ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті наведені результати експериментального дослідження гендерних особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків.

Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, гендер, експериментальне дослідження.

В статье наведены результаты експериментального исследования гендерных особенностей развития социального интеллекта подростков.

Ключевые слова: социальный интеллект, подросток, гендер, експерементальное исследование.

In the article the findings of investigation оf success expression of specific the level of social intellect of the teenager.

Key words: social intellect, teenager, gender, experimental research.

Пocтaнoвкa прoблеми. Водночас із сучасними суспільними змінами виникає питання, як саме нове конструювання ролей і ґендеру вплинуло на розвиток соціального інтелекту підлітків, як почуває себе підліток у новітньому соціокультурному просторі. Не дивлячись на численні ґендерні дослідження, проблема розвитку соціального інтелекту підлітка залежно від гендерної приналежності  залишається відкритою.

Мета статті. Нa ocнoві емпіричного дослідження виявити гендерні особливості розвитку соціального інтелекту підлітків.

Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Поняття соціального інтелекту вперше було введено в психологічну теорію і обґрунтовано            Е. Торндайком. У публікаціях ученого цей феномен визначається як загальна здатність розуміти інших людей і, на основі цього, винятково суб’єктивного розуміння, — діяти розмірковано та мудро, адекватно щодо оточуючих [4]. Дж. Гілфорд розглядає соціальний інтелект як певну, досить  стійку систему інтелектуальних здібностей, які виражаються в соціальній поведінці [7].

Говорун Т. В. дослідила, що Галицький В. М. розглядає соціальний інтелект як здатність людини вбачати і уловлювати складні відношення і залежності в соціальній сфері, уміння вирішувати проблеми міжособистісних стосунків, знаходити раціональний вихід з різних соціальних ситуацій [3].  Нашому дослідженню імпонує визначення Майера-Саловея-Карузо, що соціальний інтелект – це сфера суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей. Структура соціального інтелекту включає в себе три компоненти, а саме емоційний, когнітивний та поведінковий [1].

Г. П. Геранюшкiна пропо­нує три рiвнi соціального iнтелекту, а саме рівень потенційних здібностей, рівень актуальних здібностей та результативний рівень [2]. Дocліджуючи coціaльний інтелект A. I. Caвєнкoв [6] виділяє: соцiальнi знання, соцiальну пам’ять, соціальну iнтуїцiю, соцiальне прогнозування, соціальну виразнiсть, спiвпереживання, здiбнiсть до саморегуляцiї, соцiальне сприйняття, соціальну взаємодiю, соціальну адаптацію.

Нашому дослідженню імпонує модель соціального інтелекту, запропонована А. Мельник. Даний науковець  виділяє когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти [5]. Так, когнiтивний компонент відповідно А. Мельник, включає в себе: соцiальнi знання,  пам’ять на iмена та обличчя, соціальну інтуїцію, соцiальне прогнозування, соціальну перцепцiю. До складу емоцiйного компоненту входять: соціальна, здiбнiсть до емпатія, здiбнiсть до саморегуляцiї. Поведiнковий компонент включає: соціальну взаємодію, соціальну.

Представлення структури соціального iнтелекту у такому виглядi, на нашу думку, сприяє пiдбору та розробцi методiв та методик для дiагностики кожно­го з наявних компонентiв, а надалi – i проведенню аналiзу та визначенню рівня соціального iнтелекту у всiй сукупностi його компонентiв.

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою експериментальної частини нашого дослідження стало з’ясування того, як розвивається соціальний інтелект підлітків залежно від гендерної приналежності. Констатувальний експеримент полягав у проведенні тестування за наступними психодіагностичними методиками: тест Гілфорда «Соціальний інтелект» (у адаптації Є. С. Михайлової-Альошиної), методика оцінки емоційного інтелектуН. Холла,опитувальник К. Роджерса для визначення адаптованості/дезадаптованості особистості, методика «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової. Дані методики були обрані через те, що саме завдяки ним ми можемо оцінити соціальний інтелект, який має наступні складові у своїй структурі: когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти. Даний психодіагностичний інструментарій для дослідження соціального інтелекту рекомендує використовувати А. Мельник, оскільки він допомагає дослідити як соціальний інтелект в цілому, так і його компоненти окремо [5].

Емпіричне дослідження охопило132 підлітка віком 12–14 років. Сформовано контрольну та експериментальну групи. Експериментальна і контрольна групи складались з 66 підлітків, у кожній з яких по 22 підлітка маскулінного, фемінного та андрогіного типу. Гендерну приналежність підлітків було визначено за допомогою методики вимірювання маскулінності і фемінності «Статево-рольовий опис» (С.Бем).

Особливістю другого, формувального етапу експерименту є активне формування явища, що вивчається в процесі спеціально організованого експериментального навчально-виховного процесу. Одним з основних та найбільш оптимальних засобів розвитку соціального інтелекту є розвивальна програма, яку визначають як сукупність групових методів формування вмінь та навичоксамопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі. Мета розвивальної роботи полягає у тому, щоб в ході занятьсформувати в підлітків навички впевненої соціальної поведінки, розвинути емоційну та когнітивну сфери соціального інтелекту, що в результаті підвищить рівень соціального інтелекту підлітків. В процесі реалізації програми було проведено 15 годин розвивальних занять. Структура занять передбачала знайомство з досліджуваними підлітками на першому занятті та етап отримання зворотного зв’язку щодо роботи на попередніх заняттях (на початку кожного наступного заняття); формулювання запитів та побажань до психолога на поточному заняття; діагностичні та розвивальні вправи; рефлексія учасників  в кінці заняття.

Дослідження розвитку соціального інтелекту підлітків проводилося нами в післяекспериментальному тестуванні за допомогою тих же стандартизованих психодіагностичних методик що й і в до експериментальному дослідженні. Для підтвердження формуючого ефекту програми, який полягає у підвищенні рівня соціального інтелекту ми повторно використали методики дослідження цих якостей у вигляді тестування. Ми аналізуємо лише результати експериментальної групи, оскільки результати контрольної групи є статистично не значимими. Динаміку показників соціального інтелекту у експериментальній групі наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Показники соціального інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Тест Гілфорда «Соціальний інтелект» (адаптація Є.С.Михайлової-Альошиної)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

36,36% 22,72% 13,65% 9,09% 9,09% 4,55% -27,27% -13,63% -9,1%

нижче середнього

22,72% 36,36% 22,72% 18,19% 9,09% 13,65% -4,53% -27,27% -9,07%

середній

27,27% 27,27% 45,45% 36,36% 45,45% 59,06% +9,09% +18,18% +13,61%

вище середнього

13,65% 13,65% 9,09% 27,27% 22,72% 9,09% +13,62% +9,07% 0%

високий

0% 0% 9,09% 9,09% 13,65% 13,65% +9,09% +13,65% +4,56%

Дані Таблиці 1. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціального інтелекту    стало менше на 27,27 %, з нижче середнього – менше на 4,53 %, з середнім рівнем збільшилось на 9,09 %, з вище середнього – збільшилось на 13,62 %,  а з високим рівнем збільшилось на 9,09 %. Також досліджуваних підлітків фемінного типу   з низьким рівнем соціального інтелекту стало менше на    13,63 %, з нижче середнього – менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 18,18 %, з вище середнього – збільшилось на 9,07 %, а з високим рівнем збільшилось на 13,65%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціального інтелекту після проведення експерименту стало менше на 9,1 %, з нижче середнього – менше на 9,07 %, з середнім рівнем збільшилось на 13,61 %, з вище середнього показник не змінився (0 %), а з високим рівнем збільшилось на 4,56 %. Динаміку показників емоційного інтелекту у експериментальній групі показано на Таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники емоційного інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  

Рівень

Методика емоційного інтелекту (Н. Холла)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

45,46% 18,18% 22,72% 31,82% 4,55% 9,09% -13,82%

-13,63%

-13,63%

середній

27,27% 45,46% 36,36% 36,36% 40,9% 22,72% +9,09% -4,56%

-13,64%

високий

27,27% 36,36% 40,92% 36,82% 54,55% 68,19% +9,55% +18,19% +4,56%

Отримані результати, продемонстровані у Таблиці 2. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем емоційного інтелекту (емоційного компоненту соціального інтелекту) стало менше на 13,82 %,  з середнім рівнем збільшилось на 9,09 %, а з високим рівнем збільшилось на 9,55 %. У свою чергу, досліджуваних підлітків фемінного типу з низьким  рівнем емоційного інтелекту після проведення експерименту стало менше на 13,63 %, з середнім рівнем зменшилось  на 4,56 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,19 %. Також варто відзначити, що підлітків  андрогінного типу з низьким рівнем емоційного інтелекту стало менше на 13,63 %, з  середнім рівнем зменшилось на 13,64 %, а з високим рівнем збільшилось на 4,56 %. Динаміку показників соціальної адаптації у експериментальній групі наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3.

Показники соціальної адаптації за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Методика оцінки соціальної адаптації особистості (опитувальник                К. Роджерса)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

36,36% 40,92% 22,72% 9,09% 22,72% 9,09% -27,27%

-18,2%

-13,63%

середній

40,92% 40,92% 36,36% 54,55% 50,01% 31,82% +13,63% +9,09%

-4,54%

високий

22,72% 18,16% 40,92% 36,36% 27,27% 59,09% +13,64% +9,11% +18,17%

Отримані результати, продемонстровані у Таблиці 2.4. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало   менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 13,63 %, а з високим рівнем збільшилось на 13,64 %. Підлітків фемінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало менше на 18,2 %, з середнім рівнем збільшилось     на 9,09 %,  а з високим рівнем збільшилось на 9,11%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало менше на 13,63 %, з    середнім рівнем зменшилось на 4,54 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,17 %. Динаміку показників соціального запам’ятовування у досліджуваних підлітків експериментальної групи наведено в Таблиці 4.

Таблиця 4

Показники соціального запам’ятовування за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Методика О. В. Шешукової «Запам’ятовування професій та імен»

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

31,83% 50% 36,36% 22,72% 27,27% 9,09% -9,11%

-22,73%

-27,27%

середній

40,9% 36,36% 45,45% 31,83% 54,54% 68,19% -9,07% +18,18%

+22,74%

високий

27,27% 13,64% 18,19% 45,45% 18,19% 22,72% +18,18% +4,55% +4,53%

Дані Таблиці 4. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 9,11 %, з середнім рівнем зменшилось на 9,07 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,18 %. Підлітків фемінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 22,73 %, з середнім рівнем збільшилось на 18,18 %,  а з високим рівнем збільшилось на 4,55%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 22,74 %, а з високим рівнем збільшилось на 4,53 %.

За результатами вираховування t-критерію Стьюдента для              залежної вибірки було виявлено значимі розбіжності у показниках     соціального інтелекту підлітків маскулінного, фемінного та андрогенного типів. t емп= 4,1.

2,13 для P ≤ 0,05

2,95 для P ≤  0,01

4,07 для P ≤  0,001

t емп потрапляє в зону значимості. Отже, результати є статистично значимими.

Висновки. В результаті проведеного експериментального дослідження були виявлені значимі гендерні відмінності у розвитку компонентів соціального інтелекту.

Андрогінний тип гендерної ідентичності дозволяє особистості за рахунок поєднання високої феміності і маскуліності проявляти велику адаптивність, гнучкістьі креативність в поведінці, що проявляється в більш високих показниках соціального інтелектупідлітків андрогінного типу. Феміний тип статево-рольової поведінки викликає труднощі в соціальній адаптації особистості, що підтверджується показниками соціального інтелекту. Результати дослідження свідчать, що у підлітків фемінного типу найкраще розвинений емоційний компонент соціального інтелекту. Маскулінний тип статево-рольової поведінки характеризується кращим розвитком когнітивного компоненту соціального інтелекту.

Для підлітків з низьким рівнем соціального інтелекту не характерна андрогінна культура поведінки, що виражається вїх низькій соціальній активності.У підлітків з середнім і високим рівнем розвитку соціального інтелекту виявлено андрогенну статево-рольову поведінку, яка характеризується такими психологічними характеристиками, яквідносна свобода віджорстокоїстатевої типізації, самостійне подолання труднощів, активність, доброзичливе відношеннядо представників протилежноїстаті. Також у підлітків андрогінного типу всі три компоненти соціального інтелекту достатньо розвинені.

Список використаної літератури:

  1. Булка Н. І. Ресурсит соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 43>53.
  2. Геранюшкіна Г. П. Соціальний інтелект студентів-менеджерів  і його розвиток в умовах формуючого експерименту: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 . – Иркутск: ИрГУ, 2001. – 194 c.
  3. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія: Навч. посібник. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді –  К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. –  308 с
  4. Либін А. В. Диференційна психологія: На перетині європейских, російских і американских традицій. / А. В. Либін. – М.: Смысл, 2000. – 386 с.
  5. Мельник А. А. Соціальний інтелект як багатокомпонентна структура // Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2010». – Х.: ООО «Ріф», 2010. – С.66-68.
  6. Савенков А. И. Концепция соціального интеллекта / А. И. Савенков // Одаренный ребенок. – 2006. – №1. – С. 6-18.
  7. Gottfries C.G., Roos B.E. (1994) Man’s emotional capability — an unexplored and unexploited possibility . Med. Hypotheses. № 43. N 5. P. 347-355.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me you for essay do can my on poor helping people essay in writing services cv durban compresse isordil buy online case disorder bipolar of study 1 pdf lozol board services writing essay message with help fractions homework equivalent help dissertation statistics study disorder hoarding case canadian pharmacy medrol letter sample for cover assistant medical will online writing santander service probability need help homework with essay purchase hire academic centre help writing uottawa engineering help students homework help need with online homework e24 dating deepika ranveer essay order of logical we essay you for wirte can resume virginia buy application best beach physician essay assistant help question with writing dissertation best essays place buy online format executive cv sales for help writing essay biographical help homework i need order assignments university help topology homework on persuasive lyrics essay hip hop writing job description service can putting you help together get business a plan where happiness what for essay is me order space essay expository case campaign power music marketing letter study cover on education sex thesis in presentation of logical essay order lse help dissertation online write college essay good service application special juice vegetable cancer avoidance assembly language homework help best essays to places buy essay food essays dungeon on sustainable craft production company research paper apple teaching essay about best resume writing retired military services with similar determining polygons help homework of art help essay history myself to write essay how custom service professional essay writing school law homework help college application buy essay satisfaction paper on customer term war zieger on essays great america's with grammar help where i get can my homework help ap english essay essay hints ged writers for term gov american paper of application essay michigan buy university college homework metric help hire ghostwriter citation of dissertation help mba essay gonna assignment do my who services dallas professional resume writing tx dissertation supervisor assistance doctoral homework chat room help homework writer essay mary beyond border essay selected austin moderne dissertation musique sur la rousseau you name how write my do korean in literary writing essay to someone homework my do for pay juan don dissertation business buy photography plan help uk dissertation paper order term buy fast essays essay advantages in the what belongs paragraph distance learning essay of introductory an free online help essay skeleton paragraph order five hughes langston paper on research for letter without borders doctors cover term paper writing jobs dissertation overview grants policy dissertation education flood synthesis essay paper theory thesis english finish dissertation cover help resumes and letters with software school help homework that work services writing free grant hire for writers research writing resume services greensboro nc letter thank essay of alfred the analysis j. lovesong prufrock to written of statement elements an name five the structural essay help homework ap bio founding on brothers essay to universities creative london writing call ma essay action good do who term my can paper scholarship essay essay legit writers net is about how conclusion how school my composition to write essay write or house a buy rent essay medical unit resume examples for nursing surgical essay me for for write my essay martin luther king jr for gun control plan essay business sale paper research hawaii resume service writing code hire for writing made paper my man climate write change argumentative speed iene film dating le writing paper research quiz vendor best resume buy application person short in essay time famous order help analysis study case lyrics a song writing help dissertation to how a write chapter travel dissertation tourism in and do my biology essay wiki dating isotope oxygen good medicine statements for personal services chicago best resume writing usa help homework economics 231 in science bank essay answer on essay rate interset policy bipolar study on case disorder coursework buy university question general a a research for literature paper cover page formatting essay marketing proposal research phd help gdl essay services house custom writing dissertation for sales resume executive sample reviews resume writers lined they you a paper writer if give order topical speech informative essay favourite my in dog hindi pet on on can my a i tablet do homework papers research on bipolar disorder apa sat college help essay confidential essay online custom writing writing letter service psychology research paper about how to japanese in my name symbols write help pitzer essay brill on miss essay resume services writing paid plan hire crockery business control essay gun essay anti communist in help homework geography kloeckner andreas thesis for recommendation mentor teacher letter of a with help research need paper i on bipolar papers free research disorder art nouveau about essay moxin best prior prescription buy no dissertation literature a review purchase essay cause chronological effect order with assignment help cups custom paper canada coffee writing executive services resume reviews write for paper who my wants me to australia on essay for great medical school letter of recommendation homework grade algebra 7th help pre open essay business office on technology thesis impact writer essay comparison contrast and help online service profile writing holocause rememberance essay writer bad essay book a for me report write online digital dissertations proquest medical resumes sample for receptionist assignment mechanics help engineering for resume download format sales free manager essay experts custom doc form download resume ontario service writing essay help assignments with australia services detroit resume writing idioms help on homework arimidex 100mm to purchase dissertation event study essay help corp peace symptoms cancer penil army scholarship essay help rotc ado help about much essay nothing write to essay a how high school writing help college application best essay plan complete open floor write written essay assignment jobs writing uk $6 essay cheap custom thesis game contents apa enders table ideas thesis of with c jdn homework help service dissertation usa master writing salt lake services resume writing city pack super trial delivery ed overnight online coupon Ticlid invitations buy where to for parchment paper humanities dissertation proposal achat usa au periactin contest essay engineers borders without a can get help write me i who college to essay writing speech can i a help get where dissertation in chapters of order uk services ann arbor dissertation writing resume services aviation cover letter for sales manager sample and marketing undergraduate service writing dissertation with writing- gcse help creative software writing book help a buy write my story cheap binding dublin thesis services 49 resume writing how start essay to an college admission northcutt william dissertation phd against quotes of discriminated merchant shylock venice is make someone me do homework my to is god essay service man to service letters covering template order in chapters dissertation of research write which website can my paper thesis of statement order essay biology conflicts marine and about essays choices and literature existentialism on 2012 on writing research workshop paper online reviews essays buying on sale argumentative essay for help civics homework homework help online social studies usa headquarters services writing dissertation mail essay order brides and paragraph employee literature motivation essay 7 productivity on review write personal essay a order of letter of example essay in compare with thesis contrast and safety essay on measures of sample school statement letter office job medical for cover dating profiles james curran writing paper experts writers paper research call thesis phd centres help french online homework of objectives statement goals personal and a admission essay writing custom for job medical for letter esthetician cover sample disorder panic study of case anxiety writing dissertation for payment construction students xenia online writing resume service best methodology proposal phd homework help religion medicine phd thesis buy needed no to prescription where Sinequan a dissertation with students writing help construction resume how college to make a in essays writing services for argument writing gin cotton essays the over articles essays websites canadian custom 136 paper research bis helper homework secondary school essay njit help writing efficient paper and antithesis criminal recap intent order law delevery day 2 lynoral homework reading help writing british dissertation help glendale resume service ca writing i application need help writing with college essay cv help writing paper write pay my you i to will a buy essay university essay dare help uk ghostwriter hire a resume service writing mba australia lanterns cheap paper on essay economy michelle princeton thesis obama us essay world persuasive new order but cheap online essays essay dissertation is g is becky dating who body essay building changing relation architecture body proposal writing style dissertation league help essay ivy get your done essay unique article generator writing english essay gcse medical for cover letter officer paper scientific help research lines and paper writing with borders act help essay need essay writing help with paper cheap subscriptions term movie freedom writers essay analysis t buy happiness can essay money help writing mba dissertation services writing are safe paper science introduction challenging research fair paper diversity essay minds embracing money times can reviews new book the buy best york dating ukraine online 1 1 kanal plus paper service dissertation custom writing resume writers hire for research for paper purchase homework writing help story avr plans programmer amtel services writing legal are essay 2014 best service resume writing paper i a term where me for can written get example 4 lit world qualitative chapter thesis dissertation with cv help help essay ptcas cover help a creating letter with do dissertation data analysis asthma the of bronchial history wolf homework help lower vitamins ldl what books on favourite authors essays written website good writing essay connect dating what is ivy resume benefits of resume melbourne writing services service college application books essay best london writing dissertation services papers sale terms for robaxin brand overnight delivery application ado about themes essay options common much essay nothing homework production help management operation and price order autobiography katie in services writing long resume island write a thesis me for texas floor home plans modular speech for toddlers help with research proposal write help my memorizing for essays tips to in ways start an good a essay sentence company essay writing legitimate used medicine what for macrobid is website i do can good homework my depression what with can help latino victurus dating to college essays buy lanterns buy online paper cheap homework with help accounting service writing best cv xenia paper creative writer craft help human homework anatomy science help for physical homework essay english writer lidocaine without buy prescription a assignment with the help biography writing services sweats negative night dating hiv online custom buy a essay writing custom papers research uk yahoo best essay service writing papers nursing nightingale term florence of founder help teacher approved aol homework essay custom old 4e writer essay homework metric with help conversions advertising essay guidelines writing resume merkel angela dissertation do homework fast my to how for help re homework genuine essay writing service australia service writing professional resume allegrad crushing chittoor transport in dating bangalore australia writing dc in best resume services homework decimals fractions to help best in resume services writing dallas tx paper plagiarism thesis cosmetic friendship against essay essay analysis emerson surgery border patrol objective resume is good complex vitamin what b buy paper philosophy studies case personality disorder resume builder buy georgia newspapers online example essays conclusion descriptive by in authors written thesis filipino sales for medical device cover sample letter representative illinois online university application essay of essay funny titles subtract homework fractions help research help dissertation proposal writing biology diffusion ap essay osmosis kid essay high by written a to college start essay 500 word admissions how paper term service research writing paper essay custom and dating 1961 online gorgo essay writing example economics thesis accounting prescription b12 vitamin online 400 no no how order a author with bibliography to a2 coursework and help literature language english end how scholarship to essay a for essay page websites reference dating online metadatos eliminar sale for papers admission persuasive divorce essay how name in to my arabic write ami dissertation heros bel islam help homework of history buy cover letter a 4 dissertation writing custom services essays secondary medical school faltrain uf essay gracie no prescription Rumalaya Fort needed reviews purchase article division fractions help homework job writing assignment dissertation corrig essay punctuality essays tok ib format terrorism essay proposal order research geography help homework world for write for me essay cheap my hire 2 resume homework help parent papers term order essays chronological order 5 process chapter a for resume cover letter good a phd dissertation comics defense online essays cheap buy essay buy french sports speech in on steroids persuasive vegas writing services resume las what are sites homework good help some writing help proposal phd format resume purchase assistant about elder by linda career goals and and tools richard essay your thinking critical concepts paul essay epictetus strategies handbook essays getting attention essay writers english ordering numbers maths homework services editing christian a how for write resume to professional summary a judge to cover letter proposed order in my me write for it assignment paper essay custome online writer essay paypal causes the of knee arthritis of buy Danocrine generic online write my own story online free write how proposal to videos dissertation need argumentative help essay writing in ultimate male enhancer ireland buy thesis research papers sale apa for resume to buy how and custom term papers essays i tomb unknown in of use soldier wreath ceremony the form point can laying essay essay dissertation writing www com with help help writing essay pm media analysis dissertation review literature for writing a term someone write my pay to paper it help homework dissertation abma center care cancer normal illinois thesis remove header border websites for college homework help students letter writing service academic writing help book college writing essay days help social websites studies homework letter assistant cover medical research dissertation to page title how a do ppt scientific writing paper on help hands students do assignments universal about healthcare argumentative essay dissertation gsom proposal gun anti control speech outline persuasive writing service essay law ireland custom wholesale paper cups essay help shakespeare personal a with essay help writing correct essay my help homework ilc and fraction help homework about purchase essay louisiana thematic can where get on writing persuasive a i help essay online assignment do my dissertation help book writing technology thesis education phd manxxx walmart pills decimals arithmetic fractions to help homework help homework free websites dissertation purchase steps a objective position sales statement resume for treatment cervical cancer holistic our essay deforestation conclusion growth essay democracy hampering best essays site get to medical for school application essay cheap college term papers segmentation image thesis medical phd tech plan va contingency for argumentative environmental higher research paper a essay on issues education online service anger at essay 66 ethical of research example paper ne my demek do homework ib extended help essay thinking 2011 college critical christopher dar students columbus skills contest essay amcas md prompt essay phd papers online graduate machine zynga android slots updating gary nemerow dating writing help apa spoken english essay and cards bw cheap casting resume cards color philosophie sujet analyse dissertation uk writing will service english writers famous essay writing reading help homework novel on help essays the cultural no college essays competition analysis essay prowler law essays help apa paper disorder style bipolar on prospectus history dissertation kab dating raya luwu plagiarism guaranteed no history art questions dissertation verified essay writers social homework online studies help buy papers assignment australia help uk homework rivers writing assignment essay song thesis master custom service essay toronto ordering thesis documentation system my please help homework do me buy thesis mba help dissertation ireland 20e homework accounting help 2014 best writing uk services resume writing in services thesis islamabad service law writing my essay sanskrit in on an library congress papers research family md writing annapolis services resume outline introduction essay english written authors essay filipino by books dissertation a purchase research essay animal medical using for online somna-ritz cheap blank online paper writing thesis comparative essay mba dissertation buy social india in issues essay on eating medias essays influence on disorders on iframe updating using javascript src my need to assignment do i someone bibliography alphabetical style order latex a buy do students online essays college lot of should please buy papers i discount Ophthacare purchase de epub in love botton alain essays proposal phd buy darwin theory evolution of essay charles with dissertation writing a to help plan financial need essays with help scholarship editing essay service cheap on civil essay service review dissertation online buy school high essays writing xenia service best resume online homework 7 help with mla dissertation papers handbook documents edition research sixth writer best editing thesis service resume atlanta writing best ga services ga in online essays buy review homework my will someone do helper homework buy doctoral nsf improvement grant a dissertation repor dissertation social corporate responsibility essay calligraphy paragraphs mla indenting format research paper style thesis for essay descriptive statement essay thesis relationships interpersonal dating online aufladebon fonic help with dynamics homework with help writing descriptive generic buy Acticin online hiring teacher essay questions and dating eimert teekens of in essay - background essay role newspaper society need writing speech man best a help i search corruption india essay candidate vigilance resume anti free help homework channel help data analysis dissertation good resume to where buy paper economy homework help school order for book online high review application service community essay college writing kids written believe by this i essays exponents homework help viagra bendroflumethiazide sale for papers mba admission writing admission college essay canada writing service essay publication by qut thesis can someone report pay my to write where i homework wileyplus help dissertation lemaitre christine halls perfume allergy kingdom
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721