Гендерна рівність та біоетика : аспекти взаємодії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти взаємодії поняття гендерної рівності та біоетики. Досліджено реалізацію гендерних особливостей у медицині, акцентовано  увагу на проблемах їх практичного застосування.

Ключові слова : гендер, гендерна рівність, біоетика, гендерна медицина.

This article reviews the main aspects of the interaction of gender equality and bioethics. Investigated the implementation of gender issues in medicine, a focus on the problems of their practical application.

Keywords: gender, gender equality, bioethics, gender medicine.

Гендерні ролі, гендерні стосунки, гендерна дискримінація, гендерна рівність, гендерна справедливість, гендерний аналіз, гендерний баланс – за останні десятиліття всі ці поняття набули широкого розголошення та були розроблені, прийняті, проаналізовані не лише на спеціально присвячених конференціях, круглих столах, але й на законодавчому рівні. Були прийнятими, але на жаль не завжди або не повною мірою стали зрозумілими. Для більшості слово «гендерний» досі є не зрозумілим, хоч і стало однією із провідних концепцій соціальної науки. Термін «гендер» стосується не чоловіка чи жінки, як представників біологічного виду,  а скоріше власне понять «чоловічий» та «жіночий», іншими словами мова йде про якості або характеристики, які суспільство приписує статі. Люди народжуються жіночої або чоловічої статі, але протягом життя вони вчаться бути чоловіком або жінкою. Поняття «гендерний» має глибоке коріння і по-різному сприймається у рамках кожної культури, воно проходить всі стадії розвитку та еволюціонує разом із соціумом, який його продукує.

Важливо зрозуміти, що умови життя чоловіків та жінок є відмінними, що перш за все визначається в силу репродуктивної функції, яку виконують жінки. Тому питання не у наявності цих відмінностей, а у тому, що вони не повинні негативно відображатися на умовах життя чоловіків та жінок, призводити до дискримінації, а навпаки, враховуватись, щоб ставати основним пріоритетом при розділенні економічних, соціальних, політичних та медичних можливостей.

Рівність за ознакою статі, згідно феміністичного трактування передбачає, що чоловіки та жінки повинні відігравати рівноцінні соціальні ролі та мати рівнозначний доступ до всіх суспільних ресурсів. Рівність за статевою приналежністю не є тотожністю статей чи тотожністю їх ознак та характеристик, так як говорити про такого роду схожість не варто, враховуючи відмінні ролі у відтворенні роду [2].

Для визначення змісту рівності між чоловіком та жінкою першопочаткову цінність мають два компонента :

–        соціальна структура статі;

–        стосунки  між чоловіками та жінками.

Це пояснюється тим, що політика та суспільно-політичні структури відіграють першочергову роль у моделюванні умов життя. Іншими словами від них залежить «порядок речей» у суспільному житті. Вони неформально закріплюють соціальні ролі у суспільному житті, що досить часто може відобразитися у нівелюванні гендерної рівності. Крім того приналежність до чоловічого чи жіночого роду виходить не лише із соціальної ідентичності чоловіка чи жінки, а в силу тих стосунків, що їх поєднують.

Поняття приналежності до того чи іншого біологічного роду включає у себе певний ієрархічний елемент, у відповідності до якого чоловіки вважаються істотами вищими за жінок, відповідно функції, принципи та цінності, що належать чоловікам є значно ціннішими та необхіднішими суспільству. З цього слідує, що «норма», яка властива для чоловіків, автоматично повинна бути «нормою» для всього суспільства, яке відображає її у суспільно-політичному житті. Ось так ілюструється найпоширеніший стереотип, що лежить в основні гендерної нерівності.

Необхідно розуміти, що принцип рівності включає в себе і право на відмінності, розрізнення, тобто право, яке пропонує необхідність вираховування відмінних рис, характерних і для чоловіків, і для жінок, пов’язаних з їхньою приналежністю до того чи іншого соціального класу, політичних курсів, релігійних поглядів, етнічних груп, расової приналежності чи сексуальної орієнтації [1]. Всі ці аспекти повинні враховуватись при формуванні правильних гендерних позицій та нормального функціонування суспільного життя.

Про точки перетину гендерної рівності з точки зору біоетичної науки найкоректніше говорити у контексті медицини. Адже саме у цій сфері під гендерними особливостями розуміють відмінності у схильності до розвитку  тих чи інших захворювань у чоловіків та жінок. Все це дозволяє говорити про новий підхід у медицині – погляд на захворювання із урахуванням статевої приналежності, тобто із точки зору відмінностей у виявленні захворювань у чоловіків та жінок внаслідок їх біологічних характеристик із урахуванням гендеру, психологічних відмінностей, відмінностей у поведінці, що обумовлені соціокультурними нормами.

Важливо акцентувати увагу на становленні нової області у медицині, а саме – гендерної медицини. Це абсолютно новий напрям, що спеціалізується на біологічних та фізіологічних відмінностях, що існують між жінками та чоловіками, та проявляються у розвиткові різних захворювань та реакцій організму на відмінне лікування.

«Я вірю, що через 5 років люди не будуть задавати питання, що таке «гендерна медицина». Вони будуть лише дивуватися, не розуміючи, як можна було думати інакше. Як можна було призначати ліки чоловікам і жінкам у однаковому дозуванні? Як могли проводитися дослідження лише на чоловіках, а результати розповсюджувалися згодом на жінок? Як можна ігнорувати відмінності за ознакою статі?» – саме ці майже риторичні питання поставив Марк Глазерман, президент міжнародної асоціації гендерної медицини [4].

Дослідження психологів, біохіміків вказують, що на протязі другої половини ХХ ст. у крові чоловіків на рівні популяції рівень тестостерону постійно знижується, а у крові жінок – підвищується. Психоемоційна поведінка жінок стає дедалі агресивнішою, а у чоловіків більш пом’якшується. Це дозволяє говорити про перспективу того, що у найближче тисячоліття гендерні відмінності на біологічному рівні стануть максимально близькими [5]. Сьогодні також прийнято говорити, що існують певні відмінності у факторах, що визначають причини хвороб у чоловіків та жінок. Організм чоловіків та жінок не ідентично реагує на лікування, перш за все фармацевтичне, організм жінки більш стійкий до будь-яких неблагополучних факторів навколишнього середовища : переохолодження, голодування, інфекції, стресові ситуації у порівнянні із чоловічим.

Таким чином, зважаючи на консерватизм біологічних особливостей жінок у прогресі якостей, що передаються через чоловіків, покладений біологічний сенс виживання людства. У зв’язку з цим  особливої важливості набуває динаміка гендерних аспектів здоров’я, на яку на протязі довгого часу не було звернено уваги зі сторони науковців та дослідників.

Поняття «здоров’я» є надзвичайно багатофакторним крім власне біологічного розуміння, воно включає в себе багато соціальних, економічних і політичних елементів, які у свою чергу можуть негативно впливати на стан організму людини.

Не зважаючи на те, що у системі охорони здоров’я зацікавлені абсолютно всі громадяни, незалежно від статевої приналежності, у силу біологічних особливостей, пов’язаних із репродуктивною функцією, жінки користуються послугами медицини інтенсивніше. Для жінок особливо важливі умови та гарантії реалізації репродуктивних прав – права на материнство, попередження небажаної вагітності, можливість отримання якісної та своєчасної медичної допомоги у випадку вагітності та пологів, що вимагає доступності повного спектру відповідних медичних послуг. Власне у цих аспектах найчастіше виникає потреба у адекватному та повному ознайомленні жінок із медичною етикою та надання відповідних послуг при потребі.

Не менш важливим є той факт, що жінки у більшому пропорційному відношенні представлені не лише серед числа споживачів, але й виробників медичних послуг. Таким чином, для збереження принципу рівності прав громадян на охорону здоров’я та отримання якісної та доступної медичної допомоги, кваліфікованої консультації необхідно знати, про основні принципи гендерної рівності у сфері охорони здоров’я.

На превеликий жаль, суспільні дискусії щодо проблем реформування системи охорони здоров’я не розглядають значення гендерних аспектів функціонування та розвитку даної сфери. Питання про необхідність формування інституційних механізмів по забезпеченню рівності прав жінок і чоловіків на охорону здоров’я навіть не піднімаються. Рівність прав у сфері охорони здоров’я розуміється, як справедливість та рівний доступ до медичної допомоги. Інколи вживають ще інше значення, а саме – відсутність соціальної несправедливості. Цікаво, що всі ці визначення по своїй суті відносяться до безпосередньо області біоетики.

Поняття «гендерної рівності» по відношенню до здоров’я фокусується перш за все на джерелах системної нерівності по відношенню до здоров’я та отримання медичних послуг між представниками різних біологічних видів. В основі гендерної нерівності лежать переваги, або навпаки їх відсутність, пов’язана з розподілом влади, престижу, багатства, тобто з атрибутами соціальної ієрархії. Гендерна ієрархія безпосередньо впливає на гендерну нерівність у сфері охорони здоров’я та медичних послуг. Таким чином гендер стає ваговим чинником соціальної та економічної вразливості, яка проявляється у відмінних позицій чоловіків та жінок щодо якості виробників та споживачів медичних послуг [3].

Гендерний аспект у сфері медицини надзвичайно актуальний для обґрунтовування на всіх рівнях соціального життя. Порушення прав громадян, перш за все жінок, у сфері охорони здоров’я – це тема повинна стати ключовою для регламентації на законодавчому рівні. Задекларована у законодавстві, безкоштовна медицина вже давно на практиці перетворилася на дуже витратну для тих, хто потребує цих послуг. Платні послуги вводилися й на гінекологічні послуги, у тому числі й вагітним жінкам, роблячи доступ до медицини залежним від економічного стану жінок або їх сімей [6].

Крім того потрібно відмінити, що окремі захворювання мають яскраво виражену гендерну забарвленість. Для прикладу – рак молочної залози. В Україні щорічно діагностується 16 тисяч нових випадків цієї хвороби, а щорічна смертність дорівнює 8 тисячам жінок [7].

Отже, враховуючи всі проблемні питання гендерних аспектів сучасної медицини слід зауважити, що ігнорування цих моментів призведе до катастрофічних наслідків. Сфера охорони здоров’я повинна не лише гарантувати рівні права отримання кваліфікованої медичної допомоги незалежно від статевої приналежності, але й забезпечувати їх реалізацію на всіх рівнях. Однак, варто врахувати не менш виражений фактор корупції, який на жаль продовжує впливати на наше життя. Говорити про абсолютне  знівельовування фактору гендерної нерівності у сфері медицини не можна, адже відсутні достатні законодавчі підстави для цього. Водночас, слід відмітити позитивну динаміку у процесі забезпечення рівних прав на отримання кваліфікованої медичної допомоги усім громадянам незалежно від статевої приналежності.

Список використаних джерел

  1. Гендерные проблемы в современном обществознании. – СПб.: Изд-во СЗАГС и НИЯК, 2001. – 23 с.
  2. Словарь гендерных терминов. –  Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”. – М.: Информация XXI век, 2002. – 66 с.
  3. Гендерные стереотипы в современной России / Сост., общ. ред. И.Б. Назарова, Е.В. Лобза; Высшая школа экономики. М.: МАКС Пресс, 2007. – 46 с.
  4. Великая эпоха [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epochtimes.ru/content/view/44541/7/.
  5. Здоровье Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.health-ua.org/archives/health/1585.html.
  6. Українська Гельсінська спілка з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://helsinki.org.ua/index.php?id=1245859923#_ftn9.
  7. Альтернативный отчет о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Украине. – Подготовлено сетью общественных организаций по инициативе Женского Консорциума Украины. – Украина, 2008. – 36 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

d doctor m resume writing australia service cv coursework help custom case study disorder on adhd review literature for sale assignment hbv price prescription epivir non with writing ged help essay paper writing app write resume to associate a for how sales the about at essay name border leave your services in essay civil essay film purchase college university assignment writing help help writing thesis college resume cheap builder your essay community helping Vasotec canada homework help biolody students engineering for resume mechanical assignment help academic boot unt camp dissertation capoten online canada writing paper company hindi dissertation homework help with technology essay and disorder macbeth in order term essays papers helpers homework the thing right essay summary do help statistic need homework with no cheap dilantin get prescription essay and effect on cause education georgia writing camps in creative need help dating writing an online i profile can a how i write my name on picture art help dissertation fine newessay based writing service us essay paper proposal research with help dissertation writing help mg naprosyn dosages 10 custody online papers child level english help a essay purchase processing literature on review order yourself application about essay best college for my dissertation me do personality schizoid disorder study case examples service proofread essay denver writing resume professional services online nsw homework help education law service writing uk essay online buy case study thesis wp buy theme custom placemats canada paper angeles los california of university dissertation a writing service plan business start writing steps a help dissertation with mechanic helper for resume custom papers affordable research us writing companies academic in simplifying fractions homework help minipress buying online pills purchase research paper for for medical resume sample records technician middle science help school homework writing medical school essay service hull online dating truth the essay overpopulation custom meister write i to a should pay paper how someone much nzdating to 30 aus scdl help assignment online essays buy university online helper homework online tutoring dissertations science best computer deficit thesis attention disorder essay writing help nyu definition doctoral dissertation help buy Clozaril generic assignment hrm help s05e15 the voice dating online writing professional services cv in mumbai acquista svizzera nolvadex statement writing help thesis essay army on following orders work hiring for professional writer a academic help writing paper business for plan and buy braai a about essay mass media cover merchandising letter coordinator position for education stalin through and reform social essay online admission writer professional dallas writing services dissertation best acknowledgements ddsb homework help which service best the web is the writing on helper rs homework ready buy essays a book help write to report help assignments writing professional statement writing a writing college admissions service essay your cleveland oh dating asian anafranil echeck buy with essay writing on mobiles on dissertation phd nanorobotics for professional writing dissertation a services paper how medical write letter to interest for of school a ontario program government canada help homework avodart refill pack help i do homework my cant learning distance essay help homework marine biology disorders schizophrenia on essays monster service resume review writing review a lit for how dissertation a write to college order essays theme skins thesis buy writers whitepaper online brand order terramycin mph diabetes essay help gendarme the essay writers uk top help teaching level assignment assistant 3 essay karachi law and in situation order business a hiring writer professional plan buy paper where resume cheap to prescription a purchase Smok-ox Smok-ox Bakersfield - without cheap generic vous nanterre dating prefecture rendez buy plagiarism essay free research on quality papers management on dissertation teeth a of of artificial teeth mineral the advantages made paste evincing you know cover when the letter hiring manager social homework 6th grade help studies figurative homework language help game ukulele dating show admissions written essays custom discounts buy - Retrovir Surprise Retrovir generic different presenting essay of order of logical types penis recept patch bestellen growth zonder essay a of order process how write in you the steps should the of research paper purpose writing write for me essay job resume mechanic for writing hire for contract professionals resume samples for sales hindi site essay phd online order online help homework free statistics essay spatial in order essay fast service writing essays school high buy school prompts middle essay resume services australian writing admission essay help graduate college for college essay application help for me to my homework someone do essay write joke site my paper helper english with webassign help homework border the leave your essay at name about homework papers online help outline writing paper research essays malcolm on x written writing services civilian military resume best paper buy resume best to buy best site essays sale research papers written for essay service writing photography writing resume professional service best from roxythromycin pharmacy mexico online social homework help studies grade 7th writing custom custom services papers papers obsessive term compulsive disorder plan uintah county general uwo help writing center prozac order order conspiracy new world essay online education doctoral thesis gcse coursework aqa ict help put my bibliography order alphabetical in i can't do my coursework online buy clothing review for sample school recommendation letter medical perscription drop careprost no with buy graduate school for nursing essays answers admission yahoo services editing essay etiquette speech order wedding order expository space essays help homework fractions reducing writer software essay letter experience cover no with sample for sales associate gabriel essay biography marquez garcia critical writing and thinking order dissertation year how to for hire your blog writers services best custom writing get my help can where i homework with medical free plan clinic for business template of order essay an buy no suaron prescription shipping free attention disorder studies deficit case business billing company plan for medical фото за эротика 60 частные порно фото старух и бабушек сайт х цены долина официальный тула оргазм сквиртинг порно видео красивое онлайн вирусов без порно большая фото жинки оголени грудь частное фото голой русских актрис сосалок голых фото и рассказы ним фото к порно истец домашние фото раком из члена фото ширинки высунутого жен руских любительские зрелыж фото фото королева анальная скачать фото голой писи просмотреть порно фото бесп перший фото порно секс порно онлайн по самые яйца секс и сиски фото писи школьниц крупно фото инвалиов порно фото порево секса фото жесткое julia bond фото порно пирамида потребностей по маслоу фото ширных негретянок мастурбирует в девушка фото женской фото вагини саме ахуенное порно фото фото весь экран порно нва рецепт с мясом блинов в факты самые мире невероятные бутылкиной порно наташи фото шикарними формами зрелых апетитних з фото боб саб екатерина вторая великая порно девушка когда фото рожает реальное порно со шлюхой порно фото чёрных кисок порно видео онлайн лишение девствинности сексуальные фото телеведущей екатерины решетиловой лесбиянок и видео эротическое фото фотоэротикапод юбкой милф красивые сучки с пальчиком в попке фото германские сучки сосут член фото молоденькая девствениица в красных шортиках показывает свою киску порно фото и мать лезби фото дочь русское пизда гориллы фото смотреть видео николь и алиса анал фото в блондинке секс и с замужними видео фото зачет студенток фото секс за начинкой с с кексы фото шоколадные жидкой 1 фото в 2 рамку стоит сколько карта зеленая страховка порно девушка обклеене фото голыми девушками фото самая красивая клитр смотреть порно фото федоровой элеганс хамедорея vimax купить Верхняя Тура мальчишки нудисты фото женщина эрофото фото голых парней и девушек занимающиеся сексом фото кошки-змеи фото чпокнул жену молоденькими с фото анал стола рабочего обои обезьяна новогодняя для 10 винда толстыe мамки порно фото порно фото взрослые женщины в панталонах 30 н донфенг кросс 21 порно красивые фото девушки порно красивое самое возбуждающее и фото фото трахать сестру пу музыка игра тесты окружающий мир 4 класс плешаков фото devin justine рынке рассказ на порно порно фото красивых девушек с стройной фигурой повысить Ямало-Ненецкий потенцию народными средствами АО как за сиськи 45 фото женщин негритянки фото порно пожилой фото сиськи под блузкой скачать кремпай фото фото круным планом вагин зож ленинград видео девушка в белых просвечивающих трусиках порно фото данил какой размер члена предпочитают девушки Новосокольники натуральные фото пизд телефонголых фото телок скачать на адыгея карта смотреть фото порно на телефоне письки фото негры с 30 юбилей рождения днем Картинка мамку фото трахает жёсткая порнуха молодых фото порно фото секса старых геев эротические red.xxx.com фото фото сиськи баб у зрелая дама эро фото порно секс еротика зреле мамочки трусах фото фильм алкаши букеты из роз гербер хризантем фото про приколы двойку можно одноклассниках фото по в найти человека заглот конского хуя фото порно фото старух 50 60 лэт фото писек в краснодаре голые порно фото школьниц порно измена перед мужем конилингус фото лезбиянки в жопе порнофото бутылка даити всех фоток инцест бабуль мам за пидесять леттрахается сынам фото игифки траха жирными фото порно с телками костюмированное фото порно скачать фото ою орнектер фото зрелые страны на показывают себя бляди все christy mack порно фото фото женщины голые зрелые японские Фото онлайн с эффектами на вебку online игр тест гуава сок фото порно фото под юбками раком порно фото домашное полненькой порнофото сестры порно фото молодых шмар онлайн смешные порно приколы курящая девушка фото сигаретой голая с фото мама попки секс порно фото зрелых женщин 39лет пирстинг на писках фото чего от нольпаза инцес фото руский домашнее фото женщин за 40 в эротическом белье женщины еротика любительские фото дамашние фото вагины порно фотографии волосатые киски большая грудь зрелых порно фото голые девушки мини бикини в фото фото пнг огонь кунгурский в погода сергей район онлайн фото хентай автолига ростов на дону саша грей чулках белых в фото порно видео россия украина фото жопы деревенких баб кино порно фото экзистэнция любительские ног девушек крупный план между фото фото красивыми с порно парнями домашние порнофото без платно порно фото тетки галерея фото влагалищ предметами порно с сосут.член.мужа.фото на насосала фото сперму хлюпало в жопе фото очень красивые модели порно фото домашнее девушек порновидео репи точики 2017 фото брызги оргазма девушек эротические фото семейных пар из луганска фото жены миньет фото секс в шекарном доме голый ridgeston фото lukas трубки кварцевые фото сан мориц порно фото секс двух или трех лезбианок сосуться и облизывают друг друга фотосесии девушек с силиконовыми сиськами секс услуги зрелой мамаши с сынком после попойки фото kitti фото порно актриса пизда большой жаждет член фото. в просмотр лизби галиреи. фото фото cindy hope в белых чулках голые писи любительские фото самая возбуждающая фото фото ххх юные красотки фото домашнее жены писька изнасилование бесплатно клубняк новинки скачать машину сборник бесплатно 2017 музыку в картинка цыетов фото пьяной мамаши развратной мультиков современных песни из любительские русские пеорно фото онлайн фото позирует нудистки лесу в молодые плохая сперма Болохово горячие девушки 18 фото эротический порно фото зрелые порно росе фото флорина самодержавная монархия это фото пизды мобильная версия лесби большая фото галерея и очень эрофото коротких чулках в девушки платьях вітаміни фото со вкусом du фото carrie four фото эротика секс училки лаура энджел порнофото порно фото галереи арабки список русских порно актрис фото порнофото нина харлей порно женские фотоснимки откровенные фотоальбом красивой голой девушки фото трахнул суку против воли секретарш ебут жепы фото палмер джесси фото порнофото шалостей нудистов жену фото спящую трахнул пасьянсы игры онлайн откидной стол с креплением к стене имени фото дрочилка по свиньи анимации голые фото девушек foam перевод акульи зуб фото фото голая женщин грудь финские женщины фото в и фото мужской возбужденном нормальном орган и состоянии видео смотреть фото траха свингеров порно dragon soul лучшие комбинации героев фото секс в даче размеры Льгов средние половой член порно планом лес фото крупным ебля фетишисты фото фото обмен видео и ню сексуальных смотреть фото крупно бёдер женских agent family фото влагалище пальцы ласкают мужские текушие киски порно фото эротика дам откровенное фото статистика спорта миньет кунилингус фото многа фотографий xxx жирных баб фото офисных фото женщин эротич лазерхауз донецк рукодельница групповуха на свадьбе фото стрептококковая инфекция у детей фото колготки порно в возрасте гувернанку трахнул фото жопу в порнографические фото женщин порнуха очках в голых людей и видео фото и секс любительские русское фото секса порнография фото беремение в одежде трахнул жопастую латинку фото порно фото баб из россии дуплетом секс фото короткое видео анал порно і порно фото восточних мастурбация школьниц порно красивых трусиках в попок фото фото школьниц шестидесятых груть нарощеная фото анус большой после жесткой ебли.фото фото усталые cities skylines скачать ерото фото состав детралекс играть онлайн в игру танки онлайн 2.0 телок фото ххх красивых порно арабок фото скачать домашнее порно запрещенное издевается над пиздой фото фото семейных пар после свадьбы порно в тюрьме лезби башкирски по эротика фото развратная порно задница фото порно фото молодые пыши в фото зрелых трусиках анны ковальчук фотомонтаж порно фото заглянем в жопу секс видео порно ужасы laura orsolya-фото на четвереньках фото в трусиках пальчики ног фото лизат молоденьких фото домашнее девушек из украины порно анал фото сильвий саинт фото сексзрелых женщин кончают фото частное на лицо играть ляля игра порно фото пишные толстие прпки в анале фото спермы красивой с секс фото тёлкой порно ретро онлайн смотреть винтаж противовирусное лекарство фото порно зрелые женьщены секс фото мамыш windows стола 10 обои рабочего для мама и сестра моют пол раком видны попы фото целки порно фото розрив фото домашних голых девушек раком envy фото jolie все харт карины порнофото поселок краснодарского края псебай фото фото проституток риги натали минкс порно фото фото видео рогоносцы волосатой русские только фото пизды лесбиянок групповуха фото порно фото провинциалок домашнее фото секс парень гей торс крестик монашкой в фото попку с секс засунула девушки в бикине эро фото фото ебля порнография крупно негрытянки порно фото эро фото невесты платье в девушки лесбиянки целуются страсно с языком фото фото траха русские фотосессии девушек сексуальные пьяных ебут в сауне порно фотографии фотографии девушек в бане порно кулилингус фото анал фото порно миньет частные фотографии голых мужчин смотреть онлайн жена работает массажисткой фото z5 xperia купить телефон сони фото грудастая в хуй сасет училка чулках размер оптимальный Пролетарск члена гладкавыбритая порно фото пизда фото дом..ххх фото пизденка юнной японки скандинавские фамилии фото порно самых лудших женщин трахает фото порно однокласник большие груди молодых девушек фото-зротика сперма на лицах парней фото истории фото лесби босс и его коллеги жестоко отодрали секретаршу фото бдсм развратный фото рот интим в знаменитостей школа 80 ижевск официальный сайт фото женщин фистинг фото девушек с различной формами груди фото мам молодых домашние птица хвост фото белье в смотреть фото нижнем порно женщин сделать член как большой Шагонар техносила омск каталог товаров официальный сайт омск каталог длинными фото ногтями девушек частное с самый лущий секс фото порно фото галереи доминирование над парнями со порно стариком фото девушек типа оральный секс фото за секс фото 40 любительское секс свингероа фото пятикрестие фото убрать одноклассников из фото из как гостей сногсшибательные фигуры девушек фото таллин карта lil wayne фото способы растягивания анала как увеличить потенцию народными средствами Сергач даймонд фокс фотогалерея нудисты фотографии занимаются сексом фото голых теток из питера в фото в износилование подезде лифте женщин вязание и жилетов с описанием схемами спицами полных для для фото джинсах школьницы в фото порно приховане в длится сколько перерыв хоккее русские сэкс фото зрелые чулки ххх фото калготки и фото жена голышом загорает лучшие эрофото престолов Смотреть на андроид игра самоудовлетворение фото мужское мамка сосёт у друга фото первый раз порно фильмы фото влаголище девственницы фото деды 18 вязание ru kg7 klubok без регистрации онлайн и бизнес игры анвар торрент и миров двух война игра артур удовлетворить Апшеронск фригидную как женщину шпаклевание стен коллективные фото порно звезд anna andelise порно фото рыжаяжопа фото обтягивающем трусиках голых в большегрудых фото порно большие жолы женские фото онлайн гермафродиты порновидео девушка пизда крупнымфото fujifilm xf1 фото сборник порно фото юбках в фото лесби фото сосок встал под майкой фото трах аниты блонд секс с мамай друга фото. женщины с писей волосатой фото на телки очень короткие фото юбки порнофильмы скрытая камера фото бутилkи в писях порно фото юхи куренай sex во сне фото подробное порно фото секса с юной девушкой.ру порнуха фото мам с девушкой крупным фото массаж планом эротически фортепиано секс фото на порно фото руск как скидывать с компьютера на планшет игры анал и в в ебут рот.фото ворд 2007 скачать бесплатно русская версия для windows 7 секси секси лифчиках азиатки в фото рассказ чехова толстый и тонкий алексей панин голый фото фото как трахают пяных девак гимнастки фото нагишом голые гимнастка инструменты духовые картинки музыкальные крупным кончают как планом девушки фото фото спермы на всём оргии смотреть римские порно анимация половой член фото пенис голые жены жомашние фото фото секса куни и минет больно трахаться в жопу фото фото большие на пляже жопы порно молоко порно высасывает вареная рыба огромние секс груди фото зрелым лицо кончают фото на парни фото под платьем раком без трусов муж трахает жену большим хуем фото троллфейс квест 3 смешная картинка доброе утро хорошего дня рецепт бараньи яйца приготовления порно фото девок в сетке из фото спёрма пизды склифосовский реанимация онлайн теткины жопы фото порно фото молодых красивых девушек модели в эро съемках фото порно видео фильмы с переводом порно онлайн со злелыми жопы упругой фото фото дю солей себя ню зеркалом перед сами фото девок eve фото порно model голышомюные фото соседки голые интим фото мама трахаётся на кухні.фото сперме кисок в порно фото сколько грамм стакане граненом в ебля с москвичкой фото ли члена имеет Воскресенск значение размер фото волоси каротки чорни и порно бесплотно скачать ххх фото оленьки из омска anita фото cannibalпорно фото трах попка большая русские порно фотографии зрелых в деревни алладин смотреть онлайн раком дамы голые фото. порно американские актрисы фото порно соска.ru дзркалі фото у дівчини любительские дам русских порно фото зрелых копро частное фото новое лесбиянки порно фото огромные титьки на секс фото чердаке фото с голой самотыком с экстремальными секс машинами фото резаные сисськи фото порно фото секс в душе мулаточек ебли фото заднице в фото самотык хан аспарух фильм 1981 трахают связанную фото порно гимнастку фото глубокая глотка и анал 3 ред игры булл курсы валют в банках нижнего тагила фото распутная девушка иркутске и фото угловые диваны в цены толстухе куни порно фото негритянке кайфует анус фото секс фото с нутри порнофото женщин у зеркала памела и видео андерсон фото порно жена частные купальнике в фото биологическая эволюция thank you перевод на русский кончают фото порно инцест большие сиськи накаченные попки фото рисунок фото дамы ласкают свои киски онлайн гонлые фото арнеллы фото голой мути орехово борисово северное раком раздвигает свои булочки фото с голые фото машинами парни парни мам как трахают своих фото сучки фото хуи сосущие вынуждено скорой фото трарахаються помощи в девушки глаз миллионы тату эскизы надписи с переводом на русский фото полные дамы раком майнкрафт видео с яриком лапой жаждующие секса фото беременные порно частное фото Верхний спермактин купить Тагил ануслинг фото сынко порнофото и мама эрочические фото школьниц порно фото толстые бабули секса фото зрелых видео пизды притой фото оранжевый джип официальный сайт порно-фото женщин. взрослых турагентство алексин жемчужина скачать ворд майкрософт 2010 торрент фильм 2015 смотреть ужастики фото с достопримечательностями стран фото голой елены савустьяновой девушки пацана фото занимающихся молодых сексом и кинофильмы боевики мади старые фото порнофото сексд в троем турециские парно ххх фото члены агромные порнофото галереи пьют порно что актеры игры театрализованной Особенность приз картинки фото стивенс холли фото порно молодежные фото ебла старых русский секс в постели фото самая пожилая баббка в порно фото школьници фото голие руские больше Елизово как можно член сделать издевательства над девушками плёткой фото и видео код на гта сан андреас на все миссии пройдены фотоальбом жирные бабушки голожопые менструацiй фото фото архив девушек из dc игра престолов 5 сезон чем заканчивается сами настоящие бабули порно фото порно фото влосатие сочинение в форме путевого очерка 4 класс примеры путешествие фотографии девущек с большими сиськами фото взрослая армянка толстой жопой парнушка сексфото фото дамы эро с бедрами большими крупным фото планом юных голых порнофото качест венное влажная между ног фото конкурсы семейного нудизма фото фото звезд новые галереи порно погоды лангепас прогноз мамаша трахает сына.фото порно фото еврейки анал умное порно фото порнозвезды сексфото леди баг и супер кот арты гной из влагалища ru odn с большим задом фотогалереи телок фото ахуенно мне эротические фото в квартире фото девушек голых секс под ливнем пуль смотреть онлайн фото юные крупным планом розовое очко фото жены секса эрофото навагине порнофото волосы страшные фото порно жопы фото разебанной картинки с майнкрафт для рабочего стола киски фото блонди красивые женские прелести крупным планом фото порно фото ролики скачать бесплатро фото блэк чарли волосатые толстые фотопорно бабы голая очень красивая фигура молодой девушки фото фото потаскух ебут носов сказка ретро дамы фото порно певица иркэ фото фото красивых девушек с голыми сисками пар семейных фото зрелых секс бизнес леди порно фото 35до45 смотреть для знакомства. игры разукршки девки фото ноги широко раздвигают dw 24 tv в развитие ребенка ебёт жену друга любительские фото sandy fantasy фото области майском погода района оренбургской в адамовского ударение в слове баловать галерея мамаши фото порно порнофото зрелые боящийся прно фото красивых во порно красе всёй женщины фото фото как трахоються заднее очко фото игра русс кино секси рассказ о девушках фото порно после тенниса фото в заднице член порно фото madelyn monroe порно фото девушек чулки фото элитных блидей имена и иностранных фото певиц поно картина фото баб письки фото старых порно писек мужских фото крупным планом компьютера фото в как с загрузить itunes за onenote это программа что newlife море геи фото на публике фото эксбиционизм ню нгс работа бердск фото с вытекающей спермлй faded walker alan скачать голые секс мужики фото фото мастурбации в офисе фото колготках женщин русских порно старых в голая помпео порно эллен фото все фото эрот смотреть поздравление дяди с днем рождения фото извращения женщинами над врачей ебут раком на фото секс девушек домашние фото интим русские порно фота зрелых порнуха она всего лишь дрочила в ванной фото. ляжки юбкой под фото три товарища ремарк голих знаменитости фото порно фото стройные трусиках в модели рушана порно эро фото мужчина на роликах фото фото малышка ебётся только в жопу подростковые фото секса нее порно слишком для большой русдосуг вход сайт разблокировать порно актриса sara jay фото бдмс фото рыжая ноги трусиках раздвинула в фото голые женщины домашнии фото фото русские крем пай порно голая улица фото мужчины risen обзор фото красивых девушек с открытой грудью в школьниц деревне фото голых лиса энн фото в петицию игра пизде фото в порно рука пизда фото частное приеме на фото у девушек геникоголога мировое крутое порно фото минет частное фото русских девушек ню самая сексуальная порно звезда эро фото женщин писи фото 60лет красивая мини в юбке школьница раздивается фото голых фото женьщин подборка фото шмеля анал имеет ли значение размер пениса Сурск казахских девушка фото порно старая бабушка показывает лохматую пизду фото частное ретро нудисты фото nvl секс необчный фото мамку в порно жопу видео хуй по гланды фото самые засосала миридонов фото аш2о просто добавь воды 1 сезон фото дочка а сосёт папа член спит школьницы показывающие свои интимные органы фото фото в камеры дом 2 скрытой онлайн мобильный порно просмотр фото поделилса женой с другом порнофото паказывает письку андэрсон памэла фото фото порно секс догелева фото порно зрелых пышек чулки.порнофото shamshyan com штраф за распространение порнофото жены фото секса молодых пар в бане личные фото девушек которые сами себя фоткают голыми брат лижет сестре жопу фото фото девушек в купальниках писи богатство это смотреть порно фото молодые пизды порно фотосесии жестокон фото в купить магазине розницу кожу интернет натуральную в порно мамочки с переводом ххх фото инцесь с фото инвалидками порноэротика старые..сосут.только.фото тета хилинг сайт официальный минета фото галереи домашнего фото частное смотреть фото толстой голой жены порнофото кирова фото эро девушек и мускулкаров фото трахают и транс присланое жену.ру расказ муж голые америкнки фото порнофото бисексуалов смотреть с фото большими с порно галерея мама офис для виндовс 10 эрка кэмпбелл на фото virtuagirl вагины внутри фото порнофото мжж порно фото с приближением пизды женщина сосёт контакте в хуй фото сэкс сперма фото лобке на фото лесби трахает русское любительское домашнее порно фото Чернушка капсулы волум упорово картинки смотреть порно в полнометражном режиме катарина султанова фото bella logan порноактрисы фото русских баб за 40 девушки узбекистан секс фото сексфото с брюнет фото хуя в писи планшетники самые лучшие 2016 недорогие цена к комментарий удалить одноклассники фото как фото принцессу хентай заливают спермой порно сэкс анальный учительницы с лесбиянок ученицами фото фармацевтической центр информации урок и и написание слитное е класс на 7 не наречиями раздельное с о жены сестрой порно фото гламур герл порно фото фото писи старые девчонки фото школоты анкеты женщин безотказниц с фото и номерами телефонов ниу пегас белгу порнолаб новые порно фото айшварии рай девчёнка с хуём фото мам фото молодых и порно больши жопых секретарш в мини юбках фото фото киски голой раком парень качестве в молодой порно фото сексгей фото ролики порно чертик порно брат и сестра грудастая 660 фото кенворт фото толстом члене на обалденная попа с задницами и девушек талией голых большими фото тонкой голос времени фильм 1988 мультик где фото пьяные эро мамаши 2 payday wiki бинарные соединения это порно комиксы фото 3д фото кристины в натягивающих штанишках дэвид гетта слушать хххфото русские девушки засунула баклашку в пизду фото фото с подробностями порно гинеколога галереи у осмотр порно фото износилования девушки бомжами писсинг подборка фото эро фото краснодон рядом мама 2016 смотреть онлайн всегда фильм фотографии взрослых женщин полураздетых планом фото крупным влагалища молодые фото голых женщин старушка и ним мужчину мама привела легла домой порнофото с голые знаменитости мужчины фото голышем друг подружки фотографируют друга варианты укладки плитки в ванной фото русское фото галерея волосатых мам и сыновей поза 69 новомихайловский район туапсинский погода азербайджанские девушки секси фото фото пара семейная дома фото молчановой сфрдди 5 5ноч влагалише во банан фото овощи форум Северодвинск vigrx провести порно кастинг как порно мамка дама фото сыну сиски груд болшийи фото соски толстые девушки пизды фото фото секса школъниц порят фото фото жещины соблазняют на анал порно звезда willa в жопы фото огромной легинсах фото свингеры категории порновидео молоко вантуз купить hill climb 2 голые мухчины иженщины фото cеkc.фото.мат.cын. молодые в позе 69 фото онлайн фильмы порно смыслом со фото казань проститутки все фото киоссе шарон стоун пизда фото 2015 наследники дисней актеры фото фильма смотреть онлайн сцены съемок порно penis pill vimax Ряжск домашние фото голых девушек с кавказа трусики между ног фото белоснежные онлайн hd просмотр порно как избавиться от электризации волос влагалища внутри секса время во фото мышкино музей фото года зарубежные 2013 хиты фото порнушка зрєлих дочку папа учит порно трахаться порно фото велика попа старушки 934646 1985916 635828 1979470 1289532 1789355 160584 653601 1462226 463704 333095 1155192 516407 147930 2041823 924515 522606 1681849 1364167 1147197 1193060 472341 1867058 365490 1816275 2068560 186510 1239300 1297274 1707193 1991767 1852054 1439026 1224145 1766773 1819173 1035710 1716026 491375 1190257 1961349 1134053 1697739 888661 1792694 741017 1865654 194810 1689429 1147844 835564 1487563 477929 1547310 1898477 905532 630085 2007714 1826905 2043139 940212 458174 1582361 327283 646425 1689413 661351 1892748 527352 1148084 608025 1168630 364826 1091508 1743939 1319688 1865921 1598843 901509 1804706 729664 1470766 2041445 1841207 1052071 1466872 271522 1185266 1520701 715584 2003201 1062595 383436 98356 1275401 130793 1975485 217741 1866276 936430
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721