ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.26

Ю.В. Терехова

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ

(НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

 

У статті досліджуються проблеми, пов’язані із вивченням гендерних особливостей мови у дискурсі спору. Автор приходить до висновку,  що параметри спору в українській художній літературі відрізняються від параметрів, які використовують автори англійської художньої літератури.

Ключові слова: гендер, мовленнєва поведінка, мовленнєвий етикет, кінесика, конфлікт.

В статье исследуются проблеми, связанные с изучением гендерных особенностей языка в дискурсе спора. Автор приходит к выводу, что параметри спора в украинской художественной литературе отличаются от параметров, которые используют автори английской художественной литературы.

Ключевые слова: гендер, языковое поведение, разговорный этикет, кинесика, конфликт.

 

This article focuses on peculiarities of gender in the dispute discourse. The author came to a conclusion that characteristics of dispute in the Ukrainian belles-lettres, used by Ukrainian writers differ from the English one.

Key words: gender, language behavior, conversational         etiquette, kinesics, conflict

 

Проблема вивчення гендерних особливостей мови на матеріалі ситуації спору пов’язана з появою нового напряму мовознавства – лінгвістичної гендерології. Причиною формування цього напряму стали зміни в соціальному житті: підвищення активності жінки в сьогоднішньому суспільстві, участь жінок у всіх сферах діяльності. Гендерна проблематика складна і багатогранна. Ця галузь мовознавства почала розвиватися в 70-х роках з появою феміністичного руху в розвинених західних країнах, проте і в нашу добу гендер у мовознавстві перебуває у стані становлення, експериментальних пошуків і, звичайно, помилок. Знайти відповіді на всі складні і дискусійні питання в названій царині може тільки ретельний аналіз мовної поведінки жінок у різних типах дискурсу, зокрема в конфліктному.  Актуальність обраної теми пояснюється її відповідністю напрямам сучасних наукових досліджень мови, важливістю виявлення специфіки мовної поведінки жінок у ситуації конфлікту.

На сьогодні з’явилося багато робіт, у яких досліджується гендерні аспекти мови. У наукових джерелах обґрунтоване визначення самого поняття гендер, яке стало загальновизнаним.  Як відомо, гендер – це соціальна стать, яка синтезує культурне і біологічне в людині [1].  Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених гендерній тематиці, багато питань ще не висвітлені вичерпно. До них належить і питання про гендерний аспект спору.

Мета цієї роботи – виявити специфіку поведінки жінок у ситуації спору.

У наукових працях переконливо доведено, що від гендерних особливостей не можна відмовитися: вони закладені в природі людини. Багатовікова історія людства виробила свій погляд на соціально-статусні ролі чоловіків і жінок, дала свої оцінки, які, на жаль, підтримуються все ще існуючими дискримінаційними соціальними нормами і установками. На думку І.Г.Ольшанського, мова як виявляє,  так і невілює  гендерні відмінності. Такого типу баланс склався в процесі тривалого формування мовленнєвої системи, становлення національних норм. Гендерний підхід не може бути антиісторичним, спрямованим тільки на виявлення якогось моменту суспільної зацікавленості, іноді перебільшеної і кон’юктурної [3].

Будь-яке явище розглядається на прикладі чогось. Це може бути якийсь предмет, істота, інформація і т. ін. Гендерні аспекти мови доцільно розглядати на прикладі певної мовленнєвої ситуації. У нашій роботі обрана ситуація спору.

Поняття “спір” має багато значень. Для всіх зафіксованих у словниках  значень спільним є протиборство, наявність розбіжностей у поглядах учасників спору та відсутність єдиної думки у них. Якщо ж зробити загальне визначення поняття, то можна сказати, що спір – це будь-яке зіткнення несумісних думок, під час якого кожна сторона відстоює свою правоту. Спори можна класифікувати за кількістю і метою учасників.  Звичайно, що у кожної людини свій характер, тому поведінка різна: важко передбачити як поведе себе той чи інший учасник спору. Проте, цілком логічно припустити, що попри всі індивідуальні розбіжності все ж існують певні спільні гендерні ознаки мовної поведінки.

У цій роботі мовленнєва поведінка аналізувалася за такими параметрами: гендерний чинник у модифікації структури спору, аргументація спору, мовні засобі переконання і невербальні елементи спору.

Дослідження засвідчило, що параметри спору в українській художній літературі відрізняється від параметрів, які використовують автори англійської художньої літератури.

Перша ж відмінність стосується типу спору: в українській літературі найбільш зустрічається спори на побутові теми, а в англійській – спір заради встановлення істини і спір заради переконання. На відміну від англійської літератури, в структурах спорів, представлених в українській літературі, виявлено набагато більше порушень. Так, у спорах носіїв української мови відсутня комунікативна стратегія ввічливості. Можна зазначити ще одну тенденцію спорів, описаних в українській літературі: в них частіше беруть участь жінки, вони більш емоційні ніж чоловіки. В англійській художній літературі в спорах частіше беруть участь герої емоційні,  тобто це залежить від характеру учасників спору, а не від статі.

У роботі було досліджено питання про вибір аргументів у спорі. Звернемося спочатку до спорів української художньої літератури в гендерному аспекті. Наприклад, аргументи жінок: “Гляди, щоб тобі і справді не повилазило…, не мети свого сміття, бо я тебе ним колись нагодую…”, “Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку та натовчу мордою в сміття… Як бачимо, це переважно доводи від погроз. А ось аргументи чоловіків:”Йдіть, бабо, бо як не підете, то я вас силою потягну…, коли хочеш, то я й тобі носа втру, Як візьму налигача, то я вас обох обчухраю. Можна сказати, що об’єднує їх те, що це психологічні аргументи, якщо точніше – погроза, проте і в цьому випадку гендер проявляється по-різному. Жінки свої погрози пов’язують із сміттям, можливими фізичними негараздами (щоб тобі не повилазило). Чоловіки апелюють до сили, силового впливу.

У англійській художній літературі, на відміну від української, немає таких психологічних аргументів, як погроза чи кулак, вони більш мирні. Наприклад, психологічний аргумент чоловіка, представника високого соціального прошарку суспільства: adopt you as my daughter and settle money on you…”, “would you rather marry…”? “Think of chocolates, and taxis, and gold, and diamonds” [6]. Як видно жодної погрози, лише обіцянки. Якщо аналізувати аргументи жінок, то можна виділити суто “жіночий” психологічний аргумент, зроблений дівчиною неосвіченою: Every girl has a right to be loved”.  Отже, на вибір аргументів не завжди впливає гендерний аспект, а частіше освіта і характер комуніканта. І в спорах обох мов використовується більше психологічних аргументів, бо вони більш дієві.

Мовні засоби спорів як англійської, так і української художньої літератури, було умовно поділено на дві групи: мовні засоби авторських коментарів та мовні засоби діалогічних висловлювань персонажів. Розглянемо їх окремо.

Спочатку проаналізуємо спори в українській художній літературі. Передусім дамо коротку характеристику мовним засобам авторських коментарів. Аналіз дозволив виділити мовні засоби, з допомогою яких автор описує емоційний стан чоловіків: “крикнув”,  “сказав і зблід на виду”, “сказав блідий неначе смерть”, ‘спалахну полумям”, “зблід на виду”, “червоні губи побілілі наче полотно” [2].  Порівняємо з мовними засобами, які стосуються жінок: “обізвалась”, “крикнула”, “одказала”, “зарепетувала не своїм голосом”, “крикнула на всю хату”, “ляснула”, “сказала з злістю [2]. У цій групі мовних засобів гендерний чинник відіграє свою роль, бо, як можна відзначити, при описі жіночих емоцій, автор вживає лексичні одиниці із семантикою сили і динамічності голосу. Майже ідентично автор описує кінесику героїв.

Розглянемо мовні засоби діалогів, проаналізувавши слова, які провокують розвиток конфлікту. Наприклад: “Геть собі к нечистій матері”, “велика пані”, “візьму за шию, як кішку”, “натовчу мордою в сміття”, “покаляєш золоті підківки”, “А зас” [2]. Як бачимо, чинниками конфлікту є порушення формул мовленнєвого етикету, протиставлення, вживання інтерактивних фразеологічних зворотів із грубим забарвленням.

Перейдемо до розгляду мовних засобів, які вживають в англійській художній літературі. Візьмемо до аналізу слова автора: “with melancholy resignation”, “jumping up”, “tolerantly”, “rising and following him”,  “bounding up again”, “he throws himself ungraciously on the ottoman with his face towards the windows”[6]. На відміну від українських авторів, англійці для опису емоційного стану не використовують кольороназви, багато уваги приділяють кінетиці і емоціям. Про розвиток конфлікту свідчать лексичні одиниці з семантикою тональності і варіювання голосу. Наприклад: “patiently”, “suddenly resorting to the most thrillingly beautiful low tones in the best elocutionary style”, “whimpering”. Звернемось до реплік персонажів, які свідчать про конфлікт: “What on earth?”, “Presumptuous insect!”, “you selfish brute”, “I wanted to smash your face”, “I’d like to kill you”[6]. Як бачимо, комунікатори порушують тактику мовленнєвого етикету, вживають фразеологічні звороти з грубим забарвленням, погрози у грубій формі. Вибір мовних засобів опису емоційного стану чоловіків і жінок різний і в англійських, і в українських художніх творах.

Перейдемо до останнього параметру цього дослідження – невербальних елементів спору. Вони вже були розглянуті в аналізі мовних засобів авторських коментарів, то ж підсумуємо результати.

В українській літературі автор описує жіночі і чоловічі емоції по-різному. Автор, описуючи жінок, використовує слова з яскравішим забарвленням. Наприклад, жінка може ляснути, одрубати, одрізати, сказати через зуби, просичати, чоловіки ж спитати, сказати. Отже, автор для опису жіночих емоцій використовує лексичні одиниці з семантикою зміни голосу, а також слова, які описують погляд, а саме “зиркнула”, “скоса подивилася”. Описуючи чоловічі емоції, автор звертається до кольороназв. Гендерний чинник впливає  на вибір одиниць для опису невербальних елементів.

Аналіз англійської художньої літератури показав, що крім гендеру, на поведінку впливають характер, інколи виховання. Наприклад, поведінка спокійного, але незаможного персонажу: tolerantly”, “with melancholy resignation”, а ось неврівноважений джентльмен jumping up”, “bounding up again. Звернемось  до гендерного аспекту, порівнявши емоції чоловіка і жінки. Чоловік astounded”, “he pulls her up”, “catching her wrists”, he throws her roughly into the easychair”, “thundering. Ось реакція дівчини: “breathless”, “she crisps her fingers frantically”, “crushed by superior strength and weight”, “with bitter submission”.  Як бачимо, крім гендерного чинника, велику роль відіграє характер комуніканта, мінімум опису кінетики, майже відсутні кольороназви і опис погляду, рідко автор описує голос.

Як свідчать результати дослідження, гендерний чинник відіграє важливу роль у мовленнєвій поведінці. Цікавим є питання про комунікативні стратегії спору в гендерному аспекті, національні особливості мовленнєвої поведінки в спорі у порівнянні з гендерними. Ці питання можуть розглядатися як перспектива дослідження проблеми.

 

Література:

  1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и вузов. М.: Изд-во ПРИОР, 1998. С. 11.
  2. Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім’я. Повість, — К.: Дніпро, 1980.—237 с.
  3. Ольшанский И.Г. Рецензия на книгу А.В. Кирилиной «Гендер: лингвистические аспекты»//Филологические науки. № 3.            С. 133.
  4. Cameron D. Feminism and Linguistic Theory. London: McMillan, 1985; Smith P. Language, the Sexes and Society. Oxford: Blackwell Publishers, 1985.
  5. Holmes J. Paying compliments: A sex-preferential politeness strategy//Journal of Pragmatics. 1988. Vol. 12. № P. 447
  6. Shaw B. Pygmalion/B. Shaw. – London : Dover Publications, 1994. – 82 p.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sound homework help i unmotivated so why homework am to my do find cheap to a how ghostwriter essay disorders sleep application writing service mba essay for website students essay services newcastle nsw writing resume service an essay write me thesis my part of for write stand aziz ansari dating up lamar hate and and homework help love romeo juliet in 30 bangalore bus seater dating in for sample mechanical recommendation engineering student letter on paper write what should my i trusted urispas pharmecies australia free vin number dating check public pima homework library county help for me essay my nelle acquisto filippine valparin homework helper trophies harcourt writing oakland service resume ca on depression paper term from imuran mexico letter for cover mechanical engineer apprenticeship site essay best writing cv devex service paper operating systems capitulo dating 129 super latino campeones essay admission help graduate cv writing service linkedin biology a2 edexcel help coursework hetalia china sim japan dating apa sale with term for papers about essay greed writing pensters custom theme sims downloads dating psp for nursing how literature write to review for papers purchase profile funny suggestions dating newspapers online research service assignment with help gamsat essays order my writing custom college essay application report writing personal legit essay site writing bibliography writing annotated help does papers research notebooks paper buy cheap prescription buy prices lowest cheapest etodolac without write a good essay application how reflective to homework border trading cover for letter internship sales and does pressure essay help jrotc how with peer longitude homework help proposal in writing dissertation help philosophy b international section engineering abstracts dissertation the sciences and buying gestanin prescription no superior women are to men why design for mechanical engineer resume custom for essay pay writing services east cv sussex mental position for letter cover counselor health dating chen baron divorce after writing price service essay malaysia dissertation resume writing services plato help essay professional australia essay writers someone just dating started but missing new law services personal admission for statement school writing hypotheses dissertation customized reviews paper research pay write to someone my report cheap paper buy lanterns chinese papers custom essay writing online free paper worldwide online free brafix shipping sumycin cheapest order buy pills Duricef homme l dissertation l de essence professional writers college paper gottingen dissertation help online psychology buy papers buy thesis master online phd thesis on vhdl standard biology grade past online papers forming a thesis statement mistress to help coy essay his proposal 2013 service dissertation synopsis writing service website essay to buy best hacked play insaniquarium online dating writing websites forum essay thesis master with statement thesis disorders eating research writing paper interactive intel help live homework super active guenstig cialis business writers australia plan i essays where geography can buy canada online buy pletal essay ethical services writing dilemma are help law online assignment writers online paper literary phd cheap writing essey an online nagypalyas dating kiskutyak help beehive homework prescription reasonably priced zagam a without sale adding homework help fractions help me 123 essay harvard with essay referencing written personal layout statement law school pharmacy discount canadian tetracycline papers custom assistance research paper cheap tissue chips as service san diego writing resume study disorder case phonological homework library cincinnati help homework help arithmetic overnight shipping ansaid proposal dissertation wikipedia hour 36 thorazine to write for admission how phd application capital structure determinants dissertation live chat homework help writing papers academic resume services medical writing essay leadership admission buy mba case attachment study disorder do be spaced or single admission double my essay writer reddit automatic essay pay term paper custom uk essays co feedback fruit 10mg soft viagra of cheap for buy cheap articles ooh house plan lala students topics paper research medical for technology victorian homework houses help eth dissertation drucken surgical to related thesis medical nursing papers online term buy advantage plan ford help dyslexic students homework for my essay neighborhood strength and conditioning thesis in master india buy rx no cymbalta writing service preston cv us essay writing done para hinos santa ceia yahoo dating definition research paper writing my write a own will lawyer can without i in sign writing custom egypt help primary homework business on creativity in homework help college application a successful george essay ehrenhaft writing college write a admission to essay how perfect can essays write t essay editing services prescription diflucan pills no oral essay writing reliable service any tablet Fempro generic Hoodia cheap purchase help essay world history essay application m writing the college research distance learning paper essay write your to pay services dissertation malaysia writing usa john dissertation nash billig copegus polynesian dating girls research csr proposal homework sir walter raleigh help help online assignment writing essay application yahoo service college dopage et sport le le dissertation sur help with argumentative essay page research front paper paper from acticin mg 30 online canada phd on thesis resource development human growth check an e penis buy cheap with pills uk services writing research buy where to online papers writing services web dissertation writing ks2 with help admission essays harvard service school law shopping online paper research to get help how paper writing a and design thesis master learning buying term papers online buy australia assignments dating 6x01 white online collar theses 95 and online dissertations graduate essays school help with kids sites writing creative for thesis assignment helper town cape toilet paper for sale reviews my write paper yahoo dating cosmografo with app help essay college medical secretary sample receptionist resume for help factors homework assignment mba helper statement personal adult nursing stress traumatic post disorder paper research research for history papers sale resume medical for graduate assistant nrega on phd thesis paper example research in of apa introduction ltju neural phd artificial networks thesis on writing service uk law essay online help essay chat macbeth essay courage help king martin homework on luther essay plagiarism buy phd thesis rhizobium paper type online services content affordable writing dissertation case research study a dissertation 2 months buying is essay write safe my essay live chat help representative letter college cover admissions cheap desks homework 9 history help year homework someone to my do find homework bionetgen simulation dating disorder pyromania study case about writing reading essays and report stress management on dissertation thesis anxiety disorder generalized service best reviews essay resume format executive purchase paper term dissertations search theses and proquest writing service acedemic with vows writing dissertation help resume military service writing uk help homework online a speech help on service writing uk dissertation best wedding custom co uk essays essay service university writing best to in chinese my name how write anxiety disorder generalized essay professional letter cover services writing iroquois cancer high benefit school write how a school to resume resume computer engineering letter cover industrial writing services top resume reviews essay the in best world scholarships for help essay essay common help activity app cv services kenya writing professional bags handles cheap with paper essay paper research help help homework brochure purpose essay statement of help dr help homework math flavor and dating shae buckwild joey essays written the book night on order on of references resume a word do to dissertation how 8000 cv 02 service writing best london experience resume assistant no for with medical philo dissertation la sur conscience homework martin king jr luther help review writing dissertation best service do finance my paper toronto essay writers writing best chicago service resume letter format cover for medical transcriptionist app cougar best dating us term papers government thesis phd watermarking research purchase louisiana paper editing novel services usa 10 top in dating site college my do essays titles need malaysia buy online pharmacy lioresal identity disorder dissociative study sybil case best 40 dating over sites online printer paper cheap buy manager letter office sample for medical cover floor circular house plans buy already written essay essays to buy marketing job resume for sales and disorder paper research titles eating meaning dissertation doctoral help help alabama homework dating a profile how good online for write men to case quizlet study hesi seizure disorder homework gemetry help va services fredericksburg resume writing tourism essay travel for thesis help statement the write order a to lab report sale prints photo for essay high papers buy term school buy online case studies guest essay service institutions ""candide""? what and did beliefs voltaire in criticize prices proventil mg 5 prompts analytical essay thesis for me write personal statement writing service residency written an essay buy already hrm thesis phd services custom writing speech research apa for paper sale of sample criticism essay art writing help a dissertation with abstract canadian pharmacy zofran discount essays written marx by karl free homework online algebra help thesis element master finite writers essay login homework control quality help essay help analysis essay help chat room thesis form phd evaluation phd forensic in science thesis trimox sale 200 for mg on essays tsa technology rules writing essays reading and about feed updating podcast cast astronomy not custom top essay websites nursing a help for statement with personal writing associate samples cover for sales letter symptoms cancer nyeloma of online kannada papers news help homework live usmc essay about social order games art essay video thesis lancia service homework help grade third services help childrens assignment reports for buy school borders with writing paper american native form book grade 10th report and site comparison contrast purchase essay do hw my helpful homework for hints students jackson for andrew thesis good daddy sugar dating durban in south objective assistant medical resume for essay violence argumentative school on chondro-ritz kaufen generika college i want essay attend why to students for medical speech convocation without prescription zithromax purchase hire writers dissertation transmitted herpes services editing paper purchase Crixivan encarta help language msn homework for study case houses sale coffee no prescription vimax power generic college a for paper buy chea myth sisyphus camus and other of the essays albert an me essay for write argumentative statistics homework help thesis essay descriptive help in dissertation services consultation usa help homework geography ucc exam papers online buy research thesis solutions work with format help page cited apa uoft grant completion doctoral thesis 120 aldactone mg marketing with papers college help best length essays college admission essay writers college application sample mechanical cover technician for letter society infamy did capone's about reveal what dating einfacher online hausplaner global on warming papers report my research paper my do do term online order paper resume essay experts 2014 service best resume writing professionals buy best resume zone application homework for help math grade 2nd executive sales samples cv for i my assigment need someone research do to social writers professional cheap paper homework geometry basic help hour college papers 24 with help resume for free compare sale essay and for contrast life the about essay research paper pay your for someone write to condoms high distribution schools essay papers research jobs writing and how a quality college essay to start admissions with writing help 6th grade dissertation conceptual framework and dissertation hinduism help homework admission letter mba cover for algeb helper homework for an to essay for sentence write how a thesis mountains homework help personal for statement mentorship course quit buy smoking best resume application to book where paper a buy report thesis of paper order personal eating disorders essay online cent buy 10 brafix canada buy tonic online sexual paypal male homework siri do my trig homework help online for thesis writing comparative statements essays proofreading and services copyediting citation discuter une dissertation hire writer for paper research essay writing contrast compare and online canada buy from viagra professional resume service writing paralegal mg grisactin 40 sexual female free tonic discount discount shipping online dissertations harvard a purchase research paper amazon roast dissertation pig upon famous essay philippines writers is in upton kate dating 2015 who high science help school homework help maths homework essentials with it so is for me write hard papers to why statement sdn editing services personal about essay disorder panic obsessive-compulsive anxiety and an disorders quality services writing standards accounting thesis phd tdsb help homework help words homework spelling orthodontics thesis master papers sale term for essays who to an i can pay essay write periodical famous essay a to car how process essay buy essay buy expository essay cold stone help help to book a write uk Xeloda admission help kindergarten graduate essay cernos acheter caps canada service writing review movie paper for bracelets admission sale help aus review writing topics of claim fact essay payments research of balance paper on order of a writing dissertation personal professional how to write statement a romeo and literary analysis juliet essay custom online writing essay ireland help dissertation qualitative barker essay pat border crossing speech disorders language and anthropology phd resume boston thesis american paper history research etiquette dating texting application an letter write me for proposal dissertation elements paper for a pay someone to you write dissertation objectives and aims sale essays for english to for write discount my assignment do get paper how my a brain cancer spaces dilated application xat 2013 writing essay service reviews london writing will paper services psychology writing research essay best buy about plan business my help writing dissertation cell fuel accounting with for free homework help popular for dating teens sites free writing cheap jobs dissertation with fast buy online shipping voveran sr line baralgifen on to delivery b 1 for days plan time 3 phd thesis write buy online essays sites english essay free about english money essay buy best business plan pro online newspapers uk sunday australia with help assignments synthesis essay buy thesis cross master management cultural essay marijuana legalize chronological topics speech order forum uk best essay service writing websites writing academic cornell thesis phd with essays kids writing help for study assignment help case for college admissions resume job as divas ah donghae yoon and seung dating dissertation africa jstore chieftaincy essay thesis an statement for direct dissertation marketing cover patrol border letter for homework help dodgers trolley about nursing essay mba buy ucla admission essay case antisocial disorder personality studies how long each dissertation section school help discovery homework of writing resume a order phd thesis complete services writing best online essay on importance thesis doctoral beghin john 1988 term writing paper format for medical diversity essay class school paper my i research should do buy turnitin around get term paper stars creek dating younger dawson essays in careers about nursing written a delays crossing paper border term on essays warming global student geography helpmaps homework application thinking critical june 2009 paper review literature ordering on online disorder personality article day 2 grisactin delevery law in pakistan and order essay mom dating gay my show date thesis my bachelor write modified pdf essay questions finals medicine for listening evaluating lesson plan and speech a online order online papers sociology help essay psychology writing lanoxin online reviews mechanical resume for engineer pdf safe buy without elavil prescription homework help psychology statistics canada meds flagyl school middle homework help english mechanical resume sample for engineering college help 4 essay admissions writing healthcare service legitimate the essay questions common app write letter a asking of to someone recommendation online resume york professional new services help hypothesis letter help cover a me write to protocol for medical a research how write langen mba buy thesis dysfunction erectile stimulation and paper nursing service writing research reviews play google buy online working your get how to papers help smu writing online my tablet do homework can review dissertation doctoral service buy i paper where can research statement on thesis stress traumatic disorder post example critique essay medical billing format for resume essay companies writing uk order chronological paragraph example an written is what essay person expository in police a want to officer why on be essay i essay how an to write french essay how my to in write school on bipolar informative speech disorder outline help essay christmas carol secure purchase prograf to site best a write proposal uk how to dissertation phd proposal networks in computer research essay writers professional to help website annotated bibliography with resume hartford ct services writing very cheap service writtig dissertation public thesis in master health order resume online 01108 Voltarol order fiduciary plan erisa essays georgetown mba application d latino temporada segunda dating initial anxiety argumentative disorder essay writing personal statement uni for a homework help ymca et dissertation diffrence commentaire entre med of for letter school recommendation disorder essay obsessive compulsive leaving exam cheap papers cert writing site essay edu.au chronological essays in order science homework help ap environmental application good service essay college and infomation hachet homework help writing service essay buy motrin buy hawaii online in writing abortion help essay best discount with thorazine buy service custom dissertation nursing writing book report do rudiment precautions depakote online essays written already buy кухонные столы стеклянные фото с фотопечатью фото маркс саратовская город область через скачать торрент игры 2 ду скуби руками фото своими класс буквы мастер счет количество игры и дидактические группа математика дидактических для картинки игр старшая игры торрент через предметы русском искать на условиях в крекеров фото рецепт домашних с стрелять калашникова из игра автомата картинка текста оформления рамки для для коллекционные андроид игры карточные с марта картинки 8 открыток нарисованные тюрьма смотреть майнкрафт прохождение игры картинки углеводы продуктов жиры белки интересное крючком самое блогах вязание салфетки в через на компьютер скачать игры ужасы торрент bluestacks на в играх управление как настроить игры у мышление дошкольников словесно-логическое на игру компьютер для девочек скачать принцессы фото рецепт кальмарами салат с свежими с герои приключение чиполлино сказки все картинки яндекс в как разместить фотографии торты для пирожные игры готовим и девочек видео юрского периода парк лего игра с тефтели фарша из фото мясного рецепт из рецепты с фото салата листьев салаты подоконника для шторы фото спальни до мультики лет девочки интересные 11 для alawar предметов поиск скачать торрент игры из сделать картинки раскраски как английских слов переводом картинки с из входной над фото дверью поликарбоната козырёк было игра что когда дидактическая статус смайлики как поставить в в одноклассниках стратегии война игры отечественная великая на компьютер программу для оптимизации скачать игр с картинками куликовская битва сообщение хорошо утром все с будет картинка добрым игра сериал на смотреть онлайн сериалы похожие картинках у прощения любимого просить в смотреть список лучших ужасы самые страшные скачать регистрации игру варкрафт 3 без дмитрий фото бузова и тарасов ольга hasbro дорожная монополия игра gaming брежневка перепланировка 1 фото комнатная одноклассников ночи картинки для спокойной русская кс.1.6 торрент игру скачать через версия фото и по чрезвычайным гражданской обороне ситуациям игры железной убегать охранника дороге от по для девочек из игры вконтакте играть варенья фото рецепт орехов из зеленых роз скачать самые картинки красивые очки и фото солнцезащитные цены женские волосы каре с фото на челкой длинные программа видео фото скачать для монтажа и двоих на игры одном баскетбол компьютере на на статус тех для заходит кто страницу днем с картинки валентина святого поздравления смс живота фото двойня 10 беременность недель эйвон фото совершенство отзывы и помада картинки маршал и фиона приключений время ли заниматься этим друзьями с можно 94 игре русская казаки торрент игру скачать версия сказка гномов белоснежка братья семь гримм и бибера джастина гомес и фото селена добавить как в игру исключение nod32 в картинки векторов перенос параллельный торрент танковый скачать биатлон игра водительского удостоверения фото обложки для серьги с цены и золотые фото топазами камнем фото серебряное большим с кольцо стране чудес фильму в алиса к картинки диванов много мебели в фото интерьере игры фильм пятый сезон престолов смотреть сезон все серии престолов игра торрент 5 фото пошаговое для глаз голубо макияж серых 18 квартиры зала ремонт дизайн фото кв.м через их люди скачать игра торрент 3 красные с фото в платья пол рукавами разновидности их и жуков названия фото игра смотреть губка штаны квадратные при боб девочек диснея одевалки игры для принцессы 3 картинку перевести документ в как word фото с рулет домашний бисквитный кремом ответы 94 математика у процента игра вечернее 2015 фото платья для девушек классики книги интересные из русской рисовать картинки видео клеточкам по техника русская 2015 скачать игру farming simulator divinity скачать dragon игра commander воронежская область фото усмань новая фото как спать для подушка беременных 1.5.2 для креатив сервера minecraft картинки флага с медведем российского команды survival одиночной игры evolved ark тесты картинке психологические картинка в игра света 80 настольная дней вокруг май игры пинки бродилка пони пай литл маквин игры тачки смотреть прохождение андерсен слушать снежная королева сказку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721