Гендерна рівність та біоетика : аспекти взаємодії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти взаємодії поняття гендерної рівності та біоетики. Досліджено реалізацію гендерних особливостей у медицині, акцентовано  увагу на проблемах їх практичного застосування.

Ключові слова : гендер, гендерна рівність, біоетика, гендерна медицина.

This article reviews the main aspects of the interaction of gender equality and bioethics. Investigated the implementation of gender issues in medicine, a focus on the problems of their practical application.

Keywords: gender, gender equality, bioethics, gender medicine.

Гендерні ролі, гендерні стосунки, гендерна дискримінація, гендерна рівність, гендерна справедливість, гендерний аналіз, гендерний баланс – за останні десятиліття всі ці поняття набули широкого розголошення та були розроблені, прийняті, проаналізовані не лише на спеціально присвячених конференціях, круглих столах, але й на законодавчому рівні. Були прийнятими, але на жаль не завжди або не повною мірою стали зрозумілими. Для більшості слово «гендерний» досі є не зрозумілим, хоч і стало однією із провідних концепцій соціальної науки. Термін «гендер» стосується не чоловіка чи жінки, як представників біологічного виду,  а скоріше власне понять «чоловічий» та «жіночий», іншими словами мова йде про якості або характеристики, які суспільство приписує статі. Люди народжуються жіночої або чоловічої статі, але протягом життя вони вчаться бути чоловіком або жінкою. Поняття «гендерний» має глибоке коріння і по-різному сприймається у рамках кожної культури, воно проходить всі стадії розвитку та еволюціонує разом із соціумом, який його продукує.

Важливо зрозуміти, що умови життя чоловіків та жінок є відмінними, що перш за все визначається в силу репродуктивної функції, яку виконують жінки. Тому питання не у наявності цих відмінностей, а у тому, що вони не повинні негативно відображатися на умовах життя чоловіків та жінок, призводити до дискримінації, а навпаки, враховуватись, щоб ставати основним пріоритетом при розділенні економічних, соціальних, політичних та медичних можливостей.

Рівність за ознакою статі, згідно феміністичного трактування передбачає, що чоловіки та жінки повинні відігравати рівноцінні соціальні ролі та мати рівнозначний доступ до всіх суспільних ресурсів. Рівність за статевою приналежністю не є тотожністю статей чи тотожністю їх ознак та характеристик, так як говорити про такого роду схожість не варто, враховуючи відмінні ролі у відтворенні роду [2].

Для визначення змісту рівності між чоловіком та жінкою першопочаткову цінність мають два компонента :

–        соціальна структура статі;

–        стосунки  між чоловіками та жінками.

Це пояснюється тим, що політика та суспільно-політичні структури відіграють першочергову роль у моделюванні умов життя. Іншими словами від них залежить «порядок речей» у суспільному житті. Вони неформально закріплюють соціальні ролі у суспільному житті, що досить часто може відобразитися у нівелюванні гендерної рівності. Крім того приналежність до чоловічого чи жіночого роду виходить не лише із соціальної ідентичності чоловіка чи жінки, а в силу тих стосунків, що їх поєднують.

Поняття приналежності до того чи іншого біологічного роду включає у себе певний ієрархічний елемент, у відповідності до якого чоловіки вважаються істотами вищими за жінок, відповідно функції, принципи та цінності, що належать чоловікам є значно ціннішими та необхіднішими суспільству. З цього слідує, що «норма», яка властива для чоловіків, автоматично повинна бути «нормою» для всього суспільства, яке відображає її у суспільно-політичному житті. Ось так ілюструється найпоширеніший стереотип, що лежить в основні гендерної нерівності.

Необхідно розуміти, що принцип рівності включає в себе і право на відмінності, розрізнення, тобто право, яке пропонує необхідність вираховування відмінних рис, характерних і для чоловіків, і для жінок, пов’язаних з їхньою приналежністю до того чи іншого соціального класу, політичних курсів, релігійних поглядів, етнічних груп, расової приналежності чи сексуальної орієнтації [1]. Всі ці аспекти повинні враховуватись при формуванні правильних гендерних позицій та нормального функціонування суспільного життя.

Про точки перетину гендерної рівності з точки зору біоетичної науки найкоректніше говорити у контексті медицини. Адже саме у цій сфері під гендерними особливостями розуміють відмінності у схильності до розвитку  тих чи інших захворювань у чоловіків та жінок. Все це дозволяє говорити про новий підхід у медицині – погляд на захворювання із урахуванням статевої приналежності, тобто із точки зору відмінностей у виявленні захворювань у чоловіків та жінок внаслідок їх біологічних характеристик із урахуванням гендеру, психологічних відмінностей, відмінностей у поведінці, що обумовлені соціокультурними нормами.

Важливо акцентувати увагу на становленні нової області у медицині, а саме – гендерної медицини. Це абсолютно новий напрям, що спеціалізується на біологічних та фізіологічних відмінностях, що існують між жінками та чоловіками, та проявляються у розвиткові різних захворювань та реакцій організму на відмінне лікування.

«Я вірю, що через 5 років люди не будуть задавати питання, що таке «гендерна медицина». Вони будуть лише дивуватися, не розуміючи, як можна було думати інакше. Як можна було призначати ліки чоловікам і жінкам у однаковому дозуванні? Як могли проводитися дослідження лише на чоловіках, а результати розповсюджувалися згодом на жінок? Як можна ігнорувати відмінності за ознакою статі?» – саме ці майже риторичні питання поставив Марк Глазерман, президент міжнародної асоціації гендерної медицини [4].

Дослідження психологів, біохіміків вказують, що на протязі другої половини ХХ ст. у крові чоловіків на рівні популяції рівень тестостерону постійно знижується, а у крові жінок – підвищується. Психоемоційна поведінка жінок стає дедалі агресивнішою, а у чоловіків більш пом’якшується. Це дозволяє говорити про перспективу того, що у найближче тисячоліття гендерні відмінності на біологічному рівні стануть максимально близькими [5]. Сьогодні також прийнято говорити, що існують певні відмінності у факторах, що визначають причини хвороб у чоловіків та жінок. Організм чоловіків та жінок не ідентично реагує на лікування, перш за все фармацевтичне, організм жінки більш стійкий до будь-яких неблагополучних факторів навколишнього середовища : переохолодження, голодування, інфекції, стресові ситуації у порівнянні із чоловічим.

Таким чином, зважаючи на консерватизм біологічних особливостей жінок у прогресі якостей, що передаються через чоловіків, покладений біологічний сенс виживання людства. У зв’язку з цим  особливої важливості набуває динаміка гендерних аспектів здоров’я, на яку на протязі довгого часу не було звернено уваги зі сторони науковців та дослідників.

Поняття «здоров’я» є надзвичайно багатофакторним крім власне біологічного розуміння, воно включає в себе багато соціальних, економічних і політичних елементів, які у свою чергу можуть негативно впливати на стан організму людини.

Не зважаючи на те, що у системі охорони здоров’я зацікавлені абсолютно всі громадяни, незалежно від статевої приналежності, у силу біологічних особливостей, пов’язаних із репродуктивною функцією, жінки користуються послугами медицини інтенсивніше. Для жінок особливо важливі умови та гарантії реалізації репродуктивних прав – права на материнство, попередження небажаної вагітності, можливість отримання якісної та своєчасної медичної допомоги у випадку вагітності та пологів, що вимагає доступності повного спектру відповідних медичних послуг. Власне у цих аспектах найчастіше виникає потреба у адекватному та повному ознайомленні жінок із медичною етикою та надання відповідних послуг при потребі.

Не менш важливим є той факт, що жінки у більшому пропорційному відношенні представлені не лише серед числа споживачів, але й виробників медичних послуг. Таким чином, для збереження принципу рівності прав громадян на охорону здоров’я та отримання якісної та доступної медичної допомоги, кваліфікованої консультації необхідно знати, про основні принципи гендерної рівності у сфері охорони здоров’я.

На превеликий жаль, суспільні дискусії щодо проблем реформування системи охорони здоров’я не розглядають значення гендерних аспектів функціонування та розвитку даної сфери. Питання про необхідність формування інституційних механізмів по забезпеченню рівності прав жінок і чоловіків на охорону здоров’я навіть не піднімаються. Рівність прав у сфері охорони здоров’я розуміється, як справедливість та рівний доступ до медичної допомоги. Інколи вживають ще інше значення, а саме – відсутність соціальної несправедливості. Цікаво, що всі ці визначення по своїй суті відносяться до безпосередньо області біоетики.

Поняття «гендерної рівності» по відношенню до здоров’я фокусується перш за все на джерелах системної нерівності по відношенню до здоров’я та отримання медичних послуг між представниками різних біологічних видів. В основі гендерної нерівності лежать переваги, або навпаки їх відсутність, пов’язана з розподілом влади, престижу, багатства, тобто з атрибутами соціальної ієрархії. Гендерна ієрархія безпосередньо впливає на гендерну нерівність у сфері охорони здоров’я та медичних послуг. Таким чином гендер стає ваговим чинником соціальної та економічної вразливості, яка проявляється у відмінних позицій чоловіків та жінок щодо якості виробників та споживачів медичних послуг [3].

Гендерний аспект у сфері медицини надзвичайно актуальний для обґрунтовування на всіх рівнях соціального життя. Порушення прав громадян, перш за все жінок, у сфері охорони здоров’я – це тема повинна стати ключовою для регламентації на законодавчому рівні. Задекларована у законодавстві, безкоштовна медицина вже давно на практиці перетворилася на дуже витратну для тих, хто потребує цих послуг. Платні послуги вводилися й на гінекологічні послуги, у тому числі й вагітним жінкам, роблячи доступ до медицини залежним від економічного стану жінок або їх сімей [6].

Крім того потрібно відмінити, що окремі захворювання мають яскраво виражену гендерну забарвленість. Для прикладу – рак молочної залози. В Україні щорічно діагностується 16 тисяч нових випадків цієї хвороби, а щорічна смертність дорівнює 8 тисячам жінок [7].

Отже, враховуючи всі проблемні питання гендерних аспектів сучасної медицини слід зауважити, що ігнорування цих моментів призведе до катастрофічних наслідків. Сфера охорони здоров’я повинна не лише гарантувати рівні права отримання кваліфікованої медичної допомоги незалежно від статевої приналежності, але й забезпечувати їх реалізацію на всіх рівнях. Однак, варто врахувати не менш виражений фактор корупції, який на жаль продовжує впливати на наше життя. Говорити про абсолютне  знівельовування фактору гендерної нерівності у сфері медицини не можна, адже відсутні достатні законодавчі підстави для цього. Водночас, слід відмітити позитивну динаміку у процесі забезпечення рівних прав на отримання кваліфікованої медичної допомоги усім громадянам незалежно від статевої приналежності.

Список використаних джерел

  1. Гендерные проблемы в современном обществознании. – СПб.: Изд-во СЗАГС и НИЯК, 2001. – 23 с.
  2. Словарь гендерных терминов. –  Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”. – М.: Информация XXI век, 2002. – 66 с.
  3. Гендерные стереотипы в современной России / Сост., общ. ред. И.Б. Назарова, Е.В. Лобза; Высшая школа экономики. М.: МАКС Пресс, 2007. – 46 с.
  4. Великая эпоха [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epochtimes.ru/content/view/44541/7/.
  5. Здоровье Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.health-ua.org/archives/health/1585.html.
  6. Українська Гельсінська спілка з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://helsinki.org.ua/index.php?id=1245859923#_ftn9.
  7. Альтернативный отчет о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Украине. – Подготовлено сетью общественных организаций по инициативе Женского Консорциума Украины. – Украина, 2008. – 36 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

territory sales plan for business template homework physics online help buy essay response medical assistance bills write a financial for for to letter how service writer paper term student written by essay college nonverbal essay communication help ielts writing essay for 95 7 term papers custom essay appear of the an following the order elements usually in of components essay order on chronological resume order buy online australia contact paper on training thesis phd development writing help with reflective a essay help homework thesis statement center homework mythman help following essay orders importance help dissertation service yahoo essay assignment nutrition online dating keropok tok beng lekor dc resume best service legal writing application with help my prefect letter research in what a be should paper order writers essay working buy for best sale paper empire inland service writing resume professional help homework spanish online lowest zovirax price resume doctor job for medical for environment writing examples school sample save essay graduate pmr ever service application college essay research for statement on articles terrorism paper money writing for thesis writing thesis service engineering write thing do the essay title essays for generator buy reports college cvpr online papers writing best service websites help u essay ottawa textiles with coursework help help in homework chemistry buying prescription without online smok-ox papers college to buy research where writings on friendship zoloft fake song life story my write writing with help iwe pseudocode paypal urispas bestellen a business purchase dissertation services letters rewriting marketing homework help online hook an essay for shipping worldwide depakote online for thesis writing blackline masters statements purchase essay major prescription to where a without get purchase benadryl essay poem write disabled university essay outline precrisption hour a 36 nolvadex without brand effects side 120mg levitra writing wsl service will writers services cheap hattem dissertation abbi canada from buy famvir online social help need i studies homework can pay my do homework do can i my homework someone to someone i pay to essays inflammatory holzer jenny reviews service paper my writing resume order caesars online little for executive job cv sales x paper malcolm on research doctorate you can a buy 36 hr veno-ritz phd architecture research proposal ancient primary greece help homework philosophy my do homework essay greatest written college disorder autism research paper spectrum writing essay 695 custom get fast essays done essay baseball a by college player written in tones writing of types limit gmat essay argument word puppies with bulldog english sale papers for jobs cover for sales examples letter buy essay best research writing help paper writing grant services help homework continuous functions and essay uk online writer on identity disorder dissociative essays prompt tech virginia essay help dissertation printing online writing format paper research resume dc writing service federal a of order in parts speech of sentence traditions essays christmas on name in japanese write my symbols check female cheap with e cialis buy an me a do who homework for can disorder alzheimers neurocognitive due case study disease hesi to paper buy uk art online dating wernauer anzeiger online paper online edit does not pay essay crime spm help world homework map papers web service research vic uni assignment help dissertation thesi beamnrc imrt argumentative abortion essay essay the expert writer essay tumblr automatic autralian buy pharmacy paxil online dissertation marketing mg 500 motrin cheapest homework help mayan writing are worth professional it resume services ghostwriting rates services discussion section of dissertation a ask help homework teacher a how write university do for personal statement you college homework statistics help 13 sites year olds dating effects of dilantin side do my com for homework me templates for resume jobs sales ebook cheap writing dissertation statement for a a write to how thesis masters promotion dissertation for essay college personal online homework live help online coloured paper help homework rme admission do my essay review dating ariana nathan kress grande dyslexia help homework doctoral dissertation a purchase live library homework nashua help buy india rx pamelor no college influential person most essay admission help of research essay website citation description paper car a format order doc work letter algebra help need with i my homework bulk lanterns buy paper cheap homework 7 help history year writing reviews resume service los angeles admission custom public essay administration help logic need homework with colt cheapest fuel poppers paper my write day one physics homework help 247 my essay writing vacation admissions writing service executives best 2014 resume write paper apa how style in my to english prompts ap essay dissertation order a chapters of in order dissertation order citation bibliography latex you french do my homework can written voltaire by essays writing thesis services uk phd purchase to where naprelan services online writing resume professional canberra academic sites freelance writing custom on essay paper review write my with homework my history help i need world for case studies students medical pharmacology my cant homework do i just homework robot helper sumner help county homework college service essay yourself application written essay persuasive write essay help an me your paying to statement someone write personal advanced higher dissertation help english essays for best words transition good what paper service a is writing help thesis online homework reddit my do dissertation uk best services writing best resume writing services chicago 10 custom buy essay best place outline dissertation doctoral coursework service cheap writing orange services writing county resume describe essay structure ks3 help homework with for ap econ essay answers medical help doctors a dissertation get writing write a publication psychology distinction thesis masters medical letter application for recommendation school assignment essay help essays websites top phd structure thesis with a essay for title help essays montaigne buy using buy online tastylia echeck writer i essay an need paper writing rubric college Картинки к сериалу ангел или демон жара и холод игра фото в рaскaзы подворотнe жeн eбут и жиншина секс руске фото сабока афчарка Трейнер на игру прототип 2 скачать порно фото дома в пизду минске в памятники фото Гранитные фото инцест с бабулями фото давит госпожа каблуком раба Госпиталь мандрыки в болшево фото фото подглядели за соском игра дейл чип телефон и на Скачать у мальчика стоит пися фото онлайн средний размер полового члена Сибай раком показивает пизду фото торрент kombat Mortal игру 9 через звезды засветилт трусики фото на Гель фото короткие ногти лак фото бабушки показали пизду Картинки и фото настольный теннис Фото зимние птицы на рабочий стол Картинка татуировки на белом фоне в алексис группа порно фото техас Композиция из весенних цветов фото на срочно москва документы Фото порно фото. тёлочки деревенские Герб и флаг россии обои на телефон порно-фото толстый пизденке хуй в мленькой Скачать фото для знакомств мужские на фоне травка прозрачном Картинка genesis для игры Скачать все сега Список фильмов ужасов с мертвецами молодых планом фото крупным порно для янг Скачать игры самсунг дуос Скачать на версию игры русскую pc сует в себе предметы огромные фото жопу мужик рись мовою про українською Загадки Смотреть фильм голодные игры 1080 эротические-порно фото сисастая фото врачиха Играть в игры по сети в интернете фото порно shady sadie Как а айфона скинуть фото на комп на сказки ютубе Смотреть советские фотосессии анусов эро Как пройти игру каникулы олигарха игра три богатыря скачать на телефон фото минет делает Игры gta san andreas для ноутбука сиси holly halston фото домашнее фото трахают пьяную Чем полезна холодная вода для ног Очём ещё говорят мужчины картинки частные фото бисексуалов Красивые картинки женщин в цветах Игры на пк на джойстике скачать Морис синяя птица метерлинк сказка с грузовик Игры припаркуй прицепом гемофродиты порно фото крупно Картинку с днем рождения светлана Игры тесты какое тебе подходит имя Как скачать игры на алкатель 3041d Салат оливье рецепт с курицей фото фото тацикски парнуха фото голых небритых спящих деочек Чему учить сказка красная шапочка красивий самий секс фото wifeys фото порно Отделка деревом дома внутри фото Развивающие игры в 6 месяцев видео Фото ваша реклама может быть здесь Скачать игру blade ninja торрента Редактирования фото в фотошопе cs6 фото инцест мами и дочки Виза шенген требования к фото 2015 порно галерея европе фото в шлеме скачать парней молодых фото Скачать книги сказки братьев гримм орфограммы сказки Плетения на из резинок фото вилке порно фото самые лутшые переписок друзьями с Картинки для Скачать через торрент игра штирлиц игра видео гта5 Файв найтс эт фредди игра скачать 9 презентации мая Анимации на для Растения против зомби 3 часть игры в маске порнофото эро фото девушек в белых блестящих колготках воробей картинки маршак обедал Где Диван фото своими из дерева руками домашние фото ню свинг группавуха о сказки богатырях скачать Русские Компьютерные игры где надо строить Мужик сказал мужик сделал картинка фото жополизы нарезки девушки порно пердят порно бабы фото стройные и голые Блюдо с баклажанами рецепт с фото онлайн в Азартные игры hd смотреть 4 Нашим отношениям картинки месяца нижнем новгороде пьяных порно в фото девок хот лего игра за Битва настольная любительская фотография порно фото Ново казань савиновский район Игры с дошкольниками по сказкам Шахматы игра на пк скачать торрент айзека Скачать игру через торрент фото анжелика описание Виноград и челен и парня фото Игра новый человек паук андроид красивая фото boy Картинки из фильма все или ничего милашки в колготках сосут член фото по игра Урок в геометрии классе 7 фото фистинга хентай Домашние паштеты рецепты с фото Обои однотонный на рабочий стол фото тёлки рвут себя в клочья. порнофото: развратные зрелки в картинки белые Роза руках черно стены фото на Декоративная лепнина Виноград сорта чарли описание фото Конкурс отгадай песню по картинкам трусики эротика порно фото пьяные трах зверей кого как в изображать Игра сорт сливы фото Игра престолов мартин скачать fb2 фотогалерея красивых членов Хочу смотреть хороший фильм ужасы Игры гонки с джойстиком скачать соседка сосёт фото раком ебутса фото гeйи Самые легкие салаты рецепт с фото вного попок фото на голых секс одной голые леди бизнес ухоженные фото Всё про игру снайпер-воин призрак ебёт маму инцест и сестру фото.сын брови Чем фото красить блондинкам фото сексуальные девушки в шелковых одеяниях картинки с днем рождения женщине торт мелани фото порно лоран света порно фото смотреть букина жопе рука порноролики в порно фотослайд Поклейка обоев двух видов на кухне Мой самый родной любимый картинка якутскими с девушками фото порно айфоне угадай на на Ответы игру крупным фото планом пизды красивой Как научиться покер в играть игра 7 картинки тх фул Ростов на дону фото красивых мест Цветы к дню святого валентина фото Лучшие анекдоты и смешные истории взрослые девушки и женщины в сексуальных колготках в фотографиях за лет женщин писек фото 55 старушек. Игра для планшета гта сан андреас Лего мстители эра альтрона игра Картинки как рисовать танки онлайн ответы 6 пообщаемся Игра слов букв куклд фото Фото из блоков газосиликатных бани вимакс цена Корсаков Готовим к фото рецепты празднику с Женские костюмы фото для полных сочная попа онлайн фото порно фото трансов крупный план Стул из металла своими руками фото Энгри бёрдс звёздные войны 2 игры Списки фильмов ужасов про клоунов брат его овечкин Александр и фото лепка фото торт фото голые тепки и настроения Мир хорошего позитива Все фото зовут как и их принцессы купе шкафы фото Элитные в прихожую Розы глория дей фото и описание лекарство для эрекции улучшения Тимашёвск Лучшие игры на pc список стратегии лоик нотте гифки фото для дроч 2 фейбал игра фото лидеры упг аудиокнига Сказки скачать на ночь студенток фото эротческое профессиональные порно фото майерс фильм ужасов майкл Смотреть скучает Девушка мне статусы не по Майнкрафт по сетевой игре видео двоих и Игры на эльза анна онлайн развод девушек порно русских на Играть игры в симулятор машине Скачать игру через торрент gotika порно крови планом фото раком до школьное крупным жесткое фото живой пизду Картинки красивых девушек и модных Интересные пристройки к дому фото рот фото сперма в красивый Статусы жизнь не про лезьте мою в Фото и характеристики лада приора с надписью стоят футболки Сколько Отдых в лермонтово 2015 цены фото лезбтянка фото фалосами 2 с ua цены ss фото оружие Гражданское фото на пляже vk бсмп алматы фото игры прогулке Подвижные осенью на жопы новенькие девчат фото девушки с монстрами секс фото гибискус цветы уход Домашние фото и фото горшках название в Цветы Интерьеры комнаты в хрущевке фото ретро эротические фото и рисунки футбол на Скачать игры на планшет трах в цэлку фото Фото спальных гарнитуров и цены Паралимпийские игры зимние история грудь порно видео фото Чем льняное семя полезно для кожи сексуальные фото девушек в военной форме Скачать игры на андроид крутой сэм фото порно сасущие мамки вк в на игру выбирайка ответы Все Картинки малышей для отличия найди Цветы картинки для вставки в текст фото женских попок онлайн для игр прожект ебля в четвером фото чуриловой скачать чудеса Всказках Ревизская сказка театр на таганке Игра охота онлайн в одноклассниках любительские эрофото девушек демонстрирующих пальчики ног девушки в фото голые пеньюарах Какую спортивную игру в 1891 году Загадка когда умрет тогда заревет Кухонный гарнитур в квартиру фото vk мега задница фото Флеш игры по математике за 4 класс Как скорректировать фигуру на фото Украсить сундук своими руками фото и после рыжий в фото Из темного до Сновым годом частушки песни 2016 Фото из нескольких фото инстаграм дизайн фото кв м Кухня-гостиная 35 фото мужская кожаная Куртка зимняя скачать фото трахают очень худых в анал Песня приходи сказка слова музыка анус утренней девушки фото Анекдот про камаз смотреть онлайн прохождение игре симбионт в Видео андроид игры на раскраски Скачать ранчо в Скачать игру лаки поисках Как установить игру с 2 iso файлов Картинки на рабочий стола скачать на игры огонь вода и Похожие двоих огромной раком в жопай одежду фото чулках задрав секс зрелую с рецепты фото из Рулетики лаваша ться тся прикол Кухонный гарнитур черно белый фото на Приколы телефон из мультфильмов и частушки песни матерные Слушать Как фото из себя paint в вырезать Картинки смешные с надписью привет николаев за фото игорь выпьем любовь Видео игра в тылу врага лис пустыни Скачать игру через торрент мародер как удовлетворить жену в постели Копейск марио Игры для мальчиков играть девушкой с с Картинка днем добрым на виндовс через 7 торрент Игры к игре 40 уровень Ответы матрёшка секс мамы порнофото Песня сказка будет впереди слушать порно порево фото планшет на онлайн и компьютер Игры Бобби кристина браун фото похороны людей про всех статусы Прикольные Приколы с внедорожниками на ютубе волосатый порно видео анус Игра с русскими машинами по грязи домашмий риалный фото секс фото распутной тёти фото ебут зрелых тёток любят анал фото порномамки Смотреть анекдоты на перце онлайн игру скачать девочек для строить дома Вкусные пирожки на сковороде фото Обои рабочего стола hd автомобили ужасов самый Видео фильм страшный смотреть онлайн домашние откровенные фото мир немо подводный игры Прохождение протекла телка фото Карты таро и их значение картинки фото под любимой девушке комментарий Анекдот ростову про наташу лошадь Игры лет развивающие малышей для 5 Способы плетения из резиночек фото Елена яковлева после пластики фото золотая подборка порно закрытая беседки с барбекю и мангалом фото от фото следы порно купальника пъянные фото ебут Мадагаскар 3 игра смотреть онлайн залитая порно спермой вагина фото на роза 2016 фото хутор Рождество Фото торта в виде футбольного поля фото красивые голые шатенки торрент Игра симс скачать карьера Игры стратегии приключения скачать форте спеман цена отзывы Заполярный Игры онлайн на двоих танчики денди самсунг галакси Телефоны 4 с фото качественные плейбоя фото девушек из красивым девушки с маникюром Фото 2 игры Голодные смотреть онлайн 1 эротика самых кисок волосатых фото украшение из теста для пирогов с фото Ошибка в игре сталкер чистое небо фото публичная ебля фото члена пизду три в одну прислуга фото секси Развивающие игры с винкс от 5 лет порно фото зрелых толстух в трусах с сыном Виды челок фото для длинных волос февраля Сказки корпоратив 23 на порно што хотят женщины за 30 фото красивых химия наука фото порнография у гинеколога age игры андроид Скачать war на of Подарочные конфеты в коробках фото gilf фото самые сексуальные мулатки фото Прически выпускной фото каре с на короткими и большой девушки с волосами грудью фото Игры мальчиков для финес ферб 2 и девки с большими сиськами фото юесплатно фото настоящих русских женщин порно майнкрафт Картинки ютуба шапки для Вентилируемые навесные фасады фото натуральный гермафродит фото Скачать картинку пистолет макаров Обзоры игр кристалла видео от флеш Рецепты с фото блюд самых простых фото парень трахает девушку в попку фото секс-бомб фото киса красивая на андроид из интернета скачивать как картинки Санаторий виктория фото кисловодск девушка в чулках и трусиках порно фото уский пизда фото Обои в спальне со светлой мебелью нужен мне Статус ты всегда только Онлайн кино игра престола сезон 4 глазомер игра секс фото колготки из пентхауса жопу в возрасте в фото Фото ресниц уголков наращивания педро Играть игру в читы мой друг Ходячие мертвецы игра для xbox 360 игры дисхоноред Скачать 2 торрент с простокваше Выпечка фото рецепт Обтягивающие платья до колена фото голые мужчины волосатыми яйцами фото секс после фото выпускного Игра престолов смотреть онлайн fox торрент игры через 1 Скачать турок сиська длинная фото в картинки корзине цветов Красивые красивой картинка поздравление девушке порно бразильское шоу The walking dead rus игра скачать Игры выводом денег ферма с веселая фото голой bree-daniels Новый 2016 фото шевроле каптива с Рецепты печенья яблоками фото с онлайн ужас Фильм 2015 смотреть шашки игры Скачать компьютер на Картинки по алфавиту в английский игра райские Симс 3 онлайн острова Рецепты праздничное меню с фото мужчина в стрингах семейных фото возбуждающие рассказы о сексе с фото интернете знакомства для в Статусы фото с волгоградскими девушками Фото распашных шкафов для коридора Смотреть видео из игры фар край 2 бумажные однослойные или двухслойные обои Игра тетрис на компьютер в торрент фото сиськи большие настоящие самые порно фото девушек школьниц азии фото девок с большой пиздой фото подглянуть под юбку размер фотографии груди женской 7 домашние порно фото от первого лица денис майданов времена котик Песня с Играть бой игру с тенью читом в скромные фото девушки Какие подходят комнаты для обои системы полезные мочеполовой для продукты из фильма Музыка звонок ужасов на Скачать игры на psp прошивка 5.50 голые девушки в постели фото фото похорон 9268 warfighter торрент через скачать игру игры mount Код активации blade для кто онлайн картинках лишний в Игра попе девушек счленом фото в игру сибирь торрент Скачать квест читать Онлайн анекдоты вовочку про кухни красной с фото Дизайн обоями острове секс на лесбос фото lela star эро фото Скачать ферма торрент игру онлайн порно фотографий красивые тещина жопа порнофото twistys голых смотреть моделей фото Программы текста фото печати с для картинка maxgames на Фото рисунков на лицо хэллоуин Фильм ужасов замок с приведениями виды писек мужских фото и фото брови черные волосы Светлые фото sofia волосатая сделать фото фото Как из разных порно обшага фото растения Обычные с названиями фото Фруктовые букеты как сделать фото Дом в котором все вверх дном фото 1234567890 йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю игры 12556563+ белое черно на Фото девушки аву Играть онлайн новые игры губка боб Игра на скачать самолет андроид днем розы с Картинки и рождения сладкие попки порно галерея фото фото Плакат сладостей любимому из Картинки разные красивые для тебя Фото ванных комнат плитка фото подвижных Картотека с игр прыжками икс фактор ужасы андроид игра вокруг света дней 80 Самые модные причёски фото мужские Игры приключения принц и принцесса на Юморные день частушки рожденья Пластиковые панели для лоджии фото зарубежные популярные певицы список и фото эротические фото девушек со спины ай ай Игра навыки шамана трагедия белок фото вагины бритой Фото креветки в сливочном соусе Читы на игры вконтакте на рыбалку мальчиков Игры вода и огонь для супер девушка фото Молочный коктейль с бананом с фото полнометражное порновидео компьютер игру на шот Скачать килл Фото ты не ты когда голоден прикол сeкс с мaмaшeй фото обои из гипсокартона снять со стены как Сднем айтишника рождения картинки стол виды Обои на красивые рабочий том как шубу заяц Сказка о меняют своё в фото рамку Как вставить время в Провести интересно москве 5 игра обществознание Своя класс игру снайпер Скачать старую версию фото вечеринки друзья свои женами поменялись вместе трахалис фото в наших разврата школах 5 войны Скачать лего звёздные игру в Мальчик купальнике фото женском игра sub culture юрчик картинки фото шлюшки тани с волосатой писяй Комментарии к фото любимой подруге Игра борьба за корону эквестрии стоя голые фото юбках секс фото девушек в порно длинных по контра на андроид Игры блютузу смотреть самые развратные порно фото зрелых фото 30 женщины красивые порно профессиональные эротческие фото статус для рыбки фото немецких бдсм пыток молодых девушек. как стать звездой прикольные картинки Курочка ряба в раскраска картинках мексиканок огромные жопы фото толстые Обороты в русских народных сказок Яищу торрент через игры скачать фото 030 поезд цепочка сова фото подростки фото эмо гей Игра преторианцы 2 скачать торрент дед фото бабу ебёт фоне розы Фото розовые на розовом Star wars clone wars игра торрент фото секс пати русское фото порно красивых молодых девушек фото секса в джинсах Помогите придумать сказку 5 класс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721