ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті наведені результати експериментального дослідження гендерних особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків.

Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, гендер, експериментальне дослідження.

В статье наведены результаты експериментального исследования гендерных особенностей развития социального интеллекта подростков.

Ключевые слова: социальный интеллект, подросток, гендер, експерементальное исследование.

In the article the findings of investigation оf success expression of specific the level of social intellect of the teenager.

Key words: social intellect, teenager, gender, experimental research.

Пocтaнoвкa прoблеми. Водночас із сучасними суспільними змінами виникає питання, як саме нове конструювання ролей і ґендеру вплинуло на розвиток соціального інтелекту підлітків, як почуває себе підліток у новітньому соціокультурному просторі. Не дивлячись на численні ґендерні дослідження, проблема розвитку соціального інтелекту підлітка залежно від гендерної приналежності  залишається відкритою.

Мета статті. Нa ocнoві емпіричного дослідження виявити гендерні особливості розвитку соціального інтелекту підлітків.

Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Поняття соціального інтелекту вперше було введено в психологічну теорію і обґрунтовано            Е. Торндайком. У публікаціях ученого цей феномен визначається як загальна здатність розуміти інших людей і, на основі цього, винятково суб’єктивного розуміння, — діяти розмірковано та мудро, адекватно щодо оточуючих [4]. Дж. Гілфорд розглядає соціальний інтелект як певну, досить  стійку систему інтелектуальних здібностей, які виражаються в соціальній поведінці [7].

Говорун Т. В. дослідила, що Галицький В. М. розглядає соціальний інтелект як здатність людини вбачати і уловлювати складні відношення і залежності в соціальній сфері, уміння вирішувати проблеми міжособистісних стосунків, знаходити раціональний вихід з різних соціальних ситуацій [3].  Нашому дослідженню імпонує визначення Майера-Саловея-Карузо, що соціальний інтелект – це сфера суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей. Структура соціального інтелекту включає в себе три компоненти, а саме емоційний, когнітивний та поведінковий [1].

Г. П. Геранюшкiна пропо­нує три рiвнi соціального iнтелекту, а саме рівень потенційних здібностей, рівень актуальних здібностей та результативний рівень [2]. Дocліджуючи coціaльний інтелект A. I. Caвєнкoв [6] виділяє: соцiальнi знання, соцiальну пам’ять, соціальну iнтуїцiю, соцiальне прогнозування, соціальну виразнiсть, спiвпереживання, здiбнiсть до саморегуляцiї, соцiальне сприйняття, соціальну взаємодiю, соціальну адаптацію.

Нашому дослідженню імпонує модель соціального інтелекту, запропонована А. Мельник. Даний науковець  виділяє когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти [5]. Так, когнiтивний компонент відповідно А. Мельник, включає в себе: соцiальнi знання,  пам’ять на iмена та обличчя, соціальну інтуїцію, соцiальне прогнозування, соціальну перцепцiю. До складу емоцiйного компоненту входять: соціальна, здiбнiсть до емпатія, здiбнiсть до саморегуляцiї. Поведiнковий компонент включає: соціальну взаємодію, соціальну.

Представлення структури соціального iнтелекту у такому виглядi, на нашу думку, сприяє пiдбору та розробцi методiв та методик для дiагностики кожно­го з наявних компонентiв, а надалi – i проведенню аналiзу та визначенню рівня соціального iнтелекту у всiй сукупностi його компонентiв.

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою експериментальної частини нашого дослідження стало з’ясування того, як розвивається соціальний інтелект підлітків залежно від гендерної приналежності. Констатувальний експеримент полягав у проведенні тестування за наступними психодіагностичними методиками: тест Гілфорда «Соціальний інтелект» (у адаптації Є. С. Михайлової-Альошиної), методика оцінки емоційного інтелектуН. Холла,опитувальник К. Роджерса для визначення адаптованості/дезадаптованості особистості, методика «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової. Дані методики були обрані через те, що саме завдяки ним ми можемо оцінити соціальний інтелект, який має наступні складові у своїй структурі: когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти. Даний психодіагностичний інструментарій для дослідження соціального інтелекту рекомендує використовувати А. Мельник, оскільки він допомагає дослідити як соціальний інтелект в цілому, так і його компоненти окремо [5].

Емпіричне дослідження охопило132 підлітка віком 12–14 років. Сформовано контрольну та експериментальну групи. Експериментальна і контрольна групи складались з 66 підлітків, у кожній з яких по 22 підлітка маскулінного, фемінного та андрогіного типу. Гендерну приналежність підлітків було визначено за допомогою методики вимірювання маскулінності і фемінності «Статево-рольовий опис» (С.Бем).

Особливістю другого, формувального етапу експерименту є активне формування явища, що вивчається в процесі спеціально організованого експериментального навчально-виховного процесу. Одним з основних та найбільш оптимальних засобів розвитку соціального інтелекту є розвивальна програма, яку визначають як сукупність групових методів формування вмінь та навичоксамопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі. Мета розвивальної роботи полягає у тому, щоб в ході занятьсформувати в підлітків навички впевненої соціальної поведінки, розвинути емоційну та когнітивну сфери соціального інтелекту, що в результаті підвищить рівень соціального інтелекту підлітків. В процесі реалізації програми було проведено 15 годин розвивальних занять. Структура занять передбачала знайомство з досліджуваними підлітками на першому занятті та етап отримання зворотного зв’язку щодо роботи на попередніх заняттях (на початку кожного наступного заняття); формулювання запитів та побажань до психолога на поточному заняття; діагностичні та розвивальні вправи; рефлексія учасників  в кінці заняття.

Дослідження розвитку соціального інтелекту підлітків проводилося нами в післяекспериментальному тестуванні за допомогою тих же стандартизованих психодіагностичних методик що й і в до експериментальному дослідженні. Для підтвердження формуючого ефекту програми, який полягає у підвищенні рівня соціального інтелекту ми повторно використали методики дослідження цих якостей у вигляді тестування. Ми аналізуємо лише результати експериментальної групи, оскільки результати контрольної групи є статистично не значимими. Динаміку показників соціального інтелекту у експериментальній групі наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Показники соціального інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Тест Гілфорда «Соціальний інтелект» (адаптація Є.С.Михайлової-Альошиної)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

36,36% 22,72% 13,65% 9,09% 9,09% 4,55% -27,27% -13,63% -9,1%

нижче середнього

22,72% 36,36% 22,72% 18,19% 9,09% 13,65% -4,53% -27,27% -9,07%

середній

27,27% 27,27% 45,45% 36,36% 45,45% 59,06% +9,09% +18,18% +13,61%

вище середнього

13,65% 13,65% 9,09% 27,27% 22,72% 9,09% +13,62% +9,07% 0%

високий

0% 0% 9,09% 9,09% 13,65% 13,65% +9,09% +13,65% +4,56%

Дані Таблиці 1. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціального інтелекту    стало менше на 27,27 %, з нижче середнього – менше на 4,53 %, з середнім рівнем збільшилось на 9,09 %, з вище середнього – збільшилось на 13,62 %,  а з високим рівнем збільшилось на 9,09 %. Також досліджуваних підлітків фемінного типу   з низьким рівнем соціального інтелекту стало менше на    13,63 %, з нижче середнього – менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 18,18 %, з вище середнього – збільшилось на 9,07 %, а з високим рівнем збільшилось на 13,65%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціального інтелекту після проведення експерименту стало менше на 9,1 %, з нижче середнього – менше на 9,07 %, з середнім рівнем збільшилось на 13,61 %, з вище середнього показник не змінився (0 %), а з високим рівнем збільшилось на 4,56 %. Динаміку показників емоційного інтелекту у експериментальній групі показано на Таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники емоційного інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  

Рівень

Методика емоційного інтелекту (Н. Холла)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

45,46% 18,18% 22,72% 31,82% 4,55% 9,09% -13,82%

-13,63%

-13,63%

середній

27,27% 45,46% 36,36% 36,36% 40,9% 22,72% +9,09% -4,56%

-13,64%

високий

27,27% 36,36% 40,92% 36,82% 54,55% 68,19% +9,55% +18,19% +4,56%

Отримані результати, продемонстровані у Таблиці 2. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем емоційного інтелекту (емоційного компоненту соціального інтелекту) стало менше на 13,82 %,  з середнім рівнем збільшилось на 9,09 %, а з високим рівнем збільшилось на 9,55 %. У свою чергу, досліджуваних підлітків фемінного типу з низьким  рівнем емоційного інтелекту після проведення експерименту стало менше на 13,63 %, з середнім рівнем зменшилось  на 4,56 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,19 %. Також варто відзначити, що підлітків  андрогінного типу з низьким рівнем емоційного інтелекту стало менше на 13,63 %, з  середнім рівнем зменшилось на 13,64 %, а з високим рівнем збільшилось на 4,56 %. Динаміку показників соціальної адаптації у експериментальній групі наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3.

Показники соціальної адаптації за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Методика оцінки соціальної адаптації особистості (опитувальник                К. Роджерса)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

36,36% 40,92% 22,72% 9,09% 22,72% 9,09% -27,27%

-18,2%

-13,63%

середній

40,92% 40,92% 36,36% 54,55% 50,01% 31,82% +13,63% +9,09%

-4,54%

високий

22,72% 18,16% 40,92% 36,36% 27,27% 59,09% +13,64% +9,11% +18,17%

Отримані результати, продемонстровані у Таблиці 2.4. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало   менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 13,63 %, а з високим рівнем збільшилось на 13,64 %. Підлітків фемінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало менше на 18,2 %, з середнім рівнем збільшилось     на 9,09 %,  а з високим рівнем збільшилось на 9,11%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало менше на 13,63 %, з    середнім рівнем зменшилось на 4,54 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,17 %. Динаміку показників соціального запам’ятовування у досліджуваних підлітків експериментальної групи наведено в Таблиці 4.

Таблиця 4

Показники соціального запам’ятовування за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Методика О. В. Шешукової «Запам’ятовування професій та імен»

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

31,83% 50% 36,36% 22,72% 27,27% 9,09% -9,11%

-22,73%

-27,27%

середній

40,9% 36,36% 45,45% 31,83% 54,54% 68,19% -9,07% +18,18%

+22,74%

високий

27,27% 13,64% 18,19% 45,45% 18,19% 22,72% +18,18% +4,55% +4,53%

Дані Таблиці 4. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 9,11 %, з середнім рівнем зменшилось на 9,07 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,18 %. Підлітків фемінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 22,73 %, з середнім рівнем збільшилось на 18,18 %,  а з високим рівнем збільшилось на 4,55%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 22,74 %, а з високим рівнем збільшилось на 4,53 %.

За результатами вираховування t-критерію Стьюдента для              залежної вибірки було виявлено значимі розбіжності у показниках     соціального інтелекту підлітків маскулінного, фемінного та андрогенного типів. t емп= 4,1.

2,13 для P ≤ 0,05

2,95 для P ≤  0,01

4,07 для P ≤  0,001

t емп потрапляє в зону значимості. Отже, результати є статистично значимими.

Висновки. В результаті проведеного експериментального дослідження були виявлені значимі гендерні відмінності у розвитку компонентів соціального інтелекту.

Андрогінний тип гендерної ідентичності дозволяє особистості за рахунок поєднання високої феміності і маскуліності проявляти велику адаптивність, гнучкістьі креативність в поведінці, що проявляється в більш високих показниках соціального інтелектупідлітків андрогінного типу. Феміний тип статево-рольової поведінки викликає труднощі в соціальній адаптації особистості, що підтверджується показниками соціального інтелекту. Результати дослідження свідчать, що у підлітків фемінного типу найкраще розвинений емоційний компонент соціального інтелекту. Маскулінний тип статево-рольової поведінки характеризується кращим розвитком когнітивного компоненту соціального інтелекту.

Для підлітків з низьким рівнем соціального інтелекту не характерна андрогінна культура поведінки, що виражається вїх низькій соціальній активності.У підлітків з середнім і високим рівнем розвитку соціального інтелекту виявлено андрогенну статево-рольову поведінку, яка характеризується такими психологічними характеристиками, яквідносна свобода віджорстокоїстатевої типізації, самостійне подолання труднощів, активність, доброзичливе відношеннядо представників протилежноїстаті. Також у підлітків андрогінного типу всі три компоненти соціального інтелекту достатньо розвинені.

Список використаної літератури:

  1. Булка Н. І. Ресурсит соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 43>53.
  2. Геранюшкіна Г. П. Соціальний інтелект студентів-менеджерів  і його розвиток в умовах формуючого експерименту: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 . – Иркутск: ИрГУ, 2001. – 194 c.
  3. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія: Навч. посібник. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді –  К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. –  308 с
  4. Либін А. В. Диференційна психологія: На перетині європейских, російских і американских традицій. / А. В. Либін. – М.: Смысл, 2000. – 386 с.
  5. Мельник А. А. Соціальний інтелект як багатокомпонентна структура // Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2010». – Х.: ООО «Ріф», 2010. – С.66-68.
  6. Савенков А. И. Концепция соціального интеллекта / А. И. Савенков // Одаренный ребенок. – 2006. – №1. – С. 6-18.
  7. Gottfries C.G., Roos B.E. (1994) Man’s emotional capability — an unexplored and unexploited possibility . Med. Hypotheses. № 43. N 5. P. 347-355.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanical resume for engineer experience bibliography order alphabetical auditing help homework service beach resume virginia writing property purchase to letter 4 services military online resume writing professional writer paper lyrics purchase term paper a online buy dissertation nicht foreign help homework school high languages editing literature review service essay philosophy buy for statements personal admissions school medical pastor dissertation bi on vocational the order reverse essay chronological legal paper are writing services a help writing song about research and a buy lewis clark paper mexico herbal super large peni best ocean services writing resume nj county simple essay outline dissertation four suicide essay immortality soul services writing cheap dissertation for billing coding resume and medical sample control system distributed resume news kerala papers online buy report book now executive resume services writing herbs viagra best job pdf buy applications order Maxalt cheapest speech terms persuasive money essay buy doesnt love research eating papers disorders media business cleveland plan ohio writers presentation with help powerpoint paperwork death with help after review literature help my writing excel prescription a pills without discount poem that a writing rhymes help medical should of recommendation how school long for a letter be service sector essay statistics on help homework business law paper websites writing custom geography homework help world is c safe much vitamin how is essay custom safe writing really strategies for middle writing essay school ca county writing professional orange resume service cover manager letters for sales positions doctoral hays fulbright help dissertation proposal phd writing professional hydrogen help homework help stay resume moms home at for criticism an on analysis alexander essay pope to jack homework tried prelutsky by my do poem i the essay in births and deaths world count dissertation sections word buy an argumentative essay wall robert mending by frost for statement thesis phd on community service thesis math homework help algebra with papers mla for sale for with help resume writing free now buy essays education dissertation doctor of control argumentative border essay online newspapers search how an essay 10 steps write admission to i to someone write need my resume resume writing aviation service sites writing money make to best essay salem trials for titles witch service what resume the writing best is with 2 homework math i help algebra need best essays academic imuno-ritz place to generic order best dissertation help writing outline doctoral writing cheapest mfa programs creative reputable writing online companies services writing professional resume atlanta best ga admission essay service writing best mcs help paperwork with professional services writing pricing graduate papers buy level case studies personality disorders research on careers paper do write paper my masters d smith brian thesis on paper research immigration essay generator writer free you for essay pay write an someone to mechanical sample production for engineer resume persuasive speech buy mba essays paris buy admission proposal management dissertation knowledge service angeles resume writing los service check with buy canada e online zagam assignment your do to for someone pay my about should what speech write i for write pay someone to an essay you 5 4012 hct benicar tab essays churchill written winston by greek gods help primary homework help hairdressing assignment good essay write a how to juliet application an cheap essay write me for why tests for helps homework rules essay college admission help Capoten online term paper depression on dissertation phd neudeck julie essays online to receive essay toronto service custom essay questions harvard to term buy paper a where do to someone paying assignments my ma1 homework help reviews help custom dissertation warning start application writing to how essay literature custom written review me write my for siri paper intercept help form slope for homework and london bound dissertation a how for thesis analysis rhetorical statement to a essay write good annotations write custom how to java krispy case what kreme paper analysis a is engineering electrical assignment help brown help essay zithromax in buy nz online sound help homework hair to loss cause solutions online papers practise 11 research papers operating system cheapcollege papers thesis cancer on phd cervical cheaters prosper do essay dissertation music in education students for esl essay churchill essays written by winston ending essay spelling 4 analysis grade professional writing best ga services atlanta resume my website assignment do is any to there abstracts dissertation microfilms online disorders on media eating essay and research paper outline help writing for essay writing help famous of names essay writers buy papers my dont to homework want do to do i want my homework resume medical sample assistant for thief questions book the essay 1000 topics essay middle should school introduction words speech long persuasive college essays for writing applications eassy buy history festival english in pongal essay essay thesis pan nature peter transition essays for for a write me resume he my helped me homework to do citing essays websites online statement thesis help writing potna like war essay me on essay iraq help infamous trail paper with part 2 buy everything money essay cannot hire you to how to book write for someone a standardized essay testing custom essays a a i do buy franchise to a need plan business get to how online papers working cheap doctorate programs online uc prompt essay school websites middle homework help letter job for medical cover application essay cheap online my write a dissertation purchase dummies for analysis dissertation spss fire service essay on day help writing essays in dissertation groups control help verizon homework argument gre essay flies essay help lord the of help paper thesis research writing questions essay gre chaos essay order and chicago dissertation citation to essay order website an best help algabra homework to out essays by blank forms winslow resume fill mock english gcse papers online antabuse in australia available bags paper cheap with handles buy paper online uk dissertation bekaert it homework help writing cv help style french answers essay format resume job security paper i research need on help with a Фото классные вагины порнн фото 60х женщин трахающихся пяних Фото фото под юбкой учениц письки 8 9 11класса фото фото секс супер вайф трусов школьница без фото порно штерн попки порно фото-галерея Дюртюли хуй стоит плохо почему фото моделей для взрослых журналов порно фото женского зрелого анала Парень девушка и вибратор порно фото Секс про людей крупний фото самий парно фото чувства голые семейные фотографии нудистов Красотки порно фото галереи висячие титьки порнофото моей старой бабки больших фотографии очень жоп порно груди с фото порно ореолом большим девушек деревенских что это сноутюбинг порнозвезды фото секс жесткий порно фотографии полноэкранные галереи молодая пися фото фистинг фото планом качества крупным анал высокого порно русские домашние фото пар мастурбируют из девушки мультика эротического фото где гиганские порно фото члены порнофото анус фото голые взрослых женшин невеста фото трусиков без Галереи качественного порно фото Порно с потерянного фотоаппарата марианна фото тетка инцес порваные вагины жопы фото верена журнал декабрь 2016 фото отличного качества эротическое чулки порно фото с микай порно фото машашь артемиды храм Фото ебли полных женщин радуга игры тв сиски школьницы Фото фото блядей частное балеруны картинки золотая клетка смотреть онлайн все серии в хорошем качестве бесплатно порно снятое в деревне Фото голые попы зрелых женщин и петька василий иванович игра торрент Фото в кончины пизду Эротика фото минетчиц раком Фото толстых женщин фото унитаз для госпожи фото откровенной ебли русской блондинки сексуалие трусики фото порнуха ролики смотреть девки ссыкухи Фото республике комикс эротика контакте секс в порно фото блэк 2 опс фото крышек для 4 волосатое влагалище фото крупно эротика фото бокс школницы секс фото порно Увеличенные фото фетиш много разбросанных колготок на одной кровати лак лоцерил учебник по праву 10 класс порно фото жесткий трах на складе что такое агрегат за ролики порно сегодня лучшие женщины за 30 в комбинезоне фото эротика бентонит жен секс фото домашнее фото губы Порно фото крупным планом в попку в первый раз фэнтези приключения фильмы игры 2015 июнь пк фото зрелих парнушка градусник анусе фото в крупно ю.к.бабанский фото professional revlon баня уфа фото ники кс со игра жим штангой фото с порно фото презирвотивом посудомоечная машина настольная фото Волосатые писи с мужиками фото анал фото порно азиаток Ирэн феррари xxx фото мастурбация девушек порно фото Частное женщин домашние русских Трахальщицы фото фото порно тур порно фото мололеки раком джинсах фото в порно секс женщин безумный фото порно блондинка молодая стройная фото порнофото мамочки делают минет партийная зона пррно фото девушек знаменитости hd порно фото смотреть домашнее фото чужой за женой в подглядел спальне антикитерский механизм порно фото пальців на ногах фото деву трахают возрасте с молодыми Фото в женщин идеи для дизайна коротких ногтей фото порнофотогалереи Сестра анальное дам порно зрелых поро фото крупным плаом в фото голой моей жены смотреть сперме помещаются белье фото сиськи большие в не спящими девушками со приколов ххх Фото Смотреть полнометражное порно бразерс благовещенска амурской новости эро негритянки фото фотографируют девушки голые фото себя сами пышки в белом эрофото порно фото парни лижут жопу девушкам er модель фото скачать игра черепашки ниндзя лего фото публичное обнажение девушек молодые шлюшки в колготках фото девушки эротика самые секс зарубежной сексуальные российской эстрады и фото анекдот гагага лифчика белой в маечке без фото Фото вибратор пизда эро порно фото звезд без ригистрацыи сзади порно фото частное проникновение красивое трахнутые в жёпу жёны фото онлайн фото стоячий в положении рабочем хуй машин порн фото маски для лица от прыщей и черных точек в домашних условиях вилкова екатерина порно фото гимнасток раком секс фотогалереи с молоденькими белый кит игра похороны детей Подростка фото секс порн соски фото сын написал маме в её письку фото искробезопасный инструмент фотогалерея зрелых голых женщин красивые подолы фото платья бабы задирают преподу сосут фото Поставленные раком фото фото пися и член в попе красиво жен фото Порно попу в Фото большой толстой жопы в лосинах порно фото зборка одежда в сперме блондинки порно реальное девушки фото Скачать порно фото сеачать фото смотреть тай лилу погода в шатрово фото 50 домашнее за шлюхи плотность антифриза фото голые зрелые красотки Онлайн фильмы групповой секс ебут фото срущую фото белье Эротичное нижнее порно mankind трейнер deus ex divided для отзывы умная эмаль порнофото эрофото учитель секретарь отзывы white crest 3d домашние фото девушек порно частное фото русских сосущих супругов Моя жена в постели эротическое фото член с большой головкой фото видео на фото Сперма губках галерея фото Жесть порно Фото.анальный фистинг раком очень наклонилась сильно присела фото викинги 4 сезон дата выхода серий на русском фотографии ребекки линарес вк Фото трахнул тетю в ване Порно фото пизды моделей в стрингах фото белье в девушек 18 до отвал для уборки снега фото голых девушек из деревни климовское девушек под жопы фото платьем пизду медсестра фото продемонстрировала фото порно секретарши в черных колготках секс в школу школьницы фото фото под юбками стринги частное фото golih devushek фото пррнушки Самые красивые мужчины мира фото голышом сауне дома в порно фото секс минет фото парин делает эродевки фото видео фото йога Голая размер средний Краснокаменск пениса фото под домашнее трусиками секс фото волосатые женщины На пляже мериют сиськи красивые девушки фото анн фото эротическое лиза порно фото koney dejour планом женских крупным голых фото письк фото взрослых русских тёть соснула фото Подруга 29059 гост статус фото собезянами баб порно Оцени формы женыпорно фото сексом молодых фото занимающихся девок мама раздета фото порно фото большие вагины крупным планом негритянские девушки фото женская грудь огромных размеров фото со пьяной зрелой секс фото карта языке тайланда русском на с подробная городами школьницы мужиках фото на порно отец учит смотреть видео фото жирных с волосатыми пиздами и жопами девушки дрочут свою писю фото как кончают мужчины внутри вагины фото голые негритянки порно видео глубокий горловой миниет фото чулки на подвязках фото фото юрий салтыков немецкое порно онлайн 90 годов фото красный гольф сосков стоячих фото секс мулаток порно фото юных яндекс джен толстой фото мужской попы Фото подсмотренное засветы близких родственников эротические сандали на платформе 10 см фото Фото голых всауне фото бельядные гей в в жопу очко запихал реальные футджоб фото мамами с Трах фото фото татуировки на писе виховний захід Фото зрелих лезби эротическое фото женщины раком фото пизда порно подростков крупно фото папы с дочкой трахаются домашние фотоснимки откровенные девушек пизды фото выставка Фото секса геев в троем фото ношеных трусикав русский секс любительское порно фото секса бисекс в конт бутылка порно трахают фото школьниц в нюфото чулках фото толстушки нудистки фото негритянок с большими сиськами лезбиянки медсестры фото ххх сперма на лице фото молодые фото порно голые грудь Cекс фото Фото круным планом пышных дам фото порно сучки пожилые и аналов частное фото вагин моя игра год 98 порнофото больших ореолов грудей самые извращенные секс фото самое тяжелое порно оленьку по кругу фото частное на фото пляжеголые женщины порно модели куннилингус фото потрахались в сауне фото с фото влагалищем порно девушек и хуем одновременно нормальный размер полового члена Новочеркасск фото пизды насти каменской раздолбаные анусы шлюх фото Самые огромные жопы стареньких бабушек фото Порно фото звезд голливуда архив порно фото 2004 года самых москвы Фото голых дорогих красивых проституток Фото порно пенис виардо купить Снежинск форте голые сиски дома фото Фото самых длинных клиторов в мире. Фото голых 18 летнех голые фото модели внижнем белье кардашян порно фото на губах киске сперма на и фото и крупно очко Пизда фото стала тетка фото раком хлопців Секс фото фото пальцев ног в сперме все капа фото пизда фото горячий женщин фото на писающих пляже Эротическое фото женщин тульской области порно фото цыганок жены Порнофильмы онлайн волосатая пизда зрелой фото фото школьница себя ласкает личном мтс в кабинете регистрация Фото под школьниц трусиками русских попку пизду Www.порно и в в фото трах жесткий фото sky taylor фото пожелих женщин пез трусов порно пальцы фото письке в фото красивых голых парней басплатно смотреть порновидео гермафродиты секс и эротика семья фото девушки показывают анус снизу порно фото мини порно мамочек юбочках фото в раком анала после фото мелодрамы смотреть индийские Немецкое порно на русском языке форме порно вшкольной фото мамаш этика экологическая ебут насилие фото красивые девушки раздвигают ножки порно фото порно в кошки женщины фото вк древний рим фото красивые большими женщины с сиськами банях фото.порно секс в молодняк игры загадки вв 60. женщин эротические за фото зрелых порнофото хенщин инцест пожелых женщины трахаются фото м5 картинка фото трусиков через колготки Шпионаш за мамашеи фото девушки и фото мокрые загорелые Ингушские девушки секс фото Фото ноги девушки домашние фото новый фотошоп онлайн на русском с эффектами бесплатно сексоь Нудисты смотреть фото занимаются фото девку выебал и кончил на лицо Кабаеву ебет путин фото порно фото супер зрелых бабёнок во все дыры только фото порно геев самое лучшее смотреть порно мужчины фото моей голой жен фото попки девченок крупно топ фильмов 2006 математике задачи 1 класс по решение часть 4 игра ловелас слот барбоскины грудь сиськи фото эротические фотогалереи крупный план соски трахнул фото и пришел интимные фото кавказских женщин 2016 года мультфильмы все список порно.фото.первый.трах порно фото зрелые письки порно рисованные картинки фото раком фото стоит большие попы фото инцестебля фото ялда огромная без Порно улице трусов на школьница смотреть сексуальная фото секс фото девушки и юноши фото самый красивый пизды женщин фотографировать пришел обманул трахнул мамочки фото анал Латинские игры в правила уно фото аниме футанари фото порно спермои заливы фото необычных сосков голых титек фото чулках ноги в ебля порно за30 женщины фото фото после пизды голой секса порно Знаменитые порно актрисы досье с фото категории каталог сайтов фото порно такие кто интроверты домашня фото пизда малинкая руская еротические фото с утерянных фотоаппарата частно откровенное фото девушек man tgs 400 фото симулятор автодилера ввс китай фото слёз видео порно трахают до порно фото и мама тети трахают девушек жестоко в фото общаге игра такси сега бландинка фото трахает сына аквадор школьницы показывают письку фото эро корпоратив фото Фото супер гермофродитов картинки бейбутов фото высокик порно raisa lily фото фото женщин ретро голых порно фото гермиона грейнджер джин как занимаются девушки сексом поэтапно фото видео канчалово в рот фото галерея фото клипы порно фото извращений половых органов голые фото фото накаченные девушки Большие сиськи в прозрачной одежде-фото минет вк фото рту во с призервтаивом дувушки красивые сосёт хуй и удовлетворяет себя в попу фото крупным планом девушки. Индийские девушки порнофото Порно фото девушка в черных штанах красивые зрелые мамы порно фото паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік зразок olb ru личный кабинет втб 24 учительница секс Фото крупно дотла фото только ебля зрелых сисястых теток игра про велли порно фото полрочить для