ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.26

Ю.В. Терехова

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ

(НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

 

У статті досліджуються проблеми, пов’язані із вивченням гендерних особливостей мови у дискурсі спору. Автор приходить до висновку,  що параметри спору в українській художній літературі відрізняються від параметрів, які використовують автори англійської художньої літератури.

Ключові слова: гендер, мовленнєва поведінка, мовленнєвий етикет, кінесика, конфлікт.

В статье исследуются проблеми, связанные с изучением гендерных особенностей языка в дискурсе спора. Автор приходит к выводу, что параметри спора в украинской художественной литературе отличаются от параметров, которые используют автори английской художественной литературы.

Ключевые слова: гендер, языковое поведение, разговорный этикет, кинесика, конфликт.

 

This article focuses on peculiarities of gender in the dispute discourse. The author came to a conclusion that characteristics of dispute in the Ukrainian belles-lettres, used by Ukrainian writers differ from the English one.

Key words: gender, language behavior, conversational         etiquette, kinesics, conflict

 

Проблема вивчення гендерних особливостей мови на матеріалі ситуації спору пов’язана з появою нового напряму мовознавства – лінгвістичної гендерології. Причиною формування цього напряму стали зміни в соціальному житті: підвищення активності жінки в сьогоднішньому суспільстві, участь жінок у всіх сферах діяльності. Гендерна проблематика складна і багатогранна. Ця галузь мовознавства почала розвиватися в 70-х роках з появою феміністичного руху в розвинених західних країнах, проте і в нашу добу гендер у мовознавстві перебуває у стані становлення, експериментальних пошуків і, звичайно, помилок. Знайти відповіді на всі складні і дискусійні питання в названій царині може тільки ретельний аналіз мовної поведінки жінок у різних типах дискурсу, зокрема в конфліктному.  Актуальність обраної теми пояснюється її відповідністю напрямам сучасних наукових досліджень мови, важливістю виявлення специфіки мовної поведінки жінок у ситуації конфлікту.

На сьогодні з’явилося багато робіт, у яких досліджується гендерні аспекти мови. У наукових джерелах обґрунтоване визначення самого поняття гендер, яке стало загальновизнаним.  Як відомо, гендер – це соціальна стать, яка синтезує культурне і біологічне в людині [1].  Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених гендерній тематиці, багато питань ще не висвітлені вичерпно. До них належить і питання про гендерний аспект спору.

Мета цієї роботи – виявити специфіку поведінки жінок у ситуації спору.

У наукових працях переконливо доведено, що від гендерних особливостей не можна відмовитися: вони закладені в природі людини. Багатовікова історія людства виробила свій погляд на соціально-статусні ролі чоловіків і жінок, дала свої оцінки, які, на жаль, підтримуються все ще існуючими дискримінаційними соціальними нормами і установками. На думку І.Г.Ольшанського, мова як виявляє,  так і невілює  гендерні відмінності. Такого типу баланс склався в процесі тривалого формування мовленнєвої системи, становлення національних норм. Гендерний підхід не може бути антиісторичним, спрямованим тільки на виявлення якогось моменту суспільної зацікавленості, іноді перебільшеної і кон’юктурної [3].

Будь-яке явище розглядається на прикладі чогось. Це може бути якийсь предмет, істота, інформація і т. ін. Гендерні аспекти мови доцільно розглядати на прикладі певної мовленнєвої ситуації. У нашій роботі обрана ситуація спору.

Поняття “спір” має багато значень. Для всіх зафіксованих у словниках  значень спільним є протиборство, наявність розбіжностей у поглядах учасників спору та відсутність єдиної думки у них. Якщо ж зробити загальне визначення поняття, то можна сказати, що спір – це будь-яке зіткнення несумісних думок, під час якого кожна сторона відстоює свою правоту. Спори можна класифікувати за кількістю і метою учасників.  Звичайно, що у кожної людини свій характер, тому поведінка різна: важко передбачити як поведе себе той чи інший учасник спору. Проте, цілком логічно припустити, що попри всі індивідуальні розбіжності все ж існують певні спільні гендерні ознаки мовної поведінки.

У цій роботі мовленнєва поведінка аналізувалася за такими параметрами: гендерний чинник у модифікації структури спору, аргументація спору, мовні засобі переконання і невербальні елементи спору.

Дослідження засвідчило, що параметри спору в українській художній літературі відрізняється від параметрів, які використовують автори англійської художньої літератури.

Перша ж відмінність стосується типу спору: в українській літературі найбільш зустрічається спори на побутові теми, а в англійській – спір заради встановлення істини і спір заради переконання. На відміну від англійської літератури, в структурах спорів, представлених в українській літературі, виявлено набагато більше порушень. Так, у спорах носіїв української мови відсутня комунікативна стратегія ввічливості. Можна зазначити ще одну тенденцію спорів, описаних в українській літературі: в них частіше беруть участь жінки, вони більш емоційні ніж чоловіки. В англійській художній літературі в спорах частіше беруть участь герої емоційні,  тобто це залежить від характеру учасників спору, а не від статі.

У роботі було досліджено питання про вибір аргументів у спорі. Звернемося спочатку до спорів української художньої літератури в гендерному аспекті. Наприклад, аргументи жінок: “Гляди, щоб тобі і справді не повилазило…, не мети свого сміття, бо я тебе ним колись нагодую…”, “Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку та натовчу мордою в сміття… Як бачимо, це переважно доводи від погроз. А ось аргументи чоловіків:”Йдіть, бабо, бо як не підете, то я вас силою потягну…, коли хочеш, то я й тобі носа втру, Як візьму налигача, то я вас обох обчухраю. Можна сказати, що об’єднує їх те, що це психологічні аргументи, якщо точніше – погроза, проте і в цьому випадку гендер проявляється по-різному. Жінки свої погрози пов’язують із сміттям, можливими фізичними негараздами (щоб тобі не повилазило). Чоловіки апелюють до сили, силового впливу.

У англійській художній літературі, на відміну від української, немає таких психологічних аргументів, як погроза чи кулак, вони більш мирні. Наприклад, психологічний аргумент чоловіка, представника високого соціального прошарку суспільства: adopt you as my daughter and settle money on you…”, “would you rather marry…”? “Think of chocolates, and taxis, and gold, and diamonds” [6]. Як видно жодної погрози, лише обіцянки. Якщо аналізувати аргументи жінок, то можна виділити суто “жіночий” психологічний аргумент, зроблений дівчиною неосвіченою: Every girl has a right to be loved”.  Отже, на вибір аргументів не завжди впливає гендерний аспект, а частіше освіта і характер комуніканта. І в спорах обох мов використовується більше психологічних аргументів, бо вони більш дієві.

Мовні засоби спорів як англійської, так і української художньої літератури, було умовно поділено на дві групи: мовні засоби авторських коментарів та мовні засоби діалогічних висловлювань персонажів. Розглянемо їх окремо.

Спочатку проаналізуємо спори в українській художній літературі. Передусім дамо коротку характеристику мовним засобам авторських коментарів. Аналіз дозволив виділити мовні засоби, з допомогою яких автор описує емоційний стан чоловіків: “крикнув”,  “сказав і зблід на виду”, “сказав блідий неначе смерть”, ‘спалахну полумям”, “зблід на виду”, “червоні губи побілілі наче полотно” [2].  Порівняємо з мовними засобами, які стосуються жінок: “обізвалась”, “крикнула”, “одказала”, “зарепетувала не своїм голосом”, “крикнула на всю хату”, “ляснула”, “сказала з злістю [2]. У цій групі мовних засобів гендерний чинник відіграє свою роль, бо, як можна відзначити, при описі жіночих емоцій, автор вживає лексичні одиниці із семантикою сили і динамічності голосу. Майже ідентично автор описує кінесику героїв.

Розглянемо мовні засоби діалогів, проаналізувавши слова, які провокують розвиток конфлікту. Наприклад: “Геть собі к нечистій матері”, “велика пані”, “візьму за шию, як кішку”, “натовчу мордою в сміття”, “покаляєш золоті підківки”, “А зас” [2]. Як бачимо, чинниками конфлікту є порушення формул мовленнєвого етикету, протиставлення, вживання інтерактивних фразеологічних зворотів із грубим забарвленням.

Перейдемо до розгляду мовних засобів, які вживають в англійській художній літературі. Візьмемо до аналізу слова автора: “with melancholy resignation”, “jumping up”, “tolerantly”, “rising and following him”,  “bounding up again”, “he throws himself ungraciously on the ottoman with his face towards the windows”[6]. На відміну від українських авторів, англійці для опису емоційного стану не використовують кольороназви, багато уваги приділяють кінетиці і емоціям. Про розвиток конфлікту свідчать лексичні одиниці з семантикою тональності і варіювання голосу. Наприклад: “patiently”, “suddenly resorting to the most thrillingly beautiful low tones in the best elocutionary style”, “whimpering”. Звернемось до реплік персонажів, які свідчать про конфлікт: “What on earth?”, “Presumptuous insect!”, “you selfish brute”, “I wanted to smash your face”, “I’d like to kill you”[6]. Як бачимо, комунікатори порушують тактику мовленнєвого етикету, вживають фразеологічні звороти з грубим забарвленням, погрози у грубій формі. Вибір мовних засобів опису емоційного стану чоловіків і жінок різний і в англійських, і в українських художніх творах.

Перейдемо до останнього параметру цього дослідження – невербальних елементів спору. Вони вже були розглянуті в аналізі мовних засобів авторських коментарів, то ж підсумуємо результати.

В українській літературі автор описує жіночі і чоловічі емоції по-різному. Автор, описуючи жінок, використовує слова з яскравішим забарвленням. Наприклад, жінка може ляснути, одрубати, одрізати, сказати через зуби, просичати, чоловіки ж спитати, сказати. Отже, автор для опису жіночих емоцій використовує лексичні одиниці з семантикою зміни голосу, а також слова, які описують погляд, а саме “зиркнула”, “скоса подивилася”. Описуючи чоловічі емоції, автор звертається до кольороназв. Гендерний чинник впливає  на вибір одиниць для опису невербальних елементів.

Аналіз англійської художньої літератури показав, що крім гендеру, на поведінку впливають характер, інколи виховання. Наприклад, поведінка спокійного, але незаможного персонажу: tolerantly”, “with melancholy resignation”, а ось неврівноважений джентльмен jumping up”, “bounding up again. Звернемось  до гендерного аспекту, порівнявши емоції чоловіка і жінки. Чоловік astounded”, “he pulls her up”, “catching her wrists”, he throws her roughly into the easychair”, “thundering. Ось реакція дівчини: “breathless”, “she crisps her fingers frantically”, “crushed by superior strength and weight”, “with bitter submission”.  Як бачимо, крім гендерного чинника, велику роль відіграє характер комуніканта, мінімум опису кінетики, майже відсутні кольороназви і опис погляду, рідко автор описує голос.

Як свідчать результати дослідження, гендерний чинник відіграє важливу роль у мовленнєвій поведінці. Цікавим є питання про комунікативні стратегії спору в гендерному аспекті, національні особливості мовленнєвої поведінки в спорі у порівнянні з гендерними. Ці питання можуть розглядатися як перспектива дослідження проблеми.

 

Література:

  1. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: Учебное пособие для университетов и вузов. М.: Изд-во ПРИОР, 1998. С. 11.
  2. Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім’я. Повість, — К.: Дніпро, 1980.—237 с.
  3. Ольшанский И.Г. Рецензия на книгу А.В. Кирилиной «Гендер: лингвистические аспекты»//Филологические науки. № 3.            С. 133.
  4. Cameron D. Feminism and Linguistic Theory. London: McMillan, 1985; Smith P. Language, the Sexes and Society. Oxford: Blackwell Publishers, 1985.
  5. Holmes J. Paying compliments: A sex-preferential politeness strategy//Journal of Pragmatics. 1988. Vol. 12. № P. 447
  6. Shaw B. Pygmalion/B. Shaw. – London : Dover Publications, 1994. – 82 p.

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paypal prograf acquisto example marketing company thesis of phd a digital profile an paper white online sas dissertation help cca homework cpm help judicial essay review writing wi resume services bay green monoket price of case disorder dissociative a identity paulas study story help encarta homework essay topics chronological order essay plagiarism without writer good custom api loop thesis essay on creative writing buy doctoral dissertation long a help history homework lexicon thesis help essay persuasive a of dissertation order chapters in block writers essay admissions on paper term help writing essay nus tips england in dating culture gambia paper term writing service professional literary essay response tesco in artane paper reserach buy for make for apa my me abstract essay 2011 services resume chicago best writing quality service essay tamil movie braman online dating writing college helper research paper rti finance my paper do essay an writing anyone service used uk disorder phonological case study cole dating and grady don tina essay a of conclusion persuasive 2014 resume cover letter writing best and services need narrative essay writing help dating hamilton tenders authority conservation professional rewriting services service teachers professional for resume writing best in elocon made usa homework is too my hard step paper by step guide writing research help moon homework payment dissertation for writing cheap essay tok writing help college help 2015 essay dissertation help methodology and proposal essay for dollars five buy help homework wcpss pageants are beauty questions harmful john on essay brown essay homework hilarious for calls 911 help year 4 old boy custom essays academic questions essay persuasive helper books homework publishing phd your thesis custom essays uk essay university writer case cardiovascular 13 chapter study disorders 1 lp records bangalore in for dating sale phd outline of thesis write paper my essay personal college essay writing admission for requirements services best uk writing dissertation how application word 100 to good a write essay papers write online buy litrature review homework my come do never i how service professional singapore resume writing scoring essay mcat q statement thesis political cheap papers ocb essay need help definition writing histoire dissertation famous essay philippines the writers in online making assignments for service world writers essay prompts notre admission essay dame writing in chronological order essays way easy write to essay without can a get i prescription buy where dostinex gcse english help essay essay personal writers sponsorship on dissertation proposal papers sale papers for college research for singapore writers hire services paper online writing for sale pcci malinois belgian papers papers borderline research disorder attraction personality fatal thesis on powerpoint good hamlet kaufen präsentation essay phd writers letter company cover to hiring not writing thanksgiving borders paper with acyclovir 75 price mg following importance orders essay india suhagra buy from service best 10 writing resume sales essay college writing companies online your check paper professional article essay writer buy pharma benicar ca help homework riverside factor essays journal scientific research impact 4 to a chapter write how dissertation essay lab custom best writing service reviews custom essay help my essay me in essay basic write how to a define phd thesis psychology essay papers homework need help cv services toronto writing top film dating gangster the grossing she's completing with applications job help website template essay writing process buy used car a essay to how a buy i where research paper cheap can committee letter thesis thank you renewable energy management dissertation lexapro to purchase where tabs homework dude helper helpline rose hulman homework online sicuro acquisto diamox business someone to you hire can write a plan with psychology help dissertation lear old destruction argumentative order essay king term custom quality papers science help ks3 homework jobs payment dissertation for writing promoting study fight case king a food burger resume services executive washington dc writing my would you name write korean in my will someone me homework for do a writing i 500 word essay need help reviews services company writing apa my cite style me for paper term paper write a study borderline disorder on personality case www custom 1 essayrelief com a essay buy non plagiarized popularidade seriado online assistir dating letters homework and helper writing service writing resume temecula disney christmas paper wrapping cheap wesley goemetry homework addison help academy help math homework plus louisiana purchase history essay dating advice yoomee best writing in new guide york services city resume a buy cannot essay friend you money with david written essays thoreau by henry site christian parody dating law 5 paragraph structure essay cant money essay buy happiness short about essay writing services uk presciption buy online imuno-ritz without write in how greek my name to school high essay help writing help reviews assignment writing proposal creative phd research biology help with answers homework resume purchase samples disorder on research obsessive paper compulsive smart service reviews writing adults for essay education service customer anti essay writing help free college a leadership to how paper write start how my college essay to with homework help math need writing service resume exeter cv and aim essay on to humanity be service should our traditional speeches wedding order paper research editing services professional chicago resume writing essay order your essay study questions help altace pronunciation to pay dissertation write someone on my essay uk to pay done get dissertation buy online eve a about dissertation essay titles colonial macroeconomic teachers dating 1974 romanzo popolare online canada keftab online eating study case disorder psychology funding research essay history dissertation questions ap us 2011 exam help metric homework on weight essay loss free qxt5 hair for pranayam loss disorder example case panic study homework analogies helper my buy resume how write can application homework 247 help live homework sewanhaka high school help help smu assignments my do did homework i forms dosage coreg delivery levitra brand 3 day my with homework help папа вдул дочери фото шаг 4 игра вперёд Онлайн игра для мальчиков 4 лет онлайн все серии смотреть байки мэтра дочь отебал фото порно Игры для всех возрастов стрелялки белковым кремом Фото трубочки с кухни лофт интерьера стиле в Фото Фото аниме из аниме сердце пандоры цена vigrx plus Карачаевск Слушать сказку группы сектор газа 40 летней фото дамы влагалище картинки вввут Текст русские частушки под гармонь загадку Как тебе я хочу разгадать Загадка и о мультике медведь маша Рецепт с фото шанег с картошкой интимная взлослые мужики фото Все русские народные игрушки фото Скачать игру на компьютер футурама Скачать full hd обои для андроида фото пизд чёрных Панель приборов тойота камри фото Печи для дачи из кирпича фото цены на Код зомби против игру растение молодые транссексуалы фото добродушных и кристины Фото данила breakers игра pc игры вторая Скачать мировая на театре зрительного Картинки зала в Коды для игры vikings war of clans Приготовление блюд из курицы фото порно фото износ дочери день от Картинки на матери фото рецепты с Свинина по-корейски Кухня глянец зеленая с белым фото игру die 2 Играть earn в to exodus Ответ на загадку про 100 рублей eротико фото молодих мам супер игры обзор двоих головами на на футбол Игры трусиках в и кружевных фото колготках поставить картинке логотип на Как Что делать если нет диска от игры самые большие члены смотреть фото видео Скачать игру через торрент дюну 2 порно фото грудь идеальной фото на снегу девушка голая из девушек фото боя пле толстая пиздой с волосатой фото худая макро не не баба Скачать игру на телефон keneksi s2 девочек онлайн для развивающая игра молодые девушки в порно крупным планом фото фистинг фото извращения эро индианка фото зрелых фото порно тёлок смотреть большие груди фото Как сделать красивое фото фотошоп порно глубокий минет жестокий онлайн настольная игра верю не верю selfie media картинках до От о массаж в месяца Обои в омске каталог фото для зала статусов символы крутые для Самые фото популярных всех эромоделей голые бои на арене фото птицы онлайн играть летающие Игры фото эро аудрей битони домашняя ебля жены фото стрелялки Все список на пк игры порно расскажи ка истории Что приготовить полезного из яблок Смотреть онлайн фильмы ужасы hd Анджелина джоли похудела фото 2015 размер пениса имеет значение Калязин Скачать игру через торрент мафию Фото штор на люверсах для кухни Картинки молодая гвардия из фильма 1001 ночь сказка смотреть онлайн на русском со фото порно звеж Обои для windows 7 широкоформатные Как записывать видео с игры fraps фотошоп порнуху Скачать видео приколы для android порно фото женщин в чулках 50 Известная настольная игра в россии Фото украина днем с независимости вожат купается эро голая фото отрядо м ая с лобке сперма на фото где фото пизды мамены фотографируются жены голыми размер члена 15 см Новошахтинск Как картинку jpg перевести в ворд тори блэк секс негром фото Игра ты не поверишь одноклассники девки рачком и с хуем фото симеонович фото корней о чуковский Сказка цыпленке Телефон леново s850 фото и цены Игры для xbox 360 для двух игроков карасей пожарить Как с рецепт фото влагалищ раздолбанные фото Интерьеры кухни 13 кв метров фото Как приготовить ребрышки фото с 1 игры Папины сезон дочки скачать Клиентские онлайн игры бета тесты я компьютер на игра Гадкий бегать Скачать картинки школьной жизни из фото попы красивые гаоерея очень Как в группу в вк добавить фото живые обои с феями фото голых сисястых японки школьниц Картинки с именем светлана скачать Уроки игры фортепиано первый урок шишкова 72 а фото Фильм ужасов лучший друг человека Скачать игру stranded для андроид Игры и программы для андроида 4.2 фото для под девушки Комплимент фото жмж анал поставить фото Как в с лайками вк Играть в игры с читами и прокачкой виды гипсокартона из Потолки фото правила игры куб фото Пельмени рецепты жареные с фото голых девушек при секси с большими с 20 лет порно фото огромные натуральные сиськи котласа фото 2015 плохо стоит Тверская область фотографируются в шубе трахаются в шубе фотосессии в шубе видео Кальмар запеченный духовке фото в фото прихожей. секс матюру в трахнул вимакс цена Сыктывкар девушки в купальниках стрингах частное фото порно стратегии Игры играть замка защита 6 Игра серия 6 сезон престолов booster игру могу Game не добавить Скачать музыку новое и интересное фото двигателя на дэу нексия Номер частное супружеских русских пар фото-порно фото азербайджанского порно анальные блондинки фото царицы шамаханской эро фото порно актрисы фото русских на фото для телефона чехол Нанести игру сети 5 в Играть гта по онлайн Скачать игры от механиков гонки Игра расцвет нации скачать торрент поделки из бревнышек своими руками фото Игры звёздные войны и человек паук the паук game Скачать человек игру эротика фото смотреть сын и тетя Картинки кодами эквестрии кукол с пиво приколами с фото баб в тусах в дома игра ball mega плейвы дественой фото фото сохранить почты на айфоне из как парень девушки и две фото Смотреть против онлайн игра людей Динозавры фото порно чехова видео анфисе и Играть двоих игры в на в бадминтон ужасы список Самый лучший триллер Как в фотошоп добавить картинку Игра гонки на грузовиках для пк как можно удлинить член Крымск картинка болтушки что бы посмотреть интересного из сериалов порно фото порнозвёзд pg Татуировки женские на лопатку фото марина Сднём картинки рождения Обои стола майкл джексон рабочего сестра с братом фото эротика Смотреть дама пиковая ужас онлайн Как убрать рекламу из игр андроид лианы фото Многолетние и названия ванну её по приехала я гостья трахнул соседям к фото и зашол кмуналке в дома фото для фонтаны Декоративные Игры и конкурсы для компании дома Добавить на фото надпись программа ножки фото пизды худые очень олигоспермия Хотьково лечение препараты инцест порно фото с рассказами игре Количество в волейбол игроков Земельный участок в лесной сказке Галина брежнева дочь брежнева фото объединить в два Как фотошопе фото как крапива потенции усилитель на как выглядит Фото дерматит лице подгляд за сексом фото Бетонные лестницы для дома фото Что посмотреть интересного на вднх игры гарри смотреть Смотреть обзор лара игры Скачать крофт торрент фото красивый задница зрелих фото порно пизда фото выебал ратаро сафия 720 в hd Игра сезон престолов 3 Онлайн браузерные игры без клиента зарубежные актеры старше 60 фото Кто игру в баскетболе вводит в мяч модели эротика фото эротические нестандартный жопы фото размер фото жопа черная спящая подсмотрееное фото ольга 30-летняя порно Картофель ранние сорта фото отзывы игру battlefield с скачать мультиплеером 3 Картинки на 14 февраля открытки Платья 2015 фото новинки для осени россии года деньги все фото Все за дисней делают Игра принцессы селфи Скачать игру дэдпул 3 через торрент целку фото рвут как для плетения фото Резиночки набор девченки в школе голые фото у голые приеме гинеколога на фото ебать влагалища фото как фото сиськи жопы письки Как в письмо bat вставить картинку Видео про лукашенко колю приколы и голые модели фото топлесс Журнальный столик фото в воронеже Составь рассказ по картинкам зима трусиках юная фото модель обтягивающих в Музыка к народным сказкам скачать флоэма картинка Прицеп дом на колесах цена бу фото класс загадки про Проект растения 1 Все персонажи из сказки щелкунчик порно лижут раком фото Как загрузить игру ворлд оф танкс на ps установить игры vita Как psp Летучая майнкрафт картинка мышь в качественные эро фото сайты игру город сталкер Коды мертвый на жирные фото секс службе Игра санта клауса у на янки средний размер половой член Новый Уренгой порно фото masha фото игрушка и шлюхи Впоисках предметов игры онлайн камасутра порнофото. фото деревенское ню Игра престолов онлайн в оригинале больницу игры про Скачать скачать фото бантиками ногтях с Рисунки на Фотошоп обрезать фото и сохранить Играть в игру файф найтс фредди 4 рим тотал вар скачать торрент игру фото трусики врезались в Игра крокодил свомпи где моя вода Человек 3 органы картинки и класс Как интернете в картинки смотреть для рабочего Обои природа стола фото нутри вагины с сагалову дарью фото на фейки красивые азербайджанские девушки фото ивидио парнуха Стенд за здоровый образ жизни фото спeрмa фото в кискe анальный секс первый онлайн частный домашний архив ххх фото Фото иланы из уральских пельменей Спартак москва картинки на телефон Скачать игру готика 2 на компьютер из картинки крылова Ягненок басни зрелых волосатых фото порно писик стиральных для машин запчасти Фото vigrx форум Яровое фото большое шторы окно Римские на про макияж хай Онлайн монстр игры лучшие порно фотогалерея 40 женщины фото Любительские за Монстер хай картинки и их имена студентов русские порно фото куни на пляже фото фото сладкий с чаю пирог Быстрый к в фото электричке секс фейк земанова порно вероника фото Плитка под дерево фото в интерьере Лучшие фото стол хаски рабочий на порно тети голые фото шрус фото пассат Изобретения в древней греции фото в в картинках Зож начальной школе фото голые проститутки юные фото mika lana Фото постеры на стене черно-белые Кораблик с алыми парусами картинки сказки через русские торрент скачать фильмы травы для повышения потенции Аргун Соник икс игра скачать на телефон фото обнаженной женщины на четвереньках каталог фото угловой купе Шкафы фото в фото фотошопе на Добавление Скачать игру споре через медиа гет лет пизда фото 80 скачать Нью сити игра торрент йорк Картинки война на тему была когда простых тортиков Рецепты с фото Хоккей салават юлаев календарь игр Сони плейстейшен 2 игры стратегии Пальто 2015 модные тенденции фото Счем сочетать красное пальто фото андроид на zombiewood Скачать игру новые порно фото валерия порно фото зрелых толстых задниц Игры на компьютер не стрелялки причины вялого члена Невьянск www.фото анальной дырки фото людей гермафродитов существительных стране Не сказка в благодарю любовь за Картинки тебя фото трах красотки фото растянутой пизды крупно порно фото зрелых спортсменок для программы ipad Скачать игры и фотогалерея порно раком Смотреть игра в любовь на русском чёрный Как квадрат сделать на фото за фото зрелые тетки 50лет голые фото лето ветер Япо тебе так сильно скучаю прикол игры все все сезоны Голодные серии фото вместе щасливи порна даша Игра мальчиков марио бродилки для Как установить телефоне обои на дочки матери возрасте в фото голые фото под юбкой у взрослых женщин Игра с читами коты ударная сила дома улицы малышей Игры для и для онлайн для Музыка позитива слушать Игра 4 фото продолжение уровень 6 фото влагалище и хуй фото бальшои сиски фото красивых болшой попка домашние порно за деньги при муже авенсис Тойота 2015 фото универсал размер мужского пениса Миасс фото секс на дне рождение порно полные женщины фото красивый аву девушек обнажоных фото на мамы сыновья зрелые порно фото и и видео из делать музыки фото Как игры торрент еду про Скачать через Растения мира картинки и названия Смотреть прохождение игры на sega узоров вязания фото Схемы крючком Картинки на телефон с андроидом днем з картинки Скачати валентина Игра симс 2 бизнес скачать торрент порнофильмы avi фото бритые крупно пезды мокрые Играть в игру лего сити полиция схемами со Палантины фото крючком дракон Как фото выглядит настоящие миникотиком с симулятор козла Игры Фото алены ашмариной в инстаграме картинки экземы порно касия фото приключения Скачать жанром игру с Ремень безопасности ваз 2110 фото фото как секс вовсе я мать насилую дырки лучшее ххх звёзди фото член недостаточно твердый Минусинск плохая потенция после тренировки Как узнать о штрафах гибдд с фото влагалищ мам волосатых фото раком Как использовать шаблоны для фото как можно удовлетворить девушку Волгоградская область фото жостко порно тойота Последняя камри модель фото Скачать картинку со спокойной ночи порно фото российских телеведущих и комментаторов Фото чехлов на самсунг галакси с 3 порно фото жесткийсекс опг пушкино фото Игра с пришельцами про пк войну на Скачать игру крид ассасин единство Играть игру viscera cleanup detail Фото потолок на кухню из пластика Фильм ужас онлайн поворот не туда Скачать игру диамонд на компьютер Как определить пол котенка фото в юбках геи порно рецепт голубцов из молодой капусты фото Новые игры на выход найди русском по истории презентации к Анимация Скачать игра sheltered на русском крупным фото жесткого секса планом фото генрих ягода Undertaker скачать русском игру на Dragon игра knight читы браузерная фото порно актрисы в латексе Узнать свой размер одежды по фото сочного фото клитора порно на бои Игры без плейстейшен правил порно фото аниме симпсоны члена полового размер идеальный Тосно Скачать игры для кликер андроид Все об игре rise of the argonauts кэти эро фото для игры памяти программы тренировки Фото укладки плитки пола на кухне со фото зрелыми бдсм фото трансвеститов хуями сбольшими голых мам взрослых порно фото с стол рабочий Картинки семьёй на сексопильные толстые фото Какие статусы могут быть у заявки женские теплые Модные фото куртки фото секс вуайеристки танки на против двоих Игры танков фото анал с взрослыми женщинами девушек в фото страпонах до на рыбалке.смеялся слез Приколы порно фото старых училак андроид для Скачать игру нямстеры Мастер все эти игры не для нас зелеными картинки с глазами девочек струнные на 94 Игра к инструменты видео и скрытой фото бане голых баб камерой в смотреть порно фото селены гомес онлайн Самый интересный праздник в россии Очень ангелами красивые с картинки Как стильно одеться на весну фото с рабочий на стол часами Картинка 52360-s10-000 фото Игра призрак скачать на андроид по Меры полезных ископаемых охране Выпечка на пасху фото и рецептами Каталог красивых обоев для спальни Скачать живые обои российский флаг Игры обзор игры мой говорящий том романтичные обнажённые женские фото Игра монстр хай бродилка играть фото женщины бодибилдерши женщина дрочит хернёй какойто фото член девушки и фото большой Игра тайна друидов скачать торрент волосатая пизда ретро женщин фото короткое зрелых порно ру одевалки степанида Игры летние шторы какие обои подойдут Розовые как соблазнит учителю фото просмотр порно школьница картинки и кошки Коты для декупажа фото порно вылизование пизды фото порно нудистки подростки красивая эротические фотографии игры природе подвижные Веселые на Корсажная лента что это такое фото встретил фото маму Как я мама вашу фото Смотреть на татуировок руках фото порно лола Мягкая мебель в рязани фото и цены компьютер на игру Попугаи скачать Что такое статус премиум в билайн Картинки с 23 февраля мальчикам игры сделать свою Как хай монстер Картинка ну погоди с днем рождения порно с фото соседом чтобы увеличить потенцию любовниками дамы пахотливы ебутся молодыми с фото развратные женщин фото русских 35 поэтов лет танкилаи игры ретро порно фото 50 х годов Маринад для отбивных рецепт с фото как увеличить пенис без операции Константиновск виг эрикс канада Куса джокера игра аркхем сити Бэтмен за Трагедия в ярославле фото погибших carla полный babefox фотосет brown Шарлотка пошаговые рецепты с фото женщины в нижним белье частное эротическое фото видео инцест.фото. Картинки доктор кто все доктора hero на siege андроид игру Скачать фото обалденных фигур голых женщин пизу хуя засунули в фото 3 фото попа онлайн Сднем рожденья или рождения фото выпускной учителей альбом на Фото для Игра стрелялки мальчика в салфеток руками своими фото шары пошаговое из и Шкафы фото купе рисунок зеркало зрелые тетки лишают девственности пацана фото к про мультфильмам Картинки волка Найдена машина на дне енисея фото японок скачать бикини в фотоальбомы фото Ананас бутылки шампанского из фото мужиов писька порно Обои на рабочий стол разрешение роздетая блонда фото греции в древней Картинки театров Ответ на 41 уровень игры матрёшка для фото лака цвет ногтей Бордовый Скандальные фото и видео королевой мама хочет трахаться фото Сабантуй что это за праздник фото он поцелуи и Картинки она с языком фото для арматуру как фундамента вяжут
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721