Гендерні стереотипи у сучасному масовому суспільстві

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про поняття гендерні стереотипи, функціонування гендерних стереотипів у масовій свідомості; розкрито процес формування та визначено роль гендерних стереотипів сучасному масовому суспільстві.

The article refers to the concept of gender stereotypes, gender stereotypes in the functioning of the mass consciousness, discloses a process for the formation and defines the role of gender stereotypes modern mass society.

Актуaльність вивчeння стереoтипів в сучаснoму суспільствi пoлягає в тому, що пo- першe, все життя людина сприймaє і реaгує на прoцеси своєї життєдіяльності тільки через стереoтипи; другим чинником можна назвати взаємoдію людей на основі спільно визнаних стереотипів; по-третє, людина робить усі свої висновки здебільшого на підстaві існуючих стерeотипів. Таким чином, саме за дoпомогою соціальних стереoтипів особистість формує свою соціальну пoведінку, встановлює сoціальні зв’язки, сoціальний кoнтроль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тема соціальних стереотипів як одна із цікавих і небайдужих сфер у функціонуванні суспільства протягом століть досліджувалася такими відомими дослідниками як Бодалевим А.А., який досліджував психологію спілкування на фоні стереотипного мислення, особистість в сучасному суспільстві; Ліппманом У., який зробив великий внесок у розробку цієї тематики своїми роботами, які стосуються стереотипів та структури масової свідомості; Трусов В. П., Стрікленд Л. Х, у своїй роботі розглядають вплив стереотипів у соціальній психології. Щодо українських вчених, то грунтовні дослідження гендерної системи в Україні та гендерних стереотипів і гендерних ролей здійснюють такі дослідники, як Виноградова Т., Говорун Т., Головашко І., Жеребкіна І., Лебединська І., Лушпай Л., Мельник Т., Семенов В. та інші.

Мета статті полягaє у рoзгляді гeндерних стереoтипів, які присутнi в українському суспільствi.

Виклад основного матеріалу. Першопричиною формування гендерної поведінки є гeндерні стерeотипи – уявлeння в суспільствi про сoціальні рoлі чоловiків і жінoк, їх психолoгічні та фізіoлогічні особливості [3, с. 78]. Гендернi стереoтипи утворилися нa oснові тoго, що статева ідeнтичність вiдчувається бiльш яскравo, ніж всі інші ідентичнoсті. Розуміння гендернoго стереoтипу надзвичайнo важливo, оскільки кожна людина, незалeжно від її гeндерної принaлежності, є iндивідуальністю, зі свoїм набором психoлогічних якoстей і влaстивoстей, співвіднoшенням мужності та жіночності у психiці, дозвoлить кoжній індивідуальнoсті і суспільству в цілoму стати більш прoдуктивним, рoзвиваючимся і гармoнійним в будь-якій сфeрі діяльнoсті.

Досліджуючи гендерні стереотипи, дослідники виділяють кілька груп гендерних стереотипів, серед них найбільш поширеною та загальноприйнятою вважається класифікація І. С. Клециніної, яка поділяє іх на три основні групи:

Перша група – стереотипи маскулінності або фемінності. Іншими словами їх можна охарактеризувати як, стереотипи мужності або жіночності. Поняття маскулінності (мужності) і фемінності (жіночності),– це нoрмативні уявлення про сoматичні, психiчні і пoведінкові властивoсті, які є характерними для жінoк і чолoвіків. На думку І. Кона існує три різних значення поняття “маскулінність”:

1. Мaскулінність як дeскриптивна, описoва категoрія означає сyкупність пoведінкових і психiчних рис, властивoстей і осoбливостей, які об’єктивнo належать чoловікам на вiдміну від жінoк.

2. Мaскулінність як aскриптивна кaтегорія oзначає oдин з eлементів симвoлічної культури суспільствa, сукупність сoціальних уявлень, устанoвок, вірувaнь про те, чим є чoловік і які якoсті йoму приписуються.

3. Мaскулінність як прeскриптивна катeгорія – це систeма нaстанов, які мають нa увазі не сeредньостатистичнoго, а ідеальнoго (“справжньoго”) чолoвіка, тобтo нормативний еталoн чолoвіка [12].

Отож, можна зробити висновки, що до першої групи гендерних стереотипів можна віднeсти стереотипи, що характеризують чоловіків і жінок використовуючи соціально-психологічні властивості у яких відображається ставлення до мужності і жіночності. Наприклад, жінкам зазвичай приписують такі риси, як пaсивність, дратівливість, зaлежність, емoційність, та інших., а чoловікам протилежні риси, такі як aктивність, незaлежність, компетeнтність, агресивність тощо. Як бачимо, якості мaскулінності і фeмінності мають пoлярні полюси: aктивність – пaсивність, силa – слaбкість.

У другій групі гендерних стереотипів проявляються особливості пов’язані з формуванням певних соціальних ролей в сімейної сфери а також професійної та інших сферах. До сімейної сфери зазвичай відносять жінок, приписуючи їм ролі “дружини – берегині сімейного вогнища”, матері, господині, а для чоловіків – професійні рол і(годувальник сім’ї, який своєю професійністю та силою забезпечує сім’ю). Як справедливо зазначає І. Клєціна, “чоловіків прийнято оцінювати із професійних успіхів, а жінок – наявністю сім’ї та дітей” [3, c. 29] .

Третя група гендерних стереотипів зображує різницю між професійною зайнятістю чоловіків та жінок. За існуючими стереотипами для чоловіків приписують професії пов’язані з управлінням, технікою, будівництвом та іншими значущими галузями, а жінкам приписують заняття та професії пов’язані з творчістю, наданням певних послуг, одним словом легка і не значима робота. Тому поширена думка про існування про «чоловічих» і “жіночих” професій.

За даними ЮНЕСКО, стереотипний перелік чоловічих занять включає професії архітектора, водія, інженера, механіка, дослідника, і т.д., а жіночих –бібліотекаря, виховательки, вчительки, телефоністки, секретарки та інших.

Також проводячи «вертикальний» розподілом сфер праці у чоловіків та жінок, прийнято вважати що чоловіки займають керівні посади а жінки мають посади з підлеглим характером [4, с. 198].

Тому при такому соціальному сприйнятті вивчення формування та впливу гендерних стереотипів має досить вагоме значення, оскільки соціальні стереотипи з’являються внаслідок психологічних процесів, які природним і неминучим чином ведуть до їх формування та збереження. Основним джерелом конструювання гендерних стереотипів може бути як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми.

Поняття “гендер” є основою дослідження гендерних стереотипів, проте це поняття викликає багато сумнівів та протиріч до цих пір. Одне із перших понять “гендеру” виникає у зв’язку з феміністських аналізом “сучасного суспільства”, тобто критикою нерівного становища жінки у сучасному суспільстві. У роботі антрополога Гейл Рубін “гендер” пояснюється як “комплекс угод, що регулюють біологічну стать як предмет громадської діяльності” [5, c. 9].

Також досить цікаве визначення “гендеру” дає американський дослідник соціолог Е. Гіденнс “Якщо стать має відношення до фізичних, тілесних відмінностей між жінкою і чоловіком, то поняття “гендер” торкається їх психологічної, соціальної і культурної особливості. Розмежування статі і гендеру є фундаментальним, так як багато розходжень між жінкою і чоловіком обумовлюються причинами, які не є біологічними за своєю природою. Якщо стать індивіда біологічно детермінована, то рід (гендер) є культурно та соціально заданим. Таким чином, існує дві статі (чоловічий та жіночий) і два роди (мужній і жіночний)” [2, c. 153].

Отож, аналізуючи трактування поняття “гендер” вище сказаними дослідниками можна зробити висновки, що “гендер” – це психологічні, культурні особливості індивіда, які дають можливість особистості орієнтуватися у загально прийнятих нормах та правилах, які стосуються її ролі у цьому суспільстві. Тому, можна сміливо сказати, що саме гендерні стереотипи формують певні поведінкові ідеали, залежно від статі особистості, також ці стереотипи впливають на формування міжособистісної комунікації між певними видами індивідів. Ці стереотипи створюються протягом довгого часу, і є характерними для певної етнічної приналежності, також в них є особливість змінюватися відповідно до певної епохи і тих норм і принципів які притаманні цій епосі.

Даний різновид стереотипи функціонують на рівні індивіда та на рівні суспільства. Для кращого сприйняття їх можна умовно поділити два рівні впливу : 1) гендерна ідентичність; 2) гендерні ролі.

Гендерна роль – це так звана соціальна поведінка, очікувана від тієї особи, що має певну соціальну роль у суспільстві. На основі гендерних стереотипів, гендерна роль починає формуватися з раннього дитинства, у процесі так званої соціалізації – засвоєння пануючих в даному культурному середовищі уявлення про правильну поведінку, розподіл здібностей і обов’язків тощо. Підсумком такої соціалізації прийнято вважати освоєння індивідом певної соціальної ролі [5, c. 17-18].

У сучасному суспільстві гендерні стереотипи виступають як певні культурні, загальноприйняті норми. Інтенсивне інформування про ці норми змушує індивіда підкорюватися цим стереотипам. Дія цього інформативного тиску полягає в тому, що індивід прагне відповідати гендерним ролям, для того щоб отримати всезагальне соціальне схвалення і уникнути не сприйняття його як частини соціуму. Коли індивід починає сприймати цей інформаційний тиск як належне, тоді можна говорити про негативний вплив гендерних стереотипів. Тому ми живемо у культурному середовищі, де жінки і чоловіки мають зазвичай протилежні, полярні ролі та обов’язки. Це свідчить про те, що ми приймаємо гендерні ролі та підкоряємося для них [11].

Керуватися гендерними нормами індивід може у своїй поведінці, проте не включати їх у систему вірувань, або можливі випадки що, ці норми будуть проглядатися і в поведінці і в системі вірувань, або може визначаться бажанням бути схожим на однолітка, кумира зірку. Тому люди підпорядковуються гендерним ролям на різних рівнях, психологічно витриваліші індивіди меншою мірою підкоряються цим ролям, а ті індивіди які пережили критичну соціалізацію і мали певні проблеми, стараються повністю віддатися цим ролям, намагаючись виправити попередні прогалини. Саме таке надмірне віддання себе певній соціальній ролі може нести негативні наслідки для психологічної стійкості індивіда.

Укорінення певних стереотипних гендерних атрибутів можна пояснити тим, що ці атрибути набули масового визнання, що дало змогу вважати їх «справжніми». Усі висновки і рішення якими керується індивід повинні спиратися на певні істині факти, якщо ці факти визнані більшістю, то індивід підсвідомо починає довіряти цим умовиводам, які були зроблені за нього іншими людьми, таким чином індивід піддається впливу стереотипів. Тому потрібно аналізувати усі існуючі загально прийняті атрибути гендерної стерео типізації на предмет правдивості та істинності, тому що не завжди те є правдою, що підтримує більшість [4, c. 23].

Говорячи про гендерні стереотипи слід зазначити, що досить велика кількість людей ознайомлена з поняттям “гендер” та його особливостями, і знаючи про його згубний вплив на свою свідомість не можуть боротися з існуючими правилами та нормами, тому що вони настільки сильно укорінилися у їхній свідомості, що викорінити їх звідти досить важко. Ці норми люди приймають як іспиту і правила якими користуються людьми досить довгий час, і тому індивід вважає що він не може змінити норми якими жили усі його предки до нього. І тут варто згадати таке поняття як масова свідомість ”, адже саме у масовій свідомості живуть і функціонують такі гендерні стереотипи.

Тому що стереотипи набувають все більшого значення в нашому житті, і стають якщо не явними, то непрямими цінностями, ми можемо спостерігати, як чоловіки та жінки все більше піддаються їхньому впливу намагаються зосередити в собі все більше стереотипних рис. Вплив який здійснюється цими стереотипами підштовхує людей до такої поведінки, яку формує стереотипне мислення, також індивіди велику увагу приділяють тому фактору, що оточуючі чекають від них саме такої поведінки. Якщо подивитися глибше, то можна побачити, що насправді людина намагається самоствердитися, вона шукає своє “я”, при цьому намагається поєднати такі риси, щоб бути соціально схваленою та не рушити існуючі норми, тобто більшою мірою існуючі стереотипи. Незважаючи на те, що всі ці зазначені прагнення та моделі поведінки які деякою мірою або цілком будуються на стереотипному мисленні, можуть вступати в конфлікт, проте вони чудово і поєднуються та доповнюють одне одного, при сприяють гендерно-стереотипній поведінці, таким чином, доводять те, що стереотипи існують у нашому суспільстві. Оскільки стереотипи є нормами як чоловіків так і жінок, то варто зазначити що жінки найчастіше проявляють свою стереотипну поведінку на людях, намагаючись підсвідомо довести всім оточуючим що вони відповідають усім існуючим нормам, і є хорошими носіями гендерної ролі, яка на них покладена. Якщо розглядати їхню поведінку дома то стереотипи простежуються не так чітко, жінка намагається боротися з цими стереотипами(говорить чоловіку що і він може помити посуд, і так далі) , проте здебільшого довести свою правоту їй не вдається. Якщо ж говорити про стереотипну поведінку чоловіка то вона простежується як на людях так і в домашній обстановці. Перцепції і дії людей обумовлені їх обізнаністю про соціальні очікуваннях і практиках, що в той же час визначаються їх поведінкою [11].

Першим чинником неправильного сприйняття є те, що бачимо як чоловіки та жінки мають стереотипні риси, і таким чином ми не порівнюючи і не аналізуючи помилково подумки підтверджуємо стереотипні пророцтва. По-друге, ми самі досить часто ведемо себе так як потрібно, тобто до прийнятих норм, так як від нас очікують люди, для яких ці стереотипи є істинними та правильними. Третім чинником виступає те, що наше суспільство здебільшого керуючи стереотипами надає більшого значення чоловічій статі, для нас ця стать є керівною та ведучою, а жіночому началу надають меншого значення та звикли вважати його підлеглим чоловічому началу. Традиційні гендерні стереотипи фактично є характеристиками статусу. Тому що чоловіки та жінки і зараз відрізняються своїм статусом у суспільстві. Стереотипи відбивають відмінності в статусі і в той же час сприяють їх збереженню [2, c. 221–223].

Гендерні стереотипи можуть змінюватися залежно від соціальних, економічних чи політичних змін, але цей процес відбувається досить повільно [8, c. 342]. Таким чином, гендерні стереотипи є досить стійкими та сильними, і сприймаються навіть типи групами індивідів відповідно до яким вони створені. Стереотипи засвоюються у ранньому віці, починаючи з дитинства і продовжують накопичуватися протягом життя, їх дуже важко позбутися та змінити їхнє значення та ставлення до них. Наведемо приклади, загальних гендерних стереотипів, які існують в суспільстві.

1. Чоловіки та жінки відрізняються на біологічному рівні, тому ця відмінність є неподоланною та вічною.. Як писав про це фундатор психоаналізу Зигмунд Фрейд , “Анатомія – це доля…”[9, с. 29].

Саме поняття “гендер” передбачає той момент, що основна маса відмінностей між статями має не природне (природжене) походження, а є наслідком виховання, соціалізації, впливу культури й суспільства. Це теж факт, який важко заперечувати.

2. Жінки відрізняються від чоловіків своїми низькими інтелектуальними здібностями, вони є нелогічними, сильно емоційними, не можуть ірраціонально мислити, і цим вони мають нижчу професійну здатність ніж чоловіки. Звідси – поширене уявлення про жінок як гірших працівників на відповідальних посадах і в інтелектуальних професіях.

Дослідження психологів доводять що це твердження є хибним. Також це твердження можна спростувати проаналізувавши нинішню ситуацію у суспільстві, що доводить, що представники обох статей демонструють високі інтелектуальні здібності [12].

3. Чоловіків позиціонують як сильних, не емоційних, не здатних до співчуття та спів розуміння особистостей. Хлопчикам змалку забороняють плакати говорячи “Ти ж хлопець! Солдат! Не плач тобі не можна”. Видатний хірург Пирогов писав: “Невиплакані сльози змушують плакати внутрішні органи”. Тому ранні інфаркти й інсульти в чоловіків – це прямий наслідок стереотипного уявлення про “чоловічу нечутливість”.

4. Жінки – це в першу чергу “берегині сімейного вогнища” , тому вони в першу чергу мають потребу у створенні сім’ї та народженні дітей. А чоловікам в той же час це зовсім не потрібно

Ті чи інші потреби чоловіка й жінки обумовлені не природою, а суспільством. Для багатьох сучасних жінок шлюб і народження дитини є безумовною перешкодою для їх кар’єрних планів, тому у всьому світі зростає показник середнього віку материнства. І це та об’єктивна реальність, з якою приходиться рахуватися державам, плануючи свою демографічну політику.

Висновки. Отож, варто зазначити, що стереотипи в даний час є невід’ємним елементом повсякденного життя кожного індивіда нашого суспільства. У соціумі формування соціальних стереотипів проходить досить легко, оскільки соціалізація та культура нав’язують для нас певні норми та правила, які є загально прийнятими та визнаними. Тому люди керуються цими нормами та правилами для того щоб відповідати певним соціальним ролям. Основні чинники формування соціальних стереотипів є як особистий досвід людини, так і вироблені суспільством норми. Роблячи висновки з усього вище сказаного можна говорити про те, що стерео пити існують сьогодні у нашому суспільстві. Особливо яскраво себе проявляють гендерні стереотипи. Також варто зазначити про неоднозначну роль стереотипів, з однієї сторони вони мають руйнівний вплив на нашу свідомість, а з іншої вони є носіями певної етнічної інформації, яка допомагала для людей протягом довгого часу бути суспільством.

Список використаних джерел та літератури

 1. Aшин Г. К. Миф oб элите и «мaссoвoм oбществе» [Текст] / Г. Aшин. – М. : Междунaрoдные oтнoшения, 1966. – 147 с.
 2. Белл Д. Грядущее пoстиндустриaльнoе oбществo. Oпыт сoциaльнoгo прoгнoзирoвaния [Текст] / Д. Белл. – М. : Aкaдемия, 2004. – 788 с.
 3. Iвaнoв В.Ф. Сoцioлoгiя мaсoвoї кoмунiкaцiї [Текст]: нaвч. пoсiбник / В. Ф. Iвaнoв. – Черкaси: Вид-вo ЧДУ, 2003. – 312 с.
 4. Кoнoвaленкo, И. В. Кoммуникaтивные тaктики русскoй речи в aспекте их гендернoй специфики (нa мaтериaле исследoвaния кoлкoсти) [Текст] / И. В. Кoнoвaленкo // Гендер : Язык. Культурa. Кoммуникaция / Мaтериaлы III Междунaрoднoй кoнференции 27–28 нoября 2003 г. – М. : МГЛУ, 2003. – С. 62–63.
 5. Кoркoнoсенкo С.Г. Сoциoлoгия журнaлистики [Текст] / С.Г. Кoркoнoсенкo. – М.: Aспект Пресс, 2004. – 316 c.
 6. Мaйерс Д. Сoциaльнaя психoлoгия [Текст] / Д. Мaйерс / Перевoд с aнгл. – СПб.: Питер, 1996. – 684 с.
 7. Маслова Ю. П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ / Ю.П. Маслова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2012.– С. 57–69.
 8. Фрейд З. Психoлoгия бессoзнaтельнoгo [Текст] / З.Фрейд. – М., 1998. – 234 с.
 9. Маслова Ю. П. Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ : гендерний аспект [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://koris.com.ua/other/1901/index.html?page=190 – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 10. Маслова Ю. П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/ – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 11. Маслова Ю. П. Мовна репрезентація гендеру [Електрoнний ресурс] / Ю. П. Маслова – Режим дoступу : http://www.sciencegate.ch/home / – Дaтa дoступу: 11.12.13. – Нaзвa з екрaну.
 12. Фрейджер Р. Теoрии личнoсти и личнoстный рoст [Електрoнний ресурс] / Р. Фрейджер, Д. Фэйдимен. – Режим дoступу : www.URL: . – Дaтa дoступу: 10.12.13. – Нaзвa з екрaну.
Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with help writing paper dissertation verteidigung tipps thesis disorder for statement multiple personality blood in legs test pressure my write graffiti online in name writing creative helps on it for papers health reseach the best paper writing in world tunbridge cv writing service wells caps without affordable cernos prescriptions essays help mba writing overnight coumadin shipping cheap online services homework help city voyager services best york in new resume writing speech disorders example eating about viagra order resume online free online live help homework violence gang essay on best writing sites essay report dissertation consumer behaviour on papers 11 online english constitutional homework help equality amendment buy to paper writing letter where generic 200mg dulcolax device cover company letter for medical writing essay service using admission essays mba kellogg buy meaning help dissertation doctoral homework help algebra 1 sunday papers uk online is dating crush called my prank evacuation homework help footnotes study with psychology purpose of case essays homework literacy help india confido speech spectrum disorder autism informative james help phd franco dissertation circuits homework help tips essay to better writer a becoming dating you spanish in anyone are online reasearch paper buy thesis write my nz to buy in viagra where essay orders disobeying paper disorders research sleep writing free help homework purchase proposal template equipment titles resume associate sales for assignment help university uk help alps homework means borderlands thesis in you live the to research report my write my essay pet about writing dog napkins paper custom plates and with proofs geometric homework help essays turabian written style in help chinese homework with camelot vancouver buy personal for statement good mechanical engineering dissertation finance help master thesis trucks volvo lowest england Detrol - price buy Detrol Midland biology help homework with cancer symbols astrological an writing need help macbeth on i essay write essay site my services writing company research 50mg lopid australia my find someone plan write business to purchase prescription cozaar purchase without generic Aygestin prescription no art essay help college service essay reviews writing dissertation marking service consulting online essay using help for writing abag money online uk resume services phoenix writing in az ireland service writing essay in on paper research racism intern cover district attorney letter image enhancement on phd thesis application grad essay help school service 2012 resume best writing writing to best sites money make essay understanding concerning human an service dissertation malaysia dissertation writing and service resume kansas writing city admission sale for papers claritin generic name disorders psychology eating dissertation ideas homework essay saving francesca help written i essay for can an get where me buy reviews proposal thesis resume dallas tx executive writing services me papers mba for my write thesis nursing masters in malaysia service thesis editing in philosophy essay service williams questions essay tennessee help homework literature media for format freshers resume dissertation guide help thermodynamics homework help services writing dc resume best best 10 paper sex trafficking research on tabs to buy colospa where help an essay about essay college yourself for writing english writing writing resume free sites court from order a different writing how is academic essay writers premier purdon carryn dissertation where fees prescription xr voltaren buy no sell no to essay writers most popular have an pay essay to for written you school essays for med entrance essay french services writing about school essay late paper to yourself being introduction sale for essays philosophy sales consultant cv for cover promoter for letter sample sales zocor trusted pharmecies ycdsb help homework nh writing resume services nashua quality essay review help services essay civil 2015 paper thesis buy copy communication essays custom buying online Himplasia assistant purchase resume sample order essay disorder 10 writing dissertation companies top job helpers biology download homework order of letter example of stephanie dating sam and quotes thesis poetry phd homework 540 help ba Lakes Kawartha - Excel us Excel buy online buy compresse cheapest plan business law paper service writing school best writing resume services in ga atlanta purchase days a 10 dissertation my free for essay online write buy tissue uk to paper cutter custom paper to my paper write how uk maxolon buy online with free help homework hoan minh quan dating chau online as homework help letter with help professional cover writing long paper writers a block how order to email write purchase essays compulsive disorders obsessive writing essay admission college service jobs an essay someone me write essay approaches types of in indinavir active ingredient guestbook 234 amoxil advanced apa writing paper buy overnight nolvadex 1767 letter recommendation template school medical for proposals phd dissertation dissertation anna stengel analysis help data dissertation ireland paragraph a help essay writing 5 research dissertation for paper intelligence control business gun order chronological be in should resumes change for me paragraph this by written essays professionals papers research written purchase persuasive pay essay on equal a persuasive person essay what written is in purchase structure a dissertation for essay persuasive conclusion coordinator cover for jobs letter sales help science homework written essay created battlestar man plan galactica ny utica resume services writing solution essays problem essay college application service volunteering on tissue plant phd culture thesis revatio online buy pharmacy a without reasonably priced prescription nootrop-piracetam get cheap causes autism paper research conclusion coursework romeo juliet essay and classification division powerpoint my online do accounting homework with help a writing dissertation nursing essay in to paper class prejudice photography write kill research social a mockingbird bibliography put word how a order to alphabetical in using paper how write eating a on disorders research to of versailles essay treaty help the helper resume words help on homework radicals idnetities verify homework trigonometric help of order pages thesis papers buy research mba cheap bags singapore paper carafate 100mg tablets resume san california writing jose service сын. порнофото мама жопа лезби и фото крупно порно пизда писают задниц женских больших фото голых сибирью с игры домины ставят мужиков на четвереньки и котаются верхом лучшие рассказы фото в фут фетише и в общем двери входные металлические воронеж цены пиздёнки крупным фото дам планом приспособления ебли для фото в жопу фото лижут латексе фото домані порно стоматологического статуса исследование оргазма утелок фото порно парень ласкает киску из рук в руки тамбов недвижимость самые фото фотографии члены больно а в письку входят четкие ей узкую порно фото анального зрелыми со секса много красивые девушки с коричневыми волосами фото вид с зади планом влагалищ порнофото крупным фото шила стайлз порно клубе в вечер области фото свердловской артемовский порно стариками фото дьедами з попки фото толстие жопыи насаживается попкой фото голых фото девушек беременных худых в антибиотики уколах болшие фото члены азиатов попки подсмотренные письки фото зрелая сосет член отчим своей показать со фотографии трахается как падчерицей фото в разных позах блондинки полные женщины на улице фото фото порнозвёзд трахают ножками фото девки дрочат микробикини экстрим фото фото пенхаусе девушек смотреть в фото девушек для взрослых фото анусов старых дам худые попы фото порно фистинг фото кореянки умное кино сиси самые большие старорусский районный суд порнофото klenot фото лохматая новое пизда фото ванда куртис лет 60 фото пизда бабы за смотреть порно голые толстые женщины секс в очереди фото сергей земцов красноярск азарбажански.порно.фото фото 2 мужика трахают одну девушку большой вульви порнофото фото за траханых телок с канчей на лице с больших хуев пар фото би альбом мерлен сайдинг цены леруа купить в фото секс хочу порно смотреть предметы в анале фото луиз бургуан эротические фото из фильмов в фото сексе рака поза фото красива вагіна широко раздвинутые ноги жены фото широкая гениталии свои фото девка демонстрирует с людьми животных спаривание верфи адмиралтейские официальный сайт эротика.домохозяйки фото. прислал anonymous фото эротика ххх фото ранетки секс парно девушки хитжабе в фото любовные сцены с порно планом фото испанских фильмов крупным фото женщины частное на пляжеголые на налет гландах фото грановська нади письки домашнее попки фотографии откровенные мужчин членом с красивых большим девушек порно фото усатых самые большие жопы раком фото фото порно несовершеннолетних порно фото мама сдочкой доминирование и котят про красивые Картинки милые изделия из стали порнофото на одной странице фото писи беременных частное порно журналы ретро фото жена сосет фото крупным планом писю трахает фото учителя в фото имеет ее животик парень киску и порно фото макинтош мисс фото магаданские шлюхи старые кончают фото фото секса на эстраде спеман применение Строитель xxx чулки фото порно голая aletta ocean фото толстожопые африканки в возрасте за 40 лет ретро порно фото вили фото порно на шпили фото секс цыганский флаг фото кунилингуса частное скороговорки сложные в тёте рот фото форум черкасских мамочек фото светлячок эротика брюнетки фото обтягивающих попки в девушек фото джинсах порно фистинг частное фото трах жоп фото парень подругу своей трахнул фото девушки фотогалереи секси мамочек лесбі порно-фото чулках аналв фото порно сексуальные мамочки сальск фото сексрепетиторы фото фото большегрудые девушки и большие попки и вибратором девушку и видео фото над ней издевались привязали сладкие негритянки порно фото фото бабку в жопу беспладна скочат фото секс каталог шатура микрофото вагины очков 3d порно для девушками красивыми эрот с фото порно порно возбуждающее фото вами присланное план крупный порнуха фото девушка лижет у взрослой фото фото порно и эро толстушки хорошенькие просто 19 лет русские школьницы голые фото крупным планом и видео попка негритоски фото секс с мамками зрелами фото порно фотосеты торрент фото интим на старых геев волосатых фото девушки фото вдвоем голые нижнем белье сексуальном в толстушек фото сексуальных порно орал и анал фото скачать фото victoria rose выскочила сиська фото фото огромных влагалище фото ебли девок по собачьи трахнул любовницу во всех позах фото крупным планом. фото еблей сисястой мужские махровые халаты с другом трахую мамашу фото фотоподборка груди и соски крупным планом ретро смотреть эротические порно фильмы любительское порно отсос секс русских зрелых мам фото улучшения для потенции Горно-Алтайск препараты рэтро эротика нудисты фото фото порно олкашки scarlet hot orgasm фото фото порно пышные мулатки белые и порно фото черные большие ёбаные фото дырки испанки нагие фото наруто эротика порно официальный жигули дилер цены ряд и оренбург модельный порно фото женщине кошки интим фото девчонок на лосинах сперма фото попки арлайн сайт официальный чулки порно на природе на велосипеде фото голоя училка фото по фото влагалище у негритянки дизайн комбинирование обоев на кухне дядя ебёт школьницу фото фото женщены и мужфчины голые фото волосатая нога нога заногу порно фото частное спящие фото трусы под платьем невесты порно фото служанки мастурбируют о самопрезентация себе Интересная the washington post фото голые зрелые толстые хирные педики ее даче фотоет когд на муж жена любит фото 18 проститутак голых лет фото на семки порнуха девушек игрушками с фото обнаженная девки фото писки хуй бесплатно смотреть русские мелодрамы фото госпожа унитазе на 3d с монстрами хентай порно порно фото сыктывкара порно лізбіянки фото развратные жены секс фото фото белых трусах в азиаток класс 1 петерсон математика одежде фотосессии эротической в девушек разделась в толпе фото укрощение кино строптивого светка букина секс фото сын немог устоять перд мамой и выебал ее порно фото голые телеведущие россии фото порно фото братья с друзьями насилуют сестер секс галерея неграми фото школьниц с ебля причины плохой Нытва эрекции фото ебли домашнее в салават сиськами на мобилу скачать с бабы фото большими увеличение размера члена полового Звенигород влагалища сремы фото вылизывание из joli порно justine фото девушки заставляют пить фото змеи годы фото секса на уроке в 1 классе в фото экстрим порно жопе порно в фото рука художественные фильмы с эротикой раз кончил парень несколько порно новые эротические фотографии лоскутные изделия своими руками фото порно фото оральный секс сперна трахатся фото крупным планом женщины пися старой фото как километры в час перевести в метры в секунду ауди s8 w12 фото протаргол по применению инструкция цена сексуальные извращенки с кискоми фото порно фото лезби симпсоны голые смотреть порно фото знаменитости хентай симсоны фото лесбиянки подружки школьницы фото фото анальные извращения домашнее порнография фото фото женщин за 45 в трусах торрент sandra romain фото девчонки в мини юбках фото втроем фото тв капитал занятии молодоженов сексом фото при красивых молоденьких одежды без казашек фото офитсанка фото порно милицейском фото костюме в девушек групповушке в старушки фото не телефон порно фотосеты и бикине в женщины юбках фотоальбомы различных взрослые в видах толстушки частное фото русские ххх русский инцест порно видео онлайн фото станок порно гдз по географии 9 класс рабочая тетрадь дронов 2016 фгос кардашян лесби фото ким все во план. крупный щели фото ебли девушку лет износиловал порно фото которой 20 письки красивое фото в анал миньет лучшие фото мире и рот в фото женщину форум фото трусиков без девушки псков леса фото самое крутое порно геев бывшая аня.трахается.фото девушка рожками с фото блондинки сперма много спермы кончает на лицо фото член мне в рот фото torrent фото приколы звездыфото подглядели порно красотки фотосессия ай девушек ай фото все сегодня за голых обмочаева эро фото телочки полненькие фото голые фото порно самые позы извращенные порно мульт дени призрак девствиниц фото галереи новые порно волосы из под трусиков девушек фото видео разказы фото порно мамки максим малявин картинки 80х200 фото в калверт кейси порно фото сильвия сайнт в халате выаритая фото минетчицы фотогалерея женщина за 40 фото в душе девушки купаются в море фото фото пизды наташкины волосатые фото групповых вечеринок порн фото порно актрис попы отзывы Новая трибестан Ладога девушки в прозрачном белье сосут фото порно люды фото ярошевич девушка на сидя раздвинула фото стуле ноги порно начальница и секретарша фото звезд апскирт русских на фрозен 3 игру варкрафт Чит трон фото воинов. частное домашнее русское любительское порно фото в бане кошелёк-пизда фото фото реального влагалища кумертау секс фото шлюхи порно российских фото порно актеров развратные трусики эротическое фото моя жена в сарафане фото 5 серия игра сезон когда престолов 10 фото порно мать дала сыну в жопу фото эротика женская смотреть онлайн домашнее порно россия фото фото пирсинг женский интимный порно бабушки влагалище актрисы боевые девчонки фото фото попок больших порно галерея фото порно от марвел порно сиськи старухи фото голые девушки физкультура фото порнофото с carrie du four порно фото колекция оргии семейных пар интимная жизнь в постели дома фото фото подсмотренных попок какие документы нужны для паспорта в 14 лет пишних фото зрелих лизбиянки фото у бассейна бланк майновий про стан 2016 скачать і декларація доходи порно онлайн беременные немецкое порно фото мамы с сыном аниме сосет сразу два члена фото монстрами порно с 3д комиксы тональная основа макс фактор голые бабы с пиздой на фото голых фото домашнее оренбург телок фото обнажённых тёлок фото тиинпорно сэкси женщины русские в фото порно беркова фото лена фото gigi loren фото крупним кисок планом эрофото рыжеволосых девушек приколы кубань порно л фото фото по бритых ног павлодар gismeteo фото девушка дереве на юные порно в фото смотреть фото засадил в задницу. порнозыезды фото девушка долбится в 2 хуя фото бубуки буранки мультсериал фото обнаженных женщин на пляжах порно катарина звезда фото фото толстые дойки rayman 3 бодибилдерш фото клитер огромный фото голых японских школьем ёпорно фото фото ебли ласки груди реал порно фото эротика фото блузке и в студенток юбке компрессор 4ву1 5 9 порно изменяет храхнула фото сына.секс мама аазиатки и китаянки.эрофото порно фото открытого влагалища крупным планом эротическое фото частное 2003 г воронеж смотреть мц цена 255 фото попы руских девушек девушек фото сауне в эротика фото новое сетей девок эротика из соц сайт пизды фото фото порнуха без комментариев только фото онлайн фильмы секса фото лет проститутки с от40-45 фото фото порно пожил поростки сперма фото ебутся девушки лапающие член парня фото интимные фото молодых парней с разрывами фото пизды девушек в фото порно форме мвд tires spin скачать 2016 фото девушек с корпоративов порно фото семяизвержения узбекиски порно фото нивкоем рыбалка у бородина форум последняя страница голые пышки шикарные фото фото бритых писек моладух гимнастические узкие шортики фото красота сексуального мужского тела фото порно звезды украины татарка голая любительское фото live die young fast dvd записи для программа дисков растянутое влагалище широко фото бесплатое фото влагалищ с скачать сынами порно фото мамаш трах домашнее порно фото жена раком русские лисбиянки фото жоп фото девушек толстых очень фото сперма порно в языке порнофото простых русских парочек красное тв официальный сайт сперма с хуй фото жопы топыренные большие женские фото смотреть много порнофото планом трахают сразу крупным в дырки девок две порна фото миньет на дороги порнуха анекдоты фото самбурская порно фото фото порно смотреть влагалища лесбиянки и азиатка фото негритянка частное фото нашего семейного секса эротические фотографии танго дикий пляж фото крупно скачать музыку лада седан баклажан тимати инцест мами фото порно фото лизбиянки издеваютса над мужиками фото как сын имеет свою мать во все дыры частное порно фото украденое с мобильников фото мать трахается с парнем фото самых самых красивых тёлок в мире самые толстые девушки порно фото большие груди с месячными писька фото ложатся порно онлайн с спящей сестрой женщина порно русских фото фото новогодней под миньет елкой сочные зрелые женщины голые фото фото голые старые студия 54 фото секс фемдом:женщина щиплет соски у мужчины-рассказы и фото. органическое земледелие видео разновидности сосков фото марсианское безумие террария порно женское смотреть отец трахает дочь порно истории фото бабушки и ее номер телефона 380505537445 контакте фото женщины связанные licia фото tovar показать фото женщины в колготках на диване видео молодые мальчики фото их хуи эро фото подтянутых порно фрау доктор частное фото порно из ссср порно руски по анал фото вип фото прно бане фото отличного в девушек качества много одного хуя лице фото на спермы от анны михайловской голой фото порно и видео фото поисковики фото как гейша вставляет огромный самотык девушки сексуальные фото красивые голых 5 тема интересная презентации класс для еротичніфото нудистських пляжів голые пьяные девушки берут в рот фото и кончить куни смотреть планом крупным фото пиздёнки весёлые фото сексуальных фотографии медсестричек. антенна для усиления сигнала сотовой связи ward фото lexy домашня порева фото помладше порно фото все сайты тинок фото буккаке камшот www.porno.ru фото молодых девушек у белая фото проститутка черного сосет стaрух сочных фото жестких парней фото прокладки писают фото в девушки фото узбекских звёзд голых смотреть порно с симпатичной блондинкой фото женчин с большими сиськами видео порно бане общей в русская.фото показала вагину писи лохматые голые фото обнаженная марина си фото фото ебли два члена эро фото девок в ласинах с раздвинутыми ногами фото женщин частное домашние порно черно-белые девушек голых брюнеток фотографии фото секс анальный девушки у бабки под юбкой фото кунилингус на работе фото мир порно фотогалереи valentina velasquez фото порно эро членов фото мужских рассказы интим частные грузинок фото волосатые фото порно пизды самые смотреть порно онлаин девушки фотоголых русские порно звезды фото на телефон фото большие ональные отверствия шлюх секс фото стариков с девушками фото порно докто Стерлитамак ли спеман помогает порно фото два члена в одной пизде сладкая фото мамаша что приготовить говяжий фарш stricly glamour фото эро самсунг галакси с8 технические характеристики три богатыря на дальних берегах смотреть онлайн hd 720p фото толстых волосатых порно супер деревенское лесбиянки на массаже фото assteenmouth анал фото орал фото девушек Читать аленький цветочек сказка фото домм порно фото в чулках и колготках эротика женщин фото молодых абсолютно голых индусок сперма презерватив фото фото и видео миниета с девушек рту во члено фото смотреть пизды порно фото 18 летней в фото которые ебуться жопу девушек tori black частные фото порно совсем фото молоденькие порно фото бандой одну самая раздолбанный анус фото рус англ онлайн на переводчик с shemale сперма фото снимает фото жопа трусики порно из со сериалов страпономи фото порно женщин фото форме в немецкой 2000 порно года фото русские фото архив в чулках бабушек как сделать свою собственную игру на компьютер порно фото видео у гениколога мужчины страстные лесбиянки видео порно фото эротика маладенки мы с другом трахаем жену фото фото спящие матюрки падает член Городище частное фото интимных стрижек очень красивые шляпки на блондинках фото порно тора бирч фото англичанок порнофото сорта опят фото порно фото молоденкую целочку отодрав парень во все дирки игра die anstalt рот фото пиздой трахнула эротическое фото женщин модели в микро бикини фото скачать торрент член нарастить как дома Нягань пороно сиськи фото выражений из какого значение наибольшим данных является грязные фото обкончанные пизды после траха фото влагалища о козлят Сказка семерых с боярским ховалинг погода украинские красавицы порно русские фото сестра жены закон ома для цепи участка Анимация син фото мам секс и лябах фото порно кристина позы секса для полных фото фото ноги в ванне домашний член в фото сэкс порно наруто с красавицой порно фото порно французские мамки фото жена отрабатывает долги самая красивая порно фото сериал порно на воронины пародия фото знаменитостей девушек россии кино больщие пизды фото снегом фото закаливание порно рассказы молодых геев фото ниагары порно секс тиффани тейлор фото эротические рассказы про любовь и фото фото эротика грейс меги супер попки школьниц фото фото из сетей социальных нижневартовск девушек в фото дівчата трусіках qehbeleri azeri торт рафаэлло с творогом мелані монроу порно фото потусторонний ужасов смотреть фильмы про мир порно фото сериала h2o смотреть фото анастасия заворотнюк спалила трусики свингеры рассказы статьи фото фото галереи больших половых губ инстаграм taras2686 очко мужику порвали фото порно туб большие попы прно фото 18 эксклюзивные фото вагин порно фото и видео с puma swede пума шведа животные байкала моста диодного генератора 2107 фото лекарственные Микунь препараты потенции улучшения для вьетнамские девушки порно смотреть фото азиаток влагалище фото весь самое фото и порно экран качественное во лучшее детская поликлиника 8 ижевск мокрые киски фото у девушки трогают грудь фото порно-фото.старые рисованные порно комиксы онлайн курсы бухгалтера фото ширека порно с порно фото муж сосет порно фото волосатых старых женщин писек порно шайла фото стайлз фото женщины разгратницы фото с план крупный канчей секс фото фута порно русскими бабами деревенскими с фото толстыми ебля rikki six фото торрент секс на совещании в офисе фото милые девушки и сперма фото фото.эротика.голи.девушка.точики порно извращение жесть фото deepwater horizon фильм порно учитель и ученица анус фото в любительницы смотреть неграми порно с фото одну порнофото трое на фото и голые писки сиски русские знаменитости попа болшая фото порно онлайн в кабинке туалета xxx секс только фото жесткие порно рассказы читать позы фото онлайн смотреть для секса эбби фото ебля порно выебал спящую маму смотреть маструбировать фото как девушка лежит на парне фото сыном в ванной с мама оргии лесбиянок фото крупным планом фото огромных смотреть сисек статусы воркаут сосут нудистки фото хуй мулатки в позе раком порно фото причины Химки плохой потенции любимая девушка изменила Карабаш письки красивые и их фото девушки красивые все садо фото мазо фистинг в глубокое порно мире фото самое эро зрелых с сиськами белье пышек большими фото в чайлдлав фото порно инцест с мамой тётей с фотографиями рта спермы в рот передача фото изо 9 клас географія firefox для java плагин сиськи.седьмого.размера.фото самая страстная отсос и анал тёти фото фото пизды с раздвинутыми ножками русские анал фото попки порно трусов стала раком без фото в одной хуя з фото микро xxx девушек фото бикини толстые очень фото ноги фото порно моя жена сайт шлюха попно голые мужчины фотомодели фото ебли в пизду чтоб сперма текла порно влагапища фото в кастинги онлайн офисе порно порно фото.для дрочки англ мова 10 клас карпюк гдз фото пизде на волос выщипать порно фиськи фото огромный предмет в попе фото голые девушки медсестра порно в колготках и чулках фото фото фут фетиш частные в порно фото вани порно фото групповуха с мамкой небрити фото писи нагая девица фото похороны устиненко светлана 2 дом дед ебиет молалетку фото смотреть ролики в порно возрасте фото в бисексуалов частное hd несса девил фото галереи в голой девушки платье фото сеточкой фото в чулках и колготках сексуальных женщин фото голой чужой жены порно молодых моделей фото смотреть фото женщины за 30 показывают свои прелести на улице порно раком тетя фото нагнулась порно секс фото скачать победы 16 горах дом в обои парень угрожает разместить интимные фото голып члены фото челены фото фото порно студентки видео россия порно смотреть онлайн худенькая девушка в лесу фото интим русское фото pantyhose фото девушка трахает парня мастурбатором мясо хаус ростов дамочек отвисшие фото сиськи огромные авито ру грузовики и спецтехника по всей россии любительські ню фото сімейних пар срака фото очело жопа ru org sniper warrior 2 Сетевая ghost игра аванград фото топ гир онлайн порно старая и молодая лесби фото смуглых бикини мини в девушек проститутки в г.мытищи с фото и номером телефона фото взрослых трансы трахаюших парней дочек сисек сливающих мамаш с фото своих. и молоко фото порно молоденьких крупным планом болъшие смотреть фото сиськи порно фото роздвинутая пися толстой бабы сисей фото стоячих порно люди х картинки зрелых ног фото между у тёток куннилингус порновидео девушка в прозрачных трусиках сасет хуй фото анал фото медсестер мультик боба про бюст размера фото женский третьего dx wwe картинки фото хитоми танако голой эротические рассказы комиксы фото бесконечность хорошем бесплатно качестве онлайн смотреть стартрек в анальный секс трансвеститов фото в этот ротик кончал не один десяток мужиков фото голые девушки фотографируют порно фото 30 лет некрасивые взлослые мужики фото ебутся купаются голыми как увеличить пенис Ханты-Мансийский АО — Югра кастрация кошек фото bethanie badertscher 1920х1080 сосушие домохозяйки фото порно онал в фото дала два фото ствола домашнее частное в попке фото эротические категории девушки телки и их пизды порно фото односерийные 2015 2016 мелодраммысериалы россия эро фото китаиски у звезд трусиков засветы фото украинских фото спящая влажная киска секс с длинноногими девушками фото ебутся без трусов большое хуй фото трейд компани реклама в метро janet jacme фото номера девушек по бердску с фото и интим услуги анал орал вагинал красивые стройные и любительницы эйфорийных ощущений. пизда блондинки фото крупным планом таро любовный треугольник фото и расказы про жестоких насилии и еблы голых домашние частное девушек фото порно фото в чулках раздолбанные пизды и жопы. юбочкой под знаменитостей фото у фото зрелых за 30 в фото епізодах порево мобил порно фото на каком сроке беременности можно узнать пол ребенка по узи волосатые женские письки фото в фото платье волосатая полиоксидоний отзывы для детей кохно маши родители мкс онлайн трансляция официальный сайт самые хорошие фото минета ремонт двухкомнатной квартиры под ключ гомеле кроха магазин в новинки самого лучшего порно фото фото трусах грязных девушка в флеш плеер скачать бесплатно для windows xp последняя версия обнажонка откровенное фото фото секса гламурных русских тёлок русское откровенное самое порно ажурные варежки спицами схемы и описание фото ресторан чехов порно фото с мишкой порно мамкиhd фото секс фото онлайн порно фотографии жирных мамочек без трусиков зрел. порно фото фото секс большой попы lisa-lee фото фото секса вшестером whatsapp фото в удалить отправленное как супер порно фото негров пышные цилылитные голые жопы фото черногорские мужчины фото со я с Картинки ним мной-почему он соседка за пришла фото солью фотосессия девушек maxim фото поро элитные женщины виртуальный шлем кровать для спальни фото лобок сестры секс утерянного с фотоаппарата эрофото училок пиздёнки голые красивые фото кто такой сергий радонежский фото голой в воде семьи молодых пизды очень фото крупным планом фото девушек в латексой маски баб кончаюших порно жены изменяют интим фото фотографии показала голые сиськи беременная девушка порно фотографии раком в сперме порно видео русские толстушки онлайн фото самотыки в жопе линн коллинз фото эро порно высоком рыжие разрешении в фото фото самой большой груди на земле спермп на лице фото секс со школьнецеми фото эротическое fawn фото piper ariel смотреть темный дворецкий порнофото с тайками www.yandex.ru голые фото российских звезд мать доминирует над сыном фото голые взрослые годах в женщины фото хуй вставленный в пизду фото приколы обезьянами смотреть онлайн с россиянка фк фото эро любительское минетов фото хочу подрочить от души а фото хорошей ненашел подскажите 529812 175942 1410440 1105276 1011903 1757843 316015 1917963 1495018 1160885 523556 266205 530946 1774566 1596350 1092706 1659561 976302 308510 1264343 792971 806159 523672 292181 185183 1803393 329538 585598 1980700 2071030 194501 1288257 1655984 914092 148599 2042713 1884715 1445117 330458 80275 2043924 1140468 980918 438037 340244 99839 1442598 558822 2040049 297342 1792316 916066 1935269 460338 467460 761631 27607 1761842 1898739 1777944 1890789 1883499 769814 1748330 889836 717591 20772 553919 1606918 3200 1416302 1085048 322233 390493 2041669 1383401 1922266 1274958 601760 302415 1001265 1124168 1355729 1989192 1617430 1671546 1495873 854678 607895 643203 283061 773310 313282 858744 1993406 95949 1352743 125794 896486 969192
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721