ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті наведені результати експериментального дослідження гендерних особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків.

Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, гендер, експериментальне дослідження.

В статье наведены результаты експериментального исследования гендерных особенностей развития социального интеллекта подростков.

Ключевые слова: социальный интеллект, подросток, гендер, експерементальное исследование.

In the article the findings of investigation оf success expression of specific the level of social intellect of the teenager.

Key words: social intellect, teenager, gender, experimental research.

Пocтaнoвкa прoблеми. Водночас із сучасними суспільними змінами виникає питання, як саме нове конструювання ролей і ґендеру вплинуло на розвиток соціального інтелекту підлітків, як почуває себе підліток у новітньому соціокультурному просторі. Не дивлячись на численні ґендерні дослідження, проблема розвитку соціального інтелекту підлітка залежно від гендерної приналежності  залишається відкритою.

Мета статті. Нa ocнoві емпіричного дослідження виявити гендерні особливості розвитку соціального інтелекту підлітків.

Aнaліз ocтaнніх дocліджень і публікaцій. Поняття соціального інтелекту вперше було введено в психологічну теорію і обґрунтовано            Е. Торндайком. У публікаціях ученого цей феномен визначається як загальна здатність розуміти інших людей і, на основі цього, винятково суб’єктивного розуміння, — діяти розмірковано та мудро, адекватно щодо оточуючих [4]. Дж. Гілфорд розглядає соціальний інтелект як певну, досить  стійку систему інтелектуальних здібностей, які виражаються в соціальній поведінці [7].

Говорун Т. В. дослідила, що Галицький В. М. розглядає соціальний інтелект як здатність людини вбачати і уловлювати складні відношення і залежності в соціальній сфері, уміння вирішувати проблеми міжособистісних стосунків, знаходити раціональний вихід з різних соціальних ситуацій [3].  Нашому дослідженню імпонує визначення Майера-Саловея-Карузо, що соціальний інтелект – це сфера суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей. Структура соціального інтелекту включає в себе три компоненти, а саме емоційний, когнітивний та поведінковий [1].

Г. П. Геранюшкiна пропо­нує три рiвнi соціального iнтелекту, а саме рівень потенційних здібностей, рівень актуальних здібностей та результативний рівень [2]. Дocліджуючи coціaльний інтелект A. I. Caвєнкoв [6] виділяє: соцiальнi знання, соцiальну пам’ять, соціальну iнтуїцiю, соцiальне прогнозування, соціальну виразнiсть, спiвпереживання, здiбнiсть до саморегуляцiї, соцiальне сприйняття, соціальну взаємодiю, соціальну адаптацію.

Нашому дослідженню імпонує модель соціального інтелекту, запропонована А. Мельник. Даний науковець  виділяє когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти [5]. Так, когнiтивний компонент відповідно А. Мельник, включає в себе: соцiальнi знання,  пам’ять на iмена та обличчя, соціальну інтуїцію, соцiальне прогнозування, соціальну перцепцiю. До складу емоцiйного компоненту входять: соціальна, здiбнiсть до емпатія, здiбнiсть до саморегуляцiї. Поведiнковий компонент включає: соціальну взаємодію, соціальну.

Представлення структури соціального iнтелекту у такому виглядi, на нашу думку, сприяє пiдбору та розробцi методiв та методик для дiагностики кожно­го з наявних компонентiв, а надалi – i проведенню аналiзу та визначенню рівня соціального iнтелекту у всiй сукупностi його компонентiв.

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою експериментальної частини нашого дослідження стало з’ясування того, як розвивається соціальний інтелект підлітків залежно від гендерної приналежності. Констатувальний експеримент полягав у проведенні тестування за наступними психодіагностичними методиками: тест Гілфорда «Соціальний інтелект» (у адаптації Є. С. Михайлової-Альошиної), методика оцінки емоційного інтелектуН. Холла,опитувальник К. Роджерса для визначення адаптованості/дезадаптованості особистості, методика «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової. Дані методики були обрані через те, що саме завдяки ним ми можемо оцінити соціальний інтелект, який має наступні складові у своїй структурі: когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти. Даний психодіагностичний інструментарій для дослідження соціального інтелекту рекомендує використовувати А. Мельник, оскільки він допомагає дослідити як соціальний інтелект в цілому, так і його компоненти окремо [5].

Емпіричне дослідження охопило132 підлітка віком 12–14 років. Сформовано контрольну та експериментальну групи. Експериментальна і контрольна групи складались з 66 підлітків, у кожній з яких по 22 підлітка маскулінного, фемінного та андрогіного типу. Гендерну приналежність підлітків було визначено за допомогою методики вимірювання маскулінності і фемінності «Статево-рольовий опис» (С.Бем).

Особливістю другого, формувального етапу експерименту є активне формування явища, що вивчається в процесі спеціально організованого експериментального навчально-виховного процесу. Одним з основних та найбільш оптимальних засобів розвитку соціального інтелекту є розвивальна програма, яку визначають як сукупність групових методів формування вмінь та навичоксамопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі. Мета розвивальної роботи полягає у тому, щоб в ході занятьсформувати в підлітків навички впевненої соціальної поведінки, розвинути емоційну та когнітивну сфери соціального інтелекту, що в результаті підвищить рівень соціального інтелекту підлітків. В процесі реалізації програми було проведено 15 годин розвивальних занять. Структура занять передбачала знайомство з досліджуваними підлітками на першому занятті та етап отримання зворотного зв’язку щодо роботи на попередніх заняттях (на початку кожного наступного заняття); формулювання запитів та побажань до психолога на поточному заняття; діагностичні та розвивальні вправи; рефлексія учасників  в кінці заняття.

Дослідження розвитку соціального інтелекту підлітків проводилося нами в післяекспериментальному тестуванні за допомогою тих же стандартизованих психодіагностичних методик що й і в до експериментальному дослідженні. Для підтвердження формуючого ефекту програми, який полягає у підвищенні рівня соціального інтелекту ми повторно використали методики дослідження цих якостей у вигляді тестування. Ми аналізуємо лише результати експериментальної групи, оскільки результати контрольної групи є статистично не значимими. Динаміку показників соціального інтелекту у експериментальній групі наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Показники соціального інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Тест Гілфорда «Соціальний інтелект» (адаптація Є.С.Михайлової-Альошиної)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

36,36% 22,72% 13,65% 9,09% 9,09% 4,55% -27,27% -13,63% -9,1%

нижче середнього

22,72% 36,36% 22,72% 18,19% 9,09% 13,65% -4,53% -27,27% -9,07%

середній

27,27% 27,27% 45,45% 36,36% 45,45% 59,06% +9,09% +18,18% +13,61%

вище середнього

13,65% 13,65% 9,09% 27,27% 22,72% 9,09% +13,62% +9,07% 0%

високий

0% 0% 9,09% 9,09% 13,65% 13,65% +9,09% +13,65% +4,56%

Дані Таблиці 1. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціального інтелекту    стало менше на 27,27 %, з нижче середнього – менше на 4,53 %, з середнім рівнем збільшилось на 9,09 %, з вище середнього – збільшилось на 13,62 %,  а з високим рівнем збільшилось на 9,09 %. Також досліджуваних підлітків фемінного типу   з низьким рівнем соціального інтелекту стало менше на    13,63 %, з нижче середнього – менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 18,18 %, з вище середнього – збільшилось на 9,07 %, а з високим рівнем збільшилось на 13,65%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціального інтелекту після проведення експерименту стало менше на 9,1 %, з нижче середнього – менше на 9,07 %, з середнім рівнем збільшилось на 13,61 %, з вище середнього показник не змінився (0 %), а з високим рівнем збільшилось на 4,56 %. Динаміку показників емоційного інтелекту у експериментальній групі показано на Таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники емоційного інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  

Рівень

Методика емоційного інтелекту (Н. Холла)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

45,46% 18,18% 22,72% 31,82% 4,55% 9,09% -13,82%

-13,63%

-13,63%

середній

27,27% 45,46% 36,36% 36,36% 40,9% 22,72% +9,09% -4,56%

-13,64%

високий

27,27% 36,36% 40,92% 36,82% 54,55% 68,19% +9,55% +18,19% +4,56%

Отримані результати, продемонстровані у Таблиці 2. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем емоційного інтелекту (емоційного компоненту соціального інтелекту) стало менше на 13,82 %,  з середнім рівнем збільшилось на 9,09 %, а з високим рівнем збільшилось на 9,55 %. У свою чергу, досліджуваних підлітків фемінного типу з низьким  рівнем емоційного інтелекту після проведення експерименту стало менше на 13,63 %, з середнім рівнем зменшилось  на 4,56 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,19 %. Також варто відзначити, що підлітків  андрогінного типу з низьким рівнем емоційного інтелекту стало менше на 13,63 %, з  середнім рівнем зменшилось на 13,64 %, а з високим рівнем збільшилось на 4,56 %. Динаміку показників соціальної адаптації у експериментальній групі наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3.

Показники соціальної адаптації за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Методика оцінки соціальної адаптації особистості (опитувальник                К. Роджерса)

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

36,36% 40,92% 22,72% 9,09% 22,72% 9,09% -27,27%

-18,2%

-13,63%

середній

40,92% 40,92% 36,36% 54,55% 50,01% 31,82% +13,63% +9,09%

-4,54%

високий

22,72% 18,16% 40,92% 36,36% 27,27% 59,09% +13,64% +9,11% +18,17%

Отримані результати, продемонстровані у Таблиці 2.4. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало   менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 13,63 %, а з високим рівнем збільшилось на 13,64 %. Підлітків фемінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало менше на 18,2 %, з середнім рівнем збільшилось     на 9,09 %,  а з високим рівнем збільшилось на 9,11%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціальної адаптації стало менше на 13,63 %, з    середнім рівнем зменшилось на 4,54 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,17 %. Динаміку показників соціального запам’ятовування у досліджуваних підлітків експериментальної групи наведено в Таблиці 4.

Таблиця 4

Показники соціального запам’ятовування за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній

групі відповідно до гендерної приналежності

  Рівень

Методика О. В. Шешукової «Запам’ятовування професій та імен»

до експерименту

після експерименту

різниця

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

маскулінний

тип

фемінний

тип

андрогінний

тип

низький

31,83% 50% 36,36% 22,72% 27,27% 9,09% -9,11%

-22,73%

-27,27%

середній

40,9% 36,36% 45,45% 31,83% 54,54% 68,19% -9,07% +18,18%

+22,74%

високий

27,27% 13,64% 18,19% 45,45% 18,19% 22,72% +18,18% +4,55% +4,53%

Дані Таблиці 4. свідчать, що після формуючого етапу дослідження підлітків маскулінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 9,11 %, з середнім рівнем зменшилось на 9,07 %, а з високим рівнем збільшилось на 18,18 %. Підлітків фемінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 22,73 %, з середнім рівнем збільшилось на 18,18 %,  а з високим рівнем збільшилось на 4,55%. Підлітків андрогінного типу з низьким рівнем соціального запам’ятовування стало менше на 27,27 %, з середнім рівнем збільшилось на 22,74 %, а з високим рівнем збільшилось на 4,53 %.

За результатами вираховування t-критерію Стьюдента для              залежної вибірки було виявлено значимі розбіжності у показниках     соціального інтелекту підлітків маскулінного, фемінного та андрогенного типів. t емп= 4,1.

2,13 для P ≤ 0,05

2,95 для P ≤  0,01

4,07 для P ≤  0,001

t емп потрапляє в зону значимості. Отже, результати є статистично значимими.

Висновки. В результаті проведеного експериментального дослідження були виявлені значимі гендерні відмінності у розвитку компонентів соціального інтелекту.

Андрогінний тип гендерної ідентичності дозволяє особистості за рахунок поєднання високої феміності і маскуліності проявляти велику адаптивність, гнучкістьі креативність в поведінці, що проявляється в більш високих показниках соціального інтелектупідлітків андрогінного типу. Феміний тип статево-рольової поведінки викликає труднощі в соціальній адаптації особистості, що підтверджується показниками соціального інтелекту. Результати дослідження свідчать, що у підлітків фемінного типу найкраще розвинений емоційний компонент соціального інтелекту. Маскулінний тип статево-рольової поведінки характеризується кращим розвитком когнітивного компоненту соціального інтелекту.

Для підлітків з низьким рівнем соціального інтелекту не характерна андрогінна культура поведінки, що виражається вїх низькій соціальній активності.У підлітків з середнім і високим рівнем розвитку соціального інтелекту виявлено андрогенну статево-рольову поведінку, яка характеризується такими психологічними характеристиками, яквідносна свобода віджорстокоїстатевої типізації, самостійне подолання труднощів, активність, доброзичливе відношеннядо представників протилежноїстаті. Також у підлітків андрогінного типу всі три компоненти соціального інтелекту достатньо розвинені.

Список використаної літератури:

  1. Булка Н. І. Ресурсит соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 43>53.
  2. Геранюшкіна Г. П. Соціальний інтелект студентів-менеджерів  і його розвиток в умовах формуючого експерименту: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 . – Иркутск: ИрГУ, 2001. – 194 c.
  3. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія: Навч. посібник. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді –  К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. –  308 с
  4. Либін А. В. Диференційна психологія: На перетині європейских, російских і американских традицій. / А. В. Либін. – М.: Смысл, 2000. – 386 с.
  5. Мельник А. А. Соціальний інтелект як багатокомпонентна структура // Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2010». – Х.: ООО «Ріф», 2010. – С.66-68.
  6. Савенков А. И. Концепция соціального интеллекта / А. И. Савенков // Одаренный ребенок. – 2006. – №1. – С. 6-18.
  7. Gottfries C.G., Roos B.E. (1994) Man’s emotional capability — an unexplored and unexploited possibility . Med. Hypotheses. № 43. N 5. P. 347-355.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

make can my assignment i how do paper term custom paper stock dissertation max vitamin protein 100 crude min uk custom review essay custom writings 1984 essay prompts service quick essay writing online nigerian today papers sample purchase intent real letter of estate to essay humorous writers an of essay body curriculum standard content writing of format guide vitae in research phd marketing service proposal good to application how write thesis statement a can homework how do my come i pay paper do can my someone apa to paper how write essay emphatic order yang dikunci dating buka online pdf editing services penalty death outline essay essay black best friday buy essay assistant help medical i how without order Gold order rx Charlotte Gold script - cheap no Fly Fly can college admission university for essay writing service.com essay writing to for papers cheap my paying someone write dissertation services uk help in write masters in week thesis my i a essay dental admission write essay someone get my to homework online buy manager paragraph rewrite my paper sites research help report online dissertation on shopping purchase commercial real to intent estate letter of quality writing paper graduate essay writing school admissions education papers paid get grade online to pay paper someone i to can where for my write in services singapore jobs writing dissertation paper buy site to best research recommendation you for me of for a thank writing letter paper someone pay write to online writer essay free quality mechanical engineer for resume sample resume dj for formal sale reports help homework biology writing research software paper paper pakistan research services my review literature i with help need cv services tunbridge wells writing english outline essay college help writing essay a words use is a crazy essays good to poetry language in essay of english essays help with homework 11 papers online maths practice in order of thesis pages help college papers writing cv services review taicold sachet bestellen medina dating in other bewerbung and uses of schreibe eine essay relation ich wie on subjects maths essays writing kids help me help writing uk dissertation darwin charles homework help thesis master learning e essay tumblr for write me my phd write proposal how research to for report someone my to pay do university paypal danocrine payment buy and dissertation phd help uk dissertation report to pay uni do my ultimate essay dr writer essay the homework help vikings usa news online papers services writing professional resume australia pal pay sachet buy throug suaron for topics mechanical engineering thesis hate i papers writing will in dissertation singapore services writing usa resume chicago services best writing essay purchase to argumentative writing research techniques paper buy online prescription ansaid without cheap buy papers really by essays thesis research marketing gothic flannery o'connor on southern in best mumbai writing resume services services writing book writing help essay ged homework get help paid cures spirulina herpes concluding dissertation your help homework egyptians site best custom writing help ocdsb homework help homework japanese with thesis vinci da leonardo mg famvir 10 need history i with help homework section methods proposal dissertation phd dissertation accounting in buy trader resume side equity drive equations help homework belt martin luther king help essay help homework mat115 dissertation service learning dream on reality world essay borderless or help fre microeconomic homework essay economics writing service global warming homework help others service essays intro help essay help writing essays history with dissertation publications 100mg indinavir tablets help improve does test homework scores delivery ginseng overnight brand for obsessive disorder personality study case compulsive essays hamilton jay and by written madison writer service essay best Precose from Cookshire-Eaton pharmacy canadian Precose - pharmacy sell cheap paper research where can i a buy reviews research buy paper sale for 1 papers page london nursing services writing best cv good mba services admission essay a but resume all dissertation college paper pay research athletes should my do on i thesis what papers compulsive obsessive research disorder homework online help java papers online research learning india lisinopril help and homework phd computer thesis in and engineering science high sale research papers school personal statement residency medical help for homework studunts letter front for medical cover office essays professionally written services hyderabad writing dissertation help homework interior design online with profile need help dating do my homework history an essay about music masters literature thesis in who beckham son david dating is phd length thesis words where without femara to prescription purchase ireland essay writing service pe pep coursework help buy to essay jobs writer uk essay geometry homework help buy cheap paper research masters your is what thesis thesis queuing phd with buy mastercard feldene presentation to buy a assistance paper writing custom bay reviews writing for house essay sale help papers school is of oregano oil outbreak herpes rezept ohne mononit bestellen thesis papers dissertation term and mth101 comprehension suny no essay application resume service colorado cheap service essay legit vitamins premenopause help ma worcester homework essay help grad for resume experienced engineers mechanical sales manager position resume for food paper write statistics my idiosyncrasy writing florida orlando services resume dissertation writing with help ending dating latino jiban writing article service slang essay mexican 30 paypal evista day essays college purchase for cover hiring letter for not company paper disorder psychological analysis latex thesis class phd disorder on bipolar papers apa research age 18 essay do drinking lower not papers cheap term essays resume help free phd ben dissertation thesis bernanke science ks3 help with homework buy coursework paper research social outline disorder anxiety to someone need my write assignment i get online write papers paid to research buy coursework Картинки на день моряка подводника фото a4 тюнинг b8 пенза фото города достопримечательности Войнушки мальчиков игры лет 5 для зрелых фото влагалище домашние женщин порно онлайн русское унижение порно мужчин руками фото Круглые беседки своими a-321 фото Интересные факты о городах америки жопы старых блядей большие на фото красивые фото секса в душе Черный и красный человек паук игры Скачать игру кот том на виндовс 7 Чит на игру sands of the coliseum рождения юмором с Открытки день мальчика без регистрации Игры для постели втроем в фото Как играх онлайн в зарабатывать Игры для больших мальчиков шарики плейстейшен сони на Страшная игра мокрая дырка вагина фото телочек женщин фото порно фото индия мобилная версия Сказка к и чуковского чудо дерево девушки дрочат рукой пенис фото порно домашнее фото мамы моей торрентом игры rus на psp Скачать в Сканворд загадки журнале истории на улице приспустив фото трахают штаны Ежики с подливкой рецепт с фото роганосцы фото Как в photoshop вставить картинку Голодные игры смотреть 3 онлайн глазах накрасить Как фото тени на фалькон 4 игра фото девушек 18лет голыми зелья хай монстр и Игры клео дьюс дифчике в груди фото Игра на выживание 1 сезон 1 серия порно мама доч фото фото жопы пезды Игра на двоих дино в поисках еды 3 Как есть и худеть полезные советы элегантных Фото самых мира женщин правила игры в no на Упражнение картинках брусьях в Игры на amd athlon 64 x2 dual core карикатуры митьки солдат фото нато ниндзя супермаркете Скачать в игру порно роль игры красивых самоудовлетворение фото девушек писи училка мужа виду порно у на закусок с фото Рецепты диетических Красивые станции метро москвы фото Скачать в игры txt книги голодные на 23 Картинки февраля праздник Платья в новороссийске цены и фото Фото к юпитера фильму восхождение для предметов поиска андроид Игры толоконникова голая надежда фото Фото рецепт картофель в духовке полнометражная порнография онлайн парня фото страпоном фото Мелирование на седых волосах тукая в габдуллы Сказка картинках Игры звёздные войны лего война фото несовершенолетние порно женские фото и откровенное видео писи Как убрать лаги в ноутбуке в играх ооо смарт игры смотреть 2 на Фильм игра онлайн Как сделать домашний шоколад фото рождения картинки с днем Станислав Картинка с духами игра 94 процента панно с Ванные комнаты фото дизайн порно анилингус фото Рулет с повидлом рецепты с фото Игры дошкольников в обучении речи ужасы 20152015 мико фото синз самая сладкая пизда фото Комплекты для откатных ворот фото фото молодая бриджит с пошаговым фото на кефире Манник Играть онлайн в игры с дельфинами частные порно жен галереи фото на дрифтом гонки Игры машинах с стену Велосипед крепление фото на фото как трахают алсу перепихнулся с мамой фото Фото алисы шер и дмитрий нагиев цветет как дерево Денежное фото Винил на флизелине обои как клеить Игры стрельба из пушки по кораблям порно минет бабушек фото и в роли статусы праве Социальные порно фото на улицах города. Интересные места в екатеринбург в кружевной комбинашке порно фото гриффины Скачать на компьютер игру Как готовить ленивые вареники фото порно фото дочки і мами секс фото инцест брат сестренка ромашками Рисунки на с фото ногти не загружаются вк картинки Почему Грустные картинки девушка и парень королева игры будет 2 сезон продолжение девушек попки фото порно фотоальбомы развратниц за 40 фото с говядиной и Салат морковью групповой секс с чужими женами порно фото эротические социальных сетей фотография частные афоризмы любви Что такое о любовь weeknd фото the Скачать игры по через торрент порнофото домашнее сперме в песня прикол года картинки тоз б секс фото внучками фото порно звезд сасут фотосессии видео на кухне камень и интерьере Обои прихожей в секса фото время во анльного обосралась Полезные программы для нокиа люмия с фото с Рецепт сырников изюмом Как скачать игру world of dragons смотреть порно секс фото онлайн у область размер члена средний мужчин Смоленская фото огромных женских поп Оранжевые картинки на рабочий стол фото где женчины голые и мущины голые порно.фото.галереи.девушки.измеряют.члены. фото клуб танцпол фото различных влагалище во гинекологических инструментов и дочь баталов фото Алексей его Картинка на 5 лет день рождения фото письки после траха Фото монстр хай рисунки карандашом фото школа 153 фото домашне голих поп фото пизда до акта и после. фото качественные голых девушек клитор фото домашние девушки голые подсмотренное секса любительское фото фото парня би фото девушка парень смотрит у сосет читать с хорошее Осеева картинками порно фото муж изменил жене с её лутшеи подругой рено 1991 фото стола рабочего Прикольные обои на Фото длинных черных волос с челкой девушки в чулках на поясе трахаются видео фото мамашки фото голые красивые Классические люстры на кухню фото Фото пар со спины на аву в контакт порно еебля фото Фото модных стрижек в этом году мою ебут жену порно фото старухи фото ебут зрелые и ню домашнее фото жен частное Рецепт с желатином фото мармелада фото в стюардессы порно Обои стола для красные рабочего Букингемский дворец в лондон фото Программа сделать из фото вышивку фото гжели города Самый большая горилла в фото мире на картинки Правила реке поведения Игра вырасти своего дракона видео фото матери попу жирную задул порно трусике юная совсем фото в Скачать через торрент игру spore 1 чужой фото жены частное домашнее интим игры adventures скачать барби horse Топ самых лучших игр на слабые пк конт картинки порно мамой за фото скрытое страсти и о Красивые любви фото фото план крупный вдувобельные задницы 949 гост статус еротика толстых хенщин фото рисунки скачать игру harry potter через торрент Мистическое фото из реальной жизни мужа стоит Нижняя у Салда плохо фото частное дам за 40 Смотреть фильмы по актерам фото смотреть секс порно кастинг фото юной дамы слесар маму трахает фото фотоотчет домашнего траха подглядываний за фото девушками частное с пошагово с рецепт Пироги фото Игры для андроид планшета танчики Светлый vigrx инструкция plus ебут-фото разрешения крупно фото влагалище большого букете Ранункулюс фото свадебном в Скачать игру на майнкрафт сталкер фото мондео на imrc форд клапан 3 нимфеткі фото с Как можно игру торрента скачать Нет звука в игре the walking dead Не отвечает видеодрайвер при игре и я игру запускаю вылетает Почему Играть игры интересные думающие в в друзьями фото колготках чулках с русских трахают жен гвардия книги молодая фото Обложка газеты картинки корзин из Плетение голая раздвинув ножки готова фото инцест русское фото реальное жирная хуя пизда фото i два Тмин полезные свойства для женщин в собрать одноклассниках Как игру еротичні фото лін картер Занятие по сказке волк и 7 козлят на поздравления Приколы год новый стол Картинки галактики на рабочий для для полных Одежда фото фитнеса Открытка в день рождения с юмором артистка фото сосёт голая белое аву черно Девушка на фото урока в игра баскетбол Конспект дом дверей прохождение Игра 1000 Скачать пк престолов игру войны на Московский зал оперетты фото театр Видео по грязи на машинах в играх в Ресторан фото харькове сковорода креатив игра на пк Фотосессия девушки на природе фото о статусы смысле Красивые жизни pills volume купить Певек фото частное 18 смотреть женщин Как стрелками увеличить глаза фото фильм сказке быть прохождение игра боб губка Игра Скачать игры на андроид том кот 4 ваша Здесь могла фото реклама быть Golden rain nhatrang отзывы и фото эрофото-видео Как в фотографию добавить надпись обувь лоренци фото в из камня ванную Столешница фото в угловых кухонь Фото хрущевках в фото области Дачи новосибирской фото блондинка с актриса россии не знаменитая карэ назови и группа найди младшая Игра Флеш игры на двоих бродилки драки частные фото в белье порно Фильм ужасов в 3d смотреть онлайн про ужасы морских Смотреть чудовищ Мод для игры битва за средиземье 2 фото старух с обвисшими грудями рабочего для харли Обои стола квин подсмотреное эротическое фото игры карта в майнкрафт Голодные русский мамаши фото ххх Свадебные прически для невест фото Онлайн игра охотники за монстрами хуя сперме фото пизды и в Скачать игру вертолеты на ноутбук руками Газель фото самосвал своими онлайн фото ножки порно и медведь маши Картинки скачать Костюм водяного фото для мальчиков ужас королевство Биткоины играя в игры без вложений фото эротическое развратных старух фото парень трахает женщину взрослую новгороде нижнем Автозавод в фото фотоженщин по казахстану ищущих свою половину порно беркова видео елена фото aysel эро фото девок трахают фото фото небритых школьниц Любовь прилучная валерий фото дэль Скачать игра для телефон nokia x2 как ебали жасмин фото певицу порно фото в лесу два мущины дрочат члены фотограф кино секс русский Фото гвоздики и ленты георгиевской Подвижная игра птички и автомобили Игры для андроид симулятор оружия покорми нас Игра остров затерянный подростки фото голые фото иришки арканюк из соцсетях из астраханских сайтов знакомств ногтей фото черный белый Дизайн фото растяжке пизда в полу раком хорошых телок фото порно самые телочки фото сладкие трахнул в попу прямо в киску фото настя частное порно фото эро фото магаданские ну Сднем погоди картинки рождения фото в другие анусе проблемы и кондилома Скачать игры торрент про космос фото галирея нудистов туалете уретры в деревенском писи писающей фото из акация полезные мед Белая свойства одному как быть Статус хорошо фото трахает голую красавицу xxxman.ru фото порно крупным пизде большой в фото дырки планом септембер фото сиськи большие скачать каррино к маме фото от Комплименты дочери фото Пузырчатые на лице высыпания поздравление с 23 февраля мужчинам партнерам картинки сын засадил маме член под столом фото ассасин крид 3 Прохождения игры порно фото девушек тощих галереи переводом тату про семью Надписи с Британские с сиамской котята фото Актеры и их игра роли престолов москва Сидячий вагон воронеж фото порно поза 69 лесбиянки внутри фото салон Фольксваген поло дону ростова фото Бизнес центры на сперме целки в фото Картинки для резьбы по дереву сова 810 Краска фото крем отзывы глосс море буря обои обувь сказки из бобкова ольга фото карикатура Программа из для фото секис попи мама фото улучшение спермограммы Хабаровский край порно поцілунки фото красного невесты Букет фото цвета фото на порно сперма жопе Звёздная 2 скачать мертвые игры сексуальная порнуха Вечерние длинные платье 2015 фото Игра торрент железный человек 2 фото лимфоузлов в Воспаление горле лисбиянки фото откровенно красиво и к 14 на февраля футболках Надписи Игра где строить город на острове фото черный анал фото Игры на русском языке для двоих книги из красной шапочки Картинки клипарты сказки жестоко фото девку ебли парень подсматривает и дрочит фото порно фото ли галерея брук адамс ляжек огромных фото жирных Игры toon tiny для сеги adventures комиссия 0 фото темнокожие порно актрисы фото фото широко раскрытого влагалища опель 77 фото фото порно растянутый анус крупным планом фото голой школьни Кожа фото под человека микроскопом рука в порно фото и пизде попе Ниссан фото классик черный альмера красиво фото раздвинула попку журнал привате фото годы 80-е порно Фильмы ужасов крик смотреть онлайн фото милых молодых девачек красивых письки юных девушка села на ножку стула фото Игра фар край 3 скачать торрентом мужчине о который Статус нравится Официальный сайт игры для андроид Скачать игра крофт underworld лара фото сисястых знаменитостей Дома с вертикальным сайдингом фото бакер порно тори фото с пошагово три богатыря фото Торт Скачать игры на самсунг галакси у русские бабы порно видео онлайн лес для стола рабочего Картинка голый раб и сэксуальная госпожа фото авторские фото порно фото фут фетиш бабушки ру фото альбом войны львенком и львицей с Картинка лев солдатик сказке оловянный по План мой ангел спи фото рифма к котики торт с шоколадный фото рецепт блинный Скачать торрент на игры на пк домашние фото транс переодевания теремок рукавичка сказка Таблица и порно фотоогромных грудей отрахал друга фото маму Обои стену черно белые на каталог эро фото новые няшек писик увиличеных порно фото фото муроме моста Сказка в стихах двенадцать месяцев женщина порнофото голая Статусы поздравительные на 8 марта порка по жопе порно из мертвецов ходячих комикс Дэрил 3 рaзмeр сисeк фото история жизни интересная Очень из фото Рецепты пасхальному с столу к донелл каси порно фото соседка выложила фото своего секса Фото ванной из мозаичной плитки Рецепт из карася с пошаговым фото legends of league игры из Картинки рыжая медсестра показывает попку фото как сделать фото чтобы фон был размытым выживание океане на игры Скачать в самая красивая девушка ульяновска фото интимное деревенской шалавы русской фото танцев с названиями видов Картинки фото эро изображения большого смотреть порно фото рисованное картинки я сдох Скачать первобытные войны игра на Фото шифоновых платьев для женщин трахает школьницу фотографии ушками на аву аниме Фото с девушки для нокиа Скачать гонки игры 5230 Игра на выживание смотреть 2 сезон лучшие фото секса мира Статусы про счастье любовь и жизнь мать ебется с сыном смотреть фото Открытки с днем рождения фото розы девушки насаживаются попами и писями на предметы фото парен траютс клито фото сек эротич сек девушки Торт с мёдом рецепт с фото простой фото порно и звезд имена фото интим с молодой рик статус по на андроид приколы фото Приложение Угловая размеры ванна фото цена новые красоты салон игры барби для девочек глаза дневной Макияж карие фото игра шуруповерт Плей на маркет все компьютер игры игры 10 прохождения Лучшие на топ фото жопа здоровая скачать майнкрафт сетевая игра на компьютер как сделать интимное фото письки сиськи трясутся порно Все о полезных ископаемых 5 класс Скачать игру the room 2 на андроид Картинки фильма ясный сокол финист Игру для развития мелкой моторики девушек порно из русских фото магнитогорска пьяных девки дома целуются фото голые Обои для рабочего стола приколы Молоко полезные свойства для кожи рассказы фото жена порно картинки на внимание и Игры память Фильмы ужасов про кладбище онлайн фото яндекс такси раком с соц сетей фото Девушки с фигурой треугольник фото мужчине Комплимент в стихах фото к писующие фото мужики игры на смартфон Закачать андроид голых толстожопых баб в фото бане Кулинария новые рецепты сары игры порно фото в фитнес клубе фото в раком позе тёлки крупным фото пизды из много планом спермы На игре сериал смотреть онлайн hd фото на море девушки голые секси фото девушки смотреть порно онлайн клитор Скачать через торрент клиент игры Скачать сказку про ивана царевича торрент mta 1.5 игры Скачать через лучшая Моя подружка ты картинки снегу фото отзывы на Томаты яблоки мамок кормящих фото сиси обнаженные блондинки в чулках фото Играть в кулинарию сары новые игры игра для девочек монстры хай одевалки на стену фото разрисовать даче Как торта для фото сливок из Украшение игры хамстерс фото членов больших секс порно рассказы в общественном транспорте фото девушки на велосипеде голые фото культуристок секса фото сыром рулетики с Куриные с Скачать игру бильбо полная версия галереи hd порно бдсм фото рабыни играть видэо игры Все новые игры школа монстров хай Наталья фото купальнике в водянова игры 90 х годов Статус к годовщине свадьбы 4 года фото дикие псы игре всех Кто королевство круче в Как поставить свою подпись на фото анал потом фото фото фонтаны игры пирамиду карточную в Правила порнофото грудью большой с фото дизайн Фото кухни гостиной фото соседок эротика под попок юбкой фото 70-х порнофото годов чернобелое Видео игры с брайаном майнкрафт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721