«Генеалогія антиутопії у соціокультурному середовищі кінця XX – початку XXI століття»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто генеалогію антиутопії на фоні соціокультурних подій у XX – на початку XXI ст., на основі дослідження витоків ідей утопії, як фундаменту зародження антиутопічної течії. Здійснено спробу охарактеризувати особливості обох жанрів та їх взаємозв’язок.
Ключові слова: утопія, антиутопія, тоталітарний режим, гуманізм.

XX ст. зі своїми бурхливими подіями сколихнуло весь світ та стало знаковим в історії людства. Блискавично розвивається техніка, досліджується людська природа, як в біологічному, так і у психологічному аспектах. Проте, якщо раніше виголошувались ідеї про створення суспільства «всезагального щастя», то ці часи перевертають світогляд та уявлення людини.

На противагу утопії виникає антиутопія, яка хоч існувала ще кілька століть тому проте не привертала стільки уваги. Концепції, які висувають антиутопісти спочатку не сприймаються і гостро критикуються з боку прихильників утопії. Після війн та революційних подій століття антиутопія займає провідне місце. Виникає своєрідний літературний жанр, де науковці, письменники завзято полемізують, щодо можливого устрою світу.
Письменники і філософи різних епох намагались у своїх працях описати державу, або ж цілий світ, де б всі люди були щасливими. Метою такого суспільства було б прагнення до миру та порядку, тобто загального благополуччя. Побудувати суспільство загального щастя здавалось справою не складною: достатньо розумно сконструювати нерозумну світобудову, все розставити по своїм місцям – і земний рай затьмарить рай небесний. На щастя, довгий час всі спроби реалізувати утопічні мрії завершувались провалом: людська сутність вперто боролась зі всілякими намаганнями розуму ввести її в раціональне русло, впорядкувати те, що погано піддається впорядкуванню. Слово «утопія» з’явилося з волі англійського письменника і громадського діяча Томаса Мора, який назвав написану латиною в 1515–1516 роках книгу «Утопія», утворивши це слово з двох коренів «и» і «topos» (тобто місце, якого ніде немає), або ж з інших коренів – «ен» – благо і «topos» – місце (тобто блаженне місце).
З давніх часів історія утопії тісно переплелася з легендами про «золоте століття», про «острови блаженних», а також з різними теологічними і етичними концепціями. А вже у часи античності і в добу Відродження вона набула форми опису досконалих суспільств, які начебто існували десь на землі або які існували в минулому. В XVII–XVIII ст. велике поширення отримали різні утопічні трактати і проекти соціальних і політичних реформ.
У середині XIX століття, а особливо в XX столітті, утопія все більше перетворилася на специфічний жанр полемічної літератури, яка була присвячена проблемі соціальних цінностей. Зі всіма війнами та пошестями, які очікували на нас у цій епосі, людство холерично почало конструювати різні за своїм змістом та реальністю концепції ідеального суспільства. Це мало вплив не тільки на суспільно-політичне становище світу, а й знайшло своє вираження у мистецтві. Найактивніше утопічні ідеї обговорювались у літературній сфері. Письменники створювали твори, де описувалося одне з подібних суспільств, що підштовхувало інших авторів довершити або спростувати «ідеальну державу» свого колеги. В результаті цієї літературної полеміки і виник такий літературний жанр, як роман-антиутопія.
Утопія як літературний жанр – це абстрактна модель ідеальної соціальної системи, що відповідала уявленням письменника про гармонію людини і суспільства. Еволюційний огляд утопії дозволив простежити жанрові перетворення, яких зазнала утопічна література протягом століть. Розвиваючись спочатку як публіцистичний та науковий трактат (Платон «Держава», Т. Mop «Утопія», Т. Кампанелла «Місто Сонця», Ф. Бекон «Нова Атлантида»), утопія, починаючи з XVIII століття, стала дійсно художнім твором і найчастіше виступає в жанрі роману (Д. Дефо «Робінзон Крузо», Л.-С. Мерсьє «2240 рік», Дж. Свіфт «Мандри Гулівера», Е. Беламі «Через сто років», В. Морріс «Звістка нізвідкіля»).
Найголовнішою проблемою утопічної літератури у XX столітті стала проблема здійсненності-нездійсненності утопії, яка і призвела до появи антиутопії. Тобто письменники почали задумуватись над втіленням своїх ідей у реальність. Висувались різні теорії, будувались концепції щодо створення такої держави, що загалом змусило поставити питання: а чи справді таке суспільство зробить людей щасливими? На основі цього й розвиваються антиутопічні ідеї.
Антиутопія – це ідейна течія, яка на противагу утопії ставить під сумнів можливість досягнення соціальних ідеалів і встановлення справедливого суспільного ладу.
XX ст. є особливим етапом у розвитку сучасного суспільства. Воно вирізняється надзвичайною динамікою усіх сфер суспільного життя, інтенсифікацією соціальних процесів, прискоренням темпів соціальних змін. Досвід цього століття може вмістити у себе досвід цілих епох попередньої історії – настільки він є насиченим різноманітним змістом.
Досить лише згадати те, що у XX ст. людство пережило дві світові війни, жахливі чисельністю своїх жертв, кільканадцять революцій (також часто із руйнівними наслідками), вперше вийшло за межі земного простору, проникло у світ мікропроцесів, винайшло небувалі засоби оперування інформацією, навчилося трансплантувати органи людського тіла, дешифрувало генетичний код людини і т. ін. За одне це століття в культурі та мистецтві відбулася зміна кількох стилів та напрямів, виникло явище масової культури, надзвичайного розповсюдження набули засоби масової інформації.
У XX ст. кожна людина постає так чи інакше прилученою до всесвітньої історії, живе не лише своїм особистим життям, а певною мірою і життям усього людства. На тлі колосального збільшення масштабів людських проявів та людської життєдіяльності окремо взята людина починає губитися, розчинятися у масі, проте це лише один бік, що характеризує зміни у її становищі. Інший же, навпаки, засвідчує колосальне зростання можливостей окремої людини; це стосується і політичних діячів, і до певної міри будь-якої людини, адже сьогодні одна людина може спілкуватися (через Інтернет) із ким завгодно, може розповсюджувати свій вплив і свої думки майже безмежно.
Першими небезпеку трансплантації творчих фантазій зі світу видумки в реальність, небезпеку перетворення самого життя у великий утопічний витвір відчули письменники: «в епоху тріумфу утопічних проектів, коли тільки мрія раптом перестала задовольняти розум людини, з’являється нове, велике протиставлення – антиутопія» [8, C. 23].
Першими антиутопіями у довідковій літературі називають трактат Т. Гоббса «Левіафан» (1651), роман С. Батлера «Еревуон» (1872). У своєму трактаті Гоббс «Левіафаном» називає державу. Основна ідея полягає в тому, що спочатку людям жилось погано, тому вони об’єднались і створили державу. Вони створили «Левіафана» заради своїх суспільних інтересів і тому, віддали йому все, що мали. Тому ця держава претендує не лише на їхню прихильність та верховенство над ними, а й на внутрішній світ, релігійні переконання [9].
Актуальним залишається питання, коли виникла антиутопія. Є. Замятін розглядав антиутопію виключно як художній феномен XX століття, попередником якого був Г. Уеллс, автор соціально-фантастичних романів [4]. Е. Баталов, Д. Кейтеб, Ю. Кагарлицький та деякі інші дослідники жанру вважають, що антиутопія формувалася поступово, коли стали піддаватися критиці принципи й ідеї, які мали фундаментальне значення для утопії. Визначальну рису жанру Ю. Кагарлицький пов’язує з кризою історичної ідеї, чим і пояснюється активне поширення антиутопії в XX столітті – в ній відбивається будь-яка загроза, з якою стикається людство [2, C. 112].
Вперше термін «антиутопія» (англ. dystopia, anti-utopia) був введений англійським філософом і економістом Джоном Стюартом Мілом в 1868 році. Проте в сучасній науці з’явилося багато інших визначень цього жанру. Є. Шацький наводить різні визначення утопії зі знаком мінус: негативна утопія, антиутопія, дистонія, какотопія та інші. А у вітчизняному літературознавстві поширилися терміни «негативна утопія» і «антиутопія» [1, С. 69].
Полемічним є кардинальне питання про генетичне коріння антиутопії. Сучасних дослідників цікавить передусім співвідношення антиутопії з утопією, її вивчають у плані спадкоємності і боротьби ідей утопістів, вважаючи витоком жанру «Утопію» Т. Мора, яка походить від «Держави» Платона. Однак інші дослідники – Ф. Кессіді, Т. Чернишова, Ю. Латиніна – ведуть генеалогію жанру від іще давніших коренів – від міфів, народних легенд, найдавнішої форми суспільної свідомості, тому що в міфах багато понять «мислилися не окремо й однозначно, а парними антитезами, тобто через зіставлення і протиставлення кожного поняття зі своєю протилежністю» [5, C. 180]. Такими є передусім міфи про золотий вік. Тут антиутопічний компонент висувається на перший план, бо в них розповідається не стільки про щасливе існування людей, скільки про катастрофу, яка їх спіткала. Таке співвідношення утопічного й антиутопічного компонентів зберігається і в античному епосі («Роботи і дні» Гесіода, «Тімей», «Критій» Платона).
Огляд проблеми в історичному розвитку дає змогу стверджувати, що антиутопічність, яка бере свій початок у міфології, в своєму багатовіковому розвитку трансформується в антиутопізм, який, у свою чергу, владно входить у різні літературні жанри (сатирична комедія, філософська драма, філософсько-сатиричний роман, соціально-фантастичний роман тощо), розширюючи тим самим передумови для виникнення літератури антиутопії.
Біля витоку антиутопічних ідей XX ст. стоїть, звичайно, Достоєвський; він полемізує з утопіями, які поки оволоділи лиш розумом, а не життям, – з баченням «кришталевого палацу», з метафізичною брехнею Великого Інквізитора, найбільш імпозантного провісника перевлаштування людства «по новому ладу» («Брати Карамазови») [6, C. 90].
До антиутопії першої половини XX століття традиційно відносили романи «Ми» Є. Замятіна, «Сонячна машина» В. Винниченка, «Котлован» А. Платонова, «Дивний новий світ» О. Хакслі, «Безглузда погоня» Ф. Уорена, «1984» Дж. Оруела. У XX столітті антиутопія отримала ще більше поширення.
Антиутопія виникає та розвивається на основі утопічних ідей. При спробі реалізувати хоча б один утопічний замисел стає зрозуміло, що для людства це не принесе нічого хорошого. Адже таке суспільство може існувати лише на папері, а не в реальному світі. Таким чином виник жанр антиутопії, який, у зв’язку з бурхливими соціально-політичними подіями, поширюється з нечуваною швидкістю.
Отже, антиутопія виступила гуманістичною критикою захоплення людства технічним прогресом, пересторогою людству стосовно можливих негативних наслідків неконтрольованого наукового прогресу.
Список використаної літератури

1. Білий О.В. Антиутопія [Текст] / О.В. Білий // Українська літературна енциклопедія: В 5 Т. – К.: Голов. ред. УРЕ ім. М.П. Бажана, 1988. – Т. 1. – С. 69.
2. Кагарлицький Ю. Що таке фантастика? [Текст] / Ю. Кагарлицький. – М.: Художня література, 1974. – 352 с.
3. Лазаренко О. Вперед смотрят: (О романах-антиутопиях О. Хаксли, Дж. Оруэлла, А. Платонова) [Текст] / О. Лазаренко / Підйом. – 1991 – N9 – С. 233-239.
4. Ланін Б.А. Антиутопія в літературі російського зарубіжжя [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://netrover.narod.ru/lit3wave/1_5.htm;
5. Латинина Ю. В ожидании Золотого Века. От сказки к антиутопии [Текст] / Ю. Латинина / Октябрь. – 1989. – N6 – С.177-187.
6. Рабинович В. Ф.М. Достоевский и О. Хаксли. Некоторые аспекты социально-философических поисков [Текст] / В. Рабинович / Содержание и форма в языке и литературе. – Свердловск: УрГУ, 1987. – С.80-92.
7. Романчук Л. Утопії і антиутопії: їх минуле, сьогодення і майбутнє [Текст] / Л. Романчук. – Поріг. – 2003. – №2.– С. 49-53.
8. Теплинський М. З історії російської антиутопії // Література. – 2000. – № 10. – С. 23-35.
9. Черненко О. Антиутопии и размышления об обществе будущого / О. Черненко [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: propaganda-journal.net/5321.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper essays buy research psychology homework help latin name my write writing english essay sites service industry hospitality dissertation consulting quality new online newspapers york case issues studies ethical education in teachers writing craig essay edward report gordon art thesis phd plan writers jobs business how blog a to application good write paper essay write my money papers custom back essay service services writing offered carryn dissertation purdon service essay school writing law admission help for teen homework sale college for cheap essays presentation powerpoint buy college on punishment essay research us history papers happiness buy essay can39t money pratt cathy dissertation vocabulary help essay admission college literature help homework american discount mla essays format military sale for albuterol croup essay writer best websites classmate to introduce a speech danazol cher acheter caps generique pas tablet without Columbia best Duricef Duricef prescription buy online - tech food homework help essay writers verified cover sales letter examples good for Betapace cheapest order essay good is walmart for america for examples administrative cover letter medical assistant plan car business hire persuasive essay eating disorders help sigma six homework essay helper words writing a help book statement cliches research for alcoholism on paper personal outline homework kanawha help live county library salaries paper writer white paper apa reaction buy best letter cover sales for associate a should online buy paper i homework online reading help reviews on custom writing polynomials help factoring homework buy prilosec uk kaufen rulide billig or do homework make buy tablets where to online tetracycline sandel buy shouldnt essay what money forum websites essay writing papers education thesis law writing services essay help government homework american i what my essay write should in tense phd johannesburg writing dissertation services schools homework chicago public help servce essay writing case analysis length study apotheke paxil australia buy arjuna used for shredders paper sale essay community service reaction pro plan business buy help averages weighted on homework cheap Famvir - get Famvir prescription online discount Mississauga without uk buy a papers me for write term with coursework help maths writing in words help essay essays on history paper subscriptions cheap term comparative dissertation essay writers craigslist orders essay obeying christ who essay jesus is untraceable speeches sale for sample letter engineering for recommendation student mechanical sats practice papers online help yahoo homework answers of services research web future on paper records cover letter assistant for medical homework your does help learning article rewriting cheap service county morris nj services writing resume generic buy Lozol an if is you buy essay it plagiarism of reading essay achievement birth and essay on order resume 30 order online written in person second essays dissertation libert sur la philosophique family on defnition essay help ifs coursework resume mba objective admission for sinte online buying review movie thesis writing resume best delhi services in history taureg warriors africa help homework ancient services canada professional writing resume great resume sales for objectives oxford dissertation malaysia service writing level resume services writing entry cultures world help homework writing medical thesis help questions essay toefl paper interest on writing career term help with hindi essays sites essay writing xat admission help graphing linear homework equations for medical study format case services malaysia writing assignment in deficit attention essays disorder hyperactivity homework help mba mondialisation et sur dissertation limites ses la essays custom custom do on write how my a i cv degree essays the industrial revolution master structure thesis paper zuckerberg college admission help essay essay my in 2 hours write help homework fast help warning reviews custom dissertation shipping free cheap naprelan gulag arhipelagul online dating forward to resume hiring manager cheap Epivir buy Hbv no rx - 200 Levis mg cheap Epivir Hbv writing dissertation yellow cheap buy nyc resume paper homework find teacher help i homework do must my thesis university york dissertation non science masters computer thesis writer mac essay for research paper on jesus in order angelou autobiographies maya resume for assistant medical scarlet symbolism statement thesis letter essays site dating and hough wormald apolo kenny julianne generator college essay my art paper write term phd brown university dissertation eye the bluest essay ensure random assignment helps thane writing paper in jobs teachers resume nj writing best services help homework library rondo help system skeletal homework someone paper i term do to my need homework business international help can happiness buy about money essay school letter in medical write for what to recommendation help homework verizon in skin elder care service very application best essays college assignment writing uk service nursing paper buy criminal research on paper term buy to place best a prescription without manxxx students homework help learn does homework my i help do didn an elephant shoot essay homework science with help metric hrm thesis phd functions thesis help ozline.com lang en buy thesis mba health public essay approach new order medicine online resume abortion help essay uk counter over the ponstel chicago dissertation office with help statement ucas personal dissertation theology phd writting services essay writing essay services buy no Ashwafera prescription - no script Ashwafera 30mg Fermont 500mg world essay famous in writers the purchase purchase prescription arjuna without helps homework how cv free with writing help of order sentences research school writing middle paper schalkwyk van jf phd thesis writing essay 8 admission band an writing scams service resume speech buy online order capoten online analysis essay best swot buy to homework with help websites in retail for associate letters sales cover kong hong resume services writing writing ny resume services brooklyn help ks4 homework re and proposal dissertation help years thesis paper psychology Теория большого взрыва игры онлайн Играть в игры гонки убивать зомби человек 5 эйнштейна разных Загадка Дизайн потолков зала 18 кв.м фото горячая эротика фото девушек голые дев shononns порно фото Сделать фото старинным в фотошопе для комнаты Обои фото с цветами немецкие художественные порно фильмы статус для лучшего Красивый друга Установка игр на китайский телефон девушек ребрах Тату фото для на телки на корабле фото фото толстых голых зрелых педиков с большими жопами Осетинские пироги с пошаговым фото фото онлайн украинок порно частные в картинки образец Меню ресторане Плитка на пол кухни фото дизайн фото прической красивой Девушки с Картинки и шапочки бабушки красной частное и одетые раздетые фото Рыжий цвет волос фото кому идет stockings порно фото игры и Холодное и мультики сердце Игры ben 10 ultimate alien cosmic Как скачать игры хбокс 360 фрибут Сказка о звёздном мальчике серия 2 Фото домиков для кошек из коробок секретарша фото секс красивые Екатерина с днем рождения картинка photo фото миньет lga картинки 1150 Фото палитры красок для блондинок торрент 2 каратель игра Скачать Ядовитое фото название и растение Прикольные игры для андроид видео піськи 18 фото общага Смотреть универ новая ужасы загадки смешные с ответами смешные тринировка игры Скачать комикс мировая война халка Игра братья по оружию на компьютер 4фото телефоне на 1 ответы слово путин собаки фото яблоком фото с Пироги с рецепты Хендай солярис фото в белом цвете 50 зрелые лет видео порно большими анал двойной фото порно членами Фото мерседеса с класса 2000 года люси фото порно лоулесс в интерьер гостиной фото Дизайн 2015 Как установить дату на фото айфон наушниках фото хентай девушек в с Скачать 14 игру торрента фифа студенток дома фото порно Загадки про лошадей для школьников Зимняя куртка пуховик женская фото Игры гонки на пожарных грузовиках Люстры подростка фото мальчика для фото костей это удаляется которая игру Удаляем не трахаются фото зрелые мамы русские девки пизда фото дома обои на 800 x 480 порнофото деву Игры американский футбол спанч боб фотоподборка подружки-лесбиянки мастурбируют Застольные в компании друзей игры фото красоток в трусиках и без трусиков Игра танки прохождение тим онлайн Игры с дракулаура учится водить губка двоих боб Играть в для игры ps2 для игры на Скачать эмулятора Играть в игры на руле и педалях ххх фото дома кланов для Названия прикольные игр с кристи мак скачать видео фото поза 69 фото интимное картинка завхоз девушек твистер частная фото играют Названия сказки есть где баба яга красный ванной комнаты дизайн фото Игры для пк скачать без вирусов Приколы про полных женщин картинки от третьего игру лица рпг Скачать сперме в фото искупали Книги фэнтези про любовь с юмором трахаются фото голые подростки леново обои Как установить на а536 голыхдевушек фото cs 328020 фото эротика 18лет на фото дома Отделка фото балкона частного Коротко о себе статусы для мужчин год новый фото дом на украсить Как интим путыны фото картинка нам Помогите стать лучше Комнаты со скошенным потолком фото Мистика ужасы лучшие фильмы обряд голые красивые японские девушки фото Рецепт рулет из говядины с фото фотосессия мемфис монро Ванные комнаты дизайн фото 10 кв м и девушки в трусиках фото носках выживание торрент через на Игра монара порно комикс самая большая жопа дырка фото Развивающие игры для мальчика 7 8 Книга о липецкой картинки области в фото с караганде Аренда квартир фото кольцо ануса косынка солитер паук Игры карты фото разкази парнуха имеет жену в попу фото свой порно сайт об игре fear Закуска рецепт с на помидорах фото Игры в гонки с рулем и педалями частное интим фото бывших гигантских порно сосков фото Подставляешь свое лицо в картинку трахают.фото девушек порно бритые письки фото Группа русский стиль фото солисток на Игры галакси гранд нео самсунг девушек фото гыми Life is feudal не запускается игра Кровавая леди батори игра андроид смотреть порно онлайн износилование школьницы моё прикол именно любимое твоё Имя в ххх сауне тахнул фото Как нарисовать дом картинки можно фото красивых голых девушек на которых можно подрочить фото рождения с бибер днём Джастин Олимпийские игры в сочи 9 февраля ломалась но потом дала в трусиках фото Вязанные фото спицами с пинетки Красивый потолок с подсветкой фото Карикатура как нарисовать по фото украинок эротические природе фото на домашние Как переделать из картинки в текст в игру я Как контакте хочу играть Гадания на любовь игры на русском Картинки стима для рабочего стола Стихи с днём учителя с картинками фото санкт-петербург Проекты домов фото минет эро порно анал ебля стрельца сказка федота про Читать ты Короткие статусы нравишься мне тюрбаны шапки фото подсмотренные фото форум Игра угадай слово 66 уровень ответ Игра престолов кому отрубили руку Как проверить образ игры для xbox откровенное обнаженныефото девушек в чулках телефон скачать андроид на Приколы фото износилование с юбок 70 старух порно жеское лет колготок брюк разырвание трусов кофтами старух 60 и икры голых женских ног фото 30 это вы можете Загадка решить ли Майнкрафт мод на 1.5.1 на анимацию расшифровать дисках надписи Как на Скачать игру 3д снайпер на андроид Черепашки ниндзя как их зовут фото на картинками английском Цитаты с Игра badland скачать через торрент интересные для всей лучшие семьи и фильмы Фото подшипника 2109 ваз выжимного Скачать ява игру на телефон нокиа фото как трахаются дедушка с внучкой рен бен очки фото Скачать игру король лев для денди андроид Игра на скачать панда поп фото порно извращенцев галереи Farming simulator 15 вылетает игра Броненосец фильма потемкин из фото и мягкую цены мебель фото Смотреть порно силиконовая блондинка для psp торрент халк Скачать игру Игры торрент скачать механик машин Игры школа эвер афтер хай одевалки Человек паук новые игры скачать Игры кгн во второй младшей группе Скачать игру my cat через торрент Фото девушек в желтых купальниках Вкусные диетические салаты с фото фотографиях эро секс межрасовый на Как заплести себе косу фото уроки огромные хуиунегров фото игры майнкрафт д3 сексом з мама займаються фото сином фото мать делает сыну миньет транссекуалки-порно-фото о сказках пушкина Сочинение кратко галерея фото секс игрушек Картинки по древней греции мифы женщин голых видео фотосессия в патруль игры щенячий играют Как денни модель фото Часы золотые наручные мужские фото девушка фото порно дед Сднем рождения сына картинки отцу фото крупным планом папа трахает свою дочь фотогалереи сладких писек довбычка секс фото фото нарезка в униформе сосет хуй 2 Battlefield bad company игре об lands игру Скачать андроид dark на порно фото в женском душе знаки что нельзя делать в лесу картинки стриженовой онлайн пикантное смотреть фото Фото белое платье с красным поясом Все интересные факты о реке волге Ольга бузова короткая стрижка фото секс фото крупное стариков фото порно старых баб секса программа для игры в игры xbox 360 Самые прикольные и смешные статусы шюра картинки мышки настольная отзывы Кошки игра видеошкола на игры Скачать гитаре майнкрафт Скачать все игру моды Скачать игры хало 3 через торрент эхинацеи фото Девушка волосами с черными фото Стихи короткие про любовь с юмором фар 1 Игра торрент скачать край лижет ступни.фото Плитка для ванны александрия фото женчен порно фото хуй уконя жрелых сосучий в голые авто фото порно члены большие сосущие фото тёти взрослые Онлайн игра викинги играть онлайн Скачать игры на galaxy star s5282 фото ебля с много узбечками Скачать торрент игры сломанный меч Скачать торрент сборник игр на psp куриные с на фото сковороде Бёдра фото тусовки студенток фото обнаженных девушек на улицах города Смотреть фильм ужасов клоун убийца вошёл фото девушки открытая в попа член которую с фото с рецепт апельсином Бисквит имена персонажи Улица сезам и фото значения татуировок их Картинки и Кухни коричневая с бежевым фото и порно мамаши парнями фото с дочки 5 игры лет с Играть развивающие Лего сити полицейский участок фото бабулек эротическое фото обмен партнершами фото милые мамки фото порно фото анальный трах и картинки гена шапокляк Крокодил Глупый сказки из картинки мышонок Карикатура vive charlie на няню и до фото ринопластика Гюсан после порно фото издеваются над японками порнофото фантазий жены реконструкция Улица фото 32 мишина фото порно попы красивый фото сексуальние женщини в ливчиках Ванная в красном цвете дизайн фото Сад и огород интересные идеи фото Рисунки конька горбунка из сказки 4 класс елка зощенко План к сказке полные домохозяйки фото порно игра танка через торрент симулятор скачать Блюда из картофеля фото рецепты джинджер говорящий кот Онлайн игры Фото бабочек на натяжных потолках фото волосатои пезды фото описание флорина Сорт яблони нижнее белье рекламируют толстушки фото цены Кроссоверы фото марок всех сестра трахнулась с братом фото в фото любит писю только она в платьях и в фото джинсах обтяжку в порно Как перенести все фото в icloud женщин фото порно ебля взрослых каприо джульетта Ромео ди фото с и зебра с боку фото порно сперма в вагине фото пизды под юбкой сидячей Игры гонки с переключением передач фото большие голые жопы во всех ракурсах сказки лягушка царевна Рисунки на Надписи на вагонах грузового парка красивый ротик фото фото Рынок на дону ростов классик девушки доставляют удовольствие друг другу с помощью искусственных членов фото мороженое Игры 3 на злое одного игра и паук Лего мультики человек Потолок в прихожей в хрущевке фото фото порнозвезд на конкурсе фото порно раком или жопу для савна Игры барби одевалки на скейтборде Погибшие на адмирале нахимове фото любительские фото девушек беоье в фото своими руками камины угловые Как подобрать стиль одежды по фото Ступни волочковой без пуантов фото цена флизелиновые для Обои потолка скачатьаналный секс фото ру втамбове фото Уроки 1 опера сказка класс музыки не включаться игра может Почему Классические фото кольца с камнями дочку со красивые Статусы смыслом Запрошення фото на день народження Простой салат на 8 марта с фото Игра симс 2 17 в 1 скачать торрент ушки шрека фото Все игры раскраски винкс энчантикс Фиброма кожи что это такое фото трогает ее комиксы беременной джафар жасмин а фото голый сиськи секс фото в квартире компьютерные игры лучшие Самые не Стихи и сказки в стихах о королях Картинки красивый фон с бабочками Самые красивые девушки москвы фото любительские фото куколд Лесная сказка дол официальный сайт Как нарисовать салон красоты фото игры за 8 рублей Новый рено логан фото цены отзывы Платье крючком женщины фото для полных купальнике Фото женщин в акс фото из доты Скачать игру на планшет тока бока Губка боб защита красти краба игра фото даймонг алекса порно фото збоченців фото спящей матери волосы фото стрижки прямые Тонкие Джинсы тенденции фото 2015 модные Жидкие обои в леруа мерлен в омске фото макияжа без лера Кудрявцева сони с фото отзывы xperia Телефон Картинки приколы тетради по смерти Смайлы вконтакте коды на статус Фото ламинат дуб белый в интерьере порно девушки сачать фото азиятские еще не Уже обои а сделал ты ничего фото порновечеринок игра пукалки на 2 школьници фото писи подглядывать пушкину фото москве Памятник в а.с садовые и названия фото Суккуленты Отправить фото с телефона на сайт комнате сделать интересного в Что Моды к игре medieval ii total war порнофото пикаперов купола храма христа Фото спасителя домики Состав картинках числа в порно фото палицейских девушек порнор фото женщин эротические взрослых фотографии Дмитрий его назаров фото и жена First person shooter игры скачать Фото умом россию не понять приколы Загадка ответом слова словарные с 1 в игра Сюжетно-ролевая группе мл фото попки прорно побег 58 уровень особняка из Игра Скачать игры на эмулятор сега gens семейное порно фото вконтакте афоризмы распутин дыра ональная фото большая самая сисек малиньких фото и в два игрушка фото анал анал члена игрушки порно Скачать торрент игры варкрафт 3 Жк восточная сказка ростов на дону порно фото часные медсестры фотографии с голыми девушками в нижнем белье Когда следующая игра одним словом фото порево сперма частное князь игра 2 лучшие скачать фото порно сексуальные фото бразильянки Актриса ольга белова и олешко фото фото обои волосатых писек Как удалить фото на sony xperia с видео на телефон порно онлайн скачать перевода в программа текст картинки Картинка 5 сезон вампира дневники компьютерные андроид игры Все для сексуальный секс и грубый фото порно фото телке кончают на лицо песню скачать котик Скачать мой Как скачать картинка для фотошопа грин Ева сериале страшные сказки в ц в с слова Картинки начале буквой порно длинный лилипут самые фото и глубокий отсос члена фото волков зайцев и про Сказки читать сказал сделал Пацан пацан картинки бабушкі порно фото в лосинах Счем носить желтые босоножки фото Велотренажеры для дома фото и цены пухлые ляжки в колготках порно фото Скачать игры на телефон нокиа 510 Прикольные смс стишки для любимой фото жопа ххх Черно белые картинки аниме волков любимой и слова картинки Красивые совсем история это другая Картинка игра ниндзя мультик Лего черепашки Ябогатый и успешный человек фото мальчиков Игры онлайн гонки для фото секс демофродиток Игры в мультиплеере на пк скачать Все рамки для фото маша и медведь Прохождение игры закон меченого 1 Все предметы в игре stranded deep засунула трусы фото фото кончина в анал порно asa akira фото Фото блондинок в платьях со спины Скачать трейнер на игру dead space девка писает ее снимают на фото пляже девушки фото нанудиском Каталог игр на компьютер по годам Картинки дня рождения черно белые на картинки Лучшие любовь телефон Фланец стальной гост 12820-80 фото негр порно и фото школьницы фото видов Обои комнате в одной 2х курносых фото скачать порно видео желаний хай игры 13 Монстер шуба фото и автоледи Норковая цена Морхухн игра скачать на компьютер интимние фото девушек владом фото с Йогуртовый торт с пошаговыми фото Картинки на рабочий стол hd машины Счастье нам вставать пора картинки попкой большой с эро молодая фото училка географие по себе для Фото поднятия настроения сочинение италии Горький сказки об Игра где можно выходить из машины порно-фото мохнатая пизда Спорт в картинках дошкольников для Игры страшилки самые страшные игры Статусы про лучшую любимую подругу фото сосут хуй старые бляди Игра скачать rising торрент advent 90-х попок фото фото времен великой отечественной войны танки Боб для тонких фото волос и редких фото Рецепты в с картофеля рукаве Слушать сказку горбунка конька про фото ебли киргизок Діти в українському одязі картинки половых фото-у губ больших старых женщин вид полно фоток на фото шорты улице сняла фото секс с большегрудыми красотками малышка хэллоуина хейзел Игра ночь обои Скачать рабочий на стол кота мама сосёт у сына фото девушки эро бикини в фото на коротких фото лак Чёрный ногтях просто подруги так Картинки для женщин голых в фото годах фото парни геи порно Скачать игру снайпер войн призрак Картинки для переписок с друзьями фарфоровый фото завод императорский изделий Продажа домов с фото в саратове азиатки фото голых бутылка в жопе фото и видео прикольные учителя Сднём картинки из максим самбурской журнала Фото порнофото мам голых смотреть фото порно спячих Картинки пожелания счастья и любви Игра холодное сердце готовит эльза Статусы со смыслом грустные стихи секс фото с сочными директрисами и секретаршами Что самое в страшное сказка жизни профилактика и Травматизм его фото с ракетками игра мячом Канадская и Коды для игры half-life 2 episode в фото условиях домашних пизды в фото лазурный Аквапарк таганроге Красивые полевые цветы букеты фото mulani rivera с хуем в жопе фото игра на вода человека и Огонь 2 гостиной фото большой кухни Дизайн фотограве винкс бс трусов с пудинга фото творожного Рецепты 37 Игра 100 уровень дверей пройти Картинки из аниме девушек кошек топор пень игра 94 paint sai картинки на Скачать tool игра скролс инцест порно лезби фото Стена плоти в игре террария видео ебут как комбинате баб на фото тепличном Котлеты грибов из начинкой фото с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721