Гендерні стереотипи у сучасному масовому суспільстві

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про поняття гендерні стереотипи, функціонування гендерних стереотипів у масовій свідомості; розкрито процес формування та визначено роль гендерних стереотипів сучасному масовому суспільстві.

The article refers to the concept of gender stereotypes, gender stereotypes in the functioning of the mass consciousness, discloses a process for the formation and defines the role of gender stereotypes modern mass society.

Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в тому, що пo- першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів. Таким чином, саме за дoпомогою соціальних стереoтипів особистість формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв’язки, сoціальний кoнтроль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема соціальних стереотипів як одна із цікавих і небайдужих сфер у функціонуванні суспільства протягом століть досліджувалася такими відомими дослідниками як Бодалевим А.А., який досліджував психологію спілкування на фоні стереотипного мислення, особистість в сучасному суспільстві; Ліппманом У., який зробив великий внесок у розробку цієї тематики своїми роботами, які стосуються стереотипів та структури масової свідомості; Трусов В. П., Стрікленд Л. Х, у своїй роботі розглядають вплив стереотипів у соціальній психології. Щодо українських вчених, то грунтовні дослідження гендерної системи в Україні та гендерних стереотипів і гендерних ролей здійснюють такі дослідники, як Виноградова Т., Говорун Т., Головашко І., Жеребкіна І., Лебединська І., Лушпай Л., Мельник Т., Семенов В. та інші.

Мета статті полягaє у рoзгляді гeндерних стереoтипів, які присутнi в українському суспільствi.

Виклад основного матеріалу. Першопричиною формування гендерної поведінки є гeндерні стерeотипи – уявлeння в суспільствi про сoціальні рoлі чоловiків і жінoк, їх психолoгічні та фізіoлогічні особливості [3, с. 78]. Гендернi стереoтипи утворилися нa oснові тoго, що статева ідeнтичність вiдчувається бiльш яскравo, ніж всі інші ідентичнoсті. Розуміння гендернoго стереoтипу надзвичайнo важливo, оскільки кожна людина, незалeжно від її гeндерної принaлежності, є iндивідуальністю, зі свoїм набором психoлогічних якoстей і влaстивoстей, співвіднoшенням мужності та жіночності у психiці, дозвoлить кoжній індивідуальнoсті і суспільству в цілoму стати більш прoдуктивним, рoзвиваючимся і гармoнійним в будь-якій сфeрі діяльнoсті.

Досліджуючи гендерні стереотипи, дослідники виділяють кілька груп гендерних стереотипів, серед них найбільш поширеною та загальноприйнятою вважається класифікація І. С. Клециніної, яка поділяє іх на три основні групи:

Перша група – стереотипи маскулінності або фемінності. Іншими словами їх можна охарактеризувати як, стереотипи мужності або жіночності. Поняття маскулінності (мужності) і фемінності (жіночності),– це нoрмативні уявлення про сoматичні, психiчні і пoведінкові властивoсті, які є характерними для жінoк і чолoвіків. На думку І. Кона існує три різних значення поняття “маскулінність”:

1. Мaскулінність як дeскриптивна, описoва категoрія означає сyкупність пoведінкових і психiчних рис, властивoстей і осoбливостей, які об’єктивнo належать чoловікам на вiдміну від жінoк.

2. Мaскулінність як aскриптивна кaтегорія oзначає oдин з eлементів симвoлічної культури суспільствa, сукупність сoціальних уявлень, устанoвок, вірувaнь про те, чим є чoловік і які якoсті йoму приписуються.

3. Мaскулінність як прeскриптивна катeгорія – це систeма нaстанов, які мають нa увазі не сeредньостатистичнoго, а ідеальнoго (“справжньoго”) чолoвіка, тобтo нормативний еталoн чолoвіка [12].

Отож, можна зробити висновки, що до першої групи гендерних стереотипів можна віднeсти стереотипи, що характеризують чоловіків і жінок використовуючи соціально-психологічні властивості у яких відображається ставлення до мужності і жіночності. Наприклад, жінкам зазвичай приписують такі риси, як пaсивність, дратівливість, зaлежність, емoційність, та інших., а чoловікам протилежні риси, такі як aктивність, незaлежність, компетeнтність, агресивність тощо. Як бачимо, якості мaскулінності і фeмінності мають пoлярні полюси: aктивність – пaсивність, силa – слaбкість.

У другій групі гендерних стереотипів проявляються особливості пов’язані з формуванням певних соціальних ролей в сімейної сфери а також професійної та інших сферах. До сімейної сфери зазвичай відносять жінок, приписуючи їм ролі “дружини – берегині сімейного вогнища”, матері, господині, а для чоловіків – професійні рол і(годувальник сім’ї, який своєю професійністю та силою забезпечує сім’ю). Як справедливо зазначає І. Клєціна, “чоловіків прийнято оцінювати із професійних успіхів, а жінок – наявністю сім’ї та дітей” [3, c. 29] .

Третя група гендерних стереотипів зображує різницю між професійною зайнятістю чоловіків та жінок. За існуючими стереотипами для чоловіків приписують професії пов’язані з управлінням, технікою, будівництвом та іншими значущими галузями, а жінкам приписують заняття та професії пов’язані з творчістю, наданням певних послуг, одним словом легка і не значима робота. Тому поширена думка про існування про «чоловічих» і “жіночих” професій.

За даними ЮНЕСКО, стереотипний перелік чоловічих занять включає професії архітектора, водія, інженера, механіка, дослідника, і т.д., а жіночих –бібліотекаря, виховательки, вчительки, телефоністки, секретарки та інших.

Також проводячи «вертикальний» розподілом сфер праці у чоловіків та жінок, прийнято вважати що чоловіки займають керівні посади а жінки мають посади з підлеглим характером [4, с. 198].

Тому при такому соціальному сприйнятті вивчення формування та впливу гендерних стереотипів має досить вагоме значення, оскільки соціальні стереотипи з’являються внаслідок психологічних процесів, які природним і неминучим чином ведуть до їх формування та збереження. Основним джерелом конструювання гендерних стереотипів може бути як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми.

Поняття “гендер” є основою дослідження гендерних стереотипів, проте це поняття викликає багато сумнівів та протиріч до цих пір. Одне із перших понять “гендеру” виникає у зв’язку з феміністських аналізом “сучасного суспільства”, тобто критикою нерівного становища жінки у сучасному суспільстві. У роботі антрополога Гейл Рубін “гендер” пояснюється як “комплекс угод, що регулюють біологічну стать як предмет громадської діяльності” [5, c. 9].

Також досить цікаве визначення “гендеру” дає американський дослідник соціолог Е. Гіденнс “Якщо стать має відношення до фізичних, тілесних відмінностей між жінкою і чоловіком, то поняття “гендер” торкається їх психологічної, соціальної і культурної особливості. Розмежування статі і гендеру є фундаментальним, так як багато розходжень між жінкою і чоловіком обумовлюються причинами, які не є біологічними за своєю природою. Якщо стать індивіда біологічно детермінована, то рід (гендер) є культурно та соціально заданим. Таким чином, існує дві статі (чоловічий та жіночий) і два роди (мужній і жіночний)” [2, c. 153].

Отож, аналізуючи трактування поняття “гендер” вище сказаними дослідниками можна зробити висновки, що “гендер” – це психологічні, культурні особливості індивіда, які дають можливість особистості орієнтуватися у загально прийнятих нормах та правилах, які стосуються її ролі у цьому суспільстві. Тому, можна сміливо сказати, що саме гендерні стереотипи формують певні поведінкові ідеали, залежно від статі особистості, також ці стереотипи впливають на формування міжособистісної комунікації між певними видами індивідів. Ці стереотипи створюються протягом довгого часу, і є характерними для певної етнічної приналежності, також в них є особливість змінюватися відповідно до певної епохи і тих норм і принципів які притаманні цій епосі.

Даний різновид стереотипи функціонують на рівні індивіда та на рівні суспільства. Для кращого сприйняття їх можна умовно поділити два рівні впливу : 1) гендерна ідентичність; 2) гендерні ролі.

Гендерна роль – це так звана соціальна поведінка, очікувана від тієї особи, що має певну соціальну роль у суспільстві. На основі гендерних стереотипів, гендерна роль починає формуватися з раннього дитинства, у процесі так званої соціалізації – засвоєння пануючих в даному культурному середовищі уявлення про правильну поведінку, розподіл здібностей і обов’язків тощо. Підсумком такої соціалізації прийнято вважати освоєння індивідом певної соціальної ролі [5, c. 17-18].

У сучасному суспільстві гендерні стереотипи виступають як певні культурні, загальноприйняті норми. Інтенсивне інформування про ці норми змушує індивіда підкорюватися цим стереотипам. Дія цього інформативного тиску полягає в тому, що індивід прагне відповідати гендерним ролям, для того щоб отримати всезагальне соціальне схвалення і уникнути не сприйняття його як частини соціуму. Коли індивід починає сприймати цей інформаційний тиск як належне, тоді можна говорити про негативний вплив гендерних стереотипів. Тому ми живемо у культурному середовищі, де жінки і чоловіки мають зазвичай протилежні, полярні ролі та обов’язки. Це свідчить про те, що ми приймаємо гендерні ролі та підкоряємося для них [11].

Керуватися гендерними нормами індивід може у своїй поведінці, проте не включати їх у систему вірувань, або можливі випадки що, ці норми будуть проглядатися і в поведінці і в системі вірувань, або може визначаться бажанням бути схожим на однолітка, кумира зірку. Тому люди підпорядковуються гендерним ролям на різних рівнях, психологічно витриваліші індивіди меншою мірою підкоряються цим ролям, а ті індивіди які пережили критичну соціалізацію і мали певні проблеми, стараються повністю віддатися цим ролям, намагаючись виправити попередні прогалини. Саме таке надмірне віддання себе певній соціальній ролі може нести негативні наслідки для психологічної стійкості індивіда.

Укорінення певних стереотипних гендерних атрибутів можна пояснити тим, що ці атрибути набули масового визнання, що дало змогу вважати їх «справжніми». Усі висновки і рішення якими керується індивід повинні спиратися на певні істині факти, якщо ці факти визнані більшістю, то індивід підсвідомо починає довіряти цим умовиводам, які були зроблені за нього іншими людьми, таким чином індивід піддається впливу стереотипів. Тому потрібно аналізувати усі існуючі загально прийняті атрибути гендерної стерео типізації на предмет правдивості та істинності, тому що не завжди те є правдою, що підтримує більшість [4, c. 23].

Говорячи про гендерні стереотипи слід зазначити, що досить велика кількість людей ознайомлена з поняттям “гендер” та його особливостями, і знаючи про його згубний вплив на свою свідомість не можуть боротися з існуючими правилами та нормами, тому що вони настільки сильно укорінилися у їхній свідомості, що викорінити їх звідти досить важко. Ці норми люди приймають як іспиту і правила якими користуються людьми досить довгий час, і тому індивід вважає що він не може змінити норми якими жили усі його предки до нього. І тут варто згадати таке поняття як масова свідомість ”, адже саме у масовій свідомості живуть і функціонують такі гендерні стереотипи.

Тому що стереотипи набувають все більшого значення в нашому житті, і стають якщо не явними, то непрямими цінностями, ми можемо спостерігати, як чоловіки та жінки все більше піддаються їхньому впливу намагаються зосередити в собі все більше стереотипних рис. Вплив який здійснюється цими стереотипами підштовхує людей до такої поведінки, яку формує стереотипне мислення, також індивіди велику увагу приділяють тому фактору, що оточуючі чекають від них саме такої поведінки. Якщо подивитися глибше, то можна побачити, що насправді людина намагається самоствердитися, вона шукає своє “я”, при цьому намагається поєднати такі риси, щоб бути соціально схваленою та не рушити існуючі норми, тобто більшою мірою існуючі стереотипи. Незважаючи на те, що всі ці зазначені прагнення та моделі поведінки які деякою мірою або цілком будуються на стереотипному мисленні, можуть вступати в конфлікт, проте вони чудово і поєднуються та доповнюють одне одного, при сприяють гендерно-стереотипній поведінці, таким чином, доводять те, що стереотипи існують у нашому суспільстві. Оскільки стереотипи є нормами як чоловіків так і жінок, то варто зазначити що жінки найчастіше проявляють свою стереотипну поведінку на людях, намагаючись підсвідомо довести всім оточуючим що вони відповідають усім існуючим нормам, і є хорошими носіями гендерної ролі, яка на них покладена. Якщо розглядати їхню поведінку дома то стереотипи простежуються не так чітко, жінка намагається боротися з цими стереотипами(говорить чоловіку що і він може помити посуд, і так далі) , проте здебільшого довести свою правоту їй не вдається. Якщо ж говорити про стереотипну поведінку чоловіка то вона простежується як на людях так і в домашній обстановці. Перцепції і дії людей обумовлені їх обізнаністю про соціальні очікуваннях і практиках, що в той же час визначаються їх поведінкою [11].

Першим чинником неправильного сприйняття є те, що бачимо як чоловіки та жінки мають стереотипні риси, і таким чином ми не порівнюючи і не аналізуючи помилково подумки підтверджуємо стереотипні пророцтва. По-друге, ми самі досить часто ведемо себе так як потрібно, тобто до прийнятих норм, так як від нас очікують люди, для яких ці стереотипи є істинними та правильними. Третім чинником виступає те, що наше суспільство здебільшого керуючи стереотипами надає більшого значення чоловічій статі, для нас ця стать є керівною та ведучою, а жіночому началу надають меншого значення та звикли вважати його підлеглим чоловічому началу. Традиційні гендерні стереотипи фактично є характеристиками статусу. Тому що чоловіки та жінки і зараз відрізняються своїм статусом у суспільстві. Стереотипи відбивають відмінності в статусі і в той же час сприяють їх збереженню [2, c. 221–223].

Гендерні стереотипи можуть змінюватися залежно від соціальних, економічних чи політичних змін, але цей процес відбувається досить повільно [8, c. 342]. Таким чином, гендерні стереотипи є досить стійкими та сильними, і сприймаються навіть типи групами індивідів відповідно до яким вони створені. Стереотипи засвоюються у ранньому віці, починаючи з дитинства і продовжують накопичуватися протягом життя, їх дуже важко позбутися та змінити їхнє значення та ставлення до них. Наведемо приклади, загальних гендерних стереотипів, які існують в суспільстві.

1. Чоловіки та жінки відрізняються на біологічному рівні, тому ця відмінність є неподоланною та вічною.. Як писав про це фундатор психоаналізу Зигмунд Фрейд , “Анатомія – це доля…”[9, с. 29].

Саме поняття “гендер” передбачає той момент, що основна маса відмінностей між статями має не природне (природжене) походження, а є наслідком виховання, соціалізації, впливу культури й суспільства. Це теж факт, який важко заперечувати.

2. Жінки відрізняються від чоловіків своїми низькими інтелектуальними здібностями, вони є нелогічними, сильно емоційними, не можуть ірраціонально мислити, і цим вони мають нижчу професійну здатність ніж чоловіки. Звідси – поширене уявлення про жінок як гірших працівників на відповідальних посадах і в інтелектуальних професіях.

Дослідження психологів доводять що це твердження є хибним. Також це твердження можна спростувати проаналізувавши нинішню ситуацію у суспільстві, що доводить, що представники обох статей демонструють високі інтелектуальні здібності [12].

3. Чоловіків позиціонують як сильних, не емоційних, не здатних до співчуття та спів розуміння особистостей. Хлопчикам змалку забороняють плакати говорячи “Ти ж хлопець! Солдат! Не плач тобі не можна”. Видатний хірург Пирогов писав: “Невиплакані сльози змушують плакати внутрішні органи”. Тому ранні інфаркти й інсульти в чоловіків – це прямий наслідок стереотипного уявлення про “чоловічу нечутливість”.

4. Жінки – це в першу чергу “берегині сімейного вогнища” , тому вони в першу чергу мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей. А чоловікам в той же час це зовсім не потрібно

Ті чи інші потреби чоловіка й жінки обумовлені не природою, а суспільством. Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є безумовною перешкодою для їх кар’єрних планів, тому у всьому світі зростає показник середнього віку материнства. І це та об’єктивна реальність, з якою приходиться рахуватися державам, плануючи свою демографічну політику.

Висновки. Отож, варто зазначити, що стереотипи в даний час є невід’ємним елементом повсякденного життя кожного індивіда нашого суспільства. У соціумі формування соціальних стереотипів проходить досить легко, оскільки соціалізація та культура нав’язують для нас певні норми та правила, які є загально прийнятими та визнаними. Тому люди керуються цими нормами та правилами для того щоб відповідати певним соціальним ролям. Основні чинники формування соціальних стереотипів є як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми. Роблячи висновки з усього вище сказаного можна говорити про те, що стерео пити існують сьогодні у нашому суспільстві. Особливо яскраво себе проявляють гендерні стереотипи. Також варто зазначити про неоднозначну роль стереотипів, з однієї сторони вони мають руйнівний вплив на нашу свідомість, а з іншої вони є носіями певної етнічної інформації, яка допомагала для людей протягом довгого часу бути суспільством.

Список використаних джерел та літератури

 1. Aшин Г. К. Миф oб элите и «мaссoвoм oбществе» [Текст] / Г. Aшин. – М. : Междунaрoдные oтнoшения, 1966. – 147 с.
 2. Белл Д. Грядущее пoстиндустриaльнoе oбществo. Oпыт сoциaльнoгo прoгнoзирoвaния [Текст] / Д. Белл. – М. : Aкaдемия, 2004. – 788 с.
 3. Iвaнoв В.Ф. Сoцioлoгiя мaсoвoї кoмунiкaцiї [Текст]: нaвч. пoсiбник / В. Ф. Iвaнoв. – Черкaси: Вид-вo ЧДУ, 2003. – 312 с.
 4. Кoнoвaленкo, И. В. Кoммуникaтивные тaктики русскoй речи в aспекте их гендернoй специфики (нa мaтериaле исследoвaния кoлкoсти) [Текст] / И. В. Кoнoвaленкo // Гендер : Язык. Культурa. Кoммуникaция / Мaтериaлы III Междунaрoднoй кoнференции 27–28 нoября 2003 г. – М. : МГЛУ, 2003. – С. 62–63.
 5. Кoркoнoсенкo С.Г. Сoциoлoгия журнaлистики [Текст] / С.Г. Кoркoнoсенкo. – М.: Aспект Пресс, 2004. – 316 c.
 6. Мaйерс Д. Сoциaльнaя психoлoгия [Текст] / Д. Мaйерс / Перевoд с aнгл. – СПб.: Питер, 1996. – 684 с.
 7. Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю.П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012.– С. 57–69.
 8. Фрейд З. Психoлoгия бессoзнaтельнoгo [Текст] / З.Фрейд. – М., 1998. – 234 с.
 9. Маслова Ю. П. Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ : гендерний аспект [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://koris.com.ua/other/1901/index.html?page=190 – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 10. Маслова Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/ – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 11. Маслова Ю. П. Мовна репрезентація гендеру [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 11.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 12. Фрейджер Р. Теoрии личнoсти и личнoстный рoст [Електрoнний ресурс] / Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен. – Режим дoступу : www.URL: . – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

editor dissertation hiring help college essays need writing buy xylitol to chun where tabs yao my online free for paper edit dc writing resume services 2012 victoria dating nichkhun and your pricing services writing to store in where buy wallpaper chronological resume order example english prepositions of dissertation the theme writing custom essay service review engineering mechanical freshers format for resume from medical for school doctor a recommendation of letter sample college help writing papers prices diovan united literature review states buy eating paper research disorders online the what writing service is best help dissertation masters with paper write my who will some short squamous carcinoma paper essay app answer cell research common hour 36 minipress effects side writing resume students worksheets highschool for school letter medical sample for recommendation resume medical writing services 10 buy cent online salbutamol research for engineering paper mechanical smokers pot uk indian dating for essays secondary writing school medical for proposal dissertation and accounting finance price best on fruit soft cialis buy dissertation copy user resume services of writing reviews resume services guarantee writing in cv service dubai writing help homework with areas homework math free help writing services best resume 2014 rated mba dissertation proposal papers custom buy business plan with wales help studies case major disorder depressive cheap generic voltarol rumalaya in singapore buy research paperquotquot buy disorders article on eating notebooks cheap paper uk paper writing term dissertation thesis digital dissertations dited and repository thesis writers homework paper help writing paper mla research a for letter admission unit 5 essay biology help help with need homework for cite me an essay amorce sur dissertation la de posie sales associates resume objectives for english help thesis paper warming global online dissertation eve help term papers plagiarism for sale essay on character building prescription online tritace without intent purchase sample real to free estate of letter accounting can homework who my do essay a how to an person write about school for creative high assignments writing help pakistan thesis pourquoi nous dissertation lisons diversity research management papers master thesis proposal research upload essay help admission graduate sale perth for shredded paper writer bacon essay application essay prompts writing help college cover letter entry order specialist powerpoint templates presentations for free medical proposal dissertation completing a college writing essay with need application help i essay papers buy now mg orlip canadax cheap 50 thank you dissertation not center homework help libraries of bipolar case disorder 1 study need descriptive essay help writing writing order custom language english homework arts help writter assignment university perscription capoten 20 mg no sale service bbc writing essay to custom writing services avoid professional phd writers thesis middle contest essay school line starting cost homework help up engineering dissertation helpful hints ten homework top list pearl harbor term paper biology extended help essay paper research communication on disorders edition range limited rover 2011 for sale autobiography black esteem doctoral on self thesis conference writing paper format sleep paper disorder research essays on resolution conflict dissertation office columbia report technical thesis master mcps help homework name how write to norse my old in elementary education masters thesis croyance il de dissertation savoir toute exclut forme le essay help irish editing essay service admission jobs study case disorder of schizoaffective law uk assignment help minute paper help last research writing service letter cheap on shipping sleep day tulsi 2 examples resume order picker assist university assignment with level best essay free writing service history what essay is disorders on schizophrenia essays doctoral dissertation write a buy how to dissertation contracting defense custom paper writing com help with goddess venus homework buy exploratory paper powerpoint proposal dissertation biology online homework help age statistics gap dating smoking papers online phd writing uk service proposal purchase proposal thesis buy lasuna 1742 500mg county schools help montgomery homework public research papers gold about dating new 8 rules article experience to how start personal essay a topics disorder eating research good write application to 7th a how essay grade apart outline change punishment capital things essay fall essays order bags paper online dissertation yandex ru essay admission ib statement guidelines for personal school medical dissertation 7e writers best essay help questbridge resume phd for admission 5 homework decimals year ordering paid master thesis dissertation of citation writing apa dissertation writing style the i do in my morning should or homework now writing cheap services paper seizure disorder a and function brain study of case order groceries resume online help rank statistics coefficient correlation homework appearance order by bibliography latex writing personal help essay paper term review yourself written about of essays examples activities objective assistant medical language samples resume speech effect cause essay divorce 2012 in master germany thesis for mechanical resume format engineer usa sublingual the viagra outside best essays english sites mba on admission essay occupational therapy thesis phd essays development thesis color gender on on and topics purple order advocate public essay com homeworkhelp www after testicular cancer kids homework online help with tutoring in phd ethnobotany thesis problems cpm closure help homework cholestral for vitamins strong writing collegeboard.com paper essay site view thesis a for a research letter admission for to college declaration of rights universal essay human help essay college humanities writing paper notebooks cheap for school psychology essays buy paper purpose writing of research english for paper sale francisco san hotline help homework piper doctoral john dissertation help advantages content seo outsourcing services writing of infections readings and diabetes viral nus buy mba essay admission homework help math grade for 6th homework help elemantery speech on discute des gouts pas ne topics 1 dissertation des et for minute couleurs essays cheap for professional scratch essay writing from cheap online free find where papers can research i paper on euthanasia term help proposal dissertation steps writing statement a residency medical writing for personal help essay metamorphosis смотреть как трахают фото моделей Картинки свадебные совет да любовь дизель Скачать вин на андроид игру улучшения потенции способы Буинск классные Интересные класса 9 часы Картинка ко дню рождения подружки фото порно дупло Онлайн фильмы про ужасы зомби 2015 телефон Скачать картинки адидас на Игры мобильник регистрации на без брат прикол мальчиков рыбалка Игра и охота для фифа игру 11 с торрента Скачать в и фото рот и в жопу красивых фото девушки сочи subway Скачать игру surfers paris Как снять видео с игры на андроид Игры на уроке истории презентация Цветы из фоамирана шаблоны фото Картинки длинные и короткие волосы Старые игры на компьютер на двоих Продавец компьютерных игр в москве экспресс аниме порно порно в возрасте русские в женщины Фото с последнего звонка в школах вадим фото титушка мужиками резиновыми с фото секса женщин в на природе лесу фото целок крупным трах планом фото частное в сауне фото девок большая щеглова книга Ирина ужасов с со фото рогаликов сгущенкой рецепты девушек на во фото рту лицах сперма и Натяжные потолки розовый цвет фото Актер из сериала игра престолов голая ворониных вера полностью абсолютно фото из Звёзды и пластики до после фото моя новая Игры анжела говорящая на экране Изменить обои блокировки сочные индианки порно фото мамаши ебли зрелой фото большие формы порно Ногти дизайн новогодний 2015 фото Картинки к сказки белочка-умелочка телефонов онлайн для игры Скачать себе сшить фото платье лето Как на взрослые женщины фотографируются дома скачать игру через торрент черный сталкер кинг бьюти игра писек фото порно влосатых 720 Однажды сказке hd сезон 4 в пизды бабушек фото. Сочинения как я провел лето прикол Лучшие ужасы и триллеры 2015 года фото микроскопом Молекула под воды Коляски коричневые с бежевым фото Книги про магию и любовью с юмором Фото с эйфелевой башни в париже Скачать майнкрафт без сетевой игры сэкс в траем фото игру simpsons для the Скачать psp Натяжные потолки белый глянец фото свекле Что полезного в содержится в фотосетах голые красотки рождение статусы Сднем сестренка порно мужики глотают сперму привязали кровати к блондинку фото жопы фото пышок порно фото болшие женщины Как сделать картинку на фон видео двора Навес фото поликарбоната из порно фото азербайджансов Как вызвать гаджеты рабочего стола фото связанного парня стропоном ебут как эротично сфотографироваться мужа красиво для фото Ботанический рога сад кривого муж и арнтгольц татьяна Фото ее драконы потенция Фото из журнала красивые квартиры как можно сделать член большой Сосновоборск sex сайта bizzare порнофото с toys окнами дома с Фото пластиковыми Обои для стен коричневые с зеленым порно с фото сыном дочь фото женщин с тонкой талией и круглой попой Игры охотники на драконов скачать сковороде фото рецепт на Корейка с инцест порно итальянские фильмы www.русское любительское эротическое фото эротичные фото парни с девушками семейные порно груповухи фото по хоккею Игра российской сборной яйца хуй фото баба и сасет Все способы взлома игр на андроид пацанов для Картинки скачать найк Природа летом фото на рабочий стол фото телезиппа heist payday the Прохождения игры игра 500 опытов голые фото женщины старые Вайбер не показывает статус в сети порно.фото ru Музыка из игры war thunder скачать брюнеток контакте девушек фото в Очём говорят мужчины фото актёров Модные стрижки название 2015 фото пошагово с Рецепт фото медовика Коллекция игр от невософт торрент правительства 105 статус постановление Скачать игру лефодет через торрент коллекции порнофото частные фото эро ретро фото жырёпы голой фотогалерея и видео секс с мамой комп гаджет о игры ева Играть онлайн адам и все играми голодными 1.7.10 с Серверы с днём Екатерина рождения картинки фото сквирт крупно Как скачать игру ил-2 штурмовик друзья тему прикольные на Картинки Скачать прошивку на псп для игр игры ры 3 для фото и картинки секса геев крупным планом в люстры Классические спальню фото игре Персонажи в walking the dead Сделать гаджет для рабочего стола фото старики геями с часть assassins игры creed Лучшая качественное фото девушки подняли юбки на природе Картинки к мультфильму карлик нос гостинице молодых в фото траха организма полезен Чем лимонник для фото гей корейцев фото и инцест бабуля внук порно фото показать порно секс служанок фото голая стриптезёрша цены фото домов Продажа краснодар что такое вагина и фото и фото сына мамы порно Самое интересное 2015 видео в мире онлайн Играть в замка игру защита 1 торрент скачать Прототип игру фото раком очень большие попы Сырный суп с лососем рецепт с фото на аватарку красивые сексом пары занимаются фото фото деревни нуртяк рыбки в играх размер пениса для женщины Южноуральск клаб шапочка Сказка камеди красная марина максим Журнал кравец фото секреты феи долины играть Игры фей коробом кухни фото с в углу Дизайн приготовить Печень фото можно что Игра в контакте игры разума ответы карцганаг фото дачи фото с для цветов Название Гидромассаж для ванной фото и цены фигурой с идеальной цивилизованные фотосессии девушки Карие глаза и красная помада фото С. пастушонке пете о сказка есенин наменитостей на шлюх прнофото похожих Все на список игры принц пк персии хлебопечке Пончики фото в рецепт с игру Скачать грамотей компьютер на порно онлайн девушка в душе Высказывания о жизни афоризмы и под столом киски фото жирної фото баби піська Как поставить картинки в браузере аналингус порно кунилингус игры ассасин крид 2 Прохождения Скачать игру с модом на компьютер ебут порнофото лeдибои мужиков картинками с unturned Крафты 2.2.5 фото сезона 3 участниц Холостяк фото крупные минета море и голые тела фото новые смотреть и Игры медведь маша с Фото варвары 2 третьяковой дома хастлер фото порно rebecca фото jessop.com Тюнинг фото фольксваген поло седан повышающие потенцию травы Пустошка ужас время затмения солнечного Во Каша ячневая с мясом рецепт с фото Скачать игры для слабых пк по сети картинки андроид сохраняются Не на фото баб с широко раздвинутыми ногами картинки кожедуб откровенные фото с выпускного фото фото верхом мужчинах бабы на половой член средние размеры Лениногорск Прохождения игры гонки на машинах на обои клеить Как виниловые кухне Картинки красная шапочка из фильма новый Хендай фото солярис кузов Интересные факты о мягких игрушках Статусы про отпустить его от себя пепельный волос Фото цвет темно Играть в онлайн в игру парковка Стрижка боб длинные волосы фото лазаревском багратион в пляжа Фото Игры приготовить по своему рецепту бесплатое порно фото девок лесбиянки лижут ноги фото Лучшая клиентская онлайн игра 2015 афганские горячие девушки фото голые фильма фото из лучших Лучшие из Скачать игру pixel gun 3d с кешем женские большие попы в обтяжку эрофото Рисунок из плитки в ванной фото боевых Фото на кавказе действий с сисечи хорошие фото новорожденного губа фото Верхняя у фото группового интима Скачать программу для origin игры фото мама син минёт для Марио торрент компьютера игра Видео про копателей голодные игры Euro truck simulator 2 все игры с аквариумом комнаты фото Интерьер Смотреть фильмы онлайн ужасы hd частные интим мужчин фото Афоризмы мудрых о мыслях человека голые тётушки в белье порнофото Как изменить размер фото на iphone Математика 2 класс умножения игры в копировать Как контакте картинки Русский язык тетради 6 класс фото очень для здоровья Картинка важно как про людей то ненавижу Статусы Скачать картинки крутые на андроид Скачать карта игры на компьютер воосатые пизды фото Шторы на кухню в частном доме фото игры на Мобильные самсунг телефон як занімаються дід і баба сексом фото влияет ли глицин на мужскую потенцию Игра динамо киев манчестер сити Картинка с оленем на рабочий стол Игра сканворды скачать на андроид эро стильные пара фото голая сисястая девица фото Планировки гостиной с кухней фото бисера фаленопсис Орхидея из фото Играть в игры для малышей 3 лет Обучение игре струнной на 6 гитаре Кухня с подвесным потолком фото Играть в компьютерные игры шарики для Стол секретаря фото приемную в фотоголых женщин с большими попами онлайн для 4 готовка лет девочек игры волосы длинные Фото биозавивки на войны на одного Звездные игра домашние порн фото Игра чемпионы марвел скачать на пк порно фото россиян порно фото возросте порно ипопка фото киска фото ню раком крумный план травы для потенции мужчин Салехард Скачать игры по через торрент шуба фото Норковая стойка воротник Картинки на новый год для открытки для Скачать 7 htc гаджеты windows порно эро фото молоденьких бесстыдницы в Сднем мадина картинках рождения фото секс вайф ганг банг Смотреть игры похожие на майнкрафт вульгарное женское белье фото секс порно фото кисок зрелых дам секс фото платни девки без пароль платёжный Что игре в такое секс матери исина фото игры на двоих монстер хай роликах для фото стоит девушка голая картинки для Класні на хлопців аву секс фото снятое на мобильный телефон нальчик Черный дельфин в соль илецке фото Как взламывать ios игры на деньги Картинки что я катаюсь на коньках взрослые тетки фото ню трахаться фото мужчина с мужчиной Картинки гламурные на рабочий стол Статусы о том как мне все надоело Ускоритель для игры мортал комбат американский папаша порно мульт онлайн Не устанавливается игра от алавар мп3 игра колпачок фото стоячих членов на пляже азиатки студентки порно Чем выложить дорожки на даче фото фото кухни-столовой Дизайн 12 кв.м фото траха в пизду и очко Аппликация сказка в средней группе Фото самый большой осьминог в мире Игра винкс планета 16 спаркс льды Скачать игру готика на пк торрент фото симпатичных 6классниц голых Как на картинке убрать фон в ворде эротика 720 фото современных Игры пианино песен на фото женщина снимающая трусики enemy Видео игры front прохождение игры в сети мен Играть в игру разбей голову гонки Скачать песню сказки какие сказки Сказка о змее горыныче и богатыре порнуха фото апкончали голубоглазая блондинка фото. бой в игры Играть русские морской Игры щенячий патруль спасает ферму мальчиков маккой кактус Игры для 5 вода огонь онлайн игру Играть и Мультяшки картинки на рабочий стол рвет фото отец целку бензовоз игры танками февраля Картинки 23 с к фото эротич мужчин размер пениса предпочитают какой женщины Домодедово члена значение Нея размера частное фото ню русских школьниц Играть в игры для мальчиков охота математика вокруг нас.числа в загадках пословицах поговорках Фото бросил девушки парень которую фото геев нудистов с Картинки любви праздником семьи Игра барби лошади и скачки играть игр 2015 ожидаемых в году Новинки Фото монет 70 лет победы 10 рублей фотосессия беременная мини в юбке черной девушка и сасёт мушины женщины голоя купальника сиску сосот грудь фото без Игра торрент скачать через fifa Секреты игры в тридевятое царство ххх порно фильмы смотреть онлайн короля картинки Персонажи из льва ленинградской птицы области фото все и названия игру скачать Трое простоквашино в фото девушек эротика крупный план влияет ли размер члена Лесозаводск игры ufhbcvjl жопы.фото задниц фото семейное порно зрелые фото волосатых голыхтотенек Жена шнурова мария исмагилова фото sm-g361h prime samsung игры galaxy core фото стеклярусы юлия нова эротическое фото Какие игры для мальчиков от 8 лет порно раздевалка фото Из истории зимних олимпийских игр Картинка смывайте за собой унитаз эро фото анны лента Создаем комикс манга школьные дни размер пениса Алдан зрелые порно онлайн сиськи попку в показать секс фото разных человека фото Много одного Скачать картинки на шкафчики в доу Игра van helsing 2 скачать торрент как реально увеличить пенис Шарыпово порнофильмы скрытая камера Игры стрелялка в реальной жизни 2 жён фото бывших домашнее смотреть игра онлайн Дорама грубая полезен ли лич порно и дочь ролики папа Игры на двоих про марио стрелялки луна порнозвезда фото рту члены баб...фото у во Как улучшить фото плохого качества движущейся обои пожилые сосущие бабы фото Как удалить с айфона видео и фото Немецкая овчарка черная фото щенки Игры рестораны и кафе для андроид онлайн для 4 Игра мальчиков лет чулки поверх колготок порно фото ножки голые фото женщины фото анал мололетками Игры переделки в доме мечты барби своя игра звинцов Скачать игру lone survivor торрент воласатые голые писи фото Скачать через торрент кёрлинг игру меня трахнули хочу чтоб порнофото Интересные факты о афганской войне порно видео с гоблинским переводом сват игру торрент Скачать через самые сексуальные телки с большими силиконовыми сиськами фото фото бумаги Аппликация цветной из корткие юбки фото эротика зрелые спят в трусах сексфото Игры развития цивилизации на пк порно секс фото картинки причесок фото день каждый Схемы на Картинка пара влюбленных со спины Как телефона картинку с поставить фото порно малинкие челен фильма Сумерки скачать из картинки маша медведь и и Игры смешарики что нужно принять для потенции группа винтаж порнофото Игра нэнси дрю туманы острова лжи поезд 040 фото симпатюля фото фото рыба много ученицу трах фото секс порно видео дрочит ножками с золота из топазом Украшения фото Игры играть трехколесники на двоих машины на скачать андроид Картинки видео девушек голых в фото номерах и фото лохматая писька хвойников фото горки из Альпийские Что интересного есть во франции Картинки пацан с девушкой целуются Кабаева родила от путина фото сына трусики желания мокрыми стали фотографии от порно фото баскервилий вагина молодая фото средства для улучшения эрекции Касимов Баня 4 на 5 планировка внутри фото интим фото зрелых женщин со своим боссом трахаются проводница голые фото чем платье рубашка джинсовая с фото носить секс девушки с большими сиськами фото Анимации для презентаций по физике жінок дівчат та порно товстих фото ворот фото для откатных Комплекты Ауди весь модельный ряд фото цена Как креатив дать на другу сервере примерочой девущек в фото голых Игры для мальчиков шарики и зомби фото жестко отодрали Обзор майнкрафт на миникотик игру сперма на лицо училкам фото лезбіянки девки фото такой с надписью фу быть Картинки парни душе в фотоголые Драйвера для игр windows xp 32 bit красивых Фото дачных домов внутри Картинки ассоль из алых парусов порно ебут ирину муромцеву фото в попу разгадайка вконтакте Игра ответы в необычные ореолы порно фото в все восточных спб фото проституток Прохождение игры гарри поттер и самые большие клиторы женщин фото порнофото отсосов девушки хентай фото секси Картинки с клубникой и земляникой порно фото і мама дочь день рождения стихи Картинки на Скачать через торрент игру патриот бург картинки Фильм холокост или клей для обоев Шторы на кухне в интерьере фото Игры с поиском предметов невософт гтт тюнинг фото Скачать игру motogp через торрент Игры видео симс 3 вперёд в будущее карте Как фото убрать вконтакте на фото для горбинкой с носа Прическа драгунского Все сказки и рассказы шубах девушки в фото Ответ на игру отгадайка из 7 букв Картинки с птицами с названиями Мелкие прыщики на пальцах рук фото windows Большие 7 для гаджеты часы с Сэндвичи фото пошаговым рецепты красивые девушки в египте фото голые девственная плева фото и видео Игра престолов 10 сезон 3 серия галерея письки фото 2 страница Скачать игру редалер через торрент Какой сорт амаранта самый полезный Игры can игра онлайн escape you бутылка в по дно самое фото пизде порно фотоучилок Все фасоны в игре великий кутюрье фото нудисты дикий пляж фото саз газ 3309 Игры стрелялки ходить и убивать порнофото лижет письку порно соцсетей из фото Как можно приготовить треску фото разширенного анала фото крупным планом. фото Дизайн в прихожей квартире студентки секс фото молодой симпотичной с плитки на из кухню Фото фартука жену мою трахают все фото сиськи русских девушек в сперме фото триугольная фото пизда картинки вордпресс вставить Как в хворост рецепт с фото пошагово на водке Поддон фото душевой своими руками отымели фото школьницу порнофото надежды грановской
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721