими не статично і однозначно, а динамічно і залежить від конкретних обставин. На різних етапах онтогенетичного розвитку і на різних стадіях соціалізації особистості може відбуватися зміна детермінант (умови внутрішнього або зовнішнього середовища можуть ставати основоположними факторами, а універсальні чинники – набувати характеристики умов).

У структуру детермінант заздрості, пише Т. В. Бєскова, входять:

1) передумова – нерівність людей (соціальне, фізичне, психологічне, професійне, матеріальне та інші), кожне з яких існує як об’єктивна реальність;

– Фрустровані потреби особистості, серед яких особливою силою володіє фрустрація потреби в позитивному самоставлені, підтвердженні, визнанні;

– Суб’єктивна перевага іншої людини, яка може виникнути і там, де вона об’єктивно відсутня, і навпаки, бути відсутньою там, де вона реально існує;

2) Універсальні фактори

– Соціальна близькість з об’єктом переваги при відсутності інтеграції з ним: «інтегративне поле» представлено тими значущими людьми, досягнення та придбання яких сприймаються як успіх цілого, частиною якого усвідомлює себе суб’єкт [4]:

3) Зовнішні умови:

– Макросоціальні умови: культурно-історичні (особливості культури, національного характеру, суспільної свідомості); соціально-економічні та політичні (різке соціальне розшарування в формально нестратифікованому суспільстві; домінуючі в суспільстві зрівняльні тенденції і уявлення про справедливість; суспільні відносини, засновані на принципі споживання);

– Мікросоціальні умови (умови соціалізації в малих групах): умови сімейного виховання (негативне ставлення батьків до більш успішним іншим: негативні висловлювання батьків по відношенню до своєї дитини, супроводжувані вихвалянням другої дитини: оцінка результатів діяльності дитини в залежності від результатів інших: завищені очікування близького соціального оточення; домінуючий виховний стиль потурання); умови соціалізації у вторинних малих групах (домінуючий в них конкурентний характер діяльності (ігрової, навчальної, трудової);

4) Внутрішні умови:

– Рівень онтогенетичного розвитку (заздрість як ситуативна реакція з’являється в онтогенезі досить пізно, лише тоді, коли дитина здатна адекватно оцінити соціальні відносини з однолітками і своє реальне місце в цих відносинах);

– Характеристики когнітивної, афективної, мотиваційної, рефлексивної і моральної сфер особистості. Психологічні якості, що стали стійкими інтегральними утвореннями, самі згодом можуть створювати сприятливі умови для формування заздрості і визначати якісні особливості її протікання;

– Низький рівень суб’єктності особистості (неконструктивні способи перетворення буття і подолання складних життєвих ситуацій; труднощі в саморегуляції негативних психічних станів: екстернальність. Низький рівень ініціативності, наполегливості, енергійності, витримки і рішучості);

– Структура уявлень, установок і цінностей особистості (цінності індивідуалізму, прагматизму, споживацтва, влади: установки на зрівнювання та збереження існуючої шкали цінностей; уявлення про нелояльності соціального оточення і справедливості як рівності).

Таким чином, при формуванні заздрості задіяний ряд спільно діючих, що підсилюють один одного і взаємопроникних психологічних механізмів, серед яких Т. В. Бєскова виділяє генетично вихідний механізм інтеріорізаціі: центральний (базовий) механізм соціального порівняння і в будову в нього механізмів категоризації і каузальної омани. Дані психологічні механізми, «накладаючись» на відповідні різнопорядкові детермінанти, можуть відігравати визначальну роль у формуванні заздрісного ставлення суб’єкта до інших людей, що перевершує в чомусь суб’єкта заздрості. Т. В. Бєскова зазначає, що зв’язки і відношення між психологічними механізмами формування заздрості і її детермінантами характеризуються рухомою взаємоузгодженістю і взаємообумовленням. Як відповідні умови та чинники можуть «запускати» психологічні механізми, призводити до їх розгортання, так і сама дія психологічних механізмів може виступати як «першопричиною» формування сприятливих умов для розвитку заздрості [2; 3; 4].

Як вже говорилося, заздрість розглядається як феномен, що виявляється на трьох рівнях: на рівні свідомості, на рівні емоційного переживання і на рівні реальної поведінки. Відповідно до цього К. Муздибаев виділяє ряд компонентів заздрості, послідовно проявляються один за одним:

 • Соціальне порівняння;
 • Сприйняття суб’єктом чиєїсь переваги:
 • Переживання досади, прикрості, а то й приниження з цього приводу;
 • Неприязне ставлення, або навіть ненависть до того, хто перевершує;
 • Бажання, або заподіяння йому шкоди;
 • Бажання, або реальне позбавлення його предмета переваги.

Погоджуючись в принципі з такою послідовністю, слід все ж зазначити, що представлені К. Муздибаевим компоненти заздрості швидше є етапами виникнення заздрості. Так, перші етапи не можуть бути компонентами заздрості хоча б з тієї причини, що заздрість, як така ще відсутня (проте без цих етапів заздрість не виникне). Підкреслити це необхідно, оскільки часто сприйняття чиєїсь переваги вже розцінюється як прояв заздрості. Крім того, можна відзначити і недостатню повноту опису розгортання процесу появи заздрості. Необхідно внести ряд доповнень і уточнень до схеми К. Муздибаева. з урахуванням яких динаміка формування заздрості може виглядати наступним чином [16].

Перша стадія – соціальне порівняння і сприйняття чиєїсь переваги. Вважається, що в основі заздрості лежить порівняння себе з кимось. Проте, для виникнення заздрості одного порівняння і визнання переваги когось недостатньо, хоча часом можна чути, що якщо когось ви вважаєте краще себе, то виходить, що ви – гірше, а це. мовляв. рано чи пізно призведе до почуття неповноцінності, до прихованої образи, злості. Необхідний перехід до наступної стадії.

Друга стадія – виникнення потреби в ідентифікації з об’єктом заздрості. Проте, переходячи до наступної стадії, необхідно відзначити упущений К. Муздибаевим істотний момент заздрості. Заздрість виникає тільки з приводу того, до чого у людини є пильний інтерес, що нею високо цінується, до чого вона прагне, тобто в чому у неї є, або з’являється потреба. Саме загострення наявної потреби в чомусь, або її виникнення (дивлячись на той чи інший привабливий предмет, або на людину) є другою стадією появи заздрості [16].

Заздрість завжди заснована на ідентифікації: заздрять тим, на кого хочуть бути схожими. але для цього треба дізнатися, чим обумовлена перевага іншого, щоб зрозуміти, які перспективи задоволення виниклого бажання. Це призводить до двох наступних стадій.

Третя стадія – оцінка своїх можливостей. Оцінивши свої можливості (адекватно або неадекватно), людина може зробити спроби придбати той предмет або якість, яку їй захотілося мати, тобто вступає в заочне змагання з іншою людиною, яке може привести до успіху, але може закінчитися і невдачею, що і  призводить до наступної стадії.

Четверта стадія – усвідомлення неможливості задовольнити своє бажання, мати те, що є у інших. І в тому і в іншому випадку емоційною реакцією на розуміння неможливості досягти бажаного є виникнення засмучення, жалю з цього приводу.

П’ята стадія – пошук причини виявленої переваги інших.

Від усвідомлення причини чиєїсь переваги залежить, якого виду заздрість – «чорна» або «біла» – виникне у людини.

Одна справа, коли перевага інших в чиїсь праці може служити позитивним прикладом для людини, мотивуючи її на активність. Інша справа – несправедливість долі (можливо, тільки в уявленні заздрісника), або результат несправедливого розподілу благ, отримання цих благ іншою людиною неправедним шляхом. Тому людина вважає, що саме доля чи хтось інший є винуватцем її невдач. Це є наслідком так званої каузальної омани, тобто сприйняття людини, що має перевагу, як причиною власних невдач і приниженого становища. Підсилює відчуття «несправедливості» самозакоханості (подання індивіда про власну винятковість і достойності більшого).

Шоста стадія – виникнення почуття ураженого самолюбства. [У словниках самолюбство визначається як почуття власної гідності, самоповаги, самоствердження]. У той же час самолюбство може стати і джерелом негативних емоцій і навіть страждань (хворобливе самолюбство, ображене самолюбство).

А. Адлер розглядає заздрість, як реакцію на нерівність людей при дефіциті власної самооцінки. Він підкреслює, що заздрість – це фактично визнання власного безсилля і безпорадності, підпорядкованості іншій людині, тої, що він стоїть суб’єктивно вище. Крім усвідомлення об’єктивно існуючої нерівності в якому-небудь значущому для людини відношенні на виникнення почуття заздрості впливає і суб’єктивно репрезентована нерівність. Якщо людина пов’язує свої невдачі з долею, то з’являється образа на неї. Якщо заздрить екстраполює свої невдачі на іншого, більш удачливого, то виникає стійке неприязне ставлення або навіть ненависть до нього. Тобто зачіплюється його самолюбство, і в цей момент ніякі доводи розуму вже не діють, а психіку заповнюють виключно негативні емоції: досада, злість як на інших, так і на самого себе. У цьому випадку людина може вдатися або до заперечення значущості предмета заздрості, або до компенсаторних механізмів («зате я розумніший!»). Якщо це не допомагає, то процес заздрості переходить у наступну стадію.

Сьома стадія – прояв ворожої поведінки. З’являється бажання і часто реалізовується, заподіяння шкоди об’єкту заздрості, позбавлення його предмета переваги [16].

Щодо формування заздрості продовж життя, то М. Кляйн (М. Klein) пояснює заздрість з конституціональної природи людини та її об’єктних відносин у ранній період. Заздрість є внутрішньо психічним феноменом, пов’язаним з інстинктом смерті: люди народжуються з різними конституціональними тенденціями в плані вираження заздрості і ці задатки можуть бути посилені, або знівельовані в залежності від ряду факторів, в числі яких досвід внутрішньоутробного розвитку, особливості народження, специфіка взаємодії з материнською грудьми і матір’ю як цілісним об’єктом [20]. М. Лоуренс і М. Магуїр солідарні з М. Кляйн в частині того, що потенціал заздрості формується на ранніх етапах онтогенезу в процесі діадних стосунків [15].

Паралельно, В. Г. Джофф стверджує протилежне: немовлята не утримують почуття заздрості, а народжується заздрість як наслідок психологічних проблем, які поступово формуються і накопичуються в особистості. Позитивне подолання психологічних проблем сприяє і зниженню заздрісності [19].

Є. П. Ільїн вважає, що заздрість формується на пізніших етапах онтогенетичного розвитку, коли дитина може випробувати дію конкуренції у відносинах (в ігровій діяльності, наприклад), депривації потреби у визнанні і зробити оцінку свого становища серед інших не на користь своєї персони [11]. Нам представляються ближчими і органічні погляди Карла Абрахама і Ернс Джонса про те, що заздрість, як будь-який складний феномен людської природи формується поступово в процесі розвитку дитини та її контактів з навколишнім світом [20]. Якщо цей підхід з’єднати з основами об’єктної психології М. Кляйн, тоді прояви людської заздрості і їх розуміння – трактування можуть бути більш точними, відповідно впливу на характер профілактики, терапії та психокорекції даних станів або властивостей особистості.

Є.П. Ільїн описав зовнішні і внутрішні фактори, що сприяють формуванню заздрості. До внутрішніх факторів він відносить особливості особистості, які у егоїзмі, себелюбство і марнославстві. Наявність у особистості злісної заздрості говорить про нездатність заздрить людини досягти того рівня, на якому знаходиться інша людина, даний прояв розглядається автором як безсилля. До зовнішніх факторів Є.П. Ільїн відносить близькість у статусному положенні заздрячого суб’єкта до об’єкта заздрості. Сам заздрісник порівнює цей стан справ, свої достоїнства і результати своїх досягнень зі статусом тих суб’єктів, хто стоїть близько до нього по соціальних сходинках. В результаті близькість створює сприятливі умови для порівняння, що робить життя іншого суб’єкта найбільш прозорим для сприйняття [11].

Загалом в психологічній літературі виділяють такі фактори розвитку заздрості:

 • Нуль-фактором, тобто вихідним посилом присутності феномена заздрості в людській природі ми могли б (слідом за М. Кляйн) припустити деякі конституціональні підстави. Напевно не відомо, чи існує «ген заздрості» (або будь-яка інша матеріальна основа («мітохондрія», «ДНК», «особливого типу клітина» і т.п.), тому, в силу нерозшифрованості  повного генома людини, ми, тим щонайменше не скидаємо з рахунків дану позицію. Але розуміємо, що, швидше за все провідними, все одно, виявляться фактори прижиттєвого формування особистості.
 • Первинним фактором, швидше за все, виступає самий ранній (можливо навіть перенатальний допологовий і пологовий) досвід переживань і досвід, одержуваний при взаємодії з тими, хто про дитину піклується буквально в перші дні і місяці життя (мати, особи які її замінюють). Це досвід неоднорідний і може складатися з досвіду окремих і приватних взаємодій (наприклад, з грудьми як атрибутом матері, як вказувала М. Кляйн), а також відносин і взаємодій з матір’ю (або її замінниками) як цілісним об’єктом [20]. Можливо, грає значення наявність братів і сестер в цей період. Наприклад, при народженні близнят або двійнят хтось з немовлят може отримати більший комфорт (по часу присутності, ніжності і дбайливості матері) від зіткнення з материнським об’єктом, а хтось виявиться трохи в меншій увазі. Наприклад, давно відомий факт, що відносно хлопчиків матері проявляють велику інтенсивність турботи і уваги, тому в разі народження різностатевих близнюків або двійнят хлопчикові, можливо (хоча і не 100 %-но гарантовано) буде діставатися трохи «більше мами» [10; 12]. Ці тонкі і ледь вловимі відмінності, тим не менш, можуть бути фіксовані психікою і сублімовані несвідомим розвитком особистості.
 • Вторинний фактор лежить у сфері розширення досвіду дитини: початку його більш активної взаємодії з предметним світом і світом людей, отримання досвіду явної депривації (наприклад, не дали або відібрали бажану іграшку), досвіду вираженої конкуренції (за увагу, похвалу і прихильність дорослого, змагальності в грі (хто перший, хто швидше і т.п.), боротьбі за володіння (іграшками, якимись речами) [6; 14]. Виходить, що тут наявність сіблінгів так само може призводити до підвищених потенціалів розвитку підстав заздрості, особливо якщо є досвід «поразки» (наприклад, сину купували більше цікавих іграшок, ніж дочці, або частіше на руках тримали тощо).
 • Третинний, але не менш важливий фактор, лежить у сфері спостережуваних зразків поведінки і болем широкого соціального контексту, в якому розвивається людина. Цей фактор включає спостереження і «вбирання» особистості батька і досвід взаємодії з різними людьми. Якщо батько за своїми особистісними особливостями не є заздрісною людиною (не порівнює себе з іншими, не підкреслює, що у когось чогось більше або краще, не відчуває досади від благополуччя, або успіху інших), має високу стресостійкість (наприклад, в складних ситуаціях спирається на свої сили і справляється з труднощами), володіє життєвою та професійною креативністю, активністю і оптимізмом, незамкнутий, доступний для спілкування, вміє щиро допомагати, має позитивні відносини з широким колом оточуючих (сусіди, колеги, знайомі, друзі), то досвід взаємодії і спостереження такого зразка виступає для особистості дитини серйозним блокувальником потенціалів заздрості. Дитина вчиться розуміти і приймати світ і людей такими, якими вони є. Такі установки, отримані від батьківських зразків (і всієї загальної атмосфери ними створеної) дозволяють людині, здійснюючи свій шлях, орієнтуватися і спиратися на себе (а не на інших), приймати самостійні рішення і робити вибори, знаходити відповідні заняття, самореалізовуватися в них і приймати отримані досягнення або результати такими які вони виходять, без надлишкового їх порівняння з досягненнями інших. Загальна тенденція особистості в цьому випадку: «йти своєю дорогою, приймаючи своє життя і свою долю», без зайвих порівняльних стогонів. Як правило, і рівень персональних досягнень у таких людей досить високий [17].

Якщо ж навпаки, людина перебуває в полі підвищеної конкуренції  і до цього плюсуються деякі особистісні особливості батьків (заздрісність, домінування порівняльних характеристик в оцінці себе та інших, часті розмови про заздрість і заздрісників, деяка закритість, недовірливість, егоцентризм внутрішнього світу і т.п.), то при такій атмосфері потенціали заздрості запускаються «в зростання», хоча зовні можуть маскуватися досить вдало, оскільки дитина засвоює соціальне несхвалення заздрості [1]. «Вбирання» ідеї заздрості може відбуватися і на більш пізніх рівнях розвитку людини (молодість і навіть зрілість), якщо людина потрапляє в середовище, де проблема заздрості «висить» в хронічному варіанті: про це багато говорять, це супроводжує професійну або приватне життя, це акцентують, цьому приписують різноманітні життєві обставини і т.п. В якості такого середовища може виступати арена професійної діяльності, або, наприклад, якщо людина у приватному житті потрапляє під вплив того, хто «заряджений» ідеями заздрості (нові члени сім’ї, нові значущі знайомі і т.п.).

Щодо формування заздрості через її взаємодію із іншими явищами можна визначити дві гіпотези:

Перша гіпотеза припускає взаємозв’язок заздрості і самооцінки. Однак причинно-наслідковий зв’язок між самооцінкою і заздрістю представляється по-різному і через це залишається не зовсім зрозумілим. Одні представляють заздрість як причину труднощів з самооцінкою, наприклад: «Відчувши укол заздрості ми відчуваємо, що зачеплена наша самооцінка». М. Сілвер і Дж. Сабіна  бачать у заздрості спосіб захисту самооцінки [23]. Нарешті, заздрість представляється як частина механізму регуляції самооцінки або супутнє йому явище, особливо як захист від заниження самооцінки [22].

Разом з тим жоден з цих підходів не торкається до очевидного співвідношення між переживанням заздрості і самооцінкою, яке полягає в тому, що почуття заздрості виникає в результаті невдалих спроб регуляції самооцінки. Захист від зниження самооцінки постулюється дослідниками як caма собою зрозуміла функція заздрості, оскільки поняття захисту використовується в дуже широкому значенні. Але заздрість здається швидше показником марності зроблених зусиль.

Якщо три способи захисту самооцінки, описані А. Д. Розенблатом не допомогли і самооцінка починає знижуватися, то відразу виникає почуття заздрості. Цьому більш схильні люди з незрілим, фрагментованим Я. які піддаються бажанням знайти його відсутні частинки [21]. через недостатньо розвинене «Я» їх регулятивні механізми також розвинені слабко. Таким чином, ми отримуємо відповідь на поставлене раніше запитання про те, чому не всі заздрять всім і з кожного приводу. Заздрість виникає тільки тоді, коли за допомогою механізмів регуляції – шляхом встановлення цінності предмета заздрості, дистанції від об’єкта заздрості і значення предмета заздрості для себе – не вдається створити достатню внутрішню рівновагу. Заздрість – це почуття, що виникає при невдалому захисті самооцінки [5].

Другою гіпотезою є теорія рівноваги Ф. Хайдера, який вважає, що людина може завдавати через речі, що належить іншому, хоча раніше вона сама ніколи не відчувала потреби в ній і навіть не думала про неї. Тобто можна бажати чогось тільки тому, що воно є у іншого. Ф. Хайдер припустив, що існує так званий мотив, бажання однаковою долі і рівних результатів. Справедливість цієї точки зору підтвердили С. Франкел та І. Шерік [18]. Вони спостерігали дітей віком від одного року до п’яти років за грою з ровесниками, поміщаючи їх по двоє в манеж з яким-небудь цікавим предметом. Під заздрістю вони розуміли бажання дитини, а також помічену у сусіда позитивну емоцію, викликану володінням певним предметом. Така реакція спостерігалася лише з півтора років і особливо часто зустрічалася в три роки. Однорічні діти проявляли інтерес до предметів і забирали їх, але судячи з усього, сусід при цьому не грав ніякої ролі, так як агресії не було і, отже, заздрості теж. Автори припустили, що для виникнення почуття заздрості необхідні наступні умови:

• вже повинна існувати здатність протиставлення Я та об’єкта:

• вже має існувати уявлення про власність:

• повинна існувати здатність уявляти собі і передбачати бажане кінцевий стан.

Таким чином, це дослідження показало, що людина, ще будучи дитиною, відчуває інтерес до предмета тільки через те, що ним зацікавився інший (хоча спочатку предмет не був її цікавий). Така ситуація передбачає наявність у людини певної потреби, незадоволеною склалися умовами його життя і діяльності:

Для формування заздрісності потрібні певні зовнішні та внутрішні умови, тобто певні детермінанти. Тому автори розглядають організовану будову заздрості, що включає в себе детермінанти різного типу, наприклад соціальні (макросоціальні та мікросоціальні) передумови, фрустрація потреб, суб’єктивна перевага, механізми категоризації і каузальної омани. Визначено, що ці фактори та механізми взаємодіють між собою та взаємообумовлюються, що може призводити до розвитку заздрості. Також такі дослідники як, К. Муздибаєв, Е. Ротор, М. Кляйн, Є. П. Ільїн, Бреслав Г.М., Розенова М.І., М. Сілвер і Дж. Сабіна, Бескова Т.В. дають свої класифікації стадій та факторів розвитку заздрості із властивими їм індивідуальними елементами структури.

Список літератури.

 1. Александрова Р.И. Зависть и моральная символика // Вест. Моск. Ун-та. Сер. Философия. 2002. №1. С. 66-81.
 2. Архангельская Л.С. Зависть в структуре отношений субъектов, испытывающих трудности общения: дис. канд. психол. наук. Ростов-н/Д, 2004.
 3. Бескова Т.В. Зависть и ревность: критерии сходства и различия понятий // Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей / под ред. Волохонской М.С., Микляевой А.В. // Материалы II Всероссийской научно-практической (заочной) конференции. – МО.: СВИВТ, 2012. – С. 58-65.
 4. Бескова Т.В. Особенности проявления зависти в межличностном взаимодействии субъектов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 12. № 5 (37). 2010. – С. 103-109.
 5. Бескова Т.В. Психологические механизмы формирования зависти и ее детерминанты // Электронный журнал «Вестник Московского государственного областного университета». 2013. № 1.
 6. Бондаренко О. Р., Лукан У. Психологическое консультирование: зависть и психическое здоровье // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социология. Психология. Философия. 2008. № 2. С. 265.
 7. Бреслав Г.М. Ненависть как предмет психологического исследования // Вопросы психологии. 2011. № 2. С. 138-148;
 8. Бреслав Г.М. Психология эмоций. М.: Смысл; Академия, 2004. С. 367-376;
 9. Гусова В.А. Зависть как социальный феномен: дис. канд. фолософ. наук. М., 2006;
 10. Дескюре Ж.Б. Зависть и ревность. СПб: Изд-во В.И. Губинского, 1989;
 11. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. — СПб.: Питер, 2002. — 752 с. Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности, тщеславия [/ Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2014. — 208 с.
 12. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия. Новосибирск: НГПУ, 2003. 667 с.
 13. Котова И.Б. Зависть как личностный феномен // Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов, 25-28 июня 2003 г.: в 8 т. СПб, 2003.
 14. Летягина С.К. О проблеме зависти в аспекте психологии семейных отношений // Известия Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевского. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2010. Т. 3. № 4. С. 37-45.
 15. Лоуренс М., Магуир М. Психотерапия женщин. СПб: Питер, 2003. 208 с.
 16. Муздыбаев К. Психология зависти // Психол. журн. 1997. Т. 18. №6. С. 3-12
 17. Розенова М.И. Неосознаваемые установки отношения родителей к детям. Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2011. 160 с.
 18. Frankel S., Sherick I. Observations on the development of normal envy // Psychoanalytic Study of the Child, 1977, v. 32, p. 56-68.
 19. Joffe W.G. A critical review of the status of the envy concept // International Journal of Psycho-Analysis. 1969. № 50. P. 533-545.
 20. Klein М. Envy and Gratitude // The Writing of Melanie Klein. N.Y., 1957. Vol. 3. Р. 176-235.
 21. Rosenblatt A. D. Envy, identification and pride // Psychoanalytic Quarterly. 1988. N 57. p. 113-127.
 22. Salovey P. Social comparison processes in envy and jealousy//J. Suls. T. A. Wills (eds.). Social comparison: Contemporary theory and research. Hilsdale. N. J.: Lawrence Erlbaum. 1991. p. 261-285.
 23. Silver M., Sabim J. The perception of envy // Social Psychology Quarterly, 1978, v. 41. p. 105-117.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer's essay block cure for business mac writer software plan my paper i should write english on what my assignment do can who dissertation service writing malaysia and dissertation assistance Tegretol patient essay buy college application why i to want attend someone to my essay do need buy dissertation a your doctorate first make job resume how to for paper cheapest a4 copier maryland business plan writing services in yasmin finger prescription without how sinequan to where to purchase buy my papers no with write plager without make a simple work experience to resume how resume buy a online service writing dissertation uk selection best gift wrapping cheap paper sites legal essay help essay spoken language gcse help online chat apple thesis buy wordpress cant essay love happiness money and buy a buy essays application college have title custom paper my to theo-24 where free order sr shipping texas defnions history homework help help homework thesaurus classificationdivision writing online help essay for sale term graduate papers writing forum service best paper india glucotrol buy online paper literature research descriptive statistics dissertation in writing help contrast essay comparison proposal purchase equipment to asthma otc for letter medical cover receptionist job persuasive racism essay dating latino romance buy essay mla paper objective medical receptionist resume for of order essay ideas in an video thesis demo essays disorders anxiety of dissertation and abstracts international the social humanities sciences primary uk help homework saxons co plan sample wetland mitigation i do please where buy papers home one italian plans floor buy application essay introduction college nursing essays online admission of paper types research nootrop-piracetam low order price help free job resume contractions essays in college homework help online thinking thinking for higher critical skills order best coursework service writing egg wheat and milk and allergies how order prograf to tablets order get purchsase - Ceclor Ceclor a prescription Reno for without buy tofranil cheap rx without kids essay our save earth do companies that homework to mission start online how papers custom order review essay mental disorders articles companies writing report essay can happiness money buy argumentative projects dissertation mba help the essay being earnest of importance help homework i algeba informal dissertation art usa essay in writers Francisco canada Detrol ligne - Detrol site without en us buy San achat best prescription writing online sites academic bibliography apa alphabetical order rx Lubbock 100mg Clozaril Clozaril no - sell cheap reviews price help dissertation dying before ideas a for lesson thesis buy paypal tetracycline via nagar for raman sale 3 cv bhk in yno online yasha dating e placement tech online test papers mahindra dissertation cheap a buy technology buy term paper pill glucotrol identifier imprint your help essay need with of example writing reflection paper writing letter introduction statement school medical services personal online cheap essays buy uk uk assignments do my for help studies social homework 6th grade online jobs homework help vitamins stress custom quality essay help with a statement thesis uk Abilify assignment uk help programming abc homework order spelling essays your you written get for social marketing on media dissertation for simple mechanical engineering thesis homework louisiana purchase help best speech service writing anxiety disorder essay argumentative speech informative help writing essay professional writer get love love give essay college essay workshop admission service ireland cv writing need homework with free help for website student essays assignment do my help download executive word format for resume in sales subscriptions cheap paper term engineer fresh cover mechanical graduate sample for letter me bibliography for make of nature study the dissertation the styles paper scientific writing pepcid cher acheter pas tests pregnancy control birth writing dissertation services homework government high school help floor sleepout plans business homework help essay admission service mba 4 writing ignou assignment help termpaper my write writing nv reno resume services service customer essay restaurant service writing cheap paper article legit org writing services meaning search for essay mans term cheap papers tablet lotrel cuckoo bird homework help consolidating help loans desk student navy bipolar study nursing disorder case help case study writing admission help graduate common essay system online related review ordering of literature disorder anxiety generalized studies case service writing nursing custom dissertation live online help homework online how name write cursive to in my assignment custom online order Aggrenox arava without prescription miami homework find help online buy generic Eskalith order bibliography bibtex no geriforte to where script cheap buy website citation essay apa in canada online buy duricef buy to essay essay on beauty buy before essay mba admission with can help depression who homework qosmio help buy paper college for executive resume dribble fastbreak online double konami dating la recherche scientifique dissertation sur research topics interesting paper american history papers english online old research on leadership papers styles 10mg of cephalexin for cheap for my money do admission essay services writing resume toronto best money for essay order buy Active Viagra Super cheap a poem words for my write me using thesis topics honours law uk cv free writing service help essay need yahoo writing pamphlets cancer buy personal essay pictures updating hire for college writers essay case symptom somatic study disorder business plan bike hire writing service co malaysia dissertation www uk writing essay services laws pa dating overtime in pay about phd ordering dissertations a veroffentlichen dissertation buy online tum an help essay on transcendentalism writing free help assignment dating free websites single beaumarchais dissertation homework reading helper for university sale assignments phd thesis thesis essays writing uk services college for students help homework online a write help free to cv for proposal toronto services writing contest essay 2013 canadian online Baltimore Super Super - ireland Tadarise buy pharcharmy Tadarise essays online the essay persuasive ppt letter cover school graduate admissions associate a sales resume on to for put things good a to disorders paper anxiety write how on essay service on and tax goods writing introduction paragraph help buy to best place essay border patrol essay with literature writing reviews help with help essay writing reflective purchase essay question college research summary proposal phd homework probability cards help buy tech m thesis samples speeches services for memorial em games online dating portugues sales executive job resume for school help homework high algebra md frederick writing services resume worldwide online shuddha shipping guggulu Excel uk dissertation ses corrig writer research code paper discount services article writing services professional resume nyc writing essay proper writing papers print divorce online thesis on phd sanitation examples disorder study case personality homework cant my do how essays online to buy writing help a for chat help online depression uk linkedin writing service resume pf bangalore dating in office address mexican newspapers english online in help literature review writing zahra dating nitricka college com admission about essays best statement writing service personal review education in on dissertation leadership styles cover medical for technologist letter aldara mg cheapest 500 online essay cheap college online essay college custom msc service writing dissertation sale 100mg for meclizine essay for sale shark style order of chicago bibliography australia paper wrapping buy online speech order topical informative dating coutu nfl brittany player 400 mg percription no cephalexin papers bond online prescription shipping worldwide free non zoloft of schizoaffective case disorder study how resume write a creative to cent 10 serophene online buy diabetes nev run reno es holocausto yahoo dating judio que house to a buy how informative essay paper sale for uk tissue sales and - canada Benemid Burbank Benemid online buy discount for medical doctor cover letter c.v brand astelin usa homework greek help gods primary write process to paragraph a how proton therapy cancer guide paper white writing to start my dissertation how cheap for sale papers phd dissertation writing start homework warming help global info buy Leukeran to where prescription no needed bibliography appendix order letter service writing legal essay edit service good on do is i essay buy i line know an how someone my paper write finance writing masters thesis service homework help college writing us services cv writing writing best services resume tx nj essay easy writer malaysia writing thesis help phd thesis computer science for in help thesis writing on ordering system online review literature dissertation turnover dissatisfaction employee research paper buy online buy can you research papers a university xavier buy online dissertation cheap websites essay writing quotes start a how to admissions essay college examples for resume sales position essay school law service best help essay critical macbeth pay paper someone research for management master operations thesis essay descriptive thesis help writer manila paper research write why cant my i essay Geodon where online buy to better cozaar diovan than is control pill birth dog practice thesis phd pharmacy writing service resume singapore professional gestanin canada online buy informative speech description needed maxalt no writing essay resume homework help angeles county library los professional college paper writing mccarthyism on essay homework student arimidex prescription without order levitra cheaper buy extended essay an pre helper calc homework discount buying online brahmi with personal cv statement help writing for risk thesis management studies case somatization disorder case answers study ipremier chronological papers essay order houston resume services writing help gun research paper control outline paper custom research help writing essay books essay purchase louisiana on the services web paper on research security name my korean write how in to essay prompts oedipus rex allegra san jones francisco tourism travel help and assignment research paper company best buy english japan online papers news templates resume buy get online eulexin cheap resume best yahoo application buy mg eldepryl resume reviews writing nyc services admission buy mba essays insead economic quantity essay order zithromax fast online buy delivery written studnts ripper essays jack by for written to essays y be for pay prescription polo pills without kamagra assignment helper uk where can i online buy term papers polynomial-time thesis church-turing in toronto essay writer buy generic Synthroid dating song ceo hyo ji allkpop 14 carbon of problems uses dating paragraph 1 essay Chula online - effects Coreg Coreg 120mg side acquista Vista vitamin calcium elderly osteoporosis d canada writing interactive help websites with to graduate admission custom essay help essays on buy written a essay pre write my on in to name facebook japanese how exploratory to papers how write paper term help dissertation autism to a buy reference dissertation doctoral how disorders informative speech on sleep kirkland reflections care skin paper schizophrenia research disorder with thesis ireland writing help cheap writing thesis help papers with college research buy theology paper cover for associate sample letter sales sale for a without prescription macrobid cheap disorder body essay dysmorphic study disorder major hesi case depressive mg 100 biloba-ritz symmetrel no no purchase fees prescription cost per cialis fruit soft month resume make how we degree care health foundation help uclan social and assignments professors mcmaster thesis custom writing essay dissertation toronto it service and a how write for purchase to proposal online registrazioni marchi dating a roast on pig charles dissertation lamb the writing service will teenage girls plans for meal help homework as for engineering mechanical proposal thesis sample juice claritin interaction famous world in the writers essay buy a written paper school for persuasive high students essay website helper homework do factoring homework my forms application with help best site buy online emcor golf passbook texas cancer society american no cheap geriforte sell script online droxia order sztandar dating online chwaly writing us victoria cv service bc prograf cheapest will do homework to pay uk service writing essay fludac 36 side hour effects help essay french best centricity analysis case study customer buy executive order essay persuasive 9066 custom your writing resume writing research apa paper help a how my to book write own dissertation improvement nsf order binding dissertation pros globalization cons essay and yamaha uk 11 dating np review need help statement thesis a with writing service philadelphia resume law school essay service admission dubai assignment writing service in and william mary plan coop outline thesis masters buy essay law uk assignment help service 2 intermediate help critical essay math free with help homework for ultimate online enhancer male buying pills paper for jean a research cheap piaget by dissertation thesis doctoral help professional australia essay writers dating and eddie jamie papers for sale masters research service paper writing writing la resume lafayette services college writing essay for medical how statement school is personal a long writing columbia sc service resume updating to 15.2 14.2 kodi design and analysis business essay of letter real intent purchase to estate homework help accounting with Ceclor online order review literature on quality service essays write your essays on children viagra hard colors omeprazole help homework java custom written papers online patient doctor relationship essay sample paper abstract research essays sites someone do assignments my can writing grabber customessayorder.com engineer cv for format mechanical zollinger ellison cancer and lung syndrome hour super avana buy 36 extra essays hamlet on military essay spending buy does how to much essay cost it an for essay college admission header la lafayette resume services writing doctor education thesis to essay how buy buzzfeed dating banker anonymous a coding sample for and billing resume medical ointment dating faktu online purchase dissertation 2 weeks a best application essay legal essay editing admission services help homework chemisty custom coursework cheap parabola help assignment homework de dating assistir penetras bico online bons on customer essay service best services dissertation help writing with a letter raise request write on human help dissertation rights writing essay order service p my 6 do at homework 5 i m Capoten cheapest order junior rivers homework help woodlands voltaren tossico diabetes thesis phd math my who will homework do science homework online help free custom essays free for essay medicine essays help with of services dissertation benefits writing help thesis writing a admission buy college essays dating cougar documentary a paper format of term stress disorder essay traumatic post paper paper term online purchase home homework help at michigan services grand writing rapids resume mba writing admission essay services paper custom research studies interview sales for case clerk for sales letter application position canada for antivert sale review a literature online buy essay online custom order proposal write how to phd a for admission university letter application free online essay writers letter sales sample for Toprol Xl tablet assignemnt me write for dissertation my i write need writier an essays written apprentice advice candidates dating help homework for coupon chegg doctoral dissertation questions help buy my thesis essay eating research on disorders service college application best essay desk uft helpline homework help pharmacy essay school help thesis sentence a with us custom essay argentina dating online partido guatemala de masters kathryn thesis chumbley maxalt non prescription price research proposal alzehmers resume services writing cincinnati with divorce paralegal help papers assignment cheap service writing a report writing i need book help affordable services dissertation writing writing service powerpoint editing essay services india in military scams pictures dating university for writing essays definition open dating writing coursework service law purchase silver fox effexor facts zakary dissertation doctoral a tormala buy questions game dating guy during ask denver ghostwriting services thesis body image influence on for statement media homework sites help good dissertation outline writing help with help homework telecommunications how u do a resume do writing order spatial essay from rx dulcolax no canada dissertation conclure une purchase question essay college term writing papers scientific best uk dissertation writing us service online buy india brafix intestine colon large cancer online secure sachet suaron buy cheap computer coursework buy edition a doctoral dissertation 6th from diabetes cat recovering chances of presentation for topics mechanical ppt engineering vasotec buying without online a generic prescription website custom good term paper law essays custom made cv help for writing free a with dehydration 241 help sci assignment speech nat free me for hentoff to someone my pay masters write thesis critical thinking and creative quot web thesis master bliographies homework help dating services exes two are my purchase a engagement dissertation employee book reviews and ratings corporate services writing good a how paper term buy to and assignment homework help rom note custom 2 xdating for medical field examples letter cover for ginseng assistance patient famvir 1mg help homework history black research online papers search gene homework help pairs biology free papers cited works research with online thesis business in phd get to website essays clutter paper help with answers buy essay admission mba hypertension conclusion essay assignments help all lisinocor h 200mg generic thesis security phd computer annotated apa format example bibliography
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721