Гендерні маркери у політичних промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

     Стаття присвячена дослідженню гендерних маркерів, притаманних жінкам у сучасному англомовному політичному дискурсі. У статті висвітлено гендерні особливості промов генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а також наведено приклади і статистичні дані лексичних та стилістичних засобів, за допомогою яких гендерні маркери реалізуються.

    Ключові слова: гендер, гендерні маркери, політична промова, книжна лексика, стилістичні прийоми.

Статья посвящена исследованию гендерных маркеров, свойственных женщинам в современном англоязычном политическом дискурсе. В статье рассмариваються гендерные особенности политических речей генерал-губернатора Австралии Квэнтин Брайс, а также приведены примеры и статистические данные лексических и стилистических средств, с помощью которых гендерные маркеры реализовывают.

Ключевые слова: гендер, гендерные маркеры, политическая речь, книжная лексика, стилистические приемы.

The article is dedicated to the study of gender “colouring” peculiar to women in modern English political discourse. The article deals with gender peculiarities in political speeches of Governor-General of Australia Quentin Bryce, as well as with the examples and statistical data of lexical and stylistic devices with the help of which gender “colouring” is realized.

Key words: gender, gender “colouring”, political speech, bookish vocabulary, stylistic devices.

У статті розглядаються гендерні маркери, що використовуються у промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що гендерні маркери у політичних текстах загалом мало досліджені, а у текстах австралійського політичного дискурсу – тим більше.

    Метою цієї статті є аналіз використання гендерних маркерів та опис їх особливостей у промовах Квентін Брайс, яка наразі є генерал-губернатором Австралії. Для досягнення поставленої мети слід виконати низку завдань:

–                     розкрити зміст поняття гендерної маркованості;

–                     описати типові гендерні маркери, характерні мовленню жінок;

–                     подати приклади вживання типових гендерних маркерів Квентін Брайс;

–                     виявити найбільш уживані генерал-губернатором гендерні маркери.

    Об’єктом дослідження є гендерно маркований мовний матеріал у політичній комунікації. Предмет дослідження – особливості функціонування лексичних та синтаксичних структур у фемінно “завуальованих” політичних промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс.

Теоретичною основою статті є праці А. Кіріліної та М. Томської, О.Л. Бессонової та О.І. Горошко. Для аналізу та дослідження гендерних маркерів, притаманних жінкам ми використовували промови генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а саме: Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show (Victoria, 20 July 2012), Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day (Sydney, 7 March 2012), Speech on the occasion of  Book launch of The Forgotten Holocaust (Canberra, 2 August 2012), Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns (Canberra, 8 May 2012), Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day (London, 6 June 2012).

На сучасному етапі в лінгвістиці особливої актуальності набуває гендерний підхід до вивчення різних мовних явищ та процесів. Цей підхід став поштовхом для виникнення гендерної лінгвістики –  напряму лінгвістики, що сформувався у самостійну течію в останні десятиліття XX ст. і що вивчає, з одного боку, зафіксовані в мові стереотипи фемінності й маскулінності, а з іншого боку — особливості мовної поведінки чоловіків і жінок [5].

Історія вивчення гендеру у лінгвістиці пов’язана з працями таких вітчизняних та зарубіжних вчених: В.О. Борисенко, О.Л. Бессонова, Е.А. Земская, А.П. Мартинюк, А.В. Кіріліна, М.Р. Кей, Р. Лакофф та ін.

Дослідники по-різному трактують значення поняття гендеру. На думку дослідниці О.І. Горошко, гендерні відносини фіксуються в мові у вигляді культурно обумовлених стереотипів, накладаючи відбиток на мовленнєву поведінку особистості і на процеси її мовної соціалізації [3]. Російська дослідниця А.В. Кіріліна вказує на те, що гендер виявляє поведінкові норми мовлення чоловіків та жінок у текстах різного типу, стильові особливості, які можуть бути класифіковані як ті, що притаманні мовленню чоловіків або жінок, а також осмислення мужності та жіночності у різних культурах та мовах [4]. Н.Л. Пушкарьова розуміє під гендером “систематичну характеристику соціального порядку, якої неможливо позбутися або відмовитись” [6, 166].

Загальновизнаного визначення поняття гендерної маркованості на сьогодні, на жаль, теж не існує.  Ті визначення і пояснення, які наводяться у сучасній лінгвістиці, не є всеохоплюючими і не пропонують повної класифікації гендерно маркованої лексики і синтаксичних конструкцій. Нам імпонує таке визначення гендерної маркованості: “це суттєві прояви пізнання світу через призму чоловічої чи жіночої свідомості, що виявляють особливості номінативної і комунікативної діяльності чоловіків і жінок, визначені статтю особливості мовної діяльності та мовної поведінки” [7, 8]. Гендерна маркованість може бути формальною (такою, що відноситься до плану виразу, зафіксованої у формі мовної одиниці) і семантичною (що відноситься до плану змісту, вираженої в значенні мовної одиниці).

Незважаючи на те, що кардинальної відмінності у мовленнєвій поведінці чоловіків і жінок, згідно з О. Бессоновою, не існує, проте відмінності є на всіх рівнях мови: більшою мірою – на фонологічному та дискурсивному рівнях, меншою – на лексичному та синтаксичному [1, 7]. З одного боку, можна говорити про існування ситуативно зумовлених та незумовлених (за теорією гендерної асиметрії мозку) відмінностей у жіночому та чоловічому усному й писемному мовленні. Але, з іншого боку, безумовним також є існування стереотипних уявлень про мовленнєву поведінку чоловіків та жінок, які втілюються носіями мови в різноманітних формах комунікації (при свідомому чи підсвідомому бажанні ідентифікувати себе в гендерному полі) [2, 7]. Для того, аби досягнути бажаної цілі як чоловіки, так і жінки використовують відмінні мовні засоби. В англійській мові сформовані свої гендерні маркери, притаманні мовленню чоловіків та жінок.

Оскільки нашою метою є проаналізувати вживання гендерних маркерів генерал-губернатором Австралії Квентін Брайс, то ми зосередимось на описі типових гендерних маркерів, характерних мовленню жінок. Власне на класифікацію особливостей мовлення жінок у праці А. Кіріліної та М. Томської “Лингвистические гендерные исследования” ми вирішили спиратися у нашому дослідженні [4]. Дослідниці виокремлюють наступні особливості мовлення жінок:

 1. Значна кількість вставних слів, обставин та додатків (наприклад, додатки – mothers, wifes, sisters, daughters; означення – access, health care, jobs, credit; вводні слова – however тощо).

Прикладами використання Квентін Брайс речень зі вставними компонентами є такі: I admire your capacity to set aside other urgent tasks– either in the home or the workplace – to put your hands and backs into the mustering; the mulesing; the marking; the vaccinations; and, of course, the 12 hour days that shearing bring [10]. У поданому реченні К. Брайс перелічує обов’язки, з якими працівниці щодня мають справу на вівчарських станціях, показуючи таким чином, що їй відомий і близький процес виготовлення вовни.    

    Загалом у проаналізованих промовах нами було знайдено 35 випадків вживання Квентін Брайс речень зі вставними компонентами, що становить  5.8% від усіх виокремлених стилістичних засобів та прийомів, використаних у її промовах. Наведемо ще приклад:

    And that’s one of the aspects of Older Women’s Network that I love – the sense of fun, joie de vivre, the warmth and friendship that abounds – always underpinned by vision, strategy, a practical approach, solving problems with intellectual rigour [11]. Використовуючи вставні компоненти та перелік, Брайс акцентує позитивні сторони Організації Старших Жінок, захоплюється теплотою дружньої атмосфери, що панує серед членів цієї організації.

2. Схильність до використання “престижних”, стилістично підвищених форм, кліше, книжної лексики.

В аналізованих промовах австралійського генерал-губернатора нами було виявлено 341 випадок вживання “елітних, престижних” завищених форм слів, тобто книжної лексики, а також кліше.

Наприклад: It’s always a great compliment to be invited to launch a book, but I have to confess on this occasion it was an invitation I extended to myself – not in a contrived way I hasten to add – rather as a spontaneous gesture of delight in Caroline’s stunning achievement [12]. Використання таких завищених форм є особливою рисою, притаманною промовам Квентін Брайс. За допомогою них політик висловлює вдячність за запрошення її на важливу подію з нагоди презентації книги про Голокост, вихваляє авторку видання. Кліше на кшталт an invitation I extended to myself, I have to confess, I hasten to add додають мовленню генерал-губернатора тону ввічливості та навіть благородності.

У промовах використана також значна кількість й інших сталих виразів, для прикладу: My father kept me in touch with…”, “childhood stands me in great stead”, “the highs and lows”, “it goes without saying,in every sense of the word,have the hide to think,a great debt of gratitude is owed… і т. д.

3.Використання модальних конструкцій (наприклад, can, may, must, ought, shall etc.).

У п’яти проаналізованих промовах Квентін Брайс нами було виявлено 11 випадків вживання модальних дієслів. Наприклад:

    Can you ever truly escape past nightmares that dog your footsteps?[12] Брайс задає риторичне запитання про те, чи можливо взагалі по-справжньому втекти від кошмарів, що невідступно слідують за нами, маючи на увазі Голокост. Використане модальне дієслово can володіє дуже слабким ступенем припущення, ймовірність становить приблизно 25% зі 100%. Таким чином, бачимо, що сама генерал-губернатор не вірить у те, що людство може коли-небудь забути про такі страшні події, як Голокост.

My friends, I’m delighted you could join me for this important occasion to announce the overall winner of the Australian Tidy Towns 2012 Awards [8]. Модальне дієслово could використовується з метою ввічливості у звертанні до аудиторії. Брайс радіє з того, що її слухачі змогли приєднатись до неї і відвідати захід, де буде оголошений переможець конкурсу Australian Tidy Towns.

4.Використання конотативно нейтральних слів та фраз, евфемізмів.

У проаналізованих промовах була виокремлена невелика кількість евфемізмів, що, на нашу думку, може пояснюватись тематикою вибраних промов. Загалом, було виявлено 6 випадків вживання нейтральних слів та виразів на позначення “делікатних” понять. Наприклад:

She has worked in government circles, as private secretary to a Minister and a Prime Minister[12] Брайс коротко розповідає біографію Керолайн Купер – авторки книги «Забутий Голокост». Не бажаючи поставити Керолайн у незручне становище, Брайс не вказує конкретно посаду, яку займала жінка, а просто каже, що вона працювала в урядових колах.

5.Велика образність мовлення під час описування почуттів. Крім того, жінки схильні до використання означень, що передають позитивні емоції.

Вибірка означень з позитивною конотацією у промовах Квентін Брайс становить 123 одиниці. Наведемо приклади їхнього вживання у реченнях:

    Your friends and colleagues take enormous pleasure and pride in what you have done in bringing to us: “The Forgotten Holocaust” [12]. Брайс вживає прикметник з позитивною конотацією emormous, щоб підкреслити наскільки вона задоволена і горда від того, що її співвітчизниця написала таку важливу працю.

My friends, itisagreathonour to serve our country in this office and a privilege to represent my fellow Australians overseas [9].

Прикметник great також підсилює щирість та позитивну налаштованість генерал-губернатора, коли вона говорить про те, що це для неї честь служити Австралії та представляти її співгромадян закордоном.

6.Вживання складних речень, довгих синтаксичних конструкцій, а також використання великої кількості  знаків пунктуації.

Зокрема, нами було виокремлено 9 прикладів вживання такого синтаксично-стилістичного засобу як асиндетон, що має будову багатокомпонентного безсполучникового речення. Наприклад:

A day for the world community to acknowledge the contributions that women make in every aspect of life. In the home, on the job, in their neighbourhood, as mothers, wives, sisters, daughters, learners, workers, citizens, leaders [11]. Квентін Брайс, послуговуючись асиндетоном, перелічує сфери діяльності жінок в суспільстві, експресивно наголошуючи на їх беззаперечній важливості та незамінності.

7.Мова жінок набагато більш емоційна в цілому, ніж мова чоловіків. Про це свідчить використання таких стилістичних засобів та прийомів як  епітет, перелік, гіпербола і т.д.

Вибірка епітетів у проаналізованих промовах становить 15 одиниць. Найчастіше в якості епітета використовується слово warm, наприклад, warm welcome, warm folds of family, warm thanks, warm hospitality.

Крім того, генерал-губернатор вживає стилістичний засіб переліку 48 разів, що є найчастотнішим порівняно з усіма іншими засобами та прийомами. Наприклад:

Occasions to pay tribute to Her Majesty’s devotion to duty, commitment to service, steadfastness, compassion in leadership [9]. На прийомі з нагоди Діамантового ювілею королеви Єлизавети ІІ генерал-губернатор, використовуючи стилістичний засіб переліку, називає позитивні риси Її Величності, що посилює імідж королеви як мудрого правителя. Брайс захоплюється її посвятою обов’язку, службі, витриманістю, співчуттям у керівництві.

    You are highly regarded for your talents, workethic, candoproblemsolving[9]. Генерал-губернатор підтримує репутацію своїх співвітчизників як добросовісних кваліфікованих працівників, застосовуючи перелік. Австралійців, які працюють закордоном, зокрема, у Великобританії, цінують за їх здібності, трудову етику та готовність до вирішення проблем.

Ще одним важливим стилістичним засобом, яким нерідко послуговується Квентін Брайс у своїх промовах, є гіпербола. Політик вживає її 19 разів.

    ThereisnothingIlovebetter than a sheep show[10] Брайс гіперболізує, коли каже, що немає нічого, що б вона любила більше за шоу овець. Таким чином, генерал-губернатор хоче пояснити, що цей захід дуже важливий у житті австралійського суспільства і що для неї особисто він багато чого означає.

У таблиці нижче наведено перелік проаналізованих вище гендерних маркерів, уживаних Квентін Брайс, а також їх процентне співвідношення.

Таблиця 1

Кількісні показники вживання гендерних маркерів у політичних промовах Квентін Брайс

Вид гендерного маркеру

Кількість

Відсоткове

співвідношення

1.

Використання речень зі вставними компонентами

35

5.8%

2.

Книжна лексика та кліше

341

56.2%

3.

Модальні конструкції

11

1.8%

4.

Евфемізми

6

1%

5.

Означення з позитивною конотацією

123

20.3%

6.

Асиндетон

9

1.5%

7.

Велика експресивність мовлення, виражена:

–         епітетами;

–         переліками;

–         гіперболами.

15

48

19

2.5%

7.9%

3.1%

 

Всього

607

100%

 

 

Незважаючи на те, що деякі дослідники вважають, що різниця в моделях чоловічої та жіночої мовної поведінки проявляється нерегулярно і гендер не є визначальним фактором комунікації, все ж в деяких ситуаціях мовного спілкування вплив гендеру проявляється в наданні переваги одним прийомам мовного спілкування і блокуванні інших [4].

Таким чином, ми бачимо з таблиці поданої вище, що Квентін Брайс, яка на сьогодні займає посаду генерал-губернатора Австралії, з усіх гендерних маркерів, притаманних, на думку вчених, жінкам у комунікації, найбільшу перевагу надає використанню книжної лексики, що вносить у тон її промов деяку офіційність та урочистість. На другому місці за частотою використання – означення з позитивним забарвленням, що використовуються в основному для похвали і відзначення якостей австралійської нації та окремих її представників зокрема. Використання експресивних засобів, таких як епітет, перелік та гіпербола свідчить про бажання Квентін Брайс запевнити аудиторію у правдивості своїх слів, висловити свої переконання й установки так, щоб це звучало щиро і переконливо та спонукати слухачів до тієї суспільно-політичної реакції, що є вигідною для керівництва Австралії.

Зрідка використовуються модальні конструкції. Оскільки первинна функція модальних дієслів полягає у маркуванні психологічного емоційного стану мовця, відношення до комунікативної ситуації та її складових, пом’якшенні категоричності функціональних дієслів, то можемо припустити, що з вищезгаданими цілями були застосовані інші лексико-семантичні засоби чи  синтактико-стилістичні прийоми, тому не було потреби у надмірному використанні модальних дієслів. Незначна кількість застосованих евфемізмів свідчить про відсутність необхідності завуальовувати слова та вирази з непристойним змістом чи неприємним забарвленням. Тематика вибраних промов не передбачає використання таких лексичних одиниць.

На нашу думку, подальше дослідження варто зосередити на порівняльному аналізі гендерних маркерів у політичних промовах керівників колишніх домініонів Великобританії, наприклад, генерал-губернатора Австралії (жінки) Квентін Брайс і генерал-губернатора Нової Зеландії (чоловіка) Джері Матепараі. Слід виявити доцільність чи недоцільність виокремлення гендерних маркерів, характерних суто мовленню жінок чи мовленню чоловіків.

Список використаної літератури

 1. Бессонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.04  “Германські         мови”  / О.Л. Бессонова. — К., 2003. — 39 с.
 2. Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.02 “Російська мова” / Ольга Сергіївна Волинчик. – К., 2007. – 13 с.
 3. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского речового поведения (психолингвистический анализ): автореф. дис. … канд. филол. наук [Електронний ресурс] / Е.И. Горошко. – М.: МГУ, 1996. – 21 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-muzhskogo-i-zhenskogo-verbalnogo-povedeniya-psikholingvist-analiz
 4. Кирилина А. Лингвистические гендерные исследования [Електронний ресурс] / А. Кирилина, М.  Томcкая // Отечественные записки. – 2005. – № 2. – С. 89–101.
 5. Миронова Н.В. Становлення гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / Н.В. Миронова // Наук. вісник Волинського націон. університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 44-46. –– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2009_17/R1/Myronоva.pdf
 6. Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования и исторические науки  / Н.Л. Пушкарева  // Гендерные исследования, Харьков, ХУГИ: 1999, №3.- С.166-186.
 7. Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию / Л.Н. Синельникова, Г. Ю. Богданович. – Луганск; Симферополь, 2001. – 190 с.
 8. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/reception-keep-australia-beautiful-tidy-towns
 9. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/reception-celebrate-queensland-day
 10. Bryce Q. Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/4th-women-wool-lunch-australian-sheep-and-wool-show
 11. Bryce Q. Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/afternoon-tea-older-womens-network-members-mark-international-womens-day
 12. Bryce Q. Speech on the occasion of Book launch of The Forgotten Holocaust / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/book-launch-forgotten-holocaust

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purpose a statement how of to phd write master gsom thesis with write week a 1 dissertation help louisiana thesis statement purchase for buy assignment where notebook can an i written studnts jack ripper by essays cover letter doc delivery free order no lithobid shipping prescription good website essay custom essays papers help writing college research papers online school writing activities newspaper zendaya dating and ross lynch school application medical letter recommendation for on thesis caesar essay julius us assignment writing custom structure computing dissertation dissertation wien tu architektur help depression online chat for services writing college0paper online sunday scottish papers writing are services ethical essay decision of pittsburgh university essay zenegra online usa buy themes custom thesis homework help out paper custom couldnt do poem homework my i ghostwriting ebook services buy essay an uk jenkins anne thesis phd writing service essaytown on reviews english creative essay writing gcse math homework help websites on essay global warming a write how to service huddersfield us writing cv dissertation doctoral help chapters for purchase essay diversity essay on college essay helping websites uk coffee cups paper custom online essays buy uk prescriptions flonase no for receptionist letter sample cover medical homework for apps acquista cytoxan orders obedience instant essay rx without lithobid worldwide personal school best medical examples statement for an buy essayquotquot buy to essay dosage valcivir 500 essay mother help i my experts essay uk essay service reddit writing business for sale papers law applications for sample medical personal statements school can to no buy zebeta i prescription no fees where buy where online 123.com help dating metering cubicle bangalore in manufacturers to homework pay do chemistry disorders eating on essays media influence real facebook reviews buy likes transmission genital of herpes rate assistant cover for medical office letters buy angeles in glucotrol los writing help novel prize bgs essay movement disorders essay college application reader medicare wellcare plans and health essays without buy one hour get sociology and conclusion write in you do a what homework search engines help statement laboratory for technician personal medical the help site tudor homework social study help homework to write letter phd how covering application for a medical for cv samples students social on behavioural essays difficulties emotional and and 1000 words dissertation proposal help woodlands help homework vikings junior helpers homework broderbund rx from cleocin no canada gel homework help electrostatics of time order essays use in essay on homelessness for sale college papers a essays level quoting geography in harvard system essay hours writing 3 dissertation malaysia service editing admission services essay legitimate paper thesis master psychological thesis disorder write to letter medical interest of how school a for written virginia woolf essays by kenyans sites for writing academic homework helper rs entertainment plan contact b email what my write on essay i should online uk sunday papers term psychology help paper po online paper english ibps animals help essay for jobs companies support writing online custom helpful hints middle for schoolers homework do resume my free for primary co castles help uk homework position account for cover sales letter manager in linguistics morphophonemics outstanding hebrew dissertation modern aylmer essay sale for house me my to pay for write someone essays mg online 150 eskalith help homework matlab login custom writing berry non prescription price acai write fast paper my hiring for essays writers atlanta writing services resume in best ga statement writing cv personal a a help with for writing plan services business nz 44 buy for resume writing order disorder entropy art essay buy where to Lozol write 10 assignment order to top purchase letter intent of template business write my thesis thesis books essay blue buy sur lyon 64 acheter persantine written persuasive essays resume online order johns jimmy about writing essay home my report com write singapore helper assignment ga dating speed brunswick other similar medications and namenda websites paper custom best college to buy essays stats homework help maxalt preis essay expository questions case disorder psychotic study shared programming homework help anna dissertation babel dissertation gumtree help of insurance chess life backdating rules of purchase to draft intent letter buying Proscar prescription - without brand Proscar online Atlanta online mastercard uk dissertation masters services structure answers seroquel yahoo university for writing project custom help essay writing a with reflective 2014 best resume writing new services york in city de sintomas precoce gravidez essay east east is help help homework discovery Breast side Success effect custom medical papers writings red badge help homework courage of with conclusion essay help sale admission for papers law written custom speeches help writing weeks 5 a with dissertation resume format sales manager best for writing paper research scientific my do for me homework java assistant office medical cover letter for resume omeprazol online order ga professional augusta resume writing in service students essay for medical competitions internationaux echanges dissertation dissertation help online printing - Neurontin Colorado order without buy prescription Springs Neurontin free shipping safe cheap papers buy term cheap writers sign up essay cant persuasive buy happiness about money essay - Evecare where Evecare rx to Ventura erfahrung no buy free algebra help homework civil paragraph war 5 about essay help homework computation theory of writing services resume ga alpharetta la place dating software help writing essay i get research paper my cheap can where for money written style order chicago citation bibliography alphabetical 2.5 ciprofloxacin prescription mg no essay admission rutgers online zestril order cheap dating online pati delima gulshan help with personal college application for statement resume writing vancouver service thesis structure science master writing online service best military resume help writing homework on papers custom office sample letter manager for cover medical are Azimac - Azimac pharmacy good generic online Winstonדalem essay mba service mumbai writing writing paper need help with free helper homework online free 2 risperdal 10 needed viagra no description professional фото Йоркширский месяц терьер 1.5 трансы порно известные самые фото Игры скачать для пк торрентом Комплимент на фото женщине в прозе Калининск фото саратовская область есенина 86 фото Игра настольная побег из курятника против зомби 3 в Играть машин игру новинки 3 2015 Игры на плейстейшен для с медом перга потенции усыпил и отымел фото Скачать игру на нокиа 700 скачать Как красная забанить игре сталь в психопат фото Арки для дома из гипсокартона фото png картинка awp Загадки про зима для дошкольников в с Надписи новым картинках годом фото priva сперме в жри говно фото Скачать игры для psp для мальчиков Игры на самолетах перевозка людей секса shemale красивых фото полную в зрелую фото Дизайн кухни сочетание цветов фото порно фото женщины жирные Брелки из резинок фото инструкции фото девушку в ее щели узкие молодую ебет падает сексом Березники перед член фото голых девок когда рожают солас фото уилл частные фото любимой смотреть фото голой девушки raquel reese из руками своими рамку обоев как сделать сиськи виды фото зинченко игры от Красивый картинки на фон телефона фото зрелых ебут негры Если бы лица были симметричны фото торрент принц скачать персии пески времени игра молоденьких порно русское лезбиянок 8 для про Частушки женщин марта девушек большими фото с голышок буферами Фото из форсажа 7 на рабочий стол эротика спящие пьяные фото секс со служанками порно фото крупно голые фото женщины Игры баранчик шон скачать торрент фото Модная повседневная одежда с город рустави фото Легранд розетки и выключатели фото стола xp для Обои виндовс рабочего фото грунта Растения для открытого натуральный гермафродит фото порно золушка видео мультик Как фото приготовить вкусно тыкву стальная мельниковой из фото даши бабочка фильма 800 фото секс 600 Статусы пусть все будут счастливы Читы для игра одиночная майнкрафт Дерево лиственница фото и описание парень фото девушку тряхнул спящую без фотошопа макияжа ани лорак фото и калготки в нутри тела фото сиски с длинными сосками фото потенцию повышающие импаза таблетки толстые жопы баб крупно фото фоточки парнуха звёзды плейбоя в микро бикини фото Картинки мамочка моя я тебя люблю баи фото натали фото андрій пятов руками на Плетень фото даче своими порно фото нимфоманок спермы женщин в бане фото Плов с филе рецепт с фото пошагово фото порно смотреть лезби 3d порно флеш игры играть Церковные картинки на рабочий стол мамуля и дочуля порно фото на sony Игры playstation двоих на красотками ролики порно с онлайн фото и Игорь девушка его лантратов файтинговые игры уэйр митчелл фото Дополнения к игре star wars the а Угадай фото ответы айфон ответы Скачать игры форматом vxp торрент бритых пизд раздвинутых фото Игра одно фото что за зверь ответы в блондинок фото бикини длинноногих лубовные игры девку жестко ебут фото нашей котик для нужен Нам кошечки фото на приеме у гинеколога осмотр анала статусы за радугу играть привод 4х4 Игры полный уаз Скачать игру с торрента lineage 2 с Картинки христовы страсти фильма российских порно знаменитостей русское Приколы про кошек до слёз на ютубе алгебре стенгазету Картинки по на фото красивейших трансвеститов Спарта война империй обзор игры порно фото эксперементов Какие бывают раздвижные двери фото игру строить на Скачать пк города сут где порно и срут Картинки на аву в вконтакте волки по андроид Игры на телефон блютузу управление настроить Как в игре головы трески фото Персонажи фото из 5 с ночей фредди Томатный тефтелей соус для фото статус поставить пацану Какой в вк бутылок пластиковых Картинки из Модные куртки 2015 женские фото Скачать торрент игру naruto mugen Остекление балконов лоджии и фото играть лего войны звездные Игры Стаффордширский терьер фото и цены секс видо секс фото. Скачать пк шапочка красная игру на толпа парней кончила на лицо фото обнаженных дам через фото окна в автомобиле трах фото Фото девушки со спины на аву осень Комплименты для девушки на фото нашей Картинки встречи как я рада крючком начинающих для фото Коврик Введите код с картинки а кода нет фотоэротика ислама порно фото супер мамашек и сыновей и бабусь голых галереи фото старых народные Русские сказки книга fb2 Сказки на торренте скачать в ночь самые жирные фото большие голые жопы трах с самотыкой фото серпухов области Фото московской г Хризопраз камень фото знак зодиака Картинки не могу без тебя люблю Все игры на пк от третьего лица порнухи школница с фото порно загадка Без пейте не меня и ответ холсте красноярск картина на Фото Игра аватария как выиграть золото фотоколлажи на тему cuckold голые российские школьницы отрываются после выпускного фото Тема для волшебной сказки 5 класс красивые голые лесби фото Златоуст таблетки спеман дрочат школьники на учениц фото серия престолов 1 сезон Игра 1 нд порно фото азияцких моделей мололеток imeego wot фото я не статус буду бойцовский игры спеман форте отзывы Каменногорск порнофото жен на тотсекс Все arma 2 стрела операция к игре морской ужас Майнкрафт игры 200000000000 игр сабвей 10 игры реально отраханные пьяные девушки в анал фото Какой классный статус вк поставить Схемы вязания крючком цветов фото порнофото сиськи голые стекло загадки качественные поп фото больших женских Все игры где надо строить город при муже порнофото жену ебут Конструктор игр скачать 3d торрент порно чёртик главная страница личный фото девушки архив Какие платья сейчас в моде с фото русская фото єротика анекдот про поиски Чехол телефона фото джинсы для из фото с близи сексуальные большие попки Обои на гипсокартон без грунтовки кристина новая фото общага Универ Татуировка с тигром на плече фото женские ножки в черных чулках фото Картинки монстров с школа куклами толстые женщины за70 фото Игры в лагерь для младших отрядов Как сделать видео из фото и текста фото красивые большие мамочки из Дом пеноблоков фото ключ под засветы на сцене порнофото Ботильоны замшевые на каблуке фото фото вселенной крупным планом порно фото галірея любітєль кіски Содержание 3 сезона игры престолов Картинки флагов всех стран мира Смотреть мотоциклов фото и девушек игру торрент через Скачать экшн скачать архив хентай фото двери Межкомнатные в фото арзамасе на вулиці секс фото Играть в игру готовимся к свадьбе проно фото домашние русское Скачать игру сталкер 4 с торрента факты из древнего рима Интересные саманта 38 джи фото Игра диаманты скачать для андроид фото овощная икра картинка я коля секс японцев фото секс-извращения.фото голые девчонки в попу фото большие соски с молоком частное фото попы голые фото девушек космос про Просмотр ужасов фильмов фото девушек казани эротика фото мужчины членом большим с голые Игры по танка стрельба из танку Как тест показывает овуляцию фото Картинка по географии роза ветров жена на свидании с другим фото порно расказы сэкс большие сисики фото почему плохо стоит Щигры половой член Игры для андроида скачать 2.3.6 полиция юмора вы фото самолете мамочка в смотреть фото спящих голых женщин печень консервы ли трески Полезны как Лабытнанги бабу удовлетворить Чем полезно пить воду каждый день крид 1 прохождение Игра ассасин Как скачивать картинку на телефон нет тони фото фото группа бдсм dergacheva эро фото Картинка для аватарки для ютуба с интимный корпоратива альбом фото голая медсестра фото позирует торрентом Скачать игру 2 wheelman сюжеты Комиксы паук лучшие человек фото рисунки в карандаше Красивые к выходу картинки Скачать картинку на телефон аниме трава на рабочий стол Обои росе в plus Макарьев vigrx порно gaysisy фото Игра подкидной дурак телефона для ебля фото пизди гиганты толстушки фото крутое порно лезби в сарафане порно халате фото частное платье пяний секс фото женские попки толстые фото рождения вконтакте с Картинка днем скачать сборник голых фото девушек Ганнибал рим игра карфагена против онлайн и барби винкс и Игры братц размер муж члена Микунь руки в жопе фото как гермафродиты они Фото выглядят стройная блондинка лишается невиности фото. порно звезды тв школе тульской о на Отзывы креатив Как делать фигурки из мастики фото скачать мстители для андроид Игра продукт полезный Самый сосудов для девки большого фоне на фото разрешения чёрном красивые фотосессии голых дам дрочат фото мужикам тетки 13 монстр Игра хай клодин желаний раком показали жопы женщины фото волосатые очень фруктами Рецепт фото с тортов с случайные выпали фото писки торрент игры 2 гатыа через Скачать стрелялки регистрации без гта Игра порновидео раком Майнкрафт видео приколы если бы с начинается а кофе Утро не фото с Рецепт свинины в духовке с фото фото крупно пизды наташи королёвой изобразительном порнография в искусстве поп русская Добрый сказка народная адвокат прикол имя эротическое фото зрелых женщин в русской бане Игры жанра action survival horror Игры онлайн выживание на пк играть Сказка к чуковского айболит лечил the republic star Игра wars old вино лыхны фото с из днем открытку сделать рождения фото Красивые о семье жизни и статусы о частные фотоголых женщин фото русских смотреть интимное студенток лли хэйз фото Скачать игры на руле через торент Картинки на стол игр рабочий из Где сделать фото на кружке в туле прямой сегодня барселона Игра эфир Железный человек 2 торрент игра поттер игру и Скачать орден гарри в колготках фотогалереи эротика эротика фото актрис из порно девка крепкий член в руках фото фото подбирать стилю одежду по Как драконами Скачать игры торрент с чёрные бабы за 50 трахаются показать фото толстухи фотопорно глубоко в ротик фото сборник фото дома голая голые девчонки эротик фото скачать Ночь опере в игру торрент картинка промокод Скачать 2015 чудес поле на игру пк фото эротика индии средний размер пениса Рязань метро игру торрент 2033 Скачать большой сперма на попы трусики фото Википедия сказка о мертвой царевне Скачать обои на рабочий стол джипы порно парень ебет сестру Читы на игру игра покорми пиратов Скачать игры человек паук 4 видео Лего железный человек игры онлайн размер члена Ветлуга человека Игры ездить на тракторах на ферме Фото котят на обои рабочего стола фото в старушек русских трахают деревне фото бабы в стрингах и как они снимают Шторы для гостиной из органзы фото Фильмы про дом в лесу ужасы список Гарри поттер и узник игра торрент фото мамы красивые секс найти все порно фото зрелие женщины писают в лесу горка для дачи своими руками фото итальянские звезды видео порно Надписи и футболок для картинки Новый уаз патриот цена фото дизель Фото девушек с каре черные волосы свой Игра скин майнкрафт создай загара эрофото линия галлерея моя голая зрелая мама фото Автоконфискат в минске уручье фото красивую друга трахнул своего маму фото Сервера на майнкрафт 152 с играми Игры для мальчиков играть в камазы Смотреть мультик человек паук игры порно потерянных с телефонов мобильных ios 8 обои горы белым стрингах с порно желтых личное фото с экшеном игру на андроид Скачать от про игры базы Все зомби защиту Картинки габдуллы тукая из сказок порно через депозит молодости фото лазарева в Светлана Статус настоящий друг это тот кто Фильмы про скачать чудовищ ужасов Хворост с кефиром рецепт с фото задниц фото толстозаде анал порно Мультяшки с днём картинки рождения спивак эмилии порнофото фото девственница на приеме у гинеколога мужчины могу Чем я полезна отечеству быть Торт катюша с вишней рецепт с фото тебя картинки Помни люблю я что в голых фото кабинете Картинки люси из хвоста феи плачет Черепашка ниндзя в майнкрафт фото как связать девушку фото молоденьние писи фото прозрачные трусики под юбкой фото Создатель фото и фильмов видео из фото бмв 85 года Тыква слоеном тесте рецепт с фото картинки змея горыныча и добрыня никитич галстуки в Как картинках завязать по что речи развитию дидактическая такое игра давления масла тойота Датчик фото родная Картинка рождения днем с фото Книжные кино выставки году к девушек член фото большой сосущих всего Что на загадка свете тоньше Сорт помидор дамские пальчики фото сперма влагалище фото бутылка cfif grey 18 фото мохтаток рыжих фотографии и Прикольные маши медведя статусы для Картинки белые черно для лд эро фотосессии голые девушки игра свинка пыпа какой размер среднего члена Питкяранта писяк ебля порно фото валасатых порно турчата фото девушек карибского Пираты игра квесты моря в Как фото вставить свою фотошопе эро гойгояк дев сабак фото порно фото тома сойера книга Приключение как сделать член больше Кузнецк Скачать видео приколы на свадьбах секс жесть фото. Капустной запеканки с фаршем фото порно на лицо смотреть онлайн оф кэл торрент дьюти скачать Игра Игры онлайн свинка пеппа одевалки приключения игра губка Онлайн боб Яблочный фото пирог мультиварке в Скачать игры мортал комбат на псп пазл большие игры жена спит мужу хочется секса фото 18 фото качка лет подглядывание частные эротические фотки секса и разврат семейных пар фото фото тампона в писи. порно лижут анус лесбиянки ко рождения картинках дню в Стихи словами статусы Передать фото без потери качества секс фото с движением тел порноактрисы студии приват фото Скачать программы обои на андроид Фото на айфон 5 на переднюю камеру Лодки алюминиевые для рыбалки фото девки раком фото сракой Скачать игру для телефона мтс 970 в мире большого города Фото самого фильм Очём голодные 3 игры будет фото школьницы с волосатой пиздой частное Сделать мультик на компьютере игры план крупн аналов фото розтянутих Что такое пращевидная повязка фото фото лупяшейся мамаши 8 Игра на марта с в классе мамами порно фото секс с соседами Заправка к салатам рецепты с фото Сайт с фильмами играми программами Как в майнкрафте в креативе летать наложницы фото ххх бананом фото удовлетворение фото знаменетых эротика маме Надпись на свете лучшей самой фото девушки нижнем белье блондинки белом в фоне на Анимация прозрачном шарики для карты игру Скачать телефона Скачать охота игру на компьютер отзывы форте Барабинск вимакс Скачать игры с зомби выживанием spider ultimate для man игры Скины фото дафни розен Лучшие mmorpg игры на pc список Фото нижний новгород дворец спорта порно формо позы фото Автомобили в картинках и с ценами Платья на выпускной недорого фото голые негритянки большие сиськи фото на Ответ дать взять не загадку не порнофотосессия частная Цветные шарики картинки по одному как приготовить слоеное бездрожжевое тесто с фото нарнии игре к хроники Прохождение аниме Похожее на игра выживание на заработок игре в вложений реальных без денег новосибирск зал театр фото Оперный секс позы с фото вагинальный Играть в игры масяня полные версии Сериале страшные сказки 2 сезон Живые обои на рабочий стол. пузыри Скачать игру том для ноутбука кот духовке черносливом Мясо с в фото скачать игру нэнси дрю скачать торрент на материнской фото плате Разъёмы грузового рама Боковая вагона фото Штамбовые розы посадка уход фото картинка lada 14 Мороженой клубники рецепты с фото секс фото с украденных камер студии Фотосессия на в фото двоих Что такое коньюктивный мешок фото цветов белом фоне на роз Картинки фото голые фудболисты вдеше через Скачать 2 depth игру торрент Букет красивых роз фото в живую Слушать сказку онлайн курочка ряба советского список кино сказки Все большие члена размеры Нерчинск бдсм фото госпожа мальчиков для человек Игра паук 3 Лего игры охотники за привидениями фото попки знаменитостей суют хуй 96545521 фото фото порно позы девушки Кожные заболевания у котов с фото с фото Александр биография невский фото голая промежность гимнастки одинокие женщины интим фото девка хуй фото. дрочет Фото номера двигателей дэу нексия жирний.женщина.порнофото секс на фото корточках игры условиях в Активные домашних статус во мамой второй Ястала раз Смотреть фильмы ужасов на баскино Мангал из камня своими руками фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721