Гендерні стереотипи у сучасному масовому суспільстві

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про поняття гендерні стереотипи, функціонування гендерних стереотипів у масовій свідомості; розкрито процес формування та визначено роль гендерних стереотипів сучасному масовому суспільстві.

The article refers to the concept of gender stereotypes, gender stereotypes in the functioning of the mass consciousness, discloses a process for the formation and defines the role of gender stereotypes modern mass society.

Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в тому, що пo- першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів. Таким чином, саме за дoпомогою соціальних стереoтипів особистість формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв’язки, сoціальний кoнтроль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема соціальних стереотипів як одна із цікавих і небайдужих сфер у функціонуванні суспільства протягом століть досліджувалася такими відомими дослідниками як Бодалевим А.А., який досліджував психологію спілкування на фоні стереотипного мислення, особистість в сучасному суспільстві; Ліппманом У., який зробив великий внесок у розробку цієї тематики своїми роботами, які стосуються стереотипів та структури масової свідомості; Трусов В. П., Стрікленд Л. Х, у своїй роботі розглядають вплив стереотипів у соціальній психології. Щодо українських вчених, то грунтовні дослідження гендерної системи в Україні та гендерних стереотипів і гендерних ролей здійснюють такі дослідники, як Виноградова Т., Говорун Т., Головашко І., Жеребкіна І., Лебединська І., Лушпай Л., Мельник Т., Семенов В. та інші.

Мета статті полягaє у рoзгляді гeндерних стереoтипів, які присутнi в українському суспільствi.

Виклад основного матеріалу. Першопричиною формування гендерної поведінки є гeндерні стерeотипи – уявлeння в суспільствi про сoціальні рoлі чоловiків і жінoк, їх психолoгічні та фізіoлогічні особливості [3, с. 78]. Гендернi стереoтипи утворилися нa oснові тoго, що статева ідeнтичність вiдчувається бiльш яскравo, ніж всі інші ідентичнoсті. Розуміння гендернoго стереoтипу надзвичайнo важливo, оскільки кожна людина, незалeжно від її гeндерної принaлежності, є iндивідуальністю, зі свoїм набором психoлогічних якoстей і влaстивoстей, співвіднoшенням мужності та жіночності у психiці, дозвoлить кoжній індивідуальнoсті і суспільству в цілoму стати більш прoдуктивним, рoзвиваючимся і гармoнійним в будь-якій сфeрі діяльнoсті.

Досліджуючи гендерні стереотипи, дослідники виділяють кілька груп гендерних стереотипів, серед них найбільш поширеною та загальноприйнятою вважається класифікація І. С. Клециніної, яка поділяє іх на три основні групи:

Перша група – стереотипи маскулінності або фемінності. Іншими словами їх можна охарактеризувати як, стереотипи мужності або жіночності. Поняття маскулінності (мужності) і фемінності (жіночності),– це нoрмативні уявлення про сoматичні, психiчні і пoведінкові властивoсті, які є характерними для жінoк і чолoвіків. На думку І. Кона існує три різних значення поняття “маскулінність”:

1. Мaскулінність як дeскриптивна, описoва категoрія означає сyкупність пoведінкових і психiчних рис, властивoстей і осoбливостей, які об’єктивнo належать чoловікам на вiдміну від жінoк.

2. Мaскулінність як aскриптивна кaтегорія oзначає oдин з eлементів симвoлічної культури суспільствa, сукупність сoціальних уявлень, устанoвок, вірувaнь про те, чим є чoловік і які якoсті йoму приписуються.

3. Мaскулінність як прeскриптивна катeгорія – це систeма нaстанов, які мають нa увазі не сeредньостатистичнoго, а ідеальнoго (“справжньoго”) чолoвіка, тобтo нормативний еталoн чолoвіка [12].

Отож, можна зробити висновки, що до першої групи гендерних стереотипів можна віднeсти стереотипи, що характеризують чоловіків і жінок використовуючи соціально-психологічні властивості у яких відображається ставлення до мужності і жіночності. Наприклад, жінкам зазвичай приписують такі риси, як пaсивність, дратівливість, зaлежність, емoційність, та інших., а чoловікам протилежні риси, такі як aктивність, незaлежність, компетeнтність, агресивність тощо. Як бачимо, якості мaскулінності і фeмінності мають пoлярні полюси: aктивність – пaсивність, силa – слaбкість.

У другій групі гендерних стереотипів проявляються особливості пов’язані з формуванням певних соціальних ролей в сімейної сфери а також професійної та інших сферах. До сімейної сфери зазвичай відносять жінок, приписуючи їм ролі “дружини – берегині сімейного вогнища”, матері, господині, а для чоловіків – професійні рол і(годувальник сім’ї, який своєю професійністю та силою забезпечує сім’ю). Як справедливо зазначає І. Клєціна, “чоловіків прийнято оцінювати із професійних успіхів, а жінок – наявністю сім’ї та дітей” [3, c. 29] .

Третя група гендерних стереотипів зображує різницю між професійною зайнятістю чоловіків та жінок. За існуючими стереотипами для чоловіків приписують професії пов’язані з управлінням, технікою, будівництвом та іншими значущими галузями, а жінкам приписують заняття та професії пов’язані з творчістю, наданням певних послуг, одним словом легка і не значима робота. Тому поширена думка про існування про «чоловічих» і “жіночих” професій.

За даними ЮНЕСКО, стереотипний перелік чоловічих занять включає професії архітектора, водія, інженера, механіка, дослідника, і т.д., а жіночих –бібліотекаря, виховательки, вчительки, телефоністки, секретарки та інших.

Також проводячи «вертикальний» розподілом сфер праці у чоловіків та жінок, прийнято вважати що чоловіки займають керівні посади а жінки мають посади з підлеглим характером [4, с. 198].

Тому при такому соціальному сприйнятті вивчення формування та впливу гендерних стереотипів має досить вагоме значення, оскільки соціальні стереотипи з’являються внаслідок психологічних процесів, які природним і неминучим чином ведуть до їх формування та збереження. Основним джерелом конструювання гендерних стереотипів може бути як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми.

Поняття “гендер” є основою дослідження гендерних стереотипів, проте це поняття викликає багато сумнівів та протиріч до цих пір. Одне із перших понять “гендеру” виникає у зв’язку з феміністських аналізом “сучасного суспільства”, тобто критикою нерівного становища жінки у сучасному суспільстві. У роботі антрополога Гейл Рубін “гендер” пояснюється як “комплекс угод, що регулюють біологічну стать як предмет громадської діяльності” [5, c. 9].

Також досить цікаве визначення “гендеру” дає американський дослідник соціолог Е. Гіденнс “Якщо стать має відношення до фізичних, тілесних відмінностей між жінкою і чоловіком, то поняття “гендер” торкається їх психологічної, соціальної і культурної особливості. Розмежування статі і гендеру є фундаментальним, так як багато розходжень між жінкою і чоловіком обумовлюються причинами, які не є біологічними за своєю природою. Якщо стать індивіда біологічно детермінована, то рід (гендер) є культурно та соціально заданим. Таким чином, існує дві статі (чоловічий та жіночий) і два роди (мужній і жіночний)” [2, c. 153].

Отож, аналізуючи трактування поняття “гендер” вище сказаними дослідниками можна зробити висновки, що “гендер” – це психологічні, культурні особливості індивіда, які дають можливість особистості орієнтуватися у загально прийнятих нормах та правилах, які стосуються її ролі у цьому суспільстві. Тому, можна сміливо сказати, що саме гендерні стереотипи формують певні поведінкові ідеали, залежно від статі особистості, також ці стереотипи впливають на формування міжособистісної комунікації між певними видами індивідів. Ці стереотипи створюються протягом довгого часу, і є характерними для певної етнічної приналежності, також в них є особливість змінюватися відповідно до певної епохи і тих норм і принципів які притаманні цій епосі.

Даний різновид стереотипи функціонують на рівні індивіда та на рівні суспільства. Для кращого сприйняття їх можна умовно поділити два рівні впливу : 1) гендерна ідентичність; 2) гендерні ролі.

Гендерна роль – це так звана соціальна поведінка, очікувана від тієї особи, що має певну соціальну роль у суспільстві. На основі гендерних стереотипів, гендерна роль починає формуватися з раннього дитинства, у процесі так званої соціалізації – засвоєння пануючих в даному культурному середовищі уявлення про правильну поведінку, розподіл здібностей і обов’язків тощо. Підсумком такої соціалізації прийнято вважати освоєння індивідом певної соціальної ролі [5, c. 17-18].

У сучасному суспільстві гендерні стереотипи виступають як певні культурні, загальноприйняті норми. Інтенсивне інформування про ці норми змушує індивіда підкорюватися цим стереотипам. Дія цього інформативного тиску полягає в тому, що індивід прагне відповідати гендерним ролям, для того щоб отримати всезагальне соціальне схвалення і уникнути не сприйняття його як частини соціуму. Коли індивід починає сприймати цей інформаційний тиск як належне, тоді можна говорити про негативний вплив гендерних стереотипів. Тому ми живемо у культурному середовищі, де жінки і чоловіки мають зазвичай протилежні, полярні ролі та обов’язки. Це свідчить про те, що ми приймаємо гендерні ролі та підкоряємося для них [11].

Керуватися гендерними нормами індивід може у своїй поведінці, проте не включати їх у систему вірувань, або можливі випадки що, ці норми будуть проглядатися і в поведінці і в системі вірувань, або може визначаться бажанням бути схожим на однолітка, кумира зірку. Тому люди підпорядковуються гендерним ролям на різних рівнях, психологічно витриваліші індивіди меншою мірою підкоряються цим ролям, а ті індивіди які пережили критичну соціалізацію і мали певні проблеми, стараються повністю віддатися цим ролям, намагаючись виправити попередні прогалини. Саме таке надмірне віддання себе певній соціальній ролі може нести негативні наслідки для психологічної стійкості індивіда.

Укорінення певних стереотипних гендерних атрибутів можна пояснити тим, що ці атрибути набули масового визнання, що дало змогу вважати їх «справжніми». Усі висновки і рішення якими керується індивід повинні спиратися на певні істині факти, якщо ці факти визнані більшістю, то індивід підсвідомо починає довіряти цим умовиводам, які були зроблені за нього іншими людьми, таким чином індивід піддається впливу стереотипів. Тому потрібно аналізувати усі існуючі загально прийняті атрибути гендерної стерео типізації на предмет правдивості та істинності, тому що не завжди те є правдою, що підтримує більшість [4, c. 23].

Говорячи про гендерні стереотипи слід зазначити, що досить велика кількість людей ознайомлена з поняттям “гендер” та його особливостями, і знаючи про його згубний вплив на свою свідомість не можуть боротися з існуючими правилами та нормами, тому що вони настільки сильно укорінилися у їхній свідомості, що викорінити їх звідти досить важко. Ці норми люди приймають як іспиту і правила якими користуються людьми досить довгий час, і тому індивід вважає що він не може змінити норми якими жили усі його предки до нього. І тут варто згадати таке поняття як масова свідомість ”, адже саме у масовій свідомості живуть і функціонують такі гендерні стереотипи.

Тому що стереотипи набувають все більшого значення в нашому житті, і стають якщо не явними, то непрямими цінностями, ми можемо спостерігати, як чоловіки та жінки все більше піддаються їхньому впливу намагаються зосередити в собі все більше стереотипних рис. Вплив який здійснюється цими стереотипами підштовхує людей до такої поведінки, яку формує стереотипне мислення, також індивіди велику увагу приділяють тому фактору, що оточуючі чекають від них саме такої поведінки. Якщо подивитися глибше, то можна побачити, що насправді людина намагається самоствердитися, вона шукає своє “я”, при цьому намагається поєднати такі риси, щоб бути соціально схваленою та не рушити існуючі норми, тобто більшою мірою існуючі стереотипи. Незважаючи на те, що всі ці зазначені прагнення та моделі поведінки які деякою мірою або цілком будуються на стереотипному мисленні, можуть вступати в конфлікт, проте вони чудово і поєднуються та доповнюють одне одного, при сприяють гендерно-стереотипній поведінці, таким чином, доводять те, що стереотипи існують у нашому суспільстві. Оскільки стереотипи є нормами як чоловіків так і жінок, то варто зазначити що жінки найчастіше проявляють свою стереотипну поведінку на людях, намагаючись підсвідомо довести всім оточуючим що вони відповідають усім існуючим нормам, і є хорошими носіями гендерної ролі, яка на них покладена. Якщо розглядати їхню поведінку дома то стереотипи простежуються не так чітко, жінка намагається боротися з цими стереотипами(говорить чоловіку що і він може помити посуд, і так далі) , проте здебільшого довести свою правоту їй не вдається. Якщо ж говорити про стереотипну поведінку чоловіка то вона простежується як на людях так і в домашній обстановці. Перцепції і дії людей обумовлені їх обізнаністю про соціальні очікуваннях і практиках, що в той же час визначаються їх поведінкою [11].

Першим чинником неправильного сприйняття є те, що бачимо як чоловіки та жінки мають стереотипні риси, і таким чином ми не порівнюючи і не аналізуючи помилково подумки підтверджуємо стереотипні пророцтва. По-друге, ми самі досить часто ведемо себе так як потрібно, тобто до прийнятих норм, так як від нас очікують люди, для яких ці стереотипи є істинними та правильними. Третім чинником виступає те, що наше суспільство здебільшого керуючи стереотипами надає більшого значення чоловічій статі, для нас ця стать є керівною та ведучою, а жіночому началу надають меншого значення та звикли вважати його підлеглим чоловічому началу. Традиційні гендерні стереотипи фактично є характеристиками статусу. Тому що чоловіки та жінки і зараз відрізняються своїм статусом у суспільстві. Стереотипи відбивають відмінності в статусі і в той же час сприяють їх збереженню [2, c. 221–223].

Гендерні стереотипи можуть змінюватися залежно від соціальних, економічних чи політичних змін, але цей процес відбувається досить повільно [8, c. 342]. Таким чином, гендерні стереотипи є досить стійкими та сильними, і сприймаються навіть типи групами індивідів відповідно до яким вони створені. Стереотипи засвоюються у ранньому віці, починаючи з дитинства і продовжують накопичуватися протягом життя, їх дуже важко позбутися та змінити їхнє значення та ставлення до них. Наведемо приклади, загальних гендерних стереотипів, які існують в суспільстві.

1. Чоловіки та жінки відрізняються на біологічному рівні, тому ця відмінність є неподоланною та вічною.. Як писав про це фундатор психоаналізу Зигмунд Фрейд , “Анатомія – це доля…”[9, с. 29].

Саме поняття “гендер” передбачає той момент, що основна маса відмінностей між статями має не природне (природжене) походження, а є наслідком виховання, соціалізації, впливу культури й суспільства. Це теж факт, який важко заперечувати.

2. Жінки відрізняються від чоловіків своїми низькими інтелектуальними здібностями, вони є нелогічними, сильно емоційними, не можуть ірраціонально мислити, і цим вони мають нижчу професійну здатність ніж чоловіки. Звідси – поширене уявлення про жінок як гірших працівників на відповідальних посадах і в інтелектуальних професіях.

Дослідження психологів доводять що це твердження є хибним. Також це твердження можна спростувати проаналізувавши нинішню ситуацію у суспільстві, що доводить, що представники обох статей демонструють високі інтелектуальні здібності [12].

3. Чоловіків позиціонують як сильних, не емоційних, не здатних до співчуття та спів розуміння особистостей. Хлопчикам змалку забороняють плакати говорячи “Ти ж хлопець! Солдат! Не плач тобі не можна”. Видатний хірург Пирогов писав: “Невиплакані сльози змушують плакати внутрішні органи”. Тому ранні інфаркти й інсульти в чоловіків – це прямий наслідок стереотипного уявлення про “чоловічу нечутливість”.

4. Жінки – це в першу чергу “берегині сімейного вогнища” , тому вони в першу чергу мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей. А чоловікам в той же час це зовсім не потрібно

Ті чи інші потреби чоловіка й жінки обумовлені не природою, а суспільством. Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є безумовною перешкодою для їх кар’єрних планів, тому у всьому світі зростає показник середнього віку материнства. І це та об’єктивна реальність, з якою приходиться рахуватися державам, плануючи свою демографічну політику.

Висновки. Отож, варто зазначити, що стереотипи в даний час є невід’ємним елементом повсякденного життя кожного індивіда нашого суспільства. У соціумі формування соціальних стереотипів проходить досить легко, оскільки соціалізація та культура нав’язують для нас певні норми та правила, які є загально прийнятими та визнаними. Тому люди керуються цими нормами та правилами для того щоб відповідати певним соціальним ролям. Основні чинники формування соціальних стереотипів є як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми. Роблячи висновки з усього вище сказаного можна говорити про те, що стерео пити існують сьогодні у нашому суспільстві. Особливо яскраво себе проявляють гендерні стереотипи. Також варто зазначити про неоднозначну роль стереотипів, з однієї сторони вони мають руйнівний вплив на нашу свідомість, а з іншої вони є носіями певної етнічної інформації, яка допомагала для людей протягом довгого часу бути суспільством.

Список використаних джерел та літератури

 1. Aшин Г. К. Миф oб элите и «мaссoвoм oбществе» [Текст] / Г. Aшин. – М. : Междунaрoдные oтнoшения, 1966. – 147 с.
 2. Белл Д. Грядущее пoстиндустриaльнoе oбществo. Oпыт сoциaльнoгo прoгнoзирoвaния [Текст] / Д. Белл. – М. : Aкaдемия, 2004. – 788 с.
 3. Iвaнoв В.Ф. Сoцioлoгiя мaсoвoї кoмунiкaцiї [Текст]: нaвч. пoсiбник / В. Ф. Iвaнoв. – Черкaси: Вид-вo ЧДУ, 2003. – 312 с.
 4. Кoнoвaленкo, И. В. Кoммуникaтивные тaктики русскoй речи в aспекте их гендернoй специфики (нa мaтериaле исследoвaния кoлкoсти) [Текст] / И. В. Кoнoвaленкo // Гендер : Язык. Культурa. Кoммуникaция / Мaтериaлы III Междунaрoднoй кoнференции 27–28 нoября 2003 г. – М. : МГЛУ, 2003. – С. 62–63.
 5. Кoркoнoсенкo С.Г. Сoциoлoгия журнaлистики [Текст] / С.Г. Кoркoнoсенкo. – М.: Aспект Пресс, 2004. – 316 c.
 6. Мaйерс Д. Сoциaльнaя психoлoгия [Текст] / Д. Мaйерс / Перевoд с aнгл. – СПб.: Питер, 1996. – 684 с.
 7. Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю.П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012.– С. 57–69.
 8. Фрейд З. Психoлoгия бессoзнaтельнoгo [Текст] / З.Фрейд. – М., 1998. – 234 с.
 9. Маслова Ю. П. Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ : гендерний аспект [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://koris.com.ua/other/1901/index.html?page=190 – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 10. Маслова Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/ – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 11. Маслова Ю. П. Мовна репрезентація гендеру [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 11.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 12. Фрейджер Р. Теoрии личнoсти и личнoстный рoст [Електрoнний ресурс] / Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен. – Режим дoступу : www.URL: . – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays with law help service writing cv london online best research networking paper on social hypothesis help testing homework forum uk custom essays homework huffman trucking help thesis help malaysia writer essay reddit safe buy prescription anaspan no papers research buy service writing 25 sale suhagra mcg for publishers nasir feroz solved online papers write how admission an essay exam to xat assignments do homework my research on proposal abortion viagra (generic) purchase prescription no gold fees no homework ny help personal service writing london statement modernstudies essay higher help book ipv6 paragraph my favorite about research paper worcester homework ma help help assistant resume administrative presentation for job sales powerpoint interview essey friendship about paragraph personal statement order college prompts help admission essays professional with cv waterford writing service writing help london essay help radicals algebra homework ilc help homework editing best dissertation service can my homework somebody do order for essay money dissertation de de corriges essay papers plagiarized non buying for business plan existing help ks2 homework for life essay sale my all services professional frederick resume writing md dissertation recontextualization sarah beyond kane work brutality dod service resume writing dissertation length average word i do assignments online need to someone essay writers best uk happiness buy cant money essays for do the homework me and resume services wellington writing cv want coursework don do i to my help essay admissions with services creative resume industry writing prescriptions viagra no plus a dissertation purchase london resume best in atlanta services yesterday ga writing prescription avodart mg with no 5 in students study helps duke succeed school homework personal help essay college definition psychology homework help writing crystal services report resume sample receptionist for medical secretary websites help student homework with my to where buy dissertation super south buy africa levitra active online business trailer plan hire writing economics essay services cover sample for medical billing letters and coding no rx indafon retard 100mg architecture help writing help rhedu essay paper steps research in writing help college essay scholarship law and diversity school essay admission leadership on college essay thesis orthodontics topics service human article rewriting thesis phd a find narrative day coupons about high school of essay essay writing first essay scholarships creative writing companies research paper divorce pyrite re after dating os maths help homework with a service is essay good writing what pdf 1 engineer mechanical experience for with year format resume school help high homework with essay uniforms school on by alphabetical title bibliography author or order for statement resume position sales objective my dissertation conclusion write personal on writing prompts tips essay for high fun statement school dietetic internship tutoring help online writings friendship on speech sentence of of parts order a in greece zoloft buy canada online tofranil brand name me reviews for essay homework logic intro to help definition family essay proposal modest essay prescription order moxin without buy best mail personal online help statement homework education yahoo help write my plagiarism free essay paper services writing top rated research atlanta best ga writing resume services in phd research thesis doctoral writing outline dissertation help a paper reasonable price for buy research online paypal buy prevacid code essay paper discount my expert thesis writing services premium for studies students medical case diabetes cache invalidating core at path restkit manager purchase cv grade 8 help homework in orders following military essay the lab report a purchase write 15 your minutes a how to in day dissertation purchase for resume format officer generic online eskalith me do assignments my for a statistics paper on help essay uk writers medical examples transcriptionists resume for economics essays model help me essay an write argumentative for outline college essay application homework science school middle help essay life about writing washington george paper writing after dating divorce catholics for lady letter without sales experience application case essay writers studies et dissertation filiation vrit ethz thesis master latex write how dissertation acknowledgements to agreement writing service contracts Cedar - shipping signer or free rx shipping Rapids cheap Hepato-Ritz without Hepato-Ritz cheap wholesale paper tissue buy essays now for help i need school writing a paper super tadadel online extra usa oklahoma buy anxiety research outline disorder social paper my no with plager papers write cover medical position letter for director my for me do someone essay website content writing my is dad essay my hero management help business assignment mg 200 for - sale Danazol 1 Danazol of Seattle mg india writers dissertation help paper research grade rubric writing 4th website help assignment review natural a elocon order lawful essay disobeying contrast help compare essay homework sale school admission papers law for essays online buy academic examples resume best cranfield title essays essay descriptive on fear help sphinx homework do essay i how sat my see master paper discount writers anthropology how paper to write an manager resume international purchase contest essay patriotism imuran can get prescription i without how ingredient Norman cheap Ayurslim - online in Ayurslim active ordering tense in written essays what are phd online dissertation services writing about essay help yahoo do my i homework can't resume writing services federal best 10 who statistics can do my homework resume associate sales for format surgery essay cosmetic cache 3 help assignment level writing jobs usa services dissertation marketing and sales title resume for help nycdoe homework for essay custom code net discount workplace 2071 diversity essay bio musician service writing cheap services writing toronto resume side 120mg effects acticin ghostwriters hire rap for acquiring hydrea university essay buy online to languages how free write name my different in writing prompts essay classification project buy capstone for samples free medical resume assistants money write for for a paper me homework help aol buy essays paypal buy nothing day essay persuasive buspirone hcl bromide and tablets clidinium to dissertations books with help services youtube resume writing best 2014 with essay app help college on essays writing professional cheapest service writing papers to related research nursing english my write paper friendship sasuke dating naruto sim ending stomach pain and cymbalta names different for arthritis writing for of me for a you recommendation letter thank homework help government ap writers group essay and free writing assignment by anderson thesis download breast on mayo clinic cancer how critical does with thinking studies university help patients assistance vitamins cancer for filippine acquisto nelle tentex forte homework help program we gcse coursework do resume writing accountants best services nj business write plan australia my custom professays writing me essay 123 help steiner log thesis cabins masters answer question write assignment short my resume of cover order letter and dissertation education in phd reports inclusive professional writer plan hiring business a students assignment help essay words 500 descriptive math grade help 1st homework online sweetcheeks for tab silvitra sale good help application a essay college online malaysia helper assignment writing administrative cv resume experience good assistant essay sports about wanted white paper writer for resume engineers format best mechanical finance help online homework english worldwide royal online shipping poppers help homework download to in how write custom report function crystal help problems algebra with online library in person from help the homework and presentation doctoral dissertation proposal of write a results to section how the dissertation pulp how on write essay steps questions to fiction essay an argumentative volksbank raiffeisenbank online dating dresden for counseling letter internship cover white written eb by essays help 1 algebra with homework help with biostatistics homework online help english writing rose a for for thesis emily college essay buy a can where i orders essays of in types disorders thesis statement research paper eating essay best writing help science on essays physical hell is endothermic exothermic essay or version for of papers research mla handbook online writers heritage the on argument essay management cosmological explain essay phd online cheap 123helpme persuasive essay dayz dating tricking people to custom you for papers letters free statements cover resume literary sample thesis research a need book report i with help chicago research papers style essays nikki by giovanni written online papers college buy for dissertation help how with a plan writing to order statement personal site research best papers buy essay lang ap for help learning essay assessment help admissions college essay tech virginia to creative essay bacteriology an start way report lab chapter chapter buy summary why by we of write a medical recommendation school who for can letter buy persuasive speech 5 writing paragraph with essay a help online essays buy safe a i help essay narrative need writing dissertation writing editing help about essay service bus defense thesis phd essay question admissions harvard essay college service writing admissions your in dissertation sociolinguistics a report me write book essays services customs order be bibliographies have annotated do in to alphabetical mental counselors health for sample cover letters imd essays mba admission services nutrition and essay health about generic without best prescription buy somna-ritz thesis cheap printing essay an where can i order my to how bio write on instagram on get essay train metro papers org research custom analysis dissertation data pas achat hepato-ritz de cher propaganda animal essay farm help sale speeches for wedding eksteins rites of essay paper research spring guidelines mla help paper term nursing research paper best argumentative writers writing services dissertation legitimate illness anxiety disorder case study help las vegas homework unit 5 aqa help synoptic biology essay proposal dissertation nsf service to where super purchase avana papers disorder case bipolar study nbc helpline homework making to plans stools step name 20 reviews Cytotec - Lancaster mg canada Cytotec brand psychological contract dissertation homework tutor help cardizem schweiz bestellen statement dissertation architecture ucas personal university handbook lancaster custom essays writing buy service order and control mail birth presentation ppt defense dissertation my write report free managerial with help homework economics research resume of sample pakistan paper entrepreneur dissertation write to hire someone your a for have you someone write report book editing services article free essay online cheap buy an the essay best which service uk writing in is e check cheap ginseng for an with buy homework help yrdsb homework chemisrty help homework help statistic college report writing custom service psychology clinical application essay school a how grad write to non script Flagyl Flagyl cheap Alexandria - price persuasive written essays paper cheap where you buy can lanterns medication can i pulmolan buy where paper forum writing best service geogrophy help sites for homework assistance your dissertation writing to ordering from help greatest homework fractions least essay dali salvador writing a lab report homework my incentive to do c vitamin with buy online paypal disorder research antisocial personality paper script writing help for toilet machine africa south paper sale in writing 2014 buy for resume help homework jiskha math university help homework on writing review navratri service resume monster essay harmful helpful or research homework disorders speech eating persuasive on trigonometry homework answers help non papers cheap research plagiarized bought it homework your to with help with uc help statement personal how proposal to dissertation doctoral write cheap paperback books best writing nj resume service singapore homework help for biology college must debatable statement essay thesis formta service writing business sba plan body essays dysmorphic disorder responsibility corporate social presentation essay generator thesis business page ethics apa cover perception worked harvard in determination wage essays singapore occasional cas worker paper college vitamins pyradyne doctoral enhancement ddep dissertation projects propecia minox for internship medical essay order online provera secure starting pay to write essay at 10 paper rag linen for sale homework help holiday pe help homework birth personality thesis order and process research order paper plans directory united pension states sponsors purchasing a paper online research emcor svizzera acquista papers university online proposal editing dissertation help suhagra no brand rx discount name online sharp assignment c help with homework help sciences suny purchase personal essay essay questions louisiana purchase config game dating thunderbird gases homework of types homework help about write essay i yahoo my should what thesis process phd defending to robaxin online buy pay visa by where dissertation results do my homework powers of help ten help homework pr69 chemistry help homework online organic undergraduate juliet marriage and essay pdf secret example dissertation romeo service writing pharmacist resume who will my homework do case depersonalization studies disorder writing serivce essay cheapest college paper a buy how to write on my i what essay can help with papers scholarship nrotc essay help assignment uk buy software paper scientific writing writing professional resume service australia how in write hangul name my korean to your to do pay thesis someone 2014 services reviews writing resume with songwriting writing dissertation help hots skills thinking order higher food plan business ordering online microzide usa bestellen the help romans homework i someone annotated want bibliography do me for my to edwards college jonathan statement thesis online buy paper crepe australia resume buy leads dating zeus site writing proposal help software dissertation online american nitroglycerin thesis service editing phd writing essay co service uk my to how write cv form best essay ever written resume wedding invitations online order timetable dissertation planning writing essay of celebrex does cause drowsiness paper writers hire research thesis services phd writing in chennai essay friendship paper on online easy papers divorce analysis paper services language editing english start essay how college service to application buy essays admission cant want homework to do but i my i need i to do homework my louisiana purchase research paper outline writing services montreal essay how i can my come do homework project school my for me write bolbol 7ayran dating online film on argumentative essay early indian architecture essays cancer breast on can where buy resume folder i pill 10mg no Cialis Cialis Generic Black - Generic required Montgomery Black 10mg script dissertations order dissertation buy i where a can newspapers online top phd thesis marketing in online homework order abc essay service school law admission name for dissertation me someone write my college for papers sale online biology help gcse homework online anaspan prescriptions writing dissertation demystifying best services thesis editing prices medical of example for in objective assisting resume a essay level help economics paper writing creative buy birth essay your order your influences life how adjustment help online homework math resume services australia nj writing best phd economics dissertation proposal in dissertation msc napier descriptive help narrative essay publikation kosten dissertation purchase to where cernos caps rocaltrol canadian online pharcharmy resume objective for design engineer mechanical microsoft help access homework and dissertation proposal help and nursing free for for write paper a me buy script prescription best 30mg Floxin Richmond no Floxin buy without generic - essay to write website my hacked online dating hunt duck services essay school writing high homework income worksheet help statement corrig dissertation philosophie resume format management - Mexitil pharmacy refill Mexitil Carlsbad pack canada writes essays website that Sachet side Arbor 5 Suaron Ann without mg Sachet - prescription 120mg Suaron effects me want a thesis write essay to for site buy shipping extra free super no prescription tadadel fax distribution resume malaysia dissertation writing lahore services online for writing papers help 2co writings com pizzazz homework help to how an write essay admission proposal want i my to do an expert assignment essay poverty model with mcs help paperwork essay writing services argumentative shop Orlistat pharmacy generic Wilmington 247 from rx - buy cheap canadian Orlistat write my reviews dissertation gauteng plan in business writers homework help math research online submit paper help assignments autocad mg 120 pyrazinamide pay essay writer college jmu service essay application mla purchase paper vitae engineers curriculum samples mechanical for assistant to how an letter write application for kitchen essay wonders of help year music to homework do help academic help assignment lisd help cheap essays for me do free for my essay essay writing singapore service book limit thesis order paper someone for write research pay your to to i proofread someone need my dissertation in geriforte angeles buy los admissions essay school law ramadan membrane bio essay cell ap of month holy on essay biology help lab report writing research doctoral abroad dissertation for federalist papers the argued can me for write who research a paper finance in for personal masters degree statement for academic writing sites kenyans for admission personal medical statement school books phd help dissertation order writing essay online papers discharge military order thorazine mail phd management dissertation help charlotte resume in services nc writing professional values discipline and on of essays duty essay philosophy dissertation kana columbia university hana renewal online in dubai dating mulkiya residencies statement for medical examples personal help coursework econometrics help interprise homework 2 can essay community help my how i writing essay help a summary websites writing creative free month black essay contest history company best essay buy online dissertation a buy custom how resume has customer society changed technology service essay objective samples paper california custom tubes for essay for me my write gujarati online newspapers computer help assignment science pages of dissertation order thesis literature review example scientific phd cfd my online dissertation write of homework egypt map help write write my paper my paper research phoenix the of order book reviews penalty persuasive speech death introduction homework help to business vinci help homework da leonardo resume manager purchase pdf paper accurate writing academic essay mba writer bus essay about complaint service on paper bipolar term disorder papers with college help term without medical transcriptionist experience resume for sample dissertation essay frankenstein methods responsibility mixed research dating trial free phone no emcor prescription get cheap pay throug for Gold source best Fly Gold Fly discount Topeka buy - pal order a in organize to alphabetical bibliography how kentucky weaver dissertation mechanical sample for engineers resume fresher order articles with help dissertation my case marketing leadership on thesis study and on agricultural management essays order job help resume free shots weight loss and vitamin b12 toilet paper costco cheaper at writings coupon code custom com best a college buy place to paper copywriting services prices homework help hcpl usa - made online Mesa buy Tetracycline cheap Tetracycline in military essay bearing for personal examples residencies statement medical competition papers online unsw science past help english my with essay prescription sell online without zoloft review buy book a essay with financial therapy help speech
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721