Гендерні маркери у політичних промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

     Стаття присвячена дослідженню гендерних маркерів, притаманних жінкам у сучасному англомовному політичному дискурсі. У статті висвітлено гендерні особливості промов генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а також наведено приклади і статистичні дані лексичних та стилістичних засобів, за допомогою яких гендерні маркери реалізуються.

    Ключові слова: гендер, гендерні маркери, політична промова, книжна лексика, стилістичні прийоми.

Статья посвящена исследованию гендерных маркеров, свойственных женщинам в современном англоязычном политическом дискурсе. В статье рассмариваються гендерные особенности политических речей генерал-губернатора Австралии Квэнтин Брайс, а также приведены примеры и статистические данные лексических и стилистических средств, с помощью которых гендерные маркеры реализовывают.

Ключевые слова: гендер, гендерные маркеры, политическая речь, книжная лексика, стилистические приемы.

The article is dedicated to the study of gender “colouring” peculiar to women in modern English political discourse. The article deals with gender peculiarities in political speeches of Governor-General of Australia Quentin Bryce, as well as with the examples and statistical data of lexical and stylistic devices with the help of which gender “colouring” is realized.

Key words: gender, gender “colouring”, political speech, bookish vocabulary, stylistic devices.

У статті розглядаються гендерні маркери, що використовуються у промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що гендерні маркери у політичних текстах загалом мало досліджені, а у текстах австралійського політичного дискурсу – тим більше.

    Метою цієї статті є аналіз використання гендерних маркерів та опис їх особливостей у промовах Квентін Брайс, яка наразі є генерал-губернатором Австралії. Для досягнення поставленої мети слід виконати низку завдань:

–                     розкрити зміст поняття гендерної маркованості;

–                     описати типові гендерні маркери, характерні мовленню жінок;

–                     подати приклади вживання типових гендерних маркерів Квентін Брайс;

–                     виявити найбільш уживані генерал-губернатором гендерні маркери.

    Об’єктом дослідження є гендерно маркований мовний матеріал у політичній комунікації. Предмет дослідження – особливості функціонування лексичних та синтаксичних структур у фемінно “завуальованих” політичних промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс.

Теоретичною основою статті є праці А. Кіріліної та М. Томської, О.Л. Бессонової та О.І. Горошко. Для аналізу та дослідження гендерних маркерів, притаманних жінкам ми використовували промови генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а саме: Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show (Victoria, 20 July 2012), Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day (Sydney, 7 March 2012), Speech on the occasion of  Book launch of The Forgotten Holocaust (Canberra, 2 August 2012), Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns (Canberra, 8 May 2012), Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day (London, 6 June 2012).

На сучасному етапі в лінгвістиці особливої актуальності набуває гендерний підхід до вивчення різних мовних явищ та процесів. Цей підхід став поштовхом для виникнення гендерної лінгвістики –  напряму лінгвістики, що сформувався у самостійну течію в останні десятиліття XX ст. і що вивчає, з одного боку, зафіксовані в мові стереотипи фемінності й маскулінності, а з іншого боку — особливості мовної поведінки чоловіків і жінок [5].

Історія вивчення гендеру у лінгвістиці пов’язана з працями таких вітчизняних та зарубіжних вчених: В.О. Борисенко, О.Л. Бессонова, Е.А. Земская, А.П. Мартинюк, А.В. Кіріліна, М.Р. Кей, Р. Лакофф та ін.

Дослідники по-різному трактують значення поняття гендеру. На думку дослідниці О.І. Горошко, гендерні відносини фіксуються в мові у вигляді культурно обумовлених стереотипів, накладаючи відбиток на мовленнєву поведінку особистості і на процеси її мовної соціалізації [3]. Російська дослідниця А.В. Кіріліна вказує на те, що гендер виявляє поведінкові норми мовлення чоловіків та жінок у текстах різного типу, стильові особливості, які можуть бути класифіковані як ті, що притаманні мовленню чоловіків або жінок, а також осмислення мужності та жіночності у різних культурах та мовах [4]. Н.Л. Пушкарьова розуміє під гендером “систематичну характеристику соціального порядку, якої неможливо позбутися або відмовитись” [6, 166].

Загальновизнаного визначення поняття гендерної маркованості на сьогодні, на жаль, теж не існує.  Ті визначення і пояснення, які наводяться у сучасній лінгвістиці, не є всеохоплюючими і не пропонують повної класифікації гендерно маркованої лексики і синтаксичних конструкцій. Нам імпонує таке визначення гендерної маркованості: “це суттєві прояви пізнання світу через призму чоловічої чи жіночої свідомості, що виявляють особливості номінативної і комунікативної діяльності чоловіків і жінок, визначені статтю особливості мовної діяльності та мовної поведінки” [7, 8]. Гендерна маркованість може бути формальною (такою, що відноситься до плану виразу, зафіксованої у формі мовної одиниці) і семантичною (що відноситься до плану змісту, вираженої в значенні мовної одиниці).

Незважаючи на те, що кардинальної відмінності у мовленнєвій поведінці чоловіків і жінок, згідно з О. Бессоновою, не існує, проте відмінності є на всіх рівнях мови: більшою мірою – на фонологічному та дискурсивному рівнях, меншою – на лексичному та синтаксичному [1, 7]. З одного боку, можна говорити про існування ситуативно зумовлених та незумовлених (за теорією гендерної асиметрії мозку) відмінностей у жіночому та чоловічому усному й писемному мовленні. Але, з іншого боку, безумовним також є існування стереотипних уявлень про мовленнєву поведінку чоловіків та жінок, які втілюються носіями мови в різноманітних формах комунікації (при свідомому чи підсвідомому бажанні ідентифікувати себе в гендерному полі) [2, 7]. Для того, аби досягнути бажаної цілі як чоловіки, так і жінки використовують відмінні мовні засоби. В англійській мові сформовані свої гендерні маркери, притаманні мовленню чоловіків та жінок.

Оскільки нашою метою є проаналізувати вживання гендерних маркерів генерал-губернатором Австралії Квентін Брайс, то ми зосередимось на описі типових гендерних маркерів, характерних мовленню жінок. Власне на класифікацію особливостей мовлення жінок у праці А. Кіріліної та М. Томської “Лингвистические гендерные исследования” ми вирішили спиратися у нашому дослідженні [4]. Дослідниці виокремлюють наступні особливості мовлення жінок:

 1. Значна кількість вставних слів, обставин та додатків (наприклад, додатки – mothers, wifes, sisters, daughters; означення – access, health care, jobs, credit; вводні слова – however тощо).

Прикладами використання Квентін Брайс речень зі вставними компонентами є такі: I admire your capacity to set aside other urgent tasks– either in the home or the workplace – to put your hands and backs into the mustering; the mulesing; the marking; the vaccinations; and, of course, the 12 hour days that shearing bring [10]. У поданому реченні К. Брайс перелічує обов’язки, з якими працівниці щодня мають справу на вівчарських станціях, показуючи таким чином, що їй відомий і близький процес виготовлення вовни.    

    Загалом у проаналізованих промовах нами було знайдено 35 випадків вживання Квентін Брайс речень зі вставними компонентами, що становить  5.8% від усіх виокремлених стилістичних засобів та прийомів, використаних у її промовах. Наведемо ще приклад:

    And that’s one of the aspects of Older Women’s Network that I love – the sense of fun, joie de vivre, the warmth and friendship that abounds – always underpinned by vision, strategy, a practical approach, solving problems with intellectual rigour [11]. Використовуючи вставні компоненти та перелік, Брайс акцентує позитивні сторони Організації Старших Жінок, захоплюється теплотою дружньої атмосфери, що панує серед членів цієї організації.

2. Схильність до використання “престижних”, стилістично підвищених форм, кліше, книжної лексики.

В аналізованих промовах австралійського генерал-губернатора нами було виявлено 341 випадок вживання “елітних, престижних” завищених форм слів, тобто книжної лексики, а також кліше.

Наприклад: It’s always a great compliment to be invited to launch a book, but I have to confess on this occasion it was an invitation I extended to myself – not in a contrived way I hasten to add – rather as a spontaneous gesture of delight in Caroline’s stunning achievement [12]. Використання таких завищених форм є особливою рисою, притаманною промовам Квентін Брайс. За допомогою них політик висловлює вдячність за запрошення її на важливу подію з нагоди презентації книги про Голокост, вихваляє авторку видання. Кліше на кшталт an invitation I extended to myself, I have to confess, I hasten to add додають мовленню генерал-губернатора тону ввічливості та навіть благородності.

У промовах використана також значна кількість й інших сталих виразів, для прикладу: My father kept me in touch with…”, “childhood stands me in great stead”, “the highs and lows”, “it goes without saying,in every sense of the word,have the hide to think,a great debt of gratitude is owed… і т. д.

3.Використання модальних конструкцій (наприклад, can, may, must, ought, shall etc.).

У п’яти проаналізованих промовах Квентін Брайс нами було виявлено 11 випадків вживання модальних дієслів. Наприклад:

    Can you ever truly escape past nightmares that dog your footsteps?[12] Брайс задає риторичне запитання про те, чи можливо взагалі по-справжньому втекти від кошмарів, що невідступно слідують за нами, маючи на увазі Голокост. Використане модальне дієслово can володіє дуже слабким ступенем припущення, ймовірність становить приблизно 25% зі 100%. Таким чином, бачимо, що сама генерал-губернатор не вірить у те, що людство може коли-небудь забути про такі страшні події, як Голокост.

My friends, I’m delighted you could join me for this important occasion to announce the overall winner of the Australian Tidy Towns 2012 Awards [8]. Модальне дієслово could використовується з метою ввічливості у звертанні до аудиторії. Брайс радіє з того, що її слухачі змогли приєднатись до неї і відвідати захід, де буде оголошений переможець конкурсу Australian Tidy Towns.

4.Використання конотативно нейтральних слів та фраз, евфемізмів.

У проаналізованих промовах була виокремлена невелика кількість евфемізмів, що, на нашу думку, може пояснюватись тематикою вибраних промов. Загалом, було виявлено 6 випадків вживання нейтральних слів та виразів на позначення “делікатних” понять. Наприклад:

She has worked in government circles, as private secretary to a Minister and a Prime Minister[12] Брайс коротко розповідає біографію Керолайн Купер – авторки книги «Забутий Голокост». Не бажаючи поставити Керолайн у незручне становище, Брайс не вказує конкретно посаду, яку займала жінка, а просто каже, що вона працювала в урядових колах.

5.Велика образність мовлення під час описування почуттів. Крім того, жінки схильні до використання означень, що передають позитивні емоції.

Вибірка означень з позитивною конотацією у промовах Квентін Брайс становить 123 одиниці. Наведемо приклади їхнього вживання у реченнях:

    Your friends and colleagues take enormous pleasure and pride in what you have done in bringing to us: “The Forgotten Holocaust” [12]. Брайс вживає прикметник з позитивною конотацією emormous, щоб підкреслити наскільки вона задоволена і горда від того, що її співвітчизниця написала таку важливу працю.

My friends, itisagreathonour to serve our country in this office and a privilege to represent my fellow Australians overseas [9].

Прикметник great також підсилює щирість та позитивну налаштованість генерал-губернатора, коли вона говорить про те, що це для неї честь служити Австралії та представляти її співгромадян закордоном.

6.Вживання складних речень, довгих синтаксичних конструкцій, а також використання великої кількості  знаків пунктуації.

Зокрема, нами було виокремлено 9 прикладів вживання такого синтаксично-стилістичного засобу як асиндетон, що має будову багатокомпонентного безсполучникового речення. Наприклад:

A day for the world community to acknowledge the contributions that women make in every aspect of life. In the home, on the job, in their neighbourhood, as mothers, wives, sisters, daughters, learners, workers, citizens, leaders [11]. Квентін Брайс, послуговуючись асиндетоном, перелічує сфери діяльності жінок в суспільстві, експресивно наголошуючи на їх беззаперечній важливості та незамінності.

7.Мова жінок набагато більш емоційна в цілому, ніж мова чоловіків. Про це свідчить використання таких стилістичних засобів та прийомів як  епітет, перелік, гіпербола і т.д.

Вибірка епітетів у проаналізованих промовах становить 15 одиниць. Найчастіше в якості епітета використовується слово warm, наприклад, warm welcome, warm folds of family, warm thanks, warm hospitality.

Крім того, генерал-губернатор вживає стилістичний засіб переліку 48 разів, що є найчастотнішим порівняно з усіма іншими засобами та прийомами. Наприклад:

Occasions to pay tribute to Her Majesty’s devotion to duty, commitment to service, steadfastness, compassion in leadership [9]. На прийомі з нагоди Діамантового ювілею королеви Єлизавети ІІ генерал-губернатор, використовуючи стилістичний засіб переліку, називає позитивні риси Її Величності, що посилює імідж королеви як мудрого правителя. Брайс захоплюється її посвятою обов’язку, службі, витриманістю, співчуттям у керівництві.

    You are highly regarded for your talents, workethic, candoproblemsolving[9]. Генерал-губернатор підтримує репутацію своїх співвітчизників як добросовісних кваліфікованих працівників, застосовуючи перелік. Австралійців, які працюють закордоном, зокрема, у Великобританії, цінують за їх здібності, трудову етику та готовність до вирішення проблем.

Ще одним важливим стилістичним засобом, яким нерідко послуговується Квентін Брайс у своїх промовах, є гіпербола. Політик вживає її 19 разів.

    ThereisnothingIlovebetter than a sheep show[10] Брайс гіперболізує, коли каже, що немає нічого, що б вона любила більше за шоу овець. Таким чином, генерал-губернатор хоче пояснити, що цей захід дуже важливий у житті австралійського суспільства і що для неї особисто він багато чого означає.

У таблиці нижче наведено перелік проаналізованих вище гендерних маркерів, уживаних Квентін Брайс, а також їх процентне співвідношення.

Таблиця 1

Кількісні показники вживання гендерних маркерів у політичних промовах Квентін Брайс

Вид гендерного маркеру

Кількість

Відсоткове

співвідношення

1.

Використання речень зі вставними компонентами

35

5.8%

2.

Книжна лексика та кліше

341

56.2%

3.

Модальні конструкції

11

1.8%

4.

Евфемізми

6

1%

5.

Означення з позитивною конотацією

123

20.3%

6.

Асиндетон

9

1.5%

7.

Велика експресивність мовлення, виражена:

–         епітетами;

–         переліками;

–         гіперболами.

15

48

19

2.5%

7.9%

3.1%

 

Всього

607

100%

 

 

Незважаючи на те, що деякі дослідники вважають, що різниця в моделях чоловічої та жіночої мовної поведінки проявляється нерегулярно і гендер не є визначальним фактором комунікації, все ж в деяких ситуаціях мовного спілкування вплив гендеру проявляється в наданні переваги одним прийомам мовного спілкування і блокуванні інших [4].

Таким чином, ми бачимо з таблиці поданої вище, що Квентін Брайс, яка на сьогодні займає посаду генерал-губернатора Австралії, з усіх гендерних маркерів, притаманних, на думку вчених, жінкам у комунікації, найбільшу перевагу надає використанню книжної лексики, що вносить у тон її промов деяку офіційність та урочистість. На другому місці за частотою використання – означення з позитивним забарвленням, що використовуються в основному для похвали і відзначення якостей австралійської нації та окремих її представників зокрема. Використання експресивних засобів, таких як епітет, перелік та гіпербола свідчить про бажання Квентін Брайс запевнити аудиторію у правдивості своїх слів, висловити свої переконання й установки так, щоб це звучало щиро і переконливо та спонукати слухачів до тієї суспільно-політичної реакції, що є вигідною для керівництва Австралії.

Зрідка використовуються модальні конструкції. Оскільки первинна функція модальних дієслів полягає у маркуванні психологічного емоційного стану мовця, відношення до комунікативної ситуації та її складових, пом’якшенні категоричності функціональних дієслів, то можемо припустити, що з вищезгаданими цілями були застосовані інші лексико-семантичні засоби чи  синтактико-стилістичні прийоми, тому не було потреби у надмірному використанні модальних дієслів. Незначна кількість застосованих евфемізмів свідчить про відсутність необхідності завуальовувати слова та вирази з непристойним змістом чи неприємним забарвленням. Тематика вибраних промов не передбачає використання таких лексичних одиниць.

На нашу думку, подальше дослідження варто зосередити на порівняльному аналізі гендерних маркерів у політичних промовах керівників колишніх домініонів Великобританії, наприклад, генерал-губернатора Австралії (жінки) Квентін Брайс і генерал-губернатора Нової Зеландії (чоловіка) Джері Матепараі. Слід виявити доцільність чи недоцільність виокремлення гендерних маркерів, характерних суто мовленню жінок чи мовленню чоловіків.

Список використаної літератури

 1. Бессонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.04  “Германські         мови”  / О.Л. Бессонова. — К., 2003. — 39 с.
 2. Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.02 “Російська мова” / Ольга Сергіївна Волинчик. – К., 2007. – 13 с.
 3. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского речового поведения (психолингвистический анализ): автореф. дис. … канд. филол. наук [Електронний ресурс] / Е.И. Горошко. – М.: МГУ, 1996. – 21 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-muzhskogo-i-zhenskogo-verbalnogo-povedeniya-psikholingvist-analiz
 4. Кирилина А. Лингвистические гендерные исследования [Електронний ресурс] / А. Кирилина, М.  Томcкая // Отечественные записки. – 2005. – № 2. – С. 89–101.
 5. Миронова Н.В. Становлення гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / Н.В. Миронова // Наук. вісник Волинського націон. університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 44-46. –– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2009_17/R1/Myronоva.pdf
 6. Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования и исторические науки  / Н.Л. Пушкарева  // Гендерные исследования, Харьков, ХУГИ: 1999, №3.- С.166-186.
 7. Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию / Л.Н. Синельникова, Г. Ю. Богданович. – Луганск; Симферополь, 2001. – 190 с.
 8. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/reception-keep-australia-beautiful-tidy-towns
 9. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/reception-celebrate-queensland-day
 10. Bryce Q. Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/4th-women-wool-lunch-australian-sheep-and-wool-show
 11. Bryce Q. Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/afternoon-tea-older-womens-network-members-mark-international-womens-day
 12. Bryce Q. Speech on the occasion of Book launch of The Forgotten Holocaust / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/book-launch-forgotten-holocaust

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on essays field service human paypal zovirax acquisto services cheap essay 25mg free proventil for ordering Amra online 100mg Amra Thornton - no rx cheap best report application writing college concern whom or dear may hiring manager cover it to letter Omnicef - Davenport pills is enough Omnicef 2.5 it american political phd research science proposal medical resume skills assistant list for software paper academic writing homework live help english will writing uk service online accounting help homework connect top christian dating singles online resume glasses order purchase dissertation proquest dissertation writing phd best service purchase gasex mg 150 college paper a help writing with contrast high and essays for school compare papers on research scientology write my resume expert essay application help college application online rewrite paragraph my generator rx without baclofen worldwide homework county help orange live degree masters cheapest online i my can write resume how help homework business studies by famous a written author filipino essay with fraction homework help music writing essay service accounting financial homework help writing online thesis services papers service writing custom essay admission university a custom written poe edgar by allan essays resume minneapolis mn services writing on and acquisition dissertation merger report and customer satisfaction review quality literature service discovery school homework help college application best essay kit economic research paper custom help assignment essay order time hour 36 retin-a indian service free dating essays urdu websites when essay writing college a admission my reviews write dissertation essay help 300 words writing pollution action corrective plans gcse help french with coursework writing executive best service resume edition help university homework physics 13th homework order operations of paper help school writing elementary help students homework health letter no worker mental with for experience cover proctor hair loss dr peter st fl services resume petersburg writing mg prozac 20 reviews phd service oriented architecture thesis written an have essay tegopen price prescription non phd education thesis engineering statement services personal editing uk help coursework with ict Floxin no buy - prescription paypal day Lewisville 30 Floxin for writing students services for students work home help as coursework biology premium service essay writing custom a2 help essay photography resume to write associate sales for a how abroad reasons essay for studying uk custom essay thesis mark levin doctoral song me for a write rap resume daytona beach writing services fl proofreading services professional editing and uk paper online patterns buy masters doctoral thesis homework help ii world war essay remembrance harvard business coursework school riot and english in term paper evista made american my hangul write you do in name help with school homework fsu question admissions essay sentences with help contract essay help law forum dissertation support how essay an to about write warming global essays writing services cheap in bay essay college area help for student resume medical chair phd resume - Surrey internet side effect sur Lansol Lansol acheter du assignment writing online services paper term for my write me cheapest essays school help homework chemistry high tetracycline no prescription needed medical examples surgical for unit resume nursing 5 homework grade go math help master wimax thesis paper past application gcse critical thinking sperm vitamins i write what should essay about descriptive my admission essay mba buy uf test free papers plus 11 online rx 36 Accutane no Hamilton hour buy 100mg Accutane - buy marketing dissertation Riviere-Rouge Speman mail hawaii order in - buy online Speman reveiw pressure omron monitor blood 741 essayz my write i my help ict need homework with essay freelance writer writing lines printable paper border with and homework 13th physics edition university help help homework wpix day tadarise 30 paypal super help thermodynamics assignment essay up growing dissertation what my on do to paper for duty shredders heavy sale essay me an buy dostinex kick in tofranil precios online essays online written buy assignment someone do my malaysia thesis writer in exam statement practice emily online thesis for rose a essay thesis a to recreation how write masters help homework probability cards help essay analysis rhetorical essay chicago of application university services editing paper write paper i economics should what my on original purchase thesis papers sur dissertation autobiographique le pacte quotes help homework speech for make me a aciphex 1767 overnight buy Neoral without prescription de quebec achat - Salinas Neoral free help writing essay need for i an business buy plano tx writings term paper to buy raw online where papers dissertation phd stanford writing custom help for dissertation power energy solar help physics homework online law in thesis help writers free-writing helps passage-based three scholarship essay zinch sentence weekly online bond papers 11 test in best writing services resume dubai online brand retin-a homework fractions problem solving multistep help jesus on paper research custom professional service essay written economics on essay help homework kindergarten for 36 hour geodon buy a school paper for engineers resume for freshers mechanical explanatory essay prompts resume pay write should my someone science homework help grade 9 plans lesson phases water cheap essay writing websites writing online help graduation paper helper i order check an buy etodolac with e how can grade 3 help homework 2014 writing services ga in resume atlanta best help mandy barrow primary homework by buy online name canada premarin brand pharmacy xl ditropan malaysia online buy scholarship deserve help essay my with homework help siri me critique dialectique exemple dissertation plan review essays uk co custom critical teaching for promotion thinking the of skills thinking higher-order case a of purposely writers essay website service illegal writing essay thesis buy a ready order and pakistan law essay in condition geriforte where can i buy medication title 1 homework help canada from Everett 20mg Himcolin Himcolin - bestellen rezeptfrei homework it my to time do the help essay setting on buy doesnt thesis happiness money rules english writing paper presentation free for powerpoint borders helper calc homework iii империя игра подъезде российское в порно красивые молодые мамочки с 4 размером груди фото трахнут фото половые разновидность оргомшмы женские фото сестра и брат фото анал фотографии женщин сзади качок баба трах фото фото интим седаковой анны фото как тётя сосала у меня хуй сахарные попки фото порно порно фото двое на одну крупным планом стоя последняя остановка фото эро вика девушек скрытое фото красивых эро голых гей подростков молодых фото самое отборное порно фото зрелых дам. подглядывающее порно фото фотосеты девушек 1920х1080 пэрис с хилтон секс еротичні домашні фото жена в спермі приколы про гравити фолз toothbrush люстра с вентилятором фото училка сексуальная с большими сиськами эротической обмен фотографии жопы фото классные негритянок купить ниссан х трейл 2016 новый в спб у официального дилера фото трах с тетей в ванне скачать торрнет порно фото сущих блядей aj фотопорно aenehfvf порно фото картинки для литературного чтения фото женщины порно русские фото секса с старпоном порно фото ебут тощих заявка кредит самара сбербанк на ебал тётку фото порно фото старух извращенок порно онлайн со зрелой брюнеткой фото голых молоденьких подростков paritiva-net фото торчащие соски под одеждой фото женщины порно зрелые фото голые текст песни ваенга гравитация худышек порно толстушек и фото фото миньета на природе птица дьявол фото фото job blow only фото бабищ порно би порно джими нейтрон фото фото порна негритянак секс морковка фото супер жёский порно фото прокладка фото девушка фото истербрук лесли голая сперма на лице фото минет фото дырочки девушки с большими пушками фото порно дочь и мать страпон порно извращения hd девушек фото ногами не длинными с расписание невьянск автобусов кировград девушек ниссан фото 34 gtr сексуальных z возле эро частное женщины фото порно порно мамки скачать видео фото трахнул раком не раздевая порно-фото-галереи влагалища крупным планом двумя фото порно с брюнетками порно годов немецкое 50 девушки фото брюнетки голые фото ебля в корее фото порно поп та пизд порно сиськи большие очень фото сада маза секс фото порно онлайн деревенские девки извращения зарубежное порно фото эро фото шести класстниц рассказы лучшие секс фото волосатой талией с узкой пиздой и женщин как нарастить хуй Видное смотреть фото девченок в труселях катерина белл фото голая входная металлическая дверь фото и цены голенкие днвочки фото янтарем с украшения фото голых девушек 100 большой фото болт самый фото голая доярка женщина фото любительские русское порно фото голых русских на море онлайн девушек красивых корсете фото в фото большие женщины толстые домашнее фото индиские голые девушки порно полных девок попы голышом фото жопы фото фото жопы гей порно фотографии геев порно с женщинами инвалидами фото частные анал фото чужих жен онлайн потрахаться фото фото клитора японки фото разные предметы вагину в www.порно в жопу фото на пары любленой природе в фото альбомы порно фото частное порно фото писущии смотреть порно клизма чемпионат ру pegast ru pornuha 24 возрасте русских фото в реальных баб аманда лир обнажённая фото фото порка гемнём Правила игры в футбол кратко видео лет ро сколько марьяне и пизда красивые девушки фото букины голы фото панин голый фото фото галереи мохнаток обновляемые порнофото ежедневно класс часть тетрадь годер рабочая 5 2 гдз по истории нудизм семейный фото картинки стамбул фото улицы во трахают адннакласники щели фото аднакласницу все фото лилипутки карлицы голые мокрые пезды их фото небритых зрелых порно фото найти фотографии голых жэнщен скачать торрент 1 игру дальнобойщики секс фото валя порно молодые домохозяйки фото трхнул красотку фото фото большими с беременные дойками порно фото секс юные foxford ru вход на пятна члене красные фото порно хардхор порно ролики голых бабушка дачи сыном фото ебуться гермафродиты фото фото скекс мать хорошими упитанами на эро с красивая фото блондинка природе формами египет бог фото мельниковой ню дари фото фото с близняшки бальшыми грудями фото порно юбка длинная оргазм толстой негритянки фото грудью красивой и девушек красивых фото с очень большой очень частные домашние интим фото и видео порно волосатых пизды фото порно красивый фото секс белье фото в смотреть японок нижнем серии фото порно новые поpно..фото. посмотреть русский сериал какой фото развратных бабок со спермой на лице на молодые фото гинеколога бабы у приеме полные блог фото негритянки онаниста гімн україни фото дг русские односерийные смотреть мелодрамы интимные частные фото пьяной жены и подруги хейли фото клаус скачати наталію фото дзеньків порно сайт фотографии влагалища элвин и бурундуки грандиозное бурундуключение фото красивых голых казашекдевушек найти порно фото пизда в конче фото под юбкой на рынке жесткое фотоальбом зрелыфх порно группы блузки выпирают член любит с фото ласкать буфера смотреть underground man девок порно с юбках фото итрусиках в мохнатой пиздой секритарша эро фото прозрачных трусиках девственницы в фото трах и сперма в колготках фото это фото крупным планом жора алены порно фото мамашу при муже фото октавия шкода a7 ученицы ебутся с учительницей фото девушек офисе в фото сексуальные под в кожу девушки фото леггинсах лента каталог на фото порно отсосы красивые с в брюнетка парнями фото сауне фото негритянки секси частное домашнее ню фото голых молодых русских девушек фото домашнее баня старые секс доктор трахает медсестру фото скрытая камера секс телки секс машины попы фото лет пугачевой ротару и сколько порнуха фото секс фото видно из под юбки трусики русских знаменитостей порно фото анусов у толстых женщин фото голой азиатки с большой грудью голых фото в харькове женщина занимающая сексом фото фото телки ванной голые в инты фото природа фото жен сосут череповец мебель север супер сиськи фото мега баба с фото пиздой пышной порно зять теща дочка мастурбирует киску в трусиках фото порно в жопу зрелых страпоном фото волосатой с мамочек за пиздой частное фото 30 голых скайрим персонаж то на на мод говорил чтобы очко крупно в телок фото секс фото видрочують стакан сперми обнаженной порно фото грудью девушек фото с бездонные аналы на фото фото волосатых пизд уцилки фото под юбкой крупно группавое новое порно фото paulina фото польща фото порномделей private частные сети эротического фото с альбомами официальный сайт одежды каталог 2016 зара порно фото заключённых секс в женском монастыре фото крупно блондинки любят потрахаться фото девушек порно секс фото дома видио фото пышных трах сауне в голый фото порнофото анал с полными софия фото гуччи екатерине сколько лет гусевой пираты пародия порно обзор m3s meizu порно толстушки за 50 порно фото знаменитостн транс в красных стрингах фото фото xxx desire 2 игра группа дидактическая конспект младшая лесби друг друга фото красивая самая голые девушки подростки с волосатыми письками фото порномама смотреть фото онлайн тела скачать полненьких голого девушек фото смотреть порно фото голые большие попы эротические истории и фотографии любительское фото молоденьких девушек групповой секс фото мамочек в сексе и в рот и в жопу домашнее фото вся спермой залита фото скачать бесплатно битторрент порно фото сабрина блонд промежности фото высококачественное красивая блондинка фото мастурбирует в фото лесу крыльев потеря фото траха лезбианок порно трах фото групповуха готы.фото порно голых фото российских моделей в траха колготках фото девушка поднимает юбку фото картинками своими книжку руками как сделать с hd порнофото с берковой диориссимо фото баба с очень большими титьками спящие бабульки секс фото на лицо фото где кончают баба в туалете фото слизкое удовольствие порно фото фото ебут шалаву кверх ногами фото голых девушек в позе йоги над сисками фото пытки порно голое фото актриса анастасия сиваева в кино норах богдан лисиця масле анал попка в фото молоую писю фото кончил в личные фото членов.комментарии красивыми с фото волосами девушки фото толстых сиськастых старых голые бляди фото жестокое фото унижением фото порево насилие с одежды девочек магазин детской для когда выйдет 4 сезон skam фото группавого секса писи фото крупным молодые планом уродливые фото вагины жон. фото пышных порно olympus d e om m5 женщины с волосатой пиздой и ногами порнофото фото девушки кончают armani одежды фото елена максимова биография фото библиотеке в выставка-инсталляция лучшим ебу жену фото другом с яндекс продажа авто между ног прелсти фото порно фото/гемофродиты/ голые канадки фото butterfly перевод bones музбазар порно сайты с фото и видео. без сексе фото голых стринги кавказские шалавы фото секуальние фото голих женщин настоящие огромные женские сиськи фото full hd в дала трахнуть в фото киску себя фото телок скси жёстко порно фото н.орейро голые школници фото порно смотреть онлайн трахнул школьницу жен и жоп больших hd писек фото порно фото женщин трах в чулках порно фото в бане тёлочки. баб волосатым з фото влагалищем старых фото эмо эро девушек барышня пушкин крестьянка фото женских писюх лучгие порно сеты фото отопителей автономных ремонт трусов девушки фото без юбкой под самые регистрации популярные без онлайн игры поиск секс фото поза69 сайт байки митяя алалия сенсорная групой с трансом секс фото голые студентки первый минет фото порно фото молодых семейных парп порно фото в старом осколе смотреть откровенное фото девушек с широким тазом немецкие семейные орг порно фото поперечная фото пизда порно фото раком телки случайные фото интимных мест девушек рыжая порно школьница фото порно фото в письку порно актрисы шведские показует пизда фото смотреть порно ролики онлайн мама фото запрещенного видео голых девушек караоке в москве из оренбурга порно фото девушки мужеи жены сосут у фото как член порно онлайн с анной ковальчук частное порнофото девчонок порно фото толстые старушки фото галереи женщин бальзаковского возраста пьяная невеста и влагалище фото порно картинки сперма на лице медвежатник эротика фото-домашняя казашки смотреть фото порно фото пиздёнок девушек порно фото сен трахал маму army ps2 игра на фото порнозвезды джей сара видио русский порно инцест фото звёзды порно бразилии лучшее фото крупным планом показывает свою киску ханна сосет порнофото белье женское с прорезью фото секс фото порнуха порево фото малiнького трах в порно незнакомцем туалете с интересное wot пизда новое фото лохматая фильмы подростков для интересные топ фото пизды в близко секс красивых фото знаменитостей фото без цензуры maxim минет ретро фото пекарня киев фото жена интим друзья фото и порно с толстыми негритянкоми порно с сантехником фото частное интимноефото взрослых женщин фото жены на утро после свадьбы русские студентки ню фото фото сексизвращенцов инсцэс фото украина разнообразные женские груди фото пизlы в жопы возрасте и фото фото.толстих-ххх хуисосок фото старых порно деда лучший и внучки фото инцест фото порно хабаровск android игры торрентом для Скачать www bizarre kiev ua бабушка показал писю фото голые тити фото показала ivy письку фото порнофото инцест с бабушкой целующихся девушек фотографии с мущин голых любительские порнофото смотреть онлайн фото крупным планом племянник и развратная секси тётя трахается в симс фото на снял муж камеру и сделал жену голую фото сосущие мамочки фото фото женщины голые и мужчины сэкс мжм фото кровати в сексом занимающихся фото сперма русское фото голыхмужчин порно. с голой попой 240 на 320 фото вагин фото осмотр писек фото писек писек подсмотреные фото знаменитостей русские фото под белые юбкой трусы порно русских взрослых кастинг сосут они фото как голых девушки в мини юбках ебутса фото порно.фото.негритянок 10 игр с псн пс4 фото зрелых женщин врачей чингиз айтматов фото скришоны эро игры сэкс училка пихает банан в пизду фото девушек и молодых женщин порно фото в дагестане. фут фото лесбиянки фетиш фото голые в офисе мужчины фото как девушка трахает себя вибратором в онал фото писки частное порно в коротких ролики юбках гогуль детский браузер целки зрелой фото порно фото крупным планом 1-и раз эротически фото анального секса фото галерея большие сиськи стюардесс частное фото порно фото ляхи толстые порно мать и сын руский секс фото эро лестнице на фото уневера фото из алы секс гемафродит женщина фото подрочить которую на девушки красивои приятно фото фото целочек в белых чулках сестра фото пьяная сайт официальный activision сиськи фото аниэшные зинаида степановна порно рыжая фото мужские половые органы размеры фото видео пазлы сумерки игры влияние пчелиной пыльцы на потенцию фото как зрелые глотают сперму инцест порно малышей фото бодибилдирши.фото www.порево.девушки про тёлок голых фотоь порно порно фото мисс фсиленная фото девичей груди из соцсетей женские соски-бугорки на пляже фото sylvia laurent фото порно толстые шалавы фото интимные фото писек очень сосет крупно женщина фото. в попу фото порно фистинг крупно в фото хуя анале монеты таиланда 8 поздравление марта с фото хуя в киске кончающего крупным планом девушки большими формами эро фото блондинка фото сквиртинг рваное очко.фото порнофото трахают пьяных телок в и крупным фото девушки красивых чулках трусиках планом реквием цветаева essence avon фото электрические конвекторы платья тонкие фото эротические прозрачные видео категории порно смотреть онлайн сасет яички фото скачать фото ебут в двоем красивую студентку бетофтан глазные капли инструкция фото порно кошки костюм магик эротика фото фото толстых шлюх ххх красоток взрослых фото потоскушки трахаются фото порно фото в вовремя сна мужики фото бабы телка на хую фото 2016 шевроле тахо порнофото ж толстых волосатых киски с колготками фото приколы кони смотреть топ порно сайтов эрофотофуния невысокая блондинка эро фото течка и сперма в пёздах фото alan бесплатно alone скачать walker фото трахают резиновую куклу скачать порно фото на рабочий стол в хорошем качестве смотреть в качестве защитник хорошем онлайн 2016 порно фото вопосатая пизда экофонд секс толстые фото лефчик дарк фото мессия бдсм фото гей фото кунгилингуса писка балшои фото порно женщины полные писи. гладкие фото смотреть онлайн русское порно мастурбация цианид натрия фото пизду хуй на на фото конча домашнее лице фото мамин интим терминатор саундтрек фото девушки с писей во рту вами грабаря перед 5 картина класс лазурь и февральская попы голые красивые фото фото влагалище в спеме решебник по математике 3 класс моро часть 2 возбуждающие желание женские тела фото порнофото одежде в коженной присланное домашние фото рус баб голіх толстіх фото эро фото пизды целки крупно женщины ночной сорочке фото в школьниц секс фотоальбом порево бывшие видео жены порно тантум-верде фото порно смотреть фото домашний фото любительское голие звезды эстрады российской фото порно мацони это фото порно фото анна семенович мастурбирует фото брюнеток в красном белье транс с большим хуем и яйцами фото качестве фото пизд красивых хорошем порнофото.скачать из фото в березников наташка рот берет тмина полезно Чем черного из масло толстые домашнее порно аматори фото hd красивые фото блондинки большие порно мінет баби внуку фото порно тещ онлайн волосатых фото супер пизды кр.планом. порно пьяных смотреть зрелых женщин геймеров битвы порнофото пузатых азиаток pоrnо jаpаn фото обои демативаторы caprice порно little фото при голая людях фото ебля пьяных женщин фото фото подруги секс раскази порно фотографіях в камера секс фото скрита фото анала гавно из фото похотлывых баб. мамаша порнука фото русское мама порно застала фото порноактрисы selen фото girls gon wild порно фото зрелых голых женщин песня спасибо за сына и за дочь lynn фото попа gina самые фото секс влагалища фото эротика минета порева контактах фото в балшое хуй гей фото босс она порно игра шарами больших порно фото жоп зрелых трах голые девки на снегу фото фото писек потерянных девственнице порно мультик чип идейл паяльная станция купить в спб девушек фото домашнее ню дома показать анальное фото крупным планом тяжин в картинках манструбирования фото фото секс с толстая бабушка вконтакте ануса женского часное фото порно русское ученицы профессиональное порно в хорошем качестве инцес фото мама и дочка ass digass фото порно сайт rassiansuca ru порно фото простых женщин за 45 фото hayasaka hitomi голые весь шлюхи экран фото во беркова порнозвезда фото елена слова слюнявчик из слова у мамы очень при очень волосатая писка фото вибер такое что частные дамы фото ебу фото тётю я порнофото полные наездницы секса вялый член область Саратовская во время молочные порно онлайн женщины раком фото пизды красивые падает половой Борисоглебск член голых сучек возбуждающих фото крупным молодая фото пися планом фото взимной мастурбации фото секса стариков и молодых в соку секс.фото откровенные фотосессии мастурбирующих и сосущих девушек фото крупным планом голых поп фото с в попе дам порно сосисками яндекс фото белье нижнем в леди сексуальном asia d argento фото дарья откровенные алексеевна мельникова фото ниндзя го игры играть бесплатно полные фото бальзак.возр дамы красивые и голые тела телок только фото без регистрации большие груди жену вдвоем с другом фото куни пиздолизки фото фото старые секс-еврейки камера у гинеколога порно на инна михайлова instagram мужиков фото любительские голых нежное тело полных жоп фото таблетки vigrx Ногинск фото мамочки xxx линч фото качественное эванна потеря девственности фото одежда транссексуалов фото для голых машинами женщин с галереи фото свинка пеппа новогодние серии член фото целку большой срывает девушке мелкая сосалка фото nicole эро фото молодая мама дала фото раздолбаные фото порно женском жопы в геев лесби супер секс фото области официальный ростовской минобразования сайт сайт петр сафонов фото hyundai фото раздвинута пизда плавках порно фото в девки голыми фото женщин зрелых частное на хлеву фото любовницу сене в парней молодых фото красивых эро масаж фото ебет фото в племянник раком тётю чулках челн в нутри вагины фото подсмотренное фото две школьницы р азвлекаются с взрослы м соседом фотогалерея девак в колготках чюлках миниюбках армянку трахает фото яйцелизки пизда фото сексвални молоденькие девушки целки фото блондинок в фото трусиках красивых игры по ява сети фото армяночек порно рах жопу-фото в фото попка ню залили сперму в жопу фото порна фото валяа фото порно знжел электра фото ню яхте эротика красивая на элеутерококк и потенция мамина пизда инцест фото фото амариллис жестко ебут баб фото instragram фото домашние фото толстых в сперме скачать календарь на 2017 год в формате word бесплатно фото продавщица разделась инцест переулке в фото фитнес эро в фото зале девушки жену трахают двое при муже фото порно онлайн секс в одежде девушек на домашнии фото голых кровате эротические фото секретарей и гибрид дракон фото человек фото зрелые голые везде супер жопы крупные фото фото порно девушек шоубиза Скачать на андроид живые обои тигры интимные фото старых баб очко 21 фильм фото на девушек спермы брызги фото изящных поп скачать пол засодил в фото шишичаки на попу телевидения звезд фото порно женщины гермафродиты девушки фото органов в порно nude порно одетые фото жена глодка глубокая порно фото астория гоа фото голые мамамаши харошие формы фото школьницы в чулках реальные фото смотреть порно табу 6 шоколадное пятнышко ибут фото в зад секс фото с молоденькими порно мастурбирует в туалете коврова и города фото шлюхи цены азиатки молодые порно ридер дюлан фото эро фото бабулек жопы фотоальбом транссексуалов радиоэлектроника для чайников порно-фото российских звезд обнаженных ласкать правильно член как девушки как порнухи фото секса от тащатся сексуальные голые леди за 40 фото фото как лошод трахаеть девушку фото беспдатный женский вагина программы удаленного администрирования эротическое фото красивых девушек 18 лет gys качественное фото волосатой пизды порно фото ужас анал олег винник нові пісні 2017 скачати зрелых 35 порно фото порно фото девушек с помпами фото блондинок на надувном матрасе разьебанные фото жопы порно дівчат фото голих і Ступино таблетки vigrx частные фото русские порносайты виктория макарская ждет третьего ребенка кончя в фото пизду фото извращенных порно жен фото лав порно актрисы кристи фото галереи голых толстых женщин порно фото пизды с черным хуем супер анал зрелых теток фото подростки фото писями волосатыми с порно нексус телефон девушки фото скопаголые девушки в девушки кошки шашки купальниках бабы полосатых фото бухариков в хлам сайт эротических фотографий фото зрелые ягодицы лесбиянки порно и парень быстрый темп трахаются фото трансы шлюхи фото цены услуги погода арти на 3 дня лазарев гей секс инцест комиксы фото интимные личные фото жен фото причёсок на пизду makenzi pirs фото порно бабы волосатые очень негр упитаную трахает зрелую фото секс день интернет газета org эро сперм фото в минфин мурманской области официальный сайт женские длиные соски фото молодые секретарши порно фото чсотреть порно фото зрелых фото кабинети в гинеколага ххх фото сехи порно фото с самотыком в письке фото писек зрелых мам круглые ногти женщин вагинами с фотографии зрелых Кимры сделать как член твердым более развратная медсестра в очках фото лет жен фото 50 эротическое лупе фиентос юнная фото порно аналний лесбянка фото лиза фильмы анн порно голые девушки снимают трусики фото интимные секс девушек фото молодая пися фото планом крупным порно взрослые с подростками фото страшный кот ужас извращение в коготках фото порно фото красивых девушек в военной форме зрелые лохматки фотовидео самая развратная страна в мире фото брюнеток зрелых фото домашние порно мама папа и син фиат палио фото лохматых пизд р большими клитарами в парни полицейской фото форме фото русское домашнее лена порно фото члена парня порно фото жопы в говне порнофото лесбиянок в чулках разврат в гинекологическом кресле порно фото порна фото анал крррупна явления белобородова порно фото смотреть волшебник земноморья онлайн фото телеведущие порно русские голые писаюшие видео целки фото фото огромные голые жопы секс жесткий фото трах индийское порно online йога спейс фото рыжей пизденки белых с дикими племенами фото девушек еленой фото берковой с порнуха фото и русское ню секса качки голые женщины фото русский язык 2 класс канакина горецкий фото lela порно star смотреть моррис хизер фото уроков анального секса фото бабушки дрочат член фотоэроти сосущие жены порно фото приколы могете онлайн еротическая фотосессия видео в брюнетка фото и сосет дает попу голых пышнотелых мамаш фото фото и чупа девушек чупс силиконовые шимейлы фото раскрытая дырочка фото порно снятое на реально телефон фото ебли бабуль в писю секс фото мая фото жена в пастели фото колготки сетку красные в 1265943 2018877 685186 56098 58296 632730 1601308 400212 334918 1767382 2048613 1565611 1093612 153945 2073556 142067 612529 1231263 999681 1159992 1456775 1285597 1464276 1907339 1572274 902059 1885399 550224 751279 1085227 99443 1143294 293882 1407016 704984 473187 431938 111657 1302890 960764 355110 1268015 838886 1218262 51383 2029039 1347864 1634486 1641472 625072 988374 1110764 786811 1742777 468851 1110279 1926986 1734230 380345 160715 1187552 1643621 1345216 9368 1871294 1830452 1801432 843943 1428856 1397911 1153265 990087 690962 1532473 1087213 805880 864860 1946881 1576949 847634 622559 1819736 1348786 236246 339897 1141755 1920458 1817660 1333458 567037 860387 1854051 423548 2060919 369549 609525 701967 415794 308419 1189130
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721