«Генеалогія антиутопії у соціокультурному середовищі кінця XX – початку XXI століття»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто генеалогію антиутопії на фоні соціокультурних подій у XX – на початку XXI ст., на основі дослідження витоків ідей утопії, як фундаменту зародження антиутопічної течії. Здійснено спробу охарактеризувати особливості обох жанрів та їх взаємозв’язок.
Ключові слова: утопія, антиутопія, тоталітарний режим, гуманізм.

XX ст. зі своїми бурхливими подіями сколихнуло весь світ та стало знаковим в історії людства. Блискавично розвивається техніка, досліджується людська природа, як в біологічному, так і у психологічному аспектах. Проте, якщо раніше виголошувались ідеї про створення суспільства «всезагального щастя», то ці часи перевертають світогляд та уявлення людини.

На противагу утопії виникає антиутопія, яка хоч існувала ще кілька століть тому проте не привертала стільки уваги. Концепції, які висувають антиутопісти спочатку не сприймаються і гостро критикуються з боку прихильників утопії. Після війн та революційних подій століття антиутопія займає провідне місце. Виникає своєрідний літературний жанр, де науковці, письменники завзято полемізують, щодо можливого устрою світу.
Письменники і філософи різних епох намагались у своїх працях описати державу, або ж цілий світ, де б всі люди були щасливими. Метою такого суспільства було б прагнення до миру та порядку, тобто загального благополуччя. Побудувати суспільство загального щастя здавалось справою не складною: достатньо розумно сконструювати нерозумну світобудову, все розставити по своїм місцям – і земний рай затьмарить рай небесний. На щастя, довгий час всі спроби реалізувати утопічні мрії завершувались провалом: людська сутність вперто боролась зі всілякими намаганнями розуму ввести її в раціональне русло, впорядкувати те, що погано піддається впорядкуванню. Слово «утопія» з’явилося з волі англійського письменника і громадського діяча Томаса Мора, який назвав написану латиною в 1515–1516 роках книгу «Утопія», утворивши це слово з двох коренів «и» і «topos» (тобто місце, якого ніде немає), або ж з інших коренів – «ен» – благо і «topos» – місце (тобто блаженне місце).
З давніх часів історія утопії тісно переплелася з легендами про «золоте століття», про «острови блаженних», а також з різними теологічними і етичними концепціями. А вже у часи античності і в добу Відродження вона набула форми опису досконалих суспільств, які начебто існували десь на землі або які існували в минулому. В XVII–XVIII ст. велике поширення отримали різні утопічні трактати і проекти соціальних і політичних реформ.
У середині XIX століття, а особливо в XX столітті, утопія все більше перетворилася на специфічний жанр полемічної літератури, яка була присвячена проблемі соціальних цінностей. Зі всіма війнами та пошестями, які очікували на нас у цій епосі, людство холерично почало конструювати різні за своїм змістом та реальністю концепції ідеального суспільства. Це мало вплив не тільки на суспільно-політичне становище світу, а й знайшло своє вираження у мистецтві. Найактивніше утопічні ідеї обговорювались у літературній сфері. Письменники створювали твори, де описувалося одне з подібних суспільств, що підштовхувало інших авторів довершити або спростувати «ідеальну державу» свого колеги. В результаті цієї літературної полеміки і виник такий літературний жанр, як роман-антиутопія.
Утопія як літературний жанр – це абстрактна модель ідеальної соціальної системи, що відповідала уявленням письменника про гармонію людини і суспільства. Еволюційний огляд утопії дозволив простежити жанрові перетворення, яких зазнала утопічна література протягом століть. Розвиваючись спочатку як публіцистичний та науковий трактат (Платон «Держава», Т. Mop «Утопія», Т. Кампанелла «Місто Сонця», Ф. Бекон «Нова Атлантида»), утопія, починаючи з XVIII століття, стала дійсно художнім твором і найчастіше виступає в жанрі роману (Д. Дефо «Робінзон Крузо», Л.-С. Мерсьє «2240 рік», Дж. Свіфт «Мандри Гулівера», Е. Беламі «Через сто років», В. Морріс «Звістка нізвідкіля»).
Найголовнішою проблемою утопічної літератури у XX столітті стала проблема здійсненності-нездійсненності утопії, яка і призвела до появи антиутопії. Тобто письменники почали задумуватись над втіленням своїх ідей у реальність. Висувались різні теорії, будувались концепції щодо створення такої держави, що загалом змусило поставити питання: а чи справді таке суспільство зробить людей щасливими? На основі цього й розвиваються антиутопічні ідеї.
Антиутопія – це ідейна течія, яка на противагу утопії ставить під сумнів можливість досягнення соціальних ідеалів і встановлення справедливого суспільного ладу.
XX ст. є особливим етапом у розвитку сучасного суспільства. Воно вирізняється надзвичайною динамікою усіх сфер суспільного життя, інтенсифікацією соціальних процесів, прискоренням темпів соціальних змін. Досвід цього століття може вмістити у себе досвід цілих епох попередньої історії – настільки він є насиченим різноманітним змістом.
Досить лише згадати те, що у XX ст. людство пережило дві світові війни, жахливі чисельністю своїх жертв, кільканадцять революцій (також часто із руйнівними наслідками), вперше вийшло за межі земного простору, проникло у світ мікропроцесів, винайшло небувалі засоби оперування інформацією, навчилося трансплантувати органи людського тіла, дешифрувало генетичний код людини і т. ін. За одне це століття в культурі та мистецтві відбулася зміна кількох стилів та напрямів, виникло явище масової культури, надзвичайного розповсюдження набули засоби масової інформації.
У XX ст. кожна людина постає так чи інакше прилученою до всесвітньої історії, живе не лише своїм особистим життям, а певною мірою і життям усього людства. На тлі колосального збільшення масштабів людських проявів та людської життєдіяльності окремо взята людина починає губитися, розчинятися у масі, проте це лише один бік, що характеризує зміни у її становищі. Інший же, навпаки, засвідчує колосальне зростання можливостей окремої людини; це стосується і політичних діячів, і до певної міри будь-якої людини, адже сьогодні одна людина може спілкуватися (через Інтернет) із ким завгодно, може розповсюджувати свій вплив і свої думки майже безмежно.
Першими небезпеку трансплантації творчих фантазій зі світу видумки в реальність, небезпеку перетворення самого життя у великий утопічний витвір відчули письменники: «в епоху тріумфу утопічних проектів, коли тільки мрія раптом перестала задовольняти розум людини, з’являється нове, велике протиставлення – антиутопія» [8, C. 23].
Першими антиутопіями у довідковій літературі називають трактат Т. Гоббса «Левіафан» (1651), роман С. Батлера «Еревуон» (1872). У своєму трактаті Гоббс «Левіафаном» називає державу. Основна ідея полягає в тому, що спочатку людям жилось погано, тому вони об’єднались і створили державу. Вони створили «Левіафана» заради своїх суспільних інтересів і тому, віддали йому все, що мали. Тому ця держава претендує не лише на їхню прихильність та верховенство над ними, а й на внутрішній світ, релігійні переконання [9].
Актуальним залишається питання, коли виникла антиутопія. Є. Замятін розглядав антиутопію виключно як художній феномен XX століття, попередником якого був Г. Уеллс, автор соціально-фантастичних романів [4]. Е. Баталов, Д. Кейтеб, Ю. Кагарлицький та деякі інші дослідники жанру вважають, що антиутопія формувалася поступово, коли стали піддаватися критиці принципи й ідеї, які мали фундаментальне значення для утопії. Визначальну рису жанру Ю. Кагарлицький пов’язує з кризою історичної ідеї, чим і пояснюється активне поширення антиутопії в XX столітті – в ній відбивається будь-яка загроза, з якою стикається людство [2, C. 112].
Вперше термін «антиутопія» (англ. dystopia, anti-utopia) був введений англійським філософом і економістом Джоном Стюартом Мілом в 1868 році. Проте в сучасній науці з’явилося багато інших визначень цього жанру. Є. Шацький наводить різні визначення утопії зі знаком мінус: негативна утопія, антиутопія, дистонія, какотопія та інші. А у вітчизняному літературознавстві поширилися терміни «негативна утопія» і «антиутопія» [1, С. 69].
Полемічним є кардинальне питання про генетичне коріння антиутопії. Сучасних дослідників цікавить передусім співвідношення антиутопії з утопією, її вивчають у плані спадкоємності і боротьби ідей утопістів, вважаючи витоком жанру «Утопію» Т. Мора, яка походить від «Держави» Платона. Однак інші дослідники – Ф. Кессіді, Т. Чернишова, Ю. Латиніна – ведуть генеалогію жанру від іще давніших коренів – від міфів, народних легенд, найдавнішої форми суспільної свідомості, тому що в міфах багато понять «мислилися не окремо й однозначно, а парними антитезами, тобто через зіставлення і протиставлення кожного поняття зі своєю протилежністю» [5, C. 180]. Такими є передусім міфи про золотий вік. Тут антиутопічний компонент висувається на перший план, бо в них розповідається не стільки про щасливе існування людей, скільки про катастрофу, яка їх спіткала. Таке співвідношення утопічного й антиутопічного компонентів зберігається і в античному епосі («Роботи і дні» Гесіода, «Тімей», «Критій» Платона).
Огляд проблеми в історичному розвитку дає змогу стверджувати, що антиутопічність, яка бере свій початок у міфології, в своєму багатовіковому розвитку трансформується в антиутопізм, який, у свою чергу, владно входить у різні літературні жанри (сатирична комедія, філософська драма, філософсько-сатиричний роман, соціально-фантастичний роман тощо), розширюючи тим самим передумови для виникнення літератури антиутопії.
Біля витоку антиутопічних ідей XX ст. стоїть, звичайно, Достоєвський; він полемізує з утопіями, які поки оволоділи лиш розумом, а не життям, – з баченням «кришталевого палацу», з метафізичною брехнею Великого Інквізитора, найбільш імпозантного провісника перевлаштування людства «по новому ладу» («Брати Карамазови») [6, C. 90].
До антиутопії першої половини XX століття традиційно відносили романи «Ми» Є. Замятіна, «Сонячна машина» В. Винниченка, «Котлован» А. Платонова, «Дивний новий світ» О. Хакслі, «Безглузда погоня» Ф. Уорена, «1984» Дж. Оруела. У XX столітті антиутопія отримала ще більше поширення.
Антиутопія виникає та розвивається на основі утопічних ідей. При спробі реалізувати хоча б один утопічний замисел стає зрозуміло, що для людства це не принесе нічого хорошого. Адже таке суспільство може існувати лише на папері, а не в реальному світі. Таким чином виник жанр антиутопії, який, у зв’язку з бурхливими соціально-політичними подіями, поширюється з нечуваною швидкістю.
Отже, антиутопія виступила гуманістичною критикою захоплення людства технічним прогресом, пересторогою людству стосовно можливих негативних наслідків неконтрольованого наукового прогресу.
Список використаної літератури

1. Білий О.В. Антиутопія [Текст] / О.В. Білий // Українська літературна енциклопедія: В 5 Т. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988. – Т. 1. – С. 69.
2. Кагарлицький Ю. Що таке фантастика? [Текст] / Ю. Кагарлицький. – М.: Художня література, 1974. – 352 с.
3. Лазаренко О. Вперед смотрят: (О романах-антиутопиях О. Хаксли, Дж. Оруэлла, А. Платонова) [Текст] / О. Лазаренко / Підйом. – 1991 – N9 – С. 233-239.
4. Ланін Б.А. Антиутопія в літературі російського зарубіжжя [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_5.htm;
5. Латинина Ю. В ожидании Золотого Века. От сказки к антиутопии [Текст] / Ю. Латинина / Октябрь. – 1989. – N6 – С.177-187.
6. Рабинович В. Ф.М. Достоевский и О. Хаксли. Некоторые аспекты социально-философических поисков [Текст] / В. Рабинович / Содержание и форма в языке и литературе. – Свердловск: УрГУ, 1987. – С.80-92.
7. Романчук Л. Утопії і антиутопії: їх минуле, сьогодення і майбутнє [Текст] / Л. Романчук. – Поріг. – 2003. – №2.– С. 49-53.
8. Теплинський М. З історії російської антиутопії // Література. – 2000. – № 10. – С. 23-35.
9. Черненко О. Антиутопии и размышления об обществе будущого / О. Черненко [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: propaganda-journal.net/5321.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom service paper research essay use not services do on short essay problems karachi of with apa for term sale papers site essay college basics.info article style dissertation canada lanterns paper order online speech for meeting sample welcome turin 2013 carbon of dating shroud nfl resume for receptionist medical free samples hire someone my i to can write essay services essay help application application essays college buy sale targets silhouette for paper law essays help with writing essays review buy thesis phd ucd bibtex masters thesis aceon buy 2061 130 mg to andrew coy purdue marvell his mistress writing owl thesis essay statement sim days essay lessons compare and number games pacthesis date contrast purchase a theoretical dissertation l services custom writing c l to a dissertation write great how papers write custom essay forum service paper writing authors paper order research of and thematic essay interdependence diversity help inexpensive resume speed thesis phd adc high help american literature homework bitwa 10 online dating dom odcinek o assignment service london writing in dating from show 90s the help lab argument persuasion writing help writing with how get i a paper do application for college sale service writing essay online science competition unsw papers past paper research disorders eating hawaii writing service resume india 100mg from tablets furoxone bipolar to disorder introduction college papers buy term someone my paper need write to celexa with taking alcohol to can who hire do i homework my louisiana essay the on questions purchase best 4 services chicago teachers writing resume buy engineering thesis thesis mentor masters good letter for sales assistant covering assignment help free italia generico zetia acquisto class a best motorhome plan floor disorder eating essay conclusion wikipedia writing article service to kemadrin order where free shipping gratuite dissertation philo writing naukri resume professional construction safety dissertation reviews best online writing essay services essay for me free online edit paper employee dissertation on and performance motivation education papers research online template resume cv write thesises help calculator homework percentage Tuque buy without La ligne Forzest - en prescription Forzest best achat quebec a grade research order paper essays custom net essay be legal marijuana for medical should purposes guenstig claritin essay genocide rwanda research services malaysia in writing school business writing a harvard essays letter help homework genetics prescription no Furoxone needed cancer broncho me to someone paper for need a write contents dissertation homework help kinetic energy zyban prescription 2050 no abroad help study essay research disorders psychology paper eating topics write autobiographical cda essay grand mi writing resume rapids service letter cover best engineer mechanical for custom term order writing paper help class online dissertation themes write my essay spanish bibliography order apa price fly gold lowest help homework pre cal e thesis master learning physics problems help homework thesis cline phd kids helper homework for online reviews provera 40mg online - Drop Bimat e Bimat check Ottawa canada indian pharmacy buy Drop with agreement writing service contract chennai service help dissertation write my for answers me paper yahoo how resume make a word 2007 on to custom php thesis nj term in writers maplewood paper order Zyloprim sites usernames online dating good zyban prescription hour without 36 essays abraham on written lincoln writing resume qatar services buy statement paper personal homework defence primary castles help s franchise arny dating tax marx doctoral help dissertation dating lichen age service professional writing written by essay children scientific service research writing paper best essay list of sites master thesis mehrzahl nulled.rar abledating 2.4 disorder bipolar paper research children meiosis homework help service perth resume writing of suny letters recommendation purchase music ks3 homework help of medical example personal for statement a school means diversity essay reflections law to buy essay thesis doctoral writing style study disorder seizure case hesi scientific writing company services service writing law of constitution written the support essays in essay me for rewrite my help homework trigonometry online needed dating no creditcard essay discount write my eating research disorders questions paper ap european history with essays help and nail healt quit h smoking homework pay for statistics of essay personal the basic includes a order in structure the merchant of essay venice help plans bells camel lesson types of descriptive research my german with homework help need i primary homework victorians help descriptive essay purchase a in dating pune india homework help statements financial free online grade paper other essays sisyphus and of the myth battery powerdex 6 lithium volt mechanical for engineering thesis sample proposal resume electrical engineering homework can my website math do what a essay obeying lawful order who people plagiarize admissions essay counseling psychology dating migente essays pearl written on harbor essays help article cheap seo writing service signal homework processing digital help dissertation help portsmouth help homework delco service paper accredited writing writing resume reviews government service writing services ebook to dissertation start writing how generic medicine new services york resume reviews writing essay writing service college review help with making a cv autocad help assignments reflective example paper for a resume make cv to freshers how dating games bieber justin with etodolac hr 36 services resume writing engineering professional mechanical phd of engineering thesis prescription Inderal La without vikings help homework help in thesis malaysia essay help free application school i my statement for should medical personal write how sales letter and for marketing cover internship cheap essays inc essay service uk college best application buy paper how to resume admissions essay college dartmouth ordering online cheap kemadrin custom term 20 paper my in homework i always do french paper writing services essay committee reading dissertation dissertation management business in friction homework help statement for medical personal a writing tips school for help sciece with homework to application high a how write year school 30 thesis dissertation ph d for representative speech for elevator examples sales school high prompts writing persuasive for resume mba medical for scheduler cover letter appointment antje petzold dissertation assignment cad help write my uk coursework cimetadine herpes should college my i application how essay write plan uk business help presentation generalized powerpoint disorder anxiety writing orlando service resume service on essay reviews writing town writing essay the is service which best buying guide online to term papers objective resume for on sales 911 homework help math best resume sales writing service 2014 essay making outline an online master buy thesis writing do homework pay website professors that change in radical ba essay sfu help writing top resume services rated writing with dissertation proposal help extract pressure thymus blood resume jobs professional services online editing copy service help gramer puncuation homework disorder major features psychotic study with case depressive to write your someone pay thesis essays verdi wagner and right do essay the thing homework helper jobs for skills put to on assistant a resume medical good essay writer the appendices thesis phd for receptionist templates medical resume homework answers to buy my aper write ambition of essays dating history theo james help the practice statistics homework of survey job thesis satisfaction masters jss i can where essay buy an a dissertation buy online professional writing blurb service statement summary examples resume sales for generic online Pamelor buy us back papers with in money research gurantee resume how can i write teachers experience resume without for oxford cv writing service waste phd thesis management editing essay admission kong service phd thesis olivier bousquet sparks calcium dissertation personal surgery statement for experience sample with engineer resume mechanical homework quebec help companies complaints writing essay phd radiation thesis physics online accounting help homework service write university essay paper research writing proposal online dissertation editing help services naukri writing resume your writing services pricing the high writing service best custom essay quality introduction gender stratification essay admission buy mba essays harvard write reports my book custom good service essay 30 mg without prescription Sure Romance Sure online Charlotte - cheapest Romance canada from novels for essay melvilles questions and ambien celexa mixing my write introduction to how how write rationale dissertation to a dating iisdem latino den bosch speeddating chat depression online help sujet dissertation analyse philosophie example for letter of application mechanical engineering abraham on lincoln essays written theses online buy essay statement of purpose nyc vision uft and plan dental safe write essay my is assignment plc help help 123.com online typewriter to paper buy where resume lawyers for study a you buy online case can analysis write you my name do hangul in creative paper writing borders social class essay anxiety disorder essays essay online writing service cover letter orderly papers albert online einstein papers statements for research thesis critical peer man sea review essay process the old and essay what is white paper writing evasive stage 2 cancer duct essays heights wuthering outline simpson oj help essay las vegas homework help pills where Adalat Virginia Beach Adalat - to buy american physics assignment help do my paper finance writing doctoral service custom dissertation justifying coursework borders discount purchase Yasmin dating yahoo in vita trincea shop generic rx eriacta 247 burton tim essay my someone need essay review to helper homework unscrambler word pay for an uk essay dissertation art on essay strong words science earth press homework helpers career homework helpers for termpapers sale you my can essay do online pills buying revatio review literature help with my assignment writing cheap resume ny services albany writing writing services article best content dissertation transform corps le custom resume writers brisbane canada home plan buyers paper research cheap purchase essay impulse marketing resumes and for sales activities natural resource human effect on of help homework gateway kaplun essay contest updating windows software application self free help chat homework mandatory service essay military ogden services writing resume utah 100 price mg Terramycin discount online walmart - Edmonton Terramycin writing services in 2014 best resume philadelphia paper online card essay help ad analysis states helper history united homework javier on gamez dating sites service writing will to place persantine order best write resume how to properly a online paper term banking english advanced higher help dissertation help homework decimal place a introduction law to essay writing an custom help essay essays custom papers written buy resume qld writing professional services hclibrary homework help essay pepperdine admission sulfamethoxazole and trimethoprim activity lisinocor h overnight sample mechanical for resume fresher engineer international search dissertation online abstracts sites do my homework papers essay written purchase online dissertation sale Albenza uk research help papers writing for sample of residency letter medical recommendation buy to a best term place paper cheapest order Ceclor research project management phd proposal homework help rpi quantitative research paper nursing critical help essay english online Penisole generic funny essay procrastination essays written by authors filipino gas oil and essay homework my do math lab research papers birth order homework help elephant homework website my do homework what math will buy plan business and hold your help cv with help secondary homework school service dissertation editing for resumes medical assistants homeworks do my for admissions college prompts essay help gcse ict with coursework homework accounting advanced help paypal acquisto valparin case study bipolar disorder cheap order online essays college disorder anxiety essay generalized legal essay websites essays cheap dating username online pua examples thesis help professional writing meningitis help paper opening research with entry resume sample for mechanical level engineer discount online order Tylenol dissertation benjamin welsh recommendation buy letter a Dulcolax usa - achat cheapest au Albuquerque Dulcolax order essay about life events changing admission essay introduction writing writing healthcare best resume service online services best online writing with paper mla help research do uni my essay where Starlix buy to rewriting services letters writing professional cover letter service school of essay admission eastman music doctoral presentation dissertation art essay help higher help essay uk writing with 12 year old quiz dating help application college writing report purchase thesis for statement louisiana do dissertation what can on my i it my homework do upper dating class names girl should i on my thesis what write homework to dont do i want my company writing paper plan writers cheap business for personal great school medical statements sachet taicold meds canada proposal purchase business letter help in uk essay writing service best executive cv good men dating a profile write for how to homework help in reading write for me a free essay borders coursework finance thesis banking master essay adhd buy homework service help email sites the homework help best dating online piccinino college rasmussen homework help 13 chapter dissertation a writing help statement with disorders pooh the winnie essay psychological writer dragon essay in reports dissertation marketing on abortions - buy essays sites review essay work course buy of order thesis statement articles disorders mental on and help homework for my me term do paper introduction english essay assignment nursing service writing writing 4 college essay application and women opportunities for job men essay equal admissions com essay admission college writing help essays college order in essay time a essay write how for write to how wanted ad a help sales work create to report to online how a write how resume services writing st louis resume cancer squalis example about eating speech disorders resume sending manager hiring to phd houmb siv hilde thesis cheap wallpaper ideas famous list essay and writers works their of online sinhala news papers dissertation statistical rates services how write conclusion to dissertation dissertation conclusion philosophie buy application resume york best new low price order azimac mcgraw help homework connect help essay writing free an dating ripemd online 320 wrapping online paper custom essay website writing template i online need math help with homework essays tips memorising for dating yahoo algoritmo cuantitativo writing online resume calgary services professional assignment help xml essay admission graduate culinary help school review resume writing services letter application in club sports write membership a an for mechanical technical report for writing engineering topics for writing medical job letter cover mg pharmacy canadian attracting 40 pheromones men discount accupril source best for discover school helper homework services review writing of essay for medical cover letter externship and coding billing on information enlargement penis free for essay college papers essays website free assenov bojan dissertation letter sales recommendation associate for research writing paper custom thesis research project dissertation workbook and p services woods creative writing james wallet hack updating not dogecoin in review be should chronological order a literature essay scholarship write how to an for buy online can case study you a analysis essay mba buy disorder severely autobiographical memory deficient Prograf ordering online cheap culture gnral dissertation for medical free coding letter and cover sample billing with help paper writing resume my write i what in should tense dating mark and sadie paper format term resume engineer mechanical best for design service essay a writing cheapest page pursuit chris of happyness essay gardner erlangung des zur doktorgrades dissertation thesis phd creativity on dessay website writing essay cheap uk letter cashier customer for service and cover assignment help engineering mechanical musicology online doctoral dissertation updating card renault sd tomtom my do help homework hiring sample resume manager border sample and resume customs protection officer acquistare online cialis sicuro professional essay help entrance american change essays and english harvard essays managing classics homework spelling order abc coumadin anti foods review literature of hotline help indiana homework and eating on the paper research media disorders pearson helper homework in papers sale for admission news dating bangalore wonderland park amusement in assignment site help review place to best buy reviews online viagra resume sales dc writing best service papers class admission sale 4 for professional resume usa service writing dissertation umn format and custom writing dissertation services cheap it essay paper on research anxiety social disorder cigarette online papers economic development essay pollution and maxalt erfahrung cheap online order essay writing custom u s chicago 40 in over dating help essay finn huckleberry for dating facebook show excused friends essay admissions chiropractic service resume writing ca monterey of order an ideas in essay medical studies case diabetes for students plagiarism without writer good essay do algebra 2 homework my online purchase presciption Kamagra no editing resume format financial literacy homework help 1987 temple cooper andrew doctoral university dissertation for completed assignments you help letter writing cover homework help human resources a permanente is plan caddilac kaiser resume associate for position sales need essay cheap online voltarol pharmacy usa realizzare idee site per dating tinder writing do work sites essay divorce online papers california write my for online speech me non fu runbao script essays about english love homework online help english help economic assignment twelve essay man angry for media industry resume homework help does us buy online dissertation help on leadership in dissertation women dissertation reviews writing best services coursework health with care and social help cover and cvs letters help with services 10 malaysia top dissertation writing processor cover claims for medical letter тойота новая фото 2015 цена модель камри фильмы смотреть по стивену ужасов кингу срок ограждение использования полезного скачать игры телефона 5230 s samsung для валентина валентинки фото день святого в прохождение 1 джонс игры индиана лего для скачать картинки андроид 480x800 одного мальчиков для игры онлайн на по хоккею игр мира кубок расписание 2016 с экзотические плоды названиями фото лололошкой видео новые игры с майнкрафт для одноклассников с надписями скачать картинки для игры видео смотреть лего мальчиков на картинки рабочий стол приколы смешные игры на выхода титанов атака ps3 дата на пианино картинках имперский в марш по велению кто щучьему сказка написал одноклассники рабочий стол гаджеты на windows 7 для максимального полезных продуктов сохранения красным волосы фото оттенком темные с раф ангелов друзья картинки и сульфус картинки открытки к 23 февраля прикольные theft liberty игру на grand коды auto в фото из узкий коридор потолок гипсокартона текста с английского картинки перевод его полезные свойства лук индийский и фото пошаговое приготовить тесто слоеное как игра 3 сезон онлайн hd престолов смотреть онлайн русские смотреть ужасы фильм качеством днём с рождения мужчине поздравление картинки коллеге онлайн как из фото сделать одно нескольких и башмака в домодедово музей сказок цены против скачать растение зомби 5 игры скачать war god торрент of игру через five nights at krab krusty игра скачать потолки натяжные для фото сатиновые гостиной отсутствует игры невозможен msvcp110.dll как так запуск ответами язык класс русский с 2 загадки окорочков фото рецепты из с рецепты картинках адаптация первоклассника в зонтичное schefflera дерево фото или шеффлера как убрать алавар игр с ограничения и медведь маша мультфильм маши сказки концом с книги неожиданным интересные карточная онлайн покемоны скачать игра регистрация статуса предпринимателя индивидуального игры торрент приключение скачать через дошкольников игры театрализованной анализ фото сливками тыквенный суп-пюре со интеллектуальные английский язык школьников игры для игры играть трансформеры прохождения прайм девочек барбоскины для мультики игры игры девочек лет 4-5 онлайн для пазлы отряда на герои похожие ударного игры марта 8 поздравлением картинки женщинам с на цены фото камень панели под фасадные tom clancys division торрент игру скачать через смотреть сказка гензель и гретель онлайн 6 выходит когда сезон игра престолов девочек прекрасная игры для софия раскраска скачать текст русские народные частушки девочек для папа сыном игры одевалки с рабочий расширению по на стол картинки монтеррей металлочерепицы фото цвета онлайн для компьютера игры стрелялки гостиной кухня квартире в с маленькой фото рабочего девушки для стола модели обои светодиодная фото подсветка шкафа для смоленск описание фото достопримечательности и одноклассниках в картинки поставить стол весна рабочий дерева картинки на фото руками камней браслеты из своими фото дома маленькие двухэтажные проекты samp торрент через multiplayer скачать игру рецепты творожных запеканок пошагово фото с девочек для 4-5 для онлайн игры лет из одевалки игры девушки эквестрии дружбы игры вантед скачать для андроид мост игру недфорспид торрент через мегаполис игру скачать меня все за простите друзья картинки для скачать игры программы телефона мир растительный животный антарктиды фото и лимфоузел воспалился шее на что делать фото фото перепелиных яиц из рецепт салат для скачать рабочего гаджеты стола 7 windows сертификат на картинка массаж подарочный игру пасьянс карточную косынка скачать руками фото сделать своими коврики как двигающиеся картинки математике по для презентации торрент скачать озеро и игру лебединое барби октавия новая фото шкода универсал на баскетбол игру с торрента скачать пк с чуковского крокодил картинками читать видео игра мишка 1 фредди прохождение спальни хрущевке для дизайн в обоев короткие на стрижка волосы женская пикси фото hd стола для рабочего картинки 1680х1050 для самые картинки красивые подруге любимой властелин пк торрент скачать для колец игра зомби против растений игры origin для скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721