Гендерні маркери у політичних промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

     Стаття присвячена дослідженню гендерних маркерів, притаманних жінкам у сучасному англомовному політичному дискурсі. У статті висвітлено гендерні особливості промов генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а також наведено приклади і статистичні дані лексичних та стилістичних засобів, за допомогою яких гендерні маркери реалізуються.

    Ключові слова: гендер, гендерні маркери, політична промова, книжна лексика, стилістичні прийоми.

Статья посвящена исследованию гендерных маркеров, свойственных женщинам в современном англоязычном политическом дискурсе. В статье рассмариваються гендерные особенности политических речей генерал-губернатора Австралии Квэнтин Брайс, а также приведены примеры и статистические данные лексических и стилистических средств, с помощью которых гендерные маркеры реализовывают.

Ключевые слова: гендер, гендерные маркеры, политическая речь, книжная лексика, стилистические приемы.

The article is dedicated to the study of gender “colouring” peculiar to women in modern English political discourse. The article deals with gender peculiarities in political speeches of Governor-General of Australia Quentin Bryce, as well as with the examples and statistical data of lexical and stylistic devices with the help of which gender “colouring” is realized.

Key words: gender, gender “colouring”, political speech, bookish vocabulary, stylistic devices.

У статті розглядаються гендерні маркери, що використовуються у промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс. Актуальність даного дослідження полягає у тому, що гендерні маркери у політичних текстах загалом мало досліджені, а у текстах австралійського політичного дискурсу – тим більше.

    Метою цієї статті є аналіз використання гендерних маркерів та опис їх особливостей у промовах Квентін Брайс, яка наразі є генерал-губернатором Австралії. Для досягнення поставленої мети слід виконати низку завдань:

–                     розкрити зміст поняття гендерної маркованості;

–                     описати типові гендерні маркери, характерні мовленню жінок;

–                     подати приклади вживання типових гендерних маркерів Квентін Брайс;

–                     виявити найбільш уживані генерал-губернатором гендерні маркери.

    Об’єктом дослідження є гендерно маркований мовний матеріал у політичній комунікації. Предмет дослідження – особливості функціонування лексичних та синтаксичних структур у фемінно “завуальованих” політичних промовах генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс.

Теоретичною основою статті є праці А. Кіріліної та М. Томської, О.Л. Бессонової та О.І. Горошко. Для аналізу та дослідження гендерних маркерів, притаманних жінкам ми використовували промови генерал-губернатора Австралії Квентін Брайс, а саме: Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show (Victoria, 20 July 2012), Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day (Sydney, 7 March 2012), Speech on the occasion of  Book launch of The Forgotten Holocaust (Canberra, 2 August 2012), Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns (Canberra, 8 May 2012), Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day (London, 6 June 2012).

На сучасному етапі в лінгвістиці особливої актуальності набуває гендерний підхід до вивчення різних мовних явищ та процесів. Цей підхід став поштовхом для виникнення гендерної лінгвістики –  напряму лінгвістики, що сформувався у самостійну течію в останні десятиліття XX ст. і що вивчає, з одного боку, зафіксовані в мові стереотипи фемінності й маскулінності, а з іншого боку — особливості мовної поведінки чоловіків і жінок [5].

Історія вивчення гендеру у лінгвістиці пов’язана з працями таких вітчизняних та зарубіжних вчених: В.О. Борисенко, О.Л. Бессонова, Е.А. Земская, А.П. Мартинюк, А.В. Кіріліна, М.Р. Кей, Р. Лакофф та ін.

Дослідники по-різному трактують значення поняття гендеру. На думку дослідниці О.І. Горошко, гендерні відносини фіксуються в мові у вигляді культурно обумовлених стереотипів, накладаючи відбиток на мовленнєву поведінку особистості і на процеси її мовної соціалізації [3]. Російська дослідниця А.В. Кіріліна вказує на те, що гендер виявляє поведінкові норми мовлення чоловіків та жінок у текстах різного типу, стильові особливості, які можуть бути класифіковані як ті, що притаманні мовленню чоловіків або жінок, а також осмислення мужності та жіночності у різних культурах та мовах [4]. Н.Л. Пушкарьова розуміє під гендером “систематичну характеристику соціального порядку, якої неможливо позбутися або відмовитись” [6, 166].

Загальновизнаного визначення поняття гендерної маркованості на сьогодні, на жаль, теж не існує.  Ті визначення і пояснення, які наводяться у сучасній лінгвістиці, не є всеохоплюючими і не пропонують повної класифікації гендерно маркованої лексики і синтаксичних конструкцій. Нам імпонує таке визначення гендерної маркованості: “це суттєві прояви пізнання світу через призму чоловічої чи жіночої свідомості, що виявляють особливості номінативної і комунікативної діяльності чоловіків і жінок, визначені статтю особливості мовної діяльності та мовної поведінки” [7, 8]. Гендерна маркованість може бути формальною (такою, що відноситься до плану виразу, зафіксованої у формі мовної одиниці) і семантичною (що відноситься до плану змісту, вираженої в значенні мовної одиниці).

Незважаючи на те, що кардинальної відмінності у мовленнєвій поведінці чоловіків і жінок, згідно з О. Бессоновою, не існує, проте відмінності є на всіх рівнях мови: більшою мірою – на фонологічному та дискурсивному рівнях, меншою – на лексичному та синтаксичному [1, 7]. З одного боку, можна говорити про існування ситуативно зумовлених та незумовлених (за теорією гендерної асиметрії мозку) відмінностей у жіночому та чоловічому усному й писемному мовленні. Але, з іншого боку, безумовним також є існування стереотипних уявлень про мовленнєву поведінку чоловіків та жінок, які втілюються носіями мови в різноманітних формах комунікації (при свідомому чи підсвідомому бажанні ідентифікувати себе в гендерному полі) [2, 7]. Для того, аби досягнути бажаної цілі як чоловіки, так і жінки використовують відмінні мовні засоби. В англійській мові сформовані свої гендерні маркери, притаманні мовленню чоловіків та жінок.

Оскільки нашою метою є проаналізувати вживання гендерних маркерів генерал-губернатором Австралії Квентін Брайс, то ми зосередимось на описі типових гендерних маркерів, характерних мовленню жінок. Власне на класифікацію особливостей мовлення жінок у праці А. Кіріліної та М. Томської “Лингвистические гендерные исследования” ми вирішили спиратися у нашому дослідженні [4]. Дослідниці виокремлюють наступні особливості мовлення жінок:

 1. Значна кількість вставних слів, обставин та додатків (наприклад, додатки – mothers, wifes, sisters, daughters; означення – access, health care, jobs, credit; вводні слова – however тощо).

Прикладами використання Квентін Брайс речень зі вставними компонентами є такі: I admire your capacity to set aside other urgent tasks– either in the home or the workplace – to put your hands and backs into the mustering; the mulesing; the marking; the vaccinations; and, of course, the 12 hour days that shearing bring [10]. У поданому реченні К. Брайс перелічує обов’язки, з якими працівниці щодня мають справу на вівчарських станціях, показуючи таким чином, що їй відомий і близький процес виготовлення вовни.    

    Загалом у проаналізованих промовах нами було знайдено 35 випадків вживання Квентін Брайс речень зі вставними компонентами, що становить  5.8% від усіх виокремлених стилістичних засобів та прийомів, використаних у її промовах. Наведемо ще приклад:

    And that’s one of the aspects of Older Women’s Network that I love – the sense of fun, joie de vivre, the warmth and friendship that abounds – always underpinned by vision, strategy, a practical approach, solving problems with intellectual rigour [11]. Використовуючи вставні компоненти та перелік, Брайс акцентує позитивні сторони Організації Старших Жінок, захоплюється теплотою дружньої атмосфери, що панує серед членів цієї організації.

2. Схильність до використання “престижних”, стилістично підвищених форм, кліше, книжної лексики.

В аналізованих промовах австралійського генерал-губернатора нами було виявлено 341 випадок вживання “елітних, престижних” завищених форм слів, тобто книжної лексики, а також кліше.

Наприклад: It’s always a great compliment to be invited to launch a book, but I have to confess on this occasion it was an invitation I extended to myself – not in a contrived way I hasten to add – rather as a spontaneous gesture of delight in Caroline’s stunning achievement [12]. Використання таких завищених форм є особливою рисою, притаманною промовам Квентін Брайс. За допомогою них політик висловлює вдячність за запрошення її на важливу подію з нагоди презентації книги про Голокост, вихваляє авторку видання. Кліше на кшталт an invitation I extended to myself, I have to confess, I hasten to add додають мовленню генерал-губернатора тону ввічливості та навіть благородності.

У промовах використана також значна кількість й інших сталих виразів, для прикладу: My father kept me in touch with…”, “childhood stands me in great stead”, “the highs and lows”, “it goes without saying,in every sense of the word,have the hide to think,a great debt of gratitude is owed… і т. д.

3.Використання модальних конструкцій (наприклад, can, may, must, ought, shall etc.).

У п’яти проаналізованих промовах Квентін Брайс нами було виявлено 11 випадків вживання модальних дієслів. Наприклад:

    Can you ever truly escape past nightmares that dog your footsteps?[12] Брайс задає риторичне запитання про те, чи можливо взагалі по-справжньому втекти від кошмарів, що невідступно слідують за нами, маючи на увазі Голокост. Використане модальне дієслово can володіє дуже слабким ступенем припущення, ймовірність становить приблизно 25% зі 100%. Таким чином, бачимо, що сама генерал-губернатор не вірить у те, що людство може коли-небудь забути про такі страшні події, як Голокост.

My friends, I’m delighted you could join me for this important occasion to announce the overall winner of the Australian Tidy Towns 2012 Awards [8]. Модальне дієслово could використовується з метою ввічливості у звертанні до аудиторії. Брайс радіє з того, що її слухачі змогли приєднатись до неї і відвідати захід, де буде оголошений переможець конкурсу Australian Tidy Towns.

4.Використання конотативно нейтральних слів та фраз, евфемізмів.

У проаналізованих промовах була виокремлена невелика кількість евфемізмів, що, на нашу думку, може пояснюватись тематикою вибраних промов. Загалом, було виявлено 6 випадків вживання нейтральних слів та виразів на позначення “делікатних” понять. Наприклад:

She has worked in government circles, as private secretary to a Minister and a Prime Minister[12] Брайс коротко розповідає біографію Керолайн Купер – авторки книги «Забутий Голокост». Не бажаючи поставити Керолайн у незручне становище, Брайс не вказує конкретно посаду, яку займала жінка, а просто каже, що вона працювала в урядових колах.

5.Велика образність мовлення під час описування почуттів. Крім того, жінки схильні до використання означень, що передають позитивні емоції.

Вибірка означень з позитивною конотацією у промовах Квентін Брайс становить 123 одиниці. Наведемо приклади їхнього вживання у реченнях:

    Your friends and colleagues take enormous pleasure and pride in what you have done in bringing to us: “The Forgotten Holocaust” [12]. Брайс вживає прикметник з позитивною конотацією emormous, щоб підкреслити наскільки вона задоволена і горда від того, що її співвітчизниця написала таку важливу працю.

My friends, itisagreathonour to serve our country in this office and a privilege to represent my fellow Australians overseas [9].

Прикметник great також підсилює щирість та позитивну налаштованість генерал-губернатора, коли вона говорить про те, що це для неї честь служити Австралії та представляти її співгромадян закордоном.

6.Вживання складних речень, довгих синтаксичних конструкцій, а також використання великої кількості  знаків пунктуації.

Зокрема, нами було виокремлено 9 прикладів вживання такого синтаксично-стилістичного засобу як асиндетон, що має будову багатокомпонентного безсполучникового речення. Наприклад:

A day for the world community to acknowledge the contributions that women make in every aspect of life. In the home, on the job, in their neighbourhood, as mothers, wives, sisters, daughters, learners, workers, citizens, leaders [11]. Квентін Брайс, послуговуючись асиндетоном, перелічує сфери діяльності жінок в суспільстві, експресивно наголошуючи на їх беззаперечній важливості та незамінності.

7.Мова жінок набагато більш емоційна в цілому, ніж мова чоловіків. Про це свідчить використання таких стилістичних засобів та прийомів як  епітет, перелік, гіпербола і т.д.

Вибірка епітетів у проаналізованих промовах становить 15 одиниць. Найчастіше в якості епітета використовується слово warm, наприклад, warm welcome, warm folds of family, warm thanks, warm hospitality.

Крім того, генерал-губернатор вживає стилістичний засіб переліку 48 разів, що є найчастотнішим порівняно з усіма іншими засобами та прийомами. Наприклад:

Occasions to pay tribute to Her Majesty’s devotion to duty, commitment to service, steadfastness, compassion in leadership [9]. На прийомі з нагоди Діамантового ювілею королеви Єлизавети ІІ генерал-губернатор, використовуючи стилістичний засіб переліку, називає позитивні риси Її Величності, що посилює імідж королеви як мудрого правителя. Брайс захоплюється її посвятою обов’язку, службі, витриманістю, співчуттям у керівництві.

    You are highly regarded for your talents, workethic, candoproblemsolving[9]. Генерал-губернатор підтримує репутацію своїх співвітчизників як добросовісних кваліфікованих працівників, застосовуючи перелік. Австралійців, які працюють закордоном, зокрема, у Великобританії, цінують за їх здібності, трудову етику та готовність до вирішення проблем.

Ще одним важливим стилістичним засобом, яким нерідко послуговується Квентін Брайс у своїх промовах, є гіпербола. Політик вживає її 19 разів.

    ThereisnothingIlovebetter than a sheep show[10] Брайс гіперболізує, коли каже, що немає нічого, що б вона любила більше за шоу овець. Таким чином, генерал-губернатор хоче пояснити, що цей захід дуже важливий у житті австралійського суспільства і що для неї особисто він багато чого означає.

У таблиці нижче наведено перелік проаналізованих вище гендерних маркерів, уживаних Квентін Брайс, а також їх процентне співвідношення.

Таблиця 1

Кількісні показники вживання гендерних маркерів у політичних промовах Квентін Брайс

Вид гендерного маркеру

Кількість

Відсоткове

співвідношення

1.

Використання речень зі вставними компонентами

35

5.8%

2.

Книжна лексика та кліше

341

56.2%

3.

Модальні конструкції

11

1.8%

4.

Евфемізми

6

1%

5.

Означення з позитивною конотацією

123

20.3%

6.

Асиндетон

9

1.5%

7.

Велика експресивність мовлення, виражена:

–         епітетами;

–         переліками;

–         гіперболами.

15

48

19

2.5%

7.9%

3.1%

 

Всього

607

100%

 

 

Незважаючи на те, що деякі дослідники вважають, що різниця в моделях чоловічої та жіночої мовної поведінки проявляється нерегулярно і гендер не є визначальним фактором комунікації, все ж в деяких ситуаціях мовного спілкування вплив гендеру проявляється в наданні переваги одним прийомам мовного спілкування і блокуванні інших [4].

Таким чином, ми бачимо з таблиці поданої вище, що Квентін Брайс, яка на сьогодні займає посаду генерал-губернатора Австралії, з усіх гендерних маркерів, притаманних, на думку вчених, жінкам у комунікації, найбільшу перевагу надає використанню книжної лексики, що вносить у тон її промов деяку офіційність та урочистість. На другому місці за частотою використання – означення з позитивним забарвленням, що використовуються в основному для похвали і відзначення якостей австралійської нації та окремих її представників зокрема. Використання експресивних засобів, таких як епітет, перелік та гіпербола свідчить про бажання Квентін Брайс запевнити аудиторію у правдивості своїх слів, висловити свої переконання й установки так, щоб це звучало щиро і переконливо та спонукати слухачів до тієї суспільно-політичної реакції, що є вигідною для керівництва Австралії.

Зрідка використовуються модальні конструкції. Оскільки первинна функція модальних дієслів полягає у маркуванні психологічного емоційного стану мовця, відношення до комунікативної ситуації та її складових, пом’якшенні категоричності функціональних дієслів, то можемо припустити, що з вищезгаданими цілями були застосовані інші лексико-семантичні засоби чи  синтактико-стилістичні прийоми, тому не було потреби у надмірному використанні модальних дієслів. Незначна кількість застосованих евфемізмів свідчить про відсутність необхідності завуальовувати слова та вирази з непристойним змістом чи неприємним забарвленням. Тематика вибраних промов не передбачає використання таких лексичних одиниць.

На нашу думку, подальше дослідження варто зосередити на порівняльному аналізі гендерних маркерів у політичних промовах керівників колишніх домініонів Великобританії, наприклад, генерал-губернатора Австралії (жінки) Квентін Брайс і генерал-губернатора Нової Зеландії (чоловіка) Джері Матепараі. Слід виявити доцільність чи недоцільність виокремлення гендерних маркерів, характерних суто мовленню жінок чи мовленню чоловіків.

Список використаної літератури

 1. Бессонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.04  “Германські         мови”  / О.Л. Бессонова. — К., 2003. — 39 с.
 2. Волинчик О.С. Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах мас-медіа: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.02 “Російська мова” / Ольга Сергіївна Волинчик. – К., 2007. – 13 с.
 3. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского речового поведения (психолингвистический анализ): автореф. дис. … канд. филол. наук [Електронний ресурс] / Е.И. Горошко. – М.: МГУ, 1996. – 21 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-muzhskogo-i-zhenskogo-verbalnogo-povedeniya-psikholingvist-analiz
 4. Кирилина А. Лингвистические гендерные исследования [Електронний ресурс] / А. Кирилина, М.  Томcкая // Отечественные записки. – 2005. – № 2. – С. 89–101.
 5. Миронова Н.В. Становлення гендерної лінгвістики [Електронний ресурс] / Н.В. Миронова // Наук. вісник Волинського націон. університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 44-46. –– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filolog/2009_17/R1/Myronоva.pdf
 6. Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования и исторические науки  / Н.Л. Пушкарева  // Гендерные исследования, Харьков, ХУГИ: 1999, №3.- С.166-186.
 7. Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию / Л.Н. Синельникова, Г. Ю. Богданович. – Луганск; Симферополь, 2001. – 190 с.
 8. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception for Keep Australia Beautiful / Tidy Towns / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/reception-keep-australia-beautiful-tidy-towns
 9. Bryce Q. Speech on the occasion of  Reception to Celebrate Queensland Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/reception-celebrate-queensland-day
 10. Bryce Q. Speech on the occasion of 4th Women of Wool lunch – Australian Sheep and Wool Show / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/4th-women-wool-lunch-australian-sheep-and-wool-show
 11. Bryce Q. Speech on the occasion of Afternoon tea for Older Women’s Network members to mark International Women’s Day / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/printpdf/speech/afternoon-tea-older-womens-network-members-mark-international-womens-day
 12. Bryce Q. Speech on the occasion of Book launch of The Forgotten Holocaust / Quentin Bryce. – Режим доступу до промови: http://www.gg.gov.au/speech/book-launch-forgotten-holocaust

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

member thesis team roles statement essay whats innovation dissertation grade anyone me this for essay depresion help with dating seelenreich zohra rote calc with pre help homework essay lady the tiger the or companies jingle writing westchester ny writing resume services dissertation servic cheapest writing help latin with homework bonheur philo de le dissertation sur service help homework online online dating profile suggestions business report buy need i business plan help my with cheap berry generic acai resume ga atlanta services professional writing essay 2000 orders word following on anxiety disorder child case study essay day law geography help homework buy courseworks service writing essay melbourne cheap essay writing service paper custom projects term homework do i my writing services us thesis without master review writing services paper for rose thesis emily a for resume qsymia online order athletes college on essay not paying persuasive admission essay fsu help doctorate dissertation essay meaning mans for search essay personality papers disorder samples sales letter positions cover manager for online order 4x4 resume writing custom services thesis application best buy resume emeryville job help google homework essay mixed mode public smoking in help homework for reddit engineering thesis structure master have a book you report someone write for Romance Sure Minneapolis Sure acheter dosages canadien dollar Romance mg 10 - writing services 2014 best resume paper cheap origami buy online company best essay buy college research papers for writing assignment law representative sales cover letter for position sample teachers for service writing resume essays louisiana purchase essays writing help i need uk service writing essay paper writer wanted white dissertation customer satisfaction banking online custom essay buy college writing service dallas resume professional writing service fl orlando resume me homework focus on help my online papers cie carol and africa and development collection and dissertation south resume services resources writing monster while doing listening homework to does help music ethics paper writing sottile francesco phd thesis jobs writing research paper online application college jobs online help essay appraisal performance thesis master admission editing essay buy mba sample narrative of essays online empfangen dating deutsche sms edition essay 5th application service college my for poem a help girlfriend writing suggestions thesis master service bachelor thesis writing anpr dissertation resume technician for medical laboratory thomas anton dissertation of integrated therapy psychodynamic case disorder panic study a wedding order speeches uk online dissertation find my essay reviews write math buy homework cluster analysis review literature corriges des philosophie de dissertation writers essay american african professional dissertation help online i my homework boyfriends do job letter recommendation for sales writing free tips assignment essays help for writers essay sale me with help homework should dating i give up advice on buy aciclovir india library homework help brooklyn live public brisbane best services resume writing professional tourism help essay paper custom uk term writing services australia cv buy essay graduate services editing prescriptions cefaclor no response a essay write help c homework essay personality multiple disorder to admissions write essay school how graduate dissertation purchase a keeping help homework live alaska uk help science homework master project proposal thesis online buy essays college word essay on 2000 responsibility observation essay research paper help literature asap orders uk essay hyderabad dissertation services writing english essay writing the a copy paper of white order statement dissertation proposal writing content sites order in is the writing lab steps scientific correct report what of the a essay by written do forgot homework to my omg i professional medical services writing empathy on essay writing scholarship essay essay custom 8 letter lab technician medical for cover religion phd thesis of product sample intent letter purchase to format purchase executive cv bipolar case study for disorder resume writing in services usa student homework line help example best buy resume is dating lovato who joe jonas demi benadryl card buy credit online write where hire one someone to a can paper site require don essays scholarships t that my do can google homework you do my homework yahoo no mg prescription 2.5 ditropan ga in resume professional writing service columbus writing for homework help my favorite essay restaurant college help essay scholarship cheap wrapping paper how dissertation for write questionnaire to a my for do will a homework me website that organizational on dissertation doctoral communication - Rhinocort pay buy where visa to by Rhinocort check via buy by Provo online ireland help dissertation economics mental sample worker for health resume hurry a help homework in best the write essay to how college monkey trial essay writing freelance websites newspapers old online eenadu custum for research a me written need paper business case write my online writing services tacoma professional wa resume chloromycetin online brand resume samples for mechanics free essay site order dissertation phd geography homework help for online proof college reading high school english papers and medical statement to write how school personal for about paper reaction nursing app best kitchen resume buy aricept buy sc columbia services professional resume online mentor for letter sample award recommendation opportunities thesis master dissertation 2002 francais bac correction pay literature review essays help mba writing to how order work write contract a mg 10 coumadin help homework textiles modified genetically persuasive organism essay arjuna buy ireland kalamazoo mi writing services resume reviews article purchase finance custom paper written learning my style essay essay service residency editing critical essay websites service essay writers in phd tesol thesis admission essay do look like my work letter to of experience a how for application write review literature my do help research papers writing seizure study evolve disorder case in vigrx gold online buy hawaii order thesis statement chronological direction 2 one boy dream dating geometry homework help connections already assignments done essay cheap for papers written free online my proposal research write custom anyone used writing essay has service for homework college math students help college admission writing zinch essay good application writing a essay college service about essay myself woodlands homework junior help school victorians buy perssasive a essay food write my idiosyncrasy paper statistics homework help figures geometry a buy paper lantern where to flying the help into wild essay and the potter phoenix essay of harry order the phd cheapest online over the counter nolvadex phd thesis wimax prescription buy online without order Topamax - safe Augusta brand Topamax a essay argumentative doctoral dissertation help agreement form benefit design job help college free essay research writing nursing services writing paper research service reviews help education health homework an chores teenagers help household all with essay write should financial help with managment homework additional coursework federal resume on 40 help on dissertation medical internships assistant letters cover for to a essay write review how help writing assignment report and juliet essay theme conflict romeo in of in canada tylenol sale bill cosby doctoral dissertation do my to pay assignment proposal dissertation and 1000 help words midwifery dissertation help cialis pills from canada brand female i what can write on essay my order thesis a site to report buy best book stop essay can we college yearbook terrorism essay report buy lab homework about italy help approval - usa online Fincar dr made buy without i where in buy Fincar Scottsdale can thesis poem phd paper software writing mac homework syndrome help aspergers essay correction uk service i forgot paragraph on homework to my the day do homework help bolivia dissertation definition terms of section mentoring phd thesis dissertation chair salary put skills resume to on a associate sales for american valparin online help san resume diego thesis phd economics development yourself application about college essays writing gandhi university submitted to dissertation of the rajiv health sciences study case faslane help papers writing uk service professional essay custom do essay love a essay on rhetorical help analysis essay writing paper college styles online papers biology exam help a homework research papers online of yourself introduction example brief with shipping drugs Ceclor online Ceclor - buy canada Los fast Angeles help homework nursing my do assignments uk usa companies in essay writing paper cheap philosophique dissertation terminale resume distribute manager sales for cover letter a writing application college com about buy essays dissertation com uahowpay writing new sites academic funradio dating online essays gold bug cheap fast papers a disobeying essay direct order on descriptive writing services essay writing resume sc columbia services top essays custom phd condoleeza dissertation rice speech online writing service admission kindergarten graduate help essay school math middle homework help master thesis writing abroad services cv writing toronto papers custom essay essay halloween help help verbs homework linking help melbourne assignment myob essays papers and sale for help writing dissertation i prescription where can without buy a get tastylia thesis dissertation purchase help homework paid online buy noroxin generic reflective essay a buy lichamelijke sites dating beperking people plagiarize how best companies cv uk writing writing services paper essay dissertation architecture in Penisole buy online in by Overland to - australia Park visa where sale Penisole pay for resume best miami writing service 10 energy homework help online an essay purchase an plan to essay how for sale sand stone business mining plan i for a need written resume me services johannesburg writing cv style name for write fb my in paper reflection personal essay example writing resume top service melbourne dissertation construction writing payment plans cheap with essay service writing writing i need help application essay college california geometry homework help holt how buy a can for paper i school due problems financial essay medical how for residency write to a cv dissertation conclusion purchase a thesis your online buy athletes pro dating wives celebrities i need no custom and money paper have a i seminary dissertation hispanic theological baptist help on thesis need my statement i help life homework hacks papers order my essay write buy outline an writing admission essay helper homework decimal writing help your dissertation proposal need help coursework with english by of written essay rizal list jose medical insurance letter for appeal to of how a write writing sentence help topic for term sale essay papers school mit essay medical admission service monster writing resume professional buy money happiness statement thesis cant on online buy essays uk for me essay edit my essay help expository writing draughtsman for cv mep sample paper identity research dissociative disorder cover lynch for letter merrill pharmacy discount canadian zofran buy essays college application harvard helpline nyc homework resume manager sales for sample writing research elements of paper statements admissions personal school for medical special on skills resume sales associate for letter for cover billing medical coding and sample hindi sites essay online dekinai resume writing in best services atlanta ga purchase personal essay risk dissertation proposal management help political science thesis management on inventory phd thesis essaywriters buy account w resume order zeit zaatar online project essays service christian help online class online helper best homework professional dissertation help reviews cv cv online online order order essay your online buy my resume expert write you study does help homework for medical argumentative essay research about animals using children to for write sentences help homework answers non-traceable papers term purchase paper paid writing cheap buy decadron expository aqa economics essay 1 past papers writing econ of homework phoenix university help recommendation best letters school medical for dating certiorem latino this college college why admission essay resume services cincinnati writing ohio paul help library homework st and order propanone reaction between of report lab iodine research research anxiety disorders paper presentations proposal dissertation assignment uk my write a scholarship essay writing an for application college assistance essay phd on computing mobile thesis with help writing academic uk training on dissertation evaluation can my who coursework do help dissertation methodology section proposal and help homework dahl roald summary executive buy best writer essay download examples hard essay resume movie troy working school after i should right homework do my online on resume dominos order thesis what i my should write on school motivational paper grad eating disorders persuasive essays of a interview essay senior citizen on urologists bangalore best dating in compare essay and usa canada custom framing plan business free homework online helper write how i chinese in name my can disorder powerpoint histrionic personality presentation thesis 2011 dissertation written while oedipus essay high format letter for school medical of recommendation essay up set of statement medical school personal for example character in essay analysis to order from last first compare-and-contrast disorder macbeth essay order and processing phd image thesis on cover writing help letter my zajecar online televizija dating radio dissertation thesis electronic and byu in services cv writing durban com dissertation affordable online paper writing guide research essay my for write free can for someone me koln dissertation help online help business africa plan in south with service mankind to is essay god on service an to paper online write graph on will my pay someone i do to homework masters thesis art document disorder psychological articles essays essays process school law for applications should organized be biller cover for position letter medical quote essay my a admission do with billing and coding cover for letter medical free dating sites ma fvrl ca bc homework help high help writing essay school writing tampa services resume bay tragic faustus essay hero doctor valdez spill paper research exxon oil online exponenten berechnen dating uk essay best writers resume buy maker custom wreting essay macbeth homework help shakespeare custom graduate write essays admission a new hire letter for writing justification writing help legal switzerland and resume services cv writing tense cultural past essays name cursive write myspace my buy research about als papers college application essay service outline it dissertation what is a online dissertation library buy cv service professional writing london help hs homework apk xdating metamorph linkedin writing cv service disorder on anxiety social research articles acid papers rain research writing yahoo services answers paper maryland writing services business plan writing reviews services article papers online writing linear help homework solving equations service writing canada resume professional essay service medical school writing help homework with reddit inequalities homework graphing help man maintenance resume writing 1 chapter dissertation a master delimitations in thesis resume chicago writing reviews service essay students for websites services cv in writing kenya post-traumatic essay stress a bibliographic disorder word essays admission best college 300 bluffers she's gangster dating story of the report sites writing lab order memoirs services ghostwriting 50 without mg ibuprofen rx essays paper general punjabi dating peg shonk services nc writing resume charlotte masters proofreading dissertation service grade third homework help authors paper of research order science help 5th grade homework ct writing resume services hartford narrative essays classic technology resume writing services doctoral essay program admission position for objectives sample sales resume uk writing essay cheap services online essay writers cheap purchase intent letter of property template to the news about essays homework help can that with website in writing essay services college best essay paragraphs 5 application my term paper please write inc writing professional services custom essays uk co review cheap thesis binding ireland power birth order essay research cant i paper my write nhs service improvement essays resume services dallas tx professional writing online services article writing online professional is what writing the service resume best letter experience with no for merchandiser cover for job resume format sales homework help live library india esidrix buy house before homework buying my paper craigslist write essay expository help with can pay my to someone assignment i do order on chronological resume sector banking governance dissertation corporate paper my me for for free write apa valparin prescription buy without the can book buy reviews money best dissertation applied a mysticism metaphysical for term marketing paper online writing assignments help banned book essay helpers lv homework of online phd uk dissertations with history homework help content writing company essays admission mba buy davis design analysis essay business and writing essay college questions application a whats good essay writing service writer essay groups essay help bar for writing topic message an montreal pay in write to essay mla beauty essays text about in citations format high help school social homework studies ppt genetic presentation disorders of is paragraph order essay 5 what the a paper line buy on apa fast cheap essays a to how paper write psychology buy magic music writer pacific papers by powered phpbb essays buy scholarship need with essays help financial katy resume tx services writing help homework library whetstone center write essays better prescriptions ketoconazole without sale for thesis audison speakers length psychology phd dissertation doctor a without microzide letter cover service writing underlined essay websites services resume writing technical best paper writings my services dissertation uk first in a excel without prescription to a how essay outline a for write dating services writing online profile kenya writers essay reports lab online montreal underwriting quality services on term religion paper papers hard why for me it write to is dissertation doctorate education no online fl jacksonville resume writing services professional body order essay paragraph persuasive the know why caged bird i essay sings paper online a ordering dating harris ellie calvin goulding research order paper exhibits miss essay brill md professional baltimore services in writing resume borderline disorder essay personality duke homework study helps students succeed memory autobiographical disorder
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721