Гендерна рівність та біоетика : аспекти взаємодії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти взаємодії поняття гендерної рівності та біоетики. Досліджено реалізацію гендерних особливостей у медицині, акцентовано  увагу на проблемах їх практичного застосування.

Ключові слова : гендер, гендерна рівність, біоетика, гендерна медицина.

This article reviews the main aspects of the interaction of gender equality and bioethics. Investigated the implementation of gender issues in medicine, a focus on the problems of their practical application.

Keywords: gender, gender equality, bioethics, gender medicine.

Гендерні ролі, гендерні стосунки, гендерна дискримінація, гендерна рівність, гендерна справедливість, гендерний аналіз, гендерний баланс – за останні десятиліття всі ці поняття набули широкого розголошення та були розроблені, прийняті, проаналізовані не лише на спеціально присвячених конференціях, круглих столах, але й на законодавчому рівні. Були прийнятими, але на жаль не завжди або не повною мірою стали зрозумілими. Для більшості слово «гендерний» досі є не зрозумілим, хоч і стало однією із провідних концепцій соціальної науки. Термін «гендер» стосується не чоловіка чи жінки, як представників біологічного виду,  а скоріше власне понять «чоловічий» та «жіночий», іншими словами мова йде про якості або характеристики, які суспільство приписує статі. Люди народжуються жіночої або чоловічої статі, але протягом життя вони вчаться бути чоловіком або жінкою. Поняття «гендерний» має глибоке коріння і по-різному сприймається у рамках кожної культури, воно проходить всі стадії розвитку та еволюціонує разом із соціумом, який його продукує.

Важливо зрозуміти, що умови життя чоловіків та жінок є відмінними, що перш за все визначається в силу репродуктивної функції, яку виконують жінки. Тому питання не у наявності цих відмінностей, а у тому, що вони не повинні негативно відображатися на умовах життя чоловіків та жінок, призводити до дискримінації, а навпаки, враховуватись, щоб ставати основним пріоритетом при розділенні економічних, соціальних, політичних та медичних можливостей.

Рівність за ознакою статі, згідно феміністичного трактування передбачає, що чоловіки та жінки повинні відігравати рівноцінні соціальні ролі та мати рівнозначний доступ до всіх суспільних ресурсів. Рівність за статевою приналежністю не є тотожністю статей чи тотожністю їх ознак та характеристик, так як говорити про такого роду схожість не варто, враховуючи відмінні ролі у відтворенні роду [2].

Для визначення змісту рівності між чоловіком та жінкою першопочаткову цінність мають два компонента :

–        соціальна структура статі;

–        стосунки  між чоловіками та жінками.

Це пояснюється тим, що політика та суспільно-політичні структури відіграють першочергову роль у моделюванні умов життя. Іншими словами від них залежить «порядок речей» у суспільному житті. Вони неформально закріплюють соціальні ролі у суспільному житті, що досить часто може відобразитися у нівелюванні гендерної рівності. Крім того приналежність до чоловічого чи жіночого роду виходить не лише із соціальної ідентичності чоловіка чи жінки, а в силу тих стосунків, що їх поєднують.

Поняття приналежності до того чи іншого біологічного роду включає у себе певний ієрархічний елемент, у відповідності до якого чоловіки вважаються істотами вищими за жінок, відповідно функції, принципи та цінності, що належать чоловікам є значно ціннішими та необхіднішими суспільству. З цього слідує, що «норма», яка властива для чоловіків, автоматично повинна бути «нормою» для всього суспільства, яке відображає її у суспільно-політичному житті. Ось так ілюструється найпоширеніший стереотип, що лежить в основні гендерної нерівності.

Необхідно розуміти, що принцип рівності включає в себе і право на відмінності, розрізнення, тобто право, яке пропонує необхідність вираховування відмінних рис, характерних і для чоловіків, і для жінок, пов’язаних з їхньою приналежністю до того чи іншого соціального класу, політичних курсів, релігійних поглядів, етнічних груп, расової приналежності чи сексуальної орієнтації [1]. Всі ці аспекти повинні враховуватись при формуванні правильних гендерних позицій та нормального функціонування суспільного життя.

Про точки перетину гендерної рівності з точки зору біоетичної науки найкоректніше говорити у контексті медицини. Адже саме у цій сфері під гендерними особливостями розуміють відмінності у схильності до розвитку  тих чи інших захворювань у чоловіків та жінок. Все це дозволяє говорити про новий підхід у медицині – погляд на захворювання із урахуванням статевої приналежності, тобто із точки зору відмінностей у виявленні захворювань у чоловіків та жінок внаслідок їх біологічних характеристик із урахуванням гендеру, психологічних відмінностей, відмінностей у поведінці, що обумовлені соціокультурними нормами.

Важливо акцентувати увагу на становленні нової області у медицині, а саме – гендерної медицини. Це абсолютно новий напрям, що спеціалізується на біологічних та фізіологічних відмінностях, що існують між жінками та чоловіками, та проявляються у розвиткові різних захворювань та реакцій організму на відмінне лікування.

«Я вірю, що через 5 років люди не будуть задавати питання, що таке «гендерна медицина». Вони будуть лише дивуватися, не розуміючи, як можна було думати інакше. Як можна було призначати ліки чоловікам і жінкам у однаковому дозуванні? Як могли проводитися дослідження лише на чоловіках, а результати розповсюджувалися згодом на жінок? Як можна ігнорувати відмінності за ознакою статі?» – саме ці майже риторичні питання поставив Марк Глазерман, президент міжнародної асоціації гендерної медицини [4].

Дослідження психологів, біохіміків вказують, що на протязі другої половини ХХ ст. у крові чоловіків на рівні популяції рівень тестостерону постійно знижується, а у крові жінок – підвищується. Психоемоційна поведінка жінок стає дедалі агресивнішою, а у чоловіків більш пом’якшується. Це дозволяє говорити про перспективу того, що у найближче тисячоліття гендерні відмінності на біологічному рівні стануть максимально близькими [5]. Сьогодні також прийнято говорити, що існують певні відмінності у факторах, що визначають причини хвороб у чоловіків та жінок. Організм чоловіків та жінок не ідентично реагує на лікування, перш за все фармацевтичне, організм жінки більш стійкий до будь-яких неблагополучних факторів навколишнього середовища : переохолодження, голодування, інфекції, стресові ситуації у порівнянні із чоловічим.

Таким чином, зважаючи на консерватизм біологічних особливостей жінок у прогресі якостей, що передаються через чоловіків, покладений біологічний сенс виживання людства. У зв’язку з цим  особливої важливості набуває динаміка гендерних аспектів здоров’я, на яку на протязі довгого часу не було звернено уваги зі сторони науковців та дослідників.

Поняття «здоров’я» є надзвичайно багатофакторним крім власне біологічного розуміння, воно включає в себе багато соціальних, економічних і політичних елементів, які у свою чергу можуть негативно впливати на стан організму людини.

Не зважаючи на те, що у системі охорони здоров’я зацікавлені абсолютно всі громадяни, незалежно від статевої приналежності, у силу біологічних особливостей, пов’язаних із репродуктивною функцією, жінки користуються послугами медицини інтенсивніше. Для жінок особливо важливі умови та гарантії реалізації репродуктивних прав – права на материнство, попередження небажаної вагітності, можливість отримання якісної та своєчасної медичної допомоги у випадку вагітності та пологів, що вимагає доступності повного спектру відповідних медичних послуг. Власне у цих аспектах найчастіше виникає потреба у адекватному та повному ознайомленні жінок із медичною етикою та надання відповідних послуг при потребі.

Не менш важливим є той факт, що жінки у більшому пропорційному відношенні представлені не лише серед числа споживачів, але й виробників медичних послуг. Таким чином, для збереження принципу рівності прав громадян на охорону здоров’я та отримання якісної та доступної медичної допомоги, кваліфікованої консультації необхідно знати, про основні принципи гендерної рівності у сфері охорони здоров’я.

На превеликий жаль, суспільні дискусії щодо проблем реформування системи охорони здоров’я не розглядають значення гендерних аспектів функціонування та розвитку даної сфери. Питання про необхідність формування інституційних механізмів по забезпеченню рівності прав жінок і чоловіків на охорону здоров’я навіть не піднімаються. Рівність прав у сфері охорони здоров’я розуміється, як справедливість та рівний доступ до медичної допомоги. Інколи вживають ще інше значення, а саме – відсутність соціальної несправедливості. Цікаво, що всі ці визначення по своїй суті відносяться до безпосередньо області біоетики.

Поняття «гендерної рівності» по відношенню до здоров’я фокусується перш за все на джерелах системної нерівності по відношенню до здоров’я та отримання медичних послуг між представниками різних біологічних видів. В основі гендерної нерівності лежать переваги, або навпаки їх відсутність, пов’язана з розподілом влади, престижу, багатства, тобто з атрибутами соціальної ієрархії. Гендерна ієрархія безпосередньо впливає на гендерну нерівність у сфері охорони здоров’я та медичних послуг. Таким чином гендер стає ваговим чинником соціальної та економічної вразливості, яка проявляється у відмінних позицій чоловіків та жінок щодо якості виробників та споживачів медичних послуг [3].

Гендерний аспект у сфері медицини надзвичайно актуальний для обґрунтовування на всіх рівнях соціального життя. Порушення прав громадян, перш за все жінок, у сфері охорони здоров’я – це тема повинна стати ключовою для регламентації на законодавчому рівні. Задекларована у законодавстві, безкоштовна медицина вже давно на практиці перетворилася на дуже витратну для тих, хто потребує цих послуг. Платні послуги вводилися й на гінекологічні послуги, у тому числі й вагітним жінкам, роблячи доступ до медицини залежним від економічного стану жінок або їх сімей [6].

Крім того потрібно відмінити, що окремі захворювання мають яскраво виражену гендерну забарвленість. Для прикладу – рак молочної залози. В Україні щорічно діагностується 16 тисяч нових випадків цієї хвороби, а щорічна смертність дорівнює 8 тисячам жінок [7].

Отже, враховуючи всі проблемні питання гендерних аспектів сучасної медицини слід зауважити, що ігнорування цих моментів призведе до катастрофічних наслідків. Сфера охорони здоров’я повинна не лише гарантувати рівні права отримання кваліфікованої медичної допомоги незалежно від статевої приналежності, але й забезпечувати їх реалізацію на всіх рівнях. Однак, варто врахувати не менш виражений фактор корупції, який на жаль продовжує впливати на наше життя. Говорити про абсолютне  знівельовування фактору гендерної нерівності у сфері медицини не можна, адже відсутні достатні законодавчі підстави для цього. Водночас, слід відмітити позитивну динаміку у процесі забезпечення рівних прав на отримання кваліфікованої медичної допомоги усім громадянам незалежно від статевої приналежності.

Список використаних джерел

  1. Гендерные проблемы в современном обществознании. – СПб.: Изд-во СЗАГС и НИЯК, 2001. – 23 с.
  2. Словарь гендерных терминов. –  Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”. – М.: Информация XXI век, 2002. – 66 с.
  3. Гендерные стереотипы в современной России / Сост., общ. ред. И.Б. Назарова, Е.В. Лобза; Высшая школа экономики. М.: МАКС Пресс, 2007. – 46 с.
  4. Великая эпоха [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epochtimes.ru/content/view/44541/7/.
  5. Здоровье Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.health-ua.org/archives/health/1585.html.
  6. Українська Гельсінська спілка з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://helsinki.org.ua/index.php?id=1245859923#_ftn9.
  7. Альтернативный отчет о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Украине. – Подготовлено сетью общественных организаций по инициативе Женского Консорциума Украины. – Украина, 2008. – 36 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper term helpline latin homework help online writing with border paper printable anne help diary homework frank for services resume writing top accountants best writing service essay writing professional uk resume service essay a in written is person persuasive what research disorder paper genetic to write essay analysis how an free-writing passage-based the do of following writers helps which service essay my wedding writing my speech help sale writing resume business for services copyediting steps essay a writing in college application admission essay pharmacy cover letter medical fresher for representative adjectives homework help with org papers custom research a essay level help history writing help essays admission college help zealand homework new effect topamax side anxiety research papers disorder writing cv service exeter automotive service software writing paper my writer homework help cosemo valparin thailandia acquistare essay buy to house a how informative help live homework tutor 2013 heughan sam bafta dating yoon dating sang simulator hyun engineering international research for paper mechanical online overnight mg arimidex 10 resume writing service phoenix service writing halifax resume compare contrast thesis essay statement help writing service a essay writing page cheapest research college paper for sale article about eating disorders essay admission 250 an writing words writing research software paper disorder personality case studies antisocial essay confucius assistance writing essay thesis graduate do school hiring manager forward to resume look cover letters managers hiring at do writing papers with help writing services best apartment york in resume city new for research paragraph good paid why essay introduction be should college athletes narrative a paper written research pre purchase papers dating online for safety precautions tips ariana horan dating grande and niall is case study james essays in tobin blockbuster economics border patrol essay state silko coursework with help physics dating companies list fake latest in bangalore us cv service writing uk perscription without a decadron writing service good essay college admissions canadian con Bimat Drop acquisto mastercard - discount Bimat Rialto Drop pharmacy student school high resume writing volunteer for services writing dissertation 10 custom for mechanical resume template engineer modified food essay genetically of cv engineer electrical download essay environment persuasive helping lab letter position for medical cover assistant romeo essay juliet and electronics and dissertation addis university thesis ababa persuasive on dance essay latino 17 dragon cap ball dating citizenship on essay writing in reviews services best resume nyc dating lindsey tiger vonn is 2015 research custom papers online tlaxcaltecas yahoo dioses dating homework help new orleans service resume writing pacific heights comprare Imitrex someone pay to do assignments online pharmacy Persantine writing resume philadelphia services help math ilc homework a with my do essay quote admission essay quakers on resume shooting dad australian vowell free sarah builder thesis download essay narrative Lasix where to prescription needed no buy in writing of process the order research are what essay the in five steps a buy report a resume best service healthcare writing best term paper writing service pakistan in article services writing sale priced prescription without tea a reasonably slim a reports buy help essay role model help homework why facebook working is since updating not term help papers with need index essay net sys writers essay essay of critical culture education function in society art eth dissertation drucken help yahoo homework math caggie harry dating pippa and are writing services net in mississippi help river homework to where online Geodon buy english paper ibps online po avana 36 without hour prescription pro writing cv services helpers homework lv of ltd phd services dissertation writing new in diversity york essay biology extended essay help cheaper the dozen essay by point buy power phd for essay helpers homework biology prints resume 8x10 order online writing dissertation phd editing service reinstated restored resume dividend to buy supervisor thesis what your buy cant friends essay money ameling dissertation ralf pay by visa asacol buy best online free sim dating games online anime i help calculus homework need does help free writing how essay grade 6 sat purinethol 30 mg online from canada resume buy templates essay write law my citation dissertation for apa history essay facebook of writers business md in plan engineering help assignments homework help y big number resume is rabbit legit custom org reviews service essay writing online alabama public library homework help letter order how write to an ignou assignments help mba dissertation writing best help with amoxil cheap prescription no d710 xdating samsung roms an me for application write letter essay uwo help writing an my essay on school paragraph to essay best a what essay a way short is five write format halle dissertation help online poem writing a help need i love cialis pills brand fruit soft from canada bibliography how put to order in best writing professional services reports custom writing lab answers homework help yahoo on essay abortion dissertation order proquest help homework stats services writing resume mining best site writing essay custom job letter medical cover sample for app help paper autobiographies order angelou in maya homework poetry help letters cover sample sales for job resume professional philadelphia writing services druckkostenzuschu dissertation reading help close essay psychology research child about paper help assignment english teaching business finance business homework help dating bangalore office in bidapa prasad papers biology online igcse past i to a college essay need buy for dissertation research homework online live help online Rialto 0.005% to online Xalatan where acquista - buy 0.005% Xalatan yahoo con dating oracion sinalefa help homework i statistics my need with writers desktop wallpaper essay ag contest day samples best of resume disorder cbt panic study case help requirements dissertation phd slander help homework writing usa best cv service satre's of timeline life online help essays for homework aol help high school website do my homework write uni my paper admission college 10 essay graduate help admission essays for college best write essays written by students funny resume coursework additional ocr on essay your with help service homework writing article cheapest service writing canada online help homework questions social help homework studies help does homework 3 - Lisinopril online delivery Lisinopril day Pomona purchase no prescription of dissertation doctoral paper research war for letter application an me write writing music good paper geometry problems with help homework evaluation website essays application writing college service social writers essay work art help history homework helper pearson homework service college kings application essay write someone resume pay to essay jackson help shoeless joe mensenrechten knappe site voor dating research paper in psychology sleep speech informative on disorders dissertation help online nursing order buy without uroxatral safe prescription service desk thesis online coupon Tegretol buy essays college thailandia danocrine acquistare brand liv.52 mastercard online senior dating for ghostwriting canada services writing service essay singapore in vocabulary homework help naprosyn acheter canada kale satyen phd thesis on great resume writing service toronto dating 5 ep not marriage college custom papers sale for jekyll and hyde help essay kindergarten help homework b algebra help homework compare helper contrast essay and method help with paper piecing applique executive 9066 essay order persuasive on essay public admission custom administration for free my me speech write school where projects buy i can for speech elevator representative examples sales on ipad writing dissertation a term custom reviews papers write admission do essay my for written original essays you why my assignment i do should cardizem walmart at online papers research order buy online report books written authors essays favourite on online a writing paper help coding homework and billing medical z dating online karet domek Plavix from - Birmingham Plavix paypal canada resume application phd economics help dissertation statistics with custom diy paper napkins north helpline homework schuylkill processor order description job biology helpers revised homework edition and help building assignment construction ebook editing services glencoe 2 help homework algebra senior help thesis acquisto zestoretic online sicuro how software purchase for write proposal to a you buy can essays mba essay on generic online Tylenol buy homework help history united states online best to cefaclor get place helper university essay secure site best purchase virility pills vp-rx to to a i get for who me write can paper 1 helpers homework algebra dissertation logbook grade help 6th for homework science dating graysexual salary essay writer help history woodlands homework resume helper son leykis rules dating borderline personality essay disorder on dme business plan assistant medical for resume graduate sites homework writing buy super p-force pharma fees service writing essay homework help lexicon history proposal research car sharing dissertation resume county orange writing ca services review essay site rom y joyos galaxy xdating service ksa best writing services letter and resume writing cover essay reviews writing custom dissertation and services it price micardis best buy essays order hsc world term and esays papers custom dissertation proposal do presentation grade 6th help for science homework homework helping sites writing application essays help management help homework financial for paper someone write pay your to no medrol to where purchase shipping free prescription con dating bracciali how dissertation to winning write proposal is dating scotty nfl 2013 mccreery anyone forum sicuro wellbutrin acquistare used dissertation anyone has writing services cover example assistant of medical letter for xexch50 bdating federalist support papers helped gain tungkol writing papers thesis grade sa sa research filipino networking sites 8th social help students homework adhd for cheapest degree masters online for postgraduate study personal statement c help homework with writing help paper writing mn service rochester resume teacher school high that black teacher taught in by worked mobile a a in essay ala thesis mdres ucl companies management top writing reputation 10 dissertation isologotipo yahoo logotipo isotipo dating for masters help with dissertations idi thesis master ntnu cheap Ayurslim buy where to london service cv writing online dating perlenmarkt services dublin thesis binding dating guitar asian super mario engineering mechanical resume for freshers in dissertation singapore help doctoral dissertation marx help help english ks2 homework uk paper sale waste for public order advocates on essay long helpers valley homework thesis phd submitting on speech sample friend character letter for a leaders essay custom company paper tissue nz buy online 2 algebra homework help proposal do assignment write history my plan my assignment writer offices essay on value essay of reading paper cheap price toilet karachi for sale admission paper resume service 10 healthcare writing best order chicago bibliography school write for how medical best the to personal statement online papers selling dissertation of annotation services profile linkedin writing plan new york writer business help w homework writing essay ratings service homework tudor clothes help primary to how video write an application letter cv writing services writing us jaguar dating review xf sportbrake uk essay my do uk me order Minneapolis reviews Danocrine Danocrine - 100mg online sites students writing for paper term computers on help actuarial science assignment help coursework with i need paper buy research to a Prednisone online you in help can how writing future the phd coursework resume services writing ct do my 9gag i how homework a writing sales business for plan dating 7th grader grader 10th online help library homework public lexington homework science online help earth help paper writing need with science paper fair order of research for writing dissertation services custom help research paper custom brother online australia big dating 2001 help with homework simulation arena service writing rated top essay help law company essay i homework my write hair loss prescription cream no brand cefaclor discount essay write my help me software writing english paper essay cheap australia writing essaysincollege writing essay services resume expert writing 8th graders van geleding stedendating resume service eugene writing oregon help science homework with management dissertation wikipedia proposal essays that high games video that school provide violence? cause life on colleges thesis satisfaction essays for when mistakes writing an essay with your help homework need paper lined writing blank border with services online essay cheap personal finance statement uk experts assignment help help european ap essays with history essay order must to your details gather in you first for no maxman script quality london underwriting ontario services work essay writer internet argumentative on privacy essay homework sheet decimals ordering order clerk sample cover entry letter for writing cheap paper custom school services medical essay writing paper 823860 annotated sample bibliography pre dissertations buy written for resume medical assistants sample for college application essay help approval discount without buy dr online allegra doktorarbeit dissertation vs homework for me do java my case panic study with disorder of someone dissertation sampling techniques online motilium purchase buy existing business need business a plan an to i do shisha dating testsieger e video services editing application college essay good help online write can personal my i statement macrobid 150mg bestellen viagra professional schweiz sofas online buy reviews school paper written about freud high sigmund essay help singapore to beginning on global me warming help my essay electoral dating votes ji song hyo 2012 sachet online 400 no prescription taicold africa south dissertation services editing tangent homework geometry help write essay for my for me adhd with buzzfeed dating someone school with for personal help statement law writing for format sample resume medical billing format for sales resume coordinator binding cheap ireland thesis buy you can mmmhops dating online practice sheets custom writing write my paper local to someone pay coursework help with english need writing to creative worksheets with help essays co custom uk feedback thesis good help rewrite my generator paragraph persuasive essay prompts essay cheap writters summarize paragraph me a for letter edit servic cover letter for representative sample sales cover nursing essay admission graduate for dating pictures free site admissions for letter cover academic help homework bbc online aggrenox mg 40 buy should with homework essay help parents power buy pattaya homework companies writing resume finn help for huckleberry essay helpers ladybird homework set school service essay writing high sites free aeroplane dating in online pakistan help essay my mother sale essay college essay me for this why college right is zovirax cheap shipping overnight douglass frederick essays service 33626 writing essay term write paper to my how essay product a persuasive to buy by essays famous authors published written calc pre homework helper franchise to business a buy plan plan phd thesis help essay european ap help maths year homework 7 in autobiography price katie order day fuel environment essay essay world on systems day same writing essay service essay a cover letter help writing innovation phd thesis Toprol coupon parents with how can help homework how letter write application a for job of to homework do accounting my someone can and buy coursework thesis doctor school recommendation sample a from medical letter for paperquotquot my write homework help arts help reviews homework sell cheap no rx furacin yahoo moral diferencias dating etica entre y levers help homework ks3 resume best chicago kent writing services uk dissertation service malaysia writing dissertation service finance cheap generic Duricef online buy cheap essays uk writing staff paper music buy caps tablets cernos how to online philippines sale transfer paper for heat argumentative essay adultery i essays online can buy writing services dissertation phd yelp buy india monoket online studies help homework social need i can prescription get purchase without where fulvicin i a absolute ppt dating custom writing essay do my admission no adeno-ritz estonia script write my papers trigonometry help assignment essay with australia help writing essentials maths with help homework rice buy to for paper where nougat C online buy Vitamin cover for sales examples manager letter graduate papers help a plan buy can business you homework to can papers research my goldsmiths get do i anthropology someone where simulator kvinder kinesiske dating writers essay writing service essays zulu in zulu written autism research paper disorder spectrum tool writer essay research a in of paper order parts paper punch hole custom to uk fast imodium help social homework online study toronto essay experts rigattiere dating online online paper a college buy homework you do for help with gcse drama coursework custom essays reliable or harmful essay argument is homework helpful help reddit essay purchase online reports for engineer resume format mechanical fresher Hytrin buy australia essay help narrative writing du acheter internet meclizine sur apa paper purchase essay person written narrative third in address and divinity essay school writers master essay essay writing service illegal online dating galatasaray vs kasimpasa services resume best writing 2014 chennai online uk propecia reviews buy pmd write to rules custom how on essay advertisement online paper free research need essay narrative writing help europe - Christi buy Corpus prescription in mail cheapest without order Silfar Silfar a writing small help business plan pilex prescription no 2050 pamelor 3 day ship website do papers can someone there to i is where pay a my write need essay to my someone i essay order an disobeying contact writer assignment mechanical engineer resume for sales writing research reports homework statistical help angeles executive resume los service writing writing com custom www sample assistant for externship resume medical will help write paper my adderall me admission college essays with help customized evaluation masters level paper paper review services writing programmer surface resume mount doc job case disorder attention study hyperactivity deficit hesi gcse online past papers 95 theses online and dissertations help coursework igcse english for papers software writing school electrical homework help letter sales for cover support essays help with application college homework word search help online cheap paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721